ÅRSMELDING Norges Bilbransjeforbund og NBFs servicekontor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2002. Norges Bilbransjeforbund og NBFs servicekontor"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2002 Norges Bilbransjeforbund og NBFs servicekontor

2 2002 Inngangen til 2003 vil være sterkt preget av markante utviklingstrekk i andre halvår av Rekordhøy bruktbilimport, synkende bruktbilverdier, betydelig parallellimport av nye personbiler og et noe slakkere verkstedmarked er markedstrekk som vi kan dra med oss et stykke inn i det nye året. Samtidig vil 2003 preges av nye faktorer som vil påvirke våre systemer og vår forretningsvirksomhet. Innen 1. oktober skal de nye bilforhandlerkontraktene være på plass og senest fra samme tidspunkt vil de nye rettighetene for bl.a. frittstående verksteder og reservedelsleverandører være operative. Dette vil skjerpe konkurransesituasjonen i ettermarkedet og trolig over tid påvirke bransjestrukturen. I løpet av året får vi nye bilverkstedforskrifter, med skjerpede krav til verkstedene om kvalitetssystemer. NBF vil utarbeide en mal for dette og planlegger kurs. Samtidig vil kvalitetshåndboken for PKK bli revidert. Engangsavgiften herunder for bruktimporterte biler er under utredning og rapporten vil foreligge 1. mai, mens ikrafttreden av eventuelle nye bestemmelser vil skje 1. januar Mandatet legger opp til at avgiftsprovenyet ikke skal reduseres. Et slikt resultat vil åpenbart bli gjenstand for sterk kritikk fra bransje- og forbrukerorganisasjonenes side. Uavhengig av eventuelle avgiftsendringer vil de tildels betydelige nedsettelsene av nybilpriser som skjedde like før årsskiftet, og som trolig blir etterfulgt av flere ut over våren, dempe parallellimporten av nye biler. Bruktbilimporten vil trolig bli redusert i 2003 p.g.a. den sterke tilpasning i bruktbilverdier som skjedde gjennom høsten 2002 og som forsterkes gjennom de prisreduksjonene på nye biler som er og ventelig vil bli gjennomført. Begge utviklingstrekk vil styrke bilforhandlernes konkurransesituasjon m.h.t. omsetningsvolum i Videre vil verkstedenes markedspotensiale øke som følge av at virksomheten med periodiske kjøretøykontroller (PKK) vil bli nedtrappet ved Vegvesenets trafikkstasjoner. NBF er ut fra de data som foreligger overbevist om at firmabiler overbeskattes både m.h.t. sjablonen for omfanget av privatbruken og de praktiserte km-satsene. Sammen med 6 andre organisasjoner vil denne saken bli fulgt ytterligere opp gjennom 2003 med håp om endringer. Bransjespesifikke utviklingstrekk stiller medlemsbedriftene overfor betydelige utfordringer. Samtidig preges situasjonen av problemer i andre deler av næringslivet, høy rente og høy kronekurs som i alt for liten grad per årsskiftet har slått ut i lavere fabrikkpriser på nye biler. Totalsituasjonen tilsier at medlemsbedriftene legger avgjørende vekt på kostnadseffektivitet og kontroll, samtidig som konkurransesituasjonen medfører at høy kvalitet i kundebehandlingen blir viktigere enn kanskje noen gang tidligere. I mars markerer NBF sitt 75 års jubileum. Fortsatt vil det overordnede målet være: Medlemsbedriftene skal foretrekkes i markedet også i stillingsmarkedet NBF vil i sin ressursbruk i jubileumsåret,og gjennom forskjellige tiltak, holde dette målet blankpusset. John Skjelvaag president Eirik Høien adm. direktør 3

3 MARKED, AVGIFTER,RAMMEVILKÅR Bilsalget Lette kjøretøy I 2002 ble det registrert nye personbiler en nedgang i forhold til 2001 med 3195 enheter, eller 3,5%. Det ble registrert nye varebiler, noe som er hele 27,3% mindre enn i Tyngre kjøretøy Totalt ble det registrert 5553 nye lastebiler i 2002, dvs. 10,6% færre enn i Det ble registrert 977 nye busser, en nedgang på 3,6% i forhold til året før. Bruktbilimporten I 2002 nådde bruktbilimporten nye høyder med personbiler, dvs. 27,4% av det totale antallet førstegangsregistrerte personbiler biler var nyere enn 3 år. Regjeringen besluttet å utsette den lovede gjennomgangen av avgiftsforholdene knyttet til bruktimport til Bruksfradraget vil da bli vurdert i forbindelse med den generelle gjennomgangen av engangsavgiften for personbiler som Regjeringen har lagt opp til. Parallellimport av nye biler På grunn av at nybilprisene i Norge (eks. avgifter) ligger til dels vesentlig over prisene i de øvrige EØS-landene, var det mange nordmenn som valgte å selv ta inn sine nye biler fra utlandet, og særlig fra Sverige og Danmark. Hyppige presseoppslag om store besparelser ved kjøp av ny bil i nabolandene, medvirket til at parallellimporten tok seg sterkt opp på slutten av året. På den annen side vil trolig parallellimporten nå motvirkes av gjennomførte prisreduksjoner på en del merker i Norge, samtidig som fabrikkene løpende øker sine leveringspriser til Danmark og Sverige. Mot slutten av året lot mange nordmenn seg friste av svenske nybilpriser og en gunstig valutasituasjon. Handelslekkasjen til Sverige spredte seg dermed også til bilbransjen. Gjennom en periode var det mange avisoppslag om nordmenn som kjøpte bil i Sverige. På NBFs initiativ ble det etablert en samarbeidsgruppe bestående av representanter fra 7 organisasjoner. Siktemålet var å kunne fremlegge en rapport som bl.a. underbygger at beskatningen på privatbruken av firmabiler og yrkesbiler og på «overskudd» på kjøregodtgjørelser er for høy. De 7 organisasjonenes rapport ble presentert på en pressekonferanse 6. mai, og en revidert utgave ble fremlagt i oktober. Bilavgiftene Utover de årvisse indeksreguleringene ble det ikke foretatt endringer i bilavgiftene for For kombinerte biler ble innslagspunktet for engangsavgiften øket fra 5000 til 6000 kg totalvekt, samtidig som kombinerte biler opp til 6000 kg ble pålagt full årsavgift. Heller ikke for 2003 ble det vedtatt endringer i bilavgiftene utover prisjustering. Skattlegging av firmabiler Etter forslag fra AP-regjeringen, videreført av Regjeringen Bondevik, ble det for 2002 vedtatt vesentlige skjerpelser av fordelsbeskatningen for firmabiler. Også skatteleggingen av yrkesbiler og kjøretøygodtgjørelse etter statens satser ble skjerpet. På initiativ fra NBF ble det nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra syv berørte organisasjoner som avga sin kritiske rapport til myndighetene i mai Innholdet i rapporten var åpenbart sterkt medvirkende til at skatten på kjøregodtgjørelse etter statens satser bortfalt per 1. juli. Bilskattegruppen fortsatte sitt påvirkingsarbeid for lettelser i firmabilskatten i annet halvår, og arbeidet videreføres i

4 Verkstedtjenester Også i 2002 var det stor etterspørsel etter verkstedtjenester og salg av reservedeler. Flere merkegrupper har hatt tilbakegang i nybilsalget, men stort sett har etterspørselen etter service og mekaniske reparasjoner oversteget kapasiteten, men ført til kortere bestillingstider spesielt i byene. Billakkering- og bilskadeverkstedene har også dette året hatt en meget varierende arbeidstilgang, dette er en konsekvens av svingningene i skademarkedet. Skade- og billakkeringssektoren har gjennom hele året hatt et sterkt pris- og vilkårspress og styring av oppdrag fra forsikringsselskapene. Karosseri- og lakkeringsmarkedet Finansnæringens Hovedorganisasjons statistikk for 2002 forteller at antallet anmeldte motorvognskader økte med 2,8% i forhold til 2001, mens anslåtte erstatninger økte med 3%. Forsikringsselskapenes tall viser imidlertid at skadefrekvensen varierer fra distrikt til distrikt. Reparasjonsmarkedet har i år 2002 vært varierende, men har i enkelte distrikter vist tilbakegang. FNHs statistikk for 2002 forteller at antallet anmeldte motorvognskader økte med 2,8% i forhold til 2001, mens anslåtte erstatninger økte med 3%. FAGSAKER, PRIORITERTE PROSJEKTER Bilregistrering over internett Etter endt prøveperiode ble Vegdirektoratets system for registrering av nye biler over internett gjort tilgjengelig for samtlige importører/forhandlere som fyller vilkårene for bruk av systemet. En grunnleggende forutsetning er at bilens samsvarssertifikat (COC) blir overført elektronisk til Autosys, noe en rekke importører har hatt problemer med. Ved utgangen av 2002 var det derfor bare 6 importører og deres forhandlere som hadde tatt registreringssystemet i bruk. Først i 2003 vil brukte biler kunne omregistreres elektronisk. Ny forbrukerkjøpslov nye lovkrav til garantier En ny, egen lov om forbrukerkjøp trådte i kraft 1. juli Loven innebærer et noe styrket forbrukervern, og oppfyller EUs forbrukerkjøpsdirektiv. NBF følger opp skriftlig orientering om loven med kurstilbud til medlemmene. NBFs standard forbrukerkjøpskontrakt er blitt tilpasset bestemmelsene i den nye loven. Også med grunnlag i forbrukerkjøpsdirektivet, er det fra samme dato gitt nye bestemmelser i markedsføringsloven om garantier. Det stilles nærmere krav til innholdet i de garantier som gis til forbrukere, og om skriftlighet. Det er gitt skriftlig orientering om de nye bestemmelsene på de gule sidene i Bilbransjen nr. 9/2002. Kundebehandlingskurs Et omarbeidet 2 dagers kurs i kundebehandling for verksteder ble tilbudt medlemmene i Det ble gjennomført 7 kurs, mens 4 måtte avlyses på grunn av for liten oppslutning. Den nye forbrukerkjøpsloven styrker forbrukernes rettigheter på flere områder. På bakgrunn av EUs forbrukerkjøpsdirektiv er det også tatt inn nye bestemmelser om bruk av garantier overfor forbrukere i markedsføringsloven. Det er fastsatt krav til innholdet i garantier, bl.a. for å klargjøre forskjellen mellom garanti og reklamasjonsrett. 5

5 Nytt gruppeuntak Nytt gruppeunntak ble med dissens vedtatt av Kommisjonen i juli, og trådte i kraft 1. oktober, med ett års overgangs-/implementeringsperiode. NBF har gitt medlemsorientering gjennom et særskilt hefte og på hjemmesidene, og vil følge opp med ytterligere informasjon i NBF har også gjennomgått de første utkastene til bilforhandlerkontrakter, og gitt tilbakemelding til de aktuelle merkeforeninger/forhandlere. For å sikre en konstant arbeidstilgang til verkstedene, vil Rekrutteringsprosjektet arbeide for å motivere medlemsbedrifter til å ta inn lærlinger. Kommisjonen vedtok 17. juli et nytt gruppeunntak for perioden 1. oktober mai 2010, med perioden frem til 1. oktober 2003 som en overgangsperiode. I den forbindelse sendte NBF ut en orientering om gruppeunntakets innhold og konsekvensene av de nye reglene til alle medlemsbedriftene. I Rekrutteringsarbeidet er det utarbeidet endel informasjonsmateriell som brosjyrer, web-side og videoer for å rekruttere ungdom til bilfagene. Et annet tiltak i 2002 var Yrkes-NM i Bilfag som ble arrangert i november i Ålesund/Lyngdal. I tilknytning til arrangementet i Ålesund var det en stor bilutstilling. Hensikten med arrangementene er å få oppmerkesomhet rundt bilfagene, spesielt hos ungdom som skal velge utdanning. Rekruttering Rekrutteringsprosjektet, med representasjon fra opplæringskontorene i bilbransjen, Bilimportørenes Landsforening (B.I.L.) og NBF fortsatte sitt virke også i var preget av nedgangstider for bilbransjen hvilket i noen grad førte til mindre inntak av lærlinger. Prosjektgruppen var imidlertid meget bevisst på at rekrutteringsarbeidet måtte fortsette med uforminsket styrke uavhengig av konjunkturene. Arbeidet med rekruttering i 2002 ble likevel noe redusert i forhold til de to foregående årene. Dels var årsaken til dette at viktige rekrutteringstiltak allerede var gjennomført og dels noe usikkerhet i gruppen om hensiktsmessigheten av å gjennomføre ytterligere tiltak, særlig målt opp mot kostnadene ved å gjennomføre tiltakene. Av gjennomførte tiltak kan kort nevnes brosjyremateriell om bilfagene til tre ulike målgrupper, web-side om bilfagene og bilnytt (www.bilfag.no), foredragsmateriell om bilfagene, diverse video-filmer om bilfag samt diverse annet markedsføringsmateriell om våre fag. Et tiltak gruppen mente var viktig var å få kontakt med NBFs lokalforeninger og presentere det materiellet som var produsert og oppfordre til å ta dette materiellet i bruk i lokale rekrutteringskampanjer. Dette utspillet fra gruppen vakte imidlertid liten interesse blant lokalforeningene. Gruppens mandat ble utvidet i 2002 til også å gjelde ufaglært arbeidskraft. Et eget prosjekt, Forlenget tjenestetid for mekanikere, ble etablert av NBF i Dette prosjektet har arbeidet med en annen og viktig side ved rekrutteringen til bilbransjen. Prosjektgruppen konkluderte med i 2002 å prioritere følgende arbeidsområder: * Vedlikehold og reproduksjon av rekrutteringsmateriell * Utsendelse av rekrutteringsbrosjyrer til relevante miljøer * Nytt nyhetsbrev * Kartlegging av behovet for lærlinger og annen arbeidskraft * Utarbeide presentasjonsmateriell for å motivere medlemsbedriftene til å ta inn lærlinger. Nevnte tiltak videreføres i

6 HMS-arbeid/prosjekter Reviderte krav til bilbransjen for utførelse av varme arbeider Det har i lengre tid vært dialog mellom NBF og Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) om hvordan bilverkstedene skal forholde seg til forsikringsselskapenes krav om sertifikat for utførelse av varme arbeider. NBF fikk gjennomslag for sine synspunkter overfor FNH. Bilverkstedene må selv vurdere kravet fra forsikringsselskapene, de må selv vurdere om arbeidsplassene er faste og spesielt tilrettelagte for varme arbeider eller ikke. Kravet om sikkerhetssertifikat gjelder for de arbeidsplassene som ikke er faste og spesielt tilrettelagt. Bilverkstedene skal selv avgjøre om det trengs sikkerhetssertifikat for de som utfører varmt arbeid. Sikkerhetsforskriftene setter krav om brannvakt. Basert på brannrisikoen, vil det imidlertid være opp til det enkelte bilverkstedet selv å ta stilling til om verkstedet vil etterkomme kravet om brannvakt. Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-ordningen) Avtalen ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet 3. oktober Et inkluderende arbeidsliv er et arbeidsliv som har plass til alle som vil og kan arbeide. NBF har gjennom hele året jobbet aktivt for å markedsføre avtalen og for å rekruttere bilbedrifter. Med økonomisk støtte fra bl.a. NHOs arbeidsmiljøfond har NBF utviklet en bransjetilpasset IA-brosjyre, tidlig i 2003 er brosjyre nr. 2 ferdig. Det har blitt gjennomført informasjonsmøter i lokalforeninger og for de større medlemmene. Til medlemmene har det blitt distribuert ut skriftlig IA-materiell, bl.a. NBFbrosjyren og NHOs brosjyre Lov og lurt. I Bilbransjen har det blitt skrevet jevnlig om IA og på NBFs hjemmeside er det lagt ut IA-info. På verkstedkonferansen ble IA markedsført både med innlegg og en egen konferanseversjon av IA-brosjyren. Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) har som formål å redusere sykefraværet og få ned antall uførepensjonister. NBF har jobbet aktivt med å markedsføre avtalen og rekruttere bilbedrifter ved å utvikle bransjetilpasset informasjonsmateriell. Internettkurset i helse, miljø og sikkerhet ble klart i juni. I løpet av høsten ble kurset videreutviklet med 2 dags-samlinger i hele landet, hvor kursdeltakerne i mellomperioden løser oppgaver i egen bedrift. Internettkurs i helse, miljø og sikkerhet (HMS) I juni 2002 ble kurset ferdigstillet og klart til bruk, siden oppstarten har det vært en jevn påmelding av deltakere til kurset. Kurset har en meget gunstig pris, kun kr 1800,- pr. elev. HMS-kurset er bransjetilpasset og beregnet for verneombud, ledere, arbeidsmiljøutvalgsmedlemmer og andre med interesse for HMS. Kurset tilfredsstiller opplæringskravet for nevnte personell. Kurset ble høsten 2002 videreutviklet slik at NBF nå kan tilby HMS-kurset med 2 dagssamlinger, hvor kursdeltakerne i mellomperioden løser oppgaver i egen bedrift. Det ordinære internett/cd-kurset uten samlinger fortsetter som før. Prisen for kurset med samlinger inkl. lunsj og kaffe er kr 4800,-. Isocyanater i bilbransjen Prosjektet er inne i sluttfasen. Det er gjennomført to studier vedrørende isocyanater og varme arbeider. Med bakgrunn i dette materialet er det utarbeidet en veiledning vedrørende isocyanater i bilbransjen. Veiledningen er tenkt som en lærebok for bilbransjen, som grunnlag for kursmateriellet som utvikles og som veiledning for kursinstruktørene. Kursmateriell er under utarbeidelse med utgangspunkt i veiledningen. Brosjyre om isocyanater i bilbransjen er påbegynt. Nytt samarbeidsprosjekt med Vesta Forsikring Prosjektet omfatter risikokartlegging i bilbransjen i henhold til Internkontrollforskriften. Dette omfatter opplæring og innføring i arbeidsverktøy som setter bedriften i stand til å oppfylle krav i forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid ( 5.6), med spesiell vekt på kjemikalieforskriften. Prosjektet har fått tildelt midler fra NHOs arbeidsmiljøfond og NBFs Opplysnings- og utviklingsfond. Prosjektet har som formål å utarbeide et bransjetilpasset risikokartkleggingsverktøy for enklere å kunne utføre risikokartlegging i forhold til kjemikalieforskriften og generell risikokartlegging. Det vil og bli utarbeidet en bransjetilpasset veiledning til kjemikalieforskriften. Når materialet er utarbeidet vil det bli gjennomført et møte-/kursopplegg. 7

7 ANDRE FAGSAKER Forslag til ny bilverkstedforskrift Vegdirektoratet la frem ytterligere et forslag til ny forskrift om godkjenning av bilverksteder. NBF stilte seg fortsatt sterkt kritisk både til deler av forskriftsforslaget og til en enkeltbestemmelse i forslaget til ny hjemmelslov. Det regnes med at direktoratet vil videreføre saken ut på vårparten i Momsfakturering på bileiere ved skadereparasjoner Gjennom hele året har det vært sterk uenighet mellom FNH og NBF om forsikringsnæringens praktisering av kravet om at verkstedene fakturerer moms på skadereparasjoner under kaskoordningen direkte på bileiere med næringsbiler. Status ved årsskiftet er at NBF i november sendte sine krav om endringer forbedringer for verkstedene til FNH uten at tilbakemelding er gitt. Årsavgiften for avregistrerte kjøretøy Til tross for sterke protester både fra NBF og NHO besluttet Finansdepartementet å oppheve den adgangen bilforhandlerne har hatt i mange år, til å avregistrere lagerbiler i tidsrommet 1. januar 15. mars, og først betale årsavgiften ved ny påskilting uten tilleggsavgift. Endringen ble gjort med virkning fra 1. januar Produsentansvar for kasserte kjøretøy EUs bilvrakdirektiv pålegger bransjen selv ansvaret for innsamling, oppbevaring og forsvarlig sluttbehandling av kasserte kjøretøy. Dette produsentansvaret er pålagt bilprodusentene/-importørene, og ble her i landet formelt innført per 1. juli 2002 for kjøretøy som registreres etter denne datoen. Fra 1. januar 2007 skal bransjen ha ansvaret for samtlige kjøretøy. Bilimportørenes Landsforening har etablert et eget selskap, Autoretur AS, som skal ta hånd om innsamlingen av kjøretøy. EUs bilvrakdirektiv pålegger bilprodusenter/-importører ansvar for vraking av kjøretøy som er registrert etter 1. juli i år, og alle kjøretøy fra Som følge av dette har Bilimportørenes Landsforening etablert selskapet Autoretur AS. Ordningen med statlig vrakpant på biler legges ned i Periodisk kjøretøykontroll (PKK) I 2002 ble det kontrollert i alt kjøretøy. Som det fremgår av tabellen var verkstedenes kontrollandel høyere enn i 2001 for alle tre kjøretøykategorier. Lette Tunge År Prosentvis fordeling på kontrollorganer Trafikkstasjon 9,2 9,9 11,1 12,3 8,7 10,0 NAF 8,1 8,3 2,0 2,0 0,0 0,0 Mellomtunge Kjøretøy Verksted 82,6 81,9 86,9 85,6 91,3 90,0 Kontroller totalt Kvalitetskontroll etter skadereparasjoner Gjensidige Forsikring har gjennom mer enn 13 år kontrollert kvaliteten på bilskadereparasjoner. Resultatet av kvalitetskontrollen, utført i perioden 1/1-31/ av NAF s testestasjoner, er entydig. Totalvurdering av skadereparasjoner utført av NBF-verkstedene var 93,9% godt utført mot 92,9% godt utført av den uorganiserte bilbransjen. Det ble kontrollert biler. Gjennomsnittlig skadereparasjonspris for de kontrollerte bilene var kr mot kr i Nordisk Lakkerer-Forbund Møte i Nordisk Lakkerer-Forbund ble avholdt 14. juni i Danmark. Implementering av VOC- direktivet kan få en ny og uventet dreining ved at krav pålegges lakkleverandørene om at disse ikke får selge eller markedsføre produkter som overskrider de foreslåtte grenseverdiene for innhold av organiske løsemidler i materialene. Slike produkter kan heller ikke brukes i billakkeringsverkstedene. Rekrutteringssituasjonen og manglende fagfolk/ lærlinger var også i 2002 et hovedtema. Arbeidstilgangen innen billakkeringssektoren er meget varierende i de nordiske landene. Bilskadekurs NBF har samarbeidet med Bilskadekontoret i Finansnæringens Hovedorganisasjon om et etter- og videreutdanningskurs for bilskadereparatører på Jaren. Kurset går over 3 dager og tar sikte på opprettere med 3-4 års erfaring etter fagbrev. Det har vært gjennomført seks bilskadekurs med til sammen over 70 deltagere fra bilskadebransjen. Kurset er et utmerket etter- og videreutdanningstilbud til NBFs bilskademedlemmer. Markedsføringen av kursvirksomheten skjer via DBS-systemet og/eller med påmelding til Bilskadekontoret i FNH. 8

8 Bilbransjedagene 2002 Årets verksted- og skade/lakk-konferanse gikk av stabelen september på Storefjell Resort Hotel, på Golsfjellet. Nærmere 400 deltok. Det er stor interesse for å komme sammen, såvel faglig som sosialt. Temaer var bl.a. bilverkstedloven m/forskrifter, samordning med forskrift om krav til kontrollorgan, nye krav til verksteder ved utførelse av varme arbeider, riktig bruk av DBSsystemet m.h.t. skadeklasser og måle- og flaterettesystemet. I tillegg til de faglige programmene ble det avholdt en stor bransjeutstilling med over 30 utstillere. Arrangementet ble betegnet som vellykket, både når det gjelder det faglige innholdet og det sosiale miljøet. Plastopplæring for bilbransjen NBF og Bilbransjens Kompetansesenter i Oslo har avholdt fire kurs innen plastreparasjonsteknikk. Kurset omfatter grunnleggende opplæring innen liming, sveising og påføring av struktur. I tillegg får man opplæring i kalkulasjon av plastskadereparasjoner. Senteret har laget et topp moderne kursverksted som tilfredsstiller alle miljøkrav til bruk for dette formålet. Forbundsstyret har bevilget midler for gjennomføring av prosjektet. Kurs innen plastopplæring vil bli tilbudt medlemsbedriftene, men allerede nå er det ventelister over verksteder som ønsker å tilegne seg denne kompetansen. Tid- og måleliste for billakkering NBF og Bilskadekontoret i Finansnæringens Hovedorganisasjon utga en komplett tid- og måleliste for billakkering. Den nye listen inneholdt over 70 nye bilmodeller og nærmere 100 justerte bilmodeller. Totalt inneholder lakktidlisten over 1300 bilmodeller og omfatter personbiler/ personbilpregede varebiler og lette varebiler. Forbundet har under året mottatt rapporter om feil og mangler i lakktidlisten, og disse ble korrigert/justert i den nye utgaven datert 15. november Den nye tid- og målelisten inneholder over 70 nye bilmodeller og nærmere 100 justerte bilmodeller. Den kan bestilles ved NBFs Servicekontor. Aldri tidligere har et NBF-arrangement samlet så mange deltakere som under årets Bilbransjedager på Storefjell i dagene sept., hvor nærmere 400 deltok. I tillegg til de faglige programmene ble det avholdt en stor bransjeutstilling med over 30 utstillere. Timepriskalkyle- og lakktidlistekurs NBF har avholdt åtte kurs med til sammen over 100 deltagere i bruk av tid- og måleliste for billakkering og kalkulasjon av verkstedets time- og materialpriser. Det har vært god tilslutning til kursene, som er et endagskurs for personell som til daglig takserer lakkskader, og som har ansvaret for verksteddriften. Målsettingen med disse kursene er å styrke de enkelte deltakernes kompetanse på området. Representanter fra forsikringsselskapene har deltatt på kursene. Kompetanse Innenfor kompetanseområdet pågår det til enhver tid arbeid av relativt omfattende karakter. Kompetansereformen har åpnet for nye og spennende muligheter, på samme måten som endringer i lovverket innenfor kompetanseområdet. I 2002 ble det arbeidet med forberedelse til prosjekter av ulik karakter som vil bli videreført i Eksempelvis kan nevnes: ikompetanseseminar for opplærings-/kompetansemedarbeidere i bilbransjen idokumentasjon av realkompetanse for bilbransjen ipåbygging på fagbrev. Dette er spørsmål av generell karakter som berører hele næringslivet, men som i enkelte tilfelle må tilpasses bilbransjen. Kompetanseseminaret vil inneholde temaer av ulik karakter som spenner over fagopplæring i inn- og utlandet, nye lover og regler, nye muligheter og utfordringer i bransjen innenfor kompetanseområdet. Realkompetansespørsmålet har vært utredet av partene i arbeidslivet gjennom mange år og konkrete forslag til hvordan slik kompetanse kan dokumenteres, er utarbeidet. I disse spørsmål er faktisk Norge et foregangsland innen Europa. Tema er relevant også for bilbransjen, og forberedelser til dette arbeidet er gjort i I forbindelse med den nye loven om fagutdanning, gis det nå åpning for å etablere private skoler for fagutdanning. Dette vil gi oss mulighet til å etablere en fagutdanning som påbygning på fagbrev i bilfagene. Det er allerede nedlagt et stykke arbeid på området, og målet er å ferdigstille dette i

9 Yrkesskadeforsikringen med Vesta Forsikring Samarbeidet med Vesta Forsikring og Bilbransjeforbundet om yrkesskadeforsikring ble opprettholdt også i 2002 og samarbeidsavtalen ble fornyet frem til Samarbeidsavtalen regulerer samarbeidet mellom Bilbransjeforbundet og Vesta vedrørende de forsikringsordninger for medlemmer i Bilbransjeforbundet som partene har gjort avtale om. I praksis gjelder dette i første rekke yrkesskadeforsikring. Formålet med avtalen er å sikre det økonomiske grunnlaget for skadeerstatninger som Bilbransjeforbundets medlemmer måtte bli rettslig forpliktet til å dekke, samt skader på egne maskiner, varer, løsøre og personell. Vestas totale forsikringsportefølje i NBFs medlemsmasse omfattet ved utgangen av bilbedrifter eller vel en tredjedel av den totale medlemsmassen. Totale skader i 2002 ble målt til 321, hvorav kun 1 yrkesskade. Dette er det laveste tall noen sinne siden NBF inngikk avtale med Vesta om yrkesskadeforsikring. Yrkesskadeforsikringen omfatter totalt 4838 årsverk innenfor NBFs medlemsmasse. M.a.o. har utviklingen m.h.t. skadeutviklingen vært svært gunstig, hvilket igjen innvirker positivt på premienivået. Det er grunn til å tro at det viktige arbeidet med Helse, miljø og sikkerhet (HMS) har influert på den gunstige utviklingen m.h.t. yrke. ARBEIDSRETTSLIG SEKTOR Tariffoppgjøret 2002 Tariffoppgjøret 2002 var et hovedoppgjør som innebar at samtlige bestemmelser i tariffavtalene kunne reforhandles. Oppgjøret ble foretatt forbundsvist mellom de enkelte organisasjonene. NBF forhandlet innenfor området verksted og delelager Biloverenskomsten og innenfor bilselgerområdet. Oppgjøret ble endelig vedtatt i slutten av mai. Det ble gitt et generelt tillegg til alle grupper innenfor Biloverenskomstens tariffområde på kr 2,75 pr. time med virkning fra 1. mai Det som ellers kostet penger for bedriftene var økning av skift- og smusstillegg, matpenger m.v. Minstelønnssatsene ble også endret. Endringene skal normalt ikke ha noen økonomiske konsekvenser for bedriftene fordi reellt fortjenestenivå i de fleste bedriftene ligger over minstesatsene. Kravet om en generell tjenestepensjonsordning var kanskje det tyngste og viktigste for arbeidstakersiden. Bakgrunnen for kravet var at bedrifter i det private næringslivet ikke har etablert tjenestepensjonsordninger. Forhandlingsløsningen ble i hovedsak at bedrifter som ikke har etablert tjenestepensjonsordninger fikk en plikt til å drøfte behovet for slike ordninger innen utløpet av Pensjonssaken vil følges opp av hovedorganisasjonene også i De lokale forhandlingene ble avholdt i løpet av våren og sommeren. NBF sendte også ut skjema til bedriftene for innrapportering av lokale lønnstillegg. Tilbakemeldingsprosenten var dessverre lav, men tallene for arbeidersiden (Biloverenskomsten) viser at den gjennomsnittlige lønnsøkningen ble på kr 5,70 pr. time inklusive det generelle tillegget på kr 2,75 (4,5%). For funksjonærene er det gjennomsnittlige lønnstillegget beregnet til 4,8%. Vertikal tariffavtale Historien om en vertikal tariffavtale for bilbransjen synes å ha fått sin ende. Partene avsluttet sitt utvalgsarbeid om temaet våren 2002 uten å ha oppnådd enighet. NBF med støtte fra NHO ga motparten tilbakemelding om at vi ikke kunne akseptere vertikale avtaler som inneholder bestemmelser om dagtidsaksjoner og lønnsgarantier knyttet til statistikk. Det ble gitt et generelt tillegg til alle grupper innenfor Biloverenskomstens tariffområde på kr 2,75 pr. time. Etter lokale forhandlinger ble den gjennomsnittlige lønnsøkningen på kr 5,70 pr. time inklusive det generelle tillegget (4,5%). Arbeidsrettskurs Det ble avholdt 7 kurs i arbeidsrett i samarbeid med lokalforeningene med til sammen ca. 70 deltakere. Kursene er blitt avholdt med personale fra Arbeidsgiverseksjonen. Målgruppen for kursene har vært ledere og mellomledere i bransjen. Deltakerne har vært positive og engasjerte og de har gitt kurset gode tilbakemeldinger. Medlemsservice Arbeidsgiverseksjonens medlemsservice ble også i 2002 omfattende. Seksjonen ble involvert i en rekke saker om oppsigelse og andre saker av arbeidsrettslig karakter. Det var spesielt mye rådgivning i forbindelse med omorganisering og nedbemanning. Det ble også gitt bistand i tariffog lønnstvister innenfor Biloverenskomsten og andre tariffområder. Seksjonen var ellers representert i flere lokalforeningsmøter med aktuelle arbeidsrettslige temaer. 10

10 BLADET «BILBRANSJEN» Bladet ble også i 2002 utgitt i 11 utgaver med et gjennomsnittlig sidetall på 40 sider. Opplaget var 7800 eksemplarer. Også i 2002 produserte Bilbransjen de såkalte gule informasjonssidene som kun distribueres til medlemsbedriftene. Bladet har siden mars 2000 vært lagt ut på Bilbransjeforbundets egne nettsider, men ble i 2002 lagt ut med kortere versjoner av enkelte artikler enn tidligere. Annonseinntektene har også for Bilbransjen vært preget av den generelle nedgangen i annonsemarkedet for øvrig. Dermed ble inntektene noe mindre enn budsjettert. Derimot ble abonnementsinntektene som budsjettert. Trykkingen foretas av Merkur-Trykk i Oslo, en samarbeidspartner Bilbransjen har benyttet i mange år. Opplysnings- og utviklingsfondene er en del av tariffsystemet. NHO har inngått avtaler med flere arbeidstakerorganisasjoner om fondsordninger. Hovedformålet med fondsavtalene er å stimulere opplysningsvirksomhet og utvikling av arbeidslivet. Medlemsbedriftenes felles behov er det styrende prinsippet for NHO-fellesskapets anvendelse av fondsmidlene. Ca. 80% av arbeidsgiversidens andel av de samlende fondsmidlene anvendes av NHOs landsforeninger og 6 frittstående arbeidsgiversammenslutninger, som har valgt å motta midlene fra NHO. Midlene brukes til bedriftsrettede utviklingstiltak av den enkelte bransje eller landsforening. For de fleste foreninger er fondsmidlene en nødvendig forutsetning for å vedlikeholde et langsiktig, bedriftsrettet utviklingsarbeid. Den resterende andelen av fondsmidlene (ca. 20%) disponeres dels til tiltak i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene i første rekke LO og dels til formål som er av felles betydning for medlemsbedriftene i NHO. Det er NBFs forbundsstyre som også er styre for NBFs Opplysnings- og utviklingsfond. De prosjektene NBFs administrasjon skulle arbeide med i 2002, ble som vanlig vedtatt i forbindelse med NBFs årlige budsjettbehandling i desember Prosjektene er delt inn i to hovedgrupper, de faste, tilbakevendende prosjektene og diverse prosjekter. Den første gruppen gjelder Tillitsvalgtutvikling av nye tillitsvalgte innenfor NBF, 20-opplæring og Til fondsstyrets disposisjon. Det kom ingen søknader om støtte til 20-opplæring i Fondsstyret besluttet å støtte Sunnmøre Bilbransje- OPPLYSNINGS- OG UTVIKLINGSFONDET forening og Bilbransjens kurs- og kompetansesenter AS, Oslo med henholdsvis kr og kr til utvikling av kompetansesenterne. Når det gjelder diverse prosjekter er denne gruppen en samling av ulike typer aktiviteter som spenner seg over et bredt felt. Rekruttering var en prioritert aktivitet for NBF også i Dette prosjekt må ses i sammenheng med det spesielle prosjektet som er omtalt under posten Rekruttering. For ytterligere detaljer vises til dette hovedavsnittet omtalt på s. 6. Det ble fortsatt i 2002 arbeidet med prosjektet Utvikling av læremidler et samarbeidsprosjekt mellom Bilimportørenes Landsforening, Lade videregående skole og Norges Bilbransjeforbund. Prosjektet gjelder opplæring i såkalt restteori i bilbransjen i bedriftsdelen av lærlingeperioden. Det er særlig den nettbaserte delen det han vært nødvendig å ytterligere kvalitetssikre og markedsføre. Det ble i 2002 besluttet å etablere et prosjekt Forlenget tjenestetid for mekanikere. Prosjektet hadde til hensikt å finne frem til adekvate virkemidler for å få mekanikere til å stå lenger i sine stillinger, en viktig side knyttet til verkstedenes kapasitet. Resultatet av prosjektarbeidet vil bli offentliggjort våren Et todelt Yrkes-NM, med hovedarrangementet i Ålesund ble gjennomført høsten 2002 i samarbeid mellom NBF og henholdsvis Sunnmøre Bilbransjeforening/Sunnmøre Opplæringskontor for Bilfag som teknisk arrangør. Bilkontorene Vest/Bilringen Vest sto som teknisk arrangør for NM i Billakkering i Lyngdal. Det vises til egen omtale av Yrkes-NM i årsmeldingen neste side. 11

11 Det ble videre arbeidet med utvikling og gjennomføring av kundebehandlingskurs. NBF støttet også økonomisk utviklingen av et plastreparasjonskurs i regi av Bilbransjens kurs- og kompetansesenter A/S, Oslo. Viktige opplysningsprosjekter ble gjennomført. Dette gjelder særlig informasjon til bransjen om Gruppeunntaket og informasjon om den nye kjøpsloven. Et prosjekt Ettermarkedslønnsomhet hadde som mål å beskrive et prosjektarbeide for å få ned sykefraværet i bilbransjen, en konsekvens av det arbeidet NHO satte i gang i 2002 for å redusere sykefraværet og få den reelle pensjoneringsalder i Norge hevet. (Inkluderende arbeidsliv-ia). Gjennomføringen av dette prosjektet er avhengig av midler fra NHOs Arbeidsmiljøfond for å kunne realiseres. Nevnte prosjekter er finansiert med midler fra NBFs Opplysnings- og utviklingsfond. I tillegg har Opplysnings- og utviklingsfondet støttet økonomisk tre HMS-prosjekter, et samarbeidsprosjekt med Vesta (Kjemikalieforskriften), et arbeid med å markedsføre avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA) i egen bransje, samt dekket et underskudd på et tidligere prosjekt om internettbasert opplæring i HMS (40-timerskurset). Dette prosjektet er avsluttet og gått inn i en driftsfase. Opplysnings- og utviklingsfondet finansierer også deler av Opplæringsrådet for Transporttekniske fags (ORTRATEKs) virksomhet, NBFs HMS-sektor og Fellessekretariatet for opplæringskontorene- og ringene i Bilfags virksomhet. Arbeidet med de ulike prosjektene ble utført i hovedsak av NBFs administrasjon, men i noen grad leies det inn konsulentbistand utenfra. Det var i 2002 budsjettert totalt for Opplysnings- og utviklingsfondet kr , hvorav kr gjaldt de ulike prosjektene som er listet opp ovenfor. Inntektene var budsjettert til kr , hvilket innebar at det var lagt opp til et bevisst underskudd for å bringe Opplysnings- og utviklingsfondets kapital i samsvar med NHOs retningslinjer for akkumulering av fondskapitalen. NM i billakkering ble arrangert i Lyngdal. Nivået på deltakerne var meget høyt og konkurransen ble derfor svært jevn. Arrangørene fikk stor oppmerksomhet og pressedekning. Yrkes-NM i Bilfag for fagene lette kjøretøy og bilskade ble gjennomført i Ålesund. 18 unge bilfagarbeidere deltok i konkurransenene. I tilknytning til dette var det en stor bilutstilling. Arrangementet fikk stor oppmerksomhet og trakk mange tilskuere. Yrkes-NM i Bilfag Yrkes-NM i Bilfag ble i 2002 gjennomført i to omganger. Hovedarrangementet med fagene lette kjøretøy og bilskade, ble gjennomført i Ålesund, hvor Sunnmøre Opplæringskontor for Bilfag sto som arrangør. NM i Billakkering, som er en del av NM i Bilfag, ble arrangert i Lyngdal med Bilkontoret Vest og Bilringen Vest som arrangører. Hensikten med arrangementet er å få oppmerksomhet rundt bilfagene, spesielt hos ungdom som skal velge utdanning og senere yrke. Å konkurrere skaper dessuten oppmerksomhet både i det lokale miljøet, hvor uttakningen skjer og senere til en viss grad, utover de fylkeskommunale grenser. Videre skal konkurransen vise at dette er spennende og krevende yrker, som forutsetter både kunnskaper og ferdigheter. NM i bilfag i Ålesund ble arrangert i Sunnmørshallen, hvor det samtidig med arrangementet også var en bilutstilling. Dette skapte en fin ramme rundt NM og tiltrakk seg ekstra mange tilskuere i alle aldre. Igjen en ny måte og en annen innfallsvinkel til et mesterskap å arrangere på. Det var i alt 18 unge bilfagarbeidere som deltok i konkurransene. NM i Billakkering ble arrangert i Lyngdal, ved Lyngdal videregående skole, som har billakkeringslinje. Denne delen av NM hadde 6 deltagere fra ulike fylker. Et mindre antall tilskuere var til stede, men til gjengjeld klarte arrangørene å få forholdsvis stor oppmerksomhet og pressedekning, noe som er viktig i markedsføringen av bilfagene. Vinnerne av de tre fagene skal nå forberede seg til å delta i det store internasjonale arrangementet, Yrkes-OL som i 2003 vil bli gjennomført i St. Gallen i Sveits. 12

12 ORGANISASJONSFORHOLD Generalforsamlingene Generalforsamlinger i Forbundet og Servicekontoret ble avholdt på Sjølyst i Oslo 19. mars. Alle forslag til formelle vedtak fikk enstemmig tilslutning. Et innsendt forslag fra Gunnar Eik om samarbeid mellom Bilimportørenes Landsforening (B.I.L.) og NBF fikk delvis tilslutning. En resolusjon (pressemelding) om bilfiendtlig avgifts- og skattepolitikk ble enstemmig vedtatt. På den faglige sektoren orienterte Magnar Kleven fra NHO om IA-ordningen, Grete Karin Berg fra NHO om hva NBF og NBF-medlemmene får igjen for NHOtilknytningen og Thorbjørn Grønli og Eirik Høien om henholdsvis firmabilbeskatningen og det nye gruppeunntaket. Lokalforeningene Den årlige planleggingskonferansen, med Forbundsstyret som vertskap, ble avholdt på Gardermoen 11. september med god deltakelse 28 representanter fra 18 lokalforeninger til stede. Hovedtemaer var NBFs virksomhet på det næringspolitiske området (lobbying, mediekontakt), forholdet til B.I.L.-NBF, parallell- og bruktbilimport, utkast til nye bilverkstedforskrifter og IA-ordningen. Partneravtaler Samarbeidet med Vesta (yrkesskadeforsikring, TI (kalibrering av verkstedutstyr/internettkurs i varme arbeider), Renor (spesialavfall), CreditInform (kredittinfo), Norges Kreditorforbund (inkassotjenester), TV-2 Tekst TV (stillingsannonser) og NIKAS (database for HMSforskrifter) ble videreført i Som nytt medlemstilbud kom inn en avtale med Kreditorforeningen (inkassotjenester). Samarbeidspartnere Kontaktvirksomheten til B.I.L. er styrket vesentlig gjennom året, idet hele 5 møter ble avholdt. I NHO er NBF representert i Arbeidsutvalget med Egil Stenshagen og Presidenten og Stenshagen inngår i Hovedstyret. Det er avholdt et møte i Kontaktutvalget med forsikringsbransjen (FNH) samtidig som det har vært løpende, og i betydelig grad kontroversiell kontakt med FNHs administrasjon i anledning nyordningen med momsfakturering på bileier ved skade på næringsbiler. Det er jevnlig kontakt med ledere i Vesta-konsernet, bl.a. knyttet til samarbeidsprosjekter. NBF er fortsatt representert i styret for OFV og OFVs spesialutkjørte data har særlig vært brukt i forbindelse med rapporten om beskatningen av kjøregodtgjørelser og firmabilbeskatningen. Vår europeiske paraplyorganisasjon CECRA er gjennom de siste årene blitt en uhyre viktig kilde for informasjon knyttet til forarbeidet, lanseringen og implementeringen av det nye gruppeunntaket. NHO ServicePartner NHO ServicePartner er opprettet for å ta hånd om NHOs og landforeningenes medlemsregister, regnskaper og datasystemer. I tillegg tilbyr ServicePartner et innkjøpssystem. NBF vedlikeholder i hovedsak sitt eget medlemsregister (felles for NHO og NBF), men bruker Service- Partners datasystem. Regnskapene føres av Service- Partner etter at konteringen er utført av NBF. NBF bruker i begrenset utstrekning de felles datasystemene og innkjøpssystemet har vært preget av overgangen fra egne systemer til felles systemer med de utfordringer slike systemendringer medfører. Medlemsforhold Ved utgangen av 2002 hadde NBF 1205 medlemsbedrifter. Det var 39 færre enn ved inngangen til året. Medlemmene var gruppert slik: Bilforhandlermedlemmer: 603 Lastebil- og bussmedlemmer: 111 Frittstående verkstedmedlemmer: 539 Av de 111 lastebil- og bussmedlemmene forhandler 64 tunge kjøretøyer, hvorav 32 i kombinasjon med lette kjøretøyer (bilforhandlermedlemmer). 47 er frittstående tungbilverksteder hvorav 31 også reparerer lette biler (frittstående verkstedmedlemmer). Hedersbevisninger Under generalforsamlingen i mars fikk Øyvind Brakstad og Gunnar Eik tildelt sine velfortjente NBFs hederstegn. 16 velfortjente medarbeidere i medlemsbedriftene fikk tildelt NBFs lojalitetsmedaljer for minst 40 års ansettelse. I perioden er det utdelt tilsammen 90 slike medaljer. Generalforsamlingen ble avviklet 19. mars i Oslo. Alle forslag til formelle vedtak fikk enstemmig tilslutning. Under arrangementet fikk Øyvind Brakstad (t.v.) og Gunnar Eik (t.h.) utdelt NBFs hederstegn av president John Skjelvaag. 13

13 Nordiske og internasjonale møter Møte i Nordisk Lakkerer-Forbund ble avholdt 14. juni i Kolding. Hovedtema var rekruttering av billakkerere. To medlemmer av Forbundsstyret og adm. direktør deltok i CECRAs årsmøte i Frankfurt 18. september, hvor gruppeunntaket var det helt dominerende tema. Også i et møte i København 18. november mellom de nordiske bilbransjedirektørene var gruppeunntaket hovedtema. Merkeforeningsmøter NBF arrangerte i 2002 ett merkeforeningsmøte hvor temaer var parallellimporten av nye biler, bruktimporten og gruppeunntaket. Økonomisk bistand til rettssaker I 2002 fikk tre medlemsbedrifter tilsagn om økonomisk støtte til prosessutgifter. Sakene dreiet seg om oppsigelse av forhandlerkontrakt, tvist vedrørende innbyttebil og etterberegning av merverdiavgift for utlån av bil til verkstedkunder. Klagenevnden for bilsaker Det kom inn 8 nye saker til Klagenevnden i 2002, mot 17 i saker ble behandlet i nevnden, hvorav 6 gjaldt bruktbilkjøp, 2 nybilkjøp og 3 saker gjaldt reparasjon/ PKK. I 2 av sakene fikk klageren fullt medhold, mens det ble gitt delvis medhold i 4 saker, og ikke medhold i 3 av sakene. 2 av sakene endte med dissens uten flertall for noen avgjørelse. Nevndens formann i 2002 var Knut Arild Lotterud, Motorførernes Avholdsforbund (MA). Administrasjon, fellessekretariater Generelt I NBFs administrasjon tiltrådte Hans Ragnar Braathen som ny HMS-rådgiver i februar, mens Elisabeth Husem gikk i pensjon ved utgangen av juni. Per 1. januar 2003 sysselsatte NBFs administrasjon 17 1/3 årsverk, mot 18 ½ et år tidligere. Et årsverk er finansiert eksternt og ett årsverk er i hovedsak finansiert utenfra. Fellessekretariatet for Opplæringskontorer- og ringer i Bilfag Fellessekretariatet ble etablert i mai 2000, og er en serviceog koordineringsfunksjon som blant annet skal bistå opplæringskontorene med aktuell informasjon, behandle fellesspørsmål av faglig og juridisk karakter samt rådgi det enkelte kontor i enkeltsaker. 34 opplæringskontorer og -ringer er tilsluttet Fellessekretariatet, som har et styre bestående av 6 representanter 5 fra opplæringskontorene og 1 fra Forbundsstyret i NBF. Sekretariatet ligger i NBF som også dekker sekretærfunksjonen med inntil 10% av et årsverk. Fellessekretariatet har ansvar for blant annet å utarbeide det faglige programmet til den årlige Landskonferansen for opplæringskontorer. Løpende bistand og rådgivning har forøvrig preget året som har gått. Det har vært avholdt 3 styremøter og sendt ut 3 generelle informasjonsskriv. Fellessekretariatet for Opplæringskontorer og -ringer i bilfag holdt sin årlige landskonferanse i Alta. Representantene fra opplæringskontorene utvekslet erfaringer og planer med bilfagene, hvor felles målsetting for rekruttering og best mulig opplæring sto i fokus. Det er fremmet en sak for departementet vedrørende beregning av betaling for restteori, samt en sak vedrørende Biloverenskomstens bestemmelser om lærlingelønn ved full opplæring i bedrift. Sekretariatet er representert i Opplæringsrådet for Transporttekniske fag (ORTRATEK) og i Styringsgruppen for Rekrutteringsprosjektet. ORTRATEK Opplæringsrådet er et rådgivende organ for Utdannings- og forskningsdepartementet. Opplæringsrådet skal, innenfor de fagområder det har ansvar for, arbeide for å fremme kvalitet i opplæringen, uttale seg om og ta initiativ overfor departementet i spørsmål som gjelder fagopplæringen innenfor opplæringsrådets virkefelt i arbeidsliv og skole og bidra til den yrkesmessige og skolemessige utviklingen på fagområdene. Opplæringsrådet er et offentlig oppnevnt partssammensatt utvalg og består av 12 representanter fordelt på arbeidstakere, arbeidsgivere og videregående skoler. Ledelsen av rådet roterer mellom arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. I inneværende periode er det NBFs opplæringsleder som har lederskapet i rådet. Arbeidet med å utvikle et nytt grunnkurs i mekaniske fag har vært et av de sentrale oppgavene for rådet i år I samarbeid med andre berørte råd utarbeider man forslag til nytt grunnkurs teknologifag. Målet med det nye grunnkurset er tosidig; et grunnkurs som gir ungdom en tidsriktig, fremtidsrettet utdanning og et grunnkurs som er mest mulig i pakt med de ønsker og behov som arbeidslivet har. Arbeidet vil pågå frem til høsten Arbeidet må sees i sammenheng med en offentlig utredning om grunnopplæringen som legges frem av Kvalitetsutvalget i april Forsøket med alternative vurderings- og prøveformer, der man prøver å finne bedre måter for å avlegge fagprøven har blitt fulgt nøye av rådet. Arbeidet vil pågå frem til høsten Av andre saker som opplæringsrådet har arbeidet med, kan nevnes godkjenning av utdanning fra andre land, arbeidet med å utvikle gode etter- og videreutdanningstilbud for bilbransjen og oppfølging av ulike reformer innenfor det norske utdanningssystemet. 14

14 NBFs tillitsvalgte Forbundsstyret: President: Direktør John Skjelvaag, Oslo Visepresident: Verkstedeier Jan Gustavsson, Oslo Visepresident: Styreleder Sven Kvia jr., Sandnes Adm. direktør Knut Fordal, Trondheim Daglig leder Bernt Erik Andersen, Ålesund Kjedesjef Bjørn Kristiansen, Gjøvik Disponent Anders Vestengen, Skårer Salgsdirektør Svein Ølmheim, Oslo Adm. direktør Egil Stenshagen, Oslo Adm. direktør Geir Soltveit, Bergen Direktør Stein O. Håvelsrud, Oslo Adm. direktør Eirik Høien, Oslo (Forbundets daglige leder) Vararepresentanter: Kjell Åge Skyttermoen, Lillehammer Disponent Jean Mannhart, Tjodalyng Konsernsjef Tormod Harila, Tromsø Driftsdirektør Petter Mathisen, Sandefjord Kontrollkomiteen: Adm. direktør Knut Presterud, Oslo Disponent Gunnar Hartveit, Bergen Daglig leder Håkon Malmo, Fetsund Vararepresentant: Adm. direktør Georg Waldem, Oslo Valgkomiteen: Daglig leder Terje Farnes, Sem (leder) Avd. direktør Birger Torjussen, Moss Lakkermester Øystein Johansen, Skien Vararepresentanter: Adm. direktør Geir Holum, Trondheim Styreleder Petter Spiten, Kongsberg Nils Herland, Eidsvåg i Åsane NORGES BILBRANSJEFORBUND/NBFs SERVICEKONTOR Postboks 2804 Solli, 0204 Oslo Kontoradresse: Drammensveien 97, Oslo Tlf Faks E-post: Sats/layout: «Bilbransjen» Trykk: Merkur Trykk, Oslo

ÅRSMELDING 2001. Norges Bilbransjeforbund og N.B.F.s servicekontor

ÅRSMELDING 2001. Norges Bilbransjeforbund og N.B.F.s servicekontor ÅRSMELDING 2001 Norges Bilbransjeforbund og N.B.F.s servicekontor 2002 Ved inngangen til det nye året ser vi for oss endel hendelser og utviklingstrekk som vil prege bilbransjens hverdag. Den vertikale

Detaljer

Årsmelding Norges Bilbransjeforbund og NBFs servicekontor

Årsmelding Norges Bilbransjeforbund og NBFs servicekontor Årsmelding Norges Bilbransjeforbund og NBFs servicekontor Markedstrendene fra 2002 ble videreført de 4-5 første månedene av 2003, men så snudde utviklingen gradvis til det bedre. Svekkelsen av den norske

Detaljer

Årsmelding 2005 Norges Bilbransjeforbund NBFs Servicekontor

Årsmelding 2005 Norges Bilbransjeforbund NBFs Servicekontor Årsmelding 2005 Norges Bilbransjeforbund NBFs Servicekontor Forord Salgstall 152.600 nye kjøretøyer ble solgt i 2005. Dette er en nedgang på 13 prosent i forhold til året før. Noe av forklaringen til nedgangen

Detaljer

Årsmelding 2006. Norges Bilbransjeforbund NBFs Servicekontor

Årsmelding 2006. Norges Bilbransjeforbund NBFs Servicekontor Årsmelding 2006 Norges Bilbransjeforbund NBFs Servicekontor Forord Avgiftsomleggingen Mye av 2006 ble først og fremst dominert av avgiftsomleggingen på personbiler hvor CO2-utslipp erstattet motorvolum

Detaljer

SL1 NBF s Nyttekjøretøykonferanse Radisson/SAS Scandinavia Hotel 14. oktober 2009 NBF's Nyttekjøretøykonferanse 14. oktober 2009 Administrerende direktør i NBF Syver Leivestad NBF's Nyttekjøretøykonferanse

Detaljer

ETTERMARKEDSFORUM 2.12.2009

ETTERMARKEDSFORUM 2.12.2009 ETTERMARKEDSFORUM 2.12.2009 1215-1445: Vegdirektoratet v/ Erik Sætre og Erik Aalling orienterer: Godkjenningsdirektivet generelt og status for dette - Varebil klasse 2 / skillevegg (- COC og innsending

Detaljer

SIKKERHETSDAGENE 2009. Syver Leivestad. Norges Bilbransjeforbund

SIKKERHETSDAGENE 2009. Syver Leivestad. Norges Bilbransjeforbund SIKKERHETSDAGENE 2009 Syver Leivestad Norges Bilbransjeforbund 1 Hva er NBF? En nærings- og arbeidsgiverorganisasjon for nybilforhandlere og bilverksteder som har 1.200 medlemsbedrifter med 18.000 ansatte

Detaljer

Årsmelding 2004. Norges Bilbransjeforbund. NBFs Servicekontor

Årsmelding 2004. Norges Bilbransjeforbund. NBFs Servicekontor Årsmelding 2004 Norges Bilbransjeforbund NBFs Servicekontor 1 Innhold Organisasjon side 4 Medlemsservice side 7 Informasjon side 7 Kurs/konferanser side 7 Rådgivning side 8 Servicemateriell side 8 Innkjøpsavtaler/rammeavtaler/

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund NBFs Servicekontor

Norges Bilbransjeforbund NBFs Servicekontor Norges Bilbransjeforbund NBFs Servicekontor FORORD REKRUTTERING På grunn av den lange konjunkturoppgangen de siste 5 årene, har vår bransje i likhet med de fleste andre, hatt et stort behov for tilførsel

Detaljer

Agenda medlemsmøte 23.oktober 2012

Agenda medlemsmøte 23.oktober 2012 Agenda medlemsmøte 23.oktober 2012 Aktuelle saker fra Servicemarked12, generell informasjon og prioriterte saker fra foreningen dialog/diskusjon Vinnende strategier / suksesskriteria ettermarked (kunder

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

Årsmelding 2008. Norges Bilbransjeforbund

Årsmelding 2008. Norges Bilbransjeforbund Årsmelding 2008 Norges Bilbransjeforbund Innhold 1. Milepæler i 2008 side 3 2. Organisasjon side 4 3. Bransjeseksjonen side 5 4. Arbeidsgiversaker/forhold side 8 5. Kompetanseseksjonen side 9 6. HMS side

Detaljer

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Vedtekter for Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon 1 Navn, lokalisering og organisasjon Navn: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Lokalisering: Oslo Foretaksnummer: 975 979 768 Organisasjonsform:

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer

ARBEIDSGIVERINFORMASJON NR 7 2014

ARBEIDSGIVERINFORMASJON NR 7 2014 Kontaktpersoner: Terje Hovet Tlf: 95 14 08 60 Iselin B. Seeberg Tlf: 95 21 85 69 Geir Engen Tlf. 95 19 90 67 Therese Korsmo Pedersen Tlf: 97 73 68 22 A. ENIGHET ETTER MEKLING I AVISBUDOPPGJØRET B. LUNSJSEMINAR

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Bruktbilkonferanse 20.11.12

Bruktbilkonferanse 20.11.12 Program (med ca.tider) 10.00 Åpning ved styreleder Jarle Viuls, Oslo og Omegn Bilbransjeforening 10.15 Aktuelle saker på agendaen i Bransjegruppe Internett og Bransjeplattformen, ved daglig leder John

Detaljer

NBFs Nyttekjøretøykonferanse 2009

NBFs Nyttekjøretøykonferanse 2009 NBFs Nyttekjøretøykonferanse 2009 SAS hotellet 14. oktober Bertel O. Steen Vare-Last-Buss AS Vår visjon; Gode opplevelser Våre kjerneverdier; Profesjonalitet Kremmerskap, Sannferdighet Lagspill I tillegg

Detaljer

Fordeler ved å bli medlem

Fordeler ved å bli medlem Fordeler ved å bli medlem Foto: Shutterstock i Norges Bilbransjeforbund Juridisk bistand Juridisk bistand er inkludert i medlemskontingenten. Advokater i NBF og NHO sitter klare til å bistå ved blant annet

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund (NBF)

Norges Bilbransjeforbund (NBF) Dialogmøte Romerike 21.oktober 2014 NBF 2014 2017 Norges Bilbransjeforbund (NBF) Arbeidsgiver- og bransjeorganisasjon for bilforhandlere og verksteder, etablert 1928 Antall bedrifter/medlemmer > 1.250

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 Ny IA-avtale, hva nå? Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 52 mrd kroner til sykelønn i 2010 Folketrygden og arbeidsgiverne finansierer dagens sykelønnsordning

Detaljer

Status fra Europa arbeidet med bilbransjens rammebetingelser

Status fra Europa arbeidet med bilbransjens rammebetingelser Status fra Europa arbeidet med bilbransjens rammebetingelser Bakgrunn Gruppeunntaket fra 2002 hadde forbrukerorientering Gruppeunntaket fra 2013 gir alle muligheter til produsent/importør CECRA "tapte"

Detaljer

Hovedavtalen. Avtaleverkets samarbeidsformer. Næringspolitisk avdeling

Hovedavtalen. Avtaleverkets samarbeidsformer. Næringspolitisk avdeling Hovedavtalen Avtaleverkets samarbeidsformer Regler for forhandlinger og konfliktløsning mellom partene LO - NHO Forbund - Landsforening Klubb - Bedriftsledelse Organer for og bestemmelser om samarbeid

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2002 nedsatt et eget utvalg som har til ansvar

Detaljer

2014 på topp i byggenæringen

2014 på topp i byggenæringen 2014 på topp i byggenæringen En samlet næring 2014 har vært et svært spennende år hvor samarbeid på tvers av næringen og organisasjoner har gitt gode resultater. Et bredt sammensatt utvalg fra næringen

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

Lokale lønnsforhandlinger

Lokale lønnsforhandlinger Håndbok Lokale lønnsforhandlinger Gjennomføring av lokale lønnsoppgjør og den personlige samtalen Lønnsbestemmelsen i overenskomsten for butikksjefer m.fl. og overenskomsten for daglig leder, diverse

Detaljer

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Sted: Møteleder: Referent: Tilstede: Forfall: Kopi: Rica Holmenkollen Park Hotel Jan Aasen Knut S. Brinchmann Jan Aasen (JAa), Per Watz (PW), Sigmund

Detaljer

Vedtekter for. Opplæringskontoret Nord-Helgeland

Vedtekter for. Opplæringskontoret Nord-Helgeland Vedtekter for Opplæringskontoret Nord-Helgeland Vedtatt på stiftelsesmøte 5. juni 1997 (siste endringer vedtatt på årsmøtet 29. mars 2012) 1 Definisjon og formål 1.1 Opplæringskontorets navn skal være:

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Revidert og vedtatt av kretstinget 31.03.2009, stadfestet av Norsk Bridgeforbund 27.03.2009 og gjort gjeldende fra 31.03.2009 KAPITTEL 1... 2 BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE

Detaljer

Medlemsmøte i Oslo og Omegn. Periodisk Kjøretøykontroll. Tor Simonsen (NBF)

Medlemsmøte i Oslo og Omegn. Periodisk Kjøretøykontroll. Tor Simonsen (NBF) Medlemsmøte i Oslo og Omegn Bilbransjeforening 23. oktober 2012 Periodisk Kjøretøykontroll Tor Simonsen (NBF) Temaer Endringer Tilsyn og kontroll Kvalitetssikring Roller Endringer Det har den siste tiden

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Fellesforbundets krav til revisjon av Pakkerioverenskomsten

Fellesforbundets krav til revisjon av Pakkerioverenskomsten Tariffrevisjonen 2014 Fellesforbundets krav til revisjon av Pakkerioverenskomsten Fellesforbundets forhandlingsutvalg Knut Øygard forhandlingsleder, Fellesforbundet Anne Rønningsbakk klubbleder, Nr 1 Trykk

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Medlemsmøte 24.09.13

Medlemsmøte 24.09.13 Hvordan øke bilbransjens attraktivitet som karrierevei? Espen Berg var inne på dette temaet i sin innledende presentasjon Og dette spørsmålet har opp gjennom bilbransjens historie stått øverst på agendaen

Detaljer

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF NHF NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF Vil du bli medlem i NHF eller ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med NHF`s kontor som er betjent alle virkedager, mandag til fredag mellom klokken 08.00

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom

Samarbeidsavtale mellom KR 40.1/14 UTKAST 02.09.2014 Samarbeidsavtale mellom Kirkerådet og KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon om forberedelser til virksomhetsoverdragelse av statlig tilsatte i Dnk 1 1. Formål

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet LM-sak 10-11 Innledning Internasjonal solidaritetsarbeid ble foreslått som et innsatsområde på Samfunnsviternes landsmøte 2001. Siden da har internasjonal solidaritet vært et eget område innenfor foreningens

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

To hovedproblemstillinger

To hovedproblemstillinger Etter- og videreutdanning i bilbransjen To hovedproblemstillinger 1. Vi må gi våre fagfolk utviklingsmuligheter Fagarbeiderne i bilbransjen er svært attraktive for andre Vi må gi dem spennende muligheter

Detaljer

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel?

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? HMS faglig forum Vestlandet, HMS-dag Bergen 1. februar 2012 - Svein Oppegaard, NHO Slik ser Norges befolkning ut i dag Folketallet 4

Detaljer

Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15. Saksnr Utvalg Møtedato 16/18 Formannskapet 12.04.2016

Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15. Saksnr Utvalg Møtedato 16/18 Formannskapet 12.04.2016 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 30.03.2016 Referanse: 7252/2016 Arkiv: A50 Vår saksbehandler: Gro Svarstad/ Bjørn Olsen Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15 Saksnr Utvalg

Detaljer

DNMF går til Unio: Styrker profesjonsarbeidet

DNMF går til Unio: Styrker profesjonsarbeidet DNMF går til Unio: Styrker profesjonsarbeidet 2 DNMF TIL UNIO I 2014 DNMF TIL UNIO I 2014 3 En prosess hvor profesjon er viktig Styret i DNMF har vedtatt å søke om medlemskap i Unio. Unio er den riktige

Detaljer

Handlingsplan 2010-2012

Handlingsplan 2010-2012 IKVO Handlingsplan 2010-2012 Orientering Hvem er vi? Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring (IKVO) er frittstående og uavhengig. Medlemmene er offentlige skoler/virksomheter som organiserer

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse Forord... 5 Fritid i forbindelse med helg og høytid... 6 Søndagsarbeid, Aml 10-10... 7 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8... 7 F1, F2,

Detaljer

Brynhild Totland og Margrethe Steen Hernes

Brynhild Totland og Margrethe Steen Hernes REFERAT RÅDSMØTE Tid og sted: Deltagere: 20.03.2013, Vox, Oslo Benedikte Sterner (LO); Knut Erik Beyer-Arnesen (FFF), Helge Halvorsen (NHO), Kjersti Grindal(NHO), Tine Widerøe (FFF), Aud Larsen (RFF),

Detaljer

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO 1 DET ER MANGE GRUNNER TIL Å BLI MEDLEM I ABELIA 1. BLI EN MER ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER MED BISTAND I HMS, INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV ARBEIDSRETT

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

Grunnkurs i arbeidsmiljø

Grunnkurs i arbeidsmiljø Grunnkurs i arbeidsmiljø Grunnopplæring i arbeidsmiljø er grunnsteinen i HMS opplæringen som ledere, representanter i arbeidsmiljøutvalg, verneombud og andre trenger for å kunne være aktive aktører for

Detaljer

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990 LOVER for NHO SJØFART Vedtatt 31. mai 1990 med endringer av 8. juni 1991, 30. mai 1992, 24. mai 2003, 4. juni 2009, 3. juni 2010, 5. juni 2012 og 30. mai 2013 2 1 NAVN Foreningens navn er NHO Sjøfart.

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Foreningen er en bransjeforening for bedrifter tilknyttet utleie av maskiner og utstyr.

Foreningen er en bransjeforening for bedrifter tilknyttet utleie av maskiner og utstyr. Foreningen er en bransjeforening for bedrifter tilknyttet utleie av maskiner og utstyr. Etablert 16. februar 2006 21 medlemsbedrifter Samlet omsetning for medlemmene: 3,4 mrd i 2010 Tilknyttet Byggenæringens

Detaljer

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS.

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Hvilken rolle kan voksenopplæringen spille for forankring og rekruttering til nye

Detaljer

dumping FAFO Østforum Jeanette Iren Moen

dumping FAFO Østforum Jeanette Iren Moen Tjenestedirektivet og arbeidet mot sosial dumping FAFO Østforum 27.03.07 Jeanette Iren Moen Fellesforbundet kan leve med direktivet så lenge.. direktivet ikke er problematisk for gjennomføring av en sterk

Detaljer

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert!

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert! Til deg som er Lærling - det lønner seg å være organisert! Litt om oss selv Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor, med over 140.000 medlemmer over hele landet. En av våre viktigste

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

HØRING BILAVGIFTER SAKSNR: 2014/479448

HØRING BILAVGIFTER SAKSNR: 2014/479448 Skattedirektoratet att: skd-regelforslag@skatteetaten.no Deres ref: Oslo, 29. juni 2015 Vår ref: Iman Winkelman/ 15-19374 HØRING BILAVGIFTER SAKSNR: 2014/479448 Virke viser til mottatt høringsbrev og høringsnotat

Detaljer

Husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold

Husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 572 Forskrift om Husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon 5. juli

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Årsrapport 2006 Innhold: Forord... s. 3 Kort om RIO... s. 4 Landsstyret... s. 5 Administrasjonen. s. 5 Medlemmer og avdelinger... s. 5 Viktige aktiviteter i 2006,

Detaljer

VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET)

VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET) VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET) Vedtatt på årsmøtet til NLF Arbeidsgiver 2015 1. RETNINGSLINJER I HENHOLD TIL NLFS VEDTEKTER Disse vedtektene er ment å supplere og utdype NLFs vedtekter

Detaljer

REFERAT. Saksliste: fra møte i gjeterhundnemnda onsdag 24. januar 2001. Møtet ble holdt i lokalene til Nsg i Parkveien i Oslo..

REFERAT. Saksliste: fra møte i gjeterhundnemnda onsdag 24. januar 2001. Møtet ble holdt i lokalene til Nsg i Parkveien i Oslo.. REFERAT fra møte i gjeterhundnemnda onsdag 24. januar 2001. Møtet ble holdt i lokalene til Nsg i Parkveien i Oslo.. Disse var med på møtet: Rolf A. Finstad Per Helge Lindholt Knut B. Simensen Bjørn Ola

Detaljer

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005 EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne Adm. direktør Finn Bergesen jr., NHO. Det er en på mange måter uklar debatt vi for tiden opplever om

Detaljer

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke!

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke! Foto: Visit Tromsø-Region Full pakke! Velkommen til NESOs årsmøte i tromsø 14. 16. juni 2013 Foto: Wikimedia Norge Velkommen til NESOs årsmøte! Det er med stor glede jeg inviterer til NESOs årsmøte 2013

Detaljer

VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ).

VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ). VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ). Vedtatt på stiftelsesmøtet 25. mai 1992. Endringer vedtatt på årsmøte 1993, 1994, 1999, 2000 og 2002, 2005, og 2009 og 2012 (Gjelder fra 25.april

Detaljer

Konkurransetilsynets oppfølging av bilbransjen i lys av gruppefritaket Innlegg av direktør Lasse Ekeberg på ABLs jubileumsseminar 30.

Konkurransetilsynets oppfølging av bilbransjen i lys av gruppefritaket Innlegg av direktør Lasse Ekeberg på ABLs jubileumsseminar 30. Konkurransetilsynets oppfølging av bilbransjen i lys av gruppefritaket Innlegg av direktør Lasse Ekeberg på ABLs jubileumsseminar 30. januar 2004 Jeg takker for anledningen til å komme hit på jubileumsseminaret

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene. Medlemskampanje. Følge opp og styrke fylkesavdelingene

Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene. Medlemskampanje. Følge opp og styrke fylkesavdelingene Årsplan 2013 1 Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene Det settes av ressurser til å utvikle opplæringsmateriell og presentasjoner. Eksterne bidragsytere vil bli engasjert for

Detaljer

Samarbeidsavtale om mål og aktiviteter for et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om mål og aktiviteter for et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om mål og aktiviteter for et mer inkluderende arbeidsliv mellom NAV Hordaland og Bergen kommune Overordnede nasjonale mål: Å forebygge sykefravær, øke fokuset på jobbnærværet og hindre

Detaljer

LM-sak 7-11 Samfunnsviternes EVU-tilbud

LM-sak 7-11 Samfunnsviternes EVU-tilbud LM-sak 7-11 Innledning Landsmøtet 2009 vedtok i LM-sak 14-09 at hovedstyret skulle utrede foreningens EVUtilbud. Landsmøtet nedsatte i samme sak en arbeidsgruppe som skulle utrede foreningens EVU- tilbud

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Asgeir Skålholt Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Overgangen mellom utdanning og arbeidsliv Studien Hvordan er egentlig forbindelsene mellom dagens yrkesfagprogrammer og det

Detaljer

Opplæringsplan for NJFF og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for NJFF og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for NJFF og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt som ivaretar: 1. godt samarbeid

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2005 til 2009 drevet aktivt for å øke antallet

Detaljer

Protokoll Styremøte nr 1 2011 Norges Orienteringsforbund

Protokoll Styremøte nr 1 2011 Norges Orienteringsforbund Protokoll Styremøte nr 1 2011 Norges Orienteringsforbund Dato: 14. januar 2011 Sted: Ullevåll stadion Klokken 17.00-20.15 Til stede: Fra styret Fra adm. Elin Sjødin Drange, president Svein Jacobsen, visepresident

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE I NORGES MODELL SPEEDBÅT FORBUND 2000

REFERAT ÅRSMØTE I NORGES MODELL SPEEDBÅT FORBUND 2000 Norges Modell Speed Båt Forbund Side 1 REFERAT ÅRSMØTE I NORGES MODELL SPEEDBÅT FORBUND 2000 Sted: Tønsberg Dato: 12 februar 2000 Tilstede: Forman: Vestfold Heatracing: Roger Josefsen (RJ), Roger Sandåker

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Tavleforum 11.sept.2012

Tavleforum 11.sept.2012 Velkommen til Program: Tavleforum 11.sept.2012 Clarion Hotel Bergen Airport, Bergen 09.30 Registrering med kaffe 10.00 Tavleforeningen informerer Litt om Tavleforeningen og pågående prosjekter? Hans-Petter

Detaljer

Fellesforbundets krav til revisjon av Avisoverenskomsten

Fellesforbundets krav til revisjon av Avisoverenskomsten Tariffrevisjonen 2014 Fellesforbundets krav til revisjon av Avisoverenskomsten Fellesforbundets forhandlingsutvalg Knut Øygard forhandlingsleder, Fellesforbundet Tone Granberg Løvlien klubbleder, Dagbladet

Detaljer

Årsmelding 2009. Norges Bilbransjeforbund

Årsmelding 2009. Norges Bilbransjeforbund Årsmelding 2009 Norges Bilbransjeforbund Innhold 1. Milepæler i 2009 side 3 2. Organisasjon side 4 3. Bransjeseksjonen side 5 4. Arbeidsgiversaker/forhold side 10 5. Kompetanseseksjonen side 10 6. HMS

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

Vedtekter for NHO Service

Vedtekter for NHO Service Vedtekter for NHO Service VEDTATT 30.MAI 1989, REVIDERT 29. MARS 1990, REVIDERT 18. MARS 1991, REVIDERT 25. MARS 1992, REVIDERT 16. MARS 1993, REVIDERT 14. MARS 1994, REVIDERT 28. MARS 1995, REVIDERT 22.

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. Intensjonsavtalens mål Utviklingen de senere år med at stadig flere går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er ikke til det beste verken

Detaljer

FELLESFORBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2014

FELLESFORBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2014 FELLESFORBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2014 Overlevert 18. mars klokken 10.00 FELLESFORBUNDETS FORHANDLINGSUTVALG Clas Delp Tore Skjelstadaune Elin Karlsen Djevat Hisenaj Torunn Ægisdottir

Detaljer

KURSKATALOG. Sjåførkompetanse AS

KURSKATALOG. Sjåførkompetanse AS KURSKATALOG Sjåførkompetanse AS 2010 Sjåførkompetanse AS Oslo Transportservice (OTS), Transportformidlingen (TF), Transportsentralen Lillestrøm (TSL), Transportsentralen Asker og Bærum (TAB) og Transportsentralen

Detaljer

Arbeid som utføres i arbeidstakers hjem

Arbeid som utføres i arbeidstakers hjem Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 571 Forskrift om Arbeid som utføres i arbeidstakers hjem Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon 5. juli 2002, nr. 715. Endret ved

Detaljer

Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14.

Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14. Høringsforslag SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJERFOR ALSTAHAUG KOMMUNE Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14. Innholdsfortegnelse Formål... 3 Omfang... 3 Aktivitet.... 4 SENIORPOLITIKK

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune /14 Hovedarbeidsmiljøutvalget Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune KJVO ESARK-038-201110374-16 Hva saken gjelder: Bergen kommune har siden 15. januar 2011 hatt en konsernovergripende

Detaljer

HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet. Velkommen til HMS KURS

HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet. Velkommen til HMS KURS HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet Velkommen til HMS KURS HØST 2011 40 timers kurs KURS MÅLGRUPPE TIDSPUNKT STED PRIS Grunnopplæring i arbeidsmiljø 4 dager + oppgave Kursets innhold: Arbeidsmiljølovens

Detaljer