Rev. 9 Dato 1. mars 2012 IK/PERSONAL-BOK FOR. Leithe & Christiansen AS Side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rev. 9 Dato 1. mars 2012 IK/PERSONAL-BOK FOR. Leithe & Christiansen AS Side 1"

Transkript

1 IK/PERSONAL-BOK FOR Leithe & Christiansen AS Side 1

2 A ADMINISTRATIV DEL A.1 INNLEDNING/ORIENTERING INNHOLDSFORTEGNELSE OVER IK-BOKA FOR LEITHE & CHRISTIANSEN AS A.1.1. PRESANTASJON A.1.2. FORMÅL OG HENSIKT A.1.3. ANSVARLIG A.1.4. OMFANG/STRUKTUR A.1.5. DISTRIBUSJON TIL ANSATTE A.1.6. VEDR. BRUK AV IK-SYSTEMET A.1.7. VEDR. PROSJEKTARBEID A.2 ORGANISERING A.2.1. BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN A.2.2. ORGANISASJONSKART A.2.3. STILLINGSBESKRIVELSE A.3. MÅLSETTING OG STRATEGI A.4. HMS/IK (KVALITET) A.4.1 KRAV, LOVER OG FORSKRIFTER A.4.2 AKTIVITETER FOR Å IVARETA KRAV, LOVER OG FORSKRIFTER PÅ PROSJEKTER MOT DLE/DSB. A.4.3 RUTINE FOR AJOURHOLD AV OPPLYSNINGER MOT DSB A.4.4 RUTINE FOR INNKJØP OG OMSETNING AV ELEKTRISKE PRODUKTER A.4.5 KONTROLLSKJEMAER FOR HMS A.4.6 AVVIKSBEHANDLING A.4.7 IK ÅRSMØTE A.4.8 INTERN GJENNOMGANG AV IK-SYSTEMET A.5. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER A.5.1 BEREDSKAP-BRANN OG ULYKKER A.5.2 HMS-GJENNOMGANG A.5.4 VERNEUTSTYR, 1000V OG UTSTYR SOM BRUKES A.5.5 BEHANDLING AV AVFALL/SPESIALAVFALL A.5.6 INNKJØP, MOTTAK OG LAGRING AV VARER OG TJENESTER. A.5.7 OPPLÆRING OG KURS A.5.8 ARKIV ANSATTE A.5.9 BEDRIFTSHELSETJENESTE A.5.10 ARBEIDSREGLEMENT / PERSONALRUTINER M.M. Leithe & Christiansen AS Side 2

3 B OPERATIV DEL B.1 PRODUKSJON B.1.1. PROSEDYRESAMLING FOR RISIKOFYLT ARBEID O.A.. B.1.2. SPESIFIKASJONSSAMLING B.2 SKJEMAER B.2.1. JOBBSKJEMAER I DET DAGLIGE B.2.2. PERSONALSKJEMAER DET RESTERENDE ER KUN I DEN ORIGINALE IK-BOKA: C DOKUMENTERENDE DEL C.1 RAPPORT, ÅRLIG KARTLEGGING AV HELSE, MILJØ OG SIKKERHET C.2 RAPPORT FRA HALVÅRLIGE VERNERUNDER BYGGEPLASSER C.3 ANNEN LØPENDE ORIENTERING C.3.1 SYKEFRAVÆR C.3.2 PERSONSKADER C.3.3 MATRIELLE SKADER C.4 BEDRIFTSHELSETJENESTENS ÅRLIGE RAPPORT C.5 AVVIKSRAPPORTER C.6 GRUNNLAGSDOKUMENTASJON C.6.1 ERKLÆRINGSSKJEMA PÅ MOTTATT IK-BOK C.7 C.8 CV OVER ANSATTE OG KURSDELTAKERLISTER C.9 AUTORISASJONER SOM BEDRIFTEN INNEHAR C.10 Leithe & Christiansen AS Side 3

4 A ADMINISTRATIV DEL A.1 INNLEDNING/ORIENTERING A.1.1 PRESENTASJON Leithe & Christiansen AS skal være en lønnsom bedrift og bli sett på som en attraktiv arbeidsplass. L&C skal være en ledende aktør i bransjen, langt fremme faglig sett på områder som er satsningsområder, og toneangivende i kraft av sin posisjon, holdning, kvalitet og størrelse. Ledelsen forplikter seg til å bevisstgjøre alle medarbeidere på kvalitet og etablerte rutiner. Medarbeidere skal til enhver tid komme med forslag/input på ting som angår deres hverdag på HMS og annet. L&C skal sørge for at den enkelte har den kunnskap og de hjelpemidler som den ansatte har behov for i sitt daglige virke. L&C kjernevirksomhet er sterk, svakstrøms-installasjoner og sikkerhet. Medarbeidere i alle ledd skal ut i fra den enkeltes forutsetning tilstrebe og få faste kunder, store som små, for derigjennom å sikre en størst mulig fast kundekrets, og stabil ordremengde samt trygge arbeidsplasser for bedriften. A.1.2 FORMÅL OG HENSIKT Leithe & Christiansen AS har innført et IK-system for å sikre helse, miljø og sikkerhet (HMS) for de ansatte og omgivelsene. Hovedhensikten er å forebygge personskader, branntilløp og utstyrsskader, i egen bedrift og hos våre kunder. Formålet med boka er å beskrive hvordan HMS-arbeidet skal utføres i bedriften og hensikten er å komme frem til forebyggende og forbedrende tiltak når det gjelder helse, miljø og sikkerhet i det daglige arbeidet. Et IK-system er systematiske tiltak som skal sikre og dokumentere at aktivitetene utøves i samsvar med krav fastsatt i eller medhold av lov eller forskrifter, samt bruk av fornuft. Kravet om innføring av IK i virksomhetene er omfattet av forskriften, er erkjennelse om at til tross for innføring av en rekke lover og forskrifter som retter seg mot sikkerhet og miljø, skjer det fortsatt ulykker. Internkontroll skal organiseres som et styringssystem, enten frittstående eller som del av et utvidet kvalitetssystem, etter hva som passer den enkelte virksomhet best. Vi har valgt et frittstående IK-system og KS-system i L&C. Bøkene utfyller hverandre på noen punkter. Sammendrag Firmaet ser på sine ansatte som bedriftens viktigste resurs. Vår virksomhet og våre prosjekter skal derfor planlegges og gjennomføres slik at skade eller sykdom unngås og slik at alle arbeidstakere etter endt arbeidsdag kan komme hjem med liv og helse i god behold. Leithe & Christiansen AS Side 4

5 A.1.3 ANSVARLIG Daglige leder (DL) er ansvarlig for IK i bedriften. IK-systemet er delt i følgende områder med angitt ansvarlige. IK-OMRÅDE KONTOR LAGER PROSJEKT SERVICE IK-BOKA SIKKERHET Regns.ansv. DL PL//BAS/HVOB PL/montør DL BRANNVERN Regns.ansv. DL PL//BAS/HVOB PL/montør DL ARBEIDSMILJØ Regns.ansv. DL PL//BAS/HVOB PL/montør DL FØRSTEHJELP Regns.ansv. DL PL//BAS/HVOB PL/montør DL PL=Prosjektleder, BAS=basmontør på prosjektet og HVOB=hovedværenombud. Ansvar er i samme rekkefølge PL, BAS og HVOB Alle ansatte får en orientering om IK-systemet, dvs: - Bedriftens målsetting vedr. sikre arbeidsplasser og reduserte driftskostnader ved å tilrettelegge for: - redusert sykefravær hvert år - ingen arbeidsulykker - ingen branntilløp - ingen forurensning - ingen belastningsskader - økt trivsel Den ansatte er ansvarlig for: - å ta opp aktuelle/mulige HMS-problemer uoppfordret, skriftlig ved bruk av "avviks-skjema" - kjenne til hvordan bedriftens IK-system fungerer. A.1.4 OMFANG/STRUKTUR Denne IK-boka er for å ivareta helse, miljø og sikkerhet i vår egen bedrift og ute hos våre kunder ved at alt arbeid som blir utført av LC blir forskriftsmessig/faglig godt utført, kvaliteten på arbeidene blir ivaretatt i bedriftens KS-bok, ang. produksjon- og sluttkontroller. Ansvar og hvordan dette utføres er beskrevet nærmere i kap. A.4.1. I tillegg er byggherrer ansvarlig for Helse, miljø og sikkerhet gjennom Byggherreforskriften. A.1.5 DISTRIBUSJON TIL ANSATTE IK-boka blir fra Rev.8 lagt ut på bedriftens intranett. Ved endringer blir det sent ut info på SMS/mail til ansatte. Nyansatte får info om hvor de finner boken, og skal lese den i løpet av de første 14. dager og bekrefter dette på eget skjema. Leithe & Christiansen AS Side 5

6 A.1.6 VEDR. BRUK AV IK-SYSTEMET Omerådeansvarlige på tabellen på foregående side skal sørge for: - Ajourføring av IK-skjemaene for det aktuelle område - Nødvendig veiledning/opplæring iht. aktuelle HMS-tiltak. -Bedriftsinternkontroll iht. IK-skjemaene 1g. om året i januar mnd.. Alle spesifiserte tiltak kontrolleres og IK-skjemaet undertegnes nederst med kopi til DL. Dette gjennomgåes i bedriftens årlige AMU-møte, hvor eventuelle tiltak fattes ut fra foregående års avviksskjemaer. Eventuelle avvik noteres på IK-avviksskjemaet (kopi til DL), og følges opp av IK-ansvarlig inntil ordnet. Leithe & Christiansen AS Side 6

7 A.1.7 VEDR. PROSJEKTARBEID Bedriften har ansvar for sine montører på de forskjellige prosjekter. Der hvor det skal jobbes med spenning på eller spenning i umiddelbar nærhet skal «forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg» (FSE) følges. Det er bedriften, montøren og oppdragsgiveres ansvar at dette følges. Bedriften må informere oppdragsgiver om denne forskrift. Nærmere om dette les under kap. B. Det skal finnes tilstrekkelige retningslinjer med nødvendige sikkerhetstiltak på det enkelte prosjekt for å ivareta medarbeiderens sikkerhet. Dette må samordnes med hovedentreprenøren vernerunder og av L&C. LC har utarbeidet et eget skjema «Risikovurdering før oppstart av oppdrag på anlegg», er vedlegg til denne bok. Der hvor ingen entreprenørbedrift skiller seg ut som hovedentreprenør, må entreprenørene seg imellom, sette opp en avtale om utnevnelse av hovedansvarlig, verneombud, samt vernerunder minimum hver 14. dag. Basmontørene bruker bedriftens eget IK-skjema (PROSJEKT), hvis ikke hovedentreprenør står ansvarlig for værnerunder. I de tilfeller andre står ansvarlig for værnerunder, deltar basmontør på LC s vegne. Der hvor tiltakene er mangelfulle må dette tas opp med prosjektleder, DL/hovedværneombud i bedriften. Ved prosjekter som har en varighet på 6 uker eller mer, skal skjema for midlertidig arbeidssted innsendes til arbeidstilsynet. Vedr. skjema se kap. C4. konferer om hovedentreprenør/byggherre sender ofte inn felles, for alle involverte aktører. El-anlegget skal overleveres i en forskriftsmessig riktig stand både mht. utførelse og nødvendig dokumentasjon. Dette ordnes ved hjelp av bedriftens kvalitetssikringssystem, og FEL/NEK Ved rehab kan det hende at en jobber etter en eldre utgave av FEL/NEK. IK-systemet godkjent av DL Rune Christiansen IK-systemet godkjent av klubbleder Odd O. Fjellby IK-systemet godkjent av verneombud Ove Martinsen den den den Leithe & Christiansen AS Side 7

8 A.2 ORGANISERING A.2.1 BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Firmaet Leithe & Christianen AS er en elektroentreprenørbedrift. Firmaet ble stiftet i 1971, det driver med både sterk-, svakstrøms-, og sikkerhets-installasjoner. Pr er det totalt 62 ansatte. De ansatte fordeler seg som følger 14 stk. kontoransatte, 4 stk. basmontører, 20 stk. servicemontører, 18 stk. montører, 2 stk. hjelpearbeider og 4 stk. lærlinger. A.2.2 ORGANISAJONSKART Pr O-kart for Leithe & Christiansen AS Rune Christiansen Daglig leder Økonomi Stein Sele (regnskap mm) Gry Haugan (lønn/fakt mm) Installatør/KS/IK Rune Christiansen Sentralbord Stein Sele Gry Haugan Avdeling bygg og anlegg Avdeling Service Stig Hansen avdelingsleder Avdeling Sikkerhet Atle Christiansen avdelingsleder Prosjektledere Kenneth Granholt Geir Christiansen Prosjektledere Witold Smaga Ove Martinsen Serviceledere Stig Hansen Marius Torp Servicteknikere Servicemontører Montører Lærlinger Basmontører Montører Lærlinger Basmontører Montører Lærlinger Servicemontører Montører Lærlinger Leithe & Christiansen AS Side 8

9 A.2.3 STILLINGSBESKRIVELSE Når det gjelder bedriftens stillingsbeskrivelser er de å finne i bedriftens KS-bok (kvalitetssikringshåndbok) Siste reviderte utgaver står hos KS-ansvarlig. Sammen med stillingsbeskrivelsen, gjelder "prosjektinformasjonen" som blir gitt den enkelte som jobber på prosjekt, samt alle relevante lover, forskrifter og innhold i denne bok. Leithe & Christiansen AS Side 9

10 A.3. MÅLSETTING OG STRATEGI IK-systemets målsetting er å minske/redusere faremomenter i bedriften, som forårsaker skader eller ulykker. I tillegg skal IK- systemet tilstrebe og få til et så godt arbeidsmiljø som er mulig. Kort fortalt så skal tiltak for å bedre helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen være under kontinuerlig revisjon. Et IK-system er systematiske tiltak som skal sikre og dokumentere at aktivitetene utøves i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrifter. Sammen med bedriftens KS-system skal det også sørge for at arbeidene som bedriften utfører hos sine kunder følger relevante forskrifter, lover, normer osv.. IK-systemets strategi er å finne forebyggende tiltak og stadig komme med forbedrende tiltak. IK skal også sikre HMS-aspektet på varer og tjenester IK står i korte trekk for tre ting. -HELSE, MILJØ OG SIKKERHET PÅ ARBEIDSPLASSEN. -FOREBYGGENDE- OG FORBEDRENDE TILTAK. -LEVERE RETT PRODUKT TIL KUNDE I SAMSVAR MED KS-BOK Leithe & Christiansen AS Side 10

11 A.4 HMS (KVALITET) A.4.1 KRAV, LOVER OG FORSKRIFTER IK ER Å PÅSE AT KRAV FASTSATT I ELLER I MEDHOLD AV FØLGENDE LOV ELLER FORSKRIFT OVERHOLDES. Følgende nedenfornevnte lover/forskrifter gjelder for firmaet Leithe & Christiansen AS. Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø 17. juni 2005 Lov om brannvern 5. juni 1987 Lov om brannfarlige varer 21. mai 1971 Lov om eksplosive varer 27. juni 1974 Lov om produktkontroll 11. juni 1976 Lov om sivilforsvaret (Industrivern) 17. juli 1953 Lov om vern mot forurensning og avfall 13. mars 1981 Plan og bygningsloven 1997 Tilsynsloven Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 6. juni 1998 Internkontrollforskriften 1. desember 1996 (rev ) FSE-2006 Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg FEU Forskrift om elektrisk utstyr FKE Forskrift om kvalifikasjoner av elektrofagfolk NS-ISO 9002 NS-ISO 9001 Norsk elektroteknisk norm NEK 400:2010 Lavsepnningsinstall. Norsk elektrotekniske norm NEK 420:2010 Ex-områder NS 3931 Norm for standard på elektriske installasjoner EN , Tavlenormen Elsikkerhet Våtromsnormen NEK /2002/2006/2010 I VÅRT FAG KAN VI NEVNE FØLGENDE RISIKOMOMENTER: Personskade vedr. montøren.: - Arbeider ikke iht. FSE Feil/uvettig bruk av verktøy, utstyr og hjelpemidler (stilasjer osv.) - Slurv ved bruk av verneutstyr/sikkerhetsutstyr (FSE 2006) Leithe & Christiansen AS Side 11

12 -Medarbeidere som kommer til jobb i påvirket tilstand (strengt forbudt, sendes hjem og rapporteres til nærmeste overordnet) -Fått nødvendig søvn etter overtid/nattarbeide. (AML 10-8 (1) ) Vedr. kunden.: - svekkelse av brannceller pga. gjennomføringer - varmegang pga. tilkoblinger/feil utstyr (kontakttrykk, klemmedimensjonering, momenttang, o.l., følg produsentens veiledning) - berørings- og brannfare pga. jordfeil eller isolasjonsskade - kortslutning/brannfare pga. slurv med opprydding og rengjøring (tavler) - direkteskade og følgeskade ved bruk/omsetning av ikke godkjent/registrert utstyr. Husk at fra skal alt elektroutstyr være CE- merket. I tillegg skal det medfølge samsvarserklæring på noe produkter. -Materiell/utstyr levert av kunden må vi få dokumentasjon på, at det er godkjent for bruk i Norge. -Ved kjøp/prisforespørsel hos våre leverandører må vi forvisse oss om at det tilfredstiller lavspennings-/maskin-og EMC/EMI-direktivet avhengig av hvilke type produkt det gjelder. Ved kjøp på prosjekter skal leverandøravtale brukes. Dette for å få mest mulig forutsigbarhet. -Ved tilbud som vi gir til våre kunder må vi informere om hva de får, og evnt. at det finnes bedre løsninger, hvis det er i en priskonkurranse. Alternativt to pristilbud. -Kommer en over ting hos en kunde som ikke er forskriftsmessig, fyll ut avviksskjema og informer kunden. Skjema arkiveres under prosjektet. -Vedr. kunden har vi følgende tilbud. Som et godt tilbud for service-/vedlikeholdsavtale (bruker helst NorInk) har vi IDV-avtaler (investering, drift og vedlikehold tilfredstiller IK-forskriften). MEDARBEIDERE SKAL VÆRE ANSVARSBEVISST PÅ DETTE OG ANDRE OMRÅDER. Leithe & Christiansen AS Side 12

13 A.4.2 AKTIVITETER FOR Å IVARETA KRAV, LOVER OG FORSKRIFTER PÅ PROSJEKTER I forbindelse med Forskrift om Elektriske Lavspenningsanlegg, ligger nå ansvar på prosjekterende, utførende og eier. Dette iht. Forskrift om Elektriske Lavspenningsanlegg. Alle vedtak i forbindelse med tilsyn med elektriske anlegg rettes mot eier. Innskjerpede krav til dokumentert risikovurdering/sluttkontroll/verifikasjon. For å ivareta krav lover og forskrifter på prosjekter bedriften utfører er det utarbeidet skjemaer som skal brukes for å sjekke at sikkerheten/arbeidet er riktig utført på forskjellige områder. Ut i fra et prosjektes størrelse avgjør prosjektleder type dokumentasjon som må forefinnes/lages, samt arkivere dokumentasjonen i bedriften sammen med erklæringen om samsvar. Dette skal arkiveres i minimum 5 år hos oss, og byggherren skal arkivere original av erklæring om samsvar i hele anleggets levetid. Kontroll av selve utførelsen på arbeidet vi utfører hos våre kunder blir ivaretatt gjennom sluttkontrollskjemaer som inngår i bedriftens KS-bok, samt verifikasjonskontrollen. Det er prosjektleder i samarbeid med basmontør, på det enkelte prosjekt, som er ansvarlige for at det blir tatt produksjonskontroller og sluttkontroller (samme kontrollskjemaer). Installatør tar og følger opp at kontroller blir utført. Når et prosjekt er ferdig går prosjektleder gjennom sluttkontrollskjemaene og utsteder samtidig en erklæring om samsvar hvor original sendes til byggherren, samt samler sammen all relevant dokumentasjon som skal oppbevares, og arkiverer dette i FDV-permen eller anleggspermen. Dette arkiveres, mindre jobber arkiveres i prosjektpermer på anleggsadresse. Fra vil hovedsakelig all dokumentasjon på servicejobber arkiveres elektronisk under prosjektet i Visma. En installasjon fra planlegging til overlevering kan se slik ut oppdelt i hovedpunkter: Planlegging og vurdering av risiko etter 16 FEL (se neste side) Melding i henhold til 14 FEL Utførelse etter FEL og NEK Sluttkontroll i følge 12 FEL og kapittel 6 i NEK Erklæring om samsvar for utførelse og evnt. posjekterende, og installatør er dette,se 12 FEL Bevisstgjøre kunden sitt ansvar og informere om hvordan anlegget virker Se eget KS-ark for jobb under utførelse i skjemasamling bak i boka IDV-avtale for videre drift og kontroll av anlegget, samt ivareta krav om opprettholdelse av 3 års garantitid (nybygg og kontrakt iht. NS 34xx) Meldingsrutiner: Dette utføres på nett og det er den ansvarlige prosjektleder som utfører dette iht. nettleverandørens krav, og legger med alt relevant vedlegg. Anlegg som ikke behøver å meldes: I praksis vil det være uhensiktsmessig å melde enhver jobb og det er derfor gitt anledning til å utelate meldinger av mindre endringer og nyinstallasjoner. I samsvar med DSB er mindre endringer og nyinstallasjoner definert som installasjoner som ikke berører vern mot overbelastning og/eller kortslutning, samt enkle serviceoppdrag som ikke medfører stor risiko. Alle som kan utstede Leithe & Christiansen AS Side 13

14 erklæring om samsvar i bedriften kan ta denne vurdering. Er noen i tvil om hva som skal meldes så avgjøres dette i samråd med installatør. Risikovurdering: Nye FEL/NEK og eltilsynet (DLE) legger stor vekt på vurdering av risiko for hvert enkelt prosjekt/jobb, samt planlegging. På melding om arbeid i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 14, skal man i mest mulig utstrekning ta med hvilken risiko en har lagt til grunn for elanegget på det aktuelle prosjekt/jobb. Bedriften har et eget risikoskjema som skal fylles ut og dette gjennomgåes sammen med kunden, og kunden underskriver på risikoskjema. For skjema se B.2.1. jobbskjemaer i det daglige. Samtidig bør en fylle ut skjemaer for energi- og effekt-budsjett som nettleverandør skal ha innlevert ifm. melding om arbeid. Skjemaene ligger under maler på server. Der RIE er i prosjektet skal de levere oss disse skjemaer ferdig utfylt. Når en skal ta en risikovurdering av et anlegg, bør følgende ting legges til grunn, for mer detaljer se skjema i IK-boka: Kartlegging av spenningssystemer Krav til utvidelsesmuligheter Avdekke brukere og ta hensyn til det ifm. elanlegget Avdekke klimatiske forhold i lokalene mht. IPXX Data på forsyningsnett Isolasjonsovervåkning/varsler/jordfeilbryter Type jordelektrode/jording/utjevningsforbindelser (grunnforhold) Vurdering av spenningsfall (trafo langt ute, store belastninger., lange strekk osv.) Nødstopp-nødstrømsforsyning-driftskobling. Utkobling for mekanisk vedlikehold. Nullspenningsutløser (farlige maskiner) Ytre påvirkning romklassifisering. IP-grad, -allpolige brytere. Branntetting Overspenningsvern Vurdering av EMC/EMI Tavler/sikringsskap (sakkyndig-/usakskyndig betjening, pluggbare brytere osv..) Nødstrøm nødvendig? (dieselaggregat, UPS) Eksempel på steder der det er nødvendig med spesiell vurdering av risiko, er anlegg ifm.: Sykehus Eksplosjonsfarlige områder Hoteller Landbruk Industribedrifter I bedriften foruten installatør, har installatøren følgende medarbeidere som er bemyndiget av han til å forplikte virksomheten overfor DLE med bekreftende underskrift på meldinger: Alle Prosjektledere Leithe & Christiansen AS Side 14

15 Samsvarserklæring/CE-merking/Produkter andre har kjøpt inn/godkjennelser PBL: Det er bedriftens ansvar og utstede samsvarserklæring på alle jobber som utføres. For servicejobber utstedes disse ved fakturering og vedlegges. Signering utføres elektronisk med installatørs underskift på servicejobber. Bedriften bruker Handy-man på service og «5 sikre» blir fylt ut på Handy-man sammen med annen relevant dokumentasjon. Disse erklæringer arkiveres elektronisk under prosjektet. For større prosjekter utstedes erklæringene og blir en del av FDV-underlaget. I bedriften kan følgende personer utstede erklæring om samsvar (skal stå med navn): -Ove Martinsen, Witold Smaga, Geir Christiansen, Trond Stenerud, Marius Torp, Stig Hansen, Jahn F. H. Jacobsen og Rune Christiansen Bedriften er også ansvarlig for å fremskaffe samsvarserklæring på hovedtavler, underfordelinger som leveres av underleverandører bedriften bruker. Det må også fremskaffes samsvarserklæring fra RIE. Fremskaffes ikke samsvarserklæring fra RIE må vi informere om at da må vi prosjekter på nytt mot betaling. For øvrige maskiner, komponenter andre har kjøpt inn for eksempel, VVS-tavler, kjøle-tavler, porter osv. må vi forvisse oss om at utstyret vi tilkobler er CE-merket, samt få samsvarserklæring på aktuelt utstyr. Er ikke utstyret CE-merket opplyser vi kunde så fort som mulig av vi ikke kan tilkoble det før det blir CE-merket av produsent og samsvarserklæring fremlegges. Vi opplyser kunde om at han må innhente samsvarserklæringer fra aktuelle leverandør. Vi kan tilby å påta oss jobben mot betaling. Se også KS-bok ref. rutine PROD 4. Bedriften har følgende godkjente faglige ledere iht. Plan og bygningsloven, og ut fra dette sentral godkjenning (gjelder brann og nødlysanlegg i alle kategorier): Witold Smaga (prosjekterende/utførende) Rune Christiansen (prosjekterende/utførende) For nærmere info/rutiner se bedriftens KS-bok kapittel 10. Produksjonskontroll, Sluttkontroll: Før nytt anlegg tas i bruk og etter hver endring skal den som er ansvarlig for utførelsen eller endringen av anlegget sørge for at det er kontrollert og prøvet for å sikre at det tilfredsstiller forskriftens krav. Ref. FEL 12. Vi deler dette inn på mindre jobber (service) og prosjektjobber. -På servicejobber brukes 5sikre iht. bedriftens rutiner. Med Handy-man. I tillegg er prosjektleder ansvarlig for at kunde får nødvendig informasjon/beregninger/brukerinfo på utstyr/installasjoner som er levert (varmekabelanlegg, jordingsanlegg, innfelt belysning, kursfortegnelse, enlinjeskjemaer osv.). Hvis dette ikke kan mailes over til kunde skal det sendes med faktura eller i posten med følgebrev om at det skal oppbevares i byggets levetid. -På større jobber/prosjekter følges rutine i bedriftens KS-bok ref. PLAN 2, og de skjemaer som spesialtilpasses av prosjektleder i det aktuelle prosjekt.. Her kommer annen nødvendig informasjon ifm. brukerveiledning/beregninger/teknisk info osv. frem i FDV som overleveres. Det er ansvarlig prosjektleder som skal lage FDV. Det er alles ansvar og fylle ut aktuelle skjemaer som er bestemt/lovfestet. Utfylling av skjemaer i ettertid og forfalsking er straffbart, og går under dokumentforfalskning. I LC vil slik misbruk medfører umiddelbar oppsigelse. Leithe & Christiansen AS Side 15

16 A.4.3 RUTINE FOR AJOURHOLD AV OPPLYSNINGER MOT DSB Det er installatør som er ansvarlig for ajourhold av elvirksomhetsregisteret i DSB. Dette registeret skal oppdateres hvis forandringer skjer på antall ansatte, ny adresse, tlfnr., endring av fagområder og annet. Det er installatør som sitter på passord. A.4.4 RUTINE FOR INNKJØP OG OMSETNING AV ELEKTRISKE PRODUKTER Leithe & Christiansen AS tilstreber at vi overholder relevante krav fra DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) og Arbeidstilsynets knyttet til innkjøp og omsetning av elektriske produketer. I alle våre hovedavtaler med leverandører har vi klausul hvor de bekrefter at alt materiell/utstyr tilfredsstiller krav som er satt i forskrift om elektriks utstyr (FEU) med senere forskrift. Ved innkjøp der vi ikke har opplyst om denne klausul skal aktuell leverandør bekrefte at de tilfredsstiller nevnte krav, samt at klausul taes inn der innkjøpskontrakt brukes, ref KS-bok INNK 3. Dette betyr blant annet at relevant CE merking skal være på produkt som det kreves samt all dokumentasjon (samsvarserklæring, teknisk dokumentasjon, typeprøvesertifikater osv.) kan fremskaffes innen 3 virkedager dersom dette kreves av DSB. For de fleste elektriske produkter er CE merking påkrevd, og merket er produsentens måte å fortelle at sikkerhetskravene i regelverket som gjelder produkter er oppfylt. For mer info se Elsikkerhet nr. 62. I de tilfeller vi omsetter materiell/utstyr som omfatter krav til opplysningsplikt i henhold til forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier (HMS-datablad) av 19. desember 1997 med senere endringer har våre leverandører forpliktet seg å vedlegge/vedpakke dette. Skulle slik informasjon allikevel mangle ber vi om at det taes kontakt med DL. For godkjente leverandører i bedriften se under avsnitt B.2.1. jobbskjemaer i det daglige Leithe & Christiansen AS Side 16

17 A.4.5 KONTROLLSKJEMAER FOR HMS På de neste sidene er skjemaer som skal brukes hvis en ikke blir enige om noe annet i aktuelt prosjekt, samt det ikke er hovedentreprenør/byggherre som organiserer og står for værnerundene. Her er også skjema for egne lokaler og lokalene skal sjekkes en gang årlig. IK-SKJEMA VEDR. SIKKERHET GJELDER KONTOR/LAGER Førstehjelpskap kontrolleres mht: Innholdsoversikt Tilgjengelighet Innhold Merket Ved skapet finnes: Hefte "Ved ulykken" Produktdatablader Følgende helsefarlige områder er inntegnet på bygningsplaner, tydlig skiltet og allmenkjent: El-berøringsfare * Ex.farlige områder * Spesial avfall * ** Vanlig avfall Kjøreområder * disse er sikret ** oljeprodukter, rensevæsker,batterier,tonerkassetter, o.l. Følgende hjelpemidler kontrolleres: Stiger/stillasjer Verneutstyr El-anlegget kontrolleres mht. synlige skader vedr: Fastmonterte kabler Stikk. og skjøteled. Visuell kontorll utstyr (helt) Utstrakt bruk av skjøteledninger Varmegang i sikringsskap El-utstyr kontrolleres mht: Synlige skader Nødv. Vedlikehold Lysanlegget, defekt/flimmer Nødv. bruksanvisning Typegodkjenning Kontroll utført av den Avvik J/N Leithe & Christiansen AS Side 17

18 IK-SKJEMA VEDR. BRANNVERN GJELDER KONTOR/LAGER Følgende brannvarsling, utstyr og rømningsmuligheter finnes: Branndetektorer Tilkoblet alarmstasjon Slukkeanlegg Branndører Brannstiger Sirener Tilgjengelighet Ovennevnte er: Manuelle alarmgivere Brannslanger Pulverapparater Rømningsveier Nødbelysning Tydelig skiltet Fri for sperringer Allmennkjent Testet Føgende brannfarlige produkter er brannsikret: Lett antennelige prod. Brannøvelse utføres av byggherren en til to ganger i året. Kontroll utført av den Avvik J/N Leithe & Christiansen AS Side 18

19 IK-SKJEMA VEDR. ARBEIDSMILØ GJELDER KONTOR/LAGER Fraværsregistrering utføres hos L&C AS av lønnsansvarlig. L&C AS er tilsluttet bedriftshelsetjeneste. L&C AS er tilsluttet lovpålagt yrkesskadeforsikring. Renhold (støvsuging, gulvvask, fjerning av avfall, tørking av støv, påfyll av forbruksartikler) omfatter: Spiserom Fellesarealer for L&C Kontorer Rengjøringen utføres av rengjøringsfirma, 2. ganger i uken, og kontaktperson er fakturerings- /kontoransvarlig. Vinduspuss utføres av byggherren ca. to/tre ganger i året. Spesialavfall fjernes av fakturerings-/kontoransvarlig, ved behov. Snømåking, strøing og takrydding utføres av gårdeier. VVS-anlegg reguleres og testes av gårdeier. Brann/nødlysanlegg er gårdeiers ansvar, vi melder feil/uregelmessigheter i våre lokaler. Kontroll utført av den Avvik J/N Leithe & Christiansen AS Side 19

20 Sjekkliste for HMS-vernerunde prosjekter Disse sikkerhetstiltak skal kontrolleres av basmontøren på vegne av medarbeiderne. Mangler som skyldes forhold på anlegget er tatt opp med. Vernerunder/møter med hovedentrepenør Etterfølges påleggene? Førstehjelputstyr/hjelpepersonale generelt på anlegget. Hvordan er dette? Førstehjelputstyr. Hvordan er dette? Forskrifter for elektriske anlegg, følges de? Følges arbeidsmiljøloven for barn ungdom? Verneforskrifter og formularer, er de tilstede? Kontor. Hvordan er dette? Lager. Hvordan er dette? Verksted. Hvordan er dette? Ja Nei Kommentar Rydding -adkomst/gang/transportveier -Arbeidsområder -Stillasjer/etasjer Sikring -Rekkverk Tildekking Skilting -Arbeidsmiljø -Støyforhold -Lysforhold Leithe & Christiansen AS Side 20

21 -Klima -Støv/gasser/damp -Arbeidsstillinger Ja Nei Kommentar Nødvendig verneutstyr, finnes det? -sko -hjelm -hørselvern -masker -hansker Kjøretøyer, tilstand Maskiner, tilstand Stillasjer/ arbeidsbukker/ stiger/tilstand Verktøy, tilstand Bruk/behandling av kjemiske/brannfarlige materiale Lasting/lossing/lagring Helsefarlige stoffer -Registrering/datablader - Oppbevaring/sikring - Opplæring Følges forskriftene? Anleggets boliger /brakke, rigg, WC / vaskerom, kantine / spisebrakke, soverom og fellesrom -Brannansvarlig -Trivsel Generelt inntrykk ved arbeidsplassbesøket NB! Alle avvik skal registreres på avviksskjema Kunde: Adresse: Dato: Prosjektnr: Poststed: Signatur: Leithe & Christiansen AS Side 21

22 A.4.6 AVVIKSBEHANDLING Når et forhold ikke er i samsvar med lover, forskrifter, eller interne prosedyrer samt instrukser, foreligger et avvik. Den som oppdager avviket, beskriver avviket på skjema for avviksrapport og gir/sender dette til basmontør, prosjektleder i prosjektet evnt. til IK-ansvarlig. F. eks.: -Arbeidsulykker -Nesten-ulykker -Feil ved det leverte produkt/anlegg/arbeid -Prosedyrer og instrukser som ikke følges -Mangelfull opplæring/kunnskap -Tyveri på byggeplasser (verktøy/matriell), skal politianmeldes i tillegg Alle ansatte er ansvarlig for å rapportere avvik av betydning som oppdages. Behandling av avvik skjer i linjeledelsen. prosjektleder/ik-ansv./dl skal overvåke behandling av avvik og IK-ansvarlig arkiverer avviksrapporter. -Korrigerende tiltak Ved rapportering om avvik skal forslag til tiltak legges fram for IK-ansvarlig. Som eks. på tiltak kan nevnes. -Opplæring -Forandring av rutiner -Endring på rutiner -Utskiftinger etc. -Sette bort tungt arbeide til underentreprenører På neste side finner du skjema som brukes ved alle typer avvik. Ved rapportering av feil/mangel ved elektriske installasjoner/utstyr skal skjema på DSB s hjemmesider brukes for innrapportering. Leithe & Christiansen AS Side 22

23 AVVIKSRAPPORT Nr.: PROSJEKT NR: Registrert avvik Avviket skal registreres av den som oppdager avviket Produktavvik Konsulentavvik Skade/ulykke Kundeklage Leverandøravvik HMS-avvik Annet Produksjon Beskrivelse av avviket: Registrert av: Dato: Årsak til avviket: Sign. av: Dato: Sign. av: Frist for Korrigerende-/Forebyggende tiltak: Dato: Gjennomført tiltak: Dato.: Sign.: Tiltak kontrollert og godkjent: Dato.: Sign: Avsluttet Dato.: Dato.: Sign: Sign: Leithe & Christiansen AS Side 23

INTERNKONTROLL HÅNDBOK

INTERNKONTROLL HÅNDBOK INTERNKONTROLL HÅNDBOK FORORD Denne håndboka beskriver internkontrollsystemet som PA Entreprenør A/S legger til grunn for å sikre helse, miljø og sikkerhet i bedriften. Internkontrollsystemet er basert

Detaljer

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid SKOGBRUKETS HMS-UTVALG Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid INTERNKONTROLL hos... Dato:... Daglig leder:... Systematisk HMS-arbeid for små og mellomstore bedrifter i skogbransjen. Revidert og

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter Personalhåndbok for ansatte konsulenter 1110100011010100000111000011010010101010000011100 innhold Velkommen til Ingeniør Compagniet AS (heretter kalt IC)... 3 Konsulent i IC... 4 Verdier... 6 Taushetsplikt...

Detaljer

Velkommen til Adecco

Velkommen til Adecco Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider over 6.000 medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Sist revidert 01.04.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner... 4 1.2 Om IMB Maskiner... 4 1.3 Definisjoner

Detaljer

BRENSELSUTSALGET Kirkenes

BRENSELSUTSALGET Kirkenes PERSONALHÅNDBOK FOR BRENSELSUTSALGET Kirkenes 1 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Bedriftens rolle i arbeidsmarkedspolitikken... 3 Kapittel 2 Bedriften som aksjeselskap... 4 Kapittel 3 Daglig leders ansvar...

Detaljer

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Merk: Dette er ikke nødvendigvis den nyeste versjonen av dokumentet se www.nikkelverk.no for nyeste versjon REVISJONSHISTORIKK Revisjon Dato Avsnitt Side(r) Hensikt

Detaljer

Arbeidsmiljøloven og ferieloven

Arbeidsmiljøloven og ferieloven Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 347 Veiledning om Arbeidsmiljøloven og ferieloven Utgitt september 2002 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Revidert mai 2007 2 Innhold Innledning

Detaljer

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg B R A N N Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1. utgave, januar 2014 Forord forord Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO Brann, er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

Overenskomst for Heisfaget. 2012 2014 mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Teknologi. Landsorganisasjonen i Norge EL & IT Forbundet

Overenskomst for Heisfaget. 2012 2014 mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Teknologi. Landsorganisasjonen i Norge EL & IT Forbundet Utløp14.05.2014 Overenskomst nr. 59 Overenskomst for Heisfaget 2012 2014 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Teknologi på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge EL & IT Forbundet og Heismontørenes

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Vannskader Innbrudd/hærverk Dagtid: 5523 Vakttelefon: 48 21 84 14 Drift og utbygging Meldes: Postmottak.

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel

Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel Veileder 07/02b (del 2 av 2) Publisert 15.02.2007 Datatilsynet Gateadresse: Tollbugata 3, Oslo Postadresse: postboks 8177, dep 0034 Oslo E-post: postkasse@datatilsynet.no

Detaljer

HVITEBOKEN for medarbeidere i Max Marketing Gruppen AS

HVITEBOKEN for medarbeidere i Max Marketing Gruppen AS HVITEBOKEN for medarbeidere i Max Marketing Gruppen AS Velkommen som medarbeider i Max Marketing Gruppen AS. Vi er stolte over at du har valgt MMG som din arbeidsplass. Om det er den første arbeidsplassen

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet RAMMEAVTALE mellom 2014-2016 Elektronikk Forbundet og EL & IT Forbundet 1 Innhold Del I... 5 Del II... 5 1 Overenskomstens omfang - ansettelsesvilkår... 5 2 Kvalifikasjonsbestemmelser... 6 3 Lønnsbestemmelser...

Detaljer

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger Veiledningshefte Veiledningshefte for pårørende pårørende innen innenpsykisk psykiskhelse-feltet helsevern Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FØR-FORORD Dette er et nyopptrykk av veiledningsheftet. Det er

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Bransjeavtale for advokatvirksomheter

Bransjeavtale for advokatvirksomheter Hovedorganisasjonen Virke og Handel og Kontor i Norge 2014-2016 Bransjeavtale for advokatvirksomheter BRANSJEAVTALE FOR ADVOKATVIRKSOMHETER MELLOM HOVEDORGANISASJONEN VIRKE OG DERES MEDLEMMER OG LANDSORGANISASJONEN

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer