Konkurransegrunnlag 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konkurransegrunnlag 1"

Transkript

1 Rygge kommune Invitasjon til deltakelse i dialog Konkurransegrunnlag 1 m/beskrivende dokumenter/ bilag 1-5 (anskaffelse over EØS-terskelverdi forskriftens del l og del lll) for kjøp av spesifikasjon, prosjektering, finansiering, bygging og teknisk drift av Prosjekt Nye Rygge Ungdomsskole i Rygge kommune Saksnr. 13/345 Innleveringsfrist:

2 Invitasjon til deltakelse i dialog Rygge kommune inviterer med dette til konkurranse om valg av samarbeidspart for å definere, utforme, finansiere, bygge og drifte (FDVU) Rygge ungdomsskole. Konkurransen om valg av samarbeidspart gjennomføres ihht Lov om offentlig anskaffelser (LOA) med tilhørende forskrift (FOA) etter reglene for konkurransepreget dialog. For å komme i betraktning som slik samarbeidspart må det innleveres foreløpig tilbud med søknad om deltakelse i dialogen. Endelig tilbud utformes og innleveres etter at dialogene er avsluttet. Rygge kommune satser på kompetanseutvikling. I den sammenheng ønsker kommunen å realisere et nytt og fremtidsrettet skoleanlegg for å huse Rygge ungdomsskole. Rygge kommune har besluttet å gå nye og til dels uprøvde veier for å oppnå dette, herunder å velge en ny kontraherings- og gjennomføringsmodell som skal sikre et byggeprosjekt som gir: Dialogpreget prosjektutvikling Bedre prosess og kvalitet for brukere og bestiller i sluttproduktet Mer egnede areal for fremtidens pedagogiske utfordringer i skolen Støtte til effektiv tjenesteyting i sektoren Lavere livsløpskostnader pr elevplass mht sum investering, drift og vedlikehold Bedre opsjonsmuligheter i bygget: o Fleksibilitet til ulik bruk o Generalitet for flerbruksmuligheter o Elastisitet til større eller mindre arealer Den nye modellen fokuserer på: Helhet i prosjektering, bygging og bruk med henblikk på minimering av livsløpskostnader pr elevplass Kvalitet og funksjonalitet med hensyn til byggets funksjon Gjennomføringsprosess med sikte på å minimere endringer i løpet av byggetiden. Aktuell samarbeidspart må derfor ha en organisasjon som dekker rådgivere innenfor tradisjonelle prosjekteringsfag inkl. miljøkompetanse, bygg- og installasjonsentreprenører, pedagogisk kompetanse, finansiell- og juridisk kompetanse mv enten i egen organisasjon eller i samarbeid med andre bedrifter. Hele prosjektet har en grovt anslått investeringskostnad på kr 300 mill. eks mva. Prosjektet er avhengig av finansiering. Denne skal sikres gjennom samarbeid mellom kommunen og valgt samarbeidspart, der denne vil bli bedt om å gi tilbud på å finansiere inntil 100 % av skoleprosjektet. Kommunen vil imidlertid også vurdere full egenfinansiering av prosjektet og alle mellomliggende fordelingsforhold kan være aktuelle. Kommunens valgte samarbeidspart må også påregne å måtte stå for den tekniske driften av skoleanlegget alene eller i samarbeid med kommunen. Varigheten av en slik driftsavtale kan være fra 5-25 år med opsjoner på forlengelse til i alt 50 år. Driftsforhold og driftsperiode avklares gjennom dialogmøtene med de potensielle samarbeidspartene (utvalgte tilbydere) og gjennom etterfølgende politiske vedtak. 2

3 Bygging er vedtatt med forbehold knyttet til kommunens økonomiske situasjon. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å avslutte kontraheringsprosessen før kontrakt blir inngått, uten at dette medfører rett til økonomisk vederlag for tilbyderne. Videre forutsettes det at kommunen kan avslutte prosessen etter utarbeidet forprosjekt. Et slikt avbrudd må ha en adekvat begrunnelse. Tilsvarende kan leverandøren avslutte prosessen på grunnlag av en adekvat begrunnelse. Et eksempel på en slik begrunnelse for begge parter kan være at det ikke oppnås enighet om målsum. Ved brudd kompenseres det da kun for medgått tid fram til brudd varsles. Vennligst kontroller at gjeldende grunnlag er komplett. Dersom noe mangler eller er uklart, vennligst ta skriftlig kontakt iht. gjeldende frister for spørsmål til konkurransen. Spørsmålsstiller anonymiseres og svar gjøres tilgjengelig for samtlige tilbydere. Vi gjør oppmerksom på at kvalifisering og utvelgelse for dialogfasen gjøres etter mottatte søknader med dokumentasjon, inkludert foreløpig tilbud, basert på herværende konkurransegrunnlag. Valg av endelig samarbeidspart tas på basis av mottatte, endelige tilbud etter dialogmøtene er avsluttet og på grunnlag av oppdatert konkurransegrunnlag (Konkurransegrunnlag 2 m/oppdaterte beskrivende dokumenter). Søknads-/tilbudsfrist for deltakelse i dialogene er mandag den 11. mars 2013 kl Søknaden/tilbudet skal være datert, signert, sendt/levert i lukket anonymisert sending og merket: «Søknad om deltakelse i konkurransepreget dialog i forbindelse med Prosjekt Nye Rygge Ungdomsskole». Det skal leveres en papirversjon og en digital versjon i form av USB minnebrikke. Det hele sendes: Rygge kommune, Larkollveien 9, 1570 Dilling eller leveres: Rådhuset i Rygge kommune, Larkollveien 9, 1570 Dilling. To representanter fra oppdragsgiver vil gjennomføre åpning av søknadene og foreløpige tilbud. Søkerne/tilbyderne vil ikke ha adgang, men referat fra åpningen, hvor navn på søkerne fremgår, vil bli sendt samtlige søkere. Det vil bli avholdt tilbudskonferanse tirsdag den 12. februar 2013 kl i 2. etg. på Bredsandsenteret (v/ Rygge Rådhus), Larkollveien 7, 1570 Dilling. Vi ber om påmelding med antall deltakere til tilbudskonferansen innen fredag 8. februar Vi ønsker lykke til med utarbeidelse av foreløpig tilbud og søknad om deltakelse! Med vennlig hilsen. Stein-Harald Lorentzen, prosjektleder kontaktperson Rygge kommune 3

4 Innhold 1 GENERELL ORIENTERING Definisjoner Orientering om oppdragsgiver Orientering om prosjektet Anskaffelsens formål og omfang Kontraktsperiode og forlengelsesopsjon REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN Anskaffelsesprosedyre Kunngjøring Generell beskrivelse av anskaffelsesprosedyren konkurransepreget dialog (KPD) Dialogmøtene Fremdriftsplan Tilbudskonferanse Tilleggsopplysninger Offentlighet Taushetsplikt Innlevering og utforming av forespørsel om deltakelse og løsningsforslag (foreløpig tilbud) Tilbakekalling eller endring av forespørselen KVALIFIKASJONSKRAV OG UTVELGELSESKRITERIER Obligatoriske og ufravikelige krav Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling Leverandørens økonomiske og finansielle stilling Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner: Utvelgelse TILDELINGSKRITERIER Tildelingskriterier Evalueringen

5 1 GENERELL ORIENTERING 1.1 Definisjoner Aktører: Bestiller: Identisk med oppdragsgiver, altså Rygge kommune. Entreprenøren: Identisk med leverandøren (se nedenfor). Leverandøren: Den av tilbyderne (se nedenfor) som, på grunnlag av det endelige tilbudet blir eller er blitt valgt som samarbeidspart og kontraktspart med bestiller. Oppdragsgiver: Er identisk med bestiller, altså Rygge kommune. Samarbeidspart(er): Identisk med leverandøren, men benyttet for å presisere at leveransen er et samarbeidsprosjekt mellom leverandøren og bestiller. Tilbyderne: De potensielle leverandørene (entreprenørene) med selvvalgte samarbeidspartnere som har bestemt seg for å levere søknad og tilbud på denne konkurransen. Tilbyder(en): En (bestemt) av Tilbyderne. Tilbydergruppering: Identisk med Tilbyder(en), men brukes for spesielt å minne om at det gjelder hele tilbydergruppa altså alle de samarbeidende partene som inngår i Tilbyder(en). Begreper: Beskrivende dokumenter Beskrivende dokumenter er et bilag til konkurransegrunnlag 1 og 2 (se nedenfor), som beskriver hvilke behov anskaffelsen skal dekke. Beskrivende dokumenter tilsvarer kravspesifikasjonen/ beskrivelsen i tradisjonelle anbudskonkurranser. BSP 1 Beslutningspunkt 1 (BSP1) er politisk beslutning i Rygge kommunestyre angående hvilken løsning som skal ligge til grunn for endelig tilbud. Politisk beslutning om valg av løsning ligger til grunn for oppdragsgivers invitasjon til endelig tilbud. BSP 2 Beslutningspunkt 2 (BSP2) er en beslutning ved rådmannen i Rygge kommune angående valg av kontraktspart etter vurdering av endelige tilbud. Beslutning om valg av kontraktspart ligger til grunn for oppdragsgivers invitasjon til kontraktsinngåelse (intensjonsbrev). BSP 3 Beslutningspunkt 3 (BSP3) er politisk beslutning i Rygge kommunestyre om igangsetting av detaljprosjektering og bygging. Politisk beslutning om igangsetting av detaljprosjektering og bygging ligger til grunn for endelige avtaleinngåelser. Dialogfaser Dialogmøtene gjennomføres som individuelle og/eller felles møter med de utvalgte tilbyderne. Dialog med utvalgte tilbydere er planlagt å skje i faser, der oppdragsgiver om nødvendig kan utelukke 5

6 løsninger underveis som ikke er ønskelig å drøfte videre. I dialogfasene er det adgang til å drøfte og forhandle om alle sider ved oppdraget og løsningsforslagene. Eventuell utelukkelse av løsningsforslag skjer ihht tildelingskriteriene. Endelig tilbud Når oppdragsgiver har besluttet hvilke(n) løsning(er) som skal ligge til grunn for endelig tilbud, vil tilbydere som har vært med i hele dialogprosessen inviteres til å inngi sitt endelige tilbud. Det er ikke anledning til å forhandle etter at endelig tilbud er avgitt. Endelig tilbud vurderes ihht tildelingskriterier som oppgitt i det endelige konkurransegrunnlaget. Foreløpig tilbud Foreløpig tilbud er tilbydernes første utkast til løsning og tilbud ihht de behov som er skissert i beskrivende dokumenter. Foreløpig tilbud skal inkluderes i tilbyders forespørsel om deltakelse i dialogen, og danner grunnlaget for det som skal drøftes i dialogmøtene. er en anskaffelsesprosedyre hvor oppdragsgiver beskriver sine behov og inviterer tilbydere til en dialog om alternative løsninger, i én eller flere faser, før det gis endelig konkurrerende tilbud. Prosedyren gjennomføres i samsvar med forskrift om offentlige anskaffelser (FOA, 7.april 2006, nr. 402), del I og III. Konkurransegrunnlag 1 og 2 Konkurransegrunnlaget omhandler bestemmelser, prosessbeskrivelser og administrative opplysninger for konkurransen. Konkurransegrunnlaget er delt inn i konkurransegrunnlag 1, som gir førende beskrivelser for dialogprosessen, hvilke kvalifikasjonskrav leverandøren må oppfylle, utvelgelse av kvalifiserte leverandører som inviteres til å delta i dialogen og tildelingskriterier for valg av endelig tilbud etter avsluttet dialog. Konkurransegrunnlag 2 er oppdaterte dokumenter basert på dialoger og valgt løsningsforslag, som skal legges til grunn for tilbydernes endelige tilbud. Konsept Konsept omfatter både fysisk konsept for skoleanlegget, priselement/-format, driftskonsept, kontraktprinsipper, prosess for eier- og brukerinvolvering, prosjektorganisering mv. Løsningsforslag Det er et mål at oppdragsgiver i dialog med tilbyderne skal komme fram til en løsning(-er) som skal ligge til grunn for endelig tilbud. Løsningen(-ene) som velges er basert på løsningsforslag og drøftinger med de enkelte tilbyderne i dialogfasene. Løsningsforslag skal utarbeides av tilbyderne innenfor de rammer og behov som er gitt i beskrivende dokumenter og konkurransegrunnlaget for øvrig. OPS Offentlig Privat Samarbeid (OPS) er et samarbeid mellom offentlig og privat sektor om et prosjekt eller en tjeneste, der privat sektor (leverandøren) tar en større del av ansvaret knyttet til utvikling og/eller drift av prosjektet/tjenesten. Den offentlige aktøren (bestiller) beskriver oppgaven som skal løses, og beskriver hvilke standarder og kvaliteter man vil ha levert. Innenfor disse rammene får den private aktøren frihet til å planlegge og gjennomføre arbeidet på en mest mulig hensiktsmessig måte. OPS i Prosjekt Nye Rygge Ungdomsskole kan relatere seg til finansiering og utbygging av skolen og teknisk drift av skolen (FDVU). OPS samarbeidet kan også relateres til alle disse elementene. 6

7 Partnering/samspill Mellom byggherre og entreprenør vil det ofte ligge generelle interessemotsetninger, grunnet i at partene har ulike målsetninger. De tradisjonelle gjennomføringsmodellene mangler incitamenter for få til samarbeid mot felles mål. Med bruk av partnering som gjennomføringsmodell er det overordnede grepet for å få til et effektivt og målrettet samspill mot felles mål etablert. Modellen venter med å fastsette måltall for kostnader og gjennomprosjekterer løsninger basert på behovsprøvd prosjektering og tar i bruk en utredningssystematikk som identifiserer viktige forhold og som sørger for at disse blir håndtert gjennom et tverrfaglig samspill mellom og innenfor organisasjonsområdene rådgivere/driver/ bruker/leverandør/entreprenør. Realopsjonskonsept Prinsipper og grep for hvordan bygningsmassen skal tilpasses ulike muligheter for fremtidig bruk. De relevante elementene i denne sammenhengen er: Fleksibilitet hvordan bygningsmassen kan tilpasses ulik bruk med hensyn til forskjellige pedagogiske modeller Generalitet hvordan bygningsmassen kan tilpasses flerbruksmuligheter og annen tilnærmet virksomhet Elastisitet hvordan bygningsmassen kan tilpasses behov for større eller mindre arealer. Rom- og funksjonsprogram Rygge kommune har vedtatt et rom- og funksjonsprogram som skal være grunnlaget for arbeidet med forprosjektet for den nye ungdomsskolen. En vil be om innspill til programmet i dialogmøtene. Se for øvrig beskrivende dokument, bilag nr Orientering om oppdragsgiver Oppdragsgiver er Rygge kommune. Oppdragsgivers kontaktperson er: Navn: Stein-Harald Lorentzen Postadresse: Larkollveien 9, 1570 Dilling Besøksadresse: Rygge rådhus, Larkollveien 9, 1570 Dilling e-post: Telefon: / Eventuelle spørsmål kan rettes til kontaktpersonen per e-post. Det skal ikke være kontakt/kommunikasjon med andre personer hos oppdragsgiver hva gjelder anbudskonkurransen enn nevnte kontaktperson. Kort orientering om Rygge kommune Rygge kommune ligger i Østfold fylke og har ca innbyggere. Kommunen er i vekst og har i mange år hatt en god befolkningsutvikling. Rygge er kjent som en flyplasskommune, tidligere med militær flyplass og senere også med sivil lufthavn. Naturen er gjestmild med et landlig og vakkert herregårdlandskap og en attraktiv kyststripe. Næringslivet i kommunen er preget av landbruk og småindustri med et sentralt beliggende næringsområde med direkte tilknytting til E6. Størrelsen på kommunen er 74 kvadratkilometer og kystlinjen er hele 34 kilometer. Størstedelen av befolkningen bor i den nordlige delen av kommunen der den nye 7

8 skolen skal bygges. Her danner Øreåsen og Ekholt en sammenhengende tettbebyggelse, som en fortsettelse av bebyggelsen i Moss, mens Halmstad og Larkollen utgjør egne tettsteder. 1.3 Orientering om prosjektet Prosjekt Nye Rygge Ungdomsskole Kommunestyret i Rygge vedtok allerede i september 2009 å bygge en ny, felles ungdomsskole i kommunen og vedtok samtidig at prosjektet skulle startes i I etterkant har kommunestyret behandlet saken fire ganger med utredning av ulike alternative strukturer for ungdomstrinnet og diverse tilleggsutredninger før man den 10. mai 2012 vedtok å gjennomføre et forprosjekt. Det er i dag tre 1-10 skoler og to barneskoler i Rygge. Prosjekt Nye Rygge Ungdomsskole vil medføre strukturendring, slik at alle 650 ungdomstrinnelevene samles i den nye skolen mens de tre 1-10 skolene blir rene barneskoler. Den nye skolen vil gi plass til 720 elever. Den 1. november 2012 ble rom- og funksjonsprogram for skolen vedtatt, og i samme møte vedtok man å gjennomføre prosjektet etter modellen som anskaffelsesprosedyre, se bilag nr. 1 og 2. Som føringer for prosjektet nevnes spesielt: 1. Plasseringen av skolen er bestemt til å være der Ekholt u-trinn har sin skole i dag med en utvidelse av tomta i sør-vestlig retning, til sammen ca. 27 mål. Eksisterende skoleanlegg forutsettes revet for å gi plass til ny bebyggelse. 2. Utvidelse av skoletomten er befestet i kommuneplanen og reguleringsprosessen for området er igangsatt. Framdriften av reguleringen skal tilpasses forprosjektet for å kunne oppnå en mest mulig helhetlig planprosess. Adkomstsitasjonen knyttet til trafikale forhold samt parkering inkluderes i pågående reguleringsplan. 3. Vedtatt rom- og funksjonsprogramsom er førende for prosjektet og redegjøres for i eget beskrivende dokument som bilag til konkurransegrunnlaget. Fra rom- og funksjonsprogrammet kan nevnes: 1. Forprosjektet skal inneholde lokaler for et integrert folkebibliotek i skolen, alternativt uten (bare skolebibliotek). 2. Det skal bygges flerbrukshall i tilknytting til skolen (integrert del av skoleanlegget) som et eget delprosjekt i tråd med reglene for spillemiddelberettigede idrettsanlegg. Rygge Idrettsråd skal ha brukermedvirkning i dette delprosjektet. Kommunestyret ber om at det vurderes å utvide flerbrukshallen til en slik størrelse at den kan deles inn i fire treningsfelt mot standard tre felt, jfr. innspill fra idrettsrådet. 3. Det store auditoriet, forsamlingssalen, skal ha tilleggsfunksjon som kultursal for kommunens innbyggere. 4. Skolelokalene skal være anvendelig for kulturskolens undervisning. 5. Ungdomshelsetjenesten skal ha lokaler i skolen. 8

9 Kommunestyret føyde til i sitt vedtak i saken at: Alle elever bør ha en fast arbeidsplass i et undervisningsrom og arkitekturen bør avspeile muligheten for lærerne til å samarbeide på tvers. Medvirkning Det er en forutsetning for et funksjonelt anlegg at aktuelle brukere og bestiller involveres i prosessen med utforming av både konsept og mer detaljerte løsninger. 1.4 Anskaffelsens formål og omfang Denne anskaffelsen gjennomføres for å skaffe Rygge kommune en samarbeidspart med nødvendig gjennomføringskraft og -kompetanse til å bistå kommunen med å definere (skissere) og utforme (forprosjektere) Rygge ungdomsskole, deretter detaljprosjektere og bygge skoleanlegget, eventuelt også finansiere og/eller drifte anlegget (FDVU) i 5-25 år basert på en type OPS-kontrakt. Inkludert foreligger en kommunal opsjon på overtakelse av driften etter at avtalt driftsperiode er over, eller forlengelse/fornyelse av driftsperiode. Rygge kommune ønsker å gjennomføre Prosjekt Nye Rygge Ungdomsskole etter en nyere gjennomføringsmodell for offentlige anskaffelser, også benevnt Lyngdalsmodellen. Målsettinger for en ny kontraherings- og gjennomføringsmodell er å sikre at resultatet av byggeprosjektet gir: Dialogpreget prosjektutvikling Bedre prosess og kvalitet for brukere og bestiller i sluttproduktet Mer egnede areal for fremtidens pedagogiske utfordringer i skolen Støtte til effektiv tjenesteyting i sektoren Lave livsløpskostnader pr elevplass mht sum investering, drift og vedlikehold Bedre opsjonsmuligheter i bygget: o Fleksibilitet til ulikt bruk o Generalitet for flerbruksmuligheter o Elastisitet til større eller mindre arealer Rygge kommune ønsker gjennom denne modellen å få innspill fra markedet for mulige løsninger på finansieringsbehovet og alternative driftsmodeller, i tillegg til det fysiske konseptet. Kommunen vil selv eie 100 % av skoleanlegget. Det kan være aktuelt å selv stå for hele driften eller sette bort 100 % av FDVU-aktivitetene til den valgte samarbeidsparten. 1.5 Kontraktsperiode og forlengelsesopsjon Definering og utforming av skoleprosjektet skal foregå i med ferdigstillelse av forprosjektet høst Arbeidet gjennomføres som samspill mellom valgt samarbeidspart, Rygge kommune som byggherre og brukerne, under prosessledelse av Rygge kommune. Den valgte samarbeidspart vil ha opsjon på detaljprosjektering og bygging, som skal foregå fra høst 2014 til høst 2016 under ledelse av samarbeidspartens prosjektledelse, men fortsatt med løpende kommunikasjon med byggherre og brukere under detaljprosjekteringen. 9

10 Eventuell drift av det ferdige skolebygget skal foregå fra ferdigstillelse høst 2016 (antatt) til minimum 2021 (5 år), maksimum til 2041 (25 år). Finansiering og driftsmodell - organisering og omfang - påvirker kontrakten og avklares gjennom dialogene og de etterfølgende politiske vedtak. Opsjon Etter utløpet av en eventuell driftsperiode på 5-25 år skal Rygge kommune ha følgende mulige opsjoner: 1. Overta finansiering og/eller driften av skoleanlegget og selv besørge finansiering og drift. 2. Forlenge/fornye avtalen for ytterligere 5-25 år totalt inntil 50 år fra driftsstart i en eller flere bolker. 2 REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN 2.1 Anskaffelsesprosedyre Anskaffelsen gjennomføres i henhold til Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 (LOA) og Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) av 7. april 2006 nr Denne anskaffelsen følger prosedyren konkurransepreget dialog etter forskriftens del I og lll (over EØS-terskelverdi). Prosedyren gjennomføres i samsvar med forskriftens del I og III, samt de bestemmelser som framgår av kunngjøringen og dette kvalifikasjonsgrunnlaget m/beskrivende dokumenter. Ved denne prosedyreformen kan alle interesserte leverandører søke om deltakelse i konkurransen. For denne konkurransen vil de 3 best kvalifiserte tilbyderne bli invitert til å delta i videre dialog. Utvelgelseskriterier og evalueringen av disse er nærmere beskrevet i kap Det vises til utfyllende beskrivelse av gjennomføringen av konkurransen nedenfor. 2.2 Kunngjøring Konkurransen er kunngjort i DOFFIN-databasen Se Prosjekt nr Generell beskrivelse av anskaffelsesprosedyren konkurransepreget dialog (KPD) Bruk av konkurransepreget dialog er en anskaffelsesprosedyre hvor oppdragsgiver i en eller flere runder fører en dialog med utvalgte tilbydere om alternative løsninger før det gis endelig konkurrerende tilbud. Formålet med konkurransepreget dialog er å identifisere og fastslå hvordan oppdragsgivers behov best kan oppfylles, gjennom en dialogprosess med tilbyderne om deres forslag til løsning. Bakgrunnen for innføring av ny konkurranseform i EU direktivet har blant annet vært knyttet til behov for større fleksibilitet ved komplekse kontrakter. Tradisjonelle kontraheringsmodeller som begrenset og åpen anbudskonkurranse er mindre egnet for komplekse kontrakter på grunn av begrensninger for å kunne foreta justeringer av 10

11 oppdragsgivers behov ved at det utarbeides en detaljert kravspesifikasjon i utlysningen av anskaffelsen. Spesielt begrenser dette muligheten for å trekke veksler på ulike tilbyder (- gruppers) individuelle tilnærminger til oppgaven. Resultatet kan bli mindre optimalt og kostnadskrevende, og begrenser tilbydernes mulighet til å bidra med nytenkning. Ihht til forskrift ( 14-2) kan oppdragsgiver benytte konkurransepreget dialog ved tildeling av særlig komplekse kontrakter. Entreprenørbransjen har etterspurt nye gjennomføringsmodeller hvor de blir utfordret på egen kreativitet og utviklingsarbeid til fordel for oppdragsgiver og bransjen, ved at tilbydergrupperinger/entreprenører får mulighet til å foreslå den løsning de finner mest hensiktsmessig, gitt oppdragsgivers rammebetingelser og behov. Dialogprosedyren understøtter en ny gjennomføringsmodell for offentlige kontraheringsprosjekter som er utviklet av Universitetet i Agder i samarbeid med Lyngdal kommune, derav navnet Lyngdalsmodellen. Kommunestyret i Rygge har vedtatt at Prosjekt Nye Rygge Ungdomsskole skal gjennomføres etter denne modellen. Gjennomføring av konkurransepreget dialog (KPD) for Prosjekt Nye Rygge Ungdomsskole Selve prosjektgjennomføringen skal foregå ihht fig. 1a. Delprosessene prosjektering skal foregå trinnvis med klare beslutningsporter etter skisseprosjekt og forprosjekt og med løpende brukerprosesser gjennom skisse-, for- og detaljprosjekt. 11

12 Kontraheringsprosessen Tildeling av kontrakt skjer etter en konkurranse som vil følge trinn 1-10 nedenfor: 1. Invitasjon til deltakelse i dialog basert på Konkurransegrunnlag 1 (herværende dokument) m/beskrivende dokument/ bilag Utarbeidelse og innlevering av forespørsel om deltakelse ihht gjeldende konkurransegrunnlag. 3. Kvalifikasjon, utvelgelse og invitasjon av kvalifiserte tilbydere til dialog. 4. Dialogmøtene, der konsept og løsningsforslagene diskuteres og formes etter behov. 5. Politisk beslutningsport (BSP1). Her blir resultatene av dialogene overprøvd. 6. Invitasjon til endelig tilbud basert på valgt konsept fra dialogfase og politiske føringer Konkurransegrunnlag 2 m/oppdaterte beskrivende dokumenter. 7. Utarbeidelse og innlevering av endelig tilbud. 8. Tilbudsevaluering. 9. Beslutningsport (BSP2). Beslutning ved rådmannen i Rygge kommune av samarbeidspart for kontraktinngåelse. 10. Kontraktsinngåelse. Beskrivelse av trinnene følger nedenfor. Fig. 2 viser den anskaffelsesprosessen som vil bli benyttet., 12

13 Invitasjon til deltakelse i dialog konkurransegrunnlag 1 m/beskrivende dokumenter Dette er en åpen invitasjon, via utlysning i Doffin/TED, ref. doffin.no Dette vil si at de som ønsker å delta kan avlevere søknad ihht Konkurransegrunnlag 1 m/beskrivende dokumenter/bilag 1-4. Oppdragsgivers invitasjon inneholder følgende dokumenter: Konkurransegrunnlag 1 (herværende dokument) Bilag 1: Beskrivende dokumenter Bilag 2: Rom og funksjonsprogram Bilag 3: Politiske vedtak for valgt konkurranseprosess Bilag 4: Kartskisse over planområdet som er varslet for regulering Bilag 5: HMS-egenerklæring Konkurransegrunnlaget omhandler bestemmelser, prosessbeskrivelser og administrative opplysninger for konkurransen, herunder hvilke kvalifikasjonskrav leverandøren må oppfylle, utvelgelse av de leverandørene som inviteres til å delta i dialogen og tildelingskriterier for valg av endelig tilbud etter avsluttet dialog. Det må påregnes at tildelingskriteriene detaljeres og konkretiseres ytterligere på grunnlag av dialogene og de konkrete konseptvalg som blir gjort. Utarbeidelse og innsendelse av foreløpig tilbud Interesserte tilbydere gir svar på Konkurransegrunnlag 1 i form av en forespørsel om deltakelse i dialogen og foreløpig tilbud. Tilbyders forespørsel skal inneholde kvalifikasjonsgrunnlag og et foreløpig tilbud ihht de behov som er skissert i beskrivende dokumenter. Forespørselen danner grunnlag for oppdragsgivers kvalifisering og utvelgelse av kandidater som inviteres til dialog. Det vises til mer utførlige dokumentasjonskrav i avsnitt 2.10, tabell 2. Kvalifikasjon, utvelgelse og invitasjon til dialog Forespørsel og foreløpig tilbud (pkt. 2 ovenfor) danner grunnlaget for oppdragsgivers kvalifisering og utvelgelse av kandidater som inviteres til dialog. Kvalifikasjonskriteriene og utvelgelseskriteriene legges til grunn. Se nærmere om kvalifikasjons- og utvelgelseskriteriene i kap. 3. Konkurransespråk Konkurransespråket er norsk. Konkurransegrunnlagets dokumenter er på norsk og det er krav til at innlevert materiale og dialog skal være på norsk. Honorar Leverandører som blir valgt for videre deltakelse i dialogfasen vil få et honorar på ,- kr. eks mva. for deltakelse i denne fasen og levering av endelig tilbud. 13

14 2.4 Dialogmøtene Dialogmøtene gjennomføres i faser Oppdragsgiver ønsker at dialogene skal skje i faser for å kunne begrense antall løsninger som man ønsker å diskutere i dialogene. Utelukkelse av løsninger vil skje på grunnlag av endelige tildelingskriterier. Gjennomføring av dialogmøtene Grunnlaget for dialogmøtene er: Fra Konkurransegrunnlag 1: Selve konkurransegrunnlaget med oppdragsbeskrivelse. Rom- og funksjonsprogram og kommunestyrevedtak. Reguleringsplan under utarbeidelse. Fra tilbydernes tilbud: Utarbeidelse og innlevering av forespørsel om deltakelse ihht gjeldende konkurransegrunnlag. Se Tabell 2 for ytterligere detaljer. Fra «andre kilder»: Avlevert grunnlag ihht Konkurransegrunnlag 1. Evalueringsgruppen på vegne av Rygge kommune møter tilbyder til dialoger. Vi antar 2-4 møter pr. tilbyder. Evalueringsteamet består av: Stein-Harald Lorentzen prosjektleder og leder av teamet Lars Gjemmestad kommunalsjef for oppvekst og kultur Gorm Gullberg kommunalsjef for plan og miljø Tommy Christensen lokallagsleder for Utdanningsforbundet Astrid Reikvam siv. ark MNAL fra Arkitektformidling Øystein Meland dr. ing. og veileder for teamet Evalueringsteamet står fritt til å konsultere ekstern ekspertise for vurdering/utredning av deltemaer. Resultater som forventes å komme ut av dialogmøtene: Forslag til: 1) Fysisk konsept og løsningsforslag for: Fremtidsrettet skolebygg, pedagogisk og arkitektonisk Utvikling av grep for arealeffektivt og miljøriktig skolebygg Alternative lokaliseringer på tomta med tilhørende trafikk-/logistikkløsning 2) Finansiering 3) Priselement/-format for endelig konkurranse 4) Driftskonsept: Omfang: FDV (Forvaltning, Drift og Vedlikehold) U (Utvikling) 14

15 S (Servicefunksjoner) Organisering og ansvarsfordeling 5) Kontraktprinsipper og -struktur/risikofordeling/incentiver for spesifikasjons-, prosjekterings-, bygge- og driftsprosess og overtakelse (opsjon) 6) Prosess for eier- og brukerinvolvering 7) Prosjektorganisering herunder ulike beslutningsnivåer. Oppdragsgiver velger endelig konsept ut fra tilbydernes forslag til løsning og forhold som drøftes i dialogmøtene. Valgt konsept er grunnlag for politisk beslutning (BSP1) og utarbeidelse av endelig konkurransegrunnlag (Konkurransegrunnlag 2 m/oppdaterte beskrivende dokumenter). Reguleringsplanarbeidet vil pågå parallelt med prosjekteringen og detaljplan tilpasses forprosjektet og skisserte grep for ivaretakelse av elastisitet for framtidig utvidelse. I dialogfasen kan alle aspekter ved tilbudet drøftes med tilbyderne, men oppdragsgiver skal sikre at alle tilbyderne behandles likt. Spesielt skal det sikres at det ikke utøves forskjellsbehandling ved å gi opplysninger som kan gi noen tilbydere en bedre posisjon enn andre. I denne konkurransen vil dialogen gjennomføres i flere faser inntil oppdragsgiver har funnet den eller de løsningene som best kan oppfylle oppdragsgivers behov, etter om nødvendig å ha sammenlignet løsningene. Oppdragsgiver kan ikke overfor de andre deltakerne avsløre løsninger eller andre fortrolige opplysninger som en deltaker har gitt oppdragsgiver, uten deltakerens samtykke. Når oppdragsgiver har funnet den eller de løsninger som oppfyller oppdragsgivers behov, erklæres dialogen for avsluttet. Det gjøres spesielt oppmerksom på at de valg som her er gjort av oppdragsgiver er administrative valg som deretter underlegges politisk beslutning (BSP1) i kommunestyret se Politisk beslutningspunkt 1 under. Dialogprosessen gjennomføres under ledelse av oppdragsgiver og dennes representanter. Politisk beslutningsport 1, BSP1. Løsningene som kommer ut av dialogmøtene underlegges politisk beslutning, hvor det velges konsept det skal inviteres til å levere endelig tilbud på. Endringer/føringer fra politisk behandling vil innarbeides i Konkurransegrunnlag 2 m/oppdaterte beskrivende dokumenter (se nedenfor). Dersom politiske beslutninger avviker mye fra de administrative forslag til valg, kan det bli nødvendig å åpne dialogen igjen. Konkurransegrunnlag 2 m/oppdaterte beskrivende dokumenter. Konkurransegrunnlag 1, resultatene av dialogmøtene og BSP2 er grunnlaget for utarbeidelsen av konkurransegrunnlag 2 det endelige konkurransegrunnlaget. Alle gjenværende tilbydere skal på dette grunnlag inviteres til å gi separate tilbud på valgt konsept. Alle stiller i utgangspunktet likt igjen. 15

16 Utarbeidelse av endelige tilbud Tilbyderne utarbeider hvert sitt endelige tilbud basert på konkurransegrunnlag 2 m/oppdaterte beskrivende dokumenter. Det endelige valg av tilbyder/samarbeidspart for prosjektutvikling og -gjennomføring baseres på endelig tilbud. Evaluering Evalueringsteamet evaluerer tilbudene mot hverandre, basert på den oppsatte tildelingsmodellen og de tilhørende kriteriene, se kap. 4. Tildelingskriterier. Pris beregnet på grunnlag av stipulerte kostnader for ulike bygningsdeler m/tilbudte påslagsprosenter og andre kostnadselementer, samt vurdert gjennomføringsevne i form av tilbudt kompetanse, gjennomføringsforståelse, analytisk evne for utvikling av konsept og løsningsforslag og driftsorganisering er tildelingskriteriene. Det gjøres særskilt oppmerksom på at det ikke er tillatt å forhandle med tilbyderne etter at endelig tilbud er innlevert. Politisk beslutningsport 2, BSP2. Evalueringsgruppens anbefaling til kontraktspartner går til rådmannen i Rygge som beslutter valg av samarbeidspart før det inngås kontrakt. Kontrakt Det utarbeides og inngås kontrakt nivå 1 med valgt konstellasjon. Nivå 1-kontrakt vil bygge på prinsippene i en typisk partneringskontrakt, tilpasset bla at finansiering og drift også er aktuelt i denne konkurransen, i motsetning til en ordinær partneringskontrakt. Videreføring Prosjektering til ferdig forprosjekt utføres i samarbeid mellom Rygge kommune, brukere, leverandøren og prosessleder. Investerings- og driftskostnader og diverse kostnads- og framdriftsmål fastlegges. Kontrakt nivå 2 (detaljprosjektering, finansiering og bygging) og nivå 3 (FDVU og evt. S servicefunksjoner) inngås mellom partene, med mindre en av partene trekker seg fra videre samarbeid. 2.5 Fremdriftsplan Oppdragsgiver har lagt opp til følgende veiledende tidsrammer for prosessen: Aktivitet Tidspunkt/-ramme Kunngjøring i DOFFIN/TED Uke 5 i 2013 Tilbudskonferanse 12.februar 2013 kl Frist å levere inn forespørsel om deltakelse og 11.mars 2013 kl foreløpig tilbud Kvalifisering og utvelgelse av tilbydere til å delta i 22.mars 2013 dialogen Gjennomføring av dialoger April, mai, juni 2013 Valg av endelig konsept, utsendelse av konkurransegrunnlag for endelig 26.september 2013 Planlagt 1.oktober 2013 tilbud Frist for innsendelse av endelig tilbud 30.oktober

17 Eventuelle avklaringer av tilbud November 2013 Valg av tilbyder November 2013 Klagefrist 10 dager Kontraktsinngåelse Planlagt 1. desember Tabell 1. Fremdriftsplan Det gjøres oppmerksom på at tidspunktene/-rammene etter mottatt forespørsel om deltakelse er veiledende. 2.6 Tilbudskonferanse Det vil bli avholdt tilbudskonferanse med tomtebefaring kl i Bredsandsenteret 2. etg, Larkollveien 7, 1570 Dilling (v/rygge rådhus). Tilbydere som ønsker å delta kan melde seg på med antall deltakere til prosjektleder Stein- Harald Lorentzen på mail innen fredag 8. februar. Tilbydere anmodes om å sende inn eventuelle spørsmål i forkant av tilbudskonferansen til prosjektleder innen fredag 8. februar. Spørsmål vil bli anonymisert og besvart samlet sammen med referat fra tilbudskonferansen. Denne informasjonen vil bli lagt ut på Doffin som tilleggsdokumentasjon. Utgifter mv. i forbindelse med tilbudsbefaring/tilbudskonferansen dekkes av den enkelte tilbyder. 2.7 Tilleggsopplysninger Konkurransegrunnlag 1 m/beskrivende dokumenter er ment å være leverandørens beslutningsunderlag for å vurdere søknad om deltakelse i dialogene og for eventuell utarbeidelse og innlevering av foreløpig tilbud. Dersom tilbyder finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning i denne fasen, kan vedkommende skriftlig be om tilleggsopplysninger hos oppdragsgiver ved oppdragsgivers kontaktperson. Dersom det oppdages feil i konkurransegrunnlaget, bes det om at dette formidles skriftlig til oppdragsgivers kontaktperson. Skriftlig henvendelse om tilleggsopplysninger eller spørsmål til konkurransen merkes:, Rygge ungdomsskole, og sendes til oppdragsgivers kontaktperson pr e-post innen Spørsmål og svar legges uten ugrunnet opphold samlet som tilleggsdokumentasjon på Doffin. 2.8 Offentlighet Tilbud og anskaffelsesprosess kan unntas offentlighet, jf. Offentlighetsloven av nr inntil valg av leverandør er bestemt. 17

18 2.9 Taushetsplikt Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, jf. FOA 3-6, jf. Forvaltningsloven Innlevering og utforming av forespørsel om deltakelse og løsningsforslag (foreløpig tilbud) Innlevering av foreløpig tilbud skal leveres/sendes til Rygge kommune ihht gjeldende krav i konkurransen til dette. Forespørsel om deltakelse og foreløpig tilbud skal være oppdragsgiver i hende på innleveringsstedet før utløpet av innleveringsfristen. Forespørselen skal: 1. Oversendes /leveres i lukket anonymisert forsendelse. 2. Være merket: «Forespørsel om deltakelse i konkurransepreget dialog ifbm Prosjekt Nye Rygge ungdomsskole.» 3. Være skriftlig med tilbudsbrev, datert og signert. 4. Med tilhørende dokumenter og kommunikasjon utformet på norsk. Brevet med søknad om deltakelse og foreløpig tilbud (tilbudsbrevet) skal være datert og underskrevet av person(er) som har fullmakt til å forplikte leverandøren. Tilbudsbrevet skal forøvrig inneholde: Referanse til saksnummer 13/345 Leverandørens adresse, telefon, foretaksnummer Leverandørens kontaktperson med telefonnummer og e-postadresse Dokumentasjon som skal vedlegges tilbudet er definert i tabell 2. Tilbyderen er ansvarlig for at alle spørsmål, krav og avklaringspunkter besvares/belyses. Det skal sendes/leveres ett eksemplar av det foreløpige tilbudet. Det skal også foreligge i en elektronisk versjon i form av USB minnepinne. Ved eventuell motstrid mellom dokumentene, vil papirversjonen ha forrang. Dersom tilbyder anser det som relevant skal det leveres ytterligere et eksemplar av tilbudet som viser opplysninger som tilbyder mener må undras offentlighet (ref. ny offentlighetslov gjeldende fra ). Det skal fremgå hva som er sladdet. Tilbudet skal sendes til postadressen eller leveres på besøksadressen innen tilbudsfristen. Tilbud som ikke er kommet oppdragsgiver i hende innen tilbudsfristen vil bli avvist. Tilbyder har risikoen for forsinkelser i postgangen og lignende. 18

19 Tilbudet skal organiseres i hht følgende struktur: m Vedlagt Dokumentasjon 1 Signert tilbudsbrev Informasjon om tilbyder (ref. kapittel 3): 2 Skatteattest (for alle deltakende bedrifter i tilbydergruppen). 3 Merverdiavgiftattest (for alle deltakende bedrifter i tilbydergruppen). 4 HMS-egenerklæring (for alle deltakende bedrifter i tilbydergruppen). 5 Firmaattest (for utenlandske selskaper: Godtgjørelse på at selskapet er registrert i bransjeregister eller foretaksregister som foreskrevet i lovgivning i det land hvor leverandøren er etablert.) 6 Dokumentasjon om økonomisk og finansiell stilling utover det oppdragsgiver selv kan hente jfr. avsnitt Skisse til prosjektorganisering m/synliggjøring av de samarbeidende bedrifter som tenkes benyttet i prosjektgjennomføringen herunder også deres ansvar/oppgaver. 8 Beskrivelse av kapasitet og faglige kompetanse representert i leverandørgruppen fordelt på ulike fagkategorier/funksjoner. 9 Redegjørelse for kvalitetssikringssystemet som leverandøren vil legge til grunn for oppdraget. 10 Redegjørelse for miljøledelsessystemet som leverandøren vil legge til grunn for oppdraget. 11 Oversikt over tilbydergruppens mest relevante prosjekter for dette oppdraget herunder opplysninger om gjennomføringsmodell, type bygg, verdi og oppdragsgiver (navn, tlf. og e-post) Dokumentasjon som grunnlag for dialog: 12 Beskrivelse av alternative konsept med løsningsforslag. Det presiseres at vi her opererer på et meget grovt fysisk konseptnivå, hvor det er hovedgrep og prinsipper det fokuseres på (ref. punkt 2.4). Vedlagt 13 Skisse til prosjektnedbrytningsstruktur (PNS) med sikte på prising av påslagsprosenter for ulike bygningsdeler/komponenter og driftselementer. 14 Skisse til finansieringsmodell. 15 Skisse til driftskonsept. 16 Skisse til kontraktprinsipper og -struktur. 17 Prosessbeskrivelse for gjennomføring av kontrakt m/ bruker/eierpåvirkning Tabell 2. Dokumentasjonskrav foreløpig tilbud 2.11 Tilbakekalling eller endring av forespørselen Innleverte forespørsler om deltakelse og foreløpig tilbud kan tilbakekalles eller endres inntil tilbudsfristens utløp. Tilbakekalling skal skje skriftlig. Endringer av forespørselen /foreløpig tilbud er å betrakte som en ny forespørsel og må tilfredsstille samtlige formalkrav 19

20 2.12 Oppdragsgivers behandling av foreløpige tilbud a. Registrering av mottatte forespørsler med foreløpige tilbud Umiddelbart etter tilbudsfristens utløp vil oppdragsgiver åpne mottatte foreløpige tilbud og protokollføre disse. Åpningen vil ikke være offentlig, men oppdragsgiver vil umiddelbart etter åpningen sende ut kopi av protokoll til alle tilbyderne. Protokoll vil kun vise hvem som har levert forespørsel om å delta i dialogen. b. Avvisning på grunn av forhold ved leveransen Oppdragsgiver plikter å avvise leverandører dersom forhold som følger av FOA ledd foreligger. Oppdragsgiver kan avvise leverandører dersom forhold som følger av FOA ledd bokstav a-g foreligger. c. Avlysning av konkurransen og totalforkastelse Oppdragsgiver kan avlyse konkurransen eller forkaste samtlige tilbud dersom det foreligger saklig grunn. 3 KVALIFIKASJONSKRAV OG UTVELGELSESKRITERIER Kvalifikasjons- og utvelgelseskriteriene vil bli brukt for å vurdere innlevert, foreløpig tilbud basert på Konkurransegrunnlag 1 m/beskrivende dokumenter. De 3 best kvalifiserte tilbyderne blir invitert til å delta i dialogen. Utvelgelsen til dialog vil skje blant tilbyderne som oppfyller alle kvalifikasjonskravene med bakgrunn i en rangering av kapasitet og erfaring (se kap. 3.5) Honorar De tilbydergrupperinger som gjennomfører hele dialogprosessen og leverer komplett endelig tilbud får et honorar på kr eks moms. 3.1 Obligatoriske og ufravikelige krav Krav Leverandøren skal ha ordnede forhold mht. skatte- og merverdiinnbetaling. Leverandøren skal ha et fungerende HMS- system. Dokumentasjonskrav Alle deltakende bedrifter i tilbydergruppen må levere skatte- og MVA- attest. Alle deltakende bedrifter i tilbydergruppen må levere HMS-egenerklæring (se bilag 4) til konkurransegrunnlaget). Tabell 3. Dokumentasjonskrav obligatoriske og ufravikelige krav 20

21 3.2 Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling Krav Dokumentasjonskrav Krav Leverandøren skal være lovlig etablert foretak. Ved samarbeid mellom flere firma skal ett av firmaene være hovedleverandør og kontraktspart for hele gruppen. Dokumentasjonskrav Alle bedriftene i tilbydergruppen må levere firmaattest eller godtgjørelse på at selskapet er registrert i bransjeregister eller foretaksregister som foreskrevet i lovgivning i det land hvor leverandøren er etablert. Tabell 4. Dokumentasjonskrav for tilbyders organisatorisk og juridisk stilling 3.3 Leverandørens økonomiske og finansielle stilling Krav Dokumentasjonskrav Krav Dokumentasjonskrav Leverandøren skal ha økonomisk kapasitet til å gjennomføre oppdraget/kontrakten. Hovedleverandør (den tilbyderen i gruppen som skal være kontraktspartner overfor oppdragsgiver) skal ha kredittvurdering som viser at soliditeten er tilfredsstillende eller bedre. Oppdragsgiver vil også selv ved behov hente slik kredittvurdering fra hovedleverandør eller underleverandør. Oppdragsgiver vil hente årsregnskap inkl. styrets årsberetning, revisorerklæring og nøkkeltall (egenkapitalandel, gjeldsgrad og likviditetsgrad 2) fra samtlige leverandører i tilbydergrupperingen for de 2 siste årene på Dersom denne informasjonen ikke ligger på må dette legges ved forespørselen, eller opplyses hvilket annet nettsted denne informasjonen er tilgjengelig. Tabell 5. Dokumentasjonskrav for tilbyders økonomiske og finansielle stilling Dersom tilbyder av gyldige grunner ikke kan fremlegge den dokumentasjonen som oppdragsgiver har anmodet om, kan firmaet godtgjøre sin økonomiske og finansielle stilling med ethvert annet dokument som oppdragsgiver kan akseptere. 3.4 Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner: Krav Leverandøren skal ha en tilfredsstillende organisasjon for å løse oppdraget. Dokumentert ved: En kort beskrivelse av de sentrale firmaene i tilbydergruppens organisasjon, inkludert eierstruktur og fagområder firmaene jobber med. Det skal også beskrives hvem som skal være hovedleverandør og hvordan de planlegger å organisere seg ifht gjennomføring av oppdraget. Avtaleforhold mellom leverandørene beskrives. Videre skal det nærmere beskrives hvordan de ulike leverandørene tidligere har samarbeidet. 21

22 Leverandøren skal ha et velfungerende kvalitetssikringssystem. Leverandøren skal ha et velfungerende miljøledelsessystem. Redegjørelse for kvalitetssikringssystemet leverandørene vil legge til grunn for oppdraget. Redegjørelse for miljøledelsessystemet leverandørene vil legge til grunn for oppdraget. Tabell 6a. Dokumentasjonskrav tilbyders tekniske og faglige kvalifikasjoner 3.5 Utvelgelse Utvelgelsen vil skje blant tilbyderne som oppfyller alle kvalifikasjonskravene med bakgrunn i en rangering av følgende utvelgelseskriterier: Krav Leverandøren skal ha tilstrekkelig kapasitet for å løse oppdraget, herunder skal følgende faglige kompetanse på firmanivå være representert i leverandørgruppen: - Prosjektledelse - Prosjekteringsledelse - Anleggsledelse - Arkitekt - Landskapsarkitekt - Interiørarkitekt - Byggfag - Miljøteknikk - Tekniske fag - Diverse spesialfag (brannteknikk, akustikk, bygningsfysikk, mv) - Miljøfaglig rådgiver - Skole (pedagogikk/ledelse) - Teknisk driftskompetanse. Leverandøren skal ha erfaring fra tilsvarende relevante oppdrag både mht type bygg og spesielle gjennomføringsmodeller (OPS/PFI, partnering/samspill eller lignende). Dokumentert ved: En oversikt over den totale bemanningen tilbydergruppen disponerer, fordelt på funksjonene definert i kolonne 1 og evt andre relevante funksjoner. Det skal redegjøres for den bemanning og kompetanse som tilbydergruppen disponerer til gjennomføring av kontrakten/oppdraget. Oversikt over tilbydergruppens mest relevante prosjekter av nyere dato, herunder opplysninger om gjennomføringsmodell, type prosjekt, verdi og oppdragsgiver (navn, tlf. og e-post). Det ønskes særlig opplyst om tilbydergruppen kan dokumentere relevante innovative bygg av arkitektonisk høy kvalitet og som er fremtidsrettet i forhold til bærekraft og miljø. 22

23 Det skal opplyses hvilket firma i tilbydergruppen som har det enkelte referanseprosjektet. Tabell 6b. Dokumentasjonskrav tilbyders tekniske og faglige kvalifikasjoner for utvelgelse Evalueringen av utvelgelseskriteriene vil skje på følgende måte: Kriteriet kapasitet vil bli vurdert ihht en karakterskala fra 1-5, hvor karakter 1 gis dersom det er flere mangler i presentert fagkompetanse. Karakter 5 gis dersom all fagkompetanse er representert, det er angitt stedfortrederkapasitet og tilstrekkelig samlet kapasitet hos leverandør/tilbydergrupperingen til å kunne løse oppdraget. Kriteriet relevant erfaring vil bli vurdert ihht karakterskala fra 1-5, hvor karakter 1 gis dersom det ikke oppgis referanser for tilsvarende oppdrag eller referansene ikke er relevante nok, og karakter 5 gis dersom oppgitte referanser samlet dokumenterer bred erfaring både fra tilsvarende relevante referanser, etterspurt særlig kompetanse og spesielle gjennomføringsmodeller. I evalueringen teller disse kriteriene likt, med like deler hver. De 3 tilbyderne som, i tillegg til å oppfylle alle kvalifikasjonskravene, får best samlet karaktersetting på utvelgelseskriteriene, vil bli invitert til å delta i dialogen. 4 TILDELINGSKRITERIER Gjennom dialogfasen vil oppdragsgiver diskutere og vurdere de tilbudte alternativene, og har som mål etter at dialogfasen er sluttført å ende opp med et konsept og løsningsforslag som vil danne grunnlag for invitasjon til endelig tilbud og videre bearbeiding etter at samarbeidspart er valgt. Evalueringsteamet evaluerer de endelige tilbudene mot hverandre, basert på den oppsatte tildelingsmodellen og de tilhørende kriteriene. (Se nedenfor). Pris, beregnet på grunnlag av stipulerte kostnader for ulike bygningsdeler m/ tilbudte påslagsprosenter og andre kostnadselementer, samt vurdert gjennomføringsevne i form av tilbudt kompetanse, gjennomføringsforståelse, analytisk evner for utvikling av konsept og løsningsforslag samt driftsorganisering er tildelingskriteriene. Det gjøres særskilt oppmerksom på at det ikke er tillatt å forhandle med tilbyderne etter at endelig tilbud er innlevert. 4.1 Tildelingskriterier Kontrakt vil bli tildelt den tilbyderen som har det økonomisk mest fordelaktige tilbud basert på følgende kriterier: Gjennomføringsevne (v): o Kompetanse, v1 o Gjennomføringsforståelse, v2 23

24 Pris o Analytisk evne, v3 o Driftsorganisering, v4 Tildelingsmodell Pris vil bli omregnet til Ekvivalent tilbudspris, ETP. Ekvivalentkostnadsmodellen er en metode for vurdering av kvantitative og kvalitative sider ved tilbudet (ref. tildelingskriteriene oppgitt ovenfor). De kvalitative elementene (v1, v2, v3, og v4) i det enkelte tilbudet gis karakter for sin egnethet på en skala fra 1-5, der 5 er det beste. Karakterer og vekter for kvalitetskomponentene i hvert enkelt tilbud brukes til å korrigere tilbyders pris, slik at vi får en ekvivalentkostnad for å kunne sammenligne tilbudene. OBS: Ekvivalentkostnaden er et redskap for å velge den mest økonomisk fordelaktige leverandøren ut fra de oppgitte kriterier og vekter det er ikke en kostnad som skal betales! Tilbudene evalueres etter ekvivalentprismodellen som følger: ETP = Pris*(M 2 +k)/(( vm) 2 +k) Pris= Tilbudets priser, beregnet ihht Pris i avsnitt 4.2 nedenfor. M= Maks karakterskår på skala. k= konstant, absolutt tall fra 0 til. v= vekt. Summen av v (v1, v2, v3 og v4) =1,0 (100 %). m= tildelt karakter, mellom 1-5 for hver av v1, v2, v3 og v4. vm blir da vektet gjennomsnittskarakter for den aktuelle tilbyder, mellom 1-5. For denne konkurransen gjelder: M= 5 m= 1-5 (vurderingsskala) k= 0 v1= 0,55 v2= 0,10 v3= 0,20 v4= 0,15 v blir da = 1,0 (100 %) Ekvivalent tilbudspris, ETP, skal avspeile at høy poengsum på gjennomføringsevnen gir økonomisk gunstig totalleveranse for byggherren. Lavest ekvivalent tilbudspris er for oppdragsgiver det økonomisk mest fordelaktige tilbud. Tilbyder med lavest beregnet ekvivalent tilbudspris, EK, vil derfor tildeles kontrakten. 4.2 Evalueringen Evalueringen av tildelingskriteriene vil bli gjort på grunnlag av følgende vekting: Gjennomføringsevne Besvarelsen for hvert punkt vil bli vurdert av oppdragsgiver/evalueringsteamet og gitt karakter fra 1 til 5, med 5 som best. Tabell 7 vil bli benyttet for beregning av poengsum: 24

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV AVLASTNINGSTJENESTER INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Fremdriftplan

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Beredskapshjem, fosterhjem 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ bydel Grorud, barneverntjenesten, heretter kalt oppdragsgiver,

Detaljer

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG (Konkurransens trinn 1)

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG (Konkurransens trinn 1) KVALIFIKASJONSGRUNNLAG (Konkurransens trinn 1) Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II for anskaffelse av Rådgivning for strategisk utviklingsarbeid Saksnr. 2016-4 Tilbudsfrist: 17.06.2016

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Bredbåndslinjer 71-2010 Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten Mai 2010 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og avløpsetaten, heretter

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Hybelfellesskap/bofellesskap for ungdom m/bemanning INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsdirektøren KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Saksnr.: 1952 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Fjellboring Folkeparken Saksnr. 2014/96487 Tilbudsfrist: 26/05/2014 kl.14:00 Kristiansund april 2014 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING I TO TRINN FOR INNLEIE AV LASTEBIL MED ELLER UTEN TILHENGER INKL. FØRER Anskaffelse 114/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for inngåelse av rammeavtale. grafiske tjenester

Konkurransegrunnlag for. for inngåelse av rammeavtale. grafiske tjenester Konkurransegrunnlag for for inngåelse av rammeavtale grafiske tjenester Saksnummer: 2016/9 Konkurransegrunnlag kjøp av animasjonsfilm Side 1 1 Generell beskrivelse 1.1 Om Oppdragsgiver Distriktssenteret

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG MELHUS KOMMUNE. Begrenset anbudskonkurranse totalentreprise inkl. plan- og design.

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG MELHUS KOMMUNE. Begrenset anbudskonkurranse totalentreprise inkl. plan- og design. KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG MELHUS KOMMUNE Begrenset anbudskonkurranse totalentreprise inkl. plan- og design. Ny Lundamo skole og barnehage med idrettsanlegg. INNHOLDSFORTEGNELSE Punkt Beskrivelse Side 1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet:

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet: KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av utredningsprosjektet: Sammenliknende studie av effektiviteten i lufthavndriften i Avinor (bench-marking) Saksnummer.

Detaljer

Trådløst nett Andenes skole

Trådløst nett Andenes skole Tilbudsinnbydelse Trådløst nett Andenes skole Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I November 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV

ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Konsulentbistand prosjektering og utarbeidelse av anbudsdokumenter for sanering og reetablering av VVA anlegg i Kirkegata Melbu Tittel Side 1 av 7 Innhold 1. OPPDRAGET...

Detaljer

BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV. Renovering av baderom Riarhaugen Bosenter, Melbu. Tittel Side 1 av 6

BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV. Renovering av baderom Riarhaugen Bosenter, Melbu. Tittel Side 1 av 6 BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Renovering av baderom Riarhaugen Bosenter, Melbu Tittel Side 1 av 6 Innhold 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten Innhold 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Regler og prosedyrer for konkurransen... 3 1.2 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 1.2.1 Oppdragsgivers kontaktinformasjon... 3 1.3 Kommunikasjon... 3 1.4

Detaljer

TILBUDSINVITASJON. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I. (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.

TILBUDSINVITASJON. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I. (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering. TILBUDSINVITASJON Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.) for anskaffelse av nettsider for Krødsherad kommune Tilbudsfrist:

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Anskaffelse 204 / 2013 Byggeledelse av entreprise «Fjell»

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Anskaffelse 204 / 2013 Byggeledelse av entreprise «Fjell» KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Anskaffelse 204 / 2013 Byggeledelse av entreprise «Fjell» i prosjektet UBRA Utvidelse Bekkelaget renseanlegg INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Framtidens leiemarked i et

Detaljer

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG KVALIFIKASJONSGRUNNLAG Begrenset anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av Driftsløsning for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Saksnr. 01/2010/HN Frist

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTE

BEDRIFTSHELSETJENESTE 15/1866-1 H08 ANSKAFFELSE AV BEDRIFTSHELSETJENESTE 2016-2019 Konkurransegrunnlag Oktober 2015 Vedlegg: - Vektingsskjema tildelingskriterier - Tilbudsskjema - Kravspesifikasjon - Kontraktsbestemmelser 1.1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens omfang... 3 1.2 Anskaffelsens oppdragsgivere...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Følgeevaluering av forsøksordning

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV System for elevevaluering av undervisningen (36-UDE-2014) INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og

Detaljer

Eksempel på KONKURRANSEGRUNNLAG. for kommunal anskaffelse av ulike typer medisinskutstyr og forbruksmateriell

Eksempel på KONKURRANSEGRUNNLAG. for kommunal anskaffelse av ulike typer medisinskutstyr og forbruksmateriell Eksempel på KONKURRANSEGRUNNLAG for kommunal anskaffelse av ulike typer medisinskutstyr og forbruksmateriell Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av navn anskaffelse Saksnr. saksnr Leverandørenes versjon,

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN 1 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver/ Oppdraget Byrådsavdelingen for finans- og utvikling, heretter

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyr til plateverksted til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771)

KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyr til plateverksted til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyr til plateverksted til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) Konkurransegrunnlag 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens oppdragsgiver...

Detaljer

Rammeavtale for riving og oppsetting av gjerder, porter og bommer

Rammeavtale for riving og oppsetting av gjerder, porter og bommer Anskaffelse 80/2015 Kvalifikasjonsgrunnlag Rammeavtale for riving og oppsetting av gjerder, porter og bommer INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av tjenester til Utvikling av nytt nettsted for nfi.no og Videreutvikling av profil og nytt rammeverk for visuell

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune Kunngjort i DOFFIN-basen 15.10.07 1 Regler og prosedyrer for leveransen Anskaffelsen er omfattet

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV 24-BYM-2014 Merkemaling/linjemaling til gressbaner INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Helgeavlastningstilbud i bolig

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Helgeavlastningstilbud i bolig Oslo kommune Bydel Grorud Bestillerenheten KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Helgeavlastningstilbud i bolig Saksnr: 201300159 Postadresse: Telefon: 02180 Bankkonto: 1315

Detaljer

AURSKOG HØLAND KOMMUNE BRÅTE SKOLE TILBYGG INNBYDELSE TIL KONKURRANSE OM PROSJEKTERING

AURSKOG HØLAND KOMMUNE BRÅTE SKOLE TILBYGG INNBYDELSE TIL KONKURRANSE OM PROSJEKTERING AURSKOG HØLAND KOMMUNE BRÅTE SKOLE TILBYGG INNBYDELSE TIL KONKURRANSE OM PROSJEKTERING Barnetrinnet Ungdomstrinnet 1. INNLEDNING 1.1 Orientering Bråte skole er en 1-10 skole med ca. 400 elever fordelt

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av Dr. Ravns vei 4 og 6. Saksnr. 12/5681. Tilbudsfrist: 30.05.

KONKURRANSEGRUNNLAG. ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av Dr. Ravns vei 4 og 6. Saksnr. 12/5681. Tilbudsfrist: 30.05. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskel-verdi og prioriterte tjenester) ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av innredning for oppdrett av livkylling

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av innredning for oppdrett av livkylling KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av innredning for oppdrett av livkylling KONKURRANSEGRUNNLAG INNREDNING FOR OPPDRETT AV LIVKYLLING 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLIN G FOR KJØP AV SPØRREUNDERSØKELSE I FORBINDELSE MED SLUTTEVALUERING AV GRORUDDALSSATSINGEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET..... 3 1.1 Oppdragsgiver.....

Detaljer

Odda kommune KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Lyskilder og småelektrisk materiell

Odda kommune KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Lyskilder og småelektrisk materiell Eidfjord kommune Odda kommune Ullensvang herad KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av Lyskilder og småelektrisk materiell Saksnr. 2013000174 Tilbudsfrist

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771)

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) Konkurransegrunnlag 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Om anskaffelsen...

Detaljer

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag Vågsøy kommune Konkurransegrunnlag IKT senter i rådhus - Skramsheim Tilbudsfrist: 11.mar.13 kl. 12.00 INNHOLDSFORTEGNELSE I KONKURRANSEGRUNNLAGET... 3 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Kunngjøring...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av Prosessuell ledelse til målstyring og kulturutvikling i barnevernstjenesten 16/29396 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING ANSKAFFELSE: VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE AV KOMMUNAL BARNEHAGE LYNGDAL KOMMUNE

KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING ANSKAFFELSE: VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE AV KOMMUNAL BARNEHAGE LYNGDAL KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING ANSKAFFELSE: VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE AV KOMMUNAL BARNEHAGE LYNGDAL KOMMUNE 1. OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Lyngdal kommune innbyr til konkurranse med forhandlinger

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Gjennomføringsmodeller

Gjennomføringsmodeller Gjennomføringsmodeller Lyngdalsmodellen: Brukerstyrt og kostnadseffektiv hånd i hånd 4 mars 2014 Dr. ing Øystein H. Meland Svakheter v/ dagens gjennomføringsmodeller (delte modeller, totalentreprise m

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. 6b-UDE-2016 Elevtransport med buss mellom Slemdal skole og FO-bygget på Huseby

KONKURRANSEGRUNNLAG. 6b-UDE-2016 Elevtransport med buss mellom Slemdal skole og FO-bygget på Huseby KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV 6b-UDE-2016 Elevtransport med buss mellom Slemdal skole og FO-bygget på Huseby + INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler Konkurransegrunnlag Revidert: 29.1.2015 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens omfang...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy

KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgivers kontaktperson... 3 1.2 Anskaffelsens oppdragsgiver... 3 1.3 Kontrakt... 3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

MARKEDSPLASS PÅ AMALDUS NIELSENS PLASS / VESTKANTTORGGET

MARKEDSPLASS PÅ AMALDUS NIELSENS PLASS / VESTKANTTORGGET KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV MARKEDSPLASS PÅ AMALDUS NIELSENS PLASS / VESTKANTTORGGET INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

Oslo Kommune, Utdanningsetaten v/avdeling for skoleanlegg

Oslo Kommune, Utdanningsetaten v/avdeling for skoleanlegg Oslo Kommune, Utdanningsetaten v/avdeling for skoleanlegg KONKURRANSE- GRUNNLAG Konkurranse med forhandlinger for kjøp av Bistand til saksbehandling/utredning 31-UDE-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORIENTERING

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av:

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av: FYLKESMANNEN I ROGALAND Konkurransegrunnlag Anskaffelse av: Kontor- og datarekvisita for Fylkesmannen i Rogaland, Statens Hus, Lagårdsveien 78, Stavanger 03/2008-Kontor- og datarekvisita I. OPPDRAGET I.1.

Detaljer

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG KVALIFIKASJONSGRUNNLAG Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II for anskaffelse av Visuell profil for det nye Miljødirektoratet Frist: 10.12.2012 kl. 14.00 Innhold 1 Innledning... 3 1.1

Detaljer

Konkurransegrunnlag - undersøkelse av bredbåndsdekning og bredbåndskapasitet i Norge. Saksnummer: Tilbudsfrist: kl.

Konkurransegrunnlag - undersøkelse av bredbåndsdekning og bredbåndskapasitet i Norge. Saksnummer: Tilbudsfrist: kl. Konkurransegrunnlag - undersøkelse av bredbåndsdekning og bredbåndskapasitet i Norge Saksnummer: 1501569 Tilbudsfrist: 10.04.2015 kl. 12:00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Anbud tilsyn med miljøstasjoner

Anbud tilsyn med miljøstasjoner Renovasjon i Grenland Anbud tilsyn med miljøstasjoner Tilbudsfrist 29.01.2015, kl. 12.00 Innholdsfortegnelse 1 GENERELLE OPPLYSNINGER OM KONKURRANSEN... 1 1.1 Konkurransens tjenester og omfang... 1 1.2

Detaljer

RAMMEAVTALE OPPGRADERING LEKEPLASSER

RAMMEAVTALE OPPGRADERING LEKEPLASSER TILBUDSINNBYDELSE RAMMEAVTALE OPPGRADERING LEKEPLASSER 1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.1 OM RANDABERG KOMMUNE... 3 2 ANSKAFFELSEN... 3 2.1 FORMÅL OG OMFANG... 3 2.2 AVTALENS VARIGHET... 3 2.3 KONKURRANSEGRUNNLAGET...

Detaljer

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag. Forespørsel om tilbud på Leder- og ledelsesutvikling til Vågsøy kommune. Prosedyre: Konkurranse med forhandling

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag. Forespørsel om tilbud på Leder- og ledelsesutvikling til Vågsøy kommune. Prosedyre: Konkurranse med forhandling Vågsøy kommune Konkurransegrunnlag Forespørsel om tilbud på Leder- og ledelsesutvikling til Vågsøy kommune Prosedyre: Konkurranse med forhandling Tilbudsfrist: 07.06.2013 kl. 1200 INNHOLDSFORTEGNELSE I

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG KVALIFIKASJONSGRUNNLAG Begrenset anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for ombygging av NHH sitt bibliotek Innleveringsfrist forespørsel: 17. januar 2011, kl. 14.00 Innhold 1 Innledning... 3

Detaljer

KONKURRANSE - GRUNNLAG

KONKURRANSE - GRUNNLAG KONKURRANSE - GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE «RAMMEAVTALE FOR KJØP AV KUMSTIGER» Anskaffelse 127/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann og avløpsetaten, heretter kalt oppdragsgiver, innbyr

Detaljer

MARKEDSPLASS PÅ AMALDUS NIELSENS PLASS / VESTKANTTORGGET

MARKEDSPLASS PÅ AMALDUS NIELSENS PLASS / VESTKANTTORGGET KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV MARKEDSPLASS PÅ AMALDUS NIELSENS PLASS / VESTKANTTORGGET INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV ENTREPRISER: Akerselva nedre del 5 med flere Rehabilitering av avløpsledninger Anskaffelse 2/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Undervisning i biologisk mangfold for Utdanningsetaten i Oslo INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering til konkurranse med forhandling for kjøp av event- og arrangementstjeneste

Invitasjon til prekvalifisering til konkurranse med forhandling for kjøp av event- og arrangementstjeneste Invitasjon til prekvalifisering til konkurranse med forhandling for kjøp av event- og arrangementstjeneste Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og III Tilbudsfrist: 12.08.2016 kl. 12:00

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Anskaffelse 26/2016 Arbeidsmiljøkartlegging

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Anskaffelse 26/2016 Arbeidsmiljøkartlegging KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II for anskaffelse av Anskaffelse 26/2016 Arbeidsmiljøkartlegging Konkurransegrunnlaget består av følgende dokumenter: - Dette

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett

Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett Saksnummer: 1502944 Tilbudsfrist: 14.08.15 kl. 12:00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av CNC-dreiebenk til Strømmen videregående skole

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av CNC-dreiebenk til Strømmen videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av CNC-dreiebenk til Strømmen videregående skole Konkurransegrunnlag - Anskaffelse av CNC-dreiebenk 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014 KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei Konkurranse 104/2014 Oslo kommune Vann- og avløpsetaten August 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...3

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i dialog. Konkurransegrunnlag. m/beskrivende dokumenter

Invitasjon til deltakelse i dialog. Konkurransegrunnlag. m/beskrivende dokumenter Invitasjon til deltakelse i dialog Konkurransegrunnlag m/beskrivende dokumenter for konkurransepreget dialog over EØS-terskelverdi (forskriftens del I og del III) ved anskaffelse av: Mobiltelefoni med

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn. Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn. Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: 201000658 Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn Anskaffelse under EØS-terskelverdi Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester INNHOLDSFORTEGNELSE 1

Detaljer

KONKURRANSE VEDR. KJØP AV SIKKERHETSKURS TIL VIDEREGÅENDE SKOLER - TROMS FYLKESKOMMUNE

KONKURRANSE VEDR. KJØP AV SIKKERHETSKURS TIL VIDEREGÅENDE SKOLER - TROMS FYLKESKOMMUNE Saksnummer: 15/672 KONKURRANSE VEDR. KJØP AV SIKKERHETSKURS TIL VIDEREGÅENDE SKOLER - TROMS FYLKESKOMMUNE Innholdsfortegnelse 1 Oppdraget... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale - Kjøp av nettverksutstyr til Akershus fylkeskommune med samarbeidspartnere

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale - Kjøp av nettverksutstyr til Akershus fylkeskommune med samarbeidspartnere KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale - Kjøp av nettverksutstyr til Akershus fylkeskommune med samarbeidspartnere KONKURANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR KJØP AV NETTVERKSUTSTYR 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) Avtale Interaktive tavler til skoler i Kommunalområde Oppvekst

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG Oslo kommune Utdanningsetaten KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR TILDELING AV TJENESTEKONSESJON FOR Kantinedrift ved Blindern vgs 01-Blindern-2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser 201600933 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer

side 1 HEMNES KOMMUNE ØKONOMIAVDELINGEN KONKURRANSEGRUNNLAG

side 1 HEMNES KOMMUNE ØKONOMIAVDELINGEN KONKURRANSEGRUNNLAG side 1 HEMNES KOMMUNE ØKONOMIAVDELINGEN KONKURRANSEGRUNNLAG side 2 1. INTRODUKSJON 1.1 Oppdragsgiver Hemnes kommune, organisasjonsnummer: 846316442 1.2 Beskrivelse av anskaffelsene Lån til investeringer

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: SALG-090-2007 Anbudskonkurranse Anskaffelser under nasjonal terskelverdi Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3

Detaljer

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG KVALIFIKASJONSGRUNNLAG Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) for anskaffelse av Teletjenester for levering til Innovasjon Norge

Detaljer

Gjennomføringsmodeller

Gjennomføringsmodeller Gjennomføringsmodeller Lyngdalsmodellen: Brukerstyrt og kostnadseffektiv hånd i hånd Kristiansand 27.09.2012,Dr.ing Øystein H. Meland Korrekt fokus i anskaffelsesprosessen? Å gjøre ting riktig? eller Å

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Elektrisk installasjonsmateriell til Akershus fylkeskommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Elektrisk installasjonsmateriell til Akershus fylkeskommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Elektrisk installasjonsmateriell til Akershus fylkeskommune KONKURANSEGRUNNLAG ELEKTRISK INSTALLASJONSMATERIELL Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1

Detaljer

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag Vågsøy kommune Konkurransegrunnlag Rammeavtale for Leveranse av asfalt til Vågsøy kommune Prosedyre: Åpen konkurranse Tilbudsfrist: 06.03.2015 kl. 12:00 INNHOLDSFORTEGNELSE I KONKURRANSEGRUNNLAGET... 3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler Konkurransegrunnlag - Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås vgs. 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Oslo Kommune, Utdanningsetaten KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandlinger om kjøp av

Oslo Kommune, Utdanningsetaten KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandlinger om kjøp av Oslo Kommune, Utdanningsetaten KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandlinger om kjøp av påmeldings- og administrasjonssystem for Oslo musikk og kulturskole 7-UDE-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORIENTERING

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av profilartikler. til

KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av profilartikler. til KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av profilartikler til Trondheim Renholdsverk AS Trondheim Renholdsverk AS Innleveringsfrist 26.januar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 1 1.1 TRV... 1 1.2 OPPDRAGSGIVERS

Detaljer

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG KVALIFIKASJONSGRUNNLAG Begrenset anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III for avtale om trykking og adressering av NHH Bulletin Innleveringsfrist : 15.04.2010 kl. 12:00 Avtaleperiode: 15.08.2010

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Konkurransegrunnlag Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/5834 Tilbudsfrist: mandag 12.09.2016, 12:00 1 Oppdragsgiver

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Vektertjenester ved Oslo kemnerkontor INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Fremdriftsplan

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV 131-BYM-2014-prosjektleder for merkevarebygging og koordinering av Havnepromenaden i Oslo INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II. for kjøp av varebil med kjøleaggregat.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II. for kjøp av varebil med kjøleaggregat. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II for kjøp av varebil med kjøleaggregat Oppdragsgiver: Tilbudsfrist : 10.6.2014, kl 12:00 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE TOTALENTREPRISE

ANBUDSKONKURRANSE TOTALENTREPRISE Konkurransegrunnlag Del 1 KONKURRANSEBESTEMMELSER ANBUDSKONKURRANSE TOTALENTREPRISE Kviltorp gamle skole Miljøsanering og riving 00 11.04.2014 Tilbudsgrunnlag TMR HR Rev. Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontr.

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV MEGLERTJENESTER INNHOLDSFORTEGNELSE OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Fremdriftsplan for anskaffelsesprosessen...

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste Tilbudsinnbydelse Bedriftshelsetjeneste Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II September 2015 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Videreutdanning i karriereveiledning 30 studiepoeng 1-UDE-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål

Detaljer

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest VERSJON 1.0 Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for forespørsel om deltakelse 10.11.2009, kl. 12.00 NORE OG UVDAL - OKTOBER 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

Oslo Kommune, Utdanningsetaten v/avdeling for skoleanlegg KONKURRANSE- GRUNNLAG. Konkurranse om kjøp av

Oslo Kommune, Utdanningsetaten v/avdeling for skoleanlegg KONKURRANSE- GRUNNLAG. Konkurranse om kjøp av Oslo Kommune, Utdanningsetaten v/avdeling for skoleanlegg KONKURRANSE- GRUNNLAG Konkurranse om kjøp av bistand til saksbehandling og utredning ved avdeling for skoleanlegg 18-UDE-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. konsulenttjenester til utredning av Eidsbergskolen hvor går vi?

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. konsulenttjenester til utredning av Eidsbergskolen hvor går vi? Konkurransegrunnlag for for kjøp av konsulenttjenester til utredning av Eidsbergskolen hvor går vi? For levering til Eidsberg kommune Saksnummer: 14/1244 Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr 500 000

Detaljer

RÅDHUS 1B FASADEREHABILITERING. Tilbudsinnbydelse totalentreprise KONKURRANSEGRUNNLAG

RÅDHUS 1B FASADEREHABILITERING. Tilbudsinnbydelse totalentreprise KONKURRANSEGRUNNLAG Tilbudsinnbydelse totalentreprise KONKURRANSEGRUNNLAG Del I A: ORIENTERING For tilbud 1.0.15 KAS Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. Av Godkj. av Utarbeidet av: Tittel: Harstad kommune,

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Tjenestekonsesjon. Kantinedrift Bjørnholt skole

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Tjenestekonsesjon. Kantinedrift Bjørnholt skole læ KONKURRANSE- GRUNNLAG Tjenestekonsesjon Kantinedrift Bjørnholt skole INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Fremdriftsplan for anskaffelsesprosessen...

Detaljer