Vesentlige vannforvaltningsspørsmål for vassregion Hordaland - Høring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vesentlige vannforvaltningsspørsmål for vassregion Hordaland - Høring"

Transkript

1 BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/grønn etat Fagnotat Saksnr.: Emnekode: SARK-5520 Saksbeh: AMYD Til: BSBO Stab v/ Idar Reistad Kopi til: Fra: Grønn etat Dato: 26. september 2012 Vesentlige vannforvaltningsspørsmål for vassregion Hordaland - Høring Hva saken gjelder: I 2007 sluttet Norge seg gjennom EØS avtalen til EUs rammedirektiv for vann (vanndirektivet), hvor vannforskriften representerer den norske gjennomføringen av direktivet. Formålet med vannforskriften er å oppnå en helhetlig og økosystembasert forvaltning av vannmiljøet vårt. Målet er at alle vannforekomster skal ha minst god økologisk og kjemisk tilstand. For vannforekomster der det er risiko for ikke å oppnå dette miljømålet skal det settes i gang tiltak for å bedre tilstanden og bringe den opp til god eller svært god tilstand. Bergen kommune er en del av Vannregion Hordaland som er delt i 5 vannområder. Arealet i kommunen er delt mellom Vannområde Vest og Vannområde Voss-Osterfjorden. Hoveddelen av Bergen kommune tilhører Vannområde Vest. De områdene av Bergen som drenerer til Sørfjorden hører til vannområde Voss-Osterfjorden og dette omfatter blant annet viktige vassdrag som Haukåsvassdraget og Arnavassdraget. Byrådet behandlet Planprogram for arbeidet med vannforskriften i møtet sak og fattet følgende vedtak: «Bergen kommune slutter opp om det forelagte utkastet til Planprogram for Forvaltningsplan for vatn Regional plan for vassdrag, grunnvatn, brakkvatn og kystnært vatn, jf. brev fra Hordaland fylkeskommune med vedlegg.» Dokumentet «Vesentlige vannforvaltningsspørsmål», som nå er ute på høring, tar for seg tilstanden til alle registrerte vannforekomster per i dag. Dokumentet identifiserer hva som er de største påvirkningene på vannmiljøet og hvor mange vannforekomster som er i risiko for ikke å nå miljømålene innen planperioden. I disse vannforekomstene må det gjennomføres tiltak. Som sekretariat for Vannområde Vest har Grønn etat administrert Bergen kommunes interne høring av dokumentet «Vesentlige vannforvaltningsspørsmål». Det er mottatt innspill fra Samferdselsetaten, Byantikvaren og Vann- og avløpsetaten. Grønn etat registrerer at 1

2 innspillene ikke retter seg direkte mot høringsdokumentene. Innspillene vil likevel bli tatt hensyn til i det videre arbeidet med vannforskriften. Anbefalt forslag fra Grønn etat Bergen kommune tar til etterretning de utfordringer som omtales i dokumentene «Vesentlige vannforvaltningsspørsmål» i Vannområde Vest og Vannområde Voss-Osterfjorden og stiller seg bak det videre arbeidet med vannforskriften i Vannregion Hordaland. Grønn etat Sissel Lerum etatsjef Tom J. Sandahl seksjonsleder 2

3 Mottatte høringsmerknader: Samferdselsetaten Bksak Tilbakemelding frå Samferdselsetaten- Intern høring vedrørande «Vestlige vannforvaltningsspørsmål» for Vassregion Hordaland og Vannområde Vest Byantikvaren Bksak Intern høring av "Vesentlige vannforvaltningsspørsmål" for Vassregion Hordaland og Vannområde Vest. Vann- og avløpsetaten Bksak Intern høring av «Vesentlige vannforvaltningsspørsmål» for vassregion Hordaland og Vannområde Vest. Vedlegg «Vesentlige vannforvaltningsspørsmål» Alle høringsdokumentene finner man på Vannportalen: 3

4 Saksutredning: Innhold: 1. Sentrale begrep.. s Bakgrunn for saken s Vanndirektivet s Forvaltningsnivå s Vesentlige vannforvaltningsspørsmål s Vannregion Hordaland... s Vannområde Vest... s Vannområde Voss-Osterfjorden s Viktige problemstillinger i Bergen kommune... s Innkomne merknader. s Oppsummering og konklusjon.. s Sentrale begrep: Innledningsvis forklares en del fagtermer som benyttes i saksutredningen. Vannforekomst Vannregion Vannområde Sterkt modifisert vannforekomst (SMVF) Økologisk tilstand Kjemisk tilstand En avgrenset og betydelig mengde overflatevann eller grunnvann. Det kan for eksempel være en innsjø, et elvefelt, en fjord, eller deler av disse. Det er fire kategorier; grunnvannsforekomst, kystvannforekomst, elvevannforekomst og innsjøvannforekomst. Ett eller flere tilstøtende nedbørsfelt med tilhørende grunnvann og kystvann som sammen utgjør en hensiktsmessig forvaltningsenhet. Dekker hele kommuner eller deler av kommuner som må samarbeide om vannforvaltningen. Vannforekomst som har gjennomgått fysiske endringer som følge av samfunnsnyttig virksomhet. Forutsetningene er at det ikke kan oppnås god økologisk tilstand uten å vesentlig svekke samfunnsnytten av inngrepet. For SMVF er miljømålet godt økologisk potensiale. Bestemmes på bakgrunn av økologiske kvalitetselementer. Den er et uttrykk for tilstanden i vannet når det kommer til økosystemets artssammensetning og virkemåte. Det er et klassifiseringssystem for den kjemiske tilstanden til vannforekomstene. Prioriterte stoffer (særlig farlige miljøgifter) har faste grenseverdier som ikke skal overskrides, mens andre forurensende stoffer inngår i klassifiseringen av økologisk tilstand avhengig av hvordan de påvirker de biologiske forholdene i vannet. 4

5 Miljømål For alle naturlige overflatevannforekomster er miljømålet å oppnå god eller svært god økologisk og kjemisk tilstand. Grensen mellom moderat og god tilstand er den mest avgjørende i vanndirektivsammenheng fordi den er det viktigste grunnlaget for å sette miljømål for naturlige vannforekomster. 2. Bakgrunn for saken: 2.1 Vanndirektivet: Gjennom EØS avtalen sluttet Norge seg i 2007 til EUs rammedirektiv for vann. Vannforskriften representerer den norske gjennomføringen av vanndirektivet, og er hjemlet i forurensningsloven, plan og bygningsloven og vannressursloven, og forvaltes av Miljøverndepartementet og Olje og energidepartementet i fellesskap. Vannforskriften har som formål å sikre en helhetlig og økosystembasert forvaltning, hvor vi sørger for at vannmiljøet i landet vårt blir beskyttet og brukt på en bærekraftig måte. For å sikre en velfungerende forvaltning stiller vanndirektivet store krav til kunnskap om tilstanden i vannforekomstene. Det kreves også at vannet må forvaltes som en helhet, fra fjord til fjell. Det innebærer at det er de naturgitte grensene for nedbørsfelt, og ikke de menneskeskapte grensene mellom kommuner eller land, som gir rammene for forvaltningen. I tillegg skal man se på den samlede påvirkningen fra alle sektorene som bruker og påvirker vannet. Målet er at alle vannforekomster skal ha god eller svært god økologisk og kjemisk tilstand inn Dette skal sikre levedyktige bestander av alle viktige artsgrupper og dermed sørge for velfungerende økosystem. I spesielle tilfeller vil det være mulig å fastsette mindre strenge miljømål, eller få utsatt tidsfrist for å oppnå miljømålene, i forhold til de generelle målsettingene i vanndirektivet (til neste planfase om 6 år). Dette gjøres i tilfeller hvor det vil være umulig eller uforholdsmessig kostnadskrevende å nå målet om god miljøtilstand. For sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF) gjelder egne miljømål fordi deres økologiske tilstand ikke kan forventes å bli god uten at det går på bekostning av samfunnsinteresser knyttet til disse vannforekomstene. For slike vannforekomster er målet godt økologisk potensial. 5

6 Tidligere har byrådet behandlet «Planprogram for Forvaltningsplan for vatn Regional plan for vassdrag, grunnvatn, brakkvatn og kystnært vatn» (saksnr. 1291/11) og sluttet opp om arbeidet med vannforskriften i vassregion Hordaland. Bergen kommune søkte på dette grunnlag om skjønnsmidler til prosjektledelse og oppstart av planarbeidet for Vannområde Vest. Byrådet godkjente søknaden om skjønnsmidler som ble sendt til Fylkesmannen (saksnr 1004/12), og Bergen kommune har mottatt kr ,- i støtte til gjennomføring av prosjektet. 2.2 Forvaltningsnivå: Norge er delt inn i 11 vannregioner, som igjen er inndelt i mindre vannområder. I hver vannregion er det et vannregionutvalg som består av berørte sektormyndigheter, fylkesmannsembeter, fylkeskommuner og kommuner. I Vannregion Hordaland er det 5 vannområder. Se forøvring tekstboks om organisering av arbeidet. Vannområde Vest inkluderer Bergen og 8 omkringliggende kommuner. De områdene av Bergen som drenerer til Sørfjorden hører til Vannområde Voss-Osterfjorden og dette omfatter blant annet viktige vassdrag som Haukåsvassdraget og Arnavassdraget. Dette medfører at Bergen kommune hører inn under to vannområder. I hver vannregion skal det utarbeides en helhetlig forvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram. For vannforekomster som ikke oppnår god økologisk eller kjemisk tilstand (vannforekomster i risiko) skal tiltak iverksettes for å oppnå målsettingene innen

7 2. «Vesentlige vannforvaltningsspørsmål» Det er utarbeidet 6 dokumenter som omtaler «Vesentlige vannforvaltningsspørsmål» i Hordaland, ett for hele Vannregion Hordaland og ett for hver av de fem vannområdene i regionen. Dokumentene gir en oversikt over De viktigste registrerte utfordringene for vannmiljøet i vannområdene og vannregionen. De største påvirkningene på vannmiljøet i vannområdene og vannregionen. Hvilke vannforekomster som sannsynligvis ikke vil ha god miljøtilstand ved utløpet av planperioden med mindre det settes i gang tiltak vannforekomster i risiko. Hvilke områder vi bør prioritere å jobbe med i tiden framover. Hvilke tiltak som allerede er utført eller planlagt utført. Dokumentene «Vesentlige vannforvaltningsspørsmål» er utarbeidet på bakgrunn av faglig kontakt med kommunene. Det ble avholdt møter med representanter fra for eksempel vannog avløpsetater og lokale jeger og fiskerlag. Hver vannforekomst er gjennomgått og diskutert for å få fram den kunnskap om vannforekomsten som finnes. I tillegg har gjennomgang av faglige rapporter (maks 10 år gamle) bidratt med mye kunnskap om mange av vannforekomstene. Alt tallmateriell, kart og grafer i høringsdokumentene baserer seg på opplysninger i databasen Vann-nett. Databasen suppleres med ny informasjon fortløpende. 3.1 Vannregion Hordaland Dokumentet «Vesentlige vannforvaltningsspørsmål» for Vannregion Hordaland tar opp hovedutfordringene i regionen. Her blir også bakgrunn for arbeidet og arbeidsprosess presentert. Dokumentet peker på de største utfordringene og de største påvirkningene på vannmiljøet i Vannregion Hordaland som helhet. Naturen i Vannregion Hordaland er svært mangfoldig. Samtidig er avstanden mellom fjell og fjord kort. Det betyr at type påvirkninger vil variere fra sted til sted og mellom vannområdene. Listen under viser påvirkningene i Vannregion Hordaland rangert etter frekvens, altså hvor hyppig en type påvirkning opptrer i vannforekomstene. Her kan vi se at sur nedbør påvirker flest vannforekomster, mens hydromorfologiske endringer og forurensning fra diffuse kilder kommer på henholdsvis andre og tredje plass. 7

8 Liste over påvirkninger etter frekvens 3.2 Vannområde Vest I høringsdokumentet for Vannregion Vest er det ikke fokusert på sur nedbør fordi dette er en problemstilling av nasjonal/internasjonal karakter og derfor håndteres av sentrale myndigheter. Det skal likevel nevnes at sur nedbør er et delvis omfattende problem i regionen, men problemets omfang er mindre i Bergen. Tabellen under viser de 3 tre viktigste forholdene som påvirker vannforekomstene i Vannområde Vest. Forurensning fra diffuse kilder påvirker vannmiljøet hyppigst etterfulgt av hydromorfologiske endringer og forurensning fra punktutslipp. Oversikten representerer også situasjonen i Bergen godt. Hyppigst forekommende påvirkninger på vannforekomstene i Vannområde Vest 3.3 Vannområde Voss-Osterfjord Høringsdokumentet for Vannområde Voss-Osterfjorden fremhever tre vassdrag innenfor grensene til Bergen kommune. Det er Arnavassdraget (i risiko), Haukåsvassdraget og Gaupåsvassdraget (hvor de to førstnevnte er prioriterte vassdrag ifølge Forvaltningsplan for vassdragene i Bergen, 2007). 8

9 Arnavassdraget var tidligere sterkt kloakkbelastet. De senere år er det imidlertid gjennomført omfattende kloakksanering i tillegg til at direkte utslipp fra industri er mer eller mindre eliminert. Dette har ført til at tilstanden i vassdraget er blitt betydelig bedre, og lakse- og sjøørretbestanden i vassdraget har tatt seg kraftig opp. I Haukåsvassdraget er ivaretakelse av kommunens eneste bestand av elvemusling viktig, og en stadig utfordring, blant annet i forbindelse med pågående veiprosjekt E39 Vågsbotn- Hylkje. 3.4 Viktige problemstillinger i Bergen kommune Av 171 registrerte vannforekomster i Bergen kommune er 113 i risiko for ikke å oppnå miljømålet om minimum god økologisk og kjemisk tilstand innen De viktigste grunnene til at så mange vannforekomster står i fare for ikke å oppnå miljømålene er: - Fysiske inngrep (kanalisering, vassdrag i rør, vandringshinder, endret avrenning) - Redusert vannkvalitet (landbruk, kloakk og store utbygginger) - Deponier (miljøgifter) - Vassdragsreguleringer I den videre planprosessen vil de ansvarlige myndigheter (kommune, fylke og stat) jobbe for å finne tiltak som kan forbedre forholdene slik at hver vannforekomst oppnår god økologisk og kjemisk tilstand innen Innkomne merknader Invitasjon til intern høring av «Vesentlige vannforvaltningsspørsmål» i kommunen ble sendt ut fra Grønn etat den 6.september med frist for tilbakemelding 24. september. De som ble invitert til å komme med tilbakemeldinger var: Byantikvaren Samferdselsetaten Vann- og avløpsetaten Etat for plan og geodata Etat for byggesak og private planer Seksjon klima Etat for landbruk Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Byrådsavdeling for helse og omsorg Byrådsavdeling for barnehage og skole Det er mottatt 3 tilbakemeldinger; fra Samferdselsetaten, Byantikvaren og Vann- og avløpsetaten. Under gis et kort resymé av merknadene, der også Grønn etat sine kommentarer fremgår. 9

10 Samferdselsetaten (se bksak ) Samferdselsetaten har ingen merknader utover at etaten oppfatter at innholdet i tilstrekkelig grad omhandler og ivaretar forhold etaten har ansvar for som veistyresmakt. Byantikvaren (se bksak ) Byantikvaren bemerker at kulturminner ikke blir tatt opp i dokumentet «Vesentlige vannforvaltningsspørsmål». Byantikvaren skriver at: «Det er på det rene at fysiske inngrep i vannressurser i mange tilfeller har direkte påvirkning på viktige kulturminner i tilknytting til vann. Påvirkning av kulturminnelokaliteter i forbindelse med omlegging av bekker/elver, oppdemming av innsjøer og vassdrag, og grunnvannsproblematikk i forhold til kulturlag fra middelalder, er aktuelle eksempler. En avklaring på utfordringene knyttet til dette sakskomplekset mangler etter Byantikvarens oppfatning i dokumentene som er presentert til høringen.» Grønn etats kommentar: Siden arbeidet etter vannforskriftarbeidet bare omfatter forhold med innflytelse på økologiskog kjemisk tilstand i vannmiljøet, vil ikke kulturminner være et aktuelt tema i denne sammenheng. Kulturminneforvaltningen styres etter annet lovverk. I forbindelse med konkrete tiltak som berører eller omfatter kulturminner vil forvaltningen av kulturminnene likevel bli et viktig tema. Vann- og avløpsetaten (se bksak ) Vann- og avløpsetaten (VA) bedyrer viktigheten av et solid datagrunnlag. Etaten mener at det mangler mye data, og understreker at VA har mange rapporter og data fra prøvetakinger som ikke er lagt inn i databasen Vann-nett. VA oppsummerer: «Det foreligger i dag en rekke data og rapporter på vannforekomster, som ikke er kommet med i databasen. Det er derfor viktig at en først får inn alle data, slik at en får oppdatert «antatt tilstand», til «tilstand». Det vil da være lettere å kunne si noe om risiko og påvirkninger og miljøtilstand. Dette vil også være et godt grunnlag for en vurdering av hvor det er behov for supplerende undersøkelser.» Ellers hevdes det at Tabell 5 Oversikt over iverksatte tiltak i dokumentet må suppleres da denne kun inneholder tiltak for Nordåsvannet, og at det bør komme tydelig frem i dokumentet om status kun er basert på utilstrekkelige overvåkningsdata. Grønn etats kommentar: Vann- og avløpsetatens merknader retter seg for det meste mot kvaliteten på det datamaterialet som fremgår av databasen Vann-nett. Vann-nett er en database hvor data og rapporter knyttet til vannforskriftarbeidet legges inn. I løpet av høsten 2012 og våren 2013 vil informasjonsmengde og kvalitet i Vann-nett nærmere gjennomgås. I den forbindelse vil den informasjon Vann- og avløpsetaten har bli vurdert, og slik kunne bidra til å forbedre kunnskapsgrunnlaget for vannforvaltningen. Tabeller og informasjon i «Vesentlige vannforvaltningsspørsmål» vil bli oppdatert med ny eller supplerende informasjon etter høringen. 10

11 4. Oppsummering og konklusjon Tre av ti høringsparter ga innspill på den interne høringen av «Vesentlige vannforvaltningsspørsmål» i Bergen kommune. Vann- og avløpsetaten (VA) fokuserer på kvaliteten på kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for høringsdokumentene. VA har dokumenter og data som kan bidra til å forbedre kunnskapsgrunnlaget. Videre peker VA på mangler i noen av tabellene i «Vesentlige vannforvaltningsspørsmål» for Vannområde Vest. Byantikvaren savner at vern og bevaring av kulturminner knyttet til vann blir tatt opp som et forvaltningstema. Arbeidet etter vannforskriften omfatter bare forhold med innflytelse på økologisk- og kjemisk tilstand i vannmiljøet. Kulturminner vil derfor ikke være et aktuelt tema i dette arbeidet. I forhold til innhold og mangler i høringsdokumentene, vil disse bli oppdatert med supplerende informasjon og data etter høringsperioden. Utover dette fører ikke mottatte innspill til konsekvenser for innholdet i høringsdokumentene. Innspillene som er mottatt tas likevel hensyn til videre i arbeidet. Ut ifra denne høringen ser det ut som om dokumentene «Vesentlige vannforvaltningsspørsmål» er dekkende for det som oppfattes som de viktigste utfordringene og påvirkningene i Vannregion Hordaland og Vannområdene Vest og Voss- Osterfjorden. 11

Arbeidet med vannforskriften i Nordland

Arbeidet med vannforskriften i Nordland Arbeidet med vannforskriften i Nordland Lars Ekker, rådgiver Seksjon for plan og miljø 22.11.2011 07.12.2011 1 Innhold Vannforskriften og den nye vannforvaltningen Utfordringer i Nordland Organisering,

Detaljer

Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene

Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene Vannregionene: Fra Tydal i nord til Fredrikstad i sør. Norges Lengste elv Norges største innsjø 13 % av Norges areal 13 vannområder:

Detaljer

VANN FRA FJELL TIL FJORD

VANN FRA FJELL TIL FJORD VANN FRA FJELL TIL FJORD REGIONAL PLAN FOR VASSREGION HORDALAND. Anne Mette Mydland Prosjektleder Vannområde Vest Grønn etat, Bergen kommune Foto: BKK VANNFOREKOMST: En avgrenset og betydelig mengde av

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning i kommunene. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland

Helhetlig vannforvaltning i kommunene. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Helhetlig vannforvaltning i kommunene Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Fylkestinget vedtok den 09.12.2015 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland

Detaljer

Vannforskriften 12 krav til ny virksomhet

Vannforskriften 12 krav til ny virksomhet Klima- og miljødepartementet Vannforskriften 12 krav til ny virksomhet Malin Fosse Helsfyr, 14. mars 2016 Gjennomføring av vanndirektivet i Norge EUs vanndirektiv er gjennomført i norsk rett ved vannforskriften

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkestinget Fylkesutvalget Samferdsel, miljø og klimakomiteen

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkestinget Fylkesutvalget Samferdsel, miljø og klimakomiteen Saksnr.: 2015/14720 Løpenr.: 85081/2015 Klassering: K54 Saksbehandler: Hilde Rønning Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkestinget 2011-2015 02.12.2015 Fylkesutvalget 2011-2015

Detaljer

Vedtak av regional plan for vannforvaltning for vannregion Trøndelag og de norske delene av vannregion Bottenhavet

Vedtak av regional plan for vannforvaltning for vannregion Trøndelag og de norske delene av vannregion Bottenhavet Saknr. 16/666-2 Saksbehandler: Arne Magnus Hekne Vedtak av regional plan for vannforvaltning for vannregion Trøndelag og de norske delene av vannregion Bottenhavet 2016 2021 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet

Detaljer

Status for regionale vannforvaltningsplaner: På rett vei, men fremdeles langt fram til målet

Status for regionale vannforvaltningsplaner: På rett vei, men fremdeles langt fram til målet Status for regionale vannforvaltningsplaner: På rett vei, men fremdeles langt fram til målet Anders Iversen er fagdirektør for vannforvaltning i Miljødirektoratet. Av Anders Iversen Artikkelen er ikke

Detaljer

Vannområdeutvalg og prosjektleder

Vannområdeutvalg og prosjektleder Miljøvernkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.06.2011 36909/2011 2011/5519 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/97 Formannskapet 30.06.2011 Vannområdeutvalg og prosjektleder Sammendrag I perioden

Detaljer

Høringsdokumentet Vesentlige vannforvaltningsspørsmål - Vannregion Nordland tar opp viktige spørsmål knyttet til vannmiljøet i Vannregion Nordland.

Høringsdokumentet Vesentlige vannforvaltningsspørsmål - Vannregion Nordland tar opp viktige spørsmål knyttet til vannmiljøet i Vannregion Nordland. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Sverre Stokka Tlf: 75 10 18 05 Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 12/2923-6 HØRING OM "VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL" Rådmannens forslag til vedtak: Høringsdokumentet Vesentlige

Detaljer

VANNFORSKRIFTENS PLANFASER, NASJONAL OG REGIONAL ORGANISERING

VANNFORSKRIFTENS PLANFASER, NASJONAL OG REGIONAL ORGANISERING VANNFORSKRIFTENS PLANFASER, NASJONAL OG REGIONAL ORGANISERING 1 Vannforskriften gjennomfører Vanndirektivet i norsk rett Forskrift om rammer for vannforvaltningen (heretter vannforskriften), trådte i kraft

Detaljer

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vesentlige vannforvaltningsspørsmål For de deler av vannområde Dalälven som ligger i Norge og tilhører Bottenhavet vattendistrikt 29.06.12 1 1. Forord Dette er Vesentlige vannforvaltningsspørsmål (VVS)

Detaljer

På vei mot helhetlig vannforvalting status, erfaringer og tanker om fremtiden

På vei mot helhetlig vannforvalting status, erfaringer og tanker om fremtiden På vei mot helhetlig vannforvalting status, erfaringer og tanker om fremtiden Anders Iversen Seniorrådgiver / prosjektleder Direktoratet for naturforvaltning Et nytt løft for norsk vannforvaltning Initiert

Detaljer

Møte med Ofoten Regionråd - Arbeidet med vannforskriften

Møte med Ofoten Regionråd - Arbeidet med vannforskriften Møte med Ofoten Regionråd - Arbeidet med vannforskriften Nordland fylkeskommune Rådgiver Lars Ekker 17.02.2011 24.02.2011 1 Innhold i presentasjonen Vannforskriften og den nye vannforvaltningen Organisering

Detaljer

intern evaluering i direktoratene

intern evaluering i direktoratene Forslag til tema og hjelpespørsmål for intern evaluering i direktoratene Versjon 150917 Hensikten med denne evalueringen er intern: hvordan etatene selv har deltatt i og opplevd planperioden, og forbedringspunkter

Detaljer

Vannforskriften i sedimentarbeidet

Vannforskriften i sedimentarbeidet Vannforskriften i sedimentarbeidet Miljøringen 22.11.12 Hilde B. Keilen, seksjon for sedimenter og vannforvaltning,. Klif Hva innebærer vannforskriften av forhold som kan ha betydning for sedimentarbeidet?

Detaljer

Mål, hovedprinsipper, sentrale begrep. Anders Iversen, DN

Mål, hovedprinsipper, sentrale begrep. Anders Iversen, DN Mål, hovedprinsipper, sentrale begrep Anders Iversen, DN Oversikt 1. Innledning om vanndirektiv og vannforskrift 2. Organisering av arbeidet 3. Hovedgrep i vanndirektivet og vannforskriften 4. Fasene i

Detaljer

Om høringsutkastet til vesentlige vannforvaltningsspørsmål!

Om høringsutkastet til vesentlige vannforvaltningsspørsmål! Om høringsutkastet til vesentlige vannforvaltningsspørsmål! Høringsmøte vesentlige vannforvaltningsspørsmål, 3. oktober 2012 V/ Vegard Næss, Prosjektleder, Vannregion Rogaland Vannregion Rogaland Vannregion

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland. EU s rammedirektiv for vann

Fylkesmannen i Oppland. EU s rammedirektiv for vann EU s rammedirektiv for vann Direktivet omfatter Innlandsvann (innsjøer, dammer, elver, bekker) Brakkvann Kystvann Grunnvann Vanndirektivet - mer enn et vannkvalitetsdirektiv Mange ulike typer belastninger

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning

Helhetlig vannforvaltning Helhetlig vannforvaltning Vannområde Hallingdal 19. juni 2009 Innledning Bakgrunn Organisering i Geografisk inndeling Vannområde Hallingdal 1 EUs vanndirektiv og vannforskriften EUs rammedirektiv for vann

Detaljer

Vannregionene danner utgangspunktet for arbeidet med vannforvaltningsplaner. Arbeidet skal bringe oss nærmere en felles

Vannregionene danner utgangspunktet for arbeidet med vannforvaltningsplaner. Arbeidet skal bringe oss nærmere en felles Vannforvaltning Innholdsfortegnelse 1) Vannregioner - kart 2) Vannregionmyndigheter - kart 3) Økosystembasert forvaltning Vannforvaltning Publisert 24.06.2009 av Miljødirektoratet ja Godt vannmiljø er

Detaljer

Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling /14 HØRING - FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION ROGALAND

Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling /14 HØRING - FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION ROGALAND Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51 42 98 00 SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling 25.11.2014 87/14 Saksbehandler: Svein Oftedal Arkiv: 121 K70 Arkivsak:

Detaljer

Fristene løper, vi har begrensede ressurser både i forhold til personell og midler til overvåking, problemkartlegging og kjøp av konsulenttjenester

Fristene løper, vi har begrensede ressurser både i forhold til personell og midler til overvåking, problemkartlegging og kjøp av konsulenttjenester Fristene løper, vi har begrensede ressurser både i forhold til personell og midler til overvåking, problemkartlegging og kjøp av konsulenttjenester og ekspertvurderinger fra institutter. I denne presentasjonen

Detaljer

Vannforskriften. Helge Huru, MIVA

Vannforskriften. Helge Huru, MIVA Vannforskriften Helge Huru, MIVA. 15.03.2012 Forskrift for rammer for vannforvaltning Gjennomfører EUs rammedirektiv for vann i norsk rett Skal sikre en mer helhetlig og økosystembasert forvaltning av

Detaljer

Dato: 9. juni Høring - Utkast til Planprogram for Forvaltningsplan for vatn

Dato: 9. juni Høring - Utkast til Planprogram for Forvaltningsplan for vatn Dato: 9. juni 2011 Byrådssak 1291/11 Byrådet Høring - Utkast til Planprogram 2010-15 for Forvaltningsplan for vatn 2016-2021 UHSA SARK-03-201100219-129 Hva saken gjelder: Hordaland fylkeskommune har ved

Detaljer

Melding om vedtak i sak 15/112 Regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion Sluttbehandling

Melding om vedtak i sak 15/112 Regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion Sluttbehandling UTVIKLINGSAVDELINGEN Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen 2 6863 Leikanger Vår dato: 17.12.2015 Vår referanse: 2012/42-15 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Hilde Reine, tlf. 32 80 86

Detaljer

Gjennomføringen av EUs vanndirektiv i Norge med vekt på vannkraft. Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning

Gjennomføringen av EUs vanndirektiv i Norge med vekt på vannkraft. Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning Gjennomføringen av EUs vanndirektiv i Norge med vekt på vannkraft Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning johh@dirnat.no Miljømål basert på klassifisering Miljøtilstand Status miljømål

Detaljer

Vannforskriften. Status Utfordringer Forventninger. Rune Pettersen Seksjon for vannforvaltning

Vannforskriften. Status Utfordringer Forventninger. Rune Pettersen Seksjon for vannforvaltning Vannforskriften Status Utfordringer Forventninger Rune Pettersen Seksjon for vannforvaltning Vanndirektivet og vannforskriften Hvor er vi i dag Kjemi i vannforskriften- Endringer på trappen EU`s rammedirektiv

Detaljer

Miljømål (standard og øvrige) ift påvirkninger og helhetlig vannforvaltning

Miljømål (standard og øvrige) ift påvirkninger og helhetlig vannforvaltning Miljømål (standard og øvrige) ift påvirkninger og helhetlig vannforvaltning Jo Halvard Halleraker johh@dirnat.no Fagseminar om klassifisering og miljømål Oslo 11.-12. mai 2008 Miljømål for overflatevann

Detaljer

Vann-Nett og medvirkning i gjennomføringen av EUs vanndirektiv og vannforvaltning

Vann-Nett og medvirkning i gjennomføringen av EUs vanndirektiv og vannforvaltning Vann-Nett og medvirkning i gjennomføringen av EUs vanndirektiv og vannforvaltning GIS i vassdrag, 20. 21. januar 2010 NOVA konferansesenter, Trondheim Hege Sangolt, Direktoratet for naturforvaltning EUs

Detaljer

Kommunens oppfølging av vannforskriften. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland

Kommunens oppfølging av vannforskriften. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Kommunens oppfølging av vannforskriften Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Innhold Kort om regional plan for vannforvaltning for Vannregion Nordland og Jan Mayen

Detaljer

GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND

GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND Saksutredning: GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND 2016-2021 Trykte vedlegg: - Høringsforslag for

Detaljer

Gjennomføring av vanndirektivet i Norge

Gjennomføring av vanndirektivet i Norge Gjennomføring av vanndirektivet i Norge og de største utfordringene så langt Foto: Anders Iversen Foto: Morguefile Foto: Anders Iversen Anders Iversen 11. november 2014 Foto: Bjørn Mejdell Larsen, NINA

Detaljer

Denne figuren gikk Anders gjennom i sitt foredrag, systematisk arbeid med vannforvaltning.

Denne figuren gikk Anders gjennom i sitt foredrag, systematisk arbeid med vannforvaltning. Denne figuren gikk Anders gjennom i sitt foredrag, systematisk arbeid med vannforvaltning. Nå skal det handle om prosessen fram mot forvaltningsplan og tiltaksprogram Dette er milepælene i planprosessen

Detaljer

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann - planprosessen - Anders Iversen, DN Målet med den nye, helhetlige vannforvaltningen: godt vannmiljø sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene

Detaljer

Helhetlig vannforvaltningsplan for Troms

Helhetlig vannforvaltningsplan for Troms Vannregion Troms Helhetlig vannforvaltningsplan for Troms Prinsipper og prosess Vannregionutvalgsleder Gunnar Davidsson Prinsippene for vannforvaltning: Fire hovedtyper vann: kystvann, elvevassdrag, innsjøer

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning etter Vannforskrift og Naturmangfoldlov - til hjelp for laksen?

Helhetlig vannforvaltning etter Vannforskrift og Naturmangfoldlov - til hjelp for laksen? Helhetlig vannforvaltning etter Vannforskrift og Naturmangfoldlov - til hjelp for laksen? Villaksutvalget 10 år etter, Lillestrøm, 4.-5. mai 2010 Øyvind Walsø, Direktoratet for naturforvaltning Fellestrekk

Detaljer

Deres ref: Vår ref: (bes oppgitt ved svar) Dato 2014/858-6/K70/RUNGAR Dok:80/

Deres ref: Vår ref: (bes oppgitt ved svar) Dato 2014/858-6/K70/RUNGAR Dok:80/ Selbu kommune Næring, landbruk og kultur Sør-Trøndelag fylkeskommune Erling Skakkes gate 14, Fylkeshuset 7004 Trondheim Melding om vedtak Deres ref: Vår ref: (bes oppgitt ved svar) Dato 2014/858-6/K70/RUNGAR

Detaljer

Audnedal kommune og Vannforskriften

Audnedal kommune og Vannforskriften Audnedal kommune og Vannforskriften Informasjon for Audnedal kommunestyre 11. april 2013 ved Stig Skjævesland, Prosjektleder for Vannområdet Mandal-Audna Tema: Vannforskriften Hvordan kan vi best ta vare

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord. Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad

Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord. Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad Arne Magnus Hekne Miljørådgiver Trine Frisli Fjøsne Rådgiver vannforvaltning Innføringen/implementeringen av Eu`s

Detaljer

Kort innføring i planprosessen og høringsdokumentene. Høringskonferanse, 3. oktober 2014 V/ Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune

Kort innføring i planprosessen og høringsdokumentene. Høringskonferanse, 3. oktober 2014 V/ Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune Kort innføring i planprosessen og høringsdokumentene Høringskonferanse, 3. oktober 2014 V/ Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune Vannregion Rogaland - Grensene følger omtrent fylkesgrensene

Detaljer

Vedtak av regionale planer for vannforv altning 2016-2021 i Akershus fylkeskommune

Vedtak av regionale planer for vannforv altning 2016-2021 i Akershus fylkeskommune FYLKESADMINISTRASJONEN «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse(oppgisvedsvar) Anja Winger 21.12.2015 2011/21130-86/174041/2015EMNE K54 Telefon 22055645

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 10/1194 Tittel: SAKSPROTOKOLL - HØRING AV REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION ROGALAND

Saksprotokoll. Arkivsak: 10/1194 Tittel: SAKSPROTOKOLL - HØRING AV REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION ROGALAND Saksprotokoll Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtedato: 04.12.2014 Sak: 45/14 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 10/1194 Tittel: SAKSPROTOKOLL - HØRING AV REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR

Detaljer

Flatanger kommune. Saksframlegg. Rådmann i Flatanger. Deltakelse i Ytre Namsen vannområde

Flatanger kommune. Saksframlegg. Rådmann i Flatanger. Deltakelse i Ytre Namsen vannområde Flatanger kommune Rådmann i Flatanger Saksmappe: 2011/6099-2 Saksbehandler: Rune Strøm Saksframlegg Deltakelse i Ytre Namsen vannområde Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap Flatanger Kommunestyre

Detaljer

Handlingsprogram 2016

Handlingsprogram 2016 Handlingsprogram 2016 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2016 2021 Foto: Svein Erik Skøien vannportalen.no/glomma Handlingsprogram for regional plan for vannforvaltning i vannregion

Detaljer

Følgende temaer legges ut på 2. gangs høring og offentlig ettersyn:

Følgende temaer legges ut på 2. gangs høring og offentlig ettersyn: Andre gangs offentlig ettersyn og høring av regional plan for vannforvaltning for de norske delene av vannregion Västerhavet (Grensevassdragene) 2016-2021 16. juni t.o.m. 1. oktober 2015 Forslag til forvaltningsplan

Detaljer

Økonomi og administrasjon Flatanger

Økonomi og administrasjon Flatanger ' V Flatanger kommune Økonomi og administrasjon Flatanger.f _-..s-f..m., Vannregionmyndigheten i Vannregion Trøndelag v/. i Sør-Trøndelag Fylkeskommune } _ \_ Fylkeshusets postmottak 7004 TRONDHEM f._;.,.

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2017

HANDLINGSPROGRAM 2017 HANDLINGSPROGRAM 2017 REGIONALE VANNFORVALTNINGSPLANER FOR FINNMARK VANNREGION OG NORSK-FINSK VANNREGION 2016-2021 Langfjordelva - Lákkojohka. Foto: Tor Harry Bjørn. Revidert versjon 24.1.2017 www.vannportalen.no

Detaljer

Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram Om arbeidsmetoder og prioriteringer!

Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram Om arbeidsmetoder og prioriteringer! Foto: Nils J. Tollefsen Foto: Vegard Næss Foto: Oddvar Johnsen Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram Om arbeidsmetoder og prioriteringer! Nasjonal høringskonferanse, 28. oktober 2014 V/ Vegard

Detaljer

Vår satsing på medvirkning for bedre vannforvaltning

Vår satsing på medvirkning for bedre vannforvaltning Vår satsing på medvirkning for bedre vannforvaltning Åsa Renman, vannkoordinator FRIFO - Friluftslivets fellesorganisasjon SABIMA - Samarbeidsrådet for biologisk mangfold SRN - Samarbeidsrådet for Naturvernsaker

Detaljer

Kapittel 3 Formålet med planarbeidet

Kapittel 3 Formålet med planarbeidet Kapittel 3 Formålet med planarbeidet 3.1 Den nye vannforvaltningen Den nye vannforvaltningen i Norge er hjemlet i forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften), som siden 01.01.2007 har vært

Detaljer

Fagnotat - Regional plan for vassregion Hordaland - høring Hva saken gjelder:

Fagnotat - Regional plan for vassregion Hordaland - høring Hva saken gjelder: BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/grønn etat Fagnotat Til: Fra: Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing Grønn etat Saksnr.: 201300168-14 Emnekode: ESARK-5520 Saksbeh: AMYD Kopi til:

Detaljer

Lokale tiltaksanalyser

Lokale tiltaksanalyser Lokale tiltaksanalyser Vannområdene Glomma og Grensevassdragene Trine Frisli Fjøsne 19.11.2013 Miljømål jf. Vannforskriften Miljømål for overflatevann ( 4) Naturlige vannforekomster av overflatevann Tilstanden

Detaljer

Damtjern i Lier Dialogmøte

Damtjern i Lier Dialogmøte Damtjern i Lier Dialogmøte 30.10.2017 Morten Eken Vannregionkoordinator Vest-Viken Utgangspunkt for arbeidet EUs vanndirektiv (22.12.2000) Vannforskriften 1: Formål: Sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig

Detaljer

Regional plan for vassforvaltning. Vassforskrifta og organisering av arbeidet

Regional plan for vassforvaltning. Vassforskrifta og organisering av arbeidet Regional plan for vassforvaltning Vassforskrifta og organisering av arbeidet Innhald Mål med arbeidet etter vassforskrifta Planprosessen Regional plan for vassforvaltning Tiltaksprogram Organisering Målet

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkestinget (FT) /15. Vadsø, Øystein Ruud Fylkesrådmann

Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkestinget (FT) /15. Vadsø, Øystein Ruud Fylkesrådmann Arkivsak: 201501215-54 Arkivkode:---/K54 Plan- og kulturavdelinga Saksbehandler: Mari Haugene Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkestinget (FT) 2015-2019 09.12.2015 58/15 Vedtak av regionale planer for vannforvaltning

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/vann- og avløpsetaten Intern korrespondanse Saksnr.: 201335200-53 Saksbehandler: ASO Emnekode: ESARK-510 Til: Grønn etat - Natur og miljø v/ Tom J. Sandahl Fra:

Detaljer

VRM og forventninger til arbeidet i VO

VRM og forventninger til arbeidet i VO VRM og forventninger til arbeidet i VO Nordland fylkeskommune Rådgiver/Lars Ekker 17.03.2011 19.03.2011 1 Innhold Generelt om roller og organisering Hvilke forventninger har vi til vannområdene og arbeidet

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av Klima- og miljødepartementets arbeid med å sikre et godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene

Riksrevisjonens undersøkelse av Klima- og miljødepartementets arbeid med å sikre et godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene Riksrevisjonens undersøkelse av Klima- og miljødepartementets arbeid med å sikre et godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene Nasjonal vannmiljøkonferanse, torsdag 3. november 2016 Målet med

Detaljer

Fylkeskommunen, nye oppgaver fra Vannforvaltning, - plan og prosess

Fylkeskommunen, nye oppgaver fra Vannforvaltning, - plan og prosess Fylkeskommunen, nye oppgaver fra 1.1.2010 Vannforvaltning, - plan og prosess Sammen om vannet Tidligere - aksjonsbaserte prosjekter : Mjøsaksjonen Miljøpakke Grenland Aksjon Vannmiljø Rein Fjord Fokus

Detaljer

Regionale planer for vannforvaltning for vannregion Glomma og Grensevassdragene - høring og offentlig ettersyn

Regionale planer for vannforvaltning for vannregion Glomma og Grensevassdragene - høring og offentlig ettersyn Saknr. 14/5757-1 Saksbehandlere: Arne Magnus Hekne Trine Frisli Fjøsne Regionale planer for vannforvaltning for vannregion Glomma og Grensevassdragene - høring og offentlig ettersyn Innstilling til vedtak:

Detaljer

Kapittel 5 Temaer og aktiviteter i planprosessen

Kapittel 5 Temaer og aktiviteter i planprosessen Kapittel 5 Temaer og aktiviteter i planprosessen Arbeidet som skal gjennomføres i perioden 2010 2015 kan grovt deles inn i fem prosesser: 1. Gjennomføring og rullering av forvaltningsplan og tiltaksprogram

Detaljer

Et løft for vannmiljøet

Et løft for vannmiljøet Et løft for vannmiljøet Satsing på helhetlig vannforvaltning i Norge og Europa Anders Iversen, leder av direktoratsgruppen Foto: Anders Iversen Foto: Morguefile Foto: Anders Iversen Foto: Bjørn Mejdell

Detaljer

Vanndirektivet og kystvannet

Vanndirektivet og kystvannet Vanndirektivet og kystvannet Tom Hansen, Fiskeridirektoratet region Troms Vannregion Troms Antall kystvannsforekomster 196 Areal kystvannsforekomster 12576 km 2 Fiskeridirektoratets sektoransvar/rolle

Detaljer

Regional plan for vannforvaltning. For Vannregion Glomma og Grensevassdragene

Regional plan for vannforvaltning. For Vannregion Glomma og Grensevassdragene Regional plan for vannforvaltning For Vannregion Glomma og Grensevassdragene Vannregionen vår: Fra Tydal i nord til Fredrikstad i sør. Norges lengste elv Norges største innsjø 13 % av Norges areal Ca 2

Detaljer

Handlingsprogram 2016

Handlingsprogram 2016 Handlingsprogram 2016 Regional plan for vannforvaltning i de norske delene av vannregion Västerhavet, Grensevassdragene 2016-2021 Foto: Arne Magnus Hekne vannportalen.no/glomma Handlingsprogram for regional

Detaljer

Vannforskriften. Møte om Forvaltningplan Nordsjøen Skagerak og Vannforskriften 2. desember 2010

Vannforskriften. Møte om Forvaltningplan Nordsjøen Skagerak og Vannforskriften 2. desember 2010 Vannforskriften Fokus på kunnskapsbehov i sjøområdene Møte om Forvaltningplan Nordsjøen Skagerak og Vannforskriften 2. desember 2010 Foto 1,2,4 og 5 Kari H. Bachke Andresen Kari H. Bachke Andresen og Hege

Detaljer

Nå er vi i gang. - status for gjennomføring av Vannforskriften

Nå er vi i gang. - status for gjennomføring av Vannforskriften Nå er vi i gang - status for gjennomføring av Vannforskriften Anders Iversen Seniorrådgiver, prosjektleder Vanndirektiv/Vannforskrift Direktoratet for naturforvaltning Oversikt 1. Tilbakeblikk på gjennomføringen

Detaljer

Høringsuttalelse på «Vesentlige vannforvaltningsspørsmål» for vannregion Nordland fra Sør Salten vannområdeutvalg.

Høringsuttalelse på «Vesentlige vannforvaltningsspørsmål» for vannregion Nordland fra Sør Salten vannområdeutvalg. Høringsuttalelse på «Vesentlige vannforvaltningsspørsmål» for vannregion Nordland fra Sør Salten vannområdeutvalg. Bakgrunn Vannforskriften legger opp til en samordnet og tversektoriell forvaltningsmodell

Detaljer

FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON:

FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: 331 FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: UTKAST TIL FORSKRIFT OM RAMMER FOR VANNFORVALTNINGEN - GJENNOMFØRINGAV RAMMEDIREKTIVET FOR VANN I NORGE Forskriften foreslår to alternativer mht. inndeling av

Detaljer

Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten

Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset 6404 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Direktetelefon Dato 2011/723-49 Kristin Lilleeng

Detaljer

Høringsuttalelse Forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven

Høringsuttalelse Forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven Klima - og miljødepartementet Postboks 8013, Dep. 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: CDEJONG K54 &13 15.01.2018 S 17 / 18402 L 3221 / 18 Ved henvendelse vennligst oppgi referanse S 17 / 18402

Detaljer

1.3 Når skal medvirkning skje?

1.3 Når skal medvirkning skje? 1.3 Når skal medvirkning skje? Virkelig medvirkning er når man har reell mulighet for å påvirke resultatet. Størst mulighet til påvirkning har man ved utarbeidelsen av de ulike dokumentene, altså i forkant

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 K70 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 K70 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 K70 Arkivsaksnr.: 14/11059-1 Dato: 12.11.14 HØRING - REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION VESTVIKEN, VANNOMRÅDENE

Detaljer

Vannforskriften i en kortversjon

Vannforskriften i en kortversjon Vannforskriften i en kortversjon Anders Iversen, Miljødirektoratet Foto: Anders Iversen Foto: Morguefile Foto: Anders Iversen Foto: Bjørn Mejdell Larsen, NINA Vann er ikke en hvilken som helst handelsvare,

Detaljer

Vannforskriften 12. Miljøringen, 21.11.2012. Anne Stoltenberg, Klif

Vannforskriften 12. Miljøringen, 21.11.2012. Anne Stoltenberg, Klif Vannforskriften 12 Miljøringen, 21.11.2012 Anne Stoltenberg, Klif Vannforskriften 12 Forurensningsloven 11 Inneholder materielle skranker, begrenser skjønnet vårt etter forurensningsloven. Må vurdere om

Detaljer

Arbeidet med vannforskriften Status

Arbeidet med vannforskriften Status Arbeidet med vannforskriften Status Rådgiver/Lars Ekker 06.03.2012 1 Innhold Kort om vannforskriften Status og videre fremdrift Gjennomgang av vannområdene i nordre del av Nordland Litt om ansettelse av

Detaljer

VANNKVALITETSMÅL DE FEM VIKTIGE PÅVIRKNINGER

VANNKVALITETSMÅL DE FEM VIKTIGE PÅVIRKNINGER VANNKVALITETSMÅL GOD ØKOLOGISK TILSTAND GOD KJEMISK TILSTAND BRUKERMÅL KOBLE GOD ØKOLOGISK TILSTAND TIL BRUKERMÅL VIKTIG DE FEM VIKTIGE PÅVIRKNINGER EUTROFIERING GJENSLAMMING PARTIKULÆRT MATERIALE GJENSLAMMING,

Detaljer

Vannforskriften en gjennomgang av

Vannforskriften en gjennomgang av Vannforskriften en gjennomgang av sentrale bestemmelser Jenny Hanssen, Direktoratet for naturforvaltning Samling for Fylkeskommunen, 22. september 2009 En oversikt Forholdet til plan- og bygningsloven

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Høringsuttalelse til regional vannforvaltningsplan for vannregion Trøndelag fra Tydal kommune

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Høringsuttalelse til regional vannforvaltningsplan for vannregion Trøndelag fra Tydal kommune TYDAL KOMMUNE Arkiv: K54 Arkivsaksnr: 2009/2-36 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk Formannskapet Kommunestyret Høringsuttalelse

Detaljer

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen (2016 2021)

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen (2016 2021) Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen (2016 2021) Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Fylkestinget vedtok den 09.12.2015 Regional

Detaljer

Regionale vannforvaltningsplaner Et nytt regime? Tor Simon Pedersen

Regionale vannforvaltningsplaner Et nytt regime? Tor Simon Pedersen Regionale vannforvaltningsplaner Et nytt regime? Tor Simon Pedersen 19.6.2015 Dypdykk i vann! Vannseksjonen 17.02.2014 Vannforvaltning i Norge Regionale vannforvaltningsplaner Hvordan står det til med

Detaljer

RISSA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. Rissa Kommunestyre. Arkiv: M00 Dato: Saksbehandler: Sara Zambon

RISSA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. Rissa Kommunestyre. Arkiv: M00 Dato: Saksbehandler: Sara Zambon RISSA KOMMUNE Arkiv: M00 Dato: 28.11.2011 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Kommunestyre Saksbehandler: Sara Zambon DELTAKELSE I NORDRE FOSEN VANNOMRÅDE Sakens bakgrunn og innhold: Bakgrunnen for

Detaljer

Samling for FK og FM jan Planprogrammet. Jenny Hanssen og Anders Iversen, Direktoratet for naturforvaltning

Samling for FK og FM jan Planprogrammet. Jenny Hanssen og Anders Iversen, Direktoratet for naturforvaltning Samling for FK og FM 27. 28. jan. 2010 Planprogrammet Jenny Hanssen og Anders Iversen, Direktoratet for naturforvaltning Planprogrammet Krav i regelverket en oversikt Ot.prp. nr 32 (2007 2008) Planprogrammet

Detaljer

Treng vi å betre vassmiljøet?

Treng vi å betre vassmiljøet? Treng vi å betre vassmiljøet? Har kommunane eit ansvar for å hindre spreiing av miljøgifter etter vassforskrifta? Ja - Bidra til å nå miljømåla for vassførekomstane - innanfor område der kommunen har verkemidlar

Detaljer

Hurdal kommune Plan og utvikling

Hurdal kommune Plan og utvikling Hurdal kommune Plan og utvikling Vannregionmyndigheten for Glomma v/østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2010/1401-3 130 Odd Sverre Buraas 16.06.2011

Detaljer

Reviderte utkast til forvaltningsplan og tiltaksprogram gjøres i sin helhet tilgjengelige under 2. gangs offentlig ettersyn og høring.

Reviderte utkast til forvaltningsplan og tiltaksprogram gjøres i sin helhet tilgjengelige under 2. gangs offentlig ettersyn og høring. Andre gangs offentlig ettersyn og høring av vesentlige endringer i forslag til Regional plan for vannforvaltning for vannregion Glomma (2016-2021) 16. juni t.o.m. 1. oktober 2015 Forslag til forvaltningsplan

Detaljer

Hurdal kommune Plan og utvikling

Hurdal kommune Plan og utvikling Hurdal kommune Plan og utvikling Østfold fylkeskommune Vannregionmyndigheten for Glomma Postboks 220 1702 SARPSBORG Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/999-2 K54 Odd Sverre Buraas 07.12.2012 Vannregion

Detaljer

Veiledning for å skrive høringssvar på vannforvaltningsplanene

Veiledning for å skrive høringssvar på vannforvaltningsplanene Veiledning for å skrive høringssvar på vannforvaltningsplanene Denne veilederen vil gi noen generelle råd om hva man bør se etter i vannforvaltningsplanen og det tilhørende tiltaksprogrammet. Veilederen

Detaljer

Bergen kommune v/grønn etat har hatt det administrative ansvaret for gjennomføringen av vannforskriftarbeidet i Vannområde Vest.

Bergen kommune v/grønn etat har hatt det administrative ansvaret for gjennomføringen av vannforskriftarbeidet i Vannområde Vest. Byrådssak 1483 /14 Revidert høringsuttalelse til Regional plan for vassregion Hordaland. KART ESARK-5520-201300168-30 Hva saken gjelder: Gjennom EØS-avtalen plikter Norge å følge EUs vannrammedirektiv

Detaljer

Film. https://tv.nrk.no/serie/lille-norge-og-stormaktene/kmte30004312/sesong-1/episode-3

Film. https://tv.nrk.no/serie/lille-norge-og-stormaktene/kmte30004312/sesong-1/episode-3 Film https://tv.nrk.no/serie/lille-norge-og-stormaktene/kmte30004312/sesong-1/episode-3 Filmsnutt fra dokumentarserien Lille Norge og Stormaktene sendt på NRK1 i januar dette er fra en episode som handlet

Detaljer

Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram - prosess og oppfølging. Kerry Agustsson

Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram - prosess og oppfølging. Kerry Agustsson Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram - prosess og oppfølging Kerry Agustsson Innhold Planlegging vs. Planlaging Planprosessen Utarbeidelse av regional plan - samarbeidsarenaer Status og virkning

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/1538 VANNOMRÅDE VEFSNFJORDEN OG LEIRFJORD ORGANISERING OG KOSTNADSFORDELING Rådmannens innstilling: 1. Vannområdeutvalget

Detaljer

MEDVIRKNING- VANNFORSKRIFTEN I NORDLAND

MEDVIRKNING- VANNFORSKRIFTEN I NORDLAND MEDVIRKNING- VANNFORSKRIFTEN I NORDLAND ORGANISERING For å nå en målsetting om en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannet i Nordland, er det viktig å skape engasjement på alle nivåer

Detaljer

Norsk vann i en Europeisk ramme

Norsk vann i en Europeisk ramme Norsk vann i en Europeisk ramme 19. mars 2013 Anders Iversen Nasjonal vannsamordner Foto: Bjørn Mejdell Larsen, NINA Water is not a commercial product like any other but, rather, a heritage which must

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION ROGALAND 2016-2021

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION ROGALAND 2016-2021 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 04.11.2015 2010/3916-36288/2015 / M10 Saksbehandler: Berit Weiby Gregersen Saksnr. Utvalg Møtedato 15/128 Fylkesutvalget 24.11.2015 15/87 Fylkestinget 08.12.2015 REGIONAL

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Behandling: Enstemmig vedtatt. Side 1 av 1

DRAMMEN KOMMUNE. Behandling: Enstemmig vedtatt. Side 1 av 1 DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 146/14 Saksbeh. Frode Graff Arkivsaksnr. 14/11059-3 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 16.12.2014 Utvalg Bystyret HØRING - REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/451-3 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/451-3 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/451-3 Klageadgang: Nei ARBEID I VANNOMRÅDE VEFSNFJORDEN/LEIRFJORDEN ORGANISERING OG KOSTNADSFORDELING.

Detaljer

Oppsummering. Samordning for godt vannmiljø. Innføring i Vanndirektivet. - gjennomføring av forskrift om vannforvaltning

Oppsummering. Samordning for godt vannmiljø. Innføring i Vanndirektivet. - gjennomføring av forskrift om vannforvaltning Oppsummering Samordning for godt vannmiljø - gjennomføring av forskrift om vannforvaltning Innføring i Vanndirektivet Trondheim 25. september 2007 Introduksjon (Anders Iversen) Globalt perspektiv: vann

Detaljer

Miljømål for sterkt modifiserte vannforekomster

Miljømål for sterkt modifiserte vannforekomster Miljømål for sterkt modifiserte vannforekomster Fagsamling om klassifisering og miljømål Oslo, 12. juni 2008 Anja Skiple Ibrekk, NVE Innhald i presentasjonen Definisjon av SMVF SMVF eller naturlig? Forskjell

Detaljer