Høringsdokument - Videreutvikling av partnerskapet i Oppland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsdokument - Videreutvikling av partnerskapet i Oppland"

Transkript

1 Regionalenheten Lunner kommune Sandsvegen ROA Vår ref. : Lillehammer, 2. mars 2015 Deres ref. : Høringsdokument - Videreutvikling av partnerskapet i Oppland Oppland fylkeskommune sender innspill til videreutvikling av partnerskapet på høring til kommunene og regionene. Videreutvikling av partnerskapet har vært sak i komité for kultur, miljø og næring i løp et av høs ten 2014, for deretter å ha vært oppe til behandling i fylkesutvalget den «Fylkesutvalget fattet slikt enstemmig vedtak 1. Fylkesutvalget sender høringsdokumentet om videreutvikling av partnerskapetil kommunene i Oppland. «Høring sfristen er satt til 6.mai 2015 Innspill sendes Oppland fylkeskommune; E - post: Postadresse: Oppland fylkeskommune, postboks 988, 2626 Lillehammer Spørsmål kan rettes til Anne Marie Sveipe, Med hilsen Anne Marie Sveipe Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift. Postadresse Besøksadresse Saksbehandler : Postboks 988 Kirkegaten 76, Lillehammer Anne Marie Sveipe 2626 LILLEHAMMER Bankkonto : Telefon : Org. n r : E - post : E - post :

2 Vedlegg HøringsdokumentOFK.dotx Partnerskapsavtale doc _1_1.pdf Mottaker Adresse Post Regionrådet for Midt- Nedregate 50, Nord-Fron 2640 VINSTRA Gudbrandsdal kommune Regionrådet for Hadeland Gran kommunerådhusvn JAREN Regionrådet for Lillehammerregionen c/o Lillehammer kommune 2626 LILLEHAMMER Postboks 986 Regionrådet i Gjøvikregionen Jernbanegata GJØVIK Valdres Natur- og Kulturpark Skrautvålvegen FAGERNES Regionrådet for Nord- Skansen OTTA Gudbrandsdal Gjøvik kommune Postboks GJØVIK Dovre kommune Kongsvegen DOVRE Lesja kommune 2665 LESJA Lom kommune Sognefjellsvegen LOM Skjåk kommune 2690 SKJÅK Søndre Land kommune Rådhuset, Hovsbakken HOV Etnedal kommune Kyrkjevegen ETNEDAL Nord-Aurdal kommune Postboks FAGERNES Nord-Fron kommune Nedregate VINSTRA Nordre Land kommune Postboks DOKKA Sør-Aurdal kommune Tingvollbakkin BAGN Vang kommune 2975 VANG I VALDRES Vestre Slidre kommune 2966 SLIDRE Øystre Slidre kommune Bygdinvegen HEGGENES Gausdal kommune Segalstad Bru 2651 ØSTRE GAUSDAL Gran kommune Rådhusvegen JAREN Jevnaker kommune Kirkegt JEVNAKER Lillehammer kommune Postboks LILLEHAMMER Ringebu kommune 2630 RINGEBU Sel kommune Botten Hansens g OTTA Sør-Fron kommune Kommunevegen SØR-FRON Vestre Toten kommune Postboks RAUFOSS Østre Toten kommune Postboks LENA Øyer kommune Kongsvegen ØYER Lunner kommune Sandsvegen ROA Vågå Kommune Edvard Storms veg VÅGÅ

3 Oppsummering: Høringsdokument «Aktivt lagspill mot 2020» Partnerskapsavtalene mellom kommunene i Oppland og Oppland fylkeskommune går ut i Fylkeskommunen ønsker å få kommunenes innspill på denne høringssaken, som er basert på en evaluering og dialog med kommunene i Det ønskes tilbakemeldinger på fylkeskommunens foreslåtte endringer i avtale og samarbeidsform med kommunene. Høringssaken sendes alle kommuner i Oppland, og til alle regionråd. Høringsfristen er satt til 6.mai 2015 Bakgrunn: Dagnes partnerskapsavtaler med kommunene går ut inneværende valgperiode, dvs i Det ble gjennomført en evaluering av partnerskapsinstituttet i 2014, utført av Østlandsforskning i samarbeid med Høgskolen på Lillehammer. Denne evalueringen viste at partene er fornøyd med arbeidsformen og ønsker at den fortsetter. Undersøkelsen pekte på noen forbedringsområder og utfordringer som det bør forsøkes å løse opp i. På bakgrunn av evalueringen, sak i komité for kultur, miljø og næring, dialoger og dagens partnerskapsavtale, brukes dette som grunnlag komme frem til en ny partnerskapsavtale som skal gjelde for neste valgperiode, dvs Mandat for arbeidet: Oppland fylkeskommune har initiert evalueringen og har hatt et ønske om å videreutvikle partnerskapet med kommunene. Fylkesutvalget har bedt komité for kultur, miljø og næring om å legge fram en sak basert på følgende mandat: «1. Fylkesutvalget vedtar mandat for videre arbeid med partnerskapsevalueringen og partnerskapsinstituttet som arbeidsform med følgene overskrifter; - Oppland fylkeskommune ønsker å videreutvikle partnerskapsinstituttet sammen med kommunene. - Beskrive målsetninger og ambisjoner med det regionale utviklingsarbeidet. - Hvordan legge til rette for langsiktig utviklingsarbeid i regionene. - Bidra til økt involvering og interesse for det regionale utviklingsarbeidet. - Drøfte hvordan den regionale planleggingen skal utvikles, nedfelles og praktiseres innenfor partnerskapsinstituttet. - Drøfte den økonomiske innretningen og vurdere differensiering av partnerskapsmidlene. 2. Gjennomgang av eksisterende avtaleverk og organisering. 3. Fylkesutvalget ber komité for kultur, miljø og næring iverksette arbeidet med sikte på å fremme sak i fylkestinget i februar 2015.»

4 Positive erfaringer og effekter fra arbeidsformen som ønskes videreført: Partnerskapsarbeidet har gjort Oppland til et foregangsfylke innen samarbeid om regionalt utviklingsarbeid mellom fylkeskommunen og kommunene. Gjennom det regionale spleiselaget har det blitt etablert et felleskap som har gitt grunnlag for felles satsinger og koordinert, målrettet og forsterket innsats. Gjennom partnerskapet er det etablert verdifulle og betydningsfulle arenaer for både kommuner og fylkeskommunen. Den unike arbeidsformen som er utviklet gjennom mange års samarbeid har gitt partnerne systematisk god kontakt, god forståelse for regionalt utviklingsarbeid og hvilke utfordringer som regionene står over for. De viktigste konklusjonene fra evalueringen: Partnerskapsinstituttet er en god arbeidsform i det regionale utviklingsarbeidet generelt, men det er store regionale variasjoner. Regionrådene bidrar til å etablere en felles virkelighetsforståelse regionalt. Det er etablert tette bånd mellom kommunene regionvis og fylkeskommunen. Regionkoordinatorene ivaretar sentrale oppgaver. Regionrådene har ført til færre konflikter mellom kommunene og etablert arenaer for interkommunalt samarbeid. Det er relativt store ulikheter mellom regionene i det generelle regionale utviklingsarbeidet. Utfordringer som er pekt på i evalueringen: Manglende politisk forankring og tilbakekobling av regionrådets arbeid inn i det enkelte kommunestyre. Regionkoordinatorenes til dels ulike ansvarsområder og oppgaver. Ordfører og rådmannsmøtene kan avgrense mulighetene for regionrådets drøftings- og handlingsmuligheter. Planleggings- og styringsdokumentene oppfattes som uoversiktlige, og det finnes ikke en omforent policy på hvordan den regionale planleggingen skal utvikles, nedfelles og praktiseres. Regionrådets arbeid er i for liten grad målrettet og svar på regionenes utfordringer. Mangel på møteplasser mellom regionrådet og næringslivet / FoU-miljøer (unntak for Valdres og Gjøvik). Mange utviklingsaktører i byområdene. Videreutvikling av partnerskapet: Det er et sterkt ønske om å ta vare på det gode grunnlaget som er etablert i arbeidsformen med kommunene. Det er derfor ønskelig å ta utgangspunkt i dagens avtale som et grunnlag for ny avtale. Samtidig mener fylkeskommunen at det er behov for tydeliggjøring i avtalen. Det er gjennom evalueringen pekt på noen utfordringer som fylkeskommunen i denne høringssaken gir endringsforslag til. Det ønskes tilbakemelding på disse forslagene. Noen utfordringer er særegne for kun få regioner. For fylkeskommunen er det viktig å få en god balansegang mellom hensynet til de regionale forskjellene, som er en styrke for den enkelte region, og bruk av like prinsipper for partnerskapet. En videreutvikling av partnerskapet inneholder også en stadig utvikling og læringsprosess mellom regionene. På dette tidspunktet er det etter fylkeskommunens mening ikke hensiktsmessig å ta hensyn til eventuelle fremtidige endringer i kommunestruktur. Dette er en rammebetingelse som må tas opp til vurdering når og dersom endringene kommer.

5 Medvirkning: Kommunene og fylkeskommunen har vært direkte påkoblet gjennom evalueringen gjennomført av Østlandsforskning og HiL. Saken har vært oppe til behandling i komité for kultur, miljø og næring i 3 møter, fra idemyldring til eksterne innledere til endelig behandling av høringsdokument. Det har vært sendt brev til ordførere med invitasjon til innspill i videreutviklingsprosessen den Saksordfører hadde også stand på KS-konferansen i Øyer den oktober 2014, der informasjon og problemstillinger omkring prosessen ble drøftet med ordførere. Informasjon om prosessen har vært gitt både politisk, administrativt og i regionrådene. Høring på overordnede prinsipper for det videre samarbeidet: Fylkeskommunen ønsker å få svar fra kommunene på forslag til prinsipper som kan legges til grunn for partnerskapsavtalen. Enkelte grunnleggende prinsipper ønskes videreført, og noen forslag er nye prinsipper som fylkeskommunen mener bør legges til grunn i de nye avtalene. Det er på det enkelte punkt lagt inn en drøfting. Prinsipp Én felles avtale for alle kommunene Flertallsbeslutning Drøfting av hensikten for endringen Selv om både utfordringsbildet, kommunene og regionene er veldig ulike i Oppland, ønsker fylkeskommunen at det skal være en lik avtale som regulerer samarbeidet med kommunene gjennom regionrådene. Målet med det regionale utviklingsarbeidet er universelt og bør ikke splittes opp om midlene som skal benyttes er statlige midler eller egne midler, om det er bykommune eller distrikt. Oppland fylkeskommune ønsker å opprettholde det gode partnerskapet som har blitt etablert over tid, og mener at en felles avtale både er samlende og tvinger partene til å være enige om noen grunnleggende premisser for arbeidsformen og målet med samarbeidet. Konsensusprinsippet har ligget til grunn for partnerskapsinstituttet og bruk av den felles økonomiske potten så langt. Det er nå ønske om å forlate dette prinsippet til fordel for ordinære flertallsbeslutninger. Det er både fordeler og ulemper med å gå fjerne konsensusprinsippet, men det er ønske om å få et mer reelt politisk og aktivt forum som i større grad er politisert. Det foreslås konkret at fylkeskommunen får en stemme i det enkelte regionråd, og at den enkelte kommune får en stemme. Dette innebærer at den enkelte kommune må være enige om hvordan kommunen skal stemme i en sak. Ved stemmelikhet, som kan oppstå, mener

6 Tydelige mål for samarbeidet Regionkoordinatorenes rolle Helhetlig planlegging /Regionen skal minimum ha en strategisk næringsplan som grunnlag for regionens prioriteringer og styringsretning. Planen skal gjennomgås i regionrådet en gang pr år. Næringslivet skal være representert i regionrådet. fylkeskommunen at dersom forslaget ikke oppnår flertall er det ikke grunnlag for vedtak i saken og bevilgning av midler. I avtalen skal det også gå klart frem at det er ved bruk av den felles potten partnerskapsmidler avstemming skal benyttes. Det er nødvendig å etablere en felles og omforent forståelse for målet for samarbeidet. Etter fylkeskommunens mening bør partnerskapsinstituttet bygge på et ønske om å bygge opp under en vekst og utvikling i kommunene. Samarbeidet bør gi varig verdiskaping i kommunene og regionene. Et annet viktig mål er opprettholdelsen av det tette og gode samarbeidet mellom fylkeskommunen og kommunene. Fylkeskommunen ønsker å tydeliggjøre at regionkoordinator har en viktig rolle ved å være bindeledd mellom fylkeskommunen og kommunene. Fylkeskommunen ønsker å videreføre dekningen av 50 % av kostnadene til lønn for regionkoordinatorene. Det er viktig at regionkoordinator-rollen gis ansvars- og handlingsrom til å kunne drive regional utvikling i hele regionen i godt samarbeid med øvrige virkemiddelaktører. Uten helhetlig styring og planlegging kan bruk av ressurser bli tilfeldig og ikke målretta. For å kunne drive god regional utvikling må virkemiddelaktørene jobbe mot et felles mål. For å etablere en felles virkelighetsforståelse er arbeid med langsiktige planer viktig. Regional planlegging kan omfatte mye og mange ulike planer, men det viktige er at planene henger sammen. Fylkeskommunen har et overordnet ansvar for å følge opp dette. Det er viktig at alle eksisterende planer for utvikling i kommunene / regionen / fylket er klart definerte og at alle parter er kjent med disse. Fylkeskommunene mener det er viktig å tydeliggjøre krav om en strategisk næringsplan som et viktig grunnlag for partnerskapet. Det er etter fylkeskommunens mening viktig å få næringslivet inn i regionrådet, som skal ivareta og legge til rette for næringslivet i regionen. Det er viktig å legge til rette for næringslivets stemme, og det mener fylkeskommunen best gjøres ved å invitere en representant for en næringsforening eller næringsforum. Det bes om

7 Regionrådet som arena og rådets rolle Representasjon i regionrådene Kommunal forankring innspill på om det er en ansatt i for eksempel næringsforening eller en valgt representant fra næringslivet som skal inviteres inn. Fylkeskommunen mener at næringslivsrepresentanten skal gis tale- og forslagsrett. Det er ønske om å opprettholde regionrådet som en viktig arena og motor for regional utvikling. Regionrådet som regional utviklingsaktør, og samlende for regionens prioriteringer, bør styrkes gjennom tydeligere prioriteringer og definerte fokusområder. Fylkeskommunen ønsker å være kommunenes aktive og naturlige samarbeidspartner. Gjennom tydelighet og aktivt eierskap til regionalt utviklingsarbeid ønsker fylkeskommunen å delta på arenaen med politisk representasjon. Det ble i evalueringen lagt vekt på viktigheten av å ha representanter fra fylkesutvalget tilstede, og det foreslås å videreføre dette. Fra fylkeskommunens side er det også viktig å møte med en administrativ representant. Det er opp til regionrådet å avgjøre hvor mange politikere det er hensiktsmessig å delta med fra hver kommune. Fylkeskommunen mener kommunene bør møte med rådmann eller en representant for rådmannen, for å sikre god kobling mot det kommunale nivået. Det er viktig at det regionale utviklingsarbeidet forankres i det enkelte kommunestyret. Dette er primært et kommunalt ansvar. Samtidig kan dette settes litt i system gjennom å bidra til å informere om regionrådets arbeid kommunestyret. Fylkeskommunen foreslår at en oppgave for regionkoordinator er å gjennomføre et årlig besøk i det enkelte kommunestyre for å informere om og forankre regionrådets arbeid. Ordfører- rådmannsmøter / arbeidsutvalg Bruk av ordfører- rådmannsmøter / arbeidsutvalg kan avgrense den reelle debatten i regionrådet, og dermed svekke arenaen. Fylkeskommunen ønsker å få innspill fra kommunene til hvordan opprettelsen av eventuelle sideorganer til regionrådet kan styrke det helhetlige partnerskapsarbeidet, og eventuelt om og hvordan fylkeskommunen kan involveres i disse arenaene.

8 Økonomi: Partnerskapet er bygget opp rundt de felles partnerskapsmidlene. Det er viktig at begge parter bidrar med midler inn i denne potten. For å opprettholde flyt i det regionale utviklingsarbeidet er det viktig at økonomien er så romslig at det er tilstrekkelig handlingsrom for å fylle rollen. I mandatet ble det bedt om en vurdering omkring mulig differensiering av midlene. Fylkeskommunene vurderer det dithen at dette ville ha gitt konsekvenser for fordelingen av midler mellom regionene som hadde gitt utfordringer rundt ønske om en felles avtale for alle regioner, uavhengig av valg av kriterier. Evalueringen pekte på at det er krevende å få til interregionale samarbeid. Det er ikke lagt inn i mandatet å foreslå endringer i regiongrensene, og dette er i tillegg en større prosess. Likevel har det fremkommet ønske om flere interregionale samarbeid, og dette er det etter fylkeskommunens mening viktig å støtte opp under. For å løse dette på en enkel måte, foreslår fylkeskommunen å holde tilbake en pott midler til slike tiltak og samarbeidsprosjekter som regionene kan søke om. Fylkeskommunen gir i dag alle regionene 2,5 mill kr, mot at kommunene i regionen yter minimum kr 1 mill inn i partnerskapet. Dette gir kr 3,5 mill i hver region, uavhengig av folketall eller antall kommuner i regionen. Totalt blir dette 15 mill kr, i tillegg til at halvparten av lønn til 6 regionkoordinatorer dekkes. Til sammen bidrar fylkeskommunen med ca 17,5 mill kr. Fylkeskommunen ser ingen mulighet til å yte mer midler totalt sett til partnerskapet. Derfor må eventuelle endringer skje ved at midlene fordeles på en annen måte. Tre mulige modeller; 1. Samme fordeling som i dag, dvs 2,5 mill kr til alle regioner og minimum 1 mill kr fra kommunene. Dette gir små muligheter for en pott i fylkeskommunen til interregionale samarbeidsløsninger. 2. Fylkeskommunen bidrar med kr ,- til den enkelte kommune i hver region, mot at kommunen bidrar med ,-. Dette gir en økning i forhold til i dag i de regionene hvor det er 6 kommuner, og en liten nedgang for de regionene med tre kommuner. Samtidig kan fylkeskommunen ha igjen 2 mill kr til en pott for interregionale samarbeidsløsninger. 3. Fylkeskommunen bidrar med 2 mill kr til hver region, mot at kommunene i regionen bidrar med minimum 1 mill kr. Fylkeskommunen holder igjen en pott på 3 mill kr, til en pott for interregionale samarbeidsløsninger. Vi ber kommunene gi innspill på de foreslåtte modellene for fordeling av midler.

9 Videre prosess: Oppland fylkeskommune ønsker engasjement i denne saken. Høringssaken har forsøkt å få med de endringene som evalueringen har påpekt, og samtidig ta vare på det gode samarbeidet som er etablert. Dersom det er andre innspill eller spørsmål til saken, ber vi om å bli kontaktet. Gjeldende partnerskapsavtale er vedlagt saken. Som nevnt vil denne danne grunnlaget for den nye avtalen. Høringssaken inviterer kommunene til å komme med sine innspill til foreslåtte endringer og evt andre innspill som er relevante for saken. Innkomne innspill vil bli gjennomgått, og vil bidra inn i utarbeidelsen av en ny partnerskapsavtale. Komité for kultur, miljø og næring vil behandle saken i sitt møte den 3.juni. Forslag til ny avtale vil bli lagt frem for kommunene etter sommeren Nye partnerskapsavtaler skal etter planen være klare for signering innen utgangen av Det vil være det nye fylkestinget som vil godkjenne den nye avtalen i sitt møte i oktober. Spørsmål til saken kan rettes til saksordfører Even Aleksander Hagen, eller skyggesaksordfører Camilla Melgård

10 Partnerskapsavtale mellom samarbeidende kommuner og Oppland fylkeskommune Etter at Fritt Fram-forsøket ble av sluttet i 2009, vedtok fylkesutvalget å ha en bred gjennomgang av partnerskapsinstituttet. Utredningen om partnerskap ble sendt på høring til kommunene våren 2010, og det ble gitt positive tilbakemeldinger om å fortsette partnerskapet. Fylkestinget besluttet å videreføre og videreutvikle partnerskapet, jf FT sak 44/ Arbeidsform og styringsverktøy Partnerskapet er en arbeidsform og et styringsverktøy på overordnet nivå, og partnerskapsavtalen fornyes hvert 4. år (i forbindelse med valget). Partnerskapet bygger på enighet om å legge til rette for aktivt og forpliktende samarbeid på konkrete områder. 2. Plangrunnlaget for partnerskapet Partnerskapsarbeidet bygger på Planstrategi for Oppland, Regionalt handlingsprogram, regionale planer og regionenes handlingsplaner. Partene vil i felleskap arbeide med utvikling av Opplandssamfunnet og de utfordringene som Planstrategi for Oppland trekker frem. 3. Det regionale partnerskapet har følgende likeverdige parter: Oppland fylkeskommune som den ledende aktør for regional utvikling i Oppland og ansvarlig for strategisk planlegging i fylket, jf plan- og bygningsloven (PBL). Fylkeskommunen har det politiske ansvaret for hele bredden i det regionale samordnings- og utviklingsarbeidet. Samarbeidende kommuner i hver region som viktigste initierende og utøvende myndighet for regionale utviklingsoppgaver og tjenesteproduksjon lokalt. Øvrige samarbeidspartnere For å utnytte alle muligheter som samarbeid om regional utvikling kan gi skal det fra begge parter legges til rette for samarbeid med næringsliv / frivillig sektor. 4. Målsetting Samarbeidet skal målrette og effektivisere det regionale utviklingsarbeidet gjennom systematisk og jevnlig dialog. Regionenes handlingsplaner danner grunnlaget for de felles satsingene som partnerskapet arbeider med. 5. Representasjon Oppland fylkeskommune deltar i regionrådene med for tiden følgende representasjon; to politiske representanter, en fra posisjonen og en fra opposisjonen (likeverdighet i representasjon). Det møter også en fast administrativ representant. Øvrig administrativ representasjon vurderes i forkant av hvert møte. Samarbeidende kommuner deltar i regionrådene med ordfører og minst en politisk representant i tillegg. Administrativ deltagelse av rådmann vurderes av den enkelte kommune. 6. Vilkår i avtalen Partene følger opp i henhold til avtalt basisfinansiering og regionkoordinatorfunksjon, jf FT sak 44/10 og avtale om regionkoordinatorfunksjonen. Politisk og administrativ deltagelse i det regionale utviklingsarbeidet.

11 Det forutsettes at partene involverer seg både i planlegging og gjennomføring av tiltak og prosjekter. 7. Prinsipper for bruk av regionale partnerskapsmidler: Det er et mål å sikre tilnærmet lik praksis når det gjelder finansiering av utviklingsprosjekter/tiltak: Partnerskapsmidlene skal brukes til utviklingstiltak/prosjekter som gir merverdi for regionen. Midlene skal ikke brukes til ordinær drift eller godtgjøring til folkevalgte. Partnerskapsmidler skal ikke brukes som egenandel i prosjektsøknader/basisfinansiering til OFK. I initierende faser av større prosjekter som involverer flere kommuner/regioner, avklares det hvem som tar finansieringen. Bruk av partnerskapsmidlene krever konsensus. 8. Rapportering i henhold til vedtatte prinsipper for økonomirutiner og rapportering av regionale partnerskapsmidler (gjeldene rutiner følger årlig tilsagn for partnerskapsmidler) 9. Godkjenning og revidering Avtalen er regulert og godkjent av de organer som etter kommuneloven er bemyndiget til å forplikte partene. Det er en forutsetning at partnerskapet er behandlet og godkjent av kommunestyret / formannskapet til de deltagende kommunene. Avtalen revideres hvert fjerde år i forbindelse med kommune og fylkestingsvalget. Lillehammer den.. Fylkesordfører Ordfører i..

Ny partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og kommunene i Oppland

Ny partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og kommunene i Oppland Regionalenheten Lunner kommune Sandsvegen 1 2740 ROA Vår ref. : 201610725-1 Lillehammer, 18. mars 2016 Deres ref. : Ny partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og kommunene i Oppland 2016-2019 Det

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Kirsti Ryntveit Arkiv: 15/ Dato: VIDEREUTVIKLING AV PARTNERSKAPET - HØRINGSUTTALELSE

Saksframlegg. Saksb: Anne Kirsti Ryntveit Arkiv: 15/ Dato: VIDEREUTVIKLING AV PARTNERSKAPET - HØRINGSUTTALELSE Lillehammer-regionen Regionrådet Saksframlegg Saksb: Anne Kirsti Ryntveit Arkiv: 15/1889-1 Dato: 07.04.2015 VIDEREUTVIKLING AV PARTNERSKAPET - HØRINGSUTTALELSE Vedlegg: Høringsdokument «Aktivt lagspill

Detaljer

Saksbehandler: regionrådskoordinator, Sigmund Hagen VIDEREUTVIKLING AV PARTNERSKAPET - HØRINGSUTTALELSE. Hjemmel:

Saksbehandler: regionrådskoordinator, Sigmund Hagen VIDEREUTVIKLING AV PARTNERSKAPET - HØRINGSUTTALELSE. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 12/1275-6 Arkivnr.: 025 Saksbehandler: regionrådskoordinator, Sigmund Hagen VIDEREUTVIKLING AV PARTNERSKAPET - HØRINGSUTTALELSE Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

PROTOKOLL. Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Espen Granberg Johnsen Forfall

PROTOKOLL. Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Espen Granberg Johnsen Forfall Lillehammer-regionen Regionrådet PROTOKOLL Utvalg: Regionrådet Møtedato: 16.04.2015 Tid: 15.00-15.30 Innkallingsmåte: e-post Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Espen Granberg Johnsen Forfall

Detaljer

MOTTATT1 23 SEPT2016 I. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

MOTTATT1 23 SEPT2016 I. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. IF j OPLAND fylkels:kommune MOTTATT1 23 SEPT2016 I Videregåendeopplæring 19133( Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår ref.: 201619257-2 Lillehammer, 20. september

Detaljer

FORELØPIG VURDERING. Kommunereformen i Oppland fylkesmann Sigurd Tremoen

FORELØPIG VURDERING. Kommunereformen i Oppland fylkesmann Sigurd Tremoen FORELØPIG VURDERING Kommunereformen i Oppland fylkesmann Sigurd Tremoen FRAMTIDAS KOMMUNE Sterke velferdskommuner Aktive samfunnsutviklere Medspillere for verdiskaping FRAMTIDAS KOMMUNE Makta reelt hos

Detaljer

Undervisningspersonell uten godkjent utdanning

Undervisningspersonell uten godkjent utdanning Undervisningspersonell uten godkjent utdanning Bakgrunn Tallene fra GSI bekymrer: Utdanningsorganisasjonene i Oppland GNIST-partnerskapet Utdanningsdirektøren/Fylkesmannen «Brekkstang» for profesjonsrettet

Detaljer

Evaluering av partnerskapet i Oppland «Partnerskap posi/vt for regional utvikling og u5ordrende for kommunal forankring»

Evaluering av partnerskapet i Oppland «Partnerskap posi/vt for regional utvikling og u5ordrende for kommunal forankring» Evaluering av partnerskapet i Oppland «Partnerskap posi/vt for regional utvikling og u5ordrende for kommunal forankring» Presentasjon for Valdresrådet, Bagn 4.3.2015 Dag Arne Henriksen Agenda l Bakgrunn

Detaljer

Ansvarlige innkjøp i. Oppland. omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Ansvarlige innkjøp i. Oppland. omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Ansvarlige innkjøp i Oppland omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Knutepunkt Oppland er et prosjekt som er forankret i regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar

Detaljer

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Medlemmar og varamedlemmar i Regionrådet Rådmannsutvalet Repr Ungdommens regionråd Møte i Regionrådet Møtestad: Regionkontoret Dato: Fredag 27.03.2015 Tidspunkt: kl 09.00

Detaljer

MØTEINNKALLING. Regionrådet for Hadeland. Dato: kl. 9:00-14:00 Sted: Thorbjørnrud hotell, Jevnaker Arkivsak: 17/00103 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Regionrådet for Hadeland. Dato: kl. 9:00-14:00 Sted: Thorbjørnrud hotell, Jevnaker Arkivsak: 17/00103 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Regionrådet for Hadeland Dato: 08.12.2017 kl. 9:00-14:00 Sted: Thorbjørnrud hotell, Jevnaker Arkivsak: 17/00103 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall meldes til Vibeke Buraas Dyrnes tlf. 934

Detaljer

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM)

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) MMMM i 2026 Hedmark (%) Oppland (%) Elverum 11,2 Lunner 10,1 Hamar 8,0 Gjøvik 9,1 Stange 7,9 Lillehammer 9,0 Sør-Odal 7,7 Gran 7,9 Tynset 6,7

Detaljer

OPPLAND FYLKESKOMMUNE

OPPLAND FYLKESKOMMUNE OPPLAND FYLKESKOMMUNE Kirgegt. 76, Serviceboks, 2626 Lillehammer Tlf. 612 89 000 Telefaks: 612 89 495 Fagenheter i sentraladministrasjonen Rådmannsledelsen Rådmannsledelsens rådgivergruppe Arkiv IKT Innkjøp

Detaljer

Fysisk aktivitet og leksehjelp i skolen Andreas Gjone, rådgiver

Fysisk aktivitet og leksehjelp i skolen Andreas Gjone, rådgiver Bildebredden må være 23,4cm Fysisk aktivitet og leksehjelp i skolen Andreas Gjone, rådgiver www.fylkesmannen.no/oppland Bakgrunn Lovkrav Status i Oppland Organisering og innhold Fysisk aktivitet Bakgrunn

Detaljer

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh.

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. OPPLAND Januar - August 2012 Aar 2012 Fylke 05 Oppland KommuneStørrelseKategori (Alle) Kostnad Opphold Rel. kostnad Rel. opphold Kr/

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Oppland m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Oppland m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Digitale forventninger mot 2025 Kommune- og regionreform

Digitale forventninger mot 2025 Kommune- og regionreform Kommunal- og moderniseringsdepartementet Digitale forventninger mot 2025 Kommune- og regionreform Paul Chaffey, Statssekretær Fylkesmannen i Oppland, Fagernes, 01.11.17 Lavere oljeproduksjon Eldre befolkning

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Oppland m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN.

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN. Dato: Arkivref: 25.11.2010 2009/7528-29197/2010 / 120 Saksframlegg Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 08.02.2011 Fylkestinget REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET

Detaljer

Statsbudsjettet Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet Kommunal- og regionaldepartementet Statsbudsjettet 2013 Velstandsnivå i Europa 2 Situasjonen ute Nedgangen i Euroområdet fortsetter Moderat vekst i USA Lavere vekst i framvoksende økonomier 3 Hva med kommunene i Europa? - Til dels store

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Arkivsak-dok. 09/03385-30 Saksbehandler Kenneth Andresen Saksgang Fylkesutvalget Fylkestinget Møtedato 8.02.2011 22.02.2011 REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Fylkesrådmannens

Detaljer

Kommunereform Fagdirektør hos Fylkesmann i Oppland Eli Blakstad

Kommunereform Fagdirektør hos Fylkesmann i Oppland Eli Blakstad Kommunereform Fagdirektør hos Fylkesmann i Oppland Eli Blakstad Vedtak i Stortinget 18. juni 2014: Fleirtalet i komiteen, medlemmene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti og Venstre, viser

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR ATTRAKTIVE BYER OG TETTSTEDER I OPPLAND. UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN.

REGIONAL PLAN FOR ATTRAKTIVE BYER OG TETTSTEDER I OPPLAND. UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN. Regionalenheten Arkivsak-dok. 201307440-186 Saksbehandler Per Erik Fonkalsrud Saksgang Fylkesutvalget Møtedato REGIONAL PLAN FOR ATTRAKTIVE BYER OG TETTSTEDER I OPPLAND. UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN.

Detaljer

Tilstanden og utfordringer for skolene i Hedmark og Oppland

Tilstanden og utfordringer for skolene i Hedmark og Oppland Tilstanden og utfordringer for skolene i Hedmark og Oppland www.fylkesmannen.no/oppland Facebookcom/fylkesmannen/oppland Skolekultur Skolekultur kan oversettes til et begrep om hvordan skoleleder, lærere

Detaljer

Attraktive regioner hva skaper attraktivitet? Øyer 6. februar 2014 Knut Vareide

Attraktive regioner hva skaper attraktivitet? Øyer 6. februar 2014 Knut Vareide Attraktive regioner hva skaper attraktivitet? Øyer 6. februar 2014 Knut Vareide Hva er det som styrer flyttestrømmene? Hvordan henger flytting og arbeidsplasser sammen? Hvorfor varierer næringsutviklingen?

Detaljer

Fylkesmannens rolle og råd til arbeidet videre

Fylkesmannens rolle og råd til arbeidet videre Fylkesmannens rolle og råd til arbeidet videre Fylkesmannens rolle i reformen Oppdragsbrev av 3. juli 2014 fra KMD: «Alle kommuner har fått et utredningsansvar» «Det er et mål å sørge for gode og lokalt

Detaljer

ETABLERING AV REGIONALT EID REVISJONSSELSKAP - INNLANDET REVISJON. ENDREDE FORUTSETNINGER

ETABLERING AV REGIONALT EID REVISJONSSELSKAP - INNLANDET REVISJON. ENDREDE FORUTSETNINGER Arkivsaksnr.: 04/00667-005 Ark.: 216 Saksbehandler: Enhetsleder, Anne Grønvold ETABLERING AV REGIONALT EID REVISJONSSELSKAP - INNLANDET REVISJON. ENDREDE FORUTSETNINGER Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Kommunereform i Oppland. Eli Blakstad, fagdirektør hos Fylkesmannen i Oppland

Kommunereform i Oppland. Eli Blakstad, fagdirektør hos Fylkesmannen i Oppland Kommunereform i Oppland Eli Blakstad, fagdirektør hos Fylkesmannen i Oppland Vedtak i Stortinget 18. juni 2014: Fleirtalet i komiteen, medlemmene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti og Venstre,

Detaljer

KONTAKTINFORMASJON TIL FOLKEHELSE- OG FRISKLIVSNETTVERKET I OPPLAND FYLKE 2013

KONTAKTINFORMASJON TIL FOLKEHELSE- OG FRISKLIVSNETTVERKET I OPPLAND FYLKE 2013 KONTAKTINFORMASJON TIL FOLKEHELSE- OG FRISKLIVSNETTVERKET I OPPLAND FYLKE 2013 FYLKESMANNEN I OPPLAND www.fylkesmannen.no/oppland NAVN STILLING KONTAKTINFORMASJON Guri Rudi fmopgru@fylkesmannen.no Rådgiver

Detaljer

Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret?

Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret? Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret? Planstrategiverksted, Lillehammer 25 januar Knut Vareide Folketall 190 000 1,0 Årlig vekst % Andel av Norge % 0,02 Endring andel % 185 000 0,8 4,9

Detaljer

NY ORGANISERING AV REGIONRÅDSARBEIDET I HAMARREGIONEN - NYE VEDTEKTER OG VALG AV REPRESENTANTER

NY ORGANISERING AV REGIONRÅDSARBEIDET I HAMARREGIONEN - NYE VEDTEKTER OG VALG AV REPRESENTANTER Saknr. 11/6983-4 Ark.nr. 000 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen NY ORGANISERING AV REGIONRÅDSARBEIDET I HAMARREGIONEN - NYE VEDTEKTER OG VALG AV REPRESENTANTER Fylkesrådets innstilling til vedtak: :::

Detaljer

Tilnærming til avgrensning av indre sentrumssoner

Tilnærming til avgrensning av indre sentrumssoner Tilnærming til avgrensning av indre sentrumssoner Vedlegg til Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland utkast 27.10.2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. REGIONALE SENTRE... 4 2.1 GRAN I

Detaljer

Analyse av kommunal landbruksforvaltning

Analyse av kommunal landbruksforvaltning Analyse av kommunal landbruksforvaltning Simen Pedersen Lillehammer den 12. mars 2014 Agenda Kort om oppdraget fra LMD Kommunenes landbruksoppgaver Spørreundersøkelsen KOSTRA-føring av landbruksutgifter

Detaljer

Referater fra workshop vedrørende adressering og gårdsnummerering i sammenslåtte kommuner i forbindelse med kommunereformen

Referater fra workshop vedrørende adressering og gårdsnummerering i sammenslåtte kommuner i forbindelse med kommunereformen Se mottakerliste Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok.: 14/06269-5 10.06.2015 Ark.: 011.5 Referater fra workshop vedrørende adressering og gårdsnummerering i sammenslåtte r i forbindelse med reformen Den

Detaljer

Saksbehandler: Kommunalsjef, Bente Rudrud GJENNOMFØRING AV PILOTEN HADELAND

Saksbehandler: Kommunalsjef, Bente Rudrud GJENNOMFØRING AV PILOTEN HADELAND Arkivsaksnr.: 15/2038 Lnr.: 16775/15 Ark.: 089 Saksbehandler: Kommunalsjef, Bente Rudrud GJENNOMFØRING AV PILOTEN HADELAND Lovhjemmel: Inndelingsloven Kommuneloven Styringsgruppas innstilling: ::: Sett

Detaljer

MØTEINNKALLING. Regionrådet SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Regionrådet SAKSLISTE MØTEINNKALLING Regionrådet Dato: 02.12.2016 kl. 9:00 Sted: Hadeland Videregående skole, Gran Arkivsak: 16/00195 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall meldes til Vibeke Buraas Dyrnes tlf. 934 47 376 eller via

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 26.10.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

FYLKESMANNEN I OPPLAND - REPRESENTASJON I REGIONRÅDET FOR HADELAND

FYLKESMANNEN I OPPLAND - REPRESENTASJON I REGIONRÅDET FOR HADELAND Arkivsaksnr.: 06/667-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume FYLKESMANNEN I OPPLAND - REPRESENTASJON I REGIONRÅDET FOR HADELAND Innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

Kommunereformen Fagdirektør Eli Blakstad

Kommunereformen Fagdirektør Eli Blakstad Kommunereformen Fagdirektør Eli Blakstad Vedtak i Stortinget 18. juni 2014: Fleirtalet i komiteen, medlemmene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti og Venstre, viser til at det er brei semje

Detaljer

Travet i Oppland. Oppland Fylke. Areal 25.192 km2. 26 kommune. 182.972 innbyggere. 13 travlag. 1152 travlagsmedlemmer.

Travet i Oppland. Oppland Fylke. Areal 25.192 km2. 26 kommune. 182.972 innbyggere. 13 travlag. 1152 travlagsmedlemmer. Travet i Oppland Oppland Fylke. Areal 25.192 km2. 26 kommune. 182.972 innbyggere. 13 travlag. 1152 travlagsmedlemmer. 387 starthester i 2009. 293 starthesteeiere. 1 starthesteeier per 624 innbyggere. Kr

Detaljer

Videreutvikling av Valdresmodellen

Videreutvikling av Valdresmodellen Videreutvikling av Valdresmodellen Orientering til Valdresrådet 26.03.2014 v/marit Blomlie www.valdres.no Bakgrunn Bakgrunn for prosjektet er å kartlegge og analysere status for Valdres Natur- og Kulturpark

Detaljer

Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Dovre, Lesja samarbeider med Oppland Fylkeskommune om regional utvikling.

Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Dovre, Lesja samarbeider med Oppland Fylkeskommune om regional utvikling. VÅGÅ LOM SKJÅK SEL LESJA DOVRE Oppland fylkeskommune Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Dovre, Lesja samarbeider med Oppland Fylkeskommune om regional utvikling. Fjellregionen østlandsforskning Eastern Norway Research

Detaljer

Kommunereform. Presentasjon for kommunestyret

Kommunereform. Presentasjon for kommunestyret Kommunereform Presentasjon for kommunestyret 25.11.2014 Regjeringen har besluttet å gjennomføre en kommunereform. Stortinget har sluttet seg til dette og til de mål som er satt for reformen: Gode og likeverdige

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Oppland www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet VEGLISTE, MODULVOGNTOG - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE Oppland fylke Innledning

Detaljer

Bedriftene i fokus. En forsterket innsats for næringslivet i Oppland

Bedriftene i fokus. En forsterket innsats for næringslivet i Oppland Bedriftene i fokus En forsterket innsats for næringslivet i Oppland Bakgrunn En del bedrifter i problemer Prosjekter i Midt-Gudbrandsdal og Nord-Gudbrandsdal på kartlegging av behov Initiativ fra Fylkesordfører

Detaljer

- et samarbeids- og interesseorgan! Stiftet 8. februar 2005!

- et samarbeids- og interesseorgan! Stiftet 8. februar 2005! - et samarbeids- og interesseorgan! Stiftet 8. februar 2005! Samarbeidets formål i hht vedtektene: Være et samarbeids- og interesseorgan for de deltakende kommunene Arbeide for utvikling av regionen gjennom

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 Saken sluttbehandles i regionrådet REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2008 - HØRING. Rådmannens innstilling: Regionrådets administrasjon

Detaljer

Oppstart av arbeidet med areal- og transportplan for Buskerudbyen - utarbeidelse av planprogram. Saksordfører: Inger Solberg

Oppstart av arbeidet med areal- og transportplan for Buskerudbyen - utarbeidelse av planprogram. Saksordfører: Inger Solberg ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Morten Lauvbu Saksmappe: 2010/4446-14382/2010 Arkiv: Oppstart av arbeidet med areal- og transportplan for Buskerudbyen - utarbeidelse av planprogram. Saksordfører: Inger Solberg

Detaljer

Arena Innlandet Ny organisering for politisk samarbeid

Arena Innlandet Ny organisering for politisk samarbeid Saknr. 12/717-22 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Arena Innlandet Ny organisering for politisk samarbeid mellom Oppland og Hedmark fylkeskommuner Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Vedlegg 2: Vurdering av prosess i kommunene

Vedlegg 2: Vurdering av prosess i kommunene Vedlegg 2: Vurdering av prosess i kommunene Det er Fylkesmannens vurdering at kommunene i Oppland har tatt utredningsansvaret på alvor og gjort utredninger og fattet vedtak i tråd med Stortingets forventninger.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903 SAKSFRAMLEGG 14.09.2016 Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903 NYE VEDTEKTER FOR BØ FRIVILLIGSENTRAL 2016 Forslag til vedtak: Årsmøtet for Bø frivilligsentral vedtar følgende

Detaljer

Vegliste Gyldig inntil ny vegliste er utarbeidet

Vegliste Gyldig inntil ny vegliste er utarbeidet Spesialtransporter Se Forskrift om bruk av kjøretøy under kap. 5, Vekt og dimensjoner, og vegliste for spesialtransport (riksveger) når det gjelder spesialtransport og dispensasjon. Veggruppe A: Veger

Detaljer

HØRING AV POLITIMESTERENS FORELØPIGE FORSLAG TIL LOKAL STRUKTUR I INNLANDET POLITIDISTRIKT

HØRING AV POLITIMESTERENS FORELØPIGE FORSLAG TIL LOKAL STRUKTUR I INNLANDET POLITIDISTRIKT Kommuner i Hedmark og Oppland Fagorganisasjoner i Innlandet politidistrikt Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Hedmark Oppland fylkeskommune Hedmark fylkeskommune KS Hedmark og Oppland INNLANDET POLICE

Detaljer

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren REGIONAL, STRATEGISK NÆRINGSPLAN Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - PwC-rapport om næringsutviklingsarbeidet

Detaljer

Ordlyd i interpellasjonen : «Ber om at følgende interpellasjon blir lagt opp til neste kommunestyremøte.

Ordlyd i interpellasjonen : «Ber om at følgende interpellasjon blir lagt opp til neste kommunestyremøte. Nord-Fron kommune Politisk sak Kommunereform - prioritering og arbeidsform i Nord-Fron Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Formannskapet 047/15 16.04.2015 Arne Sandbu Kommunestyret 035/15 27.04.2015 Arne

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - PROSJEKTORGANISERING I RISSA KOMMUNE

KOMMUNEREFORMEN - PROSJEKTORGANISERING I RISSA KOMMUNE Rissa kommune «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref. Vår ref. Dato «REF» 29600/2014//5AKS 22.09.2014 KOMMUNEREFORMEN - PROSJEKTORGANISERING I RISSA KOMMUNE Vedlagt oversendes

Detaljer

Kommunal planstrategi høringsutkast

Kommunal planstrategi høringsutkast Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2016/836-5 Saksbehandler: Ole Petter Rundhaug Kommunal planstrategi 2016-2019 - høringsutkast Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 30.08.2016 Rådmannens innstilling 1. Formannskapet

Detaljer

Vedlegg: FT- sak 71/14; Høringsuttalelse endringer i lov om Innovasjon Norge

Vedlegg: FT- sak 71/14; Høringsuttalelse endringer i lov om Innovasjon Norge Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/7802-14/08089-5 Even Ystgård 09.12.2014 Nærings- og Fiskeridepartement - Høring - Endringer

Detaljer

Ark.: V00 Lnr.: 3026/13 Arkivsaksnr.: 12/ FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN

Ark.: V00 Lnr.: 3026/13 Arkivsaksnr.: 12/ FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN Ark.: V00 Lnr.: 3026/13 Arkivsaksnr.: 12/769-23 Saksbehandler: Øystein Jorde FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN 1. gangs behandling PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

Dannelsen av IKA Opplandene. Svein Amblie Fylkesarkivet 26. mai 2008

Dannelsen av IKA Opplandene. Svein Amblie Fylkesarkivet 26. mai 2008 Dannelsen av IKA Opplandene Svein Amblie Fylkesarkivet 26. mai 2008 Historikk i stikkord Hva og hvem er fylkesarkivet? Målet om dannelsen av et IKA strekker seg mange år tilbake. Målet den første tida

Detaljer

Oppland Sau og Geit - Regionmøter jan 2011

Oppland Sau og Geit - Regionmøter jan 2011 Oppland Sau og Geit - Regionmøter 10-11-12 jan 2011 Faktatall om småfenæringa i Oppland Orientering om FKTgjennomførte tiltak i 2010, aktuelle tiltak i 2011 Oppland innlandsfylke med store utmarksressurser.

Detaljer

REGIONRÅDSMØTE FOR GJØVIKREGIONEN Innkalling til møte den: 27.11.2014 kl.09:00. Sted: Søndre Land rådhus

REGIONRÅDSMØTE FOR GJØVIKREGIONEN Innkalling til møte den: 27.11.2014 kl.09:00. Sted: Søndre Land rådhus MØTE NR. 5 REGIONRÅDSMØTE FOR GJØVIKREGIONEN Innkalling til møte den: 27.11.2014 kl.09:00 Sted: Søndre Land rådhus SAKSLISTA MAILES/SENDES FORMANNSKAPSMEDLEMMER I DE RESPEKTIVE KOMMUNER TIL ORIENTERING

Detaljer

Innherred samkommune Administrasjonssjefen

Innherred samkommune Administrasjonssjefen Innherred samkommune Administrasjonssjefen Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for kultur og regional utvikling Postboks 2560 7735 STEINKJER Deres ref: Vår ref: BEHA 2012/4489 Dato: 14.12.2015 Regional

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Innspill til planstrategi for Lunner kommune 2013-2016

Innspill til planstrategi for Lunner kommune 2013-2016 Fylkesrådmannen Lunner kommune Sandsvegen 1 2740 ROA Vår ref.: 201204016-5 Lillehammer, 17. august 2012 Deres ref.: 12/600-24 Innspill til planstrategi for Lunner kommune 2013-2016 Vi viser til oversendelse

Detaljer

Arbeidsplan Oppland Senterparti mot 2017

Arbeidsplan Oppland Senterparti mot 2017 - Arbeidsplan Oppland Senterparti mot 2017 1. Innledning Arbeidsplanen skal være et redskap for fylkeslaget og lokallagene når det gjelder politisk og organisatorisk aktivitet i arbeidsåret. 2016 er et

Detaljer

KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Prosjektperioden utvides til tre år. Prosjektet avsluttes 31.07. 2008.

KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Prosjektperioden utvides til tre år. Prosjektet avsluttes 31.07. 2008. Arkivsaksnr.: 06/1181-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2016

Forslag til statsbudsjett for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Jardar Jensen Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med oljeprisfall og lavere inntekter til staten Omstillingen kommer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 08.10.2008 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 125/08 Til saknr.: 132/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Oppland

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Oppland Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Oppland Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting mellom

Detaljer

Nytt inntektssystem. Felles kommunestyre Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu februar 2016 Regiondirektør Trond Lesjø KS Hedmark / Oppland

Nytt inntektssystem. Felles kommunestyre Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu februar 2016 Regiondirektør Trond Lesjø KS Hedmark / Oppland Nytt inntektssystem Felles kommunestyre Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu - 18. februar 2016 Regiondirektør Trond Lesjø KS Hedmark / Oppland Fra staten Fra innb Finansiering av kommunesektoren Frie inntekter

Detaljer

Høringssvar på forslag til ny forskrift om jakt - og fangsttider

Høringssvar på forslag til ny forskrift om jakt - og fangsttider Regionalenheten Miljødirektoratet Postboks 5672, Sluppen 7485 TRONDHEIM Vår ref. : 201607162-33 Lillehammer, 31. august 2016 Deres ref. : Høringssvar på forslag til ny forskrift om jakt - og fangsttider

Detaljer

INNKOMNE ORDINÆRE ANLEGG OPPLAND Prio. Anl.nr. Anlegg Søker Søkn.sum

INNKOMNE ORDINÆRE ANLEGG OPPLAND Prio. Anl.nr. Anlegg Søker Søkn.sum INNKOMNE ORDINÆRE ANLEGG OPPLAND Prio. Anl.nr. Anlegg Søker Søkn.sum Lillehammer kommune 1 501010101 Lysgårdsbakkene, HS 138 Lillehammer Olympiapark AS Gjentatt 5 000 000 2 501000806 Kristins hall - Ny

Detaljer

Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens TILSKUDD. Hamar, Avdeling omsorgstjenester, rådgiver Anneline Svensen

Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens TILSKUDD. Hamar, Avdeling omsorgstjenester, rådgiver Anneline Svensen Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens TILSKUDD Hamar, 6.2.13 Avdeling omsorgstjenester, rådgiver Anneline Svensen Tre ting å huske fra de neste 30 min: 1. Regjeringen ønsker å lovfeste

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

Tenketanken. Lillehammerregionen Fylkesmann Kristin Hille Valla

Tenketanken. Lillehammerregionen Fylkesmann Kristin Hille Valla Tenketanken Lillehammerregionen 11.4.2014 Fylkesmann Kristin Hille Valla «KS ute i fylkene skal, sammen med Fylkesmannen, legge til rette for lokale prosesser.» Initiativ fra fylkesmannen Ledes av KS-leder

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

ORIENTERING TIL KOMMUNENE OM TJENESTETILBUDET I NY STRUKTUR

ORIENTERING TIL KOMMUNENE OM TJENESTETILBUDET I NY STRUKTUR Kommunene i Innlandet politidistrikt INNLANDET POLITIDISTRIKT Deres referanse: Vår referanse: 201610219-9 012 Sted, Dato Hamar 07.02.2017 ORIENTERING TIL KOMMUNENE OM TJENESTETILBUDET I NY STRUKTUR 13.

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6049/15 Arkivsaksnr.: 15/ ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALGTE - KOMMUNESTYREPERIODEN

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6049/15 Arkivsaksnr.: 15/ ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALGTE - KOMMUNESTYREPERIODEN Saksframlegg Ark.: Lnr.: 6049/15 Arkivsaksnr.: 15/1345-1 Saksbehandler: Cathrine Furu ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALGTE - KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 Vedlegg: Forslag, reglement - arbeidsvilkår for folkevalgte

Detaljer

Statsbudsjettet 2017, grunnlag for fortsatt vekst. Kommentarer fra KS 19. oktober Rune Bye

Statsbudsjettet 2017, grunnlag for fortsatt vekst. Kommentarer fra KS 19. oktober Rune Bye Statsbudsjettet 2017, grunnlag for fortsatt vekst Kommentarer fra KS 19. oktober Rune Bye Bedriftene mer positive, men venter fortsatt bare svak vekst Indikator på 0,5 samsvarer statistisk med en BNP-vekst

Detaljer

Kommunereform. Fylkesmann Kristin Hille Valla

Kommunereform. Fylkesmann Kristin Hille Valla Kommunereform Fylkesmann Kristin Hille Valla 20.05.2014 Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden. Samarbeidsavtalen H, Frp, KrF, V Bedre tjenester

Detaljer

Rullering av Regional plan for opplevelsesnæringene (17)

Rullering av Regional plan for opplevelsesnæringene (17) Saknr. 13/4327-7 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Rullering av Regional plan for opplevelsesnæringene 2012-2014 (17) Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkestinget vedtar

Detaljer

Kommunereform. Presentasjon på åpent møte på Fåvang skole

Kommunereform. Presentasjon på åpent møte på Fåvang skole Kommunereform Presentasjon på åpent møte på Fåvang skole 08.01.2015 Regjeringen har besluttet å gjennomføre en kommunereform. Stortinget har sluttet seg til dette og til de mål som er satt for reformen:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Regionrådet. Dato: 14.02.2014 kl. 9:00-14. Jevnaker Samfunnshus

MØTEPROTOKOLL. Regionrådet. Dato: 14.02.2014 kl. 9:00-14. Jevnaker Samfunnshus MØTEPROTOKOLL Regionrådet Dato: 14.02.2014 kl. 9:00-14 Sted: Forfall: Møtende varamedlemmer: Jevnaker Samfunnshus Rune Meier, Gran kommune Hege Bogfjellmo, Lunner kommune Ivar Odnes, OFK Mari Kvale Svenbalrud

Detaljer

Kommunereformen i Oppland. Tidl. fylkesmann Kristin Hille Valla 31.12.2014

Kommunereformen i Oppland. Tidl. fylkesmann Kristin Hille Valla 31.12.2014 Kommunereformen i Oppland Tidl. fylkesmann Kristin Hille Valla 31.12.2014 Kommunereformen et verktøy for vekst og utvikling i Oppland hvordan? Tenketank sammen med KS - Innspill til kommuneøkonomiproposisjonen

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONALT INNSPILLSMØTE - GOL 26. april 2013 Regional planstrategi Planstrategien skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer,

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Hanne Mari Nyhus Arkiv: 16/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Hanne Mari Nyhus Arkiv: 16/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Hanne Mari Nyhus Arkiv: 16/3478-4 Dato: 31.01.2017 BÆREKRAFTUTVALG MANDAT OG ORGANISERING Vedlegg: Sammendrag: I denne saken foreslår rådmannen mandat for Bærekraftutvalget

Detaljer

Z; Porsanger kommune. Kystverket Serviceboks ÅLESUND. Melding om oppstart av arbeidet med kommunal planstrategi for Porsanger kommune

Z; Porsanger kommune. Kystverket Serviceboks ÅLESUND. Melding om oppstart av arbeidet med kommunal planstrategi for Porsanger kommune Z; Porsanger kommune Kystverket Serviceboks 2 6025 ÅLESUND Vår ref 2011/2626-2/140 Deres ref: SaksbehandlerDato Idar Langmyr13.03.2012 78460475-91722583 idar.langmyr@porsanger.kommune.no Melding om oppstart

Detaljer

Besøk. Bedrift. Næringsriket Østfold. MNU 1. desember

Besøk. Bedrift. Næringsriket Østfold. MNU 1. desember Bo Bedrift Besøk Næringsriket Østfold MNU 1. desember Bestilling i Økonomiplanen 2015-18 omdanne en ren bransjesatsing bred mobilisering organiseres i et partnerskap en samlende kraft for alle næringsaktører

Detaljer

Ansvar og finansiering ved slike knutepunkter kan illustreres som følger:

Ansvar og finansiering ved slike knutepunkter kan illustreres som følger: Rolleavklaring og innhold i kollektivknutepunkter 5.2 Knutepunkter ved jernbane Ansvar og finansiering ved knutepunkter tog/buss omfatter ofte mange aktører og kan dermed bli mer komplisert. Dette gjelder

Detaljer

Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på

Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på Diabetesforbundet 2011 Oslo 14.10.11 Manuela Ramin-Osmundsen - Leder Likeverd og Mangfold - Ahus - Leder SOHEMI, Helsedirektoratets

Detaljer

OPPSTART AV ARBEIDET MED REGIONAL PLANSTRATEGI FOR HEDMARK

OPPSTART AV ARBEIDET MED REGIONAL PLANSTRATEGI FOR HEDMARK Saknr. 10/6013-3 Ark.nr. 120 Saksbehandler: Wibeke Børresen Gropen/ Siri H. Venstad Lonkemoen OPPSTART AV ARBEIDET MED REGIONAL PLANSTRATEGI FOR HEDMARK Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet

Detaljer

DEN REGIONALE SATSINGEN SNOWBALL - GODKJENNING AV SAMARBEIDSAVTALE

DEN REGIONALE SATSINGEN SNOWBALL - GODKJENNING AV SAMARBEIDSAVTALE Ark.: 255 Lnr.: 7690/12 Arkivsaksnr.: 12/1306-2 Saksbehandler: Jon Sylte DEN REGIONALE SATSINGEN SNOWBALL - GODKJENNING AV SAMARBEIDSAVTALE Vedlegg: 1. Søknad fra Snowball 2. Samarbeidsavtale 3. Evalueringsrapport,

Detaljer

Kommunenes forhold til energiverkene

Kommunenes forhold til energiverkene NOTAT Dato: 06.02.14 Kommunenes forhold til energiverkene Til Fra Fylkesmannen i Oppland Gunner Myhren 1. Konsesjonsrettslige forhold 1.1 Konsesjonslover De viktigste lovene i denne sammenheng er industrikonsesjonsloven

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 13 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: Osmund Kaldheim rådmann Arild Eek byutviklingsdirektør

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 13 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: Osmund Kaldheim rådmann Arild Eek byutviklingsdirektør SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 13 Arkivsaksnr.: 10/7831-1 Dato: 27.05.10 FELLES AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUDBYEN. UTARBEIDELSE AV PLANPROGRAM. INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET/BYSTYRET:

Detaljer

Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Formannskapet 105/ Kommunestyret 081/

Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Formannskapet 105/ Kommunestyret 081/ RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 12/1438-37 C83 Vår saksbehandler: Per H. Lervåg, tlf. 61283002 KOMMUNEREFORM - PLAN FOR ARBEIDET I RINGEBU Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Formannskapet 105/14 17.11.2014 Kommunestyret

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2015/ Astri Christine Bævre Istad

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2015/ Astri Christine Bævre Istad Averøy kommune Nordmøre næringsråd Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2015/1080-5 Astri Christine Bævre Istad 16.06.2015 Forslag til vedtektsendringer ORKide Vedlagt følger sakspapirer

Detaljer