betydelig kortere tid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "betydelig kortere tid"

Transkript

1 BARE FOR BRUK MED SOFIA CLIA kompleksitet: Frafalt Kun til in vitro bruk; R x Only For å kunne utføre denne testen i en CLIA godkjent (CLIA waived) innstilling, er det påkrevd med et sertifikat om ansvarsfraskrivelse (Certificate of Waiver). Denne testen kan benyttes av laboratorier som utfører tester med moderat og høy kompleksitet. For å oppnå et sertifikat om ansvarsfraskrivelse, ta kontakt med ditt statlige helseorgan. Ytterligere informasjon om CLIA hjemmeside eller gjennom ditt statlige helseorgan. Mangel på å følge instruksjoner eller endringer utført i testsystemet, kan resultere i at testen ikke godkjennelse (CLIA waiver information) er tilgjengelig på Centers for Medicare and Medicaids lenger oppfyller kravene for godkjent klassifisering. BRUKSOMRÅDE Sofia Strep A+ FIA finner gruppe A streptokokk antigener fra vattpinner fra pasienter med tegn og symptomer på halskatarr, som f. eks. sår hals. Alle negative prøveresultater skal bekreftes av bakteriekultur, fordi negative resultater ikke utelukker gruppe A streptokokkinfeksjon og bør ikke brukes som eneste grunnlag for behandling. Testen er beregnet på profesjonell bruk og laboratoriebruk som et hjelpemiddel i diagnostiseringen av infeksjon med gruppe A streptokokker. SAMMENDRAG OG FORKLARING Gruppe A streptokokker er en av de vanligste årsakenee til akutt infeksjon øvre respirasjonstraktus. Tidlig diagnose og behandling av gruppe A streptokokkhalsinfeksjon har vist seg å redusere alvorlighetsgraden av symptomer og alvorlige komplikasjoner som f.eks. giktfeber og glomerulonefritt. 1, 2 Hovedmåten å identifisere gruppe A streptokokkarter på er ved dyrking, immunologiske og/eller molekylære prosedyrer. Konvensjonelle prosedyrer for identifikasjon av gruppe A streptokokker fra vattpinneprøver fra halsen innebærerr dyrking, isolering og påfølgende identifisering av viabelt patogen ved 24 og 48 timer eller lenger for resultater. 3, 4 Prøver for rask oppdagelse av antigener, som Sofia Strep A+ FIA, er blant de mest brukte diagnosehjelpemiddelet for gruppe A streptokokker fordi de er raske å behandle og enkle å bruke. Nylig har en rekke nye in vitro diagnosemetoder som benytter molekylærbaserte nukleinsyreamplifikasjon teknikker blitt tilgjengelige. Disse gir identifisering av gruppe A streptokokker med stor nøyaktighet på betydelig kortere tid enn 24 timer. TESTENS PRINSIPPP Sofia Strep A+ FIA benytter immunfluorescensteknologi, og brukes med Sofia analyzer (Sofia) til å oppdage gruppe A streptokokkantigener. Sofia Strep A+ FIA Side 1 av 20

2 Sofia Strep A+ FIA innebærer ekstraksjon av antigene komponenter i gruppe A streptokokk (GAS) bakterier. Pasientens vattpinne legges i et reagensrør fylt med reagensløsning, der blir bakterielle antigener ekstrahert slik at de blir mer tilgjengelige for spesifikke antistoffer. En delmengde av den ekstraherte prøven plasseres i kassettprøvebrønnen. Fra prøvebrønnen føres prøven gjennom en teststrimmel med forskjellige unike kjemiske miljøer. Hvis det er gruppe A streptokokkantigener tilstede, vil de bindes av antistoffer som er koblet til fluorescerende mikropartikler som går gjennom teststrimmelen. De fluorescerende mikropartiklene som inneholder bundne antigener, vil bli fanget av antistoffer på ett bestemt sted på teststrimmelen. Der blir de oppdaget av Sofia. Dersom det ikke er antigener til stede, vil ikke de fluorescerende mikropartiklene bli fanget opp av antistoffene eller oppdaget av Sofia. Merk: Når prøven er plassert i kassetten, settes kassetten rett inn i Sofia for automatisk tidsinnstilt utvikling (WALK AWAY modus). Sofia skanner, måler, og tolker det immunofluorescente signalet ved hjelp av metodespesifikke algoritmer. Sofia vil vise testresultatene (Positivt, Negativt eller Ugyldig) på skjermen. Resultatene kam også skrives ut automatisk på en integrert skriver dersom dette alternativet er valgt, eller overført via en LIS forbindelse. REAGENSER OG MATERIALE SOM FØLGER MED 25 testsett: Individuelt pakkede testkassetter (25): Polyklonale anti gruppe A streptokokkantistoffer fra kanin Reagensrør (25) Reagensløsningflasker (25): 4M natriumnitritt og 0,4N saltsyre inni glassampulle Sterile rayonvattpinner (25) Faste volumpippetter, 120 µl (25) Positiv kontrollvattpinne (1): Vattpinnene er belagt med varme inaktiverte, ikke smittsomme gruppe A streptokokker Negativ kontrollvattpinne (1): Vattpinnene er belagt med varme inaktiverte, ikke smittsomme gruppe C streptokokker Pakningsvedlegg (1) Hurtigreferanseinstruks (1) KK kort (plassert på settboksen) Skriverpapir (1) MATERIALER SOM IKKE MEDFØLGER I SETTET Sofia Kalibreringskassett (leveres med Sofia installasjonssettet) Tidsur eller klokke ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER Til diagnostisk bruk in vitro. Ikke bruk innholdet i settet etter utløpsdatoen som er trykt på utsiden av esken. Ta passende forholdsregler under innsamling, håndtering, lagring og deponering av pasientprøver og brukt innhold fra settet. 5 Bruk av nitril eller latekshansker (eller tilsvarende) anbefales ved håndtering av pasientprøver. 5 Sofia Strep A+ FIA Side 2 av 20

3 Kast beholdere og brukt innhold i henhold til føderale, statlige og lokale krav. Ikke bruk kassetter, reagensrør, faste volumpipetter, løsninger eller prøvevattpinner om igjen. Kalibreringskassetten må oppbevares i den medfølgende oppbevaringsvesken mellom hver bruk. For å få nøyaktige resultater må instruksene i pakningsvedlegget følges. Utilstrekkelig eller uegnet prøvetaking, lagring og transport kan gi falske testresultater. Prøveinnsamling og håndtering krever spesifikk opplæring og veiledning. Bruk vattpinnene med rayontupp som følger med denne analysen, til å innhente halsprøver. Ytelsespåstandene i avsnittet «Ytelseskarakteristika» ble oppnådd med vattpinnene som følger med settet. Ikke bruk pinner med kalsiumalginat, bomullstupp eller treskaft. Brukeren bør aldri åpne folieposen slik at testkassetten blir utsatt for omgivelsene før den er klar til umiddelbar bruk. Kast ødelagte kassetter eller materiale, ikke bruk det. Reagensløsningen inneholder en sur løsning. Hvis løsningen kommer i kontakt med hud eller øyne, må du skylle med rikelige mengder vann. Former informasjon, sjekk sikkerhetsdatabladet som er tilgjengelig på quidel.com. Flasken med reagensløsning er av glass bryt den forsiktig og klem bare en gang for å bryte ampullen. Hvis flasken med reagensløsning mangler glassampulle, hvis løsningen er grønn før ampullen knuses, må flasken kastes. Bruk en annen flaske med reagensløsning. Ikke tilsett prøver fra reagensrøret i testkassettprøvebrønnen. Bruk den medfølgende lille, gjennomsiktige 120 µl fast volum pipetten når pasientprøven plasseres i prøvekassetten. Sofia Strep A+ FIA vil automatisk tvinges i WALK AWAY modus når den settes i Sofia. IKKE la testkassetten starte utviklingen på bordet eller arbeidsbenken før den settes i Sofia. Ikke skriv på strekkoden på kassetten. Denne brukes av Sofia for å identifisere typen test som kjøres og kassettens utløpsdato. Prøv ikke å skanne en kassett mer enn én gang. Strekkoden på kassetten inneholder en unik identifikator som vil hindre Sofia fra å utføre nok en lesning av en tidligere skannet kassett. En feilmelding vil vises dersom en kassett skannes mer enn en gang i samme Sofia. Siden påvisningsreagensen er et fluorescerende stoff, blir det ikke dannet noen synlige resultater på teststrimmelen. Sofia må brukes til resultattolkning. OPPBEVARING AV SETTET OG STABILITET Oppbevar settet ved romtemperatur, 15 C til 30 C (59 F til 86 F), utenfor direkte sollys. Innholdet i settet er stabilt til utløpsdatoen som er trykt på utsiden av esken. Må ikke fryses. KVALITETSKONTROLL Det er tre typer kvalitetskontroll for Sofia og Strep A+ FIA: Sofia kalibreringskontroll prosedyre, innebygde prosedyremessige kontrollfunksjoner og eksterne kontroller. Sofia kalibreringskontroll prosedyre MERK: Dette er en «kalibreringskontroll» prosedyre. Kalibreringskontroll prosedyren bør utføres hver trettiende (30) dag. Sofia kan enkelt stilles inn slik at den minner brukeren på å fullføre kalibreringskontroll prosedyren. Kalibreringskontrollen er en nødvendig funksjon som kontrollerer optikken og beregningssystemene i Sofia ved hjelp av en spesifikk kalibreringskassett. Kalibreringskassetten Sofia Strep A+ FIA Side 3 av 20

4 sendes sammen med Sofia installasjonspakken. Du finner informasjon om kalibreringskontroll bruk, prosedyren i brukerhåndboken for Sofia. Viktig: Påse at kalibreringskassetten oppbevares i den leverte oppbevaringsvesken mellom for å beskytte den mot lys. 1. For å sjekke kalibreringenn av Sofia, velg «Kalibrering» fra hovedmenyen. 2. Følg instruksjonene, sett inn kalibreringskassetten i Sofia og lukk skuffen. Sofia utfører kalibreringskontrollen automatisk uten at brukeren må gripe inn. Sofia indikerer når kalibreringskontrollen er ferdig. Velg OK for å gå tilbake til hovedmenyen. MERK: Dersom kalibreringskontrollen ikke bestås, må du varsle stedlig ansvarlig og ringe Quidels tekniske support for hjelp mandag til fredag kl PST på (i USA); (utenfor USA); Faks: ; (kundestøtte); (teknisk støtte) eller ta kontakt med din lokale forhandler. Innebygde prosesskontroller Sofia Strep A+ FIA inneholder to innebygde prosesskontrollfunksjoner. Produsentens anbefaling for daglig kontroll er å dokumentere disse innebygde prosedyrekontrollene for den første prøven som testess hver dag. En kontroll av ekstraksjonsprosedyren gis i form av en fargeendring fra klar til grønn mens reagensløsningen blandes. Fargeendringen er en indikasjon på reagensløsningens integritet og gir også en indikasjon på at ekstraksjonsprosedyren ble utført korrekt. Sofia Strep A+ FIA Side 4 av 20

5 Hver gang en test kjøres i Sofia, tolker Sofia prosedyrekontroller i testkassetten og resultatet vises i Sofia skjermen. Denne informasjonen blir automatisk logget i Sofia sammen med hvert testresultat. Et gyldig resultat som oppnås med prosesskontrollen, viser at den ekstraherte prøven strømmet riktig, og at kassettens funksjonelle integritet ble opprettholdt. Prosedyrekontrollene tolkes av Sofia etter at kassetten har utviklet seg i 5 minutter. Dersom prøvens gjennomstrømning ikke var korrekt, vil Sofia vise resultatet som ugyldig. Hvis dette skjer, må prosedyren gjennomgås og en ny test utføres med en ny pasientprøve og en ny testkassett. For eksempel: Skjermen viser et resultat. ugyldig Ekstern kvalitetskontroll Eksterne kontroller kan også brukes til å demonstrere at reagensene og analyseprosedyren utføres riktig. Quidel anbefaler at positive og negative kontroller utføres: én gang per operatør uten opplæring en for hver nye leveransee av sett såfremt hvert enkelt parti i leveransen testes som er ansett som nødvendig av din interne kvalitetskontrollprosedyre, og i samsvar med lokale og statlige forskrifter eller akkrediteringskrav For å testee de eksterne kontrollene må brukeren først velge Kjør KK fra hovedmenyen på Sofia. Skann deretter KK kortet (finnes i boksen for settet) når du blir bedt om det. Dette kortet gir informasjon som er spesifikk for settpartiet, blant annet partinummer og utløpsdato. Positive og negative vattpinner for ekstern kontroll leveres i settet og må tes tes ved hjelp av testprosedyren som beskrives i pakningsinnlegget eller i hurtigreferanseinstruksene. Den positive kontrollenn må først testes før testing av den negative kontrollen. Når KK testen er fullført, vises hvert resultat som «Gyldig» eller «Ugyldig», både for den positive og den negative kontrollen. Ikke utfør pasienttester eller rapporter pasienters testresultater dersom en av KK testene ikke ga det forventede resultatet. Gjenta testen eller ta kontakt med Quidels kundestøtte før du tester pasientprøver. Sofia Strep A+ FIA Side 5 av 20

6 Hvis både de positive og negative kontrollen feiler, gjenta testingen med nye positive og negative kontroller en gang til. Hvis bare en av kontrollene feiler, kan brukeren velge å enten gjenta både positiv og negativ kontroll på nytt ELLER bare gjenta kontrollen som feilet. Brukeren kan velge "Hopp over" i Sofia displayet for å utelate kontrolltesten som tidligere ble bestått. I KKresultatene vil en utelatt kontrolltest vises som "ukjent". Flere vattpinner for ekstern kontroll kan fås separat ved å kontakte Quidels kundestøttetjenester på (800) (grønt nummer i USA) (utenfor USA). PRØVEINNSAMLING Bruk vattpinnene med rayontupp som følger med i settet til innhenting av halsprøver. Samle halsprøver ved hjelp av vanlige kliniske metoder. Trykk ned tungen med en spatel eller skje. Gni vattpinnen på mandlene og baksiden av halsen. Rådfør deg med standard referanseprosedyrer, for eksempel innsamlingsmetoden beskrevet av Facklam. 6 TRANSPORT OG LAGRING AV PRØVE Det anbefales at vattpinneprøvene behandles så snart som mulig etter innsamling. Vattpinner kan oppbevares i et rent, tørt plastrør eller en plastmappe i inntil 24 timer ved romtemperatur (23 C), eller i kjøleskap (2 til 8 C) i inntil 48 timer. Dersom det ønskes dyrking, innhent to vattpinneprøver en vattpinne for testing med Sofia Strep A+ FIA og en vattpinne for dyrking. TESTPROSEDYRE Viktig: Alt kliniske prøve og testmateriale må være ved romtemperatur før testen begynner. Ikke bruk reagensløsninges hvis den er grønn før du bryter glassampullen eller hvis den ikke blir grønn etter at glassampullen er brutt. Ikke la testkassettes starte utviklingen på bordet eller arbeidsbenken før kassetten settes i Sofia. Merk: Sofia Strep A+ FIA vil automatisk kjøres i WALK AWAY modus i Sofia når en preparert testkassett settes inn. Utløpsdato: Kontroller utløpsdatoen på den ytterste boksen før bruk. Ikke bruk testkassetten hvis datoen på etiketten er utløpt. 1. Klem ÉN GANG for å knuse glassampullen inne i flasken med reagensløsning like før du kjører analysen. Sofia Strep A+ FIA Side 6 av 20

7 2. Rist flasken med reagensløsning kraftig 5 ganger for å blande løsningene. Løsningen skal bli grønn etter at ampullen er ødelagt. 3. Tilføre reagens: a) Knips eller rist flasken med reagensløsningen slik at all væsken befinner seg i bunnen. b) Vri av toppen. c) Før all reagensløsningen sakte ned i reagensrøret opp til fyllstreken. 4. Legg pasientens sekretprøve tatt med vattpinne i reagensrøret. Bland løsningene kraftig ved å støte vattpinnen 5 ganger opp og ned i røret. MERK: Best resultat oppnås når prøven ekstraheres kraftig i løsningen. 5. La pinnen være i reagensrøret i 1 minutt. 6. Bland løsningen kraftig på nytt ved å støte vattpinnen 5 ganger opp og ned i røret. 7. Press ut så mye væske fra vattpinnen som mulig ved å klemme sidene på røret mens vattpinnen trekkes ut i en fullt vridende bevegelse. Kast vattpinnen i henhold til deres prosedyrer for håndtering av biofarlig avfall. Sofia Strep A+ FIA Side 7 av 20

8 8. Fyll den medfølgende gjennomsiktige fast volum pipetten på 120 μl med prøven: For å fylle fast volum pipetten med prøven: a) Klem HARDT på ballongen på toppen og sett pipettespissen ned i prøven. b) Mens pipettespissen fortsatt er i pasientprøven, slipp ballongen sakte for å fylle pipetten. 9. Tøm ut innholdet av pipetten i kassettprøvebrønnen ved å klemme hardt på ballongen. Ekstra gjenværende væske i overflytballongen bør bli igjen. MERK: Fast volum pipetten er utformet for å samle opp og slippe ut riktig mengde av pasientprøven. Avhend pipetten som biologisk farlig avfall. BRUKE SOFIA Du finner bruksanvisninger i brukerhåndboken for Sofia. 10. Velg "Kjør test" fra hovedmenyen i Sofia. 11. Legg inn bruker ID med den håndholdte strekkodeleseren eller skriv inn informasjonen manuelt ved hjelp av tastaturet. MERK: Dersom du ved en feil skannet feil strekkode, bruk piltastene på Sofia for å merke feltet på nyttt og skann så den riktige strekkoden. Den forrige vil bli overskrevet med den korrekte strekkoden. Sofia Strep A+ FIA Side 8 av 20

9 12. Legg inn pasient ID eller ordrenummeret med den håndholdte strekkodeleseren, eller skriv inn informasjonen manuelt ved hjelp av tastaturet. 13. Trykk deretter på Start test. Sofia skuffen åpnes automatisk. Merk: Uavhengig av hvilken modus som er valgt, vil Sofia Strep A+ FIA automatisk tvinges i WALK AWAY modus når testkassetten settes inn og skuffen lukkes. 14. Sett inn den forberedte pasientprøvekassetten i skuffen og lukk skuffen forsiktig. 15. Sofia vil starte automatisk i WALK AWAY modus og vise fremdriften som vist i eksempelet nedenfor. Testresultatene vises på skjermen etter ca. 5 minutter. Se avsnittet «Tolkning av resultater». Sofia Strep A+ FIA Side 9 av 20

10 For eksempel: Denne skjermen viser at prøven har 4 minutter, 13 sekunder igjen. TOLKNING AV RESULTATER Når testen er fullført, vises resultatene på Sofia skjermen. Resultatene kan skrives ut automatisk på den integrerte skriveren hvis dette alternativet er valgt. Testlinjer, som er fluoriserende, vil aldri være synlige for det blotte øye. Sofia skjermbildet vil vise resultater for prosedyrekontrollen som "gyldig" eller ugyldig", og vil gi et positivt eller negativt resultat på Strep A. Hvis prosedyrekontrollen er "ugyldig", må testen kjøres igjen med ny pasientprøve og ny testkassett. Avlesningsskjerm Strep A: Positiv Strep A: Negativ Strep A: Ugyldig Prosedyrekontroll: Ugyldig Tolkning Positiv test for Strep A (Strep A-antigen påvist) Negativ test for Strep A (ingen antigener oppdaget) Resultat ugyldig (gjenta testen) Positivt resultat: For eksempel: Dette displayet viser et gyldig positivt resultat for Strep A. Sofia Strep A+ FIA Side 10 av 20

11 Negativt resultat: For eksempel: Denne skjermen viser et gyldig negativt resultat for Strep A. Ugyldig resultat: For eksempel: Dette resultatet viser et ugyldigg resultat. Ugyldig resultat: Hvis testen er ugyldig, bør en ny test utføres med en ny pasientprøve og en ny testkassett. BEGRENSNINGER Innholdet i dette settet skal brukes til kvalitativ påvisning av gruppe A streptokokkantigener fra halsprøver. Testen påviser både levedyktige og ikke levedyktige gruppe A streptokokkbakterier, og kan gi et positivt resultatt i fravær av levende organismer. Luftveisinfeksjoner, inkludert faryngitt, kan være forårsaket av streptokokker fra andre serogrupper enn gruppe A, samt andre patogener. Sofia Strep A+ FIA vil ikke skille mellom asymptomatiske bærere av gruppe A streptokokker og de som viser streptokokkinfeksjon. 7 Et negativt testresultat kan oppstå hvis nivået av antigener i en prøve er under deteksjonsgrensen for testen eller hvis prøven som ble samlet inn, transporteres eller oppbevares feil. Hvis testprosedyren ikke følges, kan det påvirke testens ytelsee og/eller gjøre testresultatet ugyldig. Pasienter med symptomer og negativ antigenprøvee bør ha en oppfølgningskultur. 1 Testresultatene må vurderes sammen med andre kliniske dataa som legen har tilgjengelig. Et negativt resultat utelukker ikke andre mulige infeksjoner. Et positivt resultatt utelukker ikke tilleggsinfeksjoner med andre patogener. Corynebacterium pseudodiphtheriticum, Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Streptococcus mutans, Streptococcus parasanginis, Streptococcus gruppe C, D og F, Adenovirus type 1 og 3, Epstein Barr virus, og kusma (Enders) kan påvirke denne analysen. Blod, mucin og doritos med nachosmak kan påvirke analysen. Sofia Strep A+ FIA Side 11 av 20

12 FORVENTEDE VERDIER Gruppe A streptokokkbakterier er ansvarlig for omtrent 19 % av alle øvre luftveisinfeksjoner. 8 Infeksjon er mest utbredt om vinteren og tidlig på våren, med flest tilfeller hos pasienter som bor i tett befolkede områder. Disse tallene støttes i den kliniske multisenter studien Quidel gjennomførte i 2014, hvor 21 % (175/851) av pasientene med halskatarr testet positivt for Strep A ved dyrking. Nesten halvparten av disse pasientene, 45 %, var gutter/menn. Alderen til disse forsøkspersonene varierte fra 3 til 76 år, og 80 % (685/851) var barn (3 år til 17 år). YTELSESKARAKTERISTIKA Sofia Strep A+ FIA ytelse vs. cellekultur og vs. cellekultur oppløst i PCR Ytelsen til Sofia Strep A+ FIA ble sammenlignet med standard bakteriekulturer og identifikasjon og en FDA klarert gruppe A streptokokkanalyse i et multisenter for kliniske feltstudier. Denne studien ble utført av ufaglært helsepersonell i 2014 på 7 forskjellige CLIA godkjente steder i ulike geografiske regioner i USA. I dette multisenterbaserte point off care (POC) feltforsøket ble to (2) halsprøver samlet inn fra åtte hundre og femtien (851) pasienter med symptomer som tydet på bakteriell faryngitt. En vattpinne ble testet fersk ved det CLIA godkjente stedet i Sofia Strep A+ FIA. En annen vattpinne ble plassert i et transportmedium og fraktet i kalde ispakker til et sentralt referanselaboratorium. Vattpinnen ble strøket på en agarplate med saueblod (SBA) og dyrket i opptil 48 timer. En del av transportmediet ble deretter testet i PCR analysen. Ytelsen til Sofia Strep A+ FIA ble fastslått ved å sammenligne det raske FIA testresultatet med det tilsvarende kulturresultatet (tabell1) med PCRuoverensstemmende oppløsning i fotnotene. Tabell 1 Sofia Strep A+ FIA ytelse sammenlignet med dyrking Kultur Sensitivitet = 93,7 % (164/175) Pos Neg (95 %CI=89,1 % 96,5 %) Sofia Pos * Spesifisitet = 94,4 % (638/676) Sofia Neg 11** 638 (95 % CI=92,4 % 95,9 %) Totalt: PPV = 81,2 % (164/202) NPV = 98,3 % (638/649) *Av de 38 uoverensstemmende prøvene, 24 av disse prøvene var positive for GAS når testet med en FDA klarert molekylær enhet, var 14 negative. **Av de 11 uoverensstemmende prøvene, 3 var negative når testet med en FDAklarert molekylær enhet, var 8 positive. Studier av reproduserbarhet Reproduserbarheten til Sofia Strep A FIA ble evaluert ved 3 ulike laboratorier. To forskjellige operatører på hvert sted testet en rekke kodede, kunstige prøver, forberedt i negativ klinisk matrise, fra negativ (ingen bakterier) til moderat positiv (3 x LOD) gruppe A streptokokker. Det inter laboratoriske sammenfallet (tabell 2) for negative prøver var % og % for positive prøver. Det intra laboratoriske sammenfallet (tabell 3) for alle prøver var mellom %. Sofia Strep A+ FIA Side 12 av 20

13 Sted Tabell 2 Sofia Strep A+ FIA reproduserbarhetsstudie, inter laboratorisk sammenfall Negativ* (C 0 ) Høy negativ* (C 5 ) Lav positiv** (C 95 ) Mod positiv** (C 100 ) 1 30/30 27/30 27/30 30/ /30 29/30 23/30 30/ /30 25/30 28/30 30/30 Total 90/90 81/90 78/90 90/90 % Samlet sammenfall (95 % CI) *Bakterier ikke oppdaget/totalt **Bakterier oppdaget/totalt 100 % (95,9 % 100,0 %) 90 % (82,1 % 94,7 %) 87 % (78,1 % 92,2 %) Tabell 3 Sofia Strep A FIA reproduserbarhetsstudie, inter laboratorisk sammenfall 100 % (95,9 % 100,0 %) Sted Negativ (C 0 ) Høy negativ* (C 5 ) Lav positiv** (C 95 ) Mod. Positiv** (C 100 ) 1 30/30 27/30 27/30 30/ /30 29/30 23/30 30/ /30 25/30 28/30 30/30 *Bakterier ikke oppdaget/totalt **Bakterier oppdaget/totalt % Samlet sammenfall (95 % CI) 95 % (114/120) (89,5 % 97,7 %) 93 % (112/120) (87,4 % 96,6 %) 94 % (113/120) (88,5 % 97,2 %) Påvisningsgrenser Deteksjonsgrensen (LOD) for Sofia Strep A+ FIA ble fastsatt ved hjelp av 3 stammer med gruppe A streptokokkpyogener. LOD varierte fra 2,76E+03 to 8,13E+03 kolonidannende enheter (cfu)/test (tabell 4). Tabell 4 Sofia Strep A+ FIA deteksjonsgrense Stamme Bruno [CIP ] CDC SS 1402 CDC SS 1460 Minimum påvisningsnivå* 4,00E+03 cfu/test 8,13E+03 cfu/test 2,76E+03 cfu/test cfu/test = kolonidannede enheter/test *Bakterienivåene ble fastsatt ved å begrense fortynning, bakteriekultur og kolonitelling for å gi cfu/test. Sofia Strep A+ FIA Side 13 av 20

14 Analytisk reaktivitet Analytisk reaktivitet for Sofia Strep A+ FIA ble demonstrert ved hjelp av 21 stammer med gruppe A Streptokokkpyogener testet ved 1,74E+04 kolonidannende enheter (cfu)/test (tabell 5). Tabell 5 Analytisk reaktivitet Streptokokkpyogen stamme Stamme nr. 1 (ATCC 19615) Stamme nr. 2 (ATCC ) Stamme nr. 3 (ATCC ) Stamme nr. 4 (klinisk isolat 52123) Stamme nr. 5 (klinisk isolat 52120) Stamme nr. 6 (klinisk isolat 62055) Stamme nr. 7 (klinisk isolat 52152) Stamme nr. 8 (klinisk isolat 62092) Stamme nr. 9 (klinisk isolat 52151) Stamme nr. 10 (ATCC ) Stamme nr. 11 (ATCC BAA 1315) Stamme nr. 12 (ATCC ) Stamme nr. 13 (ATCC 12203) Stamme nr. 14 (ATCC ) Stamme nr. 15 (klinisk isolat 52154) Stamme nr. 16 (klinisk isolat 5036) Stamme nr. 17 (klinisk isolat 5095) Stamme nr. 18 (klinisk isolat 5017) Stamme nr. 19 (klinisk isolat 5060) Stamme nr. 20 (klinisk isolat 5112) Stamme nr. 21 (klinisk isolat 5008) Analytisk spesifisitet Kryssreaktivitet Kryssreaktiviteten i Sofia Strep A+ FIA ble evaluert med en total på 61 ikke gruppe A streptokokkbakterielle og sopp mikroorganismer, samt 26 viralisolater. Ingen av organismene eller virusene oppgitt i tabell 6 nedenfor viste noe tegn på kryssreaktivitet i analysen. De samme mikroorganismene og virusene i tabell 6 ble forhåndsmikset med gruppe A strep og testet i Sofia Strep A+ FIA. Tabell 6 Kryssreaktivitet Organisme/virus Arcanobacterium haemolyticum Bacteroides fragilis Bordetella pertussis Candida albicans Corynebacterium diphtheriae Testkonsentrasjon** 3,00E+05 cfu/test 3,00E+07 cfu/test 3,00E+07 cfu/test 3,00E+04 cfu/test 3,00E+05 cfu/test Sofia Strep A+ FIA Side 14 av 20

15 Organisme/virus Corynebacterium pseudodiphtheriticum* Enterococcus faecalis* Enterococcus faecium Escherichia coli Fusobacterium necrophorum Haemophilus influenza Haemophilus parahaemolyticus Klebsielle pneumoniae Moraxella catarrhalis Neisseria gonorrhoeae Neisseria lactamica Neisseria meningitides Neisseria sicca Neisseria subflava Proteus vulgaris Pseudomonas aeruginosa Serratia marcescens Staphylococcus aureus* Staphylococcus epidermidis Staphylococcus haemolyticus Staphylococcus intermedius Staphylococcus saprophyticus Streptococcus anginosus Streptococcus gordonii Streptococcus mitis Streptococcus mutans* Streptococcus oralis Streptococcus parasanguis* Streptococcus pneumoniae Streptococcus salivaris Streptococcus sanguinis Streptococcus gruppe B stamme nr. 1: Streptococcus agalactiae Streptococcus gruppe B stamme nr. 2 Streptococcus gruppe B stamme nr. 3 Streptococcus gruppe B stamme nr. 4 Streptococcus gruppe B stamme nr. 5 Streptococcus gruppe C stamme nr. 1 Streptococcus gruppe C stamme nr. 2 Streptococcus gruppe C stamme nr. 3 Streptococcus gruppe C stamme nr. 4: Streptococcus dysgalactiae* Testkonsentrasjon** 1,40E+06 cfu/test 1,50E+07 cfu/test 3,00E+07 cfu/test 3,00E+07 cfu/test 3.00E+06 cfu/test 3,00E+07 cfu/test 3,00E+07 cfu/test 3,00E+07 cfu/test 3,00E+07 cfu/test 3,00E+05 cfu/test 3,00E+05 cfu/test 3,00E+04 cfu/test 3,00E+04 cfu/test 3,00E+05 cfu/test Sofia Strep A+ FIA Side 15 av 20

16 Organisme/virus Streptococcus gruppe C stamme nr. 5 Streptococcus gruppe D stamme nr. 1: Enterococcus casseliflavus Streptococcus gruppe D stamme nr. 2 Streptococcus gruppe D stamme nr. 3* Streptococcus gruppe D stamme nr. 4: Enterococcus faecalis Streptococcus gruppe D stamme nr. 5: Enterococcus faecalis Streptococcus gruppe F stamme nr. 1 Streptococcus gruppe F stamme nr. 2 Streptococcus gruppe F stamme nr. 3 Streptococcus gruppe F stamme nr. 4* Streptococcus gruppe F stamme nr. 5 Streptococcus gruppe G stamme nr. 1: Streptococcus dysgalactiae Streptococcus gruppe G stamme nr. 2 Streptococcus gruppe G stamme nr. 3 Streptococcus gruppe G stamme nr. 4 Streptococcus gruppe G stamme nr. 5 Adenovirus type 1* Adenovirus type 3* Adenovirus type 4 Adenovirus type 5 Adenovirus type 11 Coronavirus 229E Coronavirus OC43 Coxsackievirus B5 (Faulkner) Cytomegalovirus (Towne) Echovirus type 3 Epstein Barr virus (EBV)* Herpes Simplex virus 1 Herpes Simplex virus 2 Influensa A/New Jersey/8/76 (H1N1) Influensa A/Victoria/3/75 (H3N2) Influensa B/Hong Kong/5/72 Influensa B/Panama/45/90 Influensa C/Taylor/1233/47 Meslinger (Edmonston) Kusma (Enders)* Parainfluensa virus 1 Testkonsentrasjon** 3,00E+05 cfu/test 1,00E+05 cfu/test 1,00E+06 cfu/test 3,00E+05 cfu/test 3,00E+05 cfu/test 3,00E+07 cfu/test 3,00E+11 TCID 50 /test 3,00E+05 TCID 50 /test 7,50E+03 TCID 50 /test 3,00E+05 TCID 50 /test 3,00E+06 TCID 50 /test 3,00E+03 TCID 50 /test 1,50E+04 TCID 50 /test 3,00E+07 genomkopier/test 1,50E+04 TCID 50 /test 1,50E+04 TCID 50 /test 3,00E+03 TCID 50 /test Sofia Strep A+ FIA Side 16 av 20

17 Organisme/virus Parainfluensa virus 2 Parainfluensa virus 3 Parainfluensa virus 4A Rhinovirus type 2 Rhinovirus type 15 Testkonsentrasjon** 1,10E+05 TCID 50 /test 6,80E+05 TCID 50 /test 3,00E+03 TCID 50 /test cfu/test = kolonneformingsenheter/test TCID50/test = 50 % infeksiøs dose med vevskultur *Denne organismen/dette viruset kan påvirke denne analysen. *Bakterienivåene ble fastsatt ved å begrense fortynning, bakteriekultur og kolonitelling for å gi cfu/test. Viruskonsentrasjonene ble fastsatt ved hjelp av standard virologimetoder, Reed Muench. Forstyrrende stoffer Flere reseptfrie produkter, fullblod, mucin og blodagar ble vurdert med Sofia Strep A+ FIA på nivåene som ble testet (tabell 7). Tabell 7 Interferenstesting Stoff Crest Pro Health Deep Clean Mint Mouth wash (cetylpyridinklorid) Listerine Original Antiseptic Mouth wash (eucalyptol, mentol, etylsalisylat og tymol) Listerine Cool Mint Antiseptic Mouth wash (eucalyptol, mentol, etylsalisylat og tymol) RiteAid Sore throat relief (benzokain og mentol) Chloraseptic Max Sore Throat (fenol og glyserin) Dimetapp Children s Cold & Cough (brompheniramin maleat, dextromethorfan HBr, and fenylefrin HCl) RiteAid Children s Cold & Allergy (brompheniramin maleat og fenylefrin HCl) CVS Children s Cold & Cough DM (brompheniramin maleat, dextromethorfan HBr, and fenylefrin HCl) RiteAid tussin cough&cold mucus relief CF (dextrometorfan HBr, guaifenesin og fenylefrin HCl) Robitussin Max Strength Multi Symptom CF Max (dextrometorfan HBr, guaifenesin og fenylefrin HCl) Robitussin Night Time Multi Symptom Cold CF (acetaminofen, difenhydramin HCl og fenylefrin HCl) Cepacol Sore Throat Cherry (benzokain og mentol) Halls Triple Soothing Action Cherry (mentol) Halls Triple Soothing Action Menthol lyptus (mentol) Ricola Natural Herb Cough Drops (mentol) Sucrets Complete Vapor Cherry (dycloninhydroklorid og mentol) Chloraseptic Sore Throat (fenol og glyserin) BreathSavers Spearmint (cetylpyridniumkloride) Tic Tac Freshmints (eukalyptol, mentol, metylsalicylat og tymol) Cheetos, Flaming Hot Konsentrasjon 24 % w/v 24 % w/v 24 % w/v 24 % w/v 24 % w/v 24 % w/v 24 % w/v 24 % w/v 12 % w/v Sofia Strep A+ FIA Side 17 av 20

18 Stoff Doritos, Nachosmak Ferskt fullblod Mucin Saueblodagar (5 % saueblod) Hesteblodagar (5 % hesteblod) * Doritos med nachosmak påvirket ved 25% w/v ** Ferskt fullblod påvirket ved 100 µl/vattpinne *** Bovine undermaksillær mucin påvirket ved 28,7 mg/ml Konsentrasjon 12 % w/v* 75 µl/vattpinne** 4,3 % w/v*** 24 % w/v 24 % w/v CLIA godkjennelsestudier (CLIA Waiver Studies) En studie ble utført for å demonstrere at uskolerte tiltenkte brukere kunne utføre testen konsekvent og nøyaktig, ved hjelp av svake reaktive prøver. Studien besto av 3 ulike CLIAgodkjente steder, hvor Sofia Strep Ax FIA ble evaluert ved hjelp av kodede, tilfeldige paneler av simulerte prøver, inkludert en svak positiv (C 95 en konsentrasjon på avslutningstidspunktet for analysen) og en svak negativ (C 5 en konsentrasjon under avslutningstidspunktet for analysen). To eller flere operatører på hvert sted (totalt 10 operatører), testet panelet i 10 dager, i løpet av en periode på omtrent 2 uker. Ytelsen av Sofia Strep A+ FIA med prøvene like før avslutningstidspunktet, var akseptabel når det ble brukt av tiltenkte uskolerte brukere. Den prosentvise overensstemmelsen med forventede resultater for hver prøve er vist i tabell 8. Tabell 8 Sofia Strep A+ FIA ytelse like før avslutningstidspunktet (alle steder) Prøvenivå Svak Strep A positiv (C 95 ) Svak Strep A negativ (C 5 ) *Bakterier oppdaget/totalt **Bakterier ikke oppdaget/totalt Tiltenkte uskolerte brukere Prosentvis overensstemmelse med 95 % konfidensintervall forventet resultat 90 % (54/60)* 79,9 % 95,3 % 97 % (58/60)** 88,6 % 99,1 % HJELP Dersom du har spørsmål angående bruken av dette produktet eller om du vil rapportere om et problem med testsystemet, ring Quidels teknisk støtte nummer (i USA) eller , mandag til fredag, kl PST. Hvis du befinner deg utenfor USA, ta kontakt med din lokale forhandler eller Testsystemproblemer kan også rapporteres til FDA gjennom MedWatch rapporteringsprogrammet for medisinske produkter (telefon: FDA 1088; faks: FDA 0178; REFERANSER 1. American Academy of Pediatrics. [Group Streptococcal Infection]. I: Pickering L.K., Baker C.J., Kimberlin D.W., Long S.S., eds. Red Book: 2009 Report of the Committee on Infectious Diseases. 28th ed. Elk Grove Village, IL: America Academy of Pediatrics; 2009: Sofia Strep A+ FIA Side 18 av 20

19 2. Youmans G.P., Paterson P.Y. og Sommer H.M., Upper Respiratory Tract Infection: General Considerations, in the Biological and Clinical Basis of Infectious Disease, W.B. Saunders Co., Philadelphia, , Versalovic J., Carroll K.C., Jorgensen J.H., Funke G., Landry M.L., Warnock D.W., eds. Manual of Clinical Microbiology. 10th ed. ASM Press, Washington, DC. Kapittel 20, Streptococcus, 2011, s Youmans G.P., Paterson P.Y. og Sommers H.M. The Biological and Clinicall Basis of Infectious Disease, 1975, s Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, 5th Edition. U.S. Department of Health and Human Services, CDC, NIH, Washington, DC (2007). 6. Facklam R.R. and Washingtonn J.A. Manual of Clinical Microbiology 5th Edition, 1991, s Rammelkamp C.H., Jr. Principles of Internal Medicine, 8. utgave, 1977, s Lauer B.A., Reller L.D., and Mirrett S., Journal of Clinical Microbiology, 17: , Sofia Strep A+ FIA 25 Test Sofia Strep A+ FIA 25 Test MDSS GmbH Schiffgraben Hannover, Tyskland Quidel Corporation McKellar Court San Diego, CA USA quidel.com NO000 (03/15) Sofia Strep A+ FIA Side 19 av 20

20 Sofia Strep A+ FIA Side 20 av 20

Bare for. fremstilling før

Bare for. fremstilling før Bare for bruk med Sofia Analyzer BRUKSOMRÅDE Sofia Strep A Fia benytter immunfluorescensteknologi for å påvise antigener fra gruppe A streptokokker fra halsprøver på pasienter som viser symptomer. Alle

Detaljer

Bransjestandard Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner (2014)

Bransjestandard Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner (2014) Forord En kvalitetssikret tekstilbehandling i vaskerier baseres på standardiserte aksepterte teknikker for dekontaminering, tekstilhåndtering, lagring og transport, og spiller en viktig rolle for det infeksjonsforebyggende

Detaljer

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 4 Lade høyttaleren 4 Slå

Detaljer

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider 1 BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider GRATULERER MED DITT NYE HOT SPOT MASSASJEBAD! Dette bruk- og vedlikeholdsheftet inneholder informasjonen du trenger for å ta best vare på ditt

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 FagAdmin Brukerhåndbok Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 Innhold 1. FORORD... 4 2. VELKOMMEN TIL FAGADMIN... 5 3. REGNSKAP / REVISJON... 6 GENERELT... 6 AVDELINGER...

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

Smittevern 11. Nasjonal. veileder for håndhygiene. Om hvordan riktig håndhygiene kan hindre smittespredning og reduserer risikoen for infeksjoner

Smittevern 11. Nasjonal. veileder for håndhygiene. Om hvordan riktig håndhygiene kan hindre smittespredning og reduserer risikoen for infeksjoner Nasjonal Smittevern 11 veileder for håndhygiene Om hvordan riktig håndhygiene kan hindre smittespredning og reduserer risikoen for infeksjoner Forord Infeksjoner som oppstår som følge av kontakt med helsetjenesten,

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok 9203799 1. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-76W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer

Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel

Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Globalt konsernhovedkontor Bioness Inc. 25103 Rye Canyon Loop

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

FORORD. Konformitetserklæring

FORORD. Konformitetserklæring 2400 BRUKSANVISNING Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før du tar din P-Touch i bruk. Sørg alltid for å ha bruksanvisningen lett tilgjengelig slik at du hurtig kan slå opp i den. FORORD Takk for at

Detaljer

PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit

PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit Instruksjoner for legen Til in vitro diagnostisk bruk. Bare for eksport fra USA. Instruksjoner 1. Det kan være nyttig å be pasienten drikke mye vann (omtrent

Detaljer

SImulering av informasjonsutveksling og kommunikasjonshandlinger i legemiddelhåndtering ved bruk av AnyLogic.

SImulering av informasjonsutveksling og kommunikasjonshandlinger i legemiddelhåndtering ved bruk av AnyLogic. SImulering av informasjonsutveksling og kommunikasjonshandlinger i legemiddelhåndtering ved bruk av AnyLogic. Merete Mandelid Master i datateknikk Oppgaven levert: September 2006 Hovedveileder: Øystein

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 9205807 2. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-72W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

Forord til mal for IK-MAT

Forord til mal for IK-MAT INTERNKONTROLL MAT Side 1 av 48 Forord til mal for IK-MAT 1. utgave av mal for IK-mat for sykehjem og langtidsinstitusjoner i Oslo ble utarbeidet i 2001 som en del av prosjektet institusjonshygiene. IK-mat

Detaljer

SMÅ BARN MED HØRSELSTAP

SMÅ BARN MED HØRSELSTAP SMÅ BARN MED HØRSELSTAP INFORMASJON TIL FORELDRE Innhold Forord Hørsel Audiogram Hørselens funksjon Hvordan hører vi Ulike typer hørselstap og årsaker Ulike hørselstester Mulige konsekvenser av ulike grader

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13 Scrum en beskrivelse Scrum prinsipper Verdier fra Agile Manifesto Scrum er det mest kjente av de smidige (Agile) rammeverkene. Scrum er også kilden til mye av tankegodset bak verdiene og prinsippene i

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling.

Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Veileder10 Veileder 10 Veileder om nukleærmedisin. Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Forskrift 21. november 2003 nr. 1362 om strålevern og bruk av stråling (strålevernforkriften)

Detaljer

Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi. Utgave: november 2010

Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi. Utgave: november 2010 - Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi Utgave: november 2010 - - Forord Denne veilederen skal være et hjelpemiddel for både avfallsprodusenter og deponier til å oppfylle

Detaljer

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 Gewa Stor Prog Brukerveiledning Gewa Stor Prog Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 INNHOLD INNLEDNING... 3 Generelt om Gewa Stor Prog... 3 Tegnforklaring...5 Sette i batterier... 6

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Detaljer

ABB frekvensomformere. Teknisk veiledning nr. 10 Funksjonssikkerhet

ABB frekvensomformere. Teknisk veiledning nr. 10 Funksjonssikkerhet ABB frekvensomformere Teknisk veiledning nr. 10 Funksjonssikkerhet 2 Funksjonssikkerhet Teknisk veiledning nr. 10 Teknisk veiledning nr. 10 Funksjonssikkerhet Copyright 2011 ABB. Alle rettigheter forbeholdt.

Detaljer

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juni 2010 208-10387-03 v1.0 2010 av NETGEAR, Inc. Med enerett. Varemerker

Detaljer

Rapport nr. Å0910 Ann Helen Hellevik og Ingebrigt Bjørkevoll

Rapport nr. Å0910 Ann Helen Hellevik og Ingebrigt Bjørkevoll Rapport nr. Å0910 Ann Helen Hellevik og Ingebrigt Bjørkevoll Resirkulering av salt i produksjon av salt- og klippfisk. Delrapport 1: Kvalitetsvurdering av brukt salt Innhold 1. Innledning... 1 2. Målsetning

Detaljer

Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser

Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser ISBN 1501-973X Forord Målet med dette heftet er å gi en kort innføring om utprøvende og eksperimentell behandling ved sjeldne diagnoser.

Detaljer

Tiltrekker lav lønn bedre ledere?

Tiltrekker lav lønn bedre ledere? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår 2014 Tiltrekker lav lønn bedre ledere? Betydningen av lønnsnivå for selvseleksjon av ledere med ulik prososial adferd av Ole Fredrik Sørensen Veileder: Alexander W. Cappelen

Detaljer

Det norske EPD-programmet

Det norske EPD-programmet Versjon 2:2014 Det norske EPD-programmet Programoperatør Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner - EPD-Norge Norsk tilpasning av ISO 14025 Miljødeklarasjoner type III Retningslinjer for Næringslivets

Detaljer