Brukerundersøkelser Samlerapport for Asker kommunes brukerundersøkelser i 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerundersøkelser 2013. Samlerapport for Asker kommunes brukerundersøkelser i 2013"

Transkript

1 Brukerundersøkelser 2013 Samlerapport for Asker kommunes brukerundersøkelser i 2013 August 2010

2 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING BAKGRUNN INNHOLDET I RAPPORTEN METODIKK VURDERING AV RESULTATENE VIDERE OPPFØLGING TJENESTEOMRÅDE ADMINISTRASJON OG LEDELSE SAMLET RESULTAT FOR TJENESTEOMRÅDET SERVICETORGENHETEN DOKUMENTSENTERET IKT-AVDELINGEN KOMMUNENS INTERNETTSIDER TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST SAMLET RESULTAT FOR TJENESTEOMRÅDET BARNEHAGENE FORELDREUNDERSØKELSEN BARNESKOLENE OG SFO FORELDREUNDERSØKELSEN UNGDOMSTRINNET ELEVUNDERSØKELSEN VOKSENOPPLÆRINGEN HELSESTASJONENE SKOLEHELSETJENESTEN PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) BARNEVERNTJENESTEN TJENESTEOMRÅDE HELSE OG OMSORG SAMLET RESULTAT FOR TJENESTEOMRÅDET BOLIG FOR MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMMING ARBEID, FRITID OG AVLASTNING ERGO- OG FYSIOTERAPITJENESTEN SENIORSENTRENE SOSIALTJENESTEN AVDELING FOR PSYKISK HELSE HJEMMESYKEPLEIEN OMSORGSBOLIGENE SYKEHJEMMENE HELSEAVDELINGEN TJENESTEOMRÅDE KULTUR, FRIVILLIGHET OG FRITID SAMLET RESULTAT FOR TJENESTEOMRÅDET ASKER BIBLIOTEK ASKER KULTURHUS ASKER KULTURSKOLE TJENESTEOMRÅDE TEKNIKK OG MILJØ SAMLET RESULTAT FOR TJENESTEOMRÅDET PLAN- OG BYGNINGSAVDELINGEN ASKER DRIFT TJENESTEOMRÅDE EIENDOM EIENDOMSFORVALTNINGEN/VAKTMESTERTJENESTEN PRAKTISK BISTAND RENHOLD PRU (PROSJEKT OG UTBYGGING)

3 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Asker kommune benytter Balansert målstyring (BMS) som styrings- og rapporteringsverktøy. BMS skal sikre politisk styring og kontroll, og er i tillegg rådmannens verktøy for å sikre god virksomhetsstyring. Gjennom å definere tydelige mål og foreta systematisk måling av resultater over tid, skal BMS bidra til kontinuerlig læring og forbedring i organisasjonen. Brukerundersøkelser inngår som et sentralt element i BMS og benyttes som målemetode for en rekke måleindikatorer. Brukerundersøkelser er spørreundersøkelser rettet mot brukerne av kommunens tjenester, der det stilles spørsmål om sentrale forhold ved tjenesten. Brukerundersøkelser gir dermed brukerne mulighet til på en systematisk og helhetlig måte å gi tilbakemelding om hvordan de opplever kommunens tjenestetilbud. Slike undersøkelser er derfor et viktig verktøy for læring, fornyelse og videreutvikling av tjenestene. Asker kommune gjennomfører fra og med 2011 årlige brukerundersøkelser innenfor alle tjenesteområder. Det ble i 2011 gjennomført totalt 24 brukerundersøkelser. I tillegg til elevundersøkelsen, samt en avgrenset innbyggerundersøkelse blant 800 av kommunens innbyggere. I 2012 ble det gjennomført brukerundersøkelser på lik linje med i Nye undersøkelser i 2012 var Asker Drift, Dokumentsenteret og IKT-avdelingen på Servicetorgenheten. I 2013 ble de aller fleste brukerundersøkelsene fra 2012 gjentatt, i tillegg er det gjennomført en egen brukerundersøkelse for Vedtakskontoret som nå er skilt ut som egen enhet fra Sosialtjenesten. Det er også gjennomført flere undersøkelser innen sektoren Eiendom, en brukerundersøkelse for kommunens nettsider og en undersøkelse for frivilligheten. Innbyggerundersøkelse er planlagt gjennomført i 2014, og der vil det legges inn spørsmål for å få svar på brukertilfredshet for de kommunaltekniske tjenestene og idrett og friluft. 1.2 Innholdet i rapporten Denne rapporten inneholder resultatene fra alle brukerundersøkelsene i 2013, og resultater fra elevundersøkelsen. Resultatene presenteres hovedsakelig på både tjenesteområdenivå og virksomhetsnivå, og inkluderer en kort analyse for hver av undersøkelsene. Det er i rapporten benyttet fargekoder for å markere graden av måloppnåelse innenfor de ulike spørsmålene/kategoriene. Fargekodene tilsvarer ambisjonsnivået i BMSmålekartene, og har følgende inndeling: Ønsket resultat Score 4,5 6 Laveste aksepterte resultat Score 4 4,49 Ikke godkjent resultat Score 0 3,99 3

4 Resultatene for de enkelte brukerundersøkelsene ble i 2011 så langt det var mulig, sammenlignet med landsgjennomsnittet og Drammen kommune, gjennom Kommuneforlagets nettportal bedrekommune.no. Mange kommuner har lisens på bedrekommune.no, men gjennomfører ikke undersøkelser hvert år, og veldig mange kommuner har gått over til å lage egne undersøkelser. Derfor er det ikke så lett å sammenligne med andre kommuner. I Asker har vi derfor valgt å gjennomføre brukerundersøkelsene i 2013, stort sett med like spørsmål som i 2012, for å kunne sammenligne oss mest mulig med oss selv fra I noen undersøkelser har spørsmålene blitt enda mer tilpasset den enkelte tjenesten i Asker kommune og da er ikke alltid tallene helt sammenlignbare med året før. 1.3 Metodikk Verktøy Brukerundersøkelsene er i hovedsak gjennomført ved hjelp av elektroniske spørreskjemaer som brukerne har fått tilsendt via e-post. Innenfor enkelte tjenester, primært innenfor Helse og omsorg, er det benyttet papirbaserte spørreskjemaer. Alle brukerundersøkelsene er gjennomført på en måte som sikrer respondentene full anonymitet. For å kunne muliggjøre sammenligning (benchmarking) av resultatene med andre kommuner, er spørreskjemaene i Kommuneforlagets nettportal bedrekommune.no benyttet som utgangspunkt for brukerundersøkelsene. Det er imidlertid foretatt en rekke tilpasninger for å skreddersy spørsmålene til Asker kommunes behov. Alle brukerundersøkelsene er inndelt i følgende seks hovedkategorier: Kategori 1: Innhold og kvalitet Kategori 2: Brukermedvirkning Kategori 3: Service og tilgjengelighet Kategori 4: Fysisk miljø Kategori 5: Helhet i tjenestetilbudet Kategori 6: Brukertilfredshet Antallet spørsmål per undersøkelse varierer ut fra tjenestenes kompleksitet, men ligger i gjennomsnitt på omkring 20 spørsmål. For hvert spørsmål er brukeren bedt om å vurdere innholdet på en skala fra 1 til 6, der 6 er beste score. I tillegg finnes svaralternativet vet ikke. Enkelte av brukerundersøkelsene har ikke spørsmål innenfor kategoriene 1, 4 og 5. Praktisk gjennomføring Brukerundersøkelsene ble gjennomført i september/november 2013, og det ble ved hver virksomhet avsatt fire til seks uker til gjennomføringen. Virksomhetslederne har vært ansvarlige for den praktiske gjennomføringen av brukerundersøkelsene ved sin virksomhet, med bistand fra rådgivere i Forvaltning og utvikling. Dette innebærer blant annet at virksomhetslederne i hvert enkelt tilfelle har vært ansvarlige for å vurdere spørsmålene, utvalg (antall respondenter) og type undersøkelse (elektronisk eller papirbasert). Utvalg og svarprosent Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvilke brukerundersøkelser som har vært gjennomført i 2013, hvor mange som har vært invitert til å svare på de ulike undersøkelsene, samt svarprosent. For å unngå slitasje på brukerne, har vi denne gang innen helse og omsorg laget en rulleringsplan. Det vil si at der det er mange nok brukere (over 100) til at vi ikke trenger 4

5 å spørre alle, har vi gjort et utvalg, slik at ikke de samme brukerne spørres hvert år, eller får flere ulike spørreundersøkelser hvert år. Administrasjon og ledelse Inviterte Besvarte Svarprosent Servicetorget Ukjent 78 Dokumentsenteret ,3 % IKT Alle ansatte 444 Kommunens internettsider Ukjent 1050 Oppvekst Inviterte Besvarte Svarprosent Barnehagene % Grunnskolen Foreldreundersøkelsen ,9 % Grunnskole Elevundersøkelsen 7. og 10. trinn % Voksenopplæringen % Helsestasjonene 0-1 år % Skolehelsetjenesten Ukjent antall 356 Psykologisk-pedagogisk tjeneste (PPT) Ukjent antall 266 Barneverntjenesten Ukjent antall 48 Helse og omsorg Inviterte Besvarte Svarprosent Boliger for mennesker med utviklingshemming % Arbeid, fritid og avlastning ,1 % Ergoterapi- og fysioterapitjenestene ,9 % Seniorsentrene ,5 % Sosialtjenesten ,5 % Psykisk helsetjeneste ,0 % Hjemmesykepleien ,7 % Omsorgsboligene ,0 % Omsorgsboligene, Vestre Nes, Aleris Omsorg, privat ,8 % Gullhella sykehjem, kommunalt ,5 % Solgården sykehjem, kommunalt ,8 % Søndre Borgen, kommunal ,4 % Bråset bo- og omsorgssenter, IKS % Risenga bo- og omsorgssenter, Norlandia Omsorg, privat ,2 % Vaksinasjon og smittevernkontoret ,0 % Kultur, frivillighet og fritid Inviterte Besvarte Svarprosent Biblioteket Ukjent antall 121 Kulturhuset Ukjent antall 32 Kulturskolen ,1 % Frivillighet ,8 % Teknikk og miljø Inviterte Besvarte Svarprosent Plan og bygg ,5 % Asker Drift ,8 % Eiendom Inviterte Besvarte Svarprosent Eiendomsforvaltningen/vaktmestertjenesten ,0 % Praktisk bistand % Renhold % PRU (Prosjekt og utbygging) % For mange av tjenestene har alle brukerne fått tilsendt brukerundersøkelsene. Dette gjelder barnehagene, kulturskolen og flere av tjenestene innenfor Helse og omsorg. For de øvrige undersøkelsene har et representativt utvalg av brukerne fått tilsendt spørreskjema, eller de som har besøkt tjenesten i en bestemt periode. Det er i hovedsak benyttet ett spørreskjema per bruker. Dette betyr at i de tilfeller brukeren selv ikke har hatt mulighet til å besvare undersøkelsen, så er pårørende bedt om å besvare den i samarbeid med eller på vegne av brukeren. Utregning av resultatet Resultatet for de enkelte kategoriene er basert på en gjennomsnittsscore for de spørsmålene som inngår i kategorien, og er regnet ut ved hjelp av innebygget funksjonalitet i verktøyet Enalyzer. Resultatet viser altså gjennomsnittlig tilfredshet for de unike kategoriene. 5

6 1.4 Vurdering av resultatene Det er viktig å minne om at resultatene fra brukerundersøkelsene ikke gir oss den fulle og hele sannheten om kvaliteten på tjenestene våre. For flere av tjenestene er det pårørende som svarer på vegne av brukerne, og da får vi bare svar på det som de pårørende opplever sett utenifra. Og mange velger å la være å fylle ut skjemaet fordi de tenker at de ikke kjenner tjenesten godt nok til å kunne svare på vegne av brukeren. Der svarprosenten er forholdsvis lav, vet vi heller ikke nok om hvem det er som har svart, om det er en overvekt av de som er mest fornøyd, eller av de som er mest misfornøyd. Derfor må hver virksomhet vurdere resultatene på brukerundersøkelsene opp i mot all annen informasjon som er tilgjengelig gjennom brukerråd, direktemøter og andre typer tilbakemeldinger, statistikk og målinger som gjennomføres. Med det i mente følger her en vurdering av resultatene på brukerundersøkelsene: Resultatene fra brukerundersøkelsene var gjennomgående gode for 2011, også sammenlignet med andre kommuner. Sammenligning med andre kommuner er foretatt gjennom Kommuneforlagets nettportal bedrekommune.no. Bedrekommune.no la frem resultater for bare noen få av sine undersøkelser i 2012 og konkluderer med at «resultatene viser små variasjoner (i forhold til 2011) som ikke kan sies å være signifikante». For 2013 har ikke bedrekommune.no lagt frem noen resultater på nåværende tidspunkt. I Asker er resultatene for 2013 stort sett gode og de fleste ligger på samme nivå som i Flere tjenester har gått noe opp; Kommunale barnehager, SFO-tilbudet, Foreldreundersøkelsen i grunnskolen, Barneverntjenesten, Sosialtjenesten og Private sykehjem. Noen undersøkelser har gått noe ned; Voksenopplæringen, Ergo/fysioterapitjenesten og Plan og bygg. Av nye undersøkelser scorer Praktisk bistand veldig høyt, mens Renhold og PRU(prosjekt og utbygging) scorer jevnt rundt ønsket resultat 4,5. Rådmannen vil spesielt vise til de generelt gode resultatene knyttet til kategoriene Brukertilfredshet med tjenestetilbudet og Service og tilgjengelighet. Innenfor sistnevnte kategori er det gjennomgående svært gode resultater knyttet til spørsmålet om brukeren opplever å bli behandlet med respekt. Dette er et uttrykk for at kommunens verdier Åpenhet Troverdighet Gjensidig respekt også kommer til uttrykk i de ansattes direkte kontakt med brukerne. Når det gjelder kategorien Helhet i tjenestetilbudet viser resultatene at det fremdeles er utfordringer knyttet til samordning av tjenestene. Undersøkelsen viste en fremgang fra 2011 til 2012 og er omtrent på samme nivå i Rådmannen har et kontinuerlig fokus på økt samordning og helhet i tjenestetilbudet, og vil følge opp dette arbeidet også i årene fremover. Innenfor enkelte tjenester er det også noe lavere score innenfor kategorien Brukermedvirkning, og enkeltspørsmålet «Opplever du at du får god informasjon om hva tjenesten kan tilby deg». Rådmannen vurderer at datakvaliteten i hovedsak er god. For et fåtall av undersøkelser er tallene mer usikre grunnet relativt lav svarprosent. Det gjelder Bolig for mennesker med utviklingshemming, Barneverntjenesten, Sosialtjenesten og Kulturhuset. 6

7 1.5 Videre oppfølging Resultatene fra brukerundersøkelsene inngår som en del av BMS-systemet, og vil i den forbindelse blir fulgt opp i den ordinære styringsdialogen mellom virksomhetslederne og rådmannen/direktørene. I tillegg er det avgjørende at resultatene følges opp i den enkelte virksomhet og sees i sammenheng med andre målinger av tjenestekvaliteten. Virksomhetslederne har ansvaret for å drøfte resultatene for egen virksomhet med ansatte, tillitsvalgte og brukere, og analysere resultatene som et grunnlag for kontinuerlig videreutvikling av tjenesten. Resultatene bør som en del av dette arbeidet blant annet drøftes i de ordinære brukerrådsmøtene ved hver virksomhet. 7

8 1 Tjenesteområde Administrasjon og ledelse 1.1 Samlet resultat for tjenesteområdet For tjenesteområdet Administrasjon og ledelse ble bare Servicetorget målt i I 2012 har også Dokumentsenteret og IKT-avdelingen gjennomført brukerundersøkelser internt blant kommunens ansatte, og i 2013 ble det også gjennomført en brukerundersøkelse for kommunens internettsider Servicetorget Dokumentsenteret IKT Internettsidene Antall svar: Svarprosent: 78 ukjent % 444 ukjent 1050 ukjent 1. Innhold og kvalitet 5,3 5,6 4,5 4,3 2. Brukermedvirkning 4,6 4,4 4,4 4,1 3. Service og tilgjengelighet 5,3 4,9 4,5 Ikke målt 4. Fysisk miljø 5,3 Ikke målt Ikke målt Ikke målt 6. Brukertilfredshet 5,3 4,7 4,7 4,3 1.2 Servicetorgenheten Undersøkelsen ble gjennomført ved at alle brukere som besøkte servicetorget i oktober/november 2013 fikk et skjema som de kunne fylle ut og levere på servicetorget. Det ble også sendt ut eposter til kunder og lagt ved en link i epostbesvarelser til kunder som henvendte seg til servicetorget. Resultatene for undersøkelsen er gode, men generelt litt ned fra Antallet svar er relativt lavt, men med en økning i Servicetorget (På en skal fra 1-6 der 6 er svært fornøyd) Kategori 1: Innhold og kvalitet: Antall svar: Informasjon du har fått på Servicetorget 5,37 5,58 5,30 Veiledning du har fått av Servicetorget 5,49 5,56 Ikke spurt Hjelp til utfylling av søknadsskjema(er) 5,40 5,54 Ikke spurt 5,42 5,56 5,30 Muligheter for å påvirke tilbudet på Servicetorget? 4,96 5,31 4,60 Kategori 3: Service og tilgjengelighet:

9 Servicetorget Service (Hvordan du blir mottatt og behandlet) 5,67 5,79 5,58 De ansattes faglige kompetanse (Hvor flinke de ansatte er til å hjelpe deg) 5,50 5,69 5,31 Servicetorgets åpningstider? 5,09 4,88 4,88 Ventetid i skranken eller på telefon? 5,35 5,38 5,21 5,41 5,45 5,27 Kategori 4: Fysisk miljø Plass til å sitte og lese/studere dokumenter, mapper o.l.? 5,03 5,03 5,10 Servicetorgets plassering/lokalisering Ikke spurt Ikke spurt 5,41 Tilgjengelighet/universell utforming 5,21 5,20 5,32 5,15 5,04 5,29 Kategori 6: Brukertilfredshet Alt i alt, hvor fornøyd er du med Servicetorget? 5,54 5,64 5, Dokumentsenteret Denne undersøkelsen er i 2013 sendt ut til ledere, mellomledere og sekretærer, totalt 356 brukere, i kommunen. 108 svar er et representativt antall. Resultatet er jevnt godt. Dokumentsenteret (På en skal fra 1-6 der 6 er svært fornøyd) Kategori 1: Innhold og kvalitet: Antall svar: Svarprosent: 218 ukjent ,3 % Svar på generelle arkivspørsmål 4,72 4,86 Gjenfinning av arkiverte dokumenter 4,60 4,44 Kurstilbudet i ESA 4,24 4,34 Brukerstøtte i ESA 4,47 4,76 4,51 4,62 I hvor stor grad synes du Dokumentsenteret er flinke til å ta inn over seg tilbakemeldinger og ønsker du kommer med? 4,34 4,40 Kategori 3: Service og tilgjengelighet: Service (Hvordan du blir mottatt og behandlet) 4,79 4,96 De ansattes faglige kompetanse (Hvor flinke de ansatte er til å hjelpe deg) 4,69 4,98 Ventetid på telefon, på epost, ved oppmøte? 4,35 4,71 4,62 4,88 Kategori 6: Brukertilfredshet Alt i alt, hvor fornøyd er du med Dokumentsenteret? 4,64 4,71 9

10 1.4 IKT-avdelingen IKT-avdelingen har sendt ut denne brukerundersøkelsen til alle ansatte i Asker kommune. 444 svar er et høyt og godt representativt antall svar. Alle resultatene ligger rundt 4,5 som er grensen for å være ønsket resultat. IKT (På en skal fra 1-6 der 6 er svært fornøyd) Kategori 1: Innhold og kvalitet: Antall svar: Tilbakemeldingen du får når du oppretter en sak 4,65 4,78 Tilbakemeldingen du får når en sak er løst 4,71 4,62 Informasjonen du får rundt feilsituasjoner 4,30 4,19 Råd og veiledninger rundt bruk av programvare 4,47 4,31 Råd og veiledninger rundt bestillinger 4,40 4,40 Oppfølgingen du får hvis du har en klage 4,23 4,25 4,48 4,45 Hvor flinke synes du IKT er til å ta inn over seg det du kommer med av ønsker, klager og andre tilbakemeldinger? 4,45 4,42 Kategori 3: Service og tilgjengelighet: Service (Hvordan du blir mottatt og behandlet)? 4,90 4,90 De ansattes faglige kompetanse (Hvor flinke de ansatte er til å hjelpe deg) 4,82 4,75 Ventetiden før saken din er løst? 3,84 3,97 Tilgjengeligheten på brukerveiledninger (e-læringsguider) du kan benytte til selvhjelp? 4,51 4,45 4,52 4,52 Kategori 6: Brukertilfredshet Alt i alt, hvor fornøyd er du med IKT-avdelingen? 4,58 4,65 10

11 1.5 Kommunens Internettsider I år er det også gjennomført en brukerundersøkelse for kommunens internettsider. Den ble gjennomført ved at det poppet opp spørsmål om man ville delta i brukerundersøkelsen når man besøkte nettsidene innbyggere/brukere svarte på undersøkelsen og det er et godt antall. Resultatene ligger litt under ønsket resultat som er 4,5. Det framkom mange konstruktive innspill til forbedringer av nettsidene, og mange av dem er allerede under utvikling. Kommunens internettsider (På en skal fra 1-6 der 6 er svært fornøyd) Kategori 1: Innhold og kvalitet: Antall svar: 1050 Hvor enkelt det er å finne det du leter etter 3,94 Språket på nettstedet (lett å forstå teksten) 4,74 Utseendet/designet på nettstedet 4,21 Informasjonsmengden (nok til å få svar på det du lurer på) 4,13 4,26 Hvis du har brukt en av følgene tilbakemeldingsmåter/innspillsmuligheter til kommunen fra nettsidene. I hvilken grad synes du de er enkle og effektive å bruke? AskerDialogen 3,80 E-post 4,57 Chat/nettprat 3,61 Kommentarfelt på artikler 3,66 4,10 Kategori 6: Brukertilfredshet Alt i alt, hvor fornøyd er du med kommunens nettsider? 4,33 11

12 3 Tjenesteområde Oppvekst 3.1 Samlet resultat for tjenesteområdet Innenfor tjenesteområde Oppvekst ble det i oktober/november 2013 gjennomført brukerundersøkelser for kommunale og private barnehager, voksenopplæringen og helsestasjonene. Foreldreundersøkelsen med tilleggsspørsmål ble gjennomført i november/desember 2013 for skoleåret 2013/14. Elevundersøkelsen blir gjennomført av Utdanningsdirektoratet november (2013) januar (2014). Denne undersøkelsen er blitt revidert før årets gjennomføring, og har tidligere år blitt gjennomført på våren. Det er obligatorisk fra statens side å gjennomføre denne Elevundersøkelsen på 7. og 10. trinn, og det er resultatene på disse trinnene som presenteres her. Resultatene for 2013 viser en fortsatt fin stigning. Fra mange røde resultater i 2011, er det nå grønt over nesten hele linjen. Det viser at kvaliteten er jevnere og bedre i alle virksomhetene. En god fremgang i Foreldreundersøkelsen både på barne- og ungdomstrinnet, en liten økning i de kommunale barnehagene og en markant økning for barnevernet som også har vesentlig flere svar i 2013 i forhold til 2012, noe som gjorde tallene usikre for barnevernet i Komm. Barnehager Grunn -skole Private Barnehager Voksenopplæringen Helsestasjonene 0-1 år PPT Skolehelsetjenesten Barneverntjenesten Antall svar: Svarprosent: % % % % % 356 Ukjent 266 ukjent 48 ukjent 1. Innhold og kvalitet 5,0 5,1 4,7 4,7 5,3 4,8 4,7 4,3 2. Brukermedvirkning 4,8 4,8 4,7 4,2 5,2 Ikke Målt 4,8 4,3 3. Service og tilgjengelighet 5,1 5,2 4,5 4,8 5,5 5,2 4,0 4,5 4. Fysisk miljø 4,48 4,7 Ikke Ikke Ikke Ikke 4,0 5,4 målt Målt målt målt 5. Helhet i Ikke 4,8 4,9 4,5 tjenestetilbudet målt 4,7 4,7 4,4 4,5 6. Brukertilfredshet 5,0 5,2 4,8 4,7 5,4 4,8 4,4 4,1 3.2 Barnehagene Resultatene fra brukerundersøkelsene for barnehagene er generelt gode. Resultatene for de private barnehagene var gjennomgående noe bedre enn for de kommunale barnehagene i 2012 i forhold til 2011, mens de skårer ganske likt i Fremgangen i 2013 er ekstra gledelig i og med at en del av spørsmålene er spisset i en retning hvor man spør mer tydelig om kvaliteten i tjenesten. Dette gjelder hovedsakelig innenfor kategori 1. 12

13 Vendela Nesøya Holmen- Landøya Hovedgård en-sonen Borgensonen Risengasonen Solvangsonen Torstadsonen Hval Gård Vepsebolet Famaliebar nehagen* Private barnehage r Barnehagene (På en skala fra 1 til 6, hvor 6 er svært god/fornøyd) Antall svar Antall svar Antall svar Kategori 1: Innhold og kvalitet: Hva er din opplevelse av barnehagens innhold og kvalitet på følgende områder: Barnhagen stimulerer ditt barns nysgjerrighet og læringslyst 4,55 5,10 5,33 4,79 5,06 5,18 4,75 5,04 5,12 5,09 Barnehagen arbeider med å utvikle barnas sosiale kompetanse 4,64 5,11 5,31 4,85 5,11 5,19 4,83 5,09 5,29 5,18 Barnehagen legger tilrette for god og allsidig lek 4,53 5,13 5,32 4,83 5,11 5,13 4,74 5,12 5,06 5,05 Barnehagen stimulerer og tilrettelegger for ditt barns språkutvikling 4,69 5,02 5,25 4,58 4,91 5,11 4,71 4,72 5,12 4,95 Barnehagen har fokus på sunt kosthold 3,94 4,68 4,76 4,43 4,29 4,68 4,28 4,32 5,24 4,87 Barnehagen er aktive brukere av naturen 4,52 5,33 5,32 5,24 5,18 5,30 4,82 5,61 4,76 5,10 Barnet trives og har tilhørighet til barnehagen 5,17 5,47 5,51 5,30 5,51 5,47 5,10 5,34 5,65 5,45 De ansatte ser ditt barn, og har en god relasjon til barnet 4,97 5,28 5,48 5,22 5,29 5,37 4,96 5,16 5,65 5,33 Barnehagen støtter ditt barn i å få venner 4,64 5,15 5,30 4,88 5,20 5,08 4,74 4,89 5,44 5,11 De ansatte har kvalifikasjoner til å ivareta ditt barns utvikling 4,65 5,21 5,42 4,86 5,04 5,21 4,73 4,94 5,50 5,10 Barnehagen er opptatt av å skaffe utdannede pedagoger til barnehagen 4,21 5,34 5,38 4,87 4,55 5,20 4,31 5,05 5,55 5,06 Barnehagen er opptatt av å skaffe både menn og kvinner som rollemodeller i personalet 4,02 5,12 5,28 4,99 4,01 4,56 4,73 5,63 5,29 4, ,56 5,16 5,31 4,91 4,97 5,14 4,74 5,08 5,30 5, ,53 4,96 5,02 4,67 4,90 5,01 4,71 4,87 5,13 5, ,86 5,13 4,94 4,96 5,03 5,04 4,81 4,87 5,03 5,16 Hva er din opplevelse av barnehagens tilrettelegging for medvirkning: Barnehagen lytter til dine synspunkter 4,59 5,01 5,24 4,58 4,93 5,23 4,18 4,77 5,31 4,95 Samarbeidsutvalget arbeider for å sikre foreldrenes medvirkning 4,18 4,87 5,17 4,66 4,59 4,74 4,19 4,60 5,14 4,81 Barnet har muligheter for medvirkning i barnehagen 4,29 4,94 5,05 4,52 4,71 4,99 4,35 4,67 5,23 4, ,37 4,95 5,16 4,58 4,76 5,01 4,24 4,69 5,23 4, ,12 4,49 4,74 4,17 4,55 4,75 4,17 4,34 4,51 4, ,33 4,66 4,59 4,53 4,60 4,59 4,19 4,34 4,96 4,78 Kategori 3: Service og tilgjengelighet: Hva er din opplevelse av barnehagen på følgende områder: Personalet tar dere imot på en positiv måte? 5,03 5,28 5,55 5,16 5,21 5,39 4,94 5,18 5,82 5,33 Personalet behandler barnet med anerkjennelse og respekt? 5,08 5,38 5,53 5,24 5,31 5,50 5,04 5,32 5,71 5,40 Personalet behandler deg som foresatte med respekt? 5,12 5,38 5,55 5,24 5,33 5,50 4,97 5,28 5,41 5,37 Barnehagens åpningstider? 5,11 5,02 5,48 5,20 5,00 5,43 5,16 5,27 4,24 5,22 13

14 Vendela Nesøya Holmen- Landøya Hovedgård en-sonen Borgensonen Risengasonen Solvangsonen Torstadsonen Hval Gård Vepsebolet Famaliebar nehagen* Private barnehage r Barnehagene Mulighet for variert oppholdstid (dager pr. uke, timer pr. dag)? 4,62 4,92 5,05 4,96 4,99 5,30 4,37 5,09 5,11 4,90 Informasjon om hvordan ditt barn har det? 4,32 4,78 4,95 4,39 4,68 4,91 4,45 4,61 5,35 4,82 Informasjon om det som skjer i barnehagen? 4,26 4,96 5,14 4,51 4,94 5,14 4,50 4,76 5,12 5, ,80 5,11 5,34 4,96 5,07 5,31 4,81 5,07 5,26 5, ,66 4,99 5,09 4,74 4,81 5,18 4,79 4,99 4,96 5, ,90 5,13 5,04 5,04 5,09 5,10 4,84 4,95 4,96 5,18 Kategori 4: Fysisk miljø: Barnehagens uteområder med hensyn til barns utvikling, lek og læring? Barnehagens inneområder med hensyn til barns utvikling, lek og læring? Barnehagens inneklima (støy/renhold, luftkvalitet)? 4,49 4,96 4,96 4,89 4,50 5,13 4,53 5,35 4,76 4,90 4,22 4,40 4,97 4,19 4,18 4,57 4,35 4,06 4,88 4,60 4,07 4,12 4,71 4,06 3,84 4,42 4,06 3,70 4,69 4, ,27 4,50 4,88 4,39 4,18 4,71 4,32 4,42 4,78 4, ,56 4,46 4,64 3,97 3,89 4,45 4,35 4,17 4,80 4, ,20 4,56 4,82 4,14 4,06 4,37 4,32 4,07 4,88 4,73 Kategori 5. Helhet i tjenestetilbudet: I hvor stor grad opplever du at: Barnehagen samarbeider med andre faggrupper som for eksempel helsestasjon, PPT, skole, fysioterapeut? Barnehagen informerer om kommunens Tverrfaglig samarbeidssystem (TFS)? Barnehagen har en god plan for overgang fra barnehage til skole? Barnehagen forbereder ditt barn på skolehverdagen? 4,64 5,01 5,13 4,73 4,99 4,86 4,08 4,86 4,25 4,99 4,00 4,82 5,02 4,55 4,60 4,78 4,13 4,39 4,30 4,51 4,78 4,95 5,32 4,78 5,16 5,16 4,32 4,76 4,00 5,11 4,80 4,92 5,19 4,49 5,15 5,16 4,37 4,39 4,50 5, ,55 4,91 5,16 4,63 4,97 4,99 4,23 4,58 4,30* 4, ,94 4,58 4,63 3,75 4,32 4,20 4,12 4,21 4,69 4, ,51 4,76 4,41 4,49 4,81 4,62 4,41 4,40 4,47 4,70 Kategori 6: Brukertilfredshet: Totalt sett; hvor fornøyd er du med barnehagetilbudet ,60 5,21 5,41 4,89 5,00 5,25 4,59 5,11 5,24 5,17 Resultat ,54 5,00 5,12 4,54 4,65 5,07 4,63 4,95 5,11 5,17 Resultat ,65 5,17 5,06 4,89 4,92 5,02 4,82 4,87 5,06 5,18 *Familiebarnehagen inkluderer Bondi småbarngruppe og har barn fra 1-3 år. Spørsmål om overgang til skole er lite relevant. 14

15 Asker Barnetrinn Vettre Vardåsen Solberg Rønningen Nesøya Mellom-Nes Jansløkka Hvalstad Hofstad Heggedal Hagaløkka Drengsrud Bondi Blakstad Billingstad Arnestad 3.3 Foreldreundersøkelsen Barneskolene og SFO Ved barneskolene var foreldre på 2., 4. og 6. trinn respondenter. Nytt i år er en mer omfattende undersøkelse for SFO-tilbudet. Årets resultater viser en veldig god fremgang for barneskolene i Asker, og har den samme positive tendens som tidligere år. På indeksen «Innhold og kvalitet», «Brukermedvirkning» og «Service og tilgjengelighet» har nå alle skolene ønsket resultat. Det kommer også frem at planen for kvalitet i SFO allerede har gitt en positiv effekt. Når det gjelder leksehjelp, så er det fremdeles et forbedringspotensiale. Her må nye retningslinjer brukes til å lage en tjeneste som fungerer bedre. Brukertilfredsheten viser en positiv utvikling og totalt sett ligger barneskolene godt an i forhold til ambisjonene i Asker, og de fleste ligger på ønsket resultat eller rett oppunder. Barneskole Antall svar: 1346 (På en skala fra 1-6 der 6 er svært fornøyd) Kat. 1: Innhold og kvalitet: Mitt barn får i alle fag opplæring i tråd med egne evner og forutsetninger Mitt barn får den hjelpen det trenger fra lærerne til skolearbeidet Lærerne motiverer mitt barn til læring og arbeidsinnsats Mitt barn får faglig relevante og tydelige tilbakemeldinger Jeg kjenner til mitt barns faglige mål Mitt barn er interessert i skolearbeidet Det er ro og orden i gruppa/klassen som barnet mitt går i Barnet mitt trives sammen med de andre elevene i gruppa/klassen Barnet mitt blir hørt og respektert av personalet ved skolen Det er et godt og trygt elevmiljø på skolen Skolen håndterer mobbing av elever på en god måte 4,6 4,8 4,5 4,6 4,6 4,5 4,7 4,5 4,8 4,4 4,5 4,5 4,7 4,9 4,9 4,8 4,6 4,6 4,9 4,5 4,8 4,5 4,8 4,7 4,7 4,9 4,6 4,5 4,6 4,8 4,9 5,0 4,7 4,7 4,8 5,0 4,6 4,8 4,8 4,8 5,0 4,6 5,0 4,9 4,7 4,7 4,9 4,9 5,2 4,9 4,8 4,6 5,0 4,6 4,8 4,7 4,6 4,9 4,7 4,9 4,9 4,7 4,6 4,8 4,9 5,0 4,7 4,8 4,9 5,2 4,9 5,1 5,1 4,8 5,1 5,1 5,3 4,9 5,1 5,0 4,9 4,7 5,2 5,0 5,0 4,8 5,0 4,5 4,7 4,9 4,9 4,9 4,7 4,8 4,8 4,7 4,7 4,8 4,7 4,9 4,8 4,8 4,2 4,5 4,0 4,5 4,0 4,2 4,6 3,9 4,3 4,3 3,8 3,9 4,2 4,6 4,6 4,0 4,2 5,1 5,2 4,9 5,2 4,9 4,9 5,2 5,0 4,9 5,0 4,8 5,1 4,8 4,9 5,2 4,9 5,0 5,1 5,2 4,9 5,1 4,8 5,0 5,0 5,0 5,2 4,9 4,7 5,1 5,2 4,8 5,3 5,0 5,0 4,9 5,1 4,7 4,9 4,6 4,5 4,7 4,7 4,9 4,7 4,5 4,8 5,1 4,6 5,2 4,8 4,8 4,3 4,3 4,5 4,3 4,0 4,5 4,4 4,0 4,8 4,3 4,3 4,7 4,8 3,8 4,9 4,6 4, ,7 4,9 4,6 4,8 4,6 4,7 4,8 4,6 4,9 4,7 4,6 4,7 4,8 4,7 5,0 4,8 4, ,6 4,5 4,7 5,0 4,7 4,6 4,8 4,5 4,7 4,3 4,9 4,9 4,6 4,7 4,9 4,5 4, ,8 4,7 4,6 4,7 4,6 4,7 4,8 4,7 4,6 4,7 4,6 4,4 4,8 4,6 4,7 4,4 4,6 15

16 Asker Barnetrinn Vettre Vardåsen Solberg Rønningen Nesøya Mellom-Nes Jansløkka Hvalstad Hofstad Heggedal Hagaløkka Drengsrud Bondi Blakstad Billingstad Arnestad Barneskole Kat. 2:Brukermedvirkning: Barnet mitt har mulighet til å påvirke utformingen av egne læringsmål Skolens personale viser interesse for mine synspunkter Det er et godt samarbeid mellom hjem og skole Skolen sørger for at utviklingssamtaler klargjør mål, tiltak og ansvarfordeling Skolen gjennomfører foreldremøter slik at de fremmer positiv dialog og foresattes medvirkning 4,4 4,5 4,4 4,6 4,1 4,3 4,1 4,2 4,5 4,3 3,9 4,4 4,3 4,0 4,2 4,7 4,3 4,6 4,7 4,5 4,8 4,5 4,8 4,6 4,3 4,9 4,6 4,3 4,7 4,9 4,4 5,1 4,9 4,7 4,8 5,0 4,7 5,0 4,7 4,8 4,7 4,7 5,2 4,9 4,7 4,8 5,2 4,7 5,2 5,1 4,9 5,0 4,9 4,9 5,1 4,9 4,8 5,2 5,0 5,3 5,0 5,1 5,0 5,3 4,9 5,3 5,1 5,1 5,1 5,1 4,8 5,0 5,0 4,6 4,8 4,4 5,2 4,8 4,7 4,6 5,0 4,8 5,2 5,1 4, ,8 4,8 4,8 4,9 4,7 4,7 4,7 4,5 5,0 4,7 4,6 4,7 5,0 4,6 5,0 5,0 4, ,5 4,5 4,7 5,0 4,6 4,5 4,6 4,1 4,7 4,3 4,7 4,7 4,6 4,7 4,8 4,6 4, ,7 4,8 4,5 4,7 4,5 4,6 4,6 4,4 4,4 4,7 4,4 4,1 4,8 4,7 4,5 4,4 4,5 Kat. 3: Service og tilgjengelighet: Skolen informerer oss om barnets utvikling Jeg får veiledning fra skolen om hvordan jeg kan hjelpe barnet med skolegangen 4,8 5,0 4,6 5,0 4,6 4,7 4,9 4,9 4,9 4,9 4,7 4,7 5,1 4,9 5,1 5,0 4,9 4,3 4,6 4,1 4,6 4,1 4,4 4,3 4,2 4,6 4,4 4,4 4,4 4,7 4,2 4,6 4,4 4, ,6 4,8 4,6 4,8 4,4 4,5 4,6 4,5 4,8 4,7 4,6 4,5 4,9 4,6 4,9 4,7 4, ,5 4,4 4,6 4,8 4,7 4,6 4,5 4,3 4,4 4,1 4,8 4,7 4,6 4,8 4,7 4,5 4, ,7 4,8 4,4 4,6 4,3 4,6 4,6 4,4 4,4 4,6 4,5 4,1 4,7 4,8 4,7 3,8 4,5 Kat. 5: Helhet i tjenestetilbudet: Skolen har informert om kommunens Tverrfaglig samarbeidssystem (TFS) Skolen har gode rutiner for overganger mellom barnehage og skole 4,4 4,1 4,5 4,1 3,4 3,5 4,0 3,9 5,0 3,3 4,2 3,7 3,9 4,5 4,7 4,8 4,1 4,3 4,8 4,7 4,9 4,3 4,8 5,0 4,3 4,5 4,5 4,7 4,8 4,7 4,9 4,9 4,6 4, ,4 4,4 4,4 4,5 3,7 4,1 4,5 4,0 4,8 3,8 4,4 4,2 4,2 4,6 4,8 4,7 4, ,6 3,1 4,2 4,4 3,9 4,2 4,9 3,6 4,2 3,5 4,2 4,0 4,5 4,0 4,5 4,0 4, ,0 3,8 3,8 4,0 3,8 4,7 4,6 3,9 3,6 4,0 3,5 3,4 4,4 3,9 3,8 4,2 4,0 Kat. 6: Brukertilfredshet: Totalt sett er jeg fornøyd med skoletilbudet ,8 4,9 4,6 4,9 4,6 4,6 4,8 4,6 5,0 4,7 4,8 4,5 4,9 4,4 5,1 4,9 4,8 Totalt ,6 4,4 4,8 5,1 4,8 4,6 4,8 4,4 4,9 4,4 5,1 4,8 4,7 4,8 5,0 4,7 4,7 Totalt ,8 4,6 4,7 4,8 4,7 4,7 4,8 4,6 4,5 4,7 4,6 4,1 4,8 4,9 4,9 4,6 4,7 Leksehjelp: Totalt sett er jeg fornøyd med leksehjelpen på 4,5 3,8 4,1 4,4 4,2 4,5 4,5 3,7 3,9 4,1 3,6 3,8 4,2 5,7 4,1 3,5 4,1 skolen 2013 Totalt ,1 3,0 3,6 4,3 4,1 3,8 4,5 3,5 4,2 4,2 3,9 4,0 4,6 4,5 4,2 3,4 4,0 Totalt ,9 3,9 3,4 4,3 3,8 3,9 3,8 3,9 3,8 4,0 3,6 3,8 4,5 3,8 3,6 3,5 3,8 16

17 Asker Barnetrinn Vettre Vardåsen Solberg Rønningen Nesøya Mellom-Nes Jansløkka Hvalstad Hofstad Heggedal Hagaløkka Drengsrud Bondi Blakstad Billingstad Arnestad De fleste spørsmålene for SFO var nye på undersøkelsen i 2013, men vi har mulighet til å sammenligne resultatene på brukertilfredshet med tidligere år. Vi ser at brukertilfredsheten med SFO-tilbudet har hatt en positiv utvikling og gått frem 0,2 sammenlignet med fjoråret. På indeksene «Innhold og kvalitet» og «Brukermedvirkning» skårer et flertall av skolefritidsordningene på lavest aksepterte eller ikke godkjent resultat sett opp mot ambisjonsnivået i Asker kommune. SFO (På en skala fra 1-6 der 6 er svært fornøyd) Kat. 1: Innhold og kvalitet: De voksne på SFO er omsorgsfulle og har gode relasjoner til barna SFO er et trygt og godt sted å være for mitt barn De voksne på SFO er lydhøre for mitt barns ønsker og valg SFO har tydelige og forutsigbare regler for god kommunikasjon og oppførsel SFO serverer sunn mat og drikke SFO har varierte aktiviteter som fremmer sunn livsstil og helse 4,6 4,7 4,5 5,1 4,5 4,5 4,8 4,9 4,9 5,1 4,8 4,9 4,8 5,2 4,7 4,2 4,8 4,7 4,9 4,6 5,1 4,7 4,4 4,8 5,0 4,7 4,9 5,0 4,8 5,0 4,6 4,9 4,3 4,8 4,7 4,4 4,3 4,9 4,2 4,2 4,5 4,5 4,6 4,9 4,5 4,5 4,8 5,0 4,4 3,8 4,5 4,6 4,8 4,7 5,2 4,4 4,3 4,7 4,6 4,5 4,8 4,5 4,7 4,8 4,6 4,6 4,2 4,6 3,8 4,1 3,1 4,2 3,7 3,9 4,2 4,4 4,8 4,2 3,9 3,9 4,0 4,6 4,1 3,5 4,0 4,5 4,2 4,1 4,8 3,9 4,3 4,8 4,7 4,6 4,4 4,2 4,3 4,5 5,0 3,6 3,6 4,3 SFO legger til rette for god 4,5 4,8 4,3 5,0 4,1 4,3 4,6 4,7 4,6 4,7 4,4 4,7 4,8 5,0 4,1 3,7 4,5 lek SFO bruker naturen og mulighetene i nærområdene 5,0 4,3 3,8 4,6 3,7 4,5 4,2 5,0 4,8 4,3 3,6 4,1 3,7 4,4 3,6 3,5 4,2 i aktivitetene SFO legger til rette for at barna utvikler sine kreative 4,7 4,4 4,0 4,6 3,8 4,2 4,5 4,8 4,4 4,5 4,2 4,6 4,2 4,6 4,0 3,6 4,3 evner SFO legger til rette for gode 4,0 3,7 3,4 4,1 3,5 4,0 3,9 3,9 4,1 3,8 3,4 3,8 3,8 4,2 3,3 2,9 3,7 kulturopplevelser De voksne på SFO er omsorgsfulle og har gode 4,6 4,7 4,5 5,1 4,5 4,5 4,8 4,9 4,9 5,1 4,8 4,9 4,8 5,2 4,7 4,2 4,8 relasjoner til barna ,4 4,4 4,1 4,8 4,0 4,3 4,5 4,7 4,6 4,6 4,3 4,4 4,5 4,7 4,1 3,7 4,4 Kat. 2: Brukermedvirkning: Det er en god dialog 4,3 4,2 4,3 4,6 4,3 4,0 4,5 4,3 4,6 4,5 4,2 4,3 4,5 4,3 4,1 3,9 4,3 mellom hjem og SFO Kat. 3: Service og tilgjengelighet: SFO gir oss tilstrekkelig informasjon om SFOtilbudet 4,4 4,4 4,4 5,1 4,5 4,1 4,8 4,8 4,8 4,6 4,5 4,5 4,7 4,8 4,2 4,0 4,5 Informasjon jeg trenger 4,8 4,2 4,7 4,7 3,8 3,8 4,6 4,7 4,7 4,1 4,6 4,6 4,5 5,0 4,2 4,2 4,5 finner jeg på It's learning ,5 4,5 4,5 4,9 4,2 4,0 4,7 4,7 4,8 4,4 4,6 4,5 4,6 4,9 4,2 4,1 4,5 Kat. 5: Helhet i tjenestetilbudet: Det er godt samarbeid 4,5 4,7 4,6 5,1 4,2 4,3 4,8 4,8 4,9 4,7 4,6 4,6 5,1 5,5 4,5 3,9 4,6 mellom skole og SFO Kat. 6: Brukertilfredshet: Totalt sett er jeg fornøyd med SFO-tilbudet 2013 Totalt sett er jeg fornøyd med SFO-tilbudet ,5 4,4 4,2 4,8 4,2 4,2 4,6 4,6 4,6 4,7 4,4 4,5 4,8 5,0 4,1 3,7 4,4 3,9 3,3 4,0 4,6 4,8 4,3 4,6 4,2 4,2 4,0 4,1 4,6 4,3 4,8 4,6 3,5 4,2 17

18 Asker ungdomstrinnet Vollen Torstad Solvang Risenga Landøya Hovedgården Borgen 3.4 Foreldreundersøkelsen Ungdomstrinnet Ved ungdomsskolene var foreldre på 8. og 9. trinn respondenter. Resultatene for ungdomsskolene er gode og de viser at det generelt er en fremgang i år sammenlignet med tidligere år. Alle skolene ligger nå på ønsket eller lavest akseptert resultat på alle indeksene og brukertilfredsheten er god. Forbedringspotensialet for ungdomsskolene er på indeksene «Service og tilgjengelighet» og «Helhet i tjenestetilbudet», men også på disse er det en god fremgang sammenlignet med de to foregående årene. Ungdomsskole Antall svar: 888 (På en skala fra 1-6 der 6 er svært fornøyd) Kat. 1: Innhold og kvalitet: Mitt barn får i alle fag opplæring i tråd med egne evner og forutsetninger 4,6 5,0 4,4 4,7 4,5 4,7 4,5 4,6 Mitt barn får den hjelpen det trenger fra lærerne til skolearbeidet 4,6 4,9 4,3 4,7 4,5 4,6 4,5 4,6 Lærerne motiverer mitt barn til læring og arbeidsinnsats 4,6 4,8 4,3 4,7 4,5 4,5 4,7 4,6 Mitt barn får faglig relevante og tydelige tilbakemeldinger 4,6 4,7 4,3 4,7 4,4 4,6 4,7 4,6 Jeg kjenner til mitt barns faglige mål 4,8 5,0 4,8 4,7 4,7 4,6 5,0 4,8 Mitt barn er interessert i skolearbeidet 4,8 4,9 4,7 4,9 4,9 4,6 4,9 4,8 Det er ro og orden i gruppa/klassen som barnet mitt går i 4,5 4,7 4,2 4,7 4,5 4,3 4,4 4,5 Barnet mitt trives sammen med de andre elevene i gruppa/klassen 5,0 4,9 5,0 5,1 5,0 5,1 5,0 5,0 Barnet mitt blir hørt og respektert av personalet ved skolen 4,9 5,1 4,8 5,0 4,7 5,0 5,0 4,9 Det er et godt og trygt elevmiljø på skolen 4,9 5,1 4,6 4,9 4,8 5,0 4,9 4,9 Skolen håndterer mobbing av elever på en god måte 4,7 5,1 4,1 4,5 4,6 4,8 4,4 4, ,7 4,9 4,5 4,8 4,7 4,7 4,7 4, ,5 4,7 4,4 4,6 4,5 4,7 4,7 4, ,1 4,6 4,4 4,4 4,4 4,7 4,4 4,4 Kat. 2: Brukermedvirkning: Barnet mitt har mulighet til å påvirke utformingen av egne læringsmål 4,3 4,5 4,0 4,4 4,1 4,2 4,5 4,3 Skolens personale viser interesse for mine synspunkter 4,6 4,8 4,3 4,7 4,5 4,6 4,7 4,6 Det er et godt samarbeid mellom hjem og skole 4,8 4,9 4,6 4,9 4,7 4,8 4,8 4,8 Skolen sørger for at utviklingssamtaler klargjør mål, tiltak og ansvarfordeling Skolen gjennomfører foreldremøter slik at de fremmer positiv dialog og foresattes medvirkning 4,8 5,0 4,7 4,8 4,7 4,7 4,9 4,8 4,9 5,1 4,8 4,9 4,9 5,0 5,0 4, ,6 4,9 4,5 4,7 4,6 4,7 4,8 4, ,3 4,6 4,2 4,6 4,2 4,6 4,6 4, ,9 4,6 4,4 4,3 4,2 4,6 4,3 4,3 18

19 Asker ungdomstrinnet Vollen Torstad Solvang Risenga Landøya Hovedgården Borgen Ungdomsskole Kat. 3: Service og tilgjengelighet: Skolen informerer oss om barnets utvikling 4,7 5,0 4,5 4,7 4,5 4,7 4,6 4,7 Jeg får veiledning fra skolen om hvordan jeg kan hjelpe barnet med skolegangen 3,9 4,2 3,7 4,1 3,7 3,9 3,9 3, ,3 4,6 4,1 4,4 4,1 4,3 4,3 4, ,2 4,4 4,0 4,2 3,9 4,3 4,4 4, ,8 4,4 4,2 4,0 3,9 4,4 4,0 4,1 Kat. 5: Helhet i tjenestetilbudet: Skolen har informert om kommunens Tverrfaglig samarbeidssystem (TFS) Skolen har gode rutiner for overganger mellom barneskole og ungdomsskole 3,9 4,4 3,7 3,9 3,1 4,2 3,8 3,9 4,7 5,2 4,4 4,7 4,6 4,8 4,6 4, ,2 4,8 4,1 4,3 4,0 4,6 4,3 4, ,0 4,6 3,8 4,1 3,6 3,9 3,9 4, ,6 4,7 3,6 3,6 3,8 3,8 3,5 3,8 Kat. 6: Brukertilfredshet: Totalt sett er jeg fornøyd med skoletilbudet ,8 5,1 4,5 4,9 4,8 4,9 4,8 4,8 Totalt sett er jeg fornøyd med skoletilbudet ,6 4,9 4,3 4,7 4,6 4,9 4,8 4,7 Totalt sett er jeg fornøyd med skoletilbudet ,0 4,8 4,4 4,5 4,6 4,8 4,5 4,5 19

20 3.5 Elevundersøkelsen Resultatene fra elevundersøkelsen som presenteres her, er de samme resultatene som Utdanningsdirektoratet presentere på skoleporten ( Undersøkelsen gjennomføres av Utdanningsdirektoratet og er obligatorisk for alle elever på 7. og 10. trinn. Svarene presenteres i indekser som er sammenstillinger av flere spørsmål om samme tema. Spørsmålene er, til forskjell fra brukerundersøkelsene gjennomført i Asker kommune, på en skala fra 1 til 5, hvor høy verdi betyr positivt resultat for alle indeksene unntatt mobbing. Når det gjelder mobbing, betyr lav verdi liten forekomst av mobbing. For 7. trinn har det vært en positiv utvikling på de fleste indekser, og det er en særlig fremgang i resultatene for læringsmiljø, faglig veiledning og mobbing. Dette er også de viktigste satsingsområdene, og da er det gledelig at de begynner å vise resultater. Sammenlignet med nasjonalt snitt ligger Asker over på alle indeksene, bortsett fra på «Faglig utfordring» som ligger på det nasjonale snittet. For 10. trinn er det samme utviklingsbildet som på 7. trinn. Det er en positiv utvikling på alle indikatorene, og det er også her en særlig fremgang i resultatene for «Trivsel med læreren», «Elevdemokrati» og «Faglig veiledning». 7. trinn Asker Asker Nasjonalt Nasjonalt Indikator og nøkkeltall Sosial trivsel 4,5 4,5 4,4 4,5 Trivsel med lærerne 4,2 4,6 4,1 4,3 Mestring 4 4,1 3,9 4,0 Faglig utfordring 4,1 3,9 4 3,9 Elevdemokrati 3,6 4,1 3,6 3,8 Mobbing på skolen 1,3 1,2 1,4 1,3- Motivasjon 4,3 4,4 4,2 4,3 Faglig veiledning 3,5 4,0 3,4 3,8 10. trinn Asker Asker Nasjonalt Nasjonalt Indikator Sosial trivsel 4,4-4,3 4,3 Trivsel med lærerne 3,9 4,3 3,8 3,9 Mestring 3,9 4,0 3,8 3,9 Faglig utfordring 4,2 4,1 4,1 4,1 Elevdemokrati 3,2 4,6 3,2 3,3 Mobbing på skolen 1,4 1,3 1,4 1,3 Motivasjon 3,9 4,0 3,8 3,9 Faglig veiledning 2,9 3,8 3,1 3,3 Karriereveiledning 3,6 3,8 3,6 3,7 20

21 3.6 Voksenopplæringen Undersøkelsen ble gjennomført ved at elevene besvarte den i en klasseromssituasjon. Læreren leste og forklarte spørsmålene og elevene svarte anonymt, direkte inn i et elektronisk spørreskjema. I 2012 ble en del av spørsmålene i kategori 1 endret og flere spørsmål lagt til, derfor er bare totalresultatet for kategori 1 fra 2011 lagt inn her, for sammenligningens skyld. Skolen har skiftet lokaliteter i 2013 og det medførte en del støy og uro i flytteperioden. Det kan nok forklare mye av nedgangen i scoren i forhold til Voksenopplæringen Antall svar: Svarprosent: % % % (På en skala fra 1-6 der 6 er svært fornøyd) Kategori 1: Innhold og kvalitet: I hvor stor grad opplever du at: Er opplæringen nyttig for deg? 5,31 4,98 Gir opplæringen deg utfordringer 4,95 4,55 Vet du hva du skal lære i fagene? 5,06 5,16 Passer arbeidsmåtene deg? 5,00 4,44 Opplever du at det er arbeidsro i timen? 4,95 4,37 Gir lærerne deg tydelige tilbakemeldinger? 5,37 4,74 Lærer du av lærerens tilbakemeldinger? 5,15 4,56 Gir lærerne deg lyst til å jobbe med fagene? 5,26 4,58 Bidrar du til et godt miljø for læring? 5,03 4,59 Bruker du PC til skolearbeid hjemme? 3,61 3,85 Er du interessert i å lære på voksenopplæringen? 5,00 4,95 Jobber du med oppgaver fra arbeidsplanen? 4,68 4,56 Trives du på voksenopplæringen? 5,08 4,76 Trives du med lærene? 5,31 4,92 Trives du med de andre deltakerne? 5,18 4,82 : 4,73 5,01 4,66 I hvor stor grad opplever du at du kan påvirke valg av metoder? 4,50 4,57 4,17 Kategori 3: Service og tilgjengelighet: Opplever du at personalet møter deg med vennlighet? 5,29 5,48 4,98 Er du fornøyd med informasjonen om tilbudene ved Asker voksenopplæring? 4,82 5,24 4,76 Synes du det er lett å komme i kontakt med Asker voksenopplæring? 4,91 5,27 4,59 : 5,02 5,33 4,78 Kategori 4: Fysisk miljø: Undervisningslokalene? 4,58 4,69 4,03 Materiell / utstyr? 4,63 4,86 4,19 Inneklima (luft / ventilasjon)? 4,45 4,83 3,68 4,55 4,79 3,99 Kategori 6: Brukertilfredshet: Alt i alt, hvor fornøyd er du med Asker voksenopplæring? 4,63 5,10 4,69 21

22 3.7 Helsestasjonene Alle barn mellom 0-1 år som besøkte helsestasjonene i oktober/november måned fikk utdelt spørreskjemaet som de kunne fylle ut og levere på helsestasjonen. Resultatene er høye og har øket ytterligere i Helsestasjonene: Barn 0-1 år Antall svar: (På en skala fra 1-6 der 6 er svært fornøyd) Kategori 1: Innhold og kvalitet: I hvilken grad opplever du at de ansattes informasjon og veiledning er tilpasset dine og barnets behov innenfor følgende tema: Amming 5,16 4,99 5,22 Kosthold 5,04 4,96 5,23 Vaksinasjon 5,38 5,17 5,39 Søvn 4,98 4,94 5,13 Barnets generelle utvikling 5,24 5,30 5,37 Veiledning i foreldrerollen 5,04 4,94 5,06 I hvilken grad føler du at du kan ta opp vanskelige tema med de ansatte på helsestasjonen? 5,23 5,04 5,44 5,16 5,05 5,27 I hvor stor grad er du fornøyd med den oppfølgingen du har fått på helsestasjonen? 4,73 5,11 5,18 Kategori 3: Service og tilgjengelighet: Personalet møter deg og barnet ditt med vennlighet og respekt? 5,67 5,56 5,73 Personalet tar dine spørsmål på alvor 5,57 5,55 5,62 Personalet gir deg støtte for de valg du tar på vegne av ditt barns ve og vel? 5,48 5,40 5,59 Opplever du at de ansatte følger opp det som blir avtalt? 5,57 5,55 5,60 Har du tillit til de råd og den veiledning de ansatte gir når du er usikker i forhold til barnets helse og utvikling? 5,13 5,22 5,31 Stoler du på at de ansatte vil oppdage det hvis barnet ditt ikke utvikler seg normalt? 5,22 5,28 5,39 Møter du i hovedsak det samme personalet på helsestasjonen hver gang? 5,50 5,42 5,50 Muligheten for å få kontakt med helsestasjonen (telefon, fysisk oppmøte, e-post) 5,18 5,35 5,51 Muligheten til å få avtaler utenom de faste konsultasjonene? 5,39 5,40 5,54 Den fysiske tilgjengeligheten til helsestasjonen (trapp, heis, bilparkering, barnevognparkering og lignende) 5,60 5,50 5,59 Den tiden som er satt av til deg når du er på helsestasjonen? 5,59 5,53 5,49 Synes du de ansatte gir informasjon som er forståelig og tilstrekkelig 5,32 5,36 5,52 Finner du den informasjonen du trenger om helsestasjonens helsetilbud (gjennom for eksempel internett, telefonkatalog, brosjyrer og lignende)) 5,07 5,09 5,26 5,41 5,40 5,52 Kategori 4: Fysisk miljø Helsestasjonens fysiske innemiljø? (for eksempel i forhold til støy/renhold, luftkvalitet eller annet) 5,33 5,37 5,37 22

23 Asker kommune Ungdomstrinnet Barnetrinnet Helsestasjonene: Barn 0-1 år Kategori 5: Helhet i tjenestetilbudet: Har ditt barn spesiell oppfølging av andre offentlige tjenester (for eksempel PPT, barnevern, fysioterapi, BUP, fastlege m.m.? Hvis du svarte ja, - i hvor stor grad er du fornøyd med: Helsestasjonens samarbeid med de aktuelle tjenestene? 5,03 4,91 5,00 Helsestasjonens informasjon om kommunens tverrfaglige samarbeidssystem, TFS? 4,35 4,24 4,47 4,74 4,57 4,74 Kategori 6 : Brukertilfredshet Alt i alt, i hvor stor grad er du som foresatt fornøyd med kontakten med helsestasjonen? 5,42 5,34 5, Skolehelsetjenesten Spørsmålene om skolehelsetjenesten inngår som en del av foreldreundersøkelsen. Svarene viser at brukerne er godt fornøyd med tilbudet og det er en positiv utvikling sammenlignet med de to tidligere årene på indikatorene «Innhold og kvalitet», «Service og tilgjengelighet» og «Helhet i tjenestetilbudet». På «Brukertilfredshet» er resultatet uforandret. Resultatene på samtlige indikatorer ligger på ønsket nivå i Asker kommune. Skolehelsetjenesten Antall svar: 356 (På en skala fra 1-6 der 6 er svært fornøyd) Kat. 1: Innhold og kvalitet Hjelpen fra skolehelsetjenesten bidrar til en bedring for barnet og/eller familien 23 4,7 4,6 4,7 Jeg har tillit til de råd og den veiledning skolehelsetjenesten gir 4,8 4,7 4,8 Ansatte i skolehelsetjenesten følger opp det som blir avtalt 4,9 4,9 4, ,8 4,7 4, ,6 4,9 4, ,9 4,6 4,7 Kat. 3: Service og tilgjengelighet Skolehelsetjenesten møter meg og barnet mitt med vennlighet og respekt ,3 5,2 5, ,1 5,2 5, ,3 5,1 5,2 Kat. 5: Helhet i tjenestetilbudet Jeg opplever at skolehelsetjenesten samarbeider godt med andre faggrupper ,8 4,6 4, ,5 4,8 4, ,1 4,6 4,9 Kat. 6: Brukertilfredshet Totalt sett er jeg fornøyd med skolehelsetjenesten ,9 4,7 4, ,7 5,0 4, ,9 4,7 4,8

24 Asker kommune Ungdomstrinnet Barnetrinnet Barnehage 3.9 Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) Spørsmålene om Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) inngår som en del av foreldreundersøkelsen og barnehageundersøkelsen. Resultatene viser at PPT ligger på lavest aksepterte nivå på «Helhet i tjenestetilbudet», «Innhold og kvalitet» og «Brukertilfredshet», men på de to siste indikatorene, er det et mer variert resultat. De andre spørsmålene er på godkjent nivå i Asker kommune og er uforandret sammenlignet med resultatene i fjor. PPT Antall svar: 266 (På en skala fra 1-6 der 6 er svært fornøyd) Kat. 1: Innhold og kvalitet PPT svarer raskt på våre henvendelser når vi trenger deres bistand. 4,5 3,9 3,6 4,0 Vi stoler på de råd og anbefalinger som PPT gir 4,8 4,6 4,5 4, ,7 4,3 4,1 4, ,6 4,2 4,5 4,4 Kat. 2: Brukermedvirkning Vi samarbeider godt med PPT ,0 4,6 4,4 4,7 Vi samarbeider godt med PPT ,7 4,6 4,7 4,7 Kat. 3: Service og tilgjengelighet PPT møter oss med vennlighet og respekt ,0 4,9 5,0 PPT møter oss med vennlighet og respekt ,0 5,1 5,0 Kat. 5: Helhet i tjenestetilbudet PPT samarbeider godt med andre faggrupper ,0 4,3 4,1 4,4 PPT samarbeider godt med andre faggrupper ,6 4,2 4,4 4,4 Kap. 6: Brukertilfredshet Totalt sett er vi fornøyd med PPT ,9 4,3 4,2 4,4 Totalt sett er vi fornøyd med PPT ,6 4,4 4,7 4,6 24

25 3.10 Barneverntjenesten Brukerundersøkelsen for barneverntjenesten inngår som en del av foreldreundersøkelsen og barnehageundersøkelsen. Gjennom foreldreundersøkelsen er barn på 2., 4., 6., 8., og 9. trinn spurt. 48 er ikke et høyt antall svar, så tallene er noe usikre, men de gir et bilde av situasjonen, og det er en markert fremgang siden i fjor. Det bør også nevnes at ikke alle som er i barnevernets behandling er der frivillig, og dette må tas i betraktning når man vurderer resultatene. Barneverntjenesten 2013 Antall svar: 48 (På en skala fra 1-6 der 6 er svært fornøyd) Kat. 1: Innhold og kvalitet Barnevernet forstår min situasjon 4,3 Hjelpen fra barnevernet gjør det lettere for meg å gi god omsorg 4,3 Hjelpen fra barnevernet bidrar til at barnet utvikler seg på en god måte 4,3 4,3 Kat. 2: Brukermedvirkning Jeg får mulighet til å påvirke hvilke tiltak jeg/vi skal ha fra barnevernet. 4,3 Kat. 3: Service og tilgjengelighet Det er lett å komme i kontakt med barnevernet 4,3 De ansatte i barnevernet behandler meg med respekt 4,7 4,5 Kat. 5: Helhet i tjenestetilbudet Barnevernet samarbeider godt med andre faggrupper. 4,5 Kat. 6: Brukertilfredshet Totalt sett er jeg fornøyd med barnevernet. 4,1 25

26 4 Tjenesteområde Helse og omsorg 4.1 Samlet resultat for tjenesteområdet Kommunens tjenesteutvikling innen helse og omsorg skal i tråd med satsningsområdene i Strategi 2020 tilrettelegges slik at ressursinnsatsen snus fra reparasjon og behandling til forebyggende arbeid og tidlig innsats. Fem strategiske satsningsområder er vedtatt lagt til grunn for det videre arbeidet. Implementeringen startet i Samlet sett er resultatene svært gode med høy score på «Brukertilfredshet». «Fysisk miljø» og «Service og tilgjengelighet» scorer grønt og ligger med det på ønsket resultat. Sett i lys av tjenesteområdets kompleksitet er dette et resultat som helse og omsorg er svært godt fornøyd med. Tilpassede boliger/fysisk miljø er en viktig forutsetning for å gi individuelle tjenester til de ulike målgruppene. Det er svært betryggende at fysisk miljø scorer høyt og godt over ønsket resultat. Avdeling psykisk helse scorer grønt på alle områder og har i likhet med Seniorsentrene og Omsorgsboligene for eldre den høyeste snittscoren på «Brukertilfredshet»; henholdsvis 5,6 for Seniorsentrene og 5,4 for Psykisk helse og Omsorgsboligene for eldre. Det er også verdt å merke seg at Helseavdelings vaksinasjonstjenester scorer veldig høyt generelt. Private sykehjem har fremgang på alle områder. Fortsatt er det «Brukermedvirkning», «Tilfredshet med informasjon» og «Helhet i tjenesten» som skårer lavest for noen av tjenestene. Disse områdene jobbes det kontinuerlig med i de aktuelle virksomhetene. Tjenesteområdet er sammensatt og dekker alle aldersgrupper og funksjonsnivåer. For flere av tjenestene er det pårørende som svarer på vegne av brukerne, og det gjør tallene noe usikre. Dette gjelder «Boliger for mennesker med utviklingshemming», «Arbeid og aktivitetstjenesten», «Avlastningstjenesten», og «Sykehjemmene». Og også i noen grad «Omsorgsboligene», «Ergo- og fysioterapitjenesten» og «Hjemmesykepleien». Dette slår også i noen tilfeller ut i lav svarprosent. Det er gjennomført like mange undersøkelser i 2013 som i Antall forespurte er redusert innenfor de virksomhetene som har et stort antall brukere Boliger for utvh Arbeid, fritid, Ergo/ fysio Psykisk helse Sosial- Tjeneste avlastning Seniorsentre Hjemmesykepleie Omsorgsboliger Sykehjem Komm. 1. Innhold og kvalitet 4,3 4,6 4,1 5,4 4,5 4,7 5,2 5,1 4,6 4,7 2. Brukermedvirkning 3. Service og tilgjengelighet Tilfredshet med informasjon 4. Fysisk miljø 5,2 4,8 Syke- hjem Privat 3,5 4,1 4,8 5,2 5,1 4,7 4,9 5,3 5,0 4,9 5,9 4,6 4,7 4,6 5,6 5,3 4,7 4,9 5,4 5,0 4,9 5,7 3,7 4,1 4,2 5,6 5,1 4,6 4,6 5,0 4,4 4,5 5,6 ikke målt 5. Helhet i tjenesten 4,3 4,3 4,0 5,1 5,3 ikke målt ikke målt ikke målt 5,1 4,9 4,5 5,5 4,6 5,2 6. Brukertilfredshet 4,6 4,9 4,9 5,6 5,4 4,7 5,1 5,4 5,2 5,0 5,9 Ikke målt Ikke målt Ikke målt Helse -avd. ikke målt ikke målt ikke målt 26

Brukerundersøkelser 2012. Samlerapport for Asker kommunes brukerundersøkelser i 2012

Brukerundersøkelser 2012. Samlerapport for Asker kommunes brukerundersøkelser i 2012 Brukerundersøkelser 2012 Samlerapport for Asker kommunes brukerundersøkelser i 2012 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 INNHOLDET I RAPPORTEN... 3 1.3 METODIKK... 4 1.4 VURDERING

Detaljer

Brukerundersøkelser 2017

Brukerundersøkelser 2017 Brukerundersøkelser 2017 Rapport Komité oppvekst mars 2018 Om brukerundersøkelsene > Gjennomføres i hovedsak om høsten > Skala 1-6 + vet ikke > Fritekstfelter Spørsmål i 6 kategorier: Kategori 1: Innhold

Detaljer

Brukerundersøkelser Samlerapport for Asker kommunes brukerundersøkelser i 2014

Brukerundersøkelser Samlerapport for Asker kommunes brukerundersøkelser i 2014 Brukerundersøkelser 2014 Samlerapport for Asker kommunes brukerundersøkelser i 2014 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 INNHOLDET I RAPPORTEN... 3 1.3 METODIKK... 4 1.4 VURDERING

Detaljer

Brukerundersøkelser 2011. Samlerapport for Asker kommunes brukerundersøkelser i 2011

Brukerundersøkelser 2011. Samlerapport for Asker kommunes brukerundersøkelser i 2011 Brukerundersøkelser 2011 Samlerapport for Asker kommunes brukerundersøkelser i 2011 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 INNHOLDET I RAPPORTEN... 3 1.3 METODIKK... 4 1.4 VURDERING

Detaljer

Komité for teknikk, kultur og fritid. 28. Mars Ingvild Hjortdahl Becke

Komité for teknikk, kultur og fritid. 28. Mars Ingvild Hjortdahl Becke Komité for teknikk, kultur og fritid 28. Mars 2019 Ingvild Hjortdahl Becke Prosess og metode > Gjennomføres i hovedsak om høsten > Spørsmål i 6 kategorier: Kategori 1: Innhold og kvalitet Kategori 2: Brukermedvirkning

Detaljer

Brukerundersøkelser 2017 SAMLERAPPORT FOR ASKER KOMMUNES BRUKERUNDERSØKELSER I 2017

Brukerundersøkelser 2017 SAMLERAPPORT FOR ASKER KOMMUNES BRUKERUNDERSØKELSER I 2017 Brukerundersøkelser 2017 SAMLERAPPORT FOR ASKER KOMMUNES BRUKERUNDERSØKELSER I 2017 Innholdsfortegnelse Innledning og sammendrag... 3 Brukerundersøkelser i Asker kommunes styringssystem... 3 Videre oppfølging

Detaljer

Kvalitetsutvikling og implementering av standard for vurdering for læring

Kvalitetsutvikling og implementering av standard for vurdering for læring Kvalitetsutvikling og implementering av standard for vurdering for læring Jo Fiske og Torgunn Skaaland Asker kommune i Utdanningsdirektoratet 26. januar 2015 Asker kommune i tall > Ca 58 000 innbyggere

Detaljer

Undersøkelse Barnehage 2015 uten særlige tjenestere

Undersøkelse Barnehage 2015 uten særlige tjenestere Undersøkelse Barnehage 0 uten særlige tjenestere Publisert av Hege Ophus 0 november 0 - : Powered by Enalyzer Avsnitt Undersøkelse Barnehage 0 uten særlige tjenestere Publisert av Hege Ophus 0 november

Detaljer

Brukerundersøkelser 2017

Brukerundersøkelser 2017 Brukerundersøkelser 2017 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 14. mars 2018 Ingvild Hjortdahl Becke Om brukerundersøkelsene > Gjennomføres i hovedsak om høsten > Skala 1-6 + vet ikke >

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten RENNESØY KOMMUNE Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en brukerundersøkelse

Detaljer

Brukerundersøkelser Komité Teknikk, kultur og fritid 5. April 2018 Ingvild Hjortdahl Becke

Brukerundersøkelser Komité Teknikk, kultur og fritid 5. April 2018 Ingvild Hjortdahl Becke Brukerundersøkelser 2017 Komité Teknikk, kultur og fritid 5. April 2018 Ingvild Hjortdahl Becke Undersøkelsene en oversikt 29 ulike undersøkelser mot eksterne brukere + 6 interne 53 virksomheter Over 7000

Detaljer

Rapport om Asker kommunes brukerundersøkelser 2018

Rapport om Asker kommunes brukerundersøkelser 2018 Rapport om Asker kommunes brukerundersøkelser 2018 Februar 2019 Innholdsfortegnelse Innledning og sammendrag... 3 Brukerundersøkelser i Asker kommunes styringssystem... 3 Sammendrag av resultatene... 3

Detaljer

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2011/738 Saksbehandler: Unni Thingberg Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandling

Detaljer

Tilstandsrapporten 2017 Mobbing. En utdyping av resultatene. Komité for oppvekst

Tilstandsrapporten 2017 Mobbing. En utdyping av resultatene. Komité for oppvekst Tilstandsrapporten 2017 Mobbing. En utdyping av resultatene Komité for oppvekst 21.08.18 Prosentandelen elever som opplever mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere Elevundersøkelsen barnetrinnet Er du

Detaljer

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en egen brukerundersøkelse for

Detaljer

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Antall respondenter og svarprosent pr. undersøkelse 2017: Brukerundersøkelse Respondenter Svar Svarprosent Ergo- og fysioterapitjenesten - brukere 68 15 22 Helsestasjon

Detaljer

RESULTAT AV BRUKERUNDERSØKELSEN FOR FROGN-BARNEHAGENE 2012 ORIENTERINGSNOTAT 44% 37% 73% 61%

RESULTAT AV BRUKERUNDERSØKELSEN FOR FROGN-BARNEHAGENE 2012 ORIENTERINGSNOTAT 44% 37% 73% 61% Notat Til: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Kommunestyret Fra: Rådmann Harald K.Hermansen Kopi: Dato: 12.03. Sak: 13/545 Arkivnr : A10 RESULTAT AV BRUKERUNDERSØKELSEN FOR FROGN-BARNEHAGENE

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Totalrapport Antall besvarelser: 11 310 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 194 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 23 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37% Skolerapport Antall besvarelser: 1 BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars 2016, og

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 38%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 38% Skolerapport Antall besvarelser: 128 BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 38% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars 2016, og

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 94 BRUKERUNDERSØKELSEN 206 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen Brukerundersøkelsen 206 OM UNDERSØKELSEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15% Skolerapport Antall besvarelser: 19 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 1% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Barnehageundersøkelsen 2010. Barnehageundersøkelsen 2012

Barnehageundersøkelsen 2010. Barnehageundersøkelsen 2012 Barnehageundersøkelsen Barnehageundersøkelsen Om undersøkelsen Lillehammer kommune gjennomførte i perioden 9. mars. april en brukerundersøkelse blant barnehagene i Lillehammer. Denne rapporten presenterer

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 32%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 32% Skolerapport Antall besvarelser: 72 BRUKERUNDERSØKELSEN 216 Svarprosent: 2% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 1. mars 216, og er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Skolerapport Antall besvarelser: 122 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34% Skolerapport Antall besvarelser: 13 BRUKERUNDERSØKELSEN 01 Svarprosent: 34% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2018 Svarprosent: 62% Haukedalen skole

BRUKERUNDERSØKELSEN 2018 Svarprosent: 62% Haukedalen skole Skolerapport Antall besvarelser: 23 BRUKERUNDERSØKELSEN 28 Svarprosent: 62% RAM B LL Foto: Andrew M.S Buller / Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2018 Svarprosent: 51% Flaktveit skole

BRUKERUNDERSØKELSEN 2018 Svarprosent: 51% Flaktveit skole Skolerapport Antall besvarelser: 185 BRUKERUNDERSØKELSEN 018 Svarprosent: 51% RAM B LL Foto: Andrew M.S Buller / Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2018 Svarprosent: 56% Fjellsdalen skole

BRUKERUNDERSØKELSEN 2018 Svarprosent: 56% Fjellsdalen skole Skolerapport Antall besvarelser: 232 BRUKERUNDERSØKELSEN 28 Svarprosent: 56% RAM B LL Foto: Andrew M.S Buller / Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2018 Svarprosent: 57% Aurdalslia skole

BRUKERUNDERSØKELSEN 2018 Svarprosent: 57% Aurdalslia skole Skolerapport Antall besvarelser: 37 BRUKERUNDERSØKELSEN 8 Svarprosent: 57% RAM B LL Foto: Andrew M.S Buller / Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført i

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2018 Svarprosent: 67% Damsgård skole

BRUKERUNDERSØKELSEN 2018 Svarprosent: 67% Damsgård skole Skolerapport Antall besvarelser: 22 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: % RAM B LL Foto: Andrew M.S Buller / Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2018 Svarprosent: 54% Møhlenpris skole

BRUKERUNDERSØKELSEN 2018 Svarprosent: 54% Møhlenpris skole Skolerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 08 Svarprosent: 54% RAM B LL Foto: Andrew M.S Buller / Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført i

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2018 Svarprosent: 68% Kronstad skole

BRUKERUNDERSØKELSEN 2018 Svarprosent: 68% Kronstad skole Skolerapport Antall besvarelser: 45 BRUKERUNDERSØKELSEN 08 Svarprosent: % RAM B LL Foto: Andrew M.S Buller / Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2018 Svarprosent: 76% Haugland skule

BRUKERUNDERSØKELSEN 2018 Svarprosent: 76% Haugland skule Skolerapport Antall besvarelser: 54 BRUKERUNDERSØKELSEN 2018 Svarprosent: 76% RAM B LL Foto: Andrew M.S Buller / Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2018 Svarprosent: 70% Krokeide skole

BRUKERUNDERSØKELSEN 2018 Svarprosent: 70% Krokeide skole Skolerapport Antall besvarelser: 37 BRUKERUNDERSØKELSEN 2018 Svarprosent: 7 RAM B LL Foto: Andrew M.S Buller / Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2018 Svarprosent: 73% Smørås skole

BRUKERUNDERSØKELSEN 2018 Svarprosent: 73% Smørås skole Skolerapport Antall besvarelser: 1 BRUKERUNDERSØKELSEN 018 Svarprosent: 7% RAM B LL Foto: Andrew M.S Buller / Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Brukerundersøkelse for kulturskolen. Rådgiver Lisbeth Frydenlund

Brukerundersøkelse for kulturskolen. Rådgiver Lisbeth Frydenlund Brukerundersøkelse for kulturskolen Rådgiver Lisbeth Frydenlund Innhold Generelt om bedrekommune.no Spesielt om kulturskoleundersøkelsen Hvordan vi jobbet med spørsmålene Pilotkommuner og gjennomføring

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2018 Svarprosent: 57% Ytrebygda

BRUKERUNDERSØKELSEN 2018 Svarprosent: 57% Ytrebygda Bydelsrapport Antall besvarelser: 2 278 BRUKERUNDERSØKELSEN 218 Svarprosent: 57% RAM B LL Foto: Andrew M.S Buller / Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2018 Svarprosent: 54% Totalrapport

BRUKERUNDERSØKELSEN 2018 Svarprosent: 54% Totalrapport Antall besvarelser: 5 58 BRUKERUNDERSØKELSEN 28 Svarprosent: 54% RAM B LL Foto: Andrew M.S Buller / Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført i perioden

Detaljer

Bergen kommune Brukerundersøkelse i skolen 2018

Bergen kommune Brukerundersøkelse i skolen 2018 Bergen kommune Brukerundersøkelse i skolen 08 HOVEDRAPPORT Foto:Andrew M.S Buller / Bergen kommune INNHOLD Sammendrag Om undersøkelsen Presentasjonsstruktur Del Samlede resultater 4 Presentasjonsstruktur

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201001108 : E: 030 A20 &34 : Harald Nedrelid Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 05.09.2011 70/11 RESULTATER

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 96 BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 4. mars 6, og er gjennomført

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 09.01.2015 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn Kryss av for hvilket årstrinn barnet går på: 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: 92 Svarprosent: 41% BRUKERUNDERSØKELSEN 217 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: 115 Svarprosent: 43% BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2018 Svarprosent: 43% Åstveit skole

BRUKERUNDERSØKELSEN 2018 Svarprosent: 43% Åstveit skole Skolerapport Antall besvarelser: 181 BRUKERUNDERSØKELSEN 2018 Svarprosent: 43% RAM B LL Foto: Andrew M.S Buller / Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: 15 Svarprosent: 39% BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: 6 Svarprosent: 32% BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Dato 21.04.16 Lusetjern skole og Lusetjern skoles FAU gjennomfører foreldreundersøkelsen fra og med uke 17. Foreldreundersøkelsen er en brukerundersøkelse

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 42%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 42% Skolerapport Antall besvarelser: 11 BRUKERUNDERSØKELSEN 16 Svarprosent: % Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 1. mars 16, og er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: 124 Svarprosent: 2% BRUKERUNDERSØKELSEN 201 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 48%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 48% Skolerapport Antall besvarelser: 80 BRUKERUNDERSØKELSEN 06 Svarprosent: 48% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 4. mars 06, og er gjennomført

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Medarbeiderundersøkelsen 2013 Resultater Partssammensatt utvalg 4. mars 2014 Svarprosent 2013: 3 70 inviterete /2 47 svar 2012: 3 337 inviterete /2 369 svar 2013 69 % 2012 71 % 2011 64 % 0 10 20 30 40

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 79 BRUKERUNDERSØKELSEN 06 Svarprosent: 6% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til. mars 06, og er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: 23 Svarprosent: 56% BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: Svarprosent: 52% BRUKERUNDERSØKELSEN 27 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført i

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: Svarprosent: 49% BRUKERUNDERSØKELSEN 7 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 7 OM UNDERSØKELSEN OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 69%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 69% Skolerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 06 Svarprosent: 69% Foto: Marius Solberg Anfinsen Brukerundersøkelsen 06 OM UNDERSØKELSEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til. mars

Detaljer

AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Kongsbergbarnehagene. Brukerundersøkelse 2014. Side 1

AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Kongsbergbarnehagene. Brukerundersøkelse 2014. Side 1 AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Kongsbergbarnehagene Brukerundersøkelse 2014 Side 1 08.05.2014 Brukerundersøkelse i Kongsbergbarnehagene 2014 Brukerundersøkelser er ett viktig element som inngår

Detaljer

HP-seminar Komite for oppvekst 21. mars -17. Fremdriftsplan for handlingsprogram Utfordringer og utviklingsområder

HP-seminar Komite for oppvekst 21. mars -17. Fremdriftsplan for handlingsprogram Utfordringer og utviklingsområder HP-seminar Komite for oppvekst 21. mars -17 Fremdriftsplan for handlingsprogram 2018-2021 Utfordringer og utviklingsområder Utfordringer for Asker kommune Vekst i antall eldre Behov for et grønt skifte

Detaljer

Brukerundersøkelse kommunale barnehager 2013

Brukerundersøkelse kommunale barnehager 2013 Brukerundersøkelse kommunale barnehager 2013 Resultater fra undersøkelsen Totalt 78 innkomne svar, av 190 planlagte. Skulle ønsket oss flere svar, men de vi har fått inn gir oss noen tendenser og signaler

Detaljer

Dato: 13.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2015/26 Lene Låge Sivertsen /Hilde Graff 323.0

Dato: 13.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2015/26 Lene Låge Sivertsen /Hilde Graff 323.0 Saksframlegg Dato: 13.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2015/26 Lene Låge Sivertsen /Hilde Graff 323.0 Saksgang Utvalg Møtedato Barne- og ungdomsrådet 26.01.2015 Barne- og ungekomiteen 27.01.2015

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN 2019 HOVEDRAPPORT 2015/07/01

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN 2019 HOVEDRAPPORT 2015/07/01 BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN 2019 HOVEDRAPPORT INNHOLD SAMMENDRAG OM UNDERSØKELSEN DEL 1 SAMLEDE RESULTATER 01 02 03 DEL 2 RESULTATER PÅ TVERS DEL 3 - INSPIRASJON 04 05 SFO-UNDERSØKELSEN

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2018 Svarprosent: 46% Ytre Arna skule

BRUKERUNDERSØKELSEN 2018 Svarprosent: 46% Ytre Arna skule Skolerapport Antall besvarelser: 136 BRUKERUNDERSØKELSEN 2018 Svarprosent: 46% RAM B LL Foto: Andrew M.S Buller / Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2018 Svarprosent: 45% Holen skole

BRUKERUNDERSØKELSEN 2018 Svarprosent: 45% Holen skole Skolerapport Antall besvarelser: 0 BRUKERUNDERSØKELSEN 08 Svarprosent: 5% RAM B LL Foto: Andrew M.S Buller / Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2018 Svarprosent: 38% Ny-Krohnborg avd.skole

BRUKERUNDERSØKELSEN 2018 Svarprosent: 38% Ny-Krohnborg avd.skole Skolerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 8 Svarprosent: 8% RAM B LL Foto: Andrew M.S Buller / Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført i perioden

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 55 BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Svarprosent: 6% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til. mars 6, og er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 40% Skolerapport Ytre skule Antall besvarelser: 4 BRUKERUNDERSØKELSEN 26 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen Ytre skule OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 4.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 96 BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 4. mars 6, og er gjennomført

Detaljer

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av pårørendes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy kommune. Det gis en kort oppsummering av undersøkelsesopplegg,

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Figgjo skole (Høst 2016) Høst 2016 21.02.2017 Foreldreundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Bakgrunn Kryss av

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: 17 Svarprosent: % BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: Svarprosent: 6% BRUKERUNDERSØKELSEN 07 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 07 OM UNDERSØKELSEN 0 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 29%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 29% Skolerapport Antall besvarelser: 10 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 29% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 08.12.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 8 BRUKERUNDERSØKELSEN 06 Svarprosent: Foto: Marius Solberg Anfinsen Brukerundersøkelsen 06 OM UNDERSØKELSEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 39%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 39% Bydelsrapport Antall besvarelser: 1 953 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 39% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

Kvalitetsundersøkelsen 2005 Grunnskolen i Sør-Varanger kommune

Kvalitetsundersøkelsen 2005 Grunnskolen i Sør-Varanger kommune kommune Kultur- og oppvekstetaten Seksjon opplæring Kvalitetsundersøkelsen 2005 Grunnskolen i kommune i kommune har deltatt i en omfattende undersøkelse av opplevd kvalitet i grunnskolen, våren 2005. Parallelt

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2015 2015/07/01

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2015 2015/07/01 BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2015 OM UNDERSØKELSEN FORMÅL Undersøkelsen gjennomføres for å få økt forståelse av foreldrenes perspektiver og erfaringer med skolene i Bergen kommune.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 35%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 35% Skolerapport Antall besvarelser: 202 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 35% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 4 Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 201 OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Skolerapport Antall besvarelser: 142 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 39%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 39% Bydelsrapport Antall besvarelser: 894 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 9% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33% Skolerapport Antall besvarelser: 192 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 43%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 43% Skolerapport Antall besvarelser: 35 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 4 Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 1 BRUKERUNDERSØKELSEN 015 Svarprosent: 4 Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni 015,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 39%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 39% Skolerapport Antall besvarelser: 183 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 39% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 39%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 39% Skolerapport Antall besvarelser: 7 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 3% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Brukerundersøkelsen 7 Antall besvarelser: 8 Svarprosent: 5% BRUKERUNDERSØKELSEN 7 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 7 OM UNDERSØKELSEN OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 45%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 45% Skolerapport Antall besvarelser: 114 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2. mai til 1. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 47%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 47% Skolerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 15 Svarprosent: 47% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni 15,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33% Skolerapport Antall besvarelser: 148 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

Thomas Nordahl om tester i skolen:

Thomas Nordahl om tester i skolen: Thomas Nordahl om tester i skolen: «Det er den eneste måten vi kan sikre oss kunnskap om elevene faktisk lærer det de skal lære. For vi kan ikke basere oss på det vi tror eller synes går greit. Vi må vite.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 54%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 54% Skolerapport Antall besvarelser: 246 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 54% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34% Bydelsrapport Antall besvarelser: 80 BRUKERUNDERSØKELSEN 015 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni

Detaljer