Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Dagsorden. Orientering Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus Kom i jobb. Utvalg:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Dagsorden. Orientering Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus Kom i jobb. Utvalg:"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Ruspolitisk råd Møtested: Hålogalandsgata 131, møterom 2 Dato: Tidspunkt: Kl. 13:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon , e-post: så tidlig at varamedlem kan innkalles med rimelig varsel. Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra Orientering Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus Kom i jobb Side1

2 Saksliste Saksnr PS 15/2 PS 15/3 RS 15/2 Innhold Kriterier og veileder for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger Referatsaker Overordnet samarbeidsavtale mellom Bodø kommune og Nordlandssykehuset HF - Revidert avtaletekst og revidert mandat for OSO RS 15/3 Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 Bodø, 7. april 2015 Jann M. Ellingsen Leder Torill Eline Kristiansen Møtesekretær Side2

3 Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /1261 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/2 Ruspolitisk råd /3 Råd for funksjonshemmede Eldrerådet Komitè for levekår Bystyret Kriterier og veileder for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger Forslag til vedtak 1. Bodø kommune ved boligkontoret har ansvar for all søknadsbehandling og tildeling av kommunale boliger. 2. Fagkontorene NAV, tildelingskontoret, flyktningkontoret, barneverntjenesten, hjemmetjenesten, krisesenteret og andre aktuelle fagkontor har ansvar for å gi boligkontoret nødvendige opplysninger om søkere av kommunal bolig for å sikre forsvarlig saksbehandling. 3. Forslag til kriterier og veileder for søknadsbehandling og tildeling av kommunale boliger godkjennes som retningsgivende ved søknadsbehandling og tildeling av kommunale boliger i Bodø kommune. Sammendrag Det foreslås i denne saken at boligkontoret har hovedansvaret for all søknadsbehandling og tildeling av kommunale boliger, at fagkontorene har ansvar for å framskaffe nødvendige opplysninger om søkere, og at forslag til kriterier og veileder for søknadsbehandling og boligtildeling godkjennes. Saksopplysninger Bakgrunn Det vises til kommuneplan strategisk samfunnsdel Bodø 2030 hovedmål 2: Byen det er godt å bo i mangfold, levekår og livskvalitet. Her fremholdes blant annet at «Bodø er et pressområde og utvikling i boligmarkedet de siste årene gjør at stadig fler har utfordringer med å skaffe bolig. Kommunen skal bidra til en offensiv boligpolitikk som vektlegger ulike gruppers behov». Bodø kommune har gjennom utarbeidelse, og etter bystyrets vedtak av BPHP , tatt et sterkere grep om boligsosialt arbeid ved at det er utarbeidet systemer og strategier for å møte boligsosiale utfordringer i kommunen. Planen har en egen del som omhandler boligsosiale mål. Hovedmålet i denne delen av planen er «økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet i egnet bolig». Fra BPHP målområde 2 boligsosiale forhold Tiltak Utarbeide veiledende retningslinjer til saksbehandling for søknader om kommunal bolig. Arbeidet er igangsatt og forventes sluttført vinter Føringer fra tidligere vedtak Med bakgrunn i bystyrets vedtak i PS 09/173 ble nytt Boligkontor etablert som egen virksomhet i helse- og sosialavdelingen med virkning fra og med Det vises videre til bystyrets vedtak i PS 12/13 søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger. Side3

4 Aktuelle lovhjemler Helse- og omsorgstjenesteloven 3-7 omhandler kommunens forpliktelser til å medvirke til boligframskaffelse til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser i boligmarkedet. 3-2 jf. 3-1, omhandler kommunens forpliktelse til å yte bistand til blant annet helsetjenester i hjemmet og personlig assistanse som praktisk bistand og opplæring. Kommunens forpliktelser er også hjemlet i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningens 15 og 27 hvor det fremkommer at kommunen skal medvirke til å skaffe bolig, og er forpliktet til å finne midlertidig botilbud, til den som ikke klarer det selv. Husleieloven vil komme til anvendelse i forbindelse med utleie av boligene. Andre opplysninger Utgangspunktet for arbeidet med forslag til kriterier og veileder er at vanskeligstilte i boligmarkedet skal kunne bo trygt og godt i rett type bolig med riktig bistand. Det har videre vært en hensikt med å revidere kriteriene at de som er mest vanskeligstilt på boligmarkedet skal få tilbud om kommunal bolig. De viktigste endringene i de nye kriteriene er nye krav til folkeregistret botid i kommunen i to år og nye inntektsgrenser for innvilgelse av søknad. I veilederen er de viktigste endringene at boliger differensieres tydeligere ut fra søkers behov. Se for øvrig vedlegg sak for nærmere orientering om dette. Det har vært nedsatt en arbeidsgruppe internt i kommunen for å utarbeide nye kriterier og veileder der representanter fra boligkontoret og samfunnskontoret har deltatt. Kriteriene og veilederen med underdokumenter skal være et redskap som skal være til praktisk hjelp i saksbehandlingen av søknader og tildeling av kommunalt disponerte boliger. Kriteriene og veilederen skal være til nytte for alle som befatter seg med saksområdet herunder NAV, tildelingskontoret, flyktningkontoret, hjemmetjeneste, barnevernstjeneste, krisesenter og andre aktuelle fagkontor. Vurderinger Lange ventelister på tildeling av kommunale boliger har ført til at det har vært nødvendig å revidere kriterier for søknadsbehandling og tildeling av kommunale boliger slik at kriteriene er mer i tråd med kriterier i større kommuner. Boligkontoret erfarer at stadig flere beboere i kommunalt disponerte boliger har behov for bistand for å kunne bo trygt og godt. Det er en klar oppfatning av at det ikke er tilstrekkelig å skaffe vanskeligstilte en egnet bolig. Der behov for hjelp er kartlagt eller avdekkes under leietiden vurderes det viktig at oppfølging gis i boligen for at leietaker skal kunne bo trygt og godt og for å unngå at leietaker mister boligen. Veilederen legger derfor opp til at det skal gjøres vurderinger av brukers behov sett opp mot hvilken type bolig som er mest egnet for den enkelte. Dette også for å få en bedre oversikt over hvilken type boliger kommunen har for mange av og som kan omdisponeres eller selges, men også for å få oversikt over hvilken type boliger kommunen har behov for å anskaffe. Alle søknader om kommunal bolig skal behandles etter Forvaltningslovens saksbehandlingsregler med mulighet for søker til å klage på vedtaket. Boligkontoret har lange ventelister og tildeling av boliger skjer fortløpende ved ledighet. Kommunal bolig er et knapphetsgode og det vil til en hver tid være den som kommunen vurderer har det største behovet som vil bli prioritert - se vedlagt årsrapport fra boligkontoret. I det videre arbeidet med søknadsbehandling og tildeling av boliger vil boligkontoret ha hovedansvaret for søknadsbehandlingen og tildeling av boligene i samarbeid med fagkontorene. Etablerte samarbeidsfora mellom boligkontoret og fagkontorene vil bli endret og fornyet når vedlagte dokumenter er politisk godkjent. Konklusjon og anbefaling Med forankring i boligpolitisk handlingsplan anbefaler kommuneadministrasjonen at vedlagte kriterier og veileder med underdokumenter godkjennes som retningsgivende ved søknadsbehandling og tildeling av kommunale boliger i Bodø kommune. Rolf Kåre Jensen rådmann Ingunn Lie Mosti kommunaldirektør Side4

5 Saksbehandler: Reidar H Skogli Trykte vedlegg: 1 Kriterier og veileder for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger 2 Ny søknad 3 Faglig vurderingsskjema 4 Vedlegg sak med eksempler 5 Årsmelding boliggruppa 2014 Utrykte vedlegg: Ingen Side5

6 KRITERIER OG VEILEDER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Side6

7 Kriterier og veileder for søknadsbehandling og tildeling av kommunalt disponerte utleieboliger Innhold KRITERIER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV BOLIG Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandlingen Søker må være folke registrert med mindre særlige grunner foreligger Oppholdstillatelse - flytter ut av mottak uten avtale mellom stat og kommune Rett til opphold, men ikke rett til kommunal bolig Andre saker der personer uten lovlig opphold er involvert Alder Andre boligvirkemidler Inntekts- og formuesforhold Ved nye søknader Ved fornyelse av leieforhold Helsemessige og sosiale forhold Nåværende boforhold Tidligere mislighold Der søker ikke aksepterer tilbud om bolig Vedrørende kriterier...4 VEILEDER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV BOLIG Virkeområde Formålet med kommunale utleieboliger Søknadsbehandling Søknad Faglig vurdering fra fagkontor Vedtak Vedtak Innvilgelse av søknad om kommunal bolig Om type bolig Om boligens størrelse Om kontraktslengde Vedtak med vilkår om oppfølging Vedtak om avslag Vedtak om fornyelse av leieforholdet...7 Unntak vil være søknader om fornyelse av leieavtale for eldre/funksjonshemmede jf. pkt Bortfall av vedtak om leie av kommunal utleiebolig Klageadgang Tildeling av bolig Bytte av kommunal bolig Avgjørelsesmyndighet Utfyllende bestemmelser Prioriteringsnøkkel for tildeling av kommunale boliger Hjemmelsgrunnlag...10 side 1 Side7

8 Kriterier og veileder for søknadsbehandling og tildeling av kommunalt disponerte utleieboliger KRITERIER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV BOLIG 1 Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandlingen 1.1 Søker må være folke registrert med mindre særlige grunner foreligger. Søker skal ha en sammenhengende folke registrert botid i kommunen de siste to år med mindre særlige grunner foreligger. Utenlandske statsborgere må i tillegg ha lovlig opphold i landet. Kravet om botid skal håndheves strengt. Registrert botid i Folkeregisteret skal dokumenteres. Der søker er registrert med utenlandsk statsborgerskap skal det kreves dokumentasjon på lovlig opphold i form av: Oppholdskort - se her Eller en bekreftelse på lovlig opphold fra UDI eller Politiets utlendingsenhet Oppholdstillatelse - flytter ut av mottak uten avtale mellom stat og kommune Etter forskrift om sosiale tjenester for personer uten fast bopel i Norge 2 er det mulig for en person med oppholdstillatelse å flytte fra et statlig mottak til hvilken som helst kommune uten at det foreligger avtale mellom stat og kommune. Hvis en person velger å flytte ut av mottaket uten avtale med kommunen, kan kommunen på dette grunnlag avslå eventuell boligsøknad, med mindre dette er åpenbart urimelig Rett til opphold, men ikke rett til kommunal bolig Personer som har utlendingsmyndighetenes samtykke til å oppholde seg i landet mens deres søknad om opphold blir behandlet har krav på bistand etter sosialtjenesteloven, jf forskriftenes 1 andre ledd. Disse kan ut fra individuell vurdering og ut fra sine behov ha rett til midlertidig bolig, men ikke til kommunal bolig Andre saker der personer uten lovlig opphold er involvert Dersom en leietaker tar opp asylsøkere som husstandsmedlemmer, og deretter søker om bytte av bolig begrunnet i at boligen ikke er stor nok, avslås søknaden med mindre dette er åpenbart urimelig. Asylsøkeren henvises til UDI. 1.2 Alder Søker må være over 18 år. Det kan gjøres unntak i særskilte tilfeller. 1.3 Andre boligvirkemidler Søker som kan dra nytte av andre boligvirkemidler som fører til bolig skal ikke innvilges kommunal bolig. Med mindre det er åpenbart grunnløst, skal det dokumenteres at det er gitt råd og veiledning om: Det private leiemarkedet Finansieringsmuligheter i private banker Husbankens startlån og boligtilskudd til kjøp og/eller tilrettelegging av bolig Refinansiering og utbedringslån for å kunne beholde egen bolig Husbankens bostøtteordning også for de som leier eller eier privat bolig Kommunal garanti til depositum og unntaksvis kommunalt lån til depositum side 2 Side8

9 Kriterier og veileder for søknadsbehandling og tildeling av kommunalt disponerte utleieboliger Økonomisk sosialhjelp Oppfølging og tjenester i bolig som kan bidra til at nåværende bolig kan beholdes Det skal være fokus på å yte god boligrådgivning for å lette presset på kommunale boliger. 1.4 Inntekts- og formuesforhold Søker må ikke ha inntekt, formue eller alternative muligheter som gjør at søker er i stand til selv å fremskaffe egnet bolig med mindre særlige grunner foreligger. Alternative muligheter kan i denne sammenhengen være å skaffe seg arbeid, eller øke mengde arbeid for å øke inntekt, eventuelt å få bistand til å redusere sine utgifter. Andre alternative muligheter gjelder blant annet studenter som har mulighet for å skaffe seg bolig gjennom studentskipnaden i Bodø, og personer med rettigheter som gir muligheter for bolig. Det er viktig å merke seg at lav inntekt alene ikke er grunnlag for innvilgelse av kommunal bolig. Unntaket vil være varig lav inntekt som ikke gir søker mulighet for anskaffelse av bolig i det private leie og eie markedet. I de tilfeller der søker har gjeldsbyrde henvises vedkommende til økonomisk rådgivning. Gjeld i seg selv og dertil dårlig økonomi er ikke alene grunnlag for innvilgelse av kommunal bolig Ved nye søknader Benyttes Husbankens gjeldende inntektsgrunnlag for søknad om bostøtte som retningsgivende. Inntektsgrunnlaget for bostøtte finner du her: Det er brutto inntekt fra siste skatteoppgjør som legges til grunn for beregning Ved fornyelse av leieforhold Ved søknad om fornyet leieavtale må det vurderes om beboer/søker er i økonomisk og sosial stand til å skaffe seg bolig på det private markedet. Søknader om fornyelser av leieforholdet vurderes ut fra søkers økonomiske mulighet til å skaffe seg bolig i dagens marked. Ved vurdering av søknad om fornyelse må det tas hensyn til søkers familiære, helsemessige og sosiale forhold. 1.5 Helsemessige og sosiale forhold Helsemessige og sosiale forhold skal vektlegges ved behandling av søknaden. Helsemessige forhold som skyldes sykdom, skade eller lyte som gjør at søker ikke på lik linje med andre er i stand til å fremskaffe egnet bolig. Sosiale forhold som gjør det vanskelig for søker på lik linje med andre å fremskaffe egnet bolig. NB! Medisinske opplysninger som angår søknaden må dokumenteres. 1.6 Nåværende boforhold Søker må være uten fast eller egnet bolig, eller være i ferd med å miste sin bolig. Kommunale boliger leies ut til personer som selv eller ved annen hjelp ikke er i stand til å skaffe seg en bolig som er tilpasset funksjonsnivået til den enkelte søker. Uten fast bolig vil si personer som er bostedsløse og som ikke disponerer egen eid eller leid bolig. Dette kan være personer uten bolig kommende natt, som bor tilfeldig hos slekt og venner side 3 Side9

10 Kriterier og veileder for søknadsbehandling og tildeling av kommunalt disponerte utleieboliger eller som ved utskrivning fra institusjon eller lignende ikke har bolig. For de som ansees å være i behov for midlertidig bolig må det samarbeides med Nav. Å være uten egnet bolig innebærer at boligen ut i fra kommunens vurdering ikke tilfredsstiller søkers behov. Hva egnet bolig er kan oppleves forskjellig for søker og kommune. Eks råteskader i bolig skal være dokumentert av fagperson. Søkere med mindre enn 6 måneder igjen av nåværende boforhold, blir vurdert som i ferd med å miste sin bolig. Dette må være dokumentert av søker. Hvis søker selv har valgt å si opp sitt leieforhold og oppfyller kriterier for kommunal bolig, skal søknaden om ny bolig innvilges. 1.7 Tidligere mislighold Mislighold av tidligere leieforhold med Bodø kommune skal legges til grunn ved søknadsbehandling i henhold til gjeldende innfordringsreglement i Bodø kommune. Mislighold kan være uoppgjort gjeld til kommunen i form av erstatningskrav knyttet til skader/utgifter til tømming/renhold og husleierestanser eller mislighold av husleiekontrakt ved husbråk, skadeverk eller ulovlig fremleie. Ved mislighold av økonomiske forpliktelser i form av manglende leiebetaling vil det stilles vilkår om at husleierestanse og annen gjeld knyttet til kommunale boforhold skal være oppgjort i henhold til gjeldende innfordringsreglement i Bodø kommune før tildeling av ny bolig/fornyet leieavtale. Ved vesentlig mislighold som skadeverk, husbråk må den faglige vurderingen opplyse om hvilke type bolig, og eventuell oppfølging som må være til stede før vedtak fattes. Dette for at søker skal kunne mestre en bosituasjon. Dersom søker gjentatte ganger misligholder de botilbud som er gitt av kommunen kan kommunen gi avslag på søknad. 1.8 Der søker ikke aksepterer tilbud om bolig Dersom søker ikke aksepterer ett tilbud om bolig i henhold til vilkår og betingelser satt i vedtak, eller vilkårene i leiekontrakten, kan vedtaket bortfalle. Se pkt. 5.5 under bortfall av vedtak. 1.9 Vedrørende kriterier Innvilgelse av søknad om kommunal bolig vil skje etter en konkret helhetsvurdering av saken, med utgangspunkt i de angitte kriteriene. side 4 Side10

11 Kriterier og veileder for søknadsbehandling og tildeling av kommunalt disponerte utleieboliger VEILEDER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV BOLIG 2 Virkeområde Retningslinjene skal legges til grunn for søknadsbehandling og tildeling av kommunalt disponerte boliger for utleie i Bodø kommune. Med boliger menes alle boliger som kommunen disponerer til utleie for privatpersoner. 3 Formålet med kommunale utleieboliger Kommunalt disponerte utleie boliger er et behovsprøvd boligsosialt virkemiddel for å bistå vanskeligstilte på boligmarkedet. Boligene leies ut til personer som er uten egnet bolig eller som står i fare for å miste egnet bolig, og som selv eller ved annen hjelp ikke er i stand til å skaffe seg bolig. Dette kan være: a) Ordinære utleieboliger b) Tilrettelagt bolig for eldre og/eller funksjonshemmede c) Utleie-/Omsorgsbolig/bofellesskap med nærhet til bemanning/bemannet base d) Utleie-/Omsorgsbolig/bofellesskap med bemanning/bemannet base e) Frittliggende småhus 4 Søknadsbehandling Før innvilgelse av kommunal bolig skal følgende være utprøvd og dokumentert med mindre det er åpenbart grunnløst: Råd og veiledning om det private boligmarkedet som gis av fagkontorene. Finansiering til leie av privat bolig (kommunal garanti eller kommunalt lån til depositum) som gis av NAV eller flyktningkontoret. 4.1 Søknad Skriftlig søknad om kommunalt disponerte boliger, bytte av bolig og fornyelse av leie skal sendes Bodø kommune. Søker skal benytte kommunens søknadsskjema. Søker plikter å gi nødvendige opplysninger og vedlegge dokumentasjon som har betydning for søknaden. Søker samtykker gjennom sin søknad at kommunen kan utveksle informasjon som er nødvendig for behandling av søknaden mellom samarbeidende kontorer, og at denne informasjonen registreres i den grad dette ansees som nødvendig for søknadsbehandlingen og rapporteringsplikt til Staten. Flyktninger som førstegang bosettes eller familie gjenforenes, er unntatt kravet om søknad. Ved søknad om fornyet leiekontrakt for leie av kommunal utleiebolig for eldre og/eller funksjonshemmede skal søknaden vurderes med forenklet søknadsbehandling. Hvis boligsøknader er ufullstendig utfylt eller mangler dokumentasjon sendes brev til søker med informasjon om hva som mangler. Hvis manglende informasjon ikke leveres innen frist blir søknaden avslått. side 5 Side11

12 Kriterier og veileder for søknadsbehandling og tildeling av kommunalt disponerte utleieboliger 4.2 Faglig vurdering fra fagkontor Faglig vurderingsskjema danner grunnlag for vedtak som gjøres i henhold til gjeldende kriterier. 5 Vedtak Vedtak fattes på grunnlag av faglig vurderingsskjema, gjeldende retningslinjer, kommunal praksis, relevante politiske vedtak, og etter en konkret helhetsvurdering av saken, med utgangspunkt i de angitte kriteriene. Alle vedtak skal inneholde informasjon om klageadgang, klageinstans, klagefrist og hvem klagen skal sendes til jf Forvaltningsloven. 5.1 Vedtak Innvilgelse av søknad om kommunal bolig I utgangspunktet fattes vedtak om tidsbestemt leiekontrakter i henhold til husleielovens bestemmelser. Vedtaket skal inneholde: Type bolig Eventuelle tilretteleggingsbehov Boligens størrelse. Kontraktens lengde Kriterier, vilkår og betingelser som legges til grunn for tildeling av boligen Eventuelle tjenester/oppfølging som ansees som nødvendig for at søker skal kunne mestre bo situasjonen i henhold til gjeldende vedtak Uoppgjorte fordringer kreves oppgjort før tildeling av bolig jf. pkt. 5.7 Videre skal det opplyses at søker må akseptere vilkårene som stilles i vedtaket og at det som hovedregel kun gis ett boligtilbud. Søker må akseptere vilkårene i husleiekontrakten. Det skal framgå av vedtaket at det bortfaller dersom det er endringer i forutsetningene vedtaket bygger på Om type bolig a) Ordinære utleieboliger b) Tilrettelagt bolig for eldre og/eller funksjonshemmede c) Utleie-/Omsorgsbolig/bofellesskap med nærhet til bemanning/bemannet base d) Utleie-/Omsorgsbolig/bofellesskap med bemanning/bemannet base e) Frittliggende småhus Om boligens størrelse En viss trangboddhet må påregnes i kommunale boliger, uten at boligen nødvendigvis ansees som uegnet. Eksempler på hvem som kan tilbys liten ettroms leilighet (ca. 15 kvm): 1 person Eksempler på hvem som kan tilbys stor ettroms leilighet: 1-2 personer, enslig med ett lite barn, og par. side 6 Side12

13 Kriterier og veileder for søknadsbehandling og tildeling av kommunalt disponerte utleieboliger Eksempler på hvem som kan tilbys toroms leilighet: 1-3 personer, par med ett lite barn og enslig med to små barn Eksempler på hvem som kan tilbys treroms leilighet: 2-4 personer, enslig med ett barn avhengig av alder og kjønn, enslig med to barn, enslig med tre barn og par med to barn. Eksempler på hvem som kan tilbys fireroms leilighet: 4-8 personer, par med to barn fra tenåringsalder med ulikt kjønn, par med inntil seks barn avhengig av alder og kjønn og enslig med inntil sju barn avhengig av alder og kjønn. Eksempler på hvem som kan tilbys femroms og større leilighet: 8 eller flere personer, par med inntil åtte barn avhengig av alder og kjønn og enslig med inntil ni barn avhengig av alder og kjønn Om kontraktens lengde Bodø kommune benytter i utgangspunktet tidsbestemte leiekontrakter på 3 år. Bruk av korte kontrakter skal være unntaket, ikke regelen jf. Husleieloven 11-1, 6 ledd. Det må foreligge særlige grunner for å kunne gjøre unntak fra hovedregelen om at tidsbestemte leiekontrakter skal være på minimum 3 år. Kommunen kan ha behov for å prøve ut om leieforholdet fungerer, både i forhold til den aktuelle person og/eller i forhold til øvrige personer som er tilknyttet boligtilbudet. Utprøving av boevne kan være aktuelt dersom kommunen har grunn til å stille spørsmålstegn ved om leietaker er i stand til å bo på egen hånd. Det kan f.eks. dreie seg om risiko for skadeverk eller grov vannskjøtsel eller at vedkommende er ute av stand til å følge alminnelige husordensregler. 5.2 Vedtak med vilkår om oppfølging Formålet med bruk av vilkår om oppfølgingsavtale i bolig er å unngå at beboer mister boligen. Søkere som vurderes å ha oppfølgingsbehov i boligen for å mestre bosituasjonen, kan bare tildeles bolig forutsatt at søkeren undertegner en oppfølgingsavtale. Fagkontorene som fyller ut faglig vurderingsskjema og fatter vedtak må ta stilling til om søker har behov for oppfølging for å kunne mestre bosituasjonen. Likeså om søker bør ha kortere kontraktstid enn 3 år. Opplysningene må framgå i vedtaket. 5.3 Vedtak om avslag Vedtak om avslag skal inneholde en individuell begrunnelse. I tillegg kan avslaget inneholde råd og veiledning om alternative boligvirkemidler. Alle vedtak om avslag skal inneholde informasjon om klageadgang, klageinstans, klagefrist og hvem klagen skal sendes til jf Forvaltningsloven. 5.4 Vedtak om fornyelse av leieforholdet Ved søknad om fortsatt leie av kommunal utleiebolig skal det foretas en ny vurdering på lik linje med ny søknad. Det skal vurderes om ny kontrakt skal inngås for nåværende leieforhold, eller om det skal fattes vedtak om annen kommunal utleiebolig, evt. annet kommunalt botilbud. side 7 Side13

14 Kriterier og veileder for søknadsbehandling og tildeling av kommunalt disponerte utleieboliger Bodø kommune kan kreve befaring av boligen som en del av søknadsbehandlingen før vedtak fattes. Ny garanti depositum må stilles ved inngåelse av ny leiekontrakt. Eventuell husleierestanse må være gjort opp jf. pkt Unntak vil være søknader om fornyelse av leieavtale for eldre/funksjonshemmede jf. pkt Bortfall av vedtak om leie av kommunal utleiebolig Et vedtak kan bortfalle i blant annet følgende tilfeller: Når søker uten saklig grunn avslår botilbudet. Når søker uten saklig grunn ikke møter til avtale om kontraktsinngåelse gjentatte ganger. Når søkers situasjon er endret fra søknadstidspunktet til tidspunktet for inngåelse av leiekontrakt. Når søker ikke godtar avtalevilkårene kommunen stiller. Når det er gitt uriktige opplysninger som er av betydning for søknadsbehandlingen. 5.6 Klageadgang Vedtak i henhold til disse retningslinjer kan påklages til Bodø kommunale klagenemnd. Klagen sendes Bodø kommune. Klagefrist er tre uker fra det tidspunktet underretningen om vedtaket er kommet fram til søker. 6 Tildeling av bolig På bakgrunn av positive vedtak tildeles boliger fortløpende ved ledighet. Tildeling av boliger gjøres på bakgrunn av type ledig bolig og bomiljø, gjeldende prioriterings nøkkel og søknadstidspunkt. Ved spesielle tilfeller kan hastesaker prioriteres. I perioden fra vedtak er fattet og frem til tildeling finner sted skal det undersøkes om vilkårene for innvilgelse fortsatt er oppfylt jf. vedtaket. Hvis vilkårene ikke er oppfylt kan det fattes omgjøringsvedtak. Boligen ses som en del av et helhetlig tilbud. Søkere som har omfattende bistand fra hjelpeapparatet tildeles bolig så fremt at boligen har betydning for et helhetlig tilbud og annen boligbistand ikke er egnet. Tildeling av bolig skjer etter skjønnsmessig vurdering av nevnte forhold. Det skal også vektlegges at ny beboer må passe inn i det allerede etablerte bomiljøet eller ikke påfører bomiljøet en stor belastning. Tildeling skjer på grunnlag av søkers behov. Enslige forsørgere/familier med barn prioriteres. Ved tildeling av bolig vil størrelsen på leiligheten bli vurdert ut fra behovet til søker. 7 Bytte av kommunal bolig Som hovedregel innvilges ikke bytte av kommunale utleieboliger. Ved vesentlig endring av boligbehov kan bytte innvilges. 8 Avgjørelsesmyndighet Rådmannen eller den han bemyndiger, har avgjørelsesmyndighet i saker som faller inn under disse retningslinjer. side 8 Side14

15 Kriterier og veileder for søknadsbehandling og tildeling av kommunalt disponerte utleieboliger 9 Utfyllende bestemmelser Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide utfyllende veileder, prioritering av målgrupper for tildeling av kommunale utleieboliger og andre retningsgivende rutiner. 10 Prioriteringsnøkkel for tildeling av kommunale boliger Prioritet Gruppe/tiltak Kommentarer 1 Personer med uforsvarlig bosituasjon/tjeneste Personer med uforsvarlig bosituasjon/tjeneste der det er dokumentert fare for liv og helse 2 Flyktninger I henhold til politisk vedtak om bosetting av flyktninger *Førstegangsbosetting 3 Ungdom med vedtak fra barnevernet Bolig som alternativ til institusjon/fosterhjem eller for personer som skal flytte ut fra institusjon/fosterhjem. 4 Personer som er inneliggende i institusjon Personer som er inneliggende i institusjon og skal utskrives innen to måneder og ikke har bolig. Personer inneliggende i spesialisthelsetjenesten prioriteres foran personer inneliggende 5 Personer som mottar poliklinisk behandling fra spesialisthelsetjeneste i kommunale enheter. Dette gjelder for eksempel LAR-brukere Personer som mottar oppfølging fra Oppfølgingstjenesten for psykisk helse og rus. Personer som mottar poliklinisk behandling fra Salten psykiatriske senter for rus/psykiske lidelser. 6 Personer i fengsel Personer som befinner seg under kriminalomsorgen og skal løslates innen to måneder og ikke har bolig. 7 Funksjonshemmede Dette er for eksempel: Personer med funksjonshemming som bor hjemme hos foreldre og som har behov for egen bolig Eldre med behov for tilrettelagt bolig med tjenester 8 Personer uten fast bolig Personer som ikke disponerer egen eid eller leid bolig, men som er henvist til tilfeldige eller midlertidige botilbud, oppholder seg midlertidig hos nær slektning, venner eller 9 **) Kostnadskrevende brukere kjente. Husstander med barn vil bli prioritert fremfor husstander uten barn. Det vil si personer/for eksempel hjemmeboende, avlastning og institusjon som utløser tjenester til en kostnad over kr per år. *) Flyktninger som har dokumentert behov for annet botilbud i løpet av den perioden de deltar i introduksjonsprogrammet vil bli prioritert til boliger som flyktningkontoret har til disposisjon. **) En bruker kan vurderes til høyere prioritet dersom tildelingen samlet sett gjør at kommunen kan yte tjenester til flere brukere. Barnefamilier skal uavhengig av gruppe/tiltak ha høy prioritet ved tildeling av boliger Tildeling skjer ut fra søkerens behov for bolig og hva som er ledig av de ulike boligtypene Blant likestilte søkere skjer tildeling på grunnlag av ansiennitet fra søknadsdato Det vil bli tatt hensyn til bomiljøproblematikk ved tildeling Byttesaker - det kan gjøres unntak i prioriteringsrekkefølge i saker hvor kommunen ser det hensiktsmessig med ett bytte. Dette kan f.eks. være personen har endret behov for tjenester, ved nedlegging av bofellesskap, salg av boliger, frigjøring av boliger eller skade/reparasjon av boliger. Hvis ikke ledig bolig blir vurdert egnet til prioriterte søkere, vil prioriteringsnøkkel bli fraveket. side 9 Side15

16 Kriterier og veileder for søknadsbehandling og tildeling av kommunalt disponerte utleieboliger 11 Hjemmelsgrunnlag Lov om sosiale tjenester i NAV 15. Boliger til vanskeligstilte Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m Boliger til vanskeligstilte Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemning eller av andre årsaker. side 10 Side16

17 For kommunen Reg. dato: Saksnr.: Folkeregistrert dato: Søknad om leie av kommunal bolig Kommunen ved servicetorget, boligkontoret, NAV, flyktningkontoret, tildelingskontoret, hjemmetjenesten eller barneverntjenesten kan hjelpe deg med å fylle ut søknaden. Ny søknad Bytte av bolig Fornyelse av leieavtale Søknad for eldre-/funksjonshemmede Søknad om utleiebolig Personalia Navn (etternavn og fornavn) Fødselsnummer (11 siffer) Adresse Telefon privat Postnummer og poststed Telefon arbeid Sivilstand: Gift Samboer Ugift Skilt Separert Enke/enkemann Ektefelle/samboers navn Fødselsnummer (11 siffer) Eventuell verge, andre kontaktpersoner Navn Adresse Telefon Antall hjemmeboende barn Barnas alder Antall barn med samværsrett Barnas alder Side17

18 Økonomi Søkeren mottar: Alderspensjon Uførepensjon Dagpenger Lønn Stønad enslig forsørger Sosial stønad Arbeidsavklaringspenger Introduksjonsstøtte Bidrag Ektefelle/samboer mottar: Alderstrygd Uførepensjon Dagpenger Lønn Sosial stønad Arbeidsavklaringspenger Introduksjonsstøtte Bidrag Annet (beskriv nedenfor) Annet (beskriv nedenfor ) Er søker i fast arbeid Ja Nei Er søkers ektefelle i fast arbeid Ja Nei Inntekter Søkers egne brutto inntekter/trygd/ per måned Ektefelle/samboers brutto inntekt/trygd per måned Andre husstandsmedlemmers brutto inntekt/trygd per måned Barnebidrag angi beløp per måned Bostøtte Annet, spesifiser og angi beløp per måned Gjeld Renter og avdrag på lån per måned Annen gjeld per måned Samlet restgjeld Bidragsplikt Betaler søker bidrag angi i så fall beløp per måned Formue Bolig, antatt salgsverdi Bankinnskudd, kontanter Bil, motorsykkel, hytte evt. annet antatt salgsverdi Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Nåværende boforhold Bor hos Selveier-/borettslagsleilighet/ Leier hus/leilighet pårørende/venner/andre selveid hus Institusjon Uten fast bopel Annet (beskriv nedenfor) Begrunnelse og opplysninger du/dere mener har betydning for søknaden Uegnet bolig eller bomiljø - Vedlegg begrunnelse evt. rapport fra fagperson ved tekniske mangler Tilgjengelighet Økonomiske forhold Helsemessige forhold - medisinske opplysninger må dokumenteres med legeerklæring som legges ved søknaden Oppsagt, fraflyttingsfrist (dato) - må dokumenteres med skriftlig oppsigelse fra utleier som vedlegges søknaden Side18

19 Andre opplysninger (beskriv kort evt. legg ved beskrivelse) I hvilken skole/barnehage er evt. barn? Andre kommunale tjenester Helse-/omsorgstjenester evt. andre tjenester beskriv nærmere hvilke tjenester Merk: Det må vedlegges dokumentasjon som viser hele husstandens samlede inntekter de siste 3 månedene og utskrift fra ligning for siste år for hele husstanden, samt bekreftelse på botid i kommunen. Ved helsemessige problemer må legeerklæring vedlegges. Ved oppsigelse må kopi av leiekontrakt og oppsigelse vedlegges søknaden. Se for øvrig orientering vedrørende dokumentasjon siste side. Underskrift Jeg/vi bekrefter at de opplysningene som er gitt er korrekte. Kommunen gis fullmakt til å innhente opplysninger og utveksle informasjon som er nødvendig for å behandle søknaden, og å kontrollere de gitte opplysningene. Det gis fullmakt til informasjonsutveksling med følgende instanser: NAV Hjemmetjenesten Tildelingskontoret Barnevernet Krisesentret Flyktningkontoret Andre (beskriv) Bodø den Underskrift søker Underskrift ektefelle/samboer Side19

20 ORIENTERING Søknad om kommunal utleiebolig sendes: Bodø kommune, Postboks 319, 8001 Bodø Søknad som ikke sendes per post kan leveres til Bodø kommunes servicetorg i Havnegata 9 Bodø eller til servicekontoret i Misvær. Søknader om kommunal utleiebolig saksbehandles etter følgende hjemmelsgrunnlag: lov om kommunale helsetjenester 3-7 boliger til vanskeligstilte lov om sosiale tjenester i NAV 15 boliger til vanskeligstilte Hovedvilkår for tildeling av kommunal utleiebolig Søkere må ha: Ha lovlig opphold i Norge Du må som hovedregel ha bodd i Bodø siste to år dokumentert med utskrift fra folkeregisteret. Du må ha fylt 18 år. Du må være uten, eller være i ferd med å bli uten egnet bolig. Du må ikke ha inntekt, formue eller alternative muligheter som gjør deg i stand til å skaffe egnet bolig. Du må kunne ta i mot hjelpetiltak for å mestre boforholdet. Vedlegges alle søknader: Bekreftelse på folkeregistrert botid for alle personer i husstanden (fås ved Skatt nord avd. Bodø - folkeregisteret) Opplysninger om nåværende boforhold ved leiekontrakt, bekreftelse fra institusjon eller annet Utskrift av ligning med skatteavregning fra siste ligningsår for alle personer i husstanden over 18 år (fås ved Skatt nord avd. Bodø). Dokumentasjon på nåværende månedlige brutto inntekt for de tre siste månedene for alle personer i husstanden. Vedlegges når det er aktuelt for søknaden Bekreftelse på opphør av nåværende boforhold kopi av leiekontrakt og oppsigelse Hvis du ikke kan skaffe bekreftelse på folkeregistrert botid fra folkeregisteret. Legg ved dokumentasjon av faktisk botid ved bekreftelse fra utleier, arbeidsgiver, NAV eller lignende. Dokumentasjon på oppsparte midler og/eller bekreftelse på overskudd ved salg eller deling av tidligere bolig Dokumentasjon på gjeld ved kopi av låneavtale, siste kontoutskrift og aktuelt terminbeløp Samværsavtale med spesifisering om hvem som skal ha daglig omsorg for barn og omfang av samværet (antall døgn per måned) Avtale om barnebidrag eller vedtak om bidragsforskudd Bekreftelse på helsemessige problemer fra lege eller annet helsepersonell Rapport fra helsepersonell ved behov for tilrettelagt bolig OBS: ved manglende vedlagt dokumentasjon vil du motta brev fra kommunen der det orienteres om hva som mangler av dokumentasjon. Side20

21 Faglig vurdering av søknad om kommunal bolig Personalia Husstandens hovedperson - søkers navn, fødsels- og personnr, adresse, telefonnr og Utfyllende opplysninger feks bor barn hos søker eller har/ønsker søker Innstillende instans (instans som gjør Utredning Utfyllende opplysninger om søknaden Opplysninger hentet Søkers egen Innstillende instans sin vurdering herunder råd og veiledning som er gitt Søknadens grunnlag/problemstilling: Står uten bolig Står i fare for å miste bolig Behov for fornyelse av leie i kommunal utleiebolig (beskriv Har uegnet bolig (må Bytte av bolig (beskriv Har udekket bistandsbehov knyttet til bolig Annet Søkers utfordringer knyttet til bosituasjon målgruppe: 2.gangs bosetting flyktning Fysisk funksjonshemmet Utviklingshemmet Eldre Rus Psykiatri Rus/psykiatri Økonomisk vanskeligstilt Sosialt vanskeligstilt Annet Nåværende Nåværende/planlagte (stryk det som ikke passer) tiltak for å mestre å bo (eks oppf.avtale med 1 års kontrakt evt. helse-/omsorgstjenester evt. andre tjenester beskriv nærmere hvilke Ingen tiltak Vurderingsskjema søknad kommunal bolig sendes boligkontoret 1 Side21

22 Faglig vurdering søknad kommunal bolig Økonomiske opplysninger Søker Ektefelle Type inntekt Sum brutto per måned Sum brutto per måned Arbeidsinntekt Trygd Dagpenger AAP - arbeidsavklaringspenger Introduksjonsstønad KVP - kvalifiseringsstønad Sosialhjelp Annen inntekt Barnetrygd Barnebidrag Bostøtte Totalt Andre økonomiske opplysninger: Gjeld som studiegjeld, forbruksgjeld, boliglån eller Anbefaling fra faginstans : jf. Pkt. 1 veileder til kriterier for søknadsbehandling og tildeling av komm. utleieboliger Avslag Innvilget Til økonomisk vurdering kjøpe/leie privat Kjøp av nåværende bolig Fortsatt leie av nåværende bolig Tilrettelegging/oppfølging i nåværende bolig Anbefalt type kommunal bolig: a) Ordinær utleiebolig b) Tilrettelagt bolig for eldre og/eller funksjonshemmede c) Utleie-/Omsorgsbolig/bofellesskap med nærhet til bemanning/bemannet base d) Utleie-/Omsorgsbolig/bofelleskap med bemanning/bemannet base e) Frittliggende småhus Begrunnelse for anbefalingen (se Kommune/stat rapportering KOSTRA kommunalt disponerte boliger og virkemidler Bevegelseshemmet/fysisk funksjonshemmet Utviklingshemmet Psykiske lidelser Rusmiddelbruker Rus/psykiatri Flyktning 1.gangs etablert Flykning 2.gangs etablert Sosialt vanskeligstilt Økonomisk vanskeligstilt Andre, uten behovsprøving Bodø den. Underskrift saksbehandler hos faginstans:.. Saksbehandlers Saksbehandlers Vurderingsskjema søknad kommunal bolig sendes boligkontoret 2 Side22

23 Faglig vurdering søknad kommunal bolig Veileder til utfylling av faglig vurderingsskjema vedrørende søknad om kommunal bolig Utredning Opplysninger hentet fra: Fagsystem, samtaler med bruker, legeerklæringer mm Søkers egen vurdering av behovet for Har søker forsøkt å skaffe seg bolig i privat boligmarked? kommunal bolig: Hvorfor mener søker at han/hun ikke kan skaffe seg bolig selv? Hvorfor mener søker at han/hun har mistet nåværende bolig? Innstillende instans sin vurdering Hvordan vurderes søkers muligheter i ordinært boligmarked? herunder råd og veiledning som er Hva slags råd og veiledning har søker fått om boligspørsmål? gitt søker (se kriterier pkt 1.3) Har søker mottatt praktisk hjelp til å søke bolig i ordinært marked? Søknadsgrunnlag/problemstilling: Hvorfor trenger søker kommunal bolig? (se kriterier pkt. 1.6) (mister bolig har uegnet bolig UFB økonomi uro) Foreligger det medisinsk diagnose vedr. fysisk/psykisk helse? Søkers utfordringer knyttet til Har søker kjent rusproblematikk som søker selv stadfester? bosituasjon målgruppe: Har søker en vanskelig økonomisk situasjon - hvorfor? Er søker vanskeligstilt sosialt gi en beskrivelse Har søker andre utfordringer beskriv disse Boligforhold: Nåværende bolig: Type bolig og beliggenhet kort beskrivelse Nåværende/planlagte Anbefalte hjelpetiltak som anses nødvendig for at søker skal kunne mestre hjelpetiltak for å mestre å bosituasjonen beskriv så konkret som mulig. bo Fysiske handikap eller psykiske lidelser som påvirker boforholdet eller evnen til å skaffe seg bolig selv? Hvordan opprettholder søker nåværende bolig? ADLferdigheter i bolig? Disponeringsvansker? Rusproblematikk? Hjelpetiltak: Hvilke hjelpetiltak er satt i gang/planlegges igangsatt for å mestre Instans hvem utfører/skal nåværende/fremtidig boforhold? Hvilket innhold har/bør hjelpetiltakene inneha? utføre Eks. hjemmetjeneste, oppfølgingstjeneste, styring av økonomi, økonomisk rådgivning. Økonomiske opplysninger Økonomi per måned: Må fylles ut med relevante opplysninger oppgi brutto inntekt Andre økonomiske Har søker formue eller har søker mottatt arv? opplysninger: Har søker gjeld som studiegjeld, forbruksgjeld, boliglån eller annet? (se kriterier pkt. 1.4) Anbefalinger fra faginstans Anbefalt avslag Anbefalt innvilgelse Anbefalt type bolig Begrunn anbefalingen Begrunnelse for anbefalt avslag (se kriterier - pkt 1): Kan søker skaffe bolig i privat boligmarked? Har søker egnet bolig i privat leiemarked med mulighet for fortsatt leie ved søknadstidspunktet? Er det behov for tilpasning eller tilrettelegging i boligen pga funksjonshemming? Har søker behov for oppfølging i boligen for å kunne beholde boforholdet? Har søker økonomi til å kjøpe egen bolig? Vedrørende bytte trangboddhet må påregnes Begrunnelse for anbefalt innvilgelse (se kriterier pkt 1): Søker må på søknadstidspunktet ha dokumentert lovlig opphold i Norge. Hvorfor omfattes søker av kriteriene for tildeling av kommunal utleiebolig? Hvorfor kan ikke søker skaffe bolig selv - hva er gjort? Trenger søker tilpasning eller tilrettelegging i boligen pga funksjonshemming beskriv hva slags tilpasning/tilrettelegging som er behov for Har søker behov for oppfølging i boligen til hva praktisk hjelp samtaler - helse Ordinær utleiebolig (les utleiebolig uten oppfølging knyttet til leie av boligen) Søker kan likevel ha tjenester i boligen som hjemmetjeneste eller annen oppfølging gitt ved vedtak fra tildelingskontoret. Begrunn hvorfor dette er nødvendig. Tilrettelagt bolig for eldre og/eller funksjonshemmede (les er søker f.eks. rullestolbruker eller har søker annen funksjonssvikt) hva slags tilrettelegging begrunn hvorfor dette er nødvendig Utleie-/Omsorgsbolig/bofellesskap med nærhet til bemanning/bemannet base (les bo i egen leilighet men i nærhet til bemannet base) Begrunn hvorfor dette er nødvendig. Vurderingsskjema søknad kommunal bolig sendes boligkontoret 3 Side23

24 Faglig vurdering søknad kommunal bolig Anbefalt type bolig Begrunn anbefalingen Utleie-/Omsorgsbolig/bofellesskap med bemanning/bemannet base (les bo sammen med andre i bemannet bofellesskap egne rom med fellesarealer). Begrunn hvorfor dette er nødvendig. Frittliggende småhus (les har søker behov for å bo for seg selv ut fra helsemessig funksjon og boevne) Begrunn hvorfor dette er nødvendig Kommune/stat rapportering KOSTRA Her må det merkes av for riktig kategori (sett kryss i riktig rute) Merk av for riktig kategori Hensikten med kategoriseringen er å få oversikt over søkernes utfordringer samt å få korrekt rapportering i KOSTRA rapportering til KOSTRA vil være anonymisert. Helsemessige, økonomiske og sosiale forhold skal vektlegges ved behandling av søknaden. NB! Medisinske opplysninger som er relevant for søknaden må dokumenteres. Eksempler på kjennetegn ved utfylling av faglig vurderingsskjema: Kategorisering boligsøkere Kjennetegn boligutfordring 1 - Rus Har vært i kontakt med behandlingsapparatet for sitt rusproblem eller har et erkjent rusproblem, og hvor dette gjør det vanskelig å etablere/opprettholde et stabilt forhold på det ordinære boligmarkedet. 2 - Psykiatri Psykiske lidelser referer til psykiske vansker av en slik type eller grad at det kvalifiserer til en diagnose, og hvor dette gjør det vanskelig å etablere/opprettholde et stabilt forhold på det ordinære boligmarkedet. 3 - Rus/psykiatri Hvor både forhold knyttet til rus og psykiatri er til stede, og hvor dette gjør det vanskelig å etablere/opprettholde et stabilt forhold på et det ordinære boligmarkedet. I noen tilfeller vil personene ha behov for oppfølging 4-2. gangs bosetting flyktning Husstander med flyktningstatus, og hvor forhold som språk, samfunnsforståelse, økonomi eller andre forhold gjør det vanskelig å skaffe bolig på det ordinære boligmarkedet. 5 Utviklingshemmet Utviklingshemmet er samlebetegnelse for en lagt rekke forskjellige tilstander med ulike årsaksforhold. Ulike utviklingshemminger utarter seg i mange tilfelle ved at læreevne og evne til å klare seg på egen hånd i samfunnet er svekket, og hvor dette gjør det vanskelig å etablere/opprettholde et stabilt forhold på det ordinære boligmarkedet. 6 - Fysisk funksjonshemmet Personer som har nedsatt funksjonsevne, sykdom eller skader og må ha fysiske tilrettelegginger eller helse- og omsorgstjenester for å fungere i bosituasjonen 7 Eldre Vanskeligstilte over 67 år med fysiske eller andre funksjonshemminger som gjør det vanskelig å etablere stabil bosituasjon 8 - Økonomisk/sosialt vanskeligstilt Personer som av økonomiske årsaker har problemer med å skaffe eller beholde bolig, eller personer som ikke naturlig hører inn under andre kategorier, men som har boligproblemer eksempelvis på grunn av atferd, diskriminering eller mer ubestemte årsaker. 9 - Ukjent Boligsøkere hvor kjennetegn knyttet til boligutfordring ikke fremkommer av søknad eller faglig vurdering. 10 Ikke vanskeligstilt Søker vurderes ikke å fylle kriteriene for innvilgelse av kommunal bolig. Vurderingsskjema søknad kommunal bolig sendes boligkontoret 4 Side24

25 Vedlegg sak med eksempler Kriterier og veileder for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger De viktigste endringene i de nye kriteriene er nye krav til folkeregistret botid i kommunen i to år og nye inntektsgrenser for innvilgelse av søknad. I veilederen er de viktigste endringene at boliger differensieres tydeligere ut fra søkers behov. Nedenfor følger noen eksempler på hvordan endringene i kriteriene vil slå ut i praksis. Fra kriteriene Botid 1.1 Søker må være folke registrert med mindre særlige grunner foreligger. Søker skal ha en sammenhengende folke registrert botid i kommunen de siste to år med mindre særlige grunner foreligger. Utenlandske statsborgere må i tillegg ha lovlig opphold i landet. Kravet om botid skal håndheves strengt. Registrert botid i Folkeregisteret skal dokumenteres. Kriteriene er utarbeidet og sammenlignet med kriterier fra andre større kommuner i Norge. Her fremkommer at de fleste større kommuner har krav om botid i kommunen for å innvilge søknad om kommunal bolig. Trondheim kommune sine kriterier, som er brukt som grunnlag for utarbeidelse av de nye kriteriene har krav om botid på 2 år. Hvorfor er dette nødvendig? Eksempel Boligkontoret har flere eksempler på at personer fra andre kommuner flytter inn hos bekjente i Bodø, folkeregistrerer seg på denne adressen og så søker om kommunal bolig. Med utgangspunkt i dagens kriterier vil boligkontoret innvilge en slik søknad under forutsetning av oppfyllelse av andre kriterier som økonomi og at søker står uten bolig. Med de nye kriteriene vil en slik søknad kunne avslås. Eksempel En arbeidsinnvandrer som har leid pensjonatrom og oppholdt seg i Norge i 6 mnd blir oppsagt fra sitt arbeidsforhold og søker om kommunal bolig. Med utgangspunkt i dagens kriterier vil boligkontoret innvilge en slik søknad under forutsetning av oppfyllelse av andre kriterier som økonomi og at søker står uten bolig. Med de nye kriteriene vil en slik søknad kunne avslås. Med særskilte grunner menes dersom det er åpenbart urimelig å avslå en søknad om kommunal bolig knyttet til kravet om botid som f.eks: når det er fattet politisk vedtak om bosetting av flyktninger ved behov for bolig i løpet av tiden en flyktning er i introduksjonsprogram Eksempel Familie med barn bodd i Norge i et år og leid privat leiebolig blir oppsagt fra leieforholdet. Familien har forsøkt å finne seg annen bolig i privat leiemarked uten at dette har lykkes. Familien har ingen annen inntekt en introduksjonsstønad og barnetrygd. Familien har lav inntekt og står uten bolig. Det vil i dette tilfellet være åpenbart urimelig ikke å innvilge søknad om kommunal bolig. Side25

26 Økonomi 1.4 Inntekts- og formuesforhold Søker må ikke ha inntekt, formue eller alternative muligheter som gjør at søker er i stand til selv å fremskaffe egnet bolig med mindre særlige grunner foreligger. Alternative muligheter kan i denne sammenhengen være å skaffe seg arbeid, eller øke mengde arbeid for å øke inntekt, eventuelt å få bistand til å redusere sine utgifter. Andre alternative muligheter gjelder blant annet studenter som har mulighet for å skaffe seg bolig gjennom studentskipnaden i Bodø, og personer med rettigheter som gir muligheter for bolig. Det er viktig å merke seg at lav inntekt alene ikke er grunnlag for innvilgelse av kommunal bolig. Unntaket vil være varig lav inntekt som ikke gir søker mulighet for anskaffelse av bolig i det private leie og eie markedet. I de tilfeller der søker har gjeldsbyrde henvises vedkommende til økonomisk rådgivning. Gjeld i seg selv og dertil dårlig økonomi er ikke alene grunnlag for innvilgelse av kommunal bolig Ved nye søknader Benyttes Husbankens gjeldende inntektsgrunnlag for søknad om bostøtte som retningsgivende. Inntektsgrunnlaget for bostøtte finner du her: Det er brutto inntekt fra siste skatteoppgjør som legges til grunn for beregning. SIFO legges i dag til grunn ved beregning av den enkelte søkers økonomiske situasjon. Boligkontoret har sett at ved å legge SIFO-modellen til grunn for beregning vil f.eks. søkere med relativt høy inntekt og betjening av høye forbrukslån være i målgruppen for innvilgelse av søknad om kommunal bolig. Med å legge inntektsgrensen på et nivå som samsvarer med inntektsgrunnlaget for bostøtte vil en sørge for at de mest vanskeligstilte får innvilget sin søknad. Et annet viktig moment er at lav inntekt alene ikke er grunnlag for innvilgelse av søknad. Eksempler på saksbehandling nye søknader med de nye kriteriene Søker bor hjemme hos mor og er arbeidsledig (midlertidig ytelse)med inntekt på kr ,- i arbeidsledighetspenger/dagpenger. Søker har ingen tilleggsproblemer som sykdom, skade eller lyte. Søker får avslag på søknad om kommunal bolig fordi lav inntekt alene ikke er grunnlag for innvilget kommunal bolig. Søker kan skaffe seg arbeid som gjør han i stand til å øke sin inntekt slik at leie på private leiemarkedet blir mulig. Søker er uføretrygdet med årlig inntekt på kr ,- og har mottatt oppsigelse i sitt leieforhold. Søker har ikke formue. Det er 4 måneder igjen til boligen skal tilbakeleveres privat utleier. Siden søker er uføretrygdet har han varig lav inntekt oppfyller søker de økonomiske kriterier og søker står i fare for å miste sin bolig. Søknaden innvilges på bakgrunn av at uføretrygd er basert på varig sykdom/skade eller lyte, søker har varig lav inntekt og står i fare for å miste sin bolig. Søker er en eldre dame på 80 år med ulike fysiske plager. Hun eier egen bolig og mottar hjemmetjenester. Hun mottar alderspensjon. Hun søker om bolig for pleie- og omsorgsformål. Side26

KRITERIER OG VEILEDER. for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger

KRITERIER OG VEILEDER. for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger KRITERIER OG VEILEDER for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger Innhold KRITERIER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV BOLIG... 2 1 Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandlingen...

Detaljer

3. Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandling

3. Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandling TRONDHEIM KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Vedtatt av Trondheim bystyre 15.12.2011 1. Virkeområde Retningslinjene skal legges til grunn ved søknadsbehandling

Detaljer

Saksframlegg. Kriterier og veileder for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger. Saksopplysninger

Saksframlegg. Kriterier og veileder for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger. Saksopplysninger Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.02.2015 14442/2015 2015/1261 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/2 Ruspolitisk råd 13.04.2015 15/3 Råd for funksjonshemmede 13.04.2015 Eldrerådet

Detaljer

Saksframlegg. Kriterier og veileder for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger. Saksopplysninger

Saksframlegg. Kriterier og veileder for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger. Saksopplysninger Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.02.2015 14442/2015 2015/1261 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/2 Ruspolitisk råd 13.04.2015 15/3 Råd for funksjonshemmede 13.04.2015 15/4 Eldrerådet

Detaljer

Kriterier for tildeling av bolig

Kriterier for tildeling av bolig Kriterier for tildeling av bolig Kriteriene er administrativt vedtatt av rådmannen 6. juni 2014 og gjelder fra 1. september 2014. Dokumentet er sist redigert 12. juni 2014. Dokumentets virkeområde og formål

Detaljer

NOTAT uten oppfølging

NOTAT uten oppfølging Levanger kommune NOTAT uten oppfølging Deres ref: Vår ref: Dato: 31.03.2011 Vedlegg 5: FORSLAG RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 1. Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.01.2012 1553/2012 2011/2133 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/2 Eldrerådet 23.01.2012 12/2 Råd for funksjonshemmede 24.01.2012 12/2

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig i Tromsø kommune

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig i Tromsø kommune Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig i Tromsø kommune KAPITTEL 1: Innledende bestemmelser 1.1 FORMÅL: Retningslinjen skal bidra til økt rettssikkerhet for søkere til kommunale boliger i Tromsø

Detaljer

Retningslinjer Kommunale utleieboliger Alstahaug kommune

Retningslinjer Kommunale utleieboliger Alstahaug kommune Retningslinjer Kommunale utleieboliger Alstahaug 1. Virkeområde Retningslinjene skal legges til grunn ved søknadsbehandling og tildeling av kommunalt disponerte utleieboliger i Alstahaug. 2. Formålet med

Detaljer

SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIG

SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIG Søknad om Bolig Bytte av bolig Ny kontrakt/forlenget botid 1. Personopplysninger: Etternavn: Fornavn: Fødselsnummer (11 siffer): Etternavn (ektefelle/samboer): Fornavn: Fødselsnummer (11 siffer): Adresse:

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Fastsatt av kommunestyret den 10.02.2011 med hjemmel i Lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner

Detaljer

SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG

SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG RAKKESTAD KOMMUNE SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG For søknad om omsorgsbolig (med/uten innskudd), skal skjema SØKNAD OM HELSE OG OMSORGSTJENESTER, benyttes. Kryss av for det tilbud det søkes om:

Detaljer

SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG

SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG RAKKESTAD KOMMUNE SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG KOMMUNAL UTLEIEBOLIG AKUTT-/MIDLERTIDIG BOLIG Ny søknad Søknad om forlengelse av leie Helse- og omsorgstjenesteloven 3-7. Boliger til vanskeligstilte

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig til vanskeligstilte i Kongsberg kommune

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig til vanskeligstilte i Kongsberg kommune KONGSBERG KOMMUNE Integreringsseksjonen Dato: 22.10.18 Saksnummer: KONGSBERG KOMMUNE Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig til vanskeligstilte i Kongsberg kommune Kapittel 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

VEILEDER FOR SAKSBEHANDLING VED SØKNAD OM KOMMUNALE BOLIGER I MOLDE KOMMUNE.

VEILEDER FOR SAKSBEHANDLING VED SØKNAD OM KOMMUNALE BOLIGER I MOLDE KOMMUNE. 1 VEILEDER FOR SAKSBEHANDLING VED SØKNAD OM KOMMUNALE BOLIGER I MOLDE KOMMUNE. Retningslinjer fastsatt av rådmannen i Molde den 14. desember 2012. Til retningslinjenes kapittel 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

Kapittel 2. Grunnkrav for å få leie kommunal bolig

Kapittel 2. Grunnkrav for å få leie kommunal bolig Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger i Sigdal kommune. Vedtatt: * Sigdal kommunes holdning er at det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe seg egen egnet bolig, men kommunen kan i noen

Detaljer

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.01.2012 1553/2012 2011/2133 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/2 Eldrerådet 23.01.2012 12/2 Ruspolitisk råd 24.01.2012 12/2 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Barn og andre som skal bo i boligen Antall barn i husstanden. Antall barn søker(e) har samvær med. Venter barn ja nei. Husstandens medlemmer totalt

Barn og andre som skal bo i boligen Antall barn i husstanden. Antall barn søker(e) har samvær med. Venter barn ja nei. Husstandens medlemmer totalt Askim Kommune SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL BOLIG Reg. dato Søknad om Kommunal bolig Bytte av bolig Personopplysninger Søker Navn Adresse Nåværende boforhold Leier privat bolig Eier bolig Fengsel Institusjon

Detaljer

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Å skaffe seg bolig i Verdal kommune er i all i hovedsak en privat sak. Det er i særlige tilfeller at kommunen kan bidra med offentlig bolig.

Detaljer

SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG

SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG RAKKESTAD KOMMUNE SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG Ny søknad Søknad om forlengelse av leie Helse- og omsorgstjenesteloven 3-7. Boliger til vanskeligstilte Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger

Detaljer

NAV STRAND. Oppgi fødselsår for alle barn. Antall Oppgi fødselsår for alle barn

NAV STRAND. Oppgi fødselsår for alle barn. Antall Oppgi fødselsår for alle barn NAV STRAND Søknad om leie av kommunal bolig Søknad om (kryss av for det tilbudet som det søkes om) Ordinær bolig Bytte av bolig Forlenget botid Omsorgsbolig 1. Personopplysning Søker: Navn (etternavn,

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger Vedtatt i Skaun kommunestyre 21.03.07, sak 26/07 ESA: 07/135 Utleiebolig - retningslinjer Retningslinjer om søknadsbehandling ved tildeling av kommunale

Detaljer

SØKNAD OM KOMMUNALT DISPONERT BOLIG, HUSLEIEGARANTI OG LÅN TIL DEPOSITUM

SØKNAD OM KOMMUNALT DISPONERT BOLIG, HUSLEIEGARANTI OG LÅN TIL DEPOSITUM PORSGRUNN KOMMUNE Bygg- og eiendomsdrift Postboks 128 3901 Porsgrunn Tlf. 35 54 70 00 Sak nr. Møte team: Konfidensielt Unntatt fra off.l. 13 SØKNADEN LEVERES SERVICESENTERET I APOTEKERGÅRDEN ELLER SENDES

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG Vedtatt i Hovedutvalg for helse-, omsorg og sosial, sak nr. 014/15 den 13.04.2015. Vedtatt i HHOS, den 28.11.16. Horten kommune

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE Generelt Det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe bolig, men kommunen kan i noen tilfeller tilby kommunal utleiebolig til vanskeligstilte

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig i Lier kommune

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig i Lier kommune Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig i Lier kommune Vedtatt i kommunestyret: 06.02.18 Kommunale boliger tildeles etter Lov om sosiale tjenester i NAV 15 eller Helse- og omsorgstjenesteloven 3-7.

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger

Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger Vedtatt av rådmannen 17.01.2013 Innledende bestemmelser. 1 Virkeområde Disse retningslinjene skal legges til grunn for søknadsbehandling og

Detaljer

Råd for funksjonshemmede

Råd for funksjonshemmede Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Råd for funksjonshemmede Sølvsuper Troll 3. etg. Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 12:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55

Detaljer

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan for Overhalla kommune 2008 2020 Foto: Nils Vestgøte Boligsosial handlingsplan

Detaljer

Instruks til Forskrift om tildeling av kommunal bolig i Arendal kommune, vedtatt av Arendal bystyre den XXXXX, sak nr. XXXXX:

Instruks til Forskrift om tildeling av kommunal bolig i Arendal kommune, vedtatt av Arendal bystyre den XXXXX, sak nr. XXXXX: Instruks til Forskrift om tildeling av kommunal bolig i Arendal kommune, vedtatt av Arendal bystyre den XXXXX, sak nr. XXXXX: Til forskriften kapittel 1. Innledende bestemmelser Til forskriften 1: 1.1

Detaljer

SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL BOLIG

SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL BOLIG Gran kommune Eiendom SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL BOLIG Søker kommunal bolig Etternavn, Fornavn Adresse Søker kommunal bolig med oppfølging Fødselsdato og personnr: Telefonnr: Postnummer Poststed: Når reg.

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 9. mai 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 24. mai 2017 19.04.2017 nr. 539 Forskrift om tildeling

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV BOLIGER GJØVIK KOMMUNE DISPONERER FOR VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV BOLIGER GJØVIK KOMMUNE DISPONERER FOR VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV BOLIGER GJØVIK KOMMUNE DISPONERER FOR VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Godkjent av Kommunestyret: K-sak 52/13 den 30.05.13 Retningslinjer om tildeling av

Detaljer

Retningslinjer for saksbehandling og tildeling av kommunal gjennomgangsbolig i Enebakk kommune

Retningslinjer for saksbehandling og tildeling av kommunal gjennomgangsbolig i Enebakk kommune ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Eiendomsforvaltning & kommunalteknikk Mulighetenes Enebakk Retningslinjer for saksbehandling og tildeling av kommunal gjennomgangsbolig i Enebakk kommune Retningslinjene

Detaljer

SØKNAD OM KOMMUNAL DISPONERT BOLIG

SØKNAD OM KOMMUNAL DISPONERT BOLIG BAMBLE KOMMUNE Eiendomsforvaltning PB 80 3993 Langesund Tlf. 35 96 50 00 Konfidensielt Unntatt fra off.l. 13 SØKNADEN LEVERES SERVICETORGET PÅ RÅDHUSET ELLER SENDES EIENDOMSFORVALTNINGEN. SØKNAD OM MIDLERTIDIG

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan Overhalla kommune 2012-2020

Detaljer

Møteinnkalling. Eldrerådet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 23.01.2012 Tidspunkt: Kl.13:00

Møteinnkalling. Eldrerådet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 23.01.2012 Tidspunkt: Kl.13:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Rådhuset, Dato: 23.01.2012 Tidspunkt: Kl.13:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Eldrerådet, Vibeke Nikolaisen telefon 75 55 50

Detaljer

SØKNAD PÅ BOLIG I AVD. FOR PSYKIATRI

SØKNAD PÅ BOLIG I AVD. FOR PSYKIATRI SØKNAD PÅ BOLIG I AVD. FOR PSYKIATRI PERSONALIA Navn: Telefon: Fødselsnummer (11 siffer): Adresse: Postnummer: Poststed: Enslig Gift Samboer Enke/enkemann Navn ektefelle/samboer: Fødselsnummer (11 siffer):

Detaljer

LUNNER KOMMUNE Søknad om leie av kommunalt disponert bolig

LUNNER KOMMUNE Søknad om leie av kommunalt disponert bolig Opplysninger om søker: Etternavn, Fornavn: Adresse: Fødselsdato og personnr: Telefonnr: Postnr: Poststed: Når folkeregistrert/bosatt i Lunner Sivilstand (separasjon/skilsmisse dokumenteres): Ugift: Gift/samboer:

Detaljer

Leie kommunal bolig Bytte av bolig Forlenget botid

Leie kommunal bolig Bytte av bolig Forlenget botid Ordningen med kommunale boliger er behovsprøvd og skal omfatte de grupper av husstander som har behov for bistand til å skaffe seg et egnet bosted. Kommunale boliger er som hovedregel en overgangsbolig

Detaljer

Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: 07.05.2003 Erstatter: Saksnr: Bv 127/03 Eier/ ansvarlig:

Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: 07.05.2003 Erstatter: Saksnr: Bv 127/03 Eier/ ansvarlig: Oslo kommune Forskrift Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: 07.05.2003 Erstatter: Saksnr: Bv 127/03 Eier/ ansvarlig: Byråd for helse og sosiale tjenester Ikrafttredelse: 01.01.2004 Versjon: 2 Bemyndiget: Dok.nr:

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig NAV STRAND STRAND KOMMUNE Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig Vedtatt av Strand kommunestyre 28.10.2009 sak 47/09 Utleiebolig retningslinjer Retningslinjer om søknadsbehandling ved tildeling

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig

Forskrift om tildeling av kommunal bolig Vedtatt av Rana kommunestyre den 10. februar 2015, sak 3/2015 Trer i kraft: 1. april 2015 Innhold Kapittel 1. Innledende bestemmelser... 3 1. Formål... 3 2. Kommunale boliger... 3 3. Virkeområde... 3 Kapittel

Detaljer

SØKNAD OM OMSORGSBOLIG

SØKNAD OM OMSORGSBOLIG SØKNAD OM OMSORGSBOLIG PERSONALIA Navn: Telefon: Fødselsnummer (11 siffer): Adresse: Postnummer: Poststed: Enslig Gift Samboer Enke/enkemann Navn ektefelle/samboer: Fødselsnummer (11 siffer): Nærmeste

Detaljer

Søknad om kommunal bolig

Søknad om kommunal bolig Søknaden leveres: Boligtjenesten, NAV-huset, Grønland 55 evt. Servicetorget, Engene 1. Eller sendes Drammen kommune, Søknad om kommunal bolig 1. Søker Adresse: Postnr.: Poststed: Tlf. privat: Tlf. arbeid:

Detaljer

Søknad om kommunal bolig

Søknad om kommunal bolig Søknad om kommunal bolig 1. Søker Boligkontoret Postboks 123 4891 Grimstad Navn: Pers. nr: Adresse: Postnr: Poststed Tlf. privat: Tlf. arbeid: E-post: Statsborgerskap: Nasjonalitet: Status oppholdstillatelse:

Detaljer

Søknad om kommunal utleiebolig

Søknad om kommunal utleiebolig Søknaden leveres:,, 3080 Holmestrand Eller sendes:, Søknad om kommunal utleiebolig 1. Søker Adresse: Postnr.: Poststed: Tlf. privat: Tlf. arbeid: E-post: Statsborgerskap: Nasjonalitet: Status oppholdstillatelse

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av omsorgsbolig i Haugesund kommune

Retningslinjer for tildeling av omsorgsbolig i Haugesund kommune Retningslinjer for tildeling av omsorgsbolig i Haugesund kommune Formål Virkeområde Innledende bestemmelser Formålet med tildeling av omsorgsbolig er å gi et tilrettelagt botilbud til brukere som på grunn

Detaljer

Søknad om kommunal bolig

Søknad om kommunal bolig Søknad om kommunal bolig Kryss av for hvilken boligkategori det gjelder: Omsorgsbolig Gjennomgangsbolig Trygdebolig Ungdomsbolig Psykisk helsetjeneste bolig Bolig for funksjonshemmede 1. Søker Adresse:

Detaljer

Gift: Skilt/Separert: Ugift: Enke/enkemann: Antall personer over 18 år: Antall barn under 18 år: Venter barn:

Gift: Skilt/Separert: Ugift: Enke/enkemann: Antall personer over 18 år: Antall barn under 18 år: Venter barn: Søknaden leveres: Avd Bolig, NAV Våler kommune, Kjosveien 1, 1592 Våler i Østfold 1. Søker Adresse: Postnr: Poststed: Tlf privat: Tlf arbeid: Epost: Statsborgerskap: Nasjonalitet: Status oppholdstillatelse:

Detaljer

Gift: Skilt/Separert: Ugift: Enke/enkemann: Antall personer over 18 år: Antall barn under 18 år: Venter barn:

Gift: Skilt/Separert: Ugift: Enke/enkemann: Antall personer over 18 år: Antall barn under 18 år: Venter barn: SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIG Søknaden leveres: Avd Bolig, NAV Våler kommune, Kjosveien 1, 1592 Våler i Østfold 1. Søker Adresse: Postnr: Poststed: Tlf privat: Tlf arbeid: Epost: 2. Sivilstand Gift: Skilt/Separert:

Detaljer

Lørenskog kommune. RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OM OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG.

Lørenskog kommune. RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OM OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG. Lørenskog kommune. RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OM OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG. Vedtatt i Lørenskog kommunestyre 20.06.12. Sak.nr. 078/12. 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Formål Formålet

Detaljer

Søknad om boligfinansiering

Søknad om boligfinansiering BODØ KOMMUNE Boligkontoret Postboks 319, 8001 BODØ TLF: 75 55 50 00 eller 75 55 42 21/28 FAKS: 75 55 42 08 Søknad om boligfinansiering Hva søkes det om? Startlån til: Kjøp av bolig Utbedring av bolig Oppføring

Detaljer

Søknad om kommunal utleiebolig

Søknad om kommunal utleiebolig Postadresse Telefon 32 04 55 70 Sak Nr. Knr. Søknaden leveres Boligtjenesten, Papirbredden 3, Grønland 53. Eventuelt til Servicetorget, Engene 1, 3008 Drammen. Eller sendes Drammen kommune, Søknad om kommunal

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Møtested Glitra Dato: 24.01.2018 Tidspunkt: 18:00 19:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Reidar Lauritsen Leder H

Detaljer

Rutinebeskrivelse for utleieboliger i

Rutinebeskrivelse for utleieboliger i Rutinebeskrivelse for utleieboliger i Målselv kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Virkeområde... 3 har ansvar for utleie av kommunale boliger.... 3 består av følgende medlemmer:... 3 2. Lovgrunnlag... 3 3.

Detaljer

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Fredrikke Myhre

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Fredrikke Myhre Møteprotokoll Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Lillesalen Hunstad Kultursenter Dato: 13.04.2015 Tidspunkt: 12:00 14:00 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Fredrikke Myhre Leder Per Dalhaug

Detaljer

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 31.08.2015 Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtetid: 10:00 Møteinnkalling for Eldrerådet Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG Gjeldende fra 01.11.17 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG Kommunen kan tilby kommunal omsorgsbolig til personer som har behov for en tilpasset bolig grunnet sykdom, alder eller funksjonshemming,

Detaljer

SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP I EIGERSUND

SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP I EIGERSUND SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP I EIGERSUND Etternavn Adresse Fornavn Fødselsnummer (11 siffer) Postnr/Sted Telefon Statsborgerskap Kontonummer Det søkes hjelp til: Bidrag til livsopphold Bidrag til boutgifter

Detaljer

Kommunal bolig - søknad

Kommunal bolig - søknad Karmøy kommune Mottaks- og oppfølgingssenteret postboks 167 4291 Kopervik Telefon: 52811630 Besøksadresse: Havnegt. 9, Kopervik Kommunal bolig - søknad Innsender Rolle o Søkeren selv o Ektefelle/ samboer/

Detaljer

Retningslinjer. for tildeling av kommunale gjennomgangsboliger og omsorgsboliger i Melhus kommune

Retningslinjer. for tildeling av kommunale gjennomgangsboliger og omsorgsboliger i Melhus kommune Retningslinjer for tildeling av kommunale gjennomgangsboliger og omsorgsboliger i Melhus kommune Innledende bestemmelser Formål Retningslinjene har til formål å legge til rette for at personer som faller

Detaljer

Slik søker du om økonomisk sosialhjelp

Slik søker du om økonomisk sosialhjelp Økonomisk sosialhjelp Hva kan du få hjelp til? Du kan få råd og veiledning om hvilke muligheter du har i din situasjon. Dersom du ikke har eller kan skaffe deg tilstrekkelig inntekter til å kjøpe mat,

Detaljer

SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP

SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP Sømna Kommune SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP Fyll ut skjemaet nøyaktig. Ifølge forvaltningsloven har du rett til å få hjelp med utfyllingen av sosialtjenesten. Alle aktuelle punkter i skjemaet må besvares.

Detaljer

Bodø kommunes retningslinjer for startlån

Bodø kommunes retningslinjer for startlån Bodø kommunes retningslinjer for startlån 1. Formål Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold.

Detaljer

SØKNAD OM ØKONOMISK STØNAD / SOSIALE TJENESTER

SØKNAD OM ØKONOMISK STØNAD / SOSIALE TJENESTER HVIS UTENLANDSK STATSBORGER: HVIS UTENLANDSK STATSBORGER: NAV Haugesund Postboks 353 5501 Haugesund Telefon 55 55 33 33 SØKNAD OM ØKONOMISK STØNAD / SOSIALE TJENESTER Mottatt dato: Saksbehandler: Dok.nr.

Detaljer

SØKNAD OM SOSIALHJELP OG SOSIALE TJENESTER I NAV

SØKNAD OM SOSIALHJELP OG SOSIALE TJENESTER I NAV SØKNAD OM SOSIALHJELP OG SOSIALE TJENESTER I NAV Kan fylles ut i samarbeid med sosialtjenesten. Ufullstendig søknad kan medføre forlenget saksbehandlingstid. Fødselsnummer: Etternavn, for- og mellomnavn

Detaljer

Søknad om sosialhjelp. Beskriv (legg evt. Flere opplysninger ved på eget ark): Søkeren (etternavn, fornavn) Adresse (vei/gate nr og evt.

Søknad om sosialhjelp. Beskriv (legg evt. Flere opplysninger ved på eget ark): Søkeren (etternavn, fornavn) Adresse (vei/gate nr og evt. NAV VÆRNES Postboks 63 7501 STJØRDAL TLF: 55553333 Søknad om sosialhjelp (Søker må besvare alle spørsmål. Ufullstendige eller manglende opplysninger kan forsinke behandlingstiden.) Søknad mottatt: Det

Detaljer

Prosjektplan "boligsosial utviklingsarena i Bodø"

Prosjektplan boligsosial utviklingsarena i Bodø Samfunnskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2013 19334/2013 2013/1477 L70 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/5 Eldrerådet 08.04.2013 13/4 Råd for funksjonshemmede 09.04.2013

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig. Høringsutkast pr. 3. oktober 2014

Forskrift om tildeling av kommunal bolig. Høringsutkast pr. 3. oktober 2014 Høringsutkast pr. 3. oktober 2014 Vedtatt av Rana kommunestyre: Trer i kraft: Innhold Kapittel 1. Innledende bestemmelser... 3 1. Formål... 3 2. Kommunale boliger... 3 3. Virkeområde... 3 Kapittel 2. Omsorgsboliger

Detaljer

Retningslinjer for startlån i Trondheim kommune

Retningslinjer for startlån i Trondheim kommune Retningslinjer for startlån i Trondheim kommune Vedtatt i Bystyret 26/10-17 1. Formål Startlånet skal bidra til å skaffe og sikre varige og egnede boliger for langvarig vanskeligstilte på boligmarkedet

Detaljer

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov BOLIGLAGET Arbeidslag nr Status pr. 31.1 1. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov IS/AM 1.3 13 Arbeidslag nr. skal samordne kommunens tjenester som arbeider med boligsaker. Lov: Forvaltningsloven Lov

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Kommunal boligrådgivning Arkivsaksnr.: 10/39972

Saksframlegg. Trondheim kommune. Kommunal boligrådgivning Arkivsaksnr.: 10/39972 Saksframlegg Kommunal boligrådgivning Arkivsaksnr.: 10/39972 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken om kommunens satsning på boligrådgivning

Detaljer

Saksframlegg. REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Arkivsaksnr.: 11/37026

Saksframlegg. REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Arkivsaksnr.: 11/37026 Saksframlegg REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Arkivsaksnr.: 11/37026 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN 1 Innledning Retningslinjene bygger på forskrift om startlån fra Husbanken, sist endret 1.april 2014 (FOR-2014-02-12-273.) 2 Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

Søknad om gjeldsrådgivning/økonomisk råd og veiledning.

Søknad om gjeldsrådgivning/økonomisk råd og veiledning. Søknad om gjeldsrådgivning/økonomisk råd og veiledning. Økonomisk rådgivning er en lovpålagt oppgave hjemlet to ulike plasser i rettskildene: I henhold til Lov om sosial tjenester 17 og Gjeldsordningsloven

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR UTBEDRINGSLÅN OG TILSKUDD

SØKNADSSKJEMA FOR UTBEDRINGSLÅN OG TILSKUDD NAV Gjøvik Boliglånkontoret Postboks 233 2802 Gjøvik SØKNADSSKJEMA FOR UTBEDRINGSLÅN OG TILSKUDD Søknaden gjelder: LÅN TILSKUDD Fylles ut av kommunen Dato Saksnummer Emnekode Løpenummer Saksbehandler 1.

Detaljer

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune Retningslinjer for boligtilskudd Lunner kommune Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Formål.2 2. Hvem kan få boligtilskudd?...2 3. Hva kan det gis tilskudd til?...2 4. Nøktern bolig.2 5. Tilskudd til tilpasning

Detaljer

Bolig- og jobbgaranti for tjenestemottakere som har fullført rusbehandling

Bolig- og jobbgaranti for tjenestemottakere som har fullført rusbehandling Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.08.2016 63166/2016 2016/5613 Saksnummer Utvalg Møtedato Ruspolitisk råd 06.10.2016 Råd for funksjonshemmede 05.10.2016 Eldrerådet

Detaljer

bodø Prosjektrapport- "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig" KOMMUNE Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ

bodø Prosjektrapport- Skaffe vanskeligstilte egnet bolig KOMMUNE Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ bodø KOMMUNE Helse- og sosialavdelingen Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ Prosjektrapport- "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig" Bodø kommune har ca.360 kommunale gjennomgangsboliger som tildeles vanskeligstilte.

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP

SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP Stemplet av NAV NAV Ullensaker Hva søkes det om? SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP NB! ALLE FELTER I SØKNADEN SKAL VÆRE UTFYLT. Begrunnelse for søknaden Søkers personalia Etternavn, fornavn Fødselsnummer

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Nannestad kommune Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Vedtatt av kommunestyret 17.3.2010, k-sak 9/10, revidert av Kommunestyret den 18.03.2014,

Detaljer

SØKNAD OM KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KRAGERØ KOMMUNE

SØKNAD OM KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KRAGERØ KOMMUNE SØKNAD OM KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KRAGERØ KOMMUNE Søkers personopplysninger: Navn: Pers.nr. Adresse: Postnr./sted: Tlf. privat: Tlf.mobil: Tlf.dagtid: E-mail: Sivilstand: Statsborgerskap: Status oppholdstillatelse

Detaljer

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget. Tidspunkt: 09:00-11:00

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget. Tidspunkt: 09:00-11:00 MØTEINNKALLING Husnemnda Møtedato: 28.05.2013 Møtested: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget Tidspunkt: 09:00-11:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169104 eller e-post: gerd.hammer@steinkjer.kommune.no

Detaljer

Søknad om økonomisk sosialhjelp

Søknad om økonomisk sosialhjelp NAV Deatnu-Tana Helsestien 32 9845 TANA Mottatt -stempel NAV Deatnu-Tana Mottatt stempel, NAV Horten Søknad om økonomisk sosialhjelp Økonomisk stønad er en midlertidig økonomisk ytelse. Det innebærer at

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

SØKNAD OM ØKONOMISK STØNAD OG SOSIALE TJENESTER I NAV

SØKNAD OM ØKONOMISK STØNAD OG SOSIALE TJENESTER I NAV NAV Holmestrand/Sande Postboks 213 3081 Holmestrand Telefon: 55 55 33 33 Stempel mottatt dato: SØKNAD OM ØKONOMISK STØNAD OG SOSIALE TJENESTER I NAV Personalia Etternavn:_ Fødselsnummer: Fornavn: Kontonummer:

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst. Kartlegging av vanskeligstilte på boligmarkedet

Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst. Kartlegging av vanskeligstilte på boligmarkedet Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst Kartlegging av vanskeligstilte på boligmarkedet Alle skal bo godt og trygt 1. Innledning I tillegg til foranalysen og øvrig kunnskapsgrunnlag, er det

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Husbankens økonomiske virkemidler Britt-Nina Borge Ane Brorstad Mengshoel Husbanken en velferdsaktør på boligområdet 1. Vanskeligstilte på boligmarkedet skal kunne skaffe seg

Detaljer

SØKNADSSKJEMA - STARTLÅN 2008

SØKNADSSKJEMA - STARTLÅN 2008 SØKNADSSKJEMA - STARTLÅN 2008 Søknaden gjelder: Forhåndsgodkjenning Konet bolig Utbedring av bolig Startlånet er en behovsprøv låneordning som skal bidra til at husstander med boligetableringsproblemer

Detaljer

Søknadsskjema for leie av kommunal bolig i Rennesøy Kommune

Søknadsskjema for leie av kommunal bolig i Rennesøy Kommune Søknadsskjema for leie av kommunal bolig i Rennesøy Kommune Trenger du hjelp til utfylling av søknaden, kan du ta kontakt med tverrfaglige tjenester. Telefon nummer: 90 88 18 57. Det søkes om følgende:

Detaljer

Med betjeningsevne forstås at søkerne skal disponere et beløp lik eller større enn SIFO-satsen

Med betjeningsevne forstås at søkerne skal disponere et beløp lik eller større enn SIFO-satsen LØTEN KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN Gjeldende fra 01.06.2016 1. Innledning Retningslinjene bygger på forskrift om startlån fra Husbanken, sist endret 1. januar 2016 (FOR-

Detaljer

k a p p k o m m u n e H el se - og so si al se kt

k a p p k o m m u n e H el se - og so si al se kt Nord Søknad om etableringslån k a p p k o m m u n e H el se - og so si al se kt or en Søker Fødsels nr. (11 siffer) foretaks nr (9 siffer) Søker 1 etternavn og fornavn eller kommuner, stiftelse o.l. Telefon

Detaljer