Møteprotokoll. Felles kommunestyremøte Kvalsund / Hammerfest og. F2/2017. Antall kommunestyremedlemmer i den nye kommunen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Felles kommunestyremøte Kvalsund / Hammerfest og. F2/2017. Antall kommunestyremedlemmer i den nye kommunen"

Transkript

1 Møteprotokoll Felles kommunestyremøte Kvalsund / Hammerfest og Utvalg: Fellesnemnd fra sak (F8/2017) Møtested: Arktisk kultursenter i Hammerfest Dato: Tid: 14:00 16:10 (servering fra kl. 13:30) Sakskart: F1/2017. Navn på ny kommune og kommunevåpen F2/2017. Antall kommunestyremedlemmer i den nye kommunen F3/2017. Fellesnemndas funksjoner og oppgaver F4/2017. Fellesnemnd og andre utvalg - sammensetning F5/2017. Revisor for fellesnemnda F6/2017. Konstituering av fellesnemnd Etter konstitueringen overtar fellesnemnda regi og ledelse F7/2017. Valg av leder og nestleder i fellesnemnda F8/2017. Valg av representanter til arbeidsutvalg for fellesnemnda F9/2017. Valg av representanter til partssammensatt utvalg F10/2017. Møteplan 2. halvår fellesnemnda

2 Felles kommunestyremøte Faste medlemmer fra Kvalsund som møtte: Navn Ordfører Terje Wikstrøm Ordfører AP Randi Solli Pedersen AP Grete Svendsen AP Ingar Eira AP Robert Wilhelmsen Geir Nesse Vegard Loke Rønning Ellen Birgitta Johansen Jorunn Mikkelsen AP AP KrF KrF SV Yngve Nilsen SV Alf Sakshaug H Faste medlemmer som har meldt forfall: Karl Nikodemussen AP Jan Arvid Johansen Varaordfører KrF Harald Bredesen SV Bente Israelsen SV Varamedlemmer som møtte: Lena Marie Rydningen AP Roald Andreas Nilsen KrF Silje Mikkelsen Sørnes SV Unni Bredesen SV Fra Kvalsund kommunestyre 15 representanter (av 15) Faste medlemmer fra Hammerfest som møtte: Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Tarjei Jensen Bech Varaordfører AP AP Tom-Kristian Tommen Hermo AP Kurt Methi AP Berit Hågensen AP Anne-Mette Bæivi Andreas Gamst Elin Møllmann Holmgren AP AP AP Eva Gebhardt Sjøtun AP Haldis Olsen AP Karl-Tore Andersen AP Wendy Hansen AP Heidi Mauno Sletten AP

3 Luis Alejandro Vargas Moleres Chris Jørgensen Christian Bergeton Klaussen Mauritz Nyberg AP AP AP AP Turid Lien KRF Jan Reidar Ekeland MDG Reidar Johansen Vigdis Guleng SV SV Arne Reidar Myrseth FRP Harald Knudsen H Monique Jørgensen Ole Martin Rønning H H Faste medlemmer som har meldt forfall: Jonas Valle Paulsen AP Grethe E. Johansen SV Maria Reite Nilsen AP Varamedlemmer som møtte: Astrid H. Skancke Jonas Valle Paulsen AP Rosel Olsen Maria Therese Reite Nilsen AP Håkon Follien Grethe E. Johansen SV 28 representanter (av 29) fra Hammerfest. Elin Møllmann Holmgren ankom kl. 14:50 29 representanter (av 29) til stede. Totalt 44 representanter. Fra Fylkesmannen i Finnmark møtte Fylkesmann Ingvild Aleksandersen og assisterende Fylkesmann Stian Lindgård. Fra administrasjonen i Kvalsund kommune møtte Rådmann Gunnar Lillebo Fra administrasjonen i Hammerfest kommune møtte Rådmann Leif Vidar Olsen Fra Hammerfest kommune møtte kommuneadvokat Cathrine Leistad Fra Vest Finnmark kommunerevisjon møtte revisor Solveig Pedersen og revisor Elena Monakn. Protokollfører formannskapssekretær Svanhild Moen

4 Innkalling godkjent Sakene F1 til og med sak F10/17 godkjent. Felles kommunestyret fra og med sak F1 til og med sak F6. Fellesnemnd fra og med sak F7 / Saksliste / dagsorden: Fylkesmannen ledet møte frem til sak F8 / Etter valg av leder og nestleder i Fellesnemnda overtok den nyvalgte leder Marianne Sivertsen Næss og nestleder Terje Wikstrøm ledelsen. Møtet åpnet med kulturinnslag. Fra Kvalsund kommune: Henrik Vaseli Fra Hammerfest kommune: Angelica Bergstrøm og Antti Nissilä. Deretter ble det tatt fellesbilde av alle som var til stede. Fylkesmann Ingvild Aleksandersen startet det ordinære møte med en innledning.

5 F1/2017 NAVN PÅ NY KOMMUNE OG KOMMUNEVÅPEN Fylkesmannens tilrådning: Fellesnemnda avgjør navnevalg og kommunevåpen i ht prosess, og formidler dette til Fylkesmannen i Finnmark. Vedtatt forslag på navn og kommunevåpen oversendes til Kommunalog Moderniseringsdepartementet (KMD) for endelig behandling i Statsråd. Behandling: 43 representanter (av 44) til stede. Terje Wikstrøm fremmet på vegne av AP / Kvalsund følgende forslag: Fellesnemnda avgjør navnevalg og kommunevåpen i ht prosess, og formidler dette til Fylkesmannen i Finnmark. Vedtatt forslag på navn og kommunevåpen oversendes til Kommunalog Moderniseringsdepartementet (KMD) for endelig behandling i Statsråd. Votering: Som forslaget enstemmig vedtatt. Vedtak: Fellesnemnda avgjør navnevalg og kommunevåpen i ht prosess, og formidler dette til Fylkesmannen i Finnmark. Vedtatt forslag på navn og kommunevåpen oversendes til Kommunalog Moderniseringsdepartementet (KMD) for endelig behandling i Statsråd.

6 F2 / 2017: ANTALL KOMMUNESTYREMEDLEMMER I «NYE HAMMERFEST / KVALSUND KOMMUNE» Fylkesmannens tilrådning: Kommunestyrets størrelse for den nye kommunen vurderes av kommunestyrene i Hammerfest og Kvalsund, som gir en innstilling til fellesnemnda. Fellesnemnda tar en endelig beslutning basert på forslagene fra kommunestyrene. Behandling: 44 representanter (av 44) til stede. Marianne Sivertsen Næss fremmet på vegne av AP / Hammerfest følgende forslag: Kommunestyrets størrelse for den nye kommunen vurderes av kommunestyrene i Hammerfest og Kvalsund, som gir en innstilling til fellesnemnda. Fellesnemnda tar en endelig beslutning basert på forslagene fra kommunestyrene. Votering: Som forsalget enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyrets størrelse for den nye kommunen vurderes av kommunestyrene i Hammerfest og Kvalsund, som gir en innstilling til fellesnemnda. Fellesnemnda tar en endelig beslutning basert på forslagene fra kommunestyrene.

7 F3 /17 FULLMAKT OG MYNDIGHET TIL FELLESNEMNDA Fylkesmannens tilrådning: Fellesnemnda skal tilstrebe konsensus i alle saker som angår kommunesammenslåingen for nye Hammerfest/Kvalsund kommune. Fellesnemnda gis fullmakt og myndighet etter Inndelingslova og Kommuneloven: Inngå avtaler på vegne av den nye kommunen Treffe vedtak i enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell art Adgang til å delegere videre myndighet til utvalg eller komiteer opprettet av fellesnemnda Disponere tildelte ressurser og reformstøtte(engangsstøtte) fra staten i forbindelse med kommunesammenslåingen Avgjørelse i valg av hovedmodell for den politiske organiseringen av den nye kommunen. Herunder reglement for de nye politiske og administrative organene og reglement for arbeidsvilkårene i den nye kommunen. Avgjørelse i valg av hovedmodell for administrativ organisering av den nye kommunen. Vedta nytt kommunenavn og kommunevåpen for den nye kommunen. Godkjenne framdriftsplan i sammenslåingsprosessen. Vedta budsjett for sammenslåingsprosessen. Ansvar for det forberedende arbeidet med budsjettet for det første driftsåret etter at sammenslåingen er satt i verk (2020). Gi uttalelser til Fylkesmannen om budsjett og økonomi- og handlingsplan for de to kommunene. Avgjørelse i spørsmål som gjelder lokaliseringen av ulike administrative og tjenesteproduserende enheter i den nye kommunen. Ansette rådmann og revisor i den nye kommunen. Fullmakt til overføring av personell til den nye kommunen. Foreta mindre justeringer i organisering og beskrivelse av prosjektet. Avgjørelse i andre spørsmål knyttet til sammenslåingsprosessen og forhold knyttet til ny kommune. Ansvar for informasjonsarbeid og involvering av innbyggerne under utvikling av den nye kommunen. Uttale seg om saker som er til behandling i folkevalgte organ i kommunen, når sakene blir vurdert å ha betydning for den nye kommunen Konkrete oppgaver til fellesnemnda: Etterspørre og avklare prinsipielle forhold vedrørende sammenslåingsprosessen Ivareta ansatte og tillitsvalgtes medvirkning i sammenslåingsprosessen Fastsette arbeidsgiverpolitikk i den nye kommunen i tråd med medbestemmelse og AML Utgjøre arbeidsgiversiden i felles partssammensattutvalg Utarbeide omstillingsdokument, som legger grunnlag for arbeidsgiverpolitiske momenter til prosessen Foreslå nye satser for offentlige avgifter, gebyrer og egenbetalinger

8 Utarbeide delegeringsreglement for det nye kommunestyret Utarbeide beredskapsplan for den nye kommunen Opprette partsammensattutvalg Ivareta revisjonsordningen for den nye kommunen etter innstilling fra begge kontrollutvalgene Holde kommunestyrene i begge kommunene orientert om sitt arbeid Legge til rette for godt samarbeid mellom kommunestyrene og administrasjonene i begge kommunene fram mot sammenslåing. Behandling: 44 representanter (av 44) til stede. Terje Wikstrøm fremmet på vegne av AP / Kvalsund følgende forslag: Fellesnemnda skal tilstrebe konsensus i alle saker som angår kommunesammenslåingen for nye Hammerfest/Kvalsund kommune. Fellesnemnda gis fullmakt og myndighet etter Inndelingslova og Kommuneloven: Inngå avtaler på vegne av den nye kommunen Treffe vedtak i enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell art Adgang til å delegere videre myndighet til utvalg eller komiteer opprettet av fellesnemnda Disponere tildelte ressurser og reformstøtte(engangsstøtte) fra staten i forbindelse med kommunesammenslåingen Avgjørelse i valg av hovedmodell for den politiske organiseringen av den nye kommunen. Herunder reglement for de nye politiske og administrative organene og reglement for arbeidsvilkårene i den nye kommunen. Avgjørelse i valg av hovedmodell for administrativ organisering av den nye kommunen. Vedta nytt kommunenavn og kommunevåpen for den nye kommunen. Godkjenne framdriftsplan i sammenslåingsprosessen. Vedta budsjett for sammenslåingsprosessen. Ansvar for det forberedende arbeidet med budsjettet for det første driftsåret etter at sammenslåingen er satt i verk (2020). Gi uttalelser til Fylkesmannen om budsjett og økonomi- og handlingsplan for de to kommunene. Avgjørelse i spørsmål som gjelder lokaliseringen av ulike administrative og tjenesteproduserende enheter i den nye kommunen. Ansette rådmann og revisor i den nye kommunen. Fullmakt til overføring av personell til den nye kommunen. Foreta mindre justeringer i organisering og beskrivelse av prosjektet. Avgjørelse i andre spørsmål knyttet til sammenslåingsprosessen og forhold knyttet til ny kommune. Ansvar for informasjonsarbeid og involvering av innbyggerne under utvikling av den nye kommunen.

9 Uttale seg om saker som er til behandling i folkevalgte organ i kommunen, når sakene blir vurdert å ha betydning for den nye kommunen Konkrete oppgaver til fellesnemnda: Etterspørre og avklare prinsipielle forhold vedrørende sammenslåingsprosessen Ivareta ansatte og tillitsvalgtes medvirkning i sammenslåingsprosessen Fastsette arbeidsgiverpolitikk i den nye kommunen i tråd med medbestemmelse og AML Utgjøre arbeidsgiversiden i felles partssammensattutvalg Utarbeide omstillingsdokument, som legger grunnlag for arbeidsgiverpolitiske momenter til prosessen Foreslå nye satser for offentlige avgifter, gebyrer og egenbetalinger Utarbeide delegeringsreglement for det nye kommunestyret Utarbeide beredskapsplan for den nye kommunen Opprette partsammensattutvalg Ivareta revisjonsordningen for den nye kommunen etter innstilling fra begge kontrollutvalgene Holde kommunestyrene i begge kommunene orientert om sitt arbeid Legge til rette for godt samarbeid mellom kommunestyrene og administrasjonene i begge kommunene fram mot sammenslåing. Votering: Som forsalget enstemmig vedtatt. Vedtak: Fellesnemnda skal tilstrebe konsensus i alle saker som angår kommunesammenslåingen for nye Hammerfest/Kvalsund kommune. Fellesnemnda gis fullmakt og myndighet etter Inndelingslova og Kommuneloven: Inngå avtaler på vegne av den nye kommunen Treffe vedtak i enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell art Adgang til å delegere videre myndighet til utvalg eller komiteer opprettet av fellesnemnda Disponere tildelte ressurser og reformstøtte(engangsstøtte) fra staten i forbindelse med kommunesammenslåingen Avgjørelse i valg av hovedmodell for den politiske organiseringen av den nye kommunen. Herunder reglement for de nye politiske og administrative organene og reglement for arbeidsvilkårene i den nye kommunen. Avgjørelse i valg av hovedmodell for administrativ organisering av den nye kommunen. Vedta nytt kommunenavn og kommunevåpen for den nye kommunen. Godkjenne framdriftsplan i sammenslåingsprosessen. Vedta budsjett for sammenslåingsprosessen. Ansvar for det forberedende arbeidet med budsjettet for det første driftsåret etter at sammenslåingen er satt i verk (2020).

10 Gi uttalelser til Fylkesmannen om budsjett og økonomi- og handlingsplan for de to kommunene. Avgjørelse i spørsmål som gjelder lokaliseringen av ulike administrative og tjenesteproduserende enheter i den nye kommunen. Ansette rådmann og revisor i den nye kommunen. Fullmakt til overføring av personell til den nye kommunen. Foreta mindre justeringer i organisering og beskrivelse av prosjektet. Avgjørelse i andre spørsmål knyttet til sammenslåingsprosessen og forhold knyttet til ny kommune. Ansvar for informasjonsarbeid og involvering av innbyggerne under utvikling av den nye kommunen. Uttale seg om saker som er til behandling i folkevalgte organ i kommunen, når sakene blir vurdert å ha betydning for den nye kommunen Konkrete oppgaver til fellesnemnda: Etterspørre og avklare prinsipielle forhold vedrørende sammenslåingsprosessen Ivareta ansatte og tillitsvalgtes medvirkning i sammenslåingsprosessen Fastsette arbeidsgiverpolitikk i den nye kommunen i tråd med medbestemmelse og AML Utgjøre arbeidsgiversiden i felles partssammensattutvalg Utarbeide omstillingsdokument, som legger grunnlag for arbeidsgiverpolitiske momenter til prosessen Foreslå nye satser for offentlige avgifter, gebyrer og egenbetalinger Utarbeide delegeringsreglement for det nye kommunestyret Utarbeide beredskapsplan for den nye kommunen Opprette partsammensattutvalg Ivareta revisjonsordningen for den nye kommunen etter innstilling fra begge kontrollutvalgene Holde kommunestyrene i begge kommunene orientert om sitt arbeid Legge til rette for godt samarbeid mellom kommunestyrene og administrasjonene i begge kommunene fram mot sammenslåing.

11 F FELLESNEMNDA OG ANDRE UTVALG SAMMENSETNING Fylkesmannens tilrådning: Sammensetning fellesnemnda: Kommune Antall i fellesnemnda Hammerfest 10 Kvalsund 9 Sum 19 Sammensetning arbeidsutvalg: Kommune Antall i fellesnemnda Hammerfest 4 Kvalsund 3 Sum 7 Sammensetning partssammensatt utvalg: Part Antall i partssammensatt utvalg Arbeidsgiver 6 Arbeidstaker 4 Sum 10 Behandling: 44 representanter (av 44) til stede. Marianne Sivertsen Næss fremmet på vegne av AP /Hammerfest følgende innstillingen: Sammensetning fellesnemnda: Kommune Antall i fellesnemnda Hammerfest 10 Kvalsund 9 Sum 19 Sammensetning arbeidsutvalg: Kommune Antall i fellesnemnda Hammerfest 4 Kvalsund 3 Sum 7 Sammensetning partssammensatt utvalg: Part Antall i partssammensatt utvalg Arbeidsgiver 7 Arbeidstaker 4 Sum 11

12 Votering: Som forslaget (innstillingen m/endring) enstemmig vedtatt. Vedtak: Sammensetning fellesnemnda: Kommune Antall i fellesnemnda Hammerfest 10 Kvalsund 9 Sum 19 Sammensetning arbeidsutvalg: Kommune Antall i fellesnemnda Hammerfest 4 Kvalsund 3 Sum 7 Sammensetning partssammensatt utvalg: Part Antall i partssammensatt utvalg Arbeidsgiver 7 Arbeidstaker 4 Sum 11

13 F5 / 2017 REVISOR FOR FELLESNEMNDA Fylkesmannens tilrådning: Kontrollutvalget i Hammerfest og kontrollutvalget i Kvalsund bes om å behandle saken om ansettelse av revisor for den nye kommunen, samt komme med innstilling til fellesnemnda, innen fellesnemndas neste møte. Behandling: 44 representanter (av 44) til stede. Terje Wikstrøm fremmet på vegne av AP / Kvalsund følgende forslag: Kontrollutvalget i Hammerfest og kontrollutvalget i Kvalsund bes om å behandle saken om ansettelse av revisor for den nye kommunen, samt komme med innstilling til fellesnemnda, innen fellesnemndas neste møte. Votering: Som forslaget enstemmig vedtatt. Vedtak: Kontrollutvalget i Hammerfest og kontrollutvalget i Kvalsund bes om å behandle saken om ansettelse av revisor for den nye kommunen, samt komme med innstilling til fellesnemnda, innen fellesnemndas neste møte.

14 F6 / 2017 KONSTITUERING AV FELLESNEMND VALG AV REPRESENTANTER OG VARAREPRESENTANTER Fylkesmannens tilrådning: Kvalsund og Hammerfest kommunestyrer oppnevner henholdsvis 9 og 10 faste representanter til fellesnemnda, jamfør de likelydende vedtak fra kommunestyrene i sak om fellesnemndas sammensetning. Kvalsund kommunestyre oppnevner sine 9 faste representanter blant egne faste representanter. Hammerfest kommunestyre oppnevner sine 10 faste representanter blant egne faste representanter. Kommunestyrene bør søke, så langt det lar seg gjøre, å oppnå representasjon av hvert kjønn på minst 40 %, jf. Kommuneloven 36. Det utnevnes vararepresentanter til fellesnemnda jamfør kommuneloven 37. Hvert kommuneparti får tildelt vararepresentanter tilsvarende det antall faste representanter de har i fellesnemnda, med et tillegg av to. Behandling: 44 representanter (av 44) til stede. Terje Wikstrøm fremmet på vegne av AP / Kvalsund følgende forslag: Faste representanter fra Kommunestyret i Kvalsund: 1. Terje Wikstrøm (AP) 2. Vegard Loke Rønning (Krf) 3. Randi Solli Pedersen (AP) 4. Grethe Svendsen (AP) 5. Robert Wilhelmsen (AP) 6. Ellen B. Johansen (KrF) 7. Yngve Nilsen (SV) 8. Bente Israelsen (SV) 9. Alf Sakshaug (H) Vararepresentanter fra Kommunestyret i Kvalsund: Partigruppering AP/KrF: 1. Ingar Eira (AP) 2. Jan Arvid Johansen (KrF) 3. Karl Nikodemussen (AP) 4. Roald Nilsen (KrF) 5. Maria Aksberg (AP) 6. Astrid M. Hansen (AP) 7. Jan Edvard Nilsen (KrF) 8. Lena Rydningen (AP) Partigruppe SV/H: 1. Harald Bredesen (SV)

15 2. Silje Sørensen (SV) 3. Jorunn Mikkelsen (SV) 4. Jan Petter Holmgren (H) 5. Unni Bredesen (SV) Marianne Sivertsen Næss fremmet på vegne av AP / Hammerfest følgende forslag: Faste representanter fra kommunestyret i Hammerfest: 1. Alf Einar Jakobsen (AP) 2. Marianne Sivertsen Næss (AP) 3. Tom-Kristian Tommen Hermo (AP) 4. Berit Hågensen (AP) 5. Anne-Mette Bæivi (AP) 6. Kurt Methi (AP) 7. Harald Knudsen (H) 8. Reidar Johansen (SV) 9. Turid Lien (KrF) 10. Arne Myrseth (FRP) Vararepresentanter fra Kommunestyret i Hammerfest: For AP: 1. Elin Møllmann Holmgren 2. Andreas Gamst 3. Eva Gebhardt Sjøtun 4. Karl-Tore Andersen 5. Haldis Olsen 6. Heidi Mauno Sletten 7. Christian Bergeton Klaussen 8. Wendy Hansen 9. Chris A. P. Jørgensen 10. Mauritz Nyberg For SV: 1. Vigdis Guleng 2. Grethe E. Johansen For H: 1. Monique Jørgensen 2. Ole Martin Rønning For FRP: 1. Jan Reidar Ekeland 2. AP s varavararepresentantliste For KrF: 1. Ap s vararepresentantliste

16 Votering: Fellesforslagene fra begge kommunene ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Fellesnemnda Kvalsund / Hammerfest Faste representanter fra Kommunestyret i Kvalsund: 1. Terje Wikstrøm (AP) 2. Vegard Loke Rønning (Krf) 3. Randi Solli Pedersen (AP) 4. Grethe Svendsen (AP) 5. Robert Wilhelmsen (AP) 6. Ellen B. Johansen (KrF) 7. Yngve Nilsen (SV) 8. Bente Israelsen (SV) 9. Alf Sakshaug (H) Vararepresentanter fra Kommunestyret i Kvalsund: Partigruppering AP/KrF: 1. Ingar Eira (AP) 2. Jan Arvid Johansen (KrF) 3. Karl Nikodemussen (AP) 4. Roald Nilsen (KrF) 5. Maria Aksberg (AP) 6. Astrid M. Hansen (AP) 7. Jan Edvard Nilsen (KrF) 8. Lena Rydningen (AP) Partigruppe SV/H: 1. Harald Bredesen (SV) 2. Silje Sørensen (SV) 3. Jorunn Mikkelsen (SV) 4. Jan Petter Holmgren (H) 5. Unni Bredesen (SV) Faste representanter fra Kommunestyret i Hammerfest: 1. Alf Einar Jakobsen (AP) 2. Marianne Sivertsen Næss (AP) 3. Tom-Kristian Tommen Hermo (AP) 4. Berit Hågensen (AP) 5. Anne-Mette Bæivi (AP) 6. Kurt Methi (AP) 7. Harald Knudsen (H) 8. Reidar Johansen (SV)

17 9. Turid Lien (KrF) 10. Arne Myrseth (FRP) Vararepresentanter fra Kommunestyret i Hammerfest: For AP: 1. Elin Møllmann Holmgren 2. Andreas Gamst 3. Eva Gebhardt Sjøtun 4. Karl-Tore Andersen 5. Haldis Olsen 6. Heidi Mauno Sletten 7. Christian Bergeton Klaussen 8. Wendy Hansen 9. Chris A. P. Jørgensen 10. Mauritz Nyberg For SV: 1. Vigdis Guleng 2. Grethe E. Johansen For H: 1. Monique Jørgensen 2. Ole Martin Rønning For FRP: 1. Jan Reidar Ekeland 2. AP s vararepresentantliste For KrF: 1. Ap s vararepresentantliste

18 Fellesnemnda Kvalsund / Hammerfest Oppmøte Fellesnemnda Kvalsund / Hammerfest: Faste representanter fra Kommunestyret i Kvalsund: 1. Terje Wikstrøm (AP) 2. Vegard Loke Rønning (Krf) 3. Randi Solli Pedersen (AP) 4. Grethe Svendsen (AP) 5. Robert Wilhelmsen (AP) 6. Ellen B. Johansen (KrF) 7. Yngve Nilsen (SV) 8. Silje Sørensen (vararepresentant) møtte for Bente Israelsen (SV) 9. Alf Sakshaug (H) Faste representanter fra Kommunestyret i Hammerfest: 1. Alf Einar Jakobsen (AP) 2. Marianne Sivertsen Næss (AP) 3. Tom-Kristian Tommen Hermo 4. Berit Hågensen 5. Anne-Mette Bæivi 6. Kurt Methi 7. Harald Knudsen (H) 8. Reidar Johansen (SV) 9. Turid Lien (KrF) 10. Arne Myrseth (FRP) Totalt 19 representanter til stede.

19 F7 / 2017 VALG AV LEDER OG NESTLEDER I FELLESNEMNDA Behandling: Fylkesmannen fortsatte ledelsen av møte til valgene i sak F7 / 2017 var avviklet. 1 - Terje Wikstrøm fremmet på vegne av AP Kvalsund følgende forslag: Marianne Sivertsen Næss velges til leder i fellesnemnda for Hammerfest / Kvalsund. 2 - Vegar Loke Rønning fremmet på vegne av Kvalsund KrF følgende forslag: Leder Terje Wikstrøm Nestleder Marianne Sivertsen Næss 3 - Kurt Methi fremmet på vegne av Hammerfest AP: Terje Wikstrøm velges som nestleder i fellesnemnda for Hammerfest / Kvalsund. Votering: Det ble ikke bedt om skriftlig votering. Leder Marianne Sivertsen Næss fikk 17 stemmer og nestleder Terje Wikstrøm fikk 2 stemmer. Nestleder Terje Wikstrøm ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 19 representanter til stede. Marianne Sivertsen Næss velges til leder og Terje Wikstrøm som nestleder i fellesnemnda for Hammerfest / Kvalsund.

20 F8 / 2017 VALG AV REPRESENTANTER OG VARAREPRESENTANTER TIL ARBEIDSUTVALG FOR FELLESNEMNDA Tilrådning: Kvalsund og Hammerfest kommunestyrer oppnevner henholdsvis 3 og 4 faste representanter til arbeidsutvalget, jamfør de likelydende vedtak fra kommunestyrene i sak om arbeidsutvalgets sammensetning. Kvalsund kommunestyre oppnevner sine 3 faste representanter blant egne faste representanter som er valgt inn i fellesnemnda. Hammerfest kommunestyre oppnevner sine 4 faste representanter blant egne faste representanter som er valgt inn i fellesnemnda. Kommunestyrene bør søke, så langt det lar seg gjøre, å oppnå representasjon fra hvert kjønn på minst 3 representanter, jf. Kommuneloven 36. Det utnevnes vararepresentanter til arbeidsutvalget jamfør kommuneloven 37. Hvert kommuneparti får tildelt vararepresentanter tilsvarende det antall faste representanter de har i arbeidsutvalget, med et tillegg av to. Behandling: 19 representanter til stede. Den nyvalgte leder Marianne Sivertsen Næss og nestleder Terje Wikstrøm i Fellesnemnda overtok ledelsen av møtet. Terje Wikstrøm fremmet på vegne av Kvalsund kommune følgende forsalg: Arbeidsutvalget faste representanter: 1. Terje Wikstrøm (AP) 2. Ellen B. Johansen (KrF) 3. Yngve Nilsen (SV) Arbeidsutvalget - vararepresentanter: Partigruppe AP/KrF: 1. Grethe Svendsen (AP) 2. Vegard Loke Rønning (KrF) 3. Robert Wilhelmsen (AP) 4. Randi Solli Pedersen (AP) Partigruppering SV/H: 1. Harald Bredesen (SV) 2. Alf Sakshaug (H) Kurth Methi fremmet på vegne av Hammerfest kommune: Arbeidsutvalget faste representanter: 1. Marianne Sivertsen Næss (AP) 2. Kurt Methi (AP) 3. Monique Jørgensen (H)

21 4. Reidar Johansen (SV) Arbeidsutvalget vararepresentanter: 1. Berit Hågensen (AP) 2. Tom Kristian Tommen Hermo (AP) 3. Anne Mette Bæivi (AP) 4. Elin M. Holmgren (AP) 5. Harald Knudsen (H) 6. Vigdis Guleng (SV) Votering: Det ble stemt over begge forslagene samlet enstemmig vedtatt. Vedtak: Arbeidsutvalget faste representanter fra Kvalsund kommune: 1. Terje Wikstrøm (AP) 2. Ellen B. Johansen (KrF) 3. Yngve Nilsen (SV) Arbeidsutvalget - vararepresentanter fra Kvalsund kommune : Partigruppe AP/KrF: 1. Grethe Svendsen (AP) 2. Vegard Loke Rønning (KrF) 3. Robert Wilhelmsen (AP) 4. Randi Solli Pedersen (AP) Partigruppering SV/H: 1. Harald Bredesen (SV) 2. Alf Sakshaug (H) Arbeidsutvalget faste representanter fra Hammerfest kommune: 1. Marianne Sivertsen Næss (AP) 2. Kurt Methi (AP) 3. Monique Jørgensen (H) 4. Reidar Johansen (SV) Arbeidsutvalget vararepresentanter fra Hammerfest kommune: 1. Berit Hågensen (AP) 2. Tom Kristian Tommen Hermo (AP) 3. Anne Mette Bæivi (AP) 4. Elin M. Holmgren (AP) 5. Harald Knudsen (H) 6. Vigdis Guleng (SV)

22 F9 / 2017 VALG AV REPRESENTANTER OG VARAREPRESENTANTER TIL PARTSAMMENSATTUTVALG FOR FELLESNEMNDA Tilrådning: Kvalsund og Hammerfest kommunestyrer oppnevner henholdsvis 3 og 4 faste representanter til partssammensatt utvalg hver, jamfør de likelydende vedtak fra kommunestyrene i sak om partssammensatt utvalg sammensetning. Kvalsund kommunestyre oppnevner sine 3 faste representanter blant egne faste representanter som er valgt inn i fellesnemnda. Hammerfest kommunestyre oppnevner sine 4 faste representanter blant egne faste representanter som er valgt inn i fellesnemnda. Kommunestyrene bør søke, så langt det lar seg gjøre, å oppnå representasjon fra hvert kjønn på minst 3 representanter, jf. Kommuneloven 36. Det utnevnes vararepresentanter til arbeidsutvalget jamfør kommuneloven 37. Hvert kommuneparti får tildelt vararepresentanter tilsvarende det antall faste representanter de har i partssammensatt utvalg, med et tillegg av to. Behandling: 19 representanter til stede. Terje Wikstrøm fremmet på vegne av Kvalsund kommune følgende forsalg: Partssammensatt utvalg faste representanter: 1. Terje Wikstrøm (AP) 2. Ellen B. Johansen (KrF) 3. Yngve Nilsen (SV) Partssammensatt utvalg - vararepresentanter: Partigruppe AP/KrF: 1. Grethe Svendsen (AP) 2. Vegard Loke Rønning (KrF) 3. Robert Wilhelmsen (AP) 4. Randi Solli Pedersen (AP) Partigruppering SV/H: 1. Harald Bredesen (SV) 2. Alf Sakshaug (H) Kurt Methi fremmet på vegne av Hammerfest kommune følgende forslag: Partssammensatt utvalg faste representanter: 1. Marianne Sivertsen Næss (AP) 2. Kurt Methi (AP)

23 3. Monique Jørgensen (H) 4. Reidar Johansen (SV) Partssammensatt utvalg vararepresentanter: 1. Berit Hågensen (AP) 2. Tom Kristian Tommen Hermo (AP) 3. Anne Mette Bæivi (AP) 4. Elin M. Holmgren (AP) 5. Harald Knudsen (H) 6. Vigdis Guleng (SV) Votering: Det ble stemt over begge forslagene samlet enstemmig vedtatt. Vedtak: Partssammensatt utvalg faste representanter fra Kvalsund kommune: 1. Terje Wikstrøm (AP) 2. Ellen B. Johansen (KrF) 3. Yngve Nilsen (SV) Partssammensatt utvalg - vararepresentanter fra Kvalsund kommune : Partigruppe AP/KrF: 1. Grethe Svendsen (AP) 2. Vegard Loke Rønning (KrF) 3. Robert Wilhelmsen (AP) 4. Randi Solli Pedersen (AP) Partigruppering SV/H: 1. Harald Bredesen (SV) 2. Alf Sakshaug (H) Partssammensatt utvalg faste representanter fra Hammerfest kommune: 1. Marianne Sivertsen Næss (AP) 2. Kurt Methi (AP) 3. Monique Jørgensen (H) 4. Reidar Johansen (SV) Partssammensatt utvalg vararepresentanter fra Hammerfest kommune: 1. Berit Hågensen (AP) 2. Tom Kristian Tommen Hermo (AP) 3. Anne Mette Bæivi (AP) 4. Elin M. Holmgren (AP)

24 . 5. Harald Knudsen (H) 6. Vigdis Guleng (SV) Vedtak: Partssammensatt utvalg faste representanter fra Kvalsund kommune: 1. Terje Wikstrøm (AP) 2. Ellen B. Johansen (KrF) 3. Yngve Nilsen (SV) Partssammensatt utvalg - vararepresentanter fra Kvalsund kommune : Partigruppe AP/KrF: 1. Grethe Svendsen (AP) 2. Vegard Loke Rønning (KrF) 3. Robert Wilhelmsen (AP) 4. Randi Solli Pedersen (AP) Partigruppering SV/H: 1. Harald Bredesen (SV) 2. Alf Sakshaug (H) Partssammensatt utvalg faste representanter fra Hammerfest kommune: 1. Marianne Sivertsen Næss (AP) 2. Kurt Methi (AP) 3. Monique Jørgensen (H) 4. Reidar Johansen (SV) Partssammensatt utvalg vararepresentanter fra Hammerfest kommune: 1. Berit Hågensen (AP) 2. Tom Kristian Tommen Hermo (AP) 3. Anne Mette Bæivi (AP) 4. Elin M. Holmgren (AP) 5. Harald Knudsen (H) 6. Vigdis Guleng (SV)

25 F 10/ 2017 MØTEPLAN 2. HALVÅR FELLESNEMNDA Behandling: Kurt Methi fremmet på vegne av Hammerfest AP følgende forslag om: Neste møte i fellesnemda for Hammerfest / Kvalsund settes til 25. september 2017 kl. 09:00 Votering: Som forslaget - enstemmig vedtatt. Vedtak: Neste møte i fellesnemda for Hammerfest / Kvalsund settes til 25. september 2017 kl. 09:00 Møtet slutt kl. 16:10 Svanhild Moen formannskapssekretær

SAKSFREMLEGG NYE HAMMERFEST/KVALSUND KOMMUNE

SAKSFREMLEGG NYE HAMMERFEST/KVALSUND KOMMUNE SAKSFREMLEGG NYE HAMMERFEST/KVALSUND KOMMUNE Saksansvarlige: Leif Vidar Olsen Arkiv: 00 Arkivsaksnummer: F22/17 Fellesnemnd Protokoll fra Fellesnemndsmøte 25.9.17 Vedlegg: Fellesnemnda 25.9.17 - protokoll

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

Møtereferat 4 / Interimsnemnd

Møtereferat 4 / Interimsnemnd Møtereferat 4 / Interimsnemnd Arbeidsområde/prosjekt : Kommunereform Møtedato/tid : Onsdag 26.4.17, kl. 13.30-16.00 Møtested/lokale Nemnd - deltagere Sekretariat Forfall : Kommunestyresalen, Hammerfest

Detaljer

Møteprotokoll. Fellesnemnd Nye Kvalsund / Hammerfest. Faste representanter som har meldt forfall:

Møteprotokoll. Fellesnemnd Nye Kvalsund / Hammerfest. Faste representanter som har meldt forfall: Møteprotokoll Fellesnemnd Nye Kvalsund / Hammerfest Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kvalsund rådhus Dato: 15.12.2017 Tid: 10:00 13:40 Til stede: Fra Hammerfest møtt: Marianne Sivertsen Næss (AP),

Detaljer

Møteprotokoll. Fellesnemnd Nye Kvalsund / Hammerfest. Faste representanter som har meldt forfall:

Møteprotokoll. Fellesnemnd Nye Kvalsund / Hammerfest. Faste representanter som har meldt forfall: Møteprotokoll Fellesnemnd Nye Kvalsund / Hammerfest Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 01.11.2017 Tid: 10:00 11:25 Til stede: Fra Hammerfest møtt: Marianne Sivertsen Næss (AP),

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 12:25

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 12:25 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 07.02.2019 Tid: 09:00 12:25 Faste medlemmer som møtte: Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP

Detaljer

SAKSFREMLEGG NYE HAMMERFEST/KVALSUND KOMMUNE

SAKSFREMLEGG NYE HAMMERFEST/KVALSUND KOMMUNE SAKSFREMLEGG NYE HAMMERFEST/KVALSUND KOMMUNE Saksbehandler: Gunnar Lillebo/Leif Vidar Olsen Arkiv: 00 Arkivsaksnr.: 17/16 Fullmakt og myndighet til interimnemnd og fellesnemnd BAKGRUNNSMATERIALE: I utarbeidelsen

Detaljer

Fellesnemnda for kommunesammenslåing

Fellesnemnda for kommunesammenslåing Fellesnemnda for kommunesammenslåing Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 19.10.2018 Tid: 09:00 11:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Marianne Sivertsen Næss Leder AP Terje Wikstrøm

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 4/2017 HOVEDUTSKRIFT Møtested: kommunestyresalen, Kvalsund rådhus Møtedato: 18.05.2017 Tid: Fra kl.11:00 til kl. 14:40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Merknad Ordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret MØTE NR. 7/2015 HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.10.2015 Tid: Fra kl.: 18:00 til kl.: 20:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Terje Wikstrøm, AP Randi

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: 10.10.2011 Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 11:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 11:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 14.11.2013 Tid: 09:00 11:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 11:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 11:45 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.09.2012 Tid: 09:00 11:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg Nye Kvalsund / Hammerfest

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg Nye Kvalsund / Hammerfest Møteprotokoll Arbeidsutvalg Nye Kvalsund / Hammerfest Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 11.11.2017 Tid: 12:00 13:45 Til stede: Fra Hammerfest møtt: 1. Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg Nye Kvalsund / Hammerfest

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg Nye Kvalsund / Hammerfest Møteprotokoll Arbeidsutvalg Nye Kvalsund / Hammerfest Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kvalsund rådhus Dato: 27.10.2017 Tid: Ca. 14:00 14:35 Til stede: Fra Hammerfest møtt: 1. Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Styrer, råd og utvalg for perioden

Styrer, råd og utvalg for perioden 2015-2019 Styrer, råd og utvalg for perioden 2015-2019 Kim O. Rydningen Kvalsund Kommune 2015-2019 Innhold KOMMUNESTYRET 2015-2019... 1 FORMANNSKAPET 2015-2019... 2 UTVIKLINGSUTVALGET 2015-2019... 3 OMSORGS-

Detaljer

Styrer, råd og utvalg for perioden

Styrer, råd og utvalg for perioden 2015-2019 Styrer, råd og utvalg for perioden 2015-2019 Kim O. Rydningen Kvalsund Kommune 2015-2019 Innhold KOMMUNESTYRET 2015-2019... 1 FORMANNSKAPET 2015-2019... 2 UTVIKLINGSUTVALGET 2015-2019... 3 OMSORGS-

Detaljer

Møtereferat 5 / Interimnemnd

Møtereferat 5 / Interimnemnd Møtereferat 5 / Interimnemnd Arbeidsområde/prosjekt : reform Møtedato/tid : Tirsdag 6.6.17, kl. 1700-19.00 Møtested/lokale Nemnd - deltagere : styresalen, Kvalsund : Leder, varaordfører Marianne Næss Nestleder,

Detaljer

SAKSFREMLEGG NYE HAMMERFEST/KVALSUND KOMMUNE

SAKSFREMLEGG NYE HAMMERFEST/KVALSUND KOMMUNE SAKSFREMLEGG NYE HAMMERFEST/KVALSUND KOMMUNE Saksbehandler: Gunnar Lillebo/Leif Vidar Olsen Arkiv: 00 Arkivsaksnr.: F1/2017 KOMMUNEREFORM: NAVN PÅ NY KOMMUNE OG KOMMUNEVÅPEN VEDLEGG: - Møtereferat, interimnemnda

Detaljer

Møteprotokoll. Partssammensatt utvalg Nye Kvalsund / Hammerfest. Faste representanter som har meldt forfall:

Møteprotokoll. Partssammensatt utvalg Nye Kvalsund / Hammerfest. Faste representanter som har meldt forfall: Møteprotokoll Partssammensatt utvalg Nye Kvalsund / Hammerfest Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kvalsund rådhus Dato: 27.10.2017 Tid: 12:00 14:00 Til stede: Fra Hammerfest møtt: 1. Marianne Sivertsen

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 01.06.2017 Tid: 09:00 09:40 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen

Detaljer

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Pål Mansika Medlem FAGF Gunn Inger Skog Medlem FAGF

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Pål Mansika Medlem FAGF Gunn Inger Skog Medlem FAGF Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 02.06.2016 Tid: 09:00 09:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR.3/2017 HOVEDUTSKRIFT Møtested: kommunestyresalen, Kvalsund rådhus Møtedato: 20.04.2017 Tid: Fra kl. 15:00 til kl. 15:55 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Terje

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 13:00

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 13:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 08.09.2016 Tid: 09:00 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR.2/2018 HOVEDUTSKRIFT Møtested: kommunestyresalen, Kvalsund rådhus Møtedato: 15.03.2018 Tid: Fra kl.11:00 til kl. 13:05 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Terje

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR.3/2018 HOVEDUTSKRIFT Møtested: kommunestyresalen, Kvalsund rådhus Møtedato: 26.04.2018 Tid: Fra kl. 11:00 til kl. 14.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Terje

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 26.10.2016 Tid: 09:00 12:50 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Leder AP Tom-Kristian Tommen

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 13:00

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 13:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 09.06.2016 Tid: 09:00 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret MØTE NR. 5/2011 HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.10.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Ragnar Olsen AP Rita Dreyer

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 28.09.2016 Tid: 09:00 13:20 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Leder AP Maria Reite Nilsen

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 25.10.2016 Tid: 09:00 11:00 Faste medlemmer som møtte: Kurt Methi Leder AP Anne-Mette Bæivi Nestleder AP Andreas

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Valgstyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00 Valgstyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 02.06.2016 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 2/2017 HOVEDUTSKRIFT Møtested: kommunestyresalen, Kvalsund rådhus Møtedato: 30.03.2017 Tid: Fra kl.17:00 til kl. 19:20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Terje

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 24.08.2016 Tid: 09:00 11:40 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Leder AP Tarjei Jensen Bech

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 7/2016 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.09.2016 Tid: Fra kl.: 11:00 til kl.: 14:30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Terje Wikstrøm Varaordfører

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen Dato: Tid: 11:00 15:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen Dato: Tid: 11:00 15:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen Dato: 23.05.2017 Tid: 11:00 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP Tarjei

Detaljer

Fellesnemda reglement og delegeringer

Fellesnemda reglement og delegeringer Fellesnemda reglement og delegeringer Reglement 1. Det opprettes en fellesnemnd som skal samordne og ta seg av forberedelse til en ny kommune, jfr. Inndelingslova 26. Fellesnemnda blir valgt av og blant

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 4/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 09.10.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Ragnar Olsen AP Randi Solli Pedersen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.10.2011 Tid: 09:00 10:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.10.2011 Tid: 09:00 10:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.10.2011 Tid: 09:00 10:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Følgende medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Ingunn Lauritzen Lysø MEDL AP Johannes Sandstad MEDL KRF

Følgende medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Ingunn Lauritzen Lysø MEDL AP Johannes Sandstad MEDL KRF Nærøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nærøy rådhus Dato: 08.03.2018 Tidspunkt: 15:00-15:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Steinar Aspli Ordfører

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 09:00 12: 55

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 09:00 12: 55 Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 16.10.2014 Tid: 09:00 12: 55 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.05.2017 Tid: 13:00 15:35 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Leder AP Christian Bergeton

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 29.08.2017 Tid: 09:00 11:45 Faste medlemmer som møtte: Kurt Methi Leder AP Anne-Mette Bæivi Nestleder AP Andreas

Detaljer

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyret

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyret MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyret Møte nr. 7/2015 I henhold til Kommunelovens 17 inkalles medlemmene i det nyvalgte kommunestyret til konstituerende møte torsdag 29.10.2015 kl.: 18:00 på rådhuset

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 12:00 13:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 12:00 13:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tid: 12:00 13:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Muntlig orientering: - om medarbeiderundersøkelsen - 10 faktor, resultat og prosessen videre.

Muntlig orientering: - om medarbeiderundersøkelsen - 10 faktor, resultat og prosessen videre. Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 26.01.2017 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Tarjei Jensen Bech Medlem AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Tarjei Jensen Bech AP

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Tarjei Jensen Bech Medlem AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Tarjei Jensen Bech AP Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 28.09.2017 Tid: 08:30 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP

Detaljer

Ole Martin Rønning Medlem H Monique Jørgensen Medlem H

Ole Martin Rønning Medlem H Monique Jørgensen Medlem H Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 11.09.2014 Tid: 09:00 11:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Fellesnemnda for kommunesammenslåing

Fellesnemnda for kommunesammenslåing Fellesnemnda for kommunesammenslåing Utvalg: Møtested: Hammerfest, Kommunestyresalen Dato: 15.06.2018 Tid: 10:00 12:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Marianne Sivertsen Næss Leder AP Terje Wikstrøm Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag Tidspunkt: Kl. 09:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag Tidspunkt: Kl. 09:00 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 04.10.2007 Tidspunkt: Kl. 09:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Alf E. Jakobsen, Kristine Jørstad Bock, Snorre Sundquist, John

Detaljer

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Elin Mølmann Holmgren MEDL AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Tom Kristian Hermo Mølmann Holmgren

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Elin Mølmann Holmgren MEDL AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Tom Kristian Hermo Mølmann Holmgren Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.11.2014 Tid: 10:55 - Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP Tarjei

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 6/2016 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.08.2016 Tid: Fra kl.: 10:10 til kl.: 12:30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Terje Wikstrøm, AP FO Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR.1/2018 HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: kommunestyresalen, Kvalsund rådhus Møtedato: 15.02.2018 Tid: Fra kl. 11:00 til kl. 14:45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for

Detaljer

Kommunestyret ajour

Kommunestyret ajour Kommunestyret 2015-2019 ajour 26.09.18 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss marianne@hammerfest.kommune.no 917 15 059 Tom- Kristian Tommen Hermo tommen1111@outlook.com

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.10.2014 Tid: 09:00 12:00 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Leder AP Willy Olsen Nestleder

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Ulvsvåg Grendahus, Hamarøy Møtedato: 17.08.2017 Tid: 10:00-15:30 Til stede på møtet Arbeiderpartiet Medlemmer: Forfall: Uavhengige Medlemmer: Uavhengige Forfall: Tor

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 8/2016 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.10.2016 Tid: Fra kl.: 10:00 til kl.: 12:30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Terje Wikstrøm, AP Varaordfører

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 27.01.2014 Tid: 09:00 10:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Nestleder AP

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 13:50

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 13:50 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 21.06.2016 Tid: 09:00 13:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Kommunestyret ajour

Kommunestyret ajour Kommunestyret 2015-2019 ajour 17.03.17 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss marianne@hammerfest.kommune.no 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den klokka 16:00-16:30 på Rådhuset. Innkalte til møtet:

MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den klokka 16:00-16:30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 14.01.2016 klokka 16:00-16:30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Navn Terje Wikstrøm Jan Arvid Johansen Randi Solli

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret. Tor Asgeir Johansen, Emma Kristensen og Johan Daniel Hætta

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret. Tor Asgeir Johansen, Emma Kristensen og Johan Daniel Hætta HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Quality Hotel Grand Royal, Narvik Møtedato: 22.08.2017 Tid: 11:45-12:00 Til stede på møtet Arbeiderpartiet Medlemmer: Uavhengige: Vara: Uavhengige: Medlemmer: Tor

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 15.03.2012 Tid: 12:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 15.03.2012 Tid: 12:00 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 15.03.2012 Tid: 12:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 26.01.2016 Tid: 09:00 12:30 Faste medlemmer som møtte: Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Andreas Gamst Medlem AP

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.09.2017 Tid: 09:00 11:25 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Leder AP Christian Bergeton

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 3/2016 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.04.2016 Tid: Fra kl.: 11:00 til kl.: 14:20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Terje Wikstrøm Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 4/2008 Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.06.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditoriet 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: Tid: 09:00 14:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditoriet 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: Tid: 09:00 14:45 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditoriet 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 05.11.2009 Tid: 09:00 14:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Alf E. Jakobsen Ordfører

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 01.09.2014 Tid: 09:00 12:15 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Nestleder AP Tom Kristian Hermo

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 13:10

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 13:10 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 18.10.2018 Tid: 09:00 13:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 10.06.2013 Tid: 09:00 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Ronny Holm Leder AP Tom Kristian

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 01.12.2015 Tid: 09:00 11:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Nina Onsaker Skjelbred

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 08.10.2013 Tid: 09:00 14:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Sara Myrvoll Medlem Kurt Methi Nestleder

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.03.2015 Tid: 09:00 12.:40 Faste medlemmer som møtte: Anne Grethe Pedersen Medlem FRP/KYST Håvard Hargaut-Jensen

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 28.04.2015 Tid: 09:00 11:50 Faste medlemmer som møtte: Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt Methi Nestleder AP

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Arne Reidar Myrseth 1965 2 Gerd Johanne Isaksen 1964 3 Mia Irene Hansen 1962 4 Andre Hansen Berntsen 1991 5 Anita Pettersen 1975 6 Kristoffer Mauno 1991 7 Fred Ove

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Særutskrift fra møte i Arbeidsutvalget den (inklusiv vedtak fra partssammensatt utvalg)

Særutskrift fra møte i Arbeidsutvalget den (inklusiv vedtak fra partssammensatt utvalg) Særutskrift fra møte i Arbeidsutvalget den 27.10.17 (inklusiv vedtak fra partssammensatt utvalg) A1/17 Kirkelig fellesnemd valg av representant (Administrasjonen innstiller ikke i valgsaker.) Saksprotokoll

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 6/2016 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.06.2016 Tid: Fra kl.: 11:00 til kl. 11:50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Terje Wikstrøm, AP Varaordfører

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 10:55 13:20 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 10:55 13:20 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 31.10.2013 Tid: 10:55 13:20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 5/2013 Møtested: Rådhuset Møtedato: 31.10.2013 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 4/2016 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.05.2016 Tid: Fra kl.: 16:00 til kl.: 17:40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Terje Wikstrøm, AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR.2/2019 HOVEDUTSKRIFT Møtested: kommunestyresalen, Kvalsund rådhus Møtedato: 28.03.2019 Tid: Fra kl.: 11:00 til kl. 14:45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Terje

Detaljer

Kommunestyret ajour

Kommunestyret ajour Kommunestyret 2015-2019 ajour 18.10.16 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 14:00 (pause mellom 12:00 og 13:00)

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 14:00 (pause mellom 12:00 og 13:00) Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 01.10.2015 Tid: 10:00 14:00 (pause mellom 12:00 og 13:00) Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2015 Tid: 09:00 14:10

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2015 Tid: 09:00 14:10 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2015 Tid: 09:00 14:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Kommunestyret ajour

Kommunestyret ajour Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 2/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.04.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.10.2012 Tid: 10:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.10.2012 Tid: 10:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.10.2012 Tid: 10:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 4/2017 HOVEDUTSKRIFT Møtested: kommunestyresalen, Kvalsund rådhus Møtedato: 04.05.2017 Tid: Fra kl.: 10:00 til kl. 12:20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Terje

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 3/2017 HOVEDUTSKRIFT Møtested: kommunestyresalen, Kvalsund rådhus Møtedato: 06.04.2017 Tid: Fra kl.10:00 til kl. 11:45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Terje

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus - Kommunestyresalen Dato: 18.02.2013 Tid: 09:00 12:05 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Ronny Holm Leder AP Berit Hågensen

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 1/2017 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 01.06.2017 klokka 09:00 på Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Varaordfører

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 26.08.2015 Tid: 09:00 10:25 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Leder AP Willy Olsen Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Arne Hosen MEDL ÅF-AP

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Arne Hosen MEDL ÅF-AP Møteprotokoll Utvalg: Åfjord kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Åfjord rådhus Dato: 23.08.2017 Tid: 12:30 13:30 fellesmøte kl. 1400-1600 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Vibeke

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.09.2016 Tid: 09:00 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Leder Anne-Mette Bæivi Nestleder AP Andreas

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen - obs endret klokkeslett Dato: 07.03.2013 Tid: 09:30 15.05 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen - obs endret klokkeslett Dato: 07.03.2013 Tid: 09:30 15.05 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen - obs endret klokkeslett Dato: 07.03.2013 Tid: 09:30 15.05 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører

Detaljer