til daglig drift i hjelpekorpset

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "til daglig drift i hjelpekorpset"

Transkript

1 -et hjelpemiddel til daglig drift i hjelpekorpset Side 1 av 65

2 For at et hjelpekorps skal fungere best mulig, bør det finnes dyktige administrative medlemmer som ivaretar den daglige driften slik at de med operative interesser holder seg langt unna papirarbeidet! Admis-alfabetet er ment som et hjelpemiddel, oppslagsverk og verktøy til den daglige driften i det lokale hjelpekorps. Vi forsøker hele tiden finne løsninger som gjør hverdagen lettere for oss, og håpet er at du vil få opplevelsen av at dette heftet gjør i alle fall ting LITT enklere å finne ut av. Noen av stikkordene i heftet er mer utfyllende beskrevet enn andre, mens noen bare har henvisning til hvor du kan finne mer informasjon. Leter du etter ett ord som ikke finnes i heftet? Gi oss et signal! Oppdatering vil komme fortløpende... Heftet er utarbeidet av Aina Kristoffersen på bakgrunn av egne erfaringer og med hjelp fra arbeidet til ressursgruppe Daglig drift samt Admis-heftet til Østfold RKH og Permen til Hedmark RKH Side 2 av 65

3 A ADRESSEREGISTER Hvis dette ikke finnes i korpset allerede, anbefaler vi at det opprettes et enkelt lite adresse- og telefonregister over kontaktpersoner vedr beredskap og over kunder i forbindelse med sanitetsvakter og kurs. Dette forenkler arbeidet ved fakturering o.l. AKTIVA -se regnskapsbegrep ALARMPLAN -se varslingsplan AMBULANSE- TRANSPORT (med snøscooter) Utgifter i forbindelse med transport av pasient frem til vei/ambulanse/lege/sykehus med snøscooter dekkes ikke av HRS gjennom vanlige refusjonsordninger (GP1440b) Her må det gjøres egne avtaler i hvert fylke (av D-rådet) hvordan dette skal dekkes. Avtalen gjøres med instansen som er ansvarlig for annen ambulansetransport (helse) ANMODNING OM REFUSJON VED REDNINGSAKSJONER Anmodning om refusjon av utgifter ved redningsaksjoner skal være hos d-rådet innen 1 uke etter avsluttet aksjon. Det skal alltid sendes 1 skjema fra hvert hjelpekorps som deltok på aksjonen til politiet. Det er utarbeidet et skjema som brukes fra hjelpekorpsene til underbilag til blanketten som sendes HRS. Hovedskjema fåes ved henvendelse til politiet. Oppdaterte takster er på distriktskontoret. Mannskapslister Det er nå mulig å få utbetalt beløp til forpleining etter mannskapsliste. Det er i svært få tilfeller dette er aktuelt, da politiet ofte skaffer forpleining til mannskapene. Husk at vi skal være selvforsynt med mat i 8 timer ta med matpakke og nok drikke! Side 3 av 65

4 Tap eller skade på utstyr Mistes eller ødelegges utstyr under en aksjon må dette meldes til KO slik at dette loggføres. HRS dekker ikke utstyr som omfattes av forsikring, men de dekker egenandel (ikke evt. bonustap). Når utstyr må erstattes, skal pris innhentes innen 1 uke, hvis ikke utstyret blir kjøpt umiddelbart. Alle økonomiske krav til HRS må dokumenteres ved hjelp av kvittering, pakkseddel med pris eller bindende pristilbud. ANSVAR ØKONOMISK -se lokalforeningen ANVISNING -se regnskapsbegrep ARBEIDSGIVERAVGIFT -se lønn ARKIVERING All post som kommer inn må, før det arkiveres, registreres slik at det er lett å holde en oversikt over dette. En enkel postjournal kan da være grei å benytte. Forslag til Postjournal / postliste: POSTJOURNAL FOR NN RØDE KORS HJELPEKORS ARKIV NR INNK. DATO AVSENDER INNHOLD MERKNAD Norges Røde Kors Månedsposten NN RKH D-råd Invitasjon til samling Frist Knotten Radio Tilbud samband Ikke aktuelt Norges RKH Hjelpekorps bladet se s 14!! 05 osv ARKIVNØKKEL Hjelpekorpsets arkiv bør være oversiktlig og enkelt. Ved bruk av en arkivnøkkel/arkivplan, lettes arbeidet med å finne igjen saker, og bidrar ikke minst til å ta vare på hjelpekorpsets historie. Arbeidet som nedlegges i arkivering bør dog gjenspeile størrelsen på korpset og mengden papir som skal ivaretas Det er ikke nødvendig å legge ned mye tid på en veldig utfyllende arkivplan for et lite korps. Korrespondanse oppbevares normalt i 10 år. Kontrakter, dokumenter (for eksempel festekontrakt på eiendom) og avtaler med lang gyldighetstid oppbevares i så lenge kontraktens/avtalens innhold er gyldig. (Forslag på arkivplan følger på neste side) Side 4 av 65

5 Forslag på arkivplan: 1. Årsmøte 1.1. Årsmøte Årsmøteinnkalling Årsberetning Handlingsplan/Budsjett Referat årsmøte Diverse 1.2. Styret Styremøteinnkalling Referat fra styremøtene Diverse 2. Norges Røde Kors 2.1 Generell korrespondanse Utgående Inngående 3. Administrasjon 3.1 Personalarkiv (eget) 3.2 Lønn/tariffavtaler/stillingsinstrukser 3.4 Internkontroll/HMS Internkontrollmappe 3.5 Utstyr/inventar Datautstyr Kopimaskiner, regnemaskiner etc Kontorrekvisita Telefon, modem, telefax Servicekontrakter Adgangskort, nøkler Bil/transport Diverse 3.6 Informasjon/PR Brosjyrer Infoskriv (internavis) Diverse 4.Lokalforeninger/spesialavdelinger/ Distriktsråd 4.0 Søknader / tildeling om øk. støtte 4.1 Lokalforeningene nnnnn nnnnn 4.2. Alenestående spesialavdelinger Spesialavdelinger/grupper nnnnnn nnnnnn 4.4 Distriktsrådene I regionen Øvrige 5 Komiteer/Utvalg/Prosjekter 5.2 Beredskapsutvalg 5.3 NN Utvalg 5.4 Distriktssamarbeidsprosjekt 5.5 Opplæringsutvalget 5.6 Diverse 6 Fag og aktiviteter 6.1 Ambulanse 6.2 Undervisning 6.3 Samband 6.4 Depot 6.5 Tjenester 6.6 Redningsaksjoner 6.7. Konferanser, kurs og møter - medlemmer, styrer og tillitsvalgte Opplæring i Fokus Fellesmøter Egne møter Distriktets egne kurs Landsmøte Diverse 7 Økonomi/Forvaltning 7.1 Regnskap/lønn Kontoplan Avgifter Skatt/arbeidsgiveravgift Lønn Forsikringer Lån 7.2 Budsjett 7.3 Revisjon 7.4 Materiell Biler Samband Depot Instruktør Diverse 8 Eksterne samarbeidspartnere 8.1 Stat/kommune 8.2 Div. bidragsytere 8.3 Andre hjelpekorps 8.4 Andre 8.5 Diverse Side 5 av 65

6 ASPIRANTER Med aspiranter menes personell som ikke tilfredstiller minstekravene jmf regelverket Disse har allikevel muligheten til å delta på vakter og andre oppdrag, slik at nye medlemmer på et tidlig stadium kan få muligheten til å observere hvordan Hjelpekorpsene jobber i praksis. Bruk av aspiranter, se NRKH regelverk ATTESTASJON -se regnskapsbegrep ATTESTER Det kommer iblant ønsker fra medlemmer om å få attest fra hjelpekorpset. Her noteres navn og f dato på medlem, hvor lenge vedkommende har vært medlem og hvilke kurs og ev verv han/hun har hatt i korpset. AVISER -se media AVSKRIVNINGER Innkjøp av gjenstander over en viss verdi aktiveres og avskrives over ett visst antall år. Verdigrensen vil selvfølgelig stige etter hvert, men pr. i dag er det som bør benyttes. Hvor mange år gjenstanden skal avskrives over, må vurderes ut fra hva gjenstanden kan omsettes for etter f.eks. 2 år, 5 år osv. Avskrivningen skal vise hva gjenstanden har falt i verdi fra ett år til neste. Dette er en av de tingene man bør ta opp med revisor for å avklare. -se også eiendeler og regnskapsbegrep AVSTEMNING -se valg AVTALER Røde Kors har laget egne regler om hvem som kan binde organisasjonen mht. avtaler. Se VOVV for lovnorm vedtatt av Representantskapet og 19. Kopi av alle avtaler som inngås på veiene av hjelpekorpset, må oppbevares slik at nye ledere/styre får kjennskap til disse, det være seg avtaler med medlemmer, kommuner, firmaer osv osv AVTALER VEDR SANITETSVAKTER bør inngås, spesielt ved større vakter. Her defineres vaktoppdraget, hvem har ansvar for hva og pris/fakturaadresse Side 6 av 65

7 AVTALER MED MEDLEMMER må i noen tilfeller inngås vedr betaling av kurs etc etc Allerede inngåtte avtaler settes i egnet perm. Inngåelse av slike avtaler bør styrebehandles AVTALE OM FRI ved deltakelse i redningsaksjoner Hvert medlem av hjelpekorpset bør selv avklare på forhånd om de får fri med eller uten lønn ved aksjoner. Brev fra Norges Røde Kors til arbeidsgiver, brev fra HRS, skjema for avtale om fri med arbeidsgiver og bekreftelse på deltakelse under aksjon finnes som vedlegg til Regelverket for NRKH. Se også fravær ved aksjon Side 7 av 65

8 B BALANSE -se regnskapsbegrep BENKEFORSLAG -se valg BILAG -se regnskapsbegrep BROSJYRER Hjelpekorpsbrosjyrer, plakater og annet ververmateriell bestilles på Handelsportalen. Dette materiellet er som regel gratis, og det kan være lurt å ha et LITE lager liggende hamstring er ikke nødvendig! Til større arrangement, husk å vær ute i god tid med ev bestillinger! BUDSJETT Budsjett er å tenke fremover hva skjer i kommende år. Handlingsplanen er grunnlaget for budsjettet. Sier man i handlingsplan at vi i år ønsker å sende x-antall på kurs, må dette gjenspeile seg i budsjettet. Det samme gjelder også på inntektssiden, hva kan vi forvente å tjene, få i støtte etc. i kommende år. Budsjettet må være realistisk, inntektene litt mindre enn hva man håper og utgiftene litt høyere enn hva man strengt tatt regner med. Budsjettet bør følge regnskapsoppsettet, (kontoplan) slik at det gjennom året er lett å følge utviklingen. Budsjett er en av de ting som skal opp på årsmøtet for godkjenning. -se også regnskapsbegrep og årsberetning Side 8 av 65

9 C Side 9 av 65

10 D DEBITORER -se regnskapsbegrep DISKUSJON -se spilleregler ved diskusjoner DISTINKSJONER Distinksjonshylsen skal være rød med smale eller brede striper i gull eller hvit avhengig av nivå/grad På uniformsplagg uten skulderhylser, kan gradsmerkingen festes på høyre side i høyde med brystlomme. Stripene skal da ligge horisontalt for medlemmer og vertikalt for ansatte. For ytterligere spesifikasjon, størrelser og mål se NRKH regelverk pkt 9 v og illustrasjonen der DISTRIKTSKONTOR Hvert av de 20 distriktene i Norges Røde Kors har et eget distriktskontor. Disse fungerer som serviceorgan for de lokale Røde Kors-leddene, og som sekretariat for distriktsstyret. Distriktskontorene er bindeledd mellom lokale forninger og Norges Røde Kors, og mellom publikum og lokale ledd. De koordinerer også aktivitet mellom forskjellige Røde Kors ledd i distriktet. Vi har distriktskontorer følgende steder: Østfold Røde Kors Vesterheimvn. 2, 1712 GRÅLUM Tlf: Akershus Røde Kors Fetveien 171, 2007 KJELLER Tlf: Oslo Røde Kors Postboks 3, Grønland, 0133 OSLO Tlf: Side 10 av 65

11 Hedmark Røde Kors Nic. Hellandsgt. 3, 2319 HAMAR Tlf: Oppland Røde Kors Postboks 238, 2802 GJØVIK Tlf: Buskerud Røde Kors Tollbugt. 52, 3044 DRAMMEN Tlf: Vestfold Røde Kors Postboks 479, 3101 TØNSBERG Tlf: Telemark Røde Kors Postboks 361 Sentrum, 3701 SKIEN Tlf: Aust-Agder Røde Kors Postboks 140, 4801 ARENDAL Tlf: Vest-Agder Røde Kors Vesterveien 4, 4613 KRISTIANSAND Tlf: Rogaland Røde Kors Hovebakken 1, 4306 SANDNES Tlf: Hordaland Røde Kors Damsgårdsveien 69, 5058 BERGEN Tlf: Bergen Røde Kors Damsgårdsveien 69, 5058 BERGEN Tlf: Side 11 av 65

12 Sogn og Fjordane Røde Kors Postboks 573, 6801 FØRDE Tlf: Møre og Romsdal Røde Kors Borgundveien 150, 6008 ÅLESUND Tlf: Sør-Trøndelag Røde Kors Nardoveien 4 b, 7032 Trondheim Tlf: Nord-Trøndelag Røde Kors Ogndalsvn. 2, 7713 STEINKJER Tlf: Nordland Røde Kors Postboks 63, 8001 BODØ Tlf: Troms Røde Kors Haraldvollen, 9325 BARDUFOSS Tlf: Finnmark Røde Kors Postboks 449, 9811 VADSØ Tlf: DISTRIKTSRÅDET Distriktsrådet er et faglig og koordinerende organ. Distriktsrådet har som koordinator en kommandomyndighet i aksjoner hvor to eller flere hjelpekorps er i aksjon. Distriktsrådet har ikke anledning til å gripe inn i virksomheten eller ledelsen til den enkelte spesialavdeling. I tilfeller hvor virksomheten drives i strid med gjeldene formål og lovverk eller er til skade for Røde Kors, skal rådet innberette forholdet til distriktsstyret Distriktsrådet er faglig underlagt sitt Landsråd og skal medvirke til at det utøves en forsvarlig og god standard for spesialavdelingene. Rådet skal se til at spesialavdelingene overholder gjeldene lover, bestemmelser og retningslinjer. Side 12 av 65

13 Hensikten med rådene er at de skal avlaste distriktsstyrene. De skal aktivisere spesialavdelingene i sitt arbeide, ta initiativ til opprettelse av nye avdelinger, få i gang kurs, øvelser og samordne slike, kontrollere beredskapsplaner osv. Alt dette innenfor den økonomiske ramme som fastlegges av distriktene. Distriktsrådets medlemmer velges på årsmøtet til distriktet Se også NRKH regelverk pkt 18 Retningslinjer for Distriktrådets arbeid og VOVV Instruks for distriktsråd DM OG NM FOR HJELPEKORPS avholdes en gang i året, distriktsmesterskap arrangeres av D-rådet/lokalt korps, mens norgesmesterskapet arrangeres med et valgt D-råd som teknisk arrangør og Norges RKH som ansvarlig arrangør. (Går på rundgang i regionene) Se regelverket til NRKH, statutter for DM og NM Side 13 av 65

14 E EGENKAPTIAL -se regnskapsbegrep EIENDELER De fleste Røde Kors foreninger oppgir kun penger som egenkapital, og fører ikke eiendeler i regnskapet i det hele tatt. En utenforstående regnskapskyndig er vane med å føre regnskap for bedrifter som er underlagt helt andre regler, blant annet i forhold til Røde Kors hus. Disse foreningene vil derfor hvert år ha en utgiftspost som heter avskrivninger, og så vil de i balansen oppgi en etter hvert kunstig lav verdi. Slike regnskapsprinsipper er laget for bedrifter som betaler skatt, og blir ganske meningsløse for oss i Røde Kors. Eksempel: Det blir helt feil for en lokalforening å føre opp et hus med reell verdi 1 million til kr ,- i regnskapet. Tilsvarende blir det for kjøretøy der Røde Kors ofte kjøper biler som har stor reell verdi. Vi anbefaler derfor å kun føre en eiendelsliste som fremlegges på årsmøtet, men ikke føre dette i regnskapet. Alle investeringer utgiftsføres samme året som innkjøpet foretas. Ved kun å oppføre rene penger og bankinnskudd i regnskapet, er det mye enklere å forstå for de fleste medlemmer. Vil man likevel operere med avskrivninger og eiendeler, er det viktig at man oppgir reell verdi og ikke skatteteknisk verdi slik bedrifter gjør. EKSTRAORDINÆRT MØTE / ÅRSMØTE På ekstraordinære møter kan hjelpekorpset fatte beslutninger som går utover det som ble bestemt på årsmøtet. Det vil si; vedta saker som ikke står i handlingsplanen og som det ikke er budsjettert med, eller som binder foreningen økonomisk. Ekstraordinært møte kan også holdes i saker som styret ønsker at medlemmene skal være med på å bestemme. Ekstraordinært møte kan også avholdes når ett visst antall av medlemmene krever det, dette antallet står i de lokale lovene. På det ekstraordinære møtet kan bare saker det er innkalt til behandles. Møtet skal innkalles med (som regel) 8 dagers varsel. Side 14 av 65

15 F FAKTURERINGS- RUTINER Rutinene må legges opp etter lokale behov, men her er noen forslag: 1. For de med lite fakturering, mindre enn 10 fakturaer pr. måned, kan en mal på PC som fylles ut og sendes til aktuelle kunder være holdbart. 2. For de noe større kan det være greit å kjøre et PC-faktureringssystem, som ikke nødvendigvis er knyttet direkte til regnskapssystemet, og hvor man da må føre bilagene inn i regnskapet i ettertid. 3. Det finnes også regnskapssystemer hvor fakturering er en del av dette og da blir vanligvis fakturaene ført direkte på reskontro etter faktureringen. Ved valg av løsning 1 eller 2 bør man oppbevare en ekstrakopi av utsendte fakturaer i en egen mappe slik at det er lett å purre opp det som ikke blir betalt. Hvis løsning 3 velges vil fakturaene være reskontroført og det vil da være lett å få oversikt over ubetalte fakturaer direkte. Purringer bør foretas ca 14 dager etter forfall, og evt. 2 gangs purring ca 14 dager deretter. Standard purrebrev bør lages på PC, dersom dette ikke allerede ligger i det regnskapssystemet som evt. benyttes. Neste skritt kan være å sende fordringene til inkasso, dette medfører gebyrer etc. slik at dette er ikke lønnsomt for små beløp. FORSIKRING Norges RKH har egen avtale med If skadeforsikring, avtale nr 703. Finnes i regelverk for NRKH Forsikringen omfatter det meste et hjelpekorps trenger, bl.a. en spesiell ansvarsforsikring mht medlemmene. Vær oppmerksom at forsikringen først er gyldig da medlemmene har betalt medlemskontingenten! Husk å foreta nødvendige endringer på forsikringen (bl.a. antall aktive medlemmer og liste over verdiutstyr ved behov!) Side 15 av 65

16 OBS! Ref vedtak i Landsrådet (LR 14/02) skal kopi av faktura (gyldig forsikringsbevis) sendes til Norges RKH da den er betalt Se også NRKH regelverk pkt Forsikringer FORVALTNING AV ØKONOMISKE VERDIER / MATERIELL Hjelpekorpsene er ikke selvstendige juridiske enheter, med mindre de ikke er alenestående. Det er lokalforeningen som har det juridiske ansvar. Dette innebærer av et hjelpekorps f.eks. ikke kan ta opp lån, det er det lokalforeningen som må gjøre. Har dere mye penger, f.eks. fått en arv må man sørge for at disse forvaltes slik at det gir en best mulig avkastning, men ikke med for stor risiko. Det vil være fornuftig å ta et møte med en økonomisk rådgiver f.eks. i den banken man benytter. Mange hjelpekorps disponerer i dag verdifulle gjenstander, biler, radioer, depotmateriale og kanskje også eiendommer. Sørg for å lage skriftelige rutiner/instrukser for vedlikehold av alt dette, da det ved skifte av div ledere vil være lettere for de nye å sette seg inn i oppgavene. Forslag til forskjellige rutiner/instrukser: Mannskapsbil / ambulanse Sambandsmateriell Hus og hytter (rydding, renhold, utleie etc etc) FRAVÆR VED AKSJON For alle skoleelever og ellers de som måtte trenge det, er det utarbeidet et eget skjema for bruk som bekreftelse ved deltagelse på aksjoner, Fravær ved deltagelse i redningsaksjoner Utfylling av dette bør inngå som en del av rutinen i forbindelse med etterarbeidet etter aksjoner FØRSTEHJELPSKURS Norsk grunnkurs i førstehjelp 6 timer tilbys til bedrifter, lag og foreninger, samt andre spesielt tilrettelagte kurs (bl.a. førstehjelp til barn) Egne medlemmer i hjelpekorpset skal ha 28 timers kurs Side 16 av 65

17 G GP 1440b Skjema for bruk ved refusjon av utgifter etter aksjon -se refusjon GRUNNOPPLÆRING Grunnopplæringa i et hjelpekorps består av: Førstehjelp 28 timer Samband 10 timer Dette er Røde Kors 3 timer Dette er Røde Kors Hjelpekorps 3 timer Da grunnopplæringer er gjennomført og hjelpekorpsprøva er bestått, kan medlemmet få id-kort og uniform Grunnopplæringa må være gjennomført før medlemmer kan delta på kurs som tilbys av distrikts- og sentralnivå Side 17 av 65

18 H HANDELSPORTALEN -se Røde Kors Butikken HANDLINGSPLAN Handlingsplanen skal bygge på NRKH s langtidsplan og de lokale forhold. Hjelpekorpset handlingsplan bør omhandle aktiviteter hvor tidsfrister for gjennomføring er oppført. Ansvarlig(e) for gjennomføring og oppfølging føres også opp. Handlingsplanen må utarbeides i samsvar med budsjett. En jevnlig gjennomgang status på oppføling av gitte frister er viktig. Se også årsberetning HJELPEKORPSPRØVEN Hjelpekorpsprøver og retningslinjene for gjennomføring og forberedelser til dette er omtalt i Regleverket kapittel 3. Hjelpekorpsprøven bestilles fra distriktskontoret. Husk at innkalling skal sendes til medlemmene som skal ta prøven 30 dager før prøvedagen, og at alle medlemmer skal bestå prøven hvert 3. år Husk også å sende inn tilbakemeldingsskjema til distriktet etter avholdt prøve. For gjennomføring, se NRKH regelverk pkt 3, Statutter for hjelpekorpsprøven HJELPEKORPS- UTSTYR, STØTTE TIL -se støtteposter HJEMMESIDER Alle hjelpekorps og d-råd som ønsker det, kan opprette egen hjemmesider på internett. Styret er ansvarlig for innholdet på hjemmesidene og skal utnevne en ansvarlig redaktør. Vedkommende er pliktet til å sette seg inn i de regler som gjelder for redaktørfunksjonen. Side 18 av 65

19 Se forøvrig NRKH`s regelverk pkt 13 Statutter for hjemmesider på internett (side 19 i rev versjon jan 04) HONORARER -se lønn Side 19 av 65

20 I ID-KORT Bestillingsformular til ID-kort bestilles på handelsportalen Vær oppmerksom på at det er disse skjemaene vi betaler for, så her bør man absolutt unngå feilskriving! Utfylte formularer sendes inn til Graphium Card sammen med eget skjema (bestillers navn etc) Ferdige ID-kort sender leverandøren pr post tilbake til korpset ID-kortets varighet skal være fra datoen medlemmet sist besto hjelpekorpsprøven og 3 år frem i tid. Det kan være lurt å ha et skjema eller arkiv over hvem som har fått tildelt ID-kort og når dette ble gjort, f eks med kvittering fra medlemmet for mottatt ID-kort. IF...SKADEFORSIKRING -se forsikring INHABILITET Se Retningslinjer for inhabilitetsregler i VOVV INKASSO -vedr hjelpekorpsets utestående fordringer, se faktureringsrutiner og regnskapsbegrep INKASSO Uten gode rutiner og oversikt og med mange medlemmer med mulighet til å bestille varer og tjenester i korpsets navn, kan man fort komme i den situasjonen at en leverandør oversender sitt krav til et inkassoselskap for innkreving. Situasjonen unngås ved gode rutiner, men skulle man først være så uheldig bør styret rydde opp i situasjonen så raskt som mulig. Da ubetalte fakturer har kommet så langt som til inkasso, blir oppgjøret også mer kostbart for korpset på grunn av pålagte renter og salær. Ta kontakt med selskapet som har fordringen til innkreving og inngå en avtale, ev. avdrag hvis det er nødvendig. INNKALLING se møteinnkalling Side 20 av 65

21 INNKJØPSRUTINER Det må settes opp klare retningslinjer for hvem som kan gjøre innkjøp på korpsets vegne og i hvilken størrelsesorden Forslag til oppsett (rett tallene ut fra de lokale forhold): Fagledere (instruktørleder/depotleder osv.) kan gjøre innkjøp (også reparasjoner o.l.) for inntil kr Innkjøp utover dette må godkjennes av operativ leder. Operativ leder og administrativ leder kan gjøre innkjøp for inntil kr 5000,- Innkjøp utover dette må godkjennes av styret. Styret godkjenner alle innkjøp utover kr Ved innkjøp/reparasjoner utover kr ,- skal det alltid foreligge flere tilbud. Husk å inngå klare avtaler før større innkjøp bestilles om hva som skal leveres og til hvilken pris. Vær oppmerksom på at pristilbud kan være gitt både eks og inkl merverdiavgift. INSTRUKTØRARKIV En oversikt over korpsets instruktører og hvilken utdannelse disse har, både gjennom kurs i hjelpekorpsregi og ev privat Det kan også være en ide å lage oversikt over kursene som blir arrangert i korpset og hvem som deltok og underviste på disse, både interne og eksterne kurs. INSTRUKSER For at medlemmer, og da spesielt forskjellige fagledere, skal være kjent med sine arbeidsoppgaver, kan det være en ide å utarbeide forskjellige instrukser til dette. Instruksen bør inneholde hva som forventes innenfor den gitte oppgaven og også hvem som er overordnet denne faglederen (eks operativ leder) Instruksen kan også brukes som en form for arbeidskontrakt med dato for når vedkommende ble fagleder og hvordan ev oppsigelse skal skje for begge parter (eks gjensidig oppsigelsestid på 3 mnd) Forslag til instrukser: Instruks for lagleder Instruks for depotleder Instruks for transportleder Instruks for sambandsleder Instruks for instruktørleder Instruks for mannskap på sanitetsvakt Instruks for tjenesteleder Instruks for tjenestefordeler Side 21 av 65

22 INTERNKONTROLL VEDR ØKONOMI Alle inngående fakturaer bør attesteres av den som har bestilt varen/oppdraget, for eksempel reparasjon av bil av transportleder osv. Det er viktig å kontrollere at faktura stemmer overens med mottatt vare/tjeneste med hensyn til type og avtalt pris. Attestasjon gjøres ved at man signerer fakturaene. Alle bilag skal i tillegg godkjennes/attesteres av korpsleder. Vær nøye med å ha bilag (kvitteringer, kassalapp etc) for alle inn- og utposter i regnskapet! En håndskrevet lapp holder ikke! Når regnskapet er ført, skal revisor kontrollere at de lover og regler som myndighetene setter blir fulgt opp og at bilagene og regnskapet er korrekt. INTERVJU -se media Side 22 av 65

23 J JUBILEUM Hva er stiftelsesdatoen til hjelpekorpset ditt? Jubileer kan godt markeres med et arrangement for medlemmene, eller kanskje et større innkjøp av noe som har stått på ønskelisten lenge? Ved jubileumsmiddager eller fester, er det også en god anledning til påskjønning av medlemmer som har gjort en spesiell innsats eller til å lage jubileumsberetning over hjelpekorpsets historie... Side 23 av 65

24 K KALENDER En aktivitetskalender lettere oppfølging vedr tidsfrister og faste arrangement. Fyll inn søknadsfrister, møter, kurs osv Kan også benyttes til utfylling av alle oppdrag for å gjøre arbeidet lettere ved f.eks skriving av årsberetningen. KILOMETER- GODTGJØRELSE -se utgiftsgodtgjørelser KOMITEER OG UTVALG Det er opp til hvert hjelpekorps hvilke råd/utvalg/ komiteer man utvelger (for eksempel økonomiutvalg, ambulanseutvalg, kontrollkomité m.m.). Lag gjerne en oversikt over de råd/utvalg/ komiteer man ønsker å ha, ev. instrukser for disse, når de ble nedsatt, gruppens mandat, virketid osv. KONSESJONSAVGIFT Konsesjonsavgift betales til Post- og teletilsyn en gang pr år og er en avgift for de konsesjoner/tillatelser vi har for bruk av VHF-radioer. Konsesjonsavgiftens størrelse varierer etter hva det er gitt konsesjon for, en baseradio har større avgift enn ett håndapparat. Mer info, se Tilskudd til konsesjonsavgiften fra Norges RKH, se støtteposter KONSTITUERE Å konstituere et styre vil si at styret på første styremøte etter årsmøtet/valget blir enige om arbeidsformen styret skal ha og fordeler arbeidsoppgaver KONTINGENT -se medlemsregister Side 24 av 65

25 KONTOPLAN Norges Røde Kors har en felles kontoplan for distrikter og lokale ledd som bør benyttes ved føring av regnskapet i hjelpekorpset. Det er opp til hvert enkelt korps å plukke ut de kontoene som er aktuelle, dersom det er behov for flere kontoer i samme kontogruppe er det normalt og endre siste siffer fra 0 til 1,2 osv. Størrelsen på det enkelte korps vil også avgjøre om det i tillegg til kontoene ønskes et avdelingsregnskap. Kan være aktuelt der for eksempel ambulansekjøring er en stor virksomhet som det kan være ønskelig å skille fra det øvrige korpsarbeidet i resultatregnskapet. Kontoplanen fåes ved henvendelse til distriktskontoret KORSVEIEN Norges Røde Kors sin egen intranettside med adressen Sidene inneholder masse Røde Kors stoff fra alle avdelinger og nivåer, også med egen hjelpekorpsside. Egen tilgang opprettes til hver enkelt bruker. Bruk Korsveien aktivt, -her finner du det meste av både kurs, lover og regler, nyheter, pressemeldinger osv osv KRAV I regelverket til Norges Røde Kors Hjelpekorps, er det nedfelt krav til et hjelpekorps og krav til medlemmer. Alle som er aktive i hjelpekorpset bør kjenne til disse kravene. Regelverket kan lastes ned fra hjelpekorpset sin side på Korsveien, eller fås på distriktskontoret. KREDITORER KURS I HJELPEKORPSET -se regnskapsbegrep -se opplæringsplan KURSPLAN Oversikt over ALLE godkjente Røde Kors kurs Planen er gratis, og bestilles på handelsportalen KURSSTØTTE Hvis korpset har arrangert egne kurs, husk å søke om kursstøtte! Studiemedarbeideren forteller deg hvilke kurs som utløser støtte og hvilke kriterier som må oppfylles. Studiemedarbeideren finner du på eller korsveien -og et tips er å lese denne før kurset blir arrangert slik at dere kjenner til hva som må legges med søknaden av oppropslister, ev bilag etc Side 25 av 65

26 L LANDSRÅD HJELPEKORPS Landsrådet for Norges Røde Kors Hjelpekorps består av åtte personer: Leder, nestleder og seks medlemmer. De seks medlemmene representerer hver sin geografiske region, de betegnes derfor som regionledere. Regionlederne har personlige varamedlemmer. Landsrådets oppgaver Landsrådet leder virksomheten innen sitt fagområde i Norges Røde Kors (hjelpearbeid ved ulykker/katastrofer og annen humanitær innsats, beredskapsarbeid og førstehjelp) og fastlegger de praktiske retningslinjer for arbeidet gjennom sitt handlingsprogram. Landsrådet er rådgivende organ for Landsstyret og sekretariatet i saker som vedrører dets fagområde. Se også NRKH regelverk Retningslinjer for Landsrådet arbeid Saker til Landsrådet Landsrådet har 5-6 møter per år. AU-møter kommer i tillegg ved behov. Saker som ønskes behandlet av Landsrådet sendes skriftlig via d-rådet. Sakene må være hjelpekorpssekretariatet i hende senest 3 uker før landsrådsmøtet. LIKVIDITET -se regnskapsbegrep LOKALFORENINGEN Lokalforeningen skal ha totalansvaret for all Røde Kors aktivitet i sitt område. Det vil si at hjelpekorpset ikke er en selvstendig juridiske enhet, med mindre de er alenestående. Det er lokalforeningen som har det juridiske ansvar. Dette innebærer at et hjelpekorps f.eks. ikke kan ta opp lån, det er det lokalforeningen som må gjøre på veiene av hjelpekorpset. Et hjelpekorpset er underlagt lokalforeningen og de lover som er vedtatt på lokalforeningens årsmøte. Se også NRKH regelverk pkt 17.1 Forholdet mellom hjelpekorps og lokalforeningen Side 26 av 65

27 LOVER, EGNE Egne lover i dit lokale Røde Kors skal være utarbeidet etter lovnormen i VOVV`en (1.2.2 Lovnorm for lokalforening eller Lovnorm for alenestående spesialavdeling) Egne lover godkjennes på det lokale årsmøte og sier mer konkret hvordan det lokale Røde Kors skal drives, hvordan de forskjellige styrene er sammensatt, hvordan årsmøte og valg skal avvikles osv LOVER, DISTRIKTET Distriktets lover er også bygget opp ut fra lovnorm for distrikt i VOVV`en (1.2.1) Kontakt ditt distriktskontor for nærmere informasjon ev kopi av disse. LOVER FOR NORGES RØDE KORS Lover for Norges Røde Kors finner du i VOVV`en, side 3 i siste utgave (januar 2004) LOVER FOR NORGES RØDE KORS HJELPEKORPS Lover for Norges Røde Kors Hjelpekorps finner du på hjelpekorpsets side på Korsveien eller på Lovene ble sist revidert i desember 2003 i forbindelse med utgivelse av ny VOVV De inneholder bl.a. krav til et hjelpekorps og til medlemmene, og bør være kjent for iallfall alle tillitsvalgte LØNN, SKATTETREKK OG ARBEIDSGIVERAVGIFT Følgende spesielle regler gjelder for organisasjoner, dvs. oss: Dersom de samlede lønnsutgifter ikke er høyere enn ,- pr. person pr. år og ikke over kr ,- samlet pr. år slipper vi å betale arbeidsgiveravgift. Inntekter som utbetales til de som er frivillige, som tapt arbeidsfortjeneste eller lønn er ikke skatte- og oppgavepliktige dersom beløpet inkludert feriepenger ikke er mer enn kr til den enkelte pr. år. Utover dette gjelder følgende regler: Dersom man utbetaler lønn til personer som ikke er registrert som selvstendige firmaer må dere sørge for å trekke skatt av lønnen. Dersom det ikke innleveres skattekort skal det trekkes 50% skatt. Denne skatten skal innbetales til Side 27 av 65

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Veileder for. sekretær

Veileder for. sekretær Veileder for sekretær CP-skolen 2016 Innhold Valg av sekretær... 2 Sekretærens oppgaver... 2 Møteinnkalling... 2 Innkalling til styremøte... 2 Innkalling til årsmøte... 2 Protokollskriving... 3 Regler

Detaljer

PROTOKOLL 01/10 Landsrådsmøte 29.- 30. januar 2010 Oslo

PROTOKOLL 01/10 Landsrådsmøte 29.- 30. januar 2010 Oslo PROTOKOLL 01/10 Landsrådsmøte 29.- 30. januar 2010 Oslo Tilstede: Jahn Petter Berentsen, landsrådsleder Lars-Otto Laukvik, nestleder (Lørdag) Martin Hauge, medlem/regionleder Syd Unni Sletvold, medlem/regionleder

Detaljer

ÅRSMØTEINNKALLING. Det innkalles med dette til årsmøte I. Tolga Røde Kors

ÅRSMØTEINNKALLING. Det innkalles med dette til årsmøte I. Tolga Røde Kors ÅRSMØTEINNKALLING Det innkalles med dette til årsmøte I Tolga Røde Kors Tirsdag 3. mars 2015 kl 19.30 I Sætershallen Saksliste Valg av dirigent og referent. 1. Styrets årsberetning for foregående kalenderår.

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

Bruksanvisning /veiledning

Bruksanvisning /veiledning Bruksanvisning /veiledning for praktisk gjennomføring av årsmøte i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen for Norsk Folkehjelp desember 2014 Innhold. Forarbeid til årsmøtet Vedtektene om årsmøte

Detaljer

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN)

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN) VEDTEKTER FOR NORSK GEOLOGISK FORENING Etablert xx.xx.xx, sist revidert 9.1.2013 1. Navn og formål 1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of

Detaljer

Infobrev juli 2008. (a) = @ Arkivbilde: Skien RKH

Infobrev juli 2008. (a) = @ Arkivbilde: Skien RKH Infobrev juli 2008 Nr 07/08 Sendes pr mail til alle D-råd og Hjelpekorps Utgis av ressursgruppe Informasjon, Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Lars-Otto.Laukvik(a)redcross.no (a) = @ Arkivbilde: Skien RKH

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

CP-skolen. Veileder for sekretær

CP-skolen. Veileder for sekretær CP-skolen Veileder for sekretær 3 Innhold Valg av sekretær 3 Sekretærens oppgaver 3 Møteinnkalling 3 Innkalling til styremøte 3 Innkalling til årsmøte 4 Protokollskriving 4 Regler for protokollskriving

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning:

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: 2 Medlemskap Medlemskap kan innehas bare når vedkommende er bosatt eller er eiendomsbesitter, innen foreningens geografiske område. Rettighetene

Detaljer

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND Retningslinjer for regnskapsføring Retningslinjer for regnskapsføring vedtatt i Landsstyre 27. februar 2014 Side 1 Innhold 1 Generelt... 3 2 Kontantprinsippet...

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Sak 8 Saker fra sentralstyret og fylkesavdelingene

Sak 8 Saker fra sentralstyret og fylkesavdelingene Sak 8 Saker fra sentralstyret og fylkesavdelingene (innkomne saker) Sentralstyrets forslag til retningslinjer for regnskap og revisjon Forslag til vedtak: retningslinjene vedtas Retningslinjer for regnskap

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for en ensrettet utvikling av HBFK. Styrets oppgaver: Styret

Detaljer

Vedtekter for norske kunsthåndverkere

Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for Norske Kunsthåndverkere: 1. Navn og formål Norske Kunsthåndverkere (NK) er en organisasjon for profesjonelle kunsthåndverkere i Norge. NK er partipolitisk

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

Retningslinjer for økonomiforvaltning og administrasjon i Norsk Folkehjelp

Retningslinjer for økonomiforvaltning og administrasjon i Norsk Folkehjelp Retningslinjer for økonomiforvaltning og administrasjon i Norsk Folkehjelp STYRETS OPPGAVER OG ANSVAR 1. Norsk Folkehjelps lag og regioner er å betrakte som økonomiske selvstendige enheter. Vedtak fra

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy Vedtekter for Vikingklubben Karmøy 1 Formål Vikingklubben Karmøy er en åpen, upolitisk klubb for alle med interesse for vår forhistorie. Klubbens formål er å synliggjøre, vekke interesse for, og spre kunnskap

Detaljer

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LVKs vedtekter - vedtatt på landsmøtet 22. august 2013 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Hvorfor endringer? DIS-Norge, Slekt og Data (DISN) ønsker i mest mulig grad å standardisere distriktslagenes vedtekter. Kvaliteten hos enkelte lag

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen

Detaljer

Hjelpekorps? Spesialutgave! Norges Røde Kors Hjelpekorps. Tema: Frivillighet i endring

Hjelpekorps? Spesialutgave! Norges Røde Kors Hjelpekorps. Tema: Frivillighet i endring Mai 2001 Hjelpekorps? Norges Røde Kors Hjelpekorps Tema: Frivillighet i endring Spesialutgave! Hvilken kurs skal hjelpekorpsene velge? Foto: Stig M. Weston 2 Norges Røde Kors er nå midt oppi et stort dugnadsarbeid

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

2.2 - PFF skal ivareta og fremme kunnskap om privat fysioterapi.

2.2 - PFF skal ivareta og fremme kunnskap om privat fysioterapi. Vedtekter gjeldende fra 13.03.2012 1 - DEFINISJON Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund, med initialene PFF, er et frivillig og partipolitisk nøytralt forbund. PFF er en sammenslutning av offentlig

Detaljer

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING 1 Narvik 01. september 2014 ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING Det øverste organet i Narvik Turnforening er årsmøtet. Årsmøtet velger foreningens styre samt Turnhallfondets styre. Videre

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012)

LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012) 1 LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012) 1.0 Navn og område 1.1 Regionens navn er: Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Øst. 1.2 Regionens arbeidsområder er fylkene Østfold, Akershus,

Detaljer

LOVER FOR MED ISRAEL FOR FRED Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 29.juli 1978 med endringer av 26.juli 1980 og 26.juni 1993.

LOVER FOR MED ISRAEL FOR FRED Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 29.juli 1978 med endringer av 26.juli 1980 og 26.juni 1993. Forslag til justerte lover for MIFF. I møte onsdag 10. februar 2016 vedtok hovedstyret enstemmig å anbefale MIFFs generalforsamling 17. april 2016 å godkjenne disse nye lovene. Se også vedlagt dokument

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps november 2009

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps november 2009 16. november 2009 I dette nummeret: Forsiden 1 Viktig melding fra HRS 2 Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Lars-Otto Laukvik(a)redcross.no (a) = @ Infobrev Røde Kors Hjelpekorps november

Detaljer

Retningslinjer for distriktene ved tildeling av midler til anskaffelse av transportutstyr og kursstøtte til kompetanseheving innen transporttjeneste

Retningslinjer for distriktene ved tildeling av midler til anskaffelse av transportutstyr og kursstøtte til kompetanseheving innen transporttjeneste Retningslinjer for distriktene ved tildeling av midler til anskaffelse av transportutstyr og kursstøtte til kompetanseheving innen transporttjeneste Vedtatt av Landsråd Røde Kors Hjelpekorps 2015 1. Forutsetningen

Detaljer

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 14.09.2012

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 14.09.2012 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 14.09.2012 Fra Distriktsstyret: Geir Knutson, leder Vigdis Pedersen, medlem Terje Dahl, varamedlem Tina Gullsvåg, nestleder Distriktsråd Ungdom Inge Sneberg,

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Oslo, 23. februar 2012. Innhold: PÅSKEN 2012 INTERNETTSIDER HJELPEKORPSENES PÅSKETJENESTE HJELPEKORPSENE D-RÅDENE DISTRIKTSSENTRALENE

Oslo, 23. februar 2012. Innhold: PÅSKEN 2012 INTERNETTSIDER HJELPEKORPSENES PÅSKETJENESTE HJELPEKORPSENE D-RÅDENE DISTRIKTSSENTRALENE Til Landsråd for hjelpekorps m/ varamedlemmer Alle Røde Kors Distriktskontor Alle Røde Kors Hjelpekorps D-råd Alle Røde Kors Hjelpekorps Medieseksjonen HK Oslo, 23. februar 2012 Innhold: PÅSKEN 2012 INTERNETTSIDER

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

CP-skolen. Veileder for kasserer

CP-skolen. Veileder for kasserer CP-skolen Veileder for kasserer 2 Innhold Valg av kasserer 3 Kasserers oppgaver 3 Regnskapsrutiner 3 Prokura/signaturrett 3 Budsjett 3 Bilagshåndtering 4 Bilag generelt 4 Regnskap og bokføring 4 Grunnleggende

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Vedtekter for. Røra Båtforening

Vedtekter for. Røra Båtforening Vedtekter for Røra Båtforening Forfatter: Jan Haugdal Eier: Jan Haugdal Dokumentnummer: Versjon: 1.0 Status: Godkjent Opprettet dato: 27.04.2009 07:06:00 Sist oppdatert: 27.01.2011 12:28:00 Filreferanse:

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

VEDTEKTER FOR ÅS JENTE- OG GUTTEKORPS

VEDTEKTER FOR ÅS JENTE- OG GUTTEKORPS VEDTEKTER FOR ÅS JENTE- OG GUTTEKORPS Vedtatt på årsmøte 1993 Revidert på årsmøte 1997 med ikrafttredelse 30.09.97 Revideres på årsmøte 2004 Revidert på årsmøte i 2007 Revidert på årsmøte i 2016 1 ORGANISASJON

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND VEDTEKTER FOR Skjeberg og Omegn Jeger og fiskeforening stiftet 27. mars 1960 1 NAVN Foreningens navn er: Skjeberg

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

STATUTTER FOR INDIAS BARN

STATUTTER FOR INDIAS BARN STATUTTER FOR INDIAS BARN Vedtatt av styre 30.4.2013 1. Stiftelsens navn 1.1 Indias Barn er en stiftelse som endret sitt navn fra Stiftelsen Fadderbarnas framtid til Indias Barn i 2013. 1.2 Indias Barn

Detaljer

Lover for Idrettslaget Drammen Strong

Lover for Idrettslaget Drammen Strong Lover for Idrettslaget Drammen Strong Vedtatt på årsmøtet 27. April 1995 Godkjent av Norges idrettsforbund 16. august 1995. 1. Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOSSVIKA BÅTFORENING

VEDTEKTER FOR SOSSVIKA BÅTFORENING VEDTEKTER FOR SOSSVIKA BÅTFORENING Vedtekter for Sossvika Båtforening, vedtatt på stiftelsesmøte i Båtforeningen den 20. november 2007 Skifte av navn til Stokkøy Marina AS, er innsatt i vedtektene 1 juli

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Vedtekter. for Båsmo & Ytteren skolekorps 1 ORGANISASJON

Vedtekter. for Båsmo & Ytteren skolekorps 1 ORGANISASJON Vedtekter for Båsmo & Ytteren skolekorps 1 ORGANISASJON Båsmo & Ytteren skolekorps er stiftet 29. november 1958 og er tilsluttet Norges Musikkkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Nord-Norge. I perioden

Detaljer

Vedtekter for Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom (HLFU) Stiftet i 1984

Vedtekter for Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom (HLFU) Stiftet i 1984 Vedtekter for Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom (HLFU) Stiftet i 1984 1 FORMÅL OG ORGANISASJON Formål HLFU skal jobbe for unge hørselshemmede og skape åpenhet om det å ha en hørselshemning. Gjennom

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS 1 ORGANISASJON Bryn Skoles Musikkorps er stiftet 26. oktober 1959. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet i Akershus krets. Musikkorpset

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

Nærsnes Barnehage SA. Selskapsvedtekter

Nærsnes Barnehage SA. Selskapsvedtekter Nærsnes Barnehage SA Selskapsvedtekter for samvirkeforetaket Nærsnes barnehage SA, org. nr. 971499338 vedtatt på ekstraordinært årsmøte 17. oktober 2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 RETNINGSLINJER 2 INNHOLD SIDE Hensikt... 3 Mål... 3 Logo og profil... 4 Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 Ledelse... 6 Veiledere... 6 Ledergruppe... 7 Årsplan... 7 Lederutdanning...

Detaljer

Vedtekter for Fladbyseter og Skogmo Antennelag

Vedtekter for Fladbyseter og Skogmo Antennelag Vedtekter for Fladbyseter og Skogmo Antennelag 1 Navn Foreningens navn er Fladbyseter og Skogmo Antennelag 2 Formål Antennelagets formål består i å forvalte felles kabel TV anlegg, så som hovedsentral,

Detaljer

Klubblov Bodø Golfklubb

Klubblov Bodø Golfklubb Klubblov Bodø Golfklubb Paragrafer 1 Formål og navn Klubbens navn er Bodø Golfklubb. Formålet er å drive golfidrett organisert i Norges Idrettsforbund knyttet til Bodø Golfklubb og banen klubben disponerer.

Detaljer

Vedtekter for Kvastebyen Velforening

Vedtekter for Kvastebyen Velforening Kvastebyen Velforening Sarpsborg Kommune - Østfold Vedtekter for Kvastebyen Velforening Stiftet 23.oktober 1974 Vedtatt: 17.juni 2016 Styret i Kvastebyen Velforening 22.april 2016 1. Navn Foreningens navn

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE

VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE 1 Foretakets navn Samvirkeforetakets navn er Kystlinjen Vann & Avløp SA 2 Forretningskontor Foretaket har sitt forretningskontor i Vestby kommune. 3 Formål

Detaljer

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011.

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. VEDTEKTER FOR Hemnes Jeger og Fiskerforening stiftet 1980 1 NAVN Navnet er Hemnes Jeger og Fiskerforening. Klubben

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

UTKAST PJA VEDTEKTER FOR RINNLEIRET MUSEUM SA

UTKAST PJA VEDTEKTER FOR RINNLEIRET MUSEUM SA 1 UTKAST PJA VEDTEKTER FOR RINNLEIRET MUSEUM SA Vedtatt på stiftelsesmøte den.. 1 2 1 Selskapsform Rinnleiret Museum SA, er ett andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset ansvar, vekslende kapital

Detaljer

Vedlegg 1. Arbeidsbeskrivelse

Vedlegg 1. Arbeidsbeskrivelse Avtalevilkår for levering av regnskapstjenester OVS2010-020 Vedlegg 1 Arbeidsbeskrivelse 1. GENERELT Dette dokument gir en beskrivelse av de krav som stilles til leverandøren av regnskapstjenester. Avtalen

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for... (idrettslagets navn) stiftet.. (dd.mm-åå) Vedtatt den.. (dd.mm-åå) med senere endringer senest av (dd.mm-åå) Godkjent

Detaljer

VEDTEKTER FOR SANDNES FOLKEDANSLAG

VEDTEKTER FOR SANDNES FOLKEDANSLAG VEDTEKTER FOR SANDNES FOLKEDANSLAG Oppdatert i henhold til årsmøtevedtak 25.02.2014 Sist endret 25.02.2014 av Kåre Veland VEDTEKTER FOR SANDNES FOLKEDANSLAG 1. NAVN OG ETABLERING Lagets navn er SANDNES

Detaljer

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål ~ 1 ~ Vedtekter for Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002 1 Formål Elverum Bowlingklubb er selveiende og frittstående med personlige medlemmer. Klubbens formål er gjennom samarbeid og godt kameratskap

Detaljer

VEDTEKTER FOR Odd Fellow Klubben

VEDTEKTER FOR Odd Fellow Klubben VEDTEKTER FOR Odd Fellow Klubben Vedtekter Tres Encanedados ajour pr feb 2012 Side 1 1: NAVN Klubbens navn er Tres Encadenados Gran Canaria. Navnet symboliserer Vennskap Kjærlighet og Sannhet. 2: FORMÅL

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

Vedtekter for Røde Kors Ungdom

Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom utgjør Røde Kors Ungdoms gjeldende lovverk, og er underlagt Norges Røde Kors lover og retningslinjer (Vedtekter og orienteringer av varig verdi,

Detaljer

VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970

VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970 VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970 Gjeldende vedtekter er vedtatt av Representantskapet 30.01.2012 Vedtatt av: Dato: Endring av: Representantskapet 30.01.2012 Endringer i 4.2, 5.2, 5.5,

Detaljer

INSTRUKSER FOR: * INSTRUKS FOR HOVEDTILLITSVALGT, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG FOR PARAT-NMBU

INSTRUKSER FOR: * INSTRUKS FOR HOVEDTILLITSVALGT, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG FOR PARAT-NMBU Parat-UMB RETNINGSLINJER FOR PARAT-NMBU INSTRUKSER FOR: * INSTRUKS FOR HOVEDTILLITSVALGT, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG FOR PARAT-NMBU * VALGKOMITEEN * REVISOR Desember 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer