Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com"

Transkript

1 Kursportefølje Proactima AS Kontakt: Henriette Aashaug mob: PREPARED.

2 Vår kursportefølje Grunnleggende HMS HMS for nyansatte HMS for ledere HMS for verneombud Grunnkurs ytre miljø for petroleumssektoren Verdi og kulturbasert workshop Regelverk Grunnkurs i Petroleumstilsynets regelverk Risikostyring Grunnkurs risikoanalyse Risikoanalyse (5/10 studiepoeng) Risikostyring (5/10 studiepoeng) Helhetlig risikostyring HAZID/HAZOP Gransking av uønskede hendelser Beredskap OER109 Beredskapsledelse grunnkurs + Repetisjon (1. linje) Plattformsjefskurs (OIM) Grunnleggende beredskapsledelse 2. linje Beredskapsledelse basistrening 2. linje Grunnleggende beredskapsledelse 3. linje Beredskapsledelse basistrening 3. linje Pårørende / Next of Kin-trening Helikopter-/ flytrygghet Krisepsykologi Kollegastøtte Kommunikasjon Krisekommunikasjon introduksjon Etabler din krisekommunikasjon i tide! Bli en overbevisende talsperson Kamera- og intervjutrening Når journalisten ringer Callhandler kurs

3 Grunnleggende HMS

4 HMS for nyansatte Introduksjonskurset i HMS er laget slik at deltakerne skal få den første, nødvendige kompetansen til å møte HMS-utfordringenei sitt daglige arbeid på en god måte. Dette skjer blant annet gjennom bevisstgjøring av hva som er verdifullt, og derfor bør prioriteres. Kurset retter også oppmerksomheten mot de viktigste rammene som regulerer HMS-arbeidet, og er laget spesielt med tanke på å skape interesse og motivasjon for å jobbe med HMS på Arbeidsplassene. Mål Bli motivert for å jobbe med HMS på arbeidsplassen. Forstå hvordan godt HMS-arbeider å forebygge tap av viktige verdier som liv, helse og en natur i balanse. Få innføring i de viktigste styringselementene i HMS-arbeidet. Få gode råd for hvordan de kan jobbe trygt og sikkert under tidspress og stress-situasjoner. Læringsform Individuell e-læring (2 timer)

5 HMS for ledere Det er klare og dokumenterte positive sammenhenger mellom godt arbeidsmiljø og lønnsom drift. I tillegg sier Arbeidsmiljølovens 3-5 at alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid. Dette innebærer at alle bedriftsledere og ledere med personalansvar skal ha kunnskap om grunnprinsippene i systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid og om arbeidsmiljøloven. Kurset dekker dette lovpålagte kravet til HMS opplæring av ledere. Mål: Bedre forståelse for HMS- arbeidets betydning for både bedrift og individ. Kunnskap om hvordan du som leder kan arbeide systematisk for å oppnå gode HMS resultater. Styrket motivasjonen for å arbeide med HMS. Læringsform: Individuell e-læring (6 timer). Vi anbefaler å kombinere e-læringskurset med en avsluttende samlingsdag hvor teorien blir konkretisert med eksempler og praktiske gruppeoppgaver.

6 HMS for verneombud Kurset skal gjøre deg bedre i stand til å møte HMS-utfordringer i det daglige arbeidet, og forklarer hvorfor dette arbeidet er både viktig og kostnadseffektivt. Kurset gir en innføring i de viktigste og nyeste teoriene, prinsippene og metodene innen feltet, men fokus er hele tiden på hvordan arbeidet med helse, miljø og sikkerhet planlegges og utføres i praksis. Deltakerne får dermed en solid teoretisk og praktisk basis, og kan bidra til at HMS-arbeidet i bedriften blir godt planlagt og riktig utført. Kurset tilfredsstiller kravene til opplæring av verneombud og AMU-medlemmer etter AML 6-5. Mål: Bli bedre i stand til å forstå HMS-arbeidets betydning for samfunn, bedrift og individ. Styrket motivasjonen for å arbeide med HMS gjennom læring og refleksjon rundt viktige prinsipper for ledelse og HMS, og mål og modeller for HMS-arbeidet. Læringsform: Individuell e-læring (ca 30 timer) 1 dag i klasserom (8 timer) E-læringskurset tilbys også som et eget kurs. E-læringskurset alene er ikke godkjent som opplæring av verneombud, men vil gi en Grunnleggende forståelse for HMS styring.

7 Grunnkurs ytre miljø for petroleumssektoren Miljøstyring er et redskap til bruk for å redusere bedrifters negative innvirkning på det ytre miljøet. Kurset gir en grunnleggende innføring i viktige forhold relatert til ytre miljø og petroleumsvirksomheten. Det tar opp forhold vedrørende omgivelsene (havet og livet der), og hvordan aktivitetene påvirker omgivelsene. Mål: Forstå hva miljøstyring omfatter, og ha generelle kunnskaper om hva som inngår i dette. Økt kunnskap om lovvert knyttet til miljøstyring på norsk sokkel. Få kunnskaper om hvordan miljøstyring gjennomføres i praksis i offshorevirksomheten. Læringsform: E-læring (6 timer) Vi anbefaler å kombinere e-læringskurset med en avsluttende samlingsdag hvor teorien blir konkretisert med eksempler og praktiske gruppeoppgaver.

8 Verdi og kulturbasert workshop Mange virksomheter har en verdibasert kultur. I den forbindelse er det behov for en aktiv måte å formidle verdiene virksomheten er tuftet på, hvordan de speiler seg i praksis, og hvordan de skal styre arbeidet internt og eksternt. Verdiene gir varige endringer og påvirker leveranser og resultater all den tid mye av den interne kontrollen og daglige driften støttes av selskapets verdier. En god måte å implementere verdiene er å arrangere samlinger der medarbeidere og ledelse sammen med fasilitatorergjennomgår verdiene. Samlingene er en blanding av presentasjoner med dialog, diskusjoner og øvelser. Programmet blir utarbeidet sammen med virksomheten, og ledes av erfarne fasilitatorerfra Proactima Organisasjon og Kultur. Mål: Deltakerne skal etter samlingen forstå hvordan verdiene kan brukes for å støtte valg i arbeidshverdagen. De skal ha fått en innføring i virksomhetens verdier. Den enkelte medarbeider forstår sitt bidrag til selskapets utvikling og resultater. Deltakerne har opplevd mestringog dypere forståelse for samarbeid i teamøvelser. Læringsform: Workshop(8 timer)

9 Regelverk

10 Grunnkurs i Petroleumstilsynets regelverk Ansvaret man har etter HMS-regelverketfor petroleumsvirksomheten på sokkelen, tilsier også at man er i stand til å oppfylle det. Det lar seg ikke gjøre uten regelverkskompetanse. Det får man gjennom dette kurset, som i realiteten er obligatorisk for arbeid i petroleumsvirksomheten. I tillegg er det satt særskilte kompetansekrav til visse kategorier personell ved at: Arbeidsgivere styres av arbeidsmiljøloven 3-5 om plikt for arbeidsgivere til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og tryggleiksarbeid. Verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg skal ha opplæring. Denne opplæringen er også påkrevd for ledere og andre med ansvar for beslutninger som gjelder arbeidsmiljøet. Mål: Økt kunnskap om regelverkets struktur og innhold. Økt forståelse for hvordan regelverket brukes. Gi kunnskap om aktiv bruk av regelverket og verktøy som styringssystemer og analyser for å sikre kontroll og tilsyn med egen virksomhet. Læringsform: E-læring (10 timer). Vi anbefaler å kombinere e-læringskurset med en avsluttende samlingsdag hvor teorien blir konkretisert med eksempler og praktiske gruppeoppgaver.

11 Risikostyring

12 Grunnkurs risikoanalyse I en risikoanalyse kartlegges hvilke hendelser som kan inntre, og hva disse hendelsene kan føre til. Analysene kan brukes til å kartlegge alle typer hendelser som kan skje, men i dette kurset har vi fokus på en viss type hendelser, såkalte uønskede hendelser. Dette kan for eksempel være gasslekkasjer i et prosessanlegg, branner eller fallende last på en offshoreinstallasjon, eller det kan være at viktig operasjonsutstyr slutter å virke under en operasjon på et nytt sykehus. Målet med å gjennomføre en risikoanalyse er å presentere et risikobilde. Selve risikoanalyseprosessen består av tre deler: 1) Planlegging 2) Risikovurdering 3) Risikohåndtering Dette grunnleggende risikoanalysekurset presenterer alle de tre delene av risikoanalyseprosessen både for de helt enkleste analysene til de litt mer kompliserte og større analysene. Det finnes mange veiledninger og standarder for hvordan en risikoanalyse kan gjennomføres, og mange er tilpasset spesifikke bransjer og fagområder. Dette kurset presenterer en generell tilnærming til risikostyringsprosessen, uten sterkt sektorbasert tilsnitt. Læringsform: E-læring (8 timer) Vi anbefaler å kombinere e-læringskurset med en avsluttende samlingsdag hvor teorien blir konkretisert med eksempler og praktiske gruppeoppgaver.

13 Risikoanalyse (10 studiepoeng) Kurset leveres av UIS Gjennom eksempler hentet fra ulike områder belyses elementer som inngår i planlegging, gjennomføring og bruk av risikoanalysene. Kurset tar også opp grunnleggende prinsipper for risikoanalyse og refleksjon, for eksempel knyttet til sterke og svake sider ved de ulike risikoanalysemetodene. Mange veiledninger og standarder for gjennomføring av risikoanalyse er tilpasset spesifikke bransjer og fagområder. Dette kurset presenterer en generell tilnærming til risikostyringsprosessen, og en vil gjennom aktuelle case og Beskrivelser relatere teori til den praktiske virkelighet. Mål Få en god oversikt over fagområdet risikoanalyse. Kunne vurdere om risikoanalyser benyttes på en god måte i risikostyringen. Kunne sørge for at risikoanalysene gir nyttig beslutningsstøtte. Læringsform E-læring, 5 dagssamlinger, gruppeoppgave og hjemmeeksamen. Studiepoeng Godkjent opptak og bestått gruppeoppgave og hjemmeeksamen gir 10 studiepoeng på mastergradsnivå.

14 Risikostyring (10 studiepoeng) Kurset leveres av UIS Alt for ofte ser vi at det må en ulykke til før risikostyring settes i søkelyset. Samtidig har vi lett for å overreagere i tidenlike etter at en ulykke har skjedd, med uheldige prioriteringer som resultat. Utviklingen i næringslivet og samfunnet for øvrig har ført med seg større sårbarhet, samtidig som risikobildet er blitt mer komplisert. Likevel ser vi at styringen av risikoene ofte er ufullstendig eller til og med ikke-eksisterende. kurset gir en god innføring i grunnleggende prinsipper og ideer for styring av risiko og usikkerhet. Andre sentrale tema er beslutninger under usikkerhet, risikostyringsprosessen og hovedelementer i styrings-og beslutningsprosessen. Kurset presenterer en generell tilnærming til risikostyring, og er nyttig for deltakere fra mange ulike sektorer. Mål Grunnleggende begreper og prinsipper som brukes i risikostyring. Hva er gode beslutninger. Risikostyringsprosessen. Hvordan risiko bør kommuniseres. Læringsform E-læring, 5 dagssamlinger, gruppeoppgave og hjemmeeksamen. Studiepoeng Godkjent opptak og bestått gruppeoppgave og hjemmeeksamen gir 10 studiepoeng på mastergradsnivå.

15 Helhetlig risikostyring Helhetlig risikostyring handler om å jobbe med det som er viktig for virksomheten, dvs. å prioritere riktig i en hverdag med store utfordringer og med begrensede ressurser. Formålet med helhetlig risikostyring er å sikre den riktige balansen mellom det å utvikle og skape verdier og det å unngå ulykker, skader og tap. Etter endt kurs skal deltakeren ha en økt forståelse for risikostyring og hvordan bedriften kan implementere dette i sin virksomhet. Tema som blir tatt opp i dette kurset: Risikostyring begrepsavklaring. Hvorfor risikostyring. Hvordan strukturere risikostyringen i bedriften. Hvordan gjennomføre risikostyringsprosessen. Hvordan etablere styringsstruktur, roller og ansvar. Hvilke støttesystemer kan understøtte risikostyring. Hvordan utvikle en kultur som understøtter helhetlig risikostyring. Hvordan lære, evaluere og forbedre helhetlig risikostyring. Læringsform Individuell e-læring (8 timer) Vi anbefaler å kombinere e-læringskurset med en avsluttende samlingsdag hvor teorien blir konkretisert med eksempler og praktiske gruppeoppgaver.

16 HAZID/HAZOP Hensikten med kurset er å utvikle ledere og medarbeidere som kan medvirke aktivt ved planlegging, organisering, gjennomføring og oppfølging av risikoanalyser. Kurset egner seg for personell som har en rolle i risikoanalysen, enten som ansvarlig leder eller som deltakere, og skal bidra med sin kompetanse og erfaring. Proactima bygger kurset enten på egen metodikk for risikoanalyser eller ved å bruke kundens metodikk. Mål Forstå bakgrunnen for å gjøre risikoanalyser. Se nytteverdi av risikoanalyser. Ha kjennskap til krav til risikoanalyser. Ha felles forståelse av metode(r) for risikoanalyse. Få kunnskap om HAZID/HAZOP. Ha felles forståelse av hvordan et analysemøte planlegges, organiseres, gjennomføres og følges opp. Ha kunnskap om roller og verktøy. Ha øvet på gjennomføring av risikoanalyse etter valgt metode. Fått praktisk erfaring med å delta i en risikoanalyse. Identifisert gode erfaringer og forbedringspunkter. Læringsform 1 2 dager samling.

17 Gransking av uønskede hendelser God sikkerhetsledelse forankres gjerne i to grunnleggende tradisjoner: Risikobasert og hendelsesbasert styring. Risikobasert ledelse innebærer at innsatsen rettes mot å oppdage og identifisere risikoen før en uønsket hendelse inntreffer. Dette kurset retter oppmerksomheten mot hendelsesbasert ledelse, som dreier seg om å lære av hendelser som allerede er skjedd. Gjennom en systematisk tilnærming til granskingen av en ulykke økes læringsverdien av det som er skjedd. Dermed blir gransking et sentralt virkemiddel i arbeidet med å sette inne tiltak som skal forhindre fremtidige ulykker. Kurset presenterer en generell tilnærming til ulykkesgransking, og vil gi nytteverdi uavhengig av hvilken bransje deltakerne kommer fra. Mål Forstå hva gransking er. Kunne de ulike trinnene i en granskingsprosess. Kunnskaper om hvordan gransking ledes og gjennomføres i praksis. Læringsform Individuell e-læring (8timer) Vi anbefaler å kombinere e-læringskurset med en avsluttende samlingsdag hvor teorien blir konkretisert med eksempler og praktiske gruppeoppgaver.

18 Beredskap

19 OER 109 Beredskapsledelse grunnkurs + Repetisjon (1. linje) Kurset er i henhold til Norsk olje og gass sine retningslinjer for sikkerhets-og beredskapsopplæring, og følger Norsk olje og gass sin fagplan for beredskapsledelse grunnkurs. Kurset er delt i to hoveddeler. Den teoretiske delen gjennomføres som individuell e-læring. Del to er en dagssamling, der hoveddelen består av praktiske øvelser med tilbakemeldinger. Vi er opptatt av at deltakerne sitter igjen med en følelse av å mestre de praktiske ferdighetene som forventes etter gjennomført grunnkurs. Mål: Kunne bruke proaktiv ledelse som arbeidsmetode i beredskapsledelsen. Generell kjennskap til beredskapsarbeid i offshorevirksomheten. Kjennskap til redningstjenesten, myndigheter og støtteapparatet på land ved ulykker offshore. Grunnleggende kunnskaper om ledelse, kommunikasjon og samhandling i en beredskapssituasjon. Læringsform: Grunnkurs: E-læring (16 timer) + samling (9 timer) Repetisjon: samling (9 timer). Repetisjonskurs må tas hvert 2. år. Sted: Bergen og Stavanger Kan også leveres bedriftsinternt i kundens lokaler. Ta kontakt for tilbud.

20 Plattformsjefskurs (OIM) En fungerende og robust beredskapsorganisasjon er et absolutt krav til operatører og kontraktører som deltar på norsk sokkel. Samfunn og myndigheter forventer at din organisasjon er i stand til å ha en forsvarlig håndtering av de uønskede hendelser som kan oppstå. Kravet er også beskrevet i regelverket, og omfatter alt fra analyser til etablering og drift av en robust beredskapsorganisasjon. Målet er å begrense konsekvensene dersom det skjer en ulykke eller nødssituasjon. I denne sammenheng vil plattformsjefen spille en sentral rolle, basert på personlige egenskaper, holdninger, kunnskap og erfaring. For å selektere rett person vil trening gjennom observasjon og evaluering være avgjørende. Mål Målsetningen med kurset er å gi en uavhengig vurdering av deres kandidater til plattformsjef. Dette gjøres gjennom intensiv trening som beredskapsleder over 5 dager. Etter kurset skal deltakerne være i stand til å fungere som beredskapsleder på en offshoreinnretning og utøve beredskapsledelse i 1. linje ved alle potensielle beredskapssituasjoner. Kurset vil ha hovedvekt på øvelser med individuell evaluering, men også inneholde teori og oppgaver til kandidatene. Kompetanse Proactima benytter instruktører med høy kompetanse innen beredskap og ledelse i kurset. I tillegg vil psykologer delta i evaluering av kursdeltakerne. Etter endt kurs vil selskapet motta en grundig vurdering av hver kandidat, med en anbefaling om ansettelse som plattformsjef eller ikke. Læringsform Intensiv trening som beredskapsleder i 5 dager.

21 Grunnleggende beredskapsledelse 2. linje Proaktiv beredskapsledelse innebærer å identifisere tiltak som kan styre utviklingen i ønsket retning og iverksette tiltak før omstendighetene tvinger en til å gjøre det. Dette kurset er første steg på veien til å kunne håndtere slike situasjoner og dermed delta i 2. linje beredskapsorganisasjon på land. Introduksjon Hva innebærer beredskap? Hvorfor er det viktig? Definerte fare- og ulykkessituasjoner Forståelse av begrep og eksempler. Organisering av beredskap overordnet og internt i selskapet. Roller og ansvar til ulike interne og eksterne aktører. Beredskapsdokumenter oversikt, samt forslag til innhold i 2.linjes beredskapsplan. Relevante regelverkskrav. Mål: Forståelse for 2. linje beredskapsorganisasjonens oppgaver og utfordringer i en beredskapssituasjon. Forstå prinsipper, begreper og viktige tiltak relatert til håndtering av beredskapssituasjoner. Læringsform: Individuell e-læring (8 timer) Klasseromsundervisning (8 timer)

22 Beredskapsledelse basistrening 2. linje Beredskapsledelse basistrening bygger på kurset grunnleggende beredskapsledelse 2.linje. For optimalt utbytte anbefales deltakere å være kjent med Proaktivmetode før kurset. Kurset består av rundt 25% teori og 75% ren trening i team mot spillstab med kjøring av ulike øvelser/ scenarioer rettet mot 2.linje (Operasjonell) beredskapsledelse. Den grunnleggende treningen girdeltakere et unikt perspektiv gjennom drilling og refleksjon på hva som er relevant i forhold til systematikk og teamarbeid dersom krisen inntreffer. Kurset vil gi deltakere en stor grad av merverdi før en begynner med tradisjonelle øvelser i større regi. Teori: Proaktiv metode og team. Praksis: Case og scenariobasert teamtrening med grundig evaluering etter hver øvelse. Mål: Gi utvidet forståelse for: Team ledelse egenskaper under beredskapshåndtering. Selskaps spesifikk beredskap. Gi basisferdigheter innen: Operasjonell beredskapsledelse. Bruk av Proaktiv metode. Læringsform: Teori og praksis i beredskapssentral (1,5-2 dager)

23 Grunnleggende beredskapsledelse 3. linje Petroleumstilsynets definisjon av beredskap er å være forberedt til innsats for å kunne håndtere kritiske situasjoner. Dette kurset er første steg på veien til å kunne håndtere slike situasjoner og dermed delta i 3. linje beredskapsorganisasjonpåland. Kurset baserer seg på proaktivberedskapsledelse, som innebærer å identifisere tiltak som kan styre utviklingen i ønsket retning, og iverksette tiltak før omstendighetene tvinger en til å gjøre det. Hva innebærer beredskap? Hvorfor er det viktig? Organisering av beredskap. Verktøy for beredskap Proaktiv Metode tilpasset 3.linje. Samhandling, roller, ansvar og kommunikasjon internt og med ulike eksterne interessenter. Beredskapsdokumentasjon, herunder med forslag til innhold i 3.linje beredskapsplan. Mål: Forstå prinsipper, begreper og viktige tiltak relatert til håndtering av beredskapssituasjoner. Få en felles forståelse for beredskapsorganisasjonens oppgaver og utfordringer i en beredskapssituasjon. Generell kjennskap til beredskapsarbeid i offshorevirksomheten. Kjenne til bruk av proaktivledelse som arbeidsmetode i 3. linje strategisk beredskapsledelse og til redningstjenesten, myndigheter og støtteapparatet på land ved ulykker offshore. Grunnleggende kunnskaper om ledelse, kommunikasjon og samhandling i en beredskapssituasjon. Læringsform: Individuell e-læring (8 timer) 1 dag klasserom samling (8 timer)

24 Beredskapsledelse basistrening 3. linje Beredskapsledelse basistrening bygger på kurset grunnleggende beredskapsledelse 3.linje. For optimalt utbytte anbefales deltakere å være kjent med Proaktivmetode før kurset. Kurset består av rundt 25% teori og 75% ren trening i team mot spillstab med kjøring av ulike øvelser/ scenarioer rettet mot 3.linje (Strategisk) beredskapsledelse. Den grunnleggende treningen gir deltakere et unikt perspektiv gjennom drilling og refleksjon på hva som er relevant i forhold til systematikk og teamarbeid dersom krisen inntreffer. Kurset vil gi deltakere en stor grad av merverdi før en begynner med tradisjonelle øvelser i større regi. Teori: Proaktiv metode og team. Praksis: Case og scenariobasert teamtrening med grundig evaluering etter hver øvelse. Mål: Gi utvidet forståelse for: Team ledelse egenskaper under beredskapshåndtering. Selskaps spesifikk beredskap. Gi basisferdigheter innen: Strategisk beredskapsledelse. Bruk av Proaktiv metode. Læringsform: Teori og praksis i beredskapssentral (1,5-2 dager)

25 Pårørende/ Next of kin-trening God ivaretakelse av pårørende krever trening og kunnskap. Ivaretakelse av pårørende og andre involverte i en kritisk hendelse er sentralt i god krisehåndtering. Erfaring viser også at omverdenens opplevelse av krisehåndteringen påvirkes av hvordan pårørende og andre involverte har blitt ivaretatt. Proactima leverer kurs med teori og praktisk trening gjennom telefonøvelser og rollespill for aktuelle grupper; ansatte i resepsjonen, ansatte som deltar i callsentereller andre aktuelle grupper i beredskapsorganisasjonen. Mål: Bidra til økt kunnskap og kompetanse innen: Forståelse av stress og reaksjoner på stress. Kommunikasjon med involverte og pårørende som har vært utsatt for kritiske hendelser. Praktisk ivaretakelse av involverte og deres pårørende. Læringsform: Kurs og øvelser tilpasses organisasjonens etablerte støtteapparat med 1-2 dager samling som kan inkludere forelesning, gruppeoppgaver, telefonøvelser og rollespill. I tillegg kan ivaretakelse av pårørende legges inn som øvingsmoment i ulike beredskapsøvelser.

26 Helikopter-/ flytrygghet Det er kjent at 20 % av fly-og helikopterpassasjerer opplever stort ubehag ved å fly. Mange mennesker erfarer dette som en stor belastning i sin arbeidshverdag. Samtidig finnes det svært god behandling for å møte utfordringene. Resultatet er at deltakere opplever større grad av mestring og mer overskudd i forbindelse med jobbreiser og arbeidsrelaterte aktiviteter i etterkant av kurset. Mål Kurset består av undervisning i de viktigste flytekniske og flyoperative tema fra relevant personell. I tillegg undervisning i de psykologiske aspekter knyttet til redsel, og teknikker for stressmestring. Denne delen gjennomføres av psykolog. Du får opplæring i: flyteori og aerodynamikk. flyets systemer og oppbygging. flykontrollens oppgaver. fysiologiske forhold ved ubehag og redsel. teknikker for stressmestring. forberedelse før flytur og gjennomføring av flytur med oppfølgingssamtale. Læringsform 1 3 dager, avhengig av behov.

27 Krisepsykologi Forståelse av psykologiske mekanismer som opptrer i forbindelse med kritiske situasjoner er sentralt for å kunne håndtere slike situasjoner på en god måte. Dette krever trening og kunnskap. Proactima leverer kurs med teori og praktisk trening gjennom gruppeoppgaver og rollespill for aktuelle grupper i beredskapsorganisasjonen. Mål Å få økt kunnskap om krise og stressreaksjoner for å være bedre i stand til å håndtere en krisesituasjon og de som er berørt. Herunder: Hva er en krise? Hva er stress og hvordan håndtere det? Hvordan trene for å møte en krise? Rolleforståelse i krisen: leder, medarbeider, kollegastøtte. Kommunikasjon og konfliktfylte samtaler. Sorg og sorgreaksjoner. Læringsform 2 dagers med foredrag, gruppeoppgaver, casegjennomgang og rollespill.

28 Kollegastøtte Erfaring og forskning viser at rask ivaretakelse av personell i forbindelse med uønskede hendelser, stress- og krisesituasjoner, er lønnsomt helsemessig for den enkelte ansatte, positivt for arbeidsmiljøet, og ikke minst økonomisk lønnsom for bedriften. I større organisasjoner innehar man en stor ressurs blant egne ansatte, som kan bistå i et slikt arbeid. Det å kunne henvendeseg til en kollega som man har tillit til, og som er trent til å kunne bistå vil gi større mulighet for at ansatte holder seg i jobb, eller kommer raskere tilbake i arbeid etter en hendelse. Mål Forstå rollen som kollegastøtte. Gi kollegastøttene som er valgt kompetanse til å gi bistand til kollegaer utsatt og påvirket av stress. Kunne tilby rask bistand til den/de som opplever en reaksjon (er) i og etter en kritisk hendelse. Læringsform 2 dagers introduksjonssamling med foredrag, gruppeoppgaver, casegjennomgang og rollespill. Oppfølgingssamlinger.

29 Kommunikasjon

30 Krisekommunikasjon introduksjon I løpet av minutter kan en bedrift rammes av hendelser som i sin ytterste konsekvens kan true hele selskapets eksistens. I løpet av minutter må ledelsen i bedriften forholde seg til ekstremt tidspress, tap av kontroll, massiv interesse fra media og stort trykk fra myndigheter og andre interessenter. Alle bedrifter kan rammes av kriser og de aller fleste dømmes ikke i forhold til hvordan krisen oppstod, men hvordan bedriften håndterte og kommuniserte under en krise. (Kurset tar utgangspunkt og eksemplifiseres med reelle hendelser, også store nasjonale hendelser som er håndtert av foredragsholderne) Mål Gi et innblikk i omdømmets betydning for utfallet av en krise. Synliggjøre hvilken omdømmerisiko selskapene har og hvorfor risikoen for tap av omdømme er høyere i dag. Gi et innblikk i hvilke kommunikasjonsveivalg et selskap har i en krise. Gi et innblikk i hvilken kommunikasjonsgrunnmur som bør være til stede for å kunne håndtere en vanskelig situasjon i det offentlige rom. Gi deltagerne en bedre forutsetning til å forstå hvordan en kan unngå en informasjonskrise. Læringsform 2 timers foredrag

31 Etabler din krisekommunikasjon i tide! Alle bedrifter kan rammes av kriser, og de aller fleste av dem dømmes ikke etter hvordan krisen oppstod, men hvordan bedriften håndterte og kommuniserte under krisen. Det handler om to kriser; den reelle hendelsen og hvordan den blir håndtert. Effektiv krisekommunikasjon består av mange disipliner. Proactima kan bistå i de fleste av disse. Krisekommunikasjon, omdømmestyring og mediehåndtering er tre områder som griper inn i hverandre, og som alle påvirker utfallet av en krise. Proactimasnye kurs, Etabler din krisekommunikasjon i tide -gir et solid grunnlag for å lose organisasjonen tryggere gjennom en mulig krise. Etablere grunnmur for beredskap og krisekommunikasjon. Grunnleggende ferdigheter krisekommunikasjon. Stakeholderanalyse; hvem må vi forholde oss til. Tabletop vi øver på aktuelt scenario! Medietrening m/kamera. Læringsform: 2 dager workshop(16 timer) Kurset kan suppleres med en ekstra dag som omhandler temaet Mennesket i beredskap. Hva skjer med de som skal håndtere en hendelse når de er i en stress eller krisesituasjon. Hvordan påvirkes oppmerksomhet, hukommelse og handling. Hvordan skal vi ivareta de som blir utsatt for en hendelse eller deres pårørende.

32 Bli en overbevisende talsperson Som talspersonskal du ikke bare svare på media sine spørsmål, men du skal helst fortelle DIN versjon, DIN historie. Da handler det om å fremstå overbevisende. Det er mange som kjemper om oppmerksomheten, så det er viktig å fremstå som en attraktiv kilde om å du ønsker å komme igjennom mediestrømmen. Skulle det oppstå en kritisk hendelse du må håndtere som talsperson, påligger det deg et spesielt stort ansvar, som vil kreve mye av deg. Hvordan denne oppgaven håndteres kan være med på å både forsterke en krise og minimalisere en krise, og kan avgjøre ditt selskaps videre omdømme. Mål Dette kurset tar sikte på å gjøre e deg bedre rustet som talsperson. Du skal føle deg tryggere i enhver intervjusituasjon og øke presisjonen i budskapsformidlingen. Deltakerne vil blant annet få kunnskaper om: Medietrening: Hva gir større spillerom i media? Hva forventer media og hvordan møter vi dem på egne premisser? Praktisk trening foran TV kamera. Retorikk: Hvordan bør jeg legge opp min argumentasjon for å få gjennomslag? Vi bruker den over 2000 år gamle metodikken retorikk som verktøy. Stressmestring: Hvordan reagere kroppen på stress? En intervjusitasjon, og gjerne ved en kritisk hendelse øker vårt stressnivå. Hva er det som skjer med oss, og hva kan vi gjør for å håndtere dette bedre. Vi seer på kroppsspråk, stemmebruk, blikk. Læringsform: Workshop(heldags)

33 Kamera- og intervjutrening Media kan i løpet av sekunder endre selskapets troverdighet og omdømme. Feil kommunikasjon kan gi varige omdømmesvekkelser. Journalistene er både en trussel og en mulighet de legger premissene og er med på å styre det etterlatte inntrykket. Hvilken beredskap har din bedrift eller organisasjon for konfrontasjoner med media? Har selskapets ledelse kunnskap om hvordan media skal håndteres for at virksomhetens syn skal bli ivaretatt? Hensikten er å være forberedt. Proactima tilbyr realistisk medietrening utført av profesjonelle medietrenere, med lang erfaring fra begge sider av mikrofonen. Mål Medias forventninger og krav. Medias arbeidsmetoder. De ulike kommunikasjonsprinsippene. Utvikling av budskap. Intervjuteknikk. Praktisk trening foran TV kamera med evaluering. Læringsform En dags medietrening med teori og praktisk trening. For de mer erfarne kan det tilbys et halvdagskurs med spissing av budskap og vektlegging av retoriske grep. For selskapets øverste ledelse arrangeres det også studiotrening.

34 Når journalisten ringer Callhandler kurs Media kan i løpet av sekunder endre selskapets troverdighet og omdømme. Feil kommunikasjon kan gi varige omdømmesvekkelser. Journalistene er både en trussel og en mulighet de legger premissene og er med på å styre det etterlatte inntrykket. Hvilken beredskap har din bedrift eller organisasjon for å håndtere media ved en uønsket hendelse? Det er mange avklaringer som må gjøres når noe skjer. Omdømmet skal sikres på en profesjonell og god måte. Hva skal vi si? Hvordan finne frem til gode budskap? Hva er standardsvar? Hva kan man si når man har begrenset informasjon? Hva sier vi når vi tar telefonen? Mål Fra både virkelighet og øvelser ser vi at mange callhandlerteamtrenger øvelser og kursing for å gjøre en god jobb ved en uønsket hendelse. I dette kurset gir vi det påfyllet som trengs for oppgaven, slik at de som er selskapets callhandlere er dyktiggjorte og har en realistisk refleksjon rundt sin rolle. Deltakerne vil blant annet få kunnskaper om: Hvilke medier vi kan forvente å få på tråden, og hva journalistene vil spørre om? Vi ser også på tidligere hendelser og hvordan trykket har vært på telefonen, slik at vi kan ha et reelt bilde av det som skjer. Sammen jobber vi oss gjennom en hendelse tilpasset den situasjonen nettopp dere arbeider i, og ulykkens flere faser. Læringsform: Workshop(4 timer)

Emneplanen godkjent av Sjøfartsdirektoratet, 29.01.2015 versjon 0.1

Emneplanen godkjent av Sjøfartsdirektoratet, 29.01.2015 versjon 0.1 versjon 0.1 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 1.1. Bruk av emneplanen... 3 1.2. Planens omfang:... 3 1.2.1. STCW referanse.... 3 1.3. Studieressurser... 3 1.3.1. Personell... 3 1.3.2. Utstyr og

Detaljer

Forslag til fagplan for redningsdykkerlederkurs. Henrik Litland, OBRE

Forslag til fagplan for redningsdykkerlederkurs. Henrik Litland, OBRE Forslag til fagplan for redningsdykkerlederkurs. Henrik Litland, OBRE Hensikt: Hensikten med et kurs i redningsdykkerledelse vil være å skape forutsetninger for at redningsdykkerlederen kommer i stand

Detaljer

Fra ROS analyse til beredskap

Fra ROS analyse til beredskap Fra ROS analyse til beredskap perspektiv fra offshoreindustrien ESRA seminar, 21.mai 2014 PREPARED. Eldbjørg Holmaas NTH - 94 Ind. øk. Arb.miljø og sikkerhet OD (nå Ptil) 1 år - Elektro og sikringssystemer.

Detaljer

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet.

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet. 1. Forord Oppland fylkeskommune ser behovet for en «Veileder i krise- og beredskapsarbeid» til støtte for det arbeidet som skal gjennomføres i alle enheter. Veilederen er et arbeidsgrunnlag og verktøy

Detaljer

Vedlegg 1 til retningslinje 088 - Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for felles modell for arbeidstillatelser.

Vedlegg 1 til retningslinje 088 - Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for felles modell for arbeidstillatelser. Vedlegg 1 til retningslinje 088 - Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for felles modell for arbeidstillatelser Original versjon Nr: 088 Etablert: 15.01.2013 Revisjon nr: 1 Rev. dato: 03.06.2015

Detaljer

Beredskapsdagene i olje og gass 23-24 okt 2014

Beredskapsdagene i olje og gass 23-24 okt 2014 Beredskapsdagene i olje og gass 23-24 okt 2014 Beredskap for operatører og redere Gevinst vs utfordring 23. OKT.2014 Stavanger Vidar Gade p. 1 Acona Gruppen Acona Group Acona Holding AS RESQ Holding AS

Detaljer

Trusselvurderinger og sikkerhet for personell i skoler EMSS. Kåre Ellingsen Sikkerhets- og beredskapsansvarlig Akershus fylkeskommune

Trusselvurderinger og sikkerhet for personell i skoler EMSS. Kåre Ellingsen Sikkerhets- og beredskapsansvarlig Akershus fylkeskommune Risk Management Trusselvurderinger og sikkerhet for personell i skoler EMSS 26.11.2015 Kåre Ellingsen Sikkerhets- og beredskapsansvarlig Akershus fylkeskommune Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern

Detaljer

Proactima Etablering av beredskap PREPARED.

Proactima Etablering av beredskap PREPARED. Proactima Etablering av beredskap PREPARED. Proactima Konsulentselskap etablert i September 2003 I dag et fagmiljø med over 170 medarbeidere 100% eid av de ansatte Stavanger Oslo Bergen Trondheim Vår reise...

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Anthoni Larsen. Deltakere i revisjonslaget Aina Eltervåg, Rita Svela Husebø, Anthoni Larsen 26.-29.1.

Begrenset Fortrolig. T-1 Anthoni Larsen. Deltakere i revisjonslaget Aina Eltervåg, Rita Svela Husebø, Anthoni Larsen 26.-29.1. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med styring av beredskap på Statfjord C 001037026 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Levende risikoanalyser (hos togselskapene)

Levende risikoanalyser (hos togselskapene) Levende risikoanalyser (hos togselskapene) ESRA Norge Seminar Aktiv bruk av risikoanalyser 8. Februar 2011 Richard Heyerdahl Partner/styreleder Managing the future today Tema Utvikling i bruk av risikoanalyser

Detaljer

Hvorfor «Blended Learning?» Praktisk trening, klasserom og e-læring. Leif Røv Leder salg og marked

Hvorfor «Blended Learning?» Praktisk trening, klasserom og e-læring. Leif Røv Leder salg og marked Hvorfor «Blended Learning?» Praktisk trening, klasserom og e-læring Leif Røv Leder salg og marked AAK AS 4. mai, 2015 Opplæring - offshore Foto: AAK Opplæring - energi Foto: EltelNetworks Opplæring - energi

Detaljer

Helhetlig kompetanseplan for psykososial beredskap i Gjøvikregionen. 01.03.2015

Helhetlig kompetanseplan for psykososial beredskap i Gjøvikregionen. 01.03.2015 Helhetlig kompetanseplan for psykososial beredskap i Gjøvikregionen. 01.03.2015 1 Innhold 1. Bakgrunn, målsetting...3 1.1 Bakgrunn.3 1.2 Målsetting....3 2. Forankring, ansvar.3 2.1 Forankring....3 2.2

Detaljer

Norsk olje og gass plan for opplæring. Skadestedsleder

Norsk olje og gass plan for opplæring. Skadestedsleder Norsk olje og gass plan for opplæring Skadestedsleder Versjon nr: 1 Dato: 18. januar 2016 Norsk olje og gass plan for opplæring Skadestedsleder Side: 2 FORORD Denne plan for opplæring er utarbeidet for

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Anne Marit Lie

Begrenset Fortrolig. T-2 Anne Marit Lie Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring av beredskap og helikopteroperasjoner på Draugen Aktivitetsnummer 005093028 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

Krisekommunikasjon og mediehåndtering v/ Kjetil Moe, Moe Media

Krisekommunikasjon og mediehåndtering v/ Kjetil Moe, Moe Media Krisekommunikasjon og mediehåndtering v/ Kjetil Moe, Moe Media Jeg var ikke forberedt på dybden og omfanget i svikten i beredskapen i Norge. Også jeg burde hatt en høyere bevissthet rundt risiko og beredskap.

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF Nasjonalt topplederprogram Anne Hilde Bjøntegård Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet De siste års hendelser nasjonalt

Detaljer

Barrierestyring. Hermann Steen Wiencke PREPARED.

Barrierestyring. Hermann Steen Wiencke PREPARED. Barrierestyring Hermann Steen Wiencke PREPARED. Bakgrunn - Ptil Det overordnede fokuset er at barrierer skal ivaretas på en helhetlig og konsistent måte slik at risiko for storulykker reduseres så langt

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

Erfaringer fra fire år med utdanning i ulykkesgransking i Stavanger

Erfaringer fra fire år med utdanning i ulykkesgransking i Stavanger Erfaringer fra fire år med utdanning i ulykkesgransking i Stavanger 15. Og 16. Februar 2010 Konferanse: Hvem lærer av ulykker og hvordan foregår læring? Kjell Harald Olsen Kjell.olsen@uis.no Tlf: 916 27568

Detaljer

«UTVIKLENDE LEDELSE»

«UTVIKLENDE LEDELSE» «UTVIKLENDE LEDELSE» Et lederutviklingsprogram i regi av Din Utvikling as KORT BESKRIVELSE >>> Utviklende ledelse er et lederprogram for ledere på alle nivåer. VI regner med at du som leder har et ønske

Detaljer

Norsk olje og gass: FAGPLAN BEREDSKAPSLEDELSE GRUNNKURS Gjeldende fra dato:1.1.2008 Revisjon nr: 12 Rev. dato:1.1.2008 Side: 1

Norsk olje og gass: FAGPLAN BEREDSKAPSLEDELSE GRUNNKURS Gjeldende fra dato:1.1.2008 Revisjon nr: 12 Rev. dato:1.1.2008 Side: 1 Norsk olje og gass: FAGPLAN BEREDSKAPSLEDELSE GRUNNKURS Gjeldende fra dato:1.1.2008 Revisjon nr: 12 Rev. dato:1.1.2008 Side: 1 1.0 INTRODUKSJON deltagerne kunne: 1.1 Kjenne kursets målsetning og tilhørende

Detaljer

T-3 Sigurd Robert Jacobsen

T-3 Sigurd Robert Jacobsen Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med beredskap på Ekofisk 14. - 17.9.2009 009018004 Gradering Offentlig o Unntatt offentlighet o Begrenset o Fortrolig o Strengt

Detaljer

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte KRISE- KOMMUNIKASJON Håndbok for ledere og ansatte Oppdatert pr. januar 2012 FORORD En krise er en uønsket hendelse som rammer en større gruppe mennesker og som er for omfattende til at den kan løses gjennom

Detaljer

Erfaringer fra Beredskapsøvelse vann 2009 Kristiansund kommune

Erfaringer fra Beredskapsøvelse vann 2009 Kristiansund kommune Erfaringer fra Beredskapsøvelse vann 2009 Kristiansund kommune Økt sikkerhet og beredskap i vannforsyningen i Møre og Romsdal Avsluttende konferanse 7. mai 2009 Quality Hotel Alexandra, Molde Kevin H.

Detaljer

HMS-regelverket og Ptils rolle

HMS-regelverket og Ptils rolle Ptils rolle Ptils mandat og rolle innebærer tilsyns- og veiledningsaktiviteter rettet mot virksomhetenes systematiske og forebyggende arbeid med sykefravær og tilrettelegging. Dette gjøres hovedsakelig

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

Prolog. Lykke til! Vennlig hilsen Lasse Hamre og Jenny Godøy

Prolog. Lykke til! Vennlig hilsen Lasse Hamre og Jenny Godøy Prolog Gjennom en rekke arbeidsmøter med ansatte i Kirkens SOS har vi i K fått innblikk i hvordan innføringskurset drives i dag. Vi har møtt en gruppe svært kompetente veiledere, med sterkt engasjement

Detaljer

Retningslinjer for mediehåndtering

Retningslinjer for mediehåndtering Retningslinjer for mediehåndtering Vedtak i administrasjonsutvalget 11. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 2. Roller og ansvar... 4 3. Håndtering av pressehenvendelser på vegne av Rogaland fylkeskommune...

Detaljer

Våre produkter og prosesser

Våre produkter og prosesser Våre produkter og prosesser Kartlegging og Analyse 1 Dagskurset: Fravær av Fravær To dagers lederkurs: Menneskekunnskap og coachingkompetanse Dagskurset: Endrings- og omstillingsmestringskurs Oppgavetrening

Detaljer

021 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR "PÅRØRENDE - BEREDSKAP"

021 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR PÅRØRENDE - BEREDSKAP 021 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR "PÅRØRENDE - BEREDSKAP" Originalversjon Nr.: 021 Etablert: 07.04.92 Revisjon nr: Rev. dato: Side: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side RETNINGSLINJE "PÅRØRENDE-BEREDSKAP"

Detaljer

Koordinatorskolen. Risiko og risikoforståelse

Koordinatorskolen. Risiko og risikoforståelse Koordinatorskolen Risiko og risikoforståelse Innledende spørsmål til diskusjon Hva er en uønsket hendelse? Hva forstås med fare? Hva forstås med risiko? Er risikoanalyse og risikovurdering det samme? Hva

Detaljer

Endringsoppgave: Medarbeidersamtalen

Endringsoppgave: Medarbeidersamtalen Endringsoppgave: Medarbeidersamtalen Nasjonalt topplederprogram Berit Kalgraff Molde, høst 2015 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven «En medarbeidersamtale (MAS) er en godt forberedt,

Detaljer

KURSPLAN KURS FOR ALARMSENTRALOPERATØR. Foto: Morten Ovesen

KURSPLAN KURS FOR ALARMSENTRALOPERATØR. Foto: Morten Ovesen KURSPLAN KURS FOR ALARMSENTRALOPERATØR Foto: Morten Ovesen Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap september 2011 INNHOLD 1. BAKGRUNN FOR KURSET 3 2. KURSETS PLASS I OPPLÆRINGSSTRUKTUREN

Detaljer

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding.

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding. KURS - HØSTEN 2014 Etablererkurs - Kursstart 27.10 - modulbasert kursserie Innovasjon Norges etablererkurs er et must for alle som vil starte egen bedrift eller som nylig har startet! HMS-kurs for ledere

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i krisehåndtering Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Årsstudium i krisehåndtering er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, som gis som et samlingsbasert deltidsstudium

Detaljer

Forebygging av sykefravær hva kan arbeidsgivere og HMS-arbeidet bidra med? Geir Riise Generalsekretær, Legeforeningen

Forebygging av sykefravær hva kan arbeidsgivere og HMS-arbeidet bidra med? Geir Riise Generalsekretær, Legeforeningen Forebygging av sykefravær hva kan arbeidsgivere og HMS-arbeidet bidra med? Geir Riise Generalsekretær, Legeforeningen Disposisjon Arbeidsplassen ledelse og kolleger Høyt sykefravær er ikke skjebnebestemt

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING FOR POLITIETS FORHANDLERTJENESTE

STUDIEPLAN UTDANNING FOR POLITIETS FORHANDLERTJENESTE STUDIEPLAN UTDANNING FOR POLITIETS FORHANDLERTJENESTE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 3. juni 2014 1. Innledning Politiet har i den daglige operative tjeneste kontakt med publikum, og skal løse

Detaljer

Hvordan kan vi sikre oss at læring inntreffer

Hvordan kan vi sikre oss at læring inntreffer Hvordan kan vi sikre oss at læring inntreffer Morten Sommer 18.02.2011 Modell for læring i beredskapsarbeid Innhold PERSON Kontekst Involvering Endring, Bekreftelse og/eller Dypere forståelse Beslutningstaking

Detaljer

Menneskelige og organisatoriske risikofaktorer i en IO-kontekst

Menneskelige og organisatoriske risikofaktorer i en IO-kontekst Menneskelige og organisatoriske risikofaktorer i en IO-kontekst The interplay between integrated operations and operative risk assessments and judgements in offshore oil and gas Doktoravhandling Siri Andersen

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Molde Frænaveien 16 6415 Molde Bedriftsnavn: Møre og Romsdal fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: HSAMU, Hovedverneombud Årsrapport

Detaljer

MENINGSFULL LEDELSE. Programmet inneholder følgende åtte hovedtema: «Ledelse er kunsten å oppnå resultater gjennom dem man leder».

MENINGSFULL LEDELSE. Programmet inneholder følgende åtte hovedtema: «Ledelse er kunsten å oppnå resultater gjennom dem man leder». MENINGSFULL LEDELSE «Ledelse er kunsten å oppnå resultater gjennom dem man leder». Programmet gir deg en innføring i viktige elementer for å lykkes i lederrollen. Du får kunnskap og praktisk verktøy som

Detaljer

KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS!

KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS! KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS! Datofestede kurs: HMS for leder Påmeldingsfrist: 27.04.16 Grunnkurs i HMS for ledere, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg Påmeldingsfrist: 15.03.16 Grunnkurs

Detaljer

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 1. Innledning HMS-plan er et redskap for å systematisere og prioritere innsatsene innenfor HMS-arbeidet. Planen baserer seg på de vedtatte styrende målene for HMS-arbeidet

Detaljer

Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv

Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv Kommunens samordningsrolle og kommunal beredskapsplikt Gunnbjørg Kindem 23. oktober 2014 Lokalt beredskapsarbeid - og kommunal beredskapsplikt Skape

Detaljer

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING LEDER- OG PERSONALUTVIKLING TEAMUTVIKLING, LEDELSE OG KOMMUNIKASJON BAKGRUNN, OPPLEGG OG GJENNOMFØRING INNLEDNING Lederrollen er en av de mest krevende og komplekse oppgaver i bedriften. Etter hvert som

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Inger-Helen Førland

Begrenset Fortrolig. T-3 Inger-Helen Førland Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Revisjonsrapport etter tilsyn med Faroe Petroleum Norge AS boring av brønn Clapton 2/8-18 S i utvinningstillatelse 440 s med bruk av Maersk Guardian Aktivitetsnummer

Detaljer

Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling

Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling Det utvidede krisebegrepet En bedrift (organisasjon, institusjon, myndighet) er i krise når det oppstår en situasjon som kan true dens kjernevirksomhet

Detaljer

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering Retningslinjer for vold, trusler og ID Nfk.HMS.2.6.6 Versjon 1.00 Gyldig fra 01.02.2013 Forfatter Organisasjon- og personalseksjonen Verifisert Bjørnar Nystrand Godkjent Stig Olsen Side 1 av5 Vedtatt i

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

Hvordan sikre seg at man gjør det man skal?

Hvordan sikre seg at man gjør det man skal? Beredskapsforskriften og krav om ROS-analyser. Hvordan sikre seg at man gjør det man skal? Roger Steen NVE, Beredskapsseksjonen rost@nve.no Tenk igjennom hva som kunne vært konsekvensene for ditt selskap

Detaljer

Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020

Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020 Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020 Forbedring gjennom klare ansvarsforhold og samarbeid Ledelse Klare ansvarsforhold Universell utforming God infrastruktur Risiko

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Avdeling Agder Barstølveien 34 4636 Kristiansand Søgne kommune v/ Inga Fjeldsgaard Rådhusveien 1 4640 Søgne Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Kristiansand,

Detaljer

Planlegging for krisehåndtering

Planlegging for krisehåndtering Planlegging for krisehåndtering Bjørn Ivar Kruke ESRA Norge-seminar på UIS 8. november 2012 Eksempel: politiets helikopterberedskap Politihelikopteret på Gardermoen Bruk av forsvarets helikoptre, for eksempel

Detaljer

Systematisk beredskapsarbeid som grunnlag for (god og varig) læring

Systematisk beredskapsarbeid som grunnlag for (god og varig) læring Systematisk beredskapsarbeid som grunnlag for (god og varig) læring Morten Sommer Seminarum: Att lära av räddningsinsatser från teori till praktik Karlstad (Dömle), 9. september 2014 Hva jeg skal snakke

Detaljer

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent - hvordan komme i gang - tips om bruk - suksessfaktorer - fallgruber - spørsmål/diskusjon HMS- Helse, Miljø og

Detaljer

HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave

HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave Systematisk HMS-arbeid Del 2 av HMS-dag for lærlinger HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave Arbeidsmiljølova kap. 3 3-1 Krav til

Detaljer

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER Modul 3 Operativ lederutvikling Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oktober 2014 Revisjonslogg... 3 1... 4 2 gruppe... 4 3 Opptakskrav... 4 4 Kompetanse...

Detaljer

Livsløpshjulet for ledere Erfaringer fra utvikling og implementering av et helhetlig system

Livsløpshjulet for ledere Erfaringer fra utvikling og implementering av et helhetlig system HVA KJENNETEGNER ET HELHETLIG OG GODT SYSTEM FOR STYRKET LEDELSE? Livsløpshjulet for ledere Erfaringer fra utvikling og implementering av et helhetlig system Nasjonal erfaringskonferanse om ledelse 2013

Detaljer

Kurs 4. KURSPLAN TAUBASERT FALLREDNING Gjeldende fra dato: 1.11.2010 Revisjon nr: 09 24.03.2014 Kun endringer i referanser

Kurs 4. KURSPLAN TAUBASERT FALLREDNING Gjeldende fra dato: 1.11.2010 Revisjon nr: 09 24.03.2014 Kun endringer i referanser 1.0 INTRODUKSJON Eksempel på I Kjenne kursets innhold og målsettning. Kort gjennomgang av målsetting med kurset Presentasjon av timeplan og læremål Praktiske opplysninger om kursgjennomføring Kurset skal

Detaljer

HMS i de lokale og regionale energibedriftene

HMS i de lokale og regionale energibedriftene HMS i de lokale og regionale energibedriftene Hvordan ivaretar bedriftene helse, miljø og sikkerhet? KS Bedriftenes Møteplass 2011, 17.februar 2011 Maria Rodahl Johansen, ECgroup AS Innhold 1. Innledning

Detaljer

ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging

ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging Formål Formålet med veilederen er å styrke bevisstheten om og betydningen av gode og oppdaterte beredskapsplaner

Detaljer

106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT

106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT 106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT Nr.: 106 Etablert: 20.12.06 Revisjon nr: 1 Rev. dato: 05.05.08 Side: 2 INNHOLD 1. Bakgrunn 2. Definisjoner 3. Hovedansvar 4. Utvelgelse

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse av avdelingsstyret 14/05-2009 1 1.

Detaljer

LEDERUTVIKLINGSPROGRAM

LEDERUTVIKLINGSPROGRAM Utkast til LEDERUTVIKLINGSPROGRAM for Introduksjon 3 Bakgrunn og tema 3 Metode og tilnærming 3 Gjennomføringsplan 4 Ressurspersoner 8 Vilkår og betingelser 8 3015 DRAMMEN Tlf. +47 917 21 000 2 Introduksjon

Detaljer

ABBs fellesprogram i Prosjektledelse

ABBs fellesprogram i Prosjektledelse ABBs fellesprogram i Prosjektledelse Hvorfor satser ABB på et eget opplæringsprogram i prosjektledelse? ABB satser på å utvikle de beste prosjektlederne. Et opplæringsprogram i prosjektledelse er en investering

Detaljer

Bakgrunn. ASSIST-kurset består av: Klasseromsundervisning: 7 ganger Veiledningsgrupper: 8 ganger Små skriftlige oppgaver: 4 Praktiske oppgaver: 3

Bakgrunn. ASSIST-kurset består av: Klasseromsundervisning: 7 ganger Veiledningsgrupper: 8 ganger Små skriftlige oppgaver: 4 Praktiske oppgaver: 3 ASSIST Bakgrunn ASSIST-kurset er basert på Sagenemodellen (KNB), som var en modell for intern opplæring som ble utviklet og implementert i Bydel Sagene i Oslo. Evalueringer av KNB indikerer at dette er

Detaljer

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Havnedrift er risikofylt Tre hovedelementer i god krisekommunikasjon ET VARMT

Detaljer

Risikostyring Intern veiledning

Risikostyring Intern veiledning Risikostyring Intern veiledning Versjon 1.0 Dette dokumentet er basert på «Risikostyring i staten, håndtering av risiko i mål og resultatstyringen», desember 2008 og «Risikostyring og intern kontroll i

Detaljer

NHO-bedrifters erfaringer med Arbeidstilsynets tilsynsvirksomhet

NHO-bedrifters erfaringer med Arbeidstilsynets tilsynsvirksomhet NHO-bedrifters erfaringer med Arbeidstilsynets tilsynsvirksomhet NHO Frokostseminar, Næringslivets Hus Tirsdag 01.12.2015 Thale Kvernberg Andersen, SINTEF Teknologiledelse 1 Bakgrunn Flere av NHOs bransjeorganisasjoner

Detaljer

Risikovurdering. Systematisk HMS arbeid dreier seg om mestring av risiko, for å unngå skader og sykdom Mestring av risiko- redusere eller fjerne

Risikovurdering. Systematisk HMS arbeid dreier seg om mestring av risiko, for å unngå skader og sykdom Mestring av risiko- redusere eller fjerne Risikovurdering Systematisk HMS arbeid dreier seg om mestring av risiko, for å unngå skader og sykdom Mestring av risiko- redusere eller fjerne Risikovurdering Uttrykk for den fare som uønskede hendelser

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR INNSATSLEDERE

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR INNSATSLEDERE STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR INNSATSLEDERE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innledning Innsatslederen er politidistriktets øverste leder på taktisk nivå

Detaljer

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Maritim logistikk, infrastruktur og iskontroll Arbeidsseminar 17.-18. juni2014 Svein Anders Eriksson - Petroleumstilsynet Ptil - hovedprioriteringer 2014

Detaljer

Risikoanalyse i et pasientsikkerhetsperspektiv tanker og idéer

Risikoanalyse i et pasientsikkerhetsperspektiv tanker og idéer Risikoanalyse i et pasientsikkerhetsperspektiv noen tanker og idéer Helse Vest 19. mars 2013 Sola Standhotell Willy Røed PREPARED. Presentasjon Willy Røed, PhD - Konsulent i Proactima AS - Førsteamanuensis

Detaljer

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse Bruk av arbeidsmiljøkompetanse - hva sier regelverket? Seminar hos Ptil 7.6.2011 Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø - Petroleumstilsynet Struktur Hensikten med seminaret Et bilde av petroleumsvirksomheten

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING AV OPERATØRER PÅ POLITIETS OPERASJONSSENTRALER

STUDIEPLAN UTDANNING AV OPERATØRER PÅ POLITIETS OPERASJONSSENTRALER STUDIEPLAN UTDANNING AV OPERATØRER PÅ POLITIETS OPERASJONSSENTRALER 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 16. oktober 2014 1. Innledning Politiet må være forberedt på å håndtere et bredt spekter av

Detaljer

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER Modul 6 Organisasjon og ledelse Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oktober 2014 Revisjonslogg... 3 1... 4 2 gruppe... 4 3 Opptakskrav... 4 4 Kompetanse...

Detaljer

05.12.2006 Side 1 av 5. Studieplan. Operativ Psykologi. (15 studiepoeng)

05.12.2006 Side 1 av 5. Studieplan. Operativ Psykologi. (15 studiepoeng) 05.12.2006 Side 1 av 5 Studieplan Operativ Psykologi (15 studiepoeng) Generelle læringsmål Operativ psykologi er et relativt nytt emneområde innen det anvendt psykologi, der fokus er lagt på betydningen

Detaljer

Anbefaling 020 N 2007 HOVEDBEDRIFT (Revidert 5.5.2008)

Anbefaling 020 N 2007 HOVEDBEDRIFT (Revidert 5.5.2008) Anbefaling 020 N 2007 HOVEDBEDRIFT (Revidert 5.5.2008) Bakgrunn Ved bygging av prosessanlegg og innretninger har det tidligere oppstått uklarheter når det gjelder ansvar og koordinering av HMS arbeidet

Detaljer

Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer

Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer Sigve Knudsen Tilsynskoordinator for Entreprenører og Petoro Innhold Aktørbildet Risikoreduksjon Entreprenørens bidrag til risikoreduksjon 2 Forsvarlig

Detaljer

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap Medarbeidersamtaler Universitetet for miljø- og biovitenskap 1 UMBs visjon Universitetet for miljø- og biovitenskap skal gjennom utdanning og forskning bidra til å sikre livsgrunnlaget til dagens og fremtidens

Detaljer

Kompetanse omfang og nivå

Kompetanse omfang og nivå Læring i If Kompetanse omfang og nivå HR: Kompetanseområder Kompetansenivå Kompetansekartleggingsverktøy Industri Commercial Privat If Future Employee Basic Advanced Spesialist If Future Employee - funksjonsbasert

Detaljer

Gled deg til å gå på jobben

Gled deg til å gå på jobben Lederprogrammet for deg som er en kvinne i business Enten du leder et enkeltpersonforetak, lite AS eller har lederansvar i et større selskap, vil du ha nytte av å styrke din evne til selvledelse og god

Detaljer

Erfaringer ved bruk av Veien til arbeidslivet

Erfaringer ved bruk av Veien til arbeidslivet Erfaringer ved bruk av Veien til arbeidslivet Litt om Providor Attføringsbedrift i Brumunddal i Ringsaker kommune 33 ordinært ansatte Ca. 175 tiltaksdeltakere (inkludert ART) 12 plasser i Avklaring skjermet

Detaljer

Når motivasjon og arbeidsglede er viktig

Når motivasjon og arbeidsglede er viktig Når motivasjon og arbeidsglede er viktig Utviklingsprosesser Personalsamlinger Coaching Foredrag Kurs Vi kan mellom-menneskelig arbeidsmiljø! 3u Undervisning & Utvikling har lang erfaring med å skreddersy

Detaljer

HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet. Velkommen til HMS KURS

HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet. Velkommen til HMS KURS HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet Velkommen til HMS KURS HØST 2011 40 timers kurs KURS MÅLGRUPPE TIDSPUNKT STED PRIS Grunnopplæring i arbeidsmiljø 4 dager + oppgave Kursets innhold: Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Rune Solheim. Deltakere i revisjonslaget AEl, RS, JSS 3.9. 6.9.2012

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Rune Solheim. Deltakere i revisjonslaget AEl, RS, JSS 3.9. 6.9.2012 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring og ledelse av beredskap på Heidrun Aktivitetsnummer 001124010 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

OMRÅDER. ROS analyser sammenhenger

OMRÅDER. ROS analyser sammenhenger OMRÅDER Lov om kommunal beredskapsplikt 25.6.2010 Forskrift til loven datert 22.08.2011 Veileder til forskrift om kommunal beredskapsplikt februar 2012 NOU 2006:6 Plan og bygningsloven 01.07.2010 ROS analyser

Detaljer

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold

Detaljer

Når alarmen går, starter autopiloten. Krisekommunikasjon v/hilde Pettersen, UNN

Når alarmen går, starter autopiloten. Krisekommunikasjon v/hilde Pettersen, UNN 113 Når alarmen går, starter autopiloten Krisekommunikasjon v/hilde Pettersen, UNN Agenda Hva kjennetegner en krise? Kriseberedskap mer enn en plan.. Når adrenalinet raser, svekkes dømmekraften Hvis krisen

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV

SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV Presentasjon på ledersamling, Fagavdeling barnehage og skole, Bergen 11. og 18. januar 2012 Skoleledelsen må etterspørre og stimulere til læring i det

Detaljer

God Vakt! Resultater og tiltak

God Vakt! Resultater og tiltak God Vakt! Resultater og tiltak Helse Midt-Norge 13. juni v/ prosjektleder Målene i God Vakt God Vakt skal føre til reduksjon i de belastninger som bidrar mest til arbeidsrelaterte skader og sykdommer i

Detaljer

Erfaring fra opplæringsprogrammer

Erfaring fra opplæringsprogrammer 05.11.2014 Erfaring fra opplæringsprogrammer Anne Marie Dalen Øverhaug Sikkerhetsleder NSB Fellestjenester IT Bakgrunn Tre større opplæringsprogrammer 2002 Sparebanken Hedmark Non Stop Sikkerhet for 700

Detaljer

Enhetlighet og felles forståelse. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Enhetlighet og felles forståelse. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Enhetlighet og felles forståelse 1 Enhetlig og felles forståelse En av hensiktene med tilsynsbestemmelsene i kommuneloven er å skape enhetlighet i de statlige tilsynene For oss er det en utfordring å skape

Detaljer

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER STUDIEPLAN

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER STUDIEPLAN UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER STUDIEPLAN Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oktober 2014 Revisjonslogg... 3 1 Bakgrunn... 4 2 Mål... 4 3 Målgruppe... 4 4 Opptakskrav... 4 5 Kompetanse...

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

Best sammen - også om kompetanse og rekruttering. Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene

Best sammen - også om kompetanse og rekruttering. Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene Best sammen - også om kompetanse og rekruttering Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene KS visjon: En selvstendig og nyskapende kommunesektor Arbeidsgiverstrategi

Detaljer