1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5"

Transkript

1

2 2

3 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE TA TAK I VERVET! VERNEOMBUDSARBEID OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING SAMARBEIDSAKTØRER BEDRIFTSHELSETJENESTEN (BHT) ARBEIDSMILJØUTVALGET (AMU) VERNEOMBUDET OG TILLITSVALGTES FORANKRING SYSTEMATISK HMS-ARBEID HMS-SYSTEMET HMS-RUNDE/VERNERUNDE RISIKOVURDERINGER MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN AVVIK OG UØNSKEDE HENDELSER HANDLINGSPLAN PSYKOSOSIALT OG ORGANISATORISK ARBEIDSMILJØ KONFLIKTSITUASJONER OMSTILLING OG UTVIKLING ARBEIDSTID TILRETTELEGGING AV ARBEIDET FYSISK ARBEIDSMILJØ TILRETTELEGGING AV ARBEIDSPLASSEN INNEMILJØ BYGGESAKER STANSINGSRETTEN ØVRIGE HMS-OMRÅDER AKTUELL LITTERATUR OG LINKER

4 1. Hensikten med veilederen Begrepet helse, miljø og sikkerhet (HMS) omfatter helheten i forståelsen av arbeidsmiljøet. Det er arbeidsgiver som har ansvaret for at HMS blir ivaretatt overfor de ansatte innenfor sitt ansvarsområde. Verneombudet skal, som beskrevet i arbeidsmiljøloven (AML) 6-2, ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet og påse at arbeidsgiver ivaretar sitt ansvar. Det er hovedverneombudene i helseforetakene innen Helse Sør-Øst som står bak denne veilederen for å støtte deg som verneombud i utførelsen av din rolle i det systematiske HMS-arbeidet. Den skal hjelpe deg til å forstå hvordan du kan være pådriver overfor leder og medarbeidere, og samtidig ha en overvåkende rolle i HMS-arbeidet. Veilederen erstatter ikke HMS-håndbøker, interne prosedyrer, kurs og annen opplæring. God HMS-opplæring er essensielt for at du skal kunne gjøre en god jobb som verneombud. Viktig er også et godt og konstruktivt samarbeid med nærmeste leder som har ansvaret for gjennomføringen av det systematiske HMS-arbeidet. Det er også viktig at du finner støtte hos andre verneombud, tillitsvalgte, hovedverneombudet og bedriftshelsetjenesten (BHT) i din virksomhet. Som verneombud må du kjenne til hvilke lover og forskrifter som er gjeldene for HMS-området. For lett tilgjengelighet bør du opprette linker til nettsider som Arbeidstilsynet, Lovdata, interne prosedyrer med mer. Illustrasjon: HMS - Arbeidsmiljø Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøloven n HMS 8 Lover Inkl. AML 4

5 2. Strategi for verneombudene Helse, miljø og sikkerhet får like stort fokus som kvalitet, brukertilfredshet og økonomi. Vår visjon Synlige verneombud utgjør en forskjell i utviklingen av et godt arbeidsmiljø. Våre verdier hver enkelt medarbeider har stor verdi i seg selv medvirkning og samarbeid gir økt kvalitet i det vi gjør trygghet, respekt og samhold for alle kompetanse og handlekraft Våre mål Verneombudene er attraktive samarbeidspartnere Vi har reell medvirkning på de ulike nivåene i helseforetakene. Vi er aktive deltagere på et tidligs mulig tidspunkt i planlegging og gjennomføring av alle saker som vedrører arbeidsmiljøet. Vi tar initiativ til å sette arbeidsmiljøet på dagsorden. Vi har god kommunikasjon med ledere og ansatte. Verneombudene kjenner sin rolle Vi er kompetente og faglig oppdaterte. Vi skal bidra aktivt til utviklingen av et helsefremmende arbeidsmiljø. Verneombudet er en del av et organisert nettverk Vi har faste møter med leder og tillitsvalgt. Vi deltar i faste møter innad i vernetjenesten. Vi ser på verneombudsmøtene som en del av våre oppgaver. Vi har tilgang til kurs og seminarer. 5

6 3. Ta tak i vervet! Verneombudet skal ha en aktiv rolle i virksomhetens HMS-arbeid. Verneombudet skal også tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor ombudets verneområde, herunder etablering, utøvelse og vedlikehold av internkontrollsystemet i virksomheten. (Arbeidstilsynets faktasider) Som verneombud er dine oppgaver og rolle beskrevet i lov og forskrift, og loven regulerer også din rett til medvirkning og stansningsrett. Men for å fungere godt som verneombud må du selv tenke igjennom hva du kan gjøre for å få dette til på en god måte. De beste verneombudene er de som tar initiativ til dialog, samarbeid og selvutvikling. Som verneombud er det viktig at du jobber strukturert og målrettet. Ha oversikt over verneområdet og skaff deg oversikt over de viktigste arbeidsmiljøutfordringene. Bli kjent med dine kollegaer, leder og tillitsvalgte og avklar forventninger til hverandre. I dette kapittelet sies det noe om arbeidsprosesser, opplæring og samarbeidsaktører Verneombudsarbeid Et verneombud har mange oppgaver, og det kan ofte være vanskelig å vite hvordan man skal gå frem i de ulike sakene. I dette kapitlet blir arbeidsprosessen beskrevet for de ulike HMS-temaene som blir trukket fram. Denne metoden kan ha overføringsverdi til andre saker du jobber med som verneombud. Du må ha et klart bilde av mål og hensikt, kjenne de viktigste reglene i lov og forskrift og systematisere arbeidet gjennom forberedelse, gjennomføring, oppfølging og evaluering. Her er en modell som viser prosessen. Mål og hensikt Forberedelse Gjennomføring Oppfølging og evaluering 3.2 Opplæring og kompetanseplanlegging I arbeidsmiljølovens 6-5 (1) er det nedfelt at arbeidsgiver skal sørge for at verneombudet får den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre vervet på forsvarlig måte. Det er også i forskrift påpekt at verneombudene skal gjennomføre HMS-grunnopplæring (ofte omtalt som 40- timers kurs). Kompetansen kan økes på mange måter. For eksempel: E-læring Interne kurs som sykehuset arrangerer Eksterne kurs Litteratur og ressurser på internett Tema på verneombudsmøter Samarbeid med andre aktører innen arbeidsmiljø 6

7 I Helse Sør-Øst er det utarbeidet et e-læringskurs, HMS-innføring, i Læringsportalen som er gjort tilgjengelig for helseforetakene i foretaksgruppen. Dette kurset tilbys blant annet som en forberedelse til HMS-grunnopplæringen for verneombud, ledere og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget (AMU). Leder og verneombud skal ha regelmessige samtaler hvor det blant annet planlegges for videre kompetanseheving i forbindelse med verneombudsarbeidet. 3.3 Samarbeidsaktører Samarbeid og forståelse for hverandres roller er en forutsetning for å kunne skape et godt arbeidsmiljø. Ulike roller kan gi ulike føringer for hvordan man nærmer seg en sak. Man bør være bevisst på dette da det kan komme saker hvor det er vanskelig å bli enige. Det er leder som har ansvaret for det systematiske HMS-arbeidet innenfor ditt verneområde. Det er derfor viktig med regelmessige møter/dialog mellom leder og verneombud. På en lokal arbeidsplass er leder, tillitsvalgte og øvrige medarbeidere verneombudets samarbeidspartnere. Du bør bestrebe tett dialog med de ansatte da det er de du representerer - det er de ansatte som gir oss legitimitet. Verneombudsmøter er viktige for å dele erfaringer og problemstillinger med hverandre. De er også et opplæringsforum, og må sees på som en del av det obligatoriske vernetjenestearbeidet. Som verneombud kan du også dra veksel på hovedverneombudet og bedriftshelsetjenesten (BHT). Det er naturlig å henvende seg til hovedverneombudet for å søke råd i vanskelige og krevende arbeidsmiljøspørsmål. BHT er en støttespiller både i forhold til helseforebyggende arbeid og i forhold til helseskader/arbeidsbelastninger. Som verneombud må du være tilgjengelige for de ansatte i ditt verneområde. Det er nyttig å få skriftlige henvendelser, men det skal være lav terskel for å kunne kontakte verneombudet. Arbeidstakere har en selvstendig plikt til å orientere leder, men kan alltid be om råd fra verneombudet. Som verneombud bør du informere dine medarbeidere. Bruk noen minutter fast på personalmøter og via e-post og oppslagstavle til å orientere om aktuelle saker. 3.4 Bedriftshelsetjenesten (BHT) BHT er en viktig aktør og samarbeidspartner for verneombudene. BHT skal bistå arbeidsgiver, arbeidstakere, AMU og verneombud med å skape sunne og trygge arbeidsforhold. BHT har etter arbeidsmiljøloven en fri og uavhengig rolle. De kan gi råd og veiledning innen det psykososiale og det fysiske arbeidsmiljø slik som generelt HMS-arbeid, arbeidsmedisin, personalrettet smittevern med mer. De har ulike profesjoner å spille på, og vil kunne medvirke i blant annet sykefraværsarbeid, rusforebyggende arbeid, ergonomi og innklima. Alle helseforetak skal være knyttet til en bedriftshelsetjeneste. BHT er nærmere beskrevet under Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet i arbeidsmiljølovens 3-3. Verneombudene har en rolle i forhold til å være pådriver for at BHT blir benyttet som en ressurs. BHT skal også ha et forebyggende fokus, og ikke bare benyttes når skade allerede har oppstått. 7

8 3.5 Arbeidsmiljøutvalget (AMU) I likhet med verneombudsordingen, er det også lovpålagt at alle virksomheter skal nedsette et arbeidsmiljøutvalg (AML 7-1). Dette gjelder virksomheter med mer enn 50 ansatte. Helseforetakene som er store og komplekse kan ha et hoved-amu i tillegg til lokale AMU. Hovedverneombudet representerer arbeidstakersiden som fast representant i AMU, men også i lokalt AMU skal et verneombud være representert. AMU sine oppgaver er definert i arbeidsmiljøloven 7-2. Oppgaven for et AMU vil være å tilse et helsefremmende arbeidsmiljø i trå med arbeidsmiljøloven. Det krever engasjement fra alle medlemmene hvis utvalget skal være et levende fora. I AMU kan verneombudet fremme saker som ikke lar seg løse lokalt, eller som er av overordnet karakter. Gode tips eller spørsmål du bør stille før du vil sende en sak til AMU: Er saken prøvd løst lokalt? Har du prøvd å løfte saken til hovedverneombudet? Lag gjerne forslag til vedtak som du legger ved saken. Hvis tiltaket koster penger - lag gjerne et kostnadsoverslag. Samarbeid gjerne med tillitsvalgte eller andre verneombud. 3.6 Verneombudet og tillitsvalgtes forankring Verneombudets forankring er i arbeidsmiljøloven, og tillitsvalgtes forankring er i arbeidsmiljøloven og hovedavtalen. Her ser du en modell som illustrerer dette: Her er noen eksempler: Verneombud Offentligrettslig del i AML Kap 1-7 (10) Ufravikelig (kan ikke forhandles om) Representerer alle ansatte Miljødelen (vernebestemmelsene) Tillitsvalgt Privatrettslig del i AML Kap Tariffavtale, Hovedavtale kan avtales Representer sine medlemmer Forhandlinger Tillitsvalgte har også en viktig funksjon på arbeidsplassen, og sammen skal vi jobbe mot et felles mål om et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. For best mulig resultat forutsettes det at det er godt samarbeid mellom leder, tillitsvalgt og verneombud der man drar veksel på hverandres kompetanse. 8

9 Samarbeid med tillitsvalgte Eksempler på områder det er naturlig for verneombud og tillitsvalgte å samarbeide på er i forhold til arbeidstid, endringsprosesser, mobbing og det som omhandler krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling (AML 4-2 og 4-6). I tillegg er også AMU en viktig samarbeidsarena for verneombud og tillitsvalgte/ansatterepresentanter. Noen kjennetegn på godt samarbeid: har en felles forståelse av at samarbeid handler om å finne løsninger prøver å skape vinn/vinn-situasjoner respekterer den andre part holder ord forstår hverandres roller kan stole på hverandre tåler å bli motsagt klarer å skille sak og person 4. Systematisk HMS-arbeid Krav til et systematisk HMS-arbeid er beskrevet under Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet i arbeidsmiljølovens 3-1, og er et krav i blant annet Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften). Systematisk HMS-arbeid er en dynamisk arbeidsprosess. Et system har ingen hensikt om det ikke brukes aktivt, evalueres og forbedres. 9

10 4.1 HMS-systemet Alle helseforetak har et elektronisk HMS-system/håndbok som inneholder relevante prosedyrer og linker. Verneombudet skal kjenne godt til de overordnede HMS-prosedyrene, i tillegg til de som gjelder for eget verneområde. Internkontrollforskriften stiller krav til det systematiske HMS-arbeidet. Dette forankres i interne prosedyrer i helseforetakene. 4.2 HMS-runde/vernerunde HMS-runde/vernerunde skal gjennomføres regelmessig, og minst en gang i året. Leder har ansvaret for gjennomføringen, men verneombudet skal alltid delta ved planleggingen, gjennomføringen og oppfølgingsarbeidet. Som verneombud kan du foreslå at andre ressurspersoner, for eksempel fra BHT eller tillitsvalg, kan være med. Leder bør sørge for tilbakemeldingsmøte med alle ansatte i forhold til de funnene som er gjort etter gjennomført runde. (Eventuelt som et eget punkt/sak på et vanlig personalmøte.) Gode tips eller spørsmål du bør stille nå du går HMS-/vernerunde: Sett av tid til å planlegge HMS-/vernerunden sammen med din leder. Ta gjerne selv initiativ til dette. Vis at du er interessert og at du er en ressurs for din leder. Det er ofte lurt å sette av god tid til selve runden. Del den gjerne opp i flere omganger hvis det passer best for dere. Er alle ansatte informert om at det skal gjennomføres HMS-/vernerunde? Det er viktig at ansatte får forberedt seg slik at de har muligheten til å komme med innspill til kartleggingen. 4.3 Risikovurderinger Helseforetakene har ulike kartleggingsverktøy knyttet til vurdering av risikoer og konsekvenser. Risikovurderinger/konsekvensanalyser/risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) kan benyttes for å avdekke risikonivået innenfor HMS-områdene. Leder skal, sammen med verneombudet og eventuelt andre, risikovurdere de områdene hvor risikonivået ikke er kjent eller hvor det foreligger mistanke om at risikonivået er endret. Gode tips eller spørsmål du bør stille når du er med og gjennomfører en risikovurdering: Hvem deltar, og har de tilstrekkelig kompetanse på området de risikovurderer - behersker de metoden? Bruk gjerne tidligere erfaringer, avviksmeldinger, sykemeldinger, eller andre risikovurderinger som bakgrunnsmateriell. Ha tydelige mål for risikovurderingen. 10

11 4.4 Medarbeiderundersøkelsen Alle helseforetakene i Helse Sør-Øst er knyttet til den regionale medarbeiderundersøkelsen. Dette er en årlig kartlegging hvor medarbeiderne gir tilbakemelding først og fremst på de psykososiale og organisatoriske forholdene innenfor sin enhet. Her har verneombudene en rolle både i forhold til å oppmuntre medarbeiderne til å delta, og i forhold til planleggingen og gjennomføringen av det lokale oppfølgingsarbeidet. Gode tips eller spørsmål rundt gjennomføring av medarbeiderundersøkelsen: Har du snakket med din leder om hvordan undersøkelsen skal gjennomføres? Er dere tidlig ute slik at det ikke blir hastverksarbeid? Sett deg inn i prosedyren for medarbeiderundersøkelsen. Der får du en nøye beskrivelse av hvordan før- og etterarbeidet skal gjennomføres. Påse at alle ansatte har tilrettelagt tid til å svare på undersøkelsen, og at de som ikke naturlig har tilgang til PC i arbeidstiden får det. Er du verneombud på et sted der det jobber ansatte som ikke behersker norsk - påse at de får den hjelpen de trenger. Sørg for at det blir gitt informasjon både i forkant og etterkant av undersøkelsen, og at de ansatte har reell medvirkning. 4.5 Avvik og uønskede hendelser Alle helseforetakene har et elektronisk kvalitetsforbedringssystem hvor HMS-avvik og uønskede hendelser skal registreres. Verneombudene bør bruke sin pådriverrolle og oppmuntre til å melde avvik. Oppfølgingen av meldte saker er nærmeste leders ansvar, og avvikene bør behandles og lukkes i samarbeid med verneombudet. Verneombudet skal ha tilgang til HMS-avvikene i sitt verneområde, og skal påse at ingen avvik lukkes uten adekvate tiltak (AML 6-2 (5)). Gode tips eller spørsmål du bør stille når du jobber med avvik: Hvordan er kulturen for å melde avvik hos dere? Har dere rutiner for å følge opp avvik? Sørg for at avvik er et fast tema på personalmøte. Bruk avvikene til å tenke forbedring og ikke let etter syndebukker. 11

12 4.6 Handlingsplan I forbindelse med medarbeiderundersøkelsen er det utviklet en elektronisk handlingsplan hvor utarbeidede tiltak settes inn. Den elektroniske handlingsplanen skal også benyttes til øvrige HMStiltak som nevnt over. Leder skal sette inn prioriterte tiltak i HMS-handlingsplanen på bakgrunn av HMS-/vernerunden, medarbeiderundersøkelsen, HMS-avvik, risikovurderinger med mer. Husk at medarbeiderne skal involveres før ulike tiltak blir prioritert inn i handlingsplanen. Det skal dokumenteres at verneombudet har fått anledning til å kommentere tiltakene. Gode tips eller spørsmål du bør stille i forbindelse med handlingsplanen: Kjenner de ansatte til avdelingens HMS-handlingsplan? Følges HMS-handlingsplanen opp? Er det tydelig hvem som har ansvaret for å følge opp de enkelte punktene i HMShandlingsplanen? Har HMS-handlingsplanen klare tidsfrister? Er det for mange tiltak som er satt opp, slik at planen ikke blir realistisk? Er det satt opp dato for når handlingsplanen skal evalueres? 5 Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø Psykososialt arbeidsmiljø kan forstås som de faktorer på en arbeidsplass som påvirker en arbeidstakers psyke og dermed subjektive opplevelse av velferd eller belastning. I dette inngår blant annet faktorer som samhold, isolasjon, relasjoner mellom ansatt og ledelse, konflikter, mobbing og annen trakassering. Medarbeiderundersøkelsen og medarbeidersamtaler er hovedaktivitene som systematisk overvåker og bidrar til å finne forbedringsområder innen disse feltene. Gode tips eller spørsmål du bør stille når vi jobber med psykososialt arbeidsmiljø: Legges det til rette for personlig og faglig utvikling? Er sosiale arrangementer inkluderende? Godtar vi at kollegaer utsettes for krenkende handlinger? Hvilken kultur har vi for å si fra om mobbing og trakassering? 12

13 Organisatorisk arbeidsmiljø handler blant annet om hvordan arbeidet er tilrettelagt og organisert, hvilken innflytelse den enkelte har over egen arbeidssituasjon, og hvordan de sosiale forholdene er. Organisatoriske forhold dreier seg også om ansvarsforhold, arbeidstid og størrelse på enheter og grupper. Gode tips eller spørsmål du bør stille når vi jobber med organisatorisk arbeidsmiljø: Er det tydelig hvem som har ansvar for hva i virksomheten? Er det samsvar mellom arbeidsoppgaver og ressurser? Er det samsvar mellom ansvar og myndighet? Er vi hensiktsmessig organisert for å utøve arbeidsoppgavene våre? Er det samsvar mellom arbeidsoppgaver og kompetanse? Legges det til rette for samarbeid og medvirkning fra alle ansatte? 5.1 Konfliktsituasjoner Mål og hensikt Mellommenneskelige konflikter vil påvirke arbeidsmiljøet negativt dersom de ikke blir håndtert. Som verneombud må du forsikre deg om at konflikter blir tatt tak i, og at de involverte blir ivaretatt. Loven AML 4-3 Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet (utdrag): (1) Arbeidet skal legges til rette slik at arbeidstakers integritet og verdighet ivaretas. (3) Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden. Forberedelse Verneombudets rolle: Samarbeid med tillitsvalgt og leder for å komme frem til en felles forståelse for at konflikter lettest løses som arbeidsmiljøsaker, og ikke som personalsaker. Se til at lederen blir orientert (helst av den berørte selv) og håndterer saken uten opphold. Tips leder om at de kan søke hjelp og råd hos BHT og/eller HR (personalavdelingen). Gjennomføring Ved mobbing og trakassering har verneombudet plikt til å melde fra til nærmeste leder. Verneombudet kan i slike saker ikke love anonymitet, og dette må formidles til medarbeiderne. Verneombudet bør oppfordre den det gjelder til å melde saken i avvikssystemet, men uten persondata. Se eget foretaks prosedyrer. Lederen har ansvaret for å gripe fatt i saken, men verneombudet må følge aktivt opp. Man skal være støttespiller for den enkelte medarbeider, men også ha fokus på arbeidsmiljøet samlet sett. 13

14 Verneombudet skal alltid kobles inn dersom konfliktsaker virker inn på arbeidsmiljøet generelt og leder ikke tar tak i det. Oppfølging Konflikt- og trakasseringssaker som ikke blir fulgt opp på en tilfredsstillende måte, må løftes til neste organisatoriske nivå. I slike tilfeller løfter verneombudet saken til verneombudet over seg. 5.2 Omstilling og utvikling Mål og hensikt Virksomhetene våre vil alltid være i omstilling og i det må det ses nye muligheter for den enkelte og for arbeidsmiljøet. Målet og hensikten med omstillingen må kommuniseres tydelig, og informasjonen må nå alle medarbeidere. En omstilling innebærer en mulighet for å forbedre arbeidsmiljøet, og bred medvirkning øker muligheten for at vi lykkes. Samtidig må vi være oppmerksomme på at omstillinger kan oppleves som vanskelige og utfordrende, og vi må se til at utfordringene blir håndtert på en god måte. Tenk på hvilke uheldige konsekvenser omstillingene kan medføre; se til at det blir gjort risikovurderinger, og at det blir laget en handlingsplan for risikoreduserende tiltak. Helseforetakene har egne prosedyrer som skal benyttes ved omstilling/endring. Loven AML 4-2 Krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling (utdrag): (3) Under omstillingsprosesser som medfører endring av betydning for arbeidstakernes arbeidssituasjon, skal arbeidsgiver sørge for den informasjon, medvirkning og kompetanseutvikling som er nødvendig for å ivareta lovens krav til et forsvarlig arbeidsmiljø. Forberedelse I Helse Sør-Øst er det utarbeidet 12 prinsipper for medvirkning ved omstilling som er tuftet på hovedavtalen og arbeidsmiljøloven. Verneombudet må sette seg inn i disse prinsippene og øvrige relevante prosedyrer knyttet til omstilling. Samarbeid med leder og tillitsvalgte om en felles forståelse av prosessen er essensielt. Som verneombud bør du aktivt delta i endringsarbeidet i alle aktuelle enheter - medregnet eventuelle arbeidsgrupper. Du skal påse at medarbeiderne får bred medvirkning og blir inviterte til å komme med innspill. Vær opptatt av både hva som gir bra utvikling og hva som kan gi uheldige konsekvenser for arbeidsmiljøet og virksomheten i endringsforslagene. Endringer kan føre til behov for annen kompetanse som vil kreve planer for nødvendig opplæring. Større endringer skal behandles i AMU forkant og underveis i prosessen. 14

15 Gjennomføring Verneombudets rolle: Ha tett dialog og informasjonsutveksling innenfor vernetjenesten og med de tillitsvalgte. Se til at det blir gitt jevnlig informasjon om fremdriften til alle medarbeiderne, og at nye muligheter blir tydelig kommunisert. Som verneombud bør du delta aktivt i alle deler av utviklingsarbeidet. Se til at planer for risikoreduserende tiltak og for opplæring blir fulgt opp. Oppfølging og evaluering Se til at det fortsatt blir gitt informasjon til alle medarbeiderne. Det er viktig å gi støtte til medarbeidere som har vanskelig for å finne sin nye rolle og tipse de hvor de kan få hjelp. Medvirk til å evaluere prosessen og resultatet: Hva har vi lært? Hva kan vi gjøre bedre til neste gang? 5.3 Arbeidstid Mål og hensikt Når en arbeidsplan skal utarbeides, skal verneombudet tas med på råd for å ivareta medarbeidernes helse. Loven AML 4.1 Generelle krav til arbeidsmiljøet (utdrag): (2) Ved planlegging og utforming av arbeidet skal det legges vekt på å forebygge skader og sykdommer. Arbeidets organisering, tilrettelegging og ledelse, arbeidstidsordninger, lønnssystemer, herunder bruk av prestasjonslønn, teknologi, mv. skal være slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger og slik at sikkerhetshensyn ivaretas. Mer om arbeidstid finner du i kapittel 10 i arbeidsmiljøloven. Forberedelse Verneombudets rolle: Tenk over hvordan du som verneombud kan bidra i prosessen, både med tanke på samarbeid med leder, tillitsvalgt og med tanke på resultatet. Undersøk om det er meldt avvik og uønskede hendelser i det elektroniske avvikssystemet som har sammenheng med bemanning, som for eksempel tilfeller med for høyt arbeidspress eller manglende mulighet til spisepause. Undersøk i GAT hvilke eventuelle brudd på reglene for arbeidstid som foreligger. Se på resultatene fra siste medarbeiderundersøkelse. Snakk med kollegaene dine. Sett deg inn i regler for foretakets tilrettelegging i forbindelse med livsfasepolitikk. Påse at viktige prinsipielle spørsmål som vil gjelde flere enheter tas opp i AMU. 15

16 Gjennomføring Ved utarbeidelse av bemanningsplan: Er bemanningen tilpasset ulike aktivitetsnivå? Er det nok personale på jobb for å ivareta sikkerheten? Er det satt av tid til opplæring og kompetanseheving? Ved utarbeidelse av arbeidsplan: Har medarbeiderne hatt anledning til å komme med innspill? Er det tatt hensyn til individuelle behov, blant annet etter AML 4-6? Er det gjort en helhetsvurdering med tanke på arbeidsmiljøet? Er det tatt nok hensyn til hviletid - særlig mellom kveldsvakt og dagvakt? Er vaktbelastningen riktig vurdert? OBS! Avtaler om arbeidstidsberegninger skal inngås skriftlig med de tillitsvalgte, ikke med verneombudet. Oppfølging og evaluering Gjennomfør en evaluering av prosessen. Noter deg hva som gikk bra og hva som kunne fungert bedre. Følg med i GAT. Følg med i det elektroniske avvikssystemet. Snakk med dine kollegaer hvordan opplever de arbeidsplanen? 5.4 Tilrettelegging av arbeidet Mål og hensikt Arbeidssituasjonen skal legges til rette for den enkelte medarbeider, i tillegg til at det legges særskilte krav til tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne. Som verneombud skal du påse at din leder legger til rette for at den enkelte medarbeiders behov blir ivaretatt, samtidig som det blir sett på betydningen for hele arbeidsmiljøet. Loven AML 4-2 Krav til tilrettelegging, medvirking og utvikling (utdrag): (2) I utformingen av den enkeltes arbeidssituasjon skal: a) det legges til rette for at arbeidstaker gis mulighet for faglig og personlig utvikling gjennom sitt arbeid, b) arbeidet organiseres og tilrettelegges under hensyn til den enkelte arbeidstakers arbeidsevne, kyndighet, alder og øvrige forutsetninger. AML 4-6 Særlig om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne (utdrag): (1) Hvis en arbeidstaker har fått redusert arbeidsevne som følge av ulykke, sykdom, slitasje e.l. skal arbeidsgiver, så langt som det er mulig, iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal kunne beholde eller få et passende arbeid. Se også: AML 1-1 c og e, 2-3 (2) a og b og resten av

17 Forberedelse Sett deg inn i virksomhetens interne planer om tilrettelegging. Sett deg inn i intensjonsavtalen Inkluderende Arbeidsliv (IA) som er underskrevet av partene i arbeidslivet. Avklar i samarbeid med leder hvilke muligheter som finnes. Få en oversikt over andre tilretteleggingstiltak som allerede er satt i verk Sørg for tett dialog med leder og tillitsvalgte, og at du blir involvert/tatt med på råd i forhold til tiltak som har arbeidsmiljømessige konsekvenser. Gjennomføring Påse at leder ivaretar tilretteleggingsplikten. Vurder de arbeidsmiljømessige konsekvensene av tilretteleggingen som er gjort med tanke på eventuelt økt belastning for andre arbeidstakere. Bør tiltak gjennomføres selv om det medfører økt belastning for medarbeiderne? Oppfølging og evaluering Se til at tiltak blir evaluert for både arbeidstakeren med redusert arbeidsevne og for det totale arbeidsmiljøet når tiltak har konsekvens for flere. Kan erfaringene dere har gjort brukes videre i forebyggende arbeid? 6. Fysisk arbeidsmiljø Det fysiske arbeidsmiljøet omhandler i hovedsak innemiljøet og ergonomiske forhold. 6.1 Tilrettelegging av arbeidsplassen Mål og hensikt Mye av bygningsmassen i helseforetakene er preget av vedlikeholdsetterslep. Flere steder mangler det også tilpasning i forhold til dagens drift. Som verneombud må vi forsikre oss om at dette alltid er på agendaen og får høy prioritet. Det må jobbes systematisk etter en utarbeidet prioritering slik at det kan resultere i et fullt forsvarlig fysisk arbeidsmiljø for alle medarbeidere. Loven AML 4-4 Krav til det fysiske arbeidsmiljøet (utdrag): (2) Arbeidsplassen skal innredes og utformes slik at arbeidstaker unngår uheldige fysiske belastninger. Nødvendige hjelpemidler skal stilles til arbeidstakers disposisjon. Det skal legges til rette for variasjon i arbeidet og for å unngå tunge løft og ensformig gjentakelsesarbeid. Ved oppstilling og bruk av maskiner og annet arbeidsutstyr skal det sørges for at arbeidstaker ikke blir utsatt for uheldige belastninger ved vibrasjon, ubekvem arbeidsstilling o.l. 17

18 Forberedelse Gjennom den årlige HMS-/vernerunden, hvor verneombudet sammen med leder har en aktiv rolle, er det viktig å gå igjennom status vedrørende tilrettelegging av arbeidsplassene. I tillegg til dette kan du som verneombud ha fått henvendelser fra medarbeidere som opplever store belastninger knyttet til sin fysiske arbeidsplass. Det kan også være aktuelt å starte med en risikovurdering for å danne seg et bilde av alvorlighetsgraden og omfanget av utfordringsbildet. Gjennomføring Den enkelte medarbeider har plikt til å benytte de tilgjengelige hjelpemidlene som arbeidsgiver stiller til disposisjon. Prioriteringsrekkefølge må først og fremst gjøres på bakgrunn av alvorlighetsgrad og med forankring i lov og forskrift. Som verneombud bør du kjenne til hvor du finner relevante forskrifter og veiledninger i forhold til krav til tilrettelegging av arbeidsplassen. På den måten kan du være med å påvirke leder til å gjøre de rette prioriteringene. Tiltak utarbeides av leder og verneombud sammen med aktuelle medarbeidere. Sørg for at det settes frist for gjennomføringer. Ergonomirådgiver fra BHT bør kontaktes før tiltak blir iverksatt dersom det er behov for særskilt veiledning. Oppfølging og evaluering Verneombudet må påse at fristene for gjennomføring av tiltak blir fulgt opp. Dersom en frist ikke overholdes ber du om at det settes opp en ny dato. Større tiltak som utløser kostnader som ligger utenfor enhetens økonomiske ramme må løftes videre i linjen, og det bør vurderes om den skal meldes inn som sak i AMU. Her kan linjen i vernetjenesten benyttes for å føre saken videre. 6.2 Innemiljø Mål og hensikt Med innemiljø tenkes det på forhold som lys, lyd, temperatur, luftkvalitet og renhold. Det er viktig å ha som mål at innemiljøet er av en slik kvalitet at medarbeiderne ikke utsettes for helsemessige belastninger. Loven AML 4-4. Krav til det fysiske arbeidsmiljøet (utdrag): (1) Fysiske arbeidsmiljøfaktorer som bygnings- og utstyrsmessige forhold, inneklima, lysforhold, støy, stråling o.l. skal være fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes helse, miljø, sikkerhet og velferd. Forberedelse Funn etter HMS-/vernerunden eller henvendelser fra medarbeidere knyttet til innemiljø gir grunnlaget for hvordan du kan agere for at forholdene kan bli utbedret. 18

19 Verneombudet skal involvere leder i forhold til henvendelser gjeldende innemiljø. Dere kan sammen bli enige om bistand fra yrkeshygieniker fra BHT/HMS-avdelingen dersom det er behov for nærmere undersøkelser/kartlegginger. Gjennomføring Eventuelle måleresultater fra yrkeshygieniker må tas på alvor, og relevante tiltak må settes i verk ut i fra funn. Tiltak som skal gjennomføres settes inn i HMS-handlingsplanen (mange helseforetak benytter elektroniske HMS-handlingsplaner). Er det forhold i innemiljøet som vurderes som fare for liv eller helse må strakstiltak iverksettes. Oppfølging og evaluering Verneombudet skal påse at leder følger opp at tiltak blir gjennomført innen den fristen dere er blitt enige om. Du bør også høre med dem du fikk henvendelsen fra om de kan bekrefte at iverksatte tiltak har gitt tilfredsstillende virkning. 6.3 Byggesaker Mål og hensikt Med byggesaker tenkes det på mindre og større ombygginger, nybygg eller renoveringer. Det er viktig å påse at de fysiske arbeidsplassene blir funksjonelle, og at et godt inneklima og fysiske/ergonomiske forhold blir godt tilrettelagt. Dette gjelder også i forhold til universell utforming (bl.a. Plan- og bygningsloven) med fokus på å ivareta de med ulik funksjonshemming (bevegelse, syn, hørsel, orientering, miljøoverfølsomhet med mer). Forberedelse Sett deg inn i, sammen med leder og øvrige ansatte, de planene (tegninger, beskrivelser med mer) som vil berøre ditt fysiske verneområde. Finn frem relevante forskrifter og veiledninger fra Arbeidstilsynets nettsider. Helseforetakets eiendomsavdeling er også en selvsagt samarbeidspartner og de som sitter med den faglige kompetansen i forhold til iverksettelse av planene som foreligger. Yrkeshygieniker fra BHT kan også gi råd i forhold til belysning, ventilasjon og i forhold til valg av materialer som får betydning for inneklimaet i arbeidslokalene. AMU skal også involveres i ombygginger og større renoveringer. Det er viktig med en god og grundig forberedelse i byggesaker. Ytterlige omgjøringer i etterkant på grunn av dårlig planlegging blir både kostbart og frustrerende for de som skal oppholde seg i de nye eller renoverte lokalene. Ha en tett dialog med hovedverneombudet som sitter som representant i AMU. Gjennomføring Når byggearbeidene skal igangsettes må verneombudet følge med i byggeprosessen og påse at planene blir fulgt. Er det ting du blir usikker på underveis, kan det være greit å kontakte noen av ressurspersonene du har samarbeidet med i forberedelsesfasen. Oppfølging og evaluering Sørg for at det blir utført en HMS-runde før endelig ferdigstillelse for å påse at det ikke foreligger noen mangler eller feil etter at arbeidet er sluttført. 19

20 7. Stansingsretten Mål og hensikt Stansningsretten må ikke brukes for å presse gjennom saker som verneombudet er opptatt av. Retten benyttes i de tilfeller og omfang som er nødvendig for å avverge umiddelbar fare for liv eller helse. "Stansingsretten brukes forsiktig - som en kårde og ikke som en klubbe." Loven AML 6-3 Verneombudets rett til å stanse farlig arbeid (1) Dersom verneombudet mener at det foreligger umiddelbar fare for arbeidstakernes liv eller helse, og faren ikke straks kan avverges på annen måte, kan arbeidet stanses inntil Arbeidstilsynet har tatt stilling til om arbeidet kan fortsette. Arbeidet må bare stanses i det omfang verneombudet anser det nødvendig for å avverge fare. (2) Stansingen og grunnen til den skal omgående meldes til arbeidsgiveren eller dennes representant. (3) Verneombudet er ikke erstatningsansvarlig for skade som påføres virksomheten som følge av at arbeidet stanses i henhold til bestemmelsen i første ledd. Forberedelse Vanligvis kan det ta tid å gjennomføre arbeidsmiljøtiltak. Er det umiddelbar fare for arbeidstakernes liv eller helse som ikke kan avverges på annen måte, har du både rett og plikt til å stanse arbeidet inntil Arbeidstilsynet har tatt stilling til om arbeidet kan fortsette. Det er å anbefale at du søker råd hos ditt hovedverneombud, Arbeidstilsynet eller BHT om du er i tvil om hva du skal gjøre. De vil gi deg råd og veiledning. Dette for å sikre en god og forsvarlig prosess. I mange tilfeller vil det være naturlig at ledelsen får mulighet til å ordne opp, og selv stenge det farlige eller helseskadelige arbeidet. Gjennomføring Stans av arbeid og årsak skal straks meldes til arbeidsgiver. Arbeidet må bare stanses i det omfang verneombudet mener er nødvendig for å avverge faren. I visse tilfeller kan verneombudet også stanse arbeidet dersom påvirkningen på arbeidstaker(e) har pågått over lang tid og på et gitt tidspunkt vurderes å gi akutt fare for liv eller helse. Verneombud er ikke ansvarlig for tap som er en følge av at arbeidet stanses. Dette gjelder også selv om det skulle vise seg at verneombudet overvurderte risikoen og stansingen derfor ikke var nødvendig. Hovedverneombudet har samme rett til å stanse arbeid som verneombudet. Det betyr at hovedverneombudet kan stanse et arbeid uavhengig av det enkelte verneombuds vurdering. Hvis et verneombud har stanset et arbeid, kan ikke hovedverneombudet omgjøre denne beslutningen. Oppfølging og evaluering Det er Arbeidstilsynet som i etterkant av stansen må vurdere hva som må til for at stansningen kan oppheves. 20

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Verneombodsarbeid slik kan det gjerast. Verneombodsarbeid. ein sjølvsagd del av arbeidsdagen.

Verneombodsarbeid slik kan det gjerast. Verneombodsarbeid. ein sjølvsagd del av arbeidsdagen. Verneombodsarbeid slik kan det gjerast Verneombodsarbeid H M S slik kan det gjerast ein sjølvsagd del av arbeidsdagen. 1 Forord Denne boka er eit resultat av samarbeid i vernetenesta i Helse Vest. Mykje

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Publikasjonen er revidert flere ganger siden den første gang ble utgitt i 1977. Mars 2000 Typografisk oppsett er endret. Ajourført

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten HMS-kultur i politi- og lensmannsetaten Politidirektoratet 2010 Personalavdelingen, HMS-seksjonen Forfatter: Per Oskar Strand 1. utgave. Oslo 2007, 4 000 eksemplarer 2. utgave. Oslo 2010, 4 000 eksemplarer

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Vannskader Innbrudd/hærverk Dagtid: 5523 Vakttelefon: 48 21 84 14 Drift og utbygging Meldes: Postmottak.

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Hovedprosjektrapport Del I Ekstern del God Vakt! arbeidsmiljø i sykehus Oppsummering etter tilsyn i landets sykehus 2005 Prosjektnummer:

Detaljer

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen VEILEDER Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 3.opplag 2012 Illustrasjoner

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen Idébanken inkluderende

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynets organisasjon 2 Mål og resultatkrav 5 Resultatperspektivet 8 Forebygging av ulykker 8 Skadelig kjemisk påvirkning 9 Organisatoriske arbeidsforhold 10 Ergonomiske

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer

Verne- og miljøarbeid om bord på skip

Verne- og miljøarbeid om bord på skip FOR SJØSIKKERHET I ET RENT MILJØ Foto: Jörgen Språng, Fotokonkurransen for sjøfolk Foto i runding: Rune Kvamme, Fotokonkurransen for sjøfolk Verne- og miljøarbeid om bord på skip Kravene er fastsatt i

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 2 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid SKOGBRUKETS HMS-UTVALG Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid INTERNKONTROLL hos... Dato:... Daglig leder:... Systematisk HMS-arbeid for små og mellomstore bedrifter i skogbransjen. Revidert og

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer