HMS årsrapport Versjon: 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS årsrapport 2013. Versjon: 1.0"

Transkript

1 HMS årsrapport 2013 Versjon: 1.0 1

2 Innhold 1 Innledning Vernetjenesten Verneområder/verneombud Hovedverneombudet (HVO) HAMU/AMU Bedriftshelsetjenesten (BHT) HMS- handlingsplan 2013 på foretaksnivå HMS systemnivå IA- arbeidet Rusforebyggende arbeid Brannforebyggende arbeid Kjemikaliehåndtering Miljøledelse Strålevern Personalrettet smittevern Systematiske kontroll aktiviteter Medarbeiderundersøkelsen HMS- runden/ risikovurdering HMS- avviksrapportering AML- bruddrapportering Sykefraværsrapportering Risikoanalyser Konsekvensanalyser (SWOT analyser) Helsekontroller Intern revisjon Opplæring Opplæring verneombud/ HAMU/AMU medlemmer Opplæring ledere Tilsyn

3 1 Innledning Førende for alt HMS- arbeid er Arbeidsmiljøloven med forskrifter. Administrerende direktør har ansvaret for at lovens krav etterleves. Arbeidstakerne har plikt til å medvirke til at så skjer. HMS- arbeidet skal utøves gjennom systematisk gjennomføring av tiltak knyttet til krav som fremkommer i lov og forskrift. HMS- området er regulert av følgende lovverk: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (AML, Arbeidsmiljøloven (lov 17.juni 2005 nr. 62) Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (lov 24.mai 1929 nr.4) Lov om medisinsk utstyr (lov 1.desember 1995 nr.6) Produktkontrolloven (lov 11.juni 1976 nr.79) Forurensningsloven (lov 13.mars 1981 nr.6) Strålevernloven (lov av 12.mai 2000 nr.36) Brann- og eksplosjonsvernloven (lov 14.juni 2002 nr.20) 2 Vernetjenesten 2.1 Verneområder/verneombud Verneombudets rolle er i følge arbeidsmiljøloven (AML) å tilse et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Dette er grunnlaget og oppdraget for alle verneombud og fordrer et godt samarbeid mellom verneombudet og lederne i verneområdet. De verneombud som ikke hadde fullført 40 timers kurset eller hadde opplæring som var eldre enn fem år, fikk i desember tilbudet om to dagers opplæring. Dette ble veldig godt mottatt og lærerikt for 21 verneombud. Verneombudene har ulike oppgaver gjennom året. De går vernerunder med sine ledere, tilser at ulike forhold blir dokumenter i den elektroniske handlingsplanen og at det er rutiner for brannrunder og forebyggende brannopplæring. De deltar i kvalitetsgrupper hvor avvik blir gjennomgått og er deltakende i ulike endringsprosesser og i gjennomgåelsen av Medarbeiderundersøkelsen. Mange verneombud har også blitt tydelige i sin rolle hva gjelder konflikthåndtering, hvor de etterspør prosesser og tilser at vanskelige forhold blir tatt tak i. Her er BHT og HR en god samarbeidspartner. Foretaket reduserte antall verneområder og verneombud fra januar AML er klar på at hvert verneområde ikke skal være større enn at verneombudet kan ha full oversikt og ivareta sine oppgaver på en forsvarlig måte. De nye vernområdene skal evalueres i slutten av Det er etablert en samarbeidsavtale mellom verneombud og ledere i verneområdet. Det pågår et arbeid for at aktuelle avtaler skal gi grunnlag for et forutsigbart samarbeid. 3

4 2.2 Hovedverneombudet (HVO) HVO er medlem av HAMU, deltar i ulike råd, utvalg, prosjektgrupper og styringsgrupper på overordnet nivå. I løpet av 2013 har HVO gjennomført møter med alle verneombudene samt klinikk- og avdelingsverneombudene. Målet med møtene er å sikre at verneombudene innehar den kunnskap som skaper et godt grunnlag for utøvelse av verneombudsrollen. Ikke minst er det nødvendig med erfaringsdeling da det genererer ideer om hvordan de kan bidra i hverdagen. Arbeidsmiljøloven inngir et minstekrav angående organisasjonens ansvar med tanke på å legge til rette for et helsefremmende arbeidsmiljø. 2.3 HAMU/AMU SiV HF har et hovedarbeidsmiljøutvalg (HAMU) på nivå 1og 6 arbeidsmiljøutvalg (AMU) på nivå 2. De 6 AMU ene er: AMU Klinikk Medisin AMU Klinikk Kirurgi AMU Klinikk medisinsk diagnostikk (KMD) AMU Klinikk Fysikalsk medisin og rehabilitering (KFMR) AMU Servicedivisjon AMU Klinikk Psykisk helse og rusbehandling (KPR) Prehospital klinikk rapporterer direkte til HAMU. HAMU har hatt 7 møter, 50 saker har blitt behandlet inkl. godkjenning av protokoll og eventuelt saker. HAMU har bestått av følgende medlemmer i perioden : Arbeidsgiverrepresentanter Varamedlemmer Adm.dir. Stein Kinserdal Klinikksjef Berit Grønning Nielsen Klinikksjef Finn Hall Klinikksjef Jørgen Einerkjær Direktør Bente Krauss Klinikksjef Lisbeth Sommervoll Direktør Karl-Juel Nordahl Teknisk sjef Henry Dallager Arbeidstakerrepresentanter FTV NSF Tone Woll Buer FTV Delta Nina C. Clausen FTV Fagforbudet Hilde Hatlo HVO Mildrid Søndbø Varamedlemmer HTV NSF Kari Merete Saltvik FTV NITO Linda Kristiansen HTV Fagforbudet Geir Tollefsen Klinikk VO Steinar M. Svimbil Mørken BHT Leder Eva Jupskås I 2013 har arbeidsgiver hatt ledelsen av HAMU v/adm.dir. 4

5 2.4 Bedriftshelsetjenesten (BHT) BHT blir aktivt brukt ved SiV HF. BHT responderer på alle henvendelser, men for bedre å kunne planlegge arbeidet gjennom året, er det fortsatt ønskelig med klinikkvise forhåndsavtaler, der behovet for bistand er kjent allerede ved årsskifte. BHT utarbeider årsrapporter over sin aktivitet ved den enkelte klinikk/servicedivisjon og en samlet årsrapport for foretaket. Rapporten for 2013 legges fram for HAMU i mars HMS- handlingsplan 2013 på foretaksnivå Dette kapitelet beskriver arbeidet som er utført innenfor de enkelte HMS områdene. 3.1 HMS systemnivå Nye forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter trådte i kraft fra 1. januar Antall forskrifter er redusert fra 47 til 6. Av de 6 nye forskriftene omfattes SiV av følgende 4: Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer(forskrift om tiltaks- og grenseverdier) Prosedyre HMS organisering, ledelse og medvirkning Den nye forskriftsstrukturen (3.1.1) gav føringer til utarbeidelse av prosedyre HMS organisering, ledelse og medvirkning Prosedyre HMS- runde/risikovurdering Den nye forskriftsstrukturen (3.1.1) bidrar til et mer hensiktsmessig regelverk som understøtter det systematiske HMS arbeidet. De nye forskriftene følger systematikken i internkontroll forskriften ved at man vektlegger følgende tre forhold: Først stilles det krav til risikovurdering og tilrettelegging av arbeidet Deretter vektlegges krav til utforming og innretning av arbeidsplassen Til slutt ivaretas kravet til en sikker utførelse av arbeidet Revisjonsendringen i prosedyre HMS- runde/ risikovurdering med tilhørende sjekkliste og skjema, imøtekommer nye krav om regelmessig risikovurdering og vil bidra til en forbedring av arbeidet med det systematiske/ årlige HMS arbeidet av det fysiske arbeidsmiljøet Verneombuds avtale Fra 2013 er antall verneområder redusert fra 152 verneområder og 89 verneombud til 62 verneområder og 63 verneombud. Dette var en ønsket endring. For å tydeliggjøre rollen vernombudene har og avklare forventninger, ble det besluttet at det skulle signeres en avtale 5

6 mellom hvert enkelt verneombud og de ledere som inngår i hans/hennes verneområde. Linjelederen til det enkelte verneombud ble gitt hovedansvaret for at dette skulle skje. 3.2 IA- arbeidet IA- avtalen for perioden har hatt som overordnede mål å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Avtalen vektlegger at det systematiske forebyggende HMS- arbeidet er avgjørende for å nå IA- målene. Lederne skal samarbeide med tillitsvalgte og verneombud i IA- arbeidet. Sentrale myndigheter og partene i arbeidslivet inngikk ny IA- avtale gjeldende fram til Denne viderefører de overordnede målene fra tidligere IA- avtaler, men det legges bl.a. opp til en forenkeling av reglene for sykefraværsoppfølging IA- aktivitetsmålene IA aktivitetsmålene for 2013 har vært: Sykefraværet Det samlede sykefraværet skal maksimum være 6,8% Leder skal analysere i hvilken grad sykefraværet er arbeidsrelatert og iverksette de nødvendige tiltak i forhold til dette Beholde og rekruttere personell med redusert funksjonsevne Ansatte med redusert funksjonsevne skal så langt det er mulig, få nødvendig tilrettelegging og oppfølging og bli inkludert i arbeidsmiljøet SiV HF skal ta imot og vurdere muligheten for mottak av kandidater som er avklart av NAV og som har behov for utprøving av sin arbeids- og funksjonsevne Øke reell pensjoneringsalder Redusere antall medarbeidere som benytter AFP ordningen Beholde kompetanse og arbeidskraft det er vanskelig å erstatte Kapitel 4 beskriver de årlige systematiske kontrollaktivitetene. Disse aktivitetene bidrar til HMS- tiltak som understøtter IA- aktivitetsmålene Prosjekt Gravid og trygg på jobb Gravid og trygg på jobb har også i 2013 vært bemannet med jordmor i 40 % stilling og har vært drevet som et tilbud tilknyttet HR- avd. Målet med Gravid og trygg på jobb er å trygge den gravide og styrke jobbnærværet under graviditeten. Jordmor har i 2013 hatt kontakt med om lag 100 gravide medarbeidere, d.v.s. rundt 80 % av foretakets gravide. Samtalene med den gravide og hennes leder har fokus på arbeidstakers medvirkningsplikt, trygging gjennom risikovurdering, vurdering av muligheter for tilrettelegging samt mulighetene for søknad om tilskudd fra NAV. Tilrettelegging er svært viktig for å øke arbeidsnærværet og har hovedsakelig bestått av endring av arbeidsoppgaver og tilrettelegging av turnus med bl.a. fritak for netter. 6

7 26 % av de gravide har vært i full jobb gjennom hele svangerskapet. 35 % av de gravide har i kortere eller lengre perioder fått innvilget svangerskapspenger fra NAV. Svangerskapspenger gis til friske gravide når det ikke er mulig å gjøre nødvendig tilrettelegging/omplassering for å hindre risiko for fosteret. Både ledere og gravide gir tilbakemelding om at de er svært fornøyd med Gravid og trygg på jobb, og at ordningen i stor grad bidrar til å hindre sykemelding og oppnå de to ovennevnte målene. 3.3 Rusforebyggende arbeid Det rusforebyggende arbeidet er en del av foretakets HMS arbeid. Det er registrert 6 enkeltsaker i Bedriftshelsetjenesten har bidratt aktivt til foretakets arbeid og har i 2013 bistått både med undervisning og oppfølging av enkeltsaker. I forbindelse med endring i helsepersonelloven, er det arbeidet med utarbeidelse av rutine for rustesting av helsepersonell der også bedriftshelsetjenesten har vært en stor bidragsyter. SiV HF har egen rusforebyggende gruppe med 8 medlemmer. 3.4 Brannforebyggende arbeid 2013 har hvert et aktivt år med et stort engasjement i det brannforebyggende arbeidet. Siden høsten 2010 og til utgangen av 2013 har mer enn 70 % av de ansatte i Tønsberg og lokasjonene i nord fylket, gjennomført de praktiske brannøvelsene som holdes på Tyttebærløkka. Fra 2014 går de praktiske brannøvelsene over i en fase der også repetisjon for flere av nøkkelpersonene settes i gang. Dette er en aktivitet som vil fortsette i forhold til plan (i henhold til brannforskriftene). For å få en bedre forutsigbarhet for aktivitetene, er det nå bestemt faste kurs dager, fra år til år: kursene skal holdes i uke 23,24, 36 og 37 øvelses dager vil være tirsdager og torsdager varlighet: 1 time og 30 minutter, med øvelsesstart kl. 08:30, kl. 10:30 og kl.13:00 Servicedivisjonen vil fortsatt stå for den praktiske tilretteleggingen av brannøvelsene. SiVs øvrige klinikker, avdelinger, lokasjoner, seksjoner og enheter må selv ta ansvar for å melde på sine ansatte og føre dokumentasjon over de som har deltatt. Lokasjonene i syd fylket Stavern, Larvik og Sandefjord fortsetter brannopplæringen på samme måte og etter samme frekvens som tidligere. Erfaring viser at systemet for opplæring som syd fylkets lokasjoner bruker fungerer meget godt. Det kan nå registreres at de fleste ledere med personal- og resultatansvar har tatt sitt fulle ansvar for oppfølging og dokumentasjon for personalets brannsikkerhetsopplæring. Foretakets brannsikkerhetsgruppe har hatt to samlinger. Samtlige brannvernledere var innkalt til en av samlingene. Brannvernlederne (7 i alt) har gitt veiledning til ledere i det generelle brannforebyggende arbeidet. Eksempler på veiledning er ansvarssetting og til planlegging for personalets aktiviteter i avdelinger, lokasjoner, seksjoner og enheter. I tillegg har de bidratt rent praktisk i 7

8 gjennomføring av ROS analyser, brannsikkerhetsbefaringer og deltatt aktivt i den interne brannforebyggende opplæringen. Andre 2013 aktiviteter: HMS- prosedyren HMS- runde/risikovurdering (Dok.nr og Dok.nr ) har implementert tema brannvern i dokumentene. Det er laget en branninformasjonsfilm som er implementert i prosedyren Brannforebyggende beskrivelser av innhold i brannøvelser/egenkontroll (Dok.nr ). Filmen kan brukes i brannsikkerhetsopplæringen og ligger på SiVs intranettside, snarveier. Den mest dramatiske hendelsen gjaldt en pasient tilkoblet O 2 flaske som ulovlig tente seg en sigarett. Hendelsen resulterte i brann. Personellet reddet pasienten og avverget brannspredning etter gjelde prosedyrer. 3.5 Kjemikaliehåndtering Forvaltningen av kjemikaliehåndtering er regulert i arbeidsmiljøloven, produktkontrolloven og kjemikalieforskriften. Foretaket har en utstrakt bruk av giftige/helsefarlige kjemikaler/stoffer, og har etablert det elektroniske stoffkartoteket ECOonline som verktøy for å ivareta lovens krav. I 2013 er det avholdt 2 halve fagdager for stoffkartotekansvarlige. Det faglige innholdet ble ivaretatt av klinikkstoffkartotekansvarlig KPR og klinikkstoffkartotekansvarlig KMD, med gode tilbakemeldinger. Videre har det vært jevnlige fagmøter, hvor deltakerne har vært klinikk stoffkartotekansvarlige, yrkeshygieniker fra BHT og HMS- rådgiver. Det er gjennomført intern revisjoner i miljøledelse i 2013 som har avdekket avvik direkte til håndtering av stoffkartoteket. 3.6 Miljøledelse Sykehuset ble i mars 2013, som første sykehus i landet miljøsertifisert etter ISO-standard Det har i året vært arbeidet systematisk med de tiltak som ble satt opp i HMS handlingsplan for 2013 for å nå målene som er satt i Klima og miljøprogram for perioden CO 2 utslippet er økt med 4,4 % sammenlignet med Største bidragsyter til CO 2 regnskapet er energiforbruket og da spesielt bruk av olje og naturgass. Energirådgiver tiltrådte 1.januar 2013 og flere energiøkonomiserende tiltak er iverksatt. Desember 2013 ble vi tilknyttet fjernvarmeanlegg og avsluttet bruk av gass som energikilde. Nye målere og styringssystem for oppvarming og kjøling er installert. I klimaberegningen som ble gjort i 2010 er kalkulert med at helseforetakene i HSØ skulle inngå avtale om grønn strøm. Dette er ikke realisert og CO 2 -faktoren for klimaregnskapet baseres derfor på grå strøm som har CO 2 -faktor 0,28 mot 0,10 for grønn strøm. Målet om 40% reduksjon av CO 2 - utslipp innen utgangen av 2015 er som følge av dette ikke sannsynlig med mindre det gjøres en ny beslutning i HSØ om å innføre grønne 8

9 sertifikater for strøm. Det har vært gjennomført kampanjer for bevisst reduksjon av bruk av bil i tjeneste og det er kjørt 18,6% færre kilometer med tjenestebil sammenlignet med Det er bevisst holdning til leasing av biler for ambulant tjeneste og den første el-bilen er leaset. Samtidig som aktivitet og antall oppdrag har økt har Prehospital tjeneste har som et miljøtiltak flyttet transportoppdrag til Helseekspressen, og har spart "ambulansekilometer" ved å flytte transportert 188 bårepasienter mellom SiV og Oslosykehusene til Helseekspress. Transporttjenesten har innført system for flåtestyring og redusert kjøring med ca kilometer samtidig som aktivitet og antall oppdrag har økt. 2. Avfallsmengden øker i takt med økt aktivitet. Det er i 2013 laget ny prosedyre og avfallhåndteringsplan. Det er gitt opplæring i denne. Antall fraksjoner er økt fra 9 til 13. Sorteringsgraden er økt fra 32,3% i 2010 til 44,5% i Målet om 45% innen 2015 er svært realistisk. 3. Miljøavvik. Det er meldt flere miljøavvik enn for foregående år. 4. Økologisk mat serveres nå i kantinene og det arbeides kontinuerlig med å øke tilbudet Gjennomsnitt for året var 6,5%. Også produksjonskjøkkenet har som intensjon å øke tilbudet av økologisk mat til pasientene. Fra 2013 serveres det kun økologiske poteter. 5. Miljøskadelige stoffer er risikovurdert og vurdert for substitusjon ihht Produktkontrolloven. I 2013 er 31 miljøskadelige stoffer tatt ut av bruk og fjernet fra stoffkartoteket. Dette tilvarer 23% reduksjon. Målet var 10%. 6. Opplæring miljøledelse. Opplæringsvideoer med vekt på humor er produsert og tatt i bruk i miljøkampanjen Grønt miljø- vår hverdag. Kommunikasjonsplan, Handlingsplan og opplæringsmateriell er utarbeidet og lagt tilgjengelig på intranettet. Alle ledere med resultatansvar har deltatt på to obligatoriske opplæringsseanser for slik å bli i stand til å sørge for generell opplæring og bevisstgjøring av egen ansatte. 7. Miljørevisjoner. Det er laget treårlig plan for miljørevisjoner. For 2103 er det gjennomført 14 revisjoner. Resultatet av disse er forelagt HAMU og respektive klinikk AMUer. 9

10 3.7 Strålevern Strålevernkoordinator er virksomhetens kontaktperson mot Statens strålevern og arbeider for at virksomheten oppfyller kravene til helse, miljø og sikkerhet slik de er fastsatt i strålevernlovgivningen. I løpet av året har strålevernprosedyrene blitt revidert. Dette gjelder: Kartlegging av stråledoser til personell - persondosimetri SiV HF, Tiltaksgrenser for, og oppfølging av avvikende eller høye personaldoser SiV HF, Personlig strålevernutstyr SiV HF, Vedlikehold av personlig verneutstyr (blyfrakker og lignende) SiV HF, Arbeid med C- buer og annet mobilt røntgenutstyr. Referansedoser og behov for persondosimetri er kartlagt ved Poliklinikk og fordøyelsessykdommer. Behov for persondosimetri er kartlagt for personell ved radiologi- kontor. Utført risiko analyse ved seksjon for nukleærmedisin. Det er gitt undervisning i Strålevern til assistent leger radiologi og operasjonen (4H). 3.8 Personalrettet smittevern Personalrettet smittevern er preget av forebyggende tiltak, som kontroll og oppfølging av ansatte gjennom egenmeldingsskjemaet, oppfølging av stikkskader, vaksinasjoner og smitteoppsporinger. Egenmeldingsskjemaet (vedr. MRSA, Tbc og Hepatitt B), fungerer rimelig bra. Antall TQMmeldinger ifht. fare for blodsmitte stikkskader o.a. er fortsatt nokså høyt, og antas fortsatt noe underrapportert. SiV har i tråd med anbefalingene fra Folkehelse instituttet også i 2013 tilbudt influensavaksine til såkalte risikogrupper av ansatte og til alle ansatte med pasientkontakt. Smittevernlegen, hygienesykepleierne og BHT har samarbeidet om markedsføringen og vaksineringen. Svært mange har benyttet seg av tilbudet, totalt 982 influensavaksinasjoner. Videre er Hepatitt B vaksinasjon, til spesielt utsatte grupper, et forebyggende tiltak, som mange ansatte benytter seg av, totalt 156, i tillegg 25 kombinert vaksinasjoner Hepatitt A+B. Dessuten er 16 vaksinert mot difteri/stivkrampe. All vaksinering utført av BHT innrapporteres forskriftsmessig til det sentrale SYSVAK registeret. Det har også i 2013 vært enkelte smitteoppsporinger knyttet til forekomst av tuberkulose og MRSA. Dette er sykdommer som utvilsomt vil representere tilsvarende utfordringer for oss også i årene som kommer. 4 Systematiske kontroll aktiviteter For å ivareta det systematiske forbedringsarbeidet gjennomføres årlige kontroll aktiviteter. 4.1 Medarbeiderundersøkelsen Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i september Svarprosent 2013 ble 80 %, som er en økning på 4 % fra

11 Medarbeiderundersøkelsen er en del av MUSIK- konseptet og er utgangspunkt for det systematiske arbeidet med å videreutvikle det psykososiale arbeidsmiljøet og den enkelte medarbeider i den enkelte seksjon, ved gjennomføring av gruppesamtale og medarbeidersamtale. 4.2 HMS- runden/ risikovurdering Årlig gjennomføres HMS- runde i hvert verneområde i perioden fra januar til og med februar. HMS- runden/ risikovurdering er for de fleste ansvarsområdene gjennomført i HMS- avviksrapportering KPR og KFMR benytter EQS som avvikssystem, de andre klinikkene bruker TQM Helse HMS- avviksrapportering TQM Helse for klinikkene Medisinsk diagnostikk, Kirurgisk klinikk, Medisinsk klinikk, Prehospital klinikk og Servicedivisjon Det har vært rapportert HMS - avvik i HAMU for både 1. og 2.tertial Tredje tertial inngår i HMS avviksrapporteringen for hele 2013 i HAMU møtet mars Hendelse med ansatt Antall avviksregistreringer i forhold til hendelse med ansatt har økt sammenliknet med 2012 (fra 149 hendelser til 195). Fare for blodsmitte Hendelsen Fare for blodsmitte har økt med 1 hendelse (fra 65 hendelser til 66). Vold/trusler om vold og Psykososiale forhold Hendelsen Vold/trusler om vold og Psykososiale forhold har økt med 14 hendelser (fra 21 hendelser til 35). Annen type skade Hendelsen Annen type skade har økt med 11 hendelser (fra 63 hendelser til 74) 11

12 Andre HMS avvik Antall avviksregistreringer i forhold til Andre HMS avvik er redusert med 22 hendelser sammenliknet med 2012 (fra 299 hendelser til 277). Brannvern Hendelser med Brannvern er redusert (fra 40 hendelser til 33). Organisatoriske forhold Hendelser som skyldes Organisatoriske forhold er registrert med samme antall hendelser som i 2012, altså 174 hendelser. Sikkerhetsforhold Hendelser som skyldes sikkerhetsforhold har økt med 6 hendelser. (fra 35 til 41). De andre HMS- avviksområdene ( Avfall, Bygguteområde-inventar, El-sikkerhet, Produktkontroll og Forurensning Ytre miljø) har svært få avvik HMS avviksrapportering for KPR og KFMR KPR Av 144 meldte avvik i 2013, er 78 knyttet til Psykiatrisk fylkesavdeling, hvorav 40 er knyttet til PFA døgn psykose og 15 til PFA døgn sikkerhet. Generelt er det god oppfølging av HMS avvik i Klinikk psykisk helse og rusbehandling, også i Psykiatrisk fylkesavdeling som pga av utfordrende pasientgrupper er erfarne i forhold til oppfølging. Alle saker involverer verneombud, og behandles i avdelingenes kvalitetsråd. I tillegg blir enkeltansatte fulgt opp ift det som hendelsen krever. Det er et løpende og kontinuerlig fokus på forebygging av hendelser. 12

13 Grafen nedenfor viser at de fleste avvikene er kategorisert som Ingen/ubetydelig skade. Imidlertid er det også noen hendelser som krever legebehandling KFMR I 2013 ble det registrert 1 HMS- avvik i kategorien hendelse med ansatt. 4.4 AML- bruddrapportering Foretaket jobber målrettet med å avvikle brudd på Arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid for egne ansatte og vikarer. Det er ikke toleranse for brudd på lov og avtaleverk Det arbeides med å inngå avtaler med organisasjonene om dispensasjoner Det forventes at ledere, tillitsvalgte og medarbeidere finner løsninger som ikke bryter lov og avtaleverk Det har vært rapportert AML- brudd i HAMU for både 1. og 2.tertial Tredje tertial inngår i AML- bruddrapporteringen for hele 2013 i HAMU møtet mars Ved Sykehuset i Vestfold HF var det i 2013 en nedgang i antall AML -brudd på 25 % i forhold til I 2013 var det totalt AML -brudd mot i

14 4.5 Sykefraværsrapportering Sykefraværet har vært rapportert 2 ganger i HAMU for 2013, i tillegg til rapportering for hele 2013 i HAMU møtet i mars I tillegg har lederne egne krav på sykefraværsprosenten i sine lederavtaler. Utviklingen av sykefraværet 2013 har vært behandlet i klinikkenes/servicedivisjon AMU er, med unntak av Prehospital klinikk som har levert egen redegjørelse. I tillegg har sykefraværet blitt vurdert/ fremlagt muntlig i møtene. For året 2013 var HMS- målet et sykefravær på foretaksnivå på maksimum 6,8 %. Grafen nedenfor viser at det totale sykefraværet i SiV i 2013 ble 7,1 %. Ettersom målet for 2013 ikke ble nådd er målet om et sykefravær på maksimum 6,8 % på foretaksnivå videreført i

15 Sykefravær pr. ansvarssted Pr Pr Sykehuset i Vestfold HF totalt 7,3 % 7,1 % (70) MEDISINSK KLINIKK 7,3 % 7,7 % (71) KIRURGISK KLINIKK 6,2 % 6,6 % (73) KLINIKK PSYK HELSE OG RUS 8,6 % 7,9 % (74) KLINIKK FYS MED OG REHAB 8,2 % 6,4 % (75) KLINIKK MED DIAGNOSTIKK 6,0 % 4,9 % (77) SERVICEDIVISJON 8,9 % 8,8 % (78) ADMINISTRASJON 4,3 % 4,0 % (79) PREHOSPITAL KLINIKK 5,4 % 7,2 % 4.6 Risikoanalyser Risikoanalyse er pålagt gjennom HMS lovgivningen. Risikovurdering er et aktivt verktøy for mange av lederne i HMS arbeidet. I tillegg blir noen utvalgte HMS indikatorer risikovurdert tertialvis gjennom Ledelsens gjennomgang. 4.7 Konsekvensanalyser (SWOT analyser) SiV HF har et eget analyseverktøy for utredning av arbeidsmiljøkonsekvenser ved endringer, omstillinger og nedbemanninger i tråd med de krav som settes i Arbeidsmiljøloven 3-1. Metoden er godt innarbeidet og har i løpet av 2013 blitt bruk der det har vært behov, enten ved omstillinger eller større endringer. 4.8 Helsekontroller Bedriftshelsetjenesten (BHT) tilbyr helsekontroller rutinemessig iflg. forskrift til arbeidstakere som gjennom sitt arbeid er spesielt eksponert for ioniserende stråling (rtg-/ gamma- stråler), cytostatika, biologiske faktorer, giftige stoffer/gasser, støy, har ¾ deler av arbeidstiden som nattarbeid eller er tidligere asbest- eksponert. Helsekontrollene følger en periodisk syklus på cirka 3 år. Ingen helsekontroller i Intern revisjon Følgende intern revisjoner er utført: Strålevernrevisjon ved 4 enheter Miljøvernrevisjon ved 16 enheter. HMS revisjon ved 12 enheter 5 Opplæring 5.1 Opplæring verneombud/ HAMU/AMU medlemmer Medlemmer til AMU/HAMU og verneombud velges for 2 år av gangen, perioden slutter med like tall er første året i inneværende periode Obligatorisk grunnopplæring I forkant/innledningsvis av virkeperioden gjennomføres et obligatorisk opplæringsprogram for denne gruppen. Våren 2013 ble denne opplæringen gjennomført med 3 dager i februar og 1 dag i april med tilhørende hjemmoppgave. 15

16 5.1.2 HMS dagen Den årlige HMS- dagen ble avholdt 6.desember for alle lederne, AMU/HAMU medlemmer, hovedtillitsvalgte, verneombud og BHT. Hovedhensikten med HMS- dagen er å gi inspirasjon og motivasjon i HMS arbeidet. Tittelen på hovedforedraget var: Hvordan skape en positiv organisasjonskultur v/ ekstern foredragsholder Petter Hoff. Årets Arbeidsmiljøpris ble tildelt Blodbanken HMS seminar for HAMU/AMU medlemmene 7.juni ble det holdt et halvdags seminar for HAMU/AMU medlemmene 5.2 Opplæring ledere HMS opplæring for ledere er tiltenkt høsten Torsdagsundervisningen for ledere har hatt følgende HMS temaer i 2013: MUSIK konseptet, Medarbeidersamtalen, Rett og plikt i arbeidsforhold, Konflikt og mobbing/trakassering, HMS- runde/risikovurdering, IA- opplæring, Gode omstillingsprosesser Viser også til kap som også gjaldt for lederne. 6 Tilsyn Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) hadde revisjon i april/mai angående medisinsk teknisk utstyr og elektriske anlegg/utstyr. Veritas miljøsertifisering - januar Branntilsyn: Tilsynsavdelingen i Larvik brannvesen gjennomførte tilsyn på KFMR, Larvik sykehus og Furubakken SVDPS. Det ble ikke avdekket avvik. Tilsynsavdelingen i Vestfold Interkommunal brannvesen (VIB) gjennomførte to tilsyn i Tønsberg. Begge tilsynene gjaldt tidligere PiVs lokasjoner nå KPR. Tilsynene var rettet mot implementeringen av PiVs bygningsmasse i SiV systemet, samt det organisatoriske i KPRs K- avdelinger og Granli. Det ble ikke avdekket avvik. 16

HMS årsrapport 2014 1

HMS årsrapport 2014 1 HMS årsrapport 2014 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Vernetjenesten... 3 2.1 Verneområder og verneombud... 3 2.2 Hovedverneombudet (HVO)... 3 2.3 HAMU og AMU... 4 2.4 Bedriftshelsetjenesten... 4 3 HMS-handlingsplan

Detaljer

HMS årsrapport 2015. Versjon: 1.0

HMS årsrapport 2015. Versjon: 1.0 HMS årsrapport 2015 Versjon: 1.0 1 HMS-årsrapport 2015 1 Innledning... 3 2 HAMU/AMU... 3 3 Vernetjenesten... 4 3.1 Hovedverneombudet... 4 4 HMS-handlingsplaner... 4 5 IA-arbeidet... 4 4.1 Gravid og trygg

Detaljer

HMS årsrapport 2012. Versjon: 1.0

HMS årsrapport 2012. Versjon: 1.0 HMS årsrapport 2012 Versjon: 1.0 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Vernetjenesten... 3 2.1 Verneområder/verneombud... 3 2.2 Hovedverneombudet (HVO)... 3 2.3 HAMU/AMU... 4 2.4 Bedriftshelsetjenesten (BHT)...

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 12.05.11 Sak nr: 34/2011 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: ÅRSRAPPORT HMS 2010 Trykte vedlegg: Bakgrunn for saken I henhold til Arbeidsmiljølovens 7-2 (6) skal arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

Informasjons- og forhandlingsmøte

Informasjons- og forhandlingsmøte Informasjons- og forhandlingsmøte 24. november 2016 Prosjektledelse i SAS og hovedtillitsvalgte i Stokke, Andebu og Sandefjord Agenda 24.11.2016 Velkommen Innledning Prosjektleder Gudrun Haabeth Grindaker

Detaljer

Generell del/overordnet del

Generell del/overordnet del QC H/. l fe. Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i Sømna kommune Generell del/overordnet del Innledning Den første Forskriften om internkontroll trådte i kraft fra 1. januar 1992 og ble siste gang endret

Detaljer

Rapport 2015 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF

Rapport 2015 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF Rapport 2015 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF Dette dokumentet inneholder kun rapportering. Utfyllende tekst finnes i dokumentet Overordnet handlingsplan

Detaljer

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet.

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet. Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - kjemisk helsefare og støv Del 1 - Generelle spørsmål 7917: Har virksomheten noen utfordringer i sitt arbeidsmiljø? Beskriv eventuelt disse. 7918: Fortell

Detaljer

Årsrapport 2016 Medi 3 Bedriftshelsetjeneste og NTNU i Ålesund

Årsrapport 2016 Medi 3 Bedriftshelsetjeneste og NTNU i Ålesund Årsrapport 2016 Medi 3 Bedriftshelsetjeneste og NTNU i Ålesund Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 13-3 bokstav a) beskriver at det skal utarbeides en årsrapport som oppsummerer hva bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Avvik med ref. lov. avvik

Avvik med ref. lov. avvik Rapportering av etter eksterne til Helse Sør-Øst,.halvår 2, Vestre Viken HF 9.. Rød skrift = 2 Helse Pasientrettighetsloven Helsepersonelloven Spesialisthelsetjenesteloven Lov om psykisk helsevern Smittevernloven

Detaljer

Erfaringer og kunnskap. Snorre Nordstrand og Edle Utaaker. Arbeidstilsynet

Erfaringer og kunnskap. Snorre Nordstrand og Edle Utaaker. Arbeidstilsynet Erfaringer og kunnskap Snorre Nordstrand og Edle Utaaker Mål for revisjonene i sykehusene Styrket partssamarbeid i sykehusene Styrket systematisk og forebyggende HMS-arbeid i sykehusene Økt forståelse

Detaljer

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus HMS i praksis Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene

Detaljer

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet,

Detaljer

Møteprotokoll. Side 1 av 5. Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold HF, 1.etg rom 028 Dato: 18. juni 2015 Tidspunkt: kl

Møteprotokoll. Side 1 av 5. Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold HF, 1.etg rom 028 Dato: 18. juni 2015 Tidspunkt: kl Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold HF, 1.etg rom 028 Dato: 18. juni 2015 Tidspunkt: kl 14.00-17.15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Bjørn Walle leder Ole

Detaljer

Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017

Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017 1 Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017 Lovgrunnlag: Arbeidsmiljøloven, Arbeidsmiljøforskriftene, Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent BHT, Internkontrollforskriften,

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.06.2014 Tid: Kl. 09.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/14 SYKEFRAVÆR 2013 2/14 PROSEDYRE FOR VURDERING AV ARBEIDSMILJØKONSEKVENSER

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

HANDLINGSPLAN HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Omhandler tiltak innen områdene HMS, IA/Nærvær, MU og AKAN

HANDLINGSPLAN HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Omhandler tiltak innen områdene HMS, IA/Nærvær, MU og AKAN HANDLINGSPLAN HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 2017-20187 Omhandler tiltak innen områdene HMS, IA/Nærvær, MU og AKAN Hva: Overordnet HMS - plan foretak Gjelder for: Helgelandssykehuset HF Revisjons dato: 24.03.17

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Miljøsertifisering av SiV 2013 Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Sykehuset i Vestfold arbeid fram mot sertfisering 2011 2012 Informasjon forankring ledernivå

Detaljer

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE. vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx

HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE. vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5

Detaljer

NTNU S-sak 50/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T

NTNU S-sak 50/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T NTNU S-sak 50/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.09.2011 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: HMS - organisering og ressurser Tilråding: Styret tar orienteringen om HMS organisering

Detaljer

Verneombudssamling 12. juni IA ved UiO. v/personaldirektør Irene Sandlie

Verneombudssamling 12. juni IA ved UiO. v/personaldirektør Irene Sandlie Verneombudssamling 12. juni 2015 IA ved UiO v/personaldirektør Irene Sandlie UiOs IA-handlingsplan 2015-2018 Partene ved UiO signerte ny IA-avtale med virkning fra 15. januar 2015 Ny IA-handlingsplan ble

Detaljer

Mennesket er den viktigste ressurs i FeFo, og helsen er av avgjørende betydning for menneskets trivsel og effektivitet.

Mennesket er den viktigste ressurs i FeFo, og helsen er av avgjørende betydning for menneskets trivsel og effektivitet. Gjennomgang 2017 1 Innhold Helse, miljø og sikkerhet i FeFo... 3 Fordeling av ansvar og oppgaver innen HMS... 4 Risikovurderinger... 7 Personalstatistikk og fravær... 8 Status HMS-arbeid... 8 2 Helse,

Detaljer

Møteprotokoll. Side 1 av 5. Sykehuset i Vestfold HF Møtested: SiV HF, KPR Avd. for rusbehandling, Skjerve Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: kl 14.00-17.

Møteprotokoll. Side 1 av 5. Sykehuset i Vestfold HF Møtested: SiV HF, KPR Avd. for rusbehandling, Skjerve Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: kl 14.00-17. Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: SiV HF, KPR Avd. for rusbehandling, Skjerve Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: kl 14.00-17.20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Bjørn Walle nestleder

Detaljer

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN Gjeldende fra 1.1.2011-31.12.2012 Tannhelse Rogaland FKF har i samarbeid med NAV valgt følgende overordnede mål for planen: Dyrke organisasjonskulturen med fokus på

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s.

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s. Innhold 1 Innledning. s. 2 2 Systemdel.s. 3 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3 2.3 Dokumentasjonskrav. s. 4 2.4 HMS-aktivitet.. s. 5 2.4.1 Generelt s. 5 2.4.2

Detaljer

HMS PLAN 2015 BERGEN VANN

HMS PLAN 2015 BERGEN VANN HMS PLAN BERGEN VANN HMS handlingsplan for Bergen Vann er utarbeidet med utgangspunkt i undersøkelsen Maturity Tool (modenhetsanalysen) som ble gjennomført for ledergruppen i oktober og for en utvidet

Detaljer

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet KRISTIANSUND KOMMUNE VISJONER OG MÅL FOR Hovedverneombudet Visjon og mål for vernetjenesten i Kristiansund kommune Visjoner: Vernetjenesten skal være en viktig aktør i kommunens HMS arbeid, med verneombudet

Detaljer

Om Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet 19.09.201 7 1 Om er en statlig etat med ca 600 ansatte på landsbasis. Etatens hovedoppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav. s utadrettede virksomhet foregår hovedsakelig

Detaljer

Årsrapport 2016 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste

Årsrapport 2016 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Årsrapport 2016 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Perioden: januar til desember 2016 5. januar 2017 Skrevet av: Tonje Tokle Sørdal, Bedriftssykepleier HMS rådgiver Årsrapport 2016

Detaljer

Handlingsplan HR-strategi 2014

Handlingsplan HR-strategi 2014 Handlingsplan HR-strategi 2014 Mål Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Kvalitet, Trygghet, Respekt

Detaljer

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep Et godt arbeidsmiljø med enkel grep For Utdanningsforbundet Sarpsborg, 20.09.13 Lene Cecilie Skahjem 26.09.2013 2 Agenda Hvordan jobbe systematisk og forebyggende? Kort om arbeidsmiljøregelverket Nyttig

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2015/1657-1 Saksbehandler: Anne Mari Grønseth Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedverneombudet - årsmelding 2014 Rådmannens forslag

Detaljer

Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012

Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012 Saksframlegg til styret Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Trykte vedlegg: Medarbeiderundersøkelse 2011 orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Ingen

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan 2017-2018 Bakgrunn og mål skal gjennom målretta aktiviteter og tiltak utvikle og vedlikeholde helsefremmende arbeidsplasser som skaper trivsel og gode tjenester. Se HMS-håndbok for

Detaljer

Handlingsplan HR-strategi 2015

Handlingsplan HR-strategi 2015 Handlingsplan HR-strategi 2015 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet, Trygghet,

Detaljer

Avvik med ref. lov. avvik

Avvik med ref. lov. avvik Rapportering av etter eksterne til Helse Sør-Øst, 1.halvår 20, Vestre Viken HF 15.08. Rød skrift = 1.halvår 20 Helse Pasientrettighetsloven Helsepersonelloven Spesialisthelsetjenesteloven Lov om psykisk

Detaljer

HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene

HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene R100 HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene Utarbeidet av: RfD Godkjent av: Even Midtun Dato: 10.12.2014 Innhold Innhold... 2 1. Innledning...

Detaljer

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som

Detaljer

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 1. Innledning HMS-plan er et redskap for å systematisere og prioritere innsatsene innenfor HMS-arbeidet. Planen baserer seg på de vedtatte styrende målene for HMS-arbeidet

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS

Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS Advokat Ottar F. Egset Hva er HMS? I en rekke lover og forskrifter stilles det krav til arbeidsplassen/lokaler verneinnretninger tilrettelegging av

Detaljer

for Dønna kommune

for Dønna kommune IA handlingsplan Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune 2014-2018 Vedtatt i adm.utv sak 4/15 3.2.2015. OM IA-AVTALEN Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) bygger på en tradisjon

Detaljer

Møteprotokoll Styre: Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Fra Brukerutvalget møtte (tale- og forslagsrett):

Møteprotokoll Styre: Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Fra Brukerutvalget møtte (tale- og forslagsrett): Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold HF, 1. etg møterom 028 Dato: 27. mars 2014 Tidspunkt: kl 16.00-20.00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Bjørn Walle leder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget.

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget. Frogn kommune Administrasjonsutvalget Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres

Detaljer

Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG

Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 30.10.2017 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox, tlf. 95275018 FROGN KOMMUNE Postboks 10 1441 DRØBAK Orgnr 963999089 Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG Vi viser til tilsyn den 24.10.2017.

Detaljer

Kravspesifikasjon Rammeavtale for bedriftshelsetjeneste (BHT tjenester) Ref: 12/3367

Kravspesifikasjon Rammeavtale for bedriftshelsetjeneste (BHT tjenester) Ref: 12/3367 Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Rammeavtale for bedriftshelsetjeneste (BHT tjenester) Ref: 12/3367 Side 1 av 7 Innhold 1 Organisering av oppdraget... 3 2 Beskrivelse av anskaffelsens tjenesteinnhold... 3 3

Detaljer

47-6. Fra tematiske regler til systematisk fragmentarisme

47-6. Fra tematiske regler til systematisk fragmentarisme 47-6 Fra tematiske regler til systematisk fragmentarisme Bakteppet Arbeidstilsynet har holdt på med prosjektet sitt i over 10 år Innspillene/kravene kom særlig fra NHO og små- og mellomstore bedrifter:

Detaljer

Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009

Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009 Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009 Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS advokat Ottar F. Egset, Føyen Advokatfirma DA Hva er HMS? I en rekke lover og forskrifter stilles det

Detaljer

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid.

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid. Side 1 av 6, versjon 02 2008-06 1. DEFINISJONER OG MÅL 1.1. DEFINISJONER Med INTERNKONTROLL menes å påse at krav til å fremme helse, miljø og sikkerhet fastsatt i, eller i medhold av lov eller forskrift,

Detaljer

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet KRISTIANSUND KOMMUNE VISJONER OG MÅL FOR Hovedverneombudet Visjon og mål for vernetjenesten i Kristiansund kommune Visjoner: Vernetjenesten skal være en viktig aktør i kommunens HMS arbeid, med verneombudet

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging.

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Saksframlegg til styret Møtedato 14.11.13 Sak nr: 056/2013 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser

Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser Thor Pundsnes, seniorinspektør Vestlandet 1 26.04.2017 2 YTRE PÅVIRKNINGER ARBEIDSTILSYNETS ARBEIDSMILJØMODELL INNGANGSDØRER TIL VURDERING AV ARBEIDSMILJØ

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1 ARBEIDSMILJØLOVEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 Målsetting med undervisningen : Gi en innføring og orientering om arbeidsmiljøloven Oversikt over roller,

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

SYSTEMHÅNDBOK. Helse, miljø og sikkerhet. Desember 1999 Oppdatert januar 2007 HMS INTERNKONTROLL. Kap: Sist dat.:

SYSTEMHÅNDBOK. Helse, miljø og sikkerhet. Desember 1999 Oppdatert januar 2007 HMS INTERNKONTROLL. Kap: Sist dat.: HMS Helse, miljø og sikkerhet SYSTEMHÅNDBOK Desember 1999 Oppdatert januar 2007 1 1. Mål 1.1 Overordna mål 1.2 Retningsmål for HMS i Odda kommune 1.3 Resultatmål 2. Organisering av Odda kommune 2.1 Organisasjonskart

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Informasjon om de nye HMS-forskriftene

Informasjon om de nye HMS-forskriftene Informasjon om de nye HMS-forskriftene HMS samarbeidsforum Anne Marte Solheim, rådgiver 21.06.2012 3 Hvilke forskrifter omfattes Hva omfattes Forskrifter som regulerer HMS på arbeidsplassen Arbeidsgiver

Detaljer

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD KJØREREGLER FOR HMS INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD 6. KARTLEGGING AV RISIKOFORHOLD 7. AVVIKSHÅNDTERING

Detaljer

Ny IA-avtale

Ny IA-avtale Ny IA-avtale 010310. Ny IA-avtale. Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om en omfattende tiltakspakke for å få ned sykefraværet og en ny og mer målrettet IAavtale. Fra pressemelding 240210 fra

Detaljer

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Mona Helene Brakstad tlf 952 22 599 Vinje Kommune v/rådmannen 3890 VINJE Tilsynsrapport med varsel om pålegg Åmot skule

Detaljer

Arbeidsmiljøopplæring - Arbeidstilsynet. Arbeidsmiljøopplæring Agder Arbeidsmiljø IKS. Arbeidstilsynet hvem er de og hva gjør de?

Arbeidsmiljøopplæring - Arbeidstilsynet. Arbeidsmiljøopplæring Agder Arbeidsmiljø IKS. Arbeidstilsynet hvem er de og hva gjør de? 1 Arbeidsmiljøopplæring - Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøopplæring Agder Arbeidsmiljø IKS Arbeidstilsynet hvem er de og hva gjør de? 25.9.2013 Gunn-Elise Lyngtveit Ramlet Seniorinspektør Arbeidstilsynet Sør-Norge

Detaljer

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet Systematisk Helse Miljø Sikkerhet Arbeid Hva er internkontroll / systematisk HMS arbeid? Forskriftens definisjon: Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune

HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune - Handlingsplan for HMS er en samling av generelle handlingsplaner og HMStiltak knyttet til arbeidet med IA, AKAN og bedriftshelsetjeneste Agder Arbeidsmiljø. Plan

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Noen sammenhenger - innledningsvis

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTEN

BEDRIFTSHELSETJENESTEN BEDRIFTSHELSETJENESTEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 BEDRIFTSHELSETJENESTEN FORSKRIFT OM ORGANISERING, LEDELSE OG MEDVIRKNING, KAP. 13 / SIDE 2 AML 3-3 Bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Vedtatt 17.juni 2005, endret ved lov av 21.desember 2005 og gjort gjeldende fra 01.01.06 litt om historien Tore Sund 1850.. Industrialisering,

Detaljer

Presentasjon ----------------------------------

Presentasjon ---------------------------------- Presentasjon ---------------------------------- Hvem er vi? Vestoppland Bedriftshelsetjeneste ble etablert i 1982 på Dokka Felles bedriftshelsetjeneste som eies av medlemsbedriftene Ca 323 medlemsbedrifter

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Klinikk5 Bedriftshelsetjeneste Tonje Tokle Sørdal. klinikk5

Årsrapport 2014 fra Klinikk5 Bedriftshelsetjeneste Tonje Tokle Sørdal. klinikk5 19.12.2014 Årsrapport 2014 fra Klinikk5 Bedriftshelsetjeneste Tonje Tokle Sørdal klinikk5 Årsrapport 2014 fra Klinikk5 Bedriftshelsetjeneste Tonje Tokle Sørdal 1. Innledning Det følgende er en oppsummering

Detaljer

God Vakt! Resultater og tiltak

God Vakt! Resultater og tiltak God Vakt! Resultater og tiltak Helse Midt-Norge 13. juni v/ prosjektleder Målene i God Vakt God Vakt skal føre til reduksjon i de belastninger som bidrar mest til arbeidsrelaterte skader og sykdommer i

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter fra 1.1.2013. Skal gjøre det enklere å jobbe helhetlig med arbeidsmiljøet

Nye arbeidsmiljøforskrifter fra 1.1.2013. Skal gjøre det enklere å jobbe helhetlig med arbeidsmiljøet Nye arbeidsmiljøforskrifter fra 1.1.2013 Skal gjøre det enklere å jobbe helhetlig med arbeidsmiljøet Ny forskriftsstruktur Arbeidsmiljøforskriftene Forskrifter som inngår Forskrifter som regulerer HMS

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

Informasjon om arbeidsmiljøforskriftene

Informasjon om arbeidsmiljøforskriftene Informasjon om arbeidsmiljøforskriftene 10.06.2013 2 De nye arbeidsmiljøforskriftene Bestemmelsene i 47 tidligere forskrifter er videreført og fordelt på seks nye forskrifter: Forskrift om organisering,

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 008/2011 27.01.11

Styret ved Vestre Viken HF 008/2011 27.01.11 Saksfremlegg Inkluderende arbeidsliv. (IA) Foretaksovergripende IA- mål og pilotprosjekter Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.01.11 Karin Ask-Henriksen Saksnr. Møtedato Styret

Detaljer

Årsrapport 2015 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste

Årsrapport 2015 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Årsrapport 2015 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Perioden: januar til desember 2015 20. januar 2016 Skrevet av: Tonje Tokle Sørdal, Bedriftssykepleier HMS rådgiver Årsrapport 2015

Detaljer

Handlingsplan HR-strategi 2013

Handlingsplan HR-strategi 2013 Handlingsplan HR-strategi 2013 Mål Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Kvalitet, Trygghet, Respekt

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - tunnel

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - tunnel Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - tunnel Del 2 - Arbeidsavtale, arbeidstid, BHT 5782: Er det inngått skriftlig arbeidsavtale med de ansatte? arbeidsmiljøloven 14-5 første ledd (Ikke

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ARBEIDSMILJØSEKSJONEN (AMS) OG SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 2009

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ARBEIDSMILJØSEKSJONEN (AMS) OG SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 2009 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ARBEIDSMILJØSEKSJONEN () OG SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Forebygge yrkesrelaterte Inkluderende arbeidsliv (IA) - Delta i ressursgruppe for IA i Svein-Erik Inset Ifølge møteplan helseplager/

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

VARSEL OM PÅLEGG, SYKEHUSKAMPANJEN GOD VAKT! TIL UBALANSE MELLOM OPPGAVER OG RESSURSER

VARSEL OM PÅLEGG, SYKEHUSKAMPANJEN GOD VAKT! TIL UBALANSE MELLOM OPPGAVER OG RESSURSER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 SYKEHUSET ØSTFOLD FREDRIKSTAD Postboks 16 1603 FREDRIKSTAD VARSEL OM PÅLEGG, SYKEHUSKAMPANJEN

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN Arbeidsmiljøloven En vernelov Hovedtemaer 1. Innledende bestemmelser 2. Plikter etter loven 3. Krav til arbeidsmiljøet Tema 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold Tønsberg møtereom 028 Dato: Tidspunkt: kl

Møteprotokoll. Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold Tønsberg møtereom 028 Dato: Tidspunkt: kl Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold Tønsberg møtereom 028 Dato: 02.12.2010 Tidspunkt: kl 14.00-18.00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Stein-Are Agledal styreleder

Detaljer

Prosjektmandat. HMS-policy for Helse Sør-Øst

Prosjektmandat. HMS-policy for Helse Sør-Øst Prosjektmandat HMS-policy for Helse Sør-Øst Hamar, 05.03.2009 1. Bakgrunn Helse Sør-Øst er en arbeids- og kunnskapsintensiv virksomhet som er avhengig av et velfungerende, helsefremmende og trygt arbeidsmiljø.

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan - 2018 Bakgrunn og mål Lillehammer kommune sin HMS/IA-handlingsplan skal gjenspeile hvordan vi systematisk skal jobbe for å oppnå et godt arbeidsmiljø og redusere sykefraværet. Det

Detaljer

VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Tove Istad Rådgiver Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA-avtalen Bygger på en tradisjon for samarbeid og tillit mellom myndigheter, arbeidstakere og arbeidsgivere.

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtedato: 19.11.2012 Fra kl. 13.00 Møtested: Møterom 5. etg. Fra saknr.: 13/12 Til saknr.: 19/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020

Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020 Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020 Forbedring gjennom klare ansvarsforhold og samarbeid Ledelse Klare ansvarsforhold Universell utforming God infrastruktur Risiko

Detaljer