SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST"

Transkript

1

2 SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST

3 POST

4 POST SVEIN TORE NILSEN PER HELGE STOVELAND SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 (Redaksjonen avsluttet februar 2012) OSLO FEBRUAR 2012

5 POST Skattebetalerforeningen Det må ikke kopieres fra denne boka ut over det som er tillatt etter bestemmelsene i «lov om opphavsrett til åndsverk» og «lov om rett til fotografering» eller det som er skriftlig avtalt med Skattebetalerforeningen. Brudd på disse bestemmelsene vil bli anmeldt. Forsidebilde: Sats: Trykk/innbinding: Opplag: Sverre Schyberg Olsen Laboremus Sandefjord AS 07 Gruppen AS I tillegg gis boken ut elektronisk til Skattebetalerforeningens medlemmer. ELEKTRONISK UTGAVE AV SKATTE-NØKKELEN Fra midten av mars 2012 vil elektronisk utgave av Skatte-Nøkkelen ligge på medlemssidene på FORBEHOLD Skattebetalerforeningen har lagt vekt på at all informasjon som gis skal være så korrekt som mulig, men må fraskrive seg ethvert ansvar for direkte og indirekte tap som følge av at en part innretter seg etter informasjon/opplysninger som står i våre trykksaker og på våre web-sider.

6 Forord POST Skattebetalerforeningens håndbok om skatt har i mange år vært en bestselger blant norske skattehåndbøker. Tusener av skattytere bruker den som selve NØKKELEN til skatteproblemene. Boken beskriver reglene som gjelder for inntektsåret Boken kjennetegnes ved at den er oversiktlig, lett å bruke og med mange praktiske eksempler. Den er derfor velegnet for både enklere og mer kompliserte skatteforhold. Intensjonen er at man først og fremst skal få en rask og pålitelig informasjon om de viktigste skattespørsmål for lønnstakere og pensjonister, og i en viss utstrekning for næringsdrivende. For mer krevende skattejuridiske utredninger må boken selvsagt suppleres med en rekke andre kilder. Boken blir særlig verdifull ved at den kommenterer samtlige poster som er relevante ved innlevering av selvangivelsen. I tillegg inneholder boken en alfabetisk emnedel en egen ABC-del med konsentrerte artikler om sentrale emner. Denne delen gir både utfyllende informasjon når selvangivelsen skrives og gjør samtidig boken til en nyttig skattehåndbok for hele året. Vi vil anbefale boken til alle skattebetalere som ønsker å sette seg nærmere inn i den mest betydningsfulle utgiftsposten i privatpersoners økonomi, skatt. Det kan her som på mange andre områder lønne seg å være orientert og oppdatert! Med vennlig hilsen SKATTEBETALERFORENINGEN Karine Ugland Virik Administrerende direktør Vi vil takke tidligere medforfattere, ansatte i Skattebetalerforeningen og Skatteetaten for nyttige innspill og hjelp med denne utgaven av Skatte-Nøkkelen. En spesiell takk til Bjørnar Andorsen og Sigmund Wiker. Oslo, januar 2012 Svein Tore Nilsen Per Helge Stoveland

7 POST

8 Innholdsfortegnelse Henvisninger til poster i selvangivelsen...11 Lovhenvisninger/forkortelser m.m...13 Innledning...17 SELVANGIVELSEN POST FOR POST...19 Aksjefond og andre verdipapirfond...97 Aksjeopsjoner i arbeidsforhold...97 Aksjer ansattes kjøp til underkurs...97 Aksjer beholdnings-/ realisasjonsoppgave...98 Aksjer formuesbeskatning Innledning Verdsettelse av aksjer Verdsettelse av andeler i verdipapirfond Aksjer gevinst/tap ved realisasjon Hovedregel Anvendelsesområdet hva regnes som aksje? Hva regnes som realisasjon? Dine plikter ved realisasjon av aksjer, aksjefond mv Hovedreglene om gevinst- og tapsberegning Tidfesting av gevinst/tap Overgangsregler for aksjer ervervet før Lån av verdipapir og shortsalg Aksjer utbyttebeskatning Skatteplikt for utbytte Fremføring av udekket godtgjørelse fra 2005 eller tidligere Skjerming Utbyttebegrepet Tilordning hvem skal skattlegges for utbytte? Alminnelig inntekt Arbeidsreise/yrkesreise Innledning Arbeidsreise eller yrkesreise? Hva regnes som fast arbeidssted? Arveavgift Avgiftsplikten (arv og visse gaver) Avgiftssatser Avgiftsberegningen Skatteplikt ved realisasjon av gjenstand ervervet ved arv eller gave Meldeplikten Innbetaling av arveavgiften Ettergivelse eller nedsettelse mv. av arveavgift Avskrivninger (saldoavskrivninger) Saldoavskrivninger Oversikt over avskrivningsgrupper/ avskrivningssatser Realisasjon av avskrivbare driftsmidler Barnepass Regler som gjelder for barnets foreldre Regler som gjelder for barnepasser (dagmamma, praktikant o.l.) som passer barn i barnets hjem Barnepasser (dagmamma o.l.) som passer barn hjemme hos seg selv (ikke familiebarnehage) Familiebarnehage Betinget skattefritak Betinget skattefritak ved makeskifte Betinget skattefritak ved ufrivillig realisasjon Betinget skattefritak ved innløsning av festet tomt Bil (Bilgodtgjørelse/firmabil/yrkesbil) Bilgodtgjørelse Firmabil (privat bruk av arbeidsgivers bil) Bruk av egen eller leaset bil i yrket/næringen Kjørebok Formuesligning av bil Føring i selvangivelsen Bindende forhåndsuttalelser Innledning Hvem kan be om forhåndsuttalelse? Hva kan du få uttalelse om? Hvem avgir forhåndsuttalelse Anmodningens form og innhold Gebyr Avslag på anmodningen Formelle regler om selve avgivelsen av forhåndsuttalelsen Uttalelsens bindende kraft Ingen klageadgang på avgitt forhåndsuttalelse Eksempel Bolig og fritidseiendom Innledning Fritaksligning Regnskapsligning (direkte ligning) Hva lønner seg, fritaksligning eller regnskapsligning? Andels- og aksjeleiligheter i boligselskaper (borettslag og boligaksjeselskap) Eiendom i utlandet Tidspunktet for fradrag Erstatning Avskrivninger Salg av eiendom Formue Boligsparing for ungdom (BSU) Vilkår for opprettelse av konto Sparebeløpet Skattefradraget Anvendelse av sparemidler Kontraktsbrudd Skattetillegg ved bruk av sparebeløpet til annet enn boligformål Rett til boliglån Deltakermodellen Domstolsprøving av skattespørsmål Innledning Må jeg ha klaget på ligningen før jeg kan gå til domstolene? Frist for å reise søksmål Nye bevis for domstolene Egenkapitalbevis Innledning Gevinst/tap ved realisasjon av egenkapitalbevis POST 7

9 POST 3 Avkastning (årlig rente) av egenkapitalbevis Ansattes kjøp av egenkapitalbevis til underkurs Fordel ved opsjon i arbeidsforhold Formuesbeskatning av egenkapitalbevis Ektefeller Ektefeller/meldepliktige samboere Ektefeller som lignes hver for seg Ektefeller som lignes sammen Elektronisk kommunikasjon Innledning Adgang til privat bruk vilkår for beskatning Hva inngår i begrepet EK-tjenester Beregning av fordelen hvis arbeidstaker har adgang til EK-tjenester (sjablonregelen) Fradrag for kostnad til elektronisk kommunikasjon Enslig forsørger Personfradrag Foreldrefradrag Ettergivelse, nedsettelse eller betalingsutsettelse av skatten Innledning Lempning som følge av skyldnerens personlige forhold Lempning som følge av forhold ved fastsettelsen av kravet Taushetsplikt Klage Folketrygden Innledning Trygdeavgiften Arbeidsgiveravgiften Pensjonspoeng Ytelser fra folketrygden Forhåndsligning Dødsbo Midlertidig opphold i Norge Selvangivelse Gjennomføring av forhåndsligning Klage/endring Forsørgede personer Barn som er 16 år eller yngre Barn som er 17 år eller eldre Særskilt inntektsfradrag for barn Engangserstatning for personskade/tap av forsørger Gevinst og tap ved realisasjon av formuesobjekter Hovedregel og unntak Realisasjonsbegrepet Bolig benyttet til egen bruk Andelsleiligheter/aksjeleiligheter/ obligasjonsleiligheter Fritidseiendom Utleieeiendommer hvor selgeren ikke har hatt sin faste bolig Tomter og rettigheter i fast eiendom Beregning av gevinst/tap Formuesobjekter (eiendommer mv.) ervervet ved gave Arvede formuesobjekter (eiendommer mv.) Tidfesting av gevinst eller tap Gevinst/tap ved realisasjon av verdipapirer Gevinst ved realisasjon av gårdsbruk og skogbruk Realisasjon av avskrivbare driftsmidler Innsynsrett utkast til vedtak Juridisk bistand/prosesskostnader Kostnader som gjelder inntektserverv Kostnader til skattejuridisk bistand Klage/endring av ligning Innledning Endring etter klage Endring uten klage Summarisk endring Renteberegning ved endring av ligning Dekning av sakskostnader Kost og Losji Fri kost og losji i arbeidsforhold Kost- og losjikostnader ved yrkesreiser/ arbeidsopphold utenfor hjemmet med overnatting Kost- og losjigodtgjørelse ved yrkesreiser/ arbeidsopphold utenfor hjemmet med overnatting Kostgodtgjørelse ved tjenestereiser mv. uten overnatting innenlands og utenlands Statens særavtale for reiser utdrag Langtransportsjåfører som ikke er næringsdrivende Krav om dokumentasjon eller sannsynliggjøring Kostbesparelse Småutgifter Utlendinger som er skattepliktige til Norge Ligningsmyndighetene Innledning Ligningsmyndighet Ligningsbehandlingen Lønns- og trekkoppgaven Blankettene Utfylling av lønns- og trekkoppgaven Koder hentet fra kodeoversikten Meldepliktige samboere Obligasjoner (gjeldsbrev) Hovedregel og unntak Hva menes med mengdegjeldsbrev Nærmere om andre obligasjoner/gjeldsbrev Valutagevinst/-tap ved realisasjon av muntlig fordring mv. og innfrielse av gjeld Opsjoner Begrepet Finansielle opsjoner Ansattes erverv av aksje- og egenkapitalbevisopsjoner i arbeidsforhold Ikke-finansielle opsjoner Pendlere Innledning Skattemessig bosted Selvstendig eller uselvstendig bolig Pendlerhyppighet Pendlerkostnader

10 POST Personfradrag Hvem har krav på fradrag Separerte og skilte Dødsfall Enslig forsørger Utland Fordeling av personfradraget mellom kommuner Skal du fremsette krav om personfradrag? Personinntekt Innledning Personinntekt lønnstakere og pensjonister Personinntekt næringsdrivende Reisefradrag Innledning Arbeidsreiser reiser mellom hjem og fast arbeidssted Besøksreiser under arbeidsopphold utenfor skattemessig bosted (pendleropphold) Reisefradrag Ektefeller Rentefordel ved rimelig lån i arbeidsforhold Renteinntekter på lån til aksjeselskap/ deltakerlignet selskap Rettigheter og plikter oversikt over Skattekontorets veiledningsplikt mv Skattekontorets taushetsplikt Skattekontorets varslingsplikt Din alminnelige opplysningsplikt Opplysningsplikt etter særskilt oppfordring Samboere Selvangivelsen Innledning Hva skal selvangivelsen inneholde? Forhåndsutfylt selvangivelse Plikt til å levere selvangivelse Hvor skal selvangivelsen leveres? Frist for innlevering av selvangivelse Selvangivelsen ikke levert/levert for sent Skattebegrensning Skattebegrensning ved lav alminnelig inntekt Skattebegrensning pga. liten skatteevne Oslo andre beløpsgrenser for enslige forsørgere Skatteberegningen Innledning Skattesatser Skattefrie beløp inntekt Finnmark og Nord-Troms Særskilt skattefradrag306 5 Skatteberegning forhåndsutfylt selvangivelse Opphold i Norge bare en del av året Skattefradrag for pensjonsinntekt Innledning Hvem kan gis skattefradrag for pensjonsinntekt Skattefradraget Nedtrapping av skattefradraget når pensjonsinntekten overstiger fastsatte grenser Kan skattyter påvirke skattefradragets størrelse I hvilken selvangivelse skal ektefeller føre sine inntekter og fradrag? Skattefradrag og skattebegrensning i samme år Skattytere som ikke er skattemessig bosatt her Overgangsregler Skattefrie inntekter oversikt Straff skattesvik Særfradrag store sykdomskostnader Innledning Vilkår Begrensninger i retten til særfradrag Helsereiser Ytelser fra det offentlige Sannsynliggjøring/dokumentasjon Praktiske spørsmål Ektefeller Underskudd som følge av særfradrag Utland Særfradraget for store sykdomsutgifter oppheves delvis fra Tidfesting tidspunktet for inntekts- og fradragsføring Hovedprinsippene Etterbetaling av pensjon eller lønn Bonus i forsvaret Inntekt av åndsverk fordeling over tre år Tilgodebeløp/restskatt Innledning Tilgodebeløp Restskatt Eksempler Tilleggsskatt og forsinkelsesavgift Innledning Ikke levert selvangivelse eller næringsoppgave Uriktige eller ufullstendige opplysninger Subjektive fritaksgrunner unnskyldelige forhold Beregningsgrunnlag og sats Skjerpet tilleggsskatt ved forsett/grov uaktsomhet Formelle forhold, fastsettelsen Følgen av at selvangivelsen blir levert for sent forsinkelsesavgift Tilleggsskatt forholdet til EMK Utland Innledning Skattemessig bosted Skatteavtaler bosted dobbeltbeskatning Fast eiendom mv Lønn Pensjon Når skatteplikten til Norge opphører eller inntrer i løpet av året Begrenset skatteplikt til Norge Aksjer og andeler Selvangivelsesplikt Forhåndsligning Selvangivelse for lønnstakere og pensjonister STIKKORDREGISTER

11 POST 10

12 Henvisninger til poster i selvangivelsen A Aksjefond... post Aksjegevinst... post 3.1.8, 3.1.9, Aksjer formue... post 4.1.7, Aksjeutbytte... post 3.1.5, 3.1.6, post Andelseiers inntekt... post Andre inntekter... post Andre kostnader/fradrag... post Annen fast eiendom... post Annen skattepliktig formue... post Arbeidsavklaringspenger... post Arv... post Attføringspenger... post B Barn lønn... post Bankinnskudd... post Barnepass inntekt... post Barnepensjon... post 2.2.1, 2.2.2, Besøksfradrag... post Bil formue... post Bil fri... post Bolig formue... post Bolig salg... post Bolig utleie... post 2.8.2, Boligselskap annen formue... post Boligselskap gjeld... post Boligsparing... post C Campingvogn... post F Fagforeningskontingent... post Faktiske utgifter... post Fisker særfradrag... post Foreldrefradrag... post Fremførbart underskudd... post Fritidsbolig formue... post Fritidsbolig utleie... post 2.8.3, Fritidsbåter... post 4.2.2, G Gave... post Gevinst bolig... post Gjeld norsk fordringshaver... post Gjeld utenlandsk fordringshaver... post Gjenkjøpsverdi livsforsikring... post Godtgjørelse overskudd... post H Honorarer... post Hytte inntekt... post I Individuell pensjonsordning... post Innbo/løsøre... post J Jordbruksfradrag... post K Kontanter... post Kreditfradrag/nedsettelse... post L Livsforsikring avkastning... post Livsforsikring gjenkjøpsverdi... post Lotterigevinster... post Lønn... post M Merutgifter kost/losji... post Minstefradrag Barn... post 3.2.5, Minstefradrag... post Motorkjøretøy formue... post N Naturalytelser... post Næringsinntekt... post 2.7 Næringseiendom... post O Obligasjonsfond... post Overgangsstønad... post Overskudd godtgjørelse... post P Pensjon premie... post Pensjoner... post 2.2.1, Personinntekt... post 1.6, 1.7, 1.8 Premie pensjon... post Premie tilleggstrygd... post Premiefond... post R Regnskapslignet bolig inntekt... post Rehabiliteringspenger...post Reindrift særskilt fradrag... post Reisefradrag... post Renteinntekter bank... post Renteinntekter ekstra beskatning... post Renter utestående fordringer... post Rentekostnader... post 3.3.1, S Sjøfolk... post 2.1.2, Skiferfradrag... post Skogverdi... post Særfradrag fiske... post Særfradrag alder... post Særfradrag lettere nedsatt... post Særfradrag store sykdomsutgifter... post Særfradrag uførhet... post T Tap ved salg aksjer... post , Tap ved salg bolig... post Tap ved salg tomt... post Tidligere års underskudd... post Tidsbegrenset uførestønad... post Tomt salg... post U Underholdsbidrag... post 2.6.1, Underskudd fremførbart... post Underskudd utleie... post Underskudd årets (næring)... post Utestående fordringer... post Utgifter boligselskap... post Utland formue i... post 4.1.9, Utland inntekter fra... post 2.8.5, Utleiebolig... post Å Årets underskudd næring... post Årets underskudd utleie... post

13 12

14 POST Lovhenvisninger/forkortelser m.m. Skatteloven (sktl.) Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven) av 26. mars 1999 nr 14. Loven inneholder materiellrettslige lovbestemmelser om skatt. FSFIN Finansdepartementets samleforskrift til skatteloven av 19. november 1999 nr FSSD Skattedirektoratets samleforskrift til skatteloven av 22. november 1999 nr Ligningsloven (lignl.) Lov om ligningsforvaltning (ligningsloven) av 13. juni 1980 nr 24. Loven inneholder formelle regler, dvs. regler om ligningsorganene, ligningsbehandlingen og endring av ligning samt andre regler av forvaltningsmessig karakter ved utligning av inntekts- og formuesskatt samt trygdeavgift, f.eks. skattyternes opplysningsplikt, straffebestemmelser mm. Folketrygdloven (ftrl.) Lov om folketrygd (folketrygdloven) av 28. februar 1997 nr 19. Skattebetalingsloven (sktbl) Lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) av 17. juni 2005 nr 67. Arveavgiftsloven (aal.) Lov om avgift på arv og visse gaver (arveavgiftsloven) av 19. juni 1964 nr. 14 FIN Finansdepartementet. SKD Skattedirektoratet. SkN Skattebetalerforeningens tidsskrift med bl.a. skattedommer og administrative uttalelser/avgjørelser i skattespørsmål. Utv. Dommer, uttalelser mv. i skattesaker og skattespørsmål, utgitt av Ligningsutvalget. Sk Skattedirektoratets meldinger. Nyere meldinger kan lastes ned fra RF Skattedirektoratets blanketter og skjema. Skjemaer Skjemaer kan lastes ned fra eller 13

15 POST Definisjoner av noen sentrale skattebegreper Alminnelig inntekt: Inntekt som skattlegges med 28 (24,5) prosent. Se emnet Alminnelig inntekt. Beregnet personinntekt: Personinntekt som fastsettes for inntekt fra enkeltpersonforetak. Se emnet Personinntekt. Gevinst/tap: Skattbar inntekt eller fradragsberettiget tap ved realisasjon av blant annet en formuesgjenstand. Gevinst/tap består av utgangsverdi fratrukket inngangsverdi. Inngangsverdi: Beløp som skattyter kan kreve til fradrag ved gevinstberegningen ved realisasjon av en formuesgjenstand. Vanligvis vil inngangsverdien i det vesentlige bestå av det skattyter i sin tid betalte for vedkommende gjenstand, se kostpris. I noen tilfeller kan skattyter bli godskrevet gjenstandens verdi ved ervervet som inngangsverdi, f. eks. hvis den er ervervet ved arv eller gave (ved arv begrenset oppad til arveavgiftsgrunnlaget). Påkostninger på formuesgjenstanden skal regnes med i inngangsverdien. Kostpris: Alle kostnader skattyter har pådratt seg ved erverv av en formuesgjenstand. Naturalytelser: Enhver økonomisk fordel som ytes i annet enn kontanter, sjekker og lignende betalingsmidler. Naturalytelser verdsettes i utgangspunktet til omsetningsverdien. Se emnet Skattefrie inntekter. Personfradrag: Se emnet Personfradrag. Påkostning: Kostnader pådratt for å forbedre eller endre en formuesgjenstand. Påkostninger tilfører gjenstanden noe nytt og har ikke karakter av vedlikehold. Påkostninger må aktiveres som anskaffelseskost for gjenstanden. Påkostninger kan komme til fradrag ved ligningen i form av avskrivninger hvis gjenstanden er avskrivbar, se emnet Avskrivninger. For øvrig vil påkostninger komme til fradrag som del av inngangsverdien ved gevinstberegningen når gjenstanden realiseres. Se også vedlikehold. RISK: Regulering av inngangsverdi med endring av skattlagt kapital (Siste RISK regulering fant sted 1. januar 2006.). RISK ble gitt som et tillegg eller fradrag til kostpris ved fastsettelsen av inngangverdien ved realisasjon av aksjer. Realisasjon: Realisasjon er et vilkår for gevinstbeskatning. Realisasjon omfatter overføring av eiendomsrett til en formuesgjenstand til et annet skattesubjekt mot vederlag typisk salg. Realisasjonsbegrepet omfatter også fullstendig tap/tilintetgjørelse av et objekt, for eksempel ved konkurs, brann m.v. Realisasjonsbegrepet kan være definert særskilt i loven for enkelte objekter, for eksempel er innløsning av aksjer realisasjon. Særskilt inntektsfradrag i Nord-Troms og Finnmark: Se emnet Skatteberegningen 4. Utgangsverdi: Beløp som utgjør grunnlaget for gevinstbeskatning ved realisasjon av en formuesgjenstand. Utgangsverdien vil vanligvis bestå av salgssummen for gjenstanden fratrukket salgsomkostninger som selger må bære. I noen tilfeller vil utgangsverdien kunne svare til gjenstandens omsetningsverdi på realisasjonstidspunktet typisk ved uttaksbeskatning. 14

16 POST Vedlikehold: Vedlikehold vil være alle kostnader som er pådratt for å beholde en formuesgjenstand i samme stand som da den var ny eventuelt på et senere tidspunkt da det ble foretatt påkostninger. Vedlikeholdskostnader kan kreves fradragsført i det år kostnaden er pådratt, forutsatt at gjenstanden har tilknytning til et inntektserverv. For fritakslignede eiendommer gis det ikke fradrag for vedlikeholdskostnader. Begrepet vedlikehold må avgrenses mot påkostning, endringsarbeid og nyanskaffelse. 15

17 POST 16

18 INNLEDNING INNLEDNING Skattytere som i fjor leverte selvangivelsen på papir, vil i år motta selvangivelsen i to eksemplarer. De som leverte på internett, får selvangivelsen tilsendt i ett eksemplar. Har du mottatt selvangivelsen i to eksemplarer, skal bare det ene eksemplaret leveres skattekontoret. Det andre eksemplaret bør du bruke som kladd og ta vare på for kontroll av skatteoppgjøret. I stedet for å levere papirutgaven, kan du levere selvangivelsen på internett. Påse at alle pliktige vedlegg blir levert. Hvis du ikke skal gjøre endringer eller tilføyelser, behøver du verken å levere selvangivelsen på papir eller elektronisk. Du anses da for å ha levert den forhåndsutfylte selvangivelsen med de opplysninger Skatteetaten har forhåndutfylt. Du kan lese mer om dette i emnet Selvangivelsen 4. Selvangivelsen du har mottatt er forhåndsutfylt med de opplysninger skattekontoret allerede har vedrørende din ligning. Det er viktig å være oppmerksom på at det er du som skattyter, som har det fulle ansvar for at den selvangivelsen du leverer inneholder alle relevante opplysninger om dine skatteforhold. Du bør derfor gjennomgå den forhåndsutfylte selvangivelsen med samme grundighet som om du skulle ha fylt den ut selv. Du må videre være oppmerksom på at mange selvangivelser ikke er fullstendig forhåndsutfylt, og at de kan inneholde feil. Du må derfor kontrollere at alle relevante inntekts-, fradrags-, formues- og gjeldsposter er/blir tatt med i selvangivelsen din med riktige beløp. Finner du at opplysningene fra arbeidsgiver, banker eller andre ikke er riktige, bør du kontakte den som har gitt opplysningene og be om ny innberetning til skattekontoret. Selv om oppgavegiver gir deg beskjed om at korrigert oppgave vil bli sendt skattekontoret, må du selv foreta de nødvendige rettelser i selvangivelsen før du sender den inn (du kan ikke benytte deg av ordningen med stille aksept). Du kan redegjøre for rettelsene i post 5.0. For enslig forsørger er det særlig viktig å kontrollere at skatteklassen er riktig, se emnet Enslig forsørger. Ufullstendige og/eller uriktige opplysninger kan føre til tilleggsskatt dersom handlingen har eller kunne ha ført til for lav skatt eller trygdeavgift, se emnet Tilleggsskatt 3. I mer graverende tilfeller kan dette også medføre straff (bøter eller fengsel) for skattesvik, se emnet Straff skattesvik. Er du i tvil om du har fradragsrett for et beløp som du har ført i selvangivelsen, må du gi utfyllende opplysninger om faktum hvis du skal være sikker på å unngå sanksjoner. Det samme gjelder inntekts- og formuesposter som du ikke har ført i selvangivelsen fordi du er i tvil om de skal tas med eller ikke. Ektefeller skal levere hver sin selvangivelse. Om ligning av ektefeller, se emnet Ektefeller. Registrerte partnere etter partnerskapsloven, blir i skattemessig sammenheng fullt ut behandlet som ektefeller. 17

19 INNLEDNING Meldepliktige samboere lignes som ektefeller. Det er imidlertid ikke alle reglene i skatteloven vedrørende ektefeller som gjelder for meldepliktige samboere, se emnet Meldepliktige samboere. Samboere som ikke er meldepliktige, lignes ikke som ektefeller, se emnet Samboere. Hva menes når «Skatte-Nøkkelen» bruker ordet føres? Uttrykket «skal føres» er i «SKATTE-NØKKELEN» brukt både om beløp som du selv skal føre i selvangivelsen og om beløp som Skattedirektoratet har forhåndsutfylt for deg med utgangspunkt i opplysninger innrapportert fra arbeidsgivere med flere. En av årsakene til dette er at samme post for noen skattytere er fullstendig forhåndsutfylt, for andre bare delvis forhåndsutfylt, og for atter andre er den ikke forhåndsutfylt i det hele tatt, slik at skattyter selv må føre opp beløpet. Som eksempel kan nevnes foreldrefradraget, se post Hvis det i «SKATTE-NØKKELEN» går frem at beløpet skal føres i en bestemt post og posten ikke finnes i papirselvangivelsen, skal beløpet føres i «Beløp som ikke er forhåndsutfylt, føres her». Se nærmere om dette på side 96. Det er ditt ansvar å kontrollere de forhåndsutfylte beløpene, og sørge for at all skattepliktig inntekt og formue blir tatt med i selvangivelsen du leverer. Har du mottatt arv eller gave til en verdi av til sammen kr eller mer skal dette også fremgå av selvangivelsen. Det samme gjelder hvis du har mottatt skattefrie spillegevinster og lignende til en verdi av til sammen kr , se post Opplysninger om inntekt og formue og/eller gjeld i utlandet skal også gis, se post

20 POST SELVANGIVELSEN POST FOR POST Opplysninger om personlige forhold mv Samboer med felles barn Samboer med felles formue og gjeld Samboere (meldepliktige/ikke meldepliktige) som har felles barn, formue eller gjeld, oppgir her samboers navn og fødselsnummer. Meldepliktige samboere lignes som ektefeller, se emnet Meldepliktige samboere. Andre samboere skal lignes hver for seg selv om de har felles formue, gjeld og/eller felles barn, se emnet Samboere Boligsparing for ungdom Skattefradrag gis på grunnlag av innberetning fra banken. Krever du skattefradrag for innbetalt sparebeløp i annen EØS-stat enn Norge, må du sende inn RF-1231 «Bankinnskudd i utlandet 2011» samt årsoppgave fra spareinstitusjonen sammen med selvangivelsen. BSU-kontrakten (RF-1236) må vedlegges selvangivelsen for det året du inngår kontrakten. Overfører du boligsparekontoen fra en spareinstitusjon til en annen, må du også legge ved kontrakten. Om boligsparing for ungdom, se emnet Boligsparing for ungdom (BSU) Lotteri- og tippegevinster mv. (lignl. 4-3 nr. 2, forskr. 5/3-84 nr ) Er dine samlede skattefrie lotterigevinster o.l. kr eller høyere, skal du legge ved bekreftelse fra den som har utlevert gevinstene. De fleste norske lotterigevinster er skattefrie. Det samme gjelder gevinster fra tilsvarende spill med arrangør innenfor EØS-området, se emnet Skattefrie inntekter gevinst i lotterier, konkurranser mv. Opplysninger som gis her, kan tjene som forklaring dersom din formue har økt mer enn din skattepliktige inntekt skulle tilsi, se emnet Ligningsmyndighetene 3. Det er derfor også i din interesse å kunne dokumentere slike skattefrie gevinster. Eventuell skattepliktig gevinst føres i post Dokumenterte kostnader som direkte knytter seg til den skattepliktige gevinsten føres i post Arv/gave (lignl. 4-3 nr. 2, forskr. 5/3-84 nr ) Formuesforøkelse ved arv eller gave er ikke skattepliktig inntekt, se emnet Skattefrie inntekter arv/ gave. Avkastning på arv opptjent etter dødsfallet, er skattepliktig som inntekt på mottakerens hånd. 19

21 POST Har du mottatt arv/gave til en verdi av kr eller mer, skal du føre verdien i post Opplysninger om arvelaters/givers navn, fødselsdato, adresse, fylke, arvens/gavens verdi og hva arven/gaven består i (kontanter, fast eiendom e.l.), gis i post 5.0. Opplysninger om mottatt arv eller gave, kan tjene som forklaring dersom din formue har økt mer enn din skattepliktige inntekt skulle tilsi, se emnet Ligningsmyndighetene 3. Om særskilt meldeplikt til skattekontoret, se emnet Arveavgift Formue/gjeld/inntekt i utlandet (sktl. 2-1) Har du formue/gjeld og/eller inntekt i utlandet, skal du opplyse om dette i post og post 5.0. Dette gjelder selv om formuen eller inntekten ikke kan beskattes i Norge. Opplysningen kan ha betydning for fordeling av gjeld og gjeldsrenter mellom Norge og utlandet. Se også post side 70. Opplysninger om innskudd i utenlandsk bank mv. og BSU-sparing i EØS-stat gis på skjema RF-1231 «Bankinnskudd i utlandet 2011». Krever du reduksjon av norsk skatt for skatt betalt i utlandet på samme inntekt/formue, såkalt kreditfradrag, skal du benytte skjema RF-1147 «Fradrag for skatt betalt i utlandet av person kreditfradrag 2011». Har du hatt lønn som også er skattlagt i et annet land, har du rett til nedsettelse av norsk skatt på slik inntekt, uavhengig av hva som faktisk er betalt i skatt i det annet land. Du må da fylle ut RF-1150 «Nedsetting av inntektsskatt på lønn 2011». Har du arbeidet i utlandet sammenhengende i minst 12 måneder, slik at du har rett til nedsettelse av skatt etter lønnslempningsregelen ved utenlandsopphold, se nærmere under emnet Utland 5, skal slikt krav fremsettes i RF-1150 «Nedsetting av inntektsskatt på lønn 2011». Du skal også levere RF-1150 når du har lønn som er unntatt fra beskatning etter en skatteavtale. Ovennevnte skjemaer kan lastes ned fra Med mindre inntekten eller formuen er unntatt fra norsk beskatning etter skatteavtale, skal den føres i selvangivelsen. Er inntekten/formuen unntatt fra beskatning i Norge, skal det i post 5.0 gis opplysninger om inntektens/formuens størrelse, samt en begrunnelse for hvorfor denne inntekten/formuen ikke skal skattlegges i Norge. Når inntekt/formue ikke er unntatt fra norsk beskatning etter skatteavtale eller hvis skatt på lønn er begrenset etter skattelempningsregelen for lønnsinntekt ved utenlandsopphold, vil den vanligste måten å forebygge dobbeltbeskatning på være kreditmetoden. Se emnet Utland Annen målform Her setter du kryss hvis du ønsker å få tilsendt neste års selvangivelse i en annen målform. 20

Rettledning til postene

Rettledning til postene Selvangivelsen 2014 Rettledning til postene Ikke betal for mye skatt sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Har du endringer - lever elektronisk senest 30. april Bokmål 2 3 Innhold Fradragsposter

Detaljer

Lønns-ABC 2004. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver

Lønns-ABC 2004. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver Lønns-ABC 2004 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver Formålet med dette heftet er å gi arbeidsgivere et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene for 2004. Heftet er

Detaljer

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister Selvangivelsen 2011 Selvangivelsen 2011 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister skatteetaten.no Sjekk alle opplysninger og fradrag Leveringsfrist: 30. april 2012 Nye skatteregler for pensjonister side

Detaljer

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 REVISJON SKATT OG AVGIFT RÅDGIVNING FORETAKSSERVICE NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 BDO er et av Norges største kompetansemiljø innen: Revisjon, Skatt og avgift, Rådgivning,

Detaljer

Lønns-ABC 2014. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014. 17. utgave

Lønns-ABC 2014. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014. 17. utgave Lønns-ABC 2014 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014 17. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2011. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011. 14. utgave

Lønns-ABC 2011. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011. 14. utgave Lønns-ABC 2011 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011 14. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp SKATTE BETALEREN Nr 2 2012 www.skattebetaleren.no Spar skatt med våre 9 skatte - vett regler Enklere med aksjer Nye regler for pensjonister Bolig fra 1976 gir formuehopp Kontroll på næringsregnskapet Få

Detaljer

Sist oppdatert 27. juni 2012

Sist oppdatert 27. juni 2012 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2012 14. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2012 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2013) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

Meldingen om likningen for inntektsåret 2009

Meldingen om likningen for inntektsåret 2009 meldinger Meldingen om likningen for inntektsåret 2009 Meldingen inneholder en oversikt over de viktigste skattemessige endringene og nyhetene for inntektsåret 2009. Emneinndelingen følger i det vesentlige

Detaljer

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler SKATTE BETALEREN Nr 2 2013 www.skattebetaleren.no UTLANDETI Slik fører du inntektene NYTTIGI Våre 10 skatte vettregler OVERSIKTI Fradrag fra A til Å Tid for selvangivelsen: Spar skatt Næringsdrivende:

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Denne selvangivelsen skal leveres av aksjeselskaper, verdipapirfond, banker, pensjonskasser,

Detaljer

Grepene som krymper skatten SKATTE BETALEREN. 2 2010 www.skattebetaleren.no SNYTER DU DEG SELV? FRADRAG FRA A TIL Å SMART SPARING

Grepene som krymper skatten SKATTE BETALEREN. 2 2010 www.skattebetaleren.no SNYTER DU DEG SELV? FRADRAG FRA A TIL Å SMART SPARING SKATTE BETALEREN 2 2010 www.skattebetaleren.no Grepene som krymper skatten SNYTER DU DEG SELV? FRADRAG FRA A TIL Å SMART SPARING Elektronisk fakturadatabase fakturabank www.fakturabank.no Raskt, enkelt

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere 1 Innhold 1. Søknad om å bruke papirskjema... 3 2. Begreper... 3 3. Når må jeg levere?... 3 4. Hvor

Detaljer

Praktisk skatte- og regnskapskurs

Praktisk skatte- og regnskapskurs Praktisk skatte- og regnskapskurs 1 2009 Kursmappen kap. 1 2 Agenda Nyheter 2009 Satser og innslagspunkter Regelendringer Person Bedrift Annet Selvangivelse og innberetning 3 Nyheter 2009 Skattesatser

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2011

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2011 Grant Thornton informerer Nr. 1/2011 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Kjære leser! Norge har nettopp lagt bak seg et år hvor utviklingstrekkene

Detaljer

MentorAjour Statsbudsjettet 2014

MentorAjour Statsbudsjettet 2014 MentorAjour Informasjon til PwCs klienter Nr 10, okt 2013 Statsbudsjettet 2014 Den avtroppende regjeringen la 14. oktober frem sitt forslag til statsbudsjett for 2014. Nedenfor gir vi en oversikt over

Detaljer

Firmabil-nøkkelen 2003

Firmabil-nøkkelen 2003 Firmabil-nøkkelen 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Vedlegg til BIL nr. 1/2 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Side 1 av 21 FIRMABIL Fordelssatser Bruker du bil som eies eller leases av din arbeidsgiver (firmabil),

Detaljer

Foran årsoppgjøret 2013

Foran årsoppgjøret 2013 Foran årsoppgjøret 2013 Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service Det er igjen tid for årsoppgjør. Under dette arbeidet vil boka Posteringsnøkler

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009 Grant Thornton informerer Nr. 1/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Som nevnt i forrige kundeblad har vi opprettet et advokatfirma

Detaljer

"Samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt"

Samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt Utkast "Samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt" Kapittel 5. Opplysningsplikt for tredjepart Hjemmel: Fastsatt av Skattedirektoratet dd.mm.åååå med hjemmel i ligningsloven 13. juni 1980 nr. 24??...

Detaljer

Ot.prp. nr. 1 (2005 2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 lovendringer

Ot.prp. nr. 1 (2005 2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 lovendringer Ot.prp. nr. 1 (2005 2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 lovendringer Innhold 1 Innledning... 9 4.4.3 Øvrige generelle krav til ordningen... 22 2 Endringer i lovbestemte beløps- 4.5 Innberetning...

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret Hva blir skatten for inntektsåret 2013 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 870 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret Skatteetaten Hva blir skatten for inntektsåret 2014 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 000 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat.

Detaljer

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Innledning... 1 Visma Kompetansesenter Lønn og HR... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2011...

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet SKATTE BETALEREN Nr 4 2010 www.skattebetaleren.no Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet Ny pensjonsreform de beste rådene Slik finner du vinnerfondet Jobb hjemmefra spar skatt Økonomisk styring

Detaljer

Skatteetaten. Arbeidstaker eller næringsdrivende?

Skatteetaten. Arbeidstaker eller næringsdrivende? Skatteetaten Arbeidstaker eller næringsdrivende? Innhold Nyttig for deg? Oversikt over viktige bestemmelser Arbeidstaker, ikke-ansatt arbeidstaker eller næringsdrivende? Når er det næringsvirksomhet? Ansvar

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Næringsoppgave 2 skal leveres av aksjeselskaper og andre foretak som har regnskapsplikt etter

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014 Grant Thornton informerer Nr. 3/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Vi håper alle våre lesere har nytt godt av

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2012 Næringsoppgave 2 skal leveres av aksjeselskaper og andre foretak som har regnskapsplikt etter

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Regjeringen fremla den 14. oktober stortingsmelding med nasjonalbudsjett for 2014. Samtidig fremla Regjeringen proposisjonen til Stortinget med forslag til endringer

Detaljer