SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST"

Transkript

1

2 SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST

3 POST

4 POST SVEIN TORE NILSEN PER HELGE STOVELAND SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 (Redaksjonen avsluttet februar 2012) OSLO FEBRUAR 2012

5 POST Skattebetalerforeningen Det må ikke kopieres fra denne boka ut over det som er tillatt etter bestemmelsene i «lov om opphavsrett til åndsverk» og «lov om rett til fotografering» eller det som er skriftlig avtalt med Skattebetalerforeningen. Brudd på disse bestemmelsene vil bli anmeldt. Forsidebilde: Sats: Trykk/innbinding: Opplag: Sverre Schyberg Olsen Laboremus Sandefjord AS 07 Gruppen AS I tillegg gis boken ut elektronisk til Skattebetalerforeningens medlemmer. ELEKTRONISK UTGAVE AV SKATTE-NØKKELEN Fra midten av mars 2012 vil elektronisk utgave av Skatte-Nøkkelen ligge på medlemssidene på FORBEHOLD Skattebetalerforeningen har lagt vekt på at all informasjon som gis skal være så korrekt som mulig, men må fraskrive seg ethvert ansvar for direkte og indirekte tap som følge av at en part innretter seg etter informasjon/opplysninger som står i våre trykksaker og på våre web-sider.

6 Forord POST Skattebetalerforeningens håndbok om skatt har i mange år vært en bestselger blant norske skattehåndbøker. Tusener av skattytere bruker den som selve NØKKELEN til skatteproblemene. Boken beskriver reglene som gjelder for inntektsåret Boken kjennetegnes ved at den er oversiktlig, lett å bruke og med mange praktiske eksempler. Den er derfor velegnet for både enklere og mer kompliserte skatteforhold. Intensjonen er at man først og fremst skal få en rask og pålitelig informasjon om de viktigste skattespørsmål for lønnstakere og pensjonister, og i en viss utstrekning for næringsdrivende. For mer krevende skattejuridiske utredninger må boken selvsagt suppleres med en rekke andre kilder. Boken blir særlig verdifull ved at den kommenterer samtlige poster som er relevante ved innlevering av selvangivelsen. I tillegg inneholder boken en alfabetisk emnedel en egen ABC-del med konsentrerte artikler om sentrale emner. Denne delen gir både utfyllende informasjon når selvangivelsen skrives og gjør samtidig boken til en nyttig skattehåndbok for hele året. Vi vil anbefale boken til alle skattebetalere som ønsker å sette seg nærmere inn i den mest betydningsfulle utgiftsposten i privatpersoners økonomi, skatt. Det kan her som på mange andre områder lønne seg å være orientert og oppdatert! Med vennlig hilsen SKATTEBETALERFORENINGEN Karine Ugland Virik Administrerende direktør Vi vil takke tidligere medforfattere, ansatte i Skattebetalerforeningen og Skatteetaten for nyttige innspill og hjelp med denne utgaven av Skatte-Nøkkelen. En spesiell takk til Bjørnar Andorsen og Sigmund Wiker. Oslo, januar 2012 Svein Tore Nilsen Per Helge Stoveland

7 POST

8 Innholdsfortegnelse Henvisninger til poster i selvangivelsen...11 Lovhenvisninger/forkortelser m.m...13 Innledning...17 SELVANGIVELSEN POST FOR POST...19 Aksjefond og andre verdipapirfond...97 Aksjeopsjoner i arbeidsforhold...97 Aksjer ansattes kjøp til underkurs...97 Aksjer beholdnings-/ realisasjonsoppgave...98 Aksjer formuesbeskatning Innledning Verdsettelse av aksjer Verdsettelse av andeler i verdipapirfond Aksjer gevinst/tap ved realisasjon Hovedregel Anvendelsesområdet hva regnes som aksje? Hva regnes som realisasjon? Dine plikter ved realisasjon av aksjer, aksjefond mv Hovedreglene om gevinst- og tapsberegning Tidfesting av gevinst/tap Overgangsregler for aksjer ervervet før Lån av verdipapir og shortsalg Aksjer utbyttebeskatning Skatteplikt for utbytte Fremføring av udekket godtgjørelse fra 2005 eller tidligere Skjerming Utbyttebegrepet Tilordning hvem skal skattlegges for utbytte? Alminnelig inntekt Arbeidsreise/yrkesreise Innledning Arbeidsreise eller yrkesreise? Hva regnes som fast arbeidssted? Arveavgift Avgiftsplikten (arv og visse gaver) Avgiftssatser Avgiftsberegningen Skatteplikt ved realisasjon av gjenstand ervervet ved arv eller gave Meldeplikten Innbetaling av arveavgiften Ettergivelse eller nedsettelse mv. av arveavgift Avskrivninger (saldoavskrivninger) Saldoavskrivninger Oversikt over avskrivningsgrupper/ avskrivningssatser Realisasjon av avskrivbare driftsmidler Barnepass Regler som gjelder for barnets foreldre Regler som gjelder for barnepasser (dagmamma, praktikant o.l.) som passer barn i barnets hjem Barnepasser (dagmamma o.l.) som passer barn hjemme hos seg selv (ikke familiebarnehage) Familiebarnehage Betinget skattefritak Betinget skattefritak ved makeskifte Betinget skattefritak ved ufrivillig realisasjon Betinget skattefritak ved innløsning av festet tomt Bil (Bilgodtgjørelse/firmabil/yrkesbil) Bilgodtgjørelse Firmabil (privat bruk av arbeidsgivers bil) Bruk av egen eller leaset bil i yrket/næringen Kjørebok Formuesligning av bil Føring i selvangivelsen Bindende forhåndsuttalelser Innledning Hvem kan be om forhåndsuttalelse? Hva kan du få uttalelse om? Hvem avgir forhåndsuttalelse Anmodningens form og innhold Gebyr Avslag på anmodningen Formelle regler om selve avgivelsen av forhåndsuttalelsen Uttalelsens bindende kraft Ingen klageadgang på avgitt forhåndsuttalelse Eksempel Bolig og fritidseiendom Innledning Fritaksligning Regnskapsligning (direkte ligning) Hva lønner seg, fritaksligning eller regnskapsligning? Andels- og aksjeleiligheter i boligselskaper (borettslag og boligaksjeselskap) Eiendom i utlandet Tidspunktet for fradrag Erstatning Avskrivninger Salg av eiendom Formue Boligsparing for ungdom (BSU) Vilkår for opprettelse av konto Sparebeløpet Skattefradraget Anvendelse av sparemidler Kontraktsbrudd Skattetillegg ved bruk av sparebeløpet til annet enn boligformål Rett til boliglån Deltakermodellen Domstolsprøving av skattespørsmål Innledning Må jeg ha klaget på ligningen før jeg kan gå til domstolene? Frist for å reise søksmål Nye bevis for domstolene Egenkapitalbevis Innledning Gevinst/tap ved realisasjon av egenkapitalbevis POST 7

9 POST 3 Avkastning (årlig rente) av egenkapitalbevis Ansattes kjøp av egenkapitalbevis til underkurs Fordel ved opsjon i arbeidsforhold Formuesbeskatning av egenkapitalbevis Ektefeller Ektefeller/meldepliktige samboere Ektefeller som lignes hver for seg Ektefeller som lignes sammen Elektronisk kommunikasjon Innledning Adgang til privat bruk vilkår for beskatning Hva inngår i begrepet EK-tjenester Beregning av fordelen hvis arbeidstaker har adgang til EK-tjenester (sjablonregelen) Fradrag for kostnad til elektronisk kommunikasjon Enslig forsørger Personfradrag Foreldrefradrag Ettergivelse, nedsettelse eller betalingsutsettelse av skatten Innledning Lempning som følge av skyldnerens personlige forhold Lempning som følge av forhold ved fastsettelsen av kravet Taushetsplikt Klage Folketrygden Innledning Trygdeavgiften Arbeidsgiveravgiften Pensjonspoeng Ytelser fra folketrygden Forhåndsligning Dødsbo Midlertidig opphold i Norge Selvangivelse Gjennomføring av forhåndsligning Klage/endring Forsørgede personer Barn som er 16 år eller yngre Barn som er 17 år eller eldre Særskilt inntektsfradrag for barn Engangserstatning for personskade/tap av forsørger Gevinst og tap ved realisasjon av formuesobjekter Hovedregel og unntak Realisasjonsbegrepet Bolig benyttet til egen bruk Andelsleiligheter/aksjeleiligheter/ obligasjonsleiligheter Fritidseiendom Utleieeiendommer hvor selgeren ikke har hatt sin faste bolig Tomter og rettigheter i fast eiendom Beregning av gevinst/tap Formuesobjekter (eiendommer mv.) ervervet ved gave Arvede formuesobjekter (eiendommer mv.) Tidfesting av gevinst eller tap Gevinst/tap ved realisasjon av verdipapirer Gevinst ved realisasjon av gårdsbruk og skogbruk Realisasjon av avskrivbare driftsmidler Innsynsrett utkast til vedtak Juridisk bistand/prosesskostnader Kostnader som gjelder inntektserverv Kostnader til skattejuridisk bistand Klage/endring av ligning Innledning Endring etter klage Endring uten klage Summarisk endring Renteberegning ved endring av ligning Dekning av sakskostnader Kost og Losji Fri kost og losji i arbeidsforhold Kost- og losjikostnader ved yrkesreiser/ arbeidsopphold utenfor hjemmet med overnatting Kost- og losjigodtgjørelse ved yrkesreiser/ arbeidsopphold utenfor hjemmet med overnatting Kostgodtgjørelse ved tjenestereiser mv. uten overnatting innenlands og utenlands Statens særavtale for reiser utdrag Langtransportsjåfører som ikke er næringsdrivende Krav om dokumentasjon eller sannsynliggjøring Kostbesparelse Småutgifter Utlendinger som er skattepliktige til Norge Ligningsmyndighetene Innledning Ligningsmyndighet Ligningsbehandlingen Lønns- og trekkoppgaven Blankettene Utfylling av lønns- og trekkoppgaven Koder hentet fra kodeoversikten Meldepliktige samboere Obligasjoner (gjeldsbrev) Hovedregel og unntak Hva menes med mengdegjeldsbrev Nærmere om andre obligasjoner/gjeldsbrev Valutagevinst/-tap ved realisasjon av muntlig fordring mv. og innfrielse av gjeld Opsjoner Begrepet Finansielle opsjoner Ansattes erverv av aksje- og egenkapitalbevisopsjoner i arbeidsforhold Ikke-finansielle opsjoner Pendlere Innledning Skattemessig bosted Selvstendig eller uselvstendig bolig Pendlerhyppighet Pendlerkostnader

10 POST Personfradrag Hvem har krav på fradrag Separerte og skilte Dødsfall Enslig forsørger Utland Fordeling av personfradraget mellom kommuner Skal du fremsette krav om personfradrag? Personinntekt Innledning Personinntekt lønnstakere og pensjonister Personinntekt næringsdrivende Reisefradrag Innledning Arbeidsreiser reiser mellom hjem og fast arbeidssted Besøksreiser under arbeidsopphold utenfor skattemessig bosted (pendleropphold) Reisefradrag Ektefeller Rentefordel ved rimelig lån i arbeidsforhold Renteinntekter på lån til aksjeselskap/ deltakerlignet selskap Rettigheter og plikter oversikt over Skattekontorets veiledningsplikt mv Skattekontorets taushetsplikt Skattekontorets varslingsplikt Din alminnelige opplysningsplikt Opplysningsplikt etter særskilt oppfordring Samboere Selvangivelsen Innledning Hva skal selvangivelsen inneholde? Forhåndsutfylt selvangivelse Plikt til å levere selvangivelse Hvor skal selvangivelsen leveres? Frist for innlevering av selvangivelse Selvangivelsen ikke levert/levert for sent Skattebegrensning Skattebegrensning ved lav alminnelig inntekt Skattebegrensning pga. liten skatteevne Oslo andre beløpsgrenser for enslige forsørgere Skatteberegningen Innledning Skattesatser Skattefrie beløp inntekt Finnmark og Nord-Troms Særskilt skattefradrag306 5 Skatteberegning forhåndsutfylt selvangivelse Opphold i Norge bare en del av året Skattefradrag for pensjonsinntekt Innledning Hvem kan gis skattefradrag for pensjonsinntekt Skattefradraget Nedtrapping av skattefradraget når pensjonsinntekten overstiger fastsatte grenser Kan skattyter påvirke skattefradragets størrelse I hvilken selvangivelse skal ektefeller føre sine inntekter og fradrag? Skattefradrag og skattebegrensning i samme år Skattytere som ikke er skattemessig bosatt her Overgangsregler Skattefrie inntekter oversikt Straff skattesvik Særfradrag store sykdomskostnader Innledning Vilkår Begrensninger i retten til særfradrag Helsereiser Ytelser fra det offentlige Sannsynliggjøring/dokumentasjon Praktiske spørsmål Ektefeller Underskudd som følge av særfradrag Utland Særfradraget for store sykdomsutgifter oppheves delvis fra Tidfesting tidspunktet for inntekts- og fradragsføring Hovedprinsippene Etterbetaling av pensjon eller lønn Bonus i forsvaret Inntekt av åndsverk fordeling over tre år Tilgodebeløp/restskatt Innledning Tilgodebeløp Restskatt Eksempler Tilleggsskatt og forsinkelsesavgift Innledning Ikke levert selvangivelse eller næringsoppgave Uriktige eller ufullstendige opplysninger Subjektive fritaksgrunner unnskyldelige forhold Beregningsgrunnlag og sats Skjerpet tilleggsskatt ved forsett/grov uaktsomhet Formelle forhold, fastsettelsen Følgen av at selvangivelsen blir levert for sent forsinkelsesavgift Tilleggsskatt forholdet til EMK Utland Innledning Skattemessig bosted Skatteavtaler bosted dobbeltbeskatning Fast eiendom mv Lønn Pensjon Når skatteplikten til Norge opphører eller inntrer i løpet av året Begrenset skatteplikt til Norge Aksjer og andeler Selvangivelsesplikt Forhåndsligning Selvangivelse for lønnstakere og pensjonister STIKKORDREGISTER

11 POST 10

12 Henvisninger til poster i selvangivelsen A Aksjefond... post Aksjegevinst... post 3.1.8, 3.1.9, Aksjer formue... post 4.1.7, Aksjeutbytte... post 3.1.5, 3.1.6, post Andelseiers inntekt... post Andre inntekter... post Andre kostnader/fradrag... post Annen fast eiendom... post Annen skattepliktig formue... post Arbeidsavklaringspenger... post Arv... post Attføringspenger... post B Barn lønn... post Bankinnskudd... post Barnepass inntekt... post Barnepensjon... post 2.2.1, 2.2.2, Besøksfradrag... post Bil formue... post Bil fri... post Bolig formue... post Bolig salg... post Bolig utleie... post 2.8.2, Boligselskap annen formue... post Boligselskap gjeld... post Boligsparing... post C Campingvogn... post F Fagforeningskontingent... post Faktiske utgifter... post Fisker særfradrag... post Foreldrefradrag... post Fremførbart underskudd... post Fritidsbolig formue... post Fritidsbolig utleie... post 2.8.3, Fritidsbåter... post 4.2.2, G Gave... post Gevinst bolig... post Gjeld norsk fordringshaver... post Gjeld utenlandsk fordringshaver... post Gjenkjøpsverdi livsforsikring... post Godtgjørelse overskudd... post H Honorarer... post Hytte inntekt... post I Individuell pensjonsordning... post Innbo/løsøre... post J Jordbruksfradrag... post K Kontanter... post Kreditfradrag/nedsettelse... post L Livsforsikring avkastning... post Livsforsikring gjenkjøpsverdi... post Lotterigevinster... post Lønn... post M Merutgifter kost/losji... post Minstefradrag Barn... post 3.2.5, Minstefradrag... post Motorkjøretøy formue... post N Naturalytelser... post Næringsinntekt... post 2.7 Næringseiendom... post O Obligasjonsfond... post Overgangsstønad... post Overskudd godtgjørelse... post P Pensjon premie... post Pensjoner... post 2.2.1, Personinntekt... post 1.6, 1.7, 1.8 Premie pensjon... post Premie tilleggstrygd... post Premiefond... post R Regnskapslignet bolig inntekt... post Rehabiliteringspenger...post Reindrift særskilt fradrag... post Reisefradrag... post Renteinntekter bank... post Renteinntekter ekstra beskatning... post Renter utestående fordringer... post Rentekostnader... post 3.3.1, S Sjøfolk... post 2.1.2, Skiferfradrag... post Skogverdi... post Særfradrag fiske... post Særfradrag alder... post Særfradrag lettere nedsatt... post Særfradrag store sykdomsutgifter... post Særfradrag uførhet... post T Tap ved salg aksjer... post , Tap ved salg bolig... post Tap ved salg tomt... post Tidligere års underskudd... post Tidsbegrenset uførestønad... post Tomt salg... post U Underholdsbidrag... post 2.6.1, Underskudd fremførbart... post Underskudd utleie... post Underskudd årets (næring)... post Utestående fordringer... post Utgifter boligselskap... post Utland formue i... post 4.1.9, Utland inntekter fra... post 2.8.5, Utleiebolig... post Å Årets underskudd næring... post Årets underskudd utleie... post

13 12

14 POST Lovhenvisninger/forkortelser m.m. Skatteloven (sktl.) Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven) av 26. mars 1999 nr 14. Loven inneholder materiellrettslige lovbestemmelser om skatt. FSFIN Finansdepartementets samleforskrift til skatteloven av 19. november 1999 nr FSSD Skattedirektoratets samleforskrift til skatteloven av 22. november 1999 nr Ligningsloven (lignl.) Lov om ligningsforvaltning (ligningsloven) av 13. juni 1980 nr 24. Loven inneholder formelle regler, dvs. regler om ligningsorganene, ligningsbehandlingen og endring av ligning samt andre regler av forvaltningsmessig karakter ved utligning av inntekts- og formuesskatt samt trygdeavgift, f.eks. skattyternes opplysningsplikt, straffebestemmelser mm. Folketrygdloven (ftrl.) Lov om folketrygd (folketrygdloven) av 28. februar 1997 nr 19. Skattebetalingsloven (sktbl) Lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) av 17. juni 2005 nr 67. Arveavgiftsloven (aal.) Lov om avgift på arv og visse gaver (arveavgiftsloven) av 19. juni 1964 nr. 14 FIN Finansdepartementet. SKD Skattedirektoratet. SkN Skattebetalerforeningens tidsskrift med bl.a. skattedommer og administrative uttalelser/avgjørelser i skattespørsmål. Utv. Dommer, uttalelser mv. i skattesaker og skattespørsmål, utgitt av Ligningsutvalget. Sk Skattedirektoratets meldinger. Nyere meldinger kan lastes ned fra RF Skattedirektoratets blanketter og skjema. Skjemaer Skjemaer kan lastes ned fra eller 13

15 POST Definisjoner av noen sentrale skattebegreper Alminnelig inntekt: Inntekt som skattlegges med 28 (24,5) prosent. Se emnet Alminnelig inntekt. Beregnet personinntekt: Personinntekt som fastsettes for inntekt fra enkeltpersonforetak. Se emnet Personinntekt. Gevinst/tap: Skattbar inntekt eller fradragsberettiget tap ved realisasjon av blant annet en formuesgjenstand. Gevinst/tap består av utgangsverdi fratrukket inngangsverdi. Inngangsverdi: Beløp som skattyter kan kreve til fradrag ved gevinstberegningen ved realisasjon av en formuesgjenstand. Vanligvis vil inngangsverdien i det vesentlige bestå av det skattyter i sin tid betalte for vedkommende gjenstand, se kostpris. I noen tilfeller kan skattyter bli godskrevet gjenstandens verdi ved ervervet som inngangsverdi, f. eks. hvis den er ervervet ved arv eller gave (ved arv begrenset oppad til arveavgiftsgrunnlaget). Påkostninger på formuesgjenstanden skal regnes med i inngangsverdien. Kostpris: Alle kostnader skattyter har pådratt seg ved erverv av en formuesgjenstand. Naturalytelser: Enhver økonomisk fordel som ytes i annet enn kontanter, sjekker og lignende betalingsmidler. Naturalytelser verdsettes i utgangspunktet til omsetningsverdien. Se emnet Skattefrie inntekter. Personfradrag: Se emnet Personfradrag. Påkostning: Kostnader pådratt for å forbedre eller endre en formuesgjenstand. Påkostninger tilfører gjenstanden noe nytt og har ikke karakter av vedlikehold. Påkostninger må aktiveres som anskaffelseskost for gjenstanden. Påkostninger kan komme til fradrag ved ligningen i form av avskrivninger hvis gjenstanden er avskrivbar, se emnet Avskrivninger. For øvrig vil påkostninger komme til fradrag som del av inngangsverdien ved gevinstberegningen når gjenstanden realiseres. Se også vedlikehold. RISK: Regulering av inngangsverdi med endring av skattlagt kapital (Siste RISK regulering fant sted 1. januar 2006.). RISK ble gitt som et tillegg eller fradrag til kostpris ved fastsettelsen av inngangverdien ved realisasjon av aksjer. Realisasjon: Realisasjon er et vilkår for gevinstbeskatning. Realisasjon omfatter overføring av eiendomsrett til en formuesgjenstand til et annet skattesubjekt mot vederlag typisk salg. Realisasjonsbegrepet omfatter også fullstendig tap/tilintetgjørelse av et objekt, for eksempel ved konkurs, brann m.v. Realisasjonsbegrepet kan være definert særskilt i loven for enkelte objekter, for eksempel er innløsning av aksjer realisasjon. Særskilt inntektsfradrag i Nord-Troms og Finnmark: Se emnet Skatteberegningen 4. Utgangsverdi: Beløp som utgjør grunnlaget for gevinstbeskatning ved realisasjon av en formuesgjenstand. Utgangsverdien vil vanligvis bestå av salgssummen for gjenstanden fratrukket salgsomkostninger som selger må bære. I noen tilfeller vil utgangsverdien kunne svare til gjenstandens omsetningsverdi på realisasjonstidspunktet typisk ved uttaksbeskatning. 14

16 POST Vedlikehold: Vedlikehold vil være alle kostnader som er pådratt for å beholde en formuesgjenstand i samme stand som da den var ny eventuelt på et senere tidspunkt da det ble foretatt påkostninger. Vedlikeholdskostnader kan kreves fradragsført i det år kostnaden er pådratt, forutsatt at gjenstanden har tilknytning til et inntektserverv. For fritakslignede eiendommer gis det ikke fradrag for vedlikeholdskostnader. Begrepet vedlikehold må avgrenses mot påkostning, endringsarbeid og nyanskaffelse. 15

17 POST 16

18 INNLEDNING INNLEDNING Skattytere som i fjor leverte selvangivelsen på papir, vil i år motta selvangivelsen i to eksemplarer. De som leverte på internett, får selvangivelsen tilsendt i ett eksemplar. Har du mottatt selvangivelsen i to eksemplarer, skal bare det ene eksemplaret leveres skattekontoret. Det andre eksemplaret bør du bruke som kladd og ta vare på for kontroll av skatteoppgjøret. I stedet for å levere papirutgaven, kan du levere selvangivelsen på internett. Påse at alle pliktige vedlegg blir levert. Hvis du ikke skal gjøre endringer eller tilføyelser, behøver du verken å levere selvangivelsen på papir eller elektronisk. Du anses da for å ha levert den forhåndsutfylte selvangivelsen med de opplysninger Skatteetaten har forhåndutfylt. Du kan lese mer om dette i emnet Selvangivelsen 4. Selvangivelsen du har mottatt er forhåndsutfylt med de opplysninger skattekontoret allerede har vedrørende din ligning. Det er viktig å være oppmerksom på at det er du som skattyter, som har det fulle ansvar for at den selvangivelsen du leverer inneholder alle relevante opplysninger om dine skatteforhold. Du bør derfor gjennomgå den forhåndsutfylte selvangivelsen med samme grundighet som om du skulle ha fylt den ut selv. Du må videre være oppmerksom på at mange selvangivelser ikke er fullstendig forhåndsutfylt, og at de kan inneholde feil. Du må derfor kontrollere at alle relevante inntekts-, fradrags-, formues- og gjeldsposter er/blir tatt med i selvangivelsen din med riktige beløp. Finner du at opplysningene fra arbeidsgiver, banker eller andre ikke er riktige, bør du kontakte den som har gitt opplysningene og be om ny innberetning til skattekontoret. Selv om oppgavegiver gir deg beskjed om at korrigert oppgave vil bli sendt skattekontoret, må du selv foreta de nødvendige rettelser i selvangivelsen før du sender den inn (du kan ikke benytte deg av ordningen med stille aksept). Du kan redegjøre for rettelsene i post 5.0. For enslig forsørger er det særlig viktig å kontrollere at skatteklassen er riktig, se emnet Enslig forsørger. Ufullstendige og/eller uriktige opplysninger kan føre til tilleggsskatt dersom handlingen har eller kunne ha ført til for lav skatt eller trygdeavgift, se emnet Tilleggsskatt 3. I mer graverende tilfeller kan dette også medføre straff (bøter eller fengsel) for skattesvik, se emnet Straff skattesvik. Er du i tvil om du har fradragsrett for et beløp som du har ført i selvangivelsen, må du gi utfyllende opplysninger om faktum hvis du skal være sikker på å unngå sanksjoner. Det samme gjelder inntekts- og formuesposter som du ikke har ført i selvangivelsen fordi du er i tvil om de skal tas med eller ikke. Ektefeller skal levere hver sin selvangivelse. Om ligning av ektefeller, se emnet Ektefeller. Registrerte partnere etter partnerskapsloven, blir i skattemessig sammenheng fullt ut behandlet som ektefeller. 17

19 INNLEDNING Meldepliktige samboere lignes som ektefeller. Det er imidlertid ikke alle reglene i skatteloven vedrørende ektefeller som gjelder for meldepliktige samboere, se emnet Meldepliktige samboere. Samboere som ikke er meldepliktige, lignes ikke som ektefeller, se emnet Samboere. Hva menes når «Skatte-Nøkkelen» bruker ordet føres? Uttrykket «skal føres» er i «SKATTE-NØKKELEN» brukt både om beløp som du selv skal føre i selvangivelsen og om beløp som Skattedirektoratet har forhåndsutfylt for deg med utgangspunkt i opplysninger innrapportert fra arbeidsgivere med flere. En av årsakene til dette er at samme post for noen skattytere er fullstendig forhåndsutfylt, for andre bare delvis forhåndsutfylt, og for atter andre er den ikke forhåndsutfylt i det hele tatt, slik at skattyter selv må føre opp beløpet. Som eksempel kan nevnes foreldrefradraget, se post Hvis det i «SKATTE-NØKKELEN» går frem at beløpet skal føres i en bestemt post og posten ikke finnes i papirselvangivelsen, skal beløpet føres i «Beløp som ikke er forhåndsutfylt, føres her». Se nærmere om dette på side 96. Det er ditt ansvar å kontrollere de forhåndsutfylte beløpene, og sørge for at all skattepliktig inntekt og formue blir tatt med i selvangivelsen du leverer. Har du mottatt arv eller gave til en verdi av til sammen kr eller mer skal dette også fremgå av selvangivelsen. Det samme gjelder hvis du har mottatt skattefrie spillegevinster og lignende til en verdi av til sammen kr , se post Opplysninger om inntekt og formue og/eller gjeld i utlandet skal også gis, se post

20 POST SELVANGIVELSEN POST FOR POST Opplysninger om personlige forhold mv Samboer med felles barn Samboer med felles formue og gjeld Samboere (meldepliktige/ikke meldepliktige) som har felles barn, formue eller gjeld, oppgir her samboers navn og fødselsnummer. Meldepliktige samboere lignes som ektefeller, se emnet Meldepliktige samboere. Andre samboere skal lignes hver for seg selv om de har felles formue, gjeld og/eller felles barn, se emnet Samboere Boligsparing for ungdom Skattefradrag gis på grunnlag av innberetning fra banken. Krever du skattefradrag for innbetalt sparebeløp i annen EØS-stat enn Norge, må du sende inn RF-1231 «Bankinnskudd i utlandet 2011» samt årsoppgave fra spareinstitusjonen sammen med selvangivelsen. BSU-kontrakten (RF-1236) må vedlegges selvangivelsen for det året du inngår kontrakten. Overfører du boligsparekontoen fra en spareinstitusjon til en annen, må du også legge ved kontrakten. Om boligsparing for ungdom, se emnet Boligsparing for ungdom (BSU) Lotteri- og tippegevinster mv. (lignl. 4-3 nr. 2, forskr. 5/3-84 nr ) Er dine samlede skattefrie lotterigevinster o.l. kr eller høyere, skal du legge ved bekreftelse fra den som har utlevert gevinstene. De fleste norske lotterigevinster er skattefrie. Det samme gjelder gevinster fra tilsvarende spill med arrangør innenfor EØS-området, se emnet Skattefrie inntekter gevinst i lotterier, konkurranser mv. Opplysninger som gis her, kan tjene som forklaring dersom din formue har økt mer enn din skattepliktige inntekt skulle tilsi, se emnet Ligningsmyndighetene 3. Det er derfor også i din interesse å kunne dokumentere slike skattefrie gevinster. Eventuell skattepliktig gevinst føres i post Dokumenterte kostnader som direkte knytter seg til den skattepliktige gevinsten føres i post Arv/gave (lignl. 4-3 nr. 2, forskr. 5/3-84 nr ) Formuesforøkelse ved arv eller gave er ikke skattepliktig inntekt, se emnet Skattefrie inntekter arv/ gave. Avkastning på arv opptjent etter dødsfallet, er skattepliktig som inntekt på mottakerens hånd. 19

21 POST Har du mottatt arv/gave til en verdi av kr eller mer, skal du føre verdien i post Opplysninger om arvelaters/givers navn, fødselsdato, adresse, fylke, arvens/gavens verdi og hva arven/gaven består i (kontanter, fast eiendom e.l.), gis i post 5.0. Opplysninger om mottatt arv eller gave, kan tjene som forklaring dersom din formue har økt mer enn din skattepliktige inntekt skulle tilsi, se emnet Ligningsmyndighetene 3. Om særskilt meldeplikt til skattekontoret, se emnet Arveavgift Formue/gjeld/inntekt i utlandet (sktl. 2-1) Har du formue/gjeld og/eller inntekt i utlandet, skal du opplyse om dette i post og post 5.0. Dette gjelder selv om formuen eller inntekten ikke kan beskattes i Norge. Opplysningen kan ha betydning for fordeling av gjeld og gjeldsrenter mellom Norge og utlandet. Se også post side 70. Opplysninger om innskudd i utenlandsk bank mv. og BSU-sparing i EØS-stat gis på skjema RF-1231 «Bankinnskudd i utlandet 2011». Krever du reduksjon av norsk skatt for skatt betalt i utlandet på samme inntekt/formue, såkalt kreditfradrag, skal du benytte skjema RF-1147 «Fradrag for skatt betalt i utlandet av person kreditfradrag 2011». Har du hatt lønn som også er skattlagt i et annet land, har du rett til nedsettelse av norsk skatt på slik inntekt, uavhengig av hva som faktisk er betalt i skatt i det annet land. Du må da fylle ut RF-1150 «Nedsetting av inntektsskatt på lønn 2011». Har du arbeidet i utlandet sammenhengende i minst 12 måneder, slik at du har rett til nedsettelse av skatt etter lønnslempningsregelen ved utenlandsopphold, se nærmere under emnet Utland 5, skal slikt krav fremsettes i RF-1150 «Nedsetting av inntektsskatt på lønn 2011». Du skal også levere RF-1150 når du har lønn som er unntatt fra beskatning etter en skatteavtale. Ovennevnte skjemaer kan lastes ned fra Med mindre inntekten eller formuen er unntatt fra norsk beskatning etter skatteavtale, skal den føres i selvangivelsen. Er inntekten/formuen unntatt fra beskatning i Norge, skal det i post 5.0 gis opplysninger om inntektens/formuens størrelse, samt en begrunnelse for hvorfor denne inntekten/formuen ikke skal skattlegges i Norge. Når inntekt/formue ikke er unntatt fra norsk beskatning etter skatteavtale eller hvis skatt på lønn er begrenset etter skattelempningsregelen for lønnsinntekt ved utenlandsopphold, vil den vanligste måten å forebygge dobbeltbeskatning på være kreditmetoden. Se emnet Utland Annen målform Her setter du kryss hvis du ønsker å få tilsendt neste års selvangivelse i en annen målform. 20

Hva blir skatten for 2015

Hva blir skatten for 2015 Hva blir skatten for 2015 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 200 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte partnere

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret 012 012 012 012 12 Hva blir skatten for inntektsåret Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 750 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret Hva blir skatten for inntektsåret 2013 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 870 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret 2011?

Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Heftet gir informasjon om skatteberegningen med eksempel, skjema og tabeller for beregning av skatt og trygdeavgift Om beregning av skatten Netto for mue Enslige,

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 2 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 2/04, 31. januar 2004 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret Skatteetaten Hva blir skatten for inntektsåret 2014 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 000 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat.

Detaljer

RF Hva blir skatten for 2016

RF Hva blir skatten for 2016 RF 2014 Hva blir skatten for 2016 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 400 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 5/03, 31. januar 2003 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v15) OPPGAVE A 1) Leieinntekter tomannsbolig: Forutsatt lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv

Detaljer

Mentor Ajour. Skattesatser for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013.

Mentor Ajour. Skattesatser for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013 Mentor Ajour Skattesatser for 2013 Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013. 2013 MentorAjour 2 1 Skattesatsene for 2013 2012-regler

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v16) DEL 1 1) Leieinntekter tomannsbolig: Med lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv (nytt fra

Detaljer

Selvangivelse 2012 0400

Selvangivelse 2012 0400 Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig SA levert med endring Selvangivelse 2012 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Fødselsnummer 10 10 23 003 00 Skatteklasse

Detaljer

Selvangivelse 2015 0400

Selvangivelse 2015 0400 Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Opprinnelig SA Selvangivelse 2015 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Fødselsnummer 10 10 23 003 00 Skatteklasse 1E Ektefelles fødselsnummer

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

Selvangivelse 2011 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2011 for lønnstakere og pensjonister mv. Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2011 for lønnstakere og pensjonister mv 0301 Christiansen Tor Hermod Kløfterhagen 44 1067 Oslo Fødselsnummer Skatteklasse 1 Guidelines to the tax

Detaljer

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Skattedirektoratet meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 2 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i utlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014. Mentor Ajour. Skattesatser for 2014. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014.

Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014. Mentor Ajour. Skattesatser for 2014. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014. Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014 Mentor Ajour Skattesatser for 2014 Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014. Skattesatsene for 2014 2013-regler Skatt på alminnelig

Detaljer

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert 11.09.2017 1 Nye skatteregler i 2017 Aksjesparekonto Personlige skattytere

Detaljer

Skattehåndboken 2012/2013

Skattehåndboken 2012/2013 Skattehåndboken 2012/2013 Skattebetalerforeningen Det må ikke kopieres fra denne boken i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, interesseorganisasjon for rettighetshavere

Detaljer

Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn

Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Du kan søke i dokumentet ved å trykke CTRL+F. Søkefeltet vises øverst i dokumentet. Innhold 110-A Fri kost og losji...

Detaljer

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp.

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp. meldinger SKD 3/14 11. mars 2014 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

Selvangivelse 2014 0400

Selvangivelse 2014 0400 Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig SA levert med endring Selvangivelse 2014 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Fødselsnummer 10 10 23 003 00 Skatteklasse

Detaljer

Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser. Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn

Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser. Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn 1 Innhold 110-A Fri kost og losji... 4 111-A Lønn, honorarer mv.... 4 112-A Trekkpliktige naturalytelser...

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere:

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2012 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister Ingen endring ingen levering Har du endringer lever elektronisk Leveringsfrist 30. april 2014 Sjekk alle opplysninger og fradrag skatteetaten.no

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING GOL05.doc (v15) OPPGAVE 5A - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene lignes da hver for seg, (sktl 2-12). Den som har lavest inntekt,

Detaljer

Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser

Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser Se "Veiledning for a-ordningen" for fullstendig beskrivelse om innrapportering etter a-ordningen 1 Innhold 1 Kodespeil dagens lønns- og trekk-koder

Detaljer

Innhold. Dagens koder a-ordningen. Sist oppdatert 12.12.13

Innhold. Dagens koder a-ordningen. Sist oppdatert 12.12.13 Innhold 1 Kodespeil dagens lønns- og trekk-koder mot a-ordningens beskrivelse av ytelser... 5 2 Kode 110-A Fri kost og losji... 5 3 Kode 111-A Lønn, honorarer mv.... 6 4 Kode 112-A Trekkpliktige naturalytelser...

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN GOL05.doc (h15) Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene lignes da hver for seg, (sktl 2-12). Den som har lavest

Detaljer

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din...

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din... Oslo kommune Kemnerkontoret Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma Det handler om skatten din... Slik leser du brosjyren Brosjyren gjelder for pass av barn under

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn

Detaljer

Du kan søke i dokumentet ved å trykke på Ctrl+F. Søkefeltet blir synlig øverst i dokumentet.

Du kan søke i dokumentet ved å trykke på Ctrl+F. Søkefeltet blir synlig øverst i dokumentet. Overgangsveiledning Gamle LTO-koder nye beskrivelser Se "Veiledning for a-ordningen" for fullstendig beskrivelse om innrapportering etter a-ordningen Du kan søke i dokumentet ved å trykke på Ctrl+F. Søkefeltet

Detaljer

Om skatt, skattekort og selvangivelse

Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

Skattesatser 2011 (Endringer er uthevet)

Skattesatser 2011 (Endringer er uthevet) TRYGDEAVGIFT 2011 2010 2009 2008 2007 Lønnsinntekt 7,80 % 7,80 % 7,80 % 7,80 % 7,80 % Lønn til personer under 17 år og over 69 år 4,70 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % Næringsinntekt i jordbruk, skogbruk

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer. Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011.

SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer. Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011. 13. desember 2012 SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011. Forskuddssatser Fri kost og losji - satser per døgn

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING 1 GOL04.doc (v14) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING OPPGAVE 4 A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o (ny regel

Detaljer

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp.

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp. meldinger SKD 5/11 14. mars 2011 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger når

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN GOL05.doc (v17) Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene fastsetter inntekten hver for seg, (adskilt etter sktl

Detaljer

meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt

meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN 1 GOL04.doc (h15) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o. Foreldrefradraget

Detaljer

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi Foretaksmodellen Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi 1 DAGENS TEMA skattereformen 2005-2006 Kort om hensyn målsettinger forskjellige modeller nye ord og uttrykk Hovedtema

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger når

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding Vår dato 6. mars 2017 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger

Detaljer

Selvangivelse 2012 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2012 for lønnstakere og pensjonister mv. Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2012 for lønnstakere og pensjonister mv 0219 Fødselsnummer 19 03 62 392 23 Skatteklasse 1E Ektefelles fødselsnummer 25 09 61 479 05 Beston Aud

Detaljer

GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012)

GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2013 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de

Detaljer

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Januar 2011 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Selvangivelse 2015 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2015 for lønnstakere og pensjonister mv. Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2015 for lønnstakere og pensjonister mv. 0301 Fødselsnummer Skatteklasse 1 27 07 96 328 51 Foyn Cecilie Christensen Hellerudveien 48 D 0672 Oslo Forklaringer

Detaljer

NOTAT Ansvarlig advokat

NOTAT Ansvarlig advokat NOTAT Ansvarlig advokat Jon Vinje TIL TEKNA DATO 15. juli 2005 EMNE VEDR SKATTEREFORMEN VÅR REF. - 1. Innlending Fra 1. januar 2006 innføres det nye regler for beskatning av personlige aksjonærer (aksjonærmodellen),

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse 2 Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger

Detaljer

Selvangivelse 2013 0400

Selvangivelse 2013 0400 Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2013 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Nordmann Ola Bolignr.: H0202 Stredet 15 A 3333 Skattevig Fødselsnummer 03 11 63 003 31 Skatteklasse

Detaljer

GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012)

GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2015 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de

Detaljer

Pendler du til Norge fra utlandet?

Pendler du til Norge fra utlandet? Pendler du til Norge fra utlandet? Tips til riktig beregning av fradrag for merkostnader til kost, losji og besøksreiser ved arbeidsopphold utenfor hjemmet for inntektsåret 2014. Skatteetaten vil i dette

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 GOL02.doc (h15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2015 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de aktuelle lovstedene.)

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN 1 GOL04.doc (h17) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o. Foreldrefradraget

Detaljer

Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser. Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn

Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser. Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Oppdatert 17.08.2016 1 Innhold 110-A Fri kost og losji... 4 111-A Lønn, honorarer mv.... 4 112-A Trekkpliktige

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) MARS 2010 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER

SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER Denne skattemeldingen inneholder nye skatteregler, satser mv. med virkning fra inntektsåret 2011, og har derfor ingen interesse for det forestående

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding 2 Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger

Detaljer

Rettledning til postene

Rettledning til postene Selvangivelsen 2011 Selvangivelsen 2011 Rettledning til postene skatteetaten.no Ingen endring - ingen levering Leveringsfrist 30. april 2012 Husk alle fradrag Sjekk opplysningene i selvangivelsen Bokmål

Detaljer

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister skatteetaten.no Selvangivelsen 2012 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister Sjekk alle opplysninger og fradrag Ingen endring Ingen levering Leveringsfrist 30. april 2013 BOKMÅL Kontroller selvangivelsen!

Detaljer

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen.

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen. Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen. Oppdateringer/endringer er skrevet med rød skrift under det enkelte punkt. Nummereringen følger

Detaljer

Skattemelding for formues- og inntektsskatt - for lønnstakere og pensjonister mv skattemelding levert med endring RF-1030

Skattemelding for formues- og inntektsskatt - for lønnstakere og pensjonister mv skattemelding levert med endring RF-1030 Postboks 4305, 8608 Mo i Rana skattemelding levert med endring Skattemelding 0400 for formues- og inntektsskatt - for lønnstakere og pensjonister mv. 2016 Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig Fødselsnummer

Detaljer

Selvangivelse 2013 0400

Selvangivelse 2013 0400 Skatteetaten, Nordmann Kari Bolignr.: H0202 Stredet 15 A 3333 Skattevig Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2013 0400 for næringsdrivende mv. Selvangivelse for næringsdrivende må leveres! Fødselsnummer

Detaljer

Besl. O. nr. 25. Jf. Innst. O. nr. 23 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 25. Jf. Innst. O. nr. 23 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 25 Jf. Innst. O. nr. 23 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 1 (2000-2001) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24

Detaljer

Lovvedtak 11. (2013 2014) (Første gangs behandling av lovvedtak)

Lovvedtak 11. (2013 2014) (Første gangs behandling av lovvedtak) Lovvedtak 11 (2013 2014) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2013 2014), jf. Prop. 1 LS (2013 2014) og Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013 2014) I Stortingets møte 5. desember 2013 ble det gjort

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2015

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2015 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2015 Her finner du en forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere med midlertidig

Detaljer

* Virksomhetens org.nr. * Navn på kontaktperson

* Virksomhetens org.nr. * Navn på kontaktperson Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 ansatte Det du trenger for å fylle ut A-meldingen Juridisk og virksomhetens organisasjonsnummer, kan søkes opp i enhetsregisteret: www.brreg.no Arbeidskontrakten

Detaljer

1.6 Skatte- og avgiftssatser og beløpsgrenser

1.6 Skatte- og avgiftssatser og beløpsgrenser 2017-2018 Prop. 1 LS 29 Skaner, avgifter og toll 2018 1.6 Skatte- og avgiftssatser og beløpsgrenser Tabell 1.5 viser skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2017 og med regjeringens forslag for 2018.

Detaljer

Løsningsforslag til kapittel 1 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling

Løsningsforslag til kapittel 1 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling 2016-09/Olsen og Vigdal Løsningsforslag til kapittel 1 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling Med mindre annet er opplyst, er det anvendt regler, satser og beløpsgrenser for inntektsåret 2016.

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Skatteetaten Miniguide for Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) 1 Utenlandske

Detaljer

Selvangivelse 2011 0001 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2011 0001 for lønnstakere og pensjonister mv. Skatteetaten Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Opprinnelig SA Selvangivelse 2011 0001 for lønnstakere og pensjonister mv. Ved den foreløpige skatteberegningen legges automatisk den gunstigste ligningsmåten

Detaljer

08.10.2015. Statsbudsjettet 2016. Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen. Satser, innslagspunkter og fradrag

08.10.2015. Statsbudsjettet 2016. Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen. Satser, innslagspunkter og fradrag Statsbudsjettet 2016 Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen Satser, innslagspunkter og fradrag 1 Satser 2016 - formue Forslag økt fribeløp, redusert sats: Enslige: fra 1,2 millioner kroner til

Detaljer

Høringsnotat Ligning av ektefeller, foreldre og barn

Høringsnotat Ligning av ektefeller, foreldre og barn Høringsnotat Ligning av ektefeller, foreldre og barn 2004 1. Innledning Erfaringer knyttet til forenklet og forhåndsutfylt selvangivelse har vist at enkelte bestemmelser i skatteloven om ligning av ektefeller,

Detaljer

Selvangivelse 2014 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2014 for lønnstakere og pensjonister mv. Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2014 for lønnstakere og pensjonister mv 1102 Al-Saleh Vedad Ali Ahmed Bolignr H0302 Oalsgata 12 C 4319 Sandnes Fødselsnummer Skatteklasse 1 Forklaringer

Detaljer

Rettledning til postene

Rettledning til postene Selvangivelsen 2014 Rettledning til postene Ikke betal for mye skatt sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Har du endringer - lever elektronisk senest 30. april Bokmål 2 3 Innhold Fradragsposter

Detaljer

Rettledning til postene

Rettledning til postene skatteetaten.no Selvangivelsen 2012 Rettledning til postene Sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Ingen endring ingen levering Leveringsfrist 30. april 2013 BOKMÅL 1.3 Samboere Innhold: Uttrykket

Detaljer

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå)

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå) Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Det du trenger for å fylle ut a-meldingen Arbeidsgivers norske organisasjonsnumre, både juridisk og virksomhetnummer. Du finner organisasjonsnumrene

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING 1 GOL04.doc (h12) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING OPPGAVE 4 A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o (ny regel

Detaljer

Løsningsforslag til kapittel 1 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling

Løsningsforslag til kapittel 1 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling 201708-b/Olsen og Vigdal Løsningsforslag til kapittel 1 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling Med mindre annet er opplyst, er det anvendt regler, satser og beløpsgrenser for inntektsåret 2017.

Detaljer

SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning til postene

SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning til postene SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning til postene Sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Leveringsfrist 30. april 2014 Ingen endring ingen levering Har du endringer lever elektronisk skatteetaten.no

Detaljer

Når skal oppgaven leveres

Når skal oppgaven leveres RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) 2 Hva

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 GOL02.doc (v17) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2017 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de aktuelle lovstedene.)

Detaljer

Lovvedtak 37. (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2015 2016), jf. Prop. 1 LS (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016)

Lovvedtak 37. (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2015 2016), jf. Prop. 1 LS (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016) Lovvedtak 37 (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2015 2016), jf. Prop. 1 LS (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016) I Stortingets møte 14. desember 2015 ble det gjort

Detaljer

Selvangivelse 2014 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2014 for lønnstakere og pensjonister mv. Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2014 for lønnstakere og pensjonister mv 0105 Fødselsnummer Skatteklasse 1 07 02 73 199 84 Tahiri Fahri Akselsen Bolignr H0101 Jernbanegata 12 1706

Detaljer

Reglene får også anvendelse for personlige skattytere som overfører aksjene mv til ektefelle som er bosatt i utlandet.

Reglene får også anvendelse for personlige skattytere som overfører aksjene mv til ektefelle som er bosatt i utlandet. Skatteetaten Rettledning til RF-1141 Gevinst og tap på aksjer og andeler ved utflytting og til RF-1314 Realisasjon av aksjer og andeler etter opphør av skattemessig bosted i Norge INNLEDNING Etter skatteloven

Detaljer

Lto-koder a-ordningens beskrivelser av ytelsene

Lto-koder a-ordningens beskrivelser av ytelsene Overgangsveiledning Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser Se "Veiledning for a-ordningen" for fullstendig beskrivelse om innrapportering etter a-ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler

Detaljer

Selvangivelse 2012 for næringsdrivende mv.

Selvangivelse 2012 for næringsdrivende mv. Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2012 for næringsdrivende mv Selvangivelse for næringsdrivende må leveres! 0412 Fødselsnummer Skatteklasse 30 11 60 443 46 Samboers fødselsnummer

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE

TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE 1 GENERELLE OPPLYSNINGER Etternavn, fornavn SØKNAD OM AVTALEFESTET PENSJON (AFP) Fødselsnr (11 siffer) Postadresse Postnr Poststed Bokommune Telefon privat Mobiltelefon

Detaljer

Særfradrag for store sykdomsutgifter

Særfradrag for store sykdomsutgifter Særfradrag for store sykdomsutgifter Skattytere som har usedvanlig store utgifter på grunn av varig sykdom eller varig svakhet hos dem selv eller noen de forsørger, skal som hovedregel ha særfradrag. Varig

Detaljer

Aldri har det vært mer lønnsomt for ungdom å jobbe

Aldri har det vært mer lønnsomt for ungdom å jobbe Aldri har det vært mer lønnsomt for ungdom å jobbe Med de skattesatsene som er vedtatt for 2015, kan ungdom født i 2002 eller tidligere tjene over 70.00oner uten å betale skatt. Og i tillegg få en pensjonsbonus

Detaljer

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner M I N I G U I D E Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Innledning Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skattepliktig». Betingelsen er at organisasjonen «ikke

Detaljer