MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Klubben Kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Klubben Kl"

Transkript

1 MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Klubben Kl Referent: Heidi Skålvik Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Service 5 stk. administrasjonen SiT 1 stk. Tapir AS 8 stk. Konsernstyret Studentutvalg Studentmedia REPRESENTANTER TILSTEDE: Sebastian Eidem Ingjerd Lindeland Runar Sivertsen Harald Sigurdson Tina Hofseth Kristoffer Jahren Bjørnar Kvernevik Axel Sandaas Rolf Erik Tveten Runar Andersen Rune Gilberg Jensen Helge L. Andersen Torun Hegre Terje Schjelderup Susanne Waga Hagan Eirik Sandaas Anongnat Nak-In Andreas Faye Lund Line Elisabeth Hoff Jensen Leder Nestleder AU-medlem AU-medlem AU-medlem (Vara) (Vara) (Vara) HiST HiST TJSF FORFALL REPRESENTANTER Asbjørn Hammervik Flø Gunn Irja Wålberg Renira Angeles 1

2 FASTE OBSERVATØRER OG ANDRE BAKBENKERE TILSTEDE: Corinne Rovik Kontrollkomite Lisa Weldehanna Kontrollkomite Elin Beate Ludvigsen Kontrollkomite Grete Roaldseth Vara DMMH Martin Gustavsen Konsernstyret Maria Serafia Fjellstad Konsernstyret Tore Vånge SiT Service Daniel Weber Leder SP Pål Ivar Brekke Leder SP-HiST Martin A. Sværen Student Benedicte Hvidsten STØH-Leder Andreas Gjerstad Student,politisk ansvarlig TØH Guro Arianson Tidligere Kulturstyret Thomas Sandene Kandidat Kulturstyret Paal Garborg KK Anne Karine Nymoen Leder Sti Margrethe Gaassand Internasjonal ansvarlig Sti Marte Borhaug Ansvarlig redaktør UD Tone Torgersen Konsernstyret Eirik Uthus Kulturstyret Nora Ford Student Saksliste Referatsaker: Referat-sak 01/08 Velferdstingets møte den * Referat-sak 02/08 Arbeidsutvalgets møte den * * Referat-sak 03/08 SiT Konsernstyremøte SiT den * Referat-sak 04/08 SiT Service: SiT Kafe den * SiT Tapir den * Referat-sak 05/08 Fra STi, SP, SR-DMMH, TJSF Referat-sak 06/08 Fra råd og utvalg som VT innstiller til/velger til. VT-saker: VT-sak 01/08 Valg til kontrollkomitéen * /Valg VT-sak 02/08 Valg av kontrollkomitéleder * /Valg VT-sak 03/08 Valg av medlemmer til kulturstyret * /Valg VT-sak 04/08 Valg av medlem til styringsgruppa for SiT Råd* /Valg VT-sak 05/08 Valg til Velferdsrådet* /Valg VT-sak 06/08 Valg til Boligrådet* /Valg VT-sak 07/08 Internasjonale studenter* /Vedtak Eventuelt Møtekritikk Leder Sebastian Eidem ønsket velkommen og foreslo Eivind Saga som møteleder. Møteleder ble godkjent ved akklamasjon. 2

3 Møteleder foreslo Heidi S. Kestilæ som referent og Martin Gustavsen, Anne Karine Nymoen og Tore Vånge som tellekorps. Alle valgt ved akklamasjon. Møteinnkalling ble godkjent og følgende dagsorden ble lagt frem: DAGSORDEN Kl Velkommen ved leder Godkjenning av møteleder, møteinnkalling, referent og tellekorps Godkjenning av dagsorden Kl Referatsaker Kl VT-sak 07/08 Internasjonale studenter* Kl VT-sak 03/08 Valg av medlemmer til kulturstyret* Kl VT-sak 01/08 Valg til kontrollkomiteen* Pause Kl VT-sak 02/08 Valg av kontrollkomiteleder* Kl VT-sak 04/08 Valg av medlem til styringsgruppa for SiT Råd* Kl VT-sak 05/08 Valg Velferdsrådet* Kl VT-sak 06/08 Valg til Boligrådet* Eventuelt Møtekritikk Kl Møtet hevet! Dagsorden ble godkjent. REFERATSAKER Referatsak 01/08 Referatsak 02/08 Referatsak 03/08 Referatsak 04/08 Referatsak 05/08 Referatsak 06/08 Godkjent Godkjent. Marie Serafia Fjellstad refererte. Tore Vånge refererte. STi: Anne Karine Nymoen refererte, SP: Daniel Weber refererte, DMMH: Ikke noe å referere, TJSF: Line Elisabeth Hoff Jensen refererte. Ikke noe å referere. VT-sak 07/08 Internasjonale studenter* Sebastian Eidem er saksbehandler. 3

4 Konsernsjef i SiT, Knut Solberg var tilstede for å fortelle litt rundt rapporten som er utarbeidet i forhold til denne saken og for å svare på spørsmål. Det ble innlevert et helhetlig endringsforslag på AUs innstilling fra Ingjerd Lindeland, og VT ønsket å votere over AUs og Ingjerds innstilling for å hvite hvilke innstilling en skulle ta utgangspunkt i debatten. Ingjerds innstilling: Enstemmig vedtatt. AUs innstilling: Falt til fordel for helhetlige endringforslaget. Det ble åpnet for spørsmålsrunde og deretter debatt. Det ble innlevert 18 forslag til vedtak. Forslag 1: Innlevert av Ingjerd Lindeland. Helhetlig endringsforslag: Velferdstinget mener et godt samarbeid mellom SiT, utdanningsinstitusjonene og det offentlige er en forutsetning for å gi internasjonale studenter et godt studieopphold i Trondheim, både faglig og sosialt. Rapporten om internasjonale studenter er et naturlig verktøy i dette arbeidet, og Velferdstinget oppfordrer de ovennevnte aktørene til å bruke rapporten aktivt i det videre arbeidet. Velferdstinget vil i dette dokumentet sette fokus på de velferdspolitiske utfordringene knyttet til internasjonale studenter Velferdstinget mener er viktigst, og fordele ansvaret for disse. Kunnskapsdepartementet Eierorgan o Velferdstinget mener Kunnskapsdepartementet må ta et større ansvar for den internasjonale satsningen de pålegger utdanningsinstitusjonene, fortrinnsvis gjennom å legge større vekt på andelen internasjonale studenter på studiestedet ved tildeling av tilskudd til studentboligbygging, samt en økning av antallet studentboliger tildelt. o Velferdstinget oppfordrer eierorganene sine til å følge opp rapporten opp mot sine respektive utdanningsinstitusjoner, med stor vekt på norskkurs, som er en forutsetning for at internasjonale studenter skal få et tilfredsstillende studieopphold i Norge, både faglig og sosialt. o Velferdstinget ønsker at eierorganene setter fokus på å rekruttere internasjonale studenter til VT, og oppfordrer samtidig til rekruttering av internasjonale studenter inn i egne organ. 4

5 Utdanningsinstitusjonene o Velferdstinget mener det er på høy tid å erstatte det nåværende avtaleverket mellom SiT og utdanningsinstitusjonene, og forventer at utdanningsinstitusjonene i fremtiden belastes for de økonomiske konsekvensene boliggarantien medfører. o Velferdstinget mener at hovedansvaret for integrering av internasjonale studenter ligger hos utdanningsinstitusjonene, og ikke SiT. SiT o Velferdstinget stiller seg bak arbeidsgruppens forslag om at maks 30 % av boligmassen til SiT skal reserveres for internasjonale studenter. Velferdstinget mener utdanningsinstitusjonene og SiT bør gå sammen om å utarbeide alternative løsninger for innkvartering når denne maksgrensen nås. o Velferdstinget mener det bør gjennomføres en Helse- og trivelsundersøkelse blant internasjonale studenter i løpet av våren 2008, i tråd med budsjettbehandlingen høsten 2007, slik at man bedre kan avdekke internasjonale studenters helhetlige studiesituasjon. o Velferdstinget mener det er viktig å legge opp til lik behandling av norske og internasjonale studenter, men tospråklig kommunikasjon på relevante informasjonsflater. Studentenes startpakke kan være en slik informasjonsflate. Velferdstinget ber også SiT vurdere språkopplæring for deres ansatte. o Velferdstinget ber SiT utrede muligheten for en utlånsordning for internasjonale studenter, i påvente av at det offentlige forenkler den såkalte hinderløypen av formaliteter mange internasjonale studenter må igjennom ved ankomst. Velferdstinget setter som forutsetning at utdanningsinstitusjonene tar på seg kostnadene en slik ordning vil føre med seg. Annet o Velferdstinget mener SiT, utdanningsinstitusjonene og studentdemokratiet må gå sammen om å jobbe for en forenkling av hinderløypen, slik at internasjonale studenters første møte med Trondheim og Norge blir mest mulig smidig. I mellomtiden støtter Velferdstinget, og ønsker å delta aktivt i, SiT sitt initiativ om å utvikle en lysløype gjennom formalitetene knyttet til studentenes ankomst. o Velferdstinget ber om at Kulturstyret i sitt arbeid vektlegger å støtte opp om studentorganisasjoner som inkluderer og rekrutterer internasjonale studenter 5

6 o Velferdstinget mener språkbarrierer er noe som i stor grad hindrer internasjonale studenters integrering i studentkulturen, og oppfordrer studentorganisasjonene i Trondheim til å tilby engelskspråklig informasjon på sine nettsider. o Velferdstinget mener utdanningsinstitusjonene, SiT og det offentlige bør gi økonomiske eller andre insentiver til studentlag og foreninger som et tiltak for å rekruttere og integrere internasjonale studenter i større grad enn i dag. Forslag 2: Innlevert av Eirik Sandaas, Andreas Faye Lund, Daniel Georg Weber og Bjørnar Kvernevik. Strykningsforslag: VT ber om at Kulturstyret i sitt arbeid..osv. (2. Bombepunkt under annet i det helhetlige endringsforslaget.) Forslag 3: Innlevert av Maria Serafia Fjellstad. Tilleggsforslag under utdanningsinstitusjonene: VT oppfordrer utdanningsinstitusjonene til å ha informasjonsportaler/intranett også på engelsk. Forslag 4: Innlevert av Maria Serafia Fjellstad. Tilleggsforslag under annet: VT oppfordrer særskilt Samfundet til å legge økt vekt på inkludering av internasjonale studenter, både i gjenger og også gjennom engelskspråklige nettside. Forslag 5: Innlevert av Andreas Faye Lund, Daniel Georg Weber, Anne Karine Nymoen og Eirik Sandaas. Tilleggsforslag, nytt punkt: Velferdstinget skal gjennom sine eierorgan jobbe for å bedre internasjonale studenters vilkår opp mot norske myndigheter. Forslag 6: Innlevert av Pål Ivar Brekke. Strykningsforslag, til helhetlig endringsforslag: Linje 23-25, Forslag 7: Innlevert av Pål Ivar Brekke. Strykningsforslag, til helhetlig endringsforslag: linje 29-31,..og forventer at.., Forslag 8: Innlevert av Pål Ivar Brekke. Strykningsforslag, til helhetlig endringsforslag: linje 62-63, 6

7 Forslag 9: Innlevert av Pål Ivar Brekke. Strykningsforslag, til helhetlig endringsforslag: linje Forslag 10: Innlevert av Ingjerd Lindeland. Tilleggsforslag, linje 57 mellom..å jobbe..og..for en forenkling: Opp mot myndighetene. Forslag 11: Innlevert av Eirik Sandaas. Nytt punkt under SiT: VT oppfordrer SiT til å vektlegge og støtte opp om aktiviteter som inkluderer og rekruterer internasjonale studenter ved bruk av studentsosiale midler og opprettholdelse av nye tilbud innen dette området. Forslag 12: Innlevert av Axel Sandaas og Kristoffer Jahren. Nytt bombepunkt under utdanningsinstitusjoner: Velferdstinget mener utdanningsinstitusjonene må i samarbeid med SiT bedre samhandle sine tilbud om språkkurs. Dette for å sikre at de internasjonale studenter er sikret et tilbud om norskkurs samt også får tilbud om mer uformelle arenaer der de kan lære det norske språk. Forslag 13: Innlevert av Grete Roaldseth, Eirik Uthus og Tore Vånge. Strykningsforslag til helhetlig endringsforslag: Stryk linje Forslag 14: Innlevert av Andreas Faye Lund, Daniel Georg Weber, Anne Karine Nymoen og Bjørnar Kvernevik. Strykningsforslag, punkt to under eierorgan, underpunkt to: Velferdstinget ønsker at eierorganene setter fokus på å rekrutere internasjonale studenter til VT, og oppfordrer samtidlig til rekrutering av internasjonale stuenter inn i egne organ. Forslag 15: Innlevert av Torun Hegre. Tilleggsforslag under delen om utdanningsinstitusjonene: Velferdstinget krever at alle relevante studentportaler på nett som tilhører enten utdanningsinstitusjoner eller sentrale studentorganisasjoner gjøres tilgjengelig på engelsk. Forslag 16: Innlevert av Helge L. Andersen. Tilleggsforslag, under overskrift SiT, linje 40: Velferdstinget ber SiT utrede en større differansiering av boligtilbudet som gis til studenter og vitenskapelige ansatte, som oppholder seg i Trondheim i korte tidsrom. 7

8 Forslag 17: Innlevert av Andreas Faye Lund og Eirik Sandaas. Tilleggsforslag under SiT, punkt to: Institusjonene skal innen en gitt dato kreve prognoser for antall internasjonale studenter. Institusjonene er selv ansvarlig for å dekke boliger over denne prognosen, samt økonomisk ansvarlig for lediggang i forhold til denne. Forslag 18: Innlevert av Torun Hegre. Tilleggsforslag etter punktum på linje 37: Dagens situasjon på boligmarkedet tydliggjør det sterke behovet for flere studentboliger, og de fremtidige utsiktene for rekruttering internasjonalt vil ikke dempe presset. Forslag 1: Vedtatt Forslag 2: Falt Forslag 3: Vedtatt Forslag 4: Vedtatt Forslag 5: Vedtatt Forslag 6: Falt Forslag 7:Falt Forslag 8: Falt Forslag 9: Falt Forslag 10: Vedtatt Forslag 11: Vedtatt. Forslag 12: Vedtatt Forslag 13: Strøket til fordel for forslag 8. Forslag 14:Strøket til fordel for forslag 6. Forslag 15: Falt Forslag 16: Vedtatt Forslag 17: Vedtatt Forslag 18: Vedtatt Helheten: Enstemmig vedtatt Vedtak: Velferdstinget mener et godt samarbeid mellom SiT, utdanningsinstitusjonene og det offentlige er en forutsetning for å gi internasjonale studenter et godt studieopphold i Trondheim, både faglig og sosialt. Rapporten om internasjonale studenter er et naturlig verktøy i dette arbeidet, og Velferdstinget oppfordrer de ovennevnte aktørene til å bruke rapporten aktivt i det videre arbeidet. Velferdstinget vil i dette dokumentet sette fokus på de velferdspolitiske utfordringene knyttet til internasjonale studenter Velferdstinget mener er viktigst, og fordele ansvaret for disse. Kunnskapsdepartementet 8

9 o Velferdstinget mener Kunnskapsdepartementet må ta et større ansvar for den internasjonale satsningen de pålegger utdanningsinstitusjonene, fortrinnsvis gjennom å legge større vekt på andelen internasjonale studenter på studiestedet ved tildeling av tilskudd til studentboligbygging, samt en økning av antallet studentboliger tildelt. Eierorgan o Velferdstinget oppfordrer eierorganene sine til å følge opp rapporten opp mot sine respektive utdanningsinstitusjoner, med stor vekt på norskkurs, som er en forutsetning for at internasjonale studenter skal få et tilfredsstillende studieopphold i Norge, både faglig og sosialt. o Velferdstinget ønsker at eierorganene setter fokus på å rekruttere internasjonale studenter til VT, og oppfordrer samtidig til rekruttering av internasjonale studenter inn i egne organ. o Velferdstinget skal gjennom sine eierorgan jobbe for å bedre internasjonale studenters vilkår opp mot norske myndigheter. Utdanningsinstitusjonene o Velferdstinget mener det er på høy tid å erstatte det nåværende avtaleverket mellom SiT og utdanningsinstitusjonene, og forventer at utdanningsinstitusjonene i fremtiden belastes for de økonomiske konsekvensene boliggarantien medfører. o Velferdstinget mener at hovedansvaret for inkludering av internasjonale studenter ligger hos utdanningsinstitusjonene, og ikke SiT. o Velferdstinget oppfordrer utdanningsinstitusjonene til å ha informasjonsportaler/intranett også på engelsk. o Velferdstinget mener utdanningsinstitusjonene må i samarbeid med SiT bedre samhandle sine tilbud om språkkurs. Dette for å sikre at de internasjonale studenter er sikret et tilbud om norskkurs samt også får tilbud om mer uformelle arenaer der de kan lære det norske språk. SiT o Velferdstinget stiller seg bak arbeidsgruppens forslag om at maks 30 % av boligmassen til SiT skal reserveres for internasjonale studenter. Dagens situasjon på boligmarkedet tydeliggjør det sterke behovet for flere studentboliger, og de fremtidige utsiktene for rekruttering internasjonalt vil ikke dempe presset. Velferdstinget mener utdanningsinstitusjonene og SiT bør gå sammen om å utarbeide alternative løsninger for innkvartering når denne maksgrensen nås. Institusjonene skal innen en gitt dato kreve 9

10 prognoser for antall internasjonale studenter. Institusjonene er selv ansvarlig for å dekke boliger over denne prognosen, samt økonomisk ansvarlig for lediggang i forhold til denne. o Velferdstinget mener det bør gjennomføres en Helse- og trivelsundersøkelse blant internasjonale studenter i løpet av våren 2008, i tråd med budsjettbehandlingen høsten 2007, slik at man bedre kan avdekke internasjonale studenters helhetlige studiesituasjon. Velferdstinget ber SiT utrede en større differensiering av boligtilbudet som gis til studenter og vitenskapelige ansatte, som oppholder seg i Trondheim i korte tidsrom. o Velferdstinget mener det er viktig å legge opp til lik behandling av norske og internasjonale studenter, men tospråklig kommunikasjon på relevante informasjonsflater. Studentenes startpakke kan være en slik informasjonsflate. Velferdstinget ber også SiT vurdere språkopplæring for deres ansatte. o Velferdstinget ber SiT utrede muligheten for en utlånsordning for internasjonale studenter, i påvente av at det offentlige forenkler den såkalte hinderløypen av formaliteter mange internasjonale studenter må igjennom ved ankomst. Velferdstinget setter som forutsetning at utdanningsinstitusjonene tar på seg kostnadene en slik ordning vil føre med seg. o Velferdstinget oppfordrer SiT til å vektlegge og støtte opp om aktiviteter som inkluderer og rekrutterer internasjonale studenter. Dette ved bruk av studentsosiale midler og opprettholdelse av nye tilbud innen disse områdene. Annet o Velferdstinget mener SiT, utdanningsinstitusjonene og studentdemokratiet må gå sammen om å jobbe opp mot myndighetene for en forenkling av hinderløypen, slik at internasjonale studenters første møte med Trondheim og Norge blir mest mulig smidig. I mellomtiden støtter Velferdstinget, og ønsker å delta aktivt i, SiT sitt initiativ om å utvikle en lysløype gjennom formalitetene knyttet til studentenes ankomst. o Velferdstinget ber om at Kulturstyret i sitt arbeid vektlegger å støtte opp om studentorganisasjoner som inkluderer og rekrutterer internasjonale studenter o Velferdstinget mener språkbarrierer er noe som i stor grad hindrer internasjonale studenters inkludering i studentkulturen, og oppfordrer studentorganisasjonene i Trondheim til å tilby engelskspråklig informasjon på sine nettsider. o Velferdstinget mener utdanningsinstitusjonene, SiT og det offentlige bør gi økonomiske eller andre insentiver til studentlag og foreninger som et tiltak for å rekruttere og inkludere internasjonale studenter i større grad enn i dag. 10

11 o Velferdstinget oppfordrer særskilt Samfundet til å legge økt vekt på inkludering av internasjonale studenter, både i gjenger og også gjennom engelskspråklig nettside. VT-sak 03/08 Valg av medlemmer til kulturstyret * Ingjerd Lindeland er saksbehandler. Det skal velges 4 medlemmer og 3 rekkefølgevaraer til Kulturstyret med funksjonstid fram til august Eirik Uthus fortalte litt rundt det å sitte i Kulturstyret. Kandidater: Line Elisabeth Holmesland ble benket av Torun Hegre, men takket nei. Thomas Sandene Pia Helen Bjørsvik Anders Gjermstad Guro Arianson Kandidatene fikk to minutter til å presentere seg. Det ble åpnet for spørsmålsrunde til kandidatene. Thomas Sandene: Valgt Pia Helen Bjørsvik: Valgt Anders Gjermstad: Valgt Guro Arianson: Valgt Vara: Ingjerd Lindeland Eirik Uthus ble benket av Torun Hegre, takket ja. Helge Andersen ble benket av Sverre Bugge Midthjell, takket ja. Pål Ivar Brekke ble benket av Faye. Takket nei Ingjerd Lindeland: 12 stemmer Eirik Uthus: 5 5/6 stemmer Helge Andersen: 8 1/3 stemmer Vedtak: Thomas Sandene, Pia Helene Bjørsvik, Anders Gjermstad og Guro Arianson ble valgt inn til Kulturstyret med funksjonstid fram til august Ingjerd Lindeland ble valgt til 1 vara, Helge Andersen ble andrevara og Eirik Uthus ble valgt til tredjevara. 11

12 VT-sak 04/08 Valg av medlem til styringsgruppa for SiT Råd* Ingjerd Lindeland er saksbehandler. Det skal velges 1 representant til styringsgruppa for SiT Råd med funksjonstid på 1 år. Runar fortalte litt rundt det å sitte i SiT Råd. Kandidater: Grete Roaldseth Kandidaten fikk to minutter til å presentere seg. Det ble åpnet for spørsmålsrunde til kandidaten. Grete Roaldseth: Aklamert inn i SiT Råd. Vedtak: Grete Roaldseth ble valgt inn i SiT Råd med funksjonstid på 1 år VT-sak 05/08 Valg til Velferdsrådet * Ingjerd Lindeland er saksbehandler. Det skal velges 1 representant til Velferdsrådet med funksjonstid på 1 år. Runar fortalte litt rundt det å sitte i Velferdsrådet. Kandidater: Tina Hofseth benket Corinne Rovik, men takket nei. Sebastian Eidem benket Pia Helen Bjørsvik, og Pia takket ja. Ingjerd Lindeland benket Torbjørn Wiken, og Torbjørn takket ja. Kandidatene fikk to minutter til å presentere seg. Det ble åpnet for spørsmålsrunde til kandidatene. Pia Helen Bjørsvik: 12 Torbjørn Wiken: 4 Blanke: 1 Vedtak: 12

13 Pia Helen Bjørsvik ble valgt inn i Velferdsrådet med funksjonstid på 1 år. VT-sak 01/08 Valg til kontrollkomiteen * Ingjerd Lindeland er saksbehandler. Det skal velges 3 medlemmer til Kontrollkomiteen med funksjonstid på 1 år. Kandidater: Pål Ivar Brekke Knut Engh Andenæs Ingrid Sand Corinne Rovik ble benket av Ingjerd Lindeland, men takket nei. Kandidatene fikk to minutter til å presentere seg. Det ble åpnet for spørsmålsrunde til kandidatene. Pål Ivar Brekke: Aklamert inn. Knut Engh Andenæs: Aklamert inn. Ingrid Sand: Aklamert inn. Vedtak: Pål Ivar Brekke, Knut Engh Andenæs og Ingrid Sand ble valgt til Kontrollkomiteen med funksjonstid på 1 år. VT-sak 02/08 Valg av kontrollkomiteleder * Ingjerd Lindeland er saksbehandler. Det skal velges leder blant de 3 medlemmene som ble valgt til Kontrollkomiteen på forrige sak. Leder får en funksjonstid på 1 år. Kandidater: Knut Andenæs Knut Andenæs: Enstemmig valgt. Vedtak: Knut Andenæs ble valgt som leder for Kontrollkomiteen med funksjonstid på 1 år. 13

14 VT-sak 06/08 Valg til Boligrådet* Ingjerd Lindeland er saksbehandler. Det skal velges 1 representant til Velferdsrådet med funksjonstid på 1 år. Harald Sigurdsson fortalte litt rundt det å sitte i Boligrådet. Kandidater: Tore Vånge benket Benedicte Hvidsten, men takket nei. Andreas Faye Lund benket Eirik Uthus, men takket nei. Sebastan Eidem benket Torbjørn Wiken, han takket ja. Sverre Midthjell benket Anne Katrine Nymoen, men takket nei. Torbjørn Wiken: Enstemmig valgt. Vedtak: Torbjørn Wiken ble valgt inn i Velferdsrådet med en funksjonstid på 1 år. Eventuelt: Ikke noen saker under eventuelt. MØTEKRITIKK: Klapp til Maria som får velge turnusplass over hele landet til høsten. Fikk nr 70!! Gratulerer til alle som ble valgt. Er litt misfornøyd når det gjelder Kulturstyret under sak 07/08. Og skulle ha fått lov til å stille kandidatene til Kulturstyret noen spørsmål. Edina har fått nytt verv. Hvis ikke noen har fått nok verv, så er det bare å stille til valg i Sti neste uke. Synes det er rart at ikke VT tar et innlevert forslag fra eierorganene til etterretning. Takker for tillitten som andrevara i Kulturstyret. Tar selvkritikk for øldrikking som kandidat. Veldig bra møteleder. Takk til familien Sandaas for underholdningen. Nok med tre verv på en kveld, har fylt opp fridtiden min nå. Ikke bra med ingen forholdsmeldte kandidater til valgene. Kontrollkomiteen takker for seg. Veldig bra møte, vi har faktisk vedtatt noe i kveld. Jeg viste at jeg satt i Velferdsrådet. (Rolf Erik) Vi fikk til et bra vedtak i sak 07/08. Håper at vi kan gå sammen om å finne folk til valgene. 14

15 Fikk med meg alt ang voteringen under sak 07/08, veldig fornøyd. Godt fornøyd at TJSF ble representert i gode verv. Brae momenter ble tatt opp. Bra møte og veldig bra dokument vi vedtok i dag. Koselig å se Jusstudenter tilstede på møte i kveld. Veldig bra vedtak. Veldig flink med å holde oss innenfor dagsorden. Kjempeflink ordstyrer. Har diskutert en veldig viktig sak og gjort et veldig bra vedtak i kveld. Litt rot med sakspapirene, ikke bra. Synd at det ble for mye benking på valgene. Litt dårlig blesting kanskje?? En utrolig flott og stor bakbenk. Flott. Bra at Heidi er stemmekanin. (Hihi) Eirik Sandaas stiller til Sti KK. Mitt første møte i VT i dag. Litt vanskelig å henge med i starten, men gikk greit til sist. Gratulerer til alle som er her for første gang, dere er alle spesiell. Tar selvkritikk for blesting av disse valgene i kveld, men det kommer en sak om profilering ganske snart og gleder meg til å høre hva dere kan komme med av forslag. Saker for neste møte er allerede sendt ut, så ta vare på dette, dere får ikke nye. Mitt første møte som ordstyrer. Gikk ganske greit synes jeg. Takk til dere alle som hjalp meg. Møtet hevet klokken Sebastian Eidem/s/ Leder 15

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 12.03.08 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: HiST, Kalvskinnet rom Retorten Kl.18.15 23.00 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, Kjel 3 Kl

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, Kjel 3 Kl MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 18.10.07 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Gløshaugen, Kjel 3 Kl.18.15 22.45 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk: 5 stk.

Detaljer

MØTEREFERAT VALGMØTE

MØTEREFERAT VALGMØTE MØTEREFERAT VALGMØTE Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 07.02.08 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, storsalen. Kl.18.15 22.45 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 01.06.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Selskapssiden. Kl.18.15 21.30 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk:

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 15.11.07 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Selskapssiden Kl.18.15 22.30 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk: SiT

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 24.01.07 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Realfagsbygget R54, Gløshaugen Kl.18.15 22.00 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 24.08.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Selskapssiden. Kl.18.15 21.00 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk:

Detaljer

MØTEREFERAT. Gunn Marit Fosshaug HiST (vara, måtte forlate bordet etter sak 58/06) Grete Roaldseth

MØTEREFERAT. Gunn Marit Fosshaug HiST (vara, måtte forlate bordet etter sak 58/06) Grete Roaldseth MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 16.11.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, sangerhallen Kl.18.15 20.50 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk: SiT

Detaljer

MØTEREFERAT KONSTITUERENDE MØTE

MØTEREFERAT KONSTITUERENDE MØTE MØTEREFERAT KONSTITUERENDE MØTE Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 23.11.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, storsalen Kl.18.15 22.00 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik

Detaljer

REPRESENTANTER TILSTEDE:

REPRESENTANTER TILSTEDE: MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 29.11.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, sangerhallen Kl.18.15 21.40 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk: SiT

Detaljer

MØTEREFERAT VT-møte 01/09

MØTEREFERAT VT-møte 01/09 MØTEREFERAT VT-møte 01/09 Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 29.01.09 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Kjelhuset 4 Kl.18.15 20.55 Referent: Kopi til: Merete Sødahl Jensen 3 stk: SiT

Detaljer

MØTEREFERAT. Andreas Faye-Lund DMMH (Vara fram til Tina Hofseth kom) Line Elisabeth Hoff Jensen

MØTEREFERAT. Andreas Faye-Lund DMMH (Vara fram til Tina Hofseth kom) Line Elisabeth Hoff Jensen MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 21.02.08 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Klubben Kl.18.15 21.15 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk: SiT Service

Detaljer

MØTEREFERAT. Gunn Irja Wålberg Einar Winther - Larsen Vegard Austmo NTNU Vara. Gikk etter behandling av sak 55/06)

MØTEREFERAT. Gunn Irja Wålberg Einar Winther - Larsen Vegard Austmo NTNU Vara. Gikk etter behandling av sak 55/06) MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.11.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Gløshaugen, Kjel 4. Kl.18.15 22.45 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk: SiT Kafé

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Storsalen Kl

MØTEREFERAT. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Storsalen Kl MØTEREFERAT Til: Arbeidsutvalget Dato:. 24.04.08 Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Storsalen Kl.18.15 22.40 Møteleder: Referent: Kopi til: Sebastian Eidem Torun Hegre 3 stk: SiT

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Klubben Kl

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Klubben Kl MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 28.04.05 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Klubben Kl.18.15 20.15 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

MØTEREFERAT TIL KONSTITUERENDE MØTE

MØTEREFERAT TIL KONSTITUERENDE MØTE MØTEREFERAT TIL KONSTITUERENDE MØTE Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 08.12.05 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, storsalen Kl.18.15 22.00 Referent: Kristin T. Kjøglum Kopi

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 19.10.06 14 stk. Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 19.10.06 14 stk. Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 19.10.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Selskapssiden. Kl.18.15 22.30 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk:

Detaljer

MØTEREFERAT VT-møte 09/08

MØTEREFERAT VT-møte 09/08 MØTEREFERAT VT-møte 09/08 Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 17.0908 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Retorten, Kalvskinnet Kl.18.15 21.45 Referent: Kopi til: Merete Sødahl Jensen

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 09.04.08 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: HiST, Kalvskinnet rom Retorten Kl.18.15 22.30 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, Kjel 3 Kl

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, Kjel 3 Kl MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 20.09.07 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Gløshaugen, Kjel 3 Kl.18.15 23.30 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk: SiT Service

Detaljer

MØTEREFERAT. NTNU (kom da saken var åpnet, og kunne ikke sitte rundt bordet)

MØTEREFERAT. NTNU (kom da saken var åpnet, og kunne ikke sitte rundt bordet) MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 09.03.05 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, storsalen Kl.16.00 18.30 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

MØTEREFERAT TIL EKSTRAORDINÆRT MØTE

MØTEREFERAT TIL EKSTRAORDINÆRT MØTE MØTEREFERAT TIL EKSTRAORDINÆRT MØTE Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 08.09.04 14 stk. Representanter og 13 vara Observatører Møtested: Gløshaugen, Realfagsbygget R73 Kl.18.15 19.15 Referent: Heidi S.

Detaljer

MØTEREFERAT VALGMØTE

MØTEREFERAT VALGMØTE MØTEREFERAT VALGMØTE Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 11.02.10 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Storsalen, Studentersamfundet Kl. 18.15 00.05 Referent: Kopi til: Marie Gjerde Rolandsen

Detaljer

REPRESENTANTER TILSTEDE:

REPRESENTANTER TILSTEDE: MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 31.05.07 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Sangerhallen Kl.18.15 22.30 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk: SiT

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 14.05.08 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: NTNU, Kjelhuset Kl.18.15 23.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 14.05.08 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: NTNU, Kjelhuset Kl.18.15 23. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 14.05.08 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested:, Kjelhuset Kl.18.15 23.15 Referent: Kopi til: Torun Hegre 3 stk: SiT Service 5 stk. administrasjonen

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20.30 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

MØTEREFERAT. Kristian Ødegaard NTNU (vara) Forlot møte etter sak 12/06 Harald Sigurdson Andre Johansen

MØTEREFERAT. Kristian Ødegaard NTNU (vara) Forlot møte etter sak 12/06 Harald Sigurdson Andre Johansen MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 26.01.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Klubben Kl.18.15 22.00 Referent: Kristin T. Kjøglum Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 18.11.04 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Storsalen Kl.18.00 23.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 18.11.04 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Storsalen Kl.18.00 23. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 18.11.04 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Storsalen Kl.18.00 23.00 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 13.10.05 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Studenterhytta Kl.18.15 21.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 13.10.05 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Studenterhytta Kl.18.15 21. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 13.10.05 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Studenterhytta Kl.18.15 21.45 Referent: Kopi til: Heidi S. Kestilæ 3 stk: SiT Kafé AS, SiT

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 16.03.05 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: TØH, HiST Kl.18.15 21.45.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 16.03.05 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: TØH, HiST Kl.18.15 21.45. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 16.03.05 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: TØH, HiST Kl.18.15 21.45 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS, SiT Bolig

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 22.09.04 14 stk. Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 22.09.04 14 stk. Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 22.09.04 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: HiST Kalvskinnet, Retorten Kl.18.15 21.30 Referent: Arnstein Kroglund Fiskum Kopi til: 3 stk:

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 17.11.05 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, klubben Kl.18.15 22.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 17.11.05 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, klubben Kl.18.15 22. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 17.11.05 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, klubben Kl.18.15 22.30 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk: SiT Kafé

Detaljer

MØTEREFERAT TIL EKSTRAORDINÆRT MØTE

MØTEREFERAT TIL EKSTRAORDINÆRT MØTE MØTEREFERAT TIL EKSTRAORDINÆRT MØTE Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 07.11.05 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Gløshaugen, Rådsalen Kl.16.15 18.25 Referent: Hege Spjøtvold Kopi

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 29.11.07 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Selskapssiden Kl.18.15 00.30 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk: SiT

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, K5 Kl

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, K5 Kl MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 10.11.05 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Gløshaugen, K5 Kl.18.15 21.50 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

REPRESENTANTER TILSTEDE:

REPRESENTANTER TILSTEDE: MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 21.03.07 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Kalvskinnet HiST, G 119 Kl.18.15 24.00 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk: SiT

Detaljer

MØTEREFERAT 09/13. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT 09/13. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT 09/13 Til: Arbeidsutvalget Dato: 05.09.13 Representanter og vara Observatører Møtested: K 5 kjemihall, Gløshaugen Kl.18.15 22.30 Referent: Kopi til: SiT Service Administrasjonen SiT Tapir AS

Detaljer

MØTEREFERAT VALGMØTE

MØTEREFERAT VALGMØTE MØTEREFERAT VALGMØTE Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 03.02.11 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Rådssalen, Hovedbygget Kl. 17.15 23.25 Referent: Kopi til: Jone Rivrud Rygg 3 stk:

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 27.04.06 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Klubben. Kl.18.15 20.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 27.04.06 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Klubben. Kl.18.15 20. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 27.04.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Klubben. Kl.18.15 20.25 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk: SiT Kafé

Detaljer

MØTEREFERAT 07/14. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT 07/14. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT 07/14 Til: Arbeidsutvalget Dato: 27.8.14 Representanter og vara Observatører Møtested: R10, Gløshaugen Kl. 17.30 Referent: Aina Kristiansen Kopi til: SiT Service Administrasjonen SiT Tapir

Detaljer

MØTEREFERAT VT-MØTE 03/10

MØTEREFERAT VT-MØTE 03/10 MØTEREFERAT VT-MØTE 03/10 Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:17.02.10 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: R 10, Realfagsbygget Kl.18.15 22.00 Referent: Merete Sødahl Jensen Kopi til: 3

Detaljer

MØTEREFERAT VALGMØTE

MØTEREFERAT VALGMØTE MØTEREFERAT VALGMØTE Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 17.02.09 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: H2, Hovedbygget. Kl. 18.15 23.15 Referent: Kopi til: Merete Sødahl Jensen 3 stk: SiT

Detaljer

MØTEREFERAT 06/15. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT 06/15. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT 06/15 Til: Arbeidsutvalget Dato: 30.04.15 Representanter og vara Observatører Møtested: R3, Gløshaugen Kl. 17.15 Referent: Kine Nilsen Myre Kopi til: Administrasjonen SiT Konsernstyret Studentutvalg

Detaljer

MØTEREFERAT 03/14. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT 03/14. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT 03/14 Til: Arbeidsutvalget Dato: 12.2.14 Representanter og vara Observatører Møtested: Cafe-sito Stripa Kl.17.15 20.30 Referent: Aina Kristiansen Kopi til: SiT Service Administrasjonen SiT

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, R4 Kl

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, R4 Kl MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.03.05 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Gløshaugen, R4 Kl.18.15 23.10 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS, SiT

Detaljer

MØTEREFERAT 01/14. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT 01/14. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT 01/14 Til: Arbeidsutvalget Dato: 23.01.14 Representanter og vara Observatører Møtested: Kursrom SiT Råd, Gløshaugen Kl.18.15 21.30 Referent: Aina Kristiansen Kopi til: SiT Service Administrasjonen

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: R4, Realfagsbygget Kl

MØTEREFERAT. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: R4, Realfagsbygget Kl MØTEREFERAT Til: Arbeidsutvalget Dato: 16.03.11 Representanter og vara Observatører Møtested: R4, Realfagsbygget Kl.18.15 22.40 Referent: Marie Gjerde Rolandsen Kopi til: SiT Service administrasjonen SiT

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: K5 Kjemiblokk 5 Kl Referent: Kine Nilsen Myre

MØTEREFERAT. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: K5 Kjemiblokk 5 Kl Referent: Kine Nilsen Myre MØTEREFERAT Til: Arbeidsutvalget Dato: 07.09.16 Representanter og vara Observatører Møtested: K5 Kjemiblokk 5 Kl. 17.15 Referent: Kine Nilsen Myre Kopi til: Administrasjonen Sit Konsernstyret Studentutvalg

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 25.08.04 14 stk. Representanter og 13 vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.00 21.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 25.08.04 14 stk. Representanter og 13 vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.00 21. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 25.08.04 14 stk. Representanter og 13 vara Observatører Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.00 21.00 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: Retorten, Kalvskinnet Kl

MØTEREFERAT. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: Retorten, Kalvskinnet Kl MØTEREFERAT Til: Arbeidsutvalget Dato: 19.01.11 Representanter og vara Observatører Møtested: Retorten, Kalvskinnet Kl.18.15 22.40 Referent: Marie Gjerde Rolandsen Kopi til: SiT Service administrasjonen

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 16.11.04 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.00 23.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 16.11.04 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.00 23. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 16.11.04 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.00 23.20 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

MØTEREFERAT 02/14. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT 02/14. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT 02/14 Til: Arbeidsutvalget Dato: 5.2.2014 Representanter og vara Observatører Møtested: Rådssalen, Hovedbygget, Gløshaugen Kl.18.15 22.15 Referent: Aina Kristiansen Kopi til: SiT Service Administrasjonen

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: Retorten. Kalvskinnet Kl

MØTEREFERAT. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: Retorten. Kalvskinnet Kl MØTEREFERAT Til: Arbeidsutvalget Dato:. 21.04.09 Representanter og vara Observatører Møtested: Retorten. Kalvskinnet Kl.18.15 23.55 Møteleder: Referent: Kopi til: Marit Flinder Johannessen Merete Sødahl

Detaljer

MØTEREFERAT VT-MØTE 11/09

MØTEREFERAT VT-MØTE 11/09 MØTEREFERAT VT-MØTE 11/09 Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 26.11.09 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Selskapssiden, Samfundet Kl.17.15 23.30 Referent: Merete Sødahl Jensen Kopi til:

Detaljer

Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Pia Helen Bjørsvik

Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Pia Helen Bjørsvik Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Pia Helen Bjørsvik Nestleder Olav Reppen Breivik Studiekvalitet Laila Solør (AFT) FO L&I Thea Indahl Mæhlum (ASP) Internasjonalt Per Christian Rasmussen (ALT) Hanne

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, klubben Kl

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, klubben Kl MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 30.11.05 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, klubben Kl.18.15 23.45 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk: SiT Kafé

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14. Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14. Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14 Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer

MØTEREFERAT 1/13. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Kl

MØTEREFERAT 1/13. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Kl MØTEREFERAT 1/13 Til: Arbeidsutvalget Dato: 31.01.13 Representanter og vara Observatører Møtested: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Kl.18.15 22.50 Referent: Merete Sødahl Jensen Kopi til: SiT Service Administrasjonen

Detaljer

MØTEREFERAT VT-MØTE 07/10

MØTEREFERAT VT-MØTE 07/10 MØTEREFERAT VT-MØTE 07/10 Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:27.05.10 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: K5, Kjemiblokk 5 Kl.17.15 Referent: Marie Gjerde Rolandsen Kopi til: SiT Kafé

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14. Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14. Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen Til: MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14 Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen Kopi til: Referent: Tellekorps: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører Styret NTNU

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 07.10.04 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Realfagsbygget, Gløs, R10 Kl.18.00 23.20 Referent: Arnstein Kroglund Fiskum Kopi til: 3 stk:

Detaljer

MØTEREFERAT 3/13. Til: Arbeidsutvalget Dato: 21.02.13 Representanter og vara Observatører. Møtested: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Kl.18.15 21.

MØTEREFERAT 3/13. Til: Arbeidsutvalget Dato: 21.02.13 Representanter og vara Observatører. Møtested: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Kl.18.15 21. MØTEREFERAT 3/13 Til: Arbeidsutvalget Dato: 21.02.13 Representanter og vara Observatører Møtested: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Kl.18.15 21.30 Referent: Merete Sødahl Jensen Kopi til: SiT Service Administrasjonen

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 23.02.06 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Klubben Kl.18.15 22.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 23.02.06 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Klubben Kl.18.15 22. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 23.02.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Klubben Kl.18.15 22.30 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk: SiT Kafé

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 03/15. Dato: 19.02.15 - Møtetid: 17:15 - Møtested: A 2-3 Øya Helsehus

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 03/15. Dato: 19.02.15 - Møtetid: 17:15 - Møtested: A 2-3 Øya Helsehus MØTEREFERAT Studenttingsmøte 03/15 Dato: 19.02.15 - Møtetid: 17:15 - Møtested: A 2-3 Øya Helsehus Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer

MØTEREFERAT VT-MØTE 04/10

MØTEREFERAT VT-MØTE 04/10 MØTEREFERAT VT-MØTE 04/10 Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:24.03.10 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Retorten, Kalvskinnet Kl.18.15 22.35 Referent: Merete Sødahl Jensen Kopi til:

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: Arbeidsutvalget Dato: 16.02.11 Representanter og vara Observatører. Møtested: H 2, Gløshaugen Kl.18.15 23:40

MØTEREFERAT. Til: Arbeidsutvalget Dato: 16.02.11 Representanter og vara Observatører. Møtested: H 2, Gløshaugen Kl.18.15 23:40 MØTEREFERAT Til: Arbeidsutvalget Dato: 16.02.11 Representanter og vara Observatører Møtested: H 2, Gløshaugen Kl.18.15 23:40 Referent: Elisabeth Kathleen Ofstad Kopi til: SiT Service Administrasjonen SiT

Detaljer

MØTEREFERAT 09/11. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: R10, Realfagsbygget Kl

MØTEREFERAT 09/11. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: R10, Realfagsbygget Kl MØTEREFERAT 09/11 Til: Arbeidsutvalget Dato: 19.10.11 Representanter og vara Observatører Møtested: R10, Realfagsbygget Kl.18.15 21.20 Referent: Merete Sødahl Jensen Kopi til: Administrasjonen SiT Tapir

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 26.03.09 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: H2, Hovedbygget. Kl. 18.15 22.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 26.03.09 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: H2, Hovedbygget. Kl. 18.15 22. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 26.03.09 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: H2, Hovedbygget. Kl. 18.15 22.30 Referent: Kopi til: Merete Sødahl Jensen 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

MØTEREFERAT VT-møte 11/08

MØTEREFERAT VT-møte 11/08 MØTEREFERAT VT-møte 11/08 Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 05.11.08 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Realfagsbygget, R10 Kl.18.15 23.00 Referent: Kopi til: Merete Sødahl Jensen

Detaljer

MØTEREFERAT 10/11. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: R10, Realfagsbygget Kl

MØTEREFERAT 10/11. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: R10, Realfagsbygget Kl MØTEREFERAT 10/11 Til: Arbeidsutvalget Dato: 22.11.11 Representanter og vara Observatører Møtested: R10, Realfagsbygget Kl.17.15 23.05 Referent: Merete Sødahl Jensen Kopi til: SiT Service Administrasjonen

Detaljer

MØTEREFERAT 11/13. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT 11/13. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT 11/13 Til: Arbeidsutvalget Dato: 22.10.13 Representanter og vara Observatører Møtested: K 5 kjemihall, Gløshaugen Kl.18.15 20.30 Referent: Merete Sødahl Jensen Kopi til: SiT Service Administrasjonen

Detaljer

MØTEREFERAT 5/12. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: Rådssalen, Hovedbygget Kl

MØTEREFERAT 5/12. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: Rådssalen, Hovedbygget Kl MØTEREFERAT 5/12 Til: Arbeidsutvalget Dato: 19.04.12 Representanter og vara Observatører Møtested: Rådssalen, Hovedbygget Kl.18.15 23.05 Referent: Kine Nilsen Myre Kopi til: SiT Service Administrasjonen

Detaljer

MØTEREFERAT 7/12. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: R 10 realfagsbygget, Gløshaugen Kl

MØTEREFERAT 7/12. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: R 10 realfagsbygget, Gløshaugen Kl MØTEREFERAT 7/12 Til: Arbeidsutvalget Dato: 06.09.12 Representanter og vara Observatører Møtested: R 10 realfagsbygget, Gløshaugen Kl.18.15 23.20 Referent: Merete Sødahl Jensen Kopi til: SiT Service Administrasjonen

Detaljer

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 27.02.14 Vår ref: 011.3 Deres ref:

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 27.02.14 Vår ref: 011.3 Deres ref: Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Trine K. Lorentsen Nestleder Karen Marie Eidem Skaret Øystein Haug (AFT) Tina Maria Skaar(AFT) Anders Lilleheim Vik(AFT) Francesca Frugård (AFT) Thomas Toft (AITeL)

Detaljer

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 01/15. Dato: Møtetid: Møtested: Rådssalen, Hovedbygget

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 01/15. Dato: Møtetid: Møtested: Rådssalen, Hovedbygget MØTEREFERAT Studenttingsmøte 01/15 Dato: 26.11.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: Rådssalen, Hovedbygget Til: Kopi til: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører Styret NU Administrasjonen

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: Arbeidsutvalget Dato: 24.02.16 Representanter og vara Observatører. Møtested: DI42 Kl. 17.00 Referent: Kine Nilsen Myre.

MØTEREFERAT. Til: Arbeidsutvalget Dato: 24.02.16 Representanter og vara Observatører. Møtested: DI42 Kl. 17.00 Referent: Kine Nilsen Myre. MØTEREFERAT Til: Arbeidsutvalget Dato: 24.02.16 Representanter og vara Observatører Møtested: DI42 Kl. 17.00 Referent: Kine Nilsen Myre Kopi til: Administrasjonen SiT Konsernstyret Studentutvalg Studentmedia

Detaljer

MØTEREFERAT 11/13. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT 11/13. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT 11/13 Til: Arbeidsutvalget Dato: 26.11.13 Representanter og vara Observatører Møtested: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Kl.17.15 23.50 Referent: Merete Sødahl Jensen Kopi til: SiT Service Administrasjonen

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 12/14. Dato: 30.10.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 12/14. Dato: 30.10.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen MØTEREFERAT Studenttingsmøte 12/14 Dato: 30.10.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11

Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11 Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11 Tirsdag 18. oktober 2011 VT 57/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: UiB: KhiB: BAS: NHH: HiB: Kristoffer Gaasholt,

Detaljer

MØTEREFERAT 06/11. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: H2, Hovedbygget Kl

MØTEREFERAT 06/11. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: H2, Hovedbygget Kl MØTEREFERAT 06/11 Til: Arbeidsutvalget Dato: 11.05.11 Representanter og vara Observatører Møtested: H2, Hovedbygget Kl.18.15 22.40 Referent: Eirik Korsnes Kopi til: SiT Service Administrasjonen SiT Tapir

Detaljer

Suppleringsvalg av vara til Høgskolestyret(HS)

Suppleringsvalg av vara til Høgskolestyret(HS) Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Gina Helstad Nestleder Martin Fredheim Øystein Haug Kristoffer Skorpen (AFT) FU Raymond Rudshagen (AFT) FU Francesca Frugård (AFT) Thomas Toft (AITeL) Ole Edward

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 21.03.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Realfagsbygget R4, Gløshaugen. Kl.18.15 22.30 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3

Detaljer

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 03/17. Dato: Møtetid: Møtested: Store møterom gamle fysikk

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 03/17. Dato: Møtetid: Møtested: Store møterom gamle fysikk MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 03/17 Dato: 26.01.17- Møtetid: 09.15- - Møtested: Store møterom gamle fysikk Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Til stede: Forfall: Marte

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 12/13. Dato: Møtetid: Møtested: R3

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 12/13. Dato: Møtetid: Møtested: R3 MØTEREFERAT Studenttingsmøte 12/13 Dato: 21.11.13 - Møtetid: 16.15 - Møtested: R3 Til: Kopi til: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører Styret NTNU Administrasjonen NTNU Studentutvalg/

Detaljer

Referatsaker. til møte. Velferdstinget. den

Referatsaker. til møte. Velferdstinget. den Referatsaker til møte i Velferdstinget den 26. november MØTEREFERAT 11/13 Til: Arbeidsutvalget Dato: 22.10.13 Representanter og vara Observatører Møtested: K 5 kjemihall, Gløshaugen Kl.18.15 20.30 Referent:

Detaljer

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 14.11.13 Vår ref: 011.3 Deres ref:

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 14.11.13 Vår ref: 011.3 Deres ref: Referat fra Studentparlamentsmøte 09/13 Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Trine K. Lorentsen Nestleder Karen Marie Eidem Skaret Øystein Haug (AFT) Kristoffer Skorpen (AFT) FU Kristoffer Gjørtz(AFT)

Detaljer

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014 Referat fra Arbeidsutvalgsmøte 02/15 Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Synne T. Grønvold Nestleder Magnus Bjerke Fag- og forskningspolitisk Marte Øien Internasjonalt Ingrid Søfteland Læringsmiljø

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 12/13. Dato: Møtetid: Møtested: R3

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 12/13. Dato: Møtetid: Møtested: R3 MØTEREFERAT Studenttingsmøte 12/13 Dato: 21.11.13 - Møtetid: 16.15 - Møtested: R3 Studenttingssaker: STi-sak 47/13 Oppnevning av representant til FUS (Kl 16.17) Antall stemmeberettigede under saken: 18

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Klubben Kl

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Klubben Kl MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 09.02.05 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Klubben Kl.18.15 21.00 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 10/15. Dato: Møtetid: 17:15 - Møtested: Rådssalen, Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 10/15. Dato: Møtetid: 17:15 - Møtested: Rådssalen, Gløshaugen MØTEREFERAT Studenttingsmøte 10/15 Dato: 15.10.15 - Møtetid: 17:15 - Møtested: Rådssalen, Gløshaugen Til: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører Kopi til: Styret NU Administrasjonen

Detaljer

MØTEREFERAT VT-MØTE 01/10

MØTEREFERAT VT-MØTE 01/10 MØTEREFERAT VT-MØTE 01/10 Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 14.01.10 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: R 10, Realfagsbygget Kl.18.15 21.10 Referent: Merete Sødahl Jensen Kopi til:

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 11/13. Dato:31.10.13 - Møtetid: 18.15 - Møtested: K 5, Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 11/13. Dato:31.10.13 - Møtetid: 18.15 - Møtested: K 5, Gløshaugen MØTEREFERAT Studenttingsmøte 11/13 Dato:31.10.13 - Møtetid: 18.15 - Møtested: K 5, Gløshaugen Til: Kopi til: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører Styret NTNU Administrasjonen NTNU

Detaljer

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 18.04.13 Vår ref: 011.3 Deres ref:

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 18.04.13 Vår ref: 011.3 Deres ref: Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Gina Helstad Nestleder Martin Fredheim Øystein Haug FO Kristoffer Skorpen (AFT) FO Kristoffer Gjørtz(AFT) FU Francesca Frugård (AFT) FO Thomas Toft (AITeL) Ole

Detaljer

Administrasjonen NTNU Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler Studenter i utvalg og tillitsverv Studentmedia

Administrasjonen NTNU Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler Studenter i utvalg og tillitsverv Studentmedia MØTEINNKALLING TIL KONSTITUERENDE MØTE Studenttingsmøte 01/2013 Dato: 27.11.12 Møtetid: 17.15 Utsendt: 13.11.12 Møtested: Rådssalen, Hovedbygget på Gløshaugen Til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: K5, Gløshaugen Kl

MØTEREFERAT. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: K5, Gløshaugen Kl MØTEREFERAT Til: Arbeidsutvalget Dato: 09.09.10 Representanter og vara Observatører Møtested: K5, Gløshaugen Kl.17.15 22.40 Referent: Merete Sødahl Jensen Kopi til: SiT Service administrasjonen SiT Tapir

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 01/16. Dato: Møtetid: 17:15 - Møtested: Rådssalen, Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 01/16. Dato: Møtetid: 17:15 - Møtested: Rådssalen, Gløshaugen MØTEREFERAT Studenttingsmøte 01/16 Dato: 26.11.15 - Møtetid: 17:15 - Møtested: Rådssalen, Gløshaugen Til: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører Kopi til: Styret NTNU Administrasjonen

Detaljer

Møtereferat Studenttingsmøte 03/14

Møtereferat Studenttingsmøte 03/14 Møtereferat Studenttingsmøte 03/14 Dato:04.02.14 - Møtetid: kl 18.15 - Møtested: R10, Realfagsbygget Til: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører Kopi til: Styret NTNU Administrasjonen

Detaljer

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede MØTEREFERAT Konstituerende møte i Studentparlamentet Møteleder: Erik Falster Referent: Bente Evjen Schøning Oppmøtte Møtedato: 11.05.12 Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede Moderat Liste (6) Sosialistisk

Detaljer

MØTEREFERAT VT-MØTE 08/09

MØTEREFERAT VT-MØTE 08/09 MØTEREFERAT VT-MØTE 08/09 Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 01.10.09 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Retorten, Kalvskinnet Kl.18.15 22.40 Referent: Merete Sødahl Jensen Kopi til:

Detaljer