Betydningen av lovteknikk ved ivaretakelse av arbeidstakeres personvern

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Betydningen av lovteknikk ved ivaretakelse av arbeidstakeres personvern"

Transkript

1 76 Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 1/2015, 92. årgang Betydningen av lovteknikk ved ivaretakelse av arbeidstakeres personvern Af Dag Wiese Schartum, professor & Tommy Tranvik, forsker, Senter for Rettsinformatik, Juridisk Fakultet, Universitetet i Oslo Refereevurdert Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 1/2015, 92. årgang Dag Wiese Schartum & Tommy Tranvik Artikler: Betydningen av lovteknikk ved ivaretakelse Sammendrag Teknologi som registrerer opplysninger om ansattes bevegelser (feltteknologi) skaper nye utfordringer på norske arbeidsplasser, både i offentlig og privat sektor. Lovgivning og avtaler mellom partene i arbeidslivet er satt til å balansere arbeidsgivers behov for styring og kontroll med virksomheten og arbeidstakeres behov for personopplysningsvern. Men fungerer dagens lovgivning og avtaleverk etter intensjonen? I artikkelen drøfter forfatterne erfaringer med anvendelse av personopplysningsloven og arbeidsmiljøloven på bruken av feltteknologi. Særlig blir det drøftet hvilken betydning utforming av lover har på effektiviteten av forsøkene på å styre teknologianvendelser. Artikkelen er blant annet skrevet på basis av en undersøkelse der mer enn 50 virksomheter i offentlig og privat sektor deltok. 1. Innledning Lover og forskrifter som håndheves av tilsynsorganer er et av de viktigste virkemidlene staten har for å realisere politiske målsettinger. 1 I hvilken grad slik rettslig regulering faktisk har effekt i samsvar med lovgivers intensjoner, er et av de mest sentrale spørsmålene i reguleringsforskningen (se for eksempel Baldwin et al. 2012; Lodge og Wegrich 2012; Baldwin et al eller Morgan og Yeung 2009). I denne artikkelen vil vi særlig diskutere betydningen av visse lovtekniske valg for effekten av lover som har som formål å ivareta personvern. Med «lovteknikk» sikter vi generelt til valg av regeltype, spørsmål om lovens oppbygging, valg av ulike typer bestem-

2 Artikler: Betydningen av lovteknikk ved ivaretakelse 77 melser, grafiske og estetiske krav til en lovtekst, tydeliggjøring av struktur og sammenhenger med annen lovgivning, generelle krav til begrepsbruk, mv. 2 Et viktig lovteknisk spørsmål som blir behandlet i denne artikkelen, er hvor vage og vurderingspregede formuleringer i loven bør være. Et annet spørsmål er om loven skal beskrive teknologi eller ikke (være «teknologinøytral»). 3 Diskusjonen tar utgangspunkt i et forskningsprosjekt om anvendelse av personopplysningsloven 4 og arbeidsmiljølovens 5 kapittel 9 for å regulere offentlige og private arbeidsgiveres bruk av en type informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) som overvåker de ansattes aktiviteter og arbeidsutførelse når de er utenfor arbeidsgiverens direkte kontroll, såkalt feltteknologi. 6 Vi antar at erfaringene fra prosjektet har betydelig overføringsverdi, særlig i forhold til annen IKT som innføres i norsk arbeidsliv og som har innvirkning på arbeidsmiljø og personvern. I drøftelsene vil vi ta opp fire problemstillinger som er viet betydelig oppmerksomhet i litteraturen om rettslig regulering: 1. Hvilken lovteknikk har myndighetene lagt til grunn for de aktuelle reglene i personopplysningsloven med forskrift? 2. Hvordan har lovtekniske valg påvirket den konkrete utformingen av reglene i dette regelverket? 3. I hvilken grad fører private og offentlige arbeidsgiveres praktisering av reglene i personopplysningsloven til at formålet med reglene oppnås? 4. Hvilke alternative virkemidler kan myndighetene anvende for i større grad å oppnå formålet med regelverket dersom reglene er lite formålseffektive? Selv om artikkelen baserer seg på norsk empiri og norsk personvernlovgivning og praksis, har drøftelsene relevans ut over Norges grenser. Norsk personvernlovgivning er basert på et detaljert EU-direktiv, personverndirektivet (95/46/EF), som er felles for alle land innen EØS. Fordi direktivet stiller detaljerte krav til nasjonal lovgivning, er problemer knyttet til lovteknikk, regelutforming og formålseffektivitet felles for alle EØS-land. Samtidig er direktivet, og dermed også den norske personopplysningsloven, formulert på en generell og teknologinøytral måte: 7 reglene skal gjelde på tvers av mange ulike teknologier. Denne lovteknikken er populær i mange land, blant annet i Norge, innenfor EU og USA. 8 Våre drøftelser av alternative regulatoriske virkemidler kan derfor være relevante i tilsvarende diskusjoner blant akademikere og praktikere også i andre europeiske land (pluss i USA). I det følgende vil vi først gjøre rede for hva feltteknologi er og hvordan den ble anvendt i 50 private og offentlige virksomheter. Deretter drøfter vi viktige regulatoriske valg og kjennetegn som ligger til grunn for de rettsreglene som kommer til anvendelse ved arbeidsgiveres bruk av feltteknologi, primært personopplysningsloven med forskrift. På bakgrunn av empiriske funn som indikerer store utfordringer med anvendelsen av de aktuelle rettsreglene ved bruk av feltteknologi, drøfter vi mulige alternative strategier for å styrke reglenes formålseffektivitet. Vi antyder at en løsning kan være avtaleregulering mellom partene i arbeidslivet, kombinert med noe mer teknologispesifikk lovgivning.

3 78 Dag Wiese Schartum & Tommy Tranvik 2. Teknologien og utbredelsen Feltteknologi kan defineres som elektroniske systemer og IKT-utstyr som registrerer opplysninger om ansattes bevegelser, arbeidsutførelse og andre aktiviteter utenfor fast arbeidssted. Teknologien er basert på satellittposisjonering med GPS og registrerer en rekke opplysninger om hver enkelt ansatt. Opplysningene kan vise hvor de ansatte til enhver tid befinner seg, når de ankommer og hvor lenge de oppholder seg på ulike adresser, hvor fort de beveger seg mellom to lokasjoner, om de har stoppet underveis (eventuelt hvor, når og hvor lenge), om de avviker fra en planlagt reise- /kjørerute, osv. Det finnes en rekke ulike typer IKT-systemer som kan klassifiseres som feltteknologi. En vanlig feltteknologi er flåtestyringssystemer. Flåtestyring gir arbeidsgiver oversikt over blant annet hvor hver enkelt ansatt til enhver tid befinner seg, og meningen er at dette skal gjøre det mer effektivt å styre utnyttelsen av arbeidsstyrken, for eksempel ved at nye arbeidsoppdrag tildeles nærmeste ansatt med de rette kvalifikasjonene for jobben. En annen populær feltteknologi er elektronisk kjørebok. Elektroniske kjørebøker registrerer all kjøring med firmabil. Hensikten er vanligvis å dokumentere overfor skattemyndighetene at firmabilene ikke brukes til skattepliktig privat kjøring. Både flåtestyring og elektronisk kjørebok baserer seg på satellittposisjonering, 9 og er enten knyttet til kjøretøy (firmabiler, busser, lastebiler, osv.) eller leveres integrert i håndholdte dataenheter (smarttelefoner, PDA, bærbar pc eller nettbrett). Mange leverandører av feltteknologi tilbyr i tillegg integrasjon mot bedriftenes egne datasystemer. Dermed kan håndholdte dataenheter for eksempel brukes til å registrere timer og materialforbruk i fakturasystemer, legge inn opplysninger i elektroniske pasientjournaler, sjekke kundehistorikk i kundedatabaser, eller få tilgang til tekniske håndbøker, sjekklister eller rutinebeskrivelser. Opplysninger om hvordan arbeidstakerne anvender håndholdte dataenheter vil vanligvis bli loggført. Det betyr at arbeidsgiverne i tillegg kan få detaljert informasjon om en rekke andre forhold, blant annet status for hver enkelt ansatt (opptatt eller ledig for nye oppdrag), hvem som har utført hvilke arbeidsoppdrag og når dette skjedde, hvor lang tid hver enkelt ansatt bruker på forskjellige typer arbeidsoppdrag, osv. Det finnes ikke gode tall som viser utbredelsen av feltteknologi i arbeidslivet. Men i en spørreundersøkelse gjennomført av Fafo i 2010, svarte sju prosent av arbeidstakerne at flåtestyring ble brukt på deres arbeidsplass. Det ble ikke spurt om utbredelsen av andre typer feltteknologi (se Bråten 2010; Bråten og Tranvik 2012). I en panelundersøkelse gjennomført av Fafo i 2012, hvor omkring 3500 tillitsvalgte fra ulike LO-forbund deltok, svarte 21 prosent at feltteknologi fantes for de fleste ansatte eller for en mindre gruppe av ansatte på deres arbeidsplass. Knapt et år senere, i august 2013, hadde andelen tillitsvalgte i panelet som svarte at slik teknologi fantes på deres arbeidsplass økt til 30 prosent (Bråten 2013) Datagrunnlaget Den økende bruken av feltteknologi som tallene fra Fafo-undersøkelsene indikerer, avspeilte seg i de 50 offentlige og private virksomhetene som deltok i undersøkelsen

4 Artikler: Betydningen av lovteknikk ved ivaretakelse 79 som diskuteres i denne artikkelen. Alle virksomhetene rapporterte for eksempel at minst én (og vanligvis to eller flere) former for feltteknologi var i bruk. Virksomhetene som deltok i undersøkelsen fordelte seg på sju bransjer: elektroinstallasjon og energiforsyning, renhold, den kommunale hjemmetjenesten, sikkerhet (vekterbransjen), kollektivtransport (buss og trikk), varetransport og veidrift. Bedriftene var ikke representative for sine respektive bransjer eller for det norske arbeidslivet som sådan, blant annet fordi store bedrifter med ordnede partsforhold dominerer. Vi mener likevel at datamaterialet er variert nok til at vi kan belyse de hovedspørsmålene som vi har angitt ovenfor. Bruken av feltteknologi fordelte seg på de sju bransjene på følgende måte: Elektroinstallasjon og energiforsyning: Elektroniske kjørebøker, flåtestyring og håndholdte dataenheter (smarttelefoner, PDA eller bærbar pc). Renhold: Håndholdte dataenheter (smarttelefoner eller PDA), radiofrekvensidentifisering (RFID) 11 og elektroniske kjørebøker. Den kommunale hjemmetjenesten: Håndholdte dataenheter (smarttelefoner eller PDA) integrert mot interne datasystemer, for eksempel elektroniske journaler. Sikkerhet (vekterselskaper): Håndholdte dataenheter (smarttelefoner eller PDA), strekkodesystemer 12 og elektroniske kjørebøker. Kollektivtransport (buss og trikk): Flåtestyring, elektroniske billettsystemer med satellittsporing og sanntidsinformasjonssystemer (satellittbaserte systemer for publikumsinformasjon beregnet ankomst til holdeplass og for prioritering av busstrafikk i lyskryss 13 ). Varetransport: Flåtestyring, digitale fartsskrivere, 14 håndholdte dataenheter (PDA) og strekkodesystemer Veidrift: Integrerte produksjonsstyringssystemer (satellittbaserte systemer for innsamling av produksjonsdata) og håndholdte dataenheter (smarttelefoner eller PDA). I tillegg til 50 virksomheter i disse bransjene, deltok de 16 største leverandørene av feltteknologi i Norge i undersøkelsen. Det ble gjennomført 97 intervjuer med leverandører, bedriftsledere, tillitsvalgte og verneombud, hovedsakelig i perioden oktober 2011 til og med november Det ble gjennomført flere intervjuer med tillitsvalgte og verneombud enn med bedriftsledere. I tillegg ble det gitt tilgang til aktuelle bedriftsinterne dokumenter, spesielt lokale dataavtaler eller drøftingsprotokoller som regulerte bruken av opplysninger om ansatte registrert ved hjelp av feltteknologi. 15 Samtidig med denne datainnsamlingen ble det gjennomført en systematisk analyse av personopplysningsloven og arbeidsmiljølovens kapittel 9 (se Schartum 2013). Dette er de lovbestemmelsene som er ment å ivareta personvern til ansatte og som kommer til anvendelse på feltteknologi. 4. Teknologinøytralitet Hovedformålet med den norske personopplysningsloven med forskrift og ett av formålene med EU-direktivet som loven og forskriften baserer seg på 16 er å ivareta grunnleggende personvernhensyn (særlig privatlivets fred og den enkeltes integritet)

5 80 Dag Wiese Schartum & Tommy Tranvik når opplysninger om enkeltpersoner behandles elektronisk. 17 Formålet blir forsøkt ivaretatt ved hjelp av rettslig regulering som hviler på prinsippet om teknologinøytralitet (Hildebrandt og Tielemans 2013; Koops 2006). Teknologinøytralitet er en lovteknikk som innebærer at konkrete rettsregler utformes på en måte som «( ) neither imposes nor discriminates in favour of the use of a particular type of technology» (Kamecke og Körber 2008: 331). 18 Mer konkret innebærer dette for eksempel at publisering av portrettbilder på Facebook, videoopptak av enkeltpersoner på smarttelefon eller bruken av elektroniske pasientjournaler i utgangspunktet reguleres etter de samme reglene. For å klare å formulere rettsregler som skal gjelde så vidt forskjellige forhold, har lovgiver valgt å gjøre bruk av beskrivelsesteknikker på et helt overordnet nivå: I alle de nevnte tilfellene skjer det for eksempel «behandling av personopplysninger». Hva slags teknologi som behandler opplysningene og hvordan opplysningene fremkommer, er i utgangspunktet ikke relevant for anvendelse av loven. 19 Loven inneholder således ingen spesielle bestemmelser om feltteknologi eller andre kategorier av IKT som behandler personopplysninger. Ved at forskjellige teknologier og elektroniske tjenester reguleres likt, er tanken at rettslige reguleringer ikke skal påvirke hvilke teknologier eller tjenester som blir vinnere eller tapere i markedet. Dette valget er det isteden markedet selv (kundene/forbrukerne) som skal foreta. 20 I tillegg til å unngå markedsvridning til fordel for enkelte typer teknologier eller IT-tjenester, er det to andre fordeler som begrunner teknologinøytral regulering (se for eksempel Hildebrandt og Tielemans 2013). For det første at behovet for rettslig regulering antas å bli mindre: Istedenfor at det vedtas ulike regelverk eller enkeltbestemmelser for å fange opp særegenheter ved enkeltteknologier, kan lovgiver nøye seg med én generell regulering. For det andre kan teknologinøytrale regler redusere behovet for å endre rettslige reguleringer i takt med den teknologiske utviklingen. Disse antatte fordelene kommer til uttrykk i personopplysningsloven med forskrift på følgende måter: Redusert behov for regulering: All elektronisk behandling av personopplysninger uavhengig av hvilke teknologier eller IT-tjenester som anvendes og uansett om personopplysningene foreligger som tekst, bilder, lyd- eller videoopptak reguleres innenfor rammen av det samme regelverket. 21 Redusert behov for regelendring: Etter som reglene i personopplysningsloven med forskrift i liten grad er knyttet til eller spesielt tilpasset bestemte typer teknologier eller tjenester, 22 kan reglene beholdes selv om den teknologiske virkeligheten endrer seg. Dermed er regelverket, ifølge teorien, såpass fleksibelt at ny teknologi ikke utløser behov for lov- eller forskriftsendring for fortsatt å være relevante. For eksempel har satellittposisjonering, biometri og RFID blitt introdusert uten at personopplysningsloven er endret. Lovgiver trenger derfor ikke å vurdere de personvernmessige virkningene av nye teknologier spesielt, fordi personopplysningsloven uansett kommer til anvendelse så lenge personopplysninger behandles. Selv om teknologinøytrale regler antas å redusere behovet for regulering og regelendring, betaler lovgivere en pris for dette. Istedenfor å utforme regler som er særskilt tilpasset spesifikke teknologier eller tjenester, får lovbestemmelsene lett et så generelt og abstrakt preg at det kan bli vanskelig å forstå hva reglene faktisk går ut på og hvordan de skal anvendes på konkrete teknologier eller i konkrete situasjoner for

6 Artikler: Betydningen av lovteknikk ved ivaretakelse 81 eksempel på en arbeidsplass. Som vi skal se nedenfor, kan dette føre til manglende regelklarhet. Teknologinøytrale regler kan derfor reise en rekke utfordringer: Er reglene utformet på en måte som gjør at de regulerte er klar over at loven gjelder for dem? Er det klart hva som reguleres og hvordan? Er det tydelig hva som kreves for å overholde reglene? Poenget er at for å virke, må lovene kommunisere til dem den henvender seg til. Professor Chris Read ved Queen Mary University of London beskriver kommunikasjonsproblemet i tilknytning til EUs personverndirektivet slik: The law claims to apply to everyone who processes personal data, and in the modern world that amounts to pretty much everyone. [ ] The problem is that the majority of the population does not believe those claims and treats data protection as a law which applies only to particular sectors of society (Reed 2014: ). Dersom lovbestemmelsene ikke inneholder noen beskrivelser av teknologier eller situasjoner der teknologiene blir brukt, kan mange ha vanskelig for å oppfatte at loven også gjelder dem. Det betyr at dersom det er betydelig usikkerhet knyttet til hvordan spørsmålene i kulepunktene ovenfor skal besvares, kan resultatet bli lav grad av formålseffektivitet: reguleringene verken hindrer uønsket eller fremmer ønsket atferd fordi de er problematiske å forstå og overholde. 5. Lovens uklare tale Utfordringen med en generell lovgivning som skal gjelde et stort antall teknologier, samfunnsområder og situasjoner er altså at den må formuleres vagt og skjønnsmessig. Dermed kan det bli vanskelig å tolke og forstå innholdet i reglene. Professor Lee A. Bygrave ved Senter for rettsinformatikk, Universitet i Oslo, beskriver utfordringen med å fortolke EUs personverndirektiv slik: Interpreting the DPD [Data Protection Directive] is no easy task. This is due largely to the nebulous manner in which many of its provisions are formulated, combined with a paucity of authoritative guide of their meaning. The nebulousness is symptomatic of the political compromises reached after extensive tugs-of-war between various member states, organizations, and interest groups during the drafting process (Bygrave 2014: 56). Direktivet preges med andre ord av vage og uklare bestemmelser. Personopplysningsloven har de samme kjennetegn som direktivet loven bygger på, noe følgende eksempler på formulering i loven illustrerer: Behovet for overvåking klar overstiger den enkeltes interesse 23 Særskilt behov for overvåking 24 Berettiget interesse 25 Saklig begrunnet 26 Uforholdsmessig vanskelig 27 Anses utilrådelig 28

7 82 Dag Wiese Schartum & Tommy Tranvik Vesentlig betydning 29 Hva som kan regnes som «berettiget», «saklig», «vesentlig», «uforholdsmessig», osv. beror på et konkret skjønn. Selv om to eksperter bedømmer det samme konkrete tilfelle med bakgrunn i skjønnspregede regelformuleringer, kan det dessuten lett oppstå uenighet. Ikke minst kan personer som er satt til å ivareta ulike interesser være uenige om hva som er en «riktig» bedømmelse av hvordan reglene skal anvendes i konkrete tilfeller. I arbeidslivet der to parter møtes i interessekamp, kan en for eksempel forvente at hver part fremfører noe ulike argumenter for om det foreligger «særskilt behov for overvåking». Og selv om de er enige om relevansen av visse argumenter vil de kunne tillegge dem forskjellig vekt. Videre vil slike skjønnsmessige spørsmål endre seg over tid, for eksempel i tråd med endrede teknologiske forhold. Selv om loven legger rammer for skjønnsutøvelsen, innebærer skjønnsmessige bestemmelser at det ikke blir stilt helt bestemte og konkrete krav til fremtidig adferd; skjønnet forutsetter en fortsatt vurdering og diskurs mellom relevante aktører. Når det gjelder hvordan personopplysningslovens regler skal anvendes på bruken av feltteknologi, er det særlig partene i arbeidslivet (og tilsynsmyndigheten for loven: Datatilsynet) som er i posisjon til å utøve et slikt skjønn. Vi kan se dette som en slags «delegasjon» fra lovgiver til fremtidige arbeidsgivere og arbeidstakere om å gjøre sine meninger kjent og eventuelt oppnå enighet om hvordan reglene skal påvirke bruken av feltteknologi i virksomhetene. Det innebærer at fordi loven har et så bredt nedslagsfelt og omfatter mange mulige teknologier, situasjoner eller interessekonflikter, angir lovgiver visse retningslinjer for hvordan fremtidige spørsmål skal løses og overlater i praksis resten til partene (og tilsynsmyndigheten). 30 I tillegg til å være skjønnspreget, er flere av personopplysningslovens begreper vage, noe som også gir rom for konkretiseringer og avgrensinger. Dersom det er behov for et frivillig samtykke fra de ansatte for at arbeidsgiver kan ta feltteknologi i bruk; hva kreves for at dette samtykket skal være «frivillig»? 31 Samtidig kreves det at arbeidsgiver angir et konkret formål for bruken av feltteknologi; men hva har lovgiver ment med «formål»? 32 Vaghet er et viktig kjennetegn ved språket generelt, men lover kan selvsagt være mer eller mindre vagt formulerte. Personopplysningsloven gjør utstrakt og aktiv bruk av begreper der fortolkningen er vag, usikker og til dels situasjonsbetinget. Et av problemene er derfor at loven på viktige punkter er formulert med hjelp av ord og uttrykk som er spesielt satt sammen for å formulere lovens bestemmelser. Helt sentrale begreper som «personopplysning», «behandlingsansvarlig» og «databehandler» er sammensetninger av ord som er vanlig forekommende i norsk, men som i loven er definert på måter som gjør at vanlig språkkunnskap ikke gir riktig forståelse av begrepsinnholdet. 6. Lovgivningsstruktur og lovkunnskap Arbeidsgiveres bruk av feltteknologi aktualiserer ikke bare reglene i personopplysningsloven. Dersom bruken av feltteknologi er å forstå som et «kontrolltiltak», vil anvendelsen av teknologien også komme inn under teknologinøytrale bestemmelser i arbeidsmiljølovens kapittel Dette kapitlet gir noen viktige, generelle og spredte regler om bruk av kontrolltiltak i arbeidslivet, og viser for øvrig til personopplys-

8 Artikler: Betydningen av lovteknikk ved ivaretakelse 83 ningslovens bestemmelser. Selv om reglene i kapittel 9 er ganske få, inneholder de bestemmelser som er noe mer konkrete enn de vi finner i personopplysningsloven. Spesielt viktig er kravene i 9-2 om informasjon til ansatte ved innføring av kontrolltiltak, drøftelser med de ansattes representanter om utformingen av kontrolltiltaket og evaluering av kontrolltiltaket etter at det var satt i drift. Det betyr at all kontroll som involverer elektronisk behandling av personopplysninger både skal følge personopplysningslovens regler og reglene i arbeidsmiljøloven kapittel 9. Grensedragningen mellom lovlig og ulovlig kontroll med ansatte avhenger derfor av samvirke mellom en forholdsvis liten del av arbeidslivets «egen lov» og et stort generelt regelverk som regulerer behandling av personopplysninger. 34 Dersom vi ser på hvordan de 50 virksomhetene som deltok i studien anvendte dette regelverket ved innføring og bruk av feltteknologi, indikerer funnene at bestemmelsene i personopplysningsloven med forskrifter var lite kjent, både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Kunnskapen om og etterlevelsen av arbeidsmiljøloven kapittel 9 var klart bedre, men svært varierende. Omkring halvparten av de 50 offentlige og private virksomhetene hadde ikke eller hadde i begrenset grad fulgt reglene i arbeidsmiljølovens kapittel 9 om informasjon og drøfting ved innføring av kontrolltiltak. Den vanligste mangelen var at drøftinger med de tillitsvalgte enten ikke hadde blitt gjennomført eller hadde skjedd så sent at deres muligheter for å påvirke hvordan feltteknologien skulle brukes var begrenset. Det ble samtidig rapportert at drøftelser vanligvis hadde kommet i stand etter press eller krav fra de tillitsvalgte (med støtte fra den lokale klubben). Bare i noen få virksomheter ble det rapportert om at ledelsen hadde tatt initiativet til drøftelser med de tillitsvalgte slik loven krever. Dette gjaldt primært ved innføring av elektroniske kjørebøker og flåtestyring. Det var få virksomheter som hadde overholdt arbeidsmiljølovens regler ved innføring av håndholdte dataenheter (selv om dataenhetene registrerte opplysninger som kunne bli anvendt til kontroll av ansatte). Det innebar at de virksomhetene som hadde fulgt reglene ved innføring av elektronisk kjørebok eller flåtestyring, likevel ikke hadde gjort det ved innføring av annen type feltteknologi. Det var bare i vekterbransjen at bedriftene hadde lagt arbeidsmiljølovens kapittel 9 til grunn ved innføring av håndholdte dataenheter. I de andre bransjene hadde svært få virksomheter gjort det samme. Samtidig virket behovet for lokale avtaler/protokoller om bruk av håndholdte dataenheter å være mindre presserende: Bruken ble i mindre grad assosiert med overvåking eller misbruk av opplysninger om ansatte enn hva tilfellet var med systemer som elektroniske kjørebøker og flåtestyring. Selv om bedriftenes overholdelse av reglene i arbeidsmiljølovens kapittel 9 var mangelfull, var utfordringene langt større når det gjaldt etterlevelsen av reglene i personopplysningsloven med forskrift. Dette kom blant annet til uttrykk gjennom virksomhetenes praktisering av personopplysningslovens bestemmelser om formålsbegrensning, 35 tilgangsstyring og sletting. Til tross for at enkelte bedrifter hadde definert formålet med bruken av feltteknologi, det vil si hva registrerte opplysninger skulle og ikke skulle brukes til, var det typiske at spørsmål om formål var uavklart (se også diskusjon nedenfor). Det samme gjaldt spørsmål om hvem i bedriftsledelsen som skulle ha tilgang til opplysninger om ansatte. I tillegg hadde svært få bedrifter tatt stilling til hvor lenge det var nødvendig å lagre opplysningene. Konsekvensen av dette var at mange bedrifter ikke slettet registrerte opplysninger, men bygde opp en omfattende historikk om hver enkelt ansatt.

9 84 Dag Wiese Schartum & Tommy Tranvik Også andre regler i personopplysningsloven fremstod som problematiske. Ingen av bedriftene hadde for eksempel etablert et internkontrollsystem slik som personopplysningsloven krever, bestemmelsene om sikring av personopplysninger ble i svært begrenset grad overholdt og bare et fåtall virksomheter hadde meldt bruken av feltteknologi til Datatilsynet. Utfordringene med overholdelse av reglene i personopplysningsloven virket i særlig grad å skyldes to former for regelinkompetanse. For det første en manglende kjennskap til selve lovverket, det vil si bedriftenes plikter og de ansattes rettigheter. Her var regelkompetansen såpass begrenset, spesielt blant bedriftsledere, at intervjuene ga lite konkret informasjon om hvilke regler bedriftene overholdt og hvordan. Inntrykket var derfor at regler ble ignorert fordi lovverket var helt eller delvis ukjent. For det andre en manglende kunnskap om hvordan regler som bedriftene tross alt kjente til kunne praktiseres. Det var derfor ikke uvanlig at både bedriftsledere, tillitsvalgte og verneombud fremstilte reglene i personopplysningsloven som lite «brukervennlige». Dette ga seg utslag i at aktørene på bedriftsnivå hadde problemer med å se hvordan regelinnholdet kunne omsettes til konkret praksis, for eksempel hvilke opplysninger som skulle regnes som personopplysninger eller hvordan formålet med bruken av opplysningene kunne formuleres. Tillitsvalgte som hadde henvendt seg til sine respektive interesseorganisasjoner (sentralt eller regionalt) for å få svar på slike spørsmål, rapporterte at det heller ikke der fantes kompetanse på lovverket og regelpraksis. Undersøkelsen ga ikke grunnlag for å trekke sikre konklusjoner om hvorfor personopplysningsloven var så lite anvendt. Det er imidlertid grunn til å anta at mange ledere og ansatte hos de aktuelle bedriftene var klar over eksistensen av personopplysningsloven. Spesielt enkelte tillitsvalgte og verneombud, men også noen bedriftsledere, rapporterte at de hadde brukt deler av fritiden sin til «å lese seg opp på» reglene i personopplysningsloven. Likevel er det ikke sikkert at alle hadde forstått den konkrete betydningen av de generelle bestemmelsene i personopplysningsloven med forskrift. Et eksempel er praktiseringen av formålsreglene i personopplysningsloven. 36 Formålsreglene er blant annet ment å bestemme hva opplysningene kan brukes til, begrense hvilke opplysninger som det er relevant å registrere, regulere hvem som kan gis tilgang til opplysningene og avgjøre hvor lenge opplysningene kan lagres. Formålsangivelse er derfor én av de mest sentrale reglene i loven. Enkelte bedrifter oppga mellom 12 og 18 ulike formål for bruken av flåtestyringssystemer: rasjonalisering av driften, dokumentasjon av arbeidet, redusert drivstofforbruk, fordeling av arbeidsoppdrag, økt sikkerhet for de ansatte, osv. Men med så mange og forskjellige formål er det lite sannsynlig at anvendelsen av formålsreglene er i samsvar med lovgivers intensjon om å legge begrensninger på arbeidsgivers bruk av personopplysninger om de ansatte. Isteden virket formålsmangfoldet å gi bedriftene relativt frie hender til å registrere opplysninger om sine ansatte og til å bruke opplysningene til det bedriftsledelsen selv mente var fornuftig. Praktiseringen av formålsreglene kunne altså føre til at de ansatte mistet kontrollen med bedriftenes bruk av opplysninger om dem, samtidig som bedriftene økte sin kontroll med bruken av opplysninger om egne ansatte. Resultatene fra Tranvik (2013) viser derfor to utfordringer med hensyn til de undersøkte bedriftenes praktisering av reglene i personopplysningsloven. For det første unnlot mange bedrifter å forholde seg til reglene, eller de forholdt seg bare til noen få regler mens flesteparten av dem ikke ble overholdt (og heller ikke ble forsøkt over-

10 Artikler: Betydningen av lovteknikk ved ivaretakelse 85 holdt). For det andre kunne praktiseringen av de reglene som ble forsøkt overholdt, for eksempel reglene om formålsangivelse, lede til et helt annet resultat enn hva hensikten med reglene var: de ansattes kontroll med egne opplysninger ble svekket og ledelsens kontroll med de samme opplysningene ble styrket. Hva kunne dette skyldes? En mulig forklaring er at kunnskapen om personopplysningsloven har vært tilgjengelig, men at bedriftene likevel ikke har forstått betydningen loven, for eksempel fordi lovteksten blir opplerd som vanskelig å forstå og bruke. En annen mulighet er at mange av bedriftene ikke anvendte lovene direkte, men i stedet brukte sekundærkilder som gir tilgang til forenklet og ufullstendig regelkunnskap. I så fall kan kunnskapen om lovgivning utenfor arbeidsmiljøloven tenkes å ha falt bort eller føre til en regelpraksis som strider mot hensikten med reglene. En tredje mulighet er at ulik kjennskap til arbeidsmiljøloven og personopplysningsloven fører til at arbeidsmiljøloven overstyrer enkelte av bestemmelser i personopplysningsloven. Igjen kan formålsreglene være et eksempel på dette: Arbeidsmiljøloven krever at innføring av kontrolltiltak, for eksempel flåtestyring, bare kan skje dersom fordelene for bedriften klart overstiger personvernulempene for de ansatte. I flere av bedriftene hadde denne regelen ført til at mange og ulike typer formål med flåtestyring ble oppgitt. Filosofien virket å være at jo flere formål bedriftene oppga, desto større sannsynlighet for at fordelene oversteg personvernulempene og for at tillitsvalgte og ansatte aksepterte innføringen. Men formål begrunnet i arbeidsmiljøloven kunne, som vi har sett ovenfor, også undergrave hensikten med reglene om formålsangivelse i personopplysningsloven: formålene ble så mange og forskjellige at de satte få eller ingen begrensninger for hva bedriftene kunne bruke registrerte opplysninger til. Dette innebærer at begge lovverkene krever at det oppgis formål, men reglene kan i praksis stå i et konkurranseforhold til hverandre. Dermed kan forsøk på å etterleve reglene i det mest kjente lovverket (arbeidsmiljøloven) føre til svak etterlevelse av liknende regler i det minst kjente lovverket (personopplysningsloven). 7. Forhandlingsrom og avtaler Funnene som er drøftet ovenfor, indikerer at teknologinøytrale regelverk, det vil si relativt vage og skjønnsmessige regler, kan gi problemer med å bli klar over relevansen av regulering. Når relevansen likevel er klarlagt reglene gjelder «hos oss» kan språklige kjennetegn skape usikkerhet om hvordan reglene skal forstås og praktiseres (McBarnet og Whelan 1991). Samtidig er det trolig at noe av det skjønns- og fortolkningsrommet vi har beskrevet ovenfor gradvis vil bli snevret inn gjennom rettspraksis og forvaltningspraksis. 37 I tillegg har behovet for å redusere usikkerhet gitt seg utslag i publisering av en rekke utfyllende kommentarer til ulike deler av regelverket, blant annet veiledninger til forskjellige bestemmelser i regelverket og retningslinjer eller forslag til «beste regelpraksis». Disse dokumentene publiseres både av overnasjonale organer, for eksempel EUs rådgivende organ i personvernspørsmål (Artikkel 29 Working Party), og av nasjonale datatilsynsmyndigheter. I tillegg vil enkeltvedtak fattet av datatilsynsmyndigheter, for eksempel i forbindelse med tilsynssaker, bidra til å presisere innholdet av reglene. Men fordi behovet for nærmere presiseringer av hva reglene betyr og hva som er god regelpraksis gjerne er knyttet til bestemte teknologier og bestemte bruks-

11 86 Dag Wiese Schartum & Tommy Tranvik situasjoner, er det likevel trolig at behovet for avklaring er større enn det domstoler og datatilsynsmyndigheter kan tilfredsstille. Dessuten er avklaringen av skjønns- og fortolkningsspørsmål i regi av myndigheter en langsom prosess, noe som åpner for å gjøre bruk av andre og mer lokale løsningsmodeller. 38 Personopplysningslovens system gjør at det er arbeidsgiver (som «behandlingsansvarlig») som primært skal ta stilling til hvordan loven skal forstås. Dette gjelder både egne plikter og i tilfelle når arbeidstakere ber om at deres rettigheter skal bli etterkommet. 39 Vaghet og skjønn i loven og et uoversiktlig landskap med mange nasjonale og internasjonale aktører som publiserer presiserende fortolkninger av regelinnholdet er derfor på én måte en fordel for arbeidsgiver. Det skaper nemlig åpninger for å velge en regelforståelse som er mest mulig fordelaktig for virksomheten selv. Samtidig er sjansene små for at Datatilsynet vil komme til å kontrollere at arbeidsgivers skjønnsutøvelse og rettsanvendelse er korrekt. Holdbarheten av arbeidsgivers forståelse kan imidlertid utfordres av arbeidstakerne. I den grad arbeidstakerne ser mulighetene, ligger det derfor et potensial også for dem i personopplysningslovens teknologinøytrale regler: Arbeidsgiver og arbeidstaker kan avtale hvordan loven skal forstås i konkrete sammenhenger, for eksempel i tilknytning til bruk av feltteknologi. Dette kom til uttrykk ved at omkring hver tredje av de 50 virksomhetene som ble undersøkt hadde slike avtaler/protokoller. Flertallet av avtalene ble gjort tilgjengelig og gjennomgikk en nærmere innholdsmessig analyse. Majoriteten av avtalene/protokollene vi analyserte omfattet bare behandlingen av opplysninger som skjedde ved bruk av elektroniske kjørebøker eller flåtestyring. Disse avtalene/protokollene var forholdsvis kortfattede, og det innebar at en rekke spørsmål (rettigheter og plikter) som arbeidsgiverne er pålagt å ta stilling til ikke ble regulert i avtalene. Avtaler/protokoller som regulerte bruken av opplysninger registrert ved hjelp av håndholdte dataenheter fantes vanligvis ikke, men med et visst unntak for vekterbransjen. Også disse var kortfattede og omfattet bare en liten del av arbeidsgivers plikter og de ansattes rettigheter i henhold til personopplysningsloven med forskrift. Hovedverdien av avtalene/protokollene virket derfor ikke å være at de ivaretok rettslige rettigheter og plikter, men at forhandlingene om utformingen av dem i noen grad hadde bevisstgjort partene når det gjaldt spørsmål om overvåking, kontroll og personvern på arbeidsplassen. Til tross for at både ledere, tillitsvalgte og verneombud vanligvis var tilfredse med at avtaler/protokoller var inngått, fantes det skeptikere, spesielt blant de tillitsvalgte. De påpekte at tillitsvalgte og ansatte hadde få muligheter til å sjekke om lederne overholdt vilkårene i avtalene, og enkelte tvilte på at eventuelle overtramp fra ledelsens side ville få særlige konsekvenser for de aktuelle lederne. Disse røstene mente derfor at avtalene/protokollene kunne vise seg å være lite verdt for de ansatte. En annen grunn til at avtalene kan sies å ha begrenset verdi, er at de i liten grad regulerte de mange spørsmål som loven reiser og som partene kunne ha avklart. De lokale avtalene/protokollene om feltteknologi var meget sjelden koblet direkte til den lovgivningen som regulerer de spørsmål avtalene omhandlet. I de få tilfellene lovbestemmelser var nevnt, skjedde dette på helt enkle og lite betydningsfulle måter. 40 Med mindre teknologinøytrale regler og større lovkunnskap kunne avtalene vært brukt til å konkretisere og avklare en rekke rettsspørsmål som ellers gir usikkerhet og mulighet for fremtidig konflikt. For eksempel bestemmer arbeidsmiljøloven bare at drøftinger skal skje «så tidlig som mulig», og personopplysningsloven angir ikke hvilken informasjon de ansatte skal motta der hvor de må samtykke til bruk av felt-

12 Artikler: Betydningen av lovteknikk ved ivaretakelse 87 teknologi. Slike spørsmål kunne vært avklart i lokale avtaler/protokoller mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Den teknologinøytrale lovgivningen på personvernområdet kan altså sies å representere en mulighet for påvirkning fra fagforeningenes side. Våre undersøkelser viser at slike muligheter ble lite brukt i de 50 undersøkte virksomhetene. Det kan derfor hevdes at regelverket hadde forholdsvis liten innvirkning på de undersøkte virksomhetenes atferd (anvendelsen av feltteknologi), og at reglenes formålseffektivitet dermed var begrenset. 8. Mer teknologispesifikk lovgivning for arbeidslivet? Den lovteknikken som er valgt for personopplysningsloven og arbeidsmiljølovens kontroll med ansatte, er selvsagt ikke den eneste mulige. Andre teknikker kunne ha påvirket virksomhetenes atferd i større grad og styrket regelverkets formålseffektivitet. Avslutningsvis skal vi peke på to sentrale spørsmål vedrørende arbeidsdelingen mellom generell og spesiell lovgivning, og spørsmålet om teknologinøytralitet. Det første spørsmålet gjelder hvor bredt virkeområdet for lovgivning om personvern bør være, og i hvilken grad man for eksempel bør velge å regulere de ansattes personvern i arbeidsmiljøloven. Et snevrere virkeområde kan gjøre det lettere å gi mer spesifikke bestemmelser, herunder å gi mer spesifikke bestemmelser om teknologier som er av særlig viktighet på personvern- og arbeidslivsområdet. Men det er neppe realistisk eller ønskelig helt å erstatte anvendelsen av personopplysningsloven i arbeidslivet med særregler om personvern i arbeidsmiljøloven. 41 En fullt ut gjennomførbar mulighet er likevel å sette flere bestemmelser om arbeidstakeres personvern inn i arbeidsmiljøloven. I så fall ville en stå overfor vanskelige valg med hensyn til omfanget av denne særreguleringen. I drøftelsene ovenfor har vi pekte på flere viktige rettsspørsmål vedrørende feltteknologi i arbeidslivet som er vanskelige og som avhenger av fortolkningen av personopplysningslovens generelle bestemmelser. En realistisk strategi kunne derfor være å identifisere bestemmelser i personopplysningsloven der det er spesielt stort behov for klarhet og forutberegnelighet. Fordi bestemmelsene i så fall blir spesifikke for arbeidslivet, vil de kunne formuleres på en mer konkret måte enn dagens generelle bestemmelser i personopplysningsloven. Også funnene i undersøkelsen om at arbeidsmiljøloven var vesentlig mer kjent blant ansatte, ledere og tillitsvalgte enn personopplysningsloven, indikerer at en slik strategi kan gi økt reguleringseffekt og formålseffektivitet. 42 Med større grad av særregulering kan det som nevnt være mulig å gi mer konkrete og derfor lettere forståelige lovbestemmelser. En del av konkretiseringen kunne gjelde utvalgte teknologier, det vil si at man kunne gå fra teknologinøytral til mer teknologispesifikk regulering. Spørsmålet er dermed om kombinasjonen av særlovgivning og avvik fra prinsippet om teknologinøytralitet kan gi økt regelkunnskap, etterlevelse og formålseffektivitet? Her er det etter vår oppfatning viktig å se nyansene i spørsmålet om «teknologinøytralitet». Vi kan for eksempel se dette som et spørsmål om hva som kan sies å være hensiktsmessig teknologisk spesifisering. For det første er det grunn til å fremheve at det i den norske personopplysningsloven er tre teknologispesifikke elementer: regler om plikten til å redegjøre for innholdet i visse typer datamaskinprogrammer som behandler personopplysninger, nærmere regler om bruk av kameraovervå-

13 88 Dag Wiese Schartum & Tommy Tranvik king og egne regler om innsyn i ansattes e-post. Prinsippet om teknologinøytralitet er derfor ikke er helt konsekvent gjennomført i loven. Dernest viser lovgivningspraksis ellers at det finnes flere eksempler på mer teknologispesifikke lover og forskrifter. Således finnes det lovbestemmelser som for eksempel gjelder teknologier som «internett», «hjemmesider», «web», «databaser», «e-post», «mobiltelefoni», «datamaskinprogrammer», «biometri», osv. Det er samtidig flere forhold som gjør at teknologinøytralitet ikke alltid lar seg gjennomføre uten at det går ut over reglenes formålseffektivitet. Formålet om effektiv bruk av GPS og RFID i samfunnet krever for eksempel spesifikk regulering når det gjelder anvendelsen av aktuelle frekvensområdene som disse teknologiene benytter. 43 Straffeloven av inneholder også derfor en rekke teknologispesifikke regler, for eksempel 201 setter straff for uberettiget befatning med «tilgangsdata», «dataprogram» mv. Tilsvarende har lovgiver angitt særlige vilkår for rettslige forpliktelser, slik som i ekomloven 2-7a. 45 Her spesifiseres alle de elektroniske kommunikasjonsmåtene som er gjenstand for plikt til datalagring. Det blir også gitt teknologispesifikke regler om blant annet informasjonssikkerhet, gjerne ved at man i lov eller forskrift viser til tekniske standarder. Vi går ikke her nærmere inn på andre eksempler på teknologispesifikke formuleringer i lov- og forskrift. Poenget er at prinsippet om teknologinøytral lovgivning har blitt fraveket på en lang rekke lovområder. Spørsmålet om lovteknikk, enten det gjelder feltteknologi eller annen teknologi som har betydning for arbeidstakeres personvern, kan derfor hevdes å være åpen for alternative løsninger. Grad av teknologispesifisering kan med andre ord sies å avhenge av konkrete teknologiske muligheter og argumenter. På bakgrunn av våre undersøkelser av feltteknologi i arbeidslivet og målsettingen om å ivareta ansattes personvern og arbeidsmiljø, vil vi mene at hensynet til forståelige rettsregler og styrket formålseffektivitet kan begrunne en noe mer teknologispesifikk lovgivning enn i dag. Dette kan gjerne skje innenfor rammene av arbeidsmiljøloven. Det innebærer ikke at reguleringen blir teknologisk nærsynt og knyttet til konkrete systemer, produkter eller IT-tjenester. Mellom det helt teknologinøytrale og det helt teknologispesifikke ligger det flere mulige mellomløsninger som kan legges til grunn ved formulering av rettsregler. En mellomløsning kan for eksempel være å regulere visse basisteknologier spesielt, det vil si teknologier som inngår i en rekke systemer, produkter og IT-tjenester (GPS, RFID, biometri, osv.). En slik tilnærmingsmåte kan gjøre rettsspørsmålene mer konkrete og forståelige for de det angår og bidra til å styrke reglenes formålseffektivitet. Samtidig kan en mer teknologispesifikk lovgivning skape bedre grunnlag for demokratisk styring av sider ved en teknologisk utvikling som er i ferd med å endre arbeidslivet og mange andre deler av samfunnet vårt. Litteratur Baldwin, R. et al. (2012): Understanding Regulation: Theory, Strategy and Practice. Oxford: Oxford University Press. Baldwin, R. et al. (red.) (1998): A Reader on Regulation. Oxford: Oxford University Press.

14 Artikler: Betydningen av lovteknikk ved ivaretakelse 89 Baldwin, R. et al. (red.) (2010): The Oxford Handbook of Regulation. Oxford: Oxford University Press. Bråten, M. (2010): Kontroll og overvåking i arbeidslivet. Oslo: Fafo-rapport nr. 22. Bråten, M. (2013): Kontroll og overvåking utfordringer for personvern og arbeidsmiljø. En kunnskapsstatus. Oslo: Fafo-rapport nr. 32. Bråten, M. og T. Tranvik (2012): Kontroll med ansatte utenfor fast arbeidssted. Ansattes erfaringer med feltteknologi. Oslo: Fafo-rapport nr. 50. Bygrave, L. A. (2014): Data Privacy Law. An International Perspective. Oxford: Oxford University Press. European Commission (1999): Towards a New Framework for Electronic Communications Infrastructure and Associated Services. The 1999 Communications Review, COM (1999) 539. Hildebrandt M. og L. Tielemans (2013): Data Protection by Design and Technology Neutral Law. Computer Law & Security Review, issue 5, vol.29, pp Justis- og politidepartementet, Lovteknikk og lovforberedelse, Justisdepartementets lovavdeling, februar Kamecke, U. og T. Körber (2008): Technological Neutrality in the EC Regulatory Framework for Electronic Communications: A Good Principle Widely Misunderstood. European Competition Law Review. Vol. 29, s Koops, B.-J. (2006): Should ICT-Regulation be Technology Neutral? IT & Law Series, vol. 9, s Lodge, M. og K. Wegrich (2012): Managing Regulation: Regulatory Analysis, Politics and Policy. Basingtstoke: Palgrave Macmillan. McBarnet, D. og C. J. Whelan (1991): The Elusive Spirit of the Law. Formalism and the Struggle for Legal Control. The Modern Law Review, 54, s Morgan, B. og K. Yeung (2009): An Introduction to Law and Regulation. Cambridge, UK: Cambridge University Press. Reed, C. (2014): You Talkin To Me. D. W. Schartum et al. (red.): Jon Bing. En hyllest. Oslo: Gyldendal. Schartum, D. W. (2013): Rettslige aspekter ved feltteknologi i arbeidslivet. Oslo: Unipub. Tranvik, T. (2013): Det gjennomsiktige arbeidslivet. Erfaringer med feltteknologi i utvalgte yrker. Oslo: UniPub. Tranvik, T (2012): «Kommunal regeletterlevelse: Realiteter og illusjoner på personvernområdet». Tidsskrift for samfunnsforskning, nr. 2, s Noter 1. Rettslige reguleringer definers vanligvis som «( ) the promulgation of a binding set of rules to be applied by a body devoted to this purpose» (Bladwin et al. 2012: 3). Se også Baldwin et al. 1998: kapittel Gjeldende normer for lovtekniske valg finnes i heftet Lovteknikk og lovforberedelse som er utgitt av Justis- og politidepartementet i februar Lovteknikk har stor betydning for hvor godt innholdet i loven blir kommunisert til brukerne av loven. 3. Se avsnittene 4 og 8 (nedenfor). 4. Lov av 14. april 2000 nr. 31om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

15 90 Dag Wiese Schartum & Tommy Tranvik 5. Lov av 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). 6. Se Schartum (2013) og Tranvik (2013). 7. I den norske loven er det likevel tatt inn et kapittel som mer spesifikt gjelder kamerateknologi. 8. Teknologinøytral lovgivning anvendes også ved regulering av for eksempel webbaserte tjenester og telekommunikasjon. Se for eksempel «The Framework for Global Electronic Commerce.» Tilgjengelig på 9. For nærmere gjennomgang av feltteknologi, se Tranvik 2013: kapittel En nærmere analyse av tallene etter sektor viser at andelen er størst innenfor privat tjenesteproduksjon, hvor 37 prosent i 2012 og 45 prosent i 2013 svarte at feltteknologi er tatt i bruk på deres arbeidsplass. 11. Radiofrekvensidentifisering (RFID) benyttes vanligvis i kombinasjon med håndholdte dataenheter. Dataenhetene vil da automatisk registrere tidspunkt for når ansatte gikk inn i og forlot spesifikke rom eller bygninger. Disse opplysningene overføres trådløst til arbeidsgivers datasystemer. 12. Strekkodesystemer har mye av det samme bruksområdet som RFID, og brukes blant annet til registrering av tidspunkt for når ansatte gikk inn i og forlot spesifikke rom eller bygninger. Forskjellen er at registreringene skjer manuelt, vanligvis ved at ansatte skanner strekkodemerker ved hjelp av sine håndholdte dataenheter. 13. Sanntidsinformasjonssystemer er basert på GPS-teknologi og benyttes i en del norske byer for å informere passasjerene om når nærmeste buss, trikk eller t-bane kan forventes å ankomme holdeplassen. Opplysningene overføres trådløs til oppdragsgiverens datasystemer (vanligvis fylkeskommunale kollektivtransportbestillere) og kan anvendes til å gi operatørene, for eksempel busselskaper, bøter dersom bussene ikke ankommer eller forlater holdeplassene i henhold til rutetabellen. Busselskapene har ofte installert flåtestyringssystemer i kjøretøyene som registrerer ankomst og avgang fra holdeplasser, men også opplysninger om sjåførenes kjørestil, tomgangskjøring på endeholdeplass, osv. 14. Digitale fartsskrivere benyttes i yrkestransport til registrering av sjåførenes kjøre- og hviletid. Fartsskriverne er ofte integrert i flåtestyringssystemer og kommunisere med arbeidsgivers datasystemer. 15. For nærmere detaljer om metode og datainnsamling, se Tranvik Personverndirektivet, direktiv 95/46/EF. Direktivet har også som formål å sikre fri flyt av personopplysninger mellom de europeiske landene. 17. Eller når opplysningene inngår i manuelle personregistre. 18. Denne definisjonen av teknologinøytralitet ble opprinnelig formulert i European Commission, The 1999 Communications Review, COM (1999) 539, s I avsnitt 7 kommer vi tilbake til behov for å fravike dette prinsippet og vedta teknologispesifikk lovgivning. 20. «( ) the principle of technology neutrality limits regulation by emphasizing that the market rather than the state should decide about the success or failure of technologies» (ibid.: 331). 21. Selv om teknologinøytralitet er helt dominerende for denne reguleringen, er det altså gjort viktige unntak. Dette kommer vi tilbake til i avsnitt Eneste teknologi som blir særskilt behandlet er kamerateknologi, se lovens kapittel VII. 23. Se pol 8 bokstav f. 24. Se pol Se pol Se pol 11 første ledd, bokstav c og 12 første ledd. 27. Se pol 20 annet ledd, bokstav b. 28. Se pol 23 første ledd, bokstav c. 29. Se pol 38a annet ledd og 22.

16 Artikler: Betydningen av lovteknikk ved ivaretakelse Domstolene kan selvsagt prøve om lovens bestemmelser er fulgt, men i praksis skjer dette i ytterst få tilfelle og gjelder kun et lite antall rettsspørsmål. 31. Ofte er slik samtykke et vilkår for lovlig å kunne innhente og behandle opplysninger om personene. Loven med forarbeider stiller opp en rekke krav til gyldige samtykker, se pol 2 nr Også spørsmålet om formål er helt sentralt i personopplysningsloven (pol), og er avgjørende for hva opplysningene senere kan brukes til (jf pol 11 bokstavene b og c). 33. Også andre bestemmelser i arbeidsmiljøloven kan få betydning for bedømmelsen av betydningen av feltteknologi for arbeidsmiljøet. 34. Avgjørende for innholdet av rettsvernet er også avhengig av sammenhengen mellom de to lovene. Bestemmelsene som er gitt i arbeidsmiljøloven kapittel 9 er ikke formulert ut i fra tilstøtende bestemmelser i personopplysningsloven, noe som gir en god del uklarhet. 35. Det vil si bestemmelsene som krever at all behandling av personopplysninger skal skje for bestemte formål som må angis før behandlingen starter, se pol 11 bokstav b, jf. bokstav c. 36. Se pol 11 bokstavene b og c. 37. Autoritative avgjørelser treffes særlig i instanser som EU-domstolen, Høyesterett, Artikkel 29- gruppen og Personvernnemnda. 38. Selv om behovet for avklaring av fortolkningsspørsmål åpenbart er stort, viser våre resultater at Datatilsynets presiserende kommentarer, veiledninger og retningslinjer om rettsanvendelsen ikke har hatt vesentlig betydning for praksisen i de 50 bedriftene som deltok i studien. Dette er et overraskende funn fordi slike sekundærkilder har blitt hyppig brukt som utgangspunkt for regelpraksis i andre typer virksomheter som anvender reglene i personopplysningsloven med forskrift (Tranvik 2012). 39. For eksempel ved at de begjærer innsyn eller ber om at opplysninger om dem blir rettet eller slettet. 40. Se gjennomgangen av de lokale avtalene i Schartum 2013: Årsaken er primært at dette ville gjøre arbeidsmiljøloven svært mye større, samtidig som en del bestemmelser med liten betydning for arbeidsliv ville ha blitt med på lasset. Strategien med en fullstendig lov til erstatning for personopplysningsloven har imidlertid blitt valgt for helseopplysninger, se helseregisterloven. 42. I så fall vil problemene med samspillet mellom de to lovene ikke helt kunne elimineres, bare i større eller mindre grad reduseres. 43. Se fribruksforskriften Lov av 20. mai 2005 nr. 28 om straff (straffeloven). 45. Lovendringen har ikke trådt i kraft og er utsatt på ubestemt tid.

Utredning av behov for endringer i personopplysningsloven

Utredning av behov for endringer i personopplysningsloven Rapport 2006 Utredning av behov for endringer i personopplysningsloven Skrevet etter oppdrag fra Justisdepartementet og Moderniseringsdepartementet Professor dr. juris Dag Wiese Schartum Førsteamanuensis

Detaljer

Teknologi og lov. Arbeidsgiver og arbeidstakers rettigheter og plikter ved bruk av e-post i forhold til den nye e-postforskriften

Teknologi og lov. Arbeidsgiver og arbeidstakers rettigheter og plikter ved bruk av e-post i forhold til den nye e-postforskriften Teknologi og lov Arbeidsgiver og arbeidstakers rettigheter og plikter ved bruk av e-post i forhold til den nye e-postforskriften Kandidatnummer: 398 Leveringsfrist: 25.4.2007, klokken 12:00 Til sammen

Detaljer

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy (januar 2012) Innhold 1. Innledning... 2 2. Regelverk... 2 2.1. Arbeidsmiljøloven... 2 2.2. Personopplysningsloven... 3 2.2.1. Behandlingsgrunnlag...

Detaljer

Juridisk terminologi i noen språk i Norge status og utfordringer

Juridisk terminologi i noen språk i Norge status og utfordringer Terminologen Språkrådets skriftserie for terminologi og fagspråk Utgave 1: Juridisk terminologi i noen språk i Norge status og utfordringer Foredrag fra et seminar i Tromsø i november 2011 Jan Hoel (red.)

Detaljer

En vanlig dag på jobb

En vanlig dag på jobb En vanlig dag på jobb Arbeidshverdagens elektroniske spor Oktober 2012 Hva registreres om deg i løpet av en vanlig arbeidsdag? Kan hele arbeidsdagen rekonstrueres ned til minste detalj og minutt for minutt?

Detaljer

Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 09/00286-3 /CBR 28. august 2009. Høringsuttalelse - NOU 1:2009 Individ og integritet

Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 09/00286-3 /CBR 28. august 2009. Høringsuttalelse - NOU 1:2009 Individ og integritet -_ Datatilsynet FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENTET 31 AUG, 2009 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep ARKIVKODE_ 4 SAKSNR: 9,-00 ct0o15`6-0030 OSLO Deres referanse Vår referanse

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Nr. 2006:4 Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Skrevet på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Forord Statskonsult viderefprte i 2005 sitt flerflrige arbeid

Detaljer

Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven)

Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven) Barne- o likestillin sde artementet Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven) Høringsfrist 1. november 2006 Kapittel 1. Innledning... 5 Kapittel 2. Nærmere om

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov

Helse- og omsorgsdepartementet. HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov 28. juni 2013 1 2 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING: FORSLAG TIL NY PASIENTJOURNALLOV OG NY HELSEREGISTERLOV

Detaljer

Rapport, mai 2013 Versjon: 2.0 tten selv å bestemme over genetiske opplysnigner og biologisk materiale

Rapport, mai 2013 Versjon: 2.0 tten selv å bestemme over genetiske opplysnigner og biologisk materiale Personvernutfordringer ved genetiske undersøkelser Rapport, mai 2013 Versjon: 2.0 tten selv å bestemme over genetiske opplysnigner og biologisk materiale 1 Forord Datatilsynet har i virksomhetsplan for

Detaljer

Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler

Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler En utredning avgitt til Justisdepartementet 02.03.2012 v/ professor Erling Johannes Husabø og postdoktor

Detaljer

Handlingsrommet for personvern og trafikksikkerhet hvor går grensene?

Handlingsrommet for personvern og trafikksikkerhet hvor går grensene? Handlingsrommet for personvern og trafikksikkerhet hvor går grensene? Christin Berg, Anett Bjelland og Brita Gjerstad IRIS (International Resarch Institute of Stavanger), P.O.Box 8046, 4068 Stavanger,

Detaljer

Hva er konsekvensene? Forprosjekt Prosedyrer/metoder/verktøy for å utrede virkningene av regel- og praksisendringer på utlendingsfeltet

Hva er konsekvensene? Forprosjekt Prosedyrer/metoder/verktøy for å utrede virkningene av regel- og praksisendringer på utlendingsfeltet Prosedyrer/metoder/verktøy for å utrede virkningene av regel- og praksisendringer på utlendingsfeltet UDIs Saksnummer 07/ 7797 Sluttrapport fra forprosjekt Ingeborg Rasmussen og Sidsel Sverdrup Vista Analyse

Detaljer

Anbud og arbeidstakerrettigheter

Anbud og arbeidstakerrettigheter Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie av bransjene renhold, vakt og anlegg Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie

Detaljer

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NHOs kommentarer og forslag til Europautredningen på områder av betydning for norsk næringsliv. Mai 2012 Kontaktinformasjon:

Detaljer

Kan man reise anonymt i Norge?

Kan man reise anonymt i Norge? SINTEF A10918 Åpen RAPPORT Kan man reise anonymt i Norge? Personopplysningsloven i transportsektoren Liv Øvstedal SINTEF Teknologi og samfunn Transportforskning Mars 2009 2 4 5 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord...3

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking kan være et inngrep i personvernet. Overvåkingen er derfor lovregulert, og den ansvarlige har plikt til å sette seg godt inn i regelverket

Detaljer

Hvordan foregår. eiendomsutvikling i forkant av regulering?

Hvordan foregår. eiendomsutvikling i forkant av regulering? Gaute Amund Ringvold og Ulf Rian Hvordan foregår Masteroppgave eiendomsutvikling i forkant av regulering? Trondheim, 27 mai, 2011 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Kravet til god meglerskikk etter eiendomsmeglingsloven 6-3 første ledd

Kravet til god meglerskikk etter eiendomsmeglingsloven 6-3 første ledd Kravet til god meglerskikk etter eiendomsmeglingsloven 6-3 første ledd Med særlig henblikk på betydningen av kravets innhold ved markedsføring av bolig, i budrunden og ved forbudet mot egenhandel. Kandidatnummer:

Detaljer

Forord. Oslo, mars 2003. Jon Blaalid direktør

Forord. Oslo, mars 2003. Jon Blaalid direktør Forord Tilsyn er på dagsorden i norsk forvaltning. Det er nettopp lagt frem en stortingsmelding som fremhever tilsynsvirksomhetens økte betydning i samfunnet. Dette har etter Regjeringens syn, særlig sin

Detaljer

Likes, jus og etikk i sosiale medier

Likes, jus og etikk i sosiale medier Likes, jus og etikk i sosiale medier LIKES, JUS OG ETIKK i sosiale medier Forord side 03 Hvor mange «likes» for at sjefen er en dust? side 04 Administrerende direktør Anne-Kari Bratten, Spekter Sosial

Detaljer

Elektronisk identitetstyveri

Elektronisk identitetstyveri Elektronisk identitetstyveri Hva er et identitetstyveri og hvordan kan det motvirkes? Masteroppgave ved Avdeling for Forvaltningsinformatikk UNIVERSITETET I OSLO Vår 2009 Forord Jeg vil først og fremst

Detaljer

Kjell Harvold Sigrid Stokstad. NIBR-rapport 2015:3

Kjell Harvold Sigrid Stokstad. NIBR-rapport 2015:3 Kjell Harvold Sigrid Stokstad NIBR-rapport 2015:3 Interkommunal planlegging Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2013:15 NIBR/Østlandsforskning 2012 Evaluering av planprosess ny E6 Ringebu Otta Interkommunalt

Detaljer

av Ane Larsdatter Fladvad

av Ane Larsdatter Fladvad Fremstilling og sammenligning av arbeidsmiljøloven 14-9 femte ledd annet punktum og den ulovfestede regelen om fast ansettelse ved varig behov; med fokus på reglenes praktiske virkeområde. av Ane Larsdatter

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland. Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling

Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland. Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland Fortrinnsretten for deltidsansatte til større

Detaljer

Elektroniske spor. Rapport. Rapportnr 1008. Forfattere

Elektroniske spor. Rapport. Rapportnr 1008. Forfattere Elektroniske spor Rapport Rapportnr 1008 Forfattere Jerker Danielsson, Arne-Kristian Groven, Thor Kristoffersen, Hans Jakob Rivertz, Åsmund Skomedal Dato 6. juni 2005 ISBN ISBN-13 : 978-82-53-90516-7 ISBN-10

Detaljer