Bærekraftrapport 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bærekraftrapport 2011"

Transkript

1 Bærekraftrapport 2011

2 Innhold Innhold Årets høydepunkter... 3 Konsernsjefens kommentarer... 4 Dette er Peab... 6 Visjon og strategier... 9 Våre interessenter Medarbeiderne skaper den unike Peab-kulturen...11 Miljøspørsmålene en naturlig del av virksomheten Bærekraftig bygging Forretningsetikk Peab i samfunnet GRI-indeks Ordliste Om bærekraftrapporten Dette er Peabs første bærekraftrapport, og den beskriver selskapets arbeid med bærekraftspørsmål i Rapporten fokuserer på det som anses å være viktigst å rapportere om innen bærekraftområdet. Med bærekraft menes miljø, sosiale og økonomiske spørsmål. Rapporten følger GRIs (Global Reporting Initiative) rammeverk, versjon G3.1. Rapporten, som er på C-nivå, er ikke gransket av eksterne revisorer. Peab har ambisjon om å rapportere bærekraftarbeidet årlig iht. GRI. Rapporten dekker hele virksomheten til Peab i Sverige, Norge og Finland og gjelder for kalenderåret 2011, hvis ikke annet fremgår av teksten. Innleid virksomhet, deleide datterselskaper og leasede eiendeler, f.eks. kontorlokaler der et annet selskap har ansvar for driften, omfattes ikke av rapporten. Alle indikatorer rapporteres for hele konsernet med unntak av miljøindikatorena EN3 og EN16, som ikke inkluderer den finske virksomheten fordi det ikke finnes noe system for innsamling av disse dataene ennå. Indikator LA10 gjelder alle land, men for den finske virksomheten inkluderes bare byggvirksomheten. På grunn av begrensninger i eksisterende rapporteringssystemer og undersøkelsesmetoder, inngår ikke kjønnsinndeling i indikatorene LA1, LA7, LA10 og LA12. Alle økonomiske verdier uttrykkes i svenske kroner. Kroner forkortes kr og millioner kroner Mkr. Du finner mer informasjon om Peab på Spørsmål rundt denne rapporten kan stilles til miljøsjef Kristina Gabrielii på e-postadressen eller på telefon +46 (0) Peab AB er et offentlig selskap med hovedkontor i Förslöv, Sverige. Org. nr

3 Årets høydepunkter Egenutviklede boliger og kommersielle eiendommer miljøsertifiseres. Peab lanserer Bolyftet, et bærekraftig ombyggingskonsept for millionprogrammets boliger. Arbeidet med å bærekraftsertifisere bydelen Varvsstaden i Malmö, iht. BREEAM Communities, starter. Som det første selskapet i bransjen inngår Peab avtale med det svenske Skatteverket i kampen mot økonomisk kriminalitet. Peab blir hovedpartner til den ideelle organisasjonen Mentor, som driver forebyggende arbeid for å hindre at ungdom begynner med alkohol og andre stoffer. I Sverige deltar Peab i det nasjonale samarbeidsprosjektet, HCS (HållbarhetsCertifiering av Stadsdelar). Den fjerde Peab-skolen åpnes i Upplands Väsby, og vi får tillatelse til å åpne en femte skole i Göteborg i Det besluttes å satse stort på økt arbeidsplassikkerhet i Vi får en rekke priser og utmerkelser; Svenska Trafikverkets Arbetsmiljöpris for veibygget ved E20 mellom Alingsås og Ingared. Solnas Stadsmiljöpris for byrekkehusene i Nya Ulriksdal, Stockholm. Peab-skolene i Malmö og Ängelholm kvalitetsmerkes som bransjeanbefalt skole av Byggindustrins Yrkesnämnd (BYN).

4 Konsernsjefens kommentarer Et viktig skritt mot å bli Nordens samfunnsbygger I Peabs visjon om å bli Nordens samfunnsbygger spiller bærekraftspørsmålene en sentral rolle. Vi vil være en forgjenger og bidra til et bærekraftig samfunn. For å kunne lykkes med dette, er det en forutsetning med åpenhet og tydelig kommunikasjon. Ett av verktøyene til å kommunisere bærekraftarbeidet med, er Peabs bærekraftrapport, som er opprettet iht. GRI. Helhetsperspektiv på bærekraft Peabs strategi inkluderer et helhetsperspektiv på bærekraftspørsmålene. Dette innebærer at vi ikke bare fokuserer på miljøspørsmålene, men også på de sosiale og øknomiske spørsmålene gjennom hele livssyklusen. Vi jobber for at bærekraftperspektivet skal være med i alt vi gjør, fra hvordan vi imøtekommer både kunder og hverandre på arbeidsplassen til hvordan vi reduserer belastningen på miljøet i våre prosesser og bidrar til nærsamfunnene vi har virksomhet i. Vi bygger for kommende generasjoner En tydelig trend over hele Norden er den byforvandlingen som pågår, fra det tidligere industrisamfunnet til dagens kunnskapssamfunn. Når samfunnet utvikles, må man også forandre stedene der mennesker møtes, arbeider og bor. Et eksempel på dette er Varvsstaden i Malmö. Der har Peab begynt på arbeidet med å gjøre om Kockums gamle industriområde til en moderne, bærekraftig bydel. Vi har også besluttet å bærekraftsertifisere Varvsstaden i tråd med den internasjonale standarden BREEAM Communities. Dette er den andre bærekraftsertifiseringen av en bydel som er påbegynt i Sverige. I løpet av året ble Bolyftet lansert, som er Peabs konsept for å ruste opp områder oppført under millionprogrammet. Bolyftet er unikt da det inkluderer alle bærekraftaspekter slik som miljø- og energitekniske løsninger, tiltak for å skape økte trygghet samt finansierings alternativer. I Bolyftet involveres beboerne i området ved at de tilbys utdanning, arbeidspraksis og ansettelse. Med denne holdningen er vi bedre rustet til å møte økende krav fra markedet og tøffere økonomiske tider, samtidig som det gagner samfunnet. Arbeidsplassikkerhet i fokus Peabs arbeidsplasser skal være sikre og trygge, og vi har en nullvisjon når det gjelder ulykker på arbeidsplassen. Vi har imidlertid mye igjen å gjøre før vi er der. I år har vi tragisk nok hatt to ulykker MOR JOHANNES KYRKA Märsta. 4

5 Konsernsjefens kommentarer «Innen bærekraftområdet er det tatt flere viktig skritt, f.eks. miljøsertifisering av alle egenutviklede prosjekter innen boliger og kommersielle leiligheter.» med dødelig utgang på våre arbeidsplasser, noe som er helt uakseptabelt. Vi har utredet ulykkene for å dra lærdom og forebygge slik at det ikke skjer igjen. Vi har også besluttet å satse stort på å øke arbeidsplassikkerheten i Prosjektet innefatter en rekke ulike tiltak, blant annet revidering av regler, økt informasjon til medarbeiderne og videreutvikling av arbeidsplassrevisjonene. Nordens beste arbeidsplass Peabs målsetting er å være Nordens beste arbeidsplass. Å ha et strukturert og seriøst bærekraftarbeid som gjennomsyrer hele virksomheten er viktig for oss, ikke minst siden vi står overfor et omfattende generasjonsskifte med store aldersavganger de neste årene. Peab er et selskap i rask vekst. Det ble rekruttert flere enn 2000 nye medarbeidere i 2011, og vi må rekruttere mange flere medarbeidere i løpet av de neste årene. Undersøkelser viser at de yngre generasjonene stiller høye krav til kommende arbeidsgivere, bl.a. hva angår bærekraftarbeidet, og det er viktig for oss å kunne innfri deres krav. En forutsetning for å kunne være Nordens beste arbeidsplass er å kunne tilby medarbeiderne muligheter til kontinuerlig kompetanseutvikling. Peab satser derfor mye på stillingsforberedende programmer og annen opplæringsvirksomhet. For å tiltrekke oss ungdom og sikre tilførselen av nye medarbeidere har vi i løpet av året åpnet vår fjerde Peab-skole i Upplands Väsby, og vi har fått tillatelse til å åpne en femte skole i Göteborg i Peab-skolene i Ängelholm og Malmö var blant de første i Sverige som ble kvalitetsmerket som Bransjeanbefalte skoler av Byggindustrins Yrkesnämnd (BYN). Forretningsetikk Peab har nulltoleranse for brudd på loven og våre etiske retningslinjer. Som et ledd i vårt arbeid mot korrupsjon har vi lansert Etikrundan, et program om vår holdning med fokus på etikk, lov og rett for våre medarbeidere. I har over sjefer og andre tjenestemenn gjennomgått programmet, hvorav nesten i Programmet fortsetter i De etiske spørsmålene omfatter også vår leverandørkjede. Peab har derfor inngått en samarbeidsavtale Skatteverket i Sverige, som har som formål å bekjempe økonomisk kriminalitet gjennom mulighet til økt kontroll av leverandørene. Avtalen er den første i sitt slag i bransjen. Fremtidsutsikter Jeg er overbevist om at et strukturert og systematisk bærekraftarbeid er viktig for Peabs videre suksess. Alt vi gjør skal være i tråd med de etiske retningslinjene og ansvarsfullt og langsiktig utformet. Vi har derfor som målsetning å utarbeide flere målbare målsettinger basert på nøkkeltallene vi har valgt og å legge frem våre resultater i neste års bærekraftrapport. Förslöv, april 2012 Jan Johansson Adm. dir. og konsernsjef 5

6 Dette er Peab Dette er Peab Peab AB er et bygg- og anleggsselskap med hovedkontor i Förslöv sør i Sverige. Peab ble grunnlagt i 1959 og har i dag virksomhet i Sverige, Norge og Finland. I omsetning er selskapet Nordens tredje største bygg- og anleggsselskap. Peabs visjon er å være Nordens samfunnsbygger, og vårt felles verdigrunnlag bygger på fire kjerneverdier: jordnær, utviklende, personlig og pålitelig. I 2011 var Peab delt inn i tre virksomhetsområder; Bygg, Anlegg og Industri. I løpet av året skjedde en rekke mindre oppkjøp og salg, men ingen som i og for seg har hatt en vesentlig påvirkning ut fra konsernets perspektiv. I 2011 hadde Peab en forvaltningskapital på Mkr, en gjeld på Mkr og en egenkapital på Mkr. Operativ omsetning per virksomhetsområde, 2011 Bygg Bygg er konsernets største virksomhetsområde og står for ca. halvparten av konsernets omsetning. Virksomhetsområdet var i løpet av året delt inn i fem svenske divisjoner, en divisjon i Norge og en divisjon i Finland. Utover dette var det også en nordisk divisjon for eiendomsutvikling. Virksomheten består både av nybygg og rehabilitering samt byggrelaterte tjenester som byggservice og vedlikehold. Peab bygger alle typer av boliger, kommersielle leiligheter og offentlige lokaler. Kundene holder til både i den private og offentlige sektoren. Innen virksomhetsområdet Bygg utvikler Peab også egne prosjekter. Anlegg Bygg 56% Anläggning 23% Industri 21% Operativ omsetning per kundetype, 2011 Virksomhetsområdet Anlegg drives gjennom en divisjon og innefatter anleggsarbeid slik som bakke- og VA-arbeid, infrastruktur slik som veg-, jernbane- og brobygging samt drift og vedlikehold som består av veivedlikehold, parkforvaltning og gatevedlikehold. Offentlig sektor er den dominerende kundegruppen, men den private sektoren utgjør også en vesentlig del av kundelisten. Industri Peabs tredje virksomhetsområde, Industri, omfatter Peabs industrielle virksomhet og ble i 2011 drevet via to divisjoner: Industri og Byggsystem. Industrivirksomheten omfatter produksjon og leveranse av materiale som grus og betong, produksjon og utlegging av asfalt samt transport- og maskintjenester. Byggsystem består av prefabrikerte byggelementer og byggrelaterte tjenester. Offentliga 32% Privata 55% Övriga 13% Skapt og levert direkte økonomisk verdi Direkte skapt økonomisk verdi Inntekter Direkte levert økonomisk verdi Driftskostnader Lønn og godtgjørelse til ansatte Betalinger til finansierere Betalinger til den offentlige sektoren Konsernet totalt Investeringer i samfunnet 10 9 Totalt fordelt økonomisk verdi Beholdt økonomisk verdi

7 Dette er Peab Revisorer Val Information Aktieägare Utgör bolagsstämma Val Förslag Valberedning Val Information Mål Strategier Styrinstrument Styrelse Rapporter Internkontroll Finansutskott Ersättningsutskott Revisionsutskott VD och koncernledning Staber Bygg Anläggning Industri Eierstruktur Peab er et offentlig selskap, notert på NASDAQ OMX Stockholm Large Cap. Den samlede eierandelen til selskapets grunnleggere Mats og Erik Paulsson var per 31. desember prosent av kapitalen og 66 prosent av stemmene. Det har ikke skjedd noen større endringer i eierstrukturen siden Styring Peabs bærekraftarbeid er en integrert del av virksomheten, med ansvar og fullmakter delegert til linjefunksjonene. Til støtte finnes en rekke styringsdokumenter samt spesifikke kompetanser innen miljø, sosiale spørsmål og etikkarbeid i konsernstabene. Policyer En rekke policyer utgjør styringsdokumentene innen bærekraftområdet. Peabs retningslinjer for god forretningsskikk, som er en overgripende policy basert på FNs Global Compact, fokuserer på miljø, sosiale spørsmål og antikorrupsjon. Den er forankret i den overgripende selskapspolicyen som er en integrert miljø-, kvalitets- og arbeidsmiljøpolicy. Retningslinjene for god forretningsskikk suppleres av en rekke underliggende policyer, slik som Peabs policy mot alkohol og narkotika, en likebehandlingsplan iht. loven med vedlegg mot krenkende særbehandling og en håndbok for representasjon, håndkasser og sponsing. Aksjonærer Alle aksjonærer, inkludert minoritetsaksjonærer, kan påvirke selskapet ved å benytte stemmeretten på generalforsamlingen, som er Peabs høyeste beslutningsorgan. På generalforsamlingen har aksjonærene mulighet til å stille spørsmål og gi synspunkter på selskapets bærekraftarbeid. Nominasjonskomiteen Nominasjonskomiteen består av fire medlemmer; styreformannen samt tre medlemmer som representerer Peabs store og små aksjonærer. En av hovedoppgavene til nominasjonskomiteen er å nominere kandidater for valg til styret på årsmøtet. Nominasjonskomiteen har uttalt at kunnskap innen bærekraftområdet er viktig for alle medlemmer i Peabs styre. Styret Peabs styre har det overordnede ansvaret for virksomheten, og dermed også for bærekraftarbeidet. Styret består av totalt elleve medlemmer samt to varamedlemmer. Åtte medlemmer velges Aldersfordeling og kjønnsfordeling Antall medlemmer Antall kvinner Antall menn Personer < 30 år Personer år Personer > 50 år Styret (inkl. varamedlemmer) Konsernledelsen Økonomi og godtgjørelsesutvalg Revisjonsutvalg Revisorer (inkl. varamedlemmer) Nominasjonskomiteen

8 Dette er Peab av årsmøtet og tre ordinære medlemmer samt to varamedlemmer utnevnes av arbeidstakerorganisasjonene. Av de åtte medlemmene som er valgt av årsmøtet, anses fem å være uavhengige og tre avhengige i forhold til selskapet og selskapsledelsen i forhold til selskapets større eiere. Medarbeiderne har via sine arbeidstakerrepresentanter mulighet til å påvirke Peabs virksomhet. Fra og med 2012 vil styret sette opp strategier for bærekraftarbeidet og evaluere bærekraftarbeidet samt risiki og muligheter årlig. Revisjonsutvalg Revisjonsutvalget består av åtte styremedlemmer. Utvalget forbereder styrets arbeid med å kvalitetssikre selskapets økonomiske rapportering, fastsetter retningslinjer for kjøp av andre tjenester enn revisjon av revisorene, har fortløpende kontakt med selskapets revisorer, evaluerer revisjonsinnsatsen og bistår nominasjonskomiteen i utarbeidelse av forslag til og honorering av revisorer. Finansutvalg Finansutvalget, som består av tre styremedlemmer, håndterer og beslutter i økonomiske spørsmål iht. finanspolicyen fastsatt av styret. Godtgjørelsesutvalg Godtgjørelsesutvalget, som består av tre styremedlemmer, utarbeider retningslinjer og rammeverk for ledende stillingsinnehavere når det gjelder lønn og andre godtgjørelser. Revisorer Årsmøtet velger revisorer. Revisorene gransker Peabs økonomiske rapportering. Konsernledelsen Administrerende direktør, som også er konsernsjefen, leder virksomheten iht. styrets fastsatte rammer og har ansvaret for den løpende driften og kontrollen av konsernet. Peabs konsernledelse besto av fire personer i 2011, men fra og med 2012 består konsern ledelsen av sju personer. Administrerende direktør har utnevnt en person med spesielt ansvar for bærekraftspørsmålene, og dennes oppgave er å sammenstille og presentere resultater samt klargjøre underlag for beslutning. Konsernledelsen håndterer bærekraftspørsmålene fortløpende. Staber I Peab finnes det en rekke konsernovergripende stabsfunksjoner. Til støtte for bærekraftspørsmålene har vi spisskompetanse innen bl.a. miljø og sosial- og etikkspørsmål. Konsernstabene for personal, sikkerhet og juss inngår i det etiske rådet som håndterer eventuelle saker der Peabs etiske retningslinjer er brutt. Virksomhetsområder Virksomhetssjefene har ansvaret for å føre bærekraftarbeidet ut i linjeorganisasjonen ved å delegere ansvar og fullmakter og dermed gjøre bærekraftspørsmålene til en integrert del av den daglige virksomheten. EXPERIUM Lindvallen RESTAURANT ONDA Oslo

9 Visjon og strategier Visjon og strategier Å ta ansvar for miljøet og engasjere seg i samfunnsutviklingen har alltid vært en sterk drivkraft innen Peab. For å rette alt arbeid og engasjement mot et felles, langsiktig mål, ble det i 2010 formulert en konsernovergripende visjon om at Peab skal bli Nordens samfunnsbygger. Peab arbeider gjennom seks konsernovergripende strategier for å virkeliggjøre visjonen. Med utgangspunkt i strategiene tilbyr Peab helhetsløsninger til det nordiske marknedet som skaper merverdi for kunder, eiere og samfunnet generelt. Visjon Nordens samfunnsbygger Peab bygger framtidens bærekraftige samfunn Vi er den naturlige partneren når det gjelder samfunnsbygging i Norden. Vi tar initiativ og er nyskapende. Vi arbeider ressurseffektivt og våre miljøvennlige løsninger ligger i forkant. Vi har et livssyklusperspektiv i våre handlinger. Peab er det nordiske selskapet. Vi samarbeider over grenser for å overgå våre kunders forventninger. I Peab jobber vi nært med våre kunder enten de er lokale, nasjonale eller globale. Fornøyde kunder bidrar til vår fremgang i hele Norden. Peab tiltrekker seg dyktige mennesker. Vi er arbeidsgiver nummer én i Norden. Våre verdier er enkle og tydelige. Våre medarbeidere er sterkt engasjerte og våre ledere ivrer for å utvikle mennesker. Når medarbeiderne utvikles, utvikles også Peab.. Strategier Vi realiserer visjonen gjennom seks konsernstrategier: Kostnadseffektiv virksomhet Investere i lønnsom vekst i Norden Vises og høres i Norden Forgjenger innen bærekraftig samfunnsbygging Styrke og utvikle våre kunderelasjoner Beste arbeidsplassen i Norden Peabs definisjon av bærekraftig samfunnsbygging Alt vi planlegger og gjennomfører skal være i tråd med de etiske retningslinjene og ansvarsfullt og langsiktig utformet. Og gjennom dette skal vi tilgodese miljømessige, økonomiske og sosiale aspekter. Socialt Ekonomi Miljö 9

10 Våre interessenter Våre interessenter Som samfunnsbygger både påvirker og påvirkes Peab av en rekke ulike interessentgrupper, og deres forventninger øker i takt med at vår visjon for stadig større gjennomslag. For Peabs videre suksess er det svært viktig å kunne leve opp til alle forventninger som stilles på et stort, samfunnsbyggende selskap og samtidig beholde den jordnære og personlige karakteren som alltid har vært et fundament i Peabs kultur. Arbeidet som resulterte i vår visjon og våre konsern strategier, var derfor basert både på interne og eksterne interessent perspektiver. Dette har i sin tur lagt grunnlaget for innholdet i denne bærekraftrapporten. Kunder Medarbetare Myndigheter Ägare och kapitalmarknad Peab Potentiella medarbetare Leverantörer Intresseorganisationer Interessentperspektiv i visjonsarbeidet Konsernledelsen initierte et omfattende arbeid i forbindelse med utarbeidelsen av visjonen og strategiene. Breddeseminarer, workshops, omverdensanalyser og scenarioanalyser lå til grunn for det som i 2010 ble formulert som Peabs konsernovergripende visjon: Å bli Nordens samfunnsbygger. Det ble belyst fra flere hold at bærekraftfokus ut fra et livssyklusperspektiv er en svært sentral del av samfunnsbyggingen. Ved å bidra til et bærekraftig samfunn skaper vi merverdi for både kunder, kundenes kunder, medarbeidere, eiere og samfunnet generelt. Dette har dannet utgangspunktet for Peabs arbeid med bærekraftspørsmålene i I forbindelse med visjonsutarbeidelsen ble Peabs interessenter identifisert, se figur ovenfor. En bærekraftrapport til alle våre interessenter Etter visjonsarbeidet som beskrives ovenfor, der et helhetsgrep rundt bærekraftspørsmålene identifiseres som et høyt prioritert område, falt det seg naturlig fra og med å år å presentere Peabs bærekraftarbeid for alle interessenter i en årlig bærekraftrapport. Arbeidet med bærekraftrapporten for 2011 er ledet av en styringsgruppe direkte underlagt konsernledelsen. Flere av representantene deltok også i det foreliggende visjonsarbeidet. Med utgangspunkt i omverdensanalysene, workshops og scenarioanalysene som ble gjennomført i forbindelse med visjonsarbeidet, har styringsgruppen for bærekraftrapporten identifisert områdene som gir et helhetsbilde av Peabs bærekraftarbeid og som er viktigst for Peab å rapportere. Disse områdene er; medarbeidere, miljøarbeid, forretningsetikk, samfunnsengasjement og bærekraftig bygging. Peabs ambisjon er å arbeide videre med å forbedre og utvide antallet indikatorer over tid. Ambisjonen er derfor også å årlig gjennomføre interessentdialoger for å sikre at vi fortsetter å oppfylle interessentenes forventninger og at vi leverer den informasjonen som interessentene ønsker i kommende bærekraftrapporter. Tillitsundersøkelse 2011 I 2011 ble det gjennomført en tillitsundersøkelse gjennom intervjuer og spørreskjemaer blant flere av de identifiserte interessentgruppene i Sverige, Finland og Norge for å kartlegge hvordan Peab oppfattes av interessentene i forhold til visjonen om å være Nordens samfunnsbygger. Undersøkelsen viste at de undersøkte målgruppene har en relativt god tillit til Peab, og at Peab lever godt opp til kriteriene som definerer selskapet som Nordens samfunnsbygger. 10

11 Medarbeiderne skaper den unike Peab-kulturen Medarbeiderne skaper den unike Peab-kulturen Vår målsetting er å være Nordens beste arbeidsplass. Derfor arbeider Peab systematisk og målbevisst for at medarbeiderne skal ha det bra og være sikre på arbeidsplassen. Ansatte Per 31. desember 2011 hadde Peab ansatte, en økning på ansatte siden Medarbeiderne er vår viktigste ressurs, og Peab prioriterer å ha eget fast ansatt personal i så stor grad som mulig. I diagrammene nedenfor ser du ytterligere statistikk over Peabs medarbeidere. Arbeidsmiljøpolicy Til grunn for arbeidsmiljøarbeidet ligger arbeidsmiljøpolicyen, som er integrert i Peabs selskapspolicy og som oppfyller kravene i gjeldende lovverk. Systematisk arbeidsmiljøarbeid Peab har lenge arbeidet systematisk med helse- og arbeidsmiljøspørsmål, helt i tråd med kravene i i gjeldende lovverk. Ansvar og fullmakter er delegert ut i linjeorganisasjonen og er en integrert del av den daglige virksomheten. Arbeidsmiljøarbeidet er organisert under personalfunksjonen, og som støtte på konsernnivå er det en arbeidsmiljøsjef og en samordner. Også på divisjonsnivå er det arbeidsmiljøsjefer, og ute i virksomheten finnes det flere hundre ressurser på hel- eller deltid som støtte i arbeidsmiljøarbeidet. I tillegg har vi verneombudene som er utnevnt av arbeidstakerne, og på sentralt nivå en vernekomité med representanter fra fagorganisasjonene samt adm. dir., personalsjef og arbeidsmiljøsjef. Vernekomiteen har bl.a. til oppgave å evaluere og beslutte prosesser, strategier og policyer. Forebyggende sikkerhetsarbeid på arbeidsplassene Peab har en nullvisjon hva angår arbeidsplassulykker. Denne visjonen gjelder så vel våre egne arbeidere som underentreprenører. For å forebygge ulykker arbeider Peab preventivt og avholder en rekke opplæringer på området. I 2011 gikk arbeidsplassulykkene ned fra 9,9 til 7,7 i Sverige, fra 54 til 31 i Finland, og i Norge gikk de opp fra 5,5 til 6,6 per million arbeidstimer sammenlignet med året før. Måletallet for arbeidsplassulykker baseres på ulykker som fører til minst 8 timers fravær. De finske sykemeldingsreglene i forhold til arbeidsskader skiller seg fra de svenske og norske, derav de høye tallene. Ansettelsesformer Totalt antal anställda i Sverige, Tillsvidare Projekt/visstid Tillsvidare anställda heltid Projekt/visstids anställda heltid Ansatte som har sluttet Antalet anställda i Sverige som slutat under 2011, Antal kvinnor som slutat Antalet personer < 30 år som slutat Antal män som slutat Antalet personer mellan år som slutat Antal personer > 50 år som slutat Arbeidsplassulykker per 1 millon arbeidstimer Antal Sverige Norge Finland Tillsvidare anställda deltid Projekt/visstids anställda deltid 11

12 Medarbeiderne skaper den unike Peab-kulturen I løpet av året hadde vi tragisk nok to dødsulykker i Sverige. Den ene ulykken skjedde på en byggarbeidsplass i Solna da en underentreprenør skulle montere et trappesegment. Et trappeelement løsnet ved monteringen og forårsaket et ras av eksisterende underliggende trappeseksjoner. Den andre ulykken skjedde ved et steinbrudd i Norrköping, der en medarbeider kom i klem i et transportbånd. Ved alvorlige ulykker engasjeres Peabs kriseorganisasjon. Kriseorganisasjonen er opplært av MSB, myndigheten for samfunnssikkerhet og beredskap som utdanner på internasjonal nivå. Alle ulykker utredes grundig, og det tas nødvendige tiltak for å unngå at ulykken kan skje igjen. Oppfølging og systematisk forbedringsarbeid Alle uhell følges opp i Peabs nettbaserte system for rapportering og registrering av ulykker, RUH (Registrering av uønskede hendelser). Dessuten gjennomføres det hvert år en rekke arbeidsplass inspeksjoner. Peab analyserer årlig resultatene og identifiserer årsakssammenhenger fra medarbeiderstatistikk, medarbeider undersøkelser, utviklingssamtaler, arbeidsplassinspeksjoner og bedriftshelsetjenesten. Dette danner så grunnlaget for beslutning om prioriterte satsningsområder, mål og tiltak. For ytterligere å øke arbeidsplassikkerheten ble det i løpet av året besluttet å starte et omfattende prosjekt som skal løpe i Prosjektet innefatter en rekke ulike tiltak; Revidering av ordens- og beskyttelsesreglene. Reglene kommuniseres ut til alle ansatte og andre som besøker våre arbeidsplasser. Utarbeidelse av en modell for enhetlig skilting på alle arbeidsplasser. Utvikling av en modell for arbeidsplassbesøk, inkludert tilhørende arbeidsmateriell slik som sjekklister. Oppfølging bl.a. gjennom revisjon av måloppnåelse til konsernledelsen og internrevisjoner. Helse Peabs målsetting er å ha bransjens friskeste medarbeidere. Vi arbeider systematisk på flere fronter for å oppnå dette. Som eksempel kan vi nevne at konsernet har ansatt fem helseutviklere som arbeider for å støtte og utvikle et helsefremmende syn på våre arbeidsplasser, der arbeidsglede og velbefinnende er viktige faktorer for å kunne gjøre et godt arbeid. Sykefraværet i Sverige, Norge og Finland for 2011 og 2010 er vist i diagrammet nedenfor. Balanse mellom jobb og fritid er en forutsetning for god helse. Alle medarbeidere tilbys aktiviteter innen helse og fritid, vi oppmuntrer og stimulerer til en sunn livsstil og fellesskap på våre arbeidsplasser. Medarbeiderne kan også få hjelp til f.eks. tobakksavvenning, kostholdsrådgivning og mosjon. Kompetanseutvikling For å gi medarbeiderne mulighet til å utvikle seg og sikre kontinuerlig kompetanseutvikling har Peab en egen opplæringsvirksomhet i selskapet, som kalles Peab-akademiet. Opplæringsprogrammene på Peab-akademiet er stillingsforberedende og pågår et helt skoleår med samlinger hver måned. Programmene inkluderer en rekke fagområder med fokus på bærekraftområdet, bl.a. miljø, arbeidsmiljø og etikk. I tillegg til opplæringsprogrammene på Peab-akademiet tilbys alle medarbeidere på Peab en rekke ulike kurs, både med intern og ekstern kursledelse, for å fremme kompetanseutviklingen. Det gjennomsnittlige antallet timer opplæring per medarbeider er vist i detalj på medarbeiderkategori i diagrammet nedenfor. Antall ansatte per land Sverige Finland Norge Antall ansatte Antall tjenestemenn Fagarbeidere Tabellen viser antallet ansatte per personalkategori. De finske tallene omfatter bare byggvirksomheten. Andel kvinnelige medarbeidere i Sverige Kvinnelige tjenestemenn i forhold til totalt antall ansatte 7,9% Kvinnelige håndverkere i forhold til totalt antall ansatte 1,7% Opplæringstimer i snitt per ansatt i 2011 Timmar 25 Sykefravær % Diagrammet viser antall opplæringstimer i snitt per ansatt. De finske tallene omfatter bare byggvirksomheten Det totale sykefraværet i alle tre land var 3,9 prosent i Sverige Finland Totalt per anställd Per tjänsteman Norge Totalt Per yrkesarbetare 0 Sverige Norge Finland 12

13 Medarbeiderne skaper den unike Peab-kulturen Peab-skolen Peab må ansatte mange dyktige fagarbeidere de neste årene. For å tiltrekke seg ungdom og sikre tilgangen av kompetent personell, har Peab de siste fem årene drevet den frittstående videregående skolen Peab-skolen. Den fjerde Peab-skolen ble åpnet i 2011 i Upplands Väsby. De tre andre ligger i Ängelholm, Malmö og Solna i Sverige. I løpet av året fikk Peab også tillatelse til å åpne en femte skole i Göteborg i På Peab-skolen finnes det to programmer, et nasjonalt byggog anleggsprogram og et introduksjonsprogram for de som ikke kan søke på et nasjonalt videregående program. Karakteristisk for Peab skolen er at undervisningen er individtilpasset, emneovergripende og skjer i tett samarbeid med samfunnet. Rundt 400 elever tar sin utdannelse på Peab-skolen, og nærmere 80 prosent av elevene får jobb etter endt utdannelse. Peab-skolen i Ängelholm og Malmö fikk i løpet av året en pris for kvaliteten og samarbeidet mellom lærere og elever. Skolene blir nå blant de første til å kvalitetsmerkes som Bransjeanbefalte skoler av Byggindustrins Yrkesnämnd (BYN). Likestilling og mangfold I Peab skal alle medarbeidere ha rett til å være seg selv, uten å bli særbehandlet av andre. For å motvirke diskriminering og oppnå like muligheter for alle i Peab, uansett kjønn, alder, seksuell legning, etisk tilhørighet m.m., har Peab en likebehandlingsplan som gjelder for så vel medarbeidere som elever, praktikanter, innlånt eller innleid personell og arbeidssøkende. Peab har null toleranse når det gjelder trakassering eller krenkende særbehandling. Hvis det oppstår en situasjon, handler vi resolutt i tråd med Peabs handlingsplan mot krenkende særbehandling. Peab er en samfunnsbygger med kunder og bestillere som representerer alle deler av vårt samfunn. Vår visjon er at personellsammensetningen skal gjenspeile dette mangfoldet. Handslaget Handslaget er Peabs medarbeiderundersøkelse. Den gjennomføres annethvert år i form av et spørreskjema. Formålet med Handslaget er å identifisere forbedringsområder ved å finne ut hvordan medarbeiderne opplever arbeidsmiljøet, lederskapet og Peab som arbeidsgiver. Undersøkelsen ble gjennomført i 2011, og svardeltakelsen var på 87 prosent. Det er en økning med en prosent siden den forrige undersøkelsen i I Handslaget blir medarbeiderne bl.a. spurt om hvordan de opplever utviklingsmulighetene, lederskapet i selskapet og arbeidsmiljøet. Undersøkelsen, som består av drøyt hundre spørsmål, viser bl.a. at 77 prosent av medarbeiderne gjerne anbefaler Peab som arbeidsgiver til andre og at 63 prosent synes at de jobber miljøbevisst på arbeidsplassen, noe som er en økning på tre prosent siden forrige måling i Individuell utvikling Alle medarbeidere i Peab skal hvert år tilbys en utviklingssamtale av sin overordnede. Utviklingssamtalen skal omfatte en evaluering av prestasjon og måloppnåelse samt karriereplanlegging. For å sikre at alle medarbeidere er blitt spurt, inngår oppfølging av dette i medarbeiderundersøkelsen Handslaget. Resultatet fra undersøkelsen viser at ca. 80 prosent fikk tilbud om utviklingssamtale i Her er det et stort forbedringspotensiale, og fordi dette er et prioritert område i Peab, vil det bli tatt en rekke tiltak i 2012 for å øke dette tallet. Deleierskap og gevinstdeling Peab har alltid fokusert på at medarbeiderne skal ha en stor forståelse for lønnsomhetsaspektet og få ta del i selskapets fremgang. På bakgrunn av dette finnes det et konvertibelprogram og en gevinstandelsstiftelse. Stiftelsen har som formål å stimulere medarbeidernes interesse for langsiktig ansettelse og til å skape bedre økonomiske vilkår for medarbeiderne etter pensjonering. 13

Forretningsmessig samfunnsansvar. Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002

Forretningsmessig samfunnsansvar. Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002 Forretningsmessig samfunnsansvar Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002 Forretningsmessig samfunnsansvar 2003-2004 Nøkkeltall Antall ansatte 1 361 Kundefond livsforsikring 102,4 mrd Øvrig midler

Detaljer

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport FOTO FREDRIK MYHRE OG GLENN RØKEBERG Innhold for arv og miljø dialog og åpenhet kollektiv drivkraft miljøvennlig jernbanedrift 46-50 51-53 54-58 59-65 motiverte medarbeidere sikker reise etiske normer

Detaljer

Løsninger gjennom samarbeid

Løsninger gjennom samarbeid Løsninger gjennom samarbeid Statoil og bærekraftig utvikling 2004 Statoil og bærekraft 2004 Statoil er et integrert olje- og gasselskap med basis i Norge. Selskapet er representert i 29 land og har 23

Detaljer

En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge

En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge Innhold Innledning Leder: En god nabo og et friskere norge St.meld. nr. 10 (2008-2009): Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

Detaljer

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning 2013 Også i 2013 har utviklingen for energipriser, pris på elsertifikater, valutakurser og kraftbalansen vært i fokus.

Detaljer

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100%

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% ÅRSRAPPORT 2011 1 OM NORCONSULT Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering,

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Mangfold Samfunn Miljø

Mangfold Samfunn Miljø Mangfold Samfunn Miljø Etikk 1 Informasjon om rapporten Staples Norway arbeider målrettet med miljøog samfunnsansvar, og ønsker gjennom denne rapporten og gi en oversikt over det arbeid som er gjort gjennom

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 /110 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT

DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT 2013 DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013 1 INNHOLD 2 OM SAMFUNNSANSVARSRAPPORTEN 3 REDEGJØRELSE FRA KONSERNSJEFEN 4 OM KONSERNET 4 EIERSTRUKTUR 5 VERDISKAPING 5 NØKKELTALL 6 TILBAKEBLIKK

Detaljer

Handlingsplan 2007 2008. Samfunnsansvar

Handlingsplan 2007 2008. Samfunnsansvar Handlingsplan 2007 2008 Samfunnsansvar Høydepunkter 2005-2006 DJSI og FTSE4Good Miljøhandlingsplan for våre eiendommer Mikrofinansiering Storebrand har vært kvalifisert til bærekraftsindeksene Dow Jones

Detaljer

Klimaproblemet og bankenes tilpasning

Klimaproblemet og bankenes tilpasning Vestlandsforsking-rapport nr. 2/2009 Klimaproblemet og bankenes tilpasning Johannes Idsø Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal Tlf.: 906 33 600 Faks: 947 63 727 side 2 Vestlandsforsking rapport Tittel

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013

For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013 Etiske retningslinjer Nordic Choice Hotels ETISKE RETNINGSLINJER For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013 Etiske retningslinjer Nordic Choice Hotels ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Hvordan kan en drikk bidra til en mer bærekraftig fremtid?

Hvordan kan en drikk bidra til en mer bærekraftig fremtid? Hvordan kan en drikk bidra til en mer bærekraftig fremtid? Miljø- og samfunnsrapport 2011 2012 Innholdsfortegnelse Introduksjon 4 Virksomheten vår 5 Strategi og styring 6 Vår verdikjede 7 Våre produkter

Detaljer

Års- og samfunnsrapport 2010. Det handler om verdier

Års- og samfunnsrapport 2010. Det handler om verdier Års- og samfunnsrapport 2010 Års- og samfunnsrapport 2010 Det handler om verdier Innhold Nøkkeltall 1 2010 i kortform 2 3 Coops organisasjon 2 3 Administrerende direktør har ordet 4 Coop og samfunnet 6

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår 104. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2014. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2015... 1 Bankens virksomhet i 2014. 1 Virksomhetsstyring... 2 Eiendomsmegling... 3 Strategisk samarbeid

Detaljer

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR Innhold FORORD / Innledning 4 Del I: FORSLAG TIL Bruk av veilederen 7 Hvordan starte arbeidet i egen bedrift? 7 Del II:

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

SKILLS & ATTITUDE. Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden. Slik bruker vi mobiltelefonen Dansk solskinnssuksess:

SKILLS & ATTITUDE. Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden. Slik bruker vi mobiltelefonen Dansk solskinnssuksess: SKILLS & ATTITUDE Combining Et blad fra Orbion Consulting Orbion Consulting: Combining Skills & Attitude Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden En kabel til 7,3 millarder Se hvorfor Sveriges gigantinvestering

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap 2011

Årsberetning og årsregnskap 2011 Årsberetning og årsregnskap 2011 2 Årsberetning Nøkkeltall og høydepunkter Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2011 2010 Driftsinntekter 91 444 75 754 Underliggende

Detaljer

Arbeid med etikk. Melhus kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune Arbeid med etikk Melhus kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2007 - januar 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

KLP OG SAMFUNNET RAPPORT 2006. Innhold. For dagene som kommer

KLP OG SAMFUNNET RAPPORT 2006. Innhold. For dagene som kommer KLP OG SAMFUNNET RAPPORT 2006 For dagene som kommer INNHOLD STYRELEDERS INNLEDNING 5 UTGANGSPUNKTET FOR DAGLIGE HANDLINGER 6 HANDLINGPLAN 2007 8 RAPPORT 2006 10 - Økonomi 12 - Samfunn 16 - Miljø 20 UTVALGE

Detaljer

Etikkhåndbok. Knowledge grows

Etikkhåndbok. Knowledge grows Etikkhåndbok Knowledge grows Innhold 1. Ambisjon: Fra konsernsjefen 1 2. Teamarbeid: Et felles ansvar 2.1 Hva er Etikkhåndboken? 2.2 Hvordan forholder Etikkhåndboken seg til Code of Conduct? 2.3 Hvem gjelder

Detaljer

Kroner per aksje Resultat 59,68 6,01 2,34 0,96 (0,39) Utbytte 2,75 2,25 1,25 1,00 - Kontantstrøm 7,51 6,46 7,41. Driftsresultat. Mill.

Kroner per aksje Resultat 59,68 6,01 2,34 0,96 (0,39) Utbytte 2,75 2,25 1,25 1,00 - Kontantstrøm 7,51 6,46 7,41. Driftsresultat. Mill. Årsrapport 2006 Nøkkeltall Resultat, mill. kroner 2006 2005 2004 2003* 2002* Salgsinntekter og andre tap/gevinster 21 679 8 695 7 828 9 300 7 228 Driftsresultat før avskrivninger 13 482 2 670 2 073 1 810

Detaljer

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning 89 Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning I Norges Banks strategi for utøvelse av eierskap 2007 2010 er det spesifisert seks satsingsområder for arbeidet. Fire av disse gjelder grunnleggende eierrettigheter,

Detaljer

MER ENN PENGER. Finansnæringens samfunnsansvar

MER ENN PENGER. Finansnæringens samfunnsansvar MER ENN PENGER Finansnæringens samfunnsansvar Innhold Vi er avhengige av tillit 3 Klimaendringene angår oss alle 4 Klimaendringer utfordrer forsikringsbransjen 5 Strenge leverandørkrav 6 Vinn-vinn-vinn

Detaljer