Felles næringsapparat for Inn-Trøndelag. Utredning og anbefaling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Felles næringsapparat for Inn-Trøndelag. Utredning og anbefaling"

Transkript

1 1 s Felles næringsapparat for Inn-Trøndelag Utredning og anbefaling

2 2 Innhold Bakgrunn for utredning og anbefaling for ett felles næringsapparat... 3 Næringsutvikling som strategi... 3 Delstrategi... 4 Anbefaling... 4 Styringsdialogen mellom eier og selskap... 4 Avtaler og dialog mellom kommunene som oppdragsgiver og selskapet som utfører... 4 Organisering av fagmiljøet i det nye næringsselskapet... 4 Vår beskrivelse av et felles næringsapparat i et nytt selskap... 5 VISJON: «Inn-Trøndelag Utvikling - det gyldne midtpunkt for næringsutvikling»... 6 MISJON Inn-Trøndelag Utvikling... 6 MÅL Inn-Trøndelag Utvikling... 6 STRATEGI for Inn-Trøndelag Utvikling... 6 Handlingsplan - oppgavene til Inn-Trøndelag Utvikling... 7 Konklusjon... 7

3 3 Bakgrunn for utredning og anbefaling for ett felles næringsapparat Mandatet for dette utredningsarbeidet er gitt i handlingsdelen av Strategisk Næringsplan Inn- Trøndelag og vedtak i PSG : "Forslaget til strategisk næringsplan for Inn-Trøndelag med handlingsplan for 2016 ble behandlet i PSG Følgende ble vedtatt: 1. Forslag til Strategisk næringsplan for Inn-Trøndelag med handlingsplan for 2016 oversendes kommunene for utlegging til offentlig ettersyn. 2. Organiseringen av arbeidet følger strukturen i Inn-Trøndelagssamarbeidet, med PSG som overordnet styringsgruppe, ASG som administrativ styringsgruppe. Sekretariatet for Inn- Trøndelagssamarbeidet er sekretariat og samordner arbeidet med gjennomføring av handlingsplanene, og ansvarlig for prosessen med utarbeidelse av de årlige handlingsplanene. 3. Utredning av et felles næringsapparat for Inn-Trøndelagssamarbeidet gjøres av det eksisterende næringsapparatet i de fire kommunene, men i samarbeid med sekretariatet for Inn-Trøndelagssamarbeidet.» Sekretariatet for Inn-Trøndelagssamarbeidet og næringsapparatet i kommunene har etter vedtaket i PSG arbeidet med å utrede et felles næringsapparat for Inn-Trøndelagssamarbeidet. Denne utredningen innleder med en anbefaling og munner ut i en konklusjon som beskriver hva vi mener er oppgavene i et felles næringsapparat. Med utgangspunkt i oppgavene foreslås den mest hensiktsmessige organiseringen: et felles næringsapparat for kommunene i Inn-Trøndelag. Følgende strategier og tiltak i den strategiske næringsplanen er lagt til grunn for utredningen: Næringsutvikling som strategi Vi tolker dette slik; Kommunene i Inn-Trøndelag skal samordne veiledningsapparatet i ett felles selskap med lokal tilstedeværelse for at vi sammen skal jobbe for å skape et robust næringsliv som ruster seg for framtida i Inn-Trøndelag. Et felles utviklingsselskap skal svare på alle de tre hovedstrategiene med delstrategier i Strategisk Næringsplan Inn-Trøndelag ; 1) Regionforstørring a. Utvikle nye og mer hensiktsmessige samarbeidsløsninger basert på regionens fortrinn b. Styrke relevante nettverk både nasjonalt og internasjonalt. c. Styrke den fysiske infrastrukturen internt i regionen; med særlig fokus på veger, jernbane, fiber- og mobildekning. 2) Næringsutvikling a. Det grønne skiftet ta ut et større potensiale b. Styrke utviklinga i eksisterende næringsliv, samt følge opp de gode initiativ som allerede er gjort gjennom bl.a. tettere kobling mot FoU(I)I miljøene c. Veilednings- og utviklings-apparatet skal på en offensiv og helhetlig måte følge opp og støtte de ulike behovene som næringslivet har; fra gründere og entreprenører til modne bedrifter og klynger. 3) Posisjonering Med utgangspunkt i regionens naturlige fortrinn, skal Inn-Trøndelag ta en posisjon som den ledende grønne utviklingsregionen i Norge

4 4 Delstrategi Følgende delstrategi nevnes under Næringsutvikling som en hovedstrategi: «Veilednings- og utviklings-apparatet skal på en offensiv og helhetlig måte følge opp og støtte de ulike behovene som næringslivet har; fra gründere og entreprenører til modne bedrifter og klynger.» Vi tolker dette slik; Veilednings og utviklingsselskapet for Inn-Trøndelag skal sette sammen/ansette et komplementært fagteam, som skal jobbe strukturert og samordnet for å gi en skreddersydd, offensiv, kunnskapsbasert og helhetlig oppfølging til gründere, entreprenører, bedrifter, nettverk og klynger på tvers av kommunegrensene. Anbefaling Tiltaket i handlingsdelen i den strategiske næringsplanen sier at vi skal «Etablere en effektiv organisering av det regionale veilednings- og utviklingsapparatet.» For å sikre dette, anbefaler vi at næringsarbeidet for Inn-Trøndelag organiseres i et eget utviklingsselskap, da som et aksjeselskap der alle kommunene er likeverdige eiere og alle næringsmedarbeidere og sjefene er ansatt. Selskapet skal ha lokal tilstedeværelse for å sikre nærhet til kundene og god lokalkunnskap. Samtidig bør fagpersonene ha kontorplass i et felles innovasjonsmiljø. Vår videre begrunnelse for å anbefale et eget utviklingsselskap tar altså utgangspunkt i hensiktsmessighet relatert til styringsdialog og organisering for å sikre et sterkt og kompetent fagmiljø for næringsutvikling i Inn-Trøndelag og det enkelte lokalsamfunn. Styringsdialogen mellom eier og selskap Aksjeloven legges til grunn for styringen av det felles næringsutviklingsselskapet. I et aksjeselskap legges føringer for styringsdialogen i generalforsamling og styremøter. Vi har foreslått en lik fordeling av eierskap mellom de deltakende kommuner i et nytt selskap, en aksje vil derfor være en stemme i generalforsamling. Ordførerne i de enkelte kommunene vil utgjøre eierne og generalforsamling. Den politiske styringen gjøres i generalforsamling og eiermøter. Ved etablering av selskapet utarbeides det vedtekter som skal sikre et omforent verdigrunnlag og formål for selskapet. Mellom generalforsamlingene er det styret for selskapet som har delegert ansvar for styringen av selskapet, og i det daglige arbeidet er driften delegert til en daglig leder. På saksnivå forutsettes det en god dialog og samarbeid mellom det nye selskapet og administrasjonen i kommunene. Avtaler og dialog mellom kommunene som oppdragsgiver og selskapet som utfører Det nye selskapet skal ha lokal tilstedeværelse i alle fire kommuner for å sikre nærhet til kundene. Definisjonen av lokal tilstedeværelse avtalefestes ved opprettelsen av det nye selskapet, slik at kommunene får ivaretatt sine ulike behov gjennom den avtalen de inngår med selskapet. Kommunenes sine ulike behov, størrelse og økonomiske bidrag inn i selskapet skal gjenspeiles i avtalen mellom selskapet og den enkelte kommune. Organisering av fagmiljøet i det nye næringsselskapet Vår utredning viser at det i tillegg til lokal tilstedeværelse, er viktig for fagpersonene å ha kontorplass i et felles innovasjonsmiljø for å sikre god kunnskapsdeling, tilgang på et større kompetansemiljø, som 2. linjetjeneste, forskning, undervisning osv. I det daglige betyr denne vekslingen mellom lokal tilstedeværelse og et felles innovasjonsmiljø, at fagpersonene skal ha jevnlige felles møter/fagsamlinger for å sikre god oppfølging av møtebookinger med næringslivet og gründere,

5 5 metodeutvikling, kompetanse og kunnskapsdeling, saksbehandling m.m. Det vil si at næringsmedarbeiderne og sjefene i de fire kommunene samlet skal ivareta førstelinjetjenesten lokalt og i Inn-Trøndelag. I innspillsmøte med næringsforeningene i kommunene i Inn-Trøndelag 1, ble følgende uttalt: «Det som vi mener er mest hensiktsmessig for næringslivet er, at 1. linjetjenesten er organisert slik at kompetansen samles i ett selskap, og at dette selskapet totalt sett sitter på den rette kompetansen - uavhengig av sted.» Etablering av et heleid kommunalt aksjeselskap, løser også utfordringen med at 1. linjetjenesten som oppdrag skal kunne tildeles direkte til et utviklingsselskap som kommunalt oppdrag uten konkurranse, og derved være i tråd med "Lov om offentlige anskaffelser". Dette understøtter vår anbefaling om å etablere ett utviklingsselskap som de kommunene har likt eierskap i, og at lønns-, drifts- og utviklingsmidler overføres i trå med oppdraget om å utføre 1.linjetjenesten lokalt og regionalt. Det nye næringsutviklingsselskapet kan tilrettelegge for tilgang til en spisskompetanse-pool som kan skreddersys som tjenestesalg til den enkelte kommune. Oppgaver som i dag ivaretas av næringssjefene. Vår beskrivelse av et felles næringsapparat i et nytt selskap Et felles næringsapparat som organiseres som et aksjeselskap, (F.eks. Inn-Trøndelag Utvikling AS), beskrives videre her med en foreslått visjon, misjon, mål, strategier, oppgaver og verdigrunnlag. Inn-Trøndelag Utvikling VISJON Inn-Trøndelag Utvikling MISON Inn-Trøndelag Utvikling MÅL for 2016 Inn-Trøndelag Utvikling STRATEGI for 2016 Inn-Trøndelag Utvikling Handlingsplan 2016 VISJON Inn-Trøndelag Utvikling - det gyldne midtpunkt for næringsutvikling» MISJON: For å skape fremtidens arbeidsplasser, skal Inn-Trøndelag Utvikling AS guide og veilede bedrifter og gründere i første fase av bedriftsutviklingen i Inn-Trøndelag MÅL: Se eget avsnitt STRATEGI: 1. Strategi Regionforstørring 2. Næringsutvikling 3. Posisjonering HANDLINGSPLAN: Se eget avsnitt 1 Innspillsmøte med lederne i næringsforeningene ble avholdt 30. mai 2016

6 6 VISJON: «Inn-Trøndelag Utvikling - det gyldne midtpunkt for næringsutvikling» Vi foreslår følgende visjon for Inn-Trøndelag Utvikling - «Det gyldne midtpunkt for næringsutvikling». Denne visjonen skal fortelle at Inn-Trøndelagsregionen ønsker å fremstå som en enhetlig, attraktiv og dynamisk region med ett felles utviklingsselskap. Vi ønsker å ta en posisjon som en næringsvennlig region i Norge at vi blir «det gyldne midtpunkt for næringsutvikling». Det betyr at bedrifter og gründere skal oppleve at det er mer positivt å ta kontakt med denne regionen og disse fire kommunene, sammenlignet med tilsvarende regioner, fordi servicen og oppfølgingen er slik at næringslivet/gründere holder farten og lykkes i sitt arbeid. Da får næringslivet en framoverlent holdning, tør å ta sjanser, er mer innovative og framtidsrettet i sitt arbeid. Visjonen plasserer utviklingsselskapet geografisk til Inn-Trøndelag ved at den knytter oss til Norges geografiske midtpunkt som en helt unik posisjon som ingen ta fra oss, og Den Gyldne Omvei som er en meget sterk merkevare også tydelig geografisk plassert på Inn-Trøndelag. MISJON Inn-Trøndelag Utvikling For å skape fremtidens arbeidsplasser i regionen, skal Inn-Trøndelag Utvikling guide og veilede bedrifter og gründere i første fase av bedriftsutviklingen til raskeste vei til markedet. MÅL Inn-Trøndelag Utvikling Med utgangspunkt i handlingsdelen av Strategisk Næringsplan Inn-Trøndelag , er det følgende mål som skal ivaretas (ikke i prioritert rekkefølge): Utvikle et robust kvadruppel-helixsamarbeid i regionen. Det planlagte innovasjonssenteret ved Nord universitet er en del av dette Nytte de eksisterende nettverkene og alternativt etablere nye regionale bransjenettverk og møteplasser på tvers av bransjer. Kompetanseutvikling i næringsapparatet. Samle de ledende aktørene og utarbeide en felles handlingsrettet strategi for å sette fokus på mulighetene for å utnytte regionens naturressurser og bli landets ledende på dette for eksempel gjennom Mære Landbruksskole og innovasjonssenter. Veilednings- og utviklings-apparatet skal på en offensiv og helhetlig måte følge opp og støtte de ulike behovene som næringslivet har; fra gründere og entreprenører til modne bedrifter og klynger. Akselerert ide`- og prosjektutvikling i samarbeid med relevante partnere. Næringsapparatet skal tilby riktig og tilstrekkelig kompetanse innenfor prosjekt og prosessledelse. Bruke, og utnytte de offentlige virkemidlene på en effektiv måte spesielt inn mot det grønne skiftet. Være en premissleverandør på vegne av næringslivet inn i infrastrukturprosjekt. STRATEGI for Inn-Trøndelag Utvikling Arbeidet i Inn-Trøndelag Utvikling skal jobbe etter de til enhver tid vedtatte strategiene for næringsutvikling i Inn-Trøndelag. Ved oppstarten av selskapet er det de tre hovedstrategiene med delstrategier i Strategisk Næringsplan Inn-Trøndelag : 1. Regionforstørring 2. Næringsutvikling 3. Posisjonering

7 7 Handlingsplan - oppgavene til Inn-Trøndelag Utvikling Inn-Trøndelag Utvikling skal ivareta følgende oppgaver (ikke i prioritert rekkefølge): Ungdomssatsing Næringsfond, veiledning, saksinnstilling Kartlegging av forretningsideer Veiledning av forretningsideer Kobling (kvadruppel helix) Fasilitering av møter, prosjekt osv. Bedriftsnettverk og klyngedanning Pådriver for utvikling, innovasjon, Innflagging av bedrifter (akkvisisjon) Kompetansenav for bedrifter og gründere FOU, kobling til næringsliv Omdømme/profilarbeid utvikling og ivaretagelse Metodeutvikling av helhetlig innovasjonsmodell Kunnskapsutvikling og deling Prosess prosjektkompetanse ivaretas, utvikles og tilbys Være påkoblet kommunale nærings og samfunnsplaner og strategiarbeid Ansvarlig for kommunene og regionen sine næringsutviklingsstrategier Tilby mellomromskompetanse Salg av spisskompetanse Legge til rette for møteplasser arenaer for gründere og bedrifter Grensesnitt i tjenesteytingen ovenfor bedrifter og gründere: Tydeliggjøre grensesnittet for hva kommunene som administrasjon skal ivareta og hva det nye næringsutviklingsselskapet skal ivareta: Utvikle næring innenfor områder der vi har konkurransefortrinn: o Matfatet/havbruk o Teknopeut (helse og teknologi) o Living lab o Virtuell veiledningstjeneste (multimedia Nord U) o Grønne skiftet bioøkonomi o Smarte energiløsninger o Råvarer Konklusjon For å sikre at veilednings- og utviklingsapparatet i Inn-Trøndelag på en offensiv og helhetlig måte følger opp og støtter de ulike behovene som næringslivet har; fra gründere og entreprenører til modne bedrifter og klynger, ser vi det som mest hensiktsmessig at næringsarbeidet for Inn-Trøndelag organiseres i et aksjeselskap der alle kommunene er likeverdige eiere og alle næringsmedarbeidere og sjefene er ansatt. Selskapet skal ha lokal tilstedeværelse for å sikre god lokalkunnskap og nærhet til kundene. De målene som er beskrevet i Strategisk næringsplan, mener vi løses best gjennom å etablere Inn- Trøndelag Utvikling som et aksjeselskap, fordi det er viktig med likeverdighet i eierskapet i etableringen av det nye selskapet. Erfaringene fra tilsvarende selskapsform i Steinkjer, er at det har

8 8 fungert meget godt at næringslivet sitter i styret, dette gir selskapet troverdighet og viktig nettverk. Dette understøttes med signalene fra næringsforeningene i Inn-Trøndelag; de sier at det er ønskelig at næringslivet sitter i styret og gjennom det er representert i styringen av selskapet. Som nevnt, vil etablering av et heleid kommunalt aksjeselskap løse utfordringen med at 1. linjetjenesten som oppdrag skal kunne tildeles direkte til et utviklingsselskap som kommunalt oppdrag uten konkurranse, og derved være i tråd med Lov om offentlig anskaffelse. Vår konkusjon understøttes også i tilbakemeldingen i næringslivsundersøkelser gjennomført i Steinkjer i 2010 og 2016, der graden av tilfredshet med å organisere kommunens næringsavdeling i et eget aksjeselskap ble målt («Hvor næringsvennlig er kommunen?»), i begge disse målingene gir næringslivet sterk tilslutning til aksjeselskap som organisasjonsform, fordi det gir innovasjonshøyde og rask reaksjonstid i arbeidet. Avslutningsvis vil vi peke på at etableringen av et aksjeselskap gir rom for salg av spisskompetanse, og at det kan være nødvendig for å rekruttere rett kompetanse og gjøre det attraktivt å jobbe i selskapet. Dette vil bidra til at det nye næringsselskapet har rett kompetansesammensetning. Når næringssjefene blir ansatt i et felles utviklingsselskap, blir det større fokus på og mer kapasitet til å følge opp næringsutviklingsarbeidet lokalt og regionalt. Det nye selskapet (for eksempel. Inn- Trøndelag utvikling AS) blir da et næringsselskap med et komplementært fagteam, som vil jobbe strukturert og samordnet for å gi en skreddersydd, offensiv, kunnskapsbasert og helhetlig oppfølging til gründere, entreprenører, bedrifter, nettverk og klynger på tvers av kommunegrensene.

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2015/6507 Klassering: 144 Saksbehandler: Anders Haraldsen/Svein Åge Trøbakk STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR INN-TRØNDELAGSSAMARBEIDET

Detaljer

Fosen regionråd Næringsvennlig region Presentasjon UTKAST sluttrapport

Fosen regionråd Næringsvennlig region Presentasjon UTKAST sluttrapport www.pwc.no Fosen regionråd Næringsvennlig region Presentasjon UTKAST sluttrapport 12.5.17 Agenda 1. Bakgrunn 2. Hovedkonklusjon 3. Næringslivets behov 4. Analyser, planer og utviklingstrekk (og påvirkning

Detaljer

Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst?

Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst? Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst? Styrke regionenes vekstkraft Lokalt forankrete strategier og tiltak -- Tiltak skal være basert på helhetlig samfunnsanalyse Programmet er initiert av

Detaljer

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS.

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS. AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS VEDR. NÆRINGSARBEID. 24.06.2015. Side 1 av 5 1. BAKGRUNN Hattfjelldal Vekst skal jobbe med forretningsideer i kommunen som har et lokalt, regionalt

Detaljer

Torun Bakken Ingvill Flo Johannes Skaar

Torun Bakken Ingvill Flo Johannes Skaar Torun Bakken Ingvill Flo Johannes Skaar Hva er regional omstilling? Tilbud til kommuner i omstilling Verktøy for omstilling av lokalt næringsliv Økonomisk støtte fra fylkeskommunen Hva er INs rolle? Nasjonalt

Detaljer

Næringsvennlig region. Et verktøy som skal bidra til vekst og utvikling i næringslivet

Næringsvennlig region. Et verktøy som skal bidra til vekst og utvikling i næringslivet Næringsvennlig region Et verktøy som skal bidra til vekst og utvikling i næringslivet Strategisk næringsplan skal følges opp Endring, innovasjon og utvikling i eksisterende næringsliv Mulighetsområde FORSVAR

Detaljer

Næringsvennlig region. Et verktøy som skal bidra til vekst og utvikling i næringslivet

Næringsvennlig region. Et verktøy som skal bidra til vekst og utvikling i næringslivet Næringsvennlig region Et verktøy som skal bidra til vekst og utvikling i næringslivet Strategisk næringsplan skal følges opp Endring, innovasjon og utvikling i eksisterende næringsliv Mulighetsområde FORSVAR

Detaljer

Saksframlegg. Malvik Næringsutvikling - fremtidige status. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Malvik Næringsutvikling - fremtidige status. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: U01 Arkivsaksnr: 2015/665-1 Saksbehandler: Kristian Rolstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Malvik Næringsutvikling - fremtidige status Vedlegg: F.sak 237/88

Detaljer

Regional omstilling. Ordningen Regional omstilling bidrar til vekst og verdiskaping i kommunene. Næringsvennlig region

Regional omstilling. Ordningen Regional omstilling bidrar til vekst og verdiskaping i kommunene. Næringsvennlig region Regional omstilling Regional omstilling er en ekstraordinær innsats for kommuner eller regioner hvor det lokale næringslivet forvitrer eller forsvinner, og mange arbeidsplasser går tapt. Ordningen Regional

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Notat til politisk ledelse i Inderøy kommune som grunnlag for videre diskusjon

Notat til politisk ledelse i Inderøy kommune som grunnlag for videre diskusjon Notat til politisk ledelse i Inderøy kommune som grunnlag for videre diskusjon Vedrørende intensjonsavtalen mellom Steinkjer, Verran og Snåsa Forhandlingsutvalgene i de tre kommunene med politisk og administrativ

Detaljer

Tilsagnsnr. Vurdering

Tilsagnsnr. Vurdering Tilsagnsbrev Søknadsår 2016 Støtteordning Inntrøndelag regionalt næringsfond Tittel Delfinansiering ByRegionprogrammet Søker Steinkjer kommune Gyldig til dato - Arkivsak Status Sendt Tilsagnsnr Saksbehandler

Detaljer

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Innhold Litt om innovasjon Litt om Innovasjon Norge Litt om samarbeid Noen eksempler

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad Averøy kommune ORKidé v /Mons Otnes Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/1537-14 Astri Christine Bævre Istad 23.09.2013 Deltakelse i prosjektet "Nordmøre i Samspill - en felles

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet

MØTEPROTOKOLL. Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet MØTEPROTOKOLL Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet Møtedato: 08.04.2016 Tidspunkt: 12:00-15:00 Møtested: Steinkjer rådhus, Fredrikkesalen Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr.

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING MØTE MED REFERANSEGRUPPA 03. mai 2013 Formål Fremtidsrettet og bærekraftig næringsutvikling i Buskerud Hva betyr det? Regional plan for verdiskaping og

Detaljer

Forretningsplan IndPro AS

Forretningsplan IndPro AS Forretningsplan IndPro AS Plan for videreføring av nyskapings- og utviklingsprogrammet 2002-2007 Orientering til Innherred samkommunestyre 26. oktober 2006 Innhold Bakgrunn Forretningsidé, visjon og mål

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Strategisk retning Det nye landskapet

Strategisk retning Det nye landskapet Strategisk retning 2020 Det nye landskapet 1. Innledning Kartverkets kjerneoppgaver er å forvalte og formidle viktig informasjon for mange formål i samfunnet. Det er viktig at våre data og tjenester er

Detaljer

Leksvik Industriell Vekst

Leksvik Industriell Vekst Leksvik Industriell Vekst 2015 Leksvik Industriell Vekst Konsern LIV Holding AS Aksjekapital kr 6 634 000 100 % 100 % LIV Eiendom AS Aksjekapital kr 8 534 000 LIV AS (Leksvik Industriell Vekst AS) Aksjekapital

Detaljer

2015 til Handlingsplan

2015 til Handlingsplan 2015 til 2018 Handlingsplan Bjørn Larsen Mosjøen Næringsforening 21.04.2015 Visjon En aktiv pådriver til næringsutvikling i Vefsn. Strategi MNF skal måles på oppnådde resultater ved: Målrettet påvirkning

Detaljer

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Petropolen, 23.april 2015 Bjørnar Loe, Daglig leder ON Offshore Network 2 24 registrerte DELTAGERE 3 Overordnet

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSUTVIKLINGSPLAN Kommunens ambisjoner og tanker rundt etablering av en «Næringskomite»

STRATEGISK NÆRINGSUTVIKLINGSPLAN Kommunens ambisjoner og tanker rundt etablering av en «Næringskomite» STRATEGISK NÆRINGSUTVIKLINGSPLAN Kommunens ambisjoner og tanker rundt etablering av en «Næringskomite» Med fokus på dialog og samarbeid, og for innspill til den nye planen Tore Ulsund Kommunalsjef - SUM

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

ByR Fase; SAMFUNNSANALYSEN GJENNOMGANG OG WORKSHOP Sannan Hotel torsdag 16. april 2015

ByR Fase; SAMFUNNSANALYSEN GJENNOMGANG OG WORKSHOP Sannan Hotel torsdag 16. april 2015 ByR Fase; SAMFUNNSANALYSEN GJENNOMGANG OG WORKSHOP Sannan Hotel torsdag 16. april 2015 Film fra Filmavisa (1953) for å sette oss i stemning. (Steinkjer en moderne og stilfull by). https://www.youtube.com/watch?v=steagxh07qu

Detaljer

Samfunnssikkerhet og beredskap. Verdiskapingsinitiativet i Vestfold

Samfunnssikkerhet og beredskap. Verdiskapingsinitiativet i Vestfold Identifiserte nasjonale svakheter og mangler. Kartlegge kompetansemiljøer i Vestfold og Telemark. Har vi riktig kompetanse, ressurser og erfaringer? Gjennomgang av 18 rapporter og utredninger. Svakheter

Detaljer

ByR programmet Inn-Trøndelag

ByR programmet Inn-Trøndelag ByR programmet Inn-Trøndelag Prosjektbeskrivelse Fase 1 12.06 2014 Målsettingene Utarbeide felles utviklingsstrategier for Inn-Trøndelag Utnytte potensialet som ligger i samskapt merverdi i alle deler

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet

MØTEPROTOKOLL. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet MØTEPROTOKOLL Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet Møtedato: 27.06.2016 Tidspunkt: 12:00-15:30 Møtested: Steinkjer rådhus, Asbjørn Følling, 4.etasje Følgende medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Strategisk plattform Vedtatt Revidert des. 2013

Strategisk plattform Vedtatt Revidert des. 2013 Strategisk plattform 2012-2015 Vedtatt 11. 6. 2012. Revidert des. 2013 Kompetansesenter for distriktsutvikling - KDU Forankring og hensikt Kompetansesenter for distriktsutvikling (KDU) et er en faglig

Detaljer

Regional plan for verdiskaping

Regional plan for verdiskaping Regional plan for verdiskaping 18.12.2017 Overordnet mål for de tre planene: Mulighetenes Oppland i en grønn framtid: «Vekst i befolkning og bærekraftige arbeidsplasser i Oppland» Regional plan for verdiskaping:

Detaljer

Strategisk plan for Futurum AS

Strategisk plan for Futurum AS Strategisk plan for Futurum AS 2016-2020 INNHOLD 1 VISJON... 4 2 FORRETNINGSIDE:... 4 3 HOVEDMÅL:... 4 4 FUTURUMS AKTIVITET... 4 5 FUTURUMS EIERE... 5 6 FUTURUMS OMDØMME... 5 7 FUTURUMS MÅLING... 5 8 FUTURUMS

Detaljer

Handlingsplan 2018 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark

Handlingsplan 2018 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark Handlingsplan 2018 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark 2015-2018 Forord Strategisk næringsplan for Midt-Telemark 2015-2018 (SNP) er utarbeidet på oppdrag

Detaljer

Søknadskonferanse Informasjon GCE

Søknadskonferanse Informasjon GCE Søknadskonferanse Informasjon GCE Bjørn Arne Skogstad 22.01.2015 Jointly owned by AGENDA 1. Introduksjon formålet med møtet 2. Overordnede mål 3. Målgruppe og tilbud 4. Kriteriene 2015 5. Noen tips på

Detaljer

FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf:

FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10 Behandlet av: Saksnr.: Møtedato: Saksbeh.: Rådmannsgruppa Arbeidsutvalget 13.02.18 TB Styret 01/18 02.03.18 TB Navn på saken Oppfølging av styrets vedtak

Detaljer

PROTOMORE. Gjemnes Næringsforum 6. oktober 2016

PROTOMORE. Gjemnes Næringsforum 6. oktober 2016 PROTOMORE Gjemnes Næringsforum 6. oktober 2016 Agenda 1. ProtoMore 2. Nytt Næringsliv Hoppid.no Inkubator 3. Etablert Næringsliv LeanForum Nordvest ikuben Innovasjonslab Etter- og videreutdanningstilbud

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONALT INNSPILLSMØTE - GOL 26. april 2013 Regional planstrategi Planstrategien skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer,

Detaljer

Regionale planer og næringsutvikling. Are Kristiansen og Jan Willy Føreland

Regionale planer og næringsutvikling. Are Kristiansen og Jan Willy Føreland Regionale planer og næringsutvikling Are Kristiansen og Jan Willy Føreland 11.04.2018 Vi har sett på seks regioner Bergensområd et Buskerudbyen 2 Haugalande t Stavangerregion en Grenland Kristiansandsregionen

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Kortversjon med fundament, overordnet mål, mål og strategier Fullstendig versjon finner du på www.trondheim-chamber.no/snp Utarbeidet for Trondheimsregionen

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Referat fra møte i ASG for Inn-Trøndelag

Referat fra møte i ASG for Inn-Trøndelag Referat fra møte i ASG for Inn-Trøndelag Møtedato Sted Referent 24.06.2015 Steinkjer Hilmar Aleksandersen Anders H Haraldsen Deltagere Forfall Truls Eggen, Rådmann Snåsa Jacob Almlid, Rådmann Verran Jon

Detaljer

Næringsutvikling med klynger og nettverk

Næringsutvikling med klynger og nettverk Næringsutvikling med klynger og nettverk Janne Buhaug Næringssjef Buskerud fylkeskommune P6 samfunnsutviklerrollen 4. juni 2018 Regionale planer Regional plan og strategiske satsningsområder Bredt strategisk

Detaljer

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013 Pådriver for økt verdiskaping Håvar Risnes,14. februar 2013 Hva kjennetegner SMBer I en verden i forandring - It s all about People to People business Varig vekst, overlevelse og profitt - gjennom aktive

Detaljer

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Saknr. 12/11896-26 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med følgende forslag

Detaljer

Teksten settes her. med ny næringsplan!

Teksten settes her. med ny næringsplan! Teksten settes her med ny næringsplan! Agenda - Bakgrunnen - Prosessen - Resultater ett år etter - Hva har vi lært Bakgrunn for prosessen - Tiltak i kommuneplanens langsiktige del - Flere utdaterte planer

Detaljer

Behov for kraftsamling og prioritering: - Ringeriksregionen; Ringerike, Hole og Jevnaker

Behov for kraftsamling og prioritering: - Ringeriksregionen; Ringerike, Hole og Jevnaker Behov for kraftsamling og prioritering: - Ringeriksregionen; Ringerike, Hole og Jevnaker Kollegaforum, Lampeland 21.11.18 Harriet Slaaen og Steinar Aasnæss 29.11.2018 1 Status for vekst i Ringeriksregionen*

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei VIDERE SAMARBEID OM INTERKOMMUNALT NÆRINGSARBEID Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

ByR STEINKJERREGIONEN SØKNAD TIL FASE 2

ByR STEINKJERREGIONEN SØKNAD TIL FASE 2 ByR STEINKJERREGIONEN SØKNAD TIL FASE 2 Landbruk 21 Skog 22 Midt i biomassen med blikket rettet framover ByREGIONS PROGRAMMET _ FASE1 Prosjektet har som mål å stimulere til samskapt merverdi i alle deler

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen vedtatt november 2012 Visjon 25000

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2015-2017 MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter MNU skal i næringssaker

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Forretningsplan for Invest in Agder

Forretningsplan for Invest in Agder Forretningsplan for Invest in Agder Det er en økende konkurranse mellom land, regioner og byer om å tiltrekke seg de beste folkene, kompetanse, bedrifter og investorer. Globaliseringen gjør at denne attraktivitetskonkurransen

Detaljer

Bioøkonomi for Innlandet. Thomas Breen AP, Fylkesråd for næring og helse. Leder av styringsgruppen for bioøkonomi strategi i Innlandet.

Bioøkonomi for Innlandet. Thomas Breen AP, Fylkesråd for næring og helse. Leder av styringsgruppen for bioøkonomi strategi i Innlandet. Bioøkonomi for Innlandet Thomas Breen AP, Fylkesråd for næring og helse. Leder av styringsgruppen for bioøkonomi strategi i Innlandet. Vedtak i felles fylkesting (mars -15) Fylkeskommunene i Hedmark og

Detaljer

Utkast til UBs strategi

Utkast til UBs strategi Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: Styresak: 8/2015 Sak nr.: 15/4916 Møtedato: 16.06. 2014 Utkast til UBs strategi 2016-2022 Gjeldende strategi for Universitetsbiblioteket (UB) utløper

Detaljer

ARBEIDSGRUPPE 1 PRINSIPPER - MÅL - VISJON. Møte forhandlingsutvalg, kommunereform

ARBEIDSGRUPPE 1 PRINSIPPER - MÅL - VISJON. Møte forhandlingsutvalg, kommunereform ARBEIDSGRUPPE 1 PRINSIPPER - MÅL - VISJON Møte forhandlingsutvalg, kommunereform 01.12.2016 ARBEIDSGRUPPE 1: Guri Bråthen leder Tove Beate Skjolddal Karlsen Bjørn Iddberg Svein Håvard Korshavn Leif Waarum

Detaljer

Handlingsplan 2017 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark

Handlingsplan 2017 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark Handlingsplan 2017 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark 2015-2018 Forord Strategisk næringsplan for Midt-Telemark 2015-2018 (SNP) er utarbeidet på oppdrag

Detaljer

Strategi Forord

Strategi Forord Forord Distriktssenteret sin Strategi 2020 skal vere eit praktisk verktøy til inspirasjon i vårt daglege arbeid. Strategi 2020 skal sikre oss god retning og måloppnåing. På den måten kan lokalt utviklingsarbeid

Detaljer

Handlingsplan 2016 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark

Handlingsplan 2016 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark Handlingsplan 2016 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark 2015-2018 Forord Strategisk næringsplan for Midt-Telemark 2015-2018 (SNP) er utarbeidet på oppdrag

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

KOMPETANSESTRATEGI FOR TRØNDELAG

KOMPETANSESTRATEGI FOR TRØNDELAG KOMPETANSESTRATEGI FOR TRØNDELAG Dialogkonferanse Innherred, Jægtvolden 5. april 2019 Lisbeth Pedersen Samfunnsutviklerrollen Tre dimensjoner ved samfunnsutvikling Gi strategisk retning til samfunnsutviklingen

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Formannskapet 21/ Kommunestyret 31/

Utvalgssak Møtedato Formannskapet 21/ Kommunestyret 31/ TINN KOMMUNE Arkiv: Saksnr.: 2019/483-1 Saksbeh.: Rune Engehult Dato: 06.03.2019 Saksfremlegg SAKSFRAMLEGG Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 21/19 19.03.2019 Kommunestyret 31/19 28.03.2019 Rådmannens

Detaljer

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning OVERORDNET STRATEGI Kunnskap framtid verdiskapning Visjon Førstevalget for forskning og kunnskapsbasert næringsliv. Formål Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL) skal være en pådriver og utvikler for bedring av

Detaljer

kommunenes bidrag, i tråd med dette, økes fra 2020 i samsvar med forslag til opptrapping i de kommunale vedtakene høsten 2017.

kommunenes bidrag, i tråd med dette, økes fra 2020 i samsvar med forslag til opptrapping i de kommunale vedtakene høsten 2017. MØTEREFERAT Utvalg: Arbeidsutvalget i Namdal regionråd Tid: Mandag 17. september 2018 kl. 09.00-14.00 Til stede: Amund Hellesø, Hege Nordheim-Viken (til 12.00), Per Olav Tyldum, Arnhild Holstad (til 11.20),

Detaljer

INNHOLD. 1. Innledning 3 2. Rammebudsjett 6 3. Innsatsområder 7 4. Oppsummering 9

INNHOLD. 1. Innledning 3 2. Rammebudsjett 6 3. Innsatsområder 7 4. Oppsummering 9 HANDLINGSPLAN 2019 INNHOLD 1. Innledning 3 2. Rammebudsjett 6 3. Innsatsområder 7 4. Oppsummering 9 2 OM SØR-VARANGER UTVIKLING AS (SVU) - Et attraktivt samfunn med vekstkraft 1. INNLEDNING Handlingsplanen

Detaljer

Omstilling Sør-Varanger kommune. Handlingsplan

Omstilling Sør-Varanger kommune. Handlingsplan Omstilling 2016-2022 Sør-Varanger kommune Handlingsplan 2016-2017 Vedtatt av kommunestyret: 15. juni 2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Hva sier omstillingsplanen?... 3 1.2 Om handlingsplanen...

Detaljer

Hvordan jobbe smart? Innovasjonsstrategier i Sør-Trøndelag

Hvordan jobbe smart? Innovasjonsstrategier i Sør-Trøndelag Hvordan jobbe smart? Innovasjonsstrategier i Sør-Trøndelag Europa i min region. Er regionen vår smart nok? Hordaland fylkeskommune Amalie Skram videregående skole, Bergen 2014-11-12 Håkon Finne SINTEF

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Diskusjonsnotat - styringsdokument for inn-trøndelagregionen

Diskusjonsnotat - styringsdokument for inn-trøndelagregionen Arkivsak. Nr.: 2013/1065-60 Saksbehandler: Peter Ardon Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Diskusjonsnotat - styringsdokument for inn-trøndelagregionen 2017-2019 Rådmannens forslag til

Detaljer

Saknr. 9039/08. Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn PLAN FOR INNOVASJONSSTRUKTUR I HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 9039/08. Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn PLAN FOR INNOVASJONSSTRUKTUR I HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 9039/08 Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget vedtar plan for innovasjonsstruktur

Detaljer

Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid. Regional plan for verdiskaping Valdresrådet OFK

Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid. Regional plan for verdiskaping Valdresrådet OFK Regional plan for verdiskaping Valdresrådet 20.9.2017 OFK Hovedmål med Verdiskapingsplanen: Vekst i arbeidsplasser og verdiskaping over gjennomsnittet for landet innen de prioriterte plantema Avgrensing:

Detaljer

En innovasjon blir til: Digital støttespiller

En innovasjon blir til: Digital støttespiller Foto: Jo Michael En innovasjon blir til: Digital støttespiller Dialogkonferanse Digital støttespiller, Trondheim 14. mai 2014 St. Olavs hospital, Klinikk for rus og avhengighetsmedisin og Stavne Arbeid

Detaljer

Handlingsprogram for Næringsutvikling

Handlingsprogram for Næringsutvikling Handlingsprogram for Næringsutvikling - 2017 Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling skal stimulere til økt verdiskaping og høyere antall arbeidsplasser i

Detaljer

Utkast til Strategisk Næringsplan for Tolga kommune

Utkast til Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Utkast til Strategisk Næringsplan for Tolga kommune 2013-2020 Strategisk Næringsplan for Tolga kommune 2013 2020 - høringsutkast Side 1 Innholdsfortegnelse: Forord s. 3 Visjon s. 5 Overordnet målsettinger

Detaljer

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen Vedtatt 11.10.2016 Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen 2016-2020 VISJON: Hamarregionen 100 000 HOVEDMÅL: Et felles løft for økt bosetting, arbeidsmuligheter og gode opplevelser.

Detaljer

Strategi Vedtatt

Strategi Vedtatt Strategi 2018 2020 Vedtatt 14.8.2018 R Dette dokumentet omhandler Regelrådets strategi for treårsperioden 2018-2020, inkludert en strategi for kommunikasjon og samfunnskontakt, og utvikling av organisasjonen.

Detaljer

Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget. Harald Kjelstad

Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget. Harald Kjelstad Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget Harald Kjelstad SIVAs engasjement i Nordland Forsknings/-kunnskapsparker Næringshager Utviklingsselskap Eiendomsselskap/bygg Såkorn/venturefond Industri-inkubator

Detaljer

Overordnet mål (uendret): Trondheimsregionens andel av brutto nasjonalprodukt (BNP) skal tilsvare vår andel av befolkningen i 2020

Overordnet mål (uendret): Trondheimsregionens andel av brutto nasjonalprodukt (BNP) skal tilsvare vår andel av befolkningen i 2020 Overordnet mål (uendret): Trondheimsregionens andel av brutto nasjonalprodukt (BNP) skal tilsvare vår andel av befolkningen i 2020 Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Regionrådet ga våren 2009

Detaljer

RS-21/-17 Visjon og verdier for regionalt samarbeid i Valdres samordning av vedtak

RS-21/-17 Visjon og verdier for regionalt samarbeid i Valdres samordning av vedtak MØTEBOK Side 1 av 8 Sak nr : Saksbehandler: Martin Sæbu RS-21/-17 Visjon og verdier for regionalt samarbeid i Valdres samordning av vedtak Bakgrunn for saka: Rådmenn utarbeidet etter oppdrag fra Ordfører/rådmannsforum

Detaljer

Prosjektplan. «Næringsutvikling i Fjellregionen»

Prosjektplan. «Næringsutvikling i Fjellregionen» Prosjektplan «Næringsutvikling i Fjellregionen» Regionrådet for Fjellregionen, Tynset, april 2013 BAKGRUNN Næringssamarbeidet i de åtte kommunene i Fjellregionen har vært og er noe forskjellig organisert.

Detaljer

Hva er god planlegging?

Hva er god planlegging? Hva er god planlegging? Tim Moseng Mo i Rana 22. april 2013 Foto: Bjørn Erik Olsen Temaer Kommuneplanlegging Planstatus for Indre Helgeland Planstrategi og kommuneplan Kommuneplanens samfunnsdel Lokal

Detaljer

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Adm.dir. Gunn Ovesen, Innovasjon Norge. LO Miniseminar Regjeringens arbeid med ny Innovasjonsmelding. 16. august 2007 Verden er ett marked!

Detaljer

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016 Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Vedtatt i Sørum kommunestyre 09.09.2015 Næringsstrategiens tiltaksdel angir konkrete tiltak under

Detaljer

Verran kommune. Saksframlegg

Verran kommune. Saksframlegg Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2014/408-14 Saksbehandler: Trygve Wannebo, Næringssjef Ansvarlig leder: Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Søknad

Detaljer

Informasjonsmøte om programmets utlysning 2017

Informasjonsmøte om programmets utlysning 2017 Informasjonsmøte om programmets utlysning 2017 30.03.2017 Espen Warland Jointly owned by AGENDA 1. Introduksjon formålet med møtet 2. Introduksjon om programmet 3. Utlysningen for 2017: Krav og kriterier

Detaljer

Bedre på næringsutvikling Kommunenes rolle i næringsutviklingsarbeidet. Nettverkssamling Hedmark april 2019

Bedre på næringsutvikling Kommunenes rolle i næringsutviklingsarbeidet. Nettverkssamling Hedmark april 2019 Bedre på næringsutvikling Kommunenes rolle i næringsutviklingsarbeidet Nettverkssamling Hedmark 9. 10. april 2019 torbjorn.wekre@kdu.no Næringsutvikling før og no 1999 Det å være alene om ideen har verdi

Detaljer

FORSLAG TIL STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR ØSTRE AGDER ( )

FORSLAG TIL STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR ØSTRE AGDER ( ) GRUNNLAG FOR DEN ENKELTE FORSLAG TIL STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR ØSTRE AGDER 2015-2020 (18.02.15) FORSLAG TIL VEDTAK 1. X- kommunestyre slutter seg til forslag og intensjoner i Strategisk næringsplan for

Detaljer

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir.

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune

Detaljer

Utlysning 2017 Informasjonsmøte Søknadsfrist;

Utlysning 2017 Informasjonsmøte Søknadsfrist; Utlysning 2017 Innovasjon Norge inviterer klynger til et nasjonalt kompetanseløft for små og mellomstore bedrifter med sikte på raskere fornyelse og omstilling i norsk næringsliv. Informasjonsmøte for

Detaljer

INTRODUKSJON TIL SMARTBYEN STAVANGER. Gunnar Edwin Crawford SMARTBYEN STAVANGER

INTRODUKSJON TIL SMARTBYEN STAVANGER. Gunnar Edwin Crawford SMARTBYEN STAVANGER INTRODUKSJON TIL SMARTBYEN STAVANGER Gunnar Edwin Crawford 1 BEHOVET FOR SMARTERE LØSNINGER Sammenfallende faktorer utfordrer byer over hele verden til å finne smartere og mer effektive løsninger på viktige

Detaljer

Strategisk plan for Fjellregionen

Strategisk plan for Fjellregionen Strategisk plan for Fjellregionen 2017 2021 Vedtatt av Regionrådet for Fjellregionen - 0 - Innledning Rolle- og ansvarsfordeling regionråd og kommuner Regionrådet for Fjellregionen er et samarbeidsorgan

Detaljer

Handlingsplan 2019 for Haugaland Vekst IKS

Handlingsplan 2019 for Haugaland Vekst IKS Handlingsplan 2019 for Haugaland Vekst IKS NÆRINGSVENNLIG REGION TEMA: Smart kommunesamarbeid 1. Videreføre Velferdsteknologiprosjektet ut 2019 med med opsjon på ett år innenfor vedtatte målsettinger for

Detaljer

Arena-programmets hovedmål

Arena-programmets hovedmål Arena-programmets hovedmål Styrket evne til innovasjon og verdiskaping i regionale næringsmiljøer gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige Foto: Scandwind group Vi

Detaljer

Næringsvennlig region

Næringsvennlig region Næringsvennlig region Introduksjon Det offentlige skal legge til rette for vekst og utvikling i næringslivet gjennom sin samfunns- og næringsutviklerrolle Næringsvennlig region (NVR) skal være til hjelp

Detaljer

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune?

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune? I et forsknings- og utredningsprosjekt har Asplan Analyse undersøkt hva som er årsakene til at postindustrielle kommuner har noe større levekårsutfordringer enn andre kommuner, og hvordan kommunene kan

Detaljer

Næringsutvikling i motgang og medgang

Næringsutvikling i motgang og medgang .... Næringsutvikling i motgang og medgang Dialogmøte, Naustdal, 27. april 2016 Grenland Norges sterkeste prosessindustrimiljø Omsetning: Ca. 25 mrd. NOK/år Eksportandel: Over 80 % Ca. 3.300 industriarbeidsplasser

Detaljer

Kristiansandsregionen er Norges beste region å bo og arbeide i

Kristiansandsregionen er Norges beste region å bo og arbeide i Business Region Kristiansand Presentasjon 30 mai, Byregionprogrammet Kristiansandsregionen er Norges beste region å bo og arbeide i Geir Haugum Daglig Leder/Næringssjef / / KOMPETENT / INNOVATIV / ATTRAKTIV

Detaljer

OVERORDNET FORETAKSPLAN - FORETAKSIDE/OPPDRAG VISJON, VERDIGRUNNLAG OG STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER

OVERORDNET FORETAKSPLAN - FORETAKSIDE/OPPDRAG VISJON, VERDIGRUNNLAG OG STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER HELSE VEST RHF OVERORDNET FORETAKSPLAN - FORETAKSIDE/OPPDRAG VISJON, VERDIGRUNNLAG OG STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER Foretakside/oppdrag: Helse Vest skal sørge for effektive og fremtidsrettede helsetjenester

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

INNSPILL TIL FYLKESMANN

INNSPILL TIL FYLKESMANN INNSPILL TIL FYLKESMANN GJØVIKREGIONEN Gjøvikregionen består av kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land og Søndre Land. Regionen er hjemsted for nesten 70.000 mennesker, og er den mest

Detaljer