KEMAX. nytt. Lavere prisvekst for kundene? Pensjonsreformen. For mindre foretak. Kundeundersøkelse SIDE 2. Bolig og fritidsbolig SIDE 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KEMAX. nytt. Lavere prisvekst for kundene? Pensjonsreformen. For mindre foretak. Kundeundersøkelse SIDE 2. Bolig og fritidsbolig SIDE 4"

Transkript

1 NR KEMAX nytt FRITAK FOR REVISJONSPLIKT: For mindre foretak PÅ LEDERPLASS: Kundeundersøkelse SIDE 2 MER OM SKATT: Firmabil og formue SIDE 3 OM SKATT PÅ: Bolig og fritidsbolig SIDE 4 SIDE 7 ØKT KONKURRANSE INNEN SKADEFORSIKRING:: Lavere prisvekst for kundene? SIDE 5 NYE REGLER FOR OPPTJENING AV PENSJON: Pensjonsreformen SIDE 6

2 Nytt om skatt og mva Kjære kunde! Velkommen til vårt nyoppussete magasin KEMAX Nytt. I fjorårets kundeundersøkelse fikk vi veldig gode tilbakemeldinger. Samlet score ble 82 poeng av 100. Dette er beste score noensinne. Dog kunne vi bli bedre med å kommunisere endringer, samt holde våre kunder oppdatert. Dette har vi tenkt å gjøre noe med. Derfor vil KEMAX Nytt distribueres i 3 utgaver hvert år, og med doblet antall sider for å kunne gi enda mer - og bedre - informasjon i hver utgave. Når kunder bruker av sin tid på å gi oss tilbakemelding, må vi også agere på dette. Undersøkelsen ble gjennomført før mange av våre kunder fikk fritak for revisjonsplikt. Kundenes kostnad ved revisjon er normalt kr til kr Når et regnskapskontor utarbeider regnskap og ligningspapirer, er kostnaden ved dette ca kr For de fleste er det en hyggelig kostnadsreduksjon i vente. Vi har, etter at denne nyheten ble offentliggjort, fått mange henvendelser fra kunder som ønsker å få vite hvordan man går frem for å avvikle revisjonsplikten, samt når dette kan iverksettes. Det er en kjensgjerning at kunder kommuniserer både hyppigere og ofte bedre med sin regnskapsfører, enn med sin revisor. Ønsket om å ta denne kostnadsgevinsten er derfor stor hos våre kunder. Vårt nyoppussete KEMAX nytt må bestå av faglig vinklete artikler. Dersom man velger å sette årsoppgjørsjobben bort til regnskapsfører i stedet for revisor, taper man den informasjon revisorene sendte ut til kundene. Magasinet vårt må følgelig ivareta sin gamle funksjon, samt ivareta et behov for skattemessige tips og råd som tidligere var forbeholdt revisor. Les mer om revisjonsfritaket og skatteendringer for 2011 på side 3. God lesning! Ta kontakt hvis det er emner du ønsker utdypet. Vennlig hilsen Betaling via bank som vilkår for fradrag etter skatteloven og merverdiavgiftsloven Det er vedtatt at det fra 1. januar 2011 bare skal gis fradrag etter skatteloven, eller fradrag for inngående merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven når betaling skjer via bank, med mindre betalingen samlet utgjør mindre enn kroner. Se Prop. 1 L ( ) avsnitt 5.3. Tilsvarende vilkår er også vedtatt for retten til kompensasjon av merverdiavgift etter lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. Se Prop. 1 LS ( ) kapittel 16. Ansvar for privat oppdragstaker betaling via bank som vilkår for å unngå ansvar Det er vedtatt at en privat oppdragtaker/privatperson fra 1. januar 2011 kan bli medansvarlig for skatt og merverdiavgift som den som leverer tjenesten har unndratt dersom kjøpesummen overstiger kroner og kjøperen ikke har betalt via bank. Se Prop. 1 LS ( ) kapittel 5.4. Ove Strand 4 Ansvaret kan gjøres gjeldende ved kjøp av tjenester og varer sammen med tjenester, men ikke ved rene varekjøp 2

3 Fritak fra revisjonsplikt for små foretak Man kan velge bort revisor fra og med regnskapsåret Dette har vært en kampsak for NHO i mange år. Her gir vi en kort redegjørelse for endringen. Hovedvilkåret er at driftsinntektene for selskapet må være lavere enn fem millioner kroner. To tilleggsvilkår må oppfylles: Balansesummen må være lavere enn 20 millioner kr. Selskapet kan ikke ha maks ti årsverk. Unntaket fra revisjonsplikt gjelder ikke morselskap, som fortsatt må ha revisor. For å velge bort revisjon, må selskapet beslutte dette aktivt. Generalforsamlingen må samtykke i fravalg med 2/3 flertall. Deretter, eller samtidig, må styret vedta at selskapet ikke skal ha revisor. Dette kan ikke gjøres før loven er trådt i kraft. Det er også åpning for at minoritetseiere kan kreve begrenset revisjon av regnskapene, når selskapet ikke har ordinær revisjon. Vilkårene må være oppfylt for det regnskapsåret det er snakk om. Overstiges en av terskelverdiene i et regnskapsår, må man ha revisor året etter. For nystiftede selskaper kan revisjon velges bort alt fra stiftelsen. Selv om man velger å ikke ha revisor, kan skattemyndighetene pålegge revisjon i inntil tre år. Vilkårene er at årsregnskapet er fastsatt i strid med regnskapseller bokføringsreglene. Når loven trer i kraft, kan denne muligheten benyttes også overfor norskregistrerte utenlandske foretak (NUF) med begrenset ansvar, typisk de britiske limited-selskapene. Om man har revisor eller ikke, vil være registrert i Brønnøysundregistrene, sammen med informasjon om selskapet bruker autorisert regnskapsfører. (Denne redegjørelsen er ikke fullstendig). Fritak fra revisjonsplikt for mindre foretak fra desember 2010 foreslo regjeringen fritak fra revisjonsplikten for ca små aksjeselskap i Norge. Lovendringen vil tidligst kunne gjelde for 2011-regnskapene. Selskap som berøres Forslaget fjerner revisjonsplikten for AS som oppfyller disse tre kriteriene: Mindre enn 5 millioner kroner i årlig omsetning. Balansesummen (selskapets samlede aktiva) er mindre enn 20 millioner kroner. Selskapet har mindre enn 10 gjennomsnittlige årsverk i løpet av året. Vil redusere næringslivets byrder Endringen er delvis motivert av regjeringens ønske om å redusere næringslivets administrative byrder og kostnader og er et svar på EUs Lisboa-strategi. Endringen er også motivert av at de nåværende revisjonskravene har gitt NUF-selskaper en konkurransefordel. Vil bli vedtatt Selv om dette fortsatt er en stortingsproposisjon, altså et forslag til en lovendring, er trolig lovens gang gjennom Stortinget en formalitet. Den største motstanden til forslaget om lemping av revisjonsplikten har tidligere vært i regjeringspartiene, og det er ventet at lovendringen vedtas enstemmig. Må vedtas i generalforsamling Selskap som oppfyller kravene til fritak av revisjon må vedta at selskapet ikke skal ha revisor. Vedtak fattes i generalforsamling i form av en fullmakt til styret, som tar den endelige beslutningen. Selskap som ikke fatter en slik beslutning vil fortsatt ha revisjonsplikt. Viktige begrensninger En viktig begrensning i fritak for revisjonsplikt, er at regnskap for morselskap fortsatt må revideres. Et holdingselskap (eller annet selskap som eier majoriteten av, eller av andre grunner har bestemmende innflytelse over et annet foretak) må fortsatt må ha revisor. Dette gjelder altså selv om omsetningen er under 5 millioner kroner. Som mor, så datter... Revisorforeningen har uttalt at deres medlemmer normalt ikke vil revidere regnskapet til morselskapet dersom ikke også datterselskapets regnskaper er revidert. De som bruker et AS som et holdingselskap risikerer dermed at samtlige selskap i konsernet må revideres også om selskapene samlet eller enkeltvis har under 5 millioner i omsetning. Myndighetene kan kreve revisjon Myndighetene kan pålegge revisjon av regnskapet. Lovforslaget innebærer at likningskontorene kan kreve full revisjon av regnskap i AS der årsregnskapet ikke synes å være i henhold til loven eller god regnskapsskikk og -praksis. Tvungen revisjon skjer på selskapets egen regning. Selskapet må selv finne revisor og vil få dagbøter dersom fristene for revisjonen ikke overholdes. En aksjonær som representerer mer enn 10 prosent av aksjene i et AS, kan kreve begrenset revisjon av regnskapet. Når gjennomføres endringen? Det blir neppe noe vedtak før sent i vårsesjonen eller tidlig i høstsesjonen. Loven vil dermed ikke vil tre i kraft før tidlig høst Lovendringen vil tidligst ha effekt fra regnskapsåret Dette betyr at årsregnskap for 2011 ikke trenger revisjon for selskap som omfattes av fritaket. Regnskapsmessig har dermed lovendringen effekt fra 1. januar Før lovendringen er vedtatt og trer i kraft, vil alle AS måtte ha en oppført revisor. En revisor må bekrefte åpningsbalansen for alle nye AS. 3

4 Skatt på bolig og fritidsbolig Mange skattespørsmål gjelder for boliger og fritidsboliger. Her får du svar på enkelte viktige skattespørsmål. - Har du glemt å levere boligopplysningene? Tirsdag 1. februar var siste frist til å levere boligopplysninger for å få likningsverdien forhåndsutfylt i selvangivelsen. Leverte du ikke opplysningene, må du selv føre dette i selvangivelsen. Beregning av eiertid i festeforhold ved salg av bolig/fritidseiendom Ved salg av bolig/fritidseiendom er som hovedregel gevinst skattepliktig og tap fradragsberettiget. Skatteplikt - utleie av egen bolig Hvis du leier ut hele eller en større del av boligen din, og utleieinntektene overstiger kroner, blir alle utleieinntektene fra boligen i løpet av året skattepliktige. Dette gjelder også eventuelle utleieinntek- ter som ellers ville vært skattefrie. Festetomter og gjeldsfradrag - boligselskaper Boligselskapene skal for inntektsåret 2010 ikke rapportere inn ligningsverdien av boligselskapets boligeiendom(mer). Det medfører at heller ikke tilegget for festet tomt skal rapporteres. Har du glemt å levere boligopplysningene? Det skal kun leveres opplysninger om fast bopel. Fritidseiendom og fritidsbolig i utlandet behandles som før og er ikke berørt. Så langt har ikke endringen medført store endringer for folk flest. I tillegg har man justert opp innslaget for formuesskatt til kr (skatteklasse 1), som igjen medfører at eventuelle endringer ikke slår ut før boligverdien øker med kr SALG AV FRITIDSBOLIG: Ved salg av bolig/fritidseiendom er som hovedregel gevinsten skattepliktig - og et eventuelt tap fradragsberettiget. (Illustrasjonsfoto) 4

5 Økt konkurranse innen skadeforsikring: Bør medføre lavere prisvekst for kundene kommende år SKADEAVDELINGEN I PEGASOS: Reidun Solberg, Harald Johansson (foran) og Ole Morten Mikkelsen. Etter flere år med forholdsvis stor årlig prisvekst ser vi nå konturene av økt konkurranse innen skadeforsikring. Dette er gode nyheter for våre kunder. En bransje med få store konkurrenter og nærmest oligopol-tilstander har medført lav konkurranseintensitet fra de store aktørene. Nå er det flere mindre aktører som ønsker sin del av det norske forsikringsmarkedet. Både Codan (eiet av RSA verdens tredje største forsikringsselskap, Unison (eiet av Sparebank1 Gruppen), Frende (Sparebanken Vest) og Norwegian Underwriter Agencies (representerer flere Loyd s syndikater) er nye og ivrige aktører i dette markedet. Dette skaper mer dynamikk i markedet og medfører bedre betingelser for kundene. 5 - Vårt selskap, Pegasos Forsikring AS, ønsker den nye given fra selskapene velkommen. Dette er gode nyheter for våre kunder, som de siste år har måtte svelge økte priser som følge av finanskrise og kalde vintre med store skader, sier Ole Morten Mikkelsen. Pegasos besluttet å bemanne selskapet opp, i forhold til en forventet økt konkurranse for et år siden. Det er derfor spesielt hyggelig å registrere at timingen er god og at kunder allerede nå tar godt imot de nye mulighetene som økt konkurranse medfører. Tennant (eiet av Gjensidige) valgte å trekke seg ut av markedet for ekstern distribusjon. Dette gav et selskap som Pegasos nye muligheter. I dag er vi både stolte og glad over å kunne presentere Codan Forsikring, Landbruksforsikring og Norwegian underwriter Agencies, som gode og komplementære leverandører av de forsikringstjenester våre kunder etterspør. - Vi har et godt utvalg av de aller fleste produkter både til privat- og bedriftskunder. Produktene dekker det meste av ting- og personforsikring og må antas å være meget konkurransedyktige. - I 2011 vil også assurandørene innen skadeforsikring og investeringsrådgiverne arbeide tettere sammen til fordel for kundene i de to avdelingene som samlet utgjør virksomheten i Pegasos. Det er også investert i bedrede kundeoppfølgingssystemer som vil gi bedret kvalitet i fornyelsesarbeidet og bedret prosesstyring overfor hver enkelt kunde, sier en fornøyd Mikkelsen avslutningsvis.

6 Mer om pensjonsreformen Pensjonsreformen medfører nye regler for opptjening av pensjon gjennom yrkeslivet. Reglene angår kullene fra og med Alle som er født fra og med 1954 og til og med 1962 vil få beregnet alderspensjon etter både gamle og nye opptjeningsregler. Pensjonen blir for disse en kombinasjon av de to beregningsmåtene. På denne måten blir de nye opptjeningsreglene faset gradvis inn. justeringen av pensjoner skal fra 2011 skje ved at ytelsen oppjusteres med lønnsveksten minus 0,75 prosentenheter. Oppjusteringen skal derfor sikre at alle pensjonistene får en andel av velstandsveksten som skjer fra år til år. Private tjenestepensjoner Banklovkommisjonen arbeider med forslag til lovendringer. Reglene må tilpasses for dem som allerede har private pensjonsordninger. I dag kan de bare utbetales fra fylte 67 år. Trolig blir det slik at de skal kunne utbetales med et redusert årlig beløp fra 62 år. Mange kan ha full opptjening ved fylte 62 år og dermed rett til full pensjon. Reglene er likevel slik at premiene ikke er fullt ut innbetalte, ved at mye av innbetalingene skjer mellom 62 og 67 år etter dagens regler. Det må avklares om det skal lages nye typer private tjenestepensjoner; hybrider. I 2016 vil den første 62-åringen med noe pensjon fra nye opptjeningsregler kunne pensjonere seg. Vedkommende vil få 10 prosent av utbetalt pensjon etter nye opptjeningsregler og 90 prosent etter gamle. For etterfølgende kull økes andelen pensjon etter nye opptjeningsregler, helt til de er fullt innfaset fra og med 1963-kullet. For de ulike kullene vil estimater for alderspensjon være tilgjengelig. Alle som er født før 1954 vil i hovedsak få pensjon etter eksisterende regler for opptjening, men også disse vil få muligheten til uttak fra 62 år. Prinsippet om at årlig pensjon blir lavere ved tidlig pensjoneringen, gjelder også disse. Levealdersjustering Det innføres levealdersjustering av alderspensjon fra folketrygden fra Levealdersjusteringen innebærer at den årlige pensjonen ved en gitt avgangsalder vil bli litt lavere for hvert nytt årskull, dersom levealderen fortsetter å øke. Bakgrunnen for dette er at hvert kull av pensjonister lever stadig lenger, og at antall pensjonister derfor øker i forhold til antall yrkesaktive. De som allerede er pensjonister før 1. januar 2011, blir ikke omfattet av levealdersjusteringen, men indeksering. Indeksering 4 Indekseringen, det vil si den årlige justering av pensjonene, omfatter absolutt alle pensjonister. Den årlige Uførepensjon Arbeidsdepartementet la 5. mars 2010 frem forslag til nye midlertidige regler for uførepensjon fra Lovforslaget innebærer at uførepensjonistene fortsatt får uførepensjonen fram til 67 år, når de går over på alderspensjon. Videre foreslo man at uførepensjonister med gradert uførepensjon skal kunne benytte seg av fleksibel alderspensjon fra 62 år. Det betyr at uførepensjonister med gradert ytelse får samme mulighet som arbeidsføre til å kombinere arbeid og alderspensjon. Summen av uføregraden og graden for uttak av alderspensjon kan imidlertid ikke overstige 100 prosent. Fremmet i fjor Forslag til varige regler om ny uførestønad og overgang til alderspensjon for uføre ble fremmet høsten

7 Arveavgift - firmabil - formuesskatt Arveavgiften reguleres av arveavgiftsloven og satsene fastsettes hvert år av Stortinget. Bruker du bil som eies eller leases av arbeidsgiver, skal fordelen normalt regnes som lønnsinntekt og du skal betale skatt av fordelen. Gjelder for Fordel ved privat bruk av firmabil fastsettes til 30 prosent av bilens listepris som ny inntil kr og 20 prosent av overskytende listepris. Grunnlaget ved beregningen etter forrige avsnitt er i utgangspunktet 100 % av bilens listepris som ny, men for: biler eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret, eller skattytere som godtgjør at yrkeskjøringen overstiger km i inntektsåret blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i bare 75 prosent av bilens listepris som ny. Gjelder for: el-bil blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i bare 50 prosent av bilens listepris som ny. Ved kombinasjon av bil eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret og skattyter som godtgjør at yrkeskjøringen overstiger km i inntektsåret, blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 56,25 prosent av bilens listepris som ny. Ved kombinasjon av bil eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret og el-bil, blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 37,5 prosent av bilens listepris som ny. Satsene innenlands for 2010 for bruk av egen bil: Formuesskatten er en skatt som utlignes på grunnlag av din nettoformue. Nettoformuen avgjør hvor mye formuesskatt som skal betales til kommune og stat. Gjelder for Formuesskatt til kommunen: Innslagspunktene er for enslige skattytere. For ektefeller, som lignes under ett for felles formue, er innslagspunktene det dobbelte av hva tabellen viser. Innslagspunktene er for enslige skattytere. For ektefeller, som lignes under ett for felles formue, er innslagspunktene det dobbelte av hva tabellen viser 7

8 BERGEN SØR: Fanaveien 13, 5221 Nesttun Tlf.: Fax: Epost: BERGEN NORD: Åsamyrene 90, 5116 Ulset Tlf.: Fax: Epost: OSLO: Storgata 29, 0182 Oslo Tlf.: Fax: Epost: BERGEN VEST: Leirvikåsen 43 B, 5179 Godvik Tlf.: Fax: Epost: BERGEN SENTRUM: Seiersbjerget 17, 5018 Bergen Tlf.: Fax: Epost: NORDHORDLAND: Kvassnesvegen 11, 5914 Isdalstø Tlf.: Fax: Epost:

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2011

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2011 Grant Thornton informerer Nr. 1/2011 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Kjære leser! Norge har nettopp lagt bak seg et år hvor utviklingstrekkene

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt. Bolig i utlandet: Regler om fradrag for renteutgifter skal endres

SKATTE BETALEREN. Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt. Bolig i utlandet: Regler om fradrag for renteutgifter skal endres SKATTE BETALEREN Nr 5 2012 www.skattebetaleren.no 2013 Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt PENSJON Fleksibelt uttak FOND Lat? Fondene for deg BOLIG Tomannsbolig fortsatt gunstig Bolig

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp SKATTE BETALEREN Nr 2 2012 www.skattebetaleren.no Spar skatt med våre 9 skatte - vett regler Enklere med aksjer Nye regler for pensjonister Bolig fra 1976 gir formuehopp Kontroll på næringsregnskapet Få

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet SKATTE BETALEREN Nr 4 2010 www.skattebetaleren.no Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet Ny pensjonsreform de beste rådene Slik finner du vinnerfondet Jobb hjemmefra spar skatt Økonomisk styring

Detaljer

Grepene som krymper skatten SKATTE BETALEREN. 2 2010 www.skattebetaleren.no SNYTER DU DEG SELV? FRADRAG FRA A TIL Å SMART SPARING

Grepene som krymper skatten SKATTE BETALEREN. 2 2010 www.skattebetaleren.no SNYTER DU DEG SELV? FRADRAG FRA A TIL Å SMART SPARING SKATTE BETALEREN 2 2010 www.skattebetaleren.no Grepene som krymper skatten SNYTER DU DEG SELV? FRADRAG FRA A TIL Å SMART SPARING Elektronisk fakturadatabase fakturabank www.fakturabank.no Raskt, enkelt

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 4/2011-17. årgang. Tema Næringsjuss

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 4/2011-17. årgang. Tema Næringsjuss EUROJURIS INFORMERER Nr. 4/2011-17. årgang Tema Næringsjuss Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 12 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av advokattjenester

Detaljer

START DITT EGET BILLIG-AS 2012

START DITT EGET BILLIG-AS 2012 E-bok 045 START DITT EGET BILLIG-AS 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold START DITT EGET BILLIG-AS R!SANGERS EBOK 045 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt 22, 0154 OSLO Tlf:

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014 Grant Thornton informerer Nr. 3/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Vi håper alle våre lesere har nytt godt av

Detaljer

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler SKATTE BETALEREN Nr 2 2013 www.skattebetaleren.no UTLANDETI Slik fører du inntektene NYTTIGI Våre 10 skatte vettregler OVERSIKTI Fradrag fra A til Å Tid for selvangivelsen: Spar skatt Næringsdrivende:

Detaljer

SKATTE. Livet som pensjonist BETALEREN. Pensjon Arv Sykdom SPAR SKATT PÅ AKSJER TJENER DU NOK? EKSTRA JULEGAVE. 6 2009 www.skattebetaleren.

SKATTE. Livet som pensjonist BETALEREN. Pensjon Arv Sykdom SPAR SKATT PÅ AKSJER TJENER DU NOK? EKSTRA JULEGAVE. 6 2009 www.skattebetaleren. Sider 6-09 23-11-09 13:22 Side 1 SKATTE BETALEREN 6 2009 www.skattebetaleren.no Livet som pensjonist Pensjon Arv Sykdom SPAR SKATT PÅ AKSJER TJENER DU NOK? EKSTRA JULEGAVE Sider 6-09 23-11-09 13:22 Side

Detaljer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon mulige problemer Av Stein Stugu De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte September 2011 Innledning Notatet er skrevet på oppdrag fra Forsvar

Detaljer

Aksjelovene. ny innpakning

Aksjelovene. ny innpakning Aksjelovene ny innpakning 2013 Utgitt av KPMG AS Administrerende direktør Stein-Ragnar Noreng Adresse Sørkedalsveien 6 Postboks 7000 Majorstuen, 0306 Oslo Internett www.kpmg.no Forfattere og kontaktpersoner

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Regjeringen fremla den 14. oktober stortingsmelding med nasjonalbudsjett for 2014. Samtidig fremla Regjeringen proposisjonen til Stortinget med forslag til endringer

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2009 Grant Thornton informerer Nr. 4/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Kjære leser Da har vi snart lagt et nytt år bak oss,

Detaljer

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Fafo-notat 2013:19 Fafo

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2009 Grant Thornton informerer Nr. 2/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Merverdiavgift er et sentralt tema for våre kunder og

Detaljer

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 REVISJON SKATT OG AVGIFT RÅDGIVNING FORETAKSSERVICE NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 BDO er et av Norges største kompetansemiljø innen: Revisjon, Skatt og avgift, Rådgivning,

Detaljer

Når bør man ta ut alderspensjon?

Når bør man ta ut alderspensjon? // Arbeid og velferd Nr 1 // 212 Når bør man ta ut alderspensjon? Av: Ole ChristiAn lien SammeNdrag Pensjonsreformen ga fra 211 muligheten til selv å velge når man vil ta ut alderspensjon mellom 62 og

Detaljer

MentorAjour Statsbudsjettet 2014

MentorAjour Statsbudsjettet 2014 MentorAjour Informasjon til PwCs klienter Nr 10, okt 2013 Statsbudsjettet 2014 Den avtroppende regjeringen la 14. oktober frem sitt forslag til statsbudsjett for 2014. Nedenfor gir vi en oversikt over

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte i innskuddsbasert tjenestepensjon i Nettbuss konsernet i Norge Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Navn og adresser 5 Kundenavn 5 Forsikringsmegler

Detaljer

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Rapport 2014 2 06.03.2014 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Innledning og bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Innst. O. nr. 1. (2008-2000) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen

Innst. O. nr. 1. (2008-2000) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Innst. O. nr. 1 (2008-2000) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 1 (2008-2009) Innstilling fra finanskomiteen om skatte- og avgiftsopplegget 2009 lovendringer Innhold Side 1. Innledning...

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Dette MÅ du vite om skatt for barn og unge

SKATTE BETALEREN. Dette MÅ du vite om skatt for barn og unge SKATTE BETALEREN 4 2009 www.skattebetaleren.no Halverte eiendomsskatten gir deg oppskriften De hemmelige studenttriksene Slik unngår du boligfellen Dette MÅ du vite om skatt for barn og unge o,- Få DN

Detaljer