Innkalling Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling Formannskapet"

Transkript

1 AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Formannskapet Møtedato: Møtested: Kaland barnehage Møtetid: 09:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. Varamedlem møter berre etter nærare innkalling Saksliste Saksnr Tittel 079/14 Godkjenning av innkalling og saksliste 080/14 Godkjenning av møteprotokoll 081/14 Meldingar 082/14 Delegerte saker 083/14 Orienteringssak 084/14 Plan for interkommunal samarbeid innan helse- og omsorgstenesta i Region Nordhordland, /14 Endring i bemanningskabal for barnehagane 086/14 Endring av vedtektene for barnehagane i Austrheim /14 Budsjettoppfølging mars 2014 Austrheim, Per Lerøy ordførar 32T rådmann

2

3 Sakspapir Saksnr Utvalg Type Dato 079/14 Formannskapet PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Emma Hjelmtveit 14/714 Godkjenning av innkalling og saksliste Framlegg til vedtak: Innkalling og sakliste vert godkjent Saksopplysninger: Innkalling og sakliste vert godkjent

4 Sakspapir Saksnr Utvalg Type Dato 080/14 Formannskapet PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Jan Olav Osen 14/714 Godkjenning av møteprotokoll Vedlegg: Protokoll - Formannskapet Framlegg til vedtak: Møteprotokoll frå forrige møte vert godkjent Saksopplysninger:

5 Sakspapir Saksnr Utvalg Type Dato 081/14 Formannskapet PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Emma Hjelmtveit 14/714 Meldingar Framlegg til vedtak: Meldingane vert tekne til orientering Saksopplysninger:

6 Sakspapir Saksnr Utvalg Type Dato 082/14 Formannskapet PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Emma Hjelmtveit 14/714 Delegerte saker Underliggende saker: Saksnummer Tittel 064/14 Byggesak - gbnr 156/62 - Austrheim - tilbygg - løyve Framlegg til vedtak: Delegerte saker vert tekne til orientering Saksopplysninger:

7 Sakspapir Saksnr Utvalg Type Dato 083/14 Formannskapet PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Emma Hjelmtveit 14/714 Orienteringssak Framlegg til vedtak: Saksopplysninger:

8 Sakspapir Saksnr Utvalg Type Dato 084/14 Formannskapet PS Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Jan Olav Osen FA - G00 14/705 Plan for interkommunal samarbeid innan helse- og omsorgstenesta i Region Nordhordland, Vedlegg: Plan for interkommunalt samarbeid innan helse- og omsorgstenesta i region Nordhordland Framlegg til vedtak: Austrheim kommune sluttar seg til innhald og føringar i «Plan for interkommunalt samarbeid innan helse- og omsorgstenesta i Region Nordhordland», og forpliktar seg til å ta del i felles dialog og prosess om dei tema som planen omhandlar. Austrheim kommune sluttar seg til at Nordhordland Utviklingsselskap IKS får i oppdrag å koordinera og organisera oppfølging av innsatsområda i planen. Austrheim kommune sluttar seg til at det vert utarbeidd handlingsplan for konkretisering av innsatsområda, og at rådmannsutvalet får mandat til å godkjenna tiltak i handlingsplan. Austrheim kommune legg til grunn at konkrete tiltak som forpliktar må forankrast i kommunen, og kommunen kan reservera seg mot å gå inn i konkret samarbeid sjølv om ein har slutta seg til planen. Saksopplysninger: Bakgrunn Med bakgrunn i vedtak i kommunestyra november 2011 er det utarbeidd «Plan for interkommunalt

9 samarbeid innan helse- og omsorgstenesta i Region Nordhordland». Planen har som mål å bidra til ei felles forståing for framtidige utfordringar og leggja til rette for interkommunalt samarbeid om oppgåveløysinga der dette er tenleg for kommunane og innbyggjarane. Gjennom planen vil me styrka det gode fundamentet kommunane i Nordhordland har etablert når det gjeld samarbeid på tvers av kommunegrenser. Nytt lovverk med sentrale føringar, samt kartlegging og vurdering av utfordringsbilete og utviklingstrekk i Region Nordhordland har danna grunnlag for å peika ut fire innsatsområde som det må rettast særleg fokus på dei kommande åra. Planen gir ei kort framstilling av innsatsområda som er definert, med mulige samarbeidstiltak som er tilrådd for interkommunalt samarbeid. Tiltak vert konkretisert i eigen handlingsplan. Forankring Gjennom kommunestyret si tilslutting til planen forpliktar den enkelte kommune seg til å ta del i felles dialog og prosess om dei tema som planen omhandlar. Når det kjem til konkrete tiltak må likevel desse forankrast i den enkelte kommune. Dette inneber at kvar kommune kan reservera seg mot å gå inn i konkret samarbeid på eit seinare tidspunkt sjølv om ein har slutta seg til planen. Viktige vedtakspunkt i arbeidet: Våren Regionrådet fatta vedtak om å starta arbeidet med ein overordna plan for interkommunalt samarbeid om helse- og omsorgstenester i Nordhordland. Helseutvalet fekk i oppdrag å leia arbeidet. November Kommunestyra i alle samarbeidskommunane handsama sak og slutta seg til planarbeidet. Februar Helseutvalet handsama utkast til fekk til plan. Planutkast vart forkasta, og vedtok at planen skulle arbeidast vidare med på rådgjevar/kommunalsjef nivå for ny gjennomgang og vurdering. Arbeidsgruppe samansett av kommunalsjefar og rådgjevarar innan helse- og omsorg fekk i oppdrag å konkretisera og komprimera innhaldet i planen. Mars Regionrådet sluttar seg til innhald og føringar i framlegg til «Plan for interkommunalt samarbeid innan helse- og omsorgstenesta i Region Nordhordland», og at planen vert lagt fram for politisk handsaming i kommunane. Revidert utgåve av «Plan for interkommunalt samarbeid innan helse- og omsorgstenesta i Region Nordhordland» er drøfta i Rådmannsutvalet og godkjent av Helseutvalet. Planen har vore i kommunane på administrativ og fagleg høyring, og innspel er implementert i planen. Vurderingsgrunnlag Det er utarbeidd eit vurderingsgrunnlag som del av planprosessen. Dette er å sjå som eit vedlegg til planen som gir meir utfyllande opplysningar og vurderingar innan dei ulike innsatsområda. Innanfor området Folkehelse er det gjort eit særskild vurderingsarbeid. Rapport frå dette arbeidet er også å sjå som vedlegg til planen. Vurderingsgrunnlag med rapport om folkehelse er å finna på Handlingsplan Det skal utarbeidast ein handlingsplan som er basert på og delt inn etter dei fire innsatsområda som er omtala i planen. Handlingsplanen skal godkjennast av rådmannsutvalet, og rullering og evaluering skjer årlig i regi av Nordhordland Utviklingsselskap IKS. Dersom handlingsplanen inneheld tiltak av prinsipiell og/eller økonomisk betyding skal det fortløpande vurderast om det er behov for politisk handsamingnn i kommunane før i verksetjing.

10 Vedlegg til saka: Plan for interkommunalt samarbeid innan helse- og omsorgstenesta i Nordhordland

11 Sakspapir Saksnr Utvalg Type Dato 078/14 Formannskapet PS /14 Formannskapet PS Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Torleiv Frotjold FA - A10, TI - &00 14/577 Endring i bemanningskabal for barnehagane Vedlegg: Samarbeidsutvalet Austrhein kbh uttale Samarbeidsutvalet Kaland barnehage uttale Framlegg til vedtak: Austrheim kommune vil frå hausten 2014 auke tida pedagogane i barnehagane er til stades på avdelinga med 1,5 time pr. dag. For å få dette til, må ein justere slik: Utjevne tilgjengelege ressursar mellom barnehagane innafor 2014 budsjettet. Dette inneber å overføre ein stillingsressurs på 60% frå Kaland barnehage til Austrheim kystbarnehage (AKB). Tilføre kr til AKB sitt lønsbudsjett for Tilføre ein permanent auke på lønsbudsjetta f.o.m. 2015, som tilsvarar fast ordning av dei justeringane som blir gjort i punkta ovanfor. Dette utgjer ei ekstra løyving på 2015 budsjettet for barnehagane i høve til 2014 på kr Formannskapet - 078/14 FS - behandling: Framlegg frå Krf v/ Helge Dyrkolbotn: Saka vert utsett.

12 Framlegget frå Krf v/ Helge Dyrkolbotn vart samrøystes vedteke FS - vedtak: Saka vert utsett. Saksopplysninger: I marsmøtet med styrarane i barnehagane vart det tatt opp at kommunen har auka kapasiteten i barnehagane, samtidig som opningstida pr. dag har auka. Dette har ikkje medført endring i bemanningskabalen. Styrarane skriv følgjande: «Dagsplan i barnehagane: Måndag - torsdag Kl Tal born/plassar Tal personale Kva skjer Berre ei avdeling opnar Tidlegvakter kjem Fagarbeidar som har seinvakt kjem Pedagog som har seinvakt kjem Tidlegvakter går på pause + «vaktskifte» Seinvakter går på pause Pausane er ferdige og personale er tilbake på avdeling Pedleiar på tidlegvakt går heim Fagarbeidar på tidlegvakt går heim Barnehagen stengjer Timar der alle er på jobb: = 2, 25 t = 1 t - Totalt: 3,25 t Fredag Kl Tal born/plassar Tal personale Kva skjer Berre ei avdeling opnar Tidlegvakter kjem

13 Fagarbeidar som har seinvakt kjem Pedagog som har seinvakt kjem Tidlegvakter går på pause + «vaktskifte» Seinvakter går på pause Pausane er ferdige og personale er tilbake på avdeling Pedleiar på tidlegvakt går heim Fagarbeidar på tidlegvakt går heim Barnehagen stengjer Timar der alle er på jobb: = 2, 0 t = 0,75 t - Totalt: 2,75 t Heile personalet på avdeling pr veke: 15,75 timar av totalt 46,25 timar Vi har den same bemanninga i dag som vi hadde då Årås barnehage hadde då han opna i august Då den første barnehagen i Austrheim opna i 1978 hadde vi 16, og seinare 18 barn pr avdeling. Av desse var det 6 som hadde 6-timarsdag. Opningstida var til 16.00, altså 8 timar pr dag. Bemanninga var 3 heile stillingar pr. 18 barn. Det var ikkje tilbod til born under 3 år. Pedagogane hadde 4 timar pr. veke til planleggingsarbeid. Det var ikkje krav om å lage årsplan eller krav til pedagogisk dokumentasjon, og det var ingen born med anna morsmål enn norsk. Det fanst ikkje ein Rammeplan for barnehagen som sette krav eller gav samfunnsmandat. Det var ikkje aktuelt å ta inn fleire born enn det var plassar til og heller ikkje aktuelt å ha fleire enn 12 barn på full tid. I 2014 har vi og 3 heile stillingar pr. 18 barn/plassar. Opningstida er 9,25 timar pr dag. Alle borna har 9-timarstilbod. Vi gjev tilbod til born frå 1 år, og har hatt eit mål om at alle som søkjer skal få plass. Pedagogane har 4 timar pr. veke til planleggingsarbeid. Det er lovfesta krav om å lage årsplan. Vi har fått ein rammeplan som har gjeve oss samfunnsmandat og som seier svært mykje om oppgåvene våre. Det er krav til rapportering og til pedagogisk dokumentasjon, og vi skal ha kunnskap om kvart enkelt barn si utvikling på alle felt. Vi skal og tilby minimum 2 foreldresamtalar pr år til alle foreldre. Og sist, men ikkje minst, vi har fått ganske mange born og foreldre med anna morsmål enn norsk. Skjemaet syner at barnehagen er fullt bemanna vel 3 timar av den totale opningstida pr. dag i snitt. I løpet av ei veke må det og gjennomførast ein del arbeidsoppgåver og møter som reduserer denne tida ytterlegare: Det er møte for pedagogane 1 time pr veke. For å unngå for mykje overtid er det ynskjeleg å gjennomføre ein del foreldresamtalar i arbeidstida Vi har matvarelevering ein gong pr veke. Då går det minimum 1 time for ein av dei tilsette å få alle varene på plass.

14 Vi serverer 3 måltid pr dag. Det tek ein del tid både med tillaging og opprydding Kaland barnehage går i basseng med borna. Då går ein vaksen med 1-2 barn 1 time pr veke Kystbarnehagen tek borna med i båt, men talet barn pr vaksen er då mindre enn 6. Rydding av garderobar og stellerom + feiing av alle golv tek tida kvar dag Samarbeidsmøter med PPT og ander instansar må og gjennomførast i arbeidstida» Vidare skriv dei: «Vi ynskjer å auke bemanninga i begge barnehagane slik at pedagogane kan ta planleggingstida si samla ein gong pr veke. For å få dette til må/bør vi ha ein person som går inn på avdelinga i denne tida. Dette vil bety at pedagogane jobbar 7,5 timar på avdeling dei dagane dei ikkje har planlegging, og vi vil ha full bemanning større deler av dagen. Dette vil gje auka kvalitet på tilbodet til born og foreldre, og det vil gjere dagen lettare for assistentar og fagarbeidarar, då dei slepp å ha så mange timar åleine på avdeling. På sikt vil ein kunne redusere sjukefråværet og få auka trivsel i arbeidet. Kaland barnehage har dette året klart å organisere tiltaket som ei prøveordning for eit par av pedagogane, og tilbakemeldingane er udelt positive frå alle partar. Då satsinga på kvalitet står svært høgt hjå sentrale styresmakter, vil dette vere eit godt steg i riktig retning. Dette er og eit viktig tiltak for å få folk til å stå lengre i jobb; ein slepp planlegging på helger og kveldar og får ei meir ordna arbeidstid.» Vurdering Vi har til saman 18 pedagogar i barnehagane Austrheim. 6 i Kaland bhg og 12 i AKB. Detter er viktig kompetanse med tanke på tidleg innsats og det å foredle «startpakken» som barna skal ha med seg til skulestart. Det synest fornuftig å gjere nokre grep for å auka den tida pedagogane faktisk er til stades i barnehagen. Noko av tida kan dekkjast inn gjennom eksisterande styrkingstiltak. Det er snakk om følgjande auke: Kaland: 6 pedagogar permanent auke på 40% AKB: 12 pedagogar permanent auke på 80% Dette kan finansierast slik: Hausten 2014: Reduksjon i bemanninga på Kaland vert ikkje gjennomført fullt ut; reduserer med 160% stilling i staden for 200%. Kaland kan finansiere dette innafor dei ressursane dei rår over. I tillegg kan Kaland overføre 60% stilling til AKB. Då gjenstår det å tilføre AKB 20 % stilling. Det vil medføre ein auke i lønsbudsjettet f.o.m. august 2012 på kr For 2015 utgjer auken i høve til dagens budsjett kr Dette vil rette opp noko av den utviklinga vi har hatt i barnehagane i åra 1978 fram til i dag, og gi rom for å handtere dei meiroppgåvene som moderne barnehagedrift krev.

15 Konklusjon Barnehagane treng å auke bemanninga noko for å kunne utnytte pedagogressursane i samsvar med stillingsstorleikane og føremåla med stillingane. Målet er å auke tida pedagogane er til stades på avdelinga med 1,5 time pr. dag. For å få dette til, må ein justere slik: Utjevne tilgjengelege ressursar mellom barnehagane innafor 2014 budsjettet Tilføre kr til AKB sitt lønsbudsjett for 2014 tilsvarer 20% stilling. Tilføre ein permanent auke på lønsbudsjetta f.o.m. 2015, som tilsvarar fast ordning av dei justeringane som blir gjort i punkta ovanfor. Dette utgjer ei ekstra løyving på 2015 budsjettet for barnehagane i høve til 2014 på kr Dette vil føre til at alle tilsette i Asustrheim kommune sine barnehagar er på jobb mellom kl om morgonen og kl Ei klart betre arbeidsfordeling, mindre stress og lågare sjukefråvær vil vere resultatet av dette. Eit anna viktig resultat av ei slik justering vil vere at kvaliteten på tilbodet som barna får blir betre gjennom betre plassering av pedagogane si arbeidstid. Særleg vil dette gjelde tidlleg innsats m.o.t. å meistre/utvikle språk, og å utvikle gode sosiale ferdigheiter.

16 Samarbeidsutvalet Austrheim Kystbarnehage Setenesvegen 22 Austrheim formannskap Austrheim, Uttale saksnr 077/14 Endring av vedtekter for barnehagane i Austrheim Saka vart drøfta i Su SU Austrheim kystbarnehage støtter dei endringar som er gjort i nye vedtekter. Det er viktig at vedtektene er endra i forhold til lovendringar og endringar i drift dei siste åra. Uttale saksnr 078/14 Endring bemanningskabal for barnehagane. Saka vart drøfta i Su Su Austrheim kystbarnehage støttar framlegg til vedtak om auka bemanning slik at pedagogane vil kunne samla planleggingstida. Samstundes vil vere meir personale tilstades store delar av dagen, dette gjev ein betre arbeidssituasjon. Ein bør tilstrebe at det kjem inn fagpersonale i ein slik stilling. Su leiar Hege Bergsvik Sætre

17

18 Sakspapir Saksnr Utvalg Type Dato 077/14 Formannskapet PS /14 Formannskapet PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Torleiv Frotjold FA - A10, TI - &00 14/577 Endring av vedtektene for barnehagane i Austrheim 2014 Vedlegg: Vedtekter pr april 2014 Vedtekter pr. 21. april 2013 Samarbeidsutvalet Austrh. kbh uttale Samarbeidsutvalet Kaland bh uttale Framlegg til vedtak: Vedtektene er harmoniserte i høve gjeldande lovverk og gjeldande kommunale vedtak. Vidare er det gjort nokre tekstendringar for å gjere vedtektene tydelegare og enklare. Rådmannen gjer framllegg om å vedta vedtektene for barnahagen med dei revisjonane som er vist til her. Dei reviderte vedtektene vert å gjelde straks dei er vedtekne i kommunestyret. Formannskapet - 077/14 FS - behandling: Framlegg frå Krf v/ Helge Dyrkolbotn: Saka vert utsett. Framlegget frå Krf v/ Helge Dyrkolbotn vart samrøystes vedteke.

19 FS - vedtak: Saka vert utsett. Saksopplysninger: Det er behov for å harmonisere vedtektene med endringar som har kome i lovar og kommunale vedtak: Justere formuleringa om føremål i vedtektene til å vere i samsvar med gjeldande Føremålsparagraf i barnehageloven. Endre vedtektene til å samsvare med kommunestyret sitt vedtak om to barnehageopptak pr. år, jf. Kommunestyresak 144/13 av Oppdatere paragraftilvisingar. Forenkle formuleringar. Vurdering Vedlagt er vedtektene i to versjonar: Vedtektene slik dei står i dag, og vedtektene slik dei må bli etter endringane. Det er gjort følgjande endringar: Under «Føremål» - siste avsnitt: Frå: «Barnehagen skal hjelpe til med å gje barna oppseding i samsvar med kristne grunnverdiar. (jfr. 1 LOB).» Til: «Barnehagen skal hjelpe til med å gje barna oppseding i samsvar med grunnleggende verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane. (jf. 1 LOB).» 3. Opningstider/barnehageruter Opningstid er endra frå til Ferieavvikling for barn Setningane «Ferie må meldast / avtalast med styrar i god tid på førehand. Dette for å få ei fornuftig

20 ferieavvikling for personalet.» Blir erstatta med «Frist for melding om sommarferie er 01. mai.» 5. Areal Første setning «Netto leikeareal inne er minimum 4 m2 pr. barn over 3 år, og om lag 1/3 meir pr. barn under 3 år.» Blir erstatta med «Netto leikeareal inne er minimum 4 m2 pr. barn over 3 år, minimum 5,33 m2 pr. barn under 3 år.»» 7. Opptak Gjeldande paragraf: Austrheim kommune gjennomfører samordna opptak. Hovudopptak vert gjort om våren og søknadsfrist til dette er 1.mars. Opptak av nye søkjarar i barnehageåret vert gjort fortløpande. Det er utarbeidd eit felles søknadsskjema for barnehagane i Austrheim. Ei opptaksnemnda samansett av styrar i barnehagane og to representantar frå Familiekontoret føretek opptaket under leiing av rådmannen. Til ei småbarnsavdeling bør det ikkje takast opp meir enn to barn under 1 år. Kriterier for opptak Barn busette i Austrheim kommune vert prioriterte ved opptaket. Born frå Åsheim krins vert prioriterte til eventuelt ledige plassar. 1. Barn med nedsett funksjonsevne 13 LOB 2. Barn som det er fatta vedtak om etter lov om barnevernstjeneste Fagleg skjønnsvurdering etter alder, kjønn, søsken, gruppesamansetjing, barn av einsleg forsørgjar, barn til tilsette, barn frå familiar der ein eller begge foreldra er framandspråklege, med unnatak av svensk og dansk. Opptakskriterie gjeld under føresetnad av at tilfredsstillande dokumentasjon ligg ved søknad. Punkta a og b står i prioritert rekkefølgje, dei andre gjer det ikkje. Ny 7 Opptak fjr. kommunestyrevedtak 144/13: Austrheim kommune gjennomfører samordna opptak. Det er to hovudopptak med søknadsfrist: 1. mars for dei som ønskjer plass frå 16. august til 31. desember. 1. september for dei som ønskjer plass frå 01. januar og ut barnehageåret. Det er utarbeidd eit felles elektronisk søknadsskjema for barnehagane i Austrheim. Dette finn ein på kommunen si heimeside. Opptaksnemnda er samansett av styrarane i barnehagane og to representantar frå Familiekontoret, og vert leia av rådmannen v/kommunalsjef for oppvekst. Dersom det er ledige plassar, og det er nok personale, kan ein ta inn born utanom hovudopptaka. Dette gjeld berre for born som har lovfesta rett til barnehageplass.

21 Kriterier for opptak 8. Klage på opptak. Her er prargraftilvising retta. 9. Opptakssystemet. Teksten «Barn frå andre kommunar får behalde plassen eitt barnehageår om gangen, med unnatak av born som kjem inn under Statoilavtalen.» Vert erstatta med: «Barn frå andre kommunar får behalde plassen eitt barnehageår om gangen (gjeld ikkje Åsheim krins).» 10. Oppseiing/endring av plass Siste setning «Dersom eit barn sluttar etter 1. mai kan det krevjast betaling for resten av barnehageåret.» er tatt bort. 11. Permisjon Denne paragrafen er fjerna. 12. Frammøte ved sjukdom Endra til 11. Frammøte ved sjukdom, og Teksten «Styrar avgjer om eit barn p.g.a. sjukdom ikkje bør vere i barnehagen. Dette av omsyn til barnet det gjeld, og barnegruppa. Går det lenger tid enn ei veke, må slik avgjerd takast av lege.» Blir endra til «Styrar avgjer om eit barn p.g.a. sjukdom ikkje bør vere i barnehagen. Ein legg til grunn reglar tilrådde av Folkehelseinstituttet og den kommunale helsetenesta.» Konklusjon Med desse endringane har ein harmonisert vedtektene i høve gjeldande lovverk og gjeldande kommunale vedtak. Vidare er det gjort nokre tekstendringar for å gjere vedtektene tydelegare og enklare. Rådmannen gjer framllegg om å vedta vedtektene for barnahagen 2014 med dei revisjonane som er vist til her.

22

23 Vedtekter for barnehagane i Austrheim Oppdatert

24 Innhald: side 1. Føremål 4 2. Forvaltning 4 3. Opningstider/barnehagerute 4 4. Ferieavvikling for barn 5 5. Areal 5 6. Betalingssatsar 5 7. Opptak 5 8. Klage på opptak 6 9. Opptakssystemet Oppseiing/endring av plass Frammøte ved sjukdom Erklæring om helsetilstand Opplysningsplikt Born med funksjonshemming Personale Teieplikt Internkontrollsystem Utleige Vedtektsendringar 8 1. Føremål 4 2. Forvaltning 4 3. Opningstider/barnehagerute 4 4. Ferieavvikling for barn 5 5. Areal 5 6. Betalingssatsar 5 7. Opptak 5 8. Klage på opptak 6 9. Opptakssystemet Oppseiing/endring av plass Frammøte ved sjukdom Erklæring om helsetilstand Opplysningsplikt Born med funksjonshemming Personale 7 Side 2 av 8

25 16. Teieplikt Internkontrollsystem Utleige Vedtektsendringar 8 Side 3 av 8

26 1. Føremål 1. Barnehagar som Austrheim kommune eig, skal drivast i samsvar med gjeldande lov og retningsliner fastsett av departementet, kommunale vedtak og plan for den einskilde barnehage 2. Barnehagen skal gje barn under skulealder gode høve til utvikling og aktivitet i nær forståing og i samarbeid med barna sin heim. Barnehagen skal hjelpe til med å gje barna oppseding i samsvar med grunnleggende verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane - jfr. Lov om barnehage (LOB) Forvaltning a) Kommunen fører det lokale tilsynet med barnehagane (jf. LOB, 8 og 16) b) Kvar barnehage er ei sjølvstendig eining som er direkte underlagt rådmannen. c) Barnehagen skal ha eitt samarbeidsutval og eitt foreldreråd jf. LOB 4. SU er samansett av to foreldre, to av dei tilsette og ein representant vald av kommunestyret. Styrar har møte- og uttalerett, og er sekretær. 3. Opningstider/barnehagerute Barnehagane er heildagsbarnehagar med opningstid frå til Rådmannen kan utvide desse tidene etter høring i Samarbeidsutvalet. Maksimal opphaldstid for borna skal vere 9 timar pr dag Barna har tilbod om plass i 12 månader, medan det pedagogiske barnehageåret går frå medio august til medio juni. Barnehageåret startar medio august. Barnehagen følgjer barnehageruta, og er stengd for barn på julaftan og nyttårsaftan. Onsdag før påske er barnehagen open til kl Barnehagen har 5 planleggingsdagar i året til kurs og kompetanseheving, og 1 dag til klargjering for nytt barnehageår. Desse dagane er barnehagen stengt. Det vert utarbeidd barnehagerute i god tid før starten av barnehageåret. Side 4 av 8

27 4. Ferieavvikling for barn Barnehagen er open 12 mnd. i året, men barna skal sikrast 4 veker ferie kvart år. Minst tre av ferievekene skal vera samanhengande, og takast ut mellom 15. juni og 15.august. Frist for melding om sommarferie er 1. mai. 5. Areal Netto leikeareal inne er minimum 4 m2 pr. barn over 3 år, og minimum 5,33 m2 pr. barn under 3 år. Utearealet skal vera godt eigna for variert og skapande leik under trygge tilhøve. Arealet skal vera om lag 6 gonger innearealet. 6. Betalingssatsar Kommunestyret fastset foreldrebetalinga. Austrheim kommune føl statlege pålegg om makspris. Foreldra betalar for 11 mnd. i året og betalinga gjeld frå den 01. i kvar månad. Betalingsfri månad går frå til Manglande betaling kan føre til at barnet misser plassen. Dersom barnet ikkje vert henta innanfor opningstida, fører dette til ein ekstrakostnad. Rådmannen kan etter søknad vurdere tilbakebetaling av foreldrebetaling ved samanhengande sjukdom hjå barnet i meir enn 1 ein månad, eller ved stenging av barnehagen i meir enn 14 dagar utan at kommunen set inn alternativt barnehagetilbod. 7. Opptak Austrheim kommune gjennomfører samordna opptak. Det er to hovudopptak med søknadsfrist: 1. mars for dei som ønskjer plass frå 16. august til 31. desember. 1. september for dei som ønskjer plass frå 01. januar og ut barnehageåret. Det er utarbeidd eit felles elektronisk søknadsskjema for barnehagane i Austrheim. Dette finn ein på kommunen si heimeside. Opptaksnemnda er samansett av styrarane i barnehagane og to representantar frå Familiekontoret, og vert leia av rådmannen v/ kommunalsjef for oppvekst. Dersom det er ledige plassar, og det er nok personale, kan ein ta inn born utanom hovudopptaka. Dette gjeld berre for born som har lovfesta rett til barnehageplass. Side 5 av 8

28 Kriterie for opptak Prioritet etter LOB 13 Prioritet etter vedtak i Lov om barnevernteneste 4-12 Born busette i Austrheim Born busette i Åsheim krins Søsken 8. Klage på opptak Tildeling av barnehageplass skal skje i samsvar med fastsette opptakskriterie. Når det gjeld retten til å klage over avslag på søknad om barnehageplass viser ein til 6-12 i Forskrift om saksbehandlingsreglar ved opptak i barnehage. Formannskapet er klageinstans. 9. Opptakssystemet Barn som er tildelt plass i kommunal barnehage får behalde plassen fram til barnet tek til på skulen, eller til foreldre / føresette skriftleg seier opp plassen. Barn frå andre kommunar får behalde plassen eitt barnehageår om gangen (gjeld ikkje Åsheim krins). 10. Oppseiing/endring av plass Skal eit barn slutta i barnehagen i løpet av barnehageåret må skriftleg oppseiing av plassen sendast barnehagen minst 3 mnd. før barnet vert teke ut. 11. Frammøte ved sjukdom Styrar avgjer om eit barn p.g.a. sjukdom ikkje bør vere i barnehagen. Ein legg til grunn regelar tilrådde av Folkehelseinstituttet og den kommunale helsetenesta. 12. Erklæring om helsetilstand Når eit barn får plass i barnehage skal føresette leggje fram fråsegn om barnet si helse. Ein føreset at barn i barnehage møter til vanleg undersøking ved helsestasjon. Side 6 av 8

29 13. Opplysningsplikt I tråd med LOB 21 og 22 skal dei tilsette vere merksame på tilhøve som kan føra til tiltak frå sosialtenesta og barneverntenesta si side. Utan hinder av teieplikta skal ein av eige tiltak gje opplysningar til barneverntenesta ved mistanke om alvorleg omsorgssvikt eller mishandling i heimen. Opplysningar skal normalt gjevast av styrar. Dei tilsette skal gje sosialtenesta bistand i klientsaker. 14. Born med funksjonshemming Når det gjeld barn som er funksjonshemma eller står i fare for å utvikle funksjonshemming, skal styraren i barnehagen i samråd med foreldre syta for at barnet får hjelp ved at dei rette faginstansane ver kontakta. 15. Personale I tråd med LOB skal barnehagane i Austrheim ha minimum 100% pedagogisk og administrativ leiing. Den pedagogiske bemanninga skal utgjere minimum 50% av det øvrige personale. Eigar tilset personale, og det vert utarbeidd arbeidsavtale for alle tilsette. Kommunen kan gje dispensasjon frå utdanningskravet. Slik dispensasjon kan berre gjevast for eit år om gongen. Alle som vert tilsett pliktar å levere politiattest (LOB 19) 16. Teieplikt I tråd med LOB 20 har alle tilsette i barnehagane teieplikt: For virksomheter etter denne lov gjelder reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven 13 til 13 f tilsvarende 17. Internkontrollsystem Kvar barnehage skal ha eit internkontrollsystem som dokumenterer at helse, miljø og tryggleik er ivareteken jfr. Austrheim kommune sitt HMT- system. Side 7 av 8

30 18. Utleige Barnehagen sine lokale kan leigast av foreiningar og lag i lokalmiljøet. Ved utleige må ein særleg ha i tankane verksemd som har verdi for barn og foreldre i lokalmiljøet. Det er styrar eller som leiger ut lokalet. Tvilstilfelle vert avgjort av rådmannen. Utleige må ikkje føra til ulempe for barnehagen si drift. Leigar må stå for vask og lufting etter bruk. Samarbeidsutvalet vedtek retningsliner og pris ved utleige. 19. Vedtektsendringar Endringar i vedtektene skal godkjennast av kommunestyret. Side 8 av 8

31 Revidert Vedtekter for barnehagane i Austrheim

32 1 Føremål 1. Barnehagar som Austrheim kommune eig, skal drivast i samsvar med gjeldande lov og retningsliner fastsett av departementet, kommunale vedtak og plan for den einskilde barnehage 2. Barnehagen skal gje barn under skulealder gode høve til utvikling og aktivitet i nær forståing og i samarbeid med barna sin heim. Barnehagen skal hjelpe til med å gje barna oppseding i samsvar med kristne grunnverdiar. (jf. 1 LOB). 2.Forvaltning a) Kommunen fører det lokale tilsynet med barnehagane (jf. LOB, 8 og 16) b) Kvar barnehage er ei sjølvstendig eining som er direkte underlagt rådmannen. c) Barnehagen skal ha eitt samarbeidsutval og eitt foreldreråd jf. LOB 4. SU er samansett av to foreldre, to av dei tilsette og ein representant vald av kommunestyret. Styrar har møte- og uttalerett, og er sekretær. 3. Opningstider / barnehagerute Barnehagane er heildagsbarnehagar med opningstid frå til Rådmannen kan utvide desse tidene etter høring i Samarbeidsutvalet. Maksimal opphaldstid for borna skal vere 9 timar pr dag Barna har tilbod om plass i 12 månader, medan det pedagogiske barnehageåret går frå medio august til medio juni. Barnehageåret startar medio august. Barnehagen følgjer barnehageruta, og er stengd for barn på julaftan og nyttårsaftan. Onsdag før påske er barnehagen open til kl Barnehagen har 5 planleggingsdagar i året til kurs og kompetanseheving, og 1 dag til klargjering for nytt barnehageår. Desse dagane er barnehagen stengt. Det vert utarbeidd barnehagerute i god tid før starten av barnehageåret. Side 2 av 6

33 4.Ferieavvikling for barn Barnehagen er open 12 mnd. i året, men barna skal sikrast 4 veker ferie kvart år. Tre av ferievekene skal vera samanhengande, og takast ut mellom 15. juni og 15.august. Ferie må meldast / avtalast med styrar i god tid på førehand. Dette for å få ei fornuftig ferieavvikling for personalet. 5Areal Netto leikeareal inne er minimum 4 m2 pr. barn over 3 år, og om lag 1/3 meir pr. barn under 3 år. Utearealet skal vera godt eigna for variert og skapande leik under trygge tilhøve. Arealet skal vera om lag 6 gonger innearealet. 6.Betalingssatsar Kommunestyret fastset foreldrebetalinga. Austrheim kommune føl statlege pålegg om makspris. Foreldra betalar for 11 mnd. i året og betalinga gjeld frå den 15. i kvar månad. Betalingsfri månad går frå til Manglande betaling kan føre til at barnet misser plassen. Dersom barnet ikkje vert henta innanfor opningstida, fører dette til ein ekstrakostnad. Rådmannen kan etter søknad vurdere tilbake-betaling av foreldrebetaling ved samanhengande sjukdom hjå barnet i meir enn 1 ein månad, eller ved stenging av barnehagen i meir enn 14 dagar utan at kommunen set inn alternativt barnehagetilbod. 7. Opptak Austrheim kommune gjennomfører samordna opptak. Hovudopptak vert gjort om våren og søknadsfrist til dette er 1.mars. Opptak av nye søkjarar i barnehageåret vert gjort fortløpande. Det er utarbeidd eit felles søknadsskjema for barnehagane i Austrheim. Ei opptaksnemnda samansett av styrar i barnehagane og to Side 3 av 6

34 representantar frå Familiekontoret føretek opptaket under leiing av rådmannen. Til ei småbarnsavdeling bør det ikkje takast opp meir enn to barn under 1 år. Kriterier for opptak Barn busette i Austrheim kommune vert prioriterte ved opptaket. Born frå Åsheim krins vert prioriterte til eventuelt ledige plassar. 1. Barn med nedsett funksjonsevne 13 LOB 2. Barn som det er fatta vedtak om etter lov om barnevernstjeneste Fagleg skjønnsvurdering etter alder, kjønn, søsken, gruppesamansetjing, barn av einsleg forsørgjar, barn til tilsette, barn frå familiar der ein eller begge foreldra er framandspråklege, med unnatak av svensk og dansk. Opptakskriterie gjeld under føresetnad av at tilfredsstillande dokumentasjon ligg ved søknad. Punkta a og b står i prioritert rekkefølgje, dei andre gjer det ikkje. 8.Klage på opptak Tildeling av barnehageplass skal skje i samsvar med fastsette opptakskriterie. Når det gjeld retten til å klage over avslag på søknad om barnehageplass viser ein til 6-13 i forskrift til LOB. Formannskapet er klageinstans. 9.Opptakssystemet Barn som er tildelt plass i kommunal barnehage får behalde plassen fram til barnet tek til på skulen, eller til foreldre / føresette skriftleg seier opp plassen. Barn frå andre kommunar får behalde plassen eitt barnehageår om gangen, med unnatak av born som kjem inn under Statoilavtalen. 10.Oppseiing/endring av plass Skal eit barn slutta i barnehagen i løpet av barnehageåret må skriftleg oppseiing av plassen sendast barnehagen minst 3 mnd. før barnet vert teke ut. Dersom eit barn sluttar etter 1. mai kan det krevjast betaling for resten av barnehageåret. Side 4 av 6

35 11. Permisjon Ved barselpermisjon, mellombels flytting og liknande kan det søkjast om permisjon frå barnehageplassen. Permisjon kan innvilgast for heile eller halve barnehageår. Søknad om permisjon skal vere skriftleg og sendast til styrar minst ein månad før han skal gjelde. 12.Frammøte ved sjukdom Styrar avgjer om eit barn p.g.a. sjukdom ikkje bør vere i barnehagen. Dette av omsyn til barnet det gjeld, og barnegruppa. Går det lenger tid enn ei veke, må slik avgjerd takast av lege. 13. Erklæring om helsetilstand Når eit barn får plass i barnehage skal føresette leggje fram fråsegn om barnet si helse. Ein føreset at barn i barnehage møter til vanleg undersøking ved helsestasjon. 14 Opplysningsplikt I tråd med 21 og 22 i LOB skal dei tilsette vere merksame på tilhøve som kan føra til tiltak frå sosialtenesta og barneverntenesta si side. Utan hinder av teieplikta skal ein av eige tiltak gje opplysningar til barneverntenesta ved mistanke om alvorleg omsorgssvikt eller mishandling i heimen. Opplysningar skal normalt gjevast av styrar. Dei tilsette skal gje sosialtenesta bistand i klientsaker. 15. Born med funksjonshemming Når det gjeld barn som er funksjonshemma eller står i fare for å utvikle funksjonshemming, skal styraren i barnehagen i samråd med foreldre syta for at barnet får hjelp ved at dei rette faginstansane ver kontakta. 16. Personale I tråd med LOB skal barnehagane i Austrheim ha minimum 100% pedagogisk og administrativ leiing. Den pedagogiske bemanninga skal utgjere minimum 50% av det øvrige personale. Eigar tilset personale, og det vert utarbeidd arbeidsavtale for alle tilsette. Side 5 av 6

36 Kommunen kan gje dispensasjon frå utdanningskravet. Slik dispensasjon kan berre gjevast for eit år om gongen. Alle som vert tilsett pliktar å levere politiattest ( 19 LOB) 17. Teieplikt I tråd med 20 i LOB har alle tilsette i barnehagane teieplikt: For virksomheter etter denne lov gjelder reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven 13 til 13 f tilsvarende 18. Internkontrollsystem Kvar barnehage skal ha eit internkontrollsystem som dokumenterer at helse, miljø og tryggleik er ivareteken jfr. Austrheim kommune sitt HMT- system. 19. Utleige Barnehagen sine lokale kan leigast av foreiningar og lag i lokalmiljøet. Ved utleige må ein særleg ha i tankane verksemd som har verdi for barn og foreldre i lokalmiljøet. Det er styrar eller som leiger ut lokalet. Tvilstilfelle vert avgjort av rådmannen. Utleige må ikkje føra til ulempe for barnehagen si drift. Leigar må stå for vask og lufting etter bruk. Samarbeidsutvalet vedtek retningsliner og pris ved utleige. 20. Vedtektsendringar Endringar i vedtektene skal godkjennast av kommunestyret. Side 6 av 6

37 Samarbeidsutvalet Austrheim Kystbarnehage Setenesvegen 22 Austrheim formannskap Austrheim, Uttale saksnr 077/14 Endring av vedtekter for barnehagane i Austrheim Saka vart drøfta i Su SU Austrheim kystbarnehage støtter dei endringar som er gjort i nye vedtekter. Det er viktig at vedtektene er endra i forhold til lovendringar og endringar i drift dei siste åra. Uttale saksnr 078/14 Endring bemanningskabal for barnehagane. Saka vart drøfta i Su Su Austrheim kystbarnehage støttar framlegg til vedtak om auka bemanning slik at pedagogane vil kunne samla planleggingstida. Samstundes vil vere meir personale tilstades store delar av dagen, dette gjev ein betre arbeidssituasjon. Ein bør tilstrebe at det kjem inn fagpersonale i ein slik stilling. Su leiar Hege Bergsvik Sætre

38

39 Sakspapir Saksnr Utvalg Type Dato 087/14 Formannskapet PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Jan Olav Osen 14/721 Budsjettoppfølging mars 2014 Framlegg til vedtak: Saka vert lagt fram til handsaming i møte. Saksopplysninger: Bakgrunn Vurdering Konklusjon

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014 Vedtekter for barnehagane i Austrheim Oppdatert 26.03.2014 Innhald: side 1. Føremål 4 2. Forvaltning 4 3. Opningstider/barnehagerute 4 4. Ferieavvikling for barn 5 5. Areal 5 6. Betalingssatsar 5 7. Opptak

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR Vedtekne i kommunestyret 02.05.2013.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR Vedtekne i kommunestyret 02.05.2013. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR Vedtekne i kommunestyret 02.05.2013. 1 EIGARTILHØVE Barnehagen er eigd og vert driven av LINDÅS KOMMUNE 2 LOVVERK Barnehagen vert driven i samsvar med Lov om barnehage

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehagar

Vedtekter for kommunale barnehagar Vedtekter for kommunale barnehagar Vedtekne i kommunestyret 2017 sak 1. Eigartilhøve Barnehagen er eigd og vert driven av Lindås kommune. 2. Lovverk Barnehagen vert driven i samsvar med Barnehagelova

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 20.06.2013 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Barnehagane skal drivast

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011 1 2 VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND gjeldande frå 01.01. 2011 1. DRIFT I SAMSVAR MED NORSK LOV Eigaren av barnehagane er Studentsamskipnaden for

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I TIME KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I TIME KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I TIME KOMMUNE Godkjent av Time kommunestyre, sist endra i Levekår, 10.april 2019. 1 Eigartilhøve og ansvar for drift av barnehagane 1.1 Vedtektene gjeld barnehagar som blir drivne

Detaljer

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta.

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 2. FORVALTNING Barnehagane skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar med forskrifter og retningslinjer departementet til ei

Detaljer

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Kviteseid kommune Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Vedteke i Hovudutval for Oppvekst og Omsorg (HOO), den 28.01.2015 1. Eigartilhøve Kviteseid kommune eig, driv og fører tilsyn med desse

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE. Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift.

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE. Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Lærdal kommune VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 10.03.2016, gjeldande frå 01.05.2016 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald

Detaljer

BARNEHAGETILBODET 2015/2016

BARNEHAGETILBODET 2015/2016 Kvinnherad kommune Vår ref: 2014/996 Dato: 1.07.2015 Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET 2015/2016 RETNINGSLINJER OG INFORMASJON Retningslinjer og informasjon OM FALDAREN Faldaren vert sendt til alle

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

3. Foreldreråd og Samarbeidsutval Kvar barnehage skal ha eit foreldreråd og samarbeidsutval, jf barnehagelova 4.

3. Foreldreråd og Samarbeidsutval Kvar barnehage skal ha eit foreldreråd og samarbeidsutval, jf barnehagelova 4. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I STORD KOMMUNE 1. Eigartilhøve Stord kommune er ansvarleg for drifta av dei barnehagane som er omfatta av desse vedtektene. Barnehagane er administrativt knytt til rådmannen.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJE KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJE KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJE KOMMUNE Gjeld frå og med 12. desember 2018: KS-102/18 1 VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJE KOMMUNE PARAGRAF 1: EIGARTILHØVE Selje kommune eig og driv barnehagane. Barnehagane

Detaljer

Arkiv A10, Barnehagane skal drivast som heildagsbarnehagar og er opne for barn i alderen 0-6 år.

Arkiv A10, Barnehagane skal drivast som heildagsbarnehagar og er opne for barn i alderen 0-6 år. Notat Vår ref LITO 14/382-1 Arkiv A10, Dato 15.04.2014 Vedtekter for barnehage 1. EIGARTILHØVE Jølster kommune eig og driv følgjande barnehagar: Langhaugane barnehage, 0-6 år. 144 plassar. Skei barnehage,

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET Retningslinjer og informasjon Retningslinjer og informasjon om barnehagetilbodet TILBODET I BARNEHAGANE Barnehagane skal i samarbeid og forståing med heimen ivareta

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I LUSTER

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I LUSTER VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I LUSTER Gjeldande frå 1. januar 2015 1. Føremål Barnehagane i Luster skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar og tilhøyrande føresegner. I tillegg gjeld kommunale

Detaljer

Kommunale vedtekter forskulefritidsordningane i Sunnfjord kommunane

Kommunale vedtekter forskulefritidsordningane i Sunnfjord kommunane Kommunale vedtekter forskulefritidsordningane i Sunnfjord kommunane Illustrasjon: Gregory Idehen 1. Føremål Skulefritidsordninga (SFO) er eit tilbod for barn i 1. 4. klasse, og for barn med funksjonshemmingar

Detaljer

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 2. FORVALTNING Barnehagane skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 2. FORVALTNING Barnehagane skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar 1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 2. FORVALTNING Barnehagane skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar med forskrifter og retningslinjer departementet til ei

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR. Underlagt lov : Lov om barnehage, og til ei kvar tid gjeldane forskrifter og rammeplan for barnehage

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR. Underlagt lov : Lov om barnehage, og til ei kvar tid gjeldane forskrifter og rammeplan for barnehage VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR Underlagt lov 17.06.2005: Lov om barnehage, og til ei kvar tid gjeldane forskrifter og rammeplan for barnehage 1. EIGARFORHOLD Jølster kommune er eigar av: Langhaugane

Detaljer

VEDTEKTER FOR HORNINDAL BARNEHAGE (gjeldande frå )

VEDTEKTER FOR HORNINDAL BARNEHAGE (gjeldande frå ) VEDTEKTER FOR HORNINDAL BARNEHAGE (gjeldande frå 01.11.2017) 1 EIGAR Hornindal kommune eig og driv Hornindal barnehage. Utval for oppvekst og helse er det overordna styringsorganet og rådmannen har det

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE 1 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE 1 EIGAR Sør-Fron kommune eig dei kommunale barnehagane. 2 FORMÅL Dei kommunale barnehagane i Sør-Fron skal drivast i samsvar med lov om barnehagar

Detaljer

Barnehagebruksplan

Barnehagebruksplan Barnehagebruksplan 2016-2019 1 Vedlegg 4. Vedtekter i kommunale barnehagar Vedtekter i kommunale barnehagar frå 01.01. 2015 1. Eigarforhold og ansvar for drift av barnehagane. Hå kommune eig og driv for

Detaljer

Vedtekter for Velledalen Naturbarnehage SA i henhald til Barnehagelova 7 2. Innhaldsfortegning.

Vedtekter for Velledalen Naturbarnehage SA i henhald til Barnehagelova 7 2. Innhaldsfortegning. 1 Vedtekter for Velledalen Naturbarnehage SA i henhald til Barnehagelova 7. Innhaldsfortegning. Vedtekter for Velledalen Naturbarnehage SA i henhald til Barnehagelova 7 2 1 Eigarforhold 2 2 Formål 2 3

Detaljer

Vedtekter for barnehagane i Hemsedal. Gjeldane frå 1. oktober 2016

Vedtekter for barnehagane i Hemsedal. Gjeldane frå 1. oktober 2016 Vedtekter for barnehagane i Hemsedal Gjeldane frå 1. oktober 2016 Vedtatt i Kommunestyre 29.09. 2016 1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 2. FORVALTNING Barnehagane

Detaljer

VEDTEKTER GRANVIN HERAD

VEDTEKTER GRANVIN HERAD VEDTEKTER GRANVIN HERAD Sist endra 11.06.2018 1 Vedtekter Tueteigen barnehage Eigartilhøve / administrasjon Granvin herad er eigar og står for drifta av Tueteigen barnehage. Styrar er einingsleiar for

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL 2009/323-18 SURNADAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL Vedteke i Surnadal kommunestyre 10.02.2011 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL Vedteke i kommunestyret 10.02.2011 1.

Detaljer

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Kviteseid kommune Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Vedteke i Hovudutval for Oppvekst og Omsorg (HOO), den 02.02.2017 1. Eigartilhøve Kviteseid kommune eig, driv og fører tilsyn med desse

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGAR I VESTNES KOMMUNE

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGAR I VESTNES KOMMUNE VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGAR I VESTNES KOMMUNE Med retningsliner for fleksibel ferieavvikling i barnehagane. 1 1 Eigar Vestnes kommune eig og er ansvarleg for dei kommunale barnehagane. 2 Hovudramma

Detaljer

VEDTEKTER FOR MODALEN BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR MODALEN BARNEHAGE MODALEN KOMMUNE Modalen Barnehage 5729 Modalen Tlf. 56 59 91 90 VEDTEKTER FOR MODALEN BARNEHAGE Vedteke i kommunestyret.. Verknad f.o.m. 1 Innleiing I fylgje Lov om barnehager 7 skal barnehagen ha vedtekter

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJE KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJE KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJE KOMMUNE Gjeld frå og med barnehageåret 2016-2017: KS-028/16 1 VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJE KOMMUNE Gjeld frå og med barnehageåret 2016-2017: KS-028/16 PARAGRAF 1:

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 85/15, 29.10.2015. 2 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i Åmotsdal, Flatdal og i Seljord sentrum.

Detaljer

Utval for opplæring og kultur er styringsorgan for dei kommunale barnehagane i Hå. Barnehagane er administrativt knytta til opplæring og kultur.

Utval for opplæring og kultur er styringsorgan for dei kommunale barnehagane i Hå. Barnehagane er administrativt knytta til opplæring og kultur. Opplæring og kultur Vedtekter i kommunale barnehagar frå 01.01. 2016 1. Eigarforhold og ansvar for drift av barnehagane. Hå kommune eig og driv 14 barnehagar. Barnehagane vert drivne i tråd med Lov om

Detaljer

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2 KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Volda Side : 1 Revisjon : 3 Erstatter : 2 Utarbeida av: Styrar i Oppigarden og styrar i Åsemyra barnehage Godkjend av direktør

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Administrativt revidert 28. august 2017 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i Åmotsdal, Flatdal og i Seljord sentrum. Barnehagane er

Detaljer

Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune

Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune Vedteke i Kommunestyret 12.05.2016 K-sak 36/16 1. Eigar Hemsedal kommune er eigar og ansvarleg for drifta av skulefritidsordningane (SFO) ved Tuv og

Detaljer

3. Foreldreråd og Samarbeidsutval Kvar barnehage skal ha eit foreldreråd og samarbeidsutval, jf barnehagelova 4.

3. Foreldreråd og Samarbeidsutval Kvar barnehage skal ha eit foreldreråd og samarbeidsutval, jf barnehagelova 4. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I STORD KOMMUNE 1. Eigartilhøve Stord kommune er ansvarleg for drifta av dei barnehagane som er omfatta av desse vedtektene. Barnehagane er administrativt knytt til rådmannen.

Detaljer

Kvinnherad kommune Vår ref: 2016/679 Dato: Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET

Kvinnherad kommune Vår ref: 2016/679 Dato: Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET Kvinnherad kommune Vår ref: 2016/679 Dato: 21.06.2016 Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET Informasjon 2016/2017 Retningslinjer og informasjon vert sendt til alle som får barnehageplass i Kvinnherad kommune.

Detaljer

3. Arealutnytting Netto leike- og opphaldsareal pr. barn i barnehagen er 5,3 m² for born under 3 år og 4 m² for born over 3 år.

3. Arealutnytting Netto leike- og opphaldsareal pr. barn i barnehagen er 5,3 m² for born under 3 år og 4 m² for born over 3 år. VEDTEKTER FOR DRIFTA AV NAUSTVÅGEN BARNEHAGE 15.02.2018. 1. Vedtekter Vedtekter for Naustvågen barnehage blir fastsett av eigar innanfor ramma av gjeldande lover og reglar. Endringar eller tillegg til

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE. 1. EIGARTILHØVE Vedtektene gjeld barnehagar som Vik kommune eig og driv. 2. LOV OG REGELVERK, FØREMÅL Barnehagane skal drivast i samsvar med til ei kvar

Detaljer

Vedtekter for Åmli barnehagar. Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012, sak K 12/185 Endringsvedtak i kommunestyret 21.12.

Vedtekter for Åmli barnehagar. Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012, sak K 12/185 Endringsvedtak i kommunestyret 21.12. Vedtekter for Åmli barnehagar Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012, sak K 12/185 Endringsvedtak i kommunestyret 21.12.2015, sak K 15/185 INNHALD: 1 Eigar... 3 2 Formål... 3 3 Foreldreråd og samarbeidsutval...

Detaljer

ephorte 2011/777-7 Vedteke i kommunestyresak 17/12. Gjeldande frå Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Aukra

ephorte 2011/777-7 Vedteke i kommunestyresak 17/12. Gjeldande frå Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Aukra Vedteke i kommunestyresak 17/12. Gjeldande frå 15.08.12 Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Aukra Side 2 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER I AUKRA KOMMUNE. 1 Eigarforhold. Aukra

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Elvetun Barnehage AS

VEDTEKTER FOR. Elvetun Barnehage AS VEDTEKTER FOR Elvetun Barnehage AS INNHALD Eigarforhold 3 Formål. 3 Styringsorgan.. 3 Samarbeidsutval.. 4 Foreldreråd... 4 Opptak av barn. 4 Opptakskrets. 5 Søknaden sendes:. 5 Foreldrebetaling/oppseiing

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I MIDSUND KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I MIDSUND KOMMUNE MIDSUND KOMMUNE 6475 MIDSUND VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I MIDSUND KOMMUNE Jfr. lovheimel: 15 i " Lov om barnehagar". Tidlegare vedtatt i kommunestyre 29.04.96, K.sak 96/034, med endring i

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN SANDØY KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN I SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SANDØY Vedtektene er utarbeidd i samsvar med Lov om barnehagar av 17. juni 2005. 1 EIGARTILHØVE. Sandøy kommune eig og driv barnehagen

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I MIDSUND KOMMUNE. Jfr. Lov 17. juni 2005 nr 64 om barnehagar, 7 (Barnehagelova)

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I MIDSUND KOMMUNE. Jfr. Lov 17. juni 2005 nr 64 om barnehagar, 7 (Barnehagelova) MIDSUND KOMMUNE 6475 MIDSUND VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I MIDSUND KOMMUNE Jfr. Lov 17. juni 2005 nr 64 om barnehagar, 7 (Barnehagelova) Tidlegare vedtatt i kommunestyre 29.04.96, K.sak 96/034,

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I BREMANGER KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I BREMANGER KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I BREMANGER KOMMUNE Alle barnehagar skal i medhald av barnehagelova ha vedtekter. Det er barnehageeigar som fastset vedtektene, og desse skal ha opplysningar som er relevante

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Formannskapet

Tilleggsinnkalling av Formannskapet MODALEN KOMMUNE Tilleggsinnkalling av Formannskapet Møtedato: 31.01.2017 Møtestad: Formannskapsrommet Møtetid: 09:00-12:00 Det vert eit kort møte i valstyret før lunsj - sjå eiga møteinnkalling. Eventuelle

Detaljer

VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN

VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN RÅDMANNEN Vedteke i Aukra kommunestyre 18. oktober 2012, sak nr. 105/12. ephorte 12/420-3. 2 Dei kommunale barnehagane i Aukra skal drivast i samsvar

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 003/18 Skule- og kulturutval

Saksnr. Utval Møtedato 003/18 Skule- og kulturutval Stryn kommune Arkiv: FA - A22 JournalpostID: 18/923 Saksbehandlar: Edvard Nordang Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 003/18 Skule- og kulturutval 30.01.2018 Vedtekter for SFO i Stryn kommune 2018 Bakgrunn

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VÅGÅ.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VÅGÅ. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VÅGÅ. Vedtekne av Vågå kommunestyre 7.mai 1979 og seinare justerte i vedtak i Vågå kommunestyre, sak 78/82, 119/88, 10/89, 18/91,19/93, 31/94, 138/94, 7/97, 25/2000,

Detaljer

Vedtekter for Bokn barnehage Vedteke av kommunestyret 21.03.2006 Endra av formannskapet 27.01.2009

Vedtekter for Bokn barnehage Vedteke av kommunestyret 21.03.2006 Endra av formannskapet 27.01.2009 Vedtekter for Bokn barnehage Vedteke av kommunestyret 21.03.2006 Endra av formannskapet 27.01.2009 Handboka 06.09 Kommunestyret har delegert ein del avgjerder til rådmannen, som har delegert vidare til

Detaljer

Vedtekter kommunale barnehagar

Vedtekter kommunale barnehagar Sentralbord: 51 42 98 00 / epost (/) Framside (/) / Skule og barnehage / Barnehage (/skole og barnehage1/barnehage1/) Vedtekter kommunale barnehagar Oppdatert 1.1.2012 1 Retningslinjer Klepp kommune eig

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE EIGDE AV TOKKE KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE EIGDE AV TOKKE KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE EIGDE AV TOKKE KOMMUNE Vedteke av Tokke kommunestyre i sak 16/30. Eigartilhøve 1. Tokke kommune eig og driv Dalen barnehage, Dalen barnehage Åmdals-Verk, Dalen barnehage Byrte,

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I MIDSUND KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I MIDSUND KOMMUNE MIDSUND KOMMUNE 6475 MIDSUND VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I MIDSUND KOMMUNE Jfr. Lov 17. juni 2005 nr 64 om barnehagar, 7 (Barnehagelova) Tidlegare vedtatt i kommunestyre 29.04.96, K.sak 96/034,

Detaljer

2. Godkjenning Fusa kommune si rettleiande norm for netto leike- og opphaldsareal : 4 kvm. pr. barn over 3 år og 5,33 kvm pr.

2. Godkjenning Fusa kommune si rettleiande norm for netto leike- og opphaldsareal : 4 kvm. pr. barn over 3 år og 5,33 kvm pr. 1. Eigartilhøve Fusa kommune driv følgjande barnehagar: Trollskogen barnehage - Fusa oppvekstsenter. Holdhus barnehage Holdhus oppvekstsenter. Holmefjord barnehage - Nore Fusa oppvekstsenter. Jettegryto

Detaljer

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol.

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol. VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 01.08.16 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I MIDT - TELEMARK KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I MIDT - TELEMARK KOMMUNE VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I MIDT - TELEMARK KOMMUNE (Vedtekter for dei private barnehagane ligg på heimesida til den enkelte barnehage) 1. Eigar og driftsforhold. Midt - Telemark kommune

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SANDE KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SANDE KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SANDE KOMMUNE 1. Eigartilhøve Sande kommune eig og driv barnehagane i kommunen. 2. Forvaltning Barnehagane vert drivne i samsvar med Lov om barnehagar, føreskrifter

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst. Vedtekter for. Fyresdal barnehage. Vedteke i kommunestyresak 3/13 med endringar i RS 43/13

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst. Vedtekter for. Fyresdal barnehage. Vedteke i kommunestyresak 3/13 med endringar i RS 43/13 Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst Vedtekter for Fyresdal barnehage Vedteke i kommunestyresak 3/13 med endringar i RS 43/13 Vedtekter for Fyresdal barnehage 1. Eigar- og driftsforhold Fyresdal

Detaljer

Vedtekter for Bokn barnehage Vedteke av kommunestyret Endra av formannskapet

Vedtekter for Bokn barnehage Vedteke av kommunestyret Endra av formannskapet Bokn kommune Bokn barnehage. Vedtekter for Bokn barnehage Vedteke av kommunestyret 21.03.2006 Endra av formannskapet 03.02.2015 Kommunestyret har delegert ein del avgjerder til rådmannen, som har delegert

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I LUSTER

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I LUSTER VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I LUSTER Gjeldande frå 1. januar 2017 1. Føremål Barnehagane i Luster skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar og tilhøyrande føresegner. I tillegg gjeld kommunale

Detaljer

VEDTEKTER FOR VILLVETTENE FRILUFTSBARNEHAGE DA Org.nr:

VEDTEKTER FOR VILLVETTENE FRILUFTSBARNEHAGE DA Org.nr: Tlf: 930 89 251 / 922 12 038 www.villvettene.no VEDTEKTER FOR VILLVETTENE FRILUFTSBARNEHAGE DA Org.nr: 990 949 050 1. EIGARTILHØVE Villvettene friluftsbarnehage er ein privateigd friluftsbarnehage for

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Lisjebøvegen 39, 6091 Fosnavåg, tlf: , e-post:

Lisjebøvegen 39, 6091 Fosnavåg, tlf: , e-post: Lisjebøvegen 39, 6091 Fosnavåg, tlf: 70088416, e-post: sirlihaugen@mimer.no, http://sirlihaugen.barnehage.no/ RETNINGSLINJER FOR DRIFT AV SIRLIHAUGEN BARNEHAGE Fastsett av styret 07.09.04 og gjeldande

Detaljer

Austevoll kommune. Retningsliner for samordna opptak i barnehagar i. Gjeldande frå Vedteke i tenesteutvalet i sak 008/15.

Austevoll kommune. Retningsliner for samordna opptak i barnehagar i. Gjeldande frå Vedteke i tenesteutvalet i sak 008/15. Foto: Bekkjarvik maritime FUS barnehage Retningsliner for samordna opptak i barnehagar i Gjeldande frå 05.02.2015 Vedteke i tenesteutvalet 05.02.2015 i sak 008/15. 1 INNLEIING Alle godkjende barnehagar

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE 1 Eigartilhøve 1.1 Øystre Slidre kommune er eigar av Tingvang barnehage, Rogne barnehage og Beito barnehage. 1.2 Barnehagane blir drive i samsvar

Detaljer

TIME KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE

TIME KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE TIME KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I TIME KOMMUNE Vedtektene blei godkjende av Time kommunestyre 20.06.00, sak 4 /00. Revidert av hovudutval for undervisning 14.11.01, sak

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE EIGDE AV TOKKE KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE EIGDE AV TOKKE KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE EIGDE AV TOKKE KOMMUNE Vedteke av Tokke kommunestyre i sak 053/88 med seinare endringar i sak 10/02, 13/78, 16/30, 17/10 og 17/39. Vedteke av Tokke kommunestyre i sak 19/9. 1.

Detaljer

Vedtekter for SÆ BARNEHAGE AS

Vedtekter for SÆ BARNEHAGE AS Vedtekter for SÆ BARNEHAGE AS 1. EIGARTILHØVE Barnehagen er eigd og driven av Grete Håvardsholm Dramdal og Hilde Grindevik i Sæ barnehage AS. Vedtektene er fastsett av eigarane innanfor ramma av gjeldande

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN I SANDØY KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN I SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN I SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SANDØY Vedtektene er utarbeidd i samsvar med Lov om barnehagar av 17. juni 2005 med siste endring Lov om barnehager 21.06.2013 1 EIGARTILHØVE.

Detaljer

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune Foto: Naustvågen barnehage Retningsline for samordna opptak i i Stord kommune 1 INNLEIING Alle godkjende i kommunen skal samarbeida om opptak av barn i barnehage, jamfør Lov om 12. Kommunen skal leggja

Detaljer

Samnanger kommune VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGAR. Vassloppa barnehage. Dråpeslottet barnehage SAMNANGER KOMMUNE

Samnanger kommune VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGAR. Vassloppa barnehage. Dråpeslottet barnehage SAMNANGER KOMMUNE VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGAR Vassloppa barnehage Dråpeslottet barnehage SAMNANGER KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR 1 - FORVALTNING OG FORELDREMEDVERKNAD 1.1 Eigar Samnanger kommune eig og driv

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehagar i Vik kommune Gjeldande frå. HØYRINGSFRAMLEGG. HØYRINGSFRIST Høyringsutkast frist

Vedtekter for kommunale barnehagar i Vik kommune Gjeldande frå. HØYRINGSFRAMLEGG. HØYRINGSFRIST Høyringsutkast frist Vedtekter for kommunale barnehagar i Vik kommune Gjeldande frå. HØYRINGSFRAMLEGG. HØYRINGSFRIST 13.02.2017 Høyringsutkast frist 13.02.17 side 1 INNHALD: Innhold Innleiing:... 2 1. Føremål:... 3 2. Eigarforhold:...

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Høyanger kommune. solveig.berstad.sande@hoyanger.kommune.no. Plan for tilsyn med barnehagane i

Høyanger kommune. solveig.berstad.sande@hoyanger.kommune.no. Plan for tilsyn med barnehagane i Høyanger kommune eld kraft vatn solveig.berstad.sande@hoyanger.kommune.no Plan for tilsyn med barnehagane i Høyanger kommune etter Barnehagelova Våren 2015 Innhald 1 Kommunen som tilsynsmynde 2 Målet med

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I BREMANGER KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I BREMANGER KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I BREMANGER KOMMUNE Kapittel 1. Drift, eigartilhøve og verkeområde 1-1 Bremanger kommune eig og driv barnehagen. Barnehagen skal drivast i samsvar med «Barnehagelova, Lov av 17.06.05

Detaljer

SURNADAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL

SURNADAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL SURNADAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL Vedteke i Surnadal kommunestyre 30.03.17 Gjeld frå 1. mai 2017 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL Vedteke i kommunestyret 30.03.17

Detaljer

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune Foto: Naustvågen barnehage Retningsline for samordna opptak i i Stord kommune 1 INNLEIING Alle godkjende i kommunen skal samarbeida om opptak av barn i barnehage, jamfør Lov om 12. Kommunen skal leggja

Detaljer

Tysvær kommune eig og driv følgjande barnehagar: Aksdal, Fjellhaug Friluftsbarnehage, Førresdalen, Førresfjorden, Nedstrand, Førland og Tysværvåg.

Tysvær kommune eig og driv følgjande barnehagar: Aksdal, Fjellhaug Friluftsbarnehage, Førresdalen, Førresfjorden, Nedstrand, Førland og Tysværvåg. Tysvær kommune Vår ref 11487/2005 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR - Revidert 2017 1. Eigarforhold Tysvær kommune eig og driv følgjande barnehagar: Aksdal, Fjellhaug Friluftsbarnehage, Førresdalen, Førresfjorden,

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE EIGDE AV TOKKE KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE EIGDE AV TOKKE KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE EIGDE AV TOKKE KOMMUNE Vedteke av Tokke kommunestyre i sak 17/10. Eigartilhøve 1. Tokke kommune eig og driv Dalen barnehage, Dalen barnehage Åmdals-Verk, Dalen barnehage Byrte,

Detaljer

Forskrift om standardvedtekter for kommunal skolefritidsordning i

Forskrift om standardvedtekter for kommunal skolefritidsordning i Aukra kommune Forskrift om standardvedtekter for kommunal skolefritidsordning i Aukra kommune Gjeldande frå skoleåret 2018-2019 Vedteke i Aukra kommunestyre den 22.05.18, sak 33/18 e-phorte: 12/67-64 ephorte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: 13:00 15:00

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: 13:00 15:00 MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 28.01.2009 Kl: 13:00 15:00 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 22.01.09 Merknader: Saker

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNINGANE I FØRDE KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNINGANE I FØRDE KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNINGANE I FØRDE KOMMUNE Heimel: Skulefritidsordninga er heimla i Opplæringslova i 13-7, 9a-8, og 10-9, og i Forskrift til opplæringslova i 12-1e og 15 Vedteke i Førde bystyre

Detaljer

Vedtekter for SFO - Skolefritidsordninga

Vedtekter for SFO - Skolefritidsordninga Vedtekter for SFO - Skolefritidsordninga Vedteke i kommunestyret 20.06.19 sak 19/56 Gjeldande frå 1. august 2019 INNHALD: 1 Eigarforhold... 3 2 Formål... 3 3 Opptaksmyndigheit... 3 4 Søknad, opptakskriterium

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL 2015/2095-16 SURNADAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL Vedteke i Surnadal kommunestyre 10.12.2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL Vedteke i kommunestyret 10.12.2015 1.2

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SØKNAD OM PLASS I SKULEFRITIDSORDNING (SFO)

STRANDA KOMMUNE SØKNAD OM PLASS I SKULEFRITIDSORDNING (SFO) STRANDA KOMMUNE SØKNAD OM PLASS I SKULEFRITIDSORDNING (SFO) 2016/2017 Det må søkjast ny plass for kvart skuleår. Søknadsfrist 1.mars NB! Søknaden skal sendast til den aktuelle skulen. Opptaksnemnda ved

Detaljer

T I L B O D SKULEFRITIDSORDNING

T I L B O D SKULEFRITIDSORDNING Høyanger kommune Tenesteområde oppvekst T I L B O D om SKULEFRITIDSORDNING 2017/2018 TIL FORELDRE/FØRESETTE Vi ønskjer med denne brosjyra å gjere deg kjend med tilbodet om skulefritidsordning i kommunen.

Detaljer

2009/2010. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Vanylven

2009/2010. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Vanylven 2009/2010 Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Vanylven 1 EIGARTILHØVE Desse vedtektene gjeld for barnehagar som er eigde og/eller vert drivne av Vanylven kommune. 2 FORMÅLET MED BARNEHAGANE Barnehagane

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I FINNØY.

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I FINNØY. VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I FINNØY.. barnehage 1. LOV OG RETNINGSLINJER. Alle barnehagar skal ha vedtekter fastsett av eigaren ( 15 i bhl.). For private barnehagar, som ikkje har utarbeidd eigne vedtekter,

Detaljer

Kviteseid kommune. Møteinnkalling

Kviteseid kommune. Møteinnkalling Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet Lyngdal kommune 13.01.15 Barnehage Vedtekter for kommunale barnehager Lyngdal kommune Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I FUSA KOMMUNE GJELDANDE FRÅ

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I FUSA KOMMUNE GJELDANDE FRÅ VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I FUSA KOMMUNE GJELDANDE FRÅ 01.01.2017 Visjonen for oppvekst i Fusa kommune er: Midt i blinken Rom for alle blikk for den enkelte. Fusa kommune sine verdiar er: Respekt, omsorg,

Detaljer

Vedtekter for barnehagane i Suldal kommune

Vedtekter for barnehagane i Suldal kommune Vedtekter for barnehagane i Suldal kommune Vedtatt Levekår 4.6.2018 Tiltak som blir regulerte etter barnehagelova, blir lagd til levekårsutvalet etter delegasjonsreglement C2 pkt.1. Desse vedtektene kan

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I GAULAR

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I GAULAR VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I GAULAR Vedteken i Gaular kommunestyre: 1. FØREMÅL Barnehagen skal i samarbeid og forståing med heimen ivareta borna sine behov for omsorg og leik, og fremme læring

Detaljer

SKULEFRITIDSORDNINGA I SVEIO

SKULEFRITIDSORDNINGA I SVEIO SKULEFRITIDSORDNINGA I SVEIO Vedtekter for kommunale SFO-tilbod Sveio,juni-08 1 VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE FRTIDSORDNINGANE I SVEIO 1. LOVGRUNNLAGET 13-7 i opplæringslova: Skolefritidsordninga Kommunen

Detaljer

Forskrift om standardvedtekter for kommunal skolefritidsordning

Forskrift om standardvedtekter for kommunal skolefritidsordning Aukra kommune Forskrift om standardvedtekter for kommunal skolefritidsordning Aukra kommune ephorte: 2012/67-54 Vedteke i kommunestyret den 06.09.16, sak 70/16 Gjeldande frå skoleåret 2017-2018 ephorte

Detaljer