Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com"

Transkript

1 Kursportefølje Proactima AS Kontakt: Henriette Aashaug mob: PREPARED.

2 Vår kursportefølje Grunnleggende HMS HMS for nyansatte HMS for ledere HMS for verneombud Grunnkurs ytre miljø for petroleumssektoren Verdi og kulturbasert workshop Regelverk Grunnkurs i Petroleumstilsynets regelverk Risikostyring Grunnkurs risikoanalyse Risikoanalyse (5/10 studiepoeng) Risikostyring (5/10 studiepoeng) Helhetlig risikostyring HAZID/HAZOP Gransking av uønskede hendelser Beredskap OER109 Beredskapsledelse grunnkurs + Repetisjon (1. linje) Plattformsjefskurs (OIM) Grunnleggende beredskapsledelse 2. linje Beredskapsledelse basistrening 2. linje Grunnleggende beredskapsledelse 3. linje Beredskapsledelse basistrening 3. linje Pårørende / Next of Kin-trening Helikopter-/ flytrygghet Krisepsykologi Kollegastøtte Kommunikasjon Krisekommunikasjon introduksjon Etabler din krisekommunikasjon i tide! Bli en overbevisende talsperson Kamera- og intervjutrening Når journalisten ringer Callhandler kurs

3 Grunnleggende HMS

4 HMS for nyansatte Introduksjonskurset i HMS er laget slik at deltakerne skal få den første, nødvendige kompetansen til å møte HMS-utfordringenei sitt daglige arbeid på en god måte. Dette skjer blant annet gjennom bevisstgjøring av hva som er verdifullt, og derfor bør prioriteres. Kurset retter også oppmerksomheten mot de viktigste rammene som regulerer HMS-arbeidet, og er laget spesielt med tanke på å skape interesse og motivasjon for å jobbe med HMS på Arbeidsplassene. Mål Bli motivert for å jobbe med HMS på arbeidsplassen. Forstå hvordan godt HMS-arbeider å forebygge tap av viktige verdier som liv, helse og en natur i balanse. Få innføring i de viktigste styringselementene i HMS-arbeidet. Få gode råd for hvordan de kan jobbe trygt og sikkert under tidspress og stress-situasjoner. Læringsform Individuell e-læring (2 timer)

5 HMS for ledere Det er klare og dokumenterte positive sammenhenger mellom godt arbeidsmiljø og lønnsom drift. I tillegg sier Arbeidsmiljølovens 3-5 at alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid. Dette innebærer at alle bedriftsledere og ledere med personalansvar skal ha kunnskap om grunnprinsippene i systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid og om arbeidsmiljøloven. Kurset dekker dette lovpålagte kravet til HMS opplæring av ledere. Mål: Bedre forståelse for HMS- arbeidets betydning for både bedrift og individ. Kunnskap om hvordan du som leder kan arbeide systematisk for å oppnå gode HMS resultater. Styrket motivasjonen for å arbeide med HMS. Læringsform: Individuell e-læring (6 timer). Vi anbefaler å kombinere e-læringskurset med en avsluttende samlingsdag hvor teorien blir konkretisert med eksempler og praktiske gruppeoppgaver.

6 HMS for verneombud Kurset skal gjøre deg bedre i stand til å møte HMS-utfordringer i det daglige arbeidet, og forklarer hvorfor dette arbeidet er både viktig og kostnadseffektivt. Kurset gir en innføring i de viktigste og nyeste teoriene, prinsippene og metodene innen feltet, men fokus er hele tiden på hvordan arbeidet med helse, miljø og sikkerhet planlegges og utføres i praksis. Deltakerne får dermed en solid teoretisk og praktisk basis, og kan bidra til at HMS-arbeidet i bedriften blir godt planlagt og riktig utført. Kurset tilfredsstiller kravene til opplæring av verneombud og AMU-medlemmer etter AML 6-5. Mål: Bli bedre i stand til å forstå HMS-arbeidets betydning for samfunn, bedrift og individ. Styrket motivasjonen for å arbeide med HMS gjennom læring og refleksjon rundt viktige prinsipper for ledelse og HMS, og mål og modeller for HMS-arbeidet. Læringsform: Individuell e-læring (ca 30 timer) 1 dag i klasserom (8 timer) E-læringskurset tilbys også som et eget kurs. E-læringskurset alene er ikke godkjent som opplæring av verneombud, men vil gi en Grunnleggende forståelse for HMS styring.

7 Grunnkurs ytre miljø for petroleumssektoren Miljøstyring er et redskap til bruk for å redusere bedrifters negative innvirkning på det ytre miljøet. Kurset gir en grunnleggende innføring i viktige forhold relatert til ytre miljø og petroleumsvirksomheten. Det tar opp forhold vedrørende omgivelsene (havet og livet der), og hvordan aktivitetene påvirker omgivelsene. Mål: Forstå hva miljøstyring omfatter, og ha generelle kunnskaper om hva som inngår i dette. Økt kunnskap om lovvert knyttet til miljøstyring på norsk sokkel. Få kunnskaper om hvordan miljøstyring gjennomføres i praksis i offshorevirksomheten. Læringsform: E-læring (6 timer) Vi anbefaler å kombinere e-læringskurset med en avsluttende samlingsdag hvor teorien blir konkretisert med eksempler og praktiske gruppeoppgaver.

8 Verdi og kulturbasert workshop Mange virksomheter har en verdibasert kultur. I den forbindelse er det behov for en aktiv måte å formidle verdiene virksomheten er tuftet på, hvordan de speiler seg i praksis, og hvordan de skal styre arbeidet internt og eksternt. Verdiene gir varige endringer og påvirker leveranser og resultater all den tid mye av den interne kontrollen og daglige driften støttes av selskapets verdier. En god måte å implementere verdiene er å arrangere samlinger der medarbeidere og ledelse sammen med fasilitatorergjennomgår verdiene. Samlingene er en blanding av presentasjoner med dialog, diskusjoner og øvelser. Programmet blir utarbeidet sammen med virksomheten, og ledes av erfarne fasilitatorerfra Proactima Organisasjon og Kultur. Mål: Deltakerne skal etter samlingen forstå hvordan verdiene kan brukes for å støtte valg i arbeidshverdagen. De skal ha fått en innføring i virksomhetens verdier. Den enkelte medarbeider forstår sitt bidrag til selskapets utvikling og resultater. Deltakerne har opplevd mestringog dypere forståelse for samarbeid i teamøvelser. Læringsform: Workshop(8 timer)

9 Regelverk

10 Grunnkurs i Petroleumstilsynets regelverk Ansvaret man har etter HMS-regelverketfor petroleumsvirksomheten på sokkelen, tilsier også at man er i stand til å oppfylle det. Det lar seg ikke gjøre uten regelverkskompetanse. Det får man gjennom dette kurset, som i realiteten er obligatorisk for arbeid i petroleumsvirksomheten. I tillegg er det satt særskilte kompetansekrav til visse kategorier personell ved at: Arbeidsgivere styres av arbeidsmiljøloven 3-5 om plikt for arbeidsgivere til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og tryggleiksarbeid. Verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg skal ha opplæring. Denne opplæringen er også påkrevd for ledere og andre med ansvar for beslutninger som gjelder arbeidsmiljøet. Mål: Økt kunnskap om regelverkets struktur og innhold. Økt forståelse for hvordan regelverket brukes. Gi kunnskap om aktiv bruk av regelverket og verktøy som styringssystemer og analyser for å sikre kontroll og tilsyn med egen virksomhet. Læringsform: E-læring (10 timer). Vi anbefaler å kombinere e-læringskurset med en avsluttende samlingsdag hvor teorien blir konkretisert med eksempler og praktiske gruppeoppgaver.

11 Risikostyring

12 Grunnkurs risikoanalyse I en risikoanalyse kartlegges hvilke hendelser som kan inntre, og hva disse hendelsene kan føre til. Analysene kan brukes til å kartlegge alle typer hendelser som kan skje, men i dette kurset har vi fokus på en viss type hendelser, såkalte uønskede hendelser. Dette kan for eksempel være gasslekkasjer i et prosessanlegg, branner eller fallende last på en offshoreinstallasjon, eller det kan være at viktig operasjonsutstyr slutter å virke under en operasjon på et nytt sykehus. Målet med å gjennomføre en risikoanalyse er å presentere et risikobilde. Selve risikoanalyseprosessen består av tre deler: 1) Planlegging 2) Risikovurdering 3) Risikohåndtering Dette grunnleggende risikoanalysekurset presenterer alle de tre delene av risikoanalyseprosessen både for de helt enkleste analysene til de litt mer kompliserte og større analysene. Det finnes mange veiledninger og standarder for hvordan en risikoanalyse kan gjennomføres, og mange er tilpasset spesifikke bransjer og fagområder. Dette kurset presenterer en generell tilnærming til risikostyringsprosessen, uten sterkt sektorbasert tilsnitt. Læringsform: E-læring (8 timer) Vi anbefaler å kombinere e-læringskurset med en avsluttende samlingsdag hvor teorien blir konkretisert med eksempler og praktiske gruppeoppgaver.

13 Risikoanalyse (10 studiepoeng) Kurset leveres av UIS Gjennom eksempler hentet fra ulike områder belyses elementer som inngår i planlegging, gjennomføring og bruk av risikoanalysene. Kurset tar også opp grunnleggende prinsipper for risikoanalyse og refleksjon, for eksempel knyttet til sterke og svake sider ved de ulike risikoanalysemetodene. Mange veiledninger og standarder for gjennomføring av risikoanalyse er tilpasset spesifikke bransjer og fagområder. Dette kurset presenterer en generell tilnærming til risikostyringsprosessen, og en vil gjennom aktuelle case og Beskrivelser relatere teori til den praktiske virkelighet. Mål Få en god oversikt over fagområdet risikoanalyse. Kunne vurdere om risikoanalyser benyttes på en god måte i risikostyringen. Kunne sørge for at risikoanalysene gir nyttig beslutningsstøtte. Læringsform E-læring, 5 dagssamlinger, gruppeoppgave og hjemmeeksamen. Studiepoeng Godkjent opptak og bestått gruppeoppgave og hjemmeeksamen gir 10 studiepoeng på mastergradsnivå.

14 Risikostyring (10 studiepoeng) Kurset leveres av UIS Alt for ofte ser vi at det må en ulykke til før risikostyring settes i søkelyset. Samtidig har vi lett for å overreagere i tidenlike etter at en ulykke har skjedd, med uheldige prioriteringer som resultat. Utviklingen i næringslivet og samfunnet for øvrig har ført med seg større sårbarhet, samtidig som risikobildet er blitt mer komplisert. Likevel ser vi at styringen av risikoene ofte er ufullstendig eller til og med ikke-eksisterende. kurset gir en god innføring i grunnleggende prinsipper og ideer for styring av risiko og usikkerhet. Andre sentrale tema er beslutninger under usikkerhet, risikostyringsprosessen og hovedelementer i styrings-og beslutningsprosessen. Kurset presenterer en generell tilnærming til risikostyring, og er nyttig for deltakere fra mange ulike sektorer. Mål Grunnleggende begreper og prinsipper som brukes i risikostyring. Hva er gode beslutninger. Risikostyringsprosessen. Hvordan risiko bør kommuniseres. Læringsform E-læring, 5 dagssamlinger, gruppeoppgave og hjemmeeksamen. Studiepoeng Godkjent opptak og bestått gruppeoppgave og hjemmeeksamen gir 10 studiepoeng på mastergradsnivå.

15 Helhetlig risikostyring Helhetlig risikostyring handler om å jobbe med det som er viktig for virksomheten, dvs. å prioritere riktig i en hverdag med store utfordringer og med begrensede ressurser. Formålet med helhetlig risikostyring er å sikre den riktige balansen mellom det å utvikle og skape verdier og det å unngå ulykker, skader og tap. Etter endt kurs skal deltakeren ha en økt forståelse for risikostyring og hvordan bedriften kan implementere dette i sin virksomhet. Tema som blir tatt opp i dette kurset: Risikostyring begrepsavklaring. Hvorfor risikostyring. Hvordan strukturere risikostyringen i bedriften. Hvordan gjennomføre risikostyringsprosessen. Hvordan etablere styringsstruktur, roller og ansvar. Hvilke støttesystemer kan understøtte risikostyring. Hvordan utvikle en kultur som understøtter helhetlig risikostyring. Hvordan lære, evaluere og forbedre helhetlig risikostyring. Læringsform Individuell e-læring (8 timer) Vi anbefaler å kombinere e-læringskurset med en avsluttende samlingsdag hvor teorien blir konkretisert med eksempler og praktiske gruppeoppgaver.

16 HAZID/HAZOP Hensikten med kurset er å utvikle ledere og medarbeidere som kan medvirke aktivt ved planlegging, organisering, gjennomføring og oppfølging av risikoanalyser. Kurset egner seg for personell som har en rolle i risikoanalysen, enten som ansvarlig leder eller som deltakere, og skal bidra med sin kompetanse og erfaring. Proactima bygger kurset enten på egen metodikk for risikoanalyser eller ved å bruke kundens metodikk. Mål Forstå bakgrunnen for å gjøre risikoanalyser. Se nytteverdi av risikoanalyser. Ha kjennskap til krav til risikoanalyser. Ha felles forståelse av metode(r) for risikoanalyse. Få kunnskap om HAZID/HAZOP. Ha felles forståelse av hvordan et analysemøte planlegges, organiseres, gjennomføres og følges opp. Ha kunnskap om roller og verktøy. Ha øvet på gjennomføring av risikoanalyse etter valgt metode. Fått praktisk erfaring med å delta i en risikoanalyse. Identifisert gode erfaringer og forbedringspunkter. Læringsform 1 2 dager samling.

17 Gransking av uønskede hendelser God sikkerhetsledelse forankres gjerne i to grunnleggende tradisjoner: Risikobasert og hendelsesbasert styring. Risikobasert ledelse innebærer at innsatsen rettes mot å oppdage og identifisere risikoen før en uønsket hendelse inntreffer. Dette kurset retter oppmerksomheten mot hendelsesbasert ledelse, som dreier seg om å lære av hendelser som allerede er skjedd. Gjennom en systematisk tilnærming til granskingen av en ulykke økes læringsverdien av det som er skjedd. Dermed blir gransking et sentralt virkemiddel i arbeidet med å sette inne tiltak som skal forhindre fremtidige ulykker. Kurset presenterer en generell tilnærming til ulykkesgransking, og vil gi nytteverdi uavhengig av hvilken bransje deltakerne kommer fra. Mål Forstå hva gransking er. Kunne de ulike trinnene i en granskingsprosess. Kunnskaper om hvordan gransking ledes og gjennomføres i praksis. Læringsform Individuell e-læring (8timer) Vi anbefaler å kombinere e-læringskurset med en avsluttende samlingsdag hvor teorien blir konkretisert med eksempler og praktiske gruppeoppgaver.

18 Beredskap

19 OER 109 Beredskapsledelse grunnkurs + Repetisjon (1. linje) Kurset er i henhold til Norsk olje og gass sine retningslinjer for sikkerhets-og beredskapsopplæring, og følger Norsk olje og gass sin fagplan for beredskapsledelse grunnkurs. Kurset er delt i to hoveddeler. Den teoretiske delen gjennomføres som individuell e-læring. Del to er en dagssamling, der hoveddelen består av praktiske øvelser med tilbakemeldinger. Vi er opptatt av at deltakerne sitter igjen med en følelse av å mestre de praktiske ferdighetene som forventes etter gjennomført grunnkurs. Mål: Kunne bruke proaktiv ledelse som arbeidsmetode i beredskapsledelsen. Generell kjennskap til beredskapsarbeid i offshorevirksomheten. Kjennskap til redningstjenesten, myndigheter og støtteapparatet på land ved ulykker offshore. Grunnleggende kunnskaper om ledelse, kommunikasjon og samhandling i en beredskapssituasjon. Læringsform: Grunnkurs: E-læring (16 timer) + samling (9 timer) Repetisjon: samling (9 timer). Repetisjonskurs må tas hvert 2. år. Sted: Bergen og Stavanger Kan også leveres bedriftsinternt i kundens lokaler. Ta kontakt for tilbud.

20 Plattformsjefskurs (OIM) En fungerende og robust beredskapsorganisasjon er et absolutt krav til operatører og kontraktører som deltar på norsk sokkel. Samfunn og myndigheter forventer at din organisasjon er i stand til å ha en forsvarlig håndtering av de uønskede hendelser som kan oppstå. Kravet er også beskrevet i regelverket, og omfatter alt fra analyser til etablering og drift av en robust beredskapsorganisasjon. Målet er å begrense konsekvensene dersom det skjer en ulykke eller nødssituasjon. I denne sammenheng vil plattformsjefen spille en sentral rolle, basert på personlige egenskaper, holdninger, kunnskap og erfaring. For å selektere rett person vil trening gjennom observasjon og evaluering være avgjørende. Mål Målsetningen med kurset er å gi en uavhengig vurdering av deres kandidater til plattformsjef. Dette gjøres gjennom intensiv trening som beredskapsleder over 5 dager. Etter kurset skal deltakerne være i stand til å fungere som beredskapsleder på en offshoreinnretning og utøve beredskapsledelse i 1. linje ved alle potensielle beredskapssituasjoner. Kurset vil ha hovedvekt på øvelser med individuell evaluering, men også inneholde teori og oppgaver til kandidatene. Kompetanse Proactima benytter instruktører med høy kompetanse innen beredskap og ledelse i kurset. I tillegg vil psykologer delta i evaluering av kursdeltakerne. Etter endt kurs vil selskapet motta en grundig vurdering av hver kandidat, med en anbefaling om ansettelse som plattformsjef eller ikke. Læringsform Intensiv trening som beredskapsleder i 5 dager.

21 Grunnleggende beredskapsledelse 2. linje Proaktiv beredskapsledelse innebærer å identifisere tiltak som kan styre utviklingen i ønsket retning og iverksette tiltak før omstendighetene tvinger en til å gjøre det. Dette kurset er første steg på veien til å kunne håndtere slike situasjoner og dermed delta i 2. linje beredskapsorganisasjon på land. Introduksjon Hva innebærer beredskap? Hvorfor er det viktig? Definerte fare- og ulykkessituasjoner Forståelse av begrep og eksempler. Organisering av beredskap overordnet og internt i selskapet. Roller og ansvar til ulike interne og eksterne aktører. Beredskapsdokumenter oversikt, samt forslag til innhold i 2.linjes beredskapsplan. Relevante regelverkskrav. Mål: Forståelse for 2. linje beredskapsorganisasjonens oppgaver og utfordringer i en beredskapssituasjon. Forstå prinsipper, begreper og viktige tiltak relatert til håndtering av beredskapssituasjoner. Læringsform: Individuell e-læring (8 timer) Klasseromsundervisning (8 timer)

22 Beredskapsledelse basistrening 2. linje Beredskapsledelse basistrening bygger på kurset grunnleggende beredskapsledelse 2.linje. For optimalt utbytte anbefales deltakere å være kjent med Proaktivmetode før kurset. Kurset består av rundt 25% teori og 75% ren trening i team mot spillstab med kjøring av ulike øvelser/ scenarioer rettet mot 2.linje (Operasjonell) beredskapsledelse. Den grunnleggende treningen girdeltakere et unikt perspektiv gjennom drilling og refleksjon på hva som er relevant i forhold til systematikk og teamarbeid dersom krisen inntreffer. Kurset vil gi deltakere en stor grad av merverdi før en begynner med tradisjonelle øvelser i større regi. Teori: Proaktiv metode og team. Praksis: Case og scenariobasert teamtrening med grundig evaluering etter hver øvelse. Mål: Gi utvidet forståelse for: Team ledelse egenskaper under beredskapshåndtering. Selskaps spesifikk beredskap. Gi basisferdigheter innen: Operasjonell beredskapsledelse. Bruk av Proaktiv metode. Læringsform: Teori og praksis i beredskapssentral (1,5-2 dager)

23 Grunnleggende beredskapsledelse 3. linje Petroleumstilsynets definisjon av beredskap er å være forberedt til innsats for å kunne håndtere kritiske situasjoner. Dette kurset er første steg på veien til å kunne håndtere slike situasjoner og dermed delta i 3. linje beredskapsorganisasjonpåland. Kurset baserer seg på proaktivberedskapsledelse, som innebærer å identifisere tiltak som kan styre utviklingen i ønsket retning, og iverksette tiltak før omstendighetene tvinger en til å gjøre det. Hva innebærer beredskap? Hvorfor er det viktig? Organisering av beredskap. Verktøy for beredskap Proaktiv Metode tilpasset 3.linje. Samhandling, roller, ansvar og kommunikasjon internt og med ulike eksterne interessenter. Beredskapsdokumentasjon, herunder med forslag til innhold i 3.linje beredskapsplan. Mål: Forstå prinsipper, begreper og viktige tiltak relatert til håndtering av beredskapssituasjoner. Få en felles forståelse for beredskapsorganisasjonens oppgaver og utfordringer i en beredskapssituasjon. Generell kjennskap til beredskapsarbeid i offshorevirksomheten. Kjenne til bruk av proaktivledelse som arbeidsmetode i 3. linje strategisk beredskapsledelse og til redningstjenesten, myndigheter og støtteapparatet på land ved ulykker offshore. Grunnleggende kunnskaper om ledelse, kommunikasjon og samhandling i en beredskapssituasjon. Læringsform: Individuell e-læring (8 timer) 1 dag klasserom samling (8 timer)

24 Beredskapsledelse basistrening 3. linje Beredskapsledelse basistrening bygger på kurset grunnleggende beredskapsledelse 3.linje. For optimalt utbytte anbefales deltakere å være kjent med Proaktivmetode før kurset. Kurset består av rundt 25% teori og 75% ren trening i team mot spillstab med kjøring av ulike øvelser/ scenarioer rettet mot 3.linje (Strategisk) beredskapsledelse. Den grunnleggende treningen gir deltakere et unikt perspektiv gjennom drilling og refleksjon på hva som er relevant i forhold til systematikk og teamarbeid dersom krisen inntreffer. Kurset vil gi deltakere en stor grad av merverdi før en begynner med tradisjonelle øvelser i større regi. Teori: Proaktiv metode og team. Praksis: Case og scenariobasert teamtrening med grundig evaluering etter hver øvelse. Mål: Gi utvidet forståelse for: Team ledelse egenskaper under beredskapshåndtering. Selskaps spesifikk beredskap. Gi basisferdigheter innen: Strategisk beredskapsledelse. Bruk av Proaktiv metode. Læringsform: Teori og praksis i beredskapssentral (1,5-2 dager)

25 Pårørende/ Next of kin-trening God ivaretakelse av pårørende krever trening og kunnskap. Ivaretakelse av pårørende og andre involverte i en kritisk hendelse er sentralt i god krisehåndtering. Erfaring viser også at omverdenens opplevelse av krisehåndteringen påvirkes av hvordan pårørende og andre involverte har blitt ivaretatt. Proactima leverer kurs med teori og praktisk trening gjennom telefonøvelser og rollespill for aktuelle grupper; ansatte i resepsjonen, ansatte som deltar i callsentereller andre aktuelle grupper i beredskapsorganisasjonen. Mål: Bidra til økt kunnskap og kompetanse innen: Forståelse av stress og reaksjoner på stress. Kommunikasjon med involverte og pårørende som har vært utsatt for kritiske hendelser. Praktisk ivaretakelse av involverte og deres pårørende. Læringsform: Kurs og øvelser tilpasses organisasjonens etablerte støtteapparat med 1-2 dager samling som kan inkludere forelesning, gruppeoppgaver, telefonøvelser og rollespill. I tillegg kan ivaretakelse av pårørende legges inn som øvingsmoment i ulike beredskapsøvelser.

26 Helikopter-/ flytrygghet Det er kjent at 20 % av fly-og helikopterpassasjerer opplever stort ubehag ved å fly. Mange mennesker erfarer dette som en stor belastning i sin arbeidshverdag. Samtidig finnes det svært god behandling for å møte utfordringene. Resultatet er at deltakere opplever større grad av mestring og mer overskudd i forbindelse med jobbreiser og arbeidsrelaterte aktiviteter i etterkant av kurset. Mål Kurset består av undervisning i de viktigste flytekniske og flyoperative tema fra relevant personell. I tillegg undervisning i de psykologiske aspekter knyttet til redsel, og teknikker for stressmestring. Denne delen gjennomføres av psykolog. Du får opplæring i: flyteori og aerodynamikk. flyets systemer og oppbygging. flykontrollens oppgaver. fysiologiske forhold ved ubehag og redsel. teknikker for stressmestring. forberedelse før flytur og gjennomføring av flytur med oppfølgingssamtale. Læringsform 1 3 dager, avhengig av behov.

27 Krisepsykologi Forståelse av psykologiske mekanismer som opptrer i forbindelse med kritiske situasjoner er sentralt for å kunne håndtere slike situasjoner på en god måte. Dette krever trening og kunnskap. Proactima leverer kurs med teori og praktisk trening gjennom gruppeoppgaver og rollespill for aktuelle grupper i beredskapsorganisasjonen. Mål Å få økt kunnskap om krise og stressreaksjoner for å være bedre i stand til å håndtere en krisesituasjon og de som er berørt. Herunder: Hva er en krise? Hva er stress og hvordan håndtere det? Hvordan trene for å møte en krise? Rolleforståelse i krisen: leder, medarbeider, kollegastøtte. Kommunikasjon og konfliktfylte samtaler. Sorg og sorgreaksjoner. Læringsform 2 dagers med foredrag, gruppeoppgaver, casegjennomgang og rollespill.

28 Kollegastøtte Erfaring og forskning viser at rask ivaretakelse av personell i forbindelse med uønskede hendelser, stress- og krisesituasjoner, er lønnsomt helsemessig for den enkelte ansatte, positivt for arbeidsmiljøet, og ikke minst økonomisk lønnsom for bedriften. I større organisasjoner innehar man en stor ressurs blant egne ansatte, som kan bistå i et slikt arbeid. Det å kunne henvendeseg til en kollega som man har tillit til, og som er trent til å kunne bistå vil gi større mulighet for at ansatte holder seg i jobb, eller kommer raskere tilbake i arbeid etter en hendelse. Mål Forstå rollen som kollegastøtte. Gi kollegastøttene som er valgt kompetanse til å gi bistand til kollegaer utsatt og påvirket av stress. Kunne tilby rask bistand til den/de som opplever en reaksjon (er) i og etter en kritisk hendelse. Læringsform 2 dagers introduksjonssamling med foredrag, gruppeoppgaver, casegjennomgang og rollespill. Oppfølgingssamlinger.

29 Kommunikasjon

30 Krisekommunikasjon introduksjon I løpet av minutter kan en bedrift rammes av hendelser som i sin ytterste konsekvens kan true hele selskapets eksistens. I løpet av minutter må ledelsen i bedriften forholde seg til ekstremt tidspress, tap av kontroll, massiv interesse fra media og stort trykk fra myndigheter og andre interessenter. Alle bedrifter kan rammes av kriser og de aller fleste dømmes ikke i forhold til hvordan krisen oppstod, men hvordan bedriften håndterte og kommuniserte under en krise. (Kurset tar utgangspunkt og eksemplifiseres med reelle hendelser, også store nasjonale hendelser som er håndtert av foredragsholderne) Mål Gi et innblikk i omdømmets betydning for utfallet av en krise. Synliggjøre hvilken omdømmerisiko selskapene har og hvorfor risikoen for tap av omdømme er høyere i dag. Gi et innblikk i hvilke kommunikasjonsveivalg et selskap har i en krise. Gi et innblikk i hvilken kommunikasjonsgrunnmur som bør være til stede for å kunne håndtere en vanskelig situasjon i det offentlige rom. Gi deltagerne en bedre forutsetning til å forstå hvordan en kan unngå en informasjonskrise. Læringsform 2 timers foredrag

31 Etabler din krisekommunikasjon i tide! Alle bedrifter kan rammes av kriser, og de aller fleste av dem dømmes ikke etter hvordan krisen oppstod, men hvordan bedriften håndterte og kommuniserte under krisen. Det handler om to kriser; den reelle hendelsen og hvordan den blir håndtert. Effektiv krisekommunikasjon består av mange disipliner. Proactima kan bistå i de fleste av disse. Krisekommunikasjon, omdømmestyring og mediehåndtering er tre områder som griper inn i hverandre, og som alle påvirker utfallet av en krise. Proactimasnye kurs, Etabler din krisekommunikasjon i tide -gir et solid grunnlag for å lose organisasjonen tryggere gjennom en mulig krise. Etablere grunnmur for beredskap og krisekommunikasjon. Grunnleggende ferdigheter krisekommunikasjon. Stakeholderanalyse; hvem må vi forholde oss til. Tabletop vi øver på aktuelt scenario! Medietrening m/kamera. Læringsform: 2 dager workshop(16 timer) Kurset kan suppleres med en ekstra dag som omhandler temaet Mennesket i beredskap. Hva skjer med de som skal håndtere en hendelse når de er i en stress eller krisesituasjon. Hvordan påvirkes oppmerksomhet, hukommelse og handling. Hvordan skal vi ivareta de som blir utsatt for en hendelse eller deres pårørende.

32 Bli en overbevisende talsperson Som talspersonskal du ikke bare svare på media sine spørsmål, men du skal helst fortelle DIN versjon, DIN historie. Da handler det om å fremstå overbevisende. Det er mange som kjemper om oppmerksomheten, så det er viktig å fremstå som en attraktiv kilde om å du ønsker å komme igjennom mediestrømmen. Skulle det oppstå en kritisk hendelse du må håndtere som talsperson, påligger det deg et spesielt stort ansvar, som vil kreve mye av deg. Hvordan denne oppgaven håndteres kan være med på å både forsterke en krise og minimalisere en krise, og kan avgjøre ditt selskaps videre omdømme. Mål Dette kurset tar sikte på å gjøre e deg bedre rustet som talsperson. Du skal føle deg tryggere i enhver intervjusituasjon og øke presisjonen i budskapsformidlingen. Deltakerne vil blant annet få kunnskaper om: Medietrening: Hva gir større spillerom i media? Hva forventer media og hvordan møter vi dem på egne premisser? Praktisk trening foran TV kamera. Retorikk: Hvordan bør jeg legge opp min argumentasjon for å få gjennomslag? Vi bruker den over 2000 år gamle metodikken retorikk som verktøy. Stressmestring: Hvordan reagere kroppen på stress? En intervjusitasjon, og gjerne ved en kritisk hendelse øker vårt stressnivå. Hva er det som skjer med oss, og hva kan vi gjør for å håndtere dette bedre. Vi seer på kroppsspråk, stemmebruk, blikk. Læringsform: Workshop(heldags)

33 Kamera- og intervjutrening Media kan i løpet av sekunder endre selskapets troverdighet og omdømme. Feil kommunikasjon kan gi varige omdømmesvekkelser. Journalistene er både en trussel og en mulighet de legger premissene og er med på å styre det etterlatte inntrykket. Hvilken beredskap har din bedrift eller organisasjon for konfrontasjoner med media? Har selskapets ledelse kunnskap om hvordan media skal håndteres for at virksomhetens syn skal bli ivaretatt? Hensikten er å være forberedt. Proactima tilbyr realistisk medietrening utført av profesjonelle medietrenere, med lang erfaring fra begge sider av mikrofonen. Mål Medias forventninger og krav. Medias arbeidsmetoder. De ulike kommunikasjonsprinsippene. Utvikling av budskap. Intervjuteknikk. Praktisk trening foran TV kamera med evaluering. Læringsform En dags medietrening med teori og praktisk trening. For de mer erfarne kan det tilbys et halvdagskurs med spissing av budskap og vektlegging av retoriske grep. For selskapets øverste ledelse arrangeres det også studiotrening.

34 Når journalisten ringer Callhandler kurs Media kan i løpet av sekunder endre selskapets troverdighet og omdømme. Feil kommunikasjon kan gi varige omdømmesvekkelser. Journalistene er både en trussel og en mulighet de legger premissene og er med på å styre det etterlatte inntrykket. Hvilken beredskap har din bedrift eller organisasjon for å håndtere media ved en uønsket hendelse? Det er mange avklaringer som må gjøres når noe skjer. Omdømmet skal sikres på en profesjonell og god måte. Hva skal vi si? Hvordan finne frem til gode budskap? Hva er standardsvar? Hva kan man si når man har begrenset informasjon? Hva sier vi når vi tar telefonen? Mål Fra både virkelighet og øvelser ser vi at mange callhandlerteamtrenger øvelser og kursing for å gjøre en god jobb ved en uønsket hendelse. I dette kurset gir vi det påfyllet som trengs for oppgaven, slik at de som er selskapets callhandlere er dyktiggjorte og har en realistisk refleksjon rundt sin rolle. Deltakerne vil blant annet få kunnskaper om: Hvilke medier vi kan forvente å få på tråden, og hva journalistene vil spørre om? Vi ser også på tidligere hendelser og hvordan trykket har vært på telefonen, slik at vi kan ha et reelt bilde av det som skjer. Sammen jobber vi oss gjennom en hendelse tilpasset den situasjonen nettopp dere arbeider i, og ulykkens flere faser. Læringsform: Workshop(4 timer)

H M S O G K U L T U R

H M S O G K U L T U R HMS OG KULTUR INNHOLD 1. Innledning 4 2. HMS og kultur 5-6 3. Kjennetegn ved god HMS-kultur 7-20 4. Kilder til innsikt i egen HMS-kultur 21-23 5. Forhold som kan påvirke HMS-kulturen 24-30 6. Lederskap

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten HMS-kultur i politi- og lensmannsetaten Politidirektoratet 2010 Personalavdelingen, HMS-seksjonen Forfatter: Per Oskar Strand 1. utgave. Oslo 2007, 4 000 eksemplarer 2. utgave. Oslo 2010, 4 000 eksemplarer

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

ET GODT ARBEIDSMILJØ. Kurs og tjenester 2014 2016

ET GODT ARBEIDSMILJØ. Kurs og tjenester 2014 2016 ET GODT ARBEIDSMILJØ Kurs og tjenester 2014 2016 Innhold Vi hjelper deg å ta vare på medarbeiderne dine....4 Praktisk informasjon....5 God kommunikasjon....6 Konflikthåndtering....7 Omstilling mer enn

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Robust organisering. Verktøybok for kunnskapsbedrifter

Robust organisering. Verktøybok for kunnskapsbedrifter 1 Robust organisering Verktøybok for kunnskapsbedrifter 2 Innhold Begrepsforklaringer og verktøybokas oppbygning 4 Robust kunnskapsbedrift 6 Myter og utfordringer 12 Arbeidspraksis, teamarbeid og ansvarskompetanse

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling Anne Moe og Riina Kiik Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis HUSK- arbeidsrapport nr. 1/2008 Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis Anne Moe og Riina

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

Hvis konflikten trappes opp. Konflikthåndtering. på arbeidsplassen. - for et arbeidsliv som inkluderer

Hvis konflikten trappes opp. Konflikthåndtering. på arbeidsplassen. - for et arbeidsliv som inkluderer Hvis konflikten trappes opp på arbeidsplassen - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2013 1. opplag 2013 Heftet er utarbeidet av danske Arbejdsmiljøsekretariatet

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø En kvalitativ studie av Linn Jeanette Haga Lunde, kandidatnr. 221 Agnete Havig Skar, kandidatnr. 202 P.E teacher- ways to improve the learningenviroment

Detaljer

Organisasjonstenkningen i 22.juli-kommisjonens rapport

Organisasjonstenkningen i 22.juli-kommisjonens rapport Organisasjonstenkningen i 22.juli-kommisjonens rapport Hva karakteriserer organisasjonstenkningen i 22.juli-kommisjonens rapport? Kristine Nordbø Røgenes MASTEROPPGAVE I ENDRINGSLEDELSE INSTITUTT FOR MEDIA

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Vannskader Innbrudd/hærverk Dagtid: 5523 Vakttelefon: 48 21 84 14 Drift og utbygging Meldes: Postmottak.

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer