MILJØSTRATEGI FOR BRATSBERG GRUPPEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MILJØSTRATEGI FOR BRATSBERG GRUPPEN"

Transkript

1 Miljø MILJØSTRATEGI FOR BRATSBERG GRUPPEN Januar 2014

2 Denne rapporten er utarbeidet av Bergfald Miljørådgivere på vegne av Bratsberg Gruppen. Skien, januar Bratsberg Gruppen Ferjegaten 5, N-3921 Porsgrunn Telefon: Bergfald Miljørådgivere Kongens gate 3, 0153 Oslo Telefon: MILJØMERKET 07 OSLO Denne trykksaken er Svanemerket. Trykket av 07 Oslo. Bratsberg Gruppen er i prosess med å bli sertifisert som Miljøfyrtårn.

3 INNLEDNING : Bratsberg Gruppen er en ledende utvikler av bynære bolig- og næringsområder med fokus på bl.a. Grenlandsregionen. Gruppen består av flere utviklings- og utbyggingsselskaper, herunder Bratsberg Eiendom AS, Porselensfabrikken Eiendom AS, Klosterøya Utvikling AS og Porsgrunn Bolig AS. Gruppen eier og forvalter egne næringsbygg. Bratsberg Gruppen vil være en pådriver for å utvikle trivelige og miljøvennlige prosjekter. Bratsberg Gruppen er en av de første aktørene innen eiendomsutvikling som har med klimatilpasning og reduksjon av klimagassutslipp fra bygg i sin miljøstrategi. I tillegg er det viktig å begrense bruk av materialer som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer i byggeprosjekter. For våre kunder er fokus på arealeffektivitet grunnlaget for optimale leiekostnader. Miljøstrategien inneholder selskapets miljømål og hvordan disse oppnås innenfor satsningsområdene: 1. Bærekraftig eiendomsutvikling, 2. Transport, 3. Energibruk, 4. Materialbruk, 5. Forbruk og avfall og 6. Interne miljøtiltak. Bratsberg Gruppen ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling i Grenland i tråd med Regionalplan for samordnet areal og transport i Grenland samt Bypakke Grenland. Vi vil bidra ved å velge attraktive løsninger for våre kunder, bedrifter og boligkjøpere. Gjennom utvikling av eiendommer som fremmer miljøvennlig transport, trafikksikkerhet, god folkehelse og god samfunnsøkonomi bidrar vi til langsiktig bærekraft. Gjennom samarbeid med andre private aktører, ulike offentlige forvaltningsnivåer og på tvers av kommune grensene ønsker vi å bidra til å styrke regionen som attraktivt etableringssted for nye virksomheter. Gruppens miljøstrategi ligger til grunn ved utvikling og utbygging av våre nærings- og boligprosjekter. 3

4

5 INNHOLD bmiljø Ê Ê Ê Ê! Innledning Bærekraftig eiendomsutvikling Transport Energibruk Materialbruk Forbruk og avfall Interne miljøtiltak

6 Miljø 1. BÆREKRAFTIG EIENDOMSUTVIKLING Utvikling, utbygging og drift av eiendommer, har stor betydning for klimagassutslipp, trafikkbelastning, biologisk mangfold, lokal og regional verdiskapning, samt allmenn helse og trivsel. Bratsberg Gruppen ønsker å tilrettelegge for muligheten til å velge miljøvennlige løsninger, og dermed redusere miljøbelastning og det økologiske fotavtrykket fra eiendommene og de som har sitt daglige virke der. VISJON Bratsberg Gruppen skal bidra til å redusere regionens økologiske fotavtrykk ved å være ledende når det gjelder gjennomføring av miljø- og klimahensyn i sine utbygginger og i drift av eiendommer. Bratsberg Gruppen skal anses som en bærekraftig og miljøvennlig eiendomsutvikler. OVERORDNET MÅL Bratsberg Gruppen skal være ledende på å tiltrekke seg næringsvirksomheter og andre aktører som vektlegger bærekraft og miljøvennlige løsninger. Gjennom å vektlegge miljøvennlig utbygging og drifting av eiendommene, arkitektur, klimatilpasning, brukernes trivsel og grønne uteområder, skal Bratsberg Gruppen realisere sitt overordnede mål.

7 1.1 LANGSIKTIGE MILJØMÅL 2023 Bratsberg Gruppen har redusert sine klimagassutslipp. Bratsberg Gruppen har redusert sitt økologiske fotavtrykk. Alle leietakere bør ha innført miljøledelsessystemer. 1.2 KORTSIKTIGE MILJØMÅL Gjennomført minimum 4 karbonbindende og trivselsskapende tiltak innen Gjennomført minimum 2 klimagassreduserende tiltak innenfor hvert satsningsområde både på Klosterøya og Porselensfabrikken. BREEAM-sertifisere Klosterøya og Porselensfabrikken dersom en vurdering viser at dette er relevant. 1.3 AKTIVITETER Tilrettelegge for at leietagerne kan leve et mer miljøvennlig liv ved å stimulere til Miljøfyrtårnsertifisering av leietakernes virksomheter. Beregne klimagassutslippene fra Bratsberg brygge, Porselens fabrikken og Klosterøya. Kartlegge og gjennomføre de mest kostnadseffektive klimagassreduserende tiltak på Klosterøya og Porselensfabrikken Beregne det økologiske fotavtrykket til Klosterøya og Porselensfabrikken. Kartlegge karbonbindene og klimatilpasningstiltak som samtidig fører til økt trivsel på Klosterøya og Porselensfabrikken samt gjennomføre flere av disse. Styrke miljøsamarbeidet med andre offentlige og private aktører mht gjennomføring og finansiering av tiltak som stimulerer til klima- og miljøvennlig liv. Tilrettelegge for Grønn innovasjon gjennom samlokalisering av ulike arbeidsmiljøer. Vurdere BREEAM-sertifisering av Klosterøya og Porselensfabrikken. 7

8 2. TRANSPORT b God tilgjengelighet gjennom tilrettelegging for kollektiv transport, fotgjengere og syklister samt tidsriktige parkerings løsninger, er viktig for eiendommenes attraktivitet. Dette vil samtidig bidra til redusert miljøbelastning. Nærhet til sentrum og et godt kollektivsystem, kombinert med tilrette legging for gående og syklende og bruk av nullutslippsbiler, kan redusere klimagassutslippet fra transport knyttet til bruken av et bygg med 60 prosent. Bratsberg Gruppen ønsker å svare på transportbehovene til våre leietakere ved å kombinere gode og tidsriktige parkerings løsninger med tiltak for økt bruk av nullutslippsbiler og kollektiv transport samt god tilgjengelighet for syklende og gående.

9 2.1 LANGSIKTIGE MILJØMÅL 2023 Gjøre det attraktivt for brukerne av eiendommene å benytte alternative transportformer fremfor fossildrevet bil til og fra eiendommene, og dermed redusere negative miljøeffekter fra transport. 2.2 KORTSIKTIGE MILJØMÅL Etablere 10 ladepunkter for elbil, hvorav to er hurtigladere. Sørge for garderobefasiliteter for leietakere som ønsker dette. Vektlegge gode gang- og sykkelforbindelser til viktige offentlige områder og kollektivknutepunkter. Ferdigstille gang og sykkelforbindelsene på Klosterøya og Porselensfabrikken. Etablere attraktiv og trygg sykkelparkering. Tilrettelegge for omkledning og dusjmuligheter for næringsleietakere. Parkeringsplasser skal i hovedsak lokaliseres slik at de minimerer unødvendig kjøring på eiendommene. 2.3 AKTIVITETER Utarbeide mobilitetsplaner for Klosterøya og Porselensfabrikken. Etablere hurtigladere og ladepunkter for elbil på Klosterøya og Porselensfabrikken. Etablere attraktiv og trygg sykkelparkering på Klosterøya og Porselensfabrikken inne/ute. 9

10 3. ENERGIBRUK Energibruk i bygg utgjør ca 40 % av Norges totale energiforbruk og reduksjon i dette er av stor betydning for å løse miljø- og klimautfordringene. Åtte av ti bedrifter mener det er viktig at bygget de leier er energi effektivt. Nesten halvparten oppgir lavere driftskostnader som hovedårsaken. 41 % viser til omdømme, samfunnsansvar og miljøbevissthet. Bratsberg Gruppens ambisjon er at energibruken i bygninger skal reduseres kraftig.

11 3.1 LANGSIKTIGE MILJØMÅL 2023 Alle nybygg skal tilstrebes å være energipositive fra og med Redusere energibruken gjennom implementerte sparetiltak i eksisterende bygningsmasse/bygg. 3.2 KORTSIKTIGE MILJØMÅL Implementere prosedyrer for å sikre optimal energibruk i nybygg og ved totalrehabilitering innen Redusert energibruken med 20 % i eksisterende bygg. Ingen bruk av olje, gass- eller elektrokjeler som primæroppvarmingskilde på eiendommene innen for leie taker til å bidra til nødvendige energisparende tiltak i eksisterende bygg. Alle Bratsberg Gruppens nybyggprosjekter skal redusere og dokumentere byggets totale klimagassutslipp fra energibruk, materialbruk og lokalisering/transport. De beste prosjektene skal strekke seg til 50 % reduksjon. Fase ut gass som primæroppvarmingskilde på Klosterøya. Vurdere og eventuelt implementere nytt energioppfølgingssytem (EOS) og målesystem. Koble alle byggene på Klosterøya til fjernvarme. Gjennomføre ENØK analyser på eksisterende bygningsmasse, der også ventilasjonsanlegg og varmtvannforbruk inngår. Alle bygg på Klosterøya er tilkoblet fjernvarme. 3.3 AKTIVITETER Vurdere å tilby såkalte «grønne tilleggsavtaler», som gir leietakerne et større ansvar for energieffektiv bruk av bygget. Igangsette og evaluere 2 5 forsøk med «Grønne tilleggsavtaler» som skal gi insentiver 11

12 4. MATERIALBRUK Bygninger er sammensatt av mange ulike komponenter og stoffer. Innovasjon, utvikling og nye byggemetoder har ført til at det stadig kommer nye produkter på markedet. Bygg- og eiendomssektoren er den største forbrukeren av material ressurser i Norge med omtrent 40 %. Den teknolog iske utviklingen har ført til stor vekst i antall produkter og materialtyper. I dag bruker næringen ca forskjellige produkter hvorav mange inneholder helse- og miljø-farlige stoffer. Bratsberg Gruppen har kontinuerlig fokus på å erstatte helseog miljøfarlige stoffer i produkter som inngår i våre bygg og på å ta i bruk materialer som håndterer klimaendringene på en tilfredsstillende måte.

13 4.1 LANGSIKTIGE MILJØMÅL 2023 Søke å minimere klimagassutslipp fra alle nybygg. Minimere bruken av materialer fra knappe og ikke fornybare ressurser. 4.2 KORTSIKTIGE MILJØMÅL Alle nybygg har dokumentert sine klimagassutslipp. Alle nybygg har satt krav til dokumentasjon som EPD* til de 10 mest brukte produktene. Legge miljødokumentasjon til grunn for valg av produkter. Vurdere å ta i bruk grønne tak der det er hensiktsmessig. *Environmental Product Declaration, en miljødeklarasjon som på en objektiv måte fremstiller miljøprofilen til et produkt. En EPD vil vise klimagassutslippet til et produkt i et livsløpsperspektiv. Klimagassregnskap.no fra Statsbygg er godkjent av BREEAM Redusert bruken av produkter som inneholder helse- og miljøskadelige stoffer. 4.3 AKTIVITETER Ta i bruk metaller og materialer med høy resirkuleringsgrad. Redusere bruk av materialer fra knappe og ikke fornybare ressurser. Tropisk trevirke og trevirke fra ikke bærekraftig skogsdrift skal ikke benyttes. Tegne medlemskap i Norwegian Green Building Council (NGBC). Stille krav til dokumentasjon av samlet miljø belastning på produkter. 13

14 Ê Ê 5. FORBRUK OG AVFALL Forbruk bidrar til store klimagassutslipp både i forhold til produksjon, transport og avfallsmengder. Nye former for gjenbruk og økt gjenvinning er med på å redusere avfallsmengdene. Innføring av miljøledelsessystemer, miljøhensyn i anskaffelser og tilrettelegging for at leietagere kan gjennomføre sine aktiviteter på miljøvennlige måter vil redusere miljøbelastningen. Avfall fra rehabilitering, riving og nybygging av bygninger utgjør 18 % av de totale avfallsmengdene i Norge. Bygging, rehabilitering og riving førte til 1,9 millioner tonn avfall i Dette er en økning på 18 prosent fra Å redusere disse avfallsmengdene er både kostnadsbesparende og et viktig miljøaspekt. Tradisjonell avfallshåndtering fra nærings- og boligbygg gjennom bruk av avfallsdunker m.v. er ofte arealkrevende og skjemmende for miljøet. Ved å legge infrastruktur for avfalls innsamling under bakken kan man skape bedre løsninger og triveligere uteområder.

15 5.1 LANGSIKTIGE MILJØMÅL 2023 Gjennom krav til entreprenører påse at kildesortering på våre byggeplasser er på over 85 %. 5.2 KORTSIKTIGE MILJØMÅL På Klosterøya og Porselensfabrikken er det etablert tilgjengelige og attraktive gjenbruks- og avfallsordninger. Kildesortering på byggeplass ligger over det nasjonale kravet på 60 %. Tilrettelegge for gjenbruk av materialer under rehabilitering og bygging av nye bygg. Innhente erfaringstall fra avfallsmengder og gjenbruksmateriell fra rehabiliteringsog nybyggprosjekter. Revidere selskapets anskaffelsesrutiner og miljøkrav. Vurdere samarbeid med Kreativt Gjenbrukssenter i Grenland. Bratsberg Gruppen stiller miljøkrav i alle sine anskaffelser. 5.3 AKTIVITETER Tilrettelegge for at leietagerne kan leve et mer miljøvennlig liv gjennom blant annet tilgjengelige og attraktive gjenbruks- og avfallsordninger. Utarbeide avfallsplaner for drifting av alle eiendommene og byggene. Ta i bruk nedgravde avfallscontainere. Bli medlem av Grønt punkt. Stille gjennomgående krav til produkt- og tjenesteleverandører om medlemskap i Grønt punkt og andre relevante returordninger. 15

16 6. INTERNE MILJØTILTAK! For at en miljøsatsing skal ha verdi og være troverdig er egne miljøtiltak avgjørende. En systematisk og tydelig satsing på miljø internt i Bratsberg Gruppen, vil bidra til økt kunnskap og engasjement hos egne ansatte. Målet er å gjøre det lett og enkelt for de ansatte å ta grønne valg i arbeidshverdagen innen energibruk, innkjøp, forbruk og tjenestereiser. Bratsberg Gruppen har allerede iverksatt enkelte miljøtiltak slik som tilkobling til fjernvarme, ventilasjons- og klimaanlegg er tilpasset arbeidssyklus og selskapet er medeier i en felles elsykkelpool på Klosterøya. Kildesortering av papir er igangsatt.

17 6.1 LANGSIKTIGE MILJØMÅL 2023 Bratsberg Gruppens interne virksomhet skal være minst like god på miljø som våre beste leietakere i KORTSIKTIGE MILJØMÅL Bratsberg Gruppen skal være Miljøfyrtårnsertifisert innen utgangen av Arbeidsreiser skal foregå på en miljøvennlig måte eller begrenses. Tilrettelegge for de ansatte å ta «grønne valg» ved for eksempel å etablere attraktive sykkelfasiliteter, ha elbil som firmabil, ha attraktive ordninger for kildesortering og gjenbruk, installere «follow me» på printeren, og ta i bruk videokonferanse. 20% av arbeidsreisene foregår ved bruk av nullutslippsbiler, kollektiv eller sykkel. Energiforbruket i selskapets lokaler har blitt redusert med 20 %. Redusert forbruket av miljø- og helseskadelige produkter. 6.3 AKTIVITETER Gjennomføre Miljøfyrtårnsertifisering av egen virksomhet Redusere energibruken i Bratsberg Gruppens lokaler som vi kan påvirke selv. Bruke energieffektive produkter med minimalt inn hold av helse- og miljøskadelige stoffer, fortrinnsvis miljømerkede produkter. 17

18

19

20 Bratsberg Gruppen Ferjegaten 5, N-3921 Porsgrunn Telefon: / / MILJØMERKET 07 OSLO

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport

Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport 2012 2013 Innhold Ansvarlig utgiver Aspelin Ramm Eiendom AS Maridalsveien 13E Postboks 389 Sentrum 0102 Oslo Telefon:

Detaljer

Din lokale klimapolitikk kan være med på å skape lavutslippssamfunnet!

Din lokale klimapolitikk kan være med på å skape lavutslippssamfunnet! Din lokale klimapolitikk kan være med på å skape lavutslippssamfunnet! 1 Fossilfrie investeringe r Klimasmart planlegging from www.fl aticon.com Klimatilpasning Grønt nærings liv og grønne job ber tenke

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Avfallsmengder: NTNU skal redusere avfallsmengden med 15 % i forhold til 2011-nivå og samtidig øke sorteringsprosenten til 85 % innen 2020.

Avfallsmengder: NTNU skal redusere avfallsmengden med 15 % i forhold til 2011-nivå og samtidig øke sorteringsprosenten til 85 % innen 2020. 1 av 6 Eiendomsforvaltningen GSK / LBU NTNUs Miljøambisjon Miljømål Målene bygger på føringer fra NTNUs strategi 2011 2020, og er utviklet i samarbeid med driftsavdelingen, eiendomsavdelingen, innkjøpsseksjonen

Detaljer

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020 Visjon, mål og tiltak Innholdsfortegnelse Energi- og Klimaplan Klæbu kommune INNLEDNING...3 SAMMENDRAG...4 KLIMA OG ENERGISTATUS FOR KLÆBU KOMMUNE...5 1 VISJON...8

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn

Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn Dette er en foreløpig utgave ekskl. revisors rapport. Årsrapport 2012 er opprinnelig publisert for webvisning, og kan sees på aarsrapport.miljofyrtarn.no Årsrapport

Detaljer

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Hoveddel/tiltaksdel Vedtatt i kommunestyret 20.sept. 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan... 4 3 Gjennomføring...

Detaljer

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant Miljørapport 212 Miljøarbeidet i Helse Bergen Miljøsertifisert etter ISO 141 standarden høsten 213 Målet med å gi ut miljørapporten er å presentere miljøresultater og informere om satsningsområder i foretakets

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen 2007-2012 Forord Foreliggende Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall viser byggenæringens

Detaljer

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport FOTO FREDRIK MYHRE OG GLENN RØKEBERG Innhold for arv og miljø dialog og åpenhet kollektiv drivkraft miljøvennlig jernbanedrift 46-50 51-53 54-58 59-65 motiverte medarbeidere sikker reise etiske normer

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING.

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 2 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 3 06 14 26 28 46 64 88 96 DETTE ER

Detaljer

KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER

KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER 1. Innledning KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER Utgangspunktet for planarbeidet er at Norge gjennom Kyoto-protokollen, med utgangspunkt i utslippsberegninger for året 1990, har forpliktet

Detaljer

SKOG22. Rapport: BYGG SKOG22. RAPPORT: ARBEIDSGRUPPE BYGG BYGGEVARER TREMEKANISK

SKOG22. Rapport: BYGG SKOG22. RAPPORT: ARBEIDSGRUPPE BYGG BYGGEVARER TREMEKANISK SKOG22 Rapport: BYGG SKOG22. RAPPORT: ARBEIDSGRUPPE BYGG BYGGEVARER TREMEKANISK Innhold I. VISJON... 2 II. NÆRINGSMULIGHETER, UTFORDRINGER,INNOVASJONS- OG FoU-BEHOV... 3 III. TEMAER... 4 1. Rammebetingelser

Detaljer

fremtidens by Rehabilitere eller bygge nytt? Vi gir bygninger liv

fremtidens by Rehabilitere eller bygge nytt? Vi gir bygninger liv Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Vi gir bygninger liv Spikerverket Egmonts nye lokaler er miljøvennlige og visuelle Fytosanering Slik blir du kvitt forurensede masser BREEAM og EPD Finn ut

Detaljer

MILJØLEDELSE I BYKOMMUNER. En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer

MILJØLEDELSE I BYKOMMUNER. En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer Miljøledelse i bykommuner En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer 1 Miljøledelse i bykommuner En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

arkitektur.nå Norsk arkitekturpolitikk

arkitektur.nå Norsk arkitekturpolitikk August/2009 Utgitt av: Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 OSLO - www.regjeringen.no/nb/dep/kkd - Redaksjon: Kultur- og kirkedepartementet Design & Art Direction: YourFriends - Bildebehandling:

Detaljer

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1. Innledning 3 2. Internasjonal klimapolitikk 6 3. Energi 11 4. Urbanisering og byutvikling 19 5. Transport 23 6. Økonomi, næringsliv og kunnskap 29 7. Naturvern 36 2 Solidaritet

Detaljer

Miljøanskaffelser i EB

Miljøanskaffelser i EB Kvalitetssystem Energiselskapet Buskerud AS KS Område: Innkjøp Ansvarlig: Kristin Eliassen Opprettet: 14.07.09 KS Hovedprosedyre: Miljøanskaffelser i EB Godkjent: KE / Godkjent: KS Rutine: IFS

Detaljer

Asker kommunes energi- og klimaplan 2013 2030 DEL 2: FAKTAGRUNNLAG

Asker kommunes energi- og klimaplan 2013 2030 DEL 2: FAKTAGRUNNLAG Asker kommunes energi- og klimaplan 2013 2030 DEL 2: FAKTAGRUNNLAG Denne delen av energi- og klimaplanen gir en status på energibruk, klimagassutslipp og klimatilpasning i Asker kommunes virksomhet og

Detaljer

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp Klimavennlig kommune Håndbok for reduserte klimagassutslipp Innhold Klimaendringene er her! 3 Hva er klimaendringer 4 Konsekvenser av et klima i endring 4 Hvor kommer utslippene fra? 5 Løsningene finnes

Detaljer

Klimaproblemet og bankenes tilpasning

Klimaproblemet og bankenes tilpasning Vestlandsforsking-rapport nr. 2/2009 Klimaproblemet og bankenes tilpasning Johannes Idsø Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal Tlf.: 906 33 600 Faks: 947 63 727 side 2 Vestlandsforsking rapport Tittel

Detaljer

AKERSHUS FYLKESPROGRAM

AKERSHUS FYLKESPROGRAM AKERSHUS FYLKESPROGRAM 2015-2019 INNHOLD Et grønt Akershus 3 Hva er grønn politikk? 3 Utviklingen av et grønt Akershus 5 Politikkområder 8 1. Etisk handel og miljøvennlig forbruk 8 2. Avfall og ressurser

Detaljer

Forretningsmessig samfunnsansvar. Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002

Forretningsmessig samfunnsansvar. Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002 Forretningsmessig samfunnsansvar Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002 Forretningsmessig samfunnsansvar 2003-2004 Nøkkeltall Antall ansatte 1 361 Kundefond livsforsikring 102,4 mrd Øvrig midler

Detaljer

NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION

NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION State of the Nation 2015 INNHOLD Forord Norges ryggrad s. 3 Metode s. 6 Scenarier for Norge 2050 s. 9 Sammendrag s. 12 Kommunale

Detaljer

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder 48/2013 RAPPORT Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder Forord Tiltaksveilederen er utarbeidet av Miljødirektoratet i samarbeid med Vegdirektoratet, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og kommuner på bakgrunn

Detaljer

Fra avfall til ressurs

Fra avfall til ressurs Strategi Fra avfall til ressurs Avfallsstrategi 2 Strategi Fra avfall til ressurs Avfallsstrategi Foto: Tarjei E. Krogh - Samfoto - NTB scanpix 4 Innhold 1 Sammendrag.........................................................8

Detaljer

Innhold Vår tids største utfordring

Innhold Vår tids største utfordring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Innhold Innhold... 1 Vår tids største utfordring... 1 1. En global

Detaljer