ÅRSMELDING Norges Bilbransjeforbund og NBFs servicekontor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2002. Norges Bilbransjeforbund og NBFs servicekontor"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2002 Norges Bilbransjeforbund og NBFs servicekontor

2 2002 Inngangen til 2003 vil være sterkt preget av markante utviklingstrekk i andre halvår av Rekordhøy bruktbilimport, synkende bruktbilverdier, betydelig parallellimport av nye personbiler og et noe slakkere verkstedmarked er markedstrekk som vi kan dra med oss et stykke inn i det nye året. Samtidig vil 2003 preges av nye faktorer som vil påvirke våre systemer og vår forretningsvirksomhet. Innen 1. oktober skal de nye bilforhandlerkontraktene være på plass og senest fra samme tidspunkt vil de nye rettighetene for bl.a. frittstående verksteder og reservedelsleverandører være operative. Dette vil skjerpe konkurransesituasjonen i ettermarkedet og trolig over tid påvirke bransjestrukturen. I løpet av året får vi nye bilverkstedforskrifter, med skjerpede krav til verkstedene om kvalitetssystemer. NBF vil utarbeide en mal for dette og planlegger kurs. Samtidig vil kvalitetshåndboken for PKK bli revidert. Engangsavgiften herunder for bruktimporterte biler er under utredning og rapporten vil foreligge 1. mai, mens ikrafttreden av eventuelle nye bestemmelser vil skje 1. januar Mandatet legger opp til at avgiftsprovenyet ikke skal reduseres. Et slikt resultat vil åpenbart bli gjenstand for sterk kritikk fra bransje- og forbrukerorganisasjonenes side. Uavhengig av eventuelle avgiftsendringer vil de tildels betydelige nedsettelsene av nybilpriser som skjedde like før årsskiftet, og som trolig blir etterfulgt av flere ut over våren, dempe parallellimporten av nye biler. Bruktbilimporten vil trolig bli redusert i 2003 p.g.a. den sterke tilpasning i bruktbilverdier som skjedde gjennom høsten 2002 og som forsterkes gjennom de prisreduksjonene på nye biler som er og ventelig vil bli gjennomført. Begge utviklingstrekk vil styrke bilforhandlernes konkurransesituasjon m.h.t. omsetningsvolum i Videre vil verkstedenes markedspotensiale øke som følge av at virksomheten med periodiske kjøretøykontroller (PKK) vil bli nedtrappet ved Vegvesenets trafikkstasjoner. NBF er ut fra de data som foreligger overbevist om at firmabiler overbeskattes både m.h.t. sjablonen for omfanget av privatbruken og de praktiserte km-satsene. Sammen med 6 andre organisasjoner vil denne saken bli fulgt ytterligere opp gjennom 2003 med håp om endringer. Bransjespesifikke utviklingstrekk stiller medlemsbedriftene overfor betydelige utfordringer. Samtidig preges situasjonen av problemer i andre deler av næringslivet, høy rente og høy kronekurs som i alt for liten grad per årsskiftet har slått ut i lavere fabrikkpriser på nye biler. Totalsituasjonen tilsier at medlemsbedriftene legger avgjørende vekt på kostnadseffektivitet og kontroll, samtidig som konkurransesituasjonen medfører at høy kvalitet i kundebehandlingen blir viktigere enn kanskje noen gang tidligere. I mars markerer NBF sitt 75 års jubileum. Fortsatt vil det overordnede målet være: Medlemsbedriftene skal foretrekkes i markedet også i stillingsmarkedet NBF vil i sin ressursbruk i jubileumsåret,og gjennom forskjellige tiltak, holde dette målet blankpusset. John Skjelvaag president Eirik Høien adm. direktør 3

3 MARKED, AVGIFTER,RAMMEVILKÅR Bilsalget Lette kjøretøy I 2002 ble det registrert nye personbiler en nedgang i forhold til 2001 med 3195 enheter, eller 3,5%. Det ble registrert nye varebiler, noe som er hele 27,3% mindre enn i Tyngre kjøretøy Totalt ble det registrert 5553 nye lastebiler i 2002, dvs. 10,6% færre enn i Det ble registrert 977 nye busser, en nedgang på 3,6% i forhold til året før. Bruktbilimporten I 2002 nådde bruktbilimporten nye høyder med personbiler, dvs. 27,4% av det totale antallet førstegangsregistrerte personbiler biler var nyere enn 3 år. Regjeringen besluttet å utsette den lovede gjennomgangen av avgiftsforholdene knyttet til bruktimport til Bruksfradraget vil da bli vurdert i forbindelse med den generelle gjennomgangen av engangsavgiften for personbiler som Regjeringen har lagt opp til. Parallellimport av nye biler På grunn av at nybilprisene i Norge (eks. avgifter) ligger til dels vesentlig over prisene i de øvrige EØS-landene, var det mange nordmenn som valgte å selv ta inn sine nye biler fra utlandet, og særlig fra Sverige og Danmark. Hyppige presseoppslag om store besparelser ved kjøp av ny bil i nabolandene, medvirket til at parallellimporten tok seg sterkt opp på slutten av året. På den annen side vil trolig parallellimporten nå motvirkes av gjennomførte prisreduksjoner på en del merker i Norge, samtidig som fabrikkene løpende øker sine leveringspriser til Danmark og Sverige. Mot slutten av året lot mange nordmenn seg friste av svenske nybilpriser og en gunstig valutasituasjon. Handelslekkasjen til Sverige spredte seg dermed også til bilbransjen. Gjennom en periode var det mange avisoppslag om nordmenn som kjøpte bil i Sverige. På NBFs initiativ ble det etablert en samarbeidsgruppe bestående av representanter fra 7 organisasjoner. Siktemålet var å kunne fremlegge en rapport som bl.a. underbygger at beskatningen på privatbruken av firmabiler og yrkesbiler og på «overskudd» på kjøregodtgjørelser er for høy. De 7 organisasjonenes rapport ble presentert på en pressekonferanse 6. mai, og en revidert utgave ble fremlagt i oktober. Bilavgiftene Utover de årvisse indeksreguleringene ble det ikke foretatt endringer i bilavgiftene for For kombinerte biler ble innslagspunktet for engangsavgiften øket fra 5000 til 6000 kg totalvekt, samtidig som kombinerte biler opp til 6000 kg ble pålagt full årsavgift. Heller ikke for 2003 ble det vedtatt endringer i bilavgiftene utover prisjustering. Skattlegging av firmabiler Etter forslag fra AP-regjeringen, videreført av Regjeringen Bondevik, ble det for 2002 vedtatt vesentlige skjerpelser av fordelsbeskatningen for firmabiler. Også skatteleggingen av yrkesbiler og kjøretøygodtgjørelse etter statens satser ble skjerpet. På initiativ fra NBF ble det nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra syv berørte organisasjoner som avga sin kritiske rapport til myndighetene i mai Innholdet i rapporten var åpenbart sterkt medvirkende til at skatten på kjøregodtgjørelse etter statens satser bortfalt per 1. juli. Bilskattegruppen fortsatte sitt påvirkingsarbeid for lettelser i firmabilskatten i annet halvår, og arbeidet videreføres i

4 Verkstedtjenester Også i 2002 var det stor etterspørsel etter verkstedtjenester og salg av reservedeler. Flere merkegrupper har hatt tilbakegang i nybilsalget, men stort sett har etterspørselen etter service og mekaniske reparasjoner oversteget kapasiteten, men ført til kortere bestillingstider spesielt i byene. Billakkering- og bilskadeverkstedene har også dette året hatt en meget varierende arbeidstilgang, dette er en konsekvens av svingningene i skademarkedet. Skade- og billakkeringssektoren har gjennom hele året hatt et sterkt pris- og vilkårspress og styring av oppdrag fra forsikringsselskapene. Karosseri- og lakkeringsmarkedet Finansnæringens Hovedorganisasjons statistikk for 2002 forteller at antallet anmeldte motorvognskader økte med 2,8% i forhold til 2001, mens anslåtte erstatninger økte med 3%. Forsikringsselskapenes tall viser imidlertid at skadefrekvensen varierer fra distrikt til distrikt. Reparasjonsmarkedet har i år 2002 vært varierende, men har i enkelte distrikter vist tilbakegang. FNHs statistikk for 2002 forteller at antallet anmeldte motorvognskader økte med 2,8% i forhold til 2001, mens anslåtte erstatninger økte med 3%. FAGSAKER, PRIORITERTE PROSJEKTER Bilregistrering over internett Etter endt prøveperiode ble Vegdirektoratets system for registrering av nye biler over internett gjort tilgjengelig for samtlige importører/forhandlere som fyller vilkårene for bruk av systemet. En grunnleggende forutsetning er at bilens samsvarssertifikat (COC) blir overført elektronisk til Autosys, noe en rekke importører har hatt problemer med. Ved utgangen av 2002 var det derfor bare 6 importører og deres forhandlere som hadde tatt registreringssystemet i bruk. Først i 2003 vil brukte biler kunne omregistreres elektronisk. Ny forbrukerkjøpslov nye lovkrav til garantier En ny, egen lov om forbrukerkjøp trådte i kraft 1. juli Loven innebærer et noe styrket forbrukervern, og oppfyller EUs forbrukerkjøpsdirektiv. NBF følger opp skriftlig orientering om loven med kurstilbud til medlemmene. NBFs standard forbrukerkjøpskontrakt er blitt tilpasset bestemmelsene i den nye loven. Også med grunnlag i forbrukerkjøpsdirektivet, er det fra samme dato gitt nye bestemmelser i markedsføringsloven om garantier. Det stilles nærmere krav til innholdet i de garantier som gis til forbrukere, og om skriftlighet. Det er gitt skriftlig orientering om de nye bestemmelsene på de gule sidene i Bilbransjen nr. 9/2002. Kundebehandlingskurs Et omarbeidet 2 dagers kurs i kundebehandling for verksteder ble tilbudt medlemmene i Det ble gjennomført 7 kurs, mens 4 måtte avlyses på grunn av for liten oppslutning. Den nye forbrukerkjøpsloven styrker forbrukernes rettigheter på flere områder. På bakgrunn av EUs forbrukerkjøpsdirektiv er det også tatt inn nye bestemmelser om bruk av garantier overfor forbrukere i markedsføringsloven. Det er fastsatt krav til innholdet i garantier, bl.a. for å klargjøre forskjellen mellom garanti og reklamasjonsrett. 5

5 Nytt gruppeuntak Nytt gruppeunntak ble med dissens vedtatt av Kommisjonen i juli, og trådte i kraft 1. oktober, med ett års overgangs-/implementeringsperiode. NBF har gitt medlemsorientering gjennom et særskilt hefte og på hjemmesidene, og vil følge opp med ytterligere informasjon i NBF har også gjennomgått de første utkastene til bilforhandlerkontrakter, og gitt tilbakemelding til de aktuelle merkeforeninger/forhandlere. For å sikre en konstant arbeidstilgang til verkstedene, vil Rekrutteringsprosjektet arbeide for å motivere medlemsbedrifter til å ta inn lærlinger. Kommisjonen vedtok 17. juli et nytt gruppeunntak for perioden 1. oktober mai 2010, med perioden frem til 1. oktober 2003 som en overgangsperiode. I den forbindelse sendte NBF ut en orientering om gruppeunntakets innhold og konsekvensene av de nye reglene til alle medlemsbedriftene. I Rekrutteringsarbeidet er det utarbeidet endel informasjonsmateriell som brosjyrer, web-side og videoer for å rekruttere ungdom til bilfagene. Et annet tiltak i 2002 var Yrkes-NM i Bilfag som ble arrangert i november i Ålesund/Lyngdal. I tilknytning til arrangementet i Ålesund var det en stor bilutstilling. Hensikten med arrangementene er å få oppmerkesomhet rundt bilfagene, spesielt hos ungdom som skal velge utdanning. Rekruttering Rekrutteringsprosjektet, med representasjon fra opplæringskontorene i bilbransjen, Bilimportørenes Landsforening (B.I.L.) og NBF fortsatte sitt virke også i var preget av nedgangstider for bilbransjen hvilket i noen grad førte til mindre inntak av lærlinger. Prosjektgruppen var imidlertid meget bevisst på at rekrutteringsarbeidet måtte fortsette med uforminsket styrke uavhengig av konjunkturene. Arbeidet med rekruttering i 2002 ble likevel noe redusert i forhold til de to foregående årene. Dels var årsaken til dette at viktige rekrutteringstiltak allerede var gjennomført og dels noe usikkerhet i gruppen om hensiktsmessigheten av å gjennomføre ytterligere tiltak, særlig målt opp mot kostnadene ved å gjennomføre tiltakene. Av gjennomførte tiltak kan kort nevnes brosjyremateriell om bilfagene til tre ulike målgrupper, web-side om bilfagene og bilnytt (www.bilfag.no), foredragsmateriell om bilfagene, diverse video-filmer om bilfag samt diverse annet markedsføringsmateriell om våre fag. Et tiltak gruppen mente var viktig var å få kontakt med NBFs lokalforeninger og presentere det materiellet som var produsert og oppfordre til å ta dette materiellet i bruk i lokale rekrutteringskampanjer. Dette utspillet fra gruppen vakte imidlertid liten interesse blant lokalforeningene. Gruppens mandat ble utvidet i 2002 til også å gjelde ufaglært arbeidskraft. Et eget prosjekt, Forlenget tjenestetid for mekanikere, ble etablert av NBF i Dette prosjektet har arbeidet med en annen og viktig side ved rekrutteringen til bilbransjen. Prosjektgruppen konkluderte med i 2002 å prioritere følgende arbeidsområder: * Vedlikehold og reproduksjon av rekrutteringsmateriell * Utsendelse av rekrutteringsbrosjyrer til relevante miljøer * Nytt nyhetsbrev * Kartlegging av behovet for lærlinger og annen arbeidskraft * Utarbeide presentasjonsmateriell for å motivere medlemsbedriftene til å ta inn lærlinger. Nevnte tiltak videreføres i

6 HMS-arbeid/prosjekter Reviderte krav til bilbransjen for utførelse av varme arbeider Det har i lengre tid vært dialog mellom NBF og Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) om hvordan bilverkstedene skal forholde seg til forsikringsselskapenes krav om sertifikat for utførelse av varme arbeider. NBF fikk gjennomslag for sine synspunkter overfor FNH. Bilverkstedene må selv vurdere kravet fra forsikringsselskapene, de må selv vurdere om arbeidsplassene er faste og spesielt tilrettelagte for varme arbeider eller ikke. Kravet om sikkerhetssertifikat gjelder for de arbeidsplassene som ikke er faste og spesielt tilrettelagt. Bilverkstedene skal selv avgjøre om det trengs sikkerhetssertifikat for de som utfører varmt arbeid. Sikkerhetsforskriftene setter krav om brannvakt. Basert på brannrisikoen, vil det imidlertid være opp til det enkelte bilverkstedet selv å ta stilling til om verkstedet vil etterkomme kravet om brannvakt. Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-ordningen) Avtalen ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet 3. oktober Et inkluderende arbeidsliv er et arbeidsliv som har plass til alle som vil og kan arbeide. NBF har gjennom hele året jobbet aktivt for å markedsføre avtalen og for å rekruttere bilbedrifter. Med økonomisk støtte fra bl.a. NHOs arbeidsmiljøfond har NBF utviklet en bransjetilpasset IA-brosjyre, tidlig i 2003 er brosjyre nr. 2 ferdig. Det har blitt gjennomført informasjonsmøter i lokalforeninger og for de større medlemmene. Til medlemmene har det blitt distribuert ut skriftlig IA-materiell, bl.a. NBFbrosjyren og NHOs brosjyre Lov og lurt. I Bilbransjen har det blitt skrevet jevnlig om IA og på NBFs hjemmeside er det lagt ut IA-info. På verkstedkonferansen ble IA markedsført både med innlegg og en egen konferanseversjon av IA-brosjyren. Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) har som formål å redusere sykefraværet og få ned antall uførepensjonister. NBF har jobbet aktivt med å markedsføre avtalen og rekruttere bilbedrifter ved å utvikle bransjetilpasset informasjonsmateriell. Internettkurset i helse, miljø og sikkerhet ble klart i juni. I løpet av høsten ble kurset videreutviklet med 2 dags-samlinger i hele landet, hvor kursdeltakerne i mellomperioden løser oppgaver i egen bedrift. Internettkurs i helse, miljø og sikkerhet (HMS) I juni 2002 ble kurset ferdigstillet og klart til bruk, siden oppstarten har det vært en jevn påmelding av deltakere til kurset. Kurset har en meget gunstig pris, kun kr 1800,- pr. elev. HMS-kurset er bransjetilpasset og beregnet for verneombud, ledere, arbeidsmiljøutvalgsmedlemmer og andre med interesse for HMS. Kurset tilfredsstiller opplæringskravet for nevnte personell. Kurset ble høsten 2002 videreutviklet slik at NBF nå kan tilby HMS-kurset med 2 dagssamlinger, hvor kursdeltakerne i mellomperioden løser oppgaver i egen bedrift. Det ordinære internett/cd-kurset uten samlinger fortsetter som før. Prisen for kurset med samlinger inkl. lunsj og kaffe er kr 4800,-. Isocyanater i bilbransjen Prosjektet er inne i sluttfasen. Det er gjennomført to studier vedrørende isocyanater og varme arbeider. Med bakgrunn i dette materialet er det utarbeidet en veiledning vedrørende isocyanater i bilbransjen. Veiledningen er tenkt som en lærebok for bilbransjen, som grunnlag for kursmateriellet som utvikles og som veiledning for kursinstruktørene. Kursmateriell er under utarbeidelse med utgangspunkt i veiledningen. Brosjyre om isocyanater i bilbransjen er påbegynt. Nytt samarbeidsprosjekt med Vesta Forsikring Prosjektet omfatter risikokartlegging i bilbransjen i henhold til Internkontrollforskriften. Dette omfatter opplæring og innføring i arbeidsverktøy som setter bedriften i stand til å oppfylle krav i forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid ( 5.6), med spesiell vekt på kjemikalieforskriften. Prosjektet har fått tildelt midler fra NHOs arbeidsmiljøfond og NBFs Opplysnings- og utviklingsfond. Prosjektet har som formål å utarbeide et bransjetilpasset risikokartkleggingsverktøy for enklere å kunne utføre risikokartlegging i forhold til kjemikalieforskriften og generell risikokartlegging. Det vil og bli utarbeidet en bransjetilpasset veiledning til kjemikalieforskriften. Når materialet er utarbeidet vil det bli gjennomført et møte-/kursopplegg. 7

7 ANDRE FAGSAKER Forslag til ny bilverkstedforskrift Vegdirektoratet la frem ytterligere et forslag til ny forskrift om godkjenning av bilverksteder. NBF stilte seg fortsatt sterkt kritisk både til deler av forskriftsforslaget og til en enkeltbestemmelse i forslaget til ny hjemmelslov. Det regnes med at direktoratet vil videreføre saken ut på vårparten i Momsfakturering på bileiere ved skadereparasjoner Gjennom hele året har det vært sterk uenighet mellom FNH og NBF om forsikringsnæringens praktisering av kravet om at verkstedene fakturerer moms på skadereparasjoner under kaskoordningen direkte på bileiere med næringsbiler. Status ved årsskiftet er at NBF i november sendte sine krav om endringer forbedringer for verkstedene til FNH uten at tilbakemelding er gitt. Årsavgiften for avregistrerte kjøretøy Til tross for sterke protester både fra NBF og NHO besluttet Finansdepartementet å oppheve den adgangen bilforhandlerne har hatt i mange år, til å avregistrere lagerbiler i tidsrommet 1. januar 15. mars, og først betale årsavgiften ved ny påskilting uten tilleggsavgift. Endringen ble gjort med virkning fra 1. januar Produsentansvar for kasserte kjøretøy EUs bilvrakdirektiv pålegger bransjen selv ansvaret for innsamling, oppbevaring og forsvarlig sluttbehandling av kasserte kjøretøy. Dette produsentansvaret er pålagt bilprodusentene/-importørene, og ble her i landet formelt innført per 1. juli 2002 for kjøretøy som registreres etter denne datoen. Fra 1. januar 2007 skal bransjen ha ansvaret for samtlige kjøretøy. Bilimportørenes Landsforening har etablert et eget selskap, Autoretur AS, som skal ta hånd om innsamlingen av kjøretøy. EUs bilvrakdirektiv pålegger bilprodusenter/-importører ansvar for vraking av kjøretøy som er registrert etter 1. juli i år, og alle kjøretøy fra Som følge av dette har Bilimportørenes Landsforening etablert selskapet Autoretur AS. Ordningen med statlig vrakpant på biler legges ned i Periodisk kjøretøykontroll (PKK) I 2002 ble det kontrollert i alt kjøretøy. Som det fremgår av tabellen var verkstedenes kontrollandel høyere enn i 2001 for alle tre kjøretøykategorier. Lette Tunge År Prosentvis fordeling på kontrollorganer Trafikkstasjon 9,2 9,9 11,1 12,3 8,7 10,0 NAF 8,1 8,3 2,0 2,0 0,0 0,0 Mellomtunge Kjøretøy Verksted 82,6 81,9 86,9 85,6 91,3 90,0 Kontroller totalt Kvalitetskontroll etter skadereparasjoner Gjensidige Forsikring har gjennom mer enn 13 år kontrollert kvaliteten på bilskadereparasjoner. Resultatet av kvalitetskontrollen, utført i perioden 1/1-31/ av NAF s testestasjoner, er entydig. Totalvurdering av skadereparasjoner utført av NBF-verkstedene var 93,9% godt utført mot 92,9% godt utført av den uorganiserte bilbransjen. Det ble kontrollert biler. Gjennomsnittlig skadereparasjonspris for de kontrollerte bilene var kr mot kr i Nordisk Lakkerer-Forbund Møte i Nordisk Lakkerer-Forbund ble avholdt 14. juni i Danmark. Implementering av VOC- direktivet kan få en ny og uventet dreining ved at krav pålegges lakkleverandørene om at disse ikke får selge eller markedsføre produkter som overskrider de foreslåtte grenseverdiene for innhold av organiske løsemidler i materialene. Slike produkter kan heller ikke brukes i billakkeringsverkstedene. Rekrutteringssituasjonen og manglende fagfolk/ lærlinger var også i 2002 et hovedtema. Arbeidstilgangen innen billakkeringssektoren er meget varierende i de nordiske landene. Bilskadekurs NBF har samarbeidet med Bilskadekontoret i Finansnæringens Hovedorganisasjon om et etter- og videreutdanningskurs for bilskadereparatører på Jaren. Kurset går over 3 dager og tar sikte på opprettere med 3-4 års erfaring etter fagbrev. Det har vært gjennomført seks bilskadekurs med til sammen over 70 deltagere fra bilskadebransjen. Kurset er et utmerket etter- og videreutdanningstilbud til NBFs bilskademedlemmer. Markedsføringen av kursvirksomheten skjer via DBS-systemet og/eller med påmelding til Bilskadekontoret i FNH. 8

8 Bilbransjedagene 2002 Årets verksted- og skade/lakk-konferanse gikk av stabelen september på Storefjell Resort Hotel, på Golsfjellet. Nærmere 400 deltok. Det er stor interesse for å komme sammen, såvel faglig som sosialt. Temaer var bl.a. bilverkstedloven m/forskrifter, samordning med forskrift om krav til kontrollorgan, nye krav til verksteder ved utførelse av varme arbeider, riktig bruk av DBSsystemet m.h.t. skadeklasser og måle- og flaterettesystemet. I tillegg til de faglige programmene ble det avholdt en stor bransjeutstilling med over 30 utstillere. Arrangementet ble betegnet som vellykket, både når det gjelder det faglige innholdet og det sosiale miljøet. Plastopplæring for bilbransjen NBF og Bilbransjens Kompetansesenter i Oslo har avholdt fire kurs innen plastreparasjonsteknikk. Kurset omfatter grunnleggende opplæring innen liming, sveising og påføring av struktur. I tillegg får man opplæring i kalkulasjon av plastskadereparasjoner. Senteret har laget et topp moderne kursverksted som tilfredsstiller alle miljøkrav til bruk for dette formålet. Forbundsstyret har bevilget midler for gjennomføring av prosjektet. Kurs innen plastopplæring vil bli tilbudt medlemsbedriftene, men allerede nå er det ventelister over verksteder som ønsker å tilegne seg denne kompetansen. Tid- og måleliste for billakkering NBF og Bilskadekontoret i Finansnæringens Hovedorganisasjon utga en komplett tid- og måleliste for billakkering. Den nye listen inneholdt over 70 nye bilmodeller og nærmere 100 justerte bilmodeller. Totalt inneholder lakktidlisten over 1300 bilmodeller og omfatter personbiler/ personbilpregede varebiler og lette varebiler. Forbundet har under året mottatt rapporter om feil og mangler i lakktidlisten, og disse ble korrigert/justert i den nye utgaven datert 15. november Den nye tid- og målelisten inneholder over 70 nye bilmodeller og nærmere 100 justerte bilmodeller. Den kan bestilles ved NBFs Servicekontor. Aldri tidligere har et NBF-arrangement samlet så mange deltakere som under årets Bilbransjedager på Storefjell i dagene sept., hvor nærmere 400 deltok. I tillegg til de faglige programmene ble det avholdt en stor bransjeutstilling med over 30 utstillere. Timepriskalkyle- og lakktidlistekurs NBF har avholdt åtte kurs med til sammen over 100 deltagere i bruk av tid- og måleliste for billakkering og kalkulasjon av verkstedets time- og materialpriser. Det har vært god tilslutning til kursene, som er et endagskurs for personell som til daglig takserer lakkskader, og som har ansvaret for verksteddriften. Målsettingen med disse kursene er å styrke de enkelte deltakernes kompetanse på området. Representanter fra forsikringsselskapene har deltatt på kursene. Kompetanse Innenfor kompetanseområdet pågår det til enhver tid arbeid av relativt omfattende karakter. Kompetansereformen har åpnet for nye og spennende muligheter, på samme måten som endringer i lovverket innenfor kompetanseområdet. I 2002 ble det arbeidet med forberedelse til prosjekter av ulik karakter som vil bli videreført i Eksempelvis kan nevnes: ikompetanseseminar for opplærings-/kompetansemedarbeidere i bilbransjen idokumentasjon av realkompetanse for bilbransjen ipåbygging på fagbrev. Dette er spørsmål av generell karakter som berører hele næringslivet, men som i enkelte tilfelle må tilpasses bilbransjen. Kompetanseseminaret vil inneholde temaer av ulik karakter som spenner over fagopplæring i inn- og utlandet, nye lover og regler, nye muligheter og utfordringer i bransjen innenfor kompetanseområdet. Realkompetansespørsmålet har vært utredet av partene i arbeidslivet gjennom mange år og konkrete forslag til hvordan slik kompetanse kan dokumenteres, er utarbeidet. I disse spørsmål er faktisk Norge et foregangsland innen Europa. Tema er relevant også for bilbransjen, og forberedelser til dette arbeidet er gjort i I forbindelse med den nye loven om fagutdanning, gis det nå åpning for å etablere private skoler for fagutdanning. Dette vil gi oss mulighet til å etablere en fagutdanning som påbygning på fagbrev i bilfagene. Det er allerede nedlagt et stykke arbeid på området, og målet er å ferdigstille dette i

9 Yrkesskadeforsikringen med Vesta Forsikring Samarbeidet med Vesta Forsikring og Bilbransjeforbundet om yrkesskadeforsikring ble opprettholdt også i 2002 og samarbeidsavtalen ble fornyet frem til Samarbeidsavtalen regulerer samarbeidet mellom Bilbransjeforbundet og Vesta vedrørende de forsikringsordninger for medlemmer i Bilbransjeforbundet som partene har gjort avtale om. I praksis gjelder dette i første rekke yrkesskadeforsikring. Formålet med avtalen er å sikre det økonomiske grunnlaget for skadeerstatninger som Bilbransjeforbundets medlemmer måtte bli rettslig forpliktet til å dekke, samt skader på egne maskiner, varer, løsøre og personell. Vestas totale forsikringsportefølje i NBFs medlemsmasse omfattet ved utgangen av bilbedrifter eller vel en tredjedel av den totale medlemsmassen. Totale skader i 2002 ble målt til 321, hvorav kun 1 yrkesskade. Dette er det laveste tall noen sinne siden NBF inngikk avtale med Vesta om yrkesskadeforsikring. Yrkesskadeforsikringen omfatter totalt 4838 årsverk innenfor NBFs medlemsmasse. M.a.o. har utviklingen m.h.t. skadeutviklingen vært svært gunstig, hvilket igjen innvirker positivt på premienivået. Det er grunn til å tro at det viktige arbeidet med Helse, miljø og sikkerhet (HMS) har influert på den gunstige utviklingen m.h.t. yrke. ARBEIDSRETTSLIG SEKTOR Tariffoppgjøret 2002 Tariffoppgjøret 2002 var et hovedoppgjør som innebar at samtlige bestemmelser i tariffavtalene kunne reforhandles. Oppgjøret ble foretatt forbundsvist mellom de enkelte organisasjonene. NBF forhandlet innenfor området verksted og delelager Biloverenskomsten og innenfor bilselgerområdet. Oppgjøret ble endelig vedtatt i slutten av mai. Det ble gitt et generelt tillegg til alle grupper innenfor Biloverenskomstens tariffområde på kr 2,75 pr. time med virkning fra 1. mai Det som ellers kostet penger for bedriftene var økning av skift- og smusstillegg, matpenger m.v. Minstelønnssatsene ble også endret. Endringene skal normalt ikke ha noen økonomiske konsekvenser for bedriftene fordi reellt fortjenestenivå i de fleste bedriftene ligger over minstesatsene. Kravet om en generell tjenestepensjonsordning var kanskje det tyngste og viktigste for arbeidstakersiden. Bakgrunnen for kravet var at bedrifter i det private næringslivet ikke har etablert tjenestepensjonsordninger. Forhandlingsløsningen ble i hovedsak at bedrifter som ikke har etablert tjenestepensjonsordninger fikk en plikt til å drøfte behovet for slike ordninger innen utløpet av Pensjonssaken vil følges opp av hovedorganisasjonene også i De lokale forhandlingene ble avholdt i løpet av våren og sommeren. NBF sendte også ut skjema til bedriftene for innrapportering av lokale lønnstillegg. Tilbakemeldingsprosenten var dessverre lav, men tallene for arbeidersiden (Biloverenskomsten) viser at den gjennomsnittlige lønnsøkningen ble på kr 5,70 pr. time inklusive det generelle tillegget på kr 2,75 (4,5%). For funksjonærene er det gjennomsnittlige lønnstillegget beregnet til 4,8%. Vertikal tariffavtale Historien om en vertikal tariffavtale for bilbransjen synes å ha fått sin ende. Partene avsluttet sitt utvalgsarbeid om temaet våren 2002 uten å ha oppnådd enighet. NBF med støtte fra NHO ga motparten tilbakemelding om at vi ikke kunne akseptere vertikale avtaler som inneholder bestemmelser om dagtidsaksjoner og lønnsgarantier knyttet til statistikk. Det ble gitt et generelt tillegg til alle grupper innenfor Biloverenskomstens tariffområde på kr 2,75 pr. time. Etter lokale forhandlinger ble den gjennomsnittlige lønnsøkningen på kr 5,70 pr. time inklusive det generelle tillegget (4,5%). Arbeidsrettskurs Det ble avholdt 7 kurs i arbeidsrett i samarbeid med lokalforeningene med til sammen ca. 70 deltakere. Kursene er blitt avholdt med personale fra Arbeidsgiverseksjonen. Målgruppen for kursene har vært ledere og mellomledere i bransjen. Deltakerne har vært positive og engasjerte og de har gitt kurset gode tilbakemeldinger. Medlemsservice Arbeidsgiverseksjonens medlemsservice ble også i 2002 omfattende. Seksjonen ble involvert i en rekke saker om oppsigelse og andre saker av arbeidsrettslig karakter. Det var spesielt mye rådgivning i forbindelse med omorganisering og nedbemanning. Det ble også gitt bistand i tariffog lønnstvister innenfor Biloverenskomsten og andre tariffområder. Seksjonen var ellers representert i flere lokalforeningsmøter med aktuelle arbeidsrettslige temaer. 10

10 BLADET «BILBRANSJEN» Bladet ble også i 2002 utgitt i 11 utgaver med et gjennomsnittlig sidetall på 40 sider. Opplaget var 7800 eksemplarer. Også i 2002 produserte Bilbransjen de såkalte gule informasjonssidene som kun distribueres til medlemsbedriftene. Bladet har siden mars 2000 vært lagt ut på Bilbransjeforbundets egne nettsider, men ble i 2002 lagt ut med kortere versjoner av enkelte artikler enn tidligere. Annonseinntektene har også for Bilbransjen vært preget av den generelle nedgangen i annonsemarkedet for øvrig. Dermed ble inntektene noe mindre enn budsjettert. Derimot ble abonnementsinntektene som budsjettert. Trykkingen foretas av Merkur-Trykk i Oslo, en samarbeidspartner Bilbransjen har benyttet i mange år. Opplysnings- og utviklingsfondene er en del av tariffsystemet. NHO har inngått avtaler med flere arbeidstakerorganisasjoner om fondsordninger. Hovedformålet med fondsavtalene er å stimulere opplysningsvirksomhet og utvikling av arbeidslivet. Medlemsbedriftenes felles behov er det styrende prinsippet for NHO-fellesskapets anvendelse av fondsmidlene. Ca. 80% av arbeidsgiversidens andel av de samlende fondsmidlene anvendes av NHOs landsforeninger og 6 frittstående arbeidsgiversammenslutninger, som har valgt å motta midlene fra NHO. Midlene brukes til bedriftsrettede utviklingstiltak av den enkelte bransje eller landsforening. For de fleste foreninger er fondsmidlene en nødvendig forutsetning for å vedlikeholde et langsiktig, bedriftsrettet utviklingsarbeid. Den resterende andelen av fondsmidlene (ca. 20%) disponeres dels til tiltak i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene i første rekke LO og dels til formål som er av felles betydning for medlemsbedriftene i NHO. Det er NBFs forbundsstyre som også er styre for NBFs Opplysnings- og utviklingsfond. De prosjektene NBFs administrasjon skulle arbeide med i 2002, ble som vanlig vedtatt i forbindelse med NBFs årlige budsjettbehandling i desember Prosjektene er delt inn i to hovedgrupper, de faste, tilbakevendende prosjektene og diverse prosjekter. Den første gruppen gjelder Tillitsvalgtutvikling av nye tillitsvalgte innenfor NBF, 20-opplæring og Til fondsstyrets disposisjon. Det kom ingen søknader om støtte til 20-opplæring i Fondsstyret besluttet å støtte Sunnmøre Bilbransje- OPPLYSNINGS- OG UTVIKLINGSFONDET forening og Bilbransjens kurs- og kompetansesenter AS, Oslo med henholdsvis kr og kr til utvikling av kompetansesenterne. Når det gjelder diverse prosjekter er denne gruppen en samling av ulike typer aktiviteter som spenner seg over et bredt felt. Rekruttering var en prioritert aktivitet for NBF også i Dette prosjekt må ses i sammenheng med det spesielle prosjektet som er omtalt under posten Rekruttering. For ytterligere detaljer vises til dette hovedavsnittet omtalt på s. 6. Det ble fortsatt i 2002 arbeidet med prosjektet Utvikling av læremidler et samarbeidsprosjekt mellom Bilimportørenes Landsforening, Lade videregående skole og Norges Bilbransjeforbund. Prosjektet gjelder opplæring i såkalt restteori i bilbransjen i bedriftsdelen av lærlingeperioden. Det er særlig den nettbaserte delen det han vært nødvendig å ytterligere kvalitetssikre og markedsføre. Det ble i 2002 besluttet å etablere et prosjekt Forlenget tjenestetid for mekanikere. Prosjektet hadde til hensikt å finne frem til adekvate virkemidler for å få mekanikere til å stå lenger i sine stillinger, en viktig side knyttet til verkstedenes kapasitet. Resultatet av prosjektarbeidet vil bli offentliggjort våren Et todelt Yrkes-NM, med hovedarrangementet i Ålesund ble gjennomført høsten 2002 i samarbeid mellom NBF og henholdsvis Sunnmøre Bilbransjeforening/Sunnmøre Opplæringskontor for Bilfag som teknisk arrangør. Bilkontorene Vest/Bilringen Vest sto som teknisk arrangør for NM i Billakkering i Lyngdal. Det vises til egen omtale av Yrkes-NM i årsmeldingen neste side. 11

11 Det ble videre arbeidet med utvikling og gjennomføring av kundebehandlingskurs. NBF støttet også økonomisk utviklingen av et plastreparasjonskurs i regi av Bilbransjens kurs- og kompetansesenter A/S, Oslo. Viktige opplysningsprosjekter ble gjennomført. Dette gjelder særlig informasjon til bransjen om Gruppeunntaket og informasjon om den nye kjøpsloven. Et prosjekt Ettermarkedslønnsomhet hadde som mål å beskrive et prosjektarbeide for å få ned sykefraværet i bilbransjen, en konsekvens av det arbeidet NHO satte i gang i 2002 for å redusere sykefraværet og få den reelle pensjoneringsalder i Norge hevet. (Inkluderende arbeidsliv-ia). Gjennomføringen av dette prosjektet er avhengig av midler fra NHOs Arbeidsmiljøfond for å kunne realiseres. Nevnte prosjekter er finansiert med midler fra NBFs Opplysnings- og utviklingsfond. I tillegg har Opplysnings- og utviklingsfondet støttet økonomisk tre HMS-prosjekter, et samarbeidsprosjekt med Vesta (Kjemikalieforskriften), et arbeid med å markedsføre avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA) i egen bransje, samt dekket et underskudd på et tidligere prosjekt om internettbasert opplæring i HMS (40-timerskurset). Dette prosjektet er avsluttet og gått inn i en driftsfase. Opplysnings- og utviklingsfondet finansierer også deler av Opplæringsrådet for Transporttekniske fags (ORTRATEKs) virksomhet, NBFs HMS-sektor og Fellessekretariatet for opplæringskontorene- og ringene i Bilfags virksomhet. Arbeidet med de ulike prosjektene ble utført i hovedsak av NBFs administrasjon, men i noen grad leies det inn konsulentbistand utenfra. Det var i 2002 budsjettert totalt for Opplysnings- og utviklingsfondet kr , hvorav kr gjaldt de ulike prosjektene som er listet opp ovenfor. Inntektene var budsjettert til kr , hvilket innebar at det var lagt opp til et bevisst underskudd for å bringe Opplysnings- og utviklingsfondets kapital i samsvar med NHOs retningslinjer for akkumulering av fondskapitalen. NM i billakkering ble arrangert i Lyngdal. Nivået på deltakerne var meget høyt og konkurransen ble derfor svært jevn. Arrangørene fikk stor oppmerksomhet og pressedekning. Yrkes-NM i Bilfag for fagene lette kjøretøy og bilskade ble gjennomført i Ålesund. 18 unge bilfagarbeidere deltok i konkurransenene. I tilknytning til dette var det en stor bilutstilling. Arrangementet fikk stor oppmerksomhet og trakk mange tilskuere. Yrkes-NM i Bilfag Yrkes-NM i Bilfag ble i 2002 gjennomført i to omganger. Hovedarrangementet med fagene lette kjøretøy og bilskade, ble gjennomført i Ålesund, hvor Sunnmøre Opplæringskontor for Bilfag sto som arrangør. NM i Billakkering, som er en del av NM i Bilfag, ble arrangert i Lyngdal med Bilkontoret Vest og Bilringen Vest som arrangører. Hensikten med arrangementet er å få oppmerksomhet rundt bilfagene, spesielt hos ungdom som skal velge utdanning og senere yrke. Å konkurrere skaper dessuten oppmerksomhet både i det lokale miljøet, hvor uttakningen skjer og senere til en viss grad, utover de fylkeskommunale grenser. Videre skal konkurransen vise at dette er spennende og krevende yrker, som forutsetter både kunnskaper og ferdigheter. NM i bilfag i Ålesund ble arrangert i Sunnmørshallen, hvor det samtidig med arrangementet også var en bilutstilling. Dette skapte en fin ramme rundt NM og tiltrakk seg ekstra mange tilskuere i alle aldre. Igjen en ny måte og en annen innfallsvinkel til et mesterskap å arrangere på. Det var i alt 18 unge bilfagarbeidere som deltok i konkurransene. NM i Billakkering ble arrangert i Lyngdal, ved Lyngdal videregående skole, som har billakkeringslinje. Denne delen av NM hadde 6 deltagere fra ulike fylker. Et mindre antall tilskuere var til stede, men til gjengjeld klarte arrangørene å få forholdsvis stor oppmerksomhet og pressedekning, noe som er viktig i markedsføringen av bilfagene. Vinnerne av de tre fagene skal nå forberede seg til å delta i det store internasjonale arrangementet, Yrkes-OL som i 2003 vil bli gjennomført i St. Gallen i Sveits. 12

12 ORGANISASJONSFORHOLD Generalforsamlingene Generalforsamlinger i Forbundet og Servicekontoret ble avholdt på Sjølyst i Oslo 19. mars. Alle forslag til formelle vedtak fikk enstemmig tilslutning. Et innsendt forslag fra Gunnar Eik om samarbeid mellom Bilimportørenes Landsforening (B.I.L.) og NBF fikk delvis tilslutning. En resolusjon (pressemelding) om bilfiendtlig avgifts- og skattepolitikk ble enstemmig vedtatt. På den faglige sektoren orienterte Magnar Kleven fra NHO om IA-ordningen, Grete Karin Berg fra NHO om hva NBF og NBF-medlemmene får igjen for NHOtilknytningen og Thorbjørn Grønli og Eirik Høien om henholdsvis firmabilbeskatningen og det nye gruppeunntaket. Lokalforeningene Den årlige planleggingskonferansen, med Forbundsstyret som vertskap, ble avholdt på Gardermoen 11. september med god deltakelse 28 representanter fra 18 lokalforeninger til stede. Hovedtemaer var NBFs virksomhet på det næringspolitiske området (lobbying, mediekontakt), forholdet til B.I.L.-NBF, parallell- og bruktbilimport, utkast til nye bilverkstedforskrifter og IA-ordningen. Partneravtaler Samarbeidet med Vesta (yrkesskadeforsikring, TI (kalibrering av verkstedutstyr/internettkurs i varme arbeider), Renor (spesialavfall), CreditInform (kredittinfo), Norges Kreditorforbund (inkassotjenester), TV-2 Tekst TV (stillingsannonser) og NIKAS (database for HMSforskrifter) ble videreført i Som nytt medlemstilbud kom inn en avtale med Kreditorforeningen (inkassotjenester). Samarbeidspartnere Kontaktvirksomheten til B.I.L. er styrket vesentlig gjennom året, idet hele 5 møter ble avholdt. I NHO er NBF representert i Arbeidsutvalget med Egil Stenshagen og Presidenten og Stenshagen inngår i Hovedstyret. Det er avholdt et møte i Kontaktutvalget med forsikringsbransjen (FNH) samtidig som det har vært løpende, og i betydelig grad kontroversiell kontakt med FNHs administrasjon i anledning nyordningen med momsfakturering på bileier ved skade på næringsbiler. Det er jevnlig kontakt med ledere i Vesta-konsernet, bl.a. knyttet til samarbeidsprosjekter. NBF er fortsatt representert i styret for OFV og OFVs spesialutkjørte data har særlig vært brukt i forbindelse med rapporten om beskatningen av kjøregodtgjørelser og firmabilbeskatningen. Vår europeiske paraplyorganisasjon CECRA er gjennom de siste årene blitt en uhyre viktig kilde for informasjon knyttet til forarbeidet, lanseringen og implementeringen av det nye gruppeunntaket. NHO ServicePartner NHO ServicePartner er opprettet for å ta hånd om NHOs og landforeningenes medlemsregister, regnskaper og datasystemer. I tillegg tilbyr ServicePartner et innkjøpssystem. NBF vedlikeholder i hovedsak sitt eget medlemsregister (felles for NHO og NBF), men bruker Service- Partners datasystem. Regnskapene føres av Service- Partner etter at konteringen er utført av NBF. NBF bruker i begrenset utstrekning de felles datasystemene og innkjøpssystemet har vært preget av overgangen fra egne systemer til felles systemer med de utfordringer slike systemendringer medfører. Medlemsforhold Ved utgangen av 2002 hadde NBF 1205 medlemsbedrifter. Det var 39 færre enn ved inngangen til året. Medlemmene var gruppert slik: Bilforhandlermedlemmer: 603 Lastebil- og bussmedlemmer: 111 Frittstående verkstedmedlemmer: 539 Av de 111 lastebil- og bussmedlemmene forhandler 64 tunge kjøretøyer, hvorav 32 i kombinasjon med lette kjøretøyer (bilforhandlermedlemmer). 47 er frittstående tungbilverksteder hvorav 31 også reparerer lette biler (frittstående verkstedmedlemmer). Hedersbevisninger Under generalforsamlingen i mars fikk Øyvind Brakstad og Gunnar Eik tildelt sine velfortjente NBFs hederstegn. 16 velfortjente medarbeidere i medlemsbedriftene fikk tildelt NBFs lojalitetsmedaljer for minst 40 års ansettelse. I perioden er det utdelt tilsammen 90 slike medaljer. Generalforsamlingen ble avviklet 19. mars i Oslo. Alle forslag til formelle vedtak fikk enstemmig tilslutning. Under arrangementet fikk Øyvind Brakstad (t.v.) og Gunnar Eik (t.h.) utdelt NBFs hederstegn av president John Skjelvaag. 13

13 Nordiske og internasjonale møter Møte i Nordisk Lakkerer-Forbund ble avholdt 14. juni i Kolding. Hovedtema var rekruttering av billakkerere. To medlemmer av Forbundsstyret og adm. direktør deltok i CECRAs årsmøte i Frankfurt 18. september, hvor gruppeunntaket var det helt dominerende tema. Også i et møte i København 18. november mellom de nordiske bilbransjedirektørene var gruppeunntaket hovedtema. Merkeforeningsmøter NBF arrangerte i 2002 ett merkeforeningsmøte hvor temaer var parallellimporten av nye biler, bruktimporten og gruppeunntaket. Økonomisk bistand til rettssaker I 2002 fikk tre medlemsbedrifter tilsagn om økonomisk støtte til prosessutgifter. Sakene dreiet seg om oppsigelse av forhandlerkontrakt, tvist vedrørende innbyttebil og etterberegning av merverdiavgift for utlån av bil til verkstedkunder. Klagenevnden for bilsaker Det kom inn 8 nye saker til Klagenevnden i 2002, mot 17 i saker ble behandlet i nevnden, hvorav 6 gjaldt bruktbilkjøp, 2 nybilkjøp og 3 saker gjaldt reparasjon/ PKK. I 2 av sakene fikk klageren fullt medhold, mens det ble gitt delvis medhold i 4 saker, og ikke medhold i 3 av sakene. 2 av sakene endte med dissens uten flertall for noen avgjørelse. Nevndens formann i 2002 var Knut Arild Lotterud, Motorførernes Avholdsforbund (MA). Administrasjon, fellessekretariater Generelt I NBFs administrasjon tiltrådte Hans Ragnar Braathen som ny HMS-rådgiver i februar, mens Elisabeth Husem gikk i pensjon ved utgangen av juni. Per 1. januar 2003 sysselsatte NBFs administrasjon 17 1/3 årsverk, mot 18 ½ et år tidligere. Et årsverk er finansiert eksternt og ett årsverk er i hovedsak finansiert utenfra. Fellessekretariatet for Opplæringskontorer- og ringer i Bilfag Fellessekretariatet ble etablert i mai 2000, og er en serviceog koordineringsfunksjon som blant annet skal bistå opplæringskontorene med aktuell informasjon, behandle fellesspørsmål av faglig og juridisk karakter samt rådgi det enkelte kontor i enkeltsaker. 34 opplæringskontorer og -ringer er tilsluttet Fellessekretariatet, som har et styre bestående av 6 representanter 5 fra opplæringskontorene og 1 fra Forbundsstyret i NBF. Sekretariatet ligger i NBF som også dekker sekretærfunksjonen med inntil 10% av et årsverk. Fellessekretariatet har ansvar for blant annet å utarbeide det faglige programmet til den årlige Landskonferansen for opplæringskontorer. Løpende bistand og rådgivning har forøvrig preget året som har gått. Det har vært avholdt 3 styremøter og sendt ut 3 generelle informasjonsskriv. Fellessekretariatet for Opplæringskontorer og -ringer i bilfag holdt sin årlige landskonferanse i Alta. Representantene fra opplæringskontorene utvekslet erfaringer og planer med bilfagene, hvor felles målsetting for rekruttering og best mulig opplæring sto i fokus. Det er fremmet en sak for departementet vedrørende beregning av betaling for restteori, samt en sak vedrørende Biloverenskomstens bestemmelser om lærlingelønn ved full opplæring i bedrift. Sekretariatet er representert i Opplæringsrådet for Transporttekniske fag (ORTRATEK) og i Styringsgruppen for Rekrutteringsprosjektet. ORTRATEK Opplæringsrådet er et rådgivende organ for Utdannings- og forskningsdepartementet. Opplæringsrådet skal, innenfor de fagområder det har ansvar for, arbeide for å fremme kvalitet i opplæringen, uttale seg om og ta initiativ overfor departementet i spørsmål som gjelder fagopplæringen innenfor opplæringsrådets virkefelt i arbeidsliv og skole og bidra til den yrkesmessige og skolemessige utviklingen på fagområdene. Opplæringsrådet er et offentlig oppnevnt partssammensatt utvalg og består av 12 representanter fordelt på arbeidstakere, arbeidsgivere og videregående skoler. Ledelsen av rådet roterer mellom arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. I inneværende periode er det NBFs opplæringsleder som har lederskapet i rådet. Arbeidet med å utvikle et nytt grunnkurs i mekaniske fag har vært et av de sentrale oppgavene for rådet i år I samarbeid med andre berørte råd utarbeider man forslag til nytt grunnkurs teknologifag. Målet med det nye grunnkurset er tosidig; et grunnkurs som gir ungdom en tidsriktig, fremtidsrettet utdanning og et grunnkurs som er mest mulig i pakt med de ønsker og behov som arbeidslivet har. Arbeidet vil pågå frem til høsten Arbeidet må sees i sammenheng med en offentlig utredning om grunnopplæringen som legges frem av Kvalitetsutvalget i april Forsøket med alternative vurderings- og prøveformer, der man prøver å finne bedre måter for å avlegge fagprøven har blitt fulgt nøye av rådet. Arbeidet vil pågå frem til høsten Av andre saker som opplæringsrådet har arbeidet med, kan nevnes godkjenning av utdanning fra andre land, arbeidet med å utvikle gode etter- og videreutdanningstilbud for bilbransjen og oppfølging av ulike reformer innenfor det norske utdanningssystemet. 14

14 NBFs tillitsvalgte Forbundsstyret: President: Direktør John Skjelvaag, Oslo Visepresident: Verkstedeier Jan Gustavsson, Oslo Visepresident: Styreleder Sven Kvia jr., Sandnes Adm. direktør Knut Fordal, Trondheim Daglig leder Bernt Erik Andersen, Ålesund Kjedesjef Bjørn Kristiansen, Gjøvik Disponent Anders Vestengen, Skårer Salgsdirektør Svein Ølmheim, Oslo Adm. direktør Egil Stenshagen, Oslo Adm. direktør Geir Soltveit, Bergen Direktør Stein O. Håvelsrud, Oslo Adm. direktør Eirik Høien, Oslo (Forbundets daglige leder) Vararepresentanter: Kjell Åge Skyttermoen, Lillehammer Disponent Jean Mannhart, Tjodalyng Konsernsjef Tormod Harila, Tromsø Driftsdirektør Petter Mathisen, Sandefjord Kontrollkomiteen: Adm. direktør Knut Presterud, Oslo Disponent Gunnar Hartveit, Bergen Daglig leder Håkon Malmo, Fetsund Vararepresentant: Adm. direktør Georg Waldem, Oslo Valgkomiteen: Daglig leder Terje Farnes, Sem (leder) Avd. direktør Birger Torjussen, Moss Lakkermester Øystein Johansen, Skien Vararepresentanter: Adm. direktør Geir Holum, Trondheim Styreleder Petter Spiten, Kongsberg Nils Herland, Eidsvåg i Åsane NORGES BILBRANSJEFORBUND/NBFs SERVICEKONTOR Postboks 2804 Solli, 0204 Oslo Kontoradresse: Drammensveien 97, Oslo Tlf Faks E-post: Sats/layout: «Bilbransjen» Trykk: Merkur Trykk, Oslo

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

Faglig - politisk beretning og regnskap

Faglig - politisk beretning og regnskap Faglig - politisk beretning og regnskap 2006 N O R S K A R B E I D S M A N D S F O R B U N D Innhold Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds-

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynets organisasjon 2 Mål og resultatkrav 5 Resultatperspektivet 8 Forebygging av ulykker 8 Skadelig kjemisk påvirkning 9 Organisatoriske arbeidsforhold 10 Ergonomiske

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL 2010 2 Innhold Næringspolitikk... s. 6 Flaggsaker og hovedsatsinger 2010 MEF som næringspolitisk

Detaljer

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon November 2003 Opplag: 2000 Grafisk produksjon og trykk: GAN

Detaljer

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene - anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom Forbrukerrådet, Forbrukerombudet og Konkurransetilsynet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 FORBRUKERPOLITIKK

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N Avtale 208 / 212 / 233 Funksjonæravtalen Utløp 31.05.2016 F U N K S J O N Æ R A V T A L E N mellom NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON med tilsluttede landsforeninger og deres medlemmer og YRKESORGANISASJONENES

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Uheldig å reparere med brukte deler

Uheldig å reparere med brukte deler B i l b r a n sjens eget fagblad - 79. årgang nr. 12-2008 Styrer unna chiptunede biler TEMA: Kjemisk helsefare i bilbransjen Lysere for gruppeunntaket Uheldig å reparere med brukte deler Topptrent for

Detaljer

2014 FA Funksjonæravtalen

2014 FA Funksjonæravtalen 2014 FA Funksjonæravtalen Innhold 1. OMFANG... 5 2. LOKALE SÆRAVTALER... 5 3. ANSETTELSE... 6 3.1. Skriftlig bekreftelse ved ansettelse...6 3.2. Ledige og nyopprettede stillinger...6 3.3. Bruk av deltid...6

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL III BILAG TIL OVERENSKOMSTER MELLOM SAMFO OG HK/LO...2 BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2 BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 BILAG III...15 Avtale om et opplysnings-

Detaljer

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV 1 Innholdsfortegnelse ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV... 3 VIRKE MENER EN OPPSUMMERING... 4 DEL 1:

Detaljer

Du får ikke i pose og sekk

Du får ikke i pose og sekk ilbransjen B i l b r a n sjens eget fagblad - 79. årgang nr. 4-2008 Rekrutteringsprosjektet Bilbransjens renommé Rapport fra NBFs Årskonferanse 2008 Opplæring er A og Å Sommerdekket Du får ikke i pose

Detaljer

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler Avgitt 19. januar 2004 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2 1.1 BAKGRUNN FOR ARBEIDET... 4 1.2 OPPSUMMERING... 5 2. PRINSIPPER FO R BESKATNING

Detaljer

Anbud og arbeidstakerrettigheter

Anbud og arbeidstakerrettigheter Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie av bransjene renhold, vakt og anlegg Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet RAMMEAVTALE mellom 2014-2016 Elektronikk Forbundet og EL & IT Forbundet 1 Innhold Del I... 5 Del II... 5 1 Overenskomstens omfang - ansettelsesvilkår... 5 2 Kvalifikasjonsbestemmelser... 6 3 Lønnsbestemmelser...

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

Evaluering av håndteringen av krisen i. Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF

Evaluering av håndteringen av krisen i. Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF Evaluering av håndteringen av krisen i Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning side 3-5 1.1 Arbeidsgruppe 3 1.2 Mandat 3 1.3 Finanskrisen i Island 3 1.4 Policy for

Detaljer

En samfunnsutfordring

En samfunnsutfordring nr 01/2013 nytt fra Norsk teknologi svart arbeid: En samfunnsutfordring energieffektivisering Enighet om energieffektivisering i bygg NHO vil ha en handlingsplan for energieffektivisering i eksisterende

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

Stor omstilling på kort tid

Stor omstilling på kort tid Rapport 2002:7 Stor omstilling på kort tid En dokumentasjon av opprettelsen av Sosial- og helsedirektoratet Forord På oppdrag fra prosjektledelsen for opprettelse av det nye Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer