Å 2 rsber 0 etning 13

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å 2 rsber 0 etning 13"

Transkript

1 2013 Årsberetning

2 INNHOLD Innhold 3 Kretsårsmøter 4 Kart over butikker 5 Styrets beretning 14 Regnskap TRONDOS og TRONDOS konsern m/kontrollkomiteens melding og revisors beretning 28 Øvrig informasjon 31 Dette er TRONDOS 32 Driftsorganisasjon 33 Medlemsorganisasjon 38 Medlemsfordeler Faktainformasjon TRONDOS SA (TRONDOS) Du treffer oss på vår hjemmeside Sentralbord Hovedkontor tlf Sentralbord Coop Obs! City Syd tlf Sentralbord Coop Obs! City Lade tlf Postadresse TRONDOS Hovedkontor, Postboks 2425, Sluppen, 7005 Trondheim Gateadresse TRONDOS Hovedkontor, Haakon VII s gt. 9, 7041 Trondheim 2

3 KRETSÅRSMØTER KRETSÅRSMØTER I TRONDOS 2014 Krets Tid Kl. Sted Byneset Lørdag 8. mars Folkvang Ungdomshus, Spongdal Heimdal Lørdag 8. mars Sjetne Grendehus, Sjetnemarka Hommelvik Mandag 10. mars Cafe Rampa, Hommelvik Meråker Tirsdag 11. mars Meråker Samfunnshus, Meråker Stjørdal Tirsdag 11. mars Quality Airport Hotel, Stjørdal Malvik Torsdag 13. mars Vikhammer Motell, Vikhammer Klæbu Torsdag 13. mars Treffstedet, Klæbu Rådhus, Klæbu Ranheim Fredag 14. mars Folkets Hus, Ranheim Melhus Fredag 14. mars Folkets Hus, Kvål Buvik Lørdag 15. mars Allbrukshuset på Ilhaugen, Buvik Trondheim Øst Tirsdag 18. mars Royal Garden Hotel, Trondheim Trondheim Vest Torsdag 20. mars Nova kurs og konferansesenter, Trondheim Kolstad Torsdag 20. mars Huseby Ungdomsskole, Kolstad Saksliste 1. Åpning og valg av møteledelse. 2. Styrets årsberetning for Kretsstyrets årsberetning for Regnskap Budsjett Orientering om mulig fusjon mellom TRONDOS SA og Coop Selbu SA. 7. Innkomne forslag. 8. Valg. I etterkant av selve årsmøtene blir det bevertning og sosialt samvær. For detaljer i den enkelte krets vises til oppslag i butikkene. 3

4 KART OVER BUTIKKER Kart over vårt markedsområde og hvor butikkene er plassert Charlottenlund nærkjøp nærkjøp 4

5 STYRETS BERETNING STYRETS BERETNING Arten av virksomhet og hvordan den drives TRONDOS SA (heretter benevnt TRONDOS) driver detaljhandelsvirksomhet i kommunene Trondheim, Stjørdal, Meråker, Malvik, Melhus, Klæbu og Skaun. TRONDOS driver handel innenfor varegruppene dagligvarer, bygg/jernvare, elektrisk, sport/fritid, klær/sko, hus/hjem, møbel/ interiør, servering og drivstoff. TRONDOS eier og driver ved utgangen av 2013 følgende kjedebutikker: 2 Coop Obs! Hypermarked med tilhørende byggvarehus, sportsvarehus og kafeteria 19 Coop Prix 7 Coop Extra 3 Coop Mega 1 Coop Extra Bygg 1 Coop Byggmix Videre eier og driver TRONDOS 1 interiørvarehus (Domus Interiør), 3 anlegg for salg av drivstoff og 2 Coop Nærkjøp. Yong person- og varebiler, og driver for øvrig verksteddrift og salg av brukte kjøretøyer, bildeler og rekvisita. Omkring halvparten av anlegget på Sluppen er utleid til andre virksomheter. Økonomisk utvikling Globalt bruttonasjonalprodukt (bnp) økte med litt i underkant av 3 % i 2013, som er klart svakere enn forventet ved årets start. Det er de store nye framvoksende landene i Asia (bl.a. India) og Latin Amerika (bl.a. Brasil) som i 2013 fi kk svakere vekst enn ventet. Europa hadde i 2013 nok et år med nedgang i bnp, men her snudde utviklingen midtveis i året. USA oppnådde knappe 2%, mens Japan fi kk 1,7 % i bnp - vekst etter drastiske tiltak fra myndigheter og sentralbank. Sentralbankene i USA, Japan og Storbritannia tilførte markedet betydelig med likviditet ved å kjøpe statsobligasjoner med nye trykte penger. Utover året har imidlertid den amerikanske sentralbanken signalisert at de vil trappe ned oppkjøpene, noe som i perioder skapte uro i fi nansmarkedene og verdensøkonomien. TRONDOS eier andelslaget Coop Norge SA sammen med 108 andre samvirkelag i Norge (tall pr ). Coop Norge SA eier igjen Coop Norge Handel AS, som er konsepteier og varedistributør for de kjedebutikker som TRONDOS i dag eier og driver, samt Coop Norge Eiendom AS. TRONDOS eier de fl este eiendommer der egen butikkvirksomhet drives, og til sammen eier TRONDOS 40 eiendommer med et samlet areal på ca kvm. I tillegg til egne butikker, har TRONDOS 149 eksterne utleieforhold med en samlet husleieinntekt på 38,5 millioner kroner i Medlemmene har anledning til å ha spareinnskudd i TRON- DOS, og ved årsskiftet var de samlede innskudd på 1 052,4 millioner kroner. Medlemmenes innskudd (lånekapital) og opptjent egenkapital bidrar til at TRONDOS har en samlet fi nanskapital på 2 519,6 millioner kroner pr Det alt vesentligste av dette er plassert i markedsbaserte aksjer/aksjefond (norske og utenlandske), kreditt/rentepapirer, obligasjoner og bankinnskudd. TRONDOS eier 100 % av aksjene i Din Bil AS. Datterselskapet Din Bil AS eier og driver et bilanlegg beliggende på Sluppen i Trondheim. Selskapet er forhandler av Citroen og Ssang Første byggetrinn på City Lade åpnet i august

6 STYRETS BERETNING Råvareprisene falt betydelig i 2013 og oljeprisen lå et par prosent lavere enn året før. Bnp for Fastlands-Norge fi kk i 2013 en økning på knappe 2%, noe som er klart svakere enn veksten på 3 % i 2012, og også klart under forventningene ved årets begynnelse. Det synes som at troen på oljesektorens langsiktige vekstpotensiale falt i Det vises gjennom at forbrukerne ikke brukte så mye penger som forventet på konsum og boligbygging, og at næringslivet investerte mindre enn antatt. Varehandelen fi kk en omsetningsvekst i 2013 på 1,7 %, som bare er om lag halvparten av økningen i Forbrukerne hadde i 2013 en lønnsvekst på om lag 4 %, men brukte altså relativt mindre av sine inntekter i norske butikker. Finansmarkedene hadde i 2013 et år med sjelden stor verdistigning på aksjer. Økningen var stor i både USA, Europa og Japan. Her økte aksjeverdiene med vel 30 % målt i dollar og ca. 35 % målt i norske kroner. Oslo Børs derimot økte noe mindre med sine 23,6 %, da andelen av oljerelaterte selskaper her er meget høy. Investorene fi kk i 2013 mindre tro på framtiden til denne sektoren. Årsaken til den gode utviklingen i de globale aksjemarkeder er et skifte i investorenes risikovurdering. Utover i 2013 utviklet det seg en oppfatning av at USA og Europa nå har stabilisert sin økonomi, og at faren for alvorlige tilbakeslag er mindre. TRONDOS i 2013 Omsetningsutvikling og resultat 2013 Omsetningen i 2013 (før kjøpeutbytte til medlemmene) endte på 3 301,1 millioner kroner, en økning på 21,4 millioner kroner eller 0,7 % sammenlignet med året før. Markedsveksten i Norge i 2013 innenfor våre vareområder viser en økning på 2,1 %. Vi konstaterer dermed at TRONDOS i 2013 har tapt noen markedsandeler. Dagligvarer som for 2013 utgjør 72,8 % av total omsetning i TRONDOS, økte med 2,9 %, mens den generelle markedsveksten innenfor dagligvarer var på 3,2 % i Av våre butikkprofi ler innen dagligvarer var det Coop Extra som hadde best utvikling. Dette gjelder både eksisterende, nye, og omprofi lerte butikker. Coop Obs! Hypermarkeder (dagligvarer) har en svakere vekst, noe som for så vidt var forventet grunnet stor byggeaktivitet og redusert tilgjengelighet både ved Coop Obs! City Lade (utbygging av senteret) og Coop Obs! City Syd (veiarbeid på E6). Omsetningsutvikling (mill. kr) Obligasjonsmarkedene var svake i 2013, med svært lave renter på kortsiktige plasseringer, men med noe stigende renter på langsiktige plasseringer. Samlet ga dette et verdifall i Samvirkelagene i Norge ser ut til å få en samlet omsetning i 2013 på omtrent 39 milliarder kroner. Dette tilsvarer en økning på 1,8 prosent fra 2012 (mot 3,3 % året før). I tillegg kommer omsetningen fra Smart Club AS, slik at den samlede omsetningen til Coop blir på 40 milliarder kroner. Innen dagligvarer hadde Coop en vekst på 0,9 prosent i 2013 (mot 2,5 % året før), mens markedsveksten var på 3,2 prosent. Det ser derfor ut til at Coop sin markedsandel har gått ned med 0,5 prosentpoeng til 22,8 prosent. Pr er det 109 samvirkelag i Norge som alle er tilknyttet Coop Norge SA. Dette tilsvarer en nedgang i 2013 på 4 lag som følge av 3 fusjoner og 1 avvikling. Ved utgangen av 2013 var det medlemmer i norske samvirkelag, en økning på medlemmer (2,6 %) mot på samme tid i fjor. Omsetningsveksten i markedet innen faghandel har vært svakere enn ventet også i TRONDOS har merket dette godt, og stor byggeaktivitet ved og inntil våre 2 Coop Obs! Hypermarkeder og 2 Coop Obs! Bygg har resultert i at vi har hatt en noe svakere utvikling enn markedet innen faghandel. Vi merker også at konkurransen stadig tiltar innen spesielt områder som elektrisk, sport/fritid og byggevarer. Salg av drivstoff viste svak utvikling i Samlet bruttofortjeneste i 2013 endte på 673,6 millioner kroner, noe som gir en bruttomargin på 20,4 % av omsetningen, en økning på 0,2 % -poeng mot året før. 6

7 STYRETS BERETNING En betydelig skjerpet konkurranse spesielt innen dagligvarer og elektrisk i vårt markedsområde gir utfordringer med å holde bruttofortjenesten oppe på et akseptabelt nivå. Resultatet etter årets hovedvaretelling viser dog at vi også i 2013 har klart å holde svinnet på et akseptabelt nivå tilsvarende året før. Kjøpeutbytte til medlemmer på 78,1 millioner kroner er i regnskapet for 2013 presentert som egen post til fradrag i brutto salgsinntekter. Kjøpeutbyttet endte 0,9 millioner kroner høyere enn året før. på 11,1 millioner kroner som er inklusiv arbeidsgiveravgift og feriepenger. Avskrivninger på balanseførte investeringer i eiendommer, butikkutstyr/innredninger og annet driftsmateriell endte på 52,5 millioner kroner, en nedgang på 1,9 millioner kroner sammenlignet med året før. Avskrivningstiden ble i 2013 endret fra 20 til 40 år for tre eiendommer etter at styret vedtok endring av prinsipper for avskrivninger i Andre driftskostnader endte på 194,4 millioner kroner, en reduksjon på 2,7 millioner kroner mot året før. Nedgangen skyldes to forhold: at vi året før pådro oss ekstra kostnader knyttet til forberedelser/fl ytting mv. i forkant av oppstart utbygging City Lade med 4 5 millioner kroner, samt at vi i 2013 har lavere kostnader til generell butikkdrift, reparasjoner og vedlikehold av våre eiendommer. Resultatet av ovenstående inntekts- og kostnadsposter gir et driftsresultat på 52,8 millioner kroner. Driftsresultatet er belastet med kjøpeutbytte på 78,1 millioner kroner. Netto finansresultat endte for 2013 på 151,8 millioner kroner, en økning på 17,9 millioner kroner mot året før. Resultatet kommer som en følge av et godt år i fi nansmarkedene både nasjonalt og internasjonalt noe som har gitt sterk avkastning på våre plasseringer og da hovedsakelig i aksjer/aksjefond. Coop Prix Hell ble kåret til beste Prix i Norge. Andre driftsinntekter var i 2013 på 72,9 millioner kroner noe som er 23,8 millioner kroner lavere enn året før. Årsaken til dette er at vi i 2012 kunne bokføre en gevinst på 35,4 millioner kroner fra eiendomssalg. Husleieinntekter på 38,5 millioner kroner utgjør for øvrig den største posten under andre driftsinntekter. De samlede kostnader til lønn og andre personalkostnader endte på 368,8 millioner kroner, en økning på 16,9 millioner kroner eller 4,8 % sammenlignet med året før. Økningen må sees i sammenheng med at vi har åpnet 2 nye butikker: Coop Extra Stjørdal og Coop Extra Grilstad. Økningen i personalkostnadene for sammenlignbare butikker endte på 2,3 %. Pensjonskostnadene utgjorde for året 21,6 millioner kroner inklusiv arbeidsgiveravgift, en liten økning sammenlignet med året før. Det samlede resultat i TRONDOS i 2013 utløser resultatbonus til de ansatte. Det er derfor i regnskapet gjort avsetning Finansinntekter består av avkastning på fi nanskapital plassert i aksjer, rentepapirer (kreditt), obligasjoner og bankinnskudd. Renteinntektene kom på 51,4 millioner kroner noe som er 20,7 millioner kroner lavere enn året før. Nedgangen skyldes i hovedsak et lavere rentenivå i 2013 (samlet sett) enn året før. Verdiøkning på norske og utenlandske aksjer i 2013 endte på hele 130,2 millioner kroner, noe som er 40,1 millioner kroner høyere enn i Finanskostnadene består i hovedsak av renter på medlemsinnskudd som i 2013 utgjorde 29,9 millioner kroner inklusive renter til Garantifondet. Dette er en økning på 1,4 millioner kroner mot året før. Rentesatsene er holdt uendret i 2013, men høyere medlemsinnskudd har resultert i høyere rentekostnader dette året. Viser til avsnittet Finansforvaltningen 2013 for ytterligere kommentarer til fi nanskapital og fi nansavkastning. 7

8 STYRETS BERETNING Balanse pr. 31. desember 2013 Eiendelene har en bokført verdi pr på 3 938,3 millioner kroner, og dette er 182,6 millioner kroner eller 4,9 % mer enn året før. Bokført verdi av varige driftsmidler er ved utgangen av året på 972,3 millioner kroner, en økning på 183,8 millioner kroner eller 23,3 % fra året før. Økningen skyldes at det i løpet av 2013 er investert ytterligere i eiendommen Haakon VII s gt. 9 (City Lade), nye Coop Extra i Stjørdal og på Grilstad, samt utvidelse og rehabilitering av eiendommen Østre Rosten 64 (Coop Obs! Bygg Syd). Årets avskrivninger endte på 52,5 millioner kroner, en reduksjon på 1,9 millioner kroner mot året før. De største investeringene forøvrig i 2013 er knyttet til ny butikkeiendom i Klæbu og i Meråker, elektroniske hylleforkanter i en rekke butikker, omprofi lering av 4 Coop Prix til Coop Extra (Vikhammer, Hommelvik, Buvik og Kolstad), nye handlevogner City Syd samt et nytt forvaltningssystem for eiendomsvirksomheten. Avskrivningene kommer naturlig nok til å øke i årene fremover som en konsekvens av betydelig satsning på investering i nye butikkeiendommer. Varebeholdningene er i regnskapet (etter lagernedskrivninger) bokført til 172 millioner kroner, en økning på 18,8 millioner kroner sammenlignet med samme tid året før. Økningen kommer naturlig som en følge av at vi har etablert 2 nye Coop Extra butikker, samtidig som også Coop Obs! Bygg Syd allerede har utvidet varesortimentet etter at deler av de utvidede butikkarealene ble tatt i bruk i slutten av året. Innenfor øvrige dagligvarebutikker, samt Coop Obs! faghandel, er det ingen vesentlige endringer. Finanskapitalen. Ved utgangen av året utgjør verdien av fi nansplasseringer og bankinnskudd 2 519,6 millioner kroner. Positiv avkastning og renter tilførte fi nanskapitalen om lag 178,6 millioner kroner, mens investeringer i eiendom og butikk resulterte i en reduksjon i rentebærende kapital på 208 millioner kroner. Netto gir dette en nedgang i fi nanskapitalen på 33 millioner kroner eller 1,3 % mot samme tid i fjor. Den klart største del av fi nanskapitalen er plassert i bank-, statsog kommuneobligasjoner. Pr utgjorde samlet verdi på plasseringer i slike verdipapirer 1 620,8 millioner kroner. Medlemsinnskudd (mill. kr) Markedsverdien pr av plasseringer i norske og utenlandske aksjer var 564,6 millioner kroner. Verdien utgjør 22,4 % av fi nanskapitalen ved årsskiftet. Aksjebeholdningen har stor spredning på land og selskaper. Rentebærende gjeld, medlemsinnskuddene, er pr på 1 052,4 millioner kroner en økning på 59,9 millioner kroner eller 6 % mot på samme tid i fjor. Dette viser at medlemmene samlet sett har tatt ut mindre spareinnskudd enn det som ble tilført medlemskontiene i kjøpeutbytte, medlemsrabatter og renter i løpet av Kjøpeutbytte og medlemsrabatter for 2013 på 124,2 millioner kroner samt renter på medlemsinnskudd på 27,3 millioner kroner, er ført som kortsiktig gjeld i balansen ved utgangen av året. 92,9 millioner kroner er opptjent gjennom TRONDOS-medlemmenes kjøp i eget samvirkelag. Blide medarbeidere under åpningen av Coop Extra Grilstad. Pr har TRONDOS medlemmer, som er en økning på medlemmer. Året før økte antallet medlemmer med inklusiv tilgang av medlemmer i forbindelse med fusjon med Coop Meråker SA. Økningen i innskutt andelskapital utgjør 0,3 millioner kroner siste år. Medlemmenes totalt innbetalte andelskapital utgjør pr dermed 12,5 millioner kroner. Bokført egenkapital pr utgjør nå 2 389,8 millioner kroner, en økning på 174,6 millioner kroner eller 7,9 % fra 8

9 STYRETS BERETNING samme tid i fjor. Bokført egenkapital utgjør dermed 61 % av bokført totalkapital ved utgangen av 2013, noe som er en økning på 2 % -poeng siste år. Egenkapitalutvikling (mill. kr) Helse, miljø og sikkerhet Internkontroll HMS TRONDOS har i 2013 gjennomført alle tiltak i vedtatte HMS-plan. Tiltakene sammen med oppfølging av interne IKog rapporteringsrutiner, har bidratt til å sikre at virksomheten oppfyller kravene i det lovverk bedriften er berørt av. Både ansatte og bedriftens omgivelser skal oppleve at HMS-tilstanden i TRONDOS stadig forbedres. Det er bedriftens holdning at helse, miljø og sikkerhet skal vektlegges på lik linje med annet arbeid. HMS-arbeidet er en av grunnpilarene for gode resultater og god kvalitet. Et godt arbeidsmiljø bidrar dermed til å fremme god helse blant de ansatte og til økt driftseffektivitet. Systematisk og målrettet arbeid med helse, miljø og sikkerhet påvirker arbeidsmiljøet, og bidrar til å skape trygge og gode arbeidsplasser. Internkontrollrutinene er gjennomgått, og er fortløpende blitt oppdaterte. HMS-håndbok (elektronisk) og HMS-avvikssystem er etablert og i aktivt bruk. Arbeidsmiljøutvalget (AMU)/vernetjenesten AMU består av seks medlemmer - hvorav tre er valgt av og blant de ansatte. AMU har i løpet av året hatt til behandling en rekke saker med direkte tilknytting til arbeidsmiljøet. Rapport fra vernerundene, sykefraværsoppfølging og avviksrapportering har i så måte stått sentralt. Bedriftshelsetjeneste og hovedverneombud har gitt AMU årsrapport fra sine respektive felt, samt at AMU har behandlet en totalrapport over HMStilstanden i virksomheten. TRONDOS har et tett samarbeid med Brattøra Bedriftshelsetjeneste, hvilket også har fungert meget bra i Arbeidsmiljø/sykefravær Virksomheten hadde totalt sett et sykefravær i 2013 på 8,0 %. Sammenliknet med 2012 var dette 0,8 % -poeng høyere enn for Både 1. og 4. kvartal i 2013 skilte seg ut med generelt høyt sykefravær, der spesielt langtidsfraværet slo negativt ut. Noe av årsaken til det høye fraværet var infl uensaperioder i januar/februar og desember. TRONDOS kan ikke si seg fornøyd med økningen i sykefraværet. Korttidsfraværet er imidlertid lavt og svakt synkende. Arbeidet med de etablerte fraværsgruppene er intensivert gjennom skjerping av interne oppfølgingsrutiner med målsetting å bedre statistikken for Gjennom rapporter som er innkommet, løpende dialog med driftsapparatet, verneombud og tillitsvalgte, er det intet som tilsier at sykefraværet skyldes arbeidsmiljøet eller negative forhold ved arbeidsplassen. For å ha et best mulig grunnlag når det gjelder å følge med i hvordan sykefraværet utvikler seg over tid, utarbeides kvartalsvise statistikker for den enkelte avdeling og for TRONDOS totalt. Sykefraværsutviklingen er et fast tema på interne personalmøter. Videre følges sykefraværet opp via etablerte fraværsgrupper. Her deltar foruten representant fra HR-sektor, ledere i drift, hovedtillitsvalgt samt representant fra Brattøra Bedriftshelsetjeneste. TRONDOS har hatt god erfaring med fraværsgruppene også i Arbeidsmiljøet og sykefraværsutviklingen vil fortsatt få sterk fokus fremover. Av praktiske tiltak som er blitt iverksatt, og som på sikt vil bidra til at arbeidsmiljøet forbedres ytterligere, nevnes: fokus på arbeidsmiljøfaktorer ved nybygg og ombygninger av butikkenheter, utskifting og forbedringer av utstyr og hjelpemidler, revidering og forbedring av arbeidsrutiner, individuell oppfølging av sykemeldte, kartlegging av faktorer som påvirker arbeidsmiljøet, forbedring av rutiner mht. sykefraværsoppfølging, ergonomisk veiledning i butikk, helsesamtaler, HMS-opplæring av ledere og ansatte. Videre oppfølging gjennom Brattøra BHT, utvikling og gjennomføring av TRONDOS lille Blå, samt leder- og medarbeideropplæring. Eget AKAN-utvalg er etablert. Det har ikke vært alvorlige tilfeller av arbeidsulykker i løpet av året, men butikker har i 2013 opplevd enkeltstående tilfeller av truende kundeadferd. Dette er rutinemessig fulgt opp. Styret anser, gjennom de tiltak som er gjennomført, arbeidsmiljøet som tilfredsstillende. Det har ikke vært ulykker av betydning i forbindelse med den pågående anleggsvirksomhet. Andre miljøaspekter Styret i TRONDOS kan heller ikke se at bedriftens virksomhet medfører forurensning av det ytre miljø. 9

10 STYRETS BERETNING Likestilling Medlemstillitsvalgtes organer og ansatte i TRONDOS TRONDOS har nedfelt i sine vedtekter at begge kjønn skal være representert i lagets valgte organer. Det tilstrebes derfor en kjønnsmessig likeverdig representasjon i de ulike organer som; årsmøtet, kretsstyrer og styret. Tillitsverv Medlemmer i TRONDOS med tillitsverv i andre organer/ selskap i Coop var følgende i 2013: Lisbeth Bull Husby: styreleder i Coop Norge SA, styreleder i Samvirkelagenes Garantifond AL Børge Tingstad: medlem av Årsmøtet Coop Norge SA og vararepresentant til styrene for Advokat Dehlis Fond og Samvirkemuseet Torgeir Svenning: medlem av Årsmøtet i Coop Norge SA Liv Ulstad: medlem av Årsmøtet i Coop Norge SA, medlem av valgkomiteen for Årsmøtet i Coop Norge SA Siri R. Gerhardsen: medlem av Årsmøtet i Coop Norge SA Rolf Michelsen: vararepresentant til Årsmøtet i Coop Norge SA Ann Guri Tiller: vararepresentant til Årsmøtet i Coop Norge SA Tore Høiem: vararepresentant til Årsmøte i Coop Norge SA Per Ivar Selbæk: vararepresentant til Årsmøte i Coop Norge SA Britt Simonsen: vararepresentant til Årsmøte i Coop Norge SA Torbjørn Skei: medlem av Årsmøtet i Coop Norge SA, nestleder i Coop Norge Handel AS, styremedlem i felles kjedestyre i Coop og styremedlem i Core Innkjøp AS Jon Magne Elshaug: styremedlem i Coop Steinkjer SA Lønnspolicy Bedriftens policy i lønnsspørsmål bygger på prinsippet om lik lønn for likt arbeid av lik verdi, uavhengig av kjønn. Bedriften har et stillingsbasert lønnssystem, hvor de respektive stillingskategorier innplasseres på grunnlag av stillingenes kompetansekrav, noe som bidrar til å sikre lik avlønning innenfor de ulike stillingskategorier, uavhengig av kjønn. Bedriften gjennomfører årlige lokale lønnsforhandlinger i tråd med bestemmelsene i gjeldende tariffavtaler. Spesielle likestillingstiltak Styret anser at bedriften gjennom sin policy og personaladministrative rutiner oppfyller likestillingslovens krav. Bedriften tilstreber god balanse i den kjønnsmessige fordelingen i bedriftens styrer, råd og utvalg. Det samme gjelder i arbeidet med rekruttering av ledere. Det er et mål for TRONDOS i forbindelse med rekrutteringsprosesser å få ansatt fl ere kvinnelige ledere i vårt butikknett og administrative ledelse. Det er ikke iverksatt spesielle likestillingstiltak i løpet av året. TRONDOS har medarbeidere fra mange ulike nasjonaliteter og med ulik etnisk bakgrunn. I den sammenheng har bedriften hatt og har fortsatt samarbeid med Kvalifi seringssenteret for Innvandrere i Trondheim kommune. Et samarbeid som har fungert godt og som har bidratt til sysselsetting blant innvandrere. TRONDOS ivaretar Diskrimineringslovens formålsparagraf, og mener således at bedriften fremmer likestilling i henhold til lovens formål. Tabellen viser kjønnsfordelingen i medlemsvalgte organer og blant ansatte pr : Antall totalt Kvinner Menn Årsmøtet % 58 % Kretsstyrene (i alt 13) % 53 % Hovedstyret 8 50 % 50 % Kontrollkomité % Adm. ledelse % Ansatte totalt faste/midl.tidig ans % 39 % Fast ansatte heltid % 62 % Fast ansatte deltid % 25 % Midlertidig ansatte (ekstrahj./vikarer) % 38 % Adm. stillinger % 49 % Butikkledere % 73 % Nyansatte/skiftet stilling ledere 8 25 % 75 % Sykefravær 8,0 % 9,3 % 6,7 % Opplæring og kompetanseheving Ansatte med solid innsats I TRONDOS ble det i 2013 utført timer, noe som tilsvarer 685 årsverk. Det totale resultatet i selskapet er slik at dette vil utløse resultatbonus til fastansatte i TRONDOS. 10

11 STYRETS BERETNING Kompetanseutvikling I løpet av året er det satset på kompetanseutvikling innen helse, miljø og sikkerhet og på kulturbygging/lederutvikling. Av de største tiltakene kan nevnes ledelse, individuell utvikling og kundeadferd, samt prosesser knyttet til coaching/ledertrening, salgsprosessen, grunnopplæring butikkledelse, butikkøkonomutdanning, introduksjonskurs for nyansatte, HMS-kurs (ledere og verneombud), vare-/bransjekurs, ranskurs og kjedekurs med fl ere. Sosiale tiltak TRONDOS Personalforening arbeider aktivt for å samle ansatte til hyggelig samvær og fritidsaktiviteter. Målet er å utvikle kontakten og samarbeidet mellom de ansatte. Personalforeningen er også aktiv ovenfor pensjonistene og arrangerer julemiddag. Utvalgsarbeide Forhandlingsutvalget har i løpet av året hatt 12 møter. Ansattes tillitsvalgte og ledelsen har i fellesskap drøftet og forhandlet om saker med tilknytning til Landsoverenskomsten, Lederoverenskomsten, Hovedavtalen og Arbeidsmiljøloven. Ansattes hovedtillitsvalgt i 2013 har vært Mona K. Bjørn. Arbeidsmiljø- og Samarbeidsutvalget har hatt 3 møter i løpet av året hvor blant annet saker knyttet til helse,- miljø,- og sikkerhet, driftssaker, arbeidsmiljøsaker og utviklings- og eiendomssaker er behandlet. Hovedverneombud i 2013 har vært Lars Erik Sandvik. Grunnlaget for fortsatt drift TRONDOS har betryggende likviditet både på kort og lang sikt, og styret mener at kontantstrømoppstillingen gir et riktig bilde av likviditetsutviklingen. Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetningen om fortsatt drift, og styret mener det ikke er noen tvil om grunnlaget for denne vurdering. Datterselskapet Din Bil AS Datterselskapet Din Bil AS har fremlagt et årsregnskap for 2013 som viser et årsresultat etter skatt på minus 1,4 millioner kroner som er en bedring på 2,3 millioner kroner mot året før. Omsetningen har imidlertid falt med 4,9 millioner kroner til 48 millioner kroner. Året 2013 har vært preget av omstilling med forbedring av interne rutiner og kostnadsreduksjoner, men også på å øke bruttofortjenesten (% - vis) ved salg av nye og brukte biler. Innfasing av det nye bilmerket Citroen går greit, men stiller krav til organisasjonen med hensyn til å bygge kompetanse omkring dette bilmerket. Selskapet har ved utgangen av året en egenkapitalandel på 48,4 % tilnærmet uendret fra året får. Dette skyldes at morselskapet TRONDOS med skattemessig virkning for 2013 har valgt å gi tilsagn om et konsernbidrag på 3 millioner kroner til datterselskapet Din Bil AS. Økonomisk utvikling 2014 Globalt bruttonasjonalprodukt (bnp) antas å vokse med vel 3,5 % i 2014 ifølge de store internasjonale økonomiorganisasjoner som IMF og Verdensbanken. Dette er over økningen på knappe 3 % i Anslagene til disse organisasjoner har de senere årene vist seg å være for optimistisk. Sentralt i de positive anslagene for 2014 ligger at USA og Europa nå etter 5 svært vanskelige år, ser ut til å ha stabilisert sin økonomi og sine kredittmarkeder. USA har også i 2. halvår 2013 hatt vekst på vel 3 % i bnp (årlig rate), og som det er god grunn til å tro fortsetter inn i Europa antas å snu fra en liten tilbakegang i 2013, til et år med bnp vekst på om lag 1 % i «Business & Pleasure» for TRONDOS-ansatte i Olavshallen. 11

12 STYRETS BERETNING USA, Europa og Japan har fortsatt betydelig gjeld. Lav vekst og nesten ingen infl asjon, gjør det tungt å betjene disse lånene. Det ser nå heller ikke ut til at lave renter og betydelig pengetilførsel fra sentralbankene vil gi nok vekst og infl asjon (særlig i Europa), som kan gjøre det lettere å nedbetale disse lånene. De framvoksende økonomier defi nert som land utenom USA, Europa og Japan har hatt noen negative utviklingstrekk i 2013, og det er betydelig usikkerhet også her for I mange av disse landene er det store ubalanser i økonomien, og det har vært betydelig gjeldsøkning de senere år. Dette har ført til kraftige fall i valutakursene og i aksjemarkedene i fl ere av disse landene. Mange store land, inkl. Kina og India, vil måtte gjennomføre store og vanskelige omstillinger dersom de skal opprettholde den framgang de har hatt de senere årene. Derfor kan det her bli noen land som i 2014 får lavere vekst, og fare for politisk og sosial uro. Utviklingen i de framvoksende økonomier, og dermed fallende råvarepriser, kan gi ytterligere impulser til lavere prisvekst. Europa kan lett komme i en situasjon med defl asjon, som vil være meget farlig når mange har svært høy gjeld. Norsk økonomi i 2014 er også mer usikker enn det vi er vant til. Etter et markert vekstfall i 2013, mener myndighetene det skal bli noe større framgang i Man har prognoser som viser om lag 2,25 % vekst for Fastlands-Norge i I forhold til anslag fra aktører i bank og næringsliv, synes myndighetenes prognoser noe høye. Det er tvil om hvor stor etterspørselen fra oljesektoren blir mot norsk næringsliv. Videre at den siste tids usikkerhet om boligprisene, vil kunne virke negativt på boligbyggingen. Hvis dette slår til, og den høye spareraten holder seg, vil det bli vanskelig å oppnå vekst på over 2 % i Husholdningene møter også større usikkerhet i 2014 enn de er vant med de siste årene, blant annet på grunn av noe svakere arbeidsmarked og usikkerhet om boligprisene. Lavere kronekurs er også negativt. Likevel er situasjonen totalt sett for norske husholdninger relativ god og sikker, og reallønnen vil også øke i 2014, om enn noe mindre enn de siste årene. Varehandelen har vel ikke grunn til å vente noen store endringer i Folks kjøpekraft er stabil, med noe økning fra befolkningsvekst og reallønnsvekst. Imidlertid er det noen strukturendringer på gang som er negativ for butikkhandelen. Mer av kjøpekraften brukes på tjenester og kjøp over nett. Sammen med mange nyetableringer på butikksiden de senere år kan nok det gi press på lønnsomheten for deler av varehandelen. TRONDOS i 2014 Omsetningen for 2014 er budsjettert til 3,5 milliarder kroner, resultat før kjøpeutbytte og skatt til 163 millioner kroner, mens investeringsbudsjettet for TRONDOS i 2014 er på 293 millioner kroner. TRONDOS er inne i en periode med relativt mange nyetableringer, samt mange ut- og ombygginger av eksisterende butikker/eiendommer. Dette vil bidra til å styrke selskapets vekst og markedsposisjon i årene fremover, men vil også påvirke TRONDOS sitt driftsresultat gjennom økte kostnader. Med henvisning til den befolkningsvekst som forventes i vårt markedsområde, den fi nansielle handlekraft og soliditet TRON- DOS innehar, og den posisjon vi har hos våre medlemmer, anser styret nyinvesteringene som kraftfulle og fremtidsrettet. Det er garantert 3 % kjøpeutbytte i Styret vil til tross for gode resultat de senere år vurdere ett noe lavere kjøpeutbyttenivå for årene fremover. Dette med bakgrunn i store investeringer, forsterket priskonkurranse og mulige fusjoner med andre samvirkelag. Anvendelse av årets overskudd (1000 kr): Årets overskudd anvendes slik: Renter på andelsinnskudd 623 Overført til annen egenkapital Trondheim Lisbeth Bull Husby (styreleder) Rolf Michelsen (nestleder) Børge Tingstad Siri Ranheim Gerhardsen Liv Ulstad Torgeir Svenning Ann Guri Tiller Per Ivar Selbæk Torbjørn Skei (Adm. direktør) 12

13 STYRETS BERETNING Lisbeth Bull Husby styreleder Rolf Michelsen nestleder Siri Ranheim Gerhardsen styremedlem Børge Tingstad styremedlem Liv Ulstad styremedlem Torgeir Svenning styremedlem Ann Guri Tiller styremedlem Per Ivar Selbæk styremedlem Britt Simonsen varamedlem Tore Høiem varamedlem 13

14 RESULTATREGNSKAP TRONDOS SA Alle tall i resultatregnskapet er i 1000 kr RESULTATREGNSKAP TRONDOS TRONDOS KONSERN Noter Noter , 6 Salgsinntekter 1, Kjøpeutbytte til medlemmer Netto salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Varekostnad ,10 Lønn og andre personalkostnader 9, Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Netto finansresultat Resultat før skattekostnad Skattekostnad ÅRSRESULTAT Disponeringer og overføringer: Renter på andelsinnskudd Overført til annen egenkapital Sum disponeringer og overføringer 14

15 BALANSE TRONDOS SA Alle tall i balansen er i 1000 kr BALANSE pr TRONDOS EIENDELER TRONDOS KONSERN Noter Noter ANLEGGSMIDLER Immatrielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immatrielle eiendeler Varige driftsmidler , 17 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 11, Maskiner, utstyr og inventar Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler , 4, 12, 13 Invest. og lån til datter- og tilkn. selskap 2, 4, 12, Investering i andre aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER ,17 Varelager 7, Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Finansielle plasseringer , 14 Markedsbaserte aksjer 3, , 14, 15 Markedsbaserte rentepapirer 3, 14, Sum finansielle plasseringer Bankinnskudd og kontanter Plasseringskonto Coop Norge SA Kontanter og bankinnskudd Sum bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

16 BALANSE TRONDOS SA Alle tall i balansen er i 1000 kr BALANSE pr TRONDOS EGENKAPITAL OG GJELD TRONDOS KONSERN Noter Noter EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Andelsinnskudd Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum pensjonsforpliktelser Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld , 17 Medlemsinnskudd 3, Gjeld til kredittinstitusjon Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Kjøpeutbytte og medl. rabatter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Trondheim Lisbeth Bull Husby (styreleder) Rolf Michelsen (nestleder) Børge Tingstad Siri Ranheim Gerhardsen Liv Ulstad Torgeir Svenning Ann Guri Tiller Per Ivar Selbæk Torbjørn Skei (Adm. direkrør) 16

17 NOTER TIL REGNSKAP NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE Note 1 - Regnskapsprinsipper og sammenligningstall Årsregnskapet til TRONDOS SA (heretter benevnt TRON- DOS) er satt opp i samsvar med gjeldende regnskapslovgivning og norske regnskapsstandarder. Det er anvendt enhetlige regnskapsprinsipper for selskapene i TRONDOS KONSERN. Resultatregnskap, balanse, noter og kontantstrømoppstilling viser tilsvarende tall fra foregående år (sammenligningstall). Salgsinntekter og andre driftsinntekter Salgsinntekter presenteres etter fradrag for rabatter og merverdiavgift og resultatføres ved leveringstidspunktet. Kjøpeutbytte til medlemmene presenteres som en rabatt og dermed som en reduksjon av netto salgsinntekter. Andre driftsinntekter resultatføres på opptjeningstidspunktet. Klassifisering og vurdering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifi sert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifi sert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifi sert som omløpsmidler. Ved klassifi sering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Varige driftsmidler Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved varig verdifall. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over antatt økonomisk levetid. Finansielle anleggsmidler Andelsinnskudd i Coop Norge SA og aksjer i datterselskap og tilknyttet selskap er vurdert til anskaffelseskost med mindre nedskrivning har vært nødvendig pga. verdifall. Varelager Lager av innkjøpte varer for videresalg er verdsatt til faktisk innkjøpspris fratrukket rabatter og er videre nedskrevet til virkelig verdi der hvor denne ansees lavere enn innkjøpspris. Investeringer Plasseringer i aksjer/aksjefond og rentepapirer inngår i en handelsportefølje og vurderes til virkelig verdi på balansedagen. Pensjonskostnader og forpliktelser Pensjonskostnadene er knyttet til de avtaler TRONDOS har inngått med de ansatte og for ytelsesbaserte avtaler så er kostnad og forpliktelser i samsvar med innhentede aktuarberegninger. Netto pensjonsforpliktelse er lik beregnet brutto opptjente pensjonsforpliktelser minus beregnet verdi av pensjonsmidler. Beregningene er i samsvar med NRS 6 Pensjonskostnader. For innskuddsbaserte avtaler så utgjør kostnaden det som er innbetalt av innskudd til pensjonsordningene i løpet av året. Medlemsinnskudd Medlemsinnskudd er sparebeløp som medlemmene har innestående hos TRONDOS. Det er ingen bindingstid knyttet til disse innskudd og beløpet er derfor i sin helhet ført opp som kortsiktig gjeld. Skatter Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatter og endring i utsatt skattefordel. Utsatt skattefordel er beregnet til 27 % av endring i midlertidige forskjeller som eksisterer mellom skattemessige og regnskapsmessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller er forskjeller oppstått i èn periode som reverseres i en senere periode. Utsatt skattefordel som kan balanseføres er oppført netto i balansen. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømsoppstillingen er utarbeidet etter indirekte metode. Likviditetsbeholdningen inkluderer kontanter, bankinnskudd og kortsiktige plasseringer i aksjer og rentepapirer. Note 2 - Konsolidering av datterselskap, regnskapsføring av tilknyttede selskaper, fusjoner mv. Konsernregnskapet omfatter nå morselskapet TRONDOS og datterselskapet Din Bil AS. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Alle vesentlige transaksjoner, aksjeeie og mellomværende mellom mor- og datterselskap er eliminert. Datterselskapet og de tilknyttede selskaper City Syd AS og Tungaveien 26 AS vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. I konsernregnskapet er derimot tilknyttede selskaper presentert etter egenkapitalmetoden (se note 13). Note 3 - Finansiell markedsrisiko TRONDOS har ved utgangen av året plassering i rentepapirer på 1 620,8 millioner kroner. Verdien av disse plasseringer vil falle/stige i verdi når de lange renter stiger/faller. Plasseringer i norske rentepapirer og fond er i norske kroner (NOK) mens plasseringer i utenlandske fond er valutasikret i NOK. Videre har TRONDOS plasseringer i aksjer/aksjefond som 17

18 NOTER TIL REGNSKAP ved utgangen av året er bokført til 564,6 millioner kroner hvorav 310,7 millioner kroner i utenlandske aksjer/aksjefond hvor verdien vil svinge med aksjemarkedene og kursen på NOK. Medlemsinnkuddene på 1 052,4 millioner kroner har en rente som følger endringene i de korte rentene, men TRONDOS har om lag tilsvarende beløp plassert i pengemarkedet, slik at man ikke er eksponert for endringer i disse renter. TRONDOS har ved årsskiftet 210,5 millioner kroner innestående på plasseringskonto i Coop Norge SA. Pengeplasseringen er et innskudd uten avtalt sikkerhet, men med bindingstid i 1 år frem til 31. desember Note 4 - Sammenslåtte poster i regnskapet Alle tall i 1000 kr Posten investeringer i og lån til datterselskap og tilknyttet selskap består av: TRONDOS TRONDOS KONSERN Investering i datterselskap Investering i tilknyttet selskap Lån til tilknyttet selskap Sum invest. i og lån til datter- og tilkn. selskap Posten finansinntekter består av: Annen renteinntekt (obligasjoner/rentepapirer/bank) Verdiendring av markedsbaserte verdipapirer Annen fi nansinntekt Sum finansinntekter Posten finanskostnader består av: Annen rentekostnad Annen fi nanskostnad Sum finanskostnader Note 5 - Investering i aksjer og andeler I denne posten inngår andelsinnskudd i Coop Norge SA med 57,5 millioner kroner. TRONDOS sin andel av andelskapitalen i Coop Norge SA var på 8,3 % pr , mens egenkapitalen i Coop Norge SA på samme tid var på kr millioner kroner. TRONDOS fi kk ikke utbetalt renter av andelsinnskuddet i Datterselskapet Din Bil AS eier aksjer i Trøndelag Lakksenter AS. Aksjene er bokført til 0,5 millioner kroner i konsernregnskapet. 18

19 NOTER TIL REGNSKAP Note 6 - Salgsinntekter og bruttofortjeneste Alle tall i mill. kr Salgsinntekter fordeler seg slik på de enkelte butikkprofi ler og vare-/tjenesteområder i konsernet: TRONDOS TRONDOS KONSERN Coop Obs! Coop Prix Coop Mega Coop Extra Øvrige butikker Nye og brukte personbiler Verkstedtjenester og delesalg Sum salgsinntekter All omsetning skjer fra utsalgsteder i Trondheim og øvrige kommuner det hvor TRONDOS konsern har sine butikker. TRONDOS Bruttofortjeneste 2013 % 2012 % 2011 % Salgsinntekter fra butikker ,0 % ,0 % ,0 % Bruttofortjeneste ,4 % ,2 % ,8% TRONDOS KONSERN Bruttofortjeneste 2013 % 2012 % 2011 % Salgsinntekter fra butikker ,0 % ,0 % ,0 % Bruttofortjeneste ,5 % ,3 % ,8 % Note 7 - Varelager Alle tall i 1000 kr TRONDOS TRONDOS KONSERN Innkjøpte handelsvarer for videresalg Brukte biler Nye biler Demonstrasjonsbiler Reservedeler, rekvisita mv Sum varelager Varebeholdningen består i vesentlig grad av innkjøpte handelsvarer for videresalg. Det er foretatt nedskrivning for ukurans innen de ulike vareområder basert på erfaringstall og samme modellbetraktninger som tidligere år. 19

20 NOTER TIL REGNSKAP Note 8 - Andre driftsinntekter Alle tall i 1000 kr Denne posten består av husleieinntekter på kr , provisjon fra Norsk Tipping, inntekter fra Post i butikk og etableringsrabatter fra Coop Norge SA. Årsaken til at posten var vesentlig høyere i 2012 var salg av en eiendom med en gevinst på kr Note 9 - Lønnskostnader, antall ansatte og godtgjørelser Alle tall i 1000 kr TRONDOS Lønnskostnader, antall ansatte m.v. TRONDOS KONSERN Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader Sum lønn og andre personalkostnader Gjennomsnittlig antall årsverk Administrerende direktør: Lønn Pensjon Annen godtgjørelse Tillitsvalgte: Styret Årsmøtet Administrerende direktør har samme avtale om resultatbonus som alle faste ansatte (annen godtgjørelse). Administrerende direktør har videre avtale om, på frivillig basis, å fratre ved 62 år, med en pensjon som utgjør 2/3 av lønn. Denne avtalen gir også ektefelle rett på defi nerte ytelser på visse vilkår. Det er ikke ytet lån eller stilt garantier til administrerende direktør, styret, ledende ansatte eller nærstående parter. Styreleder mottar kun ordinært styrehonorar og har ingen særskilte ytelser utover dette fra TRONDOS.. Revisor Honorar ordinær revisjon Honorar for skatte- og avgiftsrådgivning Honorar annen rådgivning Sum honorar til revisor

Innhold. 28 Øvrig informasjon 31 Dette er TRONDOS 32 Driftsorganisasjon 33 Medlemsorganisasjon 38 Medlemsfordeler KRETSÅRSMØTER

Innhold. 28 Øvrig informasjon 31 Dette er TRONDOS 32 Driftsorganisasjon 33 Medlemsorganisasjon 38 Medlemsfordeler KRETSÅRSMØTER ÅRSBERETNING 2014 INNHOLD KRETSÅRSMØTER Innhold 3 Kretsårsmøter 4 Kart over butikker 4 Styrets beretning 14 Regnskap og konsern m/kontrollkomiteens melding og revisors beretning 28 Øvrig informasjon 31

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA Årsmelding og regnskap 2014 Coop Vestfold og Telemark SA NB NB! Hu! Hu skskatatdudumå måbebe nyny ttette me me dle dle msms koko rterte t dit t dit t for t forå åfåfå gle gle dedeavavdedeuliuli keketiltil

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap Årsrapport 2012 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår Innhold Årsmøtet... 4 Styrets beretning... 5 Lagets organer... 6 Medlemssparing og medlemmer... 7 Lagets drift... 7 Sluttord... 8 Resultatregnskap for Coop Hamarvik 2014... 9 Balanse for Coop Hamarvik

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2014 130. Forretningsår - nær deg hele livet INNHOLD 1. Innhold...side 3 2. Styrets beretning side 4 3. Resultatregnskap...side 16 4. Balanse..side 17 5. Generelle regnskapsprinsipper..side

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING TIL REGNSKAPSÅRET 2013 Innledning Selbu Sparebank er etablert i 1859, og driver bankvirksomhet med forretningssteder i Selbu, Tydal, Stjørdal og Trondheim kommuner, og

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 STYRETS BERETNING FOR 2014 GENERELT RESULTATREGNSKAPET BALANSEN EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (corporate governance) Generelle regnskapsprinsipper GENERELT

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2013 Årsberetning 2 Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2013 og utsikter for året 2014 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

Årsrapport. God å ha i ryggen

Årsrapport. God å ha i ryggen Årsrapport 05 God å ha i ryggen Vår visjon: "Nøtterø Sparebank skal oppfattes som den viktigste sparebanken i Tønsberg-området der kundene opplever trygghet, tilhørighet og god rådgivning." Banksjefens

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Årsrapport2014. 178.foretningsår

Årsrapport2014. 178.foretningsår Årsrapport2014 178.foretningsår INNHOLD: STYRETS BERETNING...side 1 RESULTATREGNSKAP.. side 11 BALANSE... side 13 KONTANTSTRØMOPPSTILLING... side 15 NOTER TIL REGNSKAPET...side 16 SAMFUNNSANSVAR... side

Detaljer