UTVIKLINGSMULIGHETER FOR ANSATTE I YIT BUILDING SYSTEMS AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTVIKLINGSMULIGHETER FOR ANSATTE I YIT BUILDING SYSTEMS AS"

Transkript

1 UTVIKLINGSMULIGHETER FOR ANSATTE I YIT BUILDING SYSTEMS AS

2 Velkommen til YIT Skolen! YIT Skolens Lederutviklingsprogram LU Kompetanseutvikling er et satsingsområde for YIT, og dette er solid forankret i selskapets strategi, visjon og kjerneverdier. Visjon: Vi skal være førstevalget til våre kunder, ansatte og eiere. En av våre fire kjerneverdier er Målrettet opplæring der et av punktene er: Høy faglig kompetanse og prosjektledelse. Vi har primært valgt å fokusere på hovedområdene: Lederutvikling Prosjektledelse - Prosjektgjennomføring - Kvalitetssikring Fagkurs Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) Salgstrening Årsaken til at disse områdene er valgt ligger i YITs virksomhet, og dette er kritiske suksessområder for oss. I tillegg er de viktige for alle våre avdelinger og forretningsområder. Alle ledere fra avdelingsleder og oppover skal gjennomføre vår lederopplæring. Lederopplæringen skal sikre en høy kvalitet på våre ledere, og felles praktisering av YITs visjon og verdier i det daglige arbeid. Alle nyansatte prosjektledere skal gjennomføre vår grunnleggende prosjektledertrening, innen det første året. Noen vil få muligheten til å gjennomføre den videregående prosjektlederutdannelsen. Varigheten på den videregående utdannelsen er 2 år, og vil ved bestått eksamen gi deg studiepoeng på høyskolenivå. Prosjektgjennomføring er et kritisk suksessområde for selskapet. Derfor er det viktig for oss å drive kontinuerlig forbedringsprosesser på systemer, og ikke minst heving av kompetansen på våre prosjektteam. Dette gjelder både de som leder teamene, baser og tekniske byggeledere, samt øvrige teammedlemmer. Opplæringen består i ledelse, prosessforståelse og selvfølgelig faglig innsikt. Faglig opplæring er i utgangspunktet et lokalt ansvar, men kurskompendier og forelesere styres fra YIT skolen, og er en del av de årlige kursplaner. YIT har utarbeidet og gjennomfører et eget kursprogram innen HMS rettet mot verneombud, baser og prosjektledere. Dette er godkjent av bl.a. SAMU, og erstatter andre eksterne kurs som er i markedet. Salgstreningen er et ledd i å gjøre vår bedriftskultur enda mer kunde- og markedsrettet. I tillegg gir den konkret kompetanse i å gjennomføre gode salgs- og kundemøter. YIT legger stor vekt på en god gjennomføring av medarbeidersamtaler (SUM Samtale om Utvikling og Mål). SUM-samtalen tilbys alle ansatte årlig, og resultatet av samtalen registreres i YITs kompetanseverktøy ProFile. Bruken av SUM er et meget godt utgangspunkt for en vurdering av hvilke opplæringsbehov, og utviklingsmuligheter den enkelte ansatte har. Kurstilbudet i YIT skolen skal bidra til at SUM samtalens innhold realiseres. Vi ønsker ansatte i selskapet lykke til med egen utvikling, og håper at YIT skolen kan bidra positivt til dette. Husk at YIT skal ha bransjens beste medarbeidere! Arne Malonæs Adm. direktør Sigurd Gangnæs Personaldirektør Opplæringsprogrammet for selskapets ledere består av 5 moduler, og går over en periode på 1 år. Målgruppen er direktører, distriktssjefer, avdelingssjefer, avdelingsledere, stabsledere og gruppe/teamledere. LU Modul 1 Fremtidens ledelse i YIT Building Systems Målet for denne modulen er å gi et helhetlig perspektiv på hva lederrollen innebærer og krever, da med utgangspunkt i YITs visjon og kritiske suksessfaktorer. Hvilke utfordringer selskapet har er et av hovedelementene. Deltageren skal få en forståelse for viktigheten av å bruke selskapets strategi, visjon og verdigrunnlag aktivt som et styringsverktøy og beslutningsgrunnlag i hverdagen. Videre vil det bli gitt innføring i metoder og praktisering av ønsket ledelsesutøvelse. Modulen består av gruppearbeid og plenumsarbeid. Varighet: 2,5 dag. LU Modul 2 Effektiv påvirkning, kommunikasjon og konfliktløsning Målet med denne modulen er å gi innføring i metoder og utøvelse av god ledelseskommunikasjon innen følgende områder: Hvordan forbedre effektiviteten innen kommunikasjon. Hvordan påvirke i ønsket retning Hvordan håndtere konflikter og den vanskelige samtalen Som forarbeid til modulen skal deltagerne gjennomføre en kartlegging i egen enhet. Denne skal ta for seg hvordan omgivelsene oppfatter utøvelsen av ledelseskommunikasjonen. Denne modulen danner også grunnlag for trening i modul 4. Modulen består av forarbeid, gruppearbeid, plenumsarbeid. Varighet: 3 dager. LU Modul 3 Personaladministrasjon Målet med modulen er å gi en oversikt over de personalmessige rammebetingelsene selskapet har, da i form av Arbeidsmiljøloven, Hovedavtalen og YIT s personalhåndbok. Videre skal deltagerne få en forståelse og betydning av god personalledelse innen områdene: Rekruttering Praktisering av IA avtalen Bedriftsutvikling Modulen består av gruppearbeid og plenumsarbeid. Varighet: 2 dager. LU Modul 4 Endringsledelse hvordan gjennomføre effektive endringer? Målet med modulen er å gi deltagerne et grunnlag for hvilke endringer YIT Building Systems står overfor. Videre skal det skapes forståelse for hvilke metoder og praktisering som må utøves i nødvendige omstillingsprosesser Hvordan kan jeg som leder lykkes i å endre holdninger, adferd og handlingsmønstre hos medarbeidere gjennom SUM samtalen og aktiv coaching. Modulen bygger videre på metoder og forståelse i god ledelsesutøvelse fra modul 2. Modulen består av forarbeid, gruppearbeid og plenumsarbeid. Varighet: 2,5 dag. LU Modul 5 Samarbeidsevne og teampraktisering et konkurransefortrinn Målet med modulen er å utvikle deltagernes samarbeidsevner i forhold YIT utfordringer internt, og i forhold til eksterne situasjoner. Deltageren skal gis innføring og øvelser i metoder og praktisering i å lede og utvikle effektive team, enten det er innen eget linjeansvar, prosjektgrupper eller i samarbeid med kunder og leverandører. Hva må til for å få markedet til å foretrekke YIT som leverandør. Modulen består av gruppearbeid og plenumsarbeid. Varighet: 2,5 dag. 2 3

3 YIT Skolens opplæringsprogram for Prosjektledelse I begrepet prosjektledelse legger YIT Skolen, Bas Teknisk Byggeleder (TBL) Prosjektleder PL. Det er eget opplæringsprogram for de ulike funksjoner. Opplæring Prosjektledere Alle nyansatte prosjektledere skal gjennomføre vår grunnleggende prosjektledertrening innen det første året. Noen vil få muligheten til å gjennomføre den videregående prosjektlederutdannelsen. Varigheten på den videregående utdannelsen er 2 år. YIT s fokus på kursing av ansatte er en viktig og naturlig del av min faglige utvikling. Det setter jeg pris på! Opplæringsprogrammet for prosjektledere er tilknyttet Høyskolen i Oslo, og gir studiepoeng. Opplæringen er omfattende, og er inndelt i en grunnopplæring på 7 moduler, samt en videregående opplæring bestående av 11 moduler. Programmet omfatter både E-læring og klasseromsopplæring. I tillegg til studiepoeng gir gjennomført opplæringen mulighet hvis ønskelig å gå opp til en internasjonal prosjektledersertifisereing Project Management Professional (PMP). PLG (Prosjektleder grunnleggende) Alle nyansatte prosjektledere skal gå igjennom grunnopplæringens 7 moduler i løpet av det første året. Denne opplæringen gir innføring i selskapets ulike prosesser og systemer, samt grunnleggende prosjektledelse og prosjektstyring. Avtalerett og kontraktsadministrasjon, samt innføring i MS Project er andre elementer i den grunnleggende opplæringen. En av modulene fokuserer på hvordan arbeide flerfaglig i prosjekter. Flerfagligheten er jo nettopp en av selskapets styrker i markedet. PLG programmet begynner med 3 E-læringsmoduler, noe som gjør at man kan starte opplæringen med en gang man er ansatt. Grunnopplæringen avsluttes med en eksamen og gir studiepoeng. PLV (Prosjektleder videregående) Denne opplæringsdelen består av 11 moduler og har en varighet på 2 år. PLV modulene består av E-læring, klasseromsopplæring og en avsluttende prosjektoppgave. Temaene og områdene man skal i gjennom er: Prosjektstyring Risikohåndtering Innkjøp, kontrakter og forhandling Entreprisestandarder HMS Ledelse, motivasjon og kommunikasjon Lønnsomhet og prosjektøkonomi Salgsteknikk. PLV avsluttes med en prosjektoppgave som går over noe tid, og opplæringen gir studiepoeng. 4

4 YIT Skolens opplæringsprogram for Prosjektledelse PMP (Project Management Professional) Etter gjennomført Prosjektlederutdannelse kan man gjennomgå et forberedende kurs, for så å gå opp til en anerkjent internasjonal Sertifisering for Prosjektledelse. Opplæringsprogrammet for Prosjektledere: Certified Project Management Professional (PMP) PMP forberedelseskurs YIT sertifisert Prosjektleder PLV Prosjektoppgave Eksamen PLV e-prøve Øvrige kurs for Prosjektledere I tillegg til ovennevnte program for prosjektledere gjennomfører YIT Skolen en opplæring i Kalkulasjonssystemet ELWIND. Kurset består av 2 moduler og gir en innføring i systemets oppbygging som: Register Kontoplaner Koder struktur kalkulering Utskrifter Bygging av pakker Spesialartikkelregister Tegning av generelle installasjonspakker. YIT Skolen gjennomfører også BPA-kurs (praktisk byggplassadministrasjon). Kurset er innrettet slik at aktørene i en prosjektledelse (Bas Teknisk byggeleder Prosjektleder) jobber seg i gjennom ulike konkrete utfordringer i aktuelle lokale prosjekter. Målet med dette 2-dagers konseptet er at man har konkrete løsninger etter endt kurs på hvorledes prosjektgjennomføringen kan optimaliseres. PLV Ledelse, motivasjon og kommunik. 3 d. klasse PLV PLV Innkjøp, og forhandling PLV Lønnsomhet og prosjektøkonomi PLV PLV 16a Entreprisestandarder PLV 16b-2007 Avtalerett og entreprise-st. PLV 17a-2007 HMS PLV 17b-2007 HMS PLV Helhetlig prosjektstyring Risikohåndtering Salgsteknikk Utvelgelse av kandidater til videre prosjektledertrening / sertifisering Eksamen Grunnleggende prosjektledelse e-prøve PLG Grunnleggende prosjektledelse PLG Prosjekt prosessen PLG Avtalerett og kontraktsadm. PLG Praktisk prosjektstyring PLG PAM prosjekt PLG Flerfaglig teknikk PLG MS project 1 6

5 YIT Skolens opplæringsprogram for Prosjektledelse Opplæringsprogram for Tekniske Byggeledere Teknisk Byggeleder er en viktig funksjon i en prosjektledelse. Ansvarsområdet ligger i å være et bindeledd mellom Prosjektleder og Bas. Hovedområdene i opplæringen baserer seg på: Lederopplæring Prosjektledelse Planlegging og oppfølging HMS (helse, miljø, sikkerhet) Opplæringen består av 12 moduler og har en varighet på et år. Målgruppen for kandidater vil primært være erfarne baser som ønsker å påta seg et større ansvar i forhold til prosjektgjennomføring. Matrise for Tekniske Byggeledere TBL 15 - Avsluttende eksamen YIT Skolens ulike fagkurs Det er kurskompendier som er utarbeidet i forhold til montører, serviceteknikere, tekniske byggeledere og prosjektledere. Disse relaterer seg til ulike deler av vårt tjenestetilbud, så som: Ventilasjonsteknikk Kuldeteknikk Automasjon/driftskontroll klimatak Tilstandskontroll elektriske anlegg Kvalitetssikring av arbeidsprosessen Termofotografering Nødlys Brannvarsling - Energiøkonomisering AV. Disse kursene gjennomføres både lokalt og sentralt. Varighet på 0,5 til 2 dager. Opplæringsprogram for Serviceteknikere For våre serviceteknikkere kjøres et eget opplæringsprogram som fokuserer på rollen, og hvilke holdninger som forventes av medarbeidere i denne funksjonen. Konseptet bygger på områdene: TBL 12 HMS (PLV 17a 2007 ) (PLV 17b ,5 dager klasse) TBL 13 Praktisk prosjektplanlegging TBL 14 Praktisk prosjektoppfølging 1,5 dager klasse Flerfaglighet Salgsegenskaper Administrative rutiner Holdninger, hva forventes av en Servicetekniker. Kursene gjennomføres både lokalt og sentralt. Varighet 2 dager. TBL 11 - Presentasjon av min lederplattform Opplæring av SUM-Ledere TBL 09 Lederopplæring modul I TBL 10 Lederopplæring modul II Den årlige medarbeidersamtalen SUM (samtale om utvikling og mål) er viktig for implementering av strategi og mål for selskapet og den enkelte avdeling. Samtalen skal også bidra til utvikling og motivasjon for den ansatte. TBL 01 Grunnleggende prosjektledelse (PLG ) TBL 08 - Eksamen Grunnleggende prosjektledelse e-prøve TBL 02 Prosjektprosessen (PLG ) TBL 03 Avtalerett og kontraktsadm. (PLG ) TBL 04 Praktisk prosjektstyring (PLG ) TBL 05 PAM Prosjekt (PLG ) 1,5 dager klasse TBL 06 Flerfaglig Teknikk (PLG ) TBL 07 MS Project (PLG ) 1,5 dager klasse Det betyr at den som er ansvarlig for gjennomføring av samtalen, SUM-Leder må ha noen forutsetninger for dette. Kurskonseptet har følgende innhold: - Gjennomgang av YITs visjon, forretningside, strategi og økonomiske mål med vekt på egen enhet. - Klargjøre hva de fastlagte målene i egen enhet betyr for medarbeideren. - Avklaring av nye arbeidsmål. - Kartlegging av kompetanse- og utviklingsbehov. - Skape grobunn for konstruktiv meningsutveksling. Baslederopplæring YIT Skolen har en opplæring som skal bevisstgjøre Basens Lederrolle og styrke lederegenskapene på det mellommenneskelige plan innen: Motivasjon Kommunikasjon lagbygging hvordan gjennomføre den vanskelige samtalen. Opplæringen går over to dager og målgruppen er praktiserende baser, eller nye påtenkte baser. Kurset gjennomføres lokalt. Varighet 4 timer. Introduksjonsprogram for nyansatte Det er viktig for selskapets ledelse å presentere seg for alle nyansatte. Introduksjonsprogrammet er tilrettelagt slik at den nyansatte skal få god informasjon om selskapets strategi og verdigrunnlag. Det blir også orientert om de ulike virksomhetsområder selskapet har, og dette gjøres av de respektive lederne for områdene. Kurset gjennomføres sentralt. Varighet 1,5 dag. 8 9

6 Salgsopplæring Senior veiledning Selskapets ledelse er opptatt av en god inngang ved ansettelsen, men like viktig er det å få til en god utgang når oppnådd alder gir mulighet for fratreden. YIT skolen har et eget kurs for seniorene, de over 60. Innholdet er lagt opp slik at forberedelsene og valgmulighetene skal synliggjøres i forhold til en pensjonstilværelse. Konseptet har følgende innhold: Juridiske forhold Trygderett AFP YIT s ytelser Kurset gjennomføres sentralt. Varighet 2 dager. Opplæring innen Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) Helse, miljø og sikkerhet er et meget viktig område for selskapet og skal alltid stå i fokus. Vi har i vårt strategidokument klare mål for arbeidet om å redusere sykefravær og arbeidsulykker. Skape sikre, sunne arbeidsplasser og verne om det ytre miljø. Vi sier det slik: I YIT arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke. For å imøtekomme denne høye HMS ambisjonen har YIT Skolen to ulike kurskonsepter. Det ene er rettet mot baser og verneombud, det andre mot avdelingssjefer/ledere og prosjektledere. Kurset som retter seg mot montasjesiden går over 2 moduler: Modul 1 Kurset omhandler følgende områder: Sentrale bestemmelser i AML YIT s sertifiseringer og HMS policy, hva innebærer disse Organisering og systemoppbygging - avvikshåndtering, tilsyn og rapportering HMS i prosjekt Sikker jobb analyse og HMS planer. Kurset gjennomføres sentralt og lokalt. Varighet 2 dager. Modul 2 Kurset tar for seg følgende: Organisering og utøvelse av HMS i prosjekt - Helse- og miljøfarlige stoffer - Overvåking av miljøet - Verneinstruks ved bruk av stillas - Rapport om uønsket hendelse (RUH) Sentrale bestemmelser i Arbeidsmiljøloven og Internkontroll-forskriften. Kurset gjennomføres sentralt og lokalt. Varighet 1 dag. Det er tre ulike nivåer på salgsopplæringen som dekker følgende funksjoner i selskapet: Kurs for salgsmedarbeidere kurs for prosjektledere kurs for serviceteknikere. Prestasjonsorientert salg Utvikle og trene ferdigheter innen følgende områder: - trygghet i salget basert på en fast struktur - gjennom dialog med kunden få utviklet hans behov - treffe optimalt med den foreslåtte løsning Kurset er rettet mot alle som har salg som hovedområde + distriktssjefer og avdelingssjefer/ ledere. Salgsledelse Trening innen ledelse av salgsgrupper. Kurset er rettet mot selgere som har evnen til å bli salgsledere. Varighet 2 dager. Salgskulturbygging for serviceavdelinger Formålet er å øke salget ved å etablere en salgskultur i avdelingen, med riktig struktur og rutiner samt ansvarliggjøring av medarbeiderne. Kurstilbudet tilpasses den enkelte avdeling/distrikt. Kurset som retter seg mot ledere består av én modul: Modul 1 Kurset fokuserer på områdene: Sentrale bestemmelser i AML YIT s sertifiseringer og HMS policy, hva innebærer disse Organisering og systemoppbygging - avvikshåndtering, tilsyn og rapportering HMS i prosjekt Sikker jobb analyse og HMS planer. Kurset gjennomføres sentralt og lokalt. Varighet 2 dager. 10 3

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG Bokbinder Boktrykker Litograf Reprodusør Grafiker Grafisk trykker Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning...

Detaljer

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG Gullsmed Sølvsmed Filigransarbeider Gravør Urmaker Instrumentmaker Tanntekniker Låsesmed Smed Hjul- og karosserimaker Børsemaker Steinfaget (finsteinhogger) Gipsmaker

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG Tekstilrenholder Kjemisk renser Kjole og drakt Skredder Seilmaker Buntmaker Skomaker Damefrisør Herrefrisør Maskør og parykkmaker Blomsterdekoratør Fotograf Strikker Bunadtilvirker

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

PLAN FOR UANSETT VÆR

PLAN FOR UANSETT VÆR PLAN FOR UANSETT VÆR KOMPETANSE FOR UTVIKLING Strategi for kompetanseutvikling i Hvalerskolen 2005-2008 HVALER KOMMUNE UTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN DELPLAN 2005 KUNNSKAPSLØFTET En ny og bedre grunnopplæring

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

Programmet kan inngå som

Programmet kan inngå som 1 Foreløpig skisse til Lederutviklingsprogram Introduksjon Vi viser til Møre og Romsdal fylkeskommunee sin vedtattee «Arbeidsgiverpolitikk for framtida» med bla. plattform for ledelse og medarbeiderutvikling.

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I BEDRIFTSLEDELSE

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I BEDRIFTSLEDELSE MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I BEDRIFTSLEDELSE Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2014 1 Generell informasjon... 3 Innledning... 3 Inntakskrav... 3 Omfang og organisering... 3 Vurdering... 3 Eksamen... 4 Læringsutbytte...

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport FOTO FREDRIK MYHRE OG GLENN RØKEBERG Innhold for arv og miljø dialog og åpenhet kollektiv drivkraft miljøvennlig jernbanedrift 46-50 51-53 54-58 59-65 motiverte medarbeidere sikker reise etiske normer

Detaljer

KVALITET OG HMS. Manual for Lofotkraftkonsernet. Trygger hverdagen - investerer i framtiden. KVALITET OG HMS - Manual for Lofotkraftkonsernet

KVALITET OG HMS. Manual for Lofotkraftkonsernet. Trygger hverdagen - investerer i framtiden. KVALITET OG HMS - Manual for Lofotkraftkonsernet KVALITET OG HMS Manual for Lofotkraftkonsernet Trygger hverdagen - investerer i framtiden 1 KVALITET OG HMS - Manual for Lofotkraftkonsernet 2 KVALITET OG HMS - Manual for Lofotkraftkonsernet Innholdsfortegnelse

Detaljer

I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN

I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN Lederutviklingsprogram for Sandnesskolen 2013-2015 SANDNES I SENTRUM FOR FRAMTIDEN Sandnes kommunes visjon lyder som følger: Sandnes i sentrum for framtiden.

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser Forsvarets Personellhåndbok Del F Fellesbestemmelser RETTELSER OG TILLEGG... 3 1MEDARBEIDERSAMTALE... 3 1.1Innledning...3 1.2Veiledning i bruk av medarbeidersamtalen... 3 1.2.1Historikk...3 1.2.2Definisjon...4

Detaljer

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes!

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes! Årsberetning 2012 Vi gleder oss når andre lykkes! Vi gleder oss når andre lykkes - en brobygger til arbeidslivet Adm. direktør har ordet Norasonde AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 95,8 mill,

Detaljer

En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge

En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge Innhold Innledning Leder: En god nabo og et friskere norge St.meld. nr. 10 (2008-2009): Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Lønnssystemer Veiledning og eksempler

Lønnssystemer Veiledning og eksempler Lønnssystemer Veiledning og eksempler - Del 1. Generell beskrivelse av lønnspolitikk og lønnssystemer S. 3 4 4 5 8 9 11 12 13 S. 15 16 16 17 18 18 19 19 Del 1 Generell beskrivelse av lønnspolitikk og lønnssystemer

Detaljer

Tips og råd til effektiv prosjektoppstart. Agnar Johansen Olav Torp. Inkludert CD med 25 verktøy for effektiv prosjektoppstart kr.

Tips og råd til effektiv prosjektoppstart. Agnar Johansen Olav Torp. Inkludert CD med 25 verktøy for effektiv prosjektoppstart kr. Tips og råd til effektiv prosjektoppstart Agnar Johansen Olav Torp Inkludert CD med 25 verktøy for effektiv prosjektoppstart kr. 200, Forord Har du opplevd at du har fått ansvar for et prosjekt hvor det

Detaljer

> Assessios utdannelser 2012

> Assessios utdannelser 2012 > Assessios utdannelser 2012 Nøkkelen til en fremgangsrik bedrift er medarbeiderne. Rett person på rett sted som trives, utvikles og kjenner seg etterspurt får bedriften til å gå fremover. Når du har funnet

Detaljer

Når resultatene uteblir!

Når resultatene uteblir! ! av John-Erik Stenberg, Considium Consulting Group AS Det er ikke alltid dramatiske og uforutsette endringer i en virksomhets omgivelser som gjør at resultatene uteblir. Årsaken kan rett og slett være

Detaljer

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 2 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer