HØRINGSNOTAT FORSLAG TIL ENDRINGER VEDR BILBESKATNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØRINGSNOTAT FORSLAG TIL ENDRINGER VEDR BILBESKATNING"

Transkript

1 HØRINGSNOTAT FORSLAG TIL ENDRINGER VEDR BILBESKATNING 1. Innledning og sammendrag Bakgrunn behovet for forenklinger Gjeldende rett Innledning Hvilke persongrupper omfattes av standardregelen Hvilke biler omfattes av standardregelen for privat bruk Hovedregel Unntak for lastebiler, busser og biler med forbud mot privat bruk mv Unntak for visse biltyper når bilen ikke brukes privat utover arbeidsreise Krav til den private bruken Fastsetting av den private fordelen etter standardregelen Generelt Beregningsgrunnlaget - listepris Fastsetting av standardfordelen Begrensning av fordelen for personer som regnskapslignes for bil Opplysningsplikt og innberetning Utenlandsk rett Sverige Danmark Skattedirektoratets vurderinger og forslag Beskrivelse av løsningsforslag Rammer og forutsetninger for forslag til endringer i skattereglene for yrkesbiler Hvilke biler omfattes av forslagene til endring Fastsetting av privat fordel etter sjablongmetoden med bunnfradrag Individuell fastsetting av privat fordel ved bruk av elektronisk kjørebok Adgang til å velge verdsettelse basert på sjablong eller faktisk privat bruk Regnskapsligning av yrkesbil Oppheve redusert grunnlag for sjablongbeskatning ved yrkeskjøring utover kilometer Sporadisk bruksadgang-alle biler som omfattes etter skatteloven Økonomiske og administrative konsekvenser Økonomiske konsekvenser Administrative konsekvenser Konsekvenser for personvernet Merknader til forskriftsendringene Til endringene i FSFIN Til endringene i FSSD Til endringene i skattebetalingsforskriften Vedlegg Forskriftsendringer

2 1. Innledning og sammendrag Skattedirektoratet sender med dette på høring forslag om endringer i regelverket for bilbeskatning. Forslagene er ment å forenkle ved at dagens skjønnsmessige vurderingstema oppheves, og foreslås erstattet med en administrativ enkel sjablongmodell. Videre fremmes forslag til endringer på andre områder knyttet til beskatningen av fordel ved privat bruk av arbeidsgivers bil. Forslaget innebærer tilpasninger i særregelen for beskatning av såkalte yrkesbiler ved at det åpnes for privat bruk utover reisen mellom hjem og arbeidssted, uten at det utløser bruk av hovedregel etter skatteloven Skattedirektoratet foreslår en sjablongmodell som baserer seg listepris med et bunnfradrag på kroner, og alternativt en modell for individuell verdsettelse basert på antall kilometer med privatkjøring multiplisert med fastsatt sats. Skattedirektoratet fremmer forslag om at all privat bruk av kjøretøy som omfattes av særregelen verdsettes ved å benytte én sats som gjelder all privatkjøring. Forslaget innebærer forenkling ved at man slipper å dokumentere privat bruk på kjøring mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreiser). Særregelen foreslås å omfatte kjøretøy som oppfyller tekniske krav til varebil klasse 2 etter forskrift om engangsavgift på motorvogner 2-3 og 2-6. Ved individuell verdsettelse omfatter forslaget krav om pålitelig dokumentasjon ved hjelp av en løsning som registrerer kilometer og dokumenterer kjøring automatisk, for eksempel via GPS teknologi. Særregelen skal være et alternativ til den klare hovedregel og sjablongmodellen i skatteloven Det er et stadig økende press på behovet for å forenkle regelverket og fjerne grenser som skaper etterlevelses- og kontrollutfordringer. Ordningen etter a-opplysningsloven står sentralt i denne utviklingen og det er avgjørende å utvikle regler som samsvarer bedre med rapporteringsplikten for hver kalendermåned. Videre vektlegges hensynet til enkle og robuste regler samt administrative hensyn for arbeidsgivere og skattemyndighetene. Skattedirektoratet foreslår derfor å oppheve regelen om redusert fordelsbeskatning for arbeidstakere som bruker bilen mer enn kilometer i yrket. Videre foreslår Skattedirektoratet at det innføres en kvantitativ størrelse som vilkår for lett å kunne ta stilling til sporadisk bruk. Forslaget innebærer at inntil 10 kalenderdager med faktisk bruk per år, og en sammenlagt privat kjørelengde på høyst kilometer anses som sporadisk. Skattedirektoratet har vurdert personvernkonsekvensene ved den alternative, individuelle modellen. Vi legger til grunn at løsningsforslaget, som stiller krav om dokumentasjon som viser totalt utkjørt distanse og total distanse for yrkeskjøring, ivaretar hensynet til personvernet. 2

3 2. Bakgrunn behovet for forenklinger Skattereglene for arbeidstakers private bruk av yrkesbil omfattes av mange bestemmelser som er vanskelig tilgjengelige og vanskelige å etterleve i praksis. Skattedirektoratet antar at det vil være en betydelig forenkling å fjerne uklarheter ved verdsettelse og de betydelige beløpsmessige forskjellene som gjør seg gjeldende på dette området. En slik forenkling vil antagelig bidra til høyere kvalitet i opplysningene for opplysningspliktige, mer kvalitet i likningen for skattytere, samt være ressursbesparende for skattemyndigheter, informasjonsleverandører og til dels for systemleverandører for opplysningspliktige. I a-ordningen skal fordel ved privat bruk av arbeidsgivers bil som undergis løpende verdsettelse, være gjenstand for forskuddstrekk, inngå i arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget og - beregningen samt innrapporteres løpende for hver kalendermåned, jf. a-opplysningsloven 3 og 4 med tilhørende forskrift. Skattedirektoratet legger til grunn at reglene i dag tilsier at de vurderinger arbeidsgiver gjør når bilen stilles til disposisjon for den ansatte, ikke alltid samsvarer med den skattepliktige fordelen som fremkommer ved bruk av skattereglene for privat bruk av arbeidsgivers bil. I a-ordningen løses det ved at arbeidsgiver legger trekkreglene i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) til grunn for den løpende rapporteringen. Ved årets utløp eller når arbeidstakeren slutter, foretas det en avstemming mot reglene i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven (FSFIN) 5-13, særlig om privat bruk av arbeidsgivers bil. Avvik mellom det som er lagt til grunn for løpene rapportering og skattepliktig fordel innrapporteres for den kalendermåned beregningen foretas. Etter Skattedirektoratets oppfatning vil forenklinger i det underliggende regelverk gjøre det lettere å ta stilling til verdsettelse, plikten til å beregne arbeidsgiveravgift ved innrapporteringen for den kalendermåned fordelen ytes. Målet med forslagene er primært å forenkle deler av regelverket som gjelder bilbeskatningen. Forenkling av regelverket er også sterkt ønsket av arbeidsgiverne samt deres representanter. 3. Gjeldende rett 3.1. Innledning Privat bruk av arbeidsgivers bil er en naturalytelse som er skattepliktig som lønn. Det følger av skatteloven 5-13 at fordelen ved privat bruk skal fastsettes etter en standardregel med utgangspunkt i bilens listepris som ny Hvilke persongrupper omfattes av standardregelen Standardregelen for fastsetting av fordel ved privat bruk av bil omfatter først og fremst arbeidstakere som bruker arbeidsgivers bil privat. 3

4 Reglene omfatter også skattytere som regnskapslignes for bruk av bil i yrket, herunder egen virksomhet, samt deltakere som bruker regnskapslignet bil tilhørende et deltakerlignet selskap Hvilke biler omfattes av standardregelen for privat bruk Hovedregel Standardregelen gjelder i utgangspunktet for alle biltyper, uavhengig av om bilen er egnet til privat bruk. Dette omfatter personbiler, varebiler, kombinerte biler, bobiler, busser, lastebiler mv Unntak for lastebiler, busser og biler med forbud mot privat bruk mv. Standardregelen omfatter likevel ikke lastebiler med totalvekt på 7500 kg eller mer, busser registrert for mer enn 15 passasjerer, eller biler som det i lov eller i medhold av lov er fastsatt forbud mot å benytte til annen privatkjøring enn kjøring mellom hjem og arbeidssted. Brukeren skal i disse tilfellene fordelsbeskattes for faktisk kjøring mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreise) og besøksreiser samt for annen faktisk privatkjøring. For disse bilene skal det benyttes en kilometersats på kr 3,40 per km som fastsettes årlig av Skattedirektoratet i takseringsreglene. Denne satsen brukes både for arbeidsreiser og annen privat kjøring, med unntak av arbeidsreiser (herunder besøksreiser) som overstiger kilometer, der en skal anvende en sats på kr 1,50 per km. Satsen(-e) gjelder for inntektsåret 2015 og multipliseres med det antall kilometer som bilen faktisk er benyttet til arbeidsreise/annen privat kjøring Unntak for visse biltyper når bilen ikke brukes privat utover arbeidsreise Normalt skal standardregelen om privatkjøring brukes selv om privatkjøringen bare omfatter kjøring mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreise) og ikke annen privatkjøring. Når det ikke er annen privatkjøring enn kjøring mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreise), skal brukeren likevel ikke ha standardtillegget for biler som etter sin konstruksjon eller innredning i liten grad er egnet og heller ikke ment for privat bruk. Det samme gjelder biler som er registrert for 9 passasjerer eller mer, såfremt de brukes i kjøreordning organisert av arbeidsgiver for transport av ansatte på arbeidsreise. Brukeren skal i disse tilfellene i stedet for standardtillegget bare ha tillegg for faktisk kjøring mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreise) etter satser. For slike biler beregnes fordelen etter en kilometersats som fastsettes årlig av Skattedirektoratet i takseringsreglene. For inntektsåret 2015 er satsen kr 3,40 per km for de første 4000 kilometer, og kr 1,50 per km for overskytende antall kilometer. Brukes bilen til annen privatkjøring, herunder besøksreiser, skal brukeren likevel ha standardtillegget også i disse tilfellene. Om bilen i liten grad er egnet til privat bruk vil bero på en helhetsvurdering hvor det må tas hensyn til flere forhold. De viktigste momentene ved avgjørelsen er bilens størrelse og vekt, om bilen har et dominerende lasteplan, om bilen inneholder faste innredninger og store 4

5 mengder verktøy, om bilen har passasjerseter, og om bilen regelmessig blir tilgriset i yrket (smuss og lukt). Ved vurderingen av om bilen er egnet til privat bruk, kan det også til en viss grad ses hen til bilens alder og slitasjegrad Krav til den private bruken Standardregelen for beregning av fordel ved privat bruk skal bare brukes når skattyter faktisk har brukt bilen til privatkjøring i løpet av inntektsåret. Som privatkjøring regnes all kjøring som ikke anses som yrkeskjøring, herunder kjøring mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreise) og besøksreise til hjemmet. Skattyteren skal derfor som hovedregel ha standardtillegget dersom han bruker bilen mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreise) selv om han ikke bruker bilen til annen privatkjøring. Om unntak, se ovenfor i pkt og pkt Dersom kjøring mellom hjem og arbeidssted anses som en yrkesreise etter reglene i FSFIN eller reisen skyldes ekstraordinære forhold i arbeidet, vil kjøring mellom hjem og fast arbeidssted likevel ikke utløse fordelsbeskatning etter standardreglene. Sporadisk adgang til privat bruk, som for eksempel at arbeidstakeren en dag låner arbeidsgiverens bil for å flytte sitt private innbo, skal ikke utløse fordelsbeskatning etter standardregelen. Får adgangen til privat bruk et minstemål av regularitet eller varighet, gjelder standardregelen, f.eks. dersom arbeidstakeren bruker arbeidsgiverens bil i ferien. Har skattyteren mer enn sporadisk adgang til privat bruk, utløses det fordelsbeskatning etter standardregelen selv om den private bruken er sporadisk eller tilfeldig. Hvorvidt bilen er brukt privat eller ikke, er et bevisspørsmål der ligningsmyndighetene etter en konkret vurdering skal legge til grunn hva de finner mest sannsynlig. En riktig ført kjørebok som redegjør for den totalt utkjørte distanse i løpet av året, og som viser at all kjøring er yrkeskjøring, må tillegges stor vekt Fastsetting av den private fordelen etter standardregelen Generelt For å fastsette standardfordelen for privat bruk må man først fastslå et beregningsgrunnlag. Dette beregningsgrunnlaget multipliseres deretter med de fastsatte prosentsatsene Beregningsgrunnlaget - listepris Beregningsgrunnlaget for standardtillegg for privat bruk av bil settes som hovedregel til bilens listepris som ny. Bilens listepris som ny er hovedimportørens listepris for vedkommende bilmodell inkl. merverdiavgift og vrakpant, ekskl. frakt- og registreringsomkostninger, levert importsted på tidspunktet for førstegangsregistrering hos Statens vegvesens trafikkstasjon. Bilens listepris ved førstegangsregistrering tillegges hovedimportørens listepris for ekstrautstyr. Beregningsgrunnlaget begrenses til 75 % av listepris hvis yrkeskjøringen overstiger 5

6 kilometer i året. For å få denne reduksjonen i beregningsgrunnlaget må skattyteren godtgjøre at yrkesbruken er over kilometer for hvert år, normalt ved korrekt ført kjørebok. Beregningsgrunnlaget begrenses til 50 % av listepris for elbiler uavhengig av yrkeskjøringens lengde. Beregningsgrunnlagene ovenfor reduseres med 25 % hvis bilen er 3 år eller eldre per 1. januar i inntektsåret. I særlige tilfeller hvor standardfordelen basert på listepris ved førstegangsregistrering klart ikke står i forhold til fordelen ved den private bruken, kan fordelen fastsettes ved skjønn. Denne bestemmelsen skal bare brukes hvor avviket er betydelig. Særregelen kan bl.a. være aktuell for bil registrert som lastebil med en vekt fra kg inntil kg og enkelte større eller spesialinnredede varevogner Fastsetting av standardfordelen Inntektstillegget fastsettes til 30 % av beregningsgrunnlaget inntil et beløp som fastsettes i forskrift, og til 20 % av overskytende. For inntektsåret 2015 er dette beløpet fastsatt til kr For biler med beregningsgrunnlag til og med kr settes standardtillegget til 30 % av beregningsgrunnlaget. For biler med beregningsgrunnlag over kr settes standardtillegget til kr (30 % av kr ) pluss 20 % av beregningsgrunnlaget over kr Skiftes den bilen som brukes privat i løpet av året med en bil med en annen listepris, skal standardfordelen beregnes etter listepris for hver av bilene ut fra hele kalendermåneder. Har skattyteren bare hatt bil til disposisjon til privat bruk en del av året, skal fordelsbeskatningen gjennomføres for det antall hele og påbegynte kalendermåneder som bilen har vært til disposisjon. Tillegget for privat bruk omfatter alle bilkostnader pådratt i forbindelse med privatkjøringen, herunder kostnader til drivstoff og reparasjoner. Verdien av fordelen ved privat bruk av bil skal ikke reduseres om brukeren helt eller delvis dekker kostnadene som påløper ved bilholdet Begrensning av fordelen for personer som regnskapslignes for bil Skattytere som regnskapslignes for yrkesbil skal i utgangspunktet beregne fordel ved privat bruk av yrkesbilen etter standardregelen, se ovenfor. Den beregnede fordelen reduserer skattyterens fradrag for kostnader ved yrkesbilen. I praksis gjøres dette ved at fordelen ved den private bruken beregnet etter standardregelen tillegges inntekten (tilbakeføring). Tillegget/tilbakeføringen for den private bruken av bilen skal imidlertid ikke settes høyere enn 75 % av de samlede fradragsberettigede kostnadene ved bilholdet. 6

7 3.7. Opplysningsplikt og innberetning Fordel ved fri bil etter standardregelen er i arbeidsforhold trekkpliktig og arbeidsgiveravgiftspliktig. Arbeidsgiver må selv beregne fordelen og innberette den på lønns- og trekkoppgaven. Når a-opplysningsloven trer i kraft skal arbeidsgiver beregne fordelen fortløpende, og innrapportere løpende gjennom månedlige a-meldinger. For skattytere som eier/leaser yrkesbil, skal fordelen ved den private bruken beregnet etter standardregelen, eventuelt begrenset etter begrensningsregelen, være tatt med i selvangivelsen, eventuelt næringsoppgaven. 4. Utenlandsk rett 4.1. Sverige Privat bruk av arbeidsgivers bil som er stilt til rådighet for arbeidstaker er skattepliktig når bruken er mer enn sporadisk. Skattleggingen skjer ved sjablong, som tilsvarer samtlige kostnader for bilen unntatt drivstoff, og bygger på en privat kjørelengde på kilometer per år. Det er unntak for kjøretøy som ikke regnes som bil, f.eks. tung lastebil, buss som skal befordre mer enn 8 personer, samt kjøretøy for terreng. Privat bruk av slike kjøretøy verdsettes til markedsverdi i hvert tilfelle. Med sporadisk bruk menes et fåtall tilfeller per år, og en sammenlagt privat kjørelengde på høyst kilometer. Begge vilkårene må være oppfylt for at bruken skal være skattefri. Skatteverket har gitt uttrykk for at et fåtall tilfeller ikke bør overstige ti (10). Ved vurderingen av hvor stor den private bruken har vært ses det bort fra stopp av privat karakter som kun medfører en mindre forlengelse av yrkeskjøringen. Den ekstra kjørelengden bør imidlertid tas med i vurderingen av om bilen er kjørt privat lenger enn kilometer. Retten til å disponere arbeidsgivers bil privat utløser ikke i seg selv beskatning, men det er en sterk presumsjon for at bilen er brukt privat. Arbeidstaker må sannsynliggjøre ikke-bruk privat, f.eks. ved riktig ført kjørebok som viser at bilen ikke er brukt mer enn sporadisk. Andre momenter kan også tilsi ikke-bruk, f.eks. kan det tas hensyn til type bil, bilens beskaffenhet, samt antall andre biler og førerkort i familien. Det er fri bevisbedømmelse, som innebærer at arbeidstaker kan anføre momenter som tilsier at det ikke har vært mer enn sporadisk bruk. Flere faktorer kan etter en samlet vurdering tale for at fri bil ikke skal fordelsbeskattes. F.eks. riktig ført kjørebok som tilsier kun sporadisk privat bruk, avtale med arbeidsgiver om at bilen ikke kan brukes privat, bilen står parkert hos arbeidsgiver ved arbeidstakers sykdom eller ferie, og arbeidstaker har privat(e) bil(er) som tilsvarer familiens inntekt og behov. Beskatningen skjer på grunnlag av sjablong som bygger på bilens listepris ("nybilspris") samt et grunnbeløp. Det gjøres tillegg med innkjøpspris for ekstrautstyr. Sjablongen regnes ut i tre deler, hvor både grunnbeløpet og listeprisen inngår. Det er særlige regler for biler som er seks år eller eldre, miljøbiler (er helt eller delvis elbil, eller med annet miljøtilpasset drivstoff enn 7

8 bensin eller diesel) og biler som har vært brukt til omfattende yrkeskjøring. Sjablongen kan justeres både opp og ned ved en avregningsordning. For tjenestekjøring på minst kilometer i løpet av ett kalenderår skal 75 % av verdien som følger av sjablongreglene legges til grunn for beskatningen. Dersom bruk av bilen i yrket tilsier at privat bruk er begrenset, kan skattepliktig verdi av privat bruk reduseres. Dette gjelder f.eks. for visse taxibiler, samt når en bil er brukt som arbeidsverktøy, og vil typisk være biler som i vesentlig grad er innredet for annet enn persontransport som begrenser den private nytteverdien. For lett lastebil må det f.eks. vises til at valg av kjøretøy er av hensyn til tjenesten, og at det er gjort betydelige innskrenkninger i muligheten for å benytte bilen privat. Arbeidstaker som i tjenesten benytter fullt utrustet tjenestebil, såkalt servicebil på f.eks. byggearbeidsplasser, kan ta bilen med hjem uten at dette beskattes, dersom bilen pga. særskilt innredning ikke egner seg for privat bruk og kun brukes mellom hjem og arbeid Danmark Privat bruk av arbeidsgivers bil som er stilt til arbeidstakers rådighet, er som hovedregel en skattepliktig naturalytelse (fri bil). Det er arbeidsgiveravgift på ytelsen. Kjøring mellom hjem og arbeidssted anses som privat, med mindre kjøringen er til et midlertidig arbeidssted. Kjøringen anses i slike tilfeller som yrkeskjøring. Dette gjelder også selv om bilen brukes mellom hjem og arbeidssted i forbindelse med yrkeskjøring. Dersom arbeidstaker unntaksvis kjører mellom arbeidsstedet og egen bolig utløses ikke beskatning. Med unntaksvis menes inntil 25 ganger årlig. Dette gjelder der bilen utelukkende skal brukes til yrkeskjøring neste dag, arbeidstaker forøvrig ikke kan bruke bilen privat, og det føres kjørebok. Dersom arbeidstaker utelukkende har brukt bilen til yrkeskjøring en dag kan han kjøre hjem til sin bopel og hjemmefra og til arbeidstedet neste dag, uten at dette utløser beskatning. Hvis arbeidstaker kjører mer enn 25 ganger i ulike biler, skal han beskattes for privat bruk av den bil han kjører den 26. gang. Fra og med denne 30-dagersperioden skal han skattlegges for fri bil. Fra og med 1. januar 2013 er det på visse vilkår mulig å kjøre privat i arbeidsgiverfinansiert bil inntil 20 dager per kalenderår uten at arbeidstaker beskattes. En av betingelsene for å unngå beskatning er at det skal betales en dagsavgift og kvitteringen må oppbevares i bilen. Det er imidlertid unntak fra dette utgangspunktet. Varebiler med gule skilter, hvor det ikke er betalt moms ved anskaffelsen, kan kjøres uten beskatning for arbeidstaker hvis kjøringen er lovlig etter momsreglene. Reglene om beskatning av fri bil gjelder ikke for særlige kjøretøy og spesialinnredede kjøretøyer, som for eksempel tankbiler og kranbiler. Dette gjelder selv om det kjøres privat, ettersom det er forutsatt at de ikke er egnet til å erstatte annen privatbil. Det skilles mellom tre former for privat kjøring; kjøring mellom hjem og arbeidssted, privat kjøring i sammenheng med yrkeskjøringen og øvrig privat kjøring. 8

9 Kjøring mellom hjem og arbeidssted fører til at fradrag for reiseutgifter ikke kan kreves, men utløser ikke beskatning. Dersom arbeidstaker tar med seg en kollega i bilen utløser det beskatning for privat bruk. Privat kjøring i særlig kjøretøy som skjer i tilknytning til yrkeskjøring og som overstiger kilometer i året beskattes med fastsatt kilometersats for godtgjørelse for yrkeskjøring. Med privat kjøring menes her småturer som f.eks. foretas under en vakt. Formålet med privatkjøringen er uten betydning. Uvesentlige avvik på opptil et par hundre meter fra rute for yrkeskjøring anses ikke som privat bruk. Ved mer enn et par hundre meter anses kjøringen som privat og inngår i beregningen av km-grensen. Øvrig privat kjøring beskattes med et beløp som tilsvarer leie av en bil med tilsvarende anvendelsesmulighet. Privat bruk av arbeidsgiver bil inngår i bagatellgrensen for naturalytelser fra arbeidsgiver. Dersom kjøringen er over kilometer, bilen er stilt til rådighet hovedsakelig for yrkeskjøring, og det samtidig er stilt til rådighet andre naturalytelser omfattet av bunnbeløp på kroner, blir den private bruken over kilometer skattepliktig hvis det samlede bunnbeløpet overstiges. Når det gjelder vurderingen av spesialinnredede kjøretøy skal tre krav være oppfylt for at det ikke er egnet for privat bruk. Kjøretøyet må ikke egne seg som alternativ til en privat bil, det skal være yrkesmessig behov for innredningen og kjøretøyet skal være nødvendig for å utføre arbeidet. Det er derfor ikke tilstrekkelig at det settes opp hyller i lasterommet. 9

10 5. Skattedirektoratets vurderinger og forslag 5.1. Beskrivelse av løsningsforslag Rammer og forutsetninger for forslag til endringer i skattereglene for yrkesbiler Det er behov for å gjennomgå reglene for individuell verdsettelse av yrkesbiler som bare kan benyttes til reiser mellom hjem og arbeidssted. Reglene tillater ikke privat bruk ut over arbeidsreise. Dersom yrkesbilene benyttes privat utover arbeidsreiser medfører dette fordelsbeskatning etter hovedregelen i skatteloven Dette fører til urimelige utslag for berørte skattytere. Skattedirektoratet foreslår tilpasninger i modellen for individuell verdsettelse for yrkesbiler ved at det åpnes individuell verdsetting også ved privat bruk utover reisen mellom hjem og arbeidssted. Individuell verdsettelse krever pålitelig dokumentasjon. Kravene til dokumentasjon må fremgå av FSFIN Verdsettelse ved bruk av sjablongmodell basert på listepris er den løsningen som er enklest å administrere, både for arbeidsgiver og myndighetene. Forslaget åpner for at en redusert listepris kan benyttes som et alternativ til antall kilometer for utkjørt distanse for biler som kan verdsettes individuelt. Individuell verdsettelse etter FSFIN skal være et alternativ til den klare hovedregel og sjablongmodellen i skatteloven I dagens modell må gitte vilkår oppfylles for at det skal være anledning til å benytte individuell verdsettelse. Vilkår og forutsetninger fremgår av FSFIN annet ledd, der vilkår knyttet til "i liten grad er egnet til privat bruk" gir uttrykk for et lite tilgjengelig skjønnsmessig element. Som det fremgår av tidligere omtale av gjeldende rett, er reglene kompliserte. Følgelig er det knyttet usikkerhet til den skjønnsmessige fastsettelsen som medvirker til liten forutberegnelighet for den enkelte skattyter og arbeidsgiver. På grunn av reglenes karakter oppstår det også lett en unødvendig belastning på forholdet mellom ligningsmyndighetene og skattytere samt arbeidsgivere. Rettstilstanden er således lite tilfredsstillende. Det foreligger et sterkt behov for en forenkling og standardisering av reglene om beskatning av yrkesbil. En endring av modellen for individuell verdsettelse skal bidra til forenkling for arbeidsgiver og arbeidstaker. Forslaget til endret modell er ikke ment å skulle gi skatteincentiver. Valg mellom verdsettelse på bakgrunn av redusert listepris eller faktisk antall kilometer for kjøretøy som omfattes av virkeområdet for individuell verdsettelse, skal være et valg mellom enklere administrative ordninger for næringslivet eller en fordel fastsatt basert på faktisk bruk. Sistnevnte vil kreve mer administrativ oppfølging for næringslivet i forbindelse med verdsettelse og rapportering av fastsatt fordel. Imidlertid vil dette være et godt alternativ der sjablongfastsettelse med bunnfradrag likevel gir en betydelig høyere fordel sammenlignet med fordel fastsatt individuelt på grunnlag av faktisk privat bruk Hvilke biler omfattes av forslagene til endring Utfordringene med reglene for yrkesbiler som "i liten grad er egnet til privat bruk" er at de er lite tilgjengelige og vanskelige å etterleve i praksis. Utfordringene knytter seg hovedsakelig til en bestemt gruppe kjøretøy. Det dreier seg i mange tilfeller om biler som arbeidsgiver har anskaffet som ledd i yrkesutøvelsen for arbeidstaker. Bilene er ikke anskaffet som ledd i en 10

11 generell firmabilordning, og bakgrunnen for disposisjonsretten knytter seg ikke til en tradisjonell tankegang om naturalytelser som ledd i avlønning i annet enn kontanter. Det dreier seg om biler som kan frakte utstyr, varer mv. som er nødvendig i yrket som utøves på forskjellige arbeidssteder ute hos ulike oppdragsgivere. Det at oppdragene utføres på mange og forskjellig steder, er et praktisk utgangspunkt for at arbeidstaker kan parkere bilen på sin hjemadresse. Arbeidstaker kan reise direkte til og fra oppdragsgivere i de tilfeller arbeidsgivers lokaler ikke er et nødvendig utgangs- eller endepunkt for reisen ut til oppdragsgiver. Erfaringer fra ulike kontrolltiltak viser at bilene ofte brukes privat utover reisen til og fra oppdragsgiver og reisen til og fra arbeidsgiver. Dette henger sammen med at de bilene som er aktuelle for arbeidsgivers behov for frakt av utstyr, varer mv., i stadig større grad har fått personbilkomfort. Det må antas at økt komfort i seg selv bidrar til at bilene benyttes til privat kjøring, spesielt når bilen er parkert på arbeidstakers bolig. Videre må det antas at en kombinasjon av adgangen til privat bruk i kombinasjon med økt komfort, bidrar til at et slikt kjøretøy i større grad dekker behovet for ett ytterligere kjøretøy for husstanden. Arbeidstaker får således dekket et behov som normalt krever anskaffelse og drift av en ekstra bil for husstanden, og mottar en fordel som omfattes av skatteloven Foreslått endring i regelverket omfatter de bilene som anskaffes for å dekke behov knyttet til arbeidstakers yrkesutøvelse. Reglene må gi forutsigbarhet for arbeidsgiver og myndigheter slik at det er klart hvilke kjøretøy som omfattes av forslagene til endring. På bakgrunn av behovet for klare kriterier og forutsigbarhet fremmes forslag om at motorvogn som fyller vilkårene for varebil klasse 2 etter forskrift om engangsavgift på motorvogner 2-3 skal omfattes. I tillegg foreslås det at motorvogn som oppfyller vilkårene i engangsavgiftsforskriftens 2-6 skal omfattes. Etter engangsavgiftsforskriftens 2-6 omfattes lette lastebiler med tillatt totalvekt mindre enn kg og som gjennomgående må oppfylle de samme tekniske krav som varebil klasse 2. Men disse motorvognene vil ha høyere tillatt totalvekt sammenlignet med motorvogn som omfattes av engangsavgiftsforskriftens 2-3. Tekniske krav etter engangsavgiftsforskriften 2-3 og 2-6 innebærer bl.a. krav til at motorvogn en ikke har innmontert sete eller setearrangement bak førersetet, og skal ha fastmontert beskyttelsesvegg mellom fører-/passasjerrom og godsrom. Godsrommet skal være utformet slik at det skal kunne romme en tenkt, rettvinklet kasse med lenge 140 cm, bredde 90 cm og høyde 105 cm. Videre omfattes motorvogn med åpent lasteplan («pick-up») dersom godsrommets lengde er minst 100 cm, og i tillegg utgjør minst 50 % av avstanden innvendig fra innvendig forkant av frontvindu til bakre begrensning av godsrom/lasteplan. Det vises for øvrig til forskrift om engangsavgift på motorvogner 2-3 og 2-6. Forslaget om å knytte kravet opp mot en eksisterende klassifisering av kjøretøy bidrar til at det er lett å avgjøre om det aktuelle kjøretøyet omfattes av regelverket. Det er lett å innhente kjøretøyopplysninger fra Statens vegvesen samt vognkortet for å avgjøre om vilkårene for varebil klasse 2 er oppfylt. Dette skaper forutsigbarhet for arbeidsgiver og arbeidstaker og det er lett for skattemyndighetene å etterprøve om vilkårene er oppfylt. Vilkår og tekniske krav for varebil klasse 2 i forskrift om engangsavgift på motorvogner 2-3 og 2-6 harmoniserer godt med den type kjøretøy som arbeidsgiver har anskaffet som ledd i yrkesutøvelsen for arbeidstaker. Kjøretøy med de egenskaper og kjennetegn som følger av tekniske krav til varebil klasse 2, innfrir på de behov som knytter seg til at arbeidets art og organisering medfører skifte av oppdragsgivere og oppdragssteder med behov for frakt av 11

Økonomi. Firmabilbeskatning -endring trer i kraft fra 1. januar 2016

Økonomi. Firmabilbeskatning -endring trer i kraft fra 1. januar 2016 Økonomi Firmabilbeskatning -endring trer i kraft fra 1. januar 2016 Firmabilbeskatning 1. Innledning 2. Regelverket i dag 3. Endringer Innledning Skattedirektoratet har sendt ut et forslag om endring i

Detaljer

Ansattes bruk av arbeidsgivers bil skatteregler ved bruk i tjenesten og privat

Ansattes bruk av arbeidsgivers bil skatteregler ved bruk i tjenesten og privat Ansattes bruk av arbeidsgivers bil skatteregler ved bruk i tjenesten og privat BDO AS v/advokat Anne Mette Torjussen 27.03.2014 Agenda Gjennomgang av skattereglene knyttet til ansattes bruk av arbeidsgivers

Detaljer

Bilbeskatning Ansattes fordel av bruk av arbeidsgivers bil «fri bil» Endring trådte i kraft fra 1. januar 2016

Bilbeskatning Ansattes fordel av bruk av arbeidsgivers bil «fri bil» Endring trådte i kraft fra 1. januar 2016 Bilbeskatning Ansattes fordel av bruk av arbeidsgivers bil «fri bil» Endring trådte i kraft fra 1. januar 2016 Arbeidsgiverdagen, 17.03.2016 Hvorfor endringer? - Utfordringer med reglene for yrkesbil som

Detaljer

NYE SKATTEREGLER 2016. Firmabil & Yrkesbil

NYE SKATTEREGLER 2016. Firmabil & Yrkesbil NYE SKATTEREGLER 2016 Firmabil & Yrkesbil BILTYPER I arbeidslivet i Norge er det 3 forskjellige biltyper som benyttes i arbeid. Det er viktig å kunne skille mellom disse da hver biltype må forholde seg

Detaljer

HØRING BILAVGIFTER SAKSNR: 2014/479448

HØRING BILAVGIFTER SAKSNR: 2014/479448 Skattedirektoratet att: skd-regelforslag@skatteetaten.no Deres ref: Oslo, 29. juni 2015 Vår ref: Iman Winkelman/ 15-19374 HØRING BILAVGIFTER SAKSNR: 2014/479448 Virke viser til mottatt høringsbrev og høringsnotat

Detaljer

NYE SKATTEREGLER 2016. Firmabil & Yrkesbil

NYE SKATTEREGLER 2016. Firmabil & Yrkesbil NYE SKATTEREGLER 2016 Firmabil & Yrkesbil BILTYPER I arbeidslivet i Norge er det 3 forskjellige biltyper som benyttes i arbeid. Det er viktig å kunne skille mellom disse da hver biltype må forholde seg

Detaljer

ABAX AS. Seminar Bergen 24.03.2015

ABAX AS. Seminar Bergen 24.03.2015 ABAX AS Seminar Bergen 24.03.2015 OM ABAX Etablert 1999 (ETS AS) Restrukturert i 2009, sterk vekst over de siste fire år Skandinavias ledende leverandør av elektroniske kjørebøker Omsetning 2014: ca 240

Detaljer

NYE SKATTEREGLER. Firmabil og yrkesbil//2016

NYE SKATTEREGLER. Firmabil og yrkesbil//2016 NYE SKATTEREGLER Firmabil og yrkesbil//2016 2 The difference is ABAX BILTYPER I arbeidslivet i Norge er det tre forskjellige biltyper som benyttes i arbeid. Det er viktig å kunne skille mellom disse da

Detaljer

@ - Informasjon. Prosjekt Fri bil

@ - Informasjon. Prosjekt Fri bil . ÅRGANG 4, NUMMER 10 @ - Informasjon til regnskapsførere og revisorer i Skatt nord UKE 42 2010 Å R G A N G 4, N U M M E R I DETTE NUMMERET: Prosjekt Fri bil 1 Brev til virksomhetene om privat bruk av

Detaljer

Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015. Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef

Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015. Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015 Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef Agenda A-ordningen Avstemming lønn Sammenstillingsoppgaver Utbetalinger under lønnsopplysningsplikten

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 2 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv.

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Forslag til endringer av Finansdepartementets skattelovforskrift (FSFIN) 5-41 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG 1.1 Innledning Finansdepartementet foreslår

Detaljer

Innst. 138 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. Dokument 8:134 S (2011 2012)

Innst. 138 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. Dokument 8:134 S (2011 2012) Innst. 138 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Dokument 8:134 S (2011 2012) Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Christian Tybring-Gjedde,

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

Elektroniske kommunikasjonstjenester. Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014

Elektroniske kommunikasjonstjenester. Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014 Elektroniske kommunikasjonstjenester Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014 12.11.2014 Hva er elektroniske kommunikasjonstjenester EKOM er tjenester som omfatter tilgang til offentlig

Detaljer

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler Avgitt 19. januar 2004 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2 1.1 BAKGRUNN FOR ARBEIDET... 4 1.2 OPPSUMMERING... 5 2. PRINSIPPER FO R BESKATNING

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon - Endring reglement

Elektronisk kommunikasjon - Endring reglement Arkivsak-dok. 201315501-4 Arkivkode ---/N62/&00 Saksbehandler Jens Kristian Røed Saksgang Møtedato Sak nr Administrasjonsutvalget 27.02.2014 1/14 Elektronisk kommunikasjon - Endring reglement Sammendrag

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 2 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i utlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til endring av Finansdepartementets forskrift om engangsavgift på motorvogner og forskrift om omregistreringsavgift

Høringsnotat. Forslag til endring av Finansdepartementets forskrift om engangsavgift på motorvogner og forskrift om omregistreringsavgift Høringsnotat Forslag til endring av Finansdepartementets forskrift om engangsavgift på motorvogner og forskrift om omregistreringsavgift Toll- og avgiftsdirektoratet 2013 1 Innledning Toll- og avgiftsdirektoratet

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 2/04, 31. januar 2004 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere:

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2012 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat Versjon 5.15.5

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat Versjon 5.15.5 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat Versjon 5.15.5 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. WINDOWS 10... 3 4. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 3 5. A-ORDNINGEN... 4 5.1. A-melding

Detaljer

Firmabil-nøkkelen. SKIFTET BIL: Skifter du firmabil i løpet av året, skal fordelen beregnes ut fra hele kalendermåneder pr. bil.

Firmabil-nøkkelen. SKIFTET BIL: Skifter du firmabil i løpet av året, skal fordelen beregnes ut fra hele kalendermåneder pr. bil. Firmabil-nøkkelen 2012 Siviløkonom Jan Traaseth, direktør i Motor Gruppen Kjører du egen bil eller privatleier bil og mottar skattefri kjøregodtgjørelse etter statens satser, kan du glede deg over opptil

Detaljer

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner M I N I G U I D E Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Denne miniguiden gir en kort innføring i pliktene til idrettslag og ideelle organisasjoner på lønnsområdet. Les mer Du finner mer detaljert

Detaljer

Høringsnotat - Opplysningsplikt for offentlig myndighet om gjeld, renter og penger til gode Innrapportering av fagforeningskontingent

Høringsnotat - Opplysningsplikt for offentlig myndighet om gjeld, renter og penger til gode Innrapportering av fagforeningskontingent Sak:15/547 13. mai 2015 Høringsnotat - Opplysningsplikt for offentlig myndighet om gjeld, renter og penger til gode Innrapportering av fagforeningskontingent INNHOLD 1 Kapittel 1 Opplysningsplikt for offentlig

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 5/03, 31. januar 2003 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Brønnøy kommune Kemnerkontoret

Brønnøy kommune Kemnerkontoret Brønnøy kommune Kemnerkontoret Brønnøy kommune Dagens temaer julebord/andre tilstelninger goder som trimkort pc-briller bilordning private helsetjenester (nøkkelmannsfors) diett etter statens satser reiseregninger

Detaljer

MINIGUIDE. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

MINIGUIDE. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner MINIGUIDE Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skatte pliktig». Betingelsen er at organisasjonen «ikke har erverv til formål».

Detaljer

meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt

meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.03.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.03.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.03.2012 Om deltagelse i kreftscreening-program er skattepliktig naturalytelse (skatteloven 5-1 første ledd, 5-12 første ledd, 5-10 bokstav

Detaljer

Skattedirektoratets forskuddssatser for 2014 og historiske satser

Skattedirektoratets forskuddssatser for 2014 og historiske satser Skattedirektoratets forskuddssatser for 2014 og historiske satser Skattedirektoratets forskuddssatser for 2014 og historiske satser 1. Lønn 1.1. Skattedirektoratets forskuddssatser for 2014 1.1.1. Normrentesats

Detaljer

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere Saksnr. 13/2642 06.06.2013 Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere 1 1 Innledning og sammendrag Det foreslås justeringer i reglene om skattlegging av eiere

Detaljer

Firmabil-nøkkelen 2003

Firmabil-nøkkelen 2003 Firmabil-nøkkelen 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Vedlegg til BIL nr. 1/2 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Side 1 av 21 FIRMABIL Fordelssatser Bruker du bil som eies eller leases av din arbeidsgiver (firmabil),

Detaljer

Høringsnotat - forslag om endret forfallsfrist for betaling av lønnstrekk til Svalbard

Høringsnotat - forslag om endret forfallsfrist for betaling av lønnstrekk til Svalbard Sak: 15/3505 30.09.2015 Høringsnotat - forslag om endret forfallsfrist for betaling av lønnstrekk til Svalbard Innhold 1 Innledning og sammendrag... 3 2 Bakgrunn og gjeldende rett... 3 3 Departementets

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v15) OPPGAVE A 1) Leieinntekter tomannsbolig: Forutsatt lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv

Detaljer

E-bok 013 BILLIGSTE BILHOLD I SMÅBEDRIFTEN. Otto Risanger

E-bok 013 BILLIGSTE BILHOLD I SMÅBEDRIFTEN. Otto Risanger E-bok 013 BILLIGSTE BILHOLD I SMÅBEDRIFTEN 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold BILLIGSTE BILHOLD i småbedriften R!SANGERS E-BOK 013 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt 22,

Detaljer

GPS-overvåkning og personvern hvordan skal arbeidsgiver forholde seg?

GPS-overvåkning og personvern hvordan skal arbeidsgiver forholde seg? GPS-overvåkning og personvern hvordan skal arbeidsgiver forholde seg? 25. Mars 2015, Maskinentreprenørenes Forbund Seniorrådgiver Hågen Thomas Ljøgodt Sentrale rettskilder: Lov om behandling av personopplysninger

Detaljer

Tåler din organisasjon bokettersyn?

Tåler din organisasjon bokettersyn? Skatt og arbeidsgiveravgift For frivillige og ideelle organisasjoner Tåler din organisasjon bokettersyn? Kemneren i Bergen Dagens tema Skattebetalingsordningen i Norge Idrettslaget som arbeidsgiver Lønnsutbetalinger

Detaljer

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Skattedirektoratet meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02257-A, (sak nr. 2014/2250), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02257-A, (sak nr. 2014/2250), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 11. november 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02257-A, (sak nr. 2014/2250), sivil sak, anke over dom, Ventor Sp. Zoo PUH BRV Multi A og øvrige ansatte i Ventor Sp. Zoo, jf. liste

Detaljer

Firmabil. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 11

Firmabil. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 11 Innhold Firmabil... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter beregning av skattefordel... 3 A-melding... 4 Kontering... 5 Opprett ny firmabil... 5 Bil-pool... 5 Registrere

Detaljer

08.10.2015. Statsbudsjettet 2016. Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen. Satser, innslagspunkter og fradrag

08.10.2015. Statsbudsjettet 2016. Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen. Satser, innslagspunkter og fradrag Statsbudsjettet 2016 Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen Satser, innslagspunkter og fradrag 1 Satser 2016 - formue Forslag økt fribeløp, redusert sats: Enslige: fra 1,2 millioner kroner til

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo. Sarpsborg 05.02.2016

Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo. Sarpsborg 05.02.2016 Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Sarpsborg 05.02.2016 Svar på høring - forslag om endret fastsetting av grunnlaget for korttidsytelsene Infotjenester er en rådgivningsbedrift

Detaljer

Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet

Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet Saksnr. 07/1389 05.04.2013 Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Gjeldende rett... 4 3.1 Skattytere

Detaljer

NOU 1985:5. side 1 av 5

NOU 1985:5. side 1 av 5 Dokumenttype NOU 1985:5 Dokumentdato Tittel Skattlegging av diettgodtgjørelser Utvalgsleder Fagereng Jens Kapittel 1.3 UTVALGETS ARBEID OG KONKLUSJONER Utvalgets oppgave har vært å foreta en vurdering

Detaljer

Mindre skjemavelde, sikrere tall

Mindre skjemavelde, sikrere tall Mindre skjemavelde, sikrere tall Fra 1. januar 2015 vil det bli enklere å være arbeidsgiver. Da endres og samordnes innrapporteringen om ansatte og deres inntekt til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå.

Detaljer

LOPPA KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TJENESTE TELEFON. Vedtatt iloppa fonnannskap 4. april 2006 isak 12/06 gjelder fra 01.04.06

LOPPA KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TJENESTE TELEFON. Vedtatt iloppa fonnannskap 4. april 2006 isak 12/06 gjelder fra 01.04.06 OPPA KOMMUNE RETNINGSINJER FOR TJENESTE TEEFON Vedtatt ioppa fonnannskap 4. april 2006 isak 12/06 gjelder fra 01.04.06 INNHODSFORTEGNESE Innledning ~ Hvem gjelder reglementet for ~ Kriterier for å kunne

Detaljer

Høring - forslag om fradrag for innbetalinger til utenlandske pensjonsordninger

Høring - forslag om fradrag for innbetalinger til utenlandske pensjonsordninger Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Heidi Skevik 05.12.2014 09.03.2015 Telefon Deres referanse Vår referanse 22 07 80 52 12/5182 2014/908137 Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Att:

Detaljer

Visma Enterprise HRM. Elektronisk kommunikasjon

Visma Enterprise HRM. Elektronisk kommunikasjon Visma Enterprise HRM Elektronisk kommunikasjon Nytt regelverk 2014 1 Innledning... 3 2 Elektronisk kommunikasjonstjeneste (telefon, mobiltelefon, bredbånd o.l.)... 3 2.1 Skattepliktig beløp Verdsettelse

Detaljer

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 8 /12. Avgitt 27.03.2012 Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag (skatteloven 11-21 første ledd bokstav c

Detaljer

Competition compliance (konkurranse etterlevelse) konkurranseskadelig atferd. Adv A Folkman

Competition compliance (konkurranse etterlevelse) konkurranseskadelig atferd. Adv A Folkman Competition compliance (konkurranse etterlevelse) konkurranseskadelig atferd Adv A Folkman Hva saken dreier seg om Konkurranseretten er utformet for å beskytte bedrifter og forbrukere fra konkurranseskadelig

Detaljer

MOBILSKATT. (NJ-mobilskatt-lonnsforh.doc) 11. september 2006

MOBILSKATT. (NJ-mobilskatt-lonnsforh.doc) 11. september 2006 (NJ-mobilskatt-lonnsforh.doc) 11. september 2006 OTTO R!SANGER Dronningensgt 22 0154 OSLO otto@risanger.no www.risanger.no tlf 22 33 39 27 mob 90 74 62 36 MOBILSKATT SKATT 2006 - MARGINALSKATT A) En personinntekt

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2015

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2015 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2015 Her finner du en forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere med midlertidig

Detaljer

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp.

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp. meldinger SKD 3/14 11. mars 2014 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok

Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok www.autogear.no Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok Jeg anbefaler alle som ikke fører kjørebok, å begynne med det med en gang - Tore Lund i Skatt Midt-Norge Ny offensiv mot yrkesbilbrukere

Detaljer

Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok

Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok www.autogear.no Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok Jeg anbefaler alle som ikke fører kjørebok, å begynne med det med en gang - Tore Lund i Skatt Midt-Norge Ny offensiv mot yrkesbilbrukere

Detaljer

FINANSDEPARTEMENTET 2. JULI 2009

FINANSDEPARTEMENTET 2. JULI 2009 FINANSDEPARTEMENTET 2. JULI 2009 HØRINGSNOTAT FORSLAG OM LOVHJEMLER FOR SKATTEETATEN TIL Å GJØRE OPPGAVER MED FORHÅNDSUTFYLTE OPPLYSNINGER TILGJENGELIG FOR MOTTAKERNE 1. INNLEDNING Finansdepartementet

Detaljer

A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER

A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER Rapporteringsplikt Avgiftsplikt Trekkplikt Elektronisk innrapportering Eksempler A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER HANNE METTE JANSON Arbeidsgiveres plikter arbeid over landegrensene Nærmere om rapporterings-/opplysningspliktens

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja. NB NB NB KKE RØR DENNE LINJA

::: Sett inn innstillingen under denne linja. NB NB NB KKE RØR DENNE LINJA VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Kari Sofie Gjessing Tlf: 75 10 12 50 Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 13/2207-3 ELEKTRONISK KJØREBOK - TJENESTEBILER ::: Sett inn innstillingen under denne linja. NB NB NB KKE RØR

Detaljer

Høringsnotat om skattlegging av individuelle livrenter og kapitalforsikringer uten garantert avkastning

Høringsnotat om skattlegging av individuelle livrenter og kapitalforsikringer uten garantert avkastning Desember 2003 Høringsnotat om skattlegging av individuelle livrenter og kapitalforsikringer uten garantert avkastning Side 1 L:\02_2588_notat_vs.doc 1. BAKGRUNN OG SAMMENDRAG Skattereglene for individuelle

Detaljer

Forfall der årsak til fravær oppgis, meldes skriftlig så raskt som mulig til sekretariat@vfk.no Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling.

Forfall der årsak til fravær oppgis, meldes skriftlig så raskt som mulig til sekretariat@vfk.no Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling. SAKSLISTE Administrasjonsutvalget innkalling til møte Dato: 27.02.2014 kl. 9:00 Sted: Fylkeshuset. Svend Foynsgate 9. 3126 Tønsberg. Møterom Oseberg Arkivsak: 201400003 Arkivkode: 033 Vedlagt oversendes

Detaljer

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-6, jf merverdiavgiftsforskriften 6-6-1 flg Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-6, jf merverdiavgiftsforskriften 6-6-1 flg Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften Høringsnotat Merverdiavgiftsloven 6-6, jf merverdiavgiftsforskriften 6-6-1 flg Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften Innledning Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2014 ble det vedtatt å

Detaljer

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2014/2015, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen.

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2014/2015, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2014/2015, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Nummereringen følger samme mal som i kursmappen. Hvilken utgave av skattekursmappen du har

Detaljer

NOTAT Ansvarlig advokat

NOTAT Ansvarlig advokat NOTAT Ansvarlig advokat Jon Vinje TIL TEKNA DATO 15. juli 2005 EMNE VEDR SKATTEREFORMEN VÅR REF. - 1. Innlending Fra 1. januar 2006 innføres det nye regler for beskatning av personlige aksjonærer (aksjonærmodellen),

Detaljer

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet 11. mars 2015

Arbeids- og sosialdepartementet 11. mars 2015 Høring om endringer i forskrift om id-kort for bygge- og anleggsplasser og i forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter nytt navn på id-kort i bygge- og anleggsbransjen og i renholdsbransjen

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009 Grant Thornton informerer Nr. 1/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Som nevnt i forrige kundeblad har vi opprettet et advokatfirma

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger når

Detaljer

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform. Oktober 2015

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform. Oktober 2015 Oktober 2015 STATSBUDSJETTET Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform Regjeringen Solberg la i dag frem forslag til Statsbudsjett for 2016 og Skattemeldingen Bedre skatt En skattereform for omstilling

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER

A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER Rapporteringsplikt Avgiftsplikt Trekkplikt Elektronisk innrapportering Eksempler A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER HANNE METTE JANSON Arbeidsgiveres plikter arbeid over landegrensene Nærmere om rapporterings-/opplysningspliktens

Detaljer

Redusert netto utbetalt uførepensjon

Redusert netto utbetalt uførepensjon Redusert netto utbetalt uførepensjon Ytterligere et viktig steg i pensjonsreformen ble gjennomført ved nyttår, da den nye uføretrygden tok over for den gamle uførepensjonen i folketrygden. Hovedhensikten

Detaljer

Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond

Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 08.07.2015 Vår ref.: 15-604/HH Deres ref.: 14/1798 SL TV/HKT Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond Finans Norge viser til

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger når

Detaljer

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Januar 2011 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Trygge Barnehager as/fus barnehagene Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: eli@tryggebarnehager.no Innsendt av:

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2010

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2010 Grant Thornton informerer Nr. 1/2010 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Grant Thornton Norge vokser videre Grant Thornton har

Detaljer

Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven

Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/1258 SL JGA/MAV 04.02.2015 Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven Departementet

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2011

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2011 Grant Thornton informerer Nr. 1/2011 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Kjære leser! Norge har nettopp lagt bak seg et år hvor utviklingstrekkene

Detaljer

Nyheter og forbedringer versjon 7.61 Visma Avendo Lønn

Nyheter og forbedringer versjon 7.61 Visma Avendo Lønn Nyheter og forbedringer versjon 7.61 Visma Avendo Lønn Desember 2011 INNHOLD Innledning... 1 Nyheter... 2 Lønns- og trekkoppgaver og årsoppgave for 2011...2 Skattetrekktabeller for 2012...2 Lønns- og trekkode

Detaljer

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen.

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen. Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen. Oppdateringer/endringer er skrevet med rød skrift under det enkelte punkt. Nummereringen følger

Detaljer

Høringsuttalelse beskatning av firmabil og yrkesbil

Høringsuttalelse beskatning av firmabil og yrkesbil Finansdepartementet Oslo, 28. mai 2004 Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Høringsuttalelse beskatning av firmabil og yrkesbil Vi viser til brev av 26. februar 2004. Dette er en fellesuttalelse fra NHO, HSH, Skattebetalerforeningen,

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse 2 Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger

Detaljer

Oppdateringstillegg for skattekurs 2011/2012

Oppdateringstillegg for skattekurs 2011/2012 Oppdateringstillegg for skattekurs 2011/2012 Gjelder for kurs i Fredrikstad Kongsvinger Ski Arendal Hamar Kap. I Inntektsåret 2011 s. 20 Formuesskatt, verdsettelse næringseiendom Kalkulasjonsfaktor 2011:

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Viktige endringer som trådte i kraft 1. juli 2015: Heving av aldersgrensen

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2013-19. årgang. Tema Skatt og avgift

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2013-19. årgang. Tema Skatt og avgift EUROJURIS INFORMERER Nr. 1/2013-19. årgang Tema Skatt og avgift Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 14 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av

Detaljer

Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014.

Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014. Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014. Partene ble den 24. juni 2013 enige om følgende endringer i satser for 2014 i Særavtale for reiser innenlands

Detaljer

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Innledning Endringene i aksjeloven og allmennaksjeloven fra juli 2013 endret reglene for beregninger av utbytte. En viktig

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2008

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2008 Grant Thornton informerer Nr. 1/2008 AKTUELLE DATOER 8. mars Terminoppgave arbeidsgiveravgift og skattetrekk levering papiroppgave. 10. mars Årsoppgave og betalingsfrist (mva) for næringsdrivende med omsetning

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 27.08.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen.

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Oppdateringer/endringer er skrevet med rød skrift under det enkelte punkt. Nummereringen følger

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2016

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2016 Grant Thornton informerer Nr. 1/2016 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Teknologi og fremtidens arbeidsmarked var temaet

Detaljer

Om skatt, skattekort og selvangivelse

Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat

Detaljer

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå)

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå) Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Det du trenger for å fylle ut a-meldingen Arbeidsgivers norske organisasjonsnumre, både juridisk og virksomhetnummer. Du finner organisasjonsnumrene

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer. Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011.

SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer. Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011. 13. desember 2012 SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011. Forskuddssatser Fri kost og losji - satser per døgn

Detaljer

Høringsnotat - Skattemessig behandling av verdipapirfond

Høringsnotat - Skattemessig behandling av verdipapirfond Saksnr. 14/1798 14. april 2015 Høringsnotat - Skattemessig behandling av verdipapirfond Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 SAMMENDRAG AV FORSLAGENE... 3 3 GJELDENDE REGLER... 5 4 PROBLEMER MED GJELDENDE REGLER...

Detaljer

* Virksomhetens org.nr. * Navn på kontaktperson

* Virksomhetens org.nr. * Navn på kontaktperson Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 ansatte Det du trenger for å fylle ut A-meldingen Juridisk og virksomhetens organisasjonsnummer, kan søkes opp i enhetsregisteret: www.brreg.no Arbeidskontrakten

Detaljer