Rev. 9 Dato 1. mars 2012 IK/PERSONAL-BOK FOR. Leithe & Christiansen AS Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rev. 9 Dato 1. mars 2012 IK/PERSONAL-BOK FOR. Leithe & Christiansen AS Side 1"

Transkript

1 IK/PERSONAL-BOK FOR Leithe & Christiansen AS Side 1

2 A ADMINISTRATIV DEL A.1 INNLEDNING/ORIENTERING INNHOLDSFORTEGNELSE OVER IK-BOKA FOR LEITHE & CHRISTIANSEN AS A.1.1. PRESANTASJON A.1.2. FORMÅL OG HENSIKT A.1.3. ANSVARLIG A.1.4. OMFANG/STRUKTUR A.1.5. DISTRIBUSJON TIL ANSATTE A.1.6. VEDR. BRUK AV IK-SYSTEMET A.1.7. VEDR. PROSJEKTARBEID A.2 ORGANISERING A.2.1. BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN A.2.2. ORGANISASJONSKART A.2.3. STILLINGSBESKRIVELSE A.3. MÅLSETTING OG STRATEGI A.4. HMS/IK (KVALITET) A.4.1 KRAV, LOVER OG FORSKRIFTER A.4.2 AKTIVITETER FOR Å IVARETA KRAV, LOVER OG FORSKRIFTER PÅ PROSJEKTER MOT DLE/DSB. A.4.3 RUTINE FOR AJOURHOLD AV OPPLYSNINGER MOT DSB A.4.4 RUTINE FOR INNKJØP OG OMSETNING AV ELEKTRISKE PRODUKTER A.4.5 KONTROLLSKJEMAER FOR HMS A.4.6 AVVIKSBEHANDLING A.4.7 IK ÅRSMØTE A.4.8 INTERN GJENNOMGANG AV IK-SYSTEMET A.5. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER A.5.1 BEREDSKAP-BRANN OG ULYKKER A.5.2 HMS-GJENNOMGANG A.5.4 VERNEUTSTYR, 1000V OG UTSTYR SOM BRUKES A.5.5 BEHANDLING AV AVFALL/SPESIALAVFALL A.5.6 INNKJØP, MOTTAK OG LAGRING AV VARER OG TJENESTER. A.5.7 OPPLÆRING OG KURS A.5.8 ARKIV ANSATTE A.5.9 BEDRIFTSHELSETJENESTE A.5.10 ARBEIDSREGLEMENT / PERSONALRUTINER M.M. Leithe & Christiansen AS Side 2

3 B OPERATIV DEL B.1 PRODUKSJON B.1.1. PROSEDYRESAMLING FOR RISIKOFYLT ARBEID O.A.. B.1.2. SPESIFIKASJONSSAMLING B.2 SKJEMAER B.2.1. JOBBSKJEMAER I DET DAGLIGE B.2.2. PERSONALSKJEMAER DET RESTERENDE ER KUN I DEN ORIGINALE IK-BOKA: C DOKUMENTERENDE DEL C.1 RAPPORT, ÅRLIG KARTLEGGING AV HELSE, MILJØ OG SIKKERHET C.2 RAPPORT FRA HALVÅRLIGE VERNERUNDER BYGGEPLASSER C.3 ANNEN LØPENDE ORIENTERING C.3.1 SYKEFRAVÆR C.3.2 PERSONSKADER C.3.3 MATRIELLE SKADER C.4 BEDRIFTSHELSETJENESTENS ÅRLIGE RAPPORT C.5 AVVIKSRAPPORTER C.6 GRUNNLAGSDOKUMENTASJON C.6.1 ERKLÆRINGSSKJEMA PÅ MOTTATT IK-BOK C.7 C.8 CV OVER ANSATTE OG KURSDELTAKERLISTER C.9 AUTORISASJONER SOM BEDRIFTEN INNEHAR C.10 Leithe & Christiansen AS Side 3

4 A ADMINISTRATIV DEL A.1 INNLEDNING/ORIENTERING A.1.1 PRESENTASJON Leithe & Christiansen AS skal være en lønnsom bedrift og bli sett på som en attraktiv arbeidsplass. L&C skal være en ledende aktør i bransjen, langt fremme faglig sett på områder som er satsningsområder, og toneangivende i kraft av sin posisjon, holdning, kvalitet og størrelse. Ledelsen forplikter seg til å bevisstgjøre alle medarbeidere på kvalitet og etablerte rutiner. Medarbeidere skal til enhver tid komme med forslag/input på ting som angår deres hverdag på HMS og annet. L&C skal sørge for at den enkelte har den kunnskap og de hjelpemidler som den ansatte har behov for i sitt daglige virke. L&C kjernevirksomhet er sterk, svakstrøms-installasjoner og sikkerhet. Medarbeidere i alle ledd skal ut i fra den enkeltes forutsetning tilstrebe og få faste kunder, store som små, for derigjennom å sikre en størst mulig fast kundekrets, og stabil ordremengde samt trygge arbeidsplasser for bedriften. A.1.2 FORMÅL OG HENSIKT Leithe & Christiansen AS har innført et IK-system for å sikre helse, miljø og sikkerhet (HMS) for de ansatte og omgivelsene. Hovedhensikten er å forebygge personskader, branntilløp og utstyrsskader, i egen bedrift og hos våre kunder. Formålet med boka er å beskrive hvordan HMS-arbeidet skal utføres i bedriften og hensikten er å komme frem til forebyggende og forbedrende tiltak når det gjelder helse, miljø og sikkerhet i det daglige arbeidet. Et IK-system er systematiske tiltak som skal sikre og dokumentere at aktivitetene utøves i samsvar med krav fastsatt i eller medhold av lov eller forskrifter, samt bruk av fornuft. Kravet om innføring av IK i virksomhetene er omfattet av forskriften, er erkjennelse om at til tross for innføring av en rekke lover og forskrifter som retter seg mot sikkerhet og miljø, skjer det fortsatt ulykker. Internkontroll skal organiseres som et styringssystem, enten frittstående eller som del av et utvidet kvalitetssystem, etter hva som passer den enkelte virksomhet best. Vi har valgt et frittstående IK-system og KS-system i L&C. Bøkene utfyller hverandre på noen punkter. Sammendrag Firmaet ser på sine ansatte som bedriftens viktigste resurs. Vår virksomhet og våre prosjekter skal derfor planlegges og gjennomføres slik at skade eller sykdom unngås og slik at alle arbeidstakere etter endt arbeidsdag kan komme hjem med liv og helse i god behold. Leithe & Christiansen AS Side 4

5 A.1.3 ANSVARLIG Daglige leder (DL) er ansvarlig for IK i bedriften. IK-systemet er delt i følgende områder med angitt ansvarlige. IK-OMRÅDE KONTOR LAGER PROSJEKT SERVICE IK-BOKA SIKKERHET Regns.ansv. DL PL//BAS/HVOB PL/montør DL BRANNVERN Regns.ansv. DL PL//BAS/HVOB PL/montør DL ARBEIDSMILJØ Regns.ansv. DL PL//BAS/HVOB PL/montør DL FØRSTEHJELP Regns.ansv. DL PL//BAS/HVOB PL/montør DL PL=Prosjektleder, BAS=basmontør på prosjektet og HVOB=hovedværenombud. Ansvar er i samme rekkefølge PL, BAS og HVOB Alle ansatte får en orientering om IK-systemet, dvs: - Bedriftens målsetting vedr. sikre arbeidsplasser og reduserte driftskostnader ved å tilrettelegge for: - redusert sykefravær hvert år - ingen arbeidsulykker - ingen branntilløp - ingen forurensning - ingen belastningsskader - økt trivsel Den ansatte er ansvarlig for: - å ta opp aktuelle/mulige HMS-problemer uoppfordret, skriftlig ved bruk av "avviks-skjema" - kjenne til hvordan bedriftens IK-system fungerer. A.1.4 OMFANG/STRUKTUR Denne IK-boka er for å ivareta helse, miljø og sikkerhet i vår egen bedrift og ute hos våre kunder ved at alt arbeid som blir utført av LC blir forskriftsmessig/faglig godt utført, kvaliteten på arbeidene blir ivaretatt i bedriftens KS-bok, ang. produksjon- og sluttkontroller. Ansvar og hvordan dette utføres er beskrevet nærmere i kap. A.4.1. I tillegg er byggherrer ansvarlig for Helse, miljø og sikkerhet gjennom Byggherreforskriften. A.1.5 DISTRIBUSJON TIL ANSATTE IK-boka blir fra Rev.8 lagt ut på bedriftens intranett. Ved endringer blir det sent ut info på SMS/mail til ansatte. Nyansatte får info om hvor de finner boken, og skal lese den i løpet av de første 14. dager og bekrefter dette på eget skjema. Leithe & Christiansen AS Side 5

6 A.1.6 VEDR. BRUK AV IK-SYSTEMET Omerådeansvarlige på tabellen på foregående side skal sørge for: - Ajourføring av IK-skjemaene for det aktuelle område - Nødvendig veiledning/opplæring iht. aktuelle HMS-tiltak. -Bedriftsinternkontroll iht. IK-skjemaene 1g. om året i januar mnd.. Alle spesifiserte tiltak kontrolleres og IK-skjemaet undertegnes nederst med kopi til DL. Dette gjennomgåes i bedriftens årlige AMU-møte, hvor eventuelle tiltak fattes ut fra foregående års avviksskjemaer. Eventuelle avvik noteres på IK-avviksskjemaet (kopi til DL), og følges opp av IK-ansvarlig inntil ordnet. Leithe & Christiansen AS Side 6

7 A.1.7 VEDR. PROSJEKTARBEID Bedriften har ansvar for sine montører på de forskjellige prosjekter. Der hvor det skal jobbes med spenning på eller spenning i umiddelbar nærhet skal «forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg» (FSE) følges. Det er bedriften, montøren og oppdragsgiveres ansvar at dette følges. Bedriften må informere oppdragsgiver om denne forskrift. Nærmere om dette les under kap. B. Det skal finnes tilstrekkelige retningslinjer med nødvendige sikkerhetstiltak på det enkelte prosjekt for å ivareta medarbeiderens sikkerhet. Dette må samordnes med hovedentreprenøren vernerunder og av L&C. LC har utarbeidet et eget skjema «Risikovurdering før oppstart av oppdrag på anlegg», er vedlegg til denne bok. Der hvor ingen entreprenørbedrift skiller seg ut som hovedentreprenør, må entreprenørene seg imellom, sette opp en avtale om utnevnelse av hovedansvarlig, verneombud, samt vernerunder minimum hver 14. dag. Basmontørene bruker bedriftens eget IK-skjema (PROSJEKT), hvis ikke hovedentreprenør står ansvarlig for værnerunder. I de tilfeller andre står ansvarlig for værnerunder, deltar basmontør på LC s vegne. Der hvor tiltakene er mangelfulle må dette tas opp med prosjektleder, DL/hovedværneombud i bedriften. Ved prosjekter som har en varighet på 6 uker eller mer, skal skjema for midlertidig arbeidssted innsendes til arbeidstilsynet. Vedr. skjema se kap. C4. konferer om hovedentreprenør/byggherre sender ofte inn felles, for alle involverte aktører. El-anlegget skal overleveres i en forskriftsmessig riktig stand både mht. utførelse og nødvendig dokumentasjon. Dette ordnes ved hjelp av bedriftens kvalitetssikringssystem, og FEL/NEK Ved rehab kan det hende at en jobber etter en eldre utgave av FEL/NEK. IK-systemet godkjent av DL Rune Christiansen IK-systemet godkjent av klubbleder Odd O. Fjellby IK-systemet godkjent av verneombud Ove Martinsen den den den Leithe & Christiansen AS Side 7

8 A.2 ORGANISERING A.2.1 BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Firmaet Leithe & Christianen AS er en elektroentreprenørbedrift. Firmaet ble stiftet i 1971, det driver med både sterk-, svakstrøms-, og sikkerhets-installasjoner. Pr er det totalt 62 ansatte. De ansatte fordeler seg som følger 14 stk. kontoransatte, 4 stk. basmontører, 20 stk. servicemontører, 18 stk. montører, 2 stk. hjelpearbeider og 4 stk. lærlinger. A.2.2 ORGANISAJONSKART Pr O-kart for Leithe & Christiansen AS Rune Christiansen Daglig leder Økonomi Stein Sele (regnskap mm) Gry Haugan (lønn/fakt mm) Installatør/KS/IK Rune Christiansen Sentralbord Stein Sele Gry Haugan Avdeling bygg og anlegg Avdeling Service Stig Hansen avdelingsleder Avdeling Sikkerhet Atle Christiansen avdelingsleder Prosjektledere Kenneth Granholt Geir Christiansen Prosjektledere Witold Smaga Ove Martinsen Serviceledere Stig Hansen Marius Torp Servicteknikere Servicemontører Montører Lærlinger Basmontører Montører Lærlinger Basmontører Montører Lærlinger Servicemontører Montører Lærlinger Leithe & Christiansen AS Side 8

9 A.2.3 STILLINGSBESKRIVELSE Når det gjelder bedriftens stillingsbeskrivelser er de å finne i bedriftens KS-bok (kvalitetssikringshåndbok) Siste reviderte utgaver står hos KS-ansvarlig. Sammen med stillingsbeskrivelsen, gjelder "prosjektinformasjonen" som blir gitt den enkelte som jobber på prosjekt, samt alle relevante lover, forskrifter og innhold i denne bok. Leithe & Christiansen AS Side 9

10 A.3. MÅLSETTING OG STRATEGI IK-systemets målsetting er å minske/redusere faremomenter i bedriften, som forårsaker skader eller ulykker. I tillegg skal IK- systemet tilstrebe og få til et så godt arbeidsmiljø som er mulig. Kort fortalt så skal tiltak for å bedre helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen være under kontinuerlig revisjon. Et IK-system er systematiske tiltak som skal sikre og dokumentere at aktivitetene utøves i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrifter. Sammen med bedriftens KS-system skal det også sørge for at arbeidene som bedriften utfører hos sine kunder følger relevante forskrifter, lover, normer osv.. IK-systemets strategi er å finne forebyggende tiltak og stadig komme med forbedrende tiltak. IK skal også sikre HMS-aspektet på varer og tjenester IK står i korte trekk for tre ting. -HELSE, MILJØ OG SIKKERHET PÅ ARBEIDSPLASSEN. -FOREBYGGENDE- OG FORBEDRENDE TILTAK. -LEVERE RETT PRODUKT TIL KUNDE I SAMSVAR MED KS-BOK Leithe & Christiansen AS Side 10

11 A.4 HMS (KVALITET) A.4.1 KRAV, LOVER OG FORSKRIFTER IK ER Å PÅSE AT KRAV FASTSATT I ELLER I MEDHOLD AV FØLGENDE LOV ELLER FORSKRIFT OVERHOLDES. Følgende nedenfornevnte lover/forskrifter gjelder for firmaet Leithe & Christiansen AS. Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø 17. juni 2005 Lov om brannvern 5. juni 1987 Lov om brannfarlige varer 21. mai 1971 Lov om eksplosive varer 27. juni 1974 Lov om produktkontroll 11. juni 1976 Lov om sivilforsvaret (Industrivern) 17. juli 1953 Lov om vern mot forurensning og avfall 13. mars 1981 Plan og bygningsloven 1997 Tilsynsloven Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 6. juni 1998 Internkontrollforskriften 1. desember 1996 (rev ) FSE-2006 Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg FEU Forskrift om elektrisk utstyr FKE Forskrift om kvalifikasjoner av elektrofagfolk NS-ISO 9002 NS-ISO 9001 Norsk elektroteknisk norm NEK 400:2010 Lavsepnningsinstall. Norsk elektrotekniske norm NEK 420:2010 Ex-områder NS 3931 Norm for standard på elektriske installasjoner EN , Tavlenormen Elsikkerhet Våtromsnormen NEK /2002/2006/2010 I VÅRT FAG KAN VI NEVNE FØLGENDE RISIKOMOMENTER: Personskade vedr. montøren.: - Arbeider ikke iht. FSE Feil/uvettig bruk av verktøy, utstyr og hjelpemidler (stilasjer osv.) - Slurv ved bruk av verneutstyr/sikkerhetsutstyr (FSE 2006) Leithe & Christiansen AS Side 11

12 -Medarbeidere som kommer til jobb i påvirket tilstand (strengt forbudt, sendes hjem og rapporteres til nærmeste overordnet) -Fått nødvendig søvn etter overtid/nattarbeide. (AML 10-8 (1) ) Vedr. kunden.: - svekkelse av brannceller pga. gjennomføringer - varmegang pga. tilkoblinger/feil utstyr (kontakttrykk, klemmedimensjonering, momenttang, o.l., følg produsentens veiledning) - berørings- og brannfare pga. jordfeil eller isolasjonsskade - kortslutning/brannfare pga. slurv med opprydding og rengjøring (tavler) - direkteskade og følgeskade ved bruk/omsetning av ikke godkjent/registrert utstyr. Husk at fra skal alt elektroutstyr være CE- merket. I tillegg skal det medfølge samsvarserklæring på noe produkter. -Materiell/utstyr levert av kunden må vi få dokumentasjon på, at det er godkjent for bruk i Norge. -Ved kjøp/prisforespørsel hos våre leverandører må vi forvisse oss om at det tilfredstiller lavspennings-/maskin-og EMC/EMI-direktivet avhengig av hvilke type produkt det gjelder. Ved kjøp på prosjekter skal leverandøravtale brukes. Dette for å få mest mulig forutsigbarhet. -Ved tilbud som vi gir til våre kunder må vi informere om hva de får, og evnt. at det finnes bedre løsninger, hvis det er i en priskonkurranse. Alternativt to pristilbud. -Kommer en over ting hos en kunde som ikke er forskriftsmessig, fyll ut avviksskjema og informer kunden. Skjema arkiveres under prosjektet. -Vedr. kunden har vi følgende tilbud. Som et godt tilbud for service-/vedlikeholdsavtale (bruker helst NorInk) har vi IDV-avtaler (investering, drift og vedlikehold tilfredstiller IK-forskriften). MEDARBEIDERE SKAL VÆRE ANSVARSBEVISST PÅ DETTE OG ANDRE OMRÅDER. Leithe & Christiansen AS Side 12

13 A.4.2 AKTIVITETER FOR Å IVARETA KRAV, LOVER OG FORSKRIFTER PÅ PROSJEKTER I forbindelse med Forskrift om Elektriske Lavspenningsanlegg, ligger nå ansvar på prosjekterende, utførende og eier. Dette iht. Forskrift om Elektriske Lavspenningsanlegg. Alle vedtak i forbindelse med tilsyn med elektriske anlegg rettes mot eier. Innskjerpede krav til dokumentert risikovurdering/sluttkontroll/verifikasjon. For å ivareta krav lover og forskrifter på prosjekter bedriften utfører er det utarbeidet skjemaer som skal brukes for å sjekke at sikkerheten/arbeidet er riktig utført på forskjellige områder. Ut i fra et prosjektes størrelse avgjør prosjektleder type dokumentasjon som må forefinnes/lages, samt arkivere dokumentasjonen i bedriften sammen med erklæringen om samsvar. Dette skal arkiveres i minimum 5 år hos oss, og byggherren skal arkivere original av erklæring om samsvar i hele anleggets levetid. Kontroll av selve utførelsen på arbeidet vi utfører hos våre kunder blir ivaretatt gjennom sluttkontrollskjemaer som inngår i bedriftens KS-bok, samt verifikasjonskontrollen. Det er prosjektleder i samarbeid med basmontør, på det enkelte prosjekt, som er ansvarlige for at det blir tatt produksjonskontroller og sluttkontroller (samme kontrollskjemaer). Installatør tar og følger opp at kontroller blir utført. Når et prosjekt er ferdig går prosjektleder gjennom sluttkontrollskjemaene og utsteder samtidig en erklæring om samsvar hvor original sendes til byggherren, samt samler sammen all relevant dokumentasjon som skal oppbevares, og arkiverer dette i FDV-permen eller anleggspermen. Dette arkiveres, mindre jobber arkiveres i prosjektpermer på anleggsadresse. Fra vil hovedsakelig all dokumentasjon på servicejobber arkiveres elektronisk under prosjektet i Visma. En installasjon fra planlegging til overlevering kan se slik ut oppdelt i hovedpunkter: Planlegging og vurdering av risiko etter 16 FEL (se neste side) Melding i henhold til 14 FEL Utførelse etter FEL og NEK Sluttkontroll i følge 12 FEL og kapittel 6 i NEK Erklæring om samsvar for utførelse og evnt. posjekterende, og installatør er dette,se 12 FEL Bevisstgjøre kunden sitt ansvar og informere om hvordan anlegget virker Se eget KS-ark for jobb under utførelse i skjemasamling bak i boka IDV-avtale for videre drift og kontroll av anlegget, samt ivareta krav om opprettholdelse av 3 års garantitid (nybygg og kontrakt iht. NS 34xx) Meldingsrutiner: Dette utføres på nett og det er den ansvarlige prosjektleder som utfører dette iht. nettleverandørens krav, og legger med alt relevant vedlegg. Anlegg som ikke behøver å meldes: I praksis vil det være uhensiktsmessig å melde enhver jobb og det er derfor gitt anledning til å utelate meldinger av mindre endringer og nyinstallasjoner. I samsvar med DSB er mindre endringer og nyinstallasjoner definert som installasjoner som ikke berører vern mot overbelastning og/eller kortslutning, samt enkle serviceoppdrag som ikke medfører stor risiko. Alle som kan utstede Leithe & Christiansen AS Side 13

14 erklæring om samsvar i bedriften kan ta denne vurdering. Er noen i tvil om hva som skal meldes så avgjøres dette i samråd med installatør. Risikovurdering: Nye FEL/NEK og eltilsynet (DLE) legger stor vekt på vurdering av risiko for hvert enkelt prosjekt/jobb, samt planlegging. På melding om arbeid i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 14, skal man i mest mulig utstrekning ta med hvilken risiko en har lagt til grunn for elanegget på det aktuelle prosjekt/jobb. Bedriften har et eget risikoskjema som skal fylles ut og dette gjennomgåes sammen med kunden, og kunden underskriver på risikoskjema. For skjema se B.2.1. jobbskjemaer i det daglige. Samtidig bør en fylle ut skjemaer for energi- og effekt-budsjett som nettleverandør skal ha innlevert ifm. melding om arbeid. Skjemaene ligger under maler på server. Der RIE er i prosjektet skal de levere oss disse skjemaer ferdig utfylt. Når en skal ta en risikovurdering av et anlegg, bør følgende ting legges til grunn, for mer detaljer se skjema i IK-boka: Kartlegging av spenningssystemer Krav til utvidelsesmuligheter Avdekke brukere og ta hensyn til det ifm. elanlegget Avdekke klimatiske forhold i lokalene mht. IPXX Data på forsyningsnett Isolasjonsovervåkning/varsler/jordfeilbryter Type jordelektrode/jording/utjevningsforbindelser (grunnforhold) Vurdering av spenningsfall (trafo langt ute, store belastninger., lange strekk osv.) Nødstopp-nødstrømsforsyning-driftskobling. Utkobling for mekanisk vedlikehold. Nullspenningsutløser (farlige maskiner) Ytre påvirkning romklassifisering. IP-grad, -allpolige brytere. Branntetting Overspenningsvern Vurdering av EMC/EMI Tavler/sikringsskap (sakkyndig-/usakskyndig betjening, pluggbare brytere osv..) Nødstrøm nødvendig? (dieselaggregat, UPS) Eksempel på steder der det er nødvendig med spesiell vurdering av risiko, er anlegg ifm.: Sykehus Eksplosjonsfarlige områder Hoteller Landbruk Industribedrifter I bedriften foruten installatør, har installatøren følgende medarbeidere som er bemyndiget av han til å forplikte virksomheten overfor DLE med bekreftende underskrift på meldinger: Alle Prosjektledere Leithe & Christiansen AS Side 14

15 Samsvarserklæring/CE-merking/Produkter andre har kjøpt inn/godkjennelser PBL: Det er bedriftens ansvar og utstede samsvarserklæring på alle jobber som utføres. For servicejobber utstedes disse ved fakturering og vedlegges. Signering utføres elektronisk med installatørs underskift på servicejobber. Bedriften bruker Handy-man på service og «5 sikre» blir fylt ut på Handy-man sammen med annen relevant dokumentasjon. Disse erklæringer arkiveres elektronisk under prosjektet. For større prosjekter utstedes erklæringene og blir en del av FDV-underlaget. I bedriften kan følgende personer utstede erklæring om samsvar (skal stå med navn): -Ove Martinsen, Witold Smaga, Geir Christiansen, Trond Stenerud, Marius Torp, Stig Hansen, Jahn F. H. Jacobsen og Rune Christiansen Bedriften er også ansvarlig for å fremskaffe samsvarserklæring på hovedtavler, underfordelinger som leveres av underleverandører bedriften bruker. Det må også fremskaffes samsvarserklæring fra RIE. Fremskaffes ikke samsvarserklæring fra RIE må vi informere om at da må vi prosjekter på nytt mot betaling. For øvrige maskiner, komponenter andre har kjøpt inn for eksempel, VVS-tavler, kjøle-tavler, porter osv. må vi forvisse oss om at utstyret vi tilkobler er CE-merket, samt få samsvarserklæring på aktuelt utstyr. Er ikke utstyret CE-merket opplyser vi kunde så fort som mulig av vi ikke kan tilkoble det før det blir CE-merket av produsent og samsvarserklæring fremlegges. Vi opplyser kunde om at han må innhente samsvarserklæringer fra aktuelle leverandør. Vi kan tilby å påta oss jobben mot betaling. Se også KS-bok ref. rutine PROD 4. Bedriften har følgende godkjente faglige ledere iht. Plan og bygningsloven, og ut fra dette sentral godkjenning (gjelder brann og nødlysanlegg i alle kategorier): Witold Smaga (prosjekterende/utførende) Rune Christiansen (prosjekterende/utførende) For nærmere info/rutiner se bedriftens KS-bok kapittel 10. Produksjonskontroll, Sluttkontroll: Før nytt anlegg tas i bruk og etter hver endring skal den som er ansvarlig for utførelsen eller endringen av anlegget sørge for at det er kontrollert og prøvet for å sikre at det tilfredsstiller forskriftens krav. Ref. FEL 12. Vi deler dette inn på mindre jobber (service) og prosjektjobber. -På servicejobber brukes 5sikre iht. bedriftens rutiner. Med Handy-man. I tillegg er prosjektleder ansvarlig for at kunde får nødvendig informasjon/beregninger/brukerinfo på utstyr/installasjoner som er levert (varmekabelanlegg, jordingsanlegg, innfelt belysning, kursfortegnelse, enlinjeskjemaer osv.). Hvis dette ikke kan mailes over til kunde skal det sendes med faktura eller i posten med følgebrev om at det skal oppbevares i byggets levetid. -På større jobber/prosjekter følges rutine i bedriftens KS-bok ref. PLAN 2, og de skjemaer som spesialtilpasses av prosjektleder i det aktuelle prosjekt.. Her kommer annen nødvendig informasjon ifm. brukerveiledning/beregninger/teknisk info osv. frem i FDV som overleveres. Det er ansvarlig prosjektleder som skal lage FDV. Det er alles ansvar og fylle ut aktuelle skjemaer som er bestemt/lovfestet. Utfylling av skjemaer i ettertid og forfalsking er straffbart, og går under dokumentforfalskning. I LC vil slik misbruk medfører umiddelbar oppsigelse. Leithe & Christiansen AS Side 15

16 A.4.3 RUTINE FOR AJOURHOLD AV OPPLYSNINGER MOT DSB Det er installatør som er ansvarlig for ajourhold av elvirksomhetsregisteret i DSB. Dette registeret skal oppdateres hvis forandringer skjer på antall ansatte, ny adresse, tlfnr., endring av fagområder og annet. Det er installatør som sitter på passord. A.4.4 RUTINE FOR INNKJØP OG OMSETNING AV ELEKTRISKE PRODUKTER Leithe & Christiansen AS tilstreber at vi overholder relevante krav fra DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) og Arbeidstilsynets knyttet til innkjøp og omsetning av elektriske produketer. I alle våre hovedavtaler med leverandører har vi klausul hvor de bekrefter at alt materiell/utstyr tilfredsstiller krav som er satt i forskrift om elektriks utstyr (FEU) med senere forskrift. Ved innkjøp der vi ikke har opplyst om denne klausul skal aktuell leverandør bekrefte at de tilfredsstiller nevnte krav, samt at klausul taes inn der innkjøpskontrakt brukes, ref KS-bok INNK 3. Dette betyr blant annet at relevant CE merking skal være på produkt som det kreves samt all dokumentasjon (samsvarserklæring, teknisk dokumentasjon, typeprøvesertifikater osv.) kan fremskaffes innen 3 virkedager dersom dette kreves av DSB. For de fleste elektriske produkter er CE merking påkrevd, og merket er produsentens måte å fortelle at sikkerhetskravene i regelverket som gjelder produkter er oppfylt. For mer info se Elsikkerhet nr. 62. I de tilfeller vi omsetter materiell/utstyr som omfatter krav til opplysningsplikt i henhold til forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier (HMS-datablad) av 19. desember 1997 med senere endringer har våre leverandører forpliktet seg å vedlegge/vedpakke dette. Skulle slik informasjon allikevel mangle ber vi om at det taes kontakt med DL. For godkjente leverandører i bedriften se under avsnitt B.2.1. jobbskjemaer i det daglige Leithe & Christiansen AS Side 16

17 A.4.5 KONTROLLSKJEMAER FOR HMS På de neste sidene er skjemaer som skal brukes hvis en ikke blir enige om noe annet i aktuelt prosjekt, samt det ikke er hovedentreprenør/byggherre som organiserer og står for værnerundene. Her er også skjema for egne lokaler og lokalene skal sjekkes en gang årlig. IK-SKJEMA VEDR. SIKKERHET GJELDER KONTOR/LAGER Førstehjelpskap kontrolleres mht: Innholdsoversikt Tilgjengelighet Innhold Merket Ved skapet finnes: Hefte "Ved ulykken" Produktdatablader Følgende helsefarlige områder er inntegnet på bygningsplaner, tydlig skiltet og allmenkjent: El-berøringsfare * Ex.farlige områder * Spesial avfall * ** Vanlig avfall Kjøreområder * disse er sikret ** oljeprodukter, rensevæsker,batterier,tonerkassetter, o.l. Følgende hjelpemidler kontrolleres: Stiger/stillasjer Verneutstyr El-anlegget kontrolleres mht. synlige skader vedr: Fastmonterte kabler Stikk. og skjøteled. Visuell kontorll utstyr (helt) Utstrakt bruk av skjøteledninger Varmegang i sikringsskap El-utstyr kontrolleres mht: Synlige skader Nødv. Vedlikehold Lysanlegget, defekt/flimmer Nødv. bruksanvisning Typegodkjenning Kontroll utført av den Avvik J/N Leithe & Christiansen AS Side 17

18 IK-SKJEMA VEDR. BRANNVERN GJELDER KONTOR/LAGER Følgende brannvarsling, utstyr og rømningsmuligheter finnes: Branndetektorer Tilkoblet alarmstasjon Slukkeanlegg Branndører Brannstiger Sirener Tilgjengelighet Ovennevnte er: Manuelle alarmgivere Brannslanger Pulverapparater Rømningsveier Nødbelysning Tydelig skiltet Fri for sperringer Allmennkjent Testet Føgende brannfarlige produkter er brannsikret: Lett antennelige prod. Brannøvelse utføres av byggherren en til to ganger i året. Kontroll utført av den Avvik J/N Leithe & Christiansen AS Side 18

19 IK-SKJEMA VEDR. ARBEIDSMILØ GJELDER KONTOR/LAGER Fraværsregistrering utføres hos L&C AS av lønnsansvarlig. L&C AS er tilsluttet bedriftshelsetjeneste. L&C AS er tilsluttet lovpålagt yrkesskadeforsikring. Renhold (støvsuging, gulvvask, fjerning av avfall, tørking av støv, påfyll av forbruksartikler) omfatter: Spiserom Fellesarealer for L&C Kontorer Rengjøringen utføres av rengjøringsfirma, 2. ganger i uken, og kontaktperson er fakturerings- /kontoransvarlig. Vinduspuss utføres av byggherren ca. to/tre ganger i året. Spesialavfall fjernes av fakturerings-/kontoransvarlig, ved behov. Snømåking, strøing og takrydding utføres av gårdeier. VVS-anlegg reguleres og testes av gårdeier. Brann/nødlysanlegg er gårdeiers ansvar, vi melder feil/uregelmessigheter i våre lokaler. Kontroll utført av den Avvik J/N Leithe & Christiansen AS Side 19

20 Sjekkliste for HMS-vernerunde prosjekter Disse sikkerhetstiltak skal kontrolleres av basmontøren på vegne av medarbeiderne. Mangler som skyldes forhold på anlegget er tatt opp med. Vernerunder/møter med hovedentrepenør Etterfølges påleggene? Førstehjelputstyr/hjelpepersonale generelt på anlegget. Hvordan er dette? Førstehjelputstyr. Hvordan er dette? Forskrifter for elektriske anlegg, følges de? Følges arbeidsmiljøloven for barn ungdom? Verneforskrifter og formularer, er de tilstede? Kontor. Hvordan er dette? Lager. Hvordan er dette? Verksted. Hvordan er dette? Ja Nei Kommentar Rydding -adkomst/gang/transportveier -Arbeidsområder -Stillasjer/etasjer Sikring -Rekkverk Tildekking Skilting -Arbeidsmiljø -Støyforhold -Lysforhold Leithe & Christiansen AS Side 20

21 -Klima -Støv/gasser/damp -Arbeidsstillinger Ja Nei Kommentar Nødvendig verneutstyr, finnes det? -sko -hjelm -hørselvern -masker -hansker Kjøretøyer, tilstand Maskiner, tilstand Stillasjer/ arbeidsbukker/ stiger/tilstand Verktøy, tilstand Bruk/behandling av kjemiske/brannfarlige materiale Lasting/lossing/lagring Helsefarlige stoffer -Registrering/datablader - Oppbevaring/sikring - Opplæring Følges forskriftene? Anleggets boliger /brakke, rigg, WC / vaskerom, kantine / spisebrakke, soverom og fellesrom -Brannansvarlig -Trivsel Generelt inntrykk ved arbeidsplassbesøket NB! Alle avvik skal registreres på avviksskjema Kunde: Adresse: Dato: Prosjektnr: Poststed: Signatur: Leithe & Christiansen AS Side 21

22 A.4.6 AVVIKSBEHANDLING Når et forhold ikke er i samsvar med lover, forskrifter, eller interne prosedyrer samt instrukser, foreligger et avvik. Den som oppdager avviket, beskriver avviket på skjema for avviksrapport og gir/sender dette til basmontør, prosjektleder i prosjektet evnt. til IK-ansvarlig. F. eks.: -Arbeidsulykker -Nesten-ulykker -Feil ved det leverte produkt/anlegg/arbeid -Prosedyrer og instrukser som ikke følges -Mangelfull opplæring/kunnskap -Tyveri på byggeplasser (verktøy/matriell), skal politianmeldes i tillegg Alle ansatte er ansvarlig for å rapportere avvik av betydning som oppdages. Behandling av avvik skjer i linjeledelsen. prosjektleder/ik-ansv./dl skal overvåke behandling av avvik og IK-ansvarlig arkiverer avviksrapporter. -Korrigerende tiltak Ved rapportering om avvik skal forslag til tiltak legges fram for IK-ansvarlig. Som eks. på tiltak kan nevnes. -Opplæring -Forandring av rutiner -Endring på rutiner -Utskiftinger etc. -Sette bort tungt arbeide til underentreprenører På neste side finner du skjema som brukes ved alle typer avvik. Ved rapportering av feil/mangel ved elektriske installasjoner/utstyr skal skjema på DSB s hjemmesider brukes for innrapportering. Leithe & Christiansen AS Side 22

23 AVVIKSRAPPORT Nr.: PROSJEKT NR: Registrert avvik Avviket skal registreres av den som oppdager avviket Produktavvik Konsulentavvik Skade/ulykke Kundeklage Leverandøravvik HMS-avvik Annet Produksjon Beskrivelse av avviket: Registrert av: Dato: Årsak til avviket: Sign. av: Dato: Sign. av: Frist for Korrigerende-/Forebyggende tiltak: Dato: Gjennomført tiltak: Dato.: Sign.: Tiltak kontrollert og godkjent: Dato.: Sign: Avsluttet Dato.: Dato.: Sign: Sign: Leithe & Christiansen AS Side 23

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Innhold 1. Formål med Vikarhåndboken 2. Vår organisasjon 3. Fordeler som vikar 4. I oppdrag for Emerio 5. Timelister og lønn 6. Skattekort 7. Arbeidstid 8.

Detaljer

INSTRUKS FOR VERNERUNDER B

INSTRUKS FOR VERNERUNDER B HMS- System Side 1 INSTRUKS FOR VERNERUNDER B Vernerunde gjennomføres hver 14. dag etter oppsatt plan. Alle firma som har arbeider gående i angjeldende tidsrom skal delta på vernerundene. Verneprotokoll

Detaljer

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker Personalhåndbok - Vi har jobben du ønsker Innholdsfortegnelse Arbeidsavtale... 3 Taushetsplikt... 3 Oppdrag... 3 Timelister og lønn... 3 Overtid... 3 Skattekort... 3 Feriepenger... 4 Høytidsdager... 4

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist Du er fast ansatt i Right Bemanning AS fra du har fått et aktivt oppdrag av oss. Vi utbetaler lønn/feriepenger, og vi innbetaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Selv om du er ansatt hos Right bemanning,

Detaljer

LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 OVERORDNET SHA-PLAN Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Forside

LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 OVERORDNET SHA-PLAN Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Forside LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Dato. 07.04.2015 Forside Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) jfr. Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene

HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene R100 HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene Utarbeidet av: RfD Godkjent av: Even Midtun Dato: 10.12.2014 Innhold Innhold... 2 1. Innledning...

Detaljer

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD KJØREREGLER FOR HMS INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD 6. KARTLEGGING AV RISIKOFORHOLD 7. AVVIKSHÅNDTERING

Detaljer

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Forord Denne personalhåndboken er ment å være et oppslagsverk der du kan finne svar på noe av det du som medarbeider trenger å vite om BRAGD ENGINEERING

Detaljer

HELSE, MILjø og SIKKErHEt Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr

HELSE, MILjø og SIKKErHEt Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Det lokale Elektrisitetstilsyn (DLE) informerer om: HELSE, MILjø og SIKKErHEt Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr til virksomheter som omsetter elektrisk utstyr Hva omfatter forskriften? Hvem

Detaljer

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Det lokale elektrisitetstilsyn (DLe) informerer om: HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr til virksomheter som har egen elektrokompetanse Hva omfatter forskriften? Hvem

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100 PERSONALHÅNDBOK 2014 Personalhåndbok for Vest Bemanning AS Ansettelsesforhold Arbeidsavtale Arbeidsavtalen du har skrevet under bekrefter at det er Vest Bemanning AS, som er din arbeidsgiver og som er

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

HMS - PLAN. Prosjekt. Side 1 av 13

HMS - PLAN. Prosjekt. Side 1 av 13 HMS - PLAN Prosjekt.. Side 1 av 13 IHOLDSFORTEGNELSE Innledning 1.1 Forord 1.2 Målsetting 1.3 Orientering om prosjektet 1.4 Styrende dokumenter 1.5 Distribusjon 1.6 Informasjon Organisasjonsplan, ansvarsfordeling

Detaljer

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid.

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid. Side 1 av 6, versjon 02 2008-06 1. DEFINISJONER OG MÅL 1.1. DEFINISJONER Med INTERNKONTROLL menes å påse at krav til å fremme helse, miljø og sikkerhet fastsatt i, eller i medhold av lov eller forskrift,

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 29.05.07 sak 05/712 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Kart. www.vtk.no

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Kart. www.vtk.no Kart Organisering Tittel Generalforsamling Styre Adm. dir. Ketil Kvaale Merkantil Terjei Mjaaland Nettsjef Gunnar Snarteland Det Lokale Eltilsyn Tor Ivar Berge Energi Aslak Ofte Vest-Telemark Kraftlag

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007

RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007 Personal og lønn RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007 De reviderte AKAN-retningslinjene er tilrådd av hovedarbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Helse, Miljø og Sikkerhetsplan for Prosjekt 8035 Husnes Friidrettsanlegg

Helse, Miljø og Sikkerhetsplan for Prosjekt 8035 Husnes Friidrettsanlegg Helse, Miljø og Sikkerhetsplan for Prosjekt 8035 Husnes 0.00 PROSJEKTORIENTERING Hensikten med denne planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø er å beskrive de overordnede krav og målsetninger som gjelder

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

SHA- PLAN Heisprosjekter ved. Sykehuset Telemark

SHA- PLAN Heisprosjekter ved. Sykehuset Telemark Vedlegg 5 SHA- PLAN Side 1 av 12 SHA- PLAN Heisprosjekter ved Sykehuset Telemark Side 1 av 12 Vedlegg 5 SHA- PLAN Side 2 av 12 1. Innhold 1. Innhold (Ref. del 1, SHA Plan Byggeprosjekter) 2. Distrubusjonsliste

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Reglement Arbeidsreglement - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Dato: 22.09.2014 Vedtaksnr. 14/23964 JpID: 14/25494 Dokumentansvarlig (Enhet): Personalseksjonen Revisjonsintervall:

Detaljer

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID HMS-system og HMSarbeid hånd i hånd. Holmen fjordhotell 18/10-2012 HMS: Håpløst Mye Stress eller noe å kunne leve med HMS er forkortelsen for Helse, Miljø og Sikkerhet. Alle faktorer som på alle mulige

Detaljer

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 4 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-5

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 4 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-5 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-5 Formål/hensikt Hensikten med denne prosedyren er å beskrive saksgangen ved nyansettelser og definisjon av de tjenesteforhold den enkelte ansettes under. Målgruppe Ledergruppen

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten 1. Innledning Denne kontrakten regulerer de alminnelige kontraktsrettslige forhold

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i Kirkelig fellesråd 13.11.2008 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap.

Detaljer

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s.

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s. Innhold 1 Innledning. s. 2 2 Systemdel.s. 3 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3 2.3 Dokumentasjonskrav. s. 4 2.4 HMS-aktivitet.. s. 5 2.4.1 Generelt s. 5 2.4.2

Detaljer

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet Systematisk Helse Miljø Sikkerhet Arbeid Hva er internkontroll / systematisk HMS arbeid? Forskriftens definisjon: Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres,

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA)

PLAN FOR SIKKERHET HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) PLAN FOR SIKKERHET HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) SUNDBRUA VINSTRA REPARASJON AV BRUPILARER Innhold 1 Innledning 3 1.1 Formålet med planen 3 1.2 Orientering med prosjektet 3 1.3 Målsetning for SHA 3 1.4 Informasjon

Detaljer

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale.

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Arbeidsreglement Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Vedtatt av administrerende direktør 31. april 2002 1. Formål

Detaljer

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Langtidssykmeldte arbeidstakere Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Mål Gi grunnleggende kunnskaper om rettigheter og plikter i forhold til sykdom og uførhet Vise tillitsvalgte hvor du søker hjelp og informasjon

Detaljer

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 Frode Kyllingstad, sjefingeniør Enhet for elektriske anlegg Elsikkerhetsavdelingen DSB 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Om

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget, sak 0013/03, 05.06.04 Arbeidsreglement vedtatt i adm.utv. 05.06.2003 sak 0013/03 ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode

Detaljer

PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. MÅL.

PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. MÅL. PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. Juni 2012 MÅL. Løpsmark skole har flg. mål: Et systematisk HMS-arbeid som er satt i system og som kontinuerlig dokumenteres, samt evalueres. Sterk fokus på de ansattes

Detaljer

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal du:

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal du: Seadrills verdiplattform underbygger et arbeidsmiljø med ansvarsfulle og aktive medarbeidere. Vi tar vare på oss selv, og vi bryr oss om hverandre. Blir du syk, vil arbeidsgiver bidra til at du får god

Detaljer

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD Hovedmålene ved sykefraværsoppfølgingsarbeidet Oppfølging av sykefraværet skal bidra til å finne løsninger og tilpasninger slik at den

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø

STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø for Tastaveden skolegård Utarbeidet av SiljeKjosavik 15.05.2012 Innholdsfortegnelse 1. Målsetting 2. Orientering om prosjektet 3.

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap. 1, 1, der fellesrådet er arbeidsgiver. Reglene i reglementet gjelder

Detaljer

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Hva gjør du hvis du blir syk? Meld fra til arbeidsplassen første dag! Så tidlig som mulig første dag du er syk eller må være borte på grunn av barns

Detaljer

Generelle forretningsvilkår arbeidsleie

Generelle forretningsvilkår arbeidsleie Generelle forretningsvilkår arbeidsleie Sammen med Oppdragsbekreftelsen gjelder disse Generelle forretningsvilkår arbeidsleie som People4you utfører for oppdragsgivere, om ikke annet uttrykkelig er avtalt

Detaljer

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Revidert Administrasjonsutvalget 28.1.2016 (Sak 2/16, Esa sak:15/2314). Innholdsfortegnelse

Detaljer

NEK 400 Bolig. Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET

NEK 400 Bolig. Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET NEK 400 Bolig Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg

Detaljer

Tove Auren, NHO Mat og Bio

Tove Auren, NHO Mat og Bio Tove Auren, NHO Mat og Bio Endringer i arbeidsmiljøloven 3-3. Bedriftshelsetjeneste (1) Arbeidsgiver plikter å knytte virksomheten til en bedriftshelsetjeneste godkjent av Arbeidstilsynet når risikoforholdene

Detaljer

Revisjonsnr: 0 Side 1 av 8 [GÅ TIL BRUKERVEILEDNING] INNHOLDSFORTEGNELSE

Revisjonsnr: 0 Side 1 av 8 [GÅ TIL BRUKERVEILEDNING] INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsnr: 0 Side 1 av 8 [GÅ TIL BRUKERVEILEDNING] INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD: Til bruker av HMS-håndboken BRUKERVEILEDNING:Slik bruker du HMS-håndboken som oppslagsverk og lærebok DEL I KAPITTEL 1:

Detaljer

Web-varsling HRM Visma Tingvoll kommune

Web-varsling HRM Visma Tingvoll kommune Du har en ansatt som slutter Du har en ansatt som slutter. Du må gjøre følgende: - gi lønnsavdelingen melding dersom den ansatte skal fortsette i stillingen - utarbeide Tjenestebevis (dersom den ansatte

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II KIRKELIG FELLESRÅD I TRONDHEIMS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENTREPRISER

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II KIRKELIG FELLESRÅD I TRONDHEIMS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENTREPRISER Kirkelig fellesråd i Trondheim KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II KIRKELIG FELLESRÅD I TRONDHEIMS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENTREPRISER Basert på NS 8406 Kirkelig fellesråd i Trondheim Kontraktsbestemmelser

Detaljer

Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009

Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009 Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009 Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS advokat Ottar F. Egset, Føyen Advokatfirma DA Hva er HMS? I en rekke lover og forskrifter stilles det

Detaljer

Generelle rutiner og presentasjon av bedriftens IK system

Generelle rutiner og presentasjon av bedriftens IK system [Integrator:Header] Generelle rutiner og presentasjon av bedriftens IK system Denne delen av internkontrollsystemet (generelle rutiner) kan utleveres til kunder eller andre som ønsker innsyn i bedriftens

Detaljer

Det lokale el.tilsyn. Installatørmøte 24. Januar 2013

Det lokale el.tilsyn. Installatørmøte 24. Januar 2013 Det lokale el.tilsyn Installatørmøte 24. Januar 2013 Tema i presentasjonen DLE organisering pr. januar 2013 Tilsyn, hjemmelsgrunnlag. DLE s rolle og oppgaver. Gjennomføring av tilsyn. Lærlinger og selvstendig

Detaljer

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG KJÆRE MEDARBEIDER! Knallhardt arbeid i treindustrien har over noen år forandret seg mot arbeid med færre fysiske utfordringer. I dag tilbringer over 50 % av de ansatte

Detaljer

SAMSVARSERKLÆRING, DOKUMENTASJON OG SLUTTKONTROLL. Sjefingeniør Jostein Ween Grav

SAMSVARSERKLÆRING, DOKUMENTASJON OG SLUTTKONTROLL. Sjefingeniør Jostein Ween Grav SAMSVARSERKLÆRING, DOKUMENTASJON OG SLUTTKONTROLL Sjefingeniør Jostein Ween Grav FEL SAMSVARSERKLÆRING DOKUMENTASJON OG SLUTTKONTROLL Veien videre Sjefingeniør Jostein Ween Grav Avdeling for elsikkerhet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE Dønna kommune RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV FERIE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 02.09.09 Retningslinjene for forvaltning av ferie er utarbeidet med bakgrunn i at ledere skal få en bedre forståelse

Detaljer

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Det lokale elektrisitetstilsyn (DLe) informerer om: HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr til virksomheter som ikke har egen elektrokompetanse Hva omfatter forskriften?

Detaljer

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1-1 Formål Personalreglementet skal regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved Interkommunalt

Detaljer

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Harald Morten Utness NAV Arbeidslivssenter Oppland Mobiltelefon: 45 27 05 50 harald.morten.utness@nav.no Mål Redusere sykefraværet Ansette

Detaljer

Arbeidsmiljøloven. En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring.

Arbeidsmiljøloven. En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Arbeidsmiljøloven En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Sikkerhetsopplæring og sakkyndig kontroll iht. AT 703 Forankret i

Detaljer

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Det lokale elektrisitetstilsyn (DLe) informerer om: HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr til virksomheter som har elektromedisinsk utstyr Hva omfatter forskriften? Hvem

Detaljer

Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser

Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser Alta kommune Fagområde Kvalitetsstyring/ HMS Tema Virksomhet/ avdeling Kvalitetssystem Avvik Alle IK-. BG Utstedt av/ dato 02.03.1 1 1 Versjon

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1 ARBEIDSMILJØLOVEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 Målsetting med undervisningen : Gi en innføring og orientering om arbeidsmiljøloven Oversikt over roller,

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Prosjektnavn Adresse: Revideringer av planen VERSJ DATO REVISJON OMFATTER UTF AV KONTR GODKJ INNHOLD: 1. FORKORTELSER. DEFINISJONER OG HENVISNINGER 2. BESKRIVELSE

Detaljer

Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS

Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS Advokat Ottar F. Egset Hva er HMS? I en rekke lover og forskrifter stilles det krav til arbeidsplassen/lokaler verneinnretninger tilrettelegging av

Detaljer

SYSTEMHÅNDBOK. Helse, miljø og sikkerhet. Desember 1999 Oppdatert januar 2007 HMS INTERNKONTROLL. Kap: Sist dat.:

SYSTEMHÅNDBOK. Helse, miljø og sikkerhet. Desember 1999 Oppdatert januar 2007 HMS INTERNKONTROLL. Kap: Sist dat.: HMS Helse, miljø og sikkerhet SYSTEMHÅNDBOK Desember 1999 Oppdatert januar 2007 1 1. Mål 1.1 Overordna mål 1.2 Retningsmål for HMS i Odda kommune 1.3 Resultatmål 2. Organisering av Odda kommune 2.1 Organisasjonskart

Detaljer

Velkommen som medarbeider i. Tromsø kommune

Velkommen som medarbeider i. Tromsø kommune Velkommen som medarbeider i Tromsø kommune Kjære medarbeider ved (enhet/avdeling) Som medarbeider i Tromsø kommune har du både rettigheter og plikter i tilsettingsforholdet. Dette vil vi - blant annet

Detaljer

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune Meldal kommune 4. april 2006, versjon 3, redigert 18.06.13 HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE Meldal kommune Planstatus Fagplan Arkivsak og dato År/saksnummer 13/759 Vedtatt av Administrativt vedtatt 19.06.2013

Detaljer

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 2 Gjennomføringsfasen PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 Sikker byggeplass! Sykehuset i full drift! Side

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår dato: 18.01.2006 Saksbehandler: Anne Sundet Tangen Vår ref.: 2006/184 Arkivnr: Namdal Plast AS 7750 Namdalseid Rapport etter tilsyn ved

Detaljer

Den nyansatte skal gjennom informasjonsopplegget få innføring i de rammebetingelsene som vedkommende skal arbeide innenfor.

Den nyansatte skal gjennom informasjonsopplegget få innføring i de rammebetingelsene som vedkommende skal arbeide innenfor. Informasjonsprogram for nyansatte Målsetting Nyansatte skal føle seg velkommen på arbeidsplassen og få nødvendig informasjon og opplæring slik at de finner seg raskt til rette med arbeidet og i arbeidsmiljøet.

Detaljer

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2 Prosjekt: SD 2 Byggherre: Byggeplass: SHA-PLAN Kolbotn skole, Hellerasten skole, Fløysbonn skole, Skogbrynet/OMA, Sofiemyr idrettspark. Utarbeidet: 23.0. 204 Sist oppdatert: 24.januar 204 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SHA-PLAN for Bygge- og anleggsplassen Slottsberget 75 Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten

SHA-PLAN for Bygge- og anleggsplassen Slottsberget 75 Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten SHA-PLAN for Bygge- og anleggsplassen Slottsberget 75 Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av 05.05.15 00 Rev 0, første utkast. NB BH/BHR

Detaljer

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS Helse, miljø - og sikkerhetsplan Del 2 For firma Miljø og Høytrykk AS 1 1.0 Firmabeskrivelse 1.1 Presentasjon 1.2 Fakta om bedriften 1.3 Avtaler med kunden. 2.0 HMS politikk, ansvar, mål og strateg 2.1

Detaljer

Web-Personalmelding med arbeidsavtale Tingvoll kommune

Web-Personalmelding med arbeidsavtale Tingvoll kommune Arbeidsavtale fast stilling ARBEIDSAVTALE FAST STILLING Jeg inngår med dette følgende arbeidsavtale med Tingvoll : Tilsettingsforhold, prøvetid og oppsigelsesfrister: Fast tilsetting. Stillingsprosent

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Vedtatt 17.juni 2005, endret ved lov av 21.desember 2005 og gjort gjeldende fra 01.01.06 litt om historien Tore Sund 1850.. Industrialisering,

Detaljer

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Forslag Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Innholdsfortegnelse Retningslinjene følger arbeidsmiljøloven og IA-avtalen

Detaljer

-kjennskap til regelverk for helse, miljø og sikkerhet, intern kontroll og etiske retningslinjer

-kjennskap til regelverk for helse, miljø og sikkerhet, intern kontroll og etiske retningslinjer Emne: Hms og sikkerhet: -kjennskap til regelverk for helse, miljø og sikkerhet, intern kontroll og etiske retningslinjer HMS-ARBEID OG PERSONVERN (Helse Miljø og Sikkerhet) Myndighetene krever at den ansvarlige

Detaljer

Velkommen t il til 5 sikre Ringerike 8 . g og 9 juni 2009

Velkommen t il til 5 sikre Ringerike 8 . g og 9 juni 2009 Velkommen til 5 sikre Ringerike 8. og 9. juni 2009 Agenda 5- sikre dag 8. / 9. Juni 2009. 8. Juni Kl 14.00-14.10 Velkommen, innledning med Nettsjef Ringeriks-Kraft Jan Erik Brattbakk Kl 14.10-15.00 Hva

Detaljer

DEL 1 Generelle bestemmelser. Side 1 av 5

DEL 1 Generelle bestemmelser. Side 1 av 5 DEL 1 Generelle bestemmelser. Side 1 av 5 Betalingsbetingelser. Dersom ikke annet er avtalt er betalingsbetingelser - 30 % - ved bestilling - 30 % - når mesteparten av materiellet er levert byggeplassen

Detaljer

Rammeavtale for rørinspeksjon av private avløpsledninger og tetthetsprøving av avløpsledninger

Rammeavtale for rørinspeksjon av private avløpsledninger og tetthetsprøving av avløpsledninger BERGEN KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN Rammeavtale for rørinspeksjon av private avløpsledninger og tetthetsprøving av avløpsledninger Anskaffelsesnr. EØS 023-2016 1 Tilleggsbestemmelser til standardkontrkat

Detaljer

INNHOLD PROSJEKTFORUTSETNINGER

INNHOLD PROSJEKTFORUTSETNINGER 0693 OSLO Side 1 av 5 INNHOLD PROSJEKTFORUTSETNINGER 3.01 PPROSJEKTFORUTSETNINGER Felles for prosjektene 3.01.1 Gjennomføringstidspunkt/ ferdigstillelse. 2 3.01.2 Opprydding... 2 3.01.3 Avfallshåndtering/

Detaljer

Vedlegg 4. Utkast til SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen. Kjøp av rådgivningstjenester innen vei, trafikk, vann, avløp og renovasjon

Vedlegg 4. Utkast til SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen. Kjøp av rådgivningstjenester innen vei, trafikk, vann, avløp og renovasjon Vedlegg 4 Utkast til for bygge- og anleggsplassen Kjøp av rådgivningstjenester innen vei, trafikk, vann, avløp og [KLIKK HER OG SKRIV INN OPPDRAGSGIVER] "[KLIKK HER OG SKRIV INN DATO]" Dato Rev nr Beskrivelse

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1 DAG 2 FOREDRAG KL 12.45 13.45 HMS - PLAN FOR BYGGEPROSJEKTET OG BYGGHERREFORSKRIFTEN HMS PLAN & BYGGHERREFORSKRIFTEN

Detaljer

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2 SHA-PLAN Prosjekt: 405Vestliveien barnehage, ny ventilasjon Byggherre: Oppegård kommune Byggeplass: Vestliveien 2, 45 Oppegård Utarbeidet: 23. juni 205 Sist oppdatert: 23.juni 205 INNHOLDSFORTEGNELSE 0

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

Faglig forum Sør- og Nord Trøndelag. 03.-04. april 2013. Clarion hotell & Congress, Trondheim

Faglig forum Sør- og Nord Trøndelag. 03.-04. april 2013. Clarion hotell & Congress, Trondheim Faglig forum Sør- og Nord Trøndelag 03.-04. april 2013 Clarion hotell & Congress, Trondheim Terje M. Wold, Elsikkerhet TRM 1 Tema Ny leder av Elsikkerhetsavdelingen Tema ønsket av Faglig forum: Innleie

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

Rapport til Oslo kommune. Revisjonsbistand i forbindelse med kontrakter for kjøp av renholdstjenester. 11 februar 2009. Deloitte.

Rapport til Oslo kommune. Revisjonsbistand i forbindelse med kontrakter for kjøp av renholdstjenester. 11 februar 2009. Deloitte. Rapport til Oslo kommune Revisjonsbistand i forbindelse med kontrakter for kjøp av renholdstjenester 11 februar 2009 Deloitte. Oslo kommune Revisjonsbistand i forbindelse med kontrakter for kjøp av renholdstjenester

Detaljer

Nyhetsbrev MOMENTLISTE FOR BRUK VED ETTERFORSKNING AV SPRENGNINGSULYKKER/-UHELL INFO. Februar 2014

Nyhetsbrev MOMENTLISTE FOR BRUK VED ETTERFORSKNING AV SPRENGNINGSULYKKER/-UHELL INFO. Februar 2014 Nyhetsbrev Februar 2014 INFO MOMENTLISTE FOR BRUK VED ETTERFORSKNING AV SPRENGNINGSULYKKER/-UHELL Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet denne listen som et hjelpemiddel for

Detaljer

Veiledning til risikovurdering

Veiledning til risikovurdering Veiledning til risikovurdering 1. Innledning På bakgrunn av henvendelse fra NLT, har NHO Mat og Landbruk utarbeidet en veiledning for gjennomføring av risikovurdering. Veiledningen tar utgangspunkt i Arbeidstilsynets

Detaljer

En ulykke kommer sjelden alene

En ulykke kommer sjelden alene En ulykke kommer sjelden alene eller kanskje gjør den nettopp det! Frode Kyllingstad Enhet for elektriske anlegg, DSB frode.kyllingstad@dsb.no 1 Temaer DSBs rolle, tilsynsoppgaver og organisasjon Virkemidler

Detaljer

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK Ke ska e jær når at Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid Heftet er ment for at du som medarbeider på en enkel måte skal kunne orientere deg om krav, forventninger

Detaljer

Vedlegg 3. til. Anskaffelse 13/1663. Utkast til SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

Vedlegg 3. til. Anskaffelse 13/1663. Utkast til SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Vedlegg 3 til Anskaffelse 13/1663 Utkast til for bygge- og anleggsplassen Lørenskog brannstasjon Ventilasjon med kjøling Lørenskog kommune Dato Rev nr Beskrivelse / Endringer: Revidert av: TEKNISK Hasselveien

Detaljer