stà ?a? Indre Hordaland Revisjonsdistrikt GILDSKAP OG ETIKK ODDAKOMMUNE Oppdrag for Kontrollutvalet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "stà ?a? Indre Hordaland Revisjonsdistrikt GILDSKAP OG ETIKK ODDAKOMMUNE Oppdrag for Kontrollutvalet"

Transkript

1 stà?a? Indre Hordaland Revisjonsdistrikt GILDSKAP OG ETIKK I ODDAKOMMUNE Oppdrag for Kontrollutvalet

2 Forord Forvaltningsrevisjon er ei lovbestemt oppgåve for Odda kommune etter kommunelova av 25. september 1992 med endring av 12. desember Føremålet med forvaltningsrevisjon er nedfelt i kommunelova $ 77nr. 4 som har følgjande ordlyd: "Kontrollutvalget skal påse at kommunen eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres vedtak med at den økonomiske forvaltninga foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomførl systematiske vurderingar av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets forutsetninger (forvaltningsrevisjon)". Indre Hordaland Revisjonsdistrikt gjennomfører forvaltningsrevisjon på oppdrag frå Odda kommune sitt kontrollutval. Denne rapporten er eit resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet: "Gildskap og etikk." I denne rapporten har revisjonen teke utgangspunkt i kontrollutvalet sine problemstillingar og utleda revisj onskriterier. Prosjektet er gjennomført i perioden mai - oktober Undersøkinga er gjennomført av Mette Torekoven. Indre Hordaland Revisjonsdistrikt vil nytta høve til å takka kontaktpersonar og andre i Odda kommune som har bistått revisjonen i samband med gjennomføringa av prosjektet. Voss, 19. oktober 2009 Odd J. Storebø -revisjonssjef - Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Odda kommune

3 Innhald Forord I Samandrag... 3 l. Innleiing Formål Etikk - avklaring av omgrep Etikk i kommunesektoren Odda kommune sine etiske retningsliner Problemstillingar, kriteria og metode Problemstillingar Revisjonskriterium Metode for datainnsamling og analyse Resultat frå datainnsamling Har Odda kommune utarbeida reglar for handsaming av gildskap og vert reglane følgd? 3.2Har Odda kommune utarbeidd etiske retningsliner og vert dei følgd? l1 3.3 Vert det gieve tilstrekkeleg opplæring innan gildskap og etikk? l4 3.4 Privat bruk av kommunane sine eigedelar Varsling av kritikkverdige høvei verksemda, aml. $$ 2-4 og l6 3.6 Lojalitet mot vedtak Revisors vurdering Har Odda kommune utarbeida reglar for handsaming av gildskap og vert reglane følgd? Har Odda kommune utarbeidd etiske retningsliner og vert dei følgd? Vert det gjeve opplæring innan gildskap og etikk?..., Privatbruk av kommunen sine eigedelar Varsling av kritikkverdige høve i verksemda, aml. $$ 2-4 og Lojalitet mot vedtak Konklusjon og anbefaling Konklusjon Anbefaling Tilbakemelding Tilbakemelding frå rådmannen Avsluttande kommentar Kilder:...30 VEDLEGG: l Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Odda kommune

4 Forvaltningsrevisjonsprosìekt: Gildskap og etikk Samandrag Indre Hordaland Revisjonsdistrikt har på oppdrag frå kontrollutvalet i Odda kommune (sak ) gjennomført ein forvaltningsrevisjon om gildskap og etikk i kommunen. Dette er eit område som vedkjem Odda kommune, til liks med andre offentlege og private verksemder. I plan for forvaltningsrevisjon går det fram at det i forvaltningslova ligg eit krav til sakshandsaming både hjå administrasjonen og politikarar når det gjeld gildskap/habilitet. For kommunar sitt omdøme er det viktig at sakshandsaming vert utført av personar som er habile. I kapittel I vert omgrepet etikk forklaranærare, med utgangspunkt i fagleg godkjent teori på området. Vidare vert det føreteke ei oppsummering av kva som vert gjort av arbeid på statleg nivå og i KS, når det gjeld diskusjonar og utgreiingar om etikk, antikonupsjonsarbeid og omdømebygging. I kapittel 2 vert problemstillingar og revisjonskriterium presentert og kva metodar som er brukt ved datainnsamling og analyse. Problemstillingane for undersøkinga har vore: o Har Odda kommune utarbeida reglar for handsaming av gildskap og vert reglane følgd? o Har Odda kommune utarbeida etiske retningsliner og vert dei følgd? o Vert det gjeve tilstrekkeleg opplæring innan gildskap og etikk? o Privat bruk av kommunen sine eigedelar o Varsling av kritikkverdige høve i verksemda, aml. $$ 2-4 og2-5 o Lojalitet mot vedtak Revisjonskriteriane er henta frå kommunen sine etiske retningsliner og KS' prosessrettleiar i etikk, samfunnsansvar og antikomrpsjonsarbeid i kommunen. Eit utval leiarar, tilsette, tillitsvalde og politikarar har vore intervjua eller svara på spørjeskjema. I kapittel 3 vert data presentert, resultata frå intervju og dokumentgjennomgang, i kapittel 4 gjennomfører revisor vurderingar av resultata. Her ser revisor på om informasjon frå respondentane gir indikasjon på om bestemmingar om gildskap og etikk vert følgd opp, og om Odda kommune si merksemd på, og arbeid med etikk og gildskap er i samsvar med anbefalinga på området. I kapittel 5 konkluderer revisor med at regelverket for etikk og gildskap i stor grad vert følgd, men at det er rom for forbetringar. På bakgrunn av vurderingar og konklusjonar har revisor kome fram til følgjande anbefalingar:. at endringa i kommunelova jf. rundskriv av , nr.:h-08/09 vert teke til etterretning og gjennomførd der det er naudsynt o at ein innfører registrering i KS sitt styrevervregister o at ein gjennomfører ein ny prosess når det gjeld dei etiske retningslinene som er godt forankra på alle nivå i organisasjonen. at det vert etablert betre rutinar for opplæring i Odda kommune sine etiske retningsliner o at ein vurderer "Retningsliner for privat bruk av kommunale transportmiddel, maskiner og utstyr i Odda kommune", mot gjeldande praksis og skattereglane på nytt. Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Odda kommune

5 l. lnnleiing Med utgangspunkt i Plan for forvaltningsrevisjon vedteken i kommunestyret den , sak 084/2008 har Kontrollutvalet i Odda kommune bestilt ein forvaltningsrevisjon om etikk og gildskap, KU sak Dette er eit område som vedkjem Odda kommune, til liks med andre offentlege og private verksemder. 1.1 Formàl Formålet med prosjektet er å frnna ut om administrasjonen, tilsette og politisk nivå i Odda kommune praktiserer gildskap og etikk på ein tilfredsstillande måte. 1.2 Etikk- avklaring av omgrep Omgrepet etikk vert gjerne brukt som moral, verdiar, haldningar osv. Etikk har vore tema innanfor vitskapleg, ideologisk, religiøs og humanistisk verksemd til "alle tider". I fagleg samanheng er det vanleg å skilja mellom moral og etikk. Moral er eit sett av førestillingar - omgrep, haldningar, verdiar, plikter, rettar, som vert oppretthalde ipraksis og uformelle institusjonar. Det finst ulike moralske kodeksar, som kjem til uttrykk i oppfatningar, haldningar og vurderingar som er allment akseptert innanfor ein kultur. Professor i filosofi, Truls Wyller, har gitt ut ei rekke lærebøker om etikk. Han definerer etikk som moralfilosofi, altså læren om moral. Menneske er eit vesen som ikkje bare kjenneteiknast ved sine handlingar, men også ved at det reflekterer rundt sine handlingar (Wyller, Truls: Etikkens historie; ein systematisk framstilling, (Cappelen akademiske forlag, Oslo 1996). Vi skil gjerne mellom det som vert kalla grunnlagsetikk og det som ofte vert kalla områdeetikk. Grunnlagsetikken er den felles teori- og forståelsesramma i samfunnet. Grunnlagsetikken både gir og hentar inspirasjon til og frå områdeetikken. Områdeetikken er etikk som gjeld bestemte område som forskningsetikk, medisinsk etikk, profesjonsetikk, miljøetikk, samfunnsetikk, politisk etikk m.v.(marnburg, E. etikk i næringslivet, Tano- Aschehaug, Oslo 1998). I tillegg til å henta inspirasjon frå grunnlagsetikken må dei ulike områdeetikkane halde seg til kvarandre. Forholdet mellom grunnlags- og områdeetikken er illustrert i figur 1.1. Når det gjeld dei etiske retningslinene i kommunen, så heng dei først og fremst saman med at kommunen er eit offentleg organ som skal driva med samfunnsutvikling, forvaltning og velferdstenester. Oppgåvene til ein kommune omfattar i større eller mindre grad alle områdeteknikkar, og har sitt grunnlag i grunnlagsetikken. Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Odda kommune

6 Figur l: Grunnlagsetikk, områdeetikk og kommunen sin etikk 1.3 Etikk i kommunesektoren Merksemda rundt etikk har auka mykje innan offentlege verksemder dei siste åra, også i kommunesektoren. I departement, KS og andre overordna fora, som er knytt til kommunale verksemder, har etiske spørsmål vore oppe til debatt. Spørsmålet er om det kun er på det teoretiske plan at etikken lever, eller om den og gjennomsyrer dei handlingane som vert utført til dagleg. Komrpsjonsskandalane som har vore rulla opp den seinare tid har medført auka merksemd på etiske spørsmåi, slik ein del komrpsjonsskandalar i skiftet mellom 80- og 90 tallet gjorde. Det betyr at når etiske spørsmål vert drøfta, så er det gjerne i tilknyting til konupsjon og økonomisk kriminalitet. Det er her viktig å understreka at for kommunale verksemder dreier etikk seg om veldig mykje anna òg, ikkje minst spørsmålet om arbeid med menneske. Nedanfor følgjer ei oppsummering av noko av det arbeidet som for tida skjer innan kommunesektoren på etikkområdet. Kommunal- og regionøldepartementet sitt ørbeíd med etìkk Kommunalministeren har leia eit administrativt utval sidan august Mandatet har vore å kartleggja gjeldande regelverk som har verdi for etiske forhold i kommunane, mellom anna regelverk knytt til rolleblanding, eigenkontroll og openheit. Siktemålet med arbeidet var å få eit grunnlag for å peika ut konkrete lovendringar som bør utredast. Utvalet sitt arbeid resulterte i ein rapport som vart avlagd 15. mars Gruppa legg til grunn at prinsippet om størst mogleg fridom for den enkelte kommune og fylkeskommune til å organisera si verksemd, skal framleis liggfa til grunn. Arbeidsgruppa føreslår likevel eit tillegg i kommunelova si formålsbestemming om at kommunar og fylkeskommunar skal arbeida med høg etisk standard i si verksemd. Departementet har og etablert eitþrumfor etikk i kommunesektoren. Forumet skal vera eit debattforum og hjelpe til med innspel til departementet sine andre aktivitetar. Forumet er samansatt av organisasjonar og enkeltpersonar som er kn t til kommunal verksemd og til arbeid med etikk. Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Odda kommune

7 Forvaltningsrevisjonsprosjekt: Gi ldskap og etikk Departementet vurderer dessutan om det skal opprettast eit nasjonalt kompetansesenter for etikk i kommunesektoren. Dette er tenkt som eit permanent organ, som kan ha støttefunksjonar for kommunane og utvikla metodikk, program og anbefalingar innanfor området. KS sìtt ørbeíd med etikk KS har generelt oppfordra sine medlemer til å arbeida med, og oppgradera sine etiske retningsline slik at dei blir ein naturleg del av organisasjonen sin kompetanse. For å hjelpa kommunane har KS utvikla ei rekkje informasjonstiltak og hjelpemidlar for kommunane i arbeidet med etikk. KS har utarbeida ein prosessveiledar i etikk, samfunnsansvar og antikorrupsjonsarbeid (Kommuneforlaget 2006), ein for kommunar og ein for KS-verksemder. Prosessrettleiaren tek opp ei rekkje døme på utfordringar ein står overfor i kvardagen, og peikar på ein del dømer ein kan hyttâ, for å tenkja vidare sjølv på kva etiske dilemma og utfordringar ein må fä avklara i organisasjonen. Heftet er og utforma for å seda i gang ein prosess som hjelper til med ei bevisstgjering av handlingar på alle nivå i kommunen - handlingar som er retta mot tema og dilemma i forhold til lover og reglar, relasjonsbygging, interessekonfliktar og informasjon. Det vert rådd til at prosessane vert gjentekne med jamne mellomrom for å sikra kontinuitet og felles forståing av kommunen sine etiske verdiar. Formålet med rettleiaren er og å hjelpa til med eit grunnlag som den einskilde kommune kan nytta i sin revisjon, eller utarbeiding av etiske retningsliner. Vidare har KS utarbeida ein rettleiar om varsling av kritikkverdige tilhøve (Kommuneforlaget, 2007), Dette er ein rettleiar for korleis ein kan ñ fram, kva problem ein må halda seg til i utvikling av eit system i organisasjonen. Arbeidet med utarbeiding av rutinar for varsling bør gâ hand i hand med arbeidet for å utvikla ein open kultur i kommunar og fylkeskommunar. Å skapa ein god kultur for ytring er arbeidsgjevar sitt ansvar. KS trur at behovet for varsling vert mindre der leiarane møter kitikk og andre ytringar på ein konstruktiv måte, og kor leiarane godkjenner ogdrøftar etiske dilemma med medarbeidarane. Rettleiaren vert nærare omtala under avsnittet om revisjonskriteriar. Kommunesektoren sitt etikkutval er eit utval som er oppretta av KS sitt sentralstyre. Bakgrunnen for opprettinga var at det skal hjelpa til etisk forståing i kommunesektoren. Utvalet skal hjelpa KS og KS sine medlemer i etiske spørsmåi, og at utvalet sjølv kan ta opp etiske problemstillingar som dei meiner er relevant å fä belyst. Styrevervregisteret er eit anna tiltak i KS' regi. Registeret som er web-basert og tilgjengeleg for alle, blei etablert for å hjelpa til med å fierna tvil om habilitet og rolleblanding i kommunesektoren. Det er og satt i gang ulike prosjekter knytt til etisk kompetanseheving. Fo rvalt n ings rev ísj o n o m eti kk Økt merksemd om etikk i kommunesektoren pregar og aktiviteten til kontroll- og tilsynsorgana. Innanfor både den finansielle revisjonen og forvaltningsrevisjon er merksemda på risikoane for ulovlege handlingar skjerpa. I kommunerevisjonane rundt om i landet vert det i større og støne grad utført forvaltningsrevisjonar på området. Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Odda kommune

8 1.4 Odda kommune sine eúiske retningsliner Dei aller fleste kommunar har etiske retningsliner, og for dei fleste kommunane vart retningslinene utarbeida på 9O{allet. Også då var det konupsjonsskandalar i kommunesektoren som var bakgrunnen for at det vart satt i gang arbeid med dette. Odda kommune vedtok sine første retningsliner , men har utarbeida nye som vart vedteken i kommunestyret , OK sak Problemstillingar, kriteria og metode 2.1 Problemstillingar Med utgangspunkt i formålet med forvaltningsrevisjonen har kontrollutvalet sett opp følgj ande problemstillingar: o Har Odda kommune utarbeida reglar for handsaming av gildskap og vert reglane følgd? o Har Odda kommune utarbeida etiske retningsliner og vert dei følgd? o Vert det gjeve tilstrekkeleg opplæring innan gildskap og etikk? o Privat bruk av Odda kommune sine eigedelar o Varsling av kritikkverdige høve i verksemda, aml. $$2-ç2-4 og2-5 o Lojalitet mot vedtak For å få godt nok grunnlag til å vurdere dei enkelte problemstillingane som kontrollutvalet har sett opp, har revisjonen i tillegg sett opp underproblemstillingar under nokre av punkta. Desse kjem ein attende til under avsnittet om datainnsamling Rev i sj o ns kriteri u m Omgrepet revisjonskriterium er ein samlenemning på dei krav og forventningar ein kan stilla til ein funksjon, aktivitet eller prosedyre som er gjenstand for forvaltningsrevisjon. Aktuelle kjelder for å utleda revisjonskriteria er lovar, forskrifter, retningsliner frå departementa, vedtak og godkjend teori på området. Neste steg er å samla inn data som kan gjera greie for problemstillingane. Dei revisjonskriteria som er utleda vert deretter halden opp mot data på området. Revisjonskriteria er dermed også eit viktig grunnlag for å kunne dokumentera avvik/veikskap ved den følgde praksis. Vurderinga munnar til sist ut i ein konklusjon som kan gje opphav til tilrådingar til forbetringar. Etikkspørsmålet rører ved mange lover og forskrifter som gjeld kommunesektoren. Det har KRD sitt arbeidsutval, som har gjort ein kartlegging av regelverket synt. Ein kan setja opp fleire lover og reglar som kriterium, men dei etiske retningslinene som er vedtekne i kommunestyret vert dei mest autoritative kriteria for denne undersøkinga. Det krev at dei tilsette og politikarar har kjennskap til det regelverket og føresetnadar som gjeld for Odda kommune: o Reglement for politisk organ i Odda kommune Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Odda kommune

9 Forvaltningsrevisjonsprosjekt: Gi ldskap og etikk Etiske retningsliner for Odda kommune medrekna rutinar for varsling og oppfølging Retningsliner for bruk av kommunale transportmidlar, maskiner og utstyr i Odda kommune. 2.3 Metode for datainnsamling og analyse Dette forvaltningsrevisjonsprosjektet er lagt opp etter Norges Kommunerevisorforbunds (NKRF) sin standard for forvaltningsrevisjon - RSK "standard for forvaltningsrevisjon" Standarden fastset nonner og gir rettleiing vedkomande forvaltningsrevi sj on. Informasjonen som ligg til grunn for vurderingane og konklusjonane i denne rapporten er samla inn ved hjelp av intervju med rådmann, leiarar, tillitsvalte og politikarar i organisasjonen, spørjeskjema til tilsette, leiarar og politikarar og gjennomgang av dokument som er sentrale for problemstillingane. Før sjølve undersøkinga vart det gjennomført eit oppstartsmøte med rådmannen, leiar brann/ass. rådmannsfunksj on, og økonomi sj ef, der formålet var âfà ein statusoversikt over og å diskutera problemstillingane. Referat frå oppstartsmøte er ikkje verifrsert, og i den grad det er nytta som informasjonsgrunnlag vert det støtta opp av andre informasjonskjelder. Revisjonen har undervegs hatt møte med nokre tenesteleiarar, rådmann, andre i administrasj onen og tillitsvalde. Før offentleggjering har rapporten vore til verifisering hjå rådmannen. 3. Resultat frå datainnsamling I dette kapitlet vert resultata frå datainnsamlinga presentert. Desse er basert på intervju, spørjeundersøkingar og gjennomgang av dokument, både dokument som har vore kjelde for revisjonskriteriar og dokument som har vore utfyllande informasjon i forhold til datainnsamlinga. Kapitlet si inndeling følg er problemstillingane i prosjektet. 3.1 Har Odda kommune utarbeida reglar for handsaming av gildskap og vert reglane følgd? Forvaltninga si utøving av myndigheit vert regulert dels av ulovfesta pr^insipp for god forvaltningsskikkr og dels av lovfesta retningjliner og sakshandsaming2. Bestemmingar om inhabilitet finn ein først og fremst i forvaltningslova sitt kapittel II, $$ 6-10 og kommunelova $ 40 nr. 3 og4. Formålet med forvaltningslova er å sikra at den einskilde innbyggaren sitt rettsvem vert til gode sett på best mogleg måte gjennom føreseieleg, rettferd og effektiv sakshandsaming, vern I Forvaltninga definerer seks ulovfesta prinsipp; krav om ar forvaltningen må ha hjemmel i lov lor â kunne giere inngrep overfor borgeme (legalitesprinsippet), krav om at sakshandsaminga skal vera i samsvar forsvarleg (forsvarlegheitsprinsippet) og saklegdom (saklegdomsprinsippet), krav om at like tilfeller skal behandlas likt (likskapsprinsippet), krav om at det ikkje skal gis tillatelse mot vilkâr som er vesentleg meir tyngande enn tillatinga tilseier ( forholdsmessigheitsprinsippet), offentlegheitsprinsippet, samt prinsipp om domstolenes prøvelsesrett av forvaltningen si avgier, lovtolkning og - anvendelse. 'Retningsliner finst både i forvaltningslova og i særlovgieving. lndre Hordaland Revisjonsdistrikt Odda kommune

10 om privatlivets fred, upartiskleik og uhilda sakshandsaming, og likehandsaming av like tilfeller (Woxholth 2006:28-29)'. Både Woxholth (2006: 129) og Bernt og Rasmussen (2003: ) trekkjer fram fleire grunnar til at forvaltningslova stiller krav om habilitet i forvaltninga: - Hindra at forvaltninga sine avgjerer vert uriktige fordi tenestemannen tek usaklege omsyn ved førebuinga eller avgjerer i saka. Dette er det viktigaste føremålet. - Medverke til at befolkninga har tillit til sakshandsaminga, at samfunnsverdiar og offentleg rettsleg makt vert nytta på rett vis. - Verna dei som opptrer på forvaltninga sine vegne mot ubehageleg krysspress mellom offentleg og private interesser. Det vert presisera hos Woxholth (2006: 132) og i uttale frå Sivilombudsmannen(2000:22) at ugildskap er eit faktisk forhold og situasjon som det i seg sjølv ikkje er kritikkverdig å komma i. Det er først når grunnlag for å kritisere ugildskap dersom grunnane vert halden skjult eller tenestemannen likevel handsamar eller avgjer ei sak kor vedkommande er ugild. Det vert og framheva som viktig å hugsa at reglane ikkje verkar "i eit tomt rom", supplerast av andre reglar med same eller liknande føremål (Woxholth 2006:ß2)4,og at reglane må forstaast og brukast ut frå føremålet om å unngå å opptre på ein måte som kan vera egna til å svekka tilliten til forvaltninga si sakshandsaming og avgjerer. (Sivilombudsmannen 2000:22) Reglane om gildskap i forvaltningslova har og som formål å sikra tilliten til folkevalte og den offentlege forvaltninga. Offentlege tilsette eller folkevalte sin upartiskskap må ikkje kunna trekkjast i tvil. Det skal med andre ord ikkje vera tvil om kva som er kommunen sine interesser og kva som er personlege interesser. Ein har sjølv ansvaret for å opplysa om sin eigen ugildskap og trå tilside når saka krev det. Det finst eksemplar på at lønna attåtoppdrag har svekka tilliten til tilsette og folkevalte. Det er fullt lovleg å driva privat verksemd sjølv om ein er folkevalt eller tilsett i kommunen. Likevel, dersom ein gjer dette innan same arbeidsområde som ein har ansvaret for til dagleg, oppstår det fort eit dilemma. Det kan vera formålstenleg å diskutera om det er behov for informasjonsrutinar som gir oversikt over for eksempel andre verv og oppdrag i kommunen ein tilhøyrer, eller om eksisterande rutinar bør reviderast. Fleire kommunar har allereie oppretta register for dette. KS har oppretta eit styrevervregister på Internett, kor folkevalte og tilsette kan registrera sine styreverv og økonomiske interesser. Registreringa er frivillig. Registeret er ope for allmennheita. Tanken er at det skal skapa større tillitt mellom kommunen si leiing og innbyggjarane at styreverv og økonomiske interesser er offentlege. Regelverk som gield i Odda kommune og som omhandlar gildskap: o Reglement for politiske organ i Odda kommune (vedteke i Kommunestyret ) o Etiske retningsliner i Odda kommune (vedteke i Kommunestyret ) Reglement for politiske organ som har som formål at: 3 Det kan vera verdt å merka seg at forvaltningslova i utgangspunktet er skrevet med forholda i statleg verksemd for auga, og i hovudsak tolka og kommentert ut frå dette. Tilhøva i kommunane, mellom anna med mykje stone medverknad frâ folkevalte har komme lite fram, noko som er ein av årsaka til at KS har bede om at lova vert tatt opp til revisjon. 4 Som eksempel på slike reglar kan ein nemna forbod mot rolleblandingar, slik desse gjeng fram av kredittilsynslova g 7, og helsepersonellova g 9. Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Odda kommune

11 o Alle folkevalte skal visa kvarandre gjensidig respekt. o Alle folkevalte skal leggja stor vekt på å utvikla eit best mogleg samarbeids- og debattklima seg imellom og i forhold til kommunen sine samarbeidspartnarar, slik at ein oppnår resultat til beste for innbyggiarane i Odda. Under punkt III Møtene-forretningsorden er det utarbeida eit underpunk 7, som omhandlar gildskap. Her er det vist til Kommunelova $ 40 nr. 3 og 4, og til Forvaltningslova kap. II. Etiske retningsliner har som formål at: o Odda kommune skal vera ein serviceorientert, open, forutsigbar og profesjonell kommune. o Folkevalte og tilsette skal overhalda dei lovar, forskrifter og reglement som gfeld for kommunen si verksemd. Dette inneber og å halda seg lojalt til vedtak fatta av folkevalde og administrative organ. I etiske retningsliner er gildskap omtala i punkt. 4 Integrítet-/interessekonflíkter/habílítet, I følgje rådmann vert kommunelova følgd både av tilsette og politikarar når det gjeld gildskap. I leiargruppa til Odda kommune, som har morgonmøte kvar dag, vert og spørsmålet om gildskap satt på dagsorden. Ein fordeler saker slik at ein ikkje skal koma i situasjonar kor ein er ugild. Nå det gield innkjøp så vert rekvisisjon og lov om offentlege anskaffingar nytta. Revisjonen hadde i2007 ein større revisjon av innkjøpsprosedyrane i Odda kommune og gjennom den avdekka vi ikkje noko ugildskap. Tilbakemeldingar frå både politikarar og tilsette er at regelverket om gildskap vert følgd. Når det gjeld politikarar så svarer gruppeleiarane frå dei enkelte partia at dei har stor fokus på deira gildskap og det vert diskutert på førehand i dei ulike politiske møta. I intervju med rådmannen kom det fram at det ofte vart varsla for seint og at nye moment vart trekt fram. Ein melder iktrje frå når saka er offentleg. Det kan medføra at saka ein skal ta stilling til ikkje vert godt nok sakshandsama. KS har som tidlegare nemnt oppretta eit styrevervregíster kor politikare og tilsette kan registrera seg. Dette har i høgste grad med gildskap og rolleblanding i kommunesektoren å gjera. I Odda kommune har det vore diskutert i politiske fora tidlegare, men det vart ikkje gjort noko vedtak kor ein pålegg nokon å registrera seg. Det har vore overlate til kvar og ein. På spørsmål frå revisjonen er politikarane (gruppeleiarane) positiv til eit slikt register. Ein politikar hadde forslag om at ein burde ha eit enkelt digitalt skjema kor alle kunne registrera seg. Indre Hordaland Revisjonsdistrikt 10 Odda kommune

12 3.2 Har Odda kommune utarbeidd etiske retningsliner og vert dei følgd? Odda kommune har utarbeidd etiske retningsliner (sjå kap.l.4)5, skrive av dåverande assisterande rådmann Rannveig Mogren, vart behandla og god(end i administrasjonsutvalet og kommunestyret. I saksframlegget er det nemnt at retningslinene er oppdatert i samråd med tenestestadane. Vidare står det at retningslinene kjem til å bli vurdert årleg - for å halde fokuset og for å avstemma dei i forhold til evt. nye reglar og rettspraksis. Dei etiske retningslinene vert utdelt ved nytilsettingar. Elles har vi fått tilbakemelding frå ei eining at det i samband med revisjonen sin gjennomgang har vore delt ut på n t til alle tilsette i tenesta. Dei etiske retningslinene er og lagt inn i kommunen sitt styringssystem, som alle tilsette har tilgang til, dersom dei har tilgang til intranett. Dei som blei intervjua eller svarte på spørsmåi, blei spurt om dei kjente til dei etiske retningslinene og korleis dei vart kjent med dei. Dei fleste svara at dei kjente dei etiske retningslinene. Fleire uttalte at dei vart kjent med dei då dei vart tilsett, men like mange svara at dei vart kjent med dei på intranett. På spørsmål om etikk vert sett på dagsorden på arbeidsplassen så svara dei fleste at dei vert diskutert i samband med personalmøte, medarbeidarsamtalar og noko sporadisk, og at dette er eit naturleg tema på slike møter. Vi har og hatt følgjande spørsmål: "Etikk dreier seg ikkje bare om økonomi, men også handlingar og åtferd overfor ulike brukargrupper. Korleis blir dette ivareteke på din tenestestad?" Her har vi fätt til svar at det vert jamleg teke opp til diskusjon. At det kvar dag vert teke opp til diskusjon i forhold til dei enkelte brukarane og dei forskjellige og vanskelege situasjonane ein vert stilt overfor. Revisor spurde og om kven det er sitt ansvar at dei tilsette er kjent med at det finst etiske retningsliner, og kven det er sitt ansvar at dei tilsette er kjent med innhaldet i dei etiske retningslinene. Det var nokså eintydige tilbakemeldingar på at dette var rådmannen sitt ansvar at dei etiske retningslinene er gjort tilgjengelege og kjent i organisasjonen, og at rådmannen saman med tenesteleiar har ansvar for at retningslinene vert gjort kjent på den einskilde tenestestaden. Vi vil og få nemna at det og i dei etiske retningslinene under avsnittet "Kommuniknsjonsstrategi i Odda kommune. " og punktet "Ansatte " står det som nummer 2.: "De ansatte har en egen plikt til selv å søke relevant inþrmasjon". For å fä svar på om retningslinene vert følgd meiner revisjonen det er viktig å fä informasjon om dei etiske retningslinene er eit levande dokument i organisasjonen? I litteratur om etikk i organisasjonar vert det framheva at etikk gjenspeglar kulturen og haldningane i organisasjonen. Dette vert og understreka i det informasjonsmaterialet som er utarbeida om etikk i kommunesektoren. Etikk er ikkje reglar eller retningsliner, men dei 5 vedlegg I Indre Hordaland Revisjonsdistrikt l1 Odda kommune

13 Forvaltningsrevisjonsprosjekt: Gi ldskap og etikk haldningane og vissheita som ligg bak ulike haldningar. Her er det viktig å understreka at leiinga si haldning ofte vert retningsgjevande. Informasjonen revisor har ñtt tyder på at innhaldet i dei etiske retningslinene tidvis er tema i organisasjonen. Dei fleste tenesteleiarane meinar at dei ikkje er eit levande dokument i organisasjonen, men slik revisjonen forstår det, vert dei trekt frem på einskilde samlingar og liknande. Ein har svara at: "Det var en god prosess rundt oppdatering av retningslinjene men eg trur ikkje dette er et levende dokument" Ein annan: "Nei, det kan ein vel ikþe seia, menfrå tid til annan vert slike tema lcnytta til einskildsaker" Vi har og tatt opp spørsmål om ein meinar at dei etiske retningslinene er relevante for dei utfordringane kommunen står ovanfor i dag? For denne problemstillingen er det KS' rettleiar i etikk, samfunnsansvor og antikorrupsjonsarbeíd, som er retningsgjevande. Her vert det understreka at høg etisk standard ikkje kan vedtakast i kommunestyret, men at arbeidet med etikk må skje kontinuerleg. Kvar kommune må tilpassa sin standard til kommunen sine eigne kjenneteikn. KS undrestrekar i sin rettleiar tydinga av bevisstgjering i heile organisasjonen, og at prosessen rundt etisk bevisstgjering og refleksjon vert gjentatt med jamne mellomrom. Den understrekar og at dei etiske retningslinene må følast relevante for alle i organisasjonen. Dei etiske retningslinene i Odda kommune vart reviderte og oppdaterte i2006. $ I slår fast at folkevalte og tilsette i Odda kommune skal overhalda dei lover, forskrifter og reglement som gjeld for kommunen si verksemd. Dette inneber at dei og må halda seg lojalt til vedtak fatta av folkevalde og administrative organ. I dette ligg det at alle tilsette har plikt til å halde seg informert om lover, forslaifter og reglement som gjeld for kommunen si verksemd, herunder vedtak som vert fatta. Alle har også ansvar for å ta opp forhold ein ffir kjennskap til, og som ikkje samsvarar med dei etiske retningslinene. Etikk er eit overordna og altomfemnande tema, og gjeld for alle verksemder. Dei etiske retningslinene gjeld for heile kommunen si verksemd. Revisor har spurt tenesteleiarane om dei oppfattar dei etiske retningslinene som relevante for dei utfordringane kommune står ovanfor i dag? Dei fleste har svara at dei meiner dei er relevant, men revisjonen vil gjengje nokre uttalelser: " På visse områder, ja, på andre områder mangler det mye, somþr elæempel bruk av alkohol på tilstellingar kor ein representerer Odda kommune." Os: " Når det gjelder taushetsplikt (pkt 6 i de etiske retningslinjene) bør denne ikkje bare gå på å ikþe bruke þrtrolige opplysningar til egen vinníng, men heller ikke til annens skade. Som arbeidstaker i Odda kommune Jår jo mange ansatte kjennskop til mange þrtrolige opplysningar om þlk. Slik Odda er for øyeblikket, går ryktene raskt. Vi bør derþr verne om disse opplysningane, så vi ikke tegner et negativt bilde av våre kunder eller andre vi arbeider sammen med. Er det mistanke om klandreverdige þrhold rapporteres dette tjenestevei til nærmeste overordnet, ikke til alle og enhver. Slík må ryktemakeriet stanses i Odda. Odda Indre Hordaland Revisjonsdistrikt t2 Odda kommune

14 kommunes ansatte må her gåþran med et godt eksempel. Dette bør inn i de etiske retningslinjene. Dette vil også gjøre at vårt omdømme blir bedre, jf, pkt 2 i de etiske retníngslinjene. " Og: " Det bør avklares hvordan ansettelser av sommervikarer skal skje. Her knn det fort bli kjennsknp og vennskap som gielder, uten at eg dermed tror dette skjer i særlig stor grad i Odda kommune. Hvordan behandle søkere som anses likt kvali/ìsert? Hvilke ting vi sknl vektlegge? Disse reglene bør være åpne og kjent, og gierne ligge på Odda kommunes internettsider så ingen mistenker oss þr uryddighet. " Risiko for brot og kontrollrutinar For å fâ kjennskap til om retningslinene vert følgd er det og naudsynt at ein har informasjon om risiko for brot på rutinane og kontrollrutinar som kan motverke desse. Som revisjonskriterium gjeld innhaldet i dei etiske retningslinene generelt, og spesielt kapitla 3-6 som har føringar på åtferd når det gjeld personlege fordelar, tilbod om gåver, representasjon, reiser, innkjøpsrutinar, habilitet i sambande med saksbehandling, interessekonfliktar mellom privat verksemd og kommunen sine interesser og bruk av kommunen sine eigedelar til privat føremål (kjem tilbake til det siste i punkt 3.4). Revisor har spurt leiarane og politikarane om kva risiko for brot dei ser for seg, og kva kontrollrutinar som er etablert. Ingen av tenesteleiarane gav tilbakemelding som tilsa at det ved deira eining var spesielt høg risiko for brot på dei etiske retningslinene. Det er kanskje VAR og Bygg & Eigedom som har dei største innkjøpa og som kanskje kan vera spesielt utsett når det gjeld innkjøp. Her er det svart: " Innenþr innkjøp vil det være en risiko for feil påvirkning av ansatte som jobber med dette. Dette vil kunne sþe dersom en påforhånd har preferanser for visse leverandører og at det er en spesiell leverandør som sknl /å jobben. At enfrafør har hatt lang og god erfaring med enkelte firma, må likevel selufølgelig ikkje utelukke disse eller dislcreditere disse på noen måte. For alle innkjøp slcrives det protokoll hht. Lowerket. Dette utþres av våre rådgivere, og legges sammen med orginalkontrakten." Dei etiske retningslinene viser til kommunen sine gjeldande rutinar for innkjøp, kommunen sitt økonomireglement og lov om offentlege anskaffingar og viser til at dei skal nyttast. Ein har og rutinar for rekvisisjon, attestasjon og tilvisning. Med nokre fä unnatak vert alle fakturaer, ca på årsbasis, skanna, og kommunen har eit attestasjons- og tilvisningssystem som er lagt opp til å motvirke uregelmessigheitar. Systemet er lagt opp slik at dersom ein skal ha personlege gevinstar så må fleire gå samen. Ein kan få det til, men ein trur det beste om medarbeiderande, men ting kan oppstå. Kommunen sine innkjøp skjer i hovudsak gjennom innkjøpssamarbeidet sine avtalar, noko som reduserer risiko for smøring og personlege gevinstar. Tilbakemeldingane tyder på at lovverket etterkvart er så gjennomregulert at det er vanskeleg å gjera ulovlege handlingar. Utover dette og tillit til medarbeiderande er det ikkje etablert nokon andre system enn at det blir opplyst om kva som er gjeldande reglar og rutinar. Når det gjeld tilbod om gåver og representasjon er tilbakemeldingane at risikoen for brot ikkje er særleg stor. For dei einingane som tradisjonelt har vore eksponert for denne problemstillinga vert det sagt at det har skjedd ei endring dei seinare åra når det gjeld gåver. Samarbeidspartnarar og leverandørarhar endra handlingsmønster, og melder av og til at dei Indre Hordaland Revisjonsdistrikt 13 Odda kommune

15 gjev gåver til eit velgjerande formåi, og at merksemda vert avgrensa til julekort. Det er stort sett konfektøskjer som vert tilbode som gåver. Kommunen sine politikarar skal og overhalda dei etiske reglane. Dei fleste har svart at dei reknar risikoen som liten og ser på kontrollutvalet som ein god kontroll. Eg vil likevel sitera to svar: "Risikoen er tilstades når det ikkje er gode kontrollrutinar og ærleg politisk evalueríng med jamne mellomrom. Politisk kameraderi og sþulte kontaktar med særinteresser/økonomiske aktørar aukar risikoen. Kontrollrutinar må basere seg på open og ærlegframferd. Dette er ikkje alltid like lett í loknlpolitikken, der kontakten kan bli tett til økonomiske særinteresser i konfliktfylte saker." Og ein annan: " I politiske organ kommer habílitetsdiskusjon opp ved jevne mellomrom. Det er opp til hver enkelt å vurdere sin rolle. "Smøring og smøreturer" trur eg det er lite av i den kommunale politikken. Eg har ikkje sett noe av det. Ví har også et kontrollunalg i Odda kommune som skal se til at alt går "rettfor seg". Kontrollutvalget i OKfungerer meget bra." Etter det revisjonen forstår så er det ikkje etablert noko eige kontrollsystem for å motverka brot på dei etiske retningslinene, men vist til regelverk og lovar på dei enkelte områda som tildømes innkjøpsreglar og lignande. 3.3 Vert det gjeve tilstrekkeleg opplæring innan gildskap og etikk? I KS sin prosessveiledar vert tydinga av at prosessen før og etter eventuelt vedtak av etiske retningsliner implementert i organisasjonen understreka. I kommunen sine etiske retningsliner står det at folkevalte og tilsette skal overhalda dei lover, forskrifter og reglement som gjeld for kommunen si verksemd. Dette inneber at den enkelte har eit ansvar til å halda seg informert om lov og regelverk som gjeld for kommunen, herunder dei etiske retningslinene. Det kan også nemnast at det er utarbeidd "Kommunikasjonsstrategi i Odda kommune", og under strategi for tilsette er det to strategiar som vert nemnd: 1. Det blir lagt opp til ein systematisert flyt av informasjon i organisasjonen, slik at dei tilsette til einkvar tid veit korleis han/ho kan søkja relevant informasjon. 2. Dei tilsette har ein eigen plikt til sjølv å søkja relevant informasjon. I punkt 11. Opplæring, i etiske retningsliner står det: "Etiske retningslinjer skal tas inn i programmetþrþlkevalgtopplæring. Alle ansatte sknl som en del av introdulrsjonsprogrammet gjøres kjent med de etiske retningslinjene. Nye ledere skal ha opplæring. Ledere og tillitsvalgte medvirker årlig iþrbindelse med oppdatering av de etiske retningslinjene". Til tilsette utanom tenesteleiar har revisor spurt om dei har ñtt opplæring i dei etiske retningslinene og korleis dei har fått det. Ca. 90 prosent av dei som har svara seier dei ikkje har fätt nokon konkret opplæring. Etter det vi har fått opplyst frå administrasjonen så var PWC (Price Waterhouse Coopers) engasjert til å halda eit kurs i gildskap og etikk i Dei som deltok var tenesteleiarar. I oktober 2008 var det og skipa til ei samling på to timar om etikk med Øyvind Kvalnes som førelesar. Her var tenesteleiarane og utviklingsavdelinga invitert. Indre Hordaland Revisjonsdistrikt t4 Odda kommune

16 Forvaltn ingsrevisj onsprosjekt: Gi ldskap og etikk I svar frå dei tilsette kom det fram kritikk mot fokusering berre på leiinga når det gialdt opplæring/ informasjon om etikk. Dei meinte at det og var andre grupper i organisasjonen som burde ha vore med på slike kurs. 3.4 Privat bruk av kommunane srne eigedelar I Etiske retningsliner punkt 5. Innkjøp/bruk av utstyr står det skrevet: "lnnkjøp skalþretas i henhold til "lnnkjøpsrutinerfor Odda kommune" jfr. Odda kommunes økonomireglement og lov om offenlige anskaffelser. Bruk av kommunen sine maskiner, biler og annet utstyr køn bare skje i samsvar medfastsatte retningslinjer."retningslinerþr bruk av kommunale transportmiddel, maskiner og utstyr i Odda kommune" Når det gjeld innkjøp så viser revisjonen til forvaltningsrapporten "Offentlige anskaffingar - etterleving av regelverket" frå 2007, kor vi hadde ein omfattande gjennomgangav Odda kommune si praktisering av regelverket. For bruk av utstyr så har kommunen reviderloppdatert "Retningsliner for bruk av kommunale transportmiddel, maskiner og utstyr i Odda kommune"6. Retningslinene vart vedtekne av rådmannen og var sendt til alle tenesteleiarane som oppmoda til å informera alle som treng dei. Dei var også lagt ut på "Kvalitetslosen" som er ei fil på intranett kor det vert lagt inn reglar, rutinar og liknande. I Odda kommune er det spesielt 3 tenestestader som nyttar retningslinene til dagen. Det er VAR, Bygg & Eigedom og Teknisk/brann. Ved gjennomgang av retningslinene med leiarane for dei tre tenestene viser det seg at dei vert tolka/praktisert forskj el lig. Det er spesielt det som gield i punkt 1. Dagleg tenestebruk andre setning som ikkje vert praktisert likt. Første og andre setning seier at: "Alle transportmidlar, maskiner og utstyr sknl hentast og parkerast på arbeidsplassen. Det er unnatakfrå dette lcravet ved beredskaps- og vaktordningar. " To av avdelingane praktiserer retningslinene slik dei er tenkt, mens den tredje praktiserer det slik at to oppsynsmenn fär ha bilar med seg heim sjølv om dei ikkje er på vakt, men kan risikera at dei vert tilkalla. I tillegg er det ein person som har turnusvakt. Dei andre oppsynsmennene kan og verta tilkalla, som brannfolk og røyrleggjar, men dei får ikkje ha bilar med seg heim. Dei følgjer retningslinene om at det er dei som er i turnusvakter som har bilar med seg heim. Bygg & Eigedom som har ein awikande praksis, har og laga eigne interne retningslinert utover dei vedtekne, og som berre gjeld for dei. Desse retningslinene vart utarbeidd i samband med ein førespurnad frå likningskontoret i 1997 om kva retningsliner som gjaldt for bruk av kommunalekøyretøy. Ved nærare undersøking fär revisjonen opplyst at bruk av arbeidsgjevar sin bil til og frå arbeid ikkje vert lønsinnberetta for dei dette gjeld, jfr. Sktl. $ 5-13, $ 5-20, og FSFIN $ Vedlegg II 7 Vedlegg III Indre Hordaland Revisjonsdistrikt l5 Odda kommune

17 Når det gjeld punkt 2 og3 i retningslinene er det ikkje heilt samsvar mellom praktisering og nokre punkt i retningslinene. I punkt 2.Privatbruk og utlån av transportmiddel og maskiner, gjeld det setninga: "Utleiga/ utlånet skal ikkje medføra kostnader þr kommunen. Det vert fastsett ein leigepris som tilsvarar alle faste og variable kostnader, unntatt lønskostnader. " Etter det revisjonen har fätt opplyst er det ingen som tek betaling for utlånet. Ein meinte det ikkje var noko problem og ein annan meinte at han ikkje visste kva pris han skulle setja. I punkt 3. Privat bruk og utlån av utstyr, gjeld det setninga: " Det skal førast oversíkt over alt utlån, og låntakar skal lwittera for mottak. " Her var det einaste teknisk/brann som kvitterte ut alt som vart lånt ut, mens dei andre ikkje hadde nokon rutine på det. Dei gav berre munnleg løyve og såg heller ikkje det som noko problem. I punkt 1. Dagleg tenestebruk, står det at: " Køyrebok skal førast þr lcvar bil, og skal la,itterast av sjåfør kvar dag. Boka skal innehalda opplysning om bilens kilometerstand ved start og slutt av arbeidsdagen. Turar skal spesifiserast. Tene s tele iar føl gi er opp at køyreb oka vert ført. " Når det gjeld føring av køyrebok så får revisjonen opplyst om det vert gjennomført. Vedkommande punktet om at tenesteleiar følgjer opp at køyreboka vert førd er rutinane at køyreboka vert kontrollert ein gong i året. 3.5 Varsling av kritikl<verdige høve i verksemda, aml. SS 2-4 og 2-5 Frå og med 2007 har omgrepet varsling fått ein eigen paragraf i Arbeidsmiljølova. Her vert det stilt krav til at arbeidsgjevar tilrettelegg for varsling, og at det vert gjeve vern mot hemn ovanfor dei som varslar. Einkvar skal altså kunna varsla om "kritikkverdige forhold" som det heiter, utan å verta utsett for straffereaksjonar frå arbeidsgjevar. I følgje Arbeidsmiljølova $ 3-6 skal arbeidsgjevar, i tilkn ing til det systematiske helse-, miljø og tryggingsarbeid, utarbeida rutinar for intern varsling eller setja i verk andre tiltak som legg forholda til rette for intern varsling om kritikkverdige forhold i verksemda i samsvar med $ 2-4, dersom forholda i verksemda tilseier det. Dei etiske retningslinene i Odda kommune har eit punkt om varsling og har i tillegg utarbeida rutinar for varsling og oppfølging. Kritikkmessige forhold skal takast opp med næraste leiar. Det er i Odda kommune etablert eit eige varslingssekretariat som skal ta imot og arkivera varslingar, og setja i verk undersøkingar som sek etariatet finn formålstenleg for å kunna vurdera om ei sak bør leggjast vekk eller følgjast opp vidare. Den seinare tids merksemd omkring varsling har sett varslaren sine rettigheitar i fokus, og arbeidsgjevar si plikt til å leggja forholda tilrette for å verna varslarane. Arbeidsmiljølova $ 3-6 går ut på å vema mot sanksjonar, både formelle og uformelle, som følgje av varsling. Varslingsordninga er i dag at det kan varslast i lina til næraste leiar, personalrådgjevar eller verneombod. Arbeidsmiljølova gjev rett til å varsla forbi næraste leiar, og den retten har følgjeleg varslarar i Odda kommune og. I følgje rutinar for varsling og oppfølging er det mogleg å varsla anonymt. Ein kan velja å ik(e gie namn til varslingssekretariatet, eller be om lndre Hordaland Revisjonsdistrikt 16 Odda kommune

18 Forvaltn ingsrevisjonsprosjekt: Gi ldskap og etikk anonymitet ved behandling av saka og at ein vert sikra ein fortruleg behandling av eigen identitet. På tilbakemelding til revisjonen frå dei tilsette så var det overraskande mange som svara at dei ikkje hadde kjennskap til retningslinene og enda fleire som ikkje viste at det eksisterte eit varslingssekretariat og kven dette var. På spørsmål om dei ville ha varsla dersom dei oppdaga at nokon har gjort seg skuldig i ulovlegskapar så svara dei fleste at det ville dei ha gjort, - teke det opp med overordna og funne ei løysing. På spørsmål om dei ville ha varsla om dersom det var ein nær kollega det gjaldt var også svara her at dei ville ha gjort det, men ville kanskje tatt det opp med vedkommande først. Dette er det dei fleste har svara, men vi har og fätt eindel andre svar som: "Veldig vanskelig spørsmål. Får eg påpakning, problem med Odda kommune? " Vi har og teke opp spørsmål om habilitet i forhold til varsling. Om kva ein ville gjort om ein kom i konflikt med kommunen sine og eigne interesser? Her var svara eintydige på at dei ville ta saka opp med overordna. På spørsmål om dersom dei oppdaga at leiaren handla i strid med kommunen sine interesser og dersom det er ein habilitetskonflikt her, har nokre svara at dei ikkje veit, nokre at dei ikkje ville gjort noko, men dei fleste har svara at dei først ville teke det opp med vedkommande. Nokon ville vurdert kor alvorleg det var før dei giekk vidare. Har òg her fätt ein del varierande svar som: "Kjempevanskelig. Måtte vurdert om det var verdt þr min egen del, min egen arbeidssituasjon. Om eg hadde valgt å ta kontakt hadde eg gjort det muntlig. " "Blirfrustrasjon -forføler det er lite vi knn gjøre." "Ja eg har varsla men ble ikke hørt." "Tror neppe det ville vært aktuelt. Alle, og spes. ledere, har ansvarfor å opprettholde reglement, og lojale mot vedtak som er fattet. Forventer at det ikke skøl þrekomme, om så - at vedk. varsler selv." " Jegvet ikke om eg hadde varslet det. Det spørs hvem eg kunne varslet til om eg haddefått vær anonym." Vi har også spurt tenesteleiarane om det er lagt til rette for varsling på ein sikker måte og svara er eintydige at dei meiner det er gjort. Vil sitera eit svar: "Ja, det vil eg si, selv om vi ikke har gått gjennom rutinen systematisk, så har eg på fellesmøter flere ganger sagt fra om hvordan de ansatte sksl si fra om lcritikl<verdige þrhold. Dette har eg sagt skal skje via nærmeste leder, verneombud, plasstillitsvalgt, eller direkte til meg. Det som vi har jobbet en del med er stygg munnbruk og tendenser til mobbing. Når det har kommet opp, har vi tatt dette i møte direkte med den det gielder, sammen med nærmeste Indre Hordaland Revisj onsd istrikt l7 Odda kommune

19 leder tillitsvalgt. Det er ført referat fra disse møtene, som de tilstedeværende har slcrevet under på at er rett referert og at de har þrstått det. " Varsling, den nye hemnen har vore omdiskutert i media i seinare tid. Varslar om kollegaers arbeidsinnsats og dårleg leiing ligg øvst på varslaranes ti på topp liste. (Siviløkonomenes tidsskrift Magma, nr ) Her finn vi skuldingar om at kollegaer kjem for seint og går for tidleg, og at leiaren er inkompetent. Altså høgst subjektive påstandar som like gjerne kan vera sladder, eller våpen i interne konfliktar. I intervju med rådmannen var han klar på at dette med hemn måtte ein vera sers merksam på når det gjaldt varsling i kommunen. Konkret sa han at når dei mottak ei varsling, og dei kunne ana eit snev av hemn, så vart det undersøktfør ein gjorde noko med saka. Elles kunne rådmannen opplysa at det hadde vore saker om varsling kor vedkommande det var varsla om hadde måtte slutta etter at arbeidsavtale var slutt. 3.6 Lojalitet mot vedtak Om lojalitet, leksikalske fortolkingar: Lojal: Lovlydig, som er trufast overþr si gruppe, sitt parti og bøyer segþr avgierer som vert teken der. Lojalitet: L ov ly di gs køp, r e t tfe r d s s ans, p I ikt t r us kap, unde r s åt tl i g t r us kap. Ytringsfridom: Retten til fritt å gie uttrykk i slcrift og tale þr meiningar om politikk, religion, moral og alle andreþrhold; tidleg godkient som eit av grunnvilkåra.for eitfritt statsstvre. Grunnlova $ 100 er også rettskilde- standard ved fastlegging av lojalitetsplikta for dei tilsette i ein kommune. For Odda kommune. I "Reglement for politiske organ i Odda kommune" står det i punkt 3. at: Kommunestyret er det øvste styrande kommunale organ, og gjer vedtak på kommunen sine vegne, så langt anna ikkje følgjer av lov, forskrift eller delegasjonsvedtak, jfr. Kommunelova $6. I etiske retningsliner for Odda kommune er det i formålet presisert at folkevalte og tilsette skal overhalda dei lovar, forskrifter og reglement som gjeld for kommunen si verksemd. Dette inneber også å halda seg lojalt til vedtak fatta av folkevalte og administrative organ. Tilbakemeldingar revisjonen har fått frå respondentane er at dei er lojale mot lovleg fatta vedtak og at dei respekterer vedtaka som vert gjort. Eit svar: Indre Hordaland Revisjonsdistrikt 18 Odda kommune

20 "Jeg alæepterer at det fattes vedtak jeg er uenig i - dersom det er lovligfattet. Det þrhindrer meg ikke â bringe opp saken dersom den er relevant for avgiørelser i lignende saker. Ikke þr å/å omkamp, menþr åforhindre eller påvirke andre avgiørelser jeg er uenig i." Os: "Et vedtak måfølges lojalt. Det betyr iklæ at en sak íkke kan tas opp igien" Når det gjeld iverksetting av vedtak så har rådmannen ei særs viktig rolla. I Kommunelova $ 23 ståtr det i punkt 2. at: "Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organ, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordede instukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll". Som vi ser av kommunelova har rådmannen ansvar for iverksetjing og kontroll. Dette inneber at i tillegg til den enkelte si plikt til å vera lojal mot lovleg fatta vedtak så har og rådmannen ei plikt til å kontrollera at vedtak vert overhaldt. For at rådmannen skal kontrollera er det viktig at ein har ein god internkontroll i kommunen, kor kontrollmiljøet spelar ei stor rolle. Dette gield for alle problemstillingane kontrollutvalet har sett opp. Betre intemkontroll er eit våpen mot regelbrot. MODELL FOR INTERNKONTROLL Figur 2 Modell for internkontroll Den mest kjende og anvende modellen for intern kontroll i Noreg er Coso- rapporten.s Internkontroll vert defrnert i vidaste forstand som ein prosess, iscenesatt og gjennomførd av verksemda sitt styre, leiing og tilsette. Balansert målstyring (BMS) er ein sentral del av kommunen sin inteme kontroll etter som målsetningane på fleire områder vert sette i samanheng med ulike styringsindikatorar, kor det er spesielt fokus på kritiske arbeidsprosessar. Balansert målstyring er ein modell for styring og måling av ei verksemd som også skal gi oppdatert balansert informasjon til avdelingsleiar og overordna nivå. Balansert målstyring er eit strategisk verktøy, som medverkar til å sjå samanhengen mellom måi, tiltak og resultat på 8 Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (lgg2) Indre Hordaland Revisjonsdistrikt t9 Odda kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune Arbeid med etikk Melhus kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2007 - januar 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

Selskapskontroll. Eidfjord Utvikling AS. Eidfjord kommune

Selskapskontroll. Eidfjord Utvikling AS. Eidfjord kommune Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eidfjord kommune IHR-rapport nr S-2/2010 1. FORORD Eidfjord Utvikling AS er eit 100 % kommunalt eigd aksjeselskap som har ansvar

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

Møteinnkalling. Fylkestinget

Møteinnkalling. Fylkestinget Møteinnkalling Fylkestinget 10.- 12. oktober 2011 Møteinnkalling Utval: Fylkestinget Møtestad: Hotel Union, Geiranger Dato: 10.10.2011 Tid: 13:00 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn

Detaljer

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Føreord Difi har kartlagt og vurdert erfaringar med utvalde fornyings- og effektiviseringsprosessar

Detaljer

Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon

Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon Rettleiar Veileder Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon DFØ 12/2011, 1. opplag Forord Å ta stilling til om verksemda skal etablere ein internrevisjonsfunksjon, er ei

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory April 2010 Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

Bruk av tvang i psykisk helsevern

Bruk av tvang i psykisk helsevern Internrevisjonen Bruk av tvang i psykisk helsevern Helse Vest RHF, september 2014 INNHALD Målgruppene for denne rapporten er styret og revisjonsutvalet på regionalt nivå, styra i helseføretaka, formelt

Detaljer

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Informasjonsforvaltning i offentleg sektor Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Forord Det har lenge vore klart at offentleg sektor må nytte informasjonen sin på ein betre måte for å bli meir effektiv, gi betre

Detaljer

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Innhald: 1 Innleiing...3 2 Oppsummering...4 3 Om undersøkinga...5 4 Kjennskap til og synspunkt på varslingsrutinane

Detaljer

Kunnskap kryssar grenser

Kunnskap kryssar grenser Vestlandsforsking-rapport nr. 1/2012 Kunnskap kryssar grenser Auka bruk av videomøte og nettoverføring for reduksjon av CO 2 - utslepp Frida Ekström, Hans Jakob Walnum og Svein Ølnes Vestlandsforsking,

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 07 24 «Arbeidstilsynet arbeider for eit godt arbeidsliv.

Detaljer

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5 T ILSYNSMELDING 2005 Innhald side Å lære av seg sjølv og andre... 3 Blir minst mogleg tvang brukt?... 4 5 Har langvarige og samansette behov får eit stykkevis og delt tenestetilbod?... 6 7 Alvorlege manglar

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling Kompetanse for tilpasset opplæring Artikkelsamling Redaktører: Grete Dalhaug Berg, Høgskolen i Volda og Kari Nes, Høgskolen i Hedmark Copyright Layout: Wallace Design C 2007 Utdanningsdirektoratet 2 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: FN-BACH15 Emnenamn: Bacheloroppgåve i natur og friluft Vurderingsform: Bacheloroppgave: skriftleg rapport, individ. eller i smågrupper Kandidatnr: 810 Liv Anne Bortne Leveringsfrist:

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS

Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS Helen Berg Bjarte Alnes Rigmor Einang Alnes Senter for omsorgsforskning Rapportserie nr. 3/2014 Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Eksempelsamling med kommentarar. Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd

Eksempelsamling med kommentarar. Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd Eksempelsamling med kommentarar Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd SSØ 01/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord God statleg styring føreset

Detaljer

Verneombodsarbeid slik kan det gjerast. Verneombodsarbeid. ein sjølvsagd del av arbeidsdagen.

Verneombodsarbeid slik kan det gjerast. Verneombodsarbeid. ein sjølvsagd del av arbeidsdagen. Verneombodsarbeid slik kan det gjerast Verneombodsarbeid H M S slik kan det gjerast ein sjølvsagd del av arbeidsdagen. 1 Forord Denne boka er eit resultat av samarbeid i vernetenesta i Helse Vest. Mykje

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET Spesialundervisning i grunnskolen Grong kommune N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 Forvaltningsrevisjon FORORD Forvaltningsrevisjon av spesialundervisning i grunnskolen

Detaljer