Å 2 rsber 0 etning 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å 2 rsber 0 etning 13"

Transkript

1 2013 Årsberetning

2 INNHOLD Innhold 3 Kretsårsmøter 4 Kart over butikker 5 Styrets beretning 14 Regnskap TRONDOS og TRONDOS konsern m/kontrollkomiteens melding og revisors beretning 28 Øvrig informasjon 31 Dette er TRONDOS 32 Driftsorganisasjon 33 Medlemsorganisasjon 38 Medlemsfordeler Faktainformasjon TRONDOS SA (TRONDOS) Du treffer oss på vår hjemmeside Sentralbord Hovedkontor tlf Sentralbord Coop Obs! City Syd tlf Sentralbord Coop Obs! City Lade tlf Postadresse TRONDOS Hovedkontor, Postboks 2425, Sluppen, 7005 Trondheim Gateadresse TRONDOS Hovedkontor, Haakon VII s gt. 9, 7041 Trondheim 2

3 KRETSÅRSMØTER KRETSÅRSMØTER I TRONDOS 2014 Krets Tid Kl. Sted Byneset Lørdag 8. mars Folkvang Ungdomshus, Spongdal Heimdal Lørdag 8. mars Sjetne Grendehus, Sjetnemarka Hommelvik Mandag 10. mars Cafe Rampa, Hommelvik Meråker Tirsdag 11. mars Meråker Samfunnshus, Meråker Stjørdal Tirsdag 11. mars Quality Airport Hotel, Stjørdal Malvik Torsdag 13. mars Vikhammer Motell, Vikhammer Klæbu Torsdag 13. mars Treffstedet, Klæbu Rådhus, Klæbu Ranheim Fredag 14. mars Folkets Hus, Ranheim Melhus Fredag 14. mars Folkets Hus, Kvål Buvik Lørdag 15. mars Allbrukshuset på Ilhaugen, Buvik Trondheim Øst Tirsdag 18. mars Royal Garden Hotel, Trondheim Trondheim Vest Torsdag 20. mars Nova kurs og konferansesenter, Trondheim Kolstad Torsdag 20. mars Huseby Ungdomsskole, Kolstad Saksliste 1. Åpning og valg av møteledelse. 2. Styrets årsberetning for Kretsstyrets årsberetning for Regnskap Budsjett Orientering om mulig fusjon mellom TRONDOS SA og Coop Selbu SA. 7. Innkomne forslag. 8. Valg. I etterkant av selve årsmøtene blir det bevertning og sosialt samvær. For detaljer i den enkelte krets vises til oppslag i butikkene. 3

4 KART OVER BUTIKKER Kart over vårt markedsområde og hvor butikkene er plassert Charlottenlund nærkjøp nærkjøp 4

5 STYRETS BERETNING STYRETS BERETNING Arten av virksomhet og hvordan den drives TRONDOS SA (heretter benevnt TRONDOS) driver detaljhandelsvirksomhet i kommunene Trondheim, Stjørdal, Meråker, Malvik, Melhus, Klæbu og Skaun. TRONDOS driver handel innenfor varegruppene dagligvarer, bygg/jernvare, elektrisk, sport/fritid, klær/sko, hus/hjem, møbel/ interiør, servering og drivstoff. TRONDOS eier og driver ved utgangen av 2013 følgende kjedebutikker: 2 Coop Obs! Hypermarked med tilhørende byggvarehus, sportsvarehus og kafeteria 19 Coop Prix 7 Coop Extra 3 Coop Mega 1 Coop Extra Bygg 1 Coop Byggmix Videre eier og driver TRONDOS 1 interiørvarehus (Domus Interiør), 3 anlegg for salg av drivstoff og 2 Coop Nærkjøp. Yong person- og varebiler, og driver for øvrig verksteddrift og salg av brukte kjøretøyer, bildeler og rekvisita. Omkring halvparten av anlegget på Sluppen er utleid til andre virksomheter. Økonomisk utvikling Globalt bruttonasjonalprodukt (bnp) økte med litt i underkant av 3 % i 2013, som er klart svakere enn forventet ved årets start. Det er de store nye framvoksende landene i Asia (bl.a. India) og Latin Amerika (bl.a. Brasil) som i 2013 fi kk svakere vekst enn ventet. Europa hadde i 2013 nok et år med nedgang i bnp, men her snudde utviklingen midtveis i året. USA oppnådde knappe 2%, mens Japan fi kk 1,7 % i bnp - vekst etter drastiske tiltak fra myndigheter og sentralbank. Sentralbankene i USA, Japan og Storbritannia tilførte markedet betydelig med likviditet ved å kjøpe statsobligasjoner med nye trykte penger. Utover året har imidlertid den amerikanske sentralbanken signalisert at de vil trappe ned oppkjøpene, noe som i perioder skapte uro i fi nansmarkedene og verdensøkonomien. TRONDOS eier andelslaget Coop Norge SA sammen med 108 andre samvirkelag i Norge (tall pr ). Coop Norge SA eier igjen Coop Norge Handel AS, som er konsepteier og varedistributør for de kjedebutikker som TRONDOS i dag eier og driver, samt Coop Norge Eiendom AS. TRONDOS eier de fl este eiendommer der egen butikkvirksomhet drives, og til sammen eier TRONDOS 40 eiendommer med et samlet areal på ca kvm. I tillegg til egne butikker, har TRONDOS 149 eksterne utleieforhold med en samlet husleieinntekt på 38,5 millioner kroner i Medlemmene har anledning til å ha spareinnskudd i TRON- DOS, og ved årsskiftet var de samlede innskudd på 1 052,4 millioner kroner. Medlemmenes innskudd (lånekapital) og opptjent egenkapital bidrar til at TRONDOS har en samlet fi nanskapital på 2 519,6 millioner kroner pr Det alt vesentligste av dette er plassert i markedsbaserte aksjer/aksjefond (norske og utenlandske), kreditt/rentepapirer, obligasjoner og bankinnskudd. TRONDOS eier 100 % av aksjene i Din Bil AS. Datterselskapet Din Bil AS eier og driver et bilanlegg beliggende på Sluppen i Trondheim. Selskapet er forhandler av Citroen og Ssang Første byggetrinn på City Lade åpnet i august

6 STYRETS BERETNING Råvareprisene falt betydelig i 2013 og oljeprisen lå et par prosent lavere enn året før. Bnp for Fastlands-Norge fi kk i 2013 en økning på knappe 2%, noe som er klart svakere enn veksten på 3 % i 2012, og også klart under forventningene ved årets begynnelse. Det synes som at troen på oljesektorens langsiktige vekstpotensiale falt i Det vises gjennom at forbrukerne ikke brukte så mye penger som forventet på konsum og boligbygging, og at næringslivet investerte mindre enn antatt. Varehandelen fi kk en omsetningsvekst i 2013 på 1,7 %, som bare er om lag halvparten av økningen i Forbrukerne hadde i 2013 en lønnsvekst på om lag 4 %, men brukte altså relativt mindre av sine inntekter i norske butikker. Finansmarkedene hadde i 2013 et år med sjelden stor verdistigning på aksjer. Økningen var stor i både USA, Europa og Japan. Her økte aksjeverdiene med vel 30 % målt i dollar og ca. 35 % målt i norske kroner. Oslo Børs derimot økte noe mindre med sine 23,6 %, da andelen av oljerelaterte selskaper her er meget høy. Investorene fi kk i 2013 mindre tro på framtiden til denne sektoren. Årsaken til den gode utviklingen i de globale aksjemarkeder er et skifte i investorenes risikovurdering. Utover i 2013 utviklet det seg en oppfatning av at USA og Europa nå har stabilisert sin økonomi, og at faren for alvorlige tilbakeslag er mindre. TRONDOS i 2013 Omsetningsutvikling og resultat 2013 Omsetningen i 2013 (før kjøpeutbytte til medlemmene) endte på 3 301,1 millioner kroner, en økning på 21,4 millioner kroner eller 0,7 % sammenlignet med året før. Markedsveksten i Norge i 2013 innenfor våre vareområder viser en økning på 2,1 %. Vi konstaterer dermed at TRONDOS i 2013 har tapt noen markedsandeler. Dagligvarer som for 2013 utgjør 72,8 % av total omsetning i TRONDOS, økte med 2,9 %, mens den generelle markedsveksten innenfor dagligvarer var på 3,2 % i Av våre butikkprofi ler innen dagligvarer var det Coop Extra som hadde best utvikling. Dette gjelder både eksisterende, nye, og omprofi lerte butikker. Coop Obs! Hypermarkeder (dagligvarer) har en svakere vekst, noe som for så vidt var forventet grunnet stor byggeaktivitet og redusert tilgjengelighet både ved Coop Obs! City Lade (utbygging av senteret) og Coop Obs! City Syd (veiarbeid på E6). Omsetningsutvikling (mill. kr) Obligasjonsmarkedene var svake i 2013, med svært lave renter på kortsiktige plasseringer, men med noe stigende renter på langsiktige plasseringer. Samlet ga dette et verdifall i Samvirkelagene i Norge ser ut til å få en samlet omsetning i 2013 på omtrent 39 milliarder kroner. Dette tilsvarer en økning på 1,8 prosent fra 2012 (mot 3,3 % året før). I tillegg kommer omsetningen fra Smart Club AS, slik at den samlede omsetningen til Coop blir på 40 milliarder kroner. Innen dagligvarer hadde Coop en vekst på 0,9 prosent i 2013 (mot 2,5 % året før), mens markedsveksten var på 3,2 prosent. Det ser derfor ut til at Coop sin markedsandel har gått ned med 0,5 prosentpoeng til 22,8 prosent. Pr er det 109 samvirkelag i Norge som alle er tilknyttet Coop Norge SA. Dette tilsvarer en nedgang i 2013 på 4 lag som følge av 3 fusjoner og 1 avvikling. Ved utgangen av 2013 var det medlemmer i norske samvirkelag, en økning på medlemmer (2,6 %) mot på samme tid i fjor. Omsetningsveksten i markedet innen faghandel har vært svakere enn ventet også i TRONDOS har merket dette godt, og stor byggeaktivitet ved og inntil våre 2 Coop Obs! Hypermarkeder og 2 Coop Obs! Bygg har resultert i at vi har hatt en noe svakere utvikling enn markedet innen faghandel. Vi merker også at konkurransen stadig tiltar innen spesielt områder som elektrisk, sport/fritid og byggevarer. Salg av drivstoff viste svak utvikling i Samlet bruttofortjeneste i 2013 endte på 673,6 millioner kroner, noe som gir en bruttomargin på 20,4 % av omsetningen, en økning på 0,2 % -poeng mot året før. 6

7 STYRETS BERETNING En betydelig skjerpet konkurranse spesielt innen dagligvarer og elektrisk i vårt markedsområde gir utfordringer med å holde bruttofortjenesten oppe på et akseptabelt nivå. Resultatet etter årets hovedvaretelling viser dog at vi også i 2013 har klart å holde svinnet på et akseptabelt nivå tilsvarende året før. Kjøpeutbytte til medlemmer på 78,1 millioner kroner er i regnskapet for 2013 presentert som egen post til fradrag i brutto salgsinntekter. Kjøpeutbyttet endte 0,9 millioner kroner høyere enn året før. på 11,1 millioner kroner som er inklusiv arbeidsgiveravgift og feriepenger. Avskrivninger på balanseførte investeringer i eiendommer, butikkutstyr/innredninger og annet driftsmateriell endte på 52,5 millioner kroner, en nedgang på 1,9 millioner kroner sammenlignet med året før. Avskrivningstiden ble i 2013 endret fra 20 til 40 år for tre eiendommer etter at styret vedtok endring av prinsipper for avskrivninger i Andre driftskostnader endte på 194,4 millioner kroner, en reduksjon på 2,7 millioner kroner mot året før. Nedgangen skyldes to forhold: at vi året før pådro oss ekstra kostnader knyttet til forberedelser/fl ytting mv. i forkant av oppstart utbygging City Lade med 4 5 millioner kroner, samt at vi i 2013 har lavere kostnader til generell butikkdrift, reparasjoner og vedlikehold av våre eiendommer. Resultatet av ovenstående inntekts- og kostnadsposter gir et driftsresultat på 52,8 millioner kroner. Driftsresultatet er belastet med kjøpeutbytte på 78,1 millioner kroner. Netto finansresultat endte for 2013 på 151,8 millioner kroner, en økning på 17,9 millioner kroner mot året før. Resultatet kommer som en følge av et godt år i fi nansmarkedene både nasjonalt og internasjonalt noe som har gitt sterk avkastning på våre plasseringer og da hovedsakelig i aksjer/aksjefond. Coop Prix Hell ble kåret til beste Prix i Norge. Andre driftsinntekter var i 2013 på 72,9 millioner kroner noe som er 23,8 millioner kroner lavere enn året før. Årsaken til dette er at vi i 2012 kunne bokføre en gevinst på 35,4 millioner kroner fra eiendomssalg. Husleieinntekter på 38,5 millioner kroner utgjør for øvrig den største posten under andre driftsinntekter. De samlede kostnader til lønn og andre personalkostnader endte på 368,8 millioner kroner, en økning på 16,9 millioner kroner eller 4,8 % sammenlignet med året før. Økningen må sees i sammenheng med at vi har åpnet 2 nye butikker: Coop Extra Stjørdal og Coop Extra Grilstad. Økningen i personalkostnadene for sammenlignbare butikker endte på 2,3 %. Pensjonskostnadene utgjorde for året 21,6 millioner kroner inklusiv arbeidsgiveravgift, en liten økning sammenlignet med året før. Det samlede resultat i TRONDOS i 2013 utløser resultatbonus til de ansatte. Det er derfor i regnskapet gjort avsetning Finansinntekter består av avkastning på fi nanskapital plassert i aksjer, rentepapirer (kreditt), obligasjoner og bankinnskudd. Renteinntektene kom på 51,4 millioner kroner noe som er 20,7 millioner kroner lavere enn året før. Nedgangen skyldes i hovedsak et lavere rentenivå i 2013 (samlet sett) enn året før. Verdiøkning på norske og utenlandske aksjer i 2013 endte på hele 130,2 millioner kroner, noe som er 40,1 millioner kroner høyere enn i Finanskostnadene består i hovedsak av renter på medlemsinnskudd som i 2013 utgjorde 29,9 millioner kroner inklusive renter til Garantifondet. Dette er en økning på 1,4 millioner kroner mot året før. Rentesatsene er holdt uendret i 2013, men høyere medlemsinnskudd har resultert i høyere rentekostnader dette året. Viser til avsnittet Finansforvaltningen 2013 for ytterligere kommentarer til fi nanskapital og fi nansavkastning. 7

8 STYRETS BERETNING Balanse pr. 31. desember 2013 Eiendelene har en bokført verdi pr på 3 938,3 millioner kroner, og dette er 182,6 millioner kroner eller 4,9 % mer enn året før. Bokført verdi av varige driftsmidler er ved utgangen av året på 972,3 millioner kroner, en økning på 183,8 millioner kroner eller 23,3 % fra året før. Økningen skyldes at det i løpet av 2013 er investert ytterligere i eiendommen Haakon VII s gt. 9 (City Lade), nye Coop Extra i Stjørdal og på Grilstad, samt utvidelse og rehabilitering av eiendommen Østre Rosten 64 (Coop Obs! Bygg Syd). Årets avskrivninger endte på 52,5 millioner kroner, en reduksjon på 1,9 millioner kroner mot året før. De største investeringene forøvrig i 2013 er knyttet til ny butikkeiendom i Klæbu og i Meråker, elektroniske hylleforkanter i en rekke butikker, omprofi lering av 4 Coop Prix til Coop Extra (Vikhammer, Hommelvik, Buvik og Kolstad), nye handlevogner City Syd samt et nytt forvaltningssystem for eiendomsvirksomheten. Avskrivningene kommer naturlig nok til å øke i årene fremover som en konsekvens av betydelig satsning på investering i nye butikkeiendommer. Varebeholdningene er i regnskapet (etter lagernedskrivninger) bokført til 172 millioner kroner, en økning på 18,8 millioner kroner sammenlignet med samme tid året før. Økningen kommer naturlig som en følge av at vi har etablert 2 nye Coop Extra butikker, samtidig som også Coop Obs! Bygg Syd allerede har utvidet varesortimentet etter at deler av de utvidede butikkarealene ble tatt i bruk i slutten av året. Innenfor øvrige dagligvarebutikker, samt Coop Obs! faghandel, er det ingen vesentlige endringer. Finanskapitalen. Ved utgangen av året utgjør verdien av fi nansplasseringer og bankinnskudd 2 519,6 millioner kroner. Positiv avkastning og renter tilførte fi nanskapitalen om lag 178,6 millioner kroner, mens investeringer i eiendom og butikk resulterte i en reduksjon i rentebærende kapital på 208 millioner kroner. Netto gir dette en nedgang i fi nanskapitalen på 33 millioner kroner eller 1,3 % mot samme tid i fjor. Den klart største del av fi nanskapitalen er plassert i bank-, statsog kommuneobligasjoner. Pr utgjorde samlet verdi på plasseringer i slike verdipapirer 1 620,8 millioner kroner. Medlemsinnskudd (mill. kr) Markedsverdien pr av plasseringer i norske og utenlandske aksjer var 564,6 millioner kroner. Verdien utgjør 22,4 % av fi nanskapitalen ved årsskiftet. Aksjebeholdningen har stor spredning på land og selskaper. Rentebærende gjeld, medlemsinnskuddene, er pr på 1 052,4 millioner kroner en økning på 59,9 millioner kroner eller 6 % mot på samme tid i fjor. Dette viser at medlemmene samlet sett har tatt ut mindre spareinnskudd enn det som ble tilført medlemskontiene i kjøpeutbytte, medlemsrabatter og renter i løpet av Kjøpeutbytte og medlemsrabatter for 2013 på 124,2 millioner kroner samt renter på medlemsinnskudd på 27,3 millioner kroner, er ført som kortsiktig gjeld i balansen ved utgangen av året. 92,9 millioner kroner er opptjent gjennom TRONDOS-medlemmenes kjøp i eget samvirkelag. Blide medarbeidere under åpningen av Coop Extra Grilstad. Pr har TRONDOS medlemmer, som er en økning på medlemmer. Året før økte antallet medlemmer med inklusiv tilgang av medlemmer i forbindelse med fusjon med Coop Meråker SA. Økningen i innskutt andelskapital utgjør 0,3 millioner kroner siste år. Medlemmenes totalt innbetalte andelskapital utgjør pr dermed 12,5 millioner kroner. Bokført egenkapital pr utgjør nå 2 389,8 millioner kroner, en økning på 174,6 millioner kroner eller 7,9 % fra 8

9 STYRETS BERETNING samme tid i fjor. Bokført egenkapital utgjør dermed 61 % av bokført totalkapital ved utgangen av 2013, noe som er en økning på 2 % -poeng siste år. Egenkapitalutvikling (mill. kr) Helse, miljø og sikkerhet Internkontroll HMS TRONDOS har i 2013 gjennomført alle tiltak i vedtatte HMS-plan. Tiltakene sammen med oppfølging av interne IKog rapporteringsrutiner, har bidratt til å sikre at virksomheten oppfyller kravene i det lovverk bedriften er berørt av. Både ansatte og bedriftens omgivelser skal oppleve at HMS-tilstanden i TRONDOS stadig forbedres. Det er bedriftens holdning at helse, miljø og sikkerhet skal vektlegges på lik linje med annet arbeid. HMS-arbeidet er en av grunnpilarene for gode resultater og god kvalitet. Et godt arbeidsmiljø bidrar dermed til å fremme god helse blant de ansatte og til økt driftseffektivitet. Systematisk og målrettet arbeid med helse, miljø og sikkerhet påvirker arbeidsmiljøet, og bidrar til å skape trygge og gode arbeidsplasser. Internkontrollrutinene er gjennomgått, og er fortløpende blitt oppdaterte. HMS-håndbok (elektronisk) og HMS-avvikssystem er etablert og i aktivt bruk. Arbeidsmiljøutvalget (AMU)/vernetjenesten AMU består av seks medlemmer - hvorav tre er valgt av og blant de ansatte. AMU har i løpet av året hatt til behandling en rekke saker med direkte tilknytting til arbeidsmiljøet. Rapport fra vernerundene, sykefraværsoppfølging og avviksrapportering har i så måte stått sentralt. Bedriftshelsetjeneste og hovedverneombud har gitt AMU årsrapport fra sine respektive felt, samt at AMU har behandlet en totalrapport over HMStilstanden i virksomheten. TRONDOS har et tett samarbeid med Brattøra Bedriftshelsetjeneste, hvilket også har fungert meget bra i Arbeidsmiljø/sykefravær Virksomheten hadde totalt sett et sykefravær i 2013 på 8,0 %. Sammenliknet med 2012 var dette 0,8 % -poeng høyere enn for Både 1. og 4. kvartal i 2013 skilte seg ut med generelt høyt sykefravær, der spesielt langtidsfraværet slo negativt ut. Noe av årsaken til det høye fraværet var infl uensaperioder i januar/februar og desember. TRONDOS kan ikke si seg fornøyd med økningen i sykefraværet. Korttidsfraværet er imidlertid lavt og svakt synkende. Arbeidet med de etablerte fraværsgruppene er intensivert gjennom skjerping av interne oppfølgingsrutiner med målsetting å bedre statistikken for Gjennom rapporter som er innkommet, løpende dialog med driftsapparatet, verneombud og tillitsvalgte, er det intet som tilsier at sykefraværet skyldes arbeidsmiljøet eller negative forhold ved arbeidsplassen. For å ha et best mulig grunnlag når det gjelder å følge med i hvordan sykefraværet utvikler seg over tid, utarbeides kvartalsvise statistikker for den enkelte avdeling og for TRONDOS totalt. Sykefraværsutviklingen er et fast tema på interne personalmøter. Videre følges sykefraværet opp via etablerte fraværsgrupper. Her deltar foruten representant fra HR-sektor, ledere i drift, hovedtillitsvalgt samt representant fra Brattøra Bedriftshelsetjeneste. TRONDOS har hatt god erfaring med fraværsgruppene også i Arbeidsmiljøet og sykefraværsutviklingen vil fortsatt få sterk fokus fremover. Av praktiske tiltak som er blitt iverksatt, og som på sikt vil bidra til at arbeidsmiljøet forbedres ytterligere, nevnes: fokus på arbeidsmiljøfaktorer ved nybygg og ombygninger av butikkenheter, utskifting og forbedringer av utstyr og hjelpemidler, revidering og forbedring av arbeidsrutiner, individuell oppfølging av sykemeldte, kartlegging av faktorer som påvirker arbeidsmiljøet, forbedring av rutiner mht. sykefraværsoppfølging, ergonomisk veiledning i butikk, helsesamtaler, HMS-opplæring av ledere og ansatte. Videre oppfølging gjennom Brattøra BHT, utvikling og gjennomføring av TRONDOS lille Blå, samt leder- og medarbeideropplæring. Eget AKAN-utvalg er etablert. Det har ikke vært alvorlige tilfeller av arbeidsulykker i løpet av året, men butikker har i 2013 opplevd enkeltstående tilfeller av truende kundeadferd. Dette er rutinemessig fulgt opp. Styret anser, gjennom de tiltak som er gjennomført, arbeidsmiljøet som tilfredsstillende. Det har ikke vært ulykker av betydning i forbindelse med den pågående anleggsvirksomhet. Andre miljøaspekter Styret i TRONDOS kan heller ikke se at bedriftens virksomhet medfører forurensning av det ytre miljø. 9

10 STYRETS BERETNING Likestilling Medlemstillitsvalgtes organer og ansatte i TRONDOS TRONDOS har nedfelt i sine vedtekter at begge kjønn skal være representert i lagets valgte organer. Det tilstrebes derfor en kjønnsmessig likeverdig representasjon i de ulike organer som; årsmøtet, kretsstyrer og styret. Tillitsverv Medlemmer i TRONDOS med tillitsverv i andre organer/ selskap i Coop var følgende i 2013: Lisbeth Bull Husby: styreleder i Coop Norge SA, styreleder i Samvirkelagenes Garantifond AL Børge Tingstad: medlem av Årsmøtet Coop Norge SA og vararepresentant til styrene for Advokat Dehlis Fond og Samvirkemuseet Torgeir Svenning: medlem av Årsmøtet i Coop Norge SA Liv Ulstad: medlem av Årsmøtet i Coop Norge SA, medlem av valgkomiteen for Årsmøtet i Coop Norge SA Siri R. Gerhardsen: medlem av Årsmøtet i Coop Norge SA Rolf Michelsen: vararepresentant til Årsmøtet i Coop Norge SA Ann Guri Tiller: vararepresentant til Årsmøtet i Coop Norge SA Tore Høiem: vararepresentant til Årsmøte i Coop Norge SA Per Ivar Selbæk: vararepresentant til Årsmøte i Coop Norge SA Britt Simonsen: vararepresentant til Årsmøte i Coop Norge SA Torbjørn Skei: medlem av Årsmøtet i Coop Norge SA, nestleder i Coop Norge Handel AS, styremedlem i felles kjedestyre i Coop og styremedlem i Core Innkjøp AS Jon Magne Elshaug: styremedlem i Coop Steinkjer SA Lønnspolicy Bedriftens policy i lønnsspørsmål bygger på prinsippet om lik lønn for likt arbeid av lik verdi, uavhengig av kjønn. Bedriften har et stillingsbasert lønnssystem, hvor de respektive stillingskategorier innplasseres på grunnlag av stillingenes kompetansekrav, noe som bidrar til å sikre lik avlønning innenfor de ulike stillingskategorier, uavhengig av kjønn. Bedriften gjennomfører årlige lokale lønnsforhandlinger i tråd med bestemmelsene i gjeldende tariffavtaler. Spesielle likestillingstiltak Styret anser at bedriften gjennom sin policy og personaladministrative rutiner oppfyller likestillingslovens krav. Bedriften tilstreber god balanse i den kjønnsmessige fordelingen i bedriftens styrer, råd og utvalg. Det samme gjelder i arbeidet med rekruttering av ledere. Det er et mål for TRONDOS i forbindelse med rekrutteringsprosesser å få ansatt fl ere kvinnelige ledere i vårt butikknett og administrative ledelse. Det er ikke iverksatt spesielle likestillingstiltak i løpet av året. TRONDOS har medarbeidere fra mange ulike nasjonaliteter og med ulik etnisk bakgrunn. I den sammenheng har bedriften hatt og har fortsatt samarbeid med Kvalifi seringssenteret for Innvandrere i Trondheim kommune. Et samarbeid som har fungert godt og som har bidratt til sysselsetting blant innvandrere. TRONDOS ivaretar Diskrimineringslovens formålsparagraf, og mener således at bedriften fremmer likestilling i henhold til lovens formål. Tabellen viser kjønnsfordelingen i medlemsvalgte organer og blant ansatte pr : Antall totalt Kvinner Menn Årsmøtet % 58 % Kretsstyrene (i alt 13) % 53 % Hovedstyret 8 50 % 50 % Kontrollkomité % Adm. ledelse % Ansatte totalt faste/midl.tidig ans % 39 % Fast ansatte heltid % 62 % Fast ansatte deltid % 25 % Midlertidig ansatte (ekstrahj./vikarer) % 38 % Adm. stillinger % 49 % Butikkledere % 73 % Nyansatte/skiftet stilling ledere 8 25 % 75 % Sykefravær 8,0 % 9,3 % 6,7 % Opplæring og kompetanseheving Ansatte med solid innsats I TRONDOS ble det i 2013 utført timer, noe som tilsvarer 685 årsverk. Det totale resultatet i selskapet er slik at dette vil utløse resultatbonus til fastansatte i TRONDOS. 10

11 STYRETS BERETNING Kompetanseutvikling I løpet av året er det satset på kompetanseutvikling innen helse, miljø og sikkerhet og på kulturbygging/lederutvikling. Av de største tiltakene kan nevnes ledelse, individuell utvikling og kundeadferd, samt prosesser knyttet til coaching/ledertrening, salgsprosessen, grunnopplæring butikkledelse, butikkøkonomutdanning, introduksjonskurs for nyansatte, HMS-kurs (ledere og verneombud), vare-/bransjekurs, ranskurs og kjedekurs med fl ere. Sosiale tiltak TRONDOS Personalforening arbeider aktivt for å samle ansatte til hyggelig samvær og fritidsaktiviteter. Målet er å utvikle kontakten og samarbeidet mellom de ansatte. Personalforeningen er også aktiv ovenfor pensjonistene og arrangerer julemiddag. Utvalgsarbeide Forhandlingsutvalget har i løpet av året hatt 12 møter. Ansattes tillitsvalgte og ledelsen har i fellesskap drøftet og forhandlet om saker med tilknytning til Landsoverenskomsten, Lederoverenskomsten, Hovedavtalen og Arbeidsmiljøloven. Ansattes hovedtillitsvalgt i 2013 har vært Mona K. Bjørn. Arbeidsmiljø- og Samarbeidsutvalget har hatt 3 møter i løpet av året hvor blant annet saker knyttet til helse,- miljø,- og sikkerhet, driftssaker, arbeidsmiljøsaker og utviklings- og eiendomssaker er behandlet. Hovedverneombud i 2013 har vært Lars Erik Sandvik. Grunnlaget for fortsatt drift TRONDOS har betryggende likviditet både på kort og lang sikt, og styret mener at kontantstrømoppstillingen gir et riktig bilde av likviditetsutviklingen. Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetningen om fortsatt drift, og styret mener det ikke er noen tvil om grunnlaget for denne vurdering. Datterselskapet Din Bil AS Datterselskapet Din Bil AS har fremlagt et årsregnskap for 2013 som viser et årsresultat etter skatt på minus 1,4 millioner kroner som er en bedring på 2,3 millioner kroner mot året før. Omsetningen har imidlertid falt med 4,9 millioner kroner til 48 millioner kroner. Året 2013 har vært preget av omstilling med forbedring av interne rutiner og kostnadsreduksjoner, men også på å øke bruttofortjenesten (% - vis) ved salg av nye og brukte biler. Innfasing av det nye bilmerket Citroen går greit, men stiller krav til organisasjonen med hensyn til å bygge kompetanse omkring dette bilmerket. Selskapet har ved utgangen av året en egenkapitalandel på 48,4 % tilnærmet uendret fra året får. Dette skyldes at morselskapet TRONDOS med skattemessig virkning for 2013 har valgt å gi tilsagn om et konsernbidrag på 3 millioner kroner til datterselskapet Din Bil AS. Økonomisk utvikling 2014 Globalt bruttonasjonalprodukt (bnp) antas å vokse med vel 3,5 % i 2014 ifølge de store internasjonale økonomiorganisasjoner som IMF og Verdensbanken. Dette er over økningen på knappe 3 % i Anslagene til disse organisasjoner har de senere årene vist seg å være for optimistisk. Sentralt i de positive anslagene for 2014 ligger at USA og Europa nå etter 5 svært vanskelige år, ser ut til å ha stabilisert sin økonomi og sine kredittmarkeder. USA har også i 2. halvår 2013 hatt vekst på vel 3 % i bnp (årlig rate), og som det er god grunn til å tro fortsetter inn i Europa antas å snu fra en liten tilbakegang i 2013, til et år med bnp vekst på om lag 1 % i «Business & Pleasure» for TRONDOS-ansatte i Olavshallen. 11

12 STYRETS BERETNING USA, Europa og Japan har fortsatt betydelig gjeld. Lav vekst og nesten ingen infl asjon, gjør det tungt å betjene disse lånene. Det ser nå heller ikke ut til at lave renter og betydelig pengetilførsel fra sentralbankene vil gi nok vekst og infl asjon (særlig i Europa), som kan gjøre det lettere å nedbetale disse lånene. De framvoksende økonomier defi nert som land utenom USA, Europa og Japan har hatt noen negative utviklingstrekk i 2013, og det er betydelig usikkerhet også her for I mange av disse landene er det store ubalanser i økonomien, og det har vært betydelig gjeldsøkning de senere år. Dette har ført til kraftige fall i valutakursene og i aksjemarkedene i fl ere av disse landene. Mange store land, inkl. Kina og India, vil måtte gjennomføre store og vanskelige omstillinger dersom de skal opprettholde den framgang de har hatt de senere årene. Derfor kan det her bli noen land som i 2014 får lavere vekst, og fare for politisk og sosial uro. Utviklingen i de framvoksende økonomier, og dermed fallende råvarepriser, kan gi ytterligere impulser til lavere prisvekst. Europa kan lett komme i en situasjon med defl asjon, som vil være meget farlig når mange har svært høy gjeld. Norsk økonomi i 2014 er også mer usikker enn det vi er vant til. Etter et markert vekstfall i 2013, mener myndighetene det skal bli noe større framgang i Man har prognoser som viser om lag 2,25 % vekst for Fastlands-Norge i I forhold til anslag fra aktører i bank og næringsliv, synes myndighetenes prognoser noe høye. Det er tvil om hvor stor etterspørselen fra oljesektoren blir mot norsk næringsliv. Videre at den siste tids usikkerhet om boligprisene, vil kunne virke negativt på boligbyggingen. Hvis dette slår til, og den høye spareraten holder seg, vil det bli vanskelig å oppnå vekst på over 2 % i Husholdningene møter også større usikkerhet i 2014 enn de er vant med de siste årene, blant annet på grunn av noe svakere arbeidsmarked og usikkerhet om boligprisene. Lavere kronekurs er også negativt. Likevel er situasjonen totalt sett for norske husholdninger relativ god og sikker, og reallønnen vil også øke i 2014, om enn noe mindre enn de siste årene. Varehandelen har vel ikke grunn til å vente noen store endringer i Folks kjøpekraft er stabil, med noe økning fra befolkningsvekst og reallønnsvekst. Imidlertid er det noen strukturendringer på gang som er negativ for butikkhandelen. Mer av kjøpekraften brukes på tjenester og kjøp over nett. Sammen med mange nyetableringer på butikksiden de senere år kan nok det gi press på lønnsomheten for deler av varehandelen. TRONDOS i 2014 Omsetningen for 2014 er budsjettert til 3,5 milliarder kroner, resultat før kjøpeutbytte og skatt til 163 millioner kroner, mens investeringsbudsjettet for TRONDOS i 2014 er på 293 millioner kroner. TRONDOS er inne i en periode med relativt mange nyetableringer, samt mange ut- og ombygginger av eksisterende butikker/eiendommer. Dette vil bidra til å styrke selskapets vekst og markedsposisjon i årene fremover, men vil også påvirke TRONDOS sitt driftsresultat gjennom økte kostnader. Med henvisning til den befolkningsvekst som forventes i vårt markedsområde, den fi nansielle handlekraft og soliditet TRON- DOS innehar, og den posisjon vi har hos våre medlemmer, anser styret nyinvesteringene som kraftfulle og fremtidsrettet. Det er garantert 3 % kjøpeutbytte i Styret vil til tross for gode resultat de senere år vurdere ett noe lavere kjøpeutbyttenivå for årene fremover. Dette med bakgrunn i store investeringer, forsterket priskonkurranse og mulige fusjoner med andre samvirkelag. Anvendelse av årets overskudd (1000 kr): Årets overskudd anvendes slik: Renter på andelsinnskudd 623 Overført til annen egenkapital Trondheim Lisbeth Bull Husby (styreleder) Rolf Michelsen (nestleder) Børge Tingstad Siri Ranheim Gerhardsen Liv Ulstad Torgeir Svenning Ann Guri Tiller Per Ivar Selbæk Torbjørn Skei (Adm. direktør) 12

13 STYRETS BERETNING Lisbeth Bull Husby styreleder Rolf Michelsen nestleder Siri Ranheim Gerhardsen styremedlem Børge Tingstad styremedlem Liv Ulstad styremedlem Torgeir Svenning styremedlem Ann Guri Tiller styremedlem Per Ivar Selbæk styremedlem Britt Simonsen varamedlem Tore Høiem varamedlem 13

14 RESULTATREGNSKAP TRONDOS SA Alle tall i resultatregnskapet er i 1000 kr RESULTATREGNSKAP TRONDOS TRONDOS KONSERN Noter Noter , 6 Salgsinntekter 1, Kjøpeutbytte til medlemmer Netto salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Varekostnad ,10 Lønn og andre personalkostnader 9, Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Netto finansresultat Resultat før skattekostnad Skattekostnad ÅRSRESULTAT Disponeringer og overføringer: Renter på andelsinnskudd Overført til annen egenkapital Sum disponeringer og overføringer 14

15 BALANSE TRONDOS SA Alle tall i balansen er i 1000 kr BALANSE pr TRONDOS EIENDELER TRONDOS KONSERN Noter Noter ANLEGGSMIDLER Immatrielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immatrielle eiendeler Varige driftsmidler , 17 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 11, Maskiner, utstyr og inventar Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler , 4, 12, 13 Invest. og lån til datter- og tilkn. selskap 2, 4, 12, Investering i andre aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER ,17 Varelager 7, Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Finansielle plasseringer , 14 Markedsbaserte aksjer 3, , 14, 15 Markedsbaserte rentepapirer 3, 14, Sum finansielle plasseringer Bankinnskudd og kontanter Plasseringskonto Coop Norge SA Kontanter og bankinnskudd Sum bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

16 BALANSE TRONDOS SA Alle tall i balansen er i 1000 kr BALANSE pr TRONDOS EGENKAPITAL OG GJELD TRONDOS KONSERN Noter Noter EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Andelsinnskudd Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum pensjonsforpliktelser Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld , 17 Medlemsinnskudd 3, Gjeld til kredittinstitusjon Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Kjøpeutbytte og medl. rabatter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Trondheim Lisbeth Bull Husby (styreleder) Rolf Michelsen (nestleder) Børge Tingstad Siri Ranheim Gerhardsen Liv Ulstad Torgeir Svenning Ann Guri Tiller Per Ivar Selbæk Torbjørn Skei (Adm. direkrør) 16

17 NOTER TIL REGNSKAP NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE Note 1 - Regnskapsprinsipper og sammenligningstall Årsregnskapet til TRONDOS SA (heretter benevnt TRON- DOS) er satt opp i samsvar med gjeldende regnskapslovgivning og norske regnskapsstandarder. Det er anvendt enhetlige regnskapsprinsipper for selskapene i TRONDOS KONSERN. Resultatregnskap, balanse, noter og kontantstrømoppstilling viser tilsvarende tall fra foregående år (sammenligningstall). Salgsinntekter og andre driftsinntekter Salgsinntekter presenteres etter fradrag for rabatter og merverdiavgift og resultatføres ved leveringstidspunktet. Kjøpeutbytte til medlemmene presenteres som en rabatt og dermed som en reduksjon av netto salgsinntekter. Andre driftsinntekter resultatføres på opptjeningstidspunktet. Klassifisering og vurdering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifi sert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifi sert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifi sert som omløpsmidler. Ved klassifi sering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Varige driftsmidler Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved varig verdifall. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over antatt økonomisk levetid. Finansielle anleggsmidler Andelsinnskudd i Coop Norge SA og aksjer i datterselskap og tilknyttet selskap er vurdert til anskaffelseskost med mindre nedskrivning har vært nødvendig pga. verdifall. Varelager Lager av innkjøpte varer for videresalg er verdsatt til faktisk innkjøpspris fratrukket rabatter og er videre nedskrevet til virkelig verdi der hvor denne ansees lavere enn innkjøpspris. Investeringer Plasseringer i aksjer/aksjefond og rentepapirer inngår i en handelsportefølje og vurderes til virkelig verdi på balansedagen. Pensjonskostnader og forpliktelser Pensjonskostnadene er knyttet til de avtaler TRONDOS har inngått med de ansatte og for ytelsesbaserte avtaler så er kostnad og forpliktelser i samsvar med innhentede aktuarberegninger. Netto pensjonsforpliktelse er lik beregnet brutto opptjente pensjonsforpliktelser minus beregnet verdi av pensjonsmidler. Beregningene er i samsvar med NRS 6 Pensjonskostnader. For innskuddsbaserte avtaler så utgjør kostnaden det som er innbetalt av innskudd til pensjonsordningene i løpet av året. Medlemsinnskudd Medlemsinnskudd er sparebeløp som medlemmene har innestående hos TRONDOS. Det er ingen bindingstid knyttet til disse innskudd og beløpet er derfor i sin helhet ført opp som kortsiktig gjeld. Skatter Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatter og endring i utsatt skattefordel. Utsatt skattefordel er beregnet til 27 % av endring i midlertidige forskjeller som eksisterer mellom skattemessige og regnskapsmessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller er forskjeller oppstått i èn periode som reverseres i en senere periode. Utsatt skattefordel som kan balanseføres er oppført netto i balansen. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømsoppstillingen er utarbeidet etter indirekte metode. Likviditetsbeholdningen inkluderer kontanter, bankinnskudd og kortsiktige plasseringer i aksjer og rentepapirer. Note 2 - Konsolidering av datterselskap, regnskapsføring av tilknyttede selskaper, fusjoner mv. Konsernregnskapet omfatter nå morselskapet TRONDOS og datterselskapet Din Bil AS. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Alle vesentlige transaksjoner, aksjeeie og mellomværende mellom mor- og datterselskap er eliminert. Datterselskapet og de tilknyttede selskaper City Syd AS og Tungaveien 26 AS vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. I konsernregnskapet er derimot tilknyttede selskaper presentert etter egenkapitalmetoden (se note 13). Note 3 - Finansiell markedsrisiko TRONDOS har ved utgangen av året plassering i rentepapirer på 1 620,8 millioner kroner. Verdien av disse plasseringer vil falle/stige i verdi når de lange renter stiger/faller. Plasseringer i norske rentepapirer og fond er i norske kroner (NOK) mens plasseringer i utenlandske fond er valutasikret i NOK. Videre har TRONDOS plasseringer i aksjer/aksjefond som 17

18 NOTER TIL REGNSKAP ved utgangen av året er bokført til 564,6 millioner kroner hvorav 310,7 millioner kroner i utenlandske aksjer/aksjefond hvor verdien vil svinge med aksjemarkedene og kursen på NOK. Medlemsinnkuddene på 1 052,4 millioner kroner har en rente som følger endringene i de korte rentene, men TRONDOS har om lag tilsvarende beløp plassert i pengemarkedet, slik at man ikke er eksponert for endringer i disse renter. TRONDOS har ved årsskiftet 210,5 millioner kroner innestående på plasseringskonto i Coop Norge SA. Pengeplasseringen er et innskudd uten avtalt sikkerhet, men med bindingstid i 1 år frem til 31. desember Note 4 - Sammenslåtte poster i regnskapet Alle tall i 1000 kr Posten investeringer i og lån til datterselskap og tilknyttet selskap består av: TRONDOS TRONDOS KONSERN Investering i datterselskap Investering i tilknyttet selskap Lån til tilknyttet selskap Sum invest. i og lån til datter- og tilkn. selskap Posten finansinntekter består av: Annen renteinntekt (obligasjoner/rentepapirer/bank) Verdiendring av markedsbaserte verdipapirer Annen fi nansinntekt Sum finansinntekter Posten finanskostnader består av: Annen rentekostnad Annen fi nanskostnad Sum finanskostnader Note 5 - Investering i aksjer og andeler I denne posten inngår andelsinnskudd i Coop Norge SA med 57,5 millioner kroner. TRONDOS sin andel av andelskapitalen i Coop Norge SA var på 8,3 % pr , mens egenkapitalen i Coop Norge SA på samme tid var på kr millioner kroner. TRONDOS fi kk ikke utbetalt renter av andelsinnskuddet i Datterselskapet Din Bil AS eier aksjer i Trøndelag Lakksenter AS. Aksjene er bokført til 0,5 millioner kroner i konsernregnskapet. 18

19 NOTER TIL REGNSKAP Note 6 - Salgsinntekter og bruttofortjeneste Alle tall i mill. kr Salgsinntekter fordeler seg slik på de enkelte butikkprofi ler og vare-/tjenesteområder i konsernet: TRONDOS TRONDOS KONSERN Coop Obs! Coop Prix Coop Mega Coop Extra Øvrige butikker Nye og brukte personbiler Verkstedtjenester og delesalg Sum salgsinntekter All omsetning skjer fra utsalgsteder i Trondheim og øvrige kommuner det hvor TRONDOS konsern har sine butikker. TRONDOS Bruttofortjeneste 2013 % 2012 % 2011 % Salgsinntekter fra butikker ,0 % ,0 % ,0 % Bruttofortjeneste ,4 % ,2 % ,8% TRONDOS KONSERN Bruttofortjeneste 2013 % 2012 % 2011 % Salgsinntekter fra butikker ,0 % ,0 % ,0 % Bruttofortjeneste ,5 % ,3 % ,8 % Note 7 - Varelager Alle tall i 1000 kr TRONDOS TRONDOS KONSERN Innkjøpte handelsvarer for videresalg Brukte biler Nye biler Demonstrasjonsbiler Reservedeler, rekvisita mv Sum varelager Varebeholdningen består i vesentlig grad av innkjøpte handelsvarer for videresalg. Det er foretatt nedskrivning for ukurans innen de ulike vareområder basert på erfaringstall og samme modellbetraktninger som tidligere år. 19

20 NOTER TIL REGNSKAP Note 8 - Andre driftsinntekter Alle tall i 1000 kr Denne posten består av husleieinntekter på kr , provisjon fra Norsk Tipping, inntekter fra Post i butikk og etableringsrabatter fra Coop Norge SA. Årsaken til at posten var vesentlig høyere i 2012 var salg av en eiendom med en gevinst på kr Note 9 - Lønnskostnader, antall ansatte og godtgjørelser Alle tall i 1000 kr TRONDOS Lønnskostnader, antall ansatte m.v. TRONDOS KONSERN Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader Sum lønn og andre personalkostnader Gjennomsnittlig antall årsverk Administrerende direktør: Lønn Pensjon Annen godtgjørelse Tillitsvalgte: Styret Årsmøtet Administrerende direktør har samme avtale om resultatbonus som alle faste ansatte (annen godtgjørelse). Administrerende direktør har videre avtale om, på frivillig basis, å fratre ved 62 år, med en pensjon som utgjør 2/3 av lønn. Denne avtalen gir også ektefelle rett på defi nerte ytelser på visse vilkår. Det er ikke ytet lån eller stilt garantier til administrerende direktør, styret, ledende ansatte eller nærstående parter. Styreleder mottar kun ordinært styrehonorar og har ingen særskilte ytelser utover dette fra TRONDOS.. Revisor Honorar ordinær revisjon Honorar for skatte- og avgiftsrådgivning Honorar annen rådgivning Sum honorar til revisor

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Innhold. 28 Øvrig informasjon 31 Dette er TRONDOS 32 Driftsorganisasjon 33 Medlemsorganisasjon 38 Medlemsfordeler KRETSÅRSMØTER

Innhold. 28 Øvrig informasjon 31 Dette er TRONDOS 32 Driftsorganisasjon 33 Medlemsorganisasjon 38 Medlemsfordeler KRETSÅRSMØTER ÅRSBERETNING 2014 INNHOLD KRETSÅRSMØTER Innhold 3 Kretsårsmøter 4 Kart over butikker 4 Styrets beretning 14 Regnskap og konsern m/kontrollkomiteens melding og revisors beretning 28 Øvrig informasjon 31

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G ÅRSBERETNING 2011 INNHOLD INNHOLD Kretsårsmøter................................................. 3 Kart over butikker.......................................... 4 Styrets beretning............................................

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

INNHOLD INNHOLD. Kretsårsmøter... 3. Kart over butikker... 4. Styrets beretning... 5-13

INNHOLD INNHOLD. Kretsårsmøter... 3. Kart over butikker... 4. Styrets beretning... 5-13 ÅRSBERETNING 2012 INNHOLD INNHOLD Kretsårsmøter................................................. 3 Kart over butikker.......................................... 4 Styrets beretning............................................

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold Resultatregnskap Normisjon Region Østfold Note 29 28 Salgsinntekter 4.235.563 3.963.665 Gaver 4.982.23 4.151.491 Messer, bassarer og lotteri 557.367 166.997 Tilskudd 149.13 124.122 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer