Møteinnkalling. Utvalg for oppvekst og kultur. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 09:00. Formannskapssalen, Rådhuset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Utvalg for oppvekst og kultur. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 09:00. Formannskapssalen, Rådhuset"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 09:00 Utvalg for oppvekst og kultur Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Epost: Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Ole Marius Holden leder Randi Hammer Fosmo sekretær Side1

2 Saksliste Innhold Untatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr Side Saker til behandling PS 7/14 Sikringsskyss Muruvik og Grønberg 2014/ PS 8/14 Svar på søknad om forsøk leksehjelp 2012/ Øvrig agenda: Kl Dialogmøte skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet. Kl Nye ungdomsskoler i Malvik, status ved arkitekt Reidun Hafstad. Orientering om status barnevern Ordinær saksliste Side2

3 Sakertilbehandling Side3

4 Sakertilbehandling Side4

5 Arkiv: N06 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Ester Sandtrø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og kultur 7/ Sikringsskyss Muruvik, Grønberg og Sveberg Saksdokumenter (ikke vedlagt) Opplæringsloven Udir Særlege problemstillingar i samband med retten til skyss Skolevegen vurderinger om den er trygg nok til å gå (se under skoleskyss) Skolevegen vurdering til/fra Muruvik, Grønberg og Sveberg ( se under skoleskyss) Saksopplysninger Fra er det bestemmelser i opplæringsloven 7-1 som gjelder i Malvik kommune. Denne paragraf sier at elever i trinn som bor mer enn fire kilometer fra skolen har rett til skyss. For elever i 1. årstrinn er skyssgrensa to kilometer. Det følger av denne bestemmelsen at elever med særlig farlig eller vanskelig skolevei har rett til skyss uten hensyn til veilengde. Det ble derfor igangsatt utredningsarbeid for å kartlegge de strekninger som ved tidligere kommunalt vedtak fikk skyss, og som etter lovens bestemmelser nå ikke vil gi rett til avstandsskyss. Dette gjelder strekningen Sveberg Grønberg Hommelvik og strekningen Muruvik Hommelvik. Utredningsarbeidet er utført av spesialrådgiver Olav Bidtnes, og rapport er lagt ut på kommunens hjemmeside. Det er Sør Trøndelag fylkeskommune som har ansvar for å organisere skoleskyssen i Malvik, og det er utarbeidet en digital skyssberegner som benyttes for avstandsmåling mellom hjem og skole. Utdrag fra rundskriv om særlige problemstillinger i samband med retten til skyss: Det følgjer av opplæringslova 7-1 første ledd at elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skoleveg har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengda.vilkåret særleg farleg eller vanskeleg er eit omgrep som det kan vere vanskeleg å definere ut frå lovteksten. Omgrepet er likevel ikkje underlagt kommunane sitt frie skjønn, mellom anna fordi det er tale om å sikre grunnleggjande rett til opplæring. Dette betyr at dei vurderingane kommunen har gjort i første instans kan prøvast fullt ut av Fylkesmannen og domstolane. Enkeltvedtak om skyss skal rette seg mot ein individuell elev. Det kan derfor ikkje gjerast enkeltvedtak om ein særskilt vegstrekning er særleg farleg eller ikkje, utan å knytte vedtaket opp mot ein enkelt elev. Det kan heller ikkje gjerast enkeltvedtak for elevgrupper, då dei individuelle Side5

6 vurderingane kan vere ulike og underlagt reglane om teieplikt. Dette betyr at også søknader om skyss skal vere individuelle. Dette inneber at det er føresette eller eleven sjølv som eventuelt skal søkje om skyss. I somme tilfelle kan ein kommunal trafikktryggleikskomité ha uttalt seg om standarden på ulike skolevegar skal utløyse rett til skyss. Det hender også at kommunestyret gjer prinsippvedtak om kva for vegar som er særleg farlege eller vanskelege i ein kommune, til dømes ei bestemt strekkje av ein riksveg. Dette kan lette sakshandsaminga i kommunen og føre til einsretta praksis. Det er likevel viktig å merkje seg at det alltid må gjerast ei individuell vurdering av eleven i høve til gjeldande lovkrav. Ein elev på 5. årstrinn kan såleis ha rett til gratis skyss, sjølv om det er uttalt frå kommunen at berre elevar på 1. til 4. årstrinn skal ha rett til gratis skyss på ei vegstrekkje. Vurdering Med utgangspunkt i kulepunkt 3 og utredning om overnevnte strekninger, mener rådmannen det er hensiktsmessig å fatte prinsippvedtak om sikringsskyss for disse strekningene inntil skolevegen anses som trygg og forsvarlig. Rådmannen har bedt Fylkesmannen om råd og veiledning i denne saken, og Fylkesmannen legger vekt på at det er viktig å se på forarbeid til loven og hvilken intensjon lovgiver har. I Bidtnes sine vurderinger er topografi tatt inn som element for å redusere avstandsskyss fra 4km til 3,5km/3,4km. Dette er ikke en praksis som Sør Trøndelag fylkeskommune vil akseptere, med mindre Fylkesmannen i en klagesak konkluderer med at dette skal gjelde. Dette betyr at elever med mer enn 4km vil få vedtak om avstandsskyss fra Fylkeskommunen, og elever i de aktuelle områder, med mindre enn 4km vil få vedtak om sikringsskyss fra Malvik kommune. Rådmannen anbefaler at vi tar utgangspunkt i vurderinger som er gjort av Bidtnes, og gir sikringsskyss etter anbefalinger i utredning. Det tas kontakt med fylkeskommunen/statens vegvesen om trafikksikring Hommelvikhøgda, og prosjekt gangvei Dalabakkan igangsettes høsten Sør- Trøndelag fylkeskommune har bevilget penger fra aktiv- skolevei-midler til dette prosjektet. Rådmannens innstilling Elever på Sveberg i trinn, som etter fylkeskommunens skyssberegner ikke har rett til skyss, innvilges sikringsskyss inntil forsvarlig skolevei mellom Sveberg og Hommelvik ungdomsskole er på plass. Elever i 1. 7.trinn som tilhører Sveberg skole og som bor langs Malvikvegen og nedre Grønberg, får vinterskyss (1. november til 1. april) inntil ny gangvei Dalabakkan er opparbeidet. Dette omfatter elever med bostedsadresse Malvikvegen, Nedre Grønberg, Hesttrøa, Butikkvegen, Brannan, Harrangflata, Silkevegen, Steinbruddvegen, Heggbakken, Dalabakkan (på høyde med Heggbakken), Grønbergs veg, Blåhammervegen Elever i 1. trinn Sveberg skole fra Grønberg/Rota, med mer enn 1,5km skolevei, innvilges skyss hele året. Elever i Muruvik som etter skyssberegner ikke har rett til skyss, får sikringsskyss inntil tilfredsstillende løsninger for trafikksikker skolevei på Hommelvikhøgda og til Hommelvikskolene er på plass. Side6

7 Arkiv: A45 Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Ester Sandtrø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og kultur 8/ Svar på søknad om forsøk leksehjelp Vedlegg: Særutskrift Oppfølging evaluering av tilbudet om leksehjelp Søknad om leksehjelp Svar på søknad om forsøk om leksehjelp Saksdokumenter (ikke vedlagt) Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringsloven) 1998 Saksopplysninger Leksehjelptilbudet har vært evaluert både for skoleåret og skoleåret , og evalueringene er lagt fram som politiske saker. Oppfølging av evalueringene ble lagt fram som politisk sak i kommunestyret , og rådmannen ble da bedt om å søke om prøveprosjekt med unntak fra Opplæringsloven 13-7a. Vedtak i Kommunestyret : Malvik kommune søker om et prøveprosjekt med unntak fra Opplæringslova 13-7a første ledd som sier at man skal tilby leksehjelp for 1.-4-klasse, som innebærer at kommunen selv kan bestemme hvilke klassetrinn i grunnskolen som skal tilbys leksehjelp, og hvordan den skal organiseres inntil ny lovendring foreligger. Søknad ble sendt (vedlagt). Svar på søknad er mottatt , og Utdanningsdirektoratet avslår søknaden med denne begrunnelse: Proposisjon til Stortinget Prop. 68 L ( ) med forslag om lovvedtak i saken ble 11. april 2014 godkjent i statsråd, og ligger nå til behandling i Stortinget. Utdanningsdirektoratet anser det ikke som hensiktsmessig å innvilge en søknad om forsøk mens Stortinget behandler lovforslaget. Noe av bakgrunnen for å prøve ut en ordning er å finne ut hva man kan lære av forsøket, og om det kan være grunnlag for å endre regelverket. Ved vedtakelse av lovforslaget vil Malvik kommune uansett få prøve ut ordningen i tråd med søknaden, og bakgrunnen for søknaden vil falle bort. Dersom lovforslaget ikke skulle blir vedtatt i Stortinget og kommunen fortsatt ønsker å søke om forsøk, ber vi kommunen om å ta kontakt med oss igjen, slik at søknaden kan revurderes. Side7

8 Vurdering Rådmannen ser det mest hensiktsmessig å ta utgangspunkt i formannskapets vedtak : Tilbudet om leksehjelp fortsetter som organisert i dag frem til det foreligger endringer i Opplæringslovens bestemmelser. Innhold og organisering av leksehjelptilbudet i Malvikskolen vil bli sak i virksomhetsledermøte barn- og unge Det vil bli forberedt ny organisering ved eventuell lovendring, og plan for ny søknad om forsøk dersom lovendring ikke vedtas. Rådmannens innstilling Tilbudet om leksehjelp fortsetter som organisert i dag frem til det foreligger endringer i Opplæringslovens bestemmelser. Side8

9 Arkiv: A45 Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Gro Hovde Fiksdahl Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og kultur 15/ Formannskapet 3/ Kommunestyret 2/ Oppfølging- evaluering av tilbudet om leksehjelp Vedlegg: Evaluering av tilbudet om leksehjelp skoleåret 2011/ 2012 Samlet rapport leksehjelp 2011/12 Malvik kommune Særutskrift - Evaluering av tilbudet om leksehjelp skoleåret 2011/ 2012 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringsloven) 1998 Endringer i forskrift til Opplæringsloven, Nytt kapittel1a. Leksehjelp for elevar i grunnskolen ( Saksopplysninger Rådmannen ble i kommunestyret den bedt om følgende: Rådmannen skal kartlegge tiltak for å forsøke å gjøre leksehjelpordningen i Malvik mer sosialt utjevnende. Det utarbeides felles retningslinjer for leksehjelp i kommunen og effekten av leksehjelp på 1. trinn vurderes. Rådmannen skal også se på mulighetene for å innføre leksehjelp på høyere årstrinn. Høsten 2013 ble det satt ned en arbeidsgruppe med en representant fra hver av barneskolene i kommunen. Det ble avholdt flere møter, både for å drøfte og kartlegge tiltak, samt utarbeide felles retningslinjer. Begrepet sosialt utjevnende er ikke definert i lovverk, men er omtalt i Utdanningsdepartementets høringsnotat om forslag til endringer i opplæringsloven: Side9

10 Departementets vurderinger: Departementet mener et tilbud om leksehjelp for elever på årstrinn vil være et virkemiddel for å stimulere svake elever til bedre gjennomføring av videregående opplæring senere i utdanningsløpet. Dette kan bidra til sosial utjevning gjennom inkludering, bedre rammer for læringsutbytte og økt sosial trivsel. Det er viktig at tilbudet er fleksibelt og tilpasses lokale forhold. Det er for eksempel ikke gitt at elever på 1. årstrinn har det samme behovet for leksehjelp som elever på 4. årstrinn. Arbeidsgruppen mener at begrepet kan defineres på ulike måter: Sosialt utjevnende på kommunalt nivå skole imellom Sosialt utjevnende på individnivå, eks. sosioøkonomiske bakgrunn, minoritetsspråklig bakgrunn m.fl. Forskning viser at eksisterende tilbud bare øker forskjellene mellom de barna som er i stand til å gjøre lekser på egen hånd og de som har behov for hjelp. For å lykkes med ønske om sosial utjevning av sosiale forskjeller på kommunalt nivå er det viktig at skolene organiserer tilbudet likt. I dette ligger også hvilke ressurser som legges i tilbudet, f.eks. pedagog, størrelsen på gruppen osv. Arbeidsgruppen hevder at for å bidra til sosial utjevning på individnivå bør tilbudet om leksehjelp være behovsprøvd og tilbys i grupper med færre elever. Gruppen bør ledes av en pedagog. Det er på samme tid avgjørende at kontaktlærer er i tett dialog med foresatte i utviklingssamtalen for hvilke elever som skal delta, og hvilke lekser som skal gjøres i denne gruppen. Arbeidsgruppen har etter drøftinger kartlagt følgende suksessfaktorer for å utjevne sosiale forskjeller: Lærere utfører leksehjelp, fortrinnsvis de som har elevene i skoletid. Skolene må få øremerket rammetimetall til leksehjelp. Leksene som kan gjøres på leksehjelptilbudet er øvingsoppgaver gjennomgang er gjort på skolen i forkant. Leksehjelptilbudet gis i mindre likeverdige grupper. På denne måten kan elevene oppleve mestring og bli motiverte til leksearbeidet. Tilbudet burde gis til trinn. Leksehjelp ligger ikke som en del av SFO. Leksehjelp bør være tidlig i uka. Felles retningslinjer og påmeldingsskriv for hele kommunen. Klare forventninger til elever og foresatte. Det er skyssordning tilpasset leksehjelptilbudet. Disse samsvarer også med tilbakemeldinger fra foreldre i evalueringen av leksehjelptilbudet i Gruppen mener at leksehjelp for 1. årstrinn i nåværende form er lite hensiktsmessig. Det samme gjelder for 2. årstrinn. Mye av deres lekser er hjemmearbeid som krever en-til-en-oppfølging/tett oppfølging av deres foresatte. Det bør derfor ikke være et tilbud til 1. og 2. årstrinn. Side10

11 Vurdering Etter rådmannens vurdering har det vært gjennomført en god evaluering av tilbudet om leksehjelp i Malvik kommune våren Opplæringsloven 13-7a gir kommunen en plikt til å ha tilbud om å ha et tilbud om leksehjelp for elever på årstrinn. Elevene skal ha rett til å delta, men det skal være frivillig om de ønsker å delta. I Kunnskapsdepartementets vurderinger i forarbeid med lovendringer fremgår dette: «Alle elever som ønsker det, skal ha mulighet til å delta. Leksehjelptilbudet skal være et tilbud om hjelp til skolearbeid uavhengig av om elevene har lekser i tradisjonell forstand eller ikke. Arbeidsgruppen drøftet å foreslå at det tilbys leksehjelp ved behovsprøving i samarbeid med foreldrene. I merknader til rundskriv fra Utdanningsdirektoratet (Udir A-1) understrekes imidlertid kommunens plikt; Foreldrene kan velge at eleven ikke deltar i leksehjelpen, men kommunen kan ikke nekte elever å delta i leksehjelpen. Det er ikke adgang til å begrense leksehjelpen til elever som har ekstra behov for opplæring». Dette betyr derfor at det ikke lov å ha en behovsprøvd organisering av leksehjelp for de svakeste elevene. Videre anbefaler arbeidsgruppen at det ikke gis tilbud om leksehjelp ved 1. og 2. årstrinn, da dette er lite hensiktsmessig. Det foreslås derfor at det gis tilbud om leksehjelp til 3-7. årstrinn. Tilbud om leksehjelp til årstrinn kan organiseres som i dag, med økt timetall pr. uke. Hvordan tilbudet skal organiseres for trinn som ikke har SFO-tilbud har gruppen ikke sagt noe om. Gruppen ønsker at det ikke gis som en del av SFO-tilbudet, noe som medfører at elevene vil få flere timer på skolen enn hva de har i dag. Regjeringen Solberg har i sin regjeringsplattform, sagt at de vil gi kommunene frihet til å avgjøre ( ), og på hvilket trinn det skal tilbys leksehjelp (s.56). Fylkesmannen i Sør- Trøndelag kan ikke si når dette vil skje, men oppgir at arbeidet trolig vil starte opp i Rådmannen vurderer det derfor mest hensiktsmessig å avvente hva som kommer av eventuelle endringer i Opplæringsloven og forskrift i forhold til leksehjelp, før det vurderes hvilket trinn det skal tilbys leksehjelp på. Dagens tilbud om leksehjelp oppfyller ikke ønsket om utjevning av sosiale forskjeller, heller tvert i mot. Malvik kommunes resultater fra evaluering av tilbudet om leksehjelp har blitt bekreftet fra flere nasjonale evaluering av tilbudet, samt fra forskning på tema. De tiltak som arbeidsgruppen anser for å være et forsøk på å utjevne sosiale forskjeller, fordrer at det tildeles økonomiske midler. Skal man lykkes med å utjevne sosiale forskjeller er det etter rådmannens vurdering av betydning av at det settes inn økonomiske midler. Likevel vil det være vesentlig for de som har tilbudet i dag at det utarbeides felles retningslinjer for kommune, for å sikre at elevene får et så likt tilbud som mulig uavhengig av hvilken skole tilbudet gis. Retningslinjene skal sendes på høring på skolene og vil være ferdigstilt innen Side11

12 Rådmannens innstilling Felles retningslinjer for leksehjelptilbudet i Malvik kommune utarbeides og trår i kraft fra Tilbudet om leksehjelp fortsetter som organisert i dag frem til det foreligger endringer i Opplæringslovens bestemmelser Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling til Formannskapet i Utvalg for oppvekst og kultur Felles retningslinjer for leksehjelptilbudet i Malvik kommune utarbeides og trår i kraft fra Tilbudet om leksehjelp fortsetter som organisert i dag frem til det foreligger endringer i Opplæringslovens bestemmelser Behandling i Formannskapet Terje B. Granmo AP fremmet følgende endringsforslag: Kulepunkt 1. tas ut. Endringsforslaget fra Granmo ble enstemmig vedtatt. Innstillingen med den vedtatte endringen ble enstemmig vedtatt. Innstilling til kommunestyret i Formannskapet Tilbudet om leksehjelp fortsetter som organisert i dag frem til det foreligger endringer i Opplæringslovens bestemmelser Behandling i Kommunestyret Eva Elisabeth Belboe H fremmet følgende endringsforslag: Malvik kommune søker om et prøveprosjekt med unntak fra Opplæringslova 13-7a første ledd som sier at man skal tilby leksehjelp for 1.-4-klasse, som innebærer at kommunen selv kan bestemme hvilke klassetrinn i grunnskolen som skal tilbys leksehjelp, og hvordan den skal organiseres inntil ny lovendring foreligger. Side12

13 Endringsforslaget ble satt opp mot formannskapets innstilling. Endringsforsalget ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Kommunestyret Malvik kommune søker om et prøveprosjekt med unntak fra Opplæringslova 13-7a første ledd som sier at man skal tilby leksehjelp for 1.-4-klasse, som innebærer at kommunen selv kan bestemme hvilke klassetrinn i grunnskolen som skal tilbys leksehjelp, og hvordan den skal organiseres inntil ny lovendring foreligger. Side13

14 Personal og stab Utdanningsdirektoratet Postboks OSLO Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2012/ Gro Hovde Fiksdahl Søknad om forsøk etter opplæringslovens 1-4 "Departementet kan etter søknad frå kommunen eller fylkeskommunen gi løyve til at det blir gjort avvik frå lova og forskriftene etter lova i samband med tidsavgrensa pedagogiske eller organisatoriske forsøk." På bakgrunn av dette søker herved Malvik kommune om forsøk etter opplæringslovens 1-4. Forsøkets mål og hensikt Malvik kommune hadde våren 2012 en omfattende evaluering av leksehjelptilbudet ved grunnskolene. Etter en ny intern evaluering av tilbudet om leksehjelp for årstrinn i høsten 2013 konkluderte rådmannen blant annet med at det var lite hensiktsmessig med dagens tilbud på årstrinn. I tillegg avdekket evalueringene at organiseringen av dagens tilbud ikke var sosialt utjevnende, slik hensikten med innføringen skulle være. I kommunestyret ble derfor følgende vedtatt: Malvik kommune søker om et prøveprosjekt med unntak fra Opplæringsloven 13-7a første ledd som sier at man skal tilby leksehjelp for klasse, som innebærer at kommunen selv kan bestemme hvilke klassetrinn i grunnskolen som kan tilbys leksehjelp, og hvordan den skal organiseres inntil ny lovendring foreligger. Forsøkets mål er å legge til rette for en bedre organisering av tilbudet om leksehjelp for elever på årstrinn ved skolene i Malvik kommune. De 8 timene skal fordeles ut fra hva kommunen selv anser som mest hensiktsmessig for elevene. Malvik kommune ønsker å prøve ut leksehjelpordningen slik den er foreslått i høringsnotat, datert , om endringer i opplæringsloven: «Kommunen skal ha eit tilbod om leksehjelp i grunnskolen.» På bakgrunn av dette søker derfor Malvik kommune om avvik fra Opplæringslovens 13-7a, «Kommunen skal ha eit tilbod om leksehjelp for elevar på årstrinn.» Postadresse Besøksadresse Telefon Bank Postboks 140, 7551 HOMMELVIK Torggata E-post Telefaks Org.nr Side14

15 Malvik kommune, saksnr. 2012/ Fremdriftsplan for forsøket Det søkes om forsøk i 2 år, dvs. ut skoleåret 2015/16 eller til det foreligger endringer i Opplæringslovens 13-7a. Forsøket begynner umiddelbart etter vedtak fra Utdanningsdirektoratet. Det vil settes ned en arbeidsgruppe i kommunen som utarbeider retningslinjer for hvilke trinn som skal få tilbud om leksehjelp og hvordan dette skal organiseres. Så fort det foreligger et vedtak fra Utdanningsdirektoratet nedsettes en arbeidsgruppe som utarbeider retningslinjer for tilbudet om leksehjelp i Malvik kommune. Her vil det skisseres på hvilket trinn tilbudet skal være på og hvordan det skal organiseres. Forsøket vil bli evaluert på den enkelte skole etter endt forsøksperiode. Evalueringen vil bli forelagt til orientering politisk etter dette. Malvik kommunale foreldreutvalg, samt Utdanningsforbundet og Fagforbundet i kommunen er kjent med vedtaket fra kommunestyret og informert om at det nå søkes om forsøk. Malvik kommune imøteser en rask behandling av søknaden. Med hilsen Gro Hovde Fiksdahl rådgiver, Rådmannens stab Tlf: E-post: Dokumentet er elektronisk godkjent og kan være uten underskrift. Vedlegg: Særutskrift - Oppfølging- evaluering av tilbudet om leksehjelp Særutskrift - Evaluering av tilbudet om leksehjelp skoleåret 2011/ 2012 Kopi til: Utdanningsforbundet i Malvik kommune Malvik kommunale foreldreutvalg v/rune Aalmo Fagforbundet i Malvik kommune Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Oppvekst og utdanningsavdelingen Side 2 av 2 Side15

16 Saksbehandler: Ylva Christiansen Sundt Vår dato: Deres dato: Vår referanse: 2014/1715 Deres referanse: Malvik kommune Postboks HOMMELVIK Søknad om forsøk om leksehjelp Utdanningsdirektoratet viser til søknad av 06. mars 2014 fra Malvik kommune. Kommunen søker om forsøk med avvik fra 13-7a i opplæringsloven, og ønsker at kommunen selv skal kunne bestemme hvilke årstrinn som skal få leksehjelp. Beslutning Søknaden om forsøk om å tilpasse leksehjelpen til det det årstrinn kommunen selv ønsker avslås. Beslutningen er fattet med hjemmel i opplæringsloven 1-4. Beslutningen regnes ikke som et enkeltvedtak i forvaltningslovens forstand, og kan ikke påklages. Rettslig grunnlag Opplæringsloven 13-7a første ledd lyder: «Kommunen skal ha eit tilbod om leksehjelp for elevar på årstrinn.» Slik bestemmelsen står i dag kan ikke kommunen selv bestemme hvilke klassetrinn i grunnskolen som skal tilbys leksehjelp. Det er ikke adgang til å kutte ut leksehjelpen for enkelte av disse årstrinnene. Hvis skolene skal kunne fravike fra denne bestemmelsen kreves det et forsøk etter opplæringsloven 1-4. Opplæringsloven 1-4 lyder som følger: "Departementet kan etter søknad frå kommunen eller fylkeskommunen gi løyve til at det blir gjort avvik frå lova og forskriftene etter lova i samband med tidsavgrensa pedagogiske eller organisatoriske forsøk." Myndighet til å gi slik tillatelse er delegert til Utdanningsdirektoratet. Om søknaden Malvik kommune søker om forsøk med avvik fra 13-7a i opplæringsloven. Det søkes om at forsøket skal vare i to år, eller frem til det foreligger endringer i opplæringsloven 13-7a. Det søkes om at forsøket skal gjelde alle skolene i kommunen. Søkers becirunnelse Malvik kommune viser til at de hadde en omfattende evaluering av leksehjelptilbudet ved grunnskolene våren Etter en ny intern evaluering av tilbudet om leksehjelp for årstrinn høsten 2013, konkluderte rådmannen blant annet med at det var lite hensiktsmessig med dagens tilbud på årstrinn. Det vises også til at evalueringene avdekket at organiseringen av dagens tilbud ikke var sosialt utjevnende, slik hensikten med innføringen skulle være. Kommunestyret vedtok derfor at det skulle søkes om et prøveprosjekt, slik at kommunen selv kan bestemme hvilke klassetrinn i grunnskolen hvor det tilbys leksehjelp. Forsøkets mål er å legge til rette for en bedre organisering av tilbudet om leksehjelp for elever på årstrinn ved skolene i Malvik kommune. Det søkes om at de 8 timene skal Postadresse: Telefon: E-post: Bankgiro: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Telefaks: Internett: IBAN: Schweigaards gate 15 B, Oslo NO Britveien 4, Molde Org.nr.: BIC/SWIFT Parkgata 36, Hamar NO DNBANOKK Side16

17 II C LT o f,1 Side 2 av 2 fordeles ut fra hva kommunen selv anser som mest hensiktsmessig for elevene. Dette skal følge høringsnotatet om forslag til endringer i opplæringsloven datert Kommunen ønsker at forsøket skal begynne umiddelbart etter vedtak fra Utdanningsdirektoratet. Det skal settes ned en arbeidsgruppe som utarbeider retningslinjer for hvordan tilbudet skal organiseres. Forsøket skal evalueres på den enkelte skole etterat forsøksperioden er over. Kommunen viser til at Malvik kommunale foreldreutvalg, samt Utdanningsforbundet og Fagforbundet i kommunen er kjent med vedtaket fra kommunestyret og informert om at det nå søkes om forsøk. Utdanningsdirektoratets vurdering Opplæringsloven 1-4 er ikke en ordinær unntakshjemmel. Det innebærer at hjemmelen ikke kan benyttes bare med den begrunnelse at de vanlige reglene ikke passer i den situasjon en står overfor. I begrepet forsøk ligger det at hensikten må være å finne ut hva en selv og andre kan lære ved å prøve ut alternative ordninger på det aktuelle området. På grunnlag av de erfaringer som gjøres, kan det så være aktuelt å endre regelverket. Malvik kommune har lagt ved en utfyllende beskrivelse av bakgrunnen for deres søknad. Som Malvik kommune viser til sendte Kunnskapsdepartementet i fjor et forslag til endring i leksehjelpsreglene på høring se: htto:// Proposisjon til Stortinget Prop. 68 L ( ) med forslag om lovvedtak i saken ble 11. april 2014 godkjent i statsråd, og ligger nå til behandling i Stortinget. Utdanningsdirektoratet anser det ikke som hensiktsmessig å innvilge en søknad om forsøk mens Stortinget behandler lovforslaget. Noe av bakgrunnen for å prøve ut en ordning er å finne ut hva man kan lære av forsøket, og om det kan være grunnlag for å endre regelverket. Ved vedtakelse av lovforslaget vil Malvik kommune uansett få prøve ut ordningen i tråd med søknaden, og bakgrunnen for søknaden vil falle bort. Utdanningsdirektoratet avslår derfor søknaden. Dersom lovforslaget ikke skulle blir vedtatt i Stortinget og kommunen fortsatt ønsker å søke om forsøk, ber vi kommunen om å ta kontakt med oss igjen, slik at søknaden kan revurderes. Vennlig hilsen Annemarie Bechmann Hansen Cathrine Børnes divisjonsdirektør avdelingsdirektør Dokumentet er elektronisk godkjent. Side17

Fylkesmannen i Aust-og Vest-Agder Utdannings- og barnevernsavdelingen

Fylkesmannen i Aust-og Vest-Agder Utdannings- og barnevernsavdelingen Fylkesmannen i Aust-og Vest-Agder Utdannings- og barnevernsavdelingen 1C,, Tn :»JijR,(,)1(c Tvedestrand kommune Postboks 38 4901 TVEDESTRAND Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 2016/3689 16.08.2016

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 14/1261 Sakstittel: SØKNAD OM GRATIS SKOLESKYSS GRUNNET FARLIG SKOLEVEI

Saksfremlegg. Arkivsak: 14/1261 Sakstittel: SØKNAD OM GRATIS SKOLESKYSS GRUNNET FARLIG SKOLEVEI GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 14/1261 Sakstittel: SØKNAD OM GRATIS SKOLESKYSS GRUNNET FARLIG SKOLEVEI Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& ::: &&& Sett

Detaljer

Kunnskapsdepartementet ga tilbakemelding 20. mars 2013 på Utdanningsdirektoratets svar på oppdragsbrevet. Her heter det:

Kunnskapsdepartementet ga tilbakemelding 20. mars 2013 på Utdanningsdirektoratets svar på oppdragsbrevet. Her heter det: Saksbehandler: Åge Hanssen Vår dato: 07.06.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/5733 Deres referanse: Fylkeskommunene Godkjenning av praksis i barne- og ungdomsarbeiderfaget Utdanningsdirektoratet har

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - LEKSEHJELP I KARMØYSKOLEN

SAKSPROTOKOLL - LEKSEHJELP I KARMØYSKOLEN SAKSPROTOKOLL - LEKSEHJELP I KARMØYSKOLEN Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 01.12.2014, saksnr. 46/14 Behandling: Ekornsæter (H) fremmet, på vegne av H, FrP og KrF, følgende fellesforslag:

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LEKSER OG LEKSEHJELP. i Rissa-skolen

RETNINGSLINJER FOR LEKSER OG LEKSEHJELP. i Rissa-skolen RETNINGSLINJER FOR LEKSER OG LEKSEHJELP i Rissa-skolen Vedtatt av HOK 19.11.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 Innledning... 3 2 Lekser og leksehjelp... 3 3 Retningslinjer for lekser...

Detaljer

Frist for innsending av høringsuttalelser til Utdanningsdirektoratet er: 10. mai 2013

Frist for innsending av høringsuttalelser til Utdanningsdirektoratet er: 10. mai 2013 Vår saksbehandler: Hilde Austad Til høringsinstansene, jf. vedlagt liste Vår dato: 15.03.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/6605 Deres referanse: Høring om forskriftsendringer Økt fleksibilitet i grunnskolen

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 16.30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

Viktighet: Høy. Vedlegg: Saksprotokoll.DOC; pdf. Jeg oversender med dette høringsuttalelsen fra Ullensaker kommune:

Viktighet: Høy. Vedlegg: Saksprotokoll.DOC; pdf. Jeg oversender med dette høringsuttalelsen fra Ullensaker kommune: HØRING - forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven Fra: Olav Neander [Olav.Neander@ullensaker.kommune.no] Sendt: 14. november 2007 15:20 Til: Postmottak KD Emne: HØRING - forslag til

Detaljer

Høringsbrev om forslag til endring av eksamensordning på nivå I i læreplan i fremmedspråk

Høringsbrev om forslag til endring av eksamensordning på nivå I i læreplan i fremmedspråk Vår dato: 26.02.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/1032 Deres referanse: Til høringsinstansene Høringsbrev om forslag til endring av eksamensordning på nivå I i læreplan i fremmedspråk 1. Innledning

Detaljer

Vedtak om avslag - Midtpunktet Montessoriskole SA 999632491- Søknad etter privatskoleloven

Vedtak om avslag - Midtpunktet Montessoriskole SA 999632491- Søknad etter privatskoleloven Saksbehandler: Magne Hopland Engebretsen Vår dato: 18.03.2014 Deres dato: 22.03.2013 Vår referanse: 2013/2609 Deres referanse: Midtpunktet Montessoriskole SA v/styrets leder Kjesbu 7718 Steinkjer Vedtak

Detaljer

Ullensaker kommune Skole, barnehage og kultur

Ullensaker kommune Skole, barnehage og kultur Ullensaker kommune Skole, barnehage og kultur Kunnskapsdepartementet Vår ref: (Oppgis ved svar) Deres ref: Dato 2008/5090-3 23.12.2008 HØRINGSUTTALELSE FRA ULLENSAKER KOMMUNE - FORSLAG TIL ENDRINGER I

Detaljer

Adm.skole, oppvekst og kultur. Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2008/ Elin Nicolausson

Adm.skole, oppvekst og kultur. Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2008/ Elin Nicolausson Meråker kommune Adm.skole, oppvekst og kultur Det kongelige kunnskapsdepartementet Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2008/1704-38 Elin Nicolausson 74813230 07.12.2012 Høring-Forslag

Detaljer

Hovedutvalg Helse og oppvekst har møte kl Møtested: Aure Rådhus - møterom 2

Hovedutvalg Helse og oppvekst har møte kl Møtested: Aure Rådhus - møterom 2 Aure kommune Møteinnkalling Hovedutvalg Helse og oppvekst har møte 12.09.2007 kl. 13.00 Møtested: Aure Rådhus - møterom 2 Eventuelle forfall skal meldes servicekontoret på Tustna, tlf. 71 52 26 02. Varamedlemmer

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOV OG PRIVATSKOLELOV LEKSEHJELP, SKYSS OG POLITIATTEST

HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOV OG PRIVATSKOLELOV LEKSEHJELP, SKYSS OG POLITIATTEST Sørum kommune Grunnskoleseksjonen Det Kongelige Kunnskapsdepartement Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo Dato : 29.12.2009 Saknr. : 09/4588-3 Saksbehandler : Torbjørg Joramo Pleym Arkivkode : B00 &13 Deres ref.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Hamar Montessoriskole ved styrets leder Granvegen 6 2322 RIDABU

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Hamar Montessoriskole ved styrets leder Granvegen 6 2322 RIDABU Saksbehandler: Linn Kvinge Hamar Montessoriskole ved styrets leder Granvegen 6 2322 RIDABU Vår dato: 04.10.2012 Deres dato: 30.08.2012 Vår referanse: 2012/1645 Deres referanse: TILSYNSRAPPORT Hamar Montessoriskole

Detaljer

Utvalg for oppvekst og kultur

Utvalg for oppvekst og kultur Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 1, Rådhus 3 Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: 09:00-11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Marius Holden AP Torstein

Detaljer

Utredning og vurdering av om halvårskarakterer bør utgjøre en bestemt prosentandel av standpunktkarakteren, jf. oppdragsbrev 18-14

Utredning og vurdering av om halvårskarakterer bør utgjøre en bestemt prosentandel av standpunktkarakteren, jf. oppdragsbrev 18-14 Utredning og vurdering av om halvårskarakterer bør utgjøre en bestemt prosentandel av standpunktkarakteren, jf. oppdragsbrev 18-14 1. Innledning Utdanningsdirektoratet skal, i henhold til oppdragsbrev

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. N-0032 Oslo Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 200502195-166 SARK-2000 10. desember 2007 LIGA Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Renate Grytnes Vår dato: Vår referanse: 07.09.2015 2015/3152 Deres dato: Deres referanse: Lisleherad Montessoriskole Sa ved styrets leder Bjarne Hansens Vei 22 3680 NOTODDEN TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Saksfremlegg. 2. Forslag om å lovfeste plikt til forsterket opplæring i norsk/samisk og matematikk på årstrinn

Saksfremlegg. 2. Forslag om å lovfeste plikt til forsterket opplæring i norsk/samisk og matematikk på årstrinn Saksfremlegg Saksnr.: 08/3153-2 Arkiv: A20 &00 Sakbeh.: Ole Johansen Sakstittel: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVE OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN Planlagt behandling:

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den kl i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den kl i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 10.11.2008 kl. 10.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Håvard Ulfsnes Arkiv: 14/ Dato: FAGLIGE UTFORDRINGER FOR HØYT PRESTERENDE ELEVER I LILLEHAMMERSKOLEN

Saksframlegg. Saksb: Håvard Ulfsnes Arkiv: 14/ Dato: FAGLIGE UTFORDRINGER FOR HØYT PRESTERENDE ELEVER I LILLEHAMMERSKOLEN Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Håvard Ulfsnes Arkiv: 14/6366-1 Dato: 06.11.2014 FAGLIGE UTFORDRINGER FOR HØYT PRESTERENDE ELEVER I LILLEHAMMERSKOLEN Vedlegg: Kommunestyresak 0073/14 - Interpellasjon

Detaljer

Hei! Formannskapet i Oppegård kommune har fattet følgende vedtak:

Hei! Formannskapet i Oppegård kommune har fattet følgende vedtak: Fra: Hanne Birgitte Moen Sendt: 21. september 2017 13:59 Til: Postmottak KD Kopi: Jorunn B. Almaas; Torill Strøm Emne: Ettersendelse av politisk vedtak - Høring- Tidlig

Detaljer

Behandling i Komite Levekår

Behandling i Komite Levekår Behandling i Komite Levekår - 30.11.2011 Ole Andreas Aftret (H) foreslo: Alternativt forslag til rådmannens pkt. 2: At departementet sentralt ser at størrelse på elevgrupper i skolen er blitt større enn

Detaljer

Høring forslag til læreplaner i studieforberedende utdanningsprogram for medier og kommunikasjon

Høring forslag til læreplaner i studieforberedende utdanningsprogram for medier og kommunikasjon Saksbehandler: Viil Gombos Vår dato: 29.10.2015 Deres dato: Vår referanse: Deres referanse: Til høringsinstansene Høring forslag til læreplaner i studieforberedende utdanningsprogram for medier og kommunikasjon

Detaljer

Det kongelige kunnskapsdepartement Pb 8119 Dep 0032 OSLO. Med hilsen. Rune Thieme leder, kulturskolen. RÆLINGEN KOMMUNE Kultur- og fritidsenheten

Det kongelige kunnskapsdepartement Pb 8119 Dep 0032 OSLO. Med hilsen. Rune Thieme leder, kulturskolen. RÆLINGEN KOMMUNE Kultur- og fritidsenheten RÆLINGEN KOMMUNE Kultur- og fritidsenheten Det kongelige kunnskapsdepartement Pb 8119 Dep 0032 OSLO Deres ref.:/deres dato: / Vår ref.: 2013/1745-3/RUNTHI Arkivkode: A20 Dato: 19.09.2013 Høring - kulturskoletilbud

Detaljer

Høring - om skolens adgang til å regulere sykling

Høring - om skolens adgang til å regulere sykling Side 1 av 5 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Juridisk avdeling 1 17.06.2015 06.05.2015 2015/292 Høring - om skolens adgang til å regulere sykling på skoleveien m.m. INGEN

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Opplæringsavdelingen FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOV OG PRIVATSKOLELOV - LEKSEHJELP, SKYSS OG POLITIATTEST - HØRINGSUTTALELSE

FYLKESRÅDMANNEN Opplæringsavdelingen FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOV OG PRIVATSKOLELOV - LEKSEHJELP, SKYSS OG POLITIATTEST - HØRINGSUTTALELSE ROGALAND FYLKESKOMMUNE FYLKESRÅDMANNEN Opplæringsavdelingen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO 18.12.2009 Deres ref.: 200905344 Saksbehandler:Gudveig Salte Direkte innvalg: 51 51 66 71Løpenr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 21.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 21. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 07.05.2014 Tid: 16:00 Slutt: 21.05 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 15.10.2014 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer - Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag m.m.

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer - Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag m.m. Saksbehandler: Hild Stokke Vår dato: 13.04.2015 Deres dato: Vår referanse: 2015/1350 Deres referanse: Høringsinstansene Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer - Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag

Detaljer

Utvalg for oppvekst og kultur

Utvalg for oppvekst og kultur Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 29.01.2015 Utvalg for oppvekst og kultur Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 09:00-13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Lisa Kristiansen SV

Detaljer

Høringsuttalelse om leksehjelp og administrative og praktiske konsekvenser av timetallutvidelse for årstrinn

Høringsuttalelse om leksehjelp og administrative og praktiske konsekvenser av timetallutvidelse for årstrinn Dato: 26. april 2010 Byrådssak 267/10 Byrådet Høringsuttalelse om leksehjelp og administrative og praktiske konsekvenser av timetallutvidelse for 1.-7. årstrinn ASKI SARK-03-201001730-8 Hva saken gjelder:

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid Sak 20/17 MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 23.08.2017 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon

Detaljer

REGELVERKSAMLING HJALMAR ARNØ FYLKESMANNEN I ROGALAND

REGELVERKSAMLING HJALMAR ARNØ FYLKESMANNEN I ROGALAND REGELVERKSAMLING 20.11.13 HJALMAR ARNØ FYLKESMANNEN I ROGALAND 1 Avgrensing: 2 Kven har rett til gratis skyss? Elevar på 1.trinn som bur meir enn to kilometer frå skulen. Elevar på 2. 10 årstrinn som bur

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.09.2012 Tid: 10.00 13.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall V Leder Noodt Trine H Nestleder Pedersen

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Storfjord rådhus Dato: 24.03.2010 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan også meldes

Detaljer

SKOLESTRUKTUR I ALSTAHAUG KOMMUNE, FLYTENDE KRETSGRENSER

SKOLESTRUKTUR I ALSTAHAUG KOMMUNE, FLYTENDE KRETSGRENSER Grunnskoler og barnehager i Alstahaug kommune Utdanningsforbundet Skolenes Landsforbund Skolelederforbundet Fagforbundet Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Dato Gradering 14/575-28 B12 KOE/ADM/CPE 21.10.2014

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Ungdomsrådet Værnes, Rådhuset Dato: 12.05.2014 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til hanne.elin.ovesen@stjordal.kommune.no eller

Detaljer

Inntak til videregående opplæring av søkere med rett til spesialundervisning

Inntak til videregående opplæring av søkere med rett til spesialundervisning Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 27 12 E-post: postmottak@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 04.01.2011 Deres dato: Vår referanse: 2010/3590 Deres referanse: Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Statlige

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LINDESNES KOMMUNE SKOLETILHØRIGHET OG SKOLESKYSS. Revidert og vedtatt av Levekårsutvalget

RETNINGSLINJER FOR LINDESNES KOMMUNE SKOLETILHØRIGHET OG SKOLESKYSS. Revidert og vedtatt av Levekårsutvalget LINDESNES KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SKOLETILHØRIGHET OG SKOLESKYSS. Revidert og vedtatt av Levekårsutvalget 14.02.17 Retningslinjer for skoletilhørighet og konsekvenser for skoleskyss. Kommunestyret har

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Johanne Fjellestad Eikenes Vår dato: Vår referanse: 13.03.2014 2013/5991 Deres dato: Deres referanse: 13.01.2014 Stiftelsen Oslo Montessoriskole ved styrets leder Postboks 92 Slemdal 0710

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 11.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 73 97 20 00. Epost: randi.fosmo@malvik.kommune.no

Detaljer

Om ny 1-4 Plikt til å tilby intensiv opplæring på 1. til 4. trinn

Om ny 1-4 Plikt til å tilby intensiv opplæring på 1. til 4. trinn Saksbehandler: Øivind Bøås Vår dato: 18.09.2017 Deres dato: Vår referanse: 2017/4931 Deres referanse: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Høring - Svar Vi viser til høring om forslag til

Detaljer

Saksbehandler: Jørn Danielsberg Vår dato: Vår referanse: /3514 Deres dato: Deres referanse: TILSYNSRAPPORT.

Saksbehandler: Jørn Danielsberg Vår dato: Vår referanse: /3514 Deres dato: Deres referanse: TILSYNSRAPPORT. Saksbehandler: Jørn Danielsberg Vår dato: Vår referanse: 30.08.2017 2017/3514 Deres dato: Deres referanse: Stiftelsen Bærum Montessoriskole ved styrets leder Ballerud Alle 1 1363 HØVIK TILSYNSRAPPORT Spesialkompetanse

Detaljer

Yrkesfaglig fordypning for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene (YFF)

Yrkesfaglig fordypning for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene (YFF) Saksbehandler: Unni Teien Epost: ute@udir.no Vår dato: 08.04 2016 Deres dato: Vår referanse: 2013/6124 Deres referanse: Yrkesfaglig fordypning for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene (YFF) Fastsatt som

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Komité for tjenesteutvikling /14

Saksgang Møtedato Saknr 1 Komité for tjenesteutvikling /14 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 13/08821-2 Saksbehandler Yngvar Eilertsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Komité for tjenesteutvikling 2011-2015 14.01.2014 6/14 Høringsuttalelse - Forslag til endring i opplæringsloven

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkivsaksnr.: 14/ Dato: INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÈ FOR OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET:

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkivsaksnr.: 14/ Dato: INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÈ FOR OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: Arkivsaksnr.: 14/2871-1 Dato: 25.03.2014 LEKSEHJELP - OMPRIORITERING AV TILBUDET SAKEN ER UTSATT INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÈ FOR OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Ryenberget skole ved styrets leder Enebakkveien 152 0680 OSLO

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Ryenberget skole ved styrets leder Enebakkveien 152 0680 OSLO Saksbehandler: Birgitte Pettersen Vår dato: 21.08.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/1634 Deres referanse: Ryenberget skole ved styrets leder Enebakkveien 152 0680 OSLO TILSYNSRAPPORT Ryenberget skole

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Havmannen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Havmannen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Havmannen, Rådhuset Dato: 27.09.2016 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Økonomi og administrasjon. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/2351-2 Olav Jørgen Bjørkås 74 22 11 01 26.03.2012

Økonomi og administrasjon. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/2351-2 Olav Jørgen Bjørkås 74 22 11 01 26.03.2012 Flatanger kommune Økonomi og administrasjon Flatanger Nord-Trøndelag Fylkets Hus 7735 Steinkjer fylkeskommune 1,21v16.66 Kui4 Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/2351-2 Olav Jørgen

Detaljer

Saksutskrift. Reglement for kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen i Frogn kommune

Saksutskrift. Reglement for kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen i Frogn kommune Saksutskrift Reglement for kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen i Frogn kommune Saksbehandler: Mette Hessen Saksnr.: 13/00922-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og

Detaljer

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsgruppe - Kommunereformen Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.11.2015 Tidspunkt: 12:00 14:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øyvind Evanger

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 6

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 6 Saksbehandler: Trude Saltvedt Vår dato: 04.12.2014 Deres dato: Vår referanse: 2014/6419 Deres referanse: Alle fylkesmannsembeter v/utdanningsdirektøren Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, leinesfjord Møtedato: 20.05.2009 Tid: Kl. 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, leinesfjord Møtedato: 20.05.2009 Tid: Kl. 09:00 STEIGEN KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, leinesfjord Møtedato: 20.05.2009 Tid: Kl. 09:00 Kl. 09:00-09:30: Generalforsamling i Steigen Vekst. Eventuelle forfall, samt

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 27.01.2016 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Dato 05.08.2015 Vår ref. 14/03829-12. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen

Dato 05.08.2015 Vår ref. 14/03829-12. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen Frogn kommune Rådmannsgruppen Notat Dato 05.08.2015 Vår ref. 14/03829-12 Til Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen Fra Saksbehandler Rådmannen Kari Veidahl

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet Vår ref. 2016/ /2016 Deres ref. 15/

Kommunal- og moderniseringsdepartementet Vår ref. 2016/ /2016 Deres ref. 15/ Trysil kommune Rådmannen Kommunal- og moderniseringsdepartementet Vår ref. 2016/2100-21752/2016 Deres ref. 15/2029-50 Postboks 8112 Dep Arkiv 031 0032 OSLO Saksbehandler Jan Sævig Direkte telefon 62 45

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. ved styrets leder Hamnvågnes 9055 MEISTERVIK. Hamnvåg Montessoriskole

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. ved styrets leder Hamnvågnes 9055 MEISTERVIK. Hamnvåg Montessoriskole Saksbehandler: Linn Kvinge Hamnvåg Montessoriskole ved styrets leder Hamnvågnes 9055 MEISTERVIK Vår dato: 10.10.2012 Deres dato: 26.04.2012 Vår referanse: 2012/1646 Deres referanse: TILSYNSRAPPORT Hamnvåg

Detaljer

Utdanningsdirektoratets vurdering av Statped oppfølging av Ny modell for deltidsopplæring og tilgrensede tjenester

Utdanningsdirektoratets vurdering av Statped oppfølging av Ny modell for deltidsopplæring og tilgrensede tjenester Saksbehandler: Berit Antonie Holmlimo Statped Statped postmottak, Postboks 113 3081 HOLMESTRAND Vår dato: 11.07.2017 Deres dato: 07.04.2017 Vår referanse: 2014/3921 Deres referanse: 2017/3044 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN K-kode: B00 &13 Saksbehandler: Torbjørg Joramo Pleym

Saksfremlegg. HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN K-kode: B00 &13 Saksbehandler: Torbjørg Joramo Pleym Arkivsak: 08/2729 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN K-kode: B00 &13 Saksbehandler: Torbjørg Joramo Pleym Innstilling: Sørum kommune gir høring

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Utvalg: Kontrollutvalget Møtested: Naustet, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

MØTEINNKALLING. Side1. Utvalg: Kontrollutvalget Møtested: Naustet, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Naustet, Rådhuset Dato: 07.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Vararepresentanter møter etter nærmere avtale. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 56 15 80 25. Side1 Side2

Detaljer

Saksprotokoll. Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende forslag fremmet: Forslag fra V v/raymond Londal Forslag til ny innstilling

Saksprotokoll. Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende forslag fremmet: Forslag fra V v/raymond Londal Forslag til ny innstilling Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.08.2017 Sak: PS 60/17 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtatt Arkiv: B00 Arkivsak: 17/2949-2 Tittel: SP - NEDLEGGING KÅFJORD SKOLE Kommunestyrets behandling:

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Eugen Gravningen H

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Eugen Gravningen H Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 19.05.2015 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 08:30-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Eugen Gravningen H Randi Johnsen Eikevik

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 22.04.2016 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Bjørgvin Montessoriskole ved styrets leder Postboks 2501 Slettebakken 5828 BERGEN

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Bjørgvin Montessoriskole ved styrets leder Postboks 2501 Slettebakken 5828 BERGEN Saksbehandler: Linn Kvinge Bjørgvin Montessoriskole ved styrets leder Postboks 2501 Slettebakken 5828 BERGEN Vår dato: 10.10.2012 Deres dato: 25.04.2012 Vår referanse: 2012/1638 Deres referanse: TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhust, Kjøpsvik : 06.07.2017 Tid: 10:00-15:45 Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Del A: Oversikt over framdrift i bruk av nasjonale støttetiltak.

Del A: Oversikt over framdrift i bruk av nasjonale støttetiltak. Saksbehandler: Petter aagensen Vår dato: 15.04.2016 Deres dato: Vår referanse: 2013/6571 Deres referanse: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Årlig indikatorrapport for Ungdomstrinn i utvikling

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom A, Frøya herredshus 04.03.2014 09.00. Møteinnkalling

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom A, Frøya herredshus 04.03.2014 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom A, Frøya herredshus 04.03.2014 09.00 Saksliste Møteinnkalling Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Eldres råd Møtested:, Midtre Gauldal rådhus Dato: 23.08.2010 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Vedtak om omgjøring av fylkesmannens vedtak om delvis oppheving

Vedtak om omgjøring av fylkesmannens vedtak om delvis oppheving Saksbehandler: Arve Bjørndahl Vår dato: 17.03.2014 Deres dato: 07.03.2014 Vår referanse: 2014/1721 Deres referanse: Fylkesmannen i Østfold Postboks 325 1502 Moss Vedtak om omgjøring av fylkesmannens vedtak

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.08 Tid: Kl. 17.45 Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Lokal forskrift for skoleskyss til skole og for barn under opplæringspliktig alder i Rakkestad kommune

Lokal forskrift for skoleskyss til skole og for barn under opplæringspliktig alder i Rakkestad kommune Lokal forskrift for skoleskyss til skole og for barn under opplæringspliktig alder i Rakkestad kommune Saksnr. 15/1898 Journalnr. 5347/16 Arkiv N06 Dato: 15.04.2016 Vedtatt i kommunestyre 14.april 2016

Detaljer

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget Møtet fortsetter på Formannskapssalen, Skaun rådhus kl

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget Møtet fortsetter på Formannskapssalen, Skaun rådhus kl Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 05.03.2013. Oppmøte Børsa skole kl. 13:00. Møtet fortsetter på Formannskapssalen, Skaun rådhus kl. 14.15. TEMA: Vinterkulturuka v/ Kultur, fritid

Detaljer

Oppfølging av elever vi bekymrer oss for (Lese-skriveregneløftet)

Oppfølging av elever vi bekymrer oss for (Lese-skriveregneløftet) Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2017 10736/2017 2017/1032 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 08.03.2017 Bystyret 30.03.2017 Oppfølging av elever

Detaljer

Del A: Oversikt over framdrift i bruk av nasjonale støttetiltak.

Del A: Oversikt over framdrift i bruk av nasjonale støttetiltak. Saksbehandler: Petter aagensen Vår dato: 07.04.2017 Deres dato: Vår referanse: 2013/6571 Deres referanse: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Årlig indikatorrapport for Ungdomstrinn i utvikling

Detaljer

Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 2007/13502-7-109960/2007-TEBA B00 10.12.2007 Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 11:00

Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.08.2017 Tidspunkt: 10:00 11:00 Eventuelt forfall, eller spørsmål om habilitet, må meldes snarest på tlf. 73

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møteinnkalling Storfjord Styret for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord Rådhus Dato: 12.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 TYDAL KOMMUNE Dato: 20.05.2016 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 20.05.2016 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møteinnkalling Storfjord Styret for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 29.01.2013 Tidspunkt: 09:00-12.00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 10.04.2014 2014/350 Deres dato: Deres referanse: Torderød skole Adventistkirkens grunnskole ved styrets leder Folke Bernadottes Gate 8 1511

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 20.11.2013 Tid: 08:30 NB! Mrk tiden! Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte.

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus. Dato: Tidspunkt: 09:00 10:00

Møteinnkalling. Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus. Dato: Tidspunkt: 09:00 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Kommunestyresalen, Nesset kommunehus Dato: 04.02.2016 Tidspunkt: 09:00 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 23 11 00. Møtesekretær innkaller

Detaljer

Tilskuddsportalen Veiledning for rapportering av elevtall og prognoser - våren 2012

Tilskuddsportalen Veiledning for rapportering av elevtall og prognoser - våren 2012 Saksbehandler: Kari Anne Sørvik E-post: tilskuddsportalen@udir.no Vår dato: 23.03.2012 Vår referanse: 2012/976 Tilskuddsportalen Veiledning for rapportering av elevtall og prognoser - våren 2012 Vi viser

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og omsorg Møtested: Trollvik skole Dato: 13.02.2017 Tidspunkt: 18:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 018/17 Komite for omsorg, oppvekst og kultur /17 Bystyret

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 018/17 Komite for omsorg, oppvekst og kultur /17 Bystyret NARVIK KOMMUNE Fag- og forvaltningsenheten ENH Saksframlegg Arkivsak: 15/3243 Dokumentnr: 82 Arkivkode: K1-040, K3 - &29 Saksbeh: Morgan, Michael James Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 018/17 Komite for

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 10.03.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 10.03.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 10.03.2015 Tidspunkt: 08:30 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 73 97 20 00. Epost: randi.fosmo@malvik.kommune.no

Detaljer

Lokal forskrift for skyss til skole og for barn under opplæringspliktig alder i Eidsberg kommune

Lokal forskrift for skyss til skole og for barn under opplæringspliktig alder i Eidsberg kommune Lokal forskrift for skyss til skole og for barn under opplæringspliktig alder i Eidsberg kommune Vedtatt i kommunestyret 18.05.2017 Gjeldende fra 01.08.2017 Innhold 1 Formål... 2 2 Rett til skoleskyss...

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 12.04.2016 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Kap 228 post 70 Statstilskuddet 2008 til private grunn- og videregående skoler i Norge for funksjonshemmede

Kap 228 post 70 Statstilskuddet 2008 til private grunn- og videregående skoler i Norge for funksjonshemmede Vår saksbehandler: Trine Ytre-Arna Direkte tlf: 23 30 13 64 E-post: tya@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 11.03.2008 Deres dato: Vår referanse: 2008/415 Deres referanse: Private skoler i Norge for funksjonshemmede

Detaljer

Vedlegg 1 - Høringsnotat om forskriftsfesting av leksehjelp på 1.-4. årstrinn i grunnskolen

Vedlegg 1 - Høringsnotat om forskriftsfesting av leksehjelp på 1.-4. årstrinn i grunnskolen Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 25.03.2010 Deres dato: Vår referanse: 2010/1127 Deres referanse: Vedlegg 1 - Høringsnotat om forskriftsfesting

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNES UTTALELSE VEDRØRENDE SØKNAD OM ETABLERING AV UNGDOMSSKOLE WANG UNG I ULLENSAKER

ULLENSAKER KOMMUNES UTTALELSE VEDRØRENDE SØKNAD OM ETABLERING AV UNGDOMSSKOLE WANG UNG I ULLENSAKER ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Kommunalt foreldreutvalg 20.03.2017 Hovedutvalg for skole og barnehage 22.03.2017 Formannskapet 28.03.2017 Kommunestyret 04.04.2017 ULLENSAKER

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ingrid Aune AP Ole Herman Sveian SP Rakel S. Trondal SV Eva Lundemo H Torgeir Anda V

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ingrid Aune AP Ole Herman Sveian SP Rakel S. Trondal SV Eva Lundemo H Torgeir Anda V Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 13.02.2017 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 09:00-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ingrid Aune AP Ole Herman Sveian SP

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0003/04 04/00218 MELDING OM BARNEHAGESITUASJONEN FOR 2004/05

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0003/04 04/00218 MELDING OM BARNEHAGESITUASJONEN FOR 2004/05 Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Vannvåg forretningsbygg Møtedato: 17.03.2004 Tid: kl. 09.45 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Administrasjonsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Administrasjonsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter møter

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 11/794 HØYRING - NASJONAL BESTEMMING OM LÆRARTETTLEIK I GRUNNSKOLEN

Saksprotokoll. Arkivsak: 11/794 HØYRING - NASJONAL BESTEMMING OM LÆRARTETTLEIK I GRUNNSKOLEN Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.12.2011 Sak: 121/11 Resultat: Innstilling m/tillegg vedtatt Arkivsak: 11/794 Tittel: HØYRING - NASJONAL BESTEMMING OM LÆRARTETTLEIK I GRUNNSKOLEN Behandling:

Detaljer

Kommunestyret støttar framlegget til endringar i Opplæringslova når det gjeld:

Kommunestyret støttar framlegget til endringar i Opplæringslova når det gjeld: MASFJORDEN KOMMUNE Rådmannen Rådgjevarar Kunnskapsdepartementet Dato: 22.12.2009 Vår ref. 09/776-3/N-210/AMS Dykkar ref. Høyringsfråsegn frå Masfjorden kommune Viser til vedlagt utskrift av vedtak KS-084/09

Detaljer