Skolebruksplanen - høyringsfråsegn frå Tertnes videregående skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skolebruksplanen - høyringsfråsegn frå Tertnes videregående skole"

Transkript

1 Hordaland fylkeskommune Opplæringsavdelinga Postboks Bergen Vår ref.: Stig Stordal Dykkar ref.: Tertnes, 27. september 2012 Skolebruksplanen - høyringsfråsegn frå Tertnes videregående skole Innleiing Tertnes videregående skole støttar forslaget om to store skular med ulike utdanningsprogram i Åsane, der Tertnes videregående skole blir ein stor skule med studiespesialisering (ST). Nedanfor kjem vi med merknader til planen på følgjande punkt: Nødvendig utbygging for å auke kapasiteten ved Tertnes videregående skole må skje samtidig med utbygginga av den nye skulen i Åsane (U. Pihl vgs/åsane vgs). Vi kan ikkje sjå at det er teke høgde for det i planen. Studiespesialisering med formgiving (ST-FO) bør halde fram på Tertnes videregående skole. Studiespesialisering med toppidrett bør halde fram på Tertnes videregående skole Framtida for Service og samferdsel må planleggast på ein så god måte at ein unngår at tilbodet blir flytt meir enn nødvendig mellom skulane i Åsane. Behova for elevane med synshemming synspedagogisk gruppe - og kompetansen som er opparbeidd, må bli ivaretatt. Utbygging ved Tertnes vgs må skje samtidig med utbygging av Åsane vgs I skulebruksplanen er det framlegg om å overføre ST-elevane samla frå U.Pihl/Åsane vgs til Tertnes vgs. som steg 2 i strukturendringa i region Nord, samtidig som SS vert flytta til Åsane vgs. Dette er i samband med utbygging av den nye U.Pihl/Åsane vgs. Det er i kap. 9 angitt i perioden Utbyggingsbehovet ved Tertnes vgs er i avsnitt s. 179 angitt til 1350 m2 med eit kostnadsoverslag på 54 mill. kr. Denne utbygginga er derimot angitt først i perioden (avsnitt 9.1 s. 195). Dette rimar ikkje i forhold til tidspunktet for overføring av elevar frå U. Pihl/Åsane. Nødvendig utbygging for å auke kapasiteten ved Tertnes videregående skole, slik at vi kan ta imot ST-elevane frå U.Pihl/Åsane vgs samla, må skje samtidig med utbygginga av den nye skulen i Åsane (U. Pihl vgs/åsane vgs). Besøksadresse/Postadresse: Tertnesveien 29, 5113 Tertnes - Telefon Telefaks E-postadresse: Heimeside: Foretakssnummer:

2 Studiespesialisering med formgiving (ST-FO) bør halde fram på Tertnes videregående skole I skulebruksplanen er eksisterande tilbod i studiespesialisering med formgiving ved Tertnes videregående skole utelate (sjå tabell i avsnitt s. 40) og dermed heller ikkje tatt med i planleggingsgrunnlaget. Skulen er heller ikkje nemnt under framlegg til hovudgrep i høve til fagtilbodsstruktur (kap. 7.2 s. 137). Skuleåret hadde Tertnes videregående skole 41 elevar, og dette skuleåret har elevtalet på dette tilbodet auka til 53 elevar. Det har vore ein betydeleg auke dei siste åra: Frå 29 elevar i skuleåret til 53 elevar i Held tendensen frå i år fram med ein heil klasse med opptil 30 elevar på kvart årstrinn, vil elevtalet kunne auke til opptil 90 elevar i Vi meiner det er mange argument for at tilbodet bør halde fram ved skolen: Utifrå auken i elevtala og elevgrunnlaget i Åsane meiner vi at det er behov for eit tilbod innan studiespesialisering med formgjeving utan at det vil konkurrere med Knarvik vgs. Utifrå det som er nemnt om mangel ved planleggingsgrunnlaget for studiespesialisering med formgjeving, stiller vi spørsmål ved om Knarvik vgs. kan ta imot alle formgjevingselevane i region Nord. Studiespesialisering med formgiving er eit tilbod innan studiespesialisering og høyrer difor naturleg til ein studiespesialiserande skule. Da elevane har dei same fellesfaga som ordinær studiespesialisering, er det store moglegheiter for fleksibilitet i ressursutnytting (blandingsklasser/personale/økonomi). Som ein framtidig stor skule innan studiespesialisering er det ønskjeleg med eit breitt og mangfaldig undervisningstilbod innan studiespesialisering. Elevane kan da velje programfag mellom programområda innan studiespesialisering: Formgjevingselevar kan velje programfag frå realfag, samfunnsfag, språk eller økonomi, og elevar frå realfag, samfunnsfag, språk og økonomi kan velje programfag frå formgjeving. Dette gir òg god ressursutnytting (personale/økonomi) for skulen. Ved innføring av Kunnskapsløftet for nokre år sidan vart det ei stor omlegging av tilbodet innan formgjeving i fylket. Tertnes videregående skole vart ved denne omlegginga tildelt dette tilbodet. Vi har over tid bygd opp eit tilbod i gode lokale, godt fagmiljø og elevtalet har gått opp. Ei slik oppbygging har tatt tid og er ressurskrevjande. Det vil vere svært uheldig på nytt å måtte bygge opp eit slikt tilbod ved ein annan skule (Årstad vgs). Formgjevingslokala er bygd for formgjevingsaktivitetar. Det er avgrensa i kor stor grad formgjevingslokala ved ei ombygging kan auke klasseromskapasiteten ved skulen for å ta imot elever/klasser frå U. Pihl. Studiespesialisering med formgiving beriker skulen og skulemiljøet bl.a. med sine estetiske og kreative bidrag. Det vil vere kapasitet for studiespesialisering med formgjeving innafor det skulen er foreslått dimensjonert til (8 parallellar). Elevtala i dagens skulestruktur og framlegg til skule- og tilbodsstruktur for studiespesialisering ved Tertnes vgs (sjå s i skolebruksplanen) inkluderer både formgjeving og toppidrett. Om studiespesialisering med formgjeving og toppidrett ikkje held fram ved Tertnes vgs., vil ein forrykke balansen mellom dei to skulane i Åsane. Det vil bli stor skilnad i storleik med om lag 500 elevar på Ternes vgs. og over 1000 elevar ved den nye Åsane videregående skole. 2

3 Formgjevingsseksjonen ved skolen har utarbeidd eit eige notat til skolebruksplanen som er vedlagt. Studiespesialisering med toppidrett bør halde fram på Tertnes videregående skole I skulebruksplanen er tilbodet innan studiespesialisering med toppidrett (sommaridrettane) som HFK har i samarbeid med Olympiatoppen Vest, lagt litt ope. Alternativa er anten å halde fram på Tertnes vgs eller flytte tilbodet til Amalie Skram vgs. Toppidrett symjing er tenkt flytta til Amalie Skram vgs. p.g.a. nye flotte symjelokale. Utifrå følgjande argumentasjon ønskjer vi halde fram med dette tilbodet ved skolen: Vi har gode og eigna idrettsanlegg som ligg nær skulen. Vi har over tid bygd opp eit godt og fungerande tilbod i samarbeid med Olympiatoppen Vest. Ei slik oppbygging har tatt tid og er ressurskrevjande. Personalet har opparbeidd kompetanse og erfaring for korleis ein kan tilpasse opplæringa/ undervisninga for denne elevgruppa. Vi har fått gode tilbakemeldingar på dette samarbeidet og korleis dette fungerer. Som ein framtidig stor skule innan studiespesialisering, er det ønskjeleg med eit breitt og mangfaldig undervisningstilbod innan studiespesialisering. Eit tilbod med studiespesialisering med toppidrett er berikande for skulen og skulemiljøet. Det gir òg god ressursutnytting (personale/økonomi) for skulen. Det vil vere kapasitet for studiespesialisering med toppidrett innafor det skulen er foreslått dimensjonert til (8 parallellar). Elevtala i dagens skulestruktur og framlegg til skule- og tilbodsstruktur for studiespesialisering ved Tertnes vgs (sjå s i skulebruksplanen) inkluderer både formgjeving og toppidrett. Om studiespesialisering med formgjeving og toppidrett ikkje held fram ved Tertnes vgs. vil ein forrykke balansen mellom dei to skolane i Åsane. Det vil bli stor skilnad i storleik med om lag 500 elevar på Tertnes vgs. og over 1000 elevar ved den nye Åsane videregående skole. Service og samferdsel Framtida for Service og samferdsel må planleggast på ein så god måte at ein unngår at tilbodet blir flytta meir enn nødvendig mellom skulane i Åsane. I skulebruksplanen er Service og samferdsel foreslått flytt frå Tertnes vgs til Åsane vgs. når byggeprosjektet der er ferdigstilt. Samtidig blir det antyda at om den nye skulen i Åsane vgs på sikt vert for stor, kan kanskje nokre lettare yrkesfag flyttast til Tertnes vgs. I forhold til dette har vi behov for å gje følgjande kommentarar: Service og samferdsel er eit tilbod som for kort tid sida blei flytta frå Åsane vgs til Tertnes vgs. Å etablere eit slikt tilbod på eit tidlegare gymnas, har vore krevjande, òg fordi tilbodet i ein overgangsfase låg på begge skulane. Oppbygging av tilbodet har tatt tid, det har vore ressurskrevjande og krevjande for personalet. Det er først no etter 3-4 år at vi begynner å bli fornøgde med tilbodet som vi kan gi. Vi er difor opptekne av at framtida for Service og samferdsel må planleggast på ein så god måte at ein unngår at tilbodet blir flytta meir enn nødvendig mellom skulane i Åsane. 3

4 Om ein i det vidare arbeidet med skulebruksplanen og skuleplanlegginga i Åsane ser behov for å flytte/ha nokre lettare yrkesfag til Tertnes vgs., er Service og samferdsel eit aktuelt tilbod. Det er fleire overlappande fag/kompetanse/personale mellom studiespesialisering og Service og samferdsel. Det er difor særs viktig at dette blir vurdert grundig før ein flytter Service og samferdsel over til Åsane vgs. Dersom ein kjem til at tilbodet vert flytt over til Åsane vgs., bør det skje samla. Synspedagogisk gruppe Ved Tertnes vgs. har vi i dag eit tilbod for synshemma elevar med samansette funksjonshemmingar. Dette er kort omtalt i skulebruksplanen under spesialpedagogisk arbeid i avsnitt Opplæring for elevar med synshemmingar s. 94. Desse er likevel ikkje registrert i dagens skulestruktur for særskilt tilpassa opplæring (TO) avsnitt s. 43, eller i framlegg til fagtilbodsstruktur i avsnitt 7.2 s. 138 eller i strukturelle alternativ for region Nord avsnitt s. 40. I framlegget for region Nord er tilbodet for særskilt tilrettelagt opplæring (TO) i Åsane samla på U.Pihl/Åsane. Vi ser det som nødvendig å få ei nærmare avklaring på kva som skal skje med desse elevane i denne gruppa. Det er ikkje gitt at denne gruppa bør flyttast til U.Pihl/Åsane. I denne vurderinga bør ein ta omsyn til følgjande: Behova for tilrettelegging desse elevane har i forhold til funksjonshemminga deira. Ivareta kompetanse som er opparbeidd overfor desse elevane. Elevane sine val av utdanningstilbod. I dag ligg dette tilbodet under studiespesialisering. Ansvarleg lærar for synspedagogisk gruppe har utarbeidd eit eige notat til skolebruksplanen. Notatet er vedlagt. Innhaldet i denne høyringsfråsegna er behandla i Arbeidsmiljøutvalet , Skuleutvalet og Skulemiljøutvalet Alle utvala har einstemmig slutta seg til fråsegna. Saka er òg lagt fram og drøfta i fellesmøte med personalet og i informasjons- og drøftingsmøte med tillitsvalde. Med helsing Tertnes videregående skole Stig Stordal rektor Vedlegg: Innspel frå formgjevingsseksjonen Innspel frå ansvarlig lærar for synspedagogisk gruppe 4

5 Skolebruksplanen Innspill fra Formgivingsseksjonen ved Tertnes videregående skole I Skolebruksplanen står det at i hele Hordaland fylke går 206 elever på studiespesialisering med formgiving (ST-FO) Dette tallet er feil. I punkt er det spesifisert hvilke skoler disse elevene er fordelt på. Her avsløres det hvor feilen ligger. Verken elevene på formgiving ved Tertnes vgs eller Olsviksåsen vgs er med i tallgrunnlaget. De har talt 56 elever på Vg1 ST-FO, mens det riktige tallet må være nærmere 90 elever. Totalt har de talt opp 206 elever på utdanningsprogrammet, mens det riktige tallet må være nærmere 290 elever. Dermed har utvalget foreslått endringer for ST- FO på et feilaktig grunnlag. Høsten 2012 har vi flere elever på Vg1 enn før og slik ser elevtallet ut på ST- FO på Tertnes videregående skole: Vg1: 30 elever Vg2: 15 elever Vg3: 10 elever Til sammen: 55 elever Vi har hatt en vekst i søkertall hvert år siden utdanningsprogrammet ble plassert her og fikk nå i høst elever som fyller to klasser.

6 Historikk: Vi har behov for å orientere om bakgrunnen for denne studieretningen og hva som har skjedd i forbindelse med Kunnskapsløftet. Reform 94: Under Reform 94 lå den tilsvarende studieretningen under yrkesfag. Yrkesfaglig: Frisør Grunnkurs 1. år Tekstil Interiør mm. 2. år 3 år Tegning/form/farge Allmenn påbygg 2. år 3. år I tillegg fantes det et forsøksprosjekt under studiespesialiserende som ble kalt Estetisk allmennfag på Årstad videregående skole

7 Kunnskapsløftet: Yrkesfaglig: Design og håndverk Vg1 Frisør, tekstil, interiør osv. Vg2 og Vg3 + Studiespesialisering med formgiving Vg1- Vg2- Vg3 Årstad videregående skole fikk ikke beholde Studiespesialisering med formgiving. Argumentet var at dette var en yrkesfaglig skole uten andre studiespesialiserende program. De beholdt det yrkesfaglige utdanningsprogrammet: Design og håndverk Vg1 og flere Vg2 og Vg3 løp innen dette området. Tertnes videregående skole ble på denne tiden bygget ut med tanke på bla ST- FO og fikk gode verkstedslokaler. Disse lokalene egner seg best til formgivingsaktiviteter. Skolen fikk også opprettet en Design og håndverks klasse og en Vg2 interiørklasse. Vg2 interiør ble nedlagt høsten 2010 da det ikke var stort nok søkertall. Vi har beholdt Vg1 klassen Design og Håndverk. På ST-FO har vi arbeidet systematisk med å gjøre utdanningsprogrammet kjent. Vi har informert elever og foreldre på ungdomsskoletrinnet om forskjellen på yrkesfaglig og studiespesialiserende formgiving. Det er noe vi fremdeles holder på med. Antall elever har økt år for år. Høsten 2012 har vi to formgivingsklasser på Vg1 med til sammen 30 elever.

8 ARGUMENTER FOR Å BEHOLDE STUDIESPESIALISERING MED FORMGIVING PÅ TERTNES VIDEREGÅENDE SKOLE Vi har elever fra Åsane, Arna, sentrum og de sørlige bydeler. Bare Åsane og Arna har en befolkning på ca og har dermed et stort elevgrunnlag. Vi mener det er ikke er noen konkurranse mellom Knarvik og Tertnes vedr. dette utdanningsprogrammet, da Knarvik er et stort område i seg selv, samtidig som de mottar elever fra distriktene rundt. Viktig at vi har et bredt valg av fag innen studiespesialiserende. Nå kan elever fra samfunnsfag, språk og realfag velge fra formgivingsfag og omvendt; formgivingselevene har et stort valg av valgfrie programfag. Formgivingsfag er studiespesialiserende og bør være på en studiespesialiserende skole. Vi har hatt en jevn økning med elever på St-Fo. I år har vi to klasser på St- FO. Tertnes vgs er en studiespesialiserende skole, derfor tilbys studiespesialiserende med formgiving (ST-Fo) her. Det var argumentet da ST-Fo ble opprettet her og det argumentet gjelder fortsatt. Vi tilbyr et godt utvalg utdanningsprogram og ønsker ikke å redusere dette tilbudet. Fylket har fokus på å hindre frafallet av elever i den videregående skolen. Vi ser at elever trives med å ha praktiske fag sammen med teoretiske. Det gir en god veksling i arbeidsmetoder og innfallsvinkler. Elevene våre får utvikle flere sider ved seg selv enn det en ren teoretisk linje tilbyr.

9 Vi har bygd opp ST-Fo fra grunnen av. Det tar tid. Stort informasjonsarbeid med å gjøre det kjent for elever på ungdomsskoletrinnet og deres foreldre. Vi har hatt mange 10.klasse elever på hospitering på Åpen skole og Utdanningsvalg. Vi har stilt ut i lokalmiljøet og fått mange oppslag i lokalavisen. Problem etter Kunnskapsløftet at utdanningsprogrammet blitt mindre synlig. Det står for eksempel ikke oppført som et eget program på elevenes søkersider, men ligger under studiespesialisering. Dermed blir det usynlig og vanskelig for 10. klasse elevene å forstå at dette utdanningsprogrammet må de velge allerede fra Vg1. Realfag, samfunnsfag, økonomi og språk velges jo som kjent fra Vg2. Vi har bedt direktoratet om å sette formgiving som et eget utdanningsprogram, slik som Musikk, dans og drama og Idrettsfag, men ikke fått gehør for det. Fremdeles er det rådgivere ved ungdomsskoler som ikke vet at det finnes både et yrkesfaglig og et studiespesialiserende utdanningsprogram som har formgivingsfag. Design og formgiving er synonyme begreper og det er ikke rart at det er vanskelig å se forskjellen. Økonomiske argumenter: bygget opp en ny fagseksjon ved skolen. Det tar tid. Utvikle verksteder med utstyr og maskiner. Skape en kultur som fungerer sammen med resten av skolen. Det er mye bortkastet tid og penger (og tid er penger) dersom fagene blir lagt ned. Skolen har verksteder som ikke egner seg til vanlige klasserom. De kan ikke uten videre brukes til teorirom. Vi lærere må kunne forlange å ha en mer forutsigbar og stabil arbeidsplass. I de siste årene har ST-FO blitt flyttet hit og dit, lagt ned et sted og plassert et annet sted. Og nå vil man legge ned igjen.

10 Formgiving med kunst, design og arkitektur er viktige fag innen dagens samfunn. Samfunnet trenger mennesker med kunnskaper innenfor dette feltet. Design er et vekstområde innenfor næringsliv og entreprenørskap. Media, visuelle uttrykk og design er blant de største næringene i dagens samfunn. Det er synd at ikke flere skoler kan tilby dette, men det bør i hvert fall ikke taes vekk fra skoler som har fått dette til. Ved at utdanningsprogrammet legges ned et sted og plutselig opp et annet sted, gjør at det blir vanskelig å rekruttere elever. Dannelsesperspektivet: Utvikling av det hele mennesket. Det skapende og kreative. Stimulere flere sider ved mennesket. Det kan virke som Norge ikke forstår nok verdien i dette. Vi ser at i andre land, som for eksempel USA, er estetiske fag et av flere obligatorisk fag ved de fleste universitetene. De ønsker at studentene skal få en breddekunnskap og ikke bare gå til spesialisering. Viser til Vi er enige i at formgivingsfag bør være studiespesialiserende. Elevene må ha studiekompetanse for å studere videre kunst, design og arkitektur. Vi er også klar over at de færreste av våre elever blir designere og arkitekter, men utdanningen de får er viktig også innen andre studier. Teknologi, samfunnsfag, næringsliv og helse har vinklinger der den estetiske dimensjonen er viktige. Samtidig er kunst, design og arkitektur i stor grad samfunnsfag. Arkitektur handler for eksempel bla om byplanlegging, transport, møteplasser, skape arenaer for naturopplevelser, tilrettelegge for funksjonshemmede, nye løsninger for fremtidens samfunn. (Se feks Bergen Arkitektskoles diplomutstilling.) Vi ligger sentralt til. Det er en fordel da vi kan oppsøke byens gallerier og studere byrommet/arkitektur.

11 Formgivingsfag tilfører resten av skolen inspirasjon ved at elevarbeid stilles ut. Ungdommelig energi og kreativitet får et synlig uttrykk og gir et inspirerende bidrag til skolemiljøet.

12 Elever med synshemming, fremtidig organisering Innspill fra ansvarlig lærer for synspedagogisk gruppe ved Tertnes videregående skole Sitat fra skulebruksplan: « Opplæring for elevar med synshemmingar Elevar som er blinde og sterkt svaksynte har rett på opplæring i punktskrift og i nødvendige tekniske hjelpemiddel (jfr. Opplæringslova 3-10). For å sikre at desse elevane får eit godt tilbod må skolane og OT/PPT samarbeide med kompetansesentra og fylkessynspedagogtenesta. Synspedagogisk gruppe ved Tertnes vgs. har særleg tilrettelagt opplæring for synshemma med samansett funksjonshemming. Talet på synshemma elevar i gruppa år er om lag 98. For gruppa år er talet 150 elevar.» s 93 Elever med synshemming er en heterogen gruppe med store variasjoner i behov for til rettelegging og oppfølging. Dette medfører store utfordringer for den enkelte skole. Flere argumenter taler dermed for at kompetanse på området bør samles på et sted, for eksempel ved en knutepunktskole. Per i dag er Greåker videregående skole i Østfold den eneste knutepunktskole for synshemmede i landet. I Hordaland fungerer synspedagogisk gruppe ved Tertnes videregående skole på mange måter som en knutepunktskole i gavnet, men ikke i navnet. Den erfaring og det fagmiljøet Tertnes videregående skole etter hvert har opparbeidet seg, taler for at kompetanseoppbyggingen bør kunne fortsette ved skolen, og ende opp med en godkjenning som knutepunktskole. En knutepunktskole vil dessuten kunne være et ressurssenter for andre videregående skoler i fylket. Problemstillingen studieforberedende versus yrkesrettet retningsvalg, er lite relevant for denne sansetapgruppen, fordi man vil finne synshemmede elever som velger ulike fagkombinasjoner på lik linje med andre elever. For elever med iop, vil det heller ikke skolens linjetilbud ha avgjørende betydning, da deres tilbud likevel vil være spesialtilpasset. Det grunnleggende behovet, og den største utfordringen, er å dermed å kunne gi et godt tilbud etter føringene i opplæringsloven 3-10, og få et så godt som mulig tilpasset og tilrettelagt opplegg for elevene gjennom skoleløpet.

13 Primært bør derfor Tertnes videregående skole kunne fortsette med kompetanseoppbyggingen ved skolen. En oppsplitting av fagmiljøet, eller flytting til andre skoler, vil sannsynligvis sette tilbudet til synshemmede elever tilbake.

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes, 71 25 80 56 18.09.2014

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes, 71 25 80 56 18.09.2014 Dei Vidaregåande skolane Lærarorganisasjonane Opplæringskontora Landsorganisasjonen Næringslivets hovedorganisasjon - Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes,

Detaljer

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/3318-1 Saksbehandlar: Gerd Kjersti Ytre-Arne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.05.2017 Utval for opplæring og helse 09.05.2017 Fylkesutvalet

Detaljer

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Strukturen i vidaregåande opplæring Studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse Kunnskapsløftet Mål: at alle elevar

Detaljer

ETABLERING AV TOPPIDRETTSLINJE PÅ YRKESFAGLEGE UTDANNINGSPROGRAM

ETABLERING AV TOPPIDRETTSLINJE PÅ YRKESFAGLEGE UTDANNINGSPROGRAM HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200804110-4 Arkivnr. 522 Saksh. Mjelstad, Torbjørn Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 27.01.2009 18.02.2009-19.02.2009 ETABLERING

Detaljer

Oppmoding om uttale - Hordaland Privatgymnas AS - søknad etter friskulelova

Oppmoding om uttale - Hordaland Privatgymnas AS - søknad etter friskulelova OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/5369-4 Saksbehandlar: Sunniva Schultze-Florey Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Opplærings- og helseutvalet 18.08.2015 Fylkesutvalet 27.08.2015 Oppmoding om

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

SKULESTRUKTUREN PÅ VOSS REFORDELING AV ELEVPLASSTAL OG UTDANNINGSPROGRAM

SKULESTRUKTUREN PÅ VOSS REFORDELING AV ELEVPLASSTAL OG UTDANNINGSPROGRAM HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201011666-7 Arkivnr. 171 Saksh. Ziem, Øydis Rydland Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2012 21.06.2012 SKULESTRUKTUREN

Detaljer

OPPNEMNING AV STYREREPRESENTANTAR VED PRIVATE SKOLAR

OPPNEMNING AV STYREREPRESENTANTAR VED PRIVATE SKOLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209024-1 Arkivnr. 5 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 OPPNEMNING AV STYREREPRESENTANTAR VED

Detaljer

ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat

ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat Møre og Romsdal fylkeskommune Att. Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Fylkeshuset 6404 MOLDE Saksnr Løpenr Dato 2014/409 9233/2014 26.09.2014 MELDING OM VEDTAK UTVIKLINGSPLANAR

Detaljer

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0 Samandrag Norconsult har på oppdrag frå Sogn og Fjordane fylkeskommune vurdert dagens modell for organisering av vidaregåande opplæring, og utarbeida framlegg av tre anbefalte modellar for framtidig organisering.

Detaljer

SKOLEBRUKSPLANEN: HØYRINGSUTTALE FRÅ FYLLINGSDALEN VG SKOLE V/REKTOR

SKOLEBRUKSPLANEN: HØYRINGSUTTALE FRÅ FYLLINGSDALEN VG SKOLE V/REKTOR Hordaland fylkeskommune Opplæringsdirektøren Postboks 7900 5020 Bergen Vår ref.: Dykkar ref.: Bergen, 18. september 2012 U-151/Rektor / 201101096 SKOLEBRUKSPLANEN: HØYRINGSUTTALE FRÅ FYLLINGSDALEN VG SKOLE

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Studiespesialisering med teknologi og forskningslære Medier og kommunikasjon

Detaljer

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58345/2013/A40 Jane Anita Aspen, 71 25 87 75 29.09.2013

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58345/2013/A40 Jane Anita Aspen, 71 25 87 75 29.09.2013 Dei Vidaregåande skolane Lærarorganisasjonane Opplæringskontora Landsorganisasjonen Næringslivets hovedorganisasjon - Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58345/2013/A40 Jane

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Kunst, Design og Arkitektur Musikk, dans og drama Medier og kommunikasjon Studiespesialisering Studiespesialisering med

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag ID Musikk, dans og drama MDD Studiespesialisering SP Medier og kommunikasjon MK Kunst, Design og Arkitektur KDA Yrkesforberedende Bygg

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Orientering til skolane OM INNTAK PÅ SÆRSKILT GRUNNLAG

Orientering til skolane OM INNTAK PÅ SÆRSKILT GRUNNLAG Orientering til skolane OM INNTAK PÅ SÆRSKILT GRUNNLAG Vidaregåande opplæring i Hordaland 2009 INNHALD Kven kan søkje om inntak til vidaregåande opplæring på særskilt grunnlag? 1 Kriteria for inntak på

Detaljer

TERTNES VIDEREGÅENDE SKOLE STUDIETILBOD SKULEÅRET FORELDREMØTE 30. JANUAR

TERTNES VIDEREGÅENDE SKOLE STUDIETILBOD SKULEÅRET FORELDREMØTE 30. JANUAR TERTNES VIDEREGÅENDE SKOLE STUDIETILBOD SKULEÅRET 2017-18 FORELDREMØTE 30. JANUAR STUDIESPESIALISERING Vg1 Vg2 Vg3 Fellesfag 30 timar/veke 15 timar/veke 15 timar/veke Programfag 15 timar/veke 15 timar/veke

Detaljer

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Dei 12 utdanningsprogramma er: Ka vil DU velje? 3 studieførebuande: Musikk, dans og drama Idrettsfag Studiespesialisering Val av utdanning er

Detaljer

INNSTILLING. Andre overordna mål:

INNSTILLING. Andre overordna mål: INNSTILLING 1. Fylkestinget vedtar ny skulebruksplan for å sikre ein framtidsretta og høveleg skulestruktur. Det overordna målet for planen er å sikre alle elevar eit best mogleg tilbod. Andre overordna

Detaljer

Høyring skulebruksplan Fylkesrådmannen

Høyring skulebruksplan Fylkesrådmannen Høyring skulebruksplan 2013-2024 Fylkesrådmannen «Skulebruksplanen skal vise korleis Sogn og Fjordane fylkeskommune, innanfor framtidige økonomiske rammer, kan organisere ei vidaregåande opplæring med

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Orientering til skolane OM INNTAK TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING FOR ELEVAR MED BEHOV FOR SÆRSKILT TILRETTELEGGING

Orientering til skolane OM INNTAK TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING FOR ELEVAR MED BEHOV FOR SÆRSKILT TILRETTELEGGING Orientering til skolane OM INNTAK TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING FOR ELEVAR MED BEHOV FOR SÆRSKILT TILRETTELEGGING Vidaregåande opplæring i Hordaland 2012 Opplæringsavdelinga Inntakskontoret Agnes Mowinckels

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Ølen vidaregåande skule

Ølen vidaregåande skule Ølen vidaregåande skule Ølen vgs ligg i Vindafjord kommune i sentrum av Ølen, med flott utsikt og med Ølensfjorden som næraste nabo! Ølen vgs har eit trygt og godt skulemiljø med høg fagleg kvalitet og

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012

VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012 VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012 VELKOMMEN Hvem er jeg? Rektor Lill Harriet Koi Hvem er Skien VGS? Hva er Skien VGS? Hva kan Skien VGS tilby? Hva skjer i dag? Felles innsats

Detaljer

Inntak på særskilt grunnlag

Inntak på særskilt grunnlag Inntak på særskilt grunnlag Del 9?! Kven kan søkje om inntak til vidaregåande opplæring på særskilt grunnlag? Ikkje alle har dei same føresetnadene for å bli tekne inn i den vidaregåande skolen, eller

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga

Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga Samandrag av dei viktigaste punkta i prognoseinntaket 2013. Totalt søkjartal frå Hordaland 19 173 Søkjarar med Ungdomsrett: 18 021 Total auke

Detaljer

Retten til spesialundervisning

Retten til spesialundervisning Retten til spesialundervisning Elevens individuelle rett til spesialundervisning Gunda Kallestad OT/PPT Opplæringslova 5-1, første ledd Elevar som ikkje har, eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte

Detaljer

VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE

VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE Agenda: 18.00 ca.18.25: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 18.25 19.25: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.25 20.30:

Detaljer

SaknrJollOlO% r--.nr. /6(7^

SaknrJollOlO% r--.nr. /6(7^ HORDALAKD F\'LKESKOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Postboks 7900 5020 BERGEN BJØRGVIN VIDEREGÅENDE SKOLE SaknrJollOlO% r--.nr. /6(7^ 0 1 OKT 1012 Arkivnr^ f^ ^ Saksh^^f/]^ ' Eksp. U.off. Vår ref.: KS Dykkar

Detaljer

Søkere til videregående opplæring

Søkere til videregående opplæring Søkere til videregående opplæring I løpet av perioden 2006-2009 innføres Kunnskapsløftet i videregående opplæring. Denne reformen medfører endringer både i opplæringens struktur, opplæringens innhold samt

Detaljer

Tilbod som ikkje blir sett i gang skoleåret

Tilbod som ikkje blir sett i gang skoleåret saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.03.2018 39032/2018 Laila H. T. Nielsen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 22.03.2018 Tilbod som ikkje blir sett i gang skoleåret 2018-2019 Bakgrunn

Detaljer

JUSTERING AV UNDERVISNINGTILBODET FOR SKOLÅRET 2012-2013

JUSTERING AV UNDERVISNINGTILBODET FOR SKOLÅRET 2012-2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201109531-40 Arkivnr. 100 Saksh. Skavhellen, Nils. Haugen, Birthe. Kirkevik, Svein Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Skolestrukturutredning 2013

Skolestrukturutredning 2013 1 Skole- og tilbudsstruktur for fremtiden Skolestrukturutredning 2013 Nord-Trøndelag fylkeskommune, midtregionen Bakgrunn 2 Fylkestingsak 24/13 Eventuelle endringer i skolestrukturen for videregående opplæring

Detaljer

GRUPPER MED REDUSERT ELEVTAL

GRUPPER MED REDUSERT ELEVTAL HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200911238-1 Arkivnr. 523 Saksh. Haugland, Kjersti Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Yrkesopplæringsnemnda Møtedato 02.12.2009 16.12.2009

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Pressemelding 11.12.2012

Pressemelding 11.12.2012 ORGANISASJONSAVDELINGA INFORMASJONSSEKSJONEN Pressemelding 11.12.2012 Vedtak i Hordaland fylkesting 11. desember 2012 Samlar tre vidaregåande skular i Bergen til ein Bjørgvin videregående skole, Bergen

Detaljer

VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE

VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE Agenda: 18.00 ca.18.30: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 18.30 19.15: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.15 19.30:

Detaljer

OPPLÆRINGSAVDELINGA Fellestenester - OPPL AVD

OPPLÆRINGSAVDELINGA Fellestenester - OPPL AVD OPPLÆRINGSAVDELINGA Fellestenester - OPPL AVD Notat Dato: 30.09.2016 Arkivsak: 2016/4130-11 Saksbehandlar: oddber3 Til: Fylkestinget Frå: Fylkesrådmannen Konsekvensar av politiske framlegg rullering Skulebruksplanen

Detaljer

Dette notatet baserer seg på dei oppdaterte tala frå dei tre siste åra. Vi ønskjer å trekke fram følgjande:

Dette notatet baserer seg på dei oppdaterte tala frå dei tre siste åra. Vi ønskjer å trekke fram følgjande: Elevanes val av framandspråk i vidaregåande skule Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa - Notat 6/216 Utdanningsdirektoratet har publisert fagvala til elevar i vidaregåande skule for skuleåret

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Vidaregåande opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medium og kommunikasjon Naturbruk Restaurant-

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.03.2017 36475/2017 Laila H. T. Nielsen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 23.03.2017 Tilbod som ikkje vert sett i gang 2017/2018 Bakgrunn Fylkesrådmannen

Detaljer

Bø vidaregåande skule -Vi tek deg til toppen!!

Bø vidaregåande skule -Vi tek deg til toppen!! Bø vidaregåande skule -Vi tek deg til toppen!! Velkommen til Bø vgs! Godt fagleg og sosialt miljø Gode resultat Bø vgs har ca. 380 elevar og følgjande utdanningstilbod -Idrettsfag -Studiespesialisering

Detaljer

Velkommen til Polarsirkelen vgs

Velkommen til Polarsirkelen vgs Velkommen til Polarsirkelen vgs Kort om Polarsirkelen vgs Ca 1150 elever. Nærmere 300 ansatte. http://www.polarsirkelen.vgs.no/skolestart/velkomstbrosjyre/ Samlokalisering! Ferdigstilt høst 2015 Areal

Detaljer

Bø vidaregåande skule -Vi tek deg til toppen!!

Bø vidaregåande skule -Vi tek deg til toppen!! Bø vidaregåande skule -Vi tek deg til toppen!! Velkommen til Bø vgs! Godt fagleg og sosialt miljø Gode resultat Bø vgs. har ca. 380 elevar og følgjande utdanningstilbod - Idrettsfag - Idrettsfag med langrenn/skiskyting

Detaljer

Utdanningsprogramma. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Medium og kommunikasjon Kunst, design og arkitektur

Utdanningsprogramma. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Medium og kommunikasjon Kunst, design og arkitektur Utdanningsprogramma Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Medium og kommunikasjon Kunst, design og arkitektur Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag

Detaljer

Oppfølging av skulebruksplanen Sak 78/15 Opplærings- og helseutvalet

Oppfølging av skulebruksplanen Sak 78/15 Opplærings- og helseutvalet OPPLÆRINGSAVDELINGA Fellestenester - OPPL AVD Notat Dato: 19.11.2015 Arkivsak: 2014/10030-61 Saksbehandlar: oddber3 Til: Frå: Utval for opplæring- og helse Fylkesutvalet Fylkesrådmannen Oppfølging av skulebruksplanen

Detaljer

Høringsutkast skolebruksplanen for Hordaland

Høringsutkast skolebruksplanen for Hordaland Høringsutkast skolebruksplanen for Hordaland Høringsuttalelse til Skole og tilbudsstruktur for fremtiden; Skolebruksplan Hordaland fylkeskommune 2012-2025. Jfr. brev fra opplæringsdirektøren 03.07. 2012,

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

VELKOMMEN ALLE FORESATTE

VELKOMMEN ALLE FORESATTE VELKOMMEN ALLE FORESATTE Agenda: 18.00 ca.19.00: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 19.00 19.30: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.30 20.30: Stands i

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Møtedato: 28.05.2013 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 12/752-129 Internt l.nr. 18035/13 Sak: 7/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling:

Detaljer

Vgs-tilbodet i Nordfjord

Vgs-tilbodet i Nordfjord Vgs-tilbodet i Nordfjord Om vidaregåande opplæring Vidaregåande opplæring fører fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse. -Studiekompetanse gjev høve til å søkje dei fleste fag

Detaljer

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 5/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 29.01.2015 6082/2015/062 - Retningsliner for lokalt

Detaljer

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne Skule Kontaktperson Namn på søkjar Kommune Personnummer 6-17 Fortrinnsrett for søkjar med sterkt

Detaljer

Delrapport 2 Modell 2

Delrapport 2 Modell 2 Vedlegg 2 Delrapport 2 Modell 2 Høyringsutkast 19. feb. 2013 www.sfj.no S i d e i Innhald 1. Omtale av modell 2... 2 2. I kva grad når modell 2 målet om høg kvalitet på opplæringa?... 4 3. I kva grad når

Detaljer

«Åpent hus» Åpen dag på Strand vgs kl 18.30

«Åpent hus» Åpen dag på Strand vgs kl 18.30 «Åpent hus» 2018-19 Skole Strand vgs Dato og klokkeslett Åpen dag på Strand vgs 31.01.2019 kl 18.30 Velkommen til Åpen dag på Strand vgs. Skolen ligger på Tau, ca 5-8 min gange fra ferjekaien. 31.januar

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole 31.01.2017 1 Hva er videregående opplæring? Inngangsport til yrkeslivet og til videre studier. Studieforberedende opplæring legger mest vekt på teoretisk kunnskap (gir

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring

Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring Vår saksbehandler: Ellen Marie Bech/Hilde Austad Vår dato: 24.04.2014 Vår referanse: 2014/1466 Til høringsinstansene, jf liste Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i

Detaljer

EIN HEILSKAPLEG SKULESTRUKTUR FOR VIDAREGÅANDE SKULE I SUNNFJORD

EIN HEILSKAPLEG SKULESTRUKTUR FOR VIDAREGÅANDE SKULE I SUNNFJORD SIS Samarbeidsforum i Sunnfjord EIN HEILSKAPLEG SKULESTRUKTUR FOR VIDAREGÅANDE SKULE I SUNNFJORD Pressekonferanse i samband med at SIS presenterer ei fråsegn om skulestruktur i Sunnfjord til fylkesordførar

Detaljer

2 5 l^ov. 2011. Saknr. olop^o^ss^yok.m. (p3. Arkivnr. /(jo ^'"^^^h- "S^li/f Hksp. IJ^oiT. Kjære Politikarar. Knarvik 21.11.2011

2 5 l^ov. 2011. Saknr. olop^o^ss^yok.m. (p3. Arkivnr. /(jo ^'^^^h- S^li/f Hksp. IJ^oiT. Kjære Politikarar. Knarvik 21.11.2011 !iif ::.M^A Saknr. olop^o^ss^yok.m. (p3 2 5 l^ov. 2011 Arkivnr. /(jo ^'"^^^h- "S^li/f Hksp. IJ^oiT. Kjære Politikarar. Knarvik 21.11.2011 OPPRETTHALD DESIGN/TEKSTIL VED KNARVIK VGS Er det slik intensjonen

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Geir Løkhaug, Cecilie K. Buaas, Laila T. Nielsen. Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Yrkesopplæringsnemnda

Geir Løkhaug, Cecilie K. Buaas, Laila T. Nielsen. Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Yrkesopplæringsnemnda saksframlegg Dato: Referanse: Våre saksbehandlarar: 08.03.2019 9461/2019 Geir Løkhaug, Cecilie K. Buaas, Laila T. Nielsen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 19.03.2019 Yrkesopplæringsnemnda 19.03.2019

Detaljer

Bø vidaregåande skule -Vi tek deg til toppen!!

Bø vidaregåande skule -Vi tek deg til toppen!! Bø vidaregåande skule -Vi tek deg til toppen!! Velkommen til Bø vgs! Godt fagleg og sosialt miljø Gode resultat Bø vgs har ca. 360 elevar og følgjande utdanningstilbod -Idrettsfag -Studiespesialisering

Detaljer

JUSTERING AV UNDERVISNINGSTILBODET 2014-2015

JUSTERING AV UNDERVISNINGSTILBODET 2014-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201308340-1 Arkivnr. 100 Saksh. Kirkevik, Svein. Skavhellen, Nils. Andersen, Birthe Haugen. Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet

Detaljer

Skolebruksplan for Hordaland fylke : Høringsuttalelse fra Ungdommens bystyre i Bergen

Skolebruksplan for Hordaland fylke : Høringsuttalelse fra Ungdommens bystyre i Bergen Hordaland Fylkeskommune Opplæringsavdelinga Postboks 7900 5020 Bergen Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 201128000-6 BYST-022 26. september 2012 LLEN Skolebruksplan for Hordaland fylke 2012-2015:

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Fylkestinget Møtedato: 11.06.2013 Sak nr.: 12/752-133 Internt l.nr. 20501/13 Sak: 26/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling: Frå

Detaljer

Bygg-og anlegg TAF- Tekniske allmennfag

Bygg-og anlegg TAF- Tekniske allmennfag Bygg-og anlegg Norge trenger dyktige håndverkere, i tillegg er ingeniører med praktisk bakgrunn sterkt etterspurt. Mange gode jobb og utdanningsmuligheter senere. Vi har Vg1 Bygg-og anleggsteknikk,vg2

Detaljer

Referat frå møte i Arbeidsutvalet for foreldre ved Hafslo barne- og ungdomsskule 17.03.15

Referat frå møte i Arbeidsutvalet for foreldre ved Hafslo barne- og ungdomsskule 17.03.15 Referat frå møte i Arbeidsutvalet for foreldre ved Hafslo barne- og ungdomsskule 17.03.15 Til stades: Wenche Sollid, leiar (6B) Elin Hilleren (1.-kl.) Sigfrid Ahlin Søvde (3.-kl.) Nina Cirotzki (4B) Jan

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 526. Vurdering av prognoseinntaket til dei vidaregåande skolane, skoleåret 2009/2010

Kopi til: Arkivnr.: 526. Vurdering av prognoseinntaket til dei vidaregåande skolane, skoleåret 2009/2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Inntakskontoret NOTAT Til: Fylkesrådmannen Dato: 16. mars 2009 Frå: Opplæringdirektøren Arkivsak: 200902532-1/NSKA Kopi til: Arkivnr.: 526 Vurdering av prognoseinntaket

Detaljer

NYE VOSS GYMNAS NYBYGG/OMBYGGING

NYE VOSS GYMNAS NYBYGG/OMBYGGING Oppdragsgivar HORDALAND FYLKESKOMMUNE Dokument type FUNKSJONSPROGRAM FØREBELS VERSJON Dato Rev. 2014-01-09 HORDALAND FYLKESKOMMUNE NYE VOSS GYMNAS NYBYGG/OMBYGGING FUNKSJONSPROGRAM - OPPSUMMERING A ORIENTERING

Detaljer

Foreldremøte 22. og 24. januar.

Foreldremøte 22. og 24. januar. Foreldremøte 22. og 24. januar. Informasjon om videregående opplæring. Foto: Kjell Hansen Polarsirkelen videregående skolestudiestedene Mjølan, Moheia og Kongsvegen. 19.02.2018 2 Drømmeskolen Nærværsteam

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

8. trinn 2019/2020 Bryne ungdomsskule

8. trinn 2019/2020 Bryne ungdomsskule 8. trinn 2019/2020 Bryne ungdomsskule Foreldremøte og besøk på barneskulane 11. februar Andre framandspråk Valfag Besøk på ungdomsskulen og foreldremøte i juni Overgang barne-ungdomsskule Overgang barne-ungdomsskule

Detaljer

Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole

Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole Program Første del (ca. 1 t): Skolen Foreldresamarbeid Elevtjenester Skolens regler og rutiner Andre del klassevis Klassen og klassemiljøet Fagene

Detaljer

Inntak til vidaregåande skule for søkjarar med fortrinnsrett, søkjarar med rett til individuell handsaming og minoritetsspråklege søkjarar.

Inntak til vidaregåande skule for søkjarar med fortrinnsrett, søkjarar med rett til individuell handsaming og minoritetsspråklege søkjarar. Inntak til vidaregåande skule for søkjarar med fortrinnsrett, søkjarar med rett til individuell handsaming og minoritetsspråklege søkjarar. Søknadsfristen er 1.februar. Nytt for skuleåret 2017-2018: Alle

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Fylkestinget 11.12.12. Saksordførar Rosalind Fosse orienterte. Ruth Grung sette fram slikt forslag a) (primært forslag): «Alternativt forslag:

Fylkestinget 11.12.12. Saksordførar Rosalind Fosse orienterte. Ruth Grung sette fram slikt forslag a) (primært forslag): «Alternativt forslag: Fylkestinget 11.12.12 Saksordførar Rosalind Fosse orienterte. Ruth Grung sette fram slikt forslag a) (primært forslag): «Alternativt forslag: Nytt framlegg til punkt 1b: Fagtilbodet og dimensjonering av

Detaljer

Framtidig tilbod av arbeidskraft med vidaregåande utdanning

Framtidig tilbod av arbeidskraft med vidaregåande utdanning Framtidig tilbod av arbeidskraft med vidaregåande utdanning Av: Jorunn Furuberg Samandrag Dersom framtidige generasjonar vel utdanning og tilpassing på arbeidsmarknaden slik tilsvarande personar gjorde

Detaljer

Klassetilbodet for vidaregåande justert: Færre elevplassar alle med rett får plass

Klassetilbodet for vidaregåande justert: Færre elevplassar alle med rett får plass Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 20. mai 2010 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 20. mai 2010:

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

Søknad om godkjenning av ny privatskole - Ålesund Toppidrettsgymnas og Molde Toppidrettsgymnas

Søknad om godkjenning av ny privatskole - Ålesund Toppidrettsgymnas og Molde Toppidrettsgymnas saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.05.2013 32077/2013 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato Ud-18/13 Utdanningsutvalet 06.06.2013 Fylkesutvalet 01.07.2013 Søknad om godkjenning av

Detaljer

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Bergen 8.september 2015 Geir T. Rønningen Avdelingsleiar YF Innleiing til prosjekt hospitering for y-lærarar Prosjektet vart initiert som ein

Detaljer

Tal på søkjarar til læreplass, tal på lærekontraktar og misforhold mellom tilbod og behov.

Tal på søkjarar til læreplass, tal på lærekontraktar og misforhold mellom tilbod og behov. Tal på søkjarar til læreplass, tal på lærekontraktar og misforhold mellom tilbod og behov. Svar: Formidlinga av søkjarar til læreplass i 2012 pågår framleis, og endelege tal ligg enno ikkje føre. I 2011

Detaljer

Vgs-tilbodet i Nordfjord

Vgs-tilbodet i Nordfjord Vgs-tilbodet i Nordfjord Om vidaregåande opplæring Vidaregåande opplæring fører fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse. -Studiekompetanse gjev høve til å søkje dei fleste fag

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 Sakshandsamar: Margit Drivenes Kløvfjell Arkiv: K2-C00, K2-A10 Objekt: Arkivsaknr 12/848 KULTURPROGRAM

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring.

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. www.sfj.no Sysselsetting av ungdom mellom 16 og 25 år Verken fullført og bestått eller deltar i videregående opplæring, ikke sysselsatt

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

Jnr gjg. Hordaland fylkeskommune Opplæringsavdelinga 5520 Bergen. Uttale skulebruksplan

Jnr gjg. Hordaland fylkeskommune Opplæringsavdelinga 5520 Bergen. Uttale skulebruksplan Jnr. 1289.12 gjg Hordaland fylkeskommune Opplæringsavdelinga 5520 Bergen Uttale skulebruksplan Samarbeidsrådet for Sunnhordland har drøfta framlegg til ny Skulebruksplan. For Samarbeidsrådet for Sunnhordland

Detaljer