Ullensaker kommune Regulering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ullensaker kommune Regulering"

Transkript

1 Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 102/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR MYRVEGEN 90 OG 92, GYSTAD Vedtak Med henvisning til plan og bygningsloven vedtar Hovedutvalget for overordnet planlegging (HOP) forslag til detaljregulering for Myrvegen 90 og 92, Gystad, datert med bestemmelser datert , revidert Rett utskrift Turi Kobbhaug Formannskapssekretær Sendt: Saksbehandler til videre forføyning Saksnr. 2012/ Side 1 av 14

2 Saksprotokoll i Hovedutvalg for overordnet planlegging Behandling: Av 11 representanter var 11 tilstede medregnet møtende vararepresentant. Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Saksnr. 2012/ Side 2 av 14

3 RÅDMANNENS INNSTILLING Med henvisning til plan og bygningsloven vedtar Hovedutvalget for overordnet planlegging (HOP) forslag til detaljregulering for Myrvegen 90 og 92, Gystad, datert med bestemmelser datert , revidert Ullensaker, Siri Gauthun Kielland kommunaldirektør Saksnr. 2012/ Side 3 av 14

4 Saksbehandler: Hilde Fladby Vedlegg: Plankart, datert Reguleringsbestemmelser, datert , revidert Illustrasjonsplan, datert Saksdokumenter: HOP-sak 280/12 SAKEN GJELDER Sluttbehandling av detaljregulering; Myrvegen 90 og 92 datert , med bestemmelser datert Forslagstiller er Aursand og Spangen AS arkitekter på vegne av Tomt Gystadmyra AS. SAMMENDRAG Planområdet er totalt på daa. Området er tidligere regulert i reguleringsplanen "Gystadmyra, Jessheim", vedtatt Nevnte reguleringsplan stiller krav om at områdene må inngå i en bebyggelsesplan før de kan bebygges. I den forbindelse er det utarbeidet detaljreguleringsplan for området Myrvegen 90 og 92. Planforslaget forholder seg hovedsakelig til de føringer som ligger i eksisterende reguleringsplan (Gystadmyra, Jessheim) for området med tanke på byggehøyder, byggelinjer og formål. Formålet med detaljreguleringsplanen for Myrvegen 90 og 92 er å gi rom for en utvidelse av Toyotas virksomhet i form av en hall for bruktbiler med tilhørende verksted og kontorer. Planforslaget legger til rette for at det kan oppføres bygg med totalhøyde 11 meter som utgjør 2 etasjer mot Myrvegen og 14 meter som utgjør 3 etasjer på det resterende området. Forslagstiller opplyser at det i første omgang er snakk om å bygge ut hallen for bruktbiler med tilhørende fasiliteter. BAKGRUNN Planområdet består hovedsakelig av eiendommene Myrvegen 90 og 92 (gnr/bnr 117/154 og 427). Eier av Myrvegen 90 er Gystadparken eiendom AS. Eier av Myrvegen 92 er Tomt Gystadmyra AS. Tiltakshaver har råderett over begge eiendommene og driver bilforretning i nr. 90. Tiltakshaver har behov for å utvide dagens kapasitet med en bruktbilhall. Myrvegen 92 er ikke bebygget, og det er krav til detaljregulering av eiendommen før utbygging. Hensikten med planen er å legge til rette for bruktbilhall i en etasje med tilhørende fasiliteter som kontor, vaskehall og verksted. I tillegg ønskes det å videreføre eksisterende utnyttelse i gjeldende plan «Reguleringsplan for Gystadmyra Jessheim» som legger til rette for bruk av eiendommen til forretning og kontor med en tomteutnyttelse (TU) på 125 %. Saksnr. 2012/ Side 4 av 14

5 Kartutsnitt som viser områdets plassering i forhold til Jessheim stasjon. PLANSTATUS Kommuneplanen Gjeldende kommuneplan ble sist revidert i Samfunnsdelen ble vedtatt av Herredsstyret , og arealdelen med bestemmelser og retningslinjer ble vedtatt Området er her av satt til erverv. Kommunedelplaner og strategier Byutviklingsstrategi for Jessheim ble vedtatt av Ullensaker kommunestyre i sak 65/12. Byutviklingsstrategien er utarbeidet i forbindelse med arbeidet med tre kommunedelplaner for Jessheim, og skal være en overbygning og sikre helhetlige grep i det videre planarbeidet med de tre nedenstående planene: 1)Byplanen for Jessheim (rullering av Byplanen, vedtatt 12. juni 2006) 2)Kommunedelplan Gystadmarka 3)Kommunedelplan for Jessheim sørøst Rikspolitiske bestemmelser og retningslinjer Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre. Målet med den rikspolitiske bestemmelsen om kjøpesentre er å styrke by- og tettstedssentrene og legge til rette for miljøvennlige transportvalg, dvs. unngå en utvikling med byspredning, økt bilavhengighet og dårligere tilgjengelighet for dem som ikke disponerer eller ønsker å bruke bil. Det overordnede og langsiktige målet er å utvikle bærekraftige og robuste by- og tettstedsstrukturer som også bidrar til å redusere klimagassutslippene. Rikspolitisk bestemmelse for universell utforming. Byggeområder planlegges utformet med tilfredsstillende atkomst til alle bygninger og med veier og gangveier som gir god fremkommelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Saksnr. 2012/ Side 5 av 14

6 Gjeldende reguleringsplaner Området er tidligere regulert i planen «Gystadmyra, Jessheim», vedtatt , med planident 231. I reguleringsplanen er området regulert til kontor/forretning med utnyttelsesgrad på TU=125 %. Reguleringsplanen har egne bestemmelser, med krav om bebyggelsesplan. Med bakgrunn i dette fremmes forslag til detaljreguleringsplan for Myrvegen 90 og 92. SAKSGANG Oppstartsmøte Oppstartsmøte ble holdt den , hos Ullensaker kommune. Kunngjøring Igangsetting av planarbeidet ble kunngjort på forslagstillers internettside og oppstart av planarbeid ble annonsert i Romerikes blad og Eidsvoll og Ullensaker blad 13. juni Offentlige instanser, grunneiere og naboer er varslet ved brev. Til varsel om oppstart av planarbeidet kom det inn tre merknader: 1. Fylkesmannen i Oslo og Akershus 2 Akershus fylkeskommune 3 Statens vegvesen Disse ble oppsummert til førstegangsbehandlingen av saken. Offentlig ettersyn Forslaget til detaljreguleringsplan for Myrvegen 90 og 92 ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i HOP-møte den under sak 280/12. Forslaget til detaljreguleringsplan har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden Til offentlig ettersyn av planforslaget er det kommet i 4 merknader: 1. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, datert Akershus Fylkeskommune, datert Statens vegvesen, datert James Strong AS, datert Oppsummering av merknadene følger under neste avsnitt. UTTALELSER Fylkesmannen i Oslo og Akershus: Fylkesmannen har ingen merknader til planforslaget Rådmannens kommentar: Rådmannen tar merknaden til orientering. Akershus Fylkeskommune: Fylkesrådmannen har ingen merknader til planforslaget. Rådmannens kommentar: Rådmannen tar merknaden til orientering. Statens vegvesen: Under forutsetning av at bestemmelsene endres i tråd med rådmannens anbefaling om at det innenfor planområdet kun åpnes for kontor og forretning for plasskrevende varer, har ikke Statens vegvesen ytterligere merknader til planen. Saksnr. 2012/ Side 6 av 14

7 Rådmannens kommentar: Bestemmelsene endres i tråd med rådmannens anbefaling til offentlig ettersyn. James Strong AS: I opprinnelig plan for området er det i bestemmelsenes punkt 3.9 satt at det ikke tillates utendørs lagring. Dette er et punkt James Strong AS flere ganger har tatt opp med kommunen. James Strong AS mener videre denne formuleringen vil ødelegge kommunens mulighet til å holde dette området på det nivået kommunen har nedfelt i sine langsiktige planer. Videre mener James Strong AS at inngjerdet lagring ikke har vært en plan fra kommunen side, men en løsning som tidligere eier klarte å få etablert på tvers av planens intensjon. Det samme er parkeringen foran bygget mot sør. I planene er det ikke nevnt noe spesielt om lagringen av biler ut mot rundkjøringen. Det er et spørsmål om dette er en del av dagens godkjenning, eller om det burde vært tatt med som et eget punkt i reguleringsplanformuleringen for eiendommen. De ber om at det legges frem skisser for hvordan dette er planlagt, som skal kunne være retningsgivende for den bil-/lagervirksomhet som skal bedrives på området. Innkjøring fra Myrvegen og inn på området er et trangt kryss. Rådmannens kommentar: Rådmannen er klar over at opprinnelige plan for området i utgangspunktet ikke åpner for utendørslagring, men det står videre i denne bestemmelsen at i tilfeller hvor dette ikke er mulig å etterkomme, kan man tillate utendørslagring. Dette skal i så fall godkjennes senest i forbindelse med rammesøknad/byggesak, der det skal fremlegges plan for skjermingstiltak som skal være opparbeidet før tilhørende bebyggelse tas i bruk. I dette konkrete tilfellet anser rådmannen at det er behov for noe utendørslagring. For å sikre at utendørslagringen blir ryddig og ikke bidrar til å forringe området mener rådmannen det i forbindelse med reguleringsplanen er viktig å legge inn krav til utforming av område for utendørslagring. Bestemmelsens 3.9 er endret slik at det stilles krav om at skjermingstiltak for utendørs lagring skal være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse/ferdigattest for tilhørende bebyggelse. Når det gjelder oppstilling av biler mot rundkjøringen ved Algarheimsvegen er disse plassert innenfor byggegrensen og under takutstikk for eksisterende bebyggelse. Innkjøringen fra Myrvegen er ikke regulert i eksisterende plan for området. I detaljreguleringsplanen er halve vegen tatt med. Vegen er i planforslaget regulert med en bredde på 3 meter, noe som gir en totalbredde på 6 meter. Rådmannen forutsetter at kryss og avkjørsler opparbeides iht. kart og bestemmelser til reguleringsplanen. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Området foreslås regulert til kontor/forretning (for plasskrevende varer), kjøreveg, fortau, gang- og sykkelveg, grøntområde og annen veggrunn. Formålet i gjeldende plan for Gystadmyra, Jessheim opprettholdes. Areal Planområdet har et samlet areal på 9,753 daa. Størrelsen på de ulike formålene er som følger: forretning og kontor 7,841daa kjørevei 0,325daa fortau 0,246daa gang- og sykkelvei 0.097daa grøntområde 0,952daa Saksnr. 2012/ Side 7 av 14

8 Utnyttelse og høyder % BRA =125 %. Maksimale gesimshøyder er angitt på plankartet. Maksimal gesims mot byggelinjen i nord av planområdet er kote Sør for markert byggelinje kan bebyggelsen ha maks gesims på kote Planert terreng ansees fra kote Henholdsvis 2 etasjer mot Myrvegen og 3 etasjer på resten av planområdet. Bebyggelsens plassering Byggelinjer og byggegrenser er markert i plankartet. Byggelinje mot nord følger eksisterende bebyggelse på naboeiendommen Myrvegen 86. Avstanden til fortau varierer noe da byggelinjen ikke er parallell med eiendomsgrensen. Ønsket fra forslagstiller er å beholde fasadelivet langs Myrvegen, som skissert i gjeldende plan. Byggegrensen langs adkomstveien til området ligger i minimum 4 meters avstand til vegens ytterkant. Fortau løper langs vegen, avgrenset av kantstein. Mellom fortau og parkering er det satt av «annet vegareal» til grøft på 1.5 meters bredde til blant annet snøopplag. Adkomst og parkering Adkomst inn på området skjer fra eksisterende adkomster fra Myrvegen. Varelevering skal skje på egen tomt. Planen legger til rette for kontor og forretning med plasskrevende varer. Det vil være delvis bilbasert adkomst til planområdet, i tillegg til at det er god kollektivdekning til eiendommene. Tiltakshaver ønsker å utvide allerede eksisterende virksomhet på eiendommen. Parkering for 1. byggetrinn løses på egen tomt for Myrvegen 92 med bruktbilhall i 1. etasje. Areal for 1. byggetrinn: 1600 m 2, utløser plass til 16 p-plasser, dvs. 200 m 2 parkering. Parkering for 2. byggetrinn vil løses med et sambruk med Myrvegen 90. Eiendommen Myrvegen 92 er på 2520 m 2. En % BRA = 125 % vil gi BRA på 2950 m 2, som vist i illustrasjonsforslaget. Full p-dekning for 2. byggetrinn medfører 370 m 2 i parkeringsareal. Estetikk Det stilles krav om god arkitektonisk utforming, med solid materialbruk som forholder seg i form og volum til de omkringliggende eiendommene. Planlagt bebyggelse vil «gjemme bort» eksisterende pumpestasjon. Pumpestasjonen videreføres som teknisk installasjon. Dette er et premiss for utbygging som allerede ligger i planen.(pumpestasjonen er innlemmet i eksisterende plan for området). Kvaliteter i reguleringsplanen Forslag til reguleringsplan forholder seg til eksisterende plan når det gjelder formål og intensjon. Uteoppholdsarealer Lik eksisterende plan, legger dette planforslag til rette for et grøntområde som en buffer mot tilgrensende veg i sør. Eksisterende vegetasjonsbelte langs eiendommene i vest vil også fungere som snøopplag for egen eiendom på vinterstid. Ved store snømengder kan eventuelt et par av parkeringsplassene måtte benyttes til midlertidig snøopplag. Saksnr. 2012/ Side 8 av 14

9 Støy Det er ikke satt i verk spesielle støytiltak i planområdet. Eiendommen Myrvegen 92 ligger godt tilbaketrukket fra veg, men innenfor gul støysone i henhold til støykart fra Statens vegvesen. Da området ikke er regulert til bolig innehar det ingen spesielle krav til støyskjerming. Tekniske forhold Det ligger en pumpestasjon på området som håndterer overvann i planområdet. Pumpestasjonen er kommunalt driftet, og kommunen fører tilsyn med denne. Det ligger som et premiss i planen at pumpestasjonen må kunne være tilgjengelig for kommunen ved VARVenheten. Energiløsning Området er innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme (Hafslund nett). Bygg må tilrettelegges for tilkobling til fjernvarme. Forhold til barn og unge Planforslaget gir ingen endringer for barn og unge. Risiko og sårbarhet Planområdet er vurdert i forhold til potensielle risiko- og sårbarhetsforhold for området. Sjekkliste for ROS har ikke noen faremomenter. Universell utforming Ny bebyggelse og uteområdet vil bli utformet i henhold til prinsipper om tilgjengelighet for alle og krav i TEK 10. ILLUSTRASJONSPLAN Forslagstiller ønsker seg i første omgang en bruktbilhall i en etasje som vil dekke det eksisterende behovet for tiltakshaver. Forslaget inneholder bruktbilhall med tilhørende fasiliteter som kontor, møterom, verksted, bilvaskehall samt sanitærrom. Eksisterende pumpehus vil innlemmes som en del av den nye bebyggelsen mot Myrvegen. Illustrasjonsplanen (alternativ 02) viser en mulig maksimal utbygging iht. planforslagets rammer. Forslaget viser bebyggelse i 2 etasjer mot Myrvegen i nord, med forretning og kontorer. Og en høyere bygningsdel i 3 etasjer lenger sør på eiendommen. Foreslått utbygging forholder seg til byggelinjen ut mot Myrvegen som dannes sammen med naboeiendommen i øst, og de forholder seg til eksisterende innkjøring til eiendommene. Illustrasjon under viser hvordan forslagstiller ser for seg at eiendommen kan utvikles. Illustrasjonen ligger også som vedlegg til planen. Saksnr. 2012/ Side 9 av 14

10 Forslagstiller har i løpet av perioden mens planforslaget har ligget ute til offentlig ettersyn, utarbeidet utkast til utomhusplan. Utomhusplanen under viser mer detaljert hvordan forslagstiller tenker at området skal utnyttes. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET Konsekvenser for natur og miljø Arealbruk Myrvegen 92 er i dag ubebygd. Med et positivt planvedtak vil eiendommen kunne bebygges i opp til 3 etasjer med næring og kontor. Myrvegen 90 er bebygd med en utnyttelse på % BRA på ca. 28,6 %. Begge eiendommene vil med ny regulering få mulighet til å bygge ut til BRA = 125 %. Saksnr. 2012/ Side 10 av 14

11 Støy, forurensning Med en utbygging av Myrvegen 92 vil man kunne forvente en viss økning i biltrafikk til eiendommene, som en konsekvens av etablering av bilforretning. Virksomhetene vil ikke generere sjenerende støy eller forurensning for omkringliggende næring. Grønnstruktur, vegetasjon, natur (naturmangfoldloven), landskap Terrenget på eiendommene er myrlendt, med lav vegetasjon som gress og strå. Eksisterende vegetasjonsbelte mot sykkelstien vest for planområdet beholdes. Denne vil også kunne fungere som snøopplag for egen eiendom på vinterstid. Mellom innkjøring til Myrvegen og kundeparkeringen på egen tomt, vil det etableres et grønt belte. Dette vil fungere som en grønn buffer og vil fremstå som en naturlig avgrensning mellom vegen og byggeområdet. Området skal skjøttes og plenen skal klippes. Sikt, sol, skygge Myrvegen 92 er ubebygd, med unntak av pumpehuset, og ny bebyggelse vil generere skygge. Tatt i betraktning av at planområdet med omkringliggende tomter er relativt flatt, det er god avstand til naboeiendommene og det er ikke regulert for boliger på området, mener forslagstiller at maksimale høyder og utnyttelse som foreslått ikke vil ha negative konsekvenser for området eller omkringliggende naboer når det gjelder endrede siktforhold, og sol- og skygge for eiendommene rundt. Samfunnsmessige konsekvenser Antall arbeidsplasser Antall ansatte vil avhengig av type virksomhet som etableres. Tiltakshaver ser for seg en utbygging av bruktbilhall med verksted i nær fremtid på Myrvegen 92. Denne vil gi arbeidsplass for 4-5 ansatte. Planforslaget gir rom for kontor og forretning på opptil 2950 m 2 for Myrvegen 92 og 4627 m 2 for Myrvegen 90, som vil romme langt flere arbeidsplasser. Offentlig og privat service Det legges til rette for etablering av privat næringsvirksomhet på begge eiendommene. Estetikk, offentlige rom Planforslaget tar utgangspunkt i gjeldende regulering, som ønsker å bygge inn mot foreslåtte «torg» i nord av Myrvegen 92. Den nye bebyggelsen på Myrvegen 92 vil danne en av torgets fasader og vil være viktig for å danne en mer urban bebyggelsesstruktur ut mot Myrvegen. Trafikk, parkering Planforslaget klarer ikke å oppfylle krav til parkering satt i gjeldende plan. De krav til parkering som nå er satt i bestemmelsene tillater færre antall plasser enn tidligere plan, og er i tråd med forhåndsmerknadene som har kommet fra Fylkesmannen og Fylkeskommunen. Synergi-effekter På sikt vil hele området kunne bli en del av sentrumsområdet på Jessheim. Etablering av ny næring vil kunne gi positive synergieffekter for de eksisterende næringsvirksomhetene i området. Bærekraftig utvikling Planforslaget fremmer etablering av næring i tilknytning til tog og kollektivknutepunkt på Jessheim, og utbyggingen vil være en del av en bærekraftig sentrumsutvikling for Jessheim. Saksnr. 2012/ Side 11 av 14

12 Energiløsning, fjernvarme Planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet for Hafslund, og bebyggelse vil ha krav om tilknytning til fjernvarme. Økonomiske konsekvenser Privat og offentlig Det etableres nye tilbud til forbrukerne. Etablert virksomhet har vokst ut av sine lokaler i Myrvegen 90, og ønsker å ekspandere virksomheten med en bruktbilhall i Myrvegen 92. På sikt ønsker tiltakshaver å vurdere muligheten for å etablere forretning og kontor i Myrvegen 92. Fremdrift Parallelt med behandling av planforslaget har forslagsstiller startet byggesaksprosessen. Lovverket åpner opp for at man parallelt med planbehandlingen kan starte byggesaken, med forbehold om at et vedtak i byggesaken må avvente et positivt vedtak i plansaken. Juridiske konsekvenser - Det er tilknytningsplikt for fjernvarme for området. - I henhold til planforslagets bestemmelser må forslagstiller i forkant av en rammesøknad legge frem en utomhusplan for opparbeiding av området. Konsekvenser for barn og unge Det legges ikke til rette for spesielle arealer for barn og unge i området. Eiendommene Myrvegen 90 og 92, er ikke et sted barn og unge benytter til lek og opphold. Gang- og sykkelstier opprettholdes som i dag, og sikrer en trygg adkomst gjennom området. Universell utforming Ny bebyggelse i planområdet vil etableres i henhold til TEK 10 som beskriver krav til Universell utforming i nye bygninger og anlegg. Risiko og sårbarhetsanalyse Sjekkliste for ROS-analyse er utarbeidet, se vedlegg. Det foreligger ingen spesielle forhold som må hensyntas. VURDERINGER/DRØFTINGER Formål I tråd med vedtak fra HOP og innspill som er kommet i forbindelse med offentlig ettersyn, endres bestemmelsene slik at det innenfor området kun åpnes for kontor og forretning for plasskrevende varer. Dette er også i tråd med de føringene som ligger i eksisterende reguleringsplan for området. Bestemmelsene til planen under punkt 3.1 formål endres til "I planområdet kan det oppføres bygninger for kontor og plasskrevende varer (biler, motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og ander byggevarer og hagesenter/planteskole)". Vann, avløp og renovasjon Innenfor Myrvegen 92 står det et pumpehus. Det er en forutsetning i planarbeidet at dette pumpehuset fortsatt skal stå innenfor eiendommen. Det må derfor sikres adgang til pumpehuset for nødvendig vedlikehold og tilsyn. El/fjernvarme Området ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme. Det er derfor en forutsetning at fremtidig bebyggelse tilrettelegges for tilknytning til fjernvarme. Saksnr. 2012/ Side 12 av 14

13 Byggehøyde/Byggelinje/Byggegrense I eksisterende reguleringsplan for området ligger det føringer med tanke på byggehøyder. Lengst nord på planområdet er det derfor i tråd med tidligere reguleringsplan, satt en gesimshøyde på maks 11 meter som gir 2 høye næringsetasjer og maks cote +214,5. Dette er samme høyde som nabobygget har. Lenger sør på planområdet er det tillatt med inntil 14 meter som gir 3 næringsetasjer og maks cote +217,5. For å skille på dette er det på plankartet satt en byggelinje som indikerer hvor det kan bygges maks cote + 214,5 og hvor det kan bygges maks cote + 217,5 på eiendommen. Byggelinjen mot Myrvegen i nord er ikke parallell med planens grense, men forholder seg til senterlinje veg. Byggelinjen ligger som en forlengelse av byggegrensen på nabobygget. Det betyr at byggets fasade må plasseres i byggelinjen. Sør og øst på planområdet er bebyggelsens mulige plassering angitt med byggegrenser. Parkering for planområdet må løses innenfor byggegrensene. Grønnstruktur Lengst sør på eiendommen er det avsatt et areal til grønnstruktur. Dette arealet skal fungere som en grønn buffer mot Algarheimsvegen, FV Videre er det mulighet til å bruke området til snøopplag for egen eiendom ved behov. I bestemmelsene er det knyttet krav til at grunneier innenfor byggeområdet skal sørge for skjøtsel av grøntområdet. Videre er det i bestemmelsene til området for grønnstruktur spesifisert at området ikke kan benyttes til oppstilling av biler. Atkomst/Parkering/Utendørs lagring Adkomst til planområdet er via Myrvegen. Normen for parkering er noe lavere enn eksisterende reguleringsplanen legger til rette for. Planen legger til rette for videreutvikling av dagens bilforretning. Dette innebærer at bedriftene som etableres innenfor planområdet vil ha behov for noe plass til oppbevaring av biler som skal selges. I planarbeidet har det vært diskutert hvilken parkeringsdekning man trenger for formålene innenfor planen og hvor parkeringen skal plasseres. Rådmannen presiserer at all parkering for planområdet skal løses innenfor egen tomt. Da planforslaget lå ute til offentlig ettersyn, kom det inn en merknad knyttet til bestemmelsen om utendørs lagring, der det ble stilt spørsmål om hvorvidt bestemmelsen i planforslaget brøt med føringene i overordnet plan med tanke på utendørs lagring. Planforslaget legger opp til at det tillates utendørs lagring av biler innenfor området. Når det gjelder utendørs lagring er det i eksisterende reguleringsplan, «Gystadmyra, Jessheim», vedtatt , fastsatt at det i utgangspunktet ikke er tillatt med utendørslagring. Videre i disse bestemmelsene står det at utendørslagring kan tillates, men at det da i forbindelse med rammesøknad/byggesøknaden skal fremlegges plan for skjermingstiltak og at dette skal være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse/ferdigattest for tilhørende bebyggelse. Rådmannen anser at den endrede ordlyden er i overenstemmelse med eksisterende bestemmelse da det er vurdert at det for bilbutikk er behov for utendørslagring. I bestemmelsene er det videre spesifisert krav for skjerming av utendørs lagring og krav til når skjermingstiltaket skal være opparbeidet. Videre er det også i bestemmelsene spesifisert at det kun er tillatt med utendørs lagring av biler. Med bakgrunn i spesifiseringen av hva som tillates lagret ute, krav til skjermingstiltak og opparbeidelse av skjermingstiltak anser rådmannen at hensynet til utendørslagring er ivaretatt i planforslaget. Saksnr. 2012/ Side 13 av 14

14 Fortau/veg I planforslaget som lå ute til offentlig ettersyn er fortauet vist med en bredde på 2 meter. For at det skal være mulig å gjennomføre nødvendig vedlikehold og for å sikre en god fremkommelighet for myke trafikanter, må fortauet utvides slik at det er iht. normen for bredde på fortau, altså 2,5 m. Fortauet er derfor utvidet med 0,5 meter i det endelige planforslaget. Vegen var i planforslaget som lå ute til offentlig ettersyn, vist med varierende bredder. I forbindelse med sluttbehandling er vegen rettet opp slik at den har fått en konstant bredde på 3 meter fra senterlinje til fortau. Endringene i bredde for gang-/sykkelveg og veg vil gjøre at byggegrensen ligger i formålsgrensen mellom byggeområdet og grøftearealet. Det er i bestemmelsene knyttet rekkefølgekrav til opparbeidelse av fortau. Overvannshåndtering: Planområdet ligger i et område der det er høyt grunnvann. Det er derfor en forutsetning at overvann håndteres lokalt på tomten og at utbygging ikke gir økt avrenning. KONKLUSJON Rådmannen anbefaler at forslag til detaljreguleringsplan for Myrvegen 90 og 92, Jessheim vedtas. Melding om vedtak sendes: Saksbehandler Saksnr. 2012/ Side 14 av 14

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 280/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 DETALJREGULERINGSPLAN FOR MYRVEGEN 90 OG 92 1. GANGS BEHANDLING Vedtak Med

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE Vedtak Med henvisning

Detaljer

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 209/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.09.2012 224/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 232/12 Hovedutvalg

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 159/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.08.2015 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING Vedtak

Detaljer

DETLJREGULERINGSPLAN FOR JESSHEIM S - VEDTAK

DETLJREGULERINGSPLAN FOR JESSHEIM S - VEDTAK ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 127/17 Formannskapet 06.06.2017 49/17 Kommunestyret 13.06.2017 DETLJREGULERINGSPLAN FOR JESSHEIM S - VEDTAK Vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

Forslag til endring av reguleringsplan for Granittlia - 1. gangsbehandling etter 12-10, 11 i plan- og bygningsloven

Forslag til endring av reguleringsplan for Granittlia - 1. gangsbehandling etter 12-10, 11 i plan- og bygningsloven NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Ole Christian Øvrebø L.nr.: 3508/2018 Arkivnr.: 20160001/L13 Saksnr.: 2016/386 Utvalgssak Forslag til endring av reguleringsplan for Granittlia - 1.

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKOMAKERTUNET - BORGEN

SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKOMAKERTUNET - BORGEN ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 236/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.12.2015 96/15 Kommunestyret 08.12.2015 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKOMAKERTUNET

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 04.02.2016 16/14 Arkivsaksnr: 2012/5392 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie ENDRING AV REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) EGGE - AVGRENSET

Detaljer

MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR LHL- SYKEHUS

MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR LHL- SYKEHUS ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 194/16 Hovedutvalg for overordnet planlegging 18.10.2016 MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR LHL- SYKEHUS Vedtak Med henvisning til plan-

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 72/ l 4 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.03.2014

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 72/ l 4 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.03.2014 Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT /lott ATT re; EM Utv.saksnr Utvalg Møtedato 72/ l 4 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.03.2014 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR 7/185, JESSHEIM NÆRINGSPARK.

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 271/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 26.11.2012 115/12 Kommunestyret 03.12.2012 SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FOR QUALITY

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 5/11 PÅ NORDBYMOEN 1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 5/11 PÅ NORDBYMOEN 1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/17 Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 5/11 PÅ NORDBYMOEN 1.GANGSBEHANDLING Vedtak Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 200/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 16.09.2013 DETALJREGULERING FOR UTVIDELSE AV KIWI, NORDKISA - SLUTTBEHANDLING Vedtak

Detaljer

MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLANEN FOR HOPPENSPRETT BARNEHAGE, NORDKISA

MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLANEN FOR HOPPENSPRETT BARNEHAGE, NORDKISA ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 78/16 Hovedutvalg for overordnet planlegging 26.04.2016 MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLANEN FOR HOPPENSPRETT BARNEHAGE, NORDKISA Vedtak

Detaljer

ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR MIKLAGARD GOLFHOTELL - PLANID 355

ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR MIKLAGARD GOLFHOTELL - PLANID 355 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 165/18 Formannskapet 16.10.2018 ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR MIKLAGARD GOLFHOTELL - PLANID 355 Vedtak Endring av detaljreguleringsplanen

Detaljer

MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR FB4- ROMSAAS, OMRÅDE E

MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR FB4- ROMSAAS, OMRÅDE E ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 166/17 Formannskapet 22.08.2017 MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR FB4- ROMSAAS, OMRÅDE E Vedtak Med henvisning til plan- og bygningsloven

Detaljer

1.GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR DEL AV B2 STENDANSEN - JESSHEIM SØRØST

1.GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR DEL AV B2 STENDANSEN - JESSHEIM SØRØST ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 128/18 Formannskapet 19.06.2018 1.GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR DEL AV B2 STENDANSEN - JESSHEIM SØRØST Vedtak Forslag til detaljregulering

Detaljer

1.GANGSBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR ONSRUD GNR/BNR 88/23

1.GANGSBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR ONSRUD GNR/BNR 88/23 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 135/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.06.2015 1.GANGSBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR ONSRUD GNR/BNR 88/23 Vedtak Med henvisning

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2016/3539-28 Arkiv: 023729300 Saksbehandler: Marco Skotti Dato: 17.11.2017 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

Endring av detaljreguleringsplan for Rådhusveien 7 - offentlig ettersyn

Endring av detaljreguleringsplan for Rådhusveien 7 - offentlig ettersyn SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/08881-12 Saksbehandler Ole Ringsby Førland Endring av detaljreguleringsplan for Rådhusveien 7 - offentlig ettersyn Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer:

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer: REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351 Plannummer: 023611023 Saksnummer: Dato sist revidert: 22.06.2015 1 AVGRENSNING Det regulerte området

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN VEST - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN VEST - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 137/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.06.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN VEST - 1. GANGS BEHANDLING Vedtak Med henvisning til

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret PLANNAVN - Kiserødveiene 69, Arkiv: gbnr 132/428-435 mf., GBNR - 132/428, FA - L13 Arkivsak: 17/72-4 Saksbehandler: Dag Yttri Dato: 17.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap 24.01.2017

Detaljer

MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERING FOR K13 - SENTRUMSHAGEN, JESSHEIM

MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERING FOR K13 - SENTRUMSHAGEN, JESSHEIM ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 225/17 Formannskapet 14.11.2017 MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERING FOR K13 - SENTRUMSHAGEN, JESSHEIM Vedtak Med henvisning til plan- og bygningsloven

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Detaljregulering for Kvartal 54 Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate Arkivopplysninger: Saksbeh.: Geir Cock Arkivsaknr.: Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 30.06.09

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK Arkivopplysninger: PlanID: 071200 Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkivsak: 11/1450 Plankart Datert: 25.9.2013 Sist revidert:

Detaljer

MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE

MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE Arkivsak-dok. 15/00232-6 Saksbehandler Mette Kleppe Saksgang Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan-

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/ Ås kommune HTM-sak 3/15 R-296 Detaljreguleringsplan for Moerveien 10 Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/01780-8 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 04.11.2015 Rådmannens

Detaljer

Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4

Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4 Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4 Arkivsak: 09/2016 Arkivkode: PLANR 5018 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR NORHEIM NÆRINGSPARK DEL IV - DEL AV 148/947 MFL Godkjent i Karmøy kommunestyre

Detaljer

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201218 Saksmappe: 2012/2974-0 Saksbehandler: Arne Strømme Dato: 14.08.2013 Saksframlegg Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr 201218 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Detaljregulering - Gamleveien 4 - ny 1. gangsbehandling (Dette er tredje gang planen kommer til 1. gangs behandling)

Detaljregulering - Gamleveien 4 - ny 1. gangsbehandling (Dette er tredje gang planen kommer til 1. gangs behandling) Sokndal kommune Saksbehandler ArkivsakID: 12/1081 Arkivkode: FA - L12 Teknikk- og miljøsjef Roger Egeli Saksnummer Utvalg Dato 044/16 Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 30.08.2016 Detaljregulering

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS DEL AV VARDEVEGEN - 1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS DEL AV VARDEVEGEN - 1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 254/17 Formannskapet 19.12.2017 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS DEL AV VARDEVEGEN - 1.GANGSBEHANDLING Vedtak Forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR POLITIETS UTREISESENTER, DEL AV SONE S1, OSLO LUFTHAVN

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR POLITIETS UTREISESENTER, DEL AV SONE S1, OSLO LUFTHAVN ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 187/18 Formannskapet 06.11.2018 106/18 Kommunestyret 13.11.2018 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR POLITIETS UTREISESENTER, DEL AV SONE S1,

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3803 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SKOGRIDDERVEIEN 9 - GBNR 48/23 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13

Detaljer

Saksnummer Møtedato Klima-, økologi- og samferdselsutvalget 042/ Teknisk utvalg 047/

Saksnummer Møtedato Klima-, økologi- og samferdselsutvalget 042/ Teknisk utvalg 047/ Klassering: Arkivsak: Saksbehandler: GBNR - 113/298, GBNR - 113/331 16/3167/3 Anne Kamstrup Hovind Regulering Utvalg Saksnummer Møtedato Klima-, økologi- og samferdselsutvalget 042/16 11.05.2016 Teknisk

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. DETALJREGULERING AV ØSTRE ROSTEN 2 SLUTTBEHANDLING Arkivsaksnr.: 10/ Saksbehandler: Torry Unsgaard

Saksframlegg. Trondheim kommune. DETALJREGULERING AV ØSTRE ROSTEN 2 SLUTTBEHANDLING Arkivsaksnr.: 10/ Saksbehandler: Torry Unsgaard Saksframlegg DETALJREGULERING AV ØSTRE ROSTEN 2 SLUTTBEHANDLING Arkivsaksnr.: 10/20581-22 Saksbehandler: Torry Unsgaard ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar

Detaljer

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7)

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7) (Kommunelogoen legges inn her etter planvedtak) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune. Ytrebygda, gnr. 105 bnr. 40 mfl. Hjellestad marina Nasjonal

Detaljer

1. GANGS BEHANDLING - GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 455 GJERDRUMSVEGEN

1. GANGS BEHANDLING - GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 455 GJERDRUMSVEGEN ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 85/17 Formannskapet 25.04.2017 1. GANGS BEHANDLING - GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 455 GJERDRUMSVEGEN Vedtak Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2715-4026/2015 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 23.02.2015 Saksframlegg Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, sluttbehandling.

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, sluttbehandling. Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 29.09.2016 Sak: 138/16 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 13/25513

Detaljer

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Time Bestemmelser til: DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Vedtatt av Time kommunestyre den 06.09.2011 i sak 043/11 Stadfestet

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR DEL AV K2 BYPLANEN - GOTAASALLÉEN 5-7

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR DEL AV K2 BYPLANEN - GOTAASALLÉEN 5-7 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 213/18 Formannskapet 18.12.2018 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR DEL AV K2 BYPLANEN - GOTAASALLÉEN 5-7 Vedtak Forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

Detaljregulering for Vinnesbråtan: politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøtet (etter PBL 12-8)

Detaljregulering for Vinnesbråtan: politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøtet (etter PBL 12-8) NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Karina Aasheim Johansen L.nr.: 42619/2017 Arkivnr.: 20170010/L13 Saksnr.: 2017/4915 Utvalgssak Detaljregulering for Vinnesbråtan: politisk behandling

Detaljer

SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN MAXBO, SØRUMSAND

SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN MAXBO, SØRUMSAND SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN MAXBO, SØRUMSAND Planen er datert 15.11.2010, sist revidert 24.3.2011 Bestemmelsene er datert 15.11.2010, sist revidert 24.3.2011 Planen med

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 009/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker /17 Formannskap /17 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 009/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker /17 Formannskap /17 Kommunestyret PLANNAVN - Reguleringsplan for Arkiv: Diskosveien - gbnr 42/682 mf., GBNR - 42/682, FA - L13 Arkivsak: 17/71-1 Saksbehandler: Dag Yttri Dato: 04.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 009/17 Hovedutvalg

Detaljer

BYPLANEN - VEDR. LØSNING AV INNSIGELSE FOR OMRÅDET T1

BYPLANEN - VEDR. LØSNING AV INNSIGELSE FOR OMRÅDET T1 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 232/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 27.10.2014 86/14 Kommunestyret 03.11.2014 BYPLANEN - VEDR. LØSNING AV INNSIGELSE FOR OMRÅDET T1

Detaljer

1.2 Området er etter Plan- og bygningslova 12-5 og 12-6 regulert til følgende formål:

1.2 Området er etter Plan- og bygningslova 12-5 og 12-6 regulert til følgende formål: 1 Generelt 1.1 I henhold til Plan- og bygningslovens 12-7 gjelder disse bestemmelsene for det regulerte området som er avgrenset med reguleringsgrenser på plankartet, datert 01.03.2013. 1.2 Området er

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - Detaljregulering for Kossevigheia 2, plan ID

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - Detaljregulering for Kossevigheia 2, plan ID Søgne kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 2012/3752-21828/2018 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 07.05.2018 Saksframlegg Førstegangsbehandling - Detaljregulering for Kossevigheia 2, plan ID 201218 Utv.saksnr

Detaljer

DETALJREGULERING FOR HIDRESKOG, DEL AV 060/010 ( ) - 1. GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FOR HIDRESKOG, DEL AV 060/010 ( ) - 1. GANGSBEHANDLING DETALJREGULERING FOR HIDRESKOG, DEL AV 060/010 (10372017001) - 1. GANGSBEHANDLING Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10372017001 2017/148 16978/2018 Raguvarman Uthayamoorthy Saksnr: Utvalg:

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/12 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 23.05.2012 25/12 Eldrerådet 18.06.2012 41/12 Hovedutvalg for eiendom

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: Dato for kommunestyrets egengodkjenning: DETALJREGULERING FOR SANDNES SKOLE OG BARNEHAGE Nasjonal arealplan-id: 20170064 Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.07.2017 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: xx.xx.2017 1 AVGRENSNING

Detaljer

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 16.03.2016 Saksnr.: 201417985/49 Emnekode: ESARK

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/250 OMREGULERING HEGG II - GNR 9/5 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 9/5 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/16 Formannskapet 01.06.2016 42/16 Formannskapet

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

Saksframlegg. Detaljregulering for eiendommen Kopang gbnr 53/70 m.fl. i Vammaveien, PlanID

Saksframlegg. Detaljregulering for eiendommen Kopang gbnr 53/70 m.fl. i Vammaveien, PlanID Saksframlegg Detaljregulering for eiendommen Kopang gbnr 53/70 m.fl. i Vammaveien, PlanID-20160002 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID May Britt Gåseby GBNR - 53/70, FA - L12 16/2771 Saksnr Utvalg Type Dato

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 07.11.2016 047/16 Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Detaljregulering Hellesjyen boligfelt II - 1. gangs behandling Saksdokumenter

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Grålum alle 2 / Tuneveien 97 - offentlig ettersyn

Detaljreguleringsplan for Grålum alle 2 / Tuneveien 97 - offentlig ettersyn SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 17/07876-56 Saksbehandler Eivor Bjørnarsdotter Bø Detaljreguleringsplan for Grålum alle 2 / Tuneveien 97 - offentlig ettersyn Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø

Detaljer

Saksframlegg. Mindre endring av områdereguleringsplan for Nedre Daleheia - Plan ID

Saksframlegg. Mindre endring av områdereguleringsplan for Nedre Daleheia - Plan ID Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2016/3023-45664/2017 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 25.10.2017 Saksframlegg Mindre endring av områdereguleringsplan for Nedre Daleheia - Plan ID 201202 Utv.saksnr

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR:

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HHAV-09/8608-4 PLN 2316 45581/09 27.08.2009 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 73/09 08.09.2009

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KOBBERVIKDALEN SØR NÆRINSOMRÅDE

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KOBBERVIKDALEN SØR NÆRINSOMRÅDE Side 1 av 5 DRAMMEN KOMMUNE Saksnr Arealplan-ID Sist datert Vedtaksdato Sak 14/331 193 08.04.2014 FORSLAG TIL: BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KOBBERVIKDALEN SØR NÆRINSOMRÅDE FORMÅL Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk /16

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk /16 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 15/02406-7 Saksbehandler Svein M. Agnalt Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk 2016-2019 26.10.2016 8/16 Detaljreguleringsplan for Haftor Jonssons gate

Detaljer

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID023729500 Planbeskrivelse Dato: 15.02.2017. Revidert 20.04.17 Arkitektkontoret GASA AS Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Planbeskrivelse Gnr

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.06.2015 KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING Vedtak Det vises

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 23.05.2013 Sak: 74/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 11/53632 VEDTAK: Bystyret

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 15/539-17 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Detaljregulering for Carlbergveien 1 og 3 Gbnr 98/54 og 55 Saksbehandler: Vibeke Olsen Arkiv: L13 Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/15 Kommunalt råd for

Detaljer

Rødnes-Langestrand - Sluttbehandling for detaljregulering nr. T

Rødnes-Langestrand - Sluttbehandling for detaljregulering nr. T JournalpostID: 18/1039 Arkiv: PLANID-T2016004, PLANNAVN-Rødnes- Langestrand, GBNR- 208/275, FA-L13 Saksbehandler: Elise Westgaard Telefon: Kommuneutvikling Rødnes-Langestrand - Sluttbehandling for detaljregulering

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 107/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 19.05.2014 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR JESSHEIM VEST - ROMSAAS Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/916 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR RAVEIEN 439 - GBNR 34/11 M FL - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: L13 611 Saksnr.:

Detaljer

ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT K13 RÅDHUSVEGEN 7 OG 9, RINGVEGEN 12, 14 OG 16.

ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT K13 RÅDHUSVEGEN 7 OG 9, RINGVEGEN 12, 14 OG 16. PLANBESKRIVELSE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT K13 RÅDHUSVEGEN 7 OG 9, RINGVEGEN 12, 14 OG 16. Utarbeidet av: KB Arkitekter AS v/mette Paulsen Datert: 18.10.2017 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 164/18 Formannskapet

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 164/18 Formannskapet ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 164/18 Formannskapet 16.10.2018 ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR ÅSMOEN ØST Vedtak Med hjemmel i plan- og bygningsloven 12-14 annet ledd,

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Bystyret

ARENDAL KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Andreas Stensland, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/5128 / 31 Ordningsverdi: 2017pua3 Pol. saksn r. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Reguleringsplanforslag

Detaljer

REGULERINGSPLAN SANNAN - OMRÅDE B12 OG B13. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN SANNAN - OMRÅDE B12 OG B13. REGULERINGSBESTEMMELSER. Saksnr/Løpenr: 2009/3623-25634/2009 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN SANNAN - OMRÅDE B12 OG B13. REGULERINGSBESTEMMELSER. Forslagstiller: Sannan Bolig AS Plankartet er datert: 09.06.2009 Saksbehandling:

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Heggdalen, gnr/bnr 52/1 og 52/41, sluttbehandling

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Heggdalen, gnr/bnr 52/1 og 52/41, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 26.05.2016 Sak: 77/16 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Heggdalen, gnr/bnr 52/1 og 52/41, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 14/48965 Vedtak:

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SNEVEIEN 9-11, STILLE DAL/JENSVOLL, GNR 40, BNR 217, 143, 555, 643, 271, SAMT UMATRIKULERT GRUNN.

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SNEVEIEN 9-11, STILLE DAL/JENSVOLL, GNR 40, BNR 217, 143, 555, 643, 271, SAMT UMATRIKULERT GRUNN. PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SNEVEIEN 9-11, STILLE DAL/JENSVOLL, GNR 40, BNR 217, 143, 555, 643, 271, SAMT UMATRIKULERT GRUNN. Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT B4 PÅ GYSTADMYRA

1. GANGSBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT B4 PÅ GYSTADMYRA ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 247/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.11.2014 1. GANGSBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT B4 PÅ GYSTADMYRA Vedtak Med henvisning

Detaljer