UTVIKLINGSMULIGHETER FOR ANSATTE I YIT BUILDING SYSTEMS AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTVIKLINGSMULIGHETER FOR ANSATTE I YIT BUILDING SYSTEMS AS"

Transkript

1 UTVIKLINGSMULIGHETER FOR ANSATTE I YIT BUILDING SYSTEMS AS

2 Velkommen til YIT Skolen! YIT Skolens Lederutviklingsprogram LU Kompetanseutvikling er et satsingsområde for YIT, og dette er solid forankret i selskapets strategi, visjon og kjerneverdier. Visjon: Vi skal være førstevalget til våre kunder, ansatte og eiere. En av våre fire kjerneverdier er Målrettet opplæring der et av punktene er: Høy faglig kompetanse og prosjektledelse. Vi har primært valgt å fokusere på hovedområdene: Lederutvikling Prosjektledelse - Prosjektgjennomføring - Kvalitetssikring Fagkurs Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) Salgstrening Årsaken til at disse områdene er valgt ligger i YITs virksomhet, og dette er kritiske suksessområder for oss. I tillegg er de viktige for alle våre avdelinger og forretningsområder. Alle ledere fra avdelingsleder og oppover skal gjennomføre vår lederopplæring. Lederopplæringen skal sikre en høy kvalitet på våre ledere, og felles praktisering av YITs visjon og verdier i det daglige arbeid. Alle nyansatte prosjektledere skal gjennomføre vår grunnleggende prosjektledertrening, innen det første året. Noen vil få muligheten til å gjennomføre den videregående prosjektlederutdannelsen. Varigheten på den videregående utdannelsen er 2 år, og vil ved bestått eksamen gi deg studiepoeng på høyskolenivå. Prosjektgjennomføring er et kritisk suksessområde for selskapet. Derfor er det viktig for oss å drive kontinuerlig forbedringsprosesser på systemer, og ikke minst heving av kompetansen på våre prosjektteam. Dette gjelder både de som leder teamene, baser og tekniske byggeledere, samt øvrige teammedlemmer. Opplæringen består i ledelse, prosessforståelse og selvfølgelig faglig innsikt. Faglig opplæring er i utgangspunktet et lokalt ansvar, men kurskompendier og forelesere styres fra YIT skolen, og er en del av de årlige kursplaner. YIT har utarbeidet og gjennomfører et eget kursprogram innen HMS rettet mot verneombud, baser og prosjektledere. Dette er godkjent av bl.a. SAMU, og erstatter andre eksterne kurs som er i markedet. Salgstreningen er et ledd i å gjøre vår bedriftskultur enda mer kunde- og markedsrettet. I tillegg gir den konkret kompetanse i å gjennomføre gode salgs- og kundemøter. YIT legger stor vekt på en god gjennomføring av medarbeidersamtaler (SUM Samtale om Utvikling og Mål). SUM-samtalen tilbys alle ansatte årlig, og resultatet av samtalen registreres i YITs kompetanseverktøy ProFile. Bruken av SUM er et meget godt utgangspunkt for en vurdering av hvilke opplæringsbehov, og utviklingsmuligheter den enkelte ansatte har. Kurstilbudet i YIT skolen skal bidra til at SUM samtalens innhold realiseres. Vi ønsker ansatte i selskapet lykke til med egen utvikling, og håper at YIT skolen kan bidra positivt til dette. Husk at YIT skal ha bransjens beste medarbeidere! Arne Malonæs Adm. direktør Sigurd Gangnæs Personaldirektør Opplæringsprogrammet for selskapets ledere består av 5 moduler, og går over en periode på 1 år. Målgruppen er direktører, distriktssjefer, avdelingssjefer, avdelingsledere, stabsledere og gruppe/teamledere. LU Modul 1 Fremtidens ledelse i YIT Building Systems Målet for denne modulen er å gi et helhetlig perspektiv på hva lederrollen innebærer og krever, da med utgangspunkt i YITs visjon og kritiske suksessfaktorer. Hvilke utfordringer selskapet har er et av hovedelementene. Deltageren skal få en forståelse for viktigheten av å bruke selskapets strategi, visjon og verdigrunnlag aktivt som et styringsverktøy og beslutningsgrunnlag i hverdagen. Videre vil det bli gitt innføring i metoder og praktisering av ønsket ledelsesutøvelse. Modulen består av gruppearbeid og plenumsarbeid. Varighet: 2,5 dag. LU Modul 2 Effektiv påvirkning, kommunikasjon og konfliktløsning Målet med denne modulen er å gi innføring i metoder og utøvelse av god ledelseskommunikasjon innen følgende områder: Hvordan forbedre effektiviteten innen kommunikasjon. Hvordan påvirke i ønsket retning Hvordan håndtere konflikter og den vanskelige samtalen Som forarbeid til modulen skal deltagerne gjennomføre en kartlegging i egen enhet. Denne skal ta for seg hvordan omgivelsene oppfatter utøvelsen av ledelseskommunikasjonen. Denne modulen danner også grunnlag for trening i modul 4. Modulen består av forarbeid, gruppearbeid, plenumsarbeid. Varighet: 3 dager. LU Modul 3 Personaladministrasjon Målet med modulen er å gi en oversikt over de personalmessige rammebetingelsene selskapet har, da i form av Arbeidsmiljøloven, Hovedavtalen og YIT s personalhåndbok. Videre skal deltagerne få en forståelse og betydning av god personalledelse innen områdene: Rekruttering Praktisering av IA avtalen Bedriftsutvikling Modulen består av gruppearbeid og plenumsarbeid. Varighet: 2 dager. LU Modul 4 Endringsledelse hvordan gjennomføre effektive endringer? Målet med modulen er å gi deltagerne et grunnlag for hvilke endringer YIT Building Systems står overfor. Videre skal det skapes forståelse for hvilke metoder og praktisering som må utøves i nødvendige omstillingsprosesser Hvordan kan jeg som leder lykkes i å endre holdninger, adferd og handlingsmønstre hos medarbeidere gjennom SUM samtalen og aktiv coaching. Modulen bygger videre på metoder og forståelse i god ledelsesutøvelse fra modul 2. Modulen består av forarbeid, gruppearbeid og plenumsarbeid. Varighet: 2,5 dag. LU Modul 5 Samarbeidsevne og teampraktisering et konkurransefortrinn Målet med modulen er å utvikle deltagernes samarbeidsevner i forhold YIT utfordringer internt, og i forhold til eksterne situasjoner. Deltageren skal gis innføring og øvelser i metoder og praktisering i å lede og utvikle effektive team, enten det er innen eget linjeansvar, prosjektgrupper eller i samarbeid med kunder og leverandører. Hva må til for å få markedet til å foretrekke YIT som leverandør. Modulen består av gruppearbeid og plenumsarbeid. Varighet: 2,5 dag. 2 3

3 YIT Skolens opplæringsprogram for Prosjektledelse I begrepet prosjektledelse legger YIT Skolen, Bas Teknisk Byggeleder (TBL) Prosjektleder PL. Det er eget opplæringsprogram for de ulike funksjoner. Opplæring Prosjektledere Alle nyansatte prosjektledere skal gjennomføre vår grunnleggende prosjektledertrening innen det første året. Noen vil få muligheten til å gjennomføre den videregående prosjektlederutdannelsen. Varigheten på den videregående utdannelsen er 2 år. YIT s fokus på kursing av ansatte er en viktig og naturlig del av min faglige utvikling. Det setter jeg pris på! Opplæringsprogrammet for prosjektledere er tilknyttet Høyskolen i Oslo, og gir studiepoeng. Opplæringen er omfattende, og er inndelt i en grunnopplæring på 7 moduler, samt en videregående opplæring bestående av 11 moduler. Programmet omfatter både E-læring og klasseromsopplæring. I tillegg til studiepoeng gir gjennomført opplæringen mulighet hvis ønskelig å gå opp til en internasjonal prosjektledersertifisereing Project Management Professional (PMP). PLG (Prosjektleder grunnleggende) Alle nyansatte prosjektledere skal gå igjennom grunnopplæringens 7 moduler i løpet av det første året. Denne opplæringen gir innføring i selskapets ulike prosesser og systemer, samt grunnleggende prosjektledelse og prosjektstyring. Avtalerett og kontraktsadministrasjon, samt innføring i MS Project er andre elementer i den grunnleggende opplæringen. En av modulene fokuserer på hvordan arbeide flerfaglig i prosjekter. Flerfagligheten er jo nettopp en av selskapets styrker i markedet. PLG programmet begynner med 3 E-læringsmoduler, noe som gjør at man kan starte opplæringen med en gang man er ansatt. Grunnopplæringen avsluttes med en eksamen og gir studiepoeng. PLV (Prosjektleder videregående) Denne opplæringsdelen består av 11 moduler og har en varighet på 2 år. PLV modulene består av E-læring, klasseromsopplæring og en avsluttende prosjektoppgave. Temaene og områdene man skal i gjennom er: Prosjektstyring Risikohåndtering Innkjøp, kontrakter og forhandling Entreprisestandarder HMS Ledelse, motivasjon og kommunikasjon Lønnsomhet og prosjektøkonomi Salgsteknikk. PLV avsluttes med en prosjektoppgave som går over noe tid, og opplæringen gir studiepoeng. 4

4 YIT Skolens opplæringsprogram for Prosjektledelse PMP (Project Management Professional) Etter gjennomført Prosjektlederutdannelse kan man gjennomgå et forberedende kurs, for så å gå opp til en anerkjent internasjonal Sertifisering for Prosjektledelse. Opplæringsprogrammet for Prosjektledere: Certified Project Management Professional (PMP) PMP forberedelseskurs YIT sertifisert Prosjektleder PLV Prosjektoppgave Eksamen PLV e-prøve Øvrige kurs for Prosjektledere I tillegg til ovennevnte program for prosjektledere gjennomfører YIT Skolen en opplæring i Kalkulasjonssystemet ELWIND. Kurset består av 2 moduler og gir en innføring i systemets oppbygging som: Register Kontoplaner Koder struktur kalkulering Utskrifter Bygging av pakker Spesialartikkelregister Tegning av generelle installasjonspakker. YIT Skolen gjennomfører også BPA-kurs (praktisk byggplassadministrasjon). Kurset er innrettet slik at aktørene i en prosjektledelse (Bas Teknisk byggeleder Prosjektleder) jobber seg i gjennom ulike konkrete utfordringer i aktuelle lokale prosjekter. Målet med dette 2-dagers konseptet er at man har konkrete løsninger etter endt kurs på hvorledes prosjektgjennomføringen kan optimaliseres. PLV Ledelse, motivasjon og kommunik. 3 d. klasse PLV PLV Innkjøp, og forhandling PLV Lønnsomhet og prosjektøkonomi PLV PLV 16a Entreprisestandarder PLV 16b-2007 Avtalerett og entreprise-st. PLV 17a-2007 HMS PLV 17b-2007 HMS PLV Helhetlig prosjektstyring Risikohåndtering Salgsteknikk Utvelgelse av kandidater til videre prosjektledertrening / sertifisering Eksamen Grunnleggende prosjektledelse e-prøve PLG Grunnleggende prosjektledelse PLG Prosjekt prosessen PLG Avtalerett og kontraktsadm. PLG Praktisk prosjektstyring PLG PAM prosjekt PLG Flerfaglig teknikk PLG MS project 1 6

5 YIT Skolens opplæringsprogram for Prosjektledelse Opplæringsprogram for Tekniske Byggeledere Teknisk Byggeleder er en viktig funksjon i en prosjektledelse. Ansvarsområdet ligger i å være et bindeledd mellom Prosjektleder og Bas. Hovedområdene i opplæringen baserer seg på: Lederopplæring Prosjektledelse Planlegging og oppfølging HMS (helse, miljø, sikkerhet) Opplæringen består av 12 moduler og har en varighet på et år. Målgruppen for kandidater vil primært være erfarne baser som ønsker å påta seg et større ansvar i forhold til prosjektgjennomføring. Matrise for Tekniske Byggeledere TBL 15 - Avsluttende eksamen YIT Skolens ulike fagkurs Det er kurskompendier som er utarbeidet i forhold til montører, serviceteknikere, tekniske byggeledere og prosjektledere. Disse relaterer seg til ulike deler av vårt tjenestetilbud, så som: Ventilasjonsteknikk Kuldeteknikk Automasjon/driftskontroll klimatak Tilstandskontroll elektriske anlegg Kvalitetssikring av arbeidsprosessen Termofotografering Nødlys Brannvarsling - Energiøkonomisering AV. Disse kursene gjennomføres både lokalt og sentralt. Varighet på 0,5 til 2 dager. Opplæringsprogram for Serviceteknikere For våre serviceteknikkere kjøres et eget opplæringsprogram som fokuserer på rollen, og hvilke holdninger som forventes av medarbeidere i denne funksjonen. Konseptet bygger på områdene: TBL 12 HMS (PLV 17a 2007 ) (PLV 17b ,5 dager klasse) TBL 13 Praktisk prosjektplanlegging TBL 14 Praktisk prosjektoppfølging 1,5 dager klasse Flerfaglighet Salgsegenskaper Administrative rutiner Holdninger, hva forventes av en Servicetekniker. Kursene gjennomføres både lokalt og sentralt. Varighet 2 dager. TBL 11 - Presentasjon av min lederplattform Opplæring av SUM-Ledere TBL 09 Lederopplæring modul I TBL 10 Lederopplæring modul II Den årlige medarbeidersamtalen SUM (samtale om utvikling og mål) er viktig for implementering av strategi og mål for selskapet og den enkelte avdeling. Samtalen skal også bidra til utvikling og motivasjon for den ansatte. TBL 01 Grunnleggende prosjektledelse (PLG ) TBL 08 - Eksamen Grunnleggende prosjektledelse e-prøve TBL 02 Prosjektprosessen (PLG ) TBL 03 Avtalerett og kontraktsadm. (PLG ) TBL 04 Praktisk prosjektstyring (PLG ) TBL 05 PAM Prosjekt (PLG ) 1,5 dager klasse TBL 06 Flerfaglig Teknikk (PLG ) TBL 07 MS Project (PLG ) 1,5 dager klasse Det betyr at den som er ansvarlig for gjennomføring av samtalen, SUM-Leder må ha noen forutsetninger for dette. Kurskonseptet har følgende innhold: - Gjennomgang av YITs visjon, forretningside, strategi og økonomiske mål med vekt på egen enhet. - Klargjøre hva de fastlagte målene i egen enhet betyr for medarbeideren. - Avklaring av nye arbeidsmål. - Kartlegging av kompetanse- og utviklingsbehov. - Skape grobunn for konstruktiv meningsutveksling. Baslederopplæring YIT Skolen har en opplæring som skal bevisstgjøre Basens Lederrolle og styrke lederegenskapene på det mellommenneskelige plan innen: Motivasjon Kommunikasjon lagbygging hvordan gjennomføre den vanskelige samtalen. Opplæringen går over to dager og målgruppen er praktiserende baser, eller nye påtenkte baser. Kurset gjennomføres lokalt. Varighet 4 timer. Introduksjonsprogram for nyansatte Det er viktig for selskapets ledelse å presentere seg for alle nyansatte. Introduksjonsprogrammet er tilrettelagt slik at den nyansatte skal få god informasjon om selskapets strategi og verdigrunnlag. Det blir også orientert om de ulike virksomhetsområder selskapet har, og dette gjøres av de respektive lederne for områdene. Kurset gjennomføres sentralt. Varighet 1,5 dag. 8 9

6 Salgsopplæring Senior veiledning Selskapets ledelse er opptatt av en god inngang ved ansettelsen, men like viktig er det å få til en god utgang når oppnådd alder gir mulighet for fratreden. YIT skolen har et eget kurs for seniorene, de over 60. Innholdet er lagt opp slik at forberedelsene og valgmulighetene skal synliggjøres i forhold til en pensjonstilværelse. Konseptet har følgende innhold: Juridiske forhold Trygderett AFP YIT s ytelser Kurset gjennomføres sentralt. Varighet 2 dager. Opplæring innen Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) Helse, miljø og sikkerhet er et meget viktig område for selskapet og skal alltid stå i fokus. Vi har i vårt strategidokument klare mål for arbeidet om å redusere sykefravær og arbeidsulykker. Skape sikre, sunne arbeidsplasser og verne om det ytre miljø. Vi sier det slik: I YIT arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke. For å imøtekomme denne høye HMS ambisjonen har YIT Skolen to ulike kurskonsepter. Det ene er rettet mot baser og verneombud, det andre mot avdelingssjefer/ledere og prosjektledere. Kurset som retter seg mot montasjesiden går over 2 moduler: Modul 1 Kurset omhandler følgende områder: Sentrale bestemmelser i AML YIT s sertifiseringer og HMS policy, hva innebærer disse Organisering og systemoppbygging - avvikshåndtering, tilsyn og rapportering HMS i prosjekt Sikker jobb analyse og HMS planer. Kurset gjennomføres sentralt og lokalt. Varighet 2 dager. Modul 2 Kurset tar for seg følgende: Organisering og utøvelse av HMS i prosjekt - Helse- og miljøfarlige stoffer - Overvåking av miljøet - Verneinstruks ved bruk av stillas - Rapport om uønsket hendelse (RUH) Sentrale bestemmelser i Arbeidsmiljøloven og Internkontroll-forskriften. Kurset gjennomføres sentralt og lokalt. Varighet 1 dag. Det er tre ulike nivåer på salgsopplæringen som dekker følgende funksjoner i selskapet: Kurs for salgsmedarbeidere kurs for prosjektledere kurs for serviceteknikere. Prestasjonsorientert salg Utvikle og trene ferdigheter innen følgende områder: - trygghet i salget basert på en fast struktur - gjennom dialog med kunden få utviklet hans behov - treffe optimalt med den foreslåtte løsning Kurset er rettet mot alle som har salg som hovedområde + distriktssjefer og avdelingssjefer/ ledere. Salgsledelse Trening innen ledelse av salgsgrupper. Kurset er rettet mot selgere som har evnen til å bli salgsledere. Varighet 2 dager. Salgskulturbygging for serviceavdelinger Formålet er å øke salget ved å etablere en salgskultur i avdelingen, med riktig struktur og rutiner samt ansvarliggjøring av medarbeiderne. Kurstilbudet tilpasses den enkelte avdeling/distrikt. Kurset som retter seg mot ledere består av én modul: Modul 1 Kurset fokuserer på områdene: Sentrale bestemmelser i AML YIT s sertifiseringer og HMS policy, hva innebærer disse Organisering og systemoppbygging - avvikshåndtering, tilsyn og rapportering HMS i prosjekt Sikker jobb analyse og HMS planer. Kurset gjennomføres sentralt og lokalt. Varighet 2 dager. 10 3

ABBs fellesprogram i Prosjektledelse

ABBs fellesprogram i Prosjektledelse ABBs fellesprogram i Prosjektledelse Hvorfor satser ABB på et eget opplæringsprogram i prosjektledelse? ABB satser på å utvikle de beste prosjektlederne. Et opplæringsprogram i prosjektledelse er en investering

Detaljer

I mange av kapitlene er det henvisninger til mer detaljerte prinsipper og retningslinjer som foreligger i underliggende dokumenter til HR policyen.

I mange av kapitlene er det henvisninger til mer detaljerte prinsipper og retningslinjer som foreligger i underliggende dokumenter til HR policyen. KONSERNPOLICY FOR HR 1 FORMÅL OG OVERORDNET MÅL FOR HR-ARBEIDET Det overordnede målet for HR-arbeidet er å utvikle faglige kvalifikasjoner og menneskelige egenskaper hos medarbeidere i EB slik at de i

Detaljer

«UTVIKLENDE LEDELSE»

«UTVIKLENDE LEDELSE» «UTVIKLENDE LEDELSE» Et lederutviklingsprogram i regi av Din Utvikling as KORT BESKRIVELSE >>> Utviklende ledelse er et lederprogram for ledere på alle nivåer. VI regner med at du som leder har et ønske

Detaljer

Herværende dokument «Konsernpolicy for HR» er ett av disse policydokumentene (styringsdokumentene).

Herværende dokument «Konsernpolicy for HR» er ett av disse policydokumentene (styringsdokumentene). KONSERNPOLICY HR FORMÅL OG OVERORDNET MÅL FOR HR ARBEIDET Det overordnede målet for HR-arbeidet er å utvikle faglige kvalifikasjoner og menneskelige egenskaper hos medarbeidere i Glitre Energi slik at

Detaljer

LEDERUTVIKLINGSPROGRAM

LEDERUTVIKLINGSPROGRAM Utkast til LEDERUTVIKLINGSPROGRAM for Introduksjon 3 Bakgrunn og tema 3 Metode og tilnærming 3 Gjennomføringsplan 4 Ressurspersoner 8 Vilkår og betingelser 8 3015 DRAMMEN Tlf. +47 917 21 000 2 Introduksjon

Detaljer

Struktur foredrag. Prosjektkompetanse som suksessfaktor. Diskusjonsforedrag Prosjekt 2005. Hvorfor meg: Statskonsults tilbud innen

Struktur foredrag. Prosjektkompetanse som suksessfaktor. Diskusjonsforedrag Prosjekt 2005. Hvorfor meg: Statskonsults tilbud innen Prosjektkompetanse som suksessfaktor Diskusjonsforedrag Prosjekt 2005 Toril Almenningen Lillestrøm 12.oktober Struktur foredrag Prosjektkompetanse; Hvorfor? Hva er det? Nytteverdien? Hvorfor meg: Statskonsults

Detaljer

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden. Januar 2012. Glenn A.

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden. Januar 2012. Glenn A. Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden Januar 2012 Glenn A. Hole Innledning HUSK Uansett hvilken strategi Drammen Taxi bestemmer

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Bachelor of Management

Bachelor of Management Bachelor of Management Grunnutdanning i ledelse Prosjektledelse l Endringsledelse Bachelor of Management Offentlig godkjent grad på 180 studiepoeng. Inntil 90 fi frie studiepoeng i graden som kan innpasses

Detaljer

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING LEDER- OG PERSONALUTVIKLING TEAMUTVIKLING, LEDELSE OG KOMMUNIKASJON BAKGRUNN, OPPLEGG OG GJENNOMFØRING INNLEDNING Lederrollen er en av de mest krevende og komplekse oppgaver i bedriften. Etter hvert som

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Lederutvikling for ledere i St. Olavs driftsservice.

Utviklingsprosjekt: Lederutvikling for ledere i St. Olavs driftsservice. Utviklingsprosjekt: Lederutvikling for ledere i St. Olavs driftsservice. Nasjonalt topplederprogram Tove Ofstad Holan Trondheim 11.05.15 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet St. Olavs driftsservice

Detaljer

GILA-videre. Lederutvikling for teknologer. September 2006 juni 2007. Teknisk-naturvitenskapelig forening

GILA-videre. Lederutvikling for teknologer. September 2006 juni 2007. Teknisk-naturvitenskapelig forening GILA-videre Lederutvikling for teknologer September 2006 juni 2007 Teknisk-naturvitenskapelig forening Målsetning GILA-videre programmet Utvikle teknologer til gode ledere av menneskelige ressurser gjennom

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Handlingsplan fokusområde God ledelse

Handlingsplan fokusområde God ledelse Handlingsplan fokusområde God ledelse Målbilde 2012: Ledere i Sykehuset Innlandet praktiserer foretakets verdier og definerte lederadferd, slik at det er kvalitet i møtet mellom pasient og ansatt. Foretakets

Detaljer

HMS PLAN 2015 BERGEN VANN

HMS PLAN 2015 BERGEN VANN HMS PLAN BERGEN VANN HMS handlingsplan for Bergen Vann er utarbeidet med utgangspunkt i undersøkelsen Maturity Tool (modenhetsanalysen) som ble gjennomført for ledergruppen i oktober og for en utvidet

Detaljer

et utviklingsprogram for ledere individ gruppe organisasjon

et utviklingsprogram for ledere individ gruppe organisasjon igo et utviklingsprogram for ledere individ gruppe organisasjon Mål og utbytte Målgruppe Målet med utviklingsprogrammet igo er å gi ledere best mulige forutsetninger for å utvikle seg selv, medarbeiderne,

Detaljer

AE Akademiet. Akademisjef Knut Owing - 10. februar 2010

AE Akademiet. Akademisjef Knut Owing - 10. februar 2010 AE Akademiet Akademisjef Knut Owing - 10. februar 2010 1.Bakgrunn 2. Beskrivelse 3. Status 4. Utfordringer 5. Veien videre Utgangspunkt Fusjon konsernmodell Fragmentert kompetanseutvikling Lite samordning

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Medarbeidersamtale i ledelse

Medarbeidersamtale i ledelse Medarbeidersamtale i ledelse Innhold 1 Praktisk informasjon 1 2 Formål med samtalen 1 3 Samtalen 2 3.1 Skolens visjon og mål 2 3.2 Ledergruppens rolle 2 3.3 Din lederrolle 2 3.4 Arbeidsmål 3 3.5 Utviklingsmål

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet,

Detaljer

Livsløpshjulet for ledere Erfaringer fra utvikling og implementering av et helhetlig system

Livsløpshjulet for ledere Erfaringer fra utvikling og implementering av et helhetlig system HVA KJENNETEGNER ET HELHETLIG OG GODT SYSTEM FOR STYRKET LEDELSE? Livsløpshjulet for ledere Erfaringer fra utvikling og implementering av et helhetlig system Nasjonal erfaringskonferanse om ledelse 2013

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015 SAK NR 36-2015 Resultater fra gjennomgang av internkontroll 1. halvår 2015 og plan for gjennomgang

Detaljer

Vil du bli internkonsulent/prosessveileder?

Vil du bli internkonsulent/prosessveileder? Vil du bli internkonsulent/prosessveileder? Internkonsulenter skal ha funksjon som prosessveiledere overfor linjen i forbindelse med gjennonføring av arbeidspolitiske verksted. Bakgrunn Den nye arbeidsgiverpolitikken

Detaljer

Velkommen til kompetansesenteret for barnehager og skoler i Drammen

Velkommen til kompetansesenteret for barnehager og skoler i Drammen Velkommen til kompetansesenteret for barnehager og skoler i Drammen Kompetansesenter for barnehage og skole 14.04.2016 2 Menneskelige ressurser 2015 og veien videre PSU 11 april 2016 Ved HR-leder Marit

Detaljer

Kompetanse omfang og nivå

Kompetanse omfang og nivå Læring i If Kompetanse omfang og nivå HR: Kompetanseområder Kompetansenivå Kompetansekartleggingsverktøy Industri Commercial Privat If Future Employee Basic Advanced Spesialist If Future Employee - funksjonsbasert

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Personalledelse. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Personalledelse. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Personalledelse 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 20.03.02 Revidert utgave godkjent

Detaljer

VELKOMMEN TIL PROSJEKTLEDERSKOLEN 2011

VELKOMMEN TIL PROSJEKTLEDERSKOLEN 2011 VELKOMMEN TIL PROSJEKTLEDERSKOLEN 2011 EKSPERT PÅ NOEN DAGER? Kanskje ikke. Men ProsjektLederSkolen er et fagseminar som gir teori en praktisk betydning og vil gjøre deg bedre rustet til å gjennomføre

Detaljer

Oppstartsamtale for ny lærer

Oppstartsamtale for ny lærer Oppstartsamtale for ny lærer Innhold 1 Praktisk informasjon 1 2 Formål med oppstartssamtalen 1 3 Samtalen 2 3.1 Skolens visjon og mål 2 3.2 Ledergruppens rolle 2 3.3 Din lederrolle 2 3.4 Arbeidsmål 2 3.5

Detaljer

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG LEDELSE

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG LEDELSE MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG LEDELSE ESTETISKE FAG Blomsterdekoratørfaget Bunadtilvirkerfaget Buntmakerfaget Fotograffaget Frisørfaget Herreskredderfaget Håndveverfaget Kjole- og draktsyerfaget

Detaljer

NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet OA/TS Arkiv: N O T A T

NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet OA/TS Arkiv: N O T A T NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.11.2006 OA/TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Innledning Det ble i løpet av 2005 gjennomført en

Detaljer

Hva kjennetegner et helhetlig og godt system for styrket ledelse?

Hva kjennetegner et helhetlig og godt system for styrket ledelse? Hva kjennetegner et helhetlig og godt system for styrket ledelse? Ledelsesutvikling i Gjensidige Nasjonal ledelsesutvikling for spesialisthelsetjenesten 9.desember 2013. Mårten Skjøstad Direktør kompetanse-

Detaljer

Konsernpolicy for helse, miljø og sikkerhetsarbeid i Glitre Energi

Konsernpolicy for helse, miljø og sikkerhetsarbeid i Glitre Energi Konsernpolicy for helse, miljø og sikkerhetsarbeid i Glitre Energi 1. Helse, miljø og sikkerhets i Glitre Energi Konsernvisjonen til Glitre Energi er å ha gode arbeidsforhold, en null-visjon i forhold

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2015-2020 Innledning Hver eneste dag kommuniserer Haugesund kommune med virksomheter, grupper og enkeltpersoner. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

Du får jo en jobb i SALG uansett. Kanskje fint å vite HVORDAN?

Du får jo en jobb i SALG uansett. Kanskje fint å vite HVORDAN? Du får jo en jobb i SALG uansett. Kanskje fint å vite HVORDAN? Informasjonsmøte om fordybning i SALGSLEDELSE førstelektor Gorm Kunøe, Handelshøyskolen BI gorm.kunoe@bi.no mobil +47 90 19 37 42 1 Hva skal

Detaljer

Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015. Bedriftsinterne kurs. kurs@qualisoft.no +47 518 70000. Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted

Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015. Bedriftsinterne kurs. kurs@qualisoft.no +47 518 70000. Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015 Bedriftsinterne kurs Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted Basiskurs i QualiWare Introduksjon til (BPM) Business Process Management Professional Certificate

Detaljer

Innspill til strategiarbeid. Presentasjon for UiB M. Harg 16. mars 2010

Innspill til strategiarbeid. Presentasjon for UiB M. Harg 16. mars 2010 Innspill til strategiarbeid Presentasjon for UiB M. Harg 16. mars 2010 Dannelse av handlingsrom Muligheter for å realisere egne oppgaver og mål Utdanning, forskning, formidling, innovasjon Bred dannelsesfunksjon

Detaljer

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet Nærvær og sykefravær Hva virker? Kristen Dalby, ressursgruppa Løten 23.04.13 Kort status på hva vi vet noe om Den foreliggende kunnskapsstatusen k t viser at man vet; Mye om risikofaktorer, altså hvilke

Detaljer

Miljøledelse. Stig Bang-Andersen

Miljøledelse. Stig Bang-Andersen Miljøledelse Stig Bang-Andersen Er det så viktig med miljøet da? Gjennomsnittlig overflatetemperatur på den nordlige halvkule Befolkning CO2-konsentrasjon Samlet BNP Tap av tropisk regnskog og skoglandskap

Detaljer

Utsnitt fra bildet Skolen i Aten av Rafael. Mulighetenes OPPLAND

Utsnitt fra bildet Skolen i Aten av Rafael. Mulighetenes OPPLAND Utsnitt fra bildet Skolen i Aten av Rafael Mulighetenes OPPLAND STRATEGI FOR INTERN LÆRING 2012-2015 2 Mulighetenes Oppland Innhold 1. Innledning... 3 2. Kulturtrekk og verdier... 4 3. Mål... 5 4. En lærende

Detaljer

Training Emotions, Enhancing Awareness

Training Emotions, Enhancing Awareness ( ) Training Emotions, Enhancing Awareness Utdannelsen som ( ) -coach har som mål å sette elevene i stand til å bruke denne metoden i coaching av individer og grupper. Eleven vil selv gå gjennom ( ) -programmet

Detaljer

Prosjekterfaringer. Hva er likt Hva skiller Refleksjoner og erfaringer fra ulike bransjer. Jon Lereim

Prosjekterfaringer. Hva er likt Hva skiller Refleksjoner og erfaringer fra ulike bransjer. Jon Lereim Prosjekterfaringer Hva er likt Hva skiller Refleksjoner og erfaringer fra ulike bransjer Erfaringsgrunnlag Mer enn 25 års erfaring med prosjekter og prosjektledelse Bransjereferanser: Forskning og teknologi

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast.

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Disposisjon rammebetingelser aktører / samspill Ansvar Foredrag ved senioringeniør Odd Helge Stormark - MULTICONSULT Side: 1 Rammebetingelser tid

Detaljer

Felles innsats delt glede. Prosjektleder Edle Utaaker, Arbeidstilsynet

Felles innsats delt glede. Prosjektleder Edle Utaaker, Arbeidstilsynet Felles innsats delt glede Prosjektleder Edle Utaaker, Arbeidstilsynet 3-2-1 Sammen for et godt arbeidsmiljø Sykefraværet ved Finnsbråten Eidsvoll har gått fra 9,9 til 3 prosent på to år. Ved Grilstad AS

Detaljer

FOKUS. Normer for samhandling

FOKUS. Normer for samhandling FOKUS Normer for samhandling Hva er FOKUS? FOKUS er normer for adferd i hverdagen. Fokusområdene representerer konkrete forventninger som ledere og medarbeidere har til hverandre. Dette har vi kalt for

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015/16 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 12 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik

Detaljer

MENINGSFULL LEDELSE. Programmet inneholder følgende åtte hovedtema: «Ledelse er kunsten å oppnå resultater gjennom dem man leder».

MENINGSFULL LEDELSE. Programmet inneholder følgende åtte hovedtema: «Ledelse er kunsten å oppnå resultater gjennom dem man leder». MENINGSFULL LEDELSE «Ledelse er kunsten å oppnå resultater gjennom dem man leder». Programmet gir deg en innføring i viktige elementer for å lykkes i lederrollen. Du får kunnskap og praktisk verktøy som

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Buskerud. - Senter for inkluderende arbeidsliv

NAV Arbeidslivssenter Buskerud. - Senter for inkluderende arbeidsliv Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv Høst 2011 Innhold Innhold... 2 Velkommen til en ny kurssesong... 3 Kurs i sykefraværsoppfølging... 4 Livsfasepolitikk... 5 Helsefremmende ledelse... 6 Gjennomføring

Detaljer

VERDIER OG ETIKK I CRAMO

VERDIER OG ETIKK I CRAMO VERDIER OG ETIKK I CRAMO Kjære kollega og samarbeidspartnere, I Cramo er det gjennomført et omfattende arbeid for å utarbeide og implementere visjon, strategi og de verdier som skal prege konsernet. Disse

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Lederprogrammet del 1 Formålet med våre butikker: Vi ønsker å drive spennende, attraktive og lønnsomme butikker som blir foretrukket av kundene Hva driver

Detaljer

Nummer 1 i prosjektledelse

Nummer 1 i prosjektledelse Nummer 1 i prosjektledelse Vår ambisjon er 1 å være nummer Skanskas prosjektmodell Vår prosjektmodell sikrer at du som kunde har forutsigbarhet for både gjennomføring og sluttleveranse. 3 Ditt prosjekt

Detaljer

Velkommen til sertifisering i persolog personprofiler

Velkommen til sertifisering i persolog personprofiler Velkommen til sertifisering i persolog personprofiler Frigjør potensialet få bedre konkurranseevne Ved å bli sertifisert trener, har du tilgang til en verktøykasse med svært effektive verktøy for blant

Detaljer

Bedriftshåndbok. Med garanti for kvalitet og godt håndverk

Bedriftshåndbok. Med garanti for kvalitet og godt håndverk Bedriftshåndbok Med garanti for kvalitet og godt håndverk 2010 Vår intensjon med Bedriftshåndboken er å beskrive for våre eiere, kunder, leverandører og medarbeidere hvordan vi tenker og arbeider med kvalitetsstyring

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse av avdelingsstyret 14/05-2009 1 1.

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Hva karakteriserer god ledelse i sykehus som er spredt på mange lokasjoner? Nasjonalt topplederprogram. Elin M.

Utviklingsprosjekt: Hva karakteriserer god ledelse i sykehus som er spredt på mange lokasjoner? Nasjonalt topplederprogram. Elin M. Utviklingsprosjekt: Hva karakteriserer god ledelse i sykehus som er spredt på mange lokasjoner? Nasjonalt topplederprogram Elin M. Skei Skien, 4.11.2011 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

Forretningsforståelse og forretningsutvikling

Forretningsforståelse og forretningsutvikling Forretningsforståelse og forretningsutvikling Programmet Er et utviklingsprogram spesielt utviklet for ledere og mellomledere i SMB bedrifter, og personer som arbeider med og mot denne målgruppen. Bakgrunnen

Detaljer

Rollebeskrivelser verneombudstjenesten. Aker Solutions MMO A/S

Rollebeskrivelser verneombudstjenesten. Aker Solutions MMO A/S part of Aker Rollebeskrivelser verneombudstjenesten Aker Solutions MMO A/S 2010 Aker Solutions Tittel Status Koordinerende Hovedverneombud. ( K-HVO) Vara Koordinerende Hovedverneombud (Vara K-HVO) Prosjekt

Detaljer

SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV

SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV Presentasjon på ledersamling, Fagavdeling barnehage og skole, Bergen 11. og 18. januar 2012 Skoleledelsen må etterspørre og stimulere til læring i det

Detaljer

D alog alo v g erktø erktø 2009

D alog alo v g erktø erktø 2009 Hva er Dialog? Et bedriftsutviklingsprogram for renholdsbedrifter som er godkjent av Ren Utvikling i perioden 2006-2009 Hovedmålet er å fremme utvikling av renholdsbransjen. Dette skjer gjennom å sette

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Kurskatalog. Bluegarden Kurssenter

Kurskatalog. Bluegarden Kurssenter Kurskatalog Bluegarden Kurssenter Om Bluegarden Praktiske opplysninger Bluegarden er en total leverandør av systemer, outsourcing, tjenester og rådgivning innen lønn og personal. Ca 20 % av Skandinavias

Detaljer

Handlingsplan HR-strategi 2015

Handlingsplan HR-strategi 2015 Handlingsplan HR-strategi 2015 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet, Trygghet,

Detaljer

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG LEDELSE

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG LEDELSE MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG LEDELSE VERKSTEDHÅNDVERKSFAG Børsemakerfaget Filigranssølvsmedfaget Forgyllerfaget Gipsmakerfaget Gravørfaget Gullsmedfaget Hovslagerfaget Keramikerfaget Låsesmedfaget

Detaljer

Notat om arbeidsgiverpolitiske verksted

Notat om arbeidsgiverpolitiske verksted Notat om arbeidsgiverpolitiske verksted 04.03.2010 Bakgrunn Den nye arbeidsgiverpolitikken til Møre og Romsdal fylkeskommune har mange innsatsområder som det er viktig at alle ansatte blir kjent med. Implementering

Detaljer

HR/HMS Agdering 2009. HR Funksjonen sett fra topplederstolen

HR/HMS Agdering 2009. HR Funksjonen sett fra topplederstolen HR/HMS Agdering 2009 HR Funksjonen sett fra topplederstolen Visjonen og verdiene Agder Energi - en ledende norsk aktør innen klimavennlige energiløsninger Verdiene: Troverdighet Nærhet Handlekraft Nyskaping

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2016 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2016 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2016 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av inntil 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

EN KVALITETSHISTORIE GJENNOM 60 ÅR

EN KVALITETSHISTORIE GJENNOM 60 ÅR EN KVALITETSHISTORIE GJENNOM 60 ÅR Brødrene Finsbråten En kvalitetshistorie Allerede i 1951 etablerte brødrene Osvald, Frank og Kåre Finsbråten Finsbråten a.s, som i dag består av Finsbråten as og Krone

Detaljer

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor. HR-strategi 2008-2011

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor. HR-strategi 2008-2011 Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor HR-strategi 2008-2011 Uansett hva som vedtas av gode mål, faglig omstilling, er vi avhengig av engasjerte medarbeidere,

Detaljer

Fra ord til handling Når resultatene teller!

Fra ord til handling Når resultatene teller! Fra ord til handling Når resultatene teller! Av Sigurd Lae, Considium Consulting Group AS Utvikling av gode ledelsesprosesser i et foretak har alltid til hensikt å sikre en resultatoppnåelse som er i samsvar

Detaljer

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole AKTIVITET: DATO: Behandlet i HMS gruppen 19.01.2016 Drøftet i medbestemmelsesmøte 19.01.2016 Vedtatt av lederteamet 25.01.2016 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV - integrert

Detaljer

ALLE HAR BEHOV FOR Å LYKKES MED SALGET

ALLE HAR BEHOV FOR Å LYKKES MED SALGET ALLE HAR BEHOV FOR Å LYKKES MED SALGET 68% kjøper deg før ditt produkt eller tjeneste! KONSULENT TRENING VERKTØY Gjennom egen erfaring, og vår nordisk samarbeidspartner, har vi bistått over 700 selskaper

Detaljer

Kursbrosjyre andre halvår 2015

Kursbrosjyre andre halvår 2015 Kursbrosjyre andre halvår 2015 Påmelding til post@hms-ost.no 3 uker før kursstart. Avmelding senere enn 5 virkedager før kurs medfører betalingsplikt. Kursavgift kan trekkes fra innbetalt kontingent. Pris

Detaljer

KOMPETANSEPLAN 2014-2017 [Skriv inn tekst]

KOMPETANSEPLAN 2014-2017 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] KOMPETANSEPLAN 2014-2017 Innhold Formål og prosess... 3 1. Regnskapsrevisjon... 4 1.1. Mål... 4 1.2. Etter- og videreutdanning... 5 1.3. Kurs og annen faglig oppdatering... 5 1.4. Nyansatte...

Detaljer

INVITASJON TIL Å BLI MED I KVALITETSKOMMUNEPROSJEKTET

INVITASJON TIL Å BLI MED I KVALITETSKOMMUNEPROSJEKTET Saksframlegg INVITASJON TIL Å BLI MED I KVALITETSKOMMUNEPROSJEKTET Arkivsaksnr.: 07/4029 Forslag til vedtak/innstilling: Trondheim kommune ønsker å delta i kvalitetskommuneprosjektet med særlig satsing

Detaljer

Serviceledelse i praksis. getleadingedge.no

Serviceledelse i praksis. getleadingedge.no Serviceledelse i praksis getleadingedge.no Henning Friberg Henning Friberg har bred erfaring fra servicebransjen og har blant annet ledet servicebedrifter i inn og utland. Å sikre at serviceleveransen

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Innføring av nye ledelsesverktøy og leder oppfølging i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Innføring av nye ledelsesverktøy og leder oppfølging i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Innføring av nye ledelsesverktøy og leder oppfølging i Helse Fonna HF Nasjonalt topplederprogram Finn Arve Åsbu Haugesund 22.april 2010 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

LEDELSE OG SAMSPILL. Et lederutviklingsprogram for ledere tilsluttet Norsk Trevare og Glass/Fasade

LEDELSE OG SAMSPILL. Et lederutviklingsprogram for ledere tilsluttet Norsk Trevare og Glass/Fasade LEDELSE OG SAMSPILL Et lederutviklingsprogram for ledere tilsluttet Norsk Trevare og Glass/Fasade FORMÅL «Ledelse er kunsten å oppnå resultater gjennom andre». Formålet med disse samlingene er å utvikle

Detaljer

RA Consulting. Din partner i HMS og kvalitetsarbeid

RA Consulting. Din partner i HMS og kvalitetsarbeid Din partner i HMS og kvalitetsarbeid 1 Etablert i 2016. er Rudi Arnesen. Lokalisert i Stavanger. Leverer tjenester over hele landet. Allsidig faglig kompetanse. Samarbeider med mange store aktører innen

Detaljer

Kompetansekartlegging i Telenor Nordic

Kompetansekartlegging i Telenor Nordic Kompetansekartlegging i Telenor Nordic Hvorfor og hvordan? Toril Lindstad, Telenor Nordic, HR Utvikling Strategiske utfordringer Utvidelse Insourcing Generasjonsskifte Ledelsesmessige utfordringer? Teknologiskift

Detaljer

Studie i Praktisk Ledelse

Studie i Praktisk Ledelse Gjennom prosjektet Kompetansekraft Verdal er det avdekt et behov blant bedriftene i industriparken om å styrke ledelseskompetansen. Kurset Praktisk ledelse er et tilbud som vil møte dette behovet. Kurset

Detaljer

Skreddersydd ledelsesutdanning erfaringer fra pre-pilot

Skreddersydd ledelsesutdanning erfaringer fra pre-pilot Skreddersydd ledelsesutdanning erfaringer fra pre-pilot Innovasjon Norge 9. desember 2015 HR-sjef Sofie Ringen Instituttleder Bjørn-Tore Flåten Sofie E. Ringen (DP) Tilstede: Ivar Amundsen (UiA) S:ne

Detaljer

Mellomlederutvikling for museene

Mellomlederutvikling for museene Mellomlederutvikling for museene Mellomlederutvikling for museene Opplever du utfordringer i lederollen? Er du ny som leder? Har du dilemmaer du ønsker å diskutere med likesinnede? Har du behov for faglig

Detaljer

Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet. Og oppgavene til neste gang: Erfaringer fra sist: 05.11.2012

Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet. Og oppgavene til neste gang: Erfaringer fra sist: 05.11.2012 Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet Og oppgavene til neste gang: Hvilke mål er det naturlig å sette for din butikk? Hvordan vil du sette målene? Hvordan tenker du å bryte dem ned til mål du kan bruke

Detaljer

Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014. Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF

Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014. Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014 Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF Utgangspunkt i systematisk HMS-arbeid Internkontrollforskriften Den som er ansvarlig for virksomheten,

Detaljer

Revisjon handlingsplaner HR-strategi 2012

Revisjon handlingsplaner HR-strategi 2012 Revisjon handlingsplaner HR-strategi 2012 Tekst merket med grått i kolonne Opprinnelig tiltaksplan er avsluttet i sin helhet. Tekst merket med kursiv i kolonne Konkretisering av tiltak 2012 er endret ift.

Detaljer

2015-2016 KOMPETANSEHEVING I BARNEHAGEN

2015-2016 KOMPETANSEHEVING I BARNEHAGEN 2015-2016 KOMPETANSEHEVING I BARNEHAGEN Kurs Lederseminar Barnehagebasert kompetanseutvikling Web-basert personalutviklingssystem Bedriftsdoktoren LARS R. GRIMSTAD BEDRIFTSDOKTOREN KURS DU OCH JAG ALFRED!

Detaljer

Mellomlederutvikling for museene

Mellomlederutvikling for museene Mellomlederutvikling for museene Mellomlederutvikling for museene Opplever du utfordringer i lederollen? Er du ny som leder? Har du dilemmaer du ønsker å diskutere med likesinnede? Har du behov for faglig

Detaljer

Strategisk HR. Systematisk kunnskaps- og lederutvikling i Vinmonopolet. Kai G. Henriksen Adm. direktør AS Vinmonopolet

Strategisk HR. Systematisk kunnskaps- og lederutvikling i Vinmonopolet. Kai G. Henriksen Adm. direktør AS Vinmonopolet Strategisk HR Systematisk kunnskaps- og lederutvikling i Vinmonopolet Kai G. Henriksen Adm. direktør AS Vinmonopolet VINMONOPOLET - ÅRETS SERVICEBEDRIFT 2006 Juryen har vurdert kandidater ut fra følgende

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011 Kurstilbud for IA virksomheter NAV Arbeidslivssenter Nordland Våren 2011 1 Kurs for inkluderende arbeidsliv Nav arbeidslivssenter Nordland tilbyr opplæring innen flere emner knyttet til inkluderende arbeidsliv

Detaljer

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID HMS-system og HMSarbeid hånd i hånd. Holmen fjordhotell 18/10-2012 HMS: Håpløst Mye Stress eller noe å kunne leve med HMS er forkortelsen for Helse, Miljø og Sikkerhet. Alle faktorer som på alle mulige

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE. Bærum kommune LEDELSESPOLICY. Vedtatt i Rådmannens medbestemmelsesmøte

BÆRUM KOMMUNE. Bærum kommune LEDELSESPOLICY. Vedtatt i Rådmannens medbestemmelsesmøte BÆRUM KOMMUNE Bærum kommune LEDELSESPOLICY 2010 Vedtatt i Rådmannens medbestemmelsesmøte 12.11.2010 1. Ledelse i Bærum kommune Det overordnete målet for ledelse og ledelsesutvikling i Bærum kommune er

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Etablere en tverrgående og forankret lederutviklingsstrategi for Helse Førde

Utviklingsprosjekt: Etablere en tverrgående og forankret lederutviklingsstrategi for Helse Førde Arne Skjelten Utviklingsprosjekt: Etablere en tverrgående og forankret lederutviklingsstrategi for Helse Førde Nasjonalt topplederprogram 20.10.2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG LEDELSE

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG LEDELSE MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG LEDELSE MATFAG Bakerfaget Butikkslakterfaget Institusjonskokkfaget Kjøttskjærerfaget Kokkfaget Konditorfaget Pølsemakerfaget Slakterfaget Vedtatt av Mesterbrevnemnda

Detaljer