HMS-PLAN FOR TASTARUSTÅ SKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS-PLAN FOR TASTARUSTÅ SKOLE"

Transkript

1 HMS-PLAN FOR TASTARUSTÅ SKOLE Skolens HMS-stab Skolens verneombud, avdelingslederne og rektor. Vaktmester ved behov. Mandat: Gjennomføre vernerunder og se til at HMS-planen følges opp i praksis Skolens HMS-plan HMS-planen er utarbeidet på bakgrunn av krav vedr. fysisk og psykisk arbeidsmiljø angitt i Arbeidsmiljøloven, elevenes arbeidsmiljø-paragraf 9a i Opplæringsloven og føringer og bestemmelser vedtatt for virksomheter i Stavanger kommune. Viser forøvrig til Trivselsplan for elevene, Beredskapsplan, ROS analyse og plan 9a

2 HMS-plan revidert juni 2014 HMS kalender Planlagt Forebyggende HMS aktivitet Ansvarlig Bidrar Januar Arbeidsmiljøundersøkelse (kom) 5. vernerunde Personalfest julebord HMS møte Rektor VO/rektor komite Februar Mars 2. Vernerunde Medarbeidersamtaler * Lærerne og elevene shiner sine rom før vinterferien. HMS møte 2. vernerunde * Lærerne og elevene shiner sine rom før påskeferien. VO/rektor adm kontakt-lærer VO/rektor kontaktlærer April vernerunde VO/rektor Mai vernerunde HMS møte Sjekklister fylles ut for alle rom HMS møte VO/rektor VO Juni vernerunde * Lærerne og elevene shiner sine rom før sommerferien. HMS møte Personalfest - sommerfest Juli/august Vernerunde ved skolestart HMS September vernerunde (ferdigstille HMS- plan/ferdig stille beredskap/kriseplan) Oppfølging av sjekklister fra mai Oktober November Desember vernerunde Lærerne og elevene shiner sine rom før høstferien. Personalfest - høstfest Sjekkliste fylles ut for alle rom HMS vernerunde HMS * Lærerne og elevene shiner sine rom før juleferien. VO/rektor Kontakt- Lærer Komite VO/rektor VO/rektor VO VO/rektor Kontaktlærer komité VO VO/rektor Kontakt-lærer elever elever Alle elever Alle Elever Alle elever

3 VARSLINGSPLAN Tastarustå skole Pri Navn Telefon Mobil Tastarustå skole Rektor(brannvernleder) Anne-Marthe N.Basso Avd. leder/ass.rektor: Heidi T. H. Arnesen Avd. leder: Ann Tønnessen Avd.leder Anne Katrine Mæland Verneombud: Turid S. Bergøy Skolekonsulent: Tone Fredriksen Driftstyreleder Hilde-Gunn Thorsen EKSTERN VARSLING VED ULYKKE Ambulanse/Helikopter Brann Politi Telefon - privat Mobil 2 Skolesjef Eli Gundersen (a) Oppvekst v/direktør Per Haarr (a) Rådmannen Inger Østensjø (a) - 4 Ordfører Christine S Helgøy (a) Stavanger Eiendom v/linda Skartveit (a) ISS vaktmestertjeneste v/ Ragnar (a) Lutcherath INTERN VARSLING VED ULYKKE Telefon Mobil 3 8. trinn v/lagleder Helgunn Enge 3 9.trinn v/ lagleder Lena Lindanger trinn v/lagleder Anne M Haugvaldstad

4 Beredskapsplan (se egen plan) Ved større ulykker som rammer skolen, eks, brann, skal alle elever møte på oppstillingsplass. Der vil de få redegjørelse om hva som har skjedd fra administrasjonen. Elevenes skolemiljø 9A i Forskrift til Opplæringslova 9a-1. Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. 9a-2. Det fysiske miljøet Skolane skal planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir teke omsyn til tryggleiken, helsa, trivselen og læringa til elevane. Det fysiske miljøet i skolen skal vere i samsvar med dei faglege normene som fagmyndigheitene til kvar tid anbefaler. Dersom enkelte miljøtilhøve avvik frå desse normene, må skolen kunne dokumentere at miljøet likevel har tilfredsstillande verknad for helsa, trivselen og læringa til elevane. Alle elevar har rett til ein arbeidsplass som er tilpassa behova deira. Skolen skal innreiast slik at det blir teke omsyn til dei elevane ved skolen som har funksjonshemmingar. Dersom ein elev eller forelder, eller eit av råda eller utvala ved skolen der desse er representerte, ber om tiltak for å rette på fysiske miljøtilhøve, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak. 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn. Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak. 9a-4. Systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane (internkontroll) Skolen skal aktivt drive eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane, slik at krava i eller i medhald av dette kapitlet blir oppfylte.

5 Skoleleiinga har ansvaret for den daglege gjennomføringa av dette. Arbeidet skal gjelde det fysiske så vel som det psykososiale miljøet. (Øvrige paragrafer 9a-5 til 9a-9 vedr. elevenes arbeidsmiljø finnes i opplæringsloven)

6

7 Mål for HMS-arbeidet ved Tastarustå skole 2.1 Hovedmål og prosedyrer Tastarustå skole skal være en trygg og trivelig arbeidsplass for både elever og ansatte. Videre skal arbeidsmiljøet være slik at det ikke innebærer noen helserisiko. Feil eller mangler som medfører fare for liv og helse, skal følges opp umiddelbart.

8 ALLE har ansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø. Hovedregelen er at den som oppdager et avvik selv skal prøve å løse problemet. Deretter skal saken meldes til rektor på fastsatte avviksskjemaer. Videre skal meldeprosedyrer benyttes ved personskader, nesten-uhell og vold/trusler om vold. HMS-staben foretar de nødvendige internkontroller, og skal sammen med HMS-utvalget følge opp saker/meldinger iht avviksskjemaer og sjekklister. Skolens ansatte forplikter seg til å følge de planer/regler som er gjeldende. I tillegg er det vårt felles ansvar å se til at skolen til enhver tid er ryddig. 2. Delmål 2..1 Elevene Tastarustå skole skal være en utviklingsorientert skole hvor tilpasset opplæring, mestringsopplevelser og trivsel skal settes i sentrum. Skoledagen skal også organiseres slik at undervisning og trivselstiltak så langt mulig legges til rette for å sikre den enkelte elev en trygg og god skolehverdag. 2.2 Skolens ansatte Det er en viktig målsetting for Tastarustå at alle ansatte ved skolen blir ivaretatt på best mulig måte. Det innebærer at alle skal få anledning til å gi tilbakemelding på hvordan det går og også få tilbakemelding på den jobben de gjør. Dette skal skje gjennom fellesdrøftinger, halvårlige arbeidsmiljøundersøkelser og årlige medarbeidersamtaler. De ansatte skal få tilbud om faglig utvikling gjennom kurs og gjennom ulike utviklingstiltak som settes i gang ved skolen.

9 3. Handlingsplaner 3.1 Bygg, innbo og uteareal Område Når Hvem Hvordan Daglig Ansatte og elever Klasserom, Grupperom, Mediatek og spesialrom Alle har ansvar for at det er ryddig og pent i klasserommene. Når en klasse/gruppe forlater et rom, skal det være i orden og dører/vinduer låst. Feil eller mangler meldes straks til rette vedkommende. Behov for vedlikehold meldes rektor/hms-stab. (Se sjekklister - vedlagt) Personalrom Daglig Ansatte Rydding av personalrommet foretas daglig. Det utnevnes 3 som har hovedansvaret hver uke. Ryddeliste lages av administrasjonen. Ellers har alle et ansvar for å rydde opp etter seg på personalrommet. Sette kopper i maskinen, vaske opp fat o.l. og kaste søppel. Kopirom Daglig Ansatte Hver enkelt har ansvar for å fjerne ark eller annet de ikke har bruk for, kaste papirinnpakning eller melde fra om feil. Ikke forlat kopirommet uten å gi beskjed til skolekonsulent Tone Fredriksen hvis det er noe feil med kopimaskinen eller annet utstyr. Arbeidsrom Daglig Ansatte Alle har ansvar for å holde orden i bokhyller og på møtebordet. Ikke forlat en PC som gir feilmelding uten å gi beskjed til rette vedkommende; IKT-veiled. Skolemateriell Ved behov Ansatte Behov meldes skriftlig til innkjøpsansvarlige; Tone Fredriksen Rydding uteareal Opplæring byggtek. utstyr Opplæring spesialromsutstyr og maskiner Renhold Inne- og uteareal 3.2 Personalet Ukentlig Elevene Alle klassene har ryddeansvar hver sin uke. Utstyr finnes i avfallsrom/trapperom. Nøkkel til utvendige søppelkurver fås hos skolekonsulent. Administrasjonen setter opp årlig rulleringsplan på oppslagstavle på personalrom/gangen. Ved behov Ansatte Lånetakere Rektor har ansvar for gjennomføring av slik opplæring. De ansatte har ansvar for å melde behov. Ved behov Ansatte Samlingsstyre har ansvar for å sikre gjennom-føring av slik opplæring. De ansatte må melde behov. Saken tas opp i halvårlige møter med brukerne av spesialrommene (se saml.instruks) Kontinuerli g Ansatte Renholdsrutiner og datablad renholdsmidler oppbevares i perm hos skolekonsulent. Månedlig HMS-staben For å avdekke fysiske arbeidsmiljøproblem foretas månedlige vernerunder. Tiltak Når Hvem Hvordan Medarbeider- Hvert år Administra Medarbeiderne ved skolen får tilbud om en samtale

10 Samtale -sjonen med rektor/inspektører hvert år. Den skal være planlagt og forberedt fra begge parter. Det er utarbeidet eget skjema for samtalen. Den enkelte kan fylle ut skjemaet på forhånd. Ledelsen har oppstartsamtale med alle nye innen 1.oktober. Medbestem- 6 møter pr år Rektor og Det tas opp emner i henhold til gjeldende melsesmøter Møtevirksomhet Ukentlig/hver andre uke ATV Lagene/ad m./ medbestemmelsesavtale. 1 gang hver uke er det felles-møte i lærerpersonalet der info og aktuelle saker tas opp. Siste mandag i mnd. er satt til personalmøte. Lagsmøter avholdes minst 4 ganger per måned hvor samarbeidssaker på laget og plangruppesaker drøftes. Plangruppa har to møter per måned hvor pedagogiske utviklingsoppgaver ved skolen drøftes. En gang i måneden avholdes klubbmøte der det diskuteres saker vedr. skolens drift. Ressursteamet har møter hver annen uke hvor spesialpedagogiske saker tas opp. En gang hver måned er det tverretatlige møter (utvidet ressursteam)hvor helsesøster, barnvern, PPT og skolen er representert. Brukermøte på spesialrom to ganger per år (jfr. samlingsstyrerinstruksen). Fagansvarlig har møter med faglærerne. Kurs Ved behov Alle Den enkelte kan melde behov for kursing til adm., som igjen må legge til rette for at personalet får mulighet til å utvikle sin kompetanse. Noen kurs er individuelle mens andre krever hele kollegiet. Gi aktuelle personer til bud om kurs. Nyansatte Hele året Adm./fadd er Alle nyansatte skal få tildelt fadder. Adm. tildeler fadder og har ansvaret for introduksjon av den nyansatte. Fravær Daglig Alle Ansatte som er syke har selv ansvar for å fylle ut eventuelle egenmeldingsskjema eller levere sykemelding så snart som mulig. Brannøvelser Rapportering: Vold/trusler om vold og To ganger årlig, normalt høst og vår Ved behov Brannvernl eder Alle/VO/ad m Ansatte og elever skal trenes i rømning. NB! Alle har et ansvar for å gjennomgå og følge branninstruksen! Rapporteringsskjema fås av skolekonsulent. Den enkelte har ansvar for å fylle ut skjemaet og forelegge dette for rektor før det videresendelse til HMSB-seksjonen.

11 skade 3.3 Elever Tiltak Når Hvem Hvordan Elevsamtaler Kontinuerlig Kontaktlærer/ Kontaktlærer/faglærere må sette av tid og faglærer gjennomføre samtaler med den enkelte elev. Utviklingssamtale r Medbestemmelse Hvert halvår Annenhver uke kontaktlærer/ faglærer Elevråd / kontaktlærer Skolemiljøutvalg 4-6 x pr år Foreldrerepr, 2 elever, VO og rektor/inspektør Skadeskjema for elever Brannøvelser Dette skjer ved behov. En gang hvert halvår skal elever/foresatte få tilbud om en samtale med kontaktlærer /faglærere. I tilegg skal det årlig avholdes et felles foreldremøte for hver klasse. Elevrådet er bindeleddet mellom elevene og skolens ledelse. Elevrådet skal ta initiativ til trivsels- og holdningsskapende tiltak. I tillegg har elevrådsleder på u.trinnet møte med rektor hver måned. Evaluering av skolensplaner og tiltak utifra 9A elvenes arb. miljøparagraf. Ved behov Alle Dette skal fylles ut og sendes trygdekontoret i tilfelle senskader. Skjema fås hos skolekonsulent. To ganger årlig Brannvernleder Ansatte og elever skal trenes i rømning. NB! Alle har ansvar for å følge instruksen! Evaluering Årlig Adm. Trivselsundersøkelser gjennomføres blant elever iht Stav. kommunes prosedyrer og Utdanningsdirektoratet sitt opplegg: Elevinspektørene Adm. har ansvaret for oppfølging. Resultatene framlegges for driftsstyret.

12 3.4 Beredskapsplan Tiltak Når Hvem Hvordan Kontinuerlig Ansatte / elever Fastsatt skjema i turperm hos skolekonsulenten skal fylles ut før klasser/elevgrupper forlater skolen. Mobiltelefon kan evt. lånes hos ledelsen. Se Beredskapsplan Hva gjør vi når. Turer/ ekskusjoner Leirskole Årlig Ansatte / elever Egen beredskapsplan utarbeides. Et eks. av denne skal gis skolekonsulent før avreise. Skolen har to tlf. med kontantkort til utlån. Se Beredskapsplan Hva gjør vi når. Eksterne kurs / møter Kontinuerlig Ansatte Ansatte skal skrive seg på fraværstavle på skolekonsulentens kontor når de forlater skolen i arbeidstida. Krisehåndtering Ved behov Ansatte / elever Se Beredskapsplan Hva gjør vi når. Alvorlige Ved behov Ansatte Se Beredskapsplan Hva gjør vi når. elevsaker 1. hjelpsutstyr Kontinuerlig Ansatte Alle ansatte har ansvar for å sikre at nødvendig førstehjelpsutstyr er tilgjengelig på turer/ekskursjoner. Samlingsstyrere skal se til at slikt utstyr er tilgjengelig på spesialrommene. Skolekonsulent har ansvar for å se til utstyret i skap garderobe og kopirom. Supplement finnes på lagerrom 029. Behov for nytt meldes Tone Fredriksen

13 4. Sjekklister (sett på hvilket trinn dere/du tilhører) Vedlagt følger sjekklister til bruk for HMS-staben, HMS-utvalget, ledere, kontaktlærere, samlingsstyrere og andre ansatte 4.1 Sjekkliste psykososialt arbeidsmiljø: Kopieringsoriginal Område Medarbeidersamtale OK (sett kryss) Må forbedres (sett kryss) Kommentarer: (Hva må gjøres - beskriv situasjonen) Rettet: Dato: Samarbeid fag/trinn Medbestemmelse Oppfølging av sykemeldte Oppfølging etter vold/trusler om vold Arbeidsmiljø generelt (respekt, språkbruk, åpenhet, toleranse) Mulighet for faglig /personlig utvikling Omsorg, hjelp og støtte/veiledning Trivselstiltak Velferdstilbud Annet: Egne notater: Dato: Rapportert av: Kopieringsoriginal

14 4.2 Generell sjekkliste bygg, innbo og uteareal Område Inneklima generelt Luftkvalitet Temperatur Kontorer Garderobe/ toalett Arbeidsrom Kopirom Ganger/ fellesrom Klasserom Spesialrom Uteområdet OK (sett kryss) Må forbedres (sett kryss) Kommentarer: (Hva må gjøres - beskriv situasjonen) Rettet: Dato: Annet: Egne notater: Dato: Rapportert av:

15 Kopieringsoriginal 4.3 Sjekkliste arbeidsforhold ansatte Område Lysforhold Kontorplass Stråling (elektronisk utstyr), solavskjerming Bord, stoler, hyller Areal kontor Areal arbeidsplass pedagogisk personell Areal garderobe Areal toalett OK (sett kryss) Må forbedres (sett kryss) Kommentarer: (Hva må gjøres - beskriv situasjonen) Rettet: Dato: Annet: Egne notater: Dato: Rapportert av:

16 Kopieringsoriginal 4.4 Sjekkliste undervisnings- / spesialrom Romnr. Område Lysforhold Luftkvalitet Temperatur Solavskjerming Støy Låsing av dører/skap mv Brannutstyr 1. hjelpsutstyr Ryddighet Avfall/boss Maskiner Rømningsveier Stoler Pulter/bord Hyller/skap Kart/lerret Overhead CD-spiller PC-er/skrivere Telefon Gardiner Pynt/oppslag Eget gr.rom Eget toalett Annet: OK (sett kryss) Må forbedres (sett kryss) Kommentarer: (Hva må gjøres - beskriv situasjonen) Rettet: Dato: Egne notater: Dato: Rapportert av:

17 Kopieringsoriginal 4.5 Sjekkliste uteareal / utstyr og lekeapparater(ny når skolegården endres) Område Støy Luftkvalitet Trafikksikring Avfall Containere Vakthold Orden Trapper Rekkverk Gjerder Steinmurer Sykkelstativ Parkering biler Parkering moped Lekeapparater Disser Klatrestativ Sandkasse Ball-løkke Sjakk-spill Busker/trær Miljøtiltak Kantine Hallen - storefri Annet: OK (sett kryss) Må forbedres (sett kryss) Kommentarer: (Hva må gjøres - beskriv situasjonen) Rettet: Dato: Egne notater: Dato: Rapportert av:

18 A: Skademeldingsskjema ansatt(nav) fås i papirutgave av skolekonsulenten. B: Skameldignsskjema elev(nav) fås i papirutgave av skolekonsulenten. Legges frem under evaluering av håndtering av den aktuelle ulykke/dødsfall Leveres skoleledelsen som har en samtale med involverte parter i etterkant. 5 Referat vernerunde Tastarustå skole Deltakere: Hovedanmerkninger ifm vernerunden: Rom Forhold Utbedring Frist Ansvar oppfølg. OK? X = utført (X) = satt i bestilling Kopi av referat fra vernerunden arkiveres på vanlig måte og settes i perm på personalrommet Tastarustå, / Anne-Marthe N.Basso HMS-planen forelegges skolens HMS-gruppe og driftsstyret og gjennomgås med personalet ved oppstart av skoleåret. Tastarustå skole, august 201 Postadresse: Postboks 4325, 4082 Stavanger Telefon: Besøksadresse: Telefaks: Gjerdeveien 32, 4027 Stavanger Org.nr.: NO

Plan. skolemiljø. for et godt. www.dig3.no/aretta

Plan. skolemiljø. for et godt. www.dig3.no/aretta Plan for et godt skolemiljø www.dig3.no/aretta INNHOLD 1. Mål og definisjoner... 3 Mål for skolemiljø i Lillehammerskolen... 3 Definisjon... 3 2. Lovhenvisning... 4 3. Forskrift om ordensreglement for

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Revidert august 2011 1 Formål

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen. vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12.

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen. vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12. Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12.april 2012 Gjeldende fra 01.08.2012 Innhold: Kap. 1 Formål... 3 Kap. 2 Innledning...

Detaljer

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE PLAN FOR ARBEIDET MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ RUTINER OG RETNINGSLINJER Lister 01.08.2012 INNHOLD 1. Formål med planen... 3 2. Mål for skolemiljøarbeidet... 3 2.1. Skolens

Detaljer

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Alle elever i grunnskolene har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Gjelder fra: 01.08.2014 Gjelder

Detaljer

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll 1. Forebyggende arbeid 9a-3 første ledd Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Velkommen til Dalane vg. skole! Gjennom fleire år har vi ved skulen hatt følgjande motto: Vi bryr oss eller Me bryr okke. Det betyr at du som elev skal vita at vi vil gjera det

Detaljer

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE 2010 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle

Detaljer

KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE

KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE Åttekanten skoles motto: VI KAN, VI VIL, VI FÅR DET TIL 1 Innhold: Kvalitetssikringsplanen s.

Detaljer

OTTESTAD UNGDOMSKOLE

OTTESTAD UNGDOMSKOLE 1 Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i skolene i Stange kommune 2013-2020 Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i skolene i Stange kommune OTTESTAD UNGDOMSKOLE 2013-2020

Detaljer

Plan for godt skolemiljø

Plan for godt skolemiljø Utdanningssektoren Plan for godt skolemiljø Internkontroll og avvikshåndtering Gjeldende fra 23. mai 2012 (Sist revidert mai 2014) 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Elevenes rett til et godt skolemiljø...

Detaljer

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Kapittel 9a. Elevane sitt skolemiljø Kapitlet føyd til med lov 20 des 2002 nr. 112 (ikr. 1 apr 2003, etter res. 20 des 2002 nr. 1735).

Detaljer

Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing

Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing 1 (Sist redigert desember 2013) Innhold Hva er krenkende atferd

Detaljer

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET Spesialundervisning i grunnskolen Grong kommune N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 Forvaltningsrevisjon FORORD Forvaltningsrevisjon av spesialundervisning i grunnskolen

Detaljer

Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord

Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord Denne veilederen informerer om hvordan bestemmelsene i opplæringsloven kapittel 9a skal forstås. Lovbestemmelsene i kapittel 9a er av

Detaljer

Plan for godt psykososialt miljø ved Vinne skole

Plan for godt psykososialt miljø ved Vinne skole Plan for godt psykososialt miljø ved Vinne skole Planen inneholder: 1. Innledning 2. Sosial læreplan 3. Gjennomføringsplan for sosial læreplan 4. Årsplan trivselsaktiviteter 5. Handlingsplan mot mobbing

Detaljer

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø Lærdal kommune Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø 1 Lærdal kommune Innhald Opplæringslova, kapittel 9a 1. Innhald Side 3 1.1 Heimel og virkeområde 3 1.2 Lovparagrafane 3 1.3 Formål 4 2. Omgrepsavklaringar

Detaljer

VALSTRAND SKOLES SYSTEM FOR Å IVARETA ELEVENES RETT TIL ET GODT PSYKOSOIALT MILJØ I TRÅD MED OPPLÆRINGSLOVENS KAPITTEL 9A.

VALSTRAND SKOLES SYSTEM FOR Å IVARETA ELEVENES RETT TIL ET GODT PSYKOSOIALT MILJØ I TRÅD MED OPPLÆRINGSLOVENS KAPITTEL 9A. VALSTRAND SKOLES SYSTEM FOR Å IVARETA ELEVENES RETT TIL ET GODT PSYKOSOIALT MILJØ I TRÅD MED OPPLÆRINGSLOVENS KAPITTEL 9A. Hoveddokumentet 1.utgave, 2013 Side 1 av 32 INNHOLD Side 1. INNLEDNING 5 2. MÅL

Detaljer

Studiehåndbok 2013/2014

Studiehåndbok 2013/2014 Studiehåndbok 2013/2014 Innhold Aktivitetsplan høst 2013 34 Aktivitetsplan vår 2014 36 Arbeidsmiljø og orden 18 Biblioteket 15 Bokskap 17 Brannalarm 19 Dette kan du kjøpe i informasjonen 12 Elevenes skolemiljø

Detaljer

Fjell kommune BJORØY HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKULE

Fjell kommune BJORØY HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKULE Fjell kommune BJORØY SKULE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Bjorøy skule sin handlingsplan mot mobbing 2011 Forord av rektor Bjorøy skule skal vera ein skule som er prega av tryggleik og trivnad. Arbeidet skal

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skolene i Målselv kommune skal ved forbyggende tiltak forhindre at elever blir utsatt for mobbing. Skolene i Målselv kommune skole skal ha rutiner for å avdekke mobbing, og elever

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder Elevenes psykososiale skolemiljø Til deg som er forelder Brosjyren gir en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen,

Detaljer

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt Handlingsplan mot mobbing Røyken videregående skole likeverd REVIDERT HØSTEN 2011 & respekt RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 2011 Revidert høst 2011 Forord av rektor Her på Røyken videregående skole er vi

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2012/2013 Tlf. 73 98 70 00 Fax. 73 98 70 01 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 36 Innhold side 3 Hilsen

Detaljer

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Røros videregående skole Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 På disse sidene finner du viktig informasjon som du må lese i god tid før skolestart. Bakerst

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs Opplæringsloven 9a-3,2ledd Godkjent av leiinga sep. 2010 Revidert juni 2014 Føreord av rektor: Mobbing skjer dessverre på kvar einaste skule. Konsekvensane av å

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

Velkommen til Arendal videregående skole

Velkommen til Arendal videregående skole Velkommen til Arendal videregående skole Kvalitet Inspirasjon Trygghet Studiespesialisering - Påbygning - IB Diploma Programme - Voksenopplæring Service og samferdsel Innhold Skolerute 2014/15... 4 Ringeplan...

Detaljer

PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. MÅL.

PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. MÅL. PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. Juni 2012 MÅL. Løpsmark skole har flg. mål: Et systematisk HMS-arbeid som er satt i system og som kontinuerlig dokumenteres, samt evalueres. Sterk fokus på de ansattes

Detaljer