til daglig drift i hjelpekorpset

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "til daglig drift i hjelpekorpset"

Transkript

1 -et hjelpemiddel til daglig drift i hjelpekorpset Side 1 av 65

2 For at et hjelpekorps skal fungere best mulig, bør det finnes dyktige administrative medlemmer som ivaretar den daglige driften slik at de med operative interesser holder seg langt unna papirarbeidet! Admis-alfabetet er ment som et hjelpemiddel, oppslagsverk og verktøy til den daglige driften i det lokale hjelpekorps. Vi forsøker hele tiden finne løsninger som gjør hverdagen lettere for oss, og håpet er at du vil få opplevelsen av at dette heftet gjør i alle fall ting LITT enklere å finne ut av. Noen av stikkordene i heftet er mer utfyllende beskrevet enn andre, mens noen bare har henvisning til hvor du kan finne mer informasjon. Leter du etter ett ord som ikke finnes i heftet? Gi oss et signal! Oppdatering vil komme fortløpende... Heftet er utarbeidet av Aina Kristoffersen på bakgrunn av egne erfaringer og med hjelp fra arbeidet til ressursgruppe Daglig drift samt Admis-heftet til Østfold RKH og Permen til Hedmark RKH Side 2 av 65

3 A ADRESSEREGISTER Hvis dette ikke finnes i korpset allerede, anbefaler vi at det opprettes et enkelt lite adresse- og telefonregister over kontaktpersoner vedr beredskap og over kunder i forbindelse med sanitetsvakter og kurs. Dette forenkler arbeidet ved fakturering o.l. AKTIVA -se regnskapsbegrep ALARMPLAN -se varslingsplan AMBULANSE- TRANSPORT (med snøscooter) Utgifter i forbindelse med transport av pasient frem til vei/ambulanse/lege/sykehus med snøscooter dekkes ikke av HRS gjennom vanlige refusjonsordninger (GP1440b) Her må det gjøres egne avtaler i hvert fylke (av D-rådet) hvordan dette skal dekkes. Avtalen gjøres med instansen som er ansvarlig for annen ambulansetransport (helse) ANMODNING OM REFUSJON VED REDNINGSAKSJONER Anmodning om refusjon av utgifter ved redningsaksjoner skal være hos d-rådet innen 1 uke etter avsluttet aksjon. Det skal alltid sendes 1 skjema fra hvert hjelpekorps som deltok på aksjonen til politiet. Det er utarbeidet et skjema som brukes fra hjelpekorpsene til underbilag til blanketten som sendes HRS. Hovedskjema fåes ved henvendelse til politiet. Oppdaterte takster er på distriktskontoret. Mannskapslister Det er nå mulig å få utbetalt beløp til forpleining etter mannskapsliste. Det er i svært få tilfeller dette er aktuelt, da politiet ofte skaffer forpleining til mannskapene. Husk at vi skal være selvforsynt med mat i 8 timer ta med matpakke og nok drikke! Side 3 av 65

4 Tap eller skade på utstyr Mistes eller ødelegges utstyr under en aksjon må dette meldes til KO slik at dette loggføres. HRS dekker ikke utstyr som omfattes av forsikring, men de dekker egenandel (ikke evt. bonustap). Når utstyr må erstattes, skal pris innhentes innen 1 uke, hvis ikke utstyret blir kjøpt umiddelbart. Alle økonomiske krav til HRS må dokumenteres ved hjelp av kvittering, pakkseddel med pris eller bindende pristilbud. ANSVAR ØKONOMISK -se lokalforeningen ANVISNING -se regnskapsbegrep ARBEIDSGIVERAVGIFT -se lønn ARKIVERING All post som kommer inn må, før det arkiveres, registreres slik at det er lett å holde en oversikt over dette. En enkel postjournal kan da være grei å benytte. Forslag til Postjournal / postliste: POSTJOURNAL FOR NN RØDE KORS HJELPEKORS ARKIV NR INNK. DATO AVSENDER INNHOLD MERKNAD Norges Røde Kors Månedsposten NN RKH D-råd Invitasjon til samling Frist Knotten Radio Tilbud samband Ikke aktuelt Norges RKH Hjelpekorps bladet se s 14!! 05 osv ARKIVNØKKEL Hjelpekorpsets arkiv bør være oversiktlig og enkelt. Ved bruk av en arkivnøkkel/arkivplan, lettes arbeidet med å finne igjen saker, og bidrar ikke minst til å ta vare på hjelpekorpsets historie. Arbeidet som nedlegges i arkivering bør dog gjenspeile størrelsen på korpset og mengden papir som skal ivaretas Det er ikke nødvendig å legge ned mye tid på en veldig utfyllende arkivplan for et lite korps. Korrespondanse oppbevares normalt i 10 år. Kontrakter, dokumenter (for eksempel festekontrakt på eiendom) og avtaler med lang gyldighetstid oppbevares i så lenge kontraktens/avtalens innhold er gyldig. (Forslag på arkivplan følger på neste side) Side 4 av 65

5 Forslag på arkivplan: 1. Årsmøte 1.1. Årsmøte Årsmøteinnkalling Årsberetning Handlingsplan/Budsjett Referat årsmøte Diverse 1.2. Styret Styremøteinnkalling Referat fra styremøtene Diverse 2. Norges Røde Kors 2.1 Generell korrespondanse Utgående Inngående 3. Administrasjon 3.1 Personalarkiv (eget) 3.2 Lønn/tariffavtaler/stillingsinstrukser 3.4 Internkontroll/HMS Internkontrollmappe 3.5 Utstyr/inventar Datautstyr Kopimaskiner, regnemaskiner etc Kontorrekvisita Telefon, modem, telefax Servicekontrakter Adgangskort, nøkler Bil/transport Diverse 3.6 Informasjon/PR Brosjyrer Infoskriv (internavis) Diverse 4.Lokalforeninger/spesialavdelinger/ Distriktsråd 4.0 Søknader / tildeling om øk. støtte 4.1 Lokalforeningene nnnnn nnnnn 4.2. Alenestående spesialavdelinger Spesialavdelinger/grupper nnnnnn nnnnnn 4.4 Distriktsrådene I regionen Øvrige 5 Komiteer/Utvalg/Prosjekter 5.2 Beredskapsutvalg 5.3 NN Utvalg 5.4 Distriktssamarbeidsprosjekt 5.5 Opplæringsutvalget 5.6 Diverse 6 Fag og aktiviteter 6.1 Ambulanse 6.2 Undervisning 6.3 Samband 6.4 Depot 6.5 Tjenester 6.6 Redningsaksjoner 6.7. Konferanser, kurs og møter - medlemmer, styrer og tillitsvalgte Opplæring i Fokus Fellesmøter Egne møter Distriktets egne kurs Landsmøte Diverse 7 Økonomi/Forvaltning 7.1 Regnskap/lønn Kontoplan Avgifter Skatt/arbeidsgiveravgift Lønn Forsikringer Lån 7.2 Budsjett 7.3 Revisjon 7.4 Materiell Biler Samband Depot Instruktør Diverse 8 Eksterne samarbeidspartnere 8.1 Stat/kommune 8.2 Div. bidragsytere 8.3 Andre hjelpekorps 8.4 Andre 8.5 Diverse Side 5 av 65

6 ASPIRANTER Med aspiranter menes personell som ikke tilfredstiller minstekravene jmf regelverket Disse har allikevel muligheten til å delta på vakter og andre oppdrag, slik at nye medlemmer på et tidlig stadium kan få muligheten til å observere hvordan Hjelpekorpsene jobber i praksis. Bruk av aspiranter, se NRKH regelverk ATTESTASJON -se regnskapsbegrep ATTESTER Det kommer iblant ønsker fra medlemmer om å få attest fra hjelpekorpset. Her noteres navn og f dato på medlem, hvor lenge vedkommende har vært medlem og hvilke kurs og ev verv han/hun har hatt i korpset. AVISER -se media AVSKRIVNINGER Innkjøp av gjenstander over en viss verdi aktiveres og avskrives over ett visst antall år. Verdigrensen vil selvfølgelig stige etter hvert, men pr. i dag er det som bør benyttes. Hvor mange år gjenstanden skal avskrives over, må vurderes ut fra hva gjenstanden kan omsettes for etter f.eks. 2 år, 5 år osv. Avskrivningen skal vise hva gjenstanden har falt i verdi fra ett år til neste. Dette er en av de tingene man bør ta opp med revisor for å avklare. -se også eiendeler og regnskapsbegrep AVSTEMNING -se valg AVTALER Røde Kors har laget egne regler om hvem som kan binde organisasjonen mht. avtaler. Se VOVV for lovnorm vedtatt av Representantskapet og 19. Kopi av alle avtaler som inngås på veiene av hjelpekorpset, må oppbevares slik at nye ledere/styre får kjennskap til disse, det være seg avtaler med medlemmer, kommuner, firmaer osv osv AVTALER VEDR SANITETSVAKTER bør inngås, spesielt ved større vakter. Her defineres vaktoppdraget, hvem har ansvar for hva og pris/fakturaadresse Side 6 av 65

7 AVTALER MED MEDLEMMER må i noen tilfeller inngås vedr betaling av kurs etc etc Allerede inngåtte avtaler settes i egnet perm. Inngåelse av slike avtaler bør styrebehandles AVTALE OM FRI ved deltakelse i redningsaksjoner Hvert medlem av hjelpekorpset bør selv avklare på forhånd om de får fri med eller uten lønn ved aksjoner. Brev fra Norges Røde Kors til arbeidsgiver, brev fra HRS, skjema for avtale om fri med arbeidsgiver og bekreftelse på deltakelse under aksjon finnes som vedlegg til Regelverket for NRKH. Se også fravær ved aksjon Side 7 av 65

8 B BALANSE -se regnskapsbegrep BENKEFORSLAG -se valg BILAG -se regnskapsbegrep BROSJYRER Hjelpekorpsbrosjyrer, plakater og annet ververmateriell bestilles på Handelsportalen. Dette materiellet er som regel gratis, og det kan være lurt å ha et LITE lager liggende hamstring er ikke nødvendig! Til større arrangement, husk å vær ute i god tid med ev bestillinger! BUDSJETT Budsjett er å tenke fremover hva skjer i kommende år. Handlingsplanen er grunnlaget for budsjettet. Sier man i handlingsplan at vi i år ønsker å sende x-antall på kurs, må dette gjenspeile seg i budsjettet. Det samme gjelder også på inntektssiden, hva kan vi forvente å tjene, få i støtte etc. i kommende år. Budsjettet må være realistisk, inntektene litt mindre enn hva man håper og utgiftene litt høyere enn hva man strengt tatt regner med. Budsjettet bør følge regnskapsoppsettet, (kontoplan) slik at det gjennom året er lett å følge utviklingen. Budsjett er en av de ting som skal opp på årsmøtet for godkjenning. -se også regnskapsbegrep og årsberetning Side 8 av 65

9 C Side 9 av 65

10 D DEBITORER -se regnskapsbegrep DISKUSJON -se spilleregler ved diskusjoner DISTINKSJONER Distinksjonshylsen skal være rød med smale eller brede striper i gull eller hvit avhengig av nivå/grad På uniformsplagg uten skulderhylser, kan gradsmerkingen festes på høyre side i høyde med brystlomme. Stripene skal da ligge horisontalt for medlemmer og vertikalt for ansatte. For ytterligere spesifikasjon, størrelser og mål se NRKH regelverk pkt 9 v og illustrasjonen der DISTRIKTSKONTOR Hvert av de 20 distriktene i Norges Røde Kors har et eget distriktskontor. Disse fungerer som serviceorgan for de lokale Røde Kors-leddene, og som sekretariat for distriktsstyret. Distriktskontorene er bindeledd mellom lokale forninger og Norges Røde Kors, og mellom publikum og lokale ledd. De koordinerer også aktivitet mellom forskjellige Røde Kors ledd i distriktet. Vi har distriktskontorer følgende steder: Østfold Røde Kors Vesterheimvn. 2, 1712 GRÅLUM Tlf: Akershus Røde Kors Fetveien 171, 2007 KJELLER Tlf: Oslo Røde Kors Postboks 3, Grønland, 0133 OSLO Tlf: Side 10 av 65

11 Hedmark Røde Kors Nic. Hellandsgt. 3, 2319 HAMAR Tlf: Oppland Røde Kors Postboks 238, 2802 GJØVIK Tlf: Buskerud Røde Kors Tollbugt. 52, 3044 DRAMMEN Tlf: Vestfold Røde Kors Postboks 479, 3101 TØNSBERG Tlf: Telemark Røde Kors Postboks 361 Sentrum, 3701 SKIEN Tlf: Aust-Agder Røde Kors Postboks 140, 4801 ARENDAL Tlf: Vest-Agder Røde Kors Vesterveien 4, 4613 KRISTIANSAND Tlf: Rogaland Røde Kors Hovebakken 1, 4306 SANDNES Tlf: Hordaland Røde Kors Damsgårdsveien 69, 5058 BERGEN Tlf: Bergen Røde Kors Damsgårdsveien 69, 5058 BERGEN Tlf: Side 11 av 65

12 Sogn og Fjordane Røde Kors Postboks 573, 6801 FØRDE Tlf: Møre og Romsdal Røde Kors Borgundveien 150, 6008 ÅLESUND Tlf: Sør-Trøndelag Røde Kors Nardoveien 4 b, 7032 Trondheim Tlf: Nord-Trøndelag Røde Kors Ogndalsvn. 2, 7713 STEINKJER Tlf: Nordland Røde Kors Postboks 63, 8001 BODØ Tlf: Troms Røde Kors Haraldvollen, 9325 BARDUFOSS Tlf: Finnmark Røde Kors Postboks 449, 9811 VADSØ Tlf: DISTRIKTSRÅDET Distriktsrådet er et faglig og koordinerende organ. Distriktsrådet har som koordinator en kommandomyndighet i aksjoner hvor to eller flere hjelpekorps er i aksjon. Distriktsrådet har ikke anledning til å gripe inn i virksomheten eller ledelsen til den enkelte spesialavdeling. I tilfeller hvor virksomheten drives i strid med gjeldene formål og lovverk eller er til skade for Røde Kors, skal rådet innberette forholdet til distriktsstyret Distriktsrådet er faglig underlagt sitt Landsråd og skal medvirke til at det utøves en forsvarlig og god standard for spesialavdelingene. Rådet skal se til at spesialavdelingene overholder gjeldene lover, bestemmelser og retningslinjer. Side 12 av 65

13 Hensikten med rådene er at de skal avlaste distriktsstyrene. De skal aktivisere spesialavdelingene i sitt arbeide, ta initiativ til opprettelse av nye avdelinger, få i gang kurs, øvelser og samordne slike, kontrollere beredskapsplaner osv. Alt dette innenfor den økonomiske ramme som fastlegges av distriktene. Distriktsrådets medlemmer velges på årsmøtet til distriktet Se også NRKH regelverk pkt 18 Retningslinjer for Distriktrådets arbeid og VOVV Instruks for distriktsråd DM OG NM FOR HJELPEKORPS avholdes en gang i året, distriktsmesterskap arrangeres av D-rådet/lokalt korps, mens norgesmesterskapet arrangeres med et valgt D-råd som teknisk arrangør og Norges RKH som ansvarlig arrangør. (Går på rundgang i regionene) Se regelverket til NRKH, statutter for DM og NM Side 13 av 65

14 E EGENKAPTIAL -se regnskapsbegrep EIENDELER De fleste Røde Kors foreninger oppgir kun penger som egenkapital, og fører ikke eiendeler i regnskapet i det hele tatt. En utenforstående regnskapskyndig er vane med å føre regnskap for bedrifter som er underlagt helt andre regler, blant annet i forhold til Røde Kors hus. Disse foreningene vil derfor hvert år ha en utgiftspost som heter avskrivninger, og så vil de i balansen oppgi en etter hvert kunstig lav verdi. Slike regnskapsprinsipper er laget for bedrifter som betaler skatt, og blir ganske meningsløse for oss i Røde Kors. Eksempel: Det blir helt feil for en lokalforening å føre opp et hus med reell verdi 1 million til kr ,- i regnskapet. Tilsvarende blir det for kjøretøy der Røde Kors ofte kjøper biler som har stor reell verdi. Vi anbefaler derfor å kun føre en eiendelsliste som fremlegges på årsmøtet, men ikke føre dette i regnskapet. Alle investeringer utgiftsføres samme året som innkjøpet foretas. Ved kun å oppføre rene penger og bankinnskudd i regnskapet, er det mye enklere å forstå for de fleste medlemmer. Vil man likevel operere med avskrivninger og eiendeler, er det viktig at man oppgir reell verdi og ikke skatteteknisk verdi slik bedrifter gjør. EKSTRAORDINÆRT MØTE / ÅRSMØTE På ekstraordinære møter kan hjelpekorpset fatte beslutninger som går utover det som ble bestemt på årsmøtet. Det vil si; vedta saker som ikke står i handlingsplanen og som det ikke er budsjettert med, eller som binder foreningen økonomisk. Ekstraordinært møte kan også holdes i saker som styret ønsker at medlemmene skal være med på å bestemme. Ekstraordinært møte kan også avholdes når ett visst antall av medlemmene krever det, dette antallet står i de lokale lovene. På det ekstraordinære møtet kan bare saker det er innkalt til behandles. Møtet skal innkalles med (som regel) 8 dagers varsel. Side 14 av 65

15 F FAKTURERINGS- RUTINER Rutinene må legges opp etter lokale behov, men her er noen forslag: 1. For de med lite fakturering, mindre enn 10 fakturaer pr. måned, kan en mal på PC som fylles ut og sendes til aktuelle kunder være holdbart. 2. For de noe større kan det være greit å kjøre et PC-faktureringssystem, som ikke nødvendigvis er knyttet direkte til regnskapssystemet, og hvor man da må føre bilagene inn i regnskapet i ettertid. 3. Det finnes også regnskapssystemer hvor fakturering er en del av dette og da blir vanligvis fakturaene ført direkte på reskontro etter faktureringen. Ved valg av løsning 1 eller 2 bør man oppbevare en ekstrakopi av utsendte fakturaer i en egen mappe slik at det er lett å purre opp det som ikke blir betalt. Hvis løsning 3 velges vil fakturaene være reskontroført og det vil da være lett å få oversikt over ubetalte fakturaer direkte. Purringer bør foretas ca 14 dager etter forfall, og evt. 2 gangs purring ca 14 dager deretter. Standard purrebrev bør lages på PC, dersom dette ikke allerede ligger i det regnskapssystemet som evt. benyttes. Neste skritt kan være å sende fordringene til inkasso, dette medfører gebyrer etc. slik at dette er ikke lønnsomt for små beløp. FORSIKRING Norges RKH har egen avtale med If skadeforsikring, avtale nr 703. Finnes i regelverk for NRKH Forsikringen omfatter det meste et hjelpekorps trenger, bl.a. en spesiell ansvarsforsikring mht medlemmene. Vær oppmerksom at forsikringen først er gyldig da medlemmene har betalt medlemskontingenten! Husk å foreta nødvendige endringer på forsikringen (bl.a. antall aktive medlemmer og liste over verdiutstyr ved behov!) Side 15 av 65

16 OBS! Ref vedtak i Landsrådet (LR 14/02) skal kopi av faktura (gyldig forsikringsbevis) sendes til Norges RKH da den er betalt Se også NRKH regelverk pkt Forsikringer FORVALTNING AV ØKONOMISKE VERDIER / MATERIELL Hjelpekorpsene er ikke selvstendige juridiske enheter, med mindre de ikke er alenestående. Det er lokalforeningen som har det juridiske ansvar. Dette innebærer av et hjelpekorps f.eks. ikke kan ta opp lån, det er det lokalforeningen som må gjøre. Har dere mye penger, f.eks. fått en arv må man sørge for at disse forvaltes slik at det gir en best mulig avkastning, men ikke med for stor risiko. Det vil være fornuftig å ta et møte med en økonomisk rådgiver f.eks. i den banken man benytter. Mange hjelpekorps disponerer i dag verdifulle gjenstander, biler, radioer, depotmateriale og kanskje også eiendommer. Sørg for å lage skriftelige rutiner/instrukser for vedlikehold av alt dette, da det ved skifte av div ledere vil være lettere for de nye å sette seg inn i oppgavene. Forslag til forskjellige rutiner/instrukser: Mannskapsbil / ambulanse Sambandsmateriell Hus og hytter (rydding, renhold, utleie etc etc) FRAVÆR VED AKSJON For alle skoleelever og ellers de som måtte trenge det, er det utarbeidet et eget skjema for bruk som bekreftelse ved deltagelse på aksjoner, Fravær ved deltagelse i redningsaksjoner Utfylling av dette bør inngå som en del av rutinen i forbindelse med etterarbeidet etter aksjoner FØRSTEHJELPSKURS Norsk grunnkurs i førstehjelp 6 timer tilbys til bedrifter, lag og foreninger, samt andre spesielt tilrettelagte kurs (bl.a. førstehjelp til barn) Egne medlemmer i hjelpekorpset skal ha 28 timers kurs Side 16 av 65

17 G GP 1440b Skjema for bruk ved refusjon av utgifter etter aksjon -se refusjon GRUNNOPPLÆRING Grunnopplæringa i et hjelpekorps består av: Førstehjelp 28 timer Samband 10 timer Dette er Røde Kors 3 timer Dette er Røde Kors Hjelpekorps 3 timer Da grunnopplæringer er gjennomført og hjelpekorpsprøva er bestått, kan medlemmet få id-kort og uniform Grunnopplæringa må være gjennomført før medlemmer kan delta på kurs som tilbys av distrikts- og sentralnivå Side 17 av 65

18 H HANDELSPORTALEN -se Røde Kors Butikken HANDLINGSPLAN Handlingsplanen skal bygge på NRKH s langtidsplan og de lokale forhold. Hjelpekorpset handlingsplan bør omhandle aktiviteter hvor tidsfrister for gjennomføring er oppført. Ansvarlig(e) for gjennomføring og oppfølging føres også opp. Handlingsplanen må utarbeides i samsvar med budsjett. En jevnlig gjennomgang status på oppføling av gitte frister er viktig. Se også årsberetning HJELPEKORPSPRØVEN Hjelpekorpsprøver og retningslinjene for gjennomføring og forberedelser til dette er omtalt i Regleverket kapittel 3. Hjelpekorpsprøven bestilles fra distriktskontoret. Husk at innkalling skal sendes til medlemmene som skal ta prøven 30 dager før prøvedagen, og at alle medlemmer skal bestå prøven hvert 3. år Husk også å sende inn tilbakemeldingsskjema til distriktet etter avholdt prøve. For gjennomføring, se NRKH regelverk pkt 3, Statutter for hjelpekorpsprøven HJELPEKORPS- UTSTYR, STØTTE TIL -se støtteposter HJEMMESIDER Alle hjelpekorps og d-råd som ønsker det, kan opprette egen hjemmesider på internett. Styret er ansvarlig for innholdet på hjemmesidene og skal utnevne en ansvarlig redaktør. Vedkommende er pliktet til å sette seg inn i de regler som gjelder for redaktørfunksjonen. Side 18 av 65

19 Se forøvrig NRKH`s regelverk pkt 13 Statutter for hjemmesider på internett (side 19 i rev versjon jan 04) HONORARER -se lønn Side 19 av 65

20 I ID-KORT Bestillingsformular til ID-kort bestilles på handelsportalen Vær oppmerksom på at det er disse skjemaene vi betaler for, så her bør man absolutt unngå feilskriving! Utfylte formularer sendes inn til Graphium Card sammen med eget skjema (bestillers navn etc) Ferdige ID-kort sender leverandøren pr post tilbake til korpset ID-kortets varighet skal være fra datoen medlemmet sist besto hjelpekorpsprøven og 3 år frem i tid. Det kan være lurt å ha et skjema eller arkiv over hvem som har fått tildelt ID-kort og når dette ble gjort, f eks med kvittering fra medlemmet for mottatt ID-kort. IF...SKADEFORSIKRING -se forsikring INHABILITET Se Retningslinjer for inhabilitetsregler i VOVV INKASSO -vedr hjelpekorpsets utestående fordringer, se faktureringsrutiner og regnskapsbegrep INKASSO Uten gode rutiner og oversikt og med mange medlemmer med mulighet til å bestille varer og tjenester i korpsets navn, kan man fort komme i den situasjonen at en leverandør oversender sitt krav til et inkassoselskap for innkreving. Situasjonen unngås ved gode rutiner, men skulle man først være så uheldig bør styret rydde opp i situasjonen så raskt som mulig. Da ubetalte fakturer har kommet så langt som til inkasso, blir oppgjøret også mer kostbart for korpset på grunn av pålagte renter og salær. Ta kontakt med selskapet som har fordringen til innkreving og inngå en avtale, ev. avdrag hvis det er nødvendig. INNKALLING se møteinnkalling Side 20 av 65

21 INNKJØPSRUTINER Det må settes opp klare retningslinjer for hvem som kan gjøre innkjøp på korpsets vegne og i hvilken størrelsesorden Forslag til oppsett (rett tallene ut fra de lokale forhold): Fagledere (instruktørleder/depotleder osv.) kan gjøre innkjøp (også reparasjoner o.l.) for inntil kr Innkjøp utover dette må godkjennes av operativ leder. Operativ leder og administrativ leder kan gjøre innkjøp for inntil kr 5000,- Innkjøp utover dette må godkjennes av styret. Styret godkjenner alle innkjøp utover kr Ved innkjøp/reparasjoner utover kr ,- skal det alltid foreligge flere tilbud. Husk å inngå klare avtaler før større innkjøp bestilles om hva som skal leveres og til hvilken pris. Vær oppmerksom på at pristilbud kan være gitt både eks og inkl merverdiavgift. INSTRUKTØRARKIV En oversikt over korpsets instruktører og hvilken utdannelse disse har, både gjennom kurs i hjelpekorpsregi og ev privat Det kan også være en ide å lage oversikt over kursene som blir arrangert i korpset og hvem som deltok og underviste på disse, både interne og eksterne kurs. INSTRUKSER For at medlemmer, og da spesielt forskjellige fagledere, skal være kjent med sine arbeidsoppgaver, kan det være en ide å utarbeide forskjellige instrukser til dette. Instruksen bør inneholde hva som forventes innenfor den gitte oppgaven og også hvem som er overordnet denne faglederen (eks operativ leder) Instruksen kan også brukes som en form for arbeidskontrakt med dato for når vedkommende ble fagleder og hvordan ev oppsigelse skal skje for begge parter (eks gjensidig oppsigelsestid på 3 mnd) Forslag til instrukser: Instruks for lagleder Instruks for depotleder Instruks for transportleder Instruks for sambandsleder Instruks for instruktørleder Instruks for mannskap på sanitetsvakt Instruks for tjenesteleder Instruks for tjenestefordeler Side 21 av 65

22 INTERNKONTROLL VEDR ØKONOMI Alle inngående fakturaer bør attesteres av den som har bestilt varen/oppdraget, for eksempel reparasjon av bil av transportleder osv. Det er viktig å kontrollere at faktura stemmer overens med mottatt vare/tjeneste med hensyn til type og avtalt pris. Attestasjon gjøres ved at man signerer fakturaene. Alle bilag skal i tillegg godkjennes/attesteres av korpsleder. Vær nøye med å ha bilag (kvitteringer, kassalapp etc) for alle inn- og utposter i regnskapet! En håndskrevet lapp holder ikke! Når regnskapet er ført, skal revisor kontrollere at de lover og regler som myndighetene setter blir fulgt opp og at bilagene og regnskapet er korrekt. INTERVJU -se media Side 22 av 65

23 J JUBILEUM Hva er stiftelsesdatoen til hjelpekorpset ditt? Jubileer kan godt markeres med et arrangement for medlemmene, eller kanskje et større innkjøp av noe som har stått på ønskelisten lenge? Ved jubileumsmiddager eller fester, er det også en god anledning til påskjønning av medlemmer som har gjort en spesiell innsats eller til å lage jubileumsberetning over hjelpekorpsets historie... Side 23 av 65

24 K KALENDER En aktivitetskalender lettere oppfølging vedr tidsfrister og faste arrangement. Fyll inn søknadsfrister, møter, kurs osv Kan også benyttes til utfylling av alle oppdrag for å gjøre arbeidet lettere ved f.eks skriving av årsberetningen. KILOMETER- GODTGJØRELSE -se utgiftsgodtgjørelser KOMITEER OG UTVALG Det er opp til hvert hjelpekorps hvilke råd/utvalg/ komiteer man utvelger (for eksempel økonomiutvalg, ambulanseutvalg, kontrollkomité m.m.). Lag gjerne en oversikt over de råd/utvalg/ komiteer man ønsker å ha, ev. instrukser for disse, når de ble nedsatt, gruppens mandat, virketid osv. KONSESJONSAVGIFT Konsesjonsavgift betales til Post- og teletilsyn en gang pr år og er en avgift for de konsesjoner/tillatelser vi har for bruk av VHF-radioer. Konsesjonsavgiftens størrelse varierer etter hva det er gitt konsesjon for, en baseradio har større avgift enn ett håndapparat. Mer info, se Tilskudd til konsesjonsavgiften fra Norges RKH, se støtteposter KONSTITUERE Å konstituere et styre vil si at styret på første styremøte etter årsmøtet/valget blir enige om arbeidsformen styret skal ha og fordeler arbeidsoppgaver KONTINGENT -se medlemsregister Side 24 av 65

25 KONTOPLAN Norges Røde Kors har en felles kontoplan for distrikter og lokale ledd som bør benyttes ved føring av regnskapet i hjelpekorpset. Det er opp til hvert enkelt korps å plukke ut de kontoene som er aktuelle, dersom det er behov for flere kontoer i samme kontogruppe er det normalt og endre siste siffer fra 0 til 1,2 osv. Størrelsen på det enkelte korps vil også avgjøre om det i tillegg til kontoene ønskes et avdelingsregnskap. Kan være aktuelt der for eksempel ambulansekjøring er en stor virksomhet som det kan være ønskelig å skille fra det øvrige korpsarbeidet i resultatregnskapet. Kontoplanen fåes ved henvendelse til distriktskontoret KORSVEIEN Norges Røde Kors sin egen intranettside med adressen Sidene inneholder masse Røde Kors stoff fra alle avdelinger og nivåer, også med egen hjelpekorpsside. Egen tilgang opprettes til hver enkelt bruker. Bruk Korsveien aktivt, -her finner du det meste av både kurs, lover og regler, nyheter, pressemeldinger osv osv KRAV I regelverket til Norges Røde Kors Hjelpekorps, er det nedfelt krav til et hjelpekorps og krav til medlemmer. Alle som er aktive i hjelpekorpset bør kjenne til disse kravene. Regelverket kan lastes ned fra hjelpekorpset sin side på Korsveien, eller fås på distriktskontoret. KREDITORER KURS I HJELPEKORPSET -se regnskapsbegrep -se opplæringsplan KURSPLAN Oversikt over ALLE godkjente Røde Kors kurs Planen er gratis, og bestilles på handelsportalen KURSSTØTTE Hvis korpset har arrangert egne kurs, husk å søke om kursstøtte! Studiemedarbeideren forteller deg hvilke kurs som utløser støtte og hvilke kriterier som må oppfylles. Studiemedarbeideren finner du på eller korsveien -og et tips er å lese denne før kurset blir arrangert slik at dere kjenner til hva som må legges med søknaden av oppropslister, ev bilag etc Side 25 av 65

26 L LANDSRÅD HJELPEKORPS Landsrådet for Norges Røde Kors Hjelpekorps består av åtte personer: Leder, nestleder og seks medlemmer. De seks medlemmene representerer hver sin geografiske region, de betegnes derfor som regionledere. Regionlederne har personlige varamedlemmer. Landsrådets oppgaver Landsrådet leder virksomheten innen sitt fagområde i Norges Røde Kors (hjelpearbeid ved ulykker/katastrofer og annen humanitær innsats, beredskapsarbeid og førstehjelp) og fastlegger de praktiske retningslinjer for arbeidet gjennom sitt handlingsprogram. Landsrådet er rådgivende organ for Landsstyret og sekretariatet i saker som vedrører dets fagområde. Se også NRKH regelverk Retningslinjer for Landsrådet arbeid Saker til Landsrådet Landsrådet har 5-6 møter per år. AU-møter kommer i tillegg ved behov. Saker som ønskes behandlet av Landsrådet sendes skriftlig via d-rådet. Sakene må være hjelpekorpssekretariatet i hende senest 3 uker før landsrådsmøtet. LIKVIDITET -se regnskapsbegrep LOKALFORENINGEN Lokalforeningen skal ha totalansvaret for all Røde Kors aktivitet i sitt område. Det vil si at hjelpekorpset ikke er en selvstendig juridiske enhet, med mindre de er alenestående. Det er lokalforeningen som har det juridiske ansvar. Dette innebærer at et hjelpekorps f.eks. ikke kan ta opp lån, det er det lokalforeningen som må gjøre på veiene av hjelpekorpset. Et hjelpekorpset er underlagt lokalforeningen og de lover som er vedtatt på lokalforeningens årsmøte. Se også NRKH regelverk pkt 17.1 Forholdet mellom hjelpekorps og lokalforeningen Side 26 av 65

27 LOVER, EGNE Egne lover i dit lokale Røde Kors skal være utarbeidet etter lovnormen i VOVV`en (1.2.2 Lovnorm for lokalforening eller Lovnorm for alenestående spesialavdeling) Egne lover godkjennes på det lokale årsmøte og sier mer konkret hvordan det lokale Røde Kors skal drives, hvordan de forskjellige styrene er sammensatt, hvordan årsmøte og valg skal avvikles osv LOVER, DISTRIKTET Distriktets lover er også bygget opp ut fra lovnorm for distrikt i VOVV`en (1.2.1) Kontakt ditt distriktskontor for nærmere informasjon ev kopi av disse. LOVER FOR NORGES RØDE KORS Lover for Norges Røde Kors finner du i VOVV`en, side 3 i siste utgave (januar 2004) LOVER FOR NORGES RØDE KORS HJELPEKORPS Lover for Norges Røde Kors Hjelpekorps finner du på hjelpekorpsets side på Korsveien eller på Lovene ble sist revidert i desember 2003 i forbindelse med utgivelse av ny VOVV De inneholder bl.a. krav til et hjelpekorps og til medlemmene, og bør være kjent for iallfall alle tillitsvalgte LØNN, SKATTETREKK OG ARBEIDSGIVERAVGIFT Følgende spesielle regler gjelder for organisasjoner, dvs. oss: Dersom de samlede lønnsutgifter ikke er høyere enn ,- pr. person pr. år og ikke over kr ,- samlet pr. år slipper vi å betale arbeidsgiveravgift. Inntekter som utbetales til de som er frivillige, som tapt arbeidsfortjeneste eller lønn er ikke skatte- og oppgavepliktige dersom beløpet inkludert feriepenger ikke er mer enn kr til den enkelte pr. år. Utover dette gjelder følgende regler: Dersom man utbetaler lønn til personer som ikke er registrert som selvstendige firmaer må dere sørge for å trekke skatt av lønnen. Dersom det ikke innleveres skattekort skal det trekkes 50% skatt. Denne skatten skal innbetales til Side 27 av 65

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Håndbok. for. lokalforeningene

Håndbok. for. lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene INNHOLD: FORORD 1 ORGANISASJONEN 1.1 OM AFASIFORBUNDET 1.2 AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER 1.3 LOKALFORENINGEN 1.3.1 Lokalforeningens arbeid 1.3.2 Lokalforeningens

Detaljer

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag j Et år med kretsen Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag Org.nr.: 992 222 123 Hjemmeside: http://mtbridge.org/ EtÅrMedKretsen2014 Side 1 av 45 Godkjent 17.03.2014 Innhold 1 Innledning... 4 2 Kretsåret...

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball mot 2018 Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball er en tradisjonsrik klubb. Prestasjonene har svingt sportslig og organisasjonsmessig. Fra å være den første klubb som under siste

Detaljer

Nyhetsskriv 01.04.2010

Nyhetsskriv 01.04.2010 Nyhetsskriv 01.04.2010 HEI til dere alle! Dette Nyhetsskriv fra Kragerø speidergruppe sendes på mail til over 100 mottakere. Dette er personer som vi har knyttet kontakt med gjennom de siste årene, og

Detaljer

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK 1 Innledning 1.1 Forord 1.2 FIF s historie 1.3 Visjon, målsetninger og verdier 1.4 Rekruttering og medlemskap 1.5 Æresmedlemmer 1.6 FIF s lover

Detaljer

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2001

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2001 Til alle tillitsvalgte, foreldre og andre lokale helter som tar ansvar og gjør en stor innsats i IL Sørfjell! Dere skal vite at uten deres store innsats hadde det ikke vært mulig å drive idrettslag slik

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2009 Grant Thornton informerer Nr. 2/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Merverdiavgift er et sentralt tema for våre kunder og

Detaljer

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2003

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2003 Til alle tillitsvalgte, foreldre og andre lokale helter som tar ansvar og gjør en stor innsats i Idrettslaget Sørfjell! Dere skal vite at uten deres store innsats hadde det ikke vært mulig å drive idrettslag

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

Regnskap i Korpsdrift

Regnskap i Korpsdrift Regnskap i Korpsdrift Oppdatert pr. 14.3.2014 side 1 Innhold Regnskap i Korpsdrift... 1 Generelt om Regnskap i Korpsdrift... 3 Priser... 4 Forkunnskaper... 4 Før du går i gang... 4 Kontogrupper... 5 Kontoplan...

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK 1 BORGEN IDRETTSLAG Stiftet: 2.10.1927 Postadresse: Parkveien 30, PB 46, 1740 Borgenhaugen Hjemmeside: www.borgen-il.no E-post: post@borgen-il.no Org nr: 983 566 332 Bankkonto: DNB

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret i Gran den 14.06.2012 Ksak 67/12 Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Ansvar... 5 1.4 Opplæring/informasjon

Detaljer