Møteinnkalling. Eldrerådet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: Tidspunkt: KL. 10:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Eldrerådet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: Tidspunkt: KL. 10:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Rådhuset, Dato: Tidspunkt: KL. 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Eldrerådet, Vibeke Nikolaisen telefon , e-post: så tidlig at vararepresentant kan innkalles med rimelig varsel. Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra Valg av brukerrepresentant fra Eldrerådet til prosjektgruppe: Sølvsuper helse- og velferdssenter. For få plasser på Bodin kirkegård? Møteplass for eldrerådet 2011, på sykehjem? Side 1

2 Saksliste Saksnr PS 11/1 RS 11/1 Innhold Referatsaker Status på plan "Rett tjeneste til rett til" Bodø, 18. januar 2011 Einar Brodersen Nestleder Vibeke Nikolaisen sekretær Side 2

3 PS 11/1 Referatsaker Side 3

4 Helse- og sosialavdeling Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / F00 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede /1 Eldrerådet Komite for helse og sosial Komite for oppvekst og kultur Bystyret "Rett tjeneste til rett tid" - status Saksopplysninger Bakgrunn I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2010 vedtok bystyret følgende verbalforslag; Planen Rett Tjeneste til rett tid tas frem og gjennomgås med sikte på status, fremdrift og evt evaluering. Gjennomgangen følges opp og legges frem som egen sak i løpet av I rapportener følgende tjenesteområder ivaretatt; - Bolig og avlastning - Systemutvikling for å sikre langtidsplanlegging - Barnehage, skole, skolefritidsordning, voksenopplæring, arbeid og dagtilbud - Ferie og fritid Planen ble vedtatt i Bystyret i PS 07/134 uten øremerkede midler. Fremdrift i forhold til foreslåtte tiltak har vært avhengig av mulighetene innenfor det årlig vedtatte budsjett. Dette ble et vanskelig utgangspunkt, i forhold til gjennomføring av foreslåtte tiltak. Likevel viser status at en del av de foreslåtte tiltakene under alle områdene er gjennomført. Status/ vurderinger Bolig og tjenester Statusgjennomgangen viser at boligbehov så langt er for dårlig ivaretatt i forhold til langtidsplanlegging og oversikt over søkere. Dette kan ivaretaes bedre fremover etter at det nye boligkontoret nå er samlokalisert med Tildelingskontoret. Prosessen med å bygge nye boliger står ikke i forhold til behovet. Status viser at Tildelingskontoret over lang tid ikke har hatt ledige boliger å tilby ved søknader. Boligbehovet vil bli ivaretatt i planene for Nye Vollsletta (PS 10/138) Side 4

5 Avlastning Det er ikke gjennomført noen utvidelse av avlastningstilbudet, slik at tilbudet nå ikke er i forhold til behovet/etterspørselen. Det er ikke etablert egen avlastning for voksne over 18 år. I planen for Nye Vollsletta vil en søke å ivareta dette. Det foreligger forslag fra Virksomhet Avlastning/Dagtilbud, om å slå sammen avlastning av Stadiontunet og Tiurveien avlastning i et felles bygg tilrettelagt for alle grupper. Sammenslåing av avlastningene er tidligere nedstemt av bystyret. Dagtilbud og arbeid Samarbeid mellom Bopro, Tildelingskontoret og Symra dagsenter er etablert. For å imøtekomme den høye etterspørselen etter aktivitetstilbud, tilrettelegges det arealer i Notveien, som et alternativt aktivitetstilbud(rs 10/3). Nye behov har dukket opp slik at det planlagte tilbud må videreutvikles. Videre kostnader og behov for stillinger må utredes og innarbeides i budsjett Dette viser at det er behov for bedre verktøy i forhold til kartlegging/registrering av behov ved Tildelingskontoret. Behovet for dagtilbud/arbeid hos de som fortsatt bor hjemme, er fortsatt ikke ivaretatt for alle tjenestemottakerne. Det er behov for å sette fokus på fremtidig behov for aktivitetstilbud, både i forhold til type tilbud og hvor mange som har behov for aktivitetstilbud. Fritid Aktiv hverdag har etablert samarbeid med Helsesportslaget, som har startet svømmetilbud til de som klarer seg selv. Utover dette har Aktiv hverdag startet aktivitetsgrupper hver uke, samt et identitetsstyrkende tiltak. Det er fortsatt potensiale for større samarbeid med frivillige organisasjoner. Ferie Tilbudet Sommer sammen er blitt utvidet til en viss grad ved at det i dag er tre medarbeidere som arbeider med dette i 4 uker av sommeren. Det er laget retningslinjer for ledsager på feriereise. Midlene til ledsager på feriereise ble etter bystyres behandling fjernet i budsjett for På bakgrunn av dette, må en se på muligheten for å styrke opplevelsestilbudet lokalt. Systemutvikling for å sikre langtidsplanlegging Dette området er ivaretatt ved følgende tiltak: Prosjekt Veiviseren som er et samarbeidsprosjekt mellom OK og HS er i gang. I prosjektet skal en etablere felles planer og samarbeid mellom barneavdeling NLSH, helsesøster og Tildelingskontor. Det er etablert en arbeidsgruppe i forhold til barn med spesielle behov, som består av leder for Tildelingskontoret, leder Dag oppsøkende Rehabilitering, leder Avlastning/dagtilbud, ledende helsesøster og representant for PPT. Arbeidsgruppen arbeider med handlingsplaner/prosedyrer for helhetlig tjenestetilbud. For øvrig vises det til punktene ovenfor i forhold til forbedringspotensiale. Side 5

6 Anbefaling videre: 1. Statusrapporten tas til orientering 2. Administrasjonen utarbeider oppfølgingsplan for planen Rett tjeneste til rett tid, som videre bør innarbeides i Helse og omsorgsplan Videre ressursbehov fremlegges til politisk orientering i forkant av budsjettprosess for Saksbehandler: Åse Bente Mikkelborg Svein Blix Rådmann Ingunn Lie Mosti Kommunaldirektør Trykte vedlegg: Vedlegg 1 "Rett tjeneste til rett tid" /tabell med statusoversikt Side 6

7 Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv / /14036 Helse- og sosialavdeling "Rett tjeneste til rett tid" - status Mandatet for arbeidet var å foreslå fremtidig organisering, struktur og driftsform for å yte bedre tjenester overfor mennesker med utviklingshemming i Bodø kommune. Forslagene skulle ivareta behov blant alle aldersgrupper og danne grunnlag for god langsiktig tjenesteutvikling, ut fra de økonomiske rammene som til enhver tid er tilgjengelig. Områder som ble ivaretatt i prosjektet - Bolig og avlastning - Barnehage, skole skolefritidsordning, voksenopplæring, arbeid og dagtilbud - Ferie og fritid Opplysninger om status er innhentet fra følgende aktører; Bolig og tjenester: Tildelingskontoret v/leder Ansatte i stab kommunaldirektør HS Avlastning: Virksomhet avlastning/dagtilbud v/ leder Tildelingskontoret v/leder Systemutvikling for å sikre langtidsplanlegging Ledende helsesøster Tildelingskontoret v/leder Virksomhet avlastning/dagtilbud v/leder Oppvekstkoordinator Opplæring og Kulturavdelingen. Ferie og fritid Virksomhet avlastning/dagtilbud v/ leder Aktiv hverdag v/leder NAV arbeid v/leder Tabell for hvert område, med oversikt over foreslåtte tiltak og status : Område Tiltak i plan Status Bolig og tjenester God økonomisk rådgivning eie eller leie bolig Økonomisk rådgivning gies av NAV sosial i forhold til gjennomgangsboliger Boligkontoret forvalter ordningen med startlån. Bedre informasjon og dialog mellom kommunen og boligsøker Boligbehov taes med i arbeidet med Individuell plan Endringer i boligbehov skjer ofte etter videregående skole, noen har behov for endring tidligere. Det er fortsatt ønske om større planlegging fra Bodø kommune v/tildelingskontoret og pårørende sin side Dette gjennomføres. Tildelingskontoret opplever manglende oppfølging av innmeldte tall. Dette blir nå ivaretatt grunnet etablering av Boligkontor i HS avd. Side 7

8 Spørsmålet om boligbehov tas opp allerede fra 15 års alderen synliggjøre behov En person i HS er ansvarlig for å kartlegge samlet boligbehov og melde udekket behov Informasjonsmøter mellom boligsøker, kommunen og Husbanken Bodø kommune bør lage en informasjonsfolder/hefte over muligheter man har som boligsøker, boligformer, økonomiske rettigheter osv. Opprettelse av ledende miljøterapeut i hver enhet innenfor virksomhetene Ved Brukerstyrt personlig assistent BPA, kan det vurderes at tjenestene deles BPA assistenter, hjemmetjeneste og støttekontakt Arbeidsleder for BPA må få god informasjon, opplæring og veiledning(kommunalt) Når mennesker med utviklingshemming blir gamle og de somatiske behovene er store og man vurderer sykehjem, bør det tilrettelegges med små enheter og tilstrekkelig miljøterapeutisk kompetanse Turnuser med innlagt tid til fagmøter for personalet Hvis behovet er til stede for en medisinsk barnebolig, kan det organiseres som en egen enhet i nærheten av et sykehjem, men ikke som del av. Styrking av kompetanse for å kunne møte behovene til brukere med spesielle behov, er Gjennomføres ikke fast allerede fra 15 års alder av Tildelingskontoret Tildelingskontoret kartlegger samlet boligbehov. En ansatt i TD for å arbeide med dette. Dette gjennomføres ikke. Det er kun gjennomført et fellesmøte vår Informasjonsfolder er ikke laget. Boligkontoret bør få i gang arbeidet med å lage oversikt over kommunens tilbud om boformer. Det er for få boliger pr i dag, slik at ingen boliger for tiden er ledig. Miljøtjenester med fagkoordinator/avdelingsleder er opprettet og erstatter ledende miljøterapeut. Dette gjennomføres Tildelingskontoret gir informasjon til BPA og det arrangeres kurs for BPA Noen har små enheter, samt miljøterapeutisk kompetanse. Dette taes hensyn til i videre planarbeid. Noen virksomheter har fått det til. Dette gjennomføres ikke i Virksomhet Avlastning/dagtilbud Dette ivaretaes i planleggingen av Sølvsuper Helse og velferdssenter. Viktig at man er klar over at barn med somatisk diagnose også kan ha utfordrende atferd. Viktig med tanke på utforming av bo areal. Status - "Rett tjeneste til rett tid" 2 av 10 Side 8

9 viktig Ved behov for Bofellesskap, bør det bygges med 5-10 selvstendige leiligheter i hver enhet, og må inneholde fellesareal, personalrom og kontor. Fellesareal og personalbase kan ikke være i samme rom 1-2 leiligheter i hvert bofellesskap må tilrettelegges for utfordrende atferd i form av støy og hard bruk av leilighet. Den må ha skjermings muligheter fra øvrig bolig for å hindre at naboer og personal blir berørt av uro Sette av leiligheter til funksjonshemmede i nye bygg som settes opp Med utgangspunkt i prinsippet om at voksne mennesker med utviklingshemming skal ha rett til å bo i eget hjem, også de som har behov for omfattende pleietjenester, sikres den styrking av hjemmetjenesten og hjemmesykepleie som måtte være nødvendig. Sykehjemsplass skal ikke være varig botilbud Rekrutteringstiltak av kompetente folk i faste stillinger, og flest mulig ansettelser av folk med helse og sosialfaglig kompetanse Dette ivaretaes i videre planarbeid Dette ivaretaes i videre planarbeid. I de siste byggene som er satt opp (Vebjørn Tandbergsvei) er dette ivaretatt. Nå er det krav i bygningsloven om universell utforming. Har en behov for tjenester 24 timer i døgnet er alternativet institusjon. Hjemmetjenesten sikres ressurser etter egen modell basert på vedtak, som utløser bemanning. Dette er et prioritert område på personalkontoret. OLE 2, prosjekt: Rekruttering og kompetanse Status - "Rett tjeneste til rett tid" 3 av 10 Side 9

10 Område Tiltak i plan Status Avlastning Utvide dagens avlastningstilbud i eksisterende institusjoner, eventuelt bygge nytt, tilpasset mangfoldig behov I løpet av disse årene er det tilført en økning i antall avlastningsdøgn, men fortsatt er det venteliste. Det foreslåes på nytt å vurdere samlokalisering av avlastningsinstitusjonene i Tiurveien og på Stadiontunet. Behovet for avlastning har økt betrakterlig de siste årene. Det er behov for ekstra avlastning i Avlastning for barn og unge inntil fylte 18 år, og en midlertidig avlastning for voksne, over 18 år Tiurveien avlastning har ledige hybler, som er egnet for botrening o.l. Kan benyttes som voksenavlastning/botrening i påvente av utflytting i egen leilighet Tenke gruppesammensetning i avlastningsboligene ut fra brukernes individuelle behov og faglige vurderinger, samt aldersadekvate tilbud Godt tilrettelagte avlastningsboliger med hjemlig preg og atmosfære, samt fysisk tilrettelagt med mulighet for lek og utfoldelse, ro og trygghet. Utearealer/beliggenhet som gir mulighet for aktiv/varierte fritidstilbud. Mulighet for sansestimulering for den svakeste bruker gruppen f.eks sanserom(snozelen), boblebad etc sommerferiene. Ikke gjennomført, bortsett fra at det i dag er to personer som har avlastning i sykehjem. Tiurveien avlastning har ikke hybler ledig nå. Planlagt avbenyttelse ikke mulig. Gjennomføres. Avlastningsboligene, som benyttes i dag er ikke godt nok tilrettelagt. Virksomheten ønsker sammenslåing av Stadiontunet avlastning og Tiurveien Avlastning i et nytt bygg tilrettelagt for alle grupper Budsjett som gir rom for å gi ekstra avlastning i skoleferier, da spesielt sommerferier. Budsjettet for 2011 ivaretar dagens situasjon, men ikke en økning i behov. Vedtak fattes av Tildelingskontor. Samhandlingsprosedyre OK- HS: alle må nå ta 4 uker fri fra skole/barnehage på sommeren- >Dette pga føringer i barnehage og opplæringsloven. Virksomheten vurderer det som beklagelig da virksomheten mener det burde vært vurdert fra bruker/eleven behov. Status - "Rett tjeneste til rett tid" 4 av 10 Side 10

11 Privat avlastning Avlastningen disponerer egen bil til bruk på fritiden,og/eller TT- kort til bruk under avlastningsopphold At grunnbemanningen er tilpasset for å imøtekomme hver enkelt brukers behov Bred og tverrfaglig kompetanse hos personalet og mulighet til å leie inn kompetanse ved behov, samt avlønning ut fra kompetanse. Prioritere faglighet og kvalitet på tjenestene. Tilsyn/kontroll av driften j.fr tidligere tilsyn ved representant fra Fylkesmannen Opprette 100 % stilling som skal jobbe med privat avlastning, rekruttering og oppfølging Jevnlig rekruttering, veiledning og oppfølging av avlastningsfamilier Danne nettverk av avlastningsfamilier, som kan støtte hverandre og motta felles veiledning Ansvarsforsikring og økt lønn slik at arbeidet som privat avlaster får en høyere status. Letter rekruttering av personer med erfaring, kompetanse og personligegnethet, og å kunne beholde dem over tid. Voksne over 18 år som kommunen ikke klarer å skaffe privatavlastning til, må få tilbud i foreslått nyopprettet voksenavlastning i påvente av privatavlastning eller egen bolig. Dette er ikke gjennomført. Dette gjennomføres Dette gjennomføres. Det var tilsyn 2009 I dag er det en 50 % stilling som arbeider på dette området Behovet styrer hvor ofte dette gjennomføres. Familiesentrene ivaretar noe av dette. Dette må nå være opp til hver enkelt familie. Felles veiledning må da bli på tema Miljøarbeider lønn er vanlig. Behov for å gi miljøterapeut lønn ved behov for denne kompetansen. Det er ikke opprettet voksenavlastning. Status - "Rett tjeneste til rett tid" 5 av 10 Side 11

12 Tabell over forslag til tiltak barnehage, skole/skolefritidsordning, voksenopplæring, arbeid og dagtilbud Område Tiltak i plan Status Systemutvikling for å sikre langtidsplanlegging Etablere et system i HS- og OK- avdelingen for registrering av nyfødte barn med nedsatt funksjonsevne i kommunen HS og OK avdelingen(barnehagekontoret) utarbeider retningslinjer knyttet til problemstillinger knyttet til dagtilbud og arbeid. Dette gjelder bl.a. fleksibilitet i forhold til ansatte ved barns sykdom) Samarbeidsrutiner ved alle overganger fra svangerskap til vidergående skole sikrer langtidsplanlegging fram til ungdommen er begynt i videregåendeskole. Etablere et system for å sikre langtidsplanlegging for en god overgang fra videregående skole og ut i arbeidslivet eller et dagsentertilbud. Oppretting av Tverretatlig samarbeidsgruppe med ansvar for å følge opp alle med behov for tilrettelagt arbeid og/eller dagtilbud. Samarbeidsgruppen kan bestå av fast representant fra: NAV arbeid og trygd Tildelingskontoret Bodø produksjonssenter Prosjekt Veiviseren er i gang. Samarbeid HS og OK avd.handlingsplaner i OK og HS Etablert samarbeidsmøte mellom barneavdelingen(før utskrivning), helsesøster og Tildelingskontor. Dette fungerer ikke helt godt ennå. Ikke god nok kommunikasjon mellom NSS og Tildelingskontoret. Det er etablert en arbeidsgruppe i forhold til Barn med spesielle behov, som består av; leder Tildelingskontoret, leder Dag- oppsøkende Rehabilitering, leder Avlastning- dagtilbud, ledende helsesøster og representant for PPT. Arbeidsgruppen arbeider med handlingsplaner/prosedyrer for helhetlig tilbud. Arbeidsgruppe Barn med spesielle behov J.fr punkt ovenfor Individuell plan tidlig skal ivareta dette. Råd for funksjonshemmede tar del i kommunens evaluering av samarbeidsrutiner for å sikre at barn og unge med nedsatt funksjonsevne er godt ivaretatt. Prosedyre NAV- vidergående skole HS. Det er opprettet ansvarsgruppe for hver enkelt bruker. Ansvarsgruppen består av følgende representanter: Den det gjelder Foreldre Tildelingskontoret Skolen Sfo? Status - "Rett tjeneste til rett tid" 6 av 10 Side 12

13 Symra dagsenter Bodø voksenopplæring PPT for vidergående skole Bodø videregående skole Bodin videregående skole Tilbud før og etter skoletid Kompetanseutvikling Elever i ungdomskolen og videregående skole sikres et kommunalt tilbud før og etter skoletid og når skolen er stengt pga. planleggingsdager og ferier BPA(brukerstyrte personlig assistenter kan ha arbeidsoppgaver knyttet til SFO- tilbudet fra 4. klasse til og med videregående skole. Tilbudet kvalitetsikres i samarbeid mellom HS og OK avdelingen. Dette utvikles overtid til et forutsigbart og fleksibelt tilbud med gode muligheter for individuell tilrettelegging og nettverksbygging. Aktiv hverdag, Bodø naturskole og Kulturskolen inviteres inn i drøftinger om tilbud, speseilt i forhold til skolen planleggingsdager. Det åpnes for flere yrkesgrupper i skole og SFO slik at kvaliteten i tilbudene styrkes Tilgjengelig musikkterapeut i skolen Deltakere i TAKTprogrammet inviteres inn i HS har det økonomiske ansvaret. Det vurderes hvorvidt OK burde overta ansvaret, for å kunne gi et mer oversiktlig og godt tilbud. I dag er det for mye tilfeldig tilrettelegging. SFO til videregående elever gis i Symra dagsenter. I påvente av Notveien aktivitetssenter er ferdig har ikke Symra dagsenter areal kapasitet. Virksomheten gir også SFO tilbud til grunnskole elever der skolen ikke tilpasser arbeidstid etter elev/familiens behov. SFO tilbudet om sommeren gis i avlastningene eller på Symra dagsenter. Samhandlingen mellom skole/ HS og OK vurderes å være for dårlig Dette er ikke gjennomført. Det er mer vanlig å ansette barnevernspedagog i skole og SFO. Det er fortsatt behov for styrking av den miljøterapeutiske kompetanse i skolen. Dette er ikke gjennomført. TAKT programmet var 2 årig fra Det arbeides med dette i Status - "Rett tjeneste til rett tid" 7 av 10 Side 13

14 Dagtilbud og arbeid arbeidet med kompetanseutvikling i samarbeid med sine ledere Tildelingskontoret og NAVarbeid vurderer om noen saksbehandlerer skal ha spesielt ansvar for å følge opp mennesker med utviklingshemming Kommunen avklarer raskt videre samarbeidsavtale med Bopro Et formalisert samarbeid mellom Bopro og Symra dagsenter opprettes. Samordning av aktiviteter som tilbys ved Bopro og Symra dagsenter. Bopro as og Symra dagsenter utvides for å kunne møte det økende behovet. Kommuneplassene ved Bopro utvikles i eksterne lokaler Utvikle tilbud som supplement til Bopro og Symra dagsenter. Arbeide for å utvide antall tilrettelagte arbeidsplasser i ordinære bedrifter. Grønn omsorg eller lignende tilbud Alle mennesker med nedsatt funksjonsevne, som fortsatt bor hjemme skal få et tilbud utenfor hjemmet, i form av dagtilbud eller arbeid, Symra dagsenter bygger om eksisterende lokaler for å kunne ta i mot flere brukere. Det vurderes av HSavdelingen om en del av lokalene ved Vollen sykehjem kan utvikles som et midlertidig tilbud til eldre bruker arbeidsgruppen som er dannet mellom HS og OK i forhold til barn med spesielle behov. Tildelingskontoret har det. NAV har det ikke. Kommunaldirektøren har årlige avtaler. Avtale for 2011 ok. Det er etablert samarbeid mellom Symra og Bopro(inntil 13 kommunale plasser i Bopro) Det er behov for å sette fokus på aktivitetstilbud, hvilke type aktivitetstilbud det er behov for fremover, samt størrelsen på behovet. Virksomheten kjøper fortsatt plass ved Bopro til brukere som har et behov for dagtilbud. HS betaler alt av utgifter. Bør driftes av HS selv, forutsatt arealer/økonomi? Høy etterspørsel etter aktivitetstilbud. Notveien tilrettelegges som et alternativ aktivitetstilbud frem til Tilbudet må utredes om bygges opp og sees i sammenheng med aktiviteter i Bopro, Virksomhetens ledelse samles ved samlokalisering i Notveien. Grønn omsorg er foreslått avviklet i Rådmannens budsjettforslaget for Kommunen prøver å tilrettelegge for å imøtekomme behovet, men kvaliteten på tilbudet,(antall timer for de som bor i heldøgnsbolig)vurderes av virksomheten å ikke være god nok. Individuelle behov bør i varetaes. Denne straksløsningen i planen er utgått på dato. Se plan knyttet til Notveien. Ikke gjennomført. Status - "Rett tjeneste til rett tid" 8 av 10 Side 14

15 Ferie og fritid Område Tiltak i plan Status Fritid Grupper med spesielle behov skal prioriteres når det skal tildeles gymlokaler, idrettsanlegg og svømmebassenger, samt tidspunkter til gruppeaktiviteter Kommunens idrettsanlegg skal være tilgjengelig for og tilpasset funksjonshemmede Aktiv hverdag har etablert samarbeid med Helsesportlaget, som har startet svømmetilbud til de som klarer seg selv, en dag i uka i Nordlandsbadet. Byggetekniske krav i forhold til tilgjengelighet ivaretar dette. Kommunen tar initiativ for å drøfte med idrettskolene behov for tiltak for å inkludere barn med spesielle behov, både i de vanlige aktiviteter og som eget tilbud Kommunen tar initiativ til dialog med frivillige organisasjoner, samt idrettskretsen om rammebetingelser for organisasjonenes vellykkede medvirkning til utvikling og drift av tiltak, og hva kommunen kan bidra med til å sikre rammebetingelser. Planlegging av nye lokaler for Basis igangsettes av det rette organ som prioritert oppgave, med sikte på gjennomføring innen 3 år. Kommunen revurderer prosessene ang tjenesteplaner som utarbeides for alle personer hvis bistandsbehov er imøtekommet ved tjenester knyttet til boliger, hjemmetjeneste og eller støttekontakt. Planene utvides slik at behovet for Aktiv hverdag har startet: Aktivitetsgruppe(biljard) en kveld i uken. dag 8-9 unge. Identitetsstyrkende tiltak hver tredje uke, nylig startet(samarbeid med videregående skole). Bowling en kveld i uken Aktivitetsgruppe en ettermiddag i uken for ungdom med lettere type funksjonsnedsettelser. Aktiv hverdag har styrket samarbeidet med Symra dagsenter(biljardklubben), OK sommer sammen, støttekontakt + økonomisk samarbeid Ikke gjennomført. Det er fortsatt behov for nye og større lokaler. Det er fokus på brukerstyring. Det er pusset litt opp. Dette ivaretas i Individuell plan Status - "Rett tjeneste til rett tid" 9 av 10 Side 15

16 Ferie bistand til ferie og fritidsaktiviteter beskrives. Tjenestemottakeren med pårørende eller hjelpeverge sikres deltakelse i planarbeidet. Planarbeid og oppfølging, vedlikehold og videreutvikling av planene kvalitetssikres. Aktiv hverdag styrkes med 50 % stilling Bratten Aktivitetspark styrkes med 50 % stilling Kulturskolen 30 % stilling assistent. Kompetanseutvikling lærere. Støttekontakt koordinator 100 % stilling Utvidelse og styrkning av sommer sammen Kommunen skal prioritere et vist antall sommerjobber for personer med funksjonsnedsettelser, f.eks oppfordre NAV til å organisere kortids sommerarbeid for ungdom. Kommunen fastsetter hva veiledende norm for ledsager på feriereise skal være for personer med funksjonsnedsettelser. Deretter revurderer kommunen veiledende normer for hvilke utgifter som dekkes og på hvilke betingelser, dog må individuell vurdering legges til grunn for den enkelte Ikke gjennomført. Gjennomført. Ikke gjennomført. I dag arbeider støttekontaktkoordinator 50 % med ordningen. En viss utvidelse i forhold til økonomi, I dag er det tre medarbeidere som arbeider med dette i 4 uker. Samarbeid med støttekontakt, fagkoordinator. Bodø bydrift arrangerer sommerjobber,som de kaller Miljøpatruljen, hvor de arrangerer jobb til ni ungdommer mellom 16 o 18 år. To av disse ni plassene prioriteres fast til personer med funksjonsnedsettelser. NAV organiserer innimellom kortids sommerarbeid for ungdom. Det er laget retningslinjer for ledsager på feriereise. Ledsager feriereiser foreslåes avviklet i budsjettforslaget for 2011 Status - "Rett tjeneste til rett tid" 10 av 10 Side 16

"Rett tjeneste til rett tid" - status

Rett tjeneste til rett tid - status Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2010 61734/2010 2010/1403 6 F00 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 25.01.2011 11/1 Eldrerådet 24.01.2011

Detaljer

Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra 18.11.2010 og 08.12.2010. Årets budsjettutfordringer ved Nils Are Jonsplass

Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra 18.11.2010 og 08.12.2010. Årets budsjettutfordringer ved Nils Are Jonsplass Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 27.01.2011 Tidspunkt: Kl. 10:00 Komite for helse og sosial Rådhuset, formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Komite for

Detaljer

Møteinnkalling. Komite for helse og sosial. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Bodø fengsel Merk møtested! Dato: Tidspunkt: Kl. 10.

Møteinnkalling. Komite for helse og sosial. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Bodø fengsel Merk møtested! Dato: Tidspunkt: Kl. 10. Møteinnkalling Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Bodø fengsel Merk møtested! Dato: 26.08.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Komite for

Detaljer

Møteinnkalling. Orientering Sissel Hoseth og Dag-Christer Røberg vil orientere om arbeidet med Ruspolitisk handlingsplan. Ruspolitisk råd.

Møteinnkalling. Orientering Sissel Hoseth og Dag-Christer Røberg vil orientere om arbeidet med Ruspolitisk handlingsplan. Ruspolitisk råd. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Ruspolitisk råd Rådhuset, Blåsalen Dato: 28.09.2010 Tidspunkt: 12:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes politisk sekretariat v/vibeke Nikolaisen telefon 75 55 50

Detaljer

Dag- og aktivitetssenter gjennomgang

Dag- og aktivitetssenter gjennomgang Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.12.2016 92373/2016 2016/7355 H35 Saksnummer Utvalg Møtedato Ruspolitisk råd 19.01.2017 Råd for funksjonshemmede 19.01.2017 Eldrerådet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Virksomhetsleder ved Korttidsavdelingen. Godkjenning av innkalling, saksliste og møteprotokoll fra og

Virksomhetsleder ved Korttidsavdelingen. Godkjenning av innkalling, saksliste og møteprotokoll fra og Møteprotokoll Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.01.2011 Tidspunkt: Kl. 10:00 14:30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Hild-Marit Olsen Leder AP Kjell

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Lengst mulig i eget liv - i eget hjem - pilotprosjekt

Lengst mulig i eget liv - i eget hjem - pilotprosjekt Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.10.2011 63556/2011 2011/8685 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/13 Arbeidsmiljøutvalget HS 16.11.2011 11/8 Eldrerådet 14.11.2011 11/6

Detaljer

Det blir møte i Godtgjøringsutvalget rett etter Organisasjonsutvalget. Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra

Det blir møte i Godtgjøringsutvalget rett etter Organisasjonsutvalget. Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: Kl. 10:00 Organisasjonsutvalget Rådhuset, Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Organisasjonsutvalget,

Detaljer

Tjeneste erklæring institusjonstjenesten

Tjeneste erklæring institusjonstjenesten Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2009 61621/2009 2009/7100 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 16.11.2009 09/20 Eldrerådet 17.11.2009 09/23 Komite

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802466 : E: 221 A22 &70 : Ingvar Torsvik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 14.04.2008 36/08 Bystyret

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende fra administrasjonen møtte:

Møteprotokoll. Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Blåsalen på rådhuset Dato: 24.08.2009 Tidspunkt: 13:00 15.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Diana Johnsen Leder Alan Hutchinson Medlem Liv

Detaljer

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkiv: Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for oppvekst og utdanning

Detaljer

Saksframlegg. TILSYN UTENOM SKOLETID FOR FUNKSJONSHEMMEDE ELEVER Arkivsaksnr.: 05/26755

Saksframlegg. TILSYN UTENOM SKOLETID FOR FUNKSJONSHEMMEDE ELEVER Arkivsaksnr.: 05/26755 Saksframlegg TILSYN UTENOM SKOLETID FOR FUNKSJONSHEMMEDE ELEVER Arkivsaksnr.: 05/26755 Forslag til innstilling: Bystyret gir sin tilslutning til rådmannens tiltak for å tilrettelegge tilsynsordninger utenom

Detaljer

EG LIGE IKKJE Å SKRØYDA, MEN EG JOBBE I KOMMUNEN!

EG LIGE IKKJE Å SKRØYDA, MEN EG JOBBE I KOMMUNEN! EG LIGE IKKJE Å SKRØYDA, MEN EG JOBBE I KOMMUNEN! Virksomheten Dagsenter & avlastning Dagsenter og avlastning Marit Larsen Lode Virksomhetsleder Sekretær Fagleder Veiledningsteamet Fagleder Madla barneog

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Orientering:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Orientering: Møteprotokoll Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Bystyresalen på rådhuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 10:00 15.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Marianne Haagensen Øien Leder AP Rolf

Detaljer

09/22 Komite for helse og sosial 19.11.2009 09/21 Eldrerådet 17.11.2009 Råd for funksjonshemmede 16.11.2009 09/179 Bystyret 10.12.

09/22 Komite for helse og sosial 19.11.2009 09/21 Eldrerådet 17.11.2009 Råd for funksjonshemmede 16.11.2009 09/179 Bystyret 10.12. Tildelingskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 30.10.2009 60838/2009 2008/4319 151 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/22 Komite for helse og sosial 19.11.2009 09/21 Eldrerådet 17.11.2009 Råd

Detaljer

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 31.08.2015 Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtetid: 10:00 Møteinnkalling for Eldrerådet Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune.

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Hjemmel: Vedtatt i xxx kommune xx.xx.2017 med hjemmel i lov

Detaljer

Orientering fra HO avdelingen dagliglivstjenester for personer med funksjonsnedsettelser.

Orientering fra HO avdelingen dagliglivstjenester for personer med funksjonsnedsettelser. Møteprotokoll Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Blåsalen Moloveien 16, 6.etg. Dato: 17.11.2016 Tidspunkt: 09:00 11:30 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Gunn Strand Hutchinson Leder

Detaljer

Bedre BPA - om alternativ organisering av brukerstyrt personlig assistanse

Bedre BPA - om alternativ organisering av brukerstyrt personlig assistanse Tildelingskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.05.2013 35080/2013 2013/3384 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet 03.06.2013 Råd for funksjonshemmede 04.06.2013 13/5 Ruspolitisk råd 04.06.2013

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Verdal 3. juni 2011 Bakgrunn Rådmannen har på bakgrunn av signaler fra politisk hold besluttet

Detaljer

Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Ruspolitisk råd Rådhuset, Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 12:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Ruspolitisk råd, Torill Kristiansen telefon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN MØTEINNKALLING Utvalg: Bystyrekomiteen for helse og sosiale virksomheter Møtested: Bystyresalen Møtedato: 30.09.2004 Klokkeslett: kl.0900 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94

Detaljer

Planprogram Helse-, omsorgs- og sosialplan

Planprogram Helse-, omsorgs- og sosialplan Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.02.2017 9640/2017 2015/427 144 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 02.03.2017 Ruspolitisk råd 02.03.2017 Eldrerådet

Detaljer

Presentasjon av koordinerende enhet i Steinkjer kommune. Samhandlingsmøtet psykiatri 5.juni 2014

Presentasjon av koordinerende enhet i Steinkjer kommune. Samhandlingsmøtet psykiatri 5.juni 2014 Presentasjon av koordinerende enhet i Steinkjer kommune Samhandlingsmøtet psykiatri 5.juni 2014 Koordinerende enhet Servicetorget i rådhuset Lover og forskrifter Koordinerende enhets funksjon og ansvar

Detaljer

Saksframlegg. OMSORGSLØNN TIL FORELDRE SOM HAR SÆRLIG TYNGENDE OMSORGSOPPGAVER FOR EGNE BARN. Arkivsaksnr.: 05/16556

Saksframlegg. OMSORGSLØNN TIL FORELDRE SOM HAR SÆRLIG TYNGENDE OMSORGSOPPGAVER FOR EGNE BARN. Arkivsaksnr.: 05/16556 Saksframlegg OMSORGSLØNN TIL FORELDRE SOM HAR SÆRLIG TYNGENDE OMSORGSOPPGAVER FOR EGNE BARN. Arkivsaksnr.: 05/16556 Forslag til innstilling: Bystyret slutter seg til de foreslåtte retningslinjer for tildeling

Detaljer

Bodø legevakt - evaluering

Bodø legevakt - evaluering Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.12.2011 76479/2011 2010/6113 G21 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/1 Eldrerådet 23.01.2012 12/1 Ruspolitisk råd 24.01.2012 12/1 Råd

Detaljer

Oppvekstsatsingen statusrapport

Oppvekstsatsingen statusrapport Fellesadministrasjonen, avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.02.2012 11541/2012 2012/1518 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/16 Komitè for levekår 08.03.2012 Oppvekstsatsingen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 07.06.2010 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 07.06.2010 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 07.06.2010 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455188 eller POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

PPT - status. Saksframlegg. Sammendrag. Saksopplysninger. Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03.

PPT - status. Saksframlegg. Sammendrag. Saksopplysninger. Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03. Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.02.2012 10331/2012 2012/1329 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03.2012 PPT -

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 08/24 Komite for helse og sosial 13.11.2008 08/24 Bystyret 11.12.2008

Saksnummer Utvalg Møtedato 08/24 Komite for helse og sosial 13.11.2008 08/24 Bystyret 11.12.2008 BODØ KOMMUNE Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.10.2008 60278/2008 2008/7118 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/24 Komite for helse og sosial 13.11.2008 08/24 Bystyret 11.12.2008 Orientering

Detaljer

Tverlandet kommunedelsutvalg

Tverlandet kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 19.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Tverlandet kommunedelsutvalg Tverlandet Samfunnshus, møterom Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat,

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Bodø rådhus, formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 10:00 15:35

BODØ KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Bodø rådhus, formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 10:00 15:35 BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Bodø rådhus, formannskapssalen Dato: 28.02.2008 Tidspunkt: 10:00 15:35 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Tone Magnussen Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 1300 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 1300 SAKLISTE Lillehammer kommune Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.01.2016 Tid: 1300 Eventuelt forfall

Detaljer

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11026/2012 2012/1442 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/4 Eldrerådet 05.03.2012 Ruspolitisk råd 06.03.2012 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Blåsalen Dato: Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Blåsalen Dato: Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Rådhuset Blåsalen Dato: 21.10.2015 Tidspunkt: 12:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Saksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider.

Saksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider. Saksframlegg Arkivsak: 14/1791-1 Sakstittel: BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER - 2014 K-kode: F30 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Kommunestyret Rådmannens tilråding

Detaljer

Eldres Råd Møteprotokoll

Eldres Råd Møteprotokoll Eldres Råd Møteprotokoll Utvalg: Eldres Råd Møtested: 1. etg. v/heisen, rom 1068, Levanger Rådhus Dato: 27.08.2007 Tid: 10:00 11.30 Følgende medlemmer var tilstede: Sven Tangen, leder Inger Sandberg, nestleder

Detaljer

Saksframlegg. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten:

Saksframlegg. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten: Saksframlegg DAGTILBUD - MÅL OG INNHOLD Arkivsaksnr.: 10/2594 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten: 1. Dagtilbudstjenesten

Detaljer

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 07.12.2015 Møtested: Trøgstadheimen Bo- og servicesenter Møtetid: 10:00 Møteinnkalling for Eldrerådet Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

Handlingsplan for mennesker med utviklingshemming

Handlingsplan for mennesker med utviklingshemming Handlingsplan for mennesker med utviklingshemming 2017-2020 Bystyrekomitè for oppvekst og utdanning Bystyrekomitè for helse, sosial og omsorg 17. oktober 2017 1 Definisjon Mennesker med utviklingshemming

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: 12.08.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96 38 til Eva Swane som sørger

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Vollsletta sykehjem Dato: 19.03.2009 Tidspunkt: 10:00

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Vollsletta sykehjem Dato: 19.03.2009 Tidspunkt: 10:00 BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Vollsletta sykehjem Dato: 19.03.2009 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat v/linda

Detaljer

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.01.2012 1553/2012 2011/2133 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/2 Eldrerådet 23.01.2012 12/2 Råd for funksjonshemmede 24.01.2012 12/2

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/16 Eldrerådet 05.12.2012 12/59 Komitè for levekår 13.12.2012 12/194 Bystyret

Detaljer

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering.

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering. Bestillerkontoret Bestillerkontorets oppgaver Bestillerkontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Ved mottak av søknad, vil bestillerkontoret innhente nødvendige

Detaljer

Videreføring av arbeidspraksistilbudet "Bra Ungdom"

Videreføring av arbeidspraksistilbudet Bra Ungdom Bratt'n Aktivitetspark Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.05.2012 31066/2012 2012/3824 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/42 Komitè for levekår 07.06.2012 Bystyret 21.06.2012 Videreføring av arbeidspraksistilbudet

Detaljer

Levekår og barnefattigdom. Status og tiltak i Bodø kommune

Levekår og barnefattigdom. Status og tiltak i Bodø kommune Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2015 77061/2015 2014/5618 X06 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 24.11.2015 Bystyret 10.12.2015 Levekår og barnefattigdom.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

MØTEPROTOKOLL. Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 14.11.2013 Tid: 09:00 13:25 Til stede på møtet Medlemmer:

Detaljer

Møteinnkalling. Godtgjøringsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: Etter møtet i organisasjonsutvalget

Møteinnkalling. Godtgjøringsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: Etter møtet i organisasjonsutvalget Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Godtgjøringsutvalget Rådhuset Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: Etter møtet i organisasjonsutvalget Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Dato: Møtested: Kommunestyresalen Tid: 18:00 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Dato: Møtested: Kommunestyresalen Tid: 18:00 SAKSLISTE 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Dato: 26.08.2015 Møtested: Kommunestyresalen Tid: 18:00 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 48/15 15/1476 BEHOV FOR BOLIGER

Detaljer

Komite for oppvekst og kultur

Komite for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg: Komite for oppvekst og kultur Møtested: Tverlandet Samfunnshus (Ta av til høyre ved lyskrysset og til venstre mot Tverlandet kirke). Dato: 26.08.2010 Tidspunkt: 10:00 Forfall med

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Forfall med angivelse av forfallsgrunn

Detaljer

Vedtekter for råd for funksjonshemmede fra 2012

Vedtekter for råd for funksjonshemmede fra 2012 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.12.2011 71983/2011 2010/1165 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/10 Råd for funksjonshemmede 06.12.2011 12/4 Komitè for levekår 26.01.2012

Detaljer

Hva vet vi om levevilkårene for mennesker med utviklingshemming i dag?

Hva vet vi om levevilkårene for mennesker med utviklingshemming i dag? Hva vet vi om levevilkårene for mennesker med utviklingshemming i dag? Anna Bjørshol, seksjonssjef, Bufdir Ledersamling for nasjonale fagnettverk for barn og voksenhabilitering Drammen 18.-19. september

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Heggin 3 Møtedato: 24.03.2014 Tid: 18.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Heggin 3 Møtedato: 24.03.2014 Tid: 18.00 EIDSBERG KOMMUNE Råd for funksjonshemmede MØTEINNKALLING 13.03.2014/MSL Møtested: Heggin 3 Møtedato: 24.03.2014 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Mimi Slevigen innen torsdag 20.03.14 kl. 13.00 tlf.

Detaljer

Pilot prosjekt - innføring av Hverdagsrehabilitering i hjemmetjenesten - rapportering

Pilot prosjekt - innføring av Hverdagsrehabilitering i hjemmetjenesten - rapportering Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2012 56364/2012 2011/8685 F20 Saksnummer Utvalg Møtedato Arbeidsmiljøutvalget HS 14.11.2012 12/11 Eldrerådet 08.10.2012

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: Etter Formannskapsmøte

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: Etter Formannskapsmøte Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Rådhuset, Formannskapssalen Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: Etter Formannskapsmøte Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Valgstyret, Svein

Detaljer

Saksprotokoll i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Karl Wilhelm Nilsen, H, fremmet følgende forslag:

Saksprotokoll i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Karl Wilhelm Nilsen, H, fremmet følgende forslag: Saksprotokoll i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg - 11.08.2009 Karl Wilhelm Nilsen, H, fremmet følgende forslag: Som medlemmer i utvalget oppnevnes: Steinar Gundersen, V, Lill Jorunn B. Larsen, KrF, Liv

Detaljer

Saksframlegg. AVLASTNINGSTILBUD TIL VOKSNE PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Arkivsaksnr.: 11/34129

Saksframlegg. AVLASTNINGSTILBUD TIL VOKSNE PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Arkivsaksnr.: 11/34129 Saksframlegg AVLASTNINGSTILBUD TIL VOKSNE PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Arkivsaksnr.: 11/34129 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet tar sak om avlastningstilbud

Detaljer

Moloveien 16, 6. et. Formannskapssalen

Moloveien 16, 6. et. Formannskapssalen 24.01.2017 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 31.01.2017 Tidspunkt: 10:00 Organisasjonsutvalget Moloveien 16, 6. et. Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat,

Detaljer

Tverlandet kommunedelsutvalg. Tverlandet samfunnshus, møterommet

Tverlandet kommunedelsutvalg. Tverlandet samfunnshus, møterommet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 19:00 Tverlandet kommunedelsutvalg Tverlandet samfunnshus, møterommet Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat,

Detaljer

Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra 27.04.2009. Saksliste

Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra 27.04.2009. Saksliste Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.06.2009 Tidspunkt: Kl. 18:30 Innstranda Bydelsutvalg Hunstad kultursenter, Lillesalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Innstranda

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 15/1829-21 Arknr.: H41 &40 Saksbehandler: Ingvild Belck-Olsen BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 4/16 08.02.2016 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/16 08.02.2016

Detaljer

Gjerstad kommune Møteinnkalling

Gjerstad kommune Møteinnkalling Gjerstad kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldreråd Møtested: møterommet i 1. etasje, Kommunehuset Dato: 22.05.2017 Tid: 14:30 Eventuelle lovlige forfall meldes til utvalgssekretær, Kai Høgbråt, tlf.: 37

Detaljer

Evaluering av samarbeidsavtalen med Nordlandssykehuset HF

Evaluering av samarbeidsavtalen med Nordlandssykehuset HF Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.07.2013 49990/2013 2011/8262 025 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Eldrerådet 26.08.2013 13/9 Ruspolitisk råd 27.08.2013 13/15 Råd

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Komite for helse og sosial Rådhuset, formannskapssalen Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 10:00 14.30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Hild-Marit Olsen Medlem uten AP Erling

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 05.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Orientering:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Orientering: Møteprotokoll Utvalg: Komitè for levekår Møtested: Formannskapssalen Rådhuset Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 12:00 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Else-Marie Torp Leder KRF Jonny Gulbrandsen

Detaljer

Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: Tidspunkt: 13:00

Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: Tidspunkt: 13:00 Halden kommune Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 15.05.2017 Tidspunkt: 13:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

NOU 2016:17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming

NOU 2016:17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming NOU 2016:17 På lik linje Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming Bakgrunn Utviklingshemmede har vært utsatt for omfattende diskriminering og overgrep. Sentralinstitusjoner

Detaljer

Den som yter omsorg for eldre, funksjonshemmede eller andre pleietrengende

Den som yter omsorg for eldre, funksjonshemmede eller andre pleietrengende Avlasting for barn Generelt Fagområde Alle tjenester A-Å Omsorg Beskrivelse Har du omsorgsoppgaver som gjør at du har behov for avlastning? Kommunen kan for eksempel yte avlastning i form av hjemmehjelp,

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Eldres råd Møtested:, Midtre Gauldal rådhus Dato: 23.08.2010 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Overordnet samarbeidsavtale mellom Bodø kommune og Nordlandssykehuset HF. - Revidert avtaletekst og revidert mandat for OSO

Overordnet samarbeidsavtale mellom Bodø kommune og Nordlandssykehuset HF. - Revidert avtaletekst og revidert mandat for OSO Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.03.2015 23203/2015 2011/8262 025 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/29 Bystyret 07.05.2015 15/9 Komitè for levekår 14.04.2015 15/5 Eldrerådet

Detaljer

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Utvalg: Møtested: Tverlandet samfunnshus, Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Utvalg: Møtested: Tverlandet samfunnshus, Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Tverlandet lokalutvalg Møtested: Tverlandet samfunnshus, Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 13:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Tverlandet lokalutvalg,

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Saksliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 16.06.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.09.2015 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester Utkast! Kriterier og ventelister

Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester Utkast! Kriterier og ventelister Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester Utkast! Kriterier og ventelister Kristiansen Bente Innholdsfortegnelse Bakgrunn for ny forskrift

Detaljer

Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser

Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser 2015-2016 Bydel Alna Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser 2015-2016 Lokal

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 24/06 06/883 HAUGATUN BARNEHAGE - SØKNAD OM STØTTE TIL DIGITALE VERKTØY

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 24/06 06/883 HAUGATUN BARNEHAGE - SØKNAD OM STØTTE TIL DIGITALE VERKTØY Sak 23/06 Utvalg: LIVSLØP Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2006 Tid: kl.09.00 MØTEINNKALLING Mulige forfall meldes snarest til tlf. 72 46 00 00, Rådmannskontoret. Saksliste blir også utsendt

Detaljer

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Rådhuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 13:00 14:45 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Nils Bøe Leder Inger Johanne Jentoft Nestleder Ellen Kjellmo Per

Detaljer

Møteinnkalling. Godtgjøringsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Godtgjøringsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Godtgjøringsutvalget Moloveien 16 Blåsalen Dato: 22.11.2016 Tidspunkt: Etter møtet i organisasjonsutvalget Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat,

Detaljer

Kommunaldirektør helse- og sosialavd. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 27.09.2010 ble godkjent.

Kommunaldirektør helse- og sosialavd. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 27.09.2010 ble godkjent. Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Rådhuset. Blåsalen Dato: 15.11.2010 Tidspunkt: 12:00 14:00. Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Lillian Eck Hansen Leder Einar Brodersen Nestleder Bjørn Hagen

Detaljer

Sosialtjenesten - endring av delegasjonsreglement

Sosialtjenesten - endring av delegasjonsreglement Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.09.2009 51507/2009 2009/6045 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/9 Ruspolitisk råd 29.09.2009 09/15 Komite for helse og sosial 01.10.2009

Detaljer

Saksframlegg. HØRING - FORSLAG TIL STERKERE RETTIGHETSFESTING AV ORDNINGEN MED BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE K-kode: F22

Saksframlegg. HØRING - FORSLAG TIL STERKERE RETTIGHETSFESTING AV ORDNINGEN MED BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE K-kode: F22 Saksframlegg Arkivsak: 07/1345 Sakstittel: Saken skal behandles av: Eldrerådet HØRING - FORSLAG TIL STERKERE RETTIGHETSFESTING AV ORDNINGEN MED BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE K-kode: F22 Hovedutvalg

Detaljer

Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00

Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00 Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Marit E Johansen, telefon 69306167,

Detaljer

Lærernes arbeidsoppgaver - tidstyver

Lærernes arbeidsoppgaver - tidstyver Grunnskolekontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2017 18057/2017 2017/8866 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 07.06.2017 Bystyret 15.06.2017 Lærernes

Detaljer

Strategidokument for Bolig med bistand 2014-2017. Ullensaker kommune Fagområdet Helse og sosialomsorg

Strategidokument for Bolig med bistand 2014-2017. Ullensaker kommune Fagområdet Helse og sosialomsorg Strategidokument for Bolig med bistand 2014-2017 Ullensaker kommune Fagområdet Helse og sosialomsorg Innhold 1 Innledning... 2 1.1. Strategiplan for Bolig med bistand... 2 2. Status og utviklingstrekk...

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Nordlandssykehuset HF, Bodø fengsel og Bodø kommune

Samarbeidsavtale mellom Nordlandssykehuset HF, Bodø fengsel og Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.07.2013 46786/2013 2011/8262 025 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/8 Ruspolitisk råd 27.08.2013 13/30 Komitè for levekår 29.08.2013

Detaljer

Forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig i Midtre Gauldal kommune - høring

Forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig i Midtre Gauldal kommune - høring Saksframlegg Arkivnr. F00 Saksnr. 2016/2178-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 6/17 03.04.2017 Utvalg for helse og omsorg 10/17 03.04.2017 Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G31 Arkivsaksnr: 2017/1849-4 Saksbehandler: Arne E Tveit Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Detaljer