En sammenligning av noen norske, svenske og danske regler om verdsettelse av naturalytelser der utdelingen er begrunnet i ervervsmessig behov

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En sammenligning av noen norske, svenske og danske regler om verdsettelse av naturalytelser der utdelingen er begrunnet i ervervsmessig behov"

Transkript

1 En sammenligning av noen norske, svenske og danske regler om verdsettelse av naturalytelser der utdelingen er begrunnet i ervervsmessig behov Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 670 Leveringsfrist: 25.november 2009 Til sammen ord

2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING 1 Hvorfor sammenligne Norge med nabolandene Sverige og Danmark? 2 Avgrensning og disposisjon av oppgaven 3 ALMINNELIGE PRINSIPPER 4 Hva er naturalytelser? 4 Hvorfor beskattes naturalytelser? 5 Fastsettelse av verdi 6 Utgangspunktet er markedsverdi 6 Sjablonbestemmelser 6 Skattefritak 7 Subjektive forhold 8 Arbeidstager betaler vederlag for ytelsen 8 Interessefellesskap 9 RETTSKILDENE 10 Norge 10 Sverige 10 Danmark 10 MULTIMEDIER 11 Hjemmel og definisjon 11 Norge 11 Sverige 12 Danmark 13

3 Sammenligning av innholdet i bestemmelsene 14 Verdsettelse 23 FIRMABIL 25 Hjemmel for beskatning av firmabil 25 Norge 25 Sverige 25 Danmark 26 Skatteplikt når ervervsmessig forhold begrunner privat tilgang 27 Presumsjon som grunnlag for å pålegge skatteplikt 27 Bilens inventar og utseende m.m. 28 Skriftlig dokumentasjon 30 Sammenligning av reglene om verdsettelse 31 FRI BOLIG 36 Definisjon 36 Hjemmel og regler om verdsettelse 37 Justering av verdsettelsen der tildeling har tilknytning til utførelse av arbeid 39 Boplikt 39 Justering grunnet lavere markedsverdi 45 Justering grunnet betaling fra skattyter 45 Justering grunnet interessefellesskap 46 ARBEIDSGIVERFINANSIERT UTDANNING 48 Hjemmel 48 Norge 48 Sverige 49 Danmark 49 Verdsettelse 50 Utdanningens tilknytning til arbeid 50

4 Type utdanning 52 Varighet på utdanning 54 Personkrets 55 Behovsprøving 56 Beløpsmessig grense 56 Hvilke ytelser som kan dekkes 57 OPPSUMMERING OG SYNSPUNKTER 59 Multimedier 59 Fri bil 59 Fri bolig 60 Arbeidsgiverfinansiert utdanning 61 LITTERATURLISTE 63 LISTER OVER TABELLER 65

5 1 Innledning Flere og flere arbeidstagere er grunnet sitt arbeid nødt til å ha privat tilgang på ytelser som skattereglene i utgangspunktet behandler som skattepliktige fordeler vunnet ved arbeid. Tabellene nedenfor vil gi en indikasjon på hvor mange som mottar naturalytelser i arbeidsforhold, fordelt på land: Tabell 1: Norge Naturalytelser, etter type naturalytelser, tid og statistikkvariabel 2008 Personer Sum beløp (mill. kr) Naturalytelser i alt Samme person kan motta naturalytelser fra flere arbeidsgivere. Kilde: Statistisk sentralbyrå Kommentar til ovenstående tabell: samme person kan motta naturalytelser fra flere arbeidsgivere, slik at det ikke er mulig å gi eksakt tall på hvor mange personer som mottar naturalytelse i arbeidsforhold. Tabell 2: Danmark Personer efter indkomsttype, køn, enhed, område og tid 7A Heraf frynsegode Mænd og kvinder i alt Antal personer med indkomsttypen 2007 Hele landet Kilde: Danmarks Statistik Tabell 3: Sverige

6 De förmåner som redovisas i taxeringsregistret är: Bostadsförmån, kostförmån, pensionsförmån, ränteförmån, parkeringsförmån och annan förmån. År: 2007 Alla st 16 år och äldre st 20 år och äldre st år st Kilde: Statistiska Centralbyrån v/johanna Öhman Skattemyndighetene har ulike typer regler for å verdsette den skattepliktige fordelen ved privat tilgang på en naturalytelse. Denne oppgavens formål er å sammenligne noen av Norge, Sverige og Danmarks lovregler som omhandler arbeidstakers skatteplikt, når den private tilgang på arbeidsgivers ytelser eller eiendeler er begrunnet i et ervervsmessig behov. Jeg vil ta for meg naturalytelsene multimedier, firmabil, fri bolig og arbeidsgiverfinansiert utdanning. Ved behandlingen av naturalytelsen multimedier, vil jeg vurdere reglene som gjelder for datautstyr og elektronisk kommunikasjon. Naturalytelsene multimedier, firmabil og fri bolig er valgt fordi de anses som særlig aktuelle. Arbeidsgiverfinansiert utdanning er valgt grunnet størrelsen på de skattefrie beløp som kan mottas i Norge. 1.1 Hvorfor sammenligne Norge med nabolandene Sverige og Danmark? En sammenligning mellom landene Norge, Sverige og Danmark er naturlig grunnet likhet i skattesystem, kultur og arbeidsmarked.

7 1.2 Avgrensning og disposisjon av oppgaven Jeg vil ta for meg situasjoner der naturalytelser mottas i arbeidsforhold. De tilfellene jeg behandler vil gjelde for en som er ansatt i et tjenesteforhold, men vil også være aktuelt for personer som er selvstendig næringsdrivende. Med naturalytelse menes i denne oppgave overføring av eiendomsrett eller privat tilgang til ett arbeidsverktøy for arbeidstager/ansatt. Innledningsvis vil jeg ta for meg de alminnelige prinsipper vedrørende naturalytelser, og landenes rettskilder. En sammenligning av reglene om fire naturalytelser vil så følge. Avslutningsvis vil jeg oppsummere noen synspunkter jeg har gjort ved å jobbe med dette stoffet. Tilslutt følger litteraturliste og tabelliste.

8 2 Alminnelige prinsipper 2.1 Hva er naturalytelser? Som naturalytelse anses avlønning i annet enn kontanter, sjekker og lignende betalingsmidler, jfr. Lov om skatt av formue og inntekt(skatteloven) 26.mars , og er i utgangspunktet skattepliktig inntekt som fordel vunnet ved arbeid etter 5-1. En naturalytelse kan mottas både innenfor og utenfor tjenesteforhold, jfr. skattelovens Den ansatte kan bli beskattet selv om det er en annen som mottar naturalytelsen, men den ansatte må være årsaken til at naturalytelsen mottas(såkalt indirekte fordel) 1. Det er selve privatforbrukselementet som gjør en naturalytelse skattepliktig. Adgang til arbeidsgivers redskaper i utførelsen av arbeidet, er i hovedreglen aldri skattepliktig som inntekt(men myndighetene kan pålegge skatteplikt ved slike tilfeller). Et arbeidsverktøy kan være i bruk både i arbeidet og privat, og nærme seg til å bli en privat fordel, slik at myndighetene kan regne det som en naturalytelse: Arbeidsverktøy Privat fordel Noen ytelser fremstår klart som det ene eller det andre, derfor er det de som befinner seg i gråsonen som det ofte er vanskelig å fastslå den økonomiske fordelen av. Det taler for at for eksempel en bil eller en mobiltelefon er i privat bruk, så snart arbeidstaker tar denne med seg hjem. 1 SKV M 2008:23 pkt.2

9 Arbeidsgiver og arbeidstaker kan avtale at avlønningen skal skje i naturalytelser, eller en kombinasjon av naturalytelser og pengelønn 2. Men for arbeidstaker vil en utbetaling i naturalytelser medføre for denne mindre frihet, siden hun ikke mottar kontanter. Dersom arbeidstaker allikevel godtar en slik avlønning, vil det være fordi det er en økonomisk fordel å motta naturalytelsen fremfor å bli avlønnet med kontante midler. Ofte gis ikke arbeidstager noe reelt valg mellom kontanter eller naturalytelser. Manglende valgfrihet for mottager kan gjøre verdifastsettelsen av den private fordelen av en naturalytelse vanskeligere 3. Selv om en arbeidstager har mottatt en ting eller en ytelse, og det er klart at denne er i privat bruk, er ikke skattleggingen av denne fordelen helt ukomplisert; hvor stor er egentlig den private fordelen? I hvilke tilfeller kan verdien settes høyere eller lavere enn markedsverdi? Kan det tas hensyn til skattyters subjektive forhold når verdien fastsettes, eller skal prisen på det frie marked være avgjørende? Kan det godtas at arbeidstaker betaler for naturalytelsen ved trekk i (brutto)lønn? Eksempler på ulike måter å verdsette naturalytelsene, skal sees på i denne oppgaven. Myndighetene har som overordnet mål å sørge for en nøytral beskatning av kontante midler og naturalytelser. Det har konsekvenser for hvordan regler om beskatning av naturalytelser utformes, både innholdsmessig og administrativt; slik sett skiller ikke regler om beskatning av naturalytelser seg ut fra andre skatteregler. 2.2 Hvorfor beskattes naturalytelser? Dersom en naturalytelse ikke blir ansett for å være skattepliktig inntekt, eller blir beskattet svakere enn kontant lønn, ville det foreligge et incentiv i arbeidsmarkedet til å tilby og å 2 Jakhelln(2009)s Ault(2004)s. 170.

10 motta lønn i form av naturalytelser: arbeidstager kan spare skatt, og arbeidsgiver kan spare arbeidsgiveravgift og feriepenger. Når en naturalytelse er skattemessig gunstig å motta for arbeidstaker, kan det føre til vridninger i forbruket, som samfunnsøkonomisk kan være uheldig Fastsettelse av verdi Utgangspunktet er markedsverdi Felles for det danske, det svenske og det norske skattesystemet er at verdien av en naturalytelse i utgangspunktet skal fastsettes til markedsverdi 5. Dersom prinsippet om markedsverdi hadde vært fulgt uten unntak, ville det ikke foreligge noe incitament for partene i arbeidslivet å avtale seg frem til avlønning i form av naturalytelser, fordi naturalytelser og kontant lønn som avlønningsmiddel ville være skattemessig likestilt. Grunnet ulike hensyn, fravikes prinsippet om verdsettelse til markedsverdi Sjablonbestemmelser Et unntak fra hovedregelen om at naturalytelser skal verdsettes til markedsverdi er bruken av sjablonbestemmelser. En sjablonregel er en bestemmelse som fastsetter den skattepliktige verdien av en naturalytelse på grunnlag av på forhånd fastsatte satser. Det er først og fremst hensynet til ligningsadministrasjonen som begrunner bruken av slike regler. Dette gjelder i de tilfeller 4 Økonomi og Erhvervsministeriet, Finansministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Skattemininsteriet. (2003) Pkt.III.2 5 Ligningslovens 16(Danmark), stk.3, Skattelovens 5-12 og Inkomstskattelagens 61.kap, 1 (Sverige).

11 der det er vanskelig for ligningsadministrasjonen å finne eksakt markedsverdi, for eksempel for de ytelser der utbredelsen er meget stor, og det ville medføre store administrative kostnader å gå inn i hvert tilfelle og regne ut den skattepliktige verdi for hver enkelt mottager. Dette gjelder bl.a. for arbeidsgiverbetalte multimedier og firmabil. En sjablonregel kan sette verdien av naturalytelsen både høyere og lavere enn den reelle markedsverdien, og slik bli opphavet til at enkelte naturalytelser kan bli favorisert eller disfavorisert i arbeidsmarkedet. I den svenske bestemmelsen om arbeidsgiverbetalt drivstoff settes verdien til 120 % av markedsverdien, grunnet miljømessige hensyn. Ofte settes verdien av naturalytelsen bevisst noe lavere enn markedsverdi. Myndighetene klarer ofte ikke å vedlikeholde eller oppdatere slike bestemmelser. Slik sett kan man jo spørre hvor stort proveny myndighetene får på å benytte sjablonregler, et regelverk som behøver stadige oppdateringer, og derfor er kostbart å administrere, for å følge den økonomiske utviklingen i samfunnet. Utbredelsen av en naturalytelse der den skattepliktige verdien er satt for lavt, kan fort bli stor, og i verste fall fremtre som en statssubsidiert ytelse. Dette var tilfellet med den tidligere Hjemme-PC -ordningen i Norge, og lignende bestemmelser i Danmark. Aktørene i arbeidslivet benyttet seg av de gunstige skattereglene som gjaldt for slike ordninger i stor grad. Regelverket gav arbeidstager og arbeidsgiver adgang til å avtale finansiering av privat datautstyr for arbeidstager ved trekk i dennes inntekt før skatt(kalt bruttotrekksordning ). Samfunnsutviklingen tilsa etterhvert at det ikke lenger var nødvendig med disse gunstige skattereglene hvis formål var å øke ITkompetansen blant befolkningen Skattefritak Noen naturalytelser er skattefrie å motta for skattyter. Det gjelder bl.a. naturalfordeler som er å anse som svært kurante for mottager, fordi de er særlig begrunnet i ansettelsesforholdet, og av lav økonomisk verdi, for eksempel gratis kaffe/te, samt rimelige

12 velferdstiltak(selv om bedriftshytte for den gjengse medarbeider kan gi en fordel som er anselig i forhold til dennes inntekt for øvrig). Enkelte andre naturalytelser er skattefrie fordi et skattefritak søker å fremme enkelte formål, for eksempel en økende IT-kunnskap blant befolkningen eller etterutdannelse for voksne arbeidstagere Subjektive forhold Enkelte naturalytelser er så og si påtvunget skattyter grunnet arbeidsforholdet. Noen skatteregler er slik utformet at påtvunget bruk tas i betraktning ved verdsettelse av den skattepliktige fordelen. Verdsettelsen tar altså hensyn til fordelens subjektive forhold for skattyter. Et typisk eksempel der påtvunget bruk har betydning for verdifastsettelse av fordelen gjelder for prester, som på grunn av sitt arbeidsforhold kan være nødt til å bosette seg på romslige prestegårder. Markedsverdien av en slik prestegård ville overstige det som skattyteren selv ville betale for et bosted, fordi størrelsen på gården er større enn det skattyter selv har behov for, og hadde valgt utenom arbeidsforholdet. Påtvunget bruk kan også anses for å foreligge i de tilfeller der arbeidstager har privat tilholdssted i en bolig som også er ment brukt som representasjonsbolig. Dette gjelder for den norske statsministeren, som har privat tilholdssted i representasjonsbolig i den perioden tiltredelsen som Norges statsminister varer Arbeidstager betaler vederlag for ytelsen Den skattepliktige verdi for ytelsen kan i noen tilfeller settes ned, dersom arbeidstager betaler vederlag for den private bruken. Dersom betalingen skjer med ubeskattede midler, 6 Ot.prp.nr.1 ( ) Pkt. 18

13 har forholdet en side mot det prinsipp at fradrag i inntekt ikke kan foretas for private utgifter. I Danmark ble en sak avgjort i 2003 i det danske Ligningsrådet som omhandlet såkalte bruttotrekksordninger. Spørsmålet var om en avtale om trekk i arbeidstagers bruttolønn, for å finansiere arbeidstagers bredbånd, kunne nektes med den begrunnelse at avtalen var å anse for omgåelse av det prinsipp at fradrag i inntekt ikke kunne gjøres for utgifter til private formål? Det danske Ligningsrådet godtok ordningen på grunnlag av faktiske forhold i avtalen som gjorde omgåelsesbetraktninger uaktuelle, bl.a. at lønnsnedgangen var reell. Rapport fra arbejdsgruppen om beskatning af personalegoder/naturalieydelser lastes ned fra Interessefellesskap Et interessefellesskap mellom giver og mottager av naturalytelsen kan få betydning for verdifastsettelsen.

14 3 Rettskildene 3.1 Norge I Norge er hjemmel for beskatning av naturalytelser Lov om skatt og inntekt av nr.14 (skatteloven) Sverige Inkomstskattelagen( IL) 1999: kapitel(kap.) bestemmer i 1 hva som er å anse som inntekt fra arbeid. 1 har overskriften Hovudregel, og uttrykker positivt de typer av inntekt som skal regnes som arbeidsinntekt. Oppramsingen er ikke uttømmende. I 61.kapitel i Inkomstskattelagen omhandles hvordan verdien av de ulike naturalytelser skal fastsettes. Inkomstskattelagen er den viktigste rettskilden i den svenske skatteretten Danmark Grunnlaget for beskatning av danske borgeres naturalytelser er lov av 10.april 1922 nr. 149 om Indkomst og Formuesskat til staten, 4 8 (statsskatteloven). 7 Rabe. (2009). S Økonomi og ervervsministeriet, Finansministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Skatteministeriet(2007). Pkt.II.2.1.

15 Bekendtgørelse af lov om påligning af indkomstskat til staten(ligningsloven) av 11.mars 2009 nr. 176) 9 inneholder bestemmelser om beregningen av den skattepliktige verdien av naturalytelser Multimedier 4.1 Hjemmel og definisjon Norge Sekkebetegnelsen multimedier omfatter både datautstyr og elektronisk kommunikasjon. I Norge menes med datautstyr, jfr. FSFIN (Finansdepartementets forskrift til skatteloven av 19.november 1999 nr.1158) , (4): - datamaskin (stasjonær og bærbar), - programvare, - tilleggsutstyr både selvstendig og uselvstendig. Sondringen har betydning for skattefritak ved tjenstlig behov, jfr. FSFIN , (3). Kun uselvstendig tilleggsutstyr omfattes av skattefritaket, for eksempel skjerm og tastatur. I Norge skal betegnelsen elektronisk kommunikasjon forstås slik Lov om elektronisk kommunikasjon(ekomloven) av nr. 83, 1-5 har fastsatt 11. Opplistingen er omfattende. I denne oppgaven har jeg valgt å sammenligne kun de mest 9 Økonomi og ervervsministeriet, Finansministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Skatteministeriet(2007). Pkt.II Skatteministeriet. Pkt Lignings-ABC s. 365.

16 aktuelle former for elektronisk kommunikasjon som ytes i arbeidsforhold, jfr. norsk Lignings-ABC s.365: - tilgang til fasttelefon gjennom ISDN eller analog linje, - mobil taletelefoni(mobiltelefon i vanlig forstand), - fasttilgang til bredbånd(her viser Lignings-ABC til tilgang gjennom kobberlinje som et eksempel, men tilgang gjennom fiberoptisk kabel faller inn under de samme reglene, jfr. ekom-loven 1-5), - mobil tilgang til datakommunikasjon, for eksempel via trådløse nett og IP/ bredbåndstelefoni med alle til alle funksjon. Som ikke - elektronisk kommunikasjonstjeneste regnes blant annet såkalte innholdstjenester som arbeidsgiveren dekker, i tillegg til den rene tilgangen. Disse er skattepliktig på linje med andre naturalytelser, og skal verdsettes til markedsverdi Sverige Etter svensk lov foreligger det ingen egne bestemmelser om beregning av den skattepliktige fordelen av ytelser som multimedier og elektronisk kommunikasjon, og derfor ingen legaldefinisjon av betegnelsen multimedier e.l. I det videre behandler jeg derfor det svenske regelverket om verdsettelse av de vanligste, norske former for multimedier i arbeidsforhold, se ovenfor. Ved fastsettelsen og beregningen av den skattepliktige verdien av slike ytelser er utgangspunktet derfor hovedregelen i Inkomstskattelagens 61.kap, 2, som er fastsettelse til markedsverdi. Den svenske Inkomstskattelagen har derimot en generell bestemmelse som omhandler Varor och tjänster av begränsat värde, jfr. Inkomstskattelagens 11.kap, Lignings-ABC s. 365

17 Bestemmelsen slår fast at fordel av en vare eller en tjeneste ikke skal tas opp, dvs. ikke beskattes, dersom varen eller tjenesten er av väsentlig betydelse for at skattyter skal kunne utføre sine arbeidsoppgaver. Bestemmelsen har en generell utforming, og gjelder alle typer av varer og tjenester som arbeidsgiveren yter den ansatte og som helt eller delvis har karakter av å være et arbeidsredskap stiller imidlertid opp to andre vilkår i bestemmelsen: - fordelen må være av begrenset verdi for den ansatte, samt at - fordelen ikke uten vanskelighet kan skilles fra bruken i arbeidet. Det nærmere innholdet i reglen vil gjennomgås nedenfor Danmark I Danmark endres reglene som fastsetter den skattepliktige verdien av multimedier f.o.m. 1.januar Jeg har derfor valgt å behandle reglene slik de vil fremstå etter dette tidspunktet. Begrunnelsen for endringene er at de tekniske og bruksmessige forskjellene mellom fri telefon(der privat bruk er skattepliktig) og PC m/tilbehør som er stilt til rådighet for arbeidet(der privat bruk ikke er skattepliktig, jfr. den danske ligningslovens 16, stk.12), er borte. Hva som omfattes av de nye, felles reglene om multimediebeskatning, sies i forarbeidene på s : - Telefon, både fast og mobiltelefon. 13 SKV M 2008:23. Pkt Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskjellige andre love

18 - Vanlige opprettelses -, abonnements og forbruksutgifter ved telefonen samt vanlige telefonserviceytelser, men derimot ikke innsamlingsbidrag, som kreves inn over telefonregningen. Beskatningen omfatter selve telefonapparatet. - Datamaskin, med vanlig tilbehør(bl.a. skjerm, software, printer, men myndighetene fastslår at det er et fleksibelt begrep). - Datakommunikasjon gjennom en Internettforbindelse, for eksempel ISDN eller ADSL - forbindelse eller bredbåndsforbindelse. Engangsutgiften til etablering av internettilgang omfattes. Abonnementsutgiften, samt eventuelt ekstraytelser, som tilgang til nedlasting av musikk eller TV-kanaler, så lenge det ikke kan adskilles fra abonnementet. 4.2 Sammenligning av innholdet i bestemmelsene Alle landene har utformet regler som rammer tilfeller der arbeidstager bruker en ytelse privat som opprinnelig ble tildelt grunnet hensyn til arbeidet(ervervsmessig behov). Fordel ved privat bruk av datautstyr utplassert hos arbeidstaker av arbeidsgiver verdsettes i Norge i utgangspunktet til markedsverdi. Men er utplasseringen begrunnet med tjenstlig bruk, regnes den private fordelen ved utplasseringen ikke som skattepliktig inntekt, jfr. FSFIN (1). Regelen bidrar til å gjøre det enklere for arbeidslivet å tilrettelegge for fleksibilitet i arbeidsdagen for arbeidstakerne. Begrepet tjenstlig bruk er vidt formulert, slik at det ikke vil medføre særlige problemer for norske skattytere å få fritak fra å bli inntektslignet med en slik fordel, begrunnet i at datamaskinen brukes ervervsmessig. Som tjenstlig bruk anses ( )all bruk som leder til leveranse av tekster, beregninger, tegninger og andre maskinelle produkter fra arbeidstaker til arbeidsgiver., jfr. FSFIN (2). Dessuten regnes Øvelsesbruk med sikte på økt ferdighet til å utøve slik produksjon på hjemmemaskin( ) også som tjenestebruk, jfr. 3.pkt.

19 Det kan jo spørres om dette innebærer at dataspilling regnes som tjenestebruk? 15 Forskriften presiserer at slik datatrening må være egnet til å gi den ansatte en IT-kompetanse til bruk i nåværende eller fremtidig stilling osv., jfr. FSFIN (2), siste pkt. Datautstyret kan imidlertid kun være utlånt; overføring av eiendomsrett medfører at verdien av datautstyret regnes som skattepliktig inntekt. Tidligere gjaldt den gunstige bruttotrekksordningen, nå opphevet av Regjeringen med virkning fra og med 13.oktober : Bruttotrekksordningen som tidligere gjaldt etter FSFIN (4) var gunstig, da den gav arbeidstager adgang til å inngå avtale med arbeidsgiver om finansiering av hjemme-pc ved trekk i bruttolønn. Det medførte at arbeidstaker kunne skaffe seg privat datautstyr med betaling av ubeskattede midler. For arbeidsgiver medførte slik ordning ingen arbeidsgiveravgift, og var slikt sett fordelaktig. Myndighetenes formål med den skattegunstige ordningen var å øke den generelle IT-kompetansen blant befolkningen. Det presiseres i de danske forarbeidene at når arbeidstager bringer med seg arbeidsverktøy hjem, for eksempel en bærbar PC, for å bruke den til ervervsmessige arbeidsoppgaver, er ikke dette ansett som privat bruk for danske skattemyndigheter. Vilkåret for at skattemyndighetene vil godkjenne et slikt tilfelle som ervervsmessig, er at godet ikke er stilt direkte til anvendelse for den ansatte, men kan bringes med hjem ved behov 17. Vilkårene for skattefrihet i slike tilfeller, er at det må foreligge støtte for at arbeidsverktøyet utelukkende kan brukes ervervsmessig, og at det er et begrenset antall verktøy til hjemlån 18. Det vises til det eksempel der en lærer bringer med seg en av skolens bærbare PC er med hjem for å forberede undervisningen. I slike tilfeller vil ikke skatteplikt utløses, og dette er felles med de norske regler om beskatning av datamaskin, der utplassering i arbeidstakers hjem som er begrunnet med tjenstlig bruk, ikke er å anse som skattepliktig inntekt, jfr. 15 Gjems-Onstad. (2008). Pkt b ii 16 Prop.1 S ( ) Skatte-, avgifts-og tollvedtak pkt Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskjellige andre love s Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskjellige andre love s.17

20 FSFIN (1). Heller ikke i norske arbeidsforhold kan datamaskinen være plassert varig hos arbeidstaker, men kun utlånt, jfr.ovenfor. I FSFIN om beskatning av elektronisk kommunikasjonstjeneste fremkommer det at forskriftens bestemmelser om verdsettelse av den private fordelen kun skal gjelde dersom det foreligger tjenstlig behov for adgang til privat bruk, jfr. FSFIN Foreligger ikke tjenstlig behov skal fordelen verdsettes til markedsverdi. Skattemyndighetene har i loven oppstilt en presumsjon om at den elektroniske kommunikasjonen er i privat bruk, så lenge det foreligger adgang til slik bruk. Med adgang til privat bruk menes rettslig og faktisk adgang( ) 19. Teoretisk adgang er ikke nok til å bli beskattet. For at beskatning skal skje etter sjablonreglene, må det dessuten foreligge adgang til privat bruk utenfor ordinær arbeidssituasjon 20. Sporadisk og begrenset privat bruk innenfor ordinær arbeidssituasjon, er ikke skattepliktig 21. Så lenge myndighetene hjemler skatteplikten i en presumsjon om at fordelen er i privat bruk, dersom skattyter har tilgang til privat bruk, virker det rettferdig at fordelen ikke er skattepliktig fullt ut til markedsverdi. For arbeidsgrupper som har et utpreget tjenstlig behov for å bringe den elektroniske kommunikasjonstjenesten med hjem, for eksempel vakt - og beredskapstelefon, gjøres det intet eksplisitt unntak. Her pålegges skatteplikt på grunnlag av en presumsjon om privat bruk, når det er nødvendig å ha tilgang på kommunikasjonstjenesten ut fra et tjenstlig behov. Det mest rimelige ville være å unnta disse yrkesgruppene fra beskatning fullstendig, fordi den private fordelen er for vanskelig å verdsette i slike tilfeller. Fordelen med bruk av presumsjonen er at beskatningen blir enkel å administrere, for både private og offentlige parter: partene slipper å måtte vurdere om konkrete forhold er oppfylt etc., for at beskatning skal skje. 19 Lignings-ABC(2008/09) s Lignings-ABC(2008/09) s Lignings-ABC(2008/09) s. 368.

21 En ulempe ved skattemyndighetenes bruk av presumsjoner, er den urimelighet at skatteplikt pålegges ut fra en antagelse om at arbeidstageren bruker utstyret privat. Urimeligheten forsterkes ved at den skattepliktige fordelen er fastsatt på forhånd. Danske myndigheter krever trolig også at det oppstilles en faktisk og rettslig adgang til privat bruk: myndighetene fremhever at: Det forhold, at arbeidstageren konkret har mulighed for at bruge personalegodet privat, er nok til at udløse beskatningen(min uthevning) 22. Teoretisk adgang er derfor trolig heller ikke nok for for danske arbeidstagere. Privat bruk av naturalytelsen på arbeidsplassen utløser derimot ikke beskatning. Dette er likt som i Norge, der sporadisk bruk i ordinær arbeidssituasjon ikke medfører skatteplikt 23. I Danmark skal beskatningen av multimedier være den samme, uavhengig av om multimedieutstyret kun er stilt til rådighet for skattyter til bruk yrkesmessig 24. Avgjørende for at beskatning skal foretas, er også her en presumsjon om at adgang til privat bruk, medfører at utstyret er i privat bruk 25. Myndighetene viser til at det er vanskelig å bevise at godet i slike tilfeller ikke er i bruk privat, og dersom skattyter tar med seg multimediet hjem én eneste gang, utløses beskatning 26. Når myndighetene pålegger skatteplikt basert på en presumsjon, pålegger de også skattyteren bevisbyrden 27. Dersom skattyteren mener at myndighetene tar feil, at det ikke foreligger en skattepliktig fordel, eller at det foreligger, men ikke til den verdien 22 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskjellige andre love s Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskjellige andre love s Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskjellige andre love S Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskjellige andre love s Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskjellige andre love s Leidhammar(1995)s. 93

22 myndighetene har fastsatt, burde det være en rimelig mulighet for skattyter til å motbevise skattekontorets presumsjon. I hvilken utstrekning skattyter gis mulighet til å motbevise presumsjonen, har en side mot skattyters rettssikkerhet 28. Den norske forskriften inneholder ikke noe om hvilke muligheter skattyter har til å motbevise presumsjonen. Skatteetaten hevder derimot at det kan bevises ikke-privat bruk etter en konkret vurdering, og det må være tilstrekkelig sannsynliggjort 29. En avtale mellom arbeidstager og arbeidsgiver om at privat bruk ikke skal forekomme, anses for å sannsynliggjøre dette 30. I Danmark har aktørene i arbeidslivet mulighet til å inngå en såkalt tro og love - erklæring, der partene inngår en avtale om at verktøyet utelukkende anvendes ervervsmessig. Denne kan så legges til grunn overfor ligningsmyndighetene ved fastsettelse av den skattepliktige verdien. Det må i tillegg foreligge en adgang for arbeidsgiver og skattemyndigheter til å føre kontroll med den private bruken, ved hjelp av spesifisert telefonregning eller at telefonen er sperret for bruk av andre telefonnumre enn de som er tilknyttet tjenesten. Gjems-Onstad (2008) viser til at slike gjennomgåelser er kostbare for arbeidsgiver, og det kan igjen bety liten mulighet til å få endret påslaget til faktisk bruk 31. Det samme vil i så fall gjelde for svenske arbeidstakere. For å oppnå skattefritak må fordelen ikke uten vanskelighet kunne skilles fra bruken i arbeidet. Også her krever skattemyndighetene en sannsynliggjøring av ikke-privat bruk, ved hjelp av en spesifisert telefonregning eller lignende. 28 Leidhammaar(1995)s Skatteetaten. Pkt.1.7 i kapitlet Elektronisk kommunikasjon(telefon mv.) 30 Skatteetaten. Pkt.1.7 i kapitlet Elektronisk kommunikasjon(telefon mv.) 31 Gjems-Onstad(2008).S.396

23 Det svenske skatteverket viser imidlertid til at det blir mer og mer vanlig å gi ansatte privat tilgang til arbeidsgivers telefon med fastavgifts - abonnement 32. Og med et slikt abonnement vil det ikke være mulig å fastsette den private fordelen, slik at den må anses som en ufrånkomlig biformån, som igjen betyr at den private bruken gjøres skattefri 33. Arbeidsgiver må derimot dokumentere den ansattes behov for arbeidsgiverbetalt telefon 34. Sett fra norske og danske arbeidstageres side kan det virke vanskelig å godtgjøre overfor myndighetene at privat bruk ikke forekommer. I slike tilfeller er bevisbyrden plassert på skattyter, og det er tungtvint og kostbart - å måtte fremvise en spesifisert telefonregning for å bevise at telefonen ikke er i privat bruk. Svenske myndigheter mente det burde foreligge en generell regel for skattefrihet for slike varer eller tjenester som er betalt av arbeidsgiver, og som gis arbeidstaker av hensyn til utførelse av arbeid 35. Myndighetene slår fast at dersom det mangler en slik regel, vil det kunne føre til uønskete virkninger i utviklingen i arbeidslivet, både sosialt og økonomisk 36. Svenske myndigheter poengterer derimot at hovedregelen skal være at utgifter til private formål fremdeles ikke skal være fradragsberettiget 37. Vilkår for skattefrihet er oppfylt når varen eller tjenesten er av väsentlig betydelse for at skattyter skal kunne utføre sine arbeidsoppgaver, samt at: - fordelen må være av begrenset verdi for den ansatte, og - fordelen ikke uten vanskelighet kan skilles fra bruken i arbeidet. 32 Skatteverkets ställningstaganden Skatteverkets ställningstaganden I.c. 35 Prop. 1994/95. Pkt.6 36 Prop. 1994/95. Pkt Prop. 1994/95. Pkt.6.

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler Avgitt 19. januar 2004 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2 1.1 BAKGRUNN FOR ARBEIDET... 4 1.2 OPPSUMMERING... 5 2. PRINSIPPER FO R BESKATNING

Detaljer

Ot.prp. nr. 1 (2005 2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 lovendringer

Ot.prp. nr. 1 (2005 2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 lovendringer Ot.prp. nr. 1 (2005 2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 lovendringer Innhold 1 Innledning... 9 4.4.3 Øvrige generelle krav til ordningen... 22 2 Endringer i lovbestemte beløps- 4.5 Innberetning...

Detaljer

Skattepliktig fordel vunnet ved arbeid

Skattepliktig fordel vunnet ved arbeid Skattepliktig fordel vunnet ved arbeid Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 647 Leveringsfrist: 25.11.2011 Til sammen 17648 ord 23.11.2011 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1

Detaljer

FRITIDSARBEID PÅ EGEN BOLIG

FRITIDSARBEID PÅ EGEN BOLIG FRITIDSARBEID PÅ EGEN BOLIG Skatteloven 5-15 første ledd j nr. 6 Kandidatnummer: 528 Veileder: Tore Bråthen Leveringsfrist: 25.11.2006 Til sammen 16.691 ord 28.11.2006 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

Firmabil-nøkkelen 2003

Firmabil-nøkkelen 2003 Firmabil-nøkkelen 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Vedlegg til BIL nr. 1/2 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Side 1 av 21 FIRMABIL Fordelssatser Bruker du bil som eies eller leases av din arbeidsgiver (firmabil),

Detaljer

Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen

Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen Kandidatnummer: 584 Leveringsfrist: 25.04.2013 Antall ord: 15 505 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema, oppgavens problemstilling...

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009 Grant Thornton informerer Nr. 1/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Som nevnt i forrige kundeblad har vi opprettet et advokatfirma

Detaljer

Firmabil-nøkkelen. SKIFTET BIL: Skifter du firmabil i løpet av året, skal fordelen beregnes ut fra hele kalendermåneder pr. bil.

Firmabil-nøkkelen. SKIFTET BIL: Skifter du firmabil i løpet av året, skal fordelen beregnes ut fra hele kalendermåneder pr. bil. Firmabil-nøkkelen 2012 Siviløkonom Jan Traaseth, direktør i Motor Gruppen Kjører du egen bil eller privatleier bil og mottar skattefri kjøregodtgjørelse etter statens satser, kan du glede deg over opptil

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2011

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2011 Grant Thornton informerer Nr. 1/2011 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Kjære leser! Norge har nettopp lagt bak seg et år hvor utviklingstrekkene

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014 Grant Thornton informerer Nr. 3/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Vi håper alle våre lesere har nytt godt av

Detaljer

KARENSTID I PERSONFORSIKRING

KARENSTID I PERSONFORSIKRING KARENSTID I PERSONFORSIKRING Avhandling til juridisk embetseksamen våren 2004 med karakter A, av Camilla Mordt som fra 24.5.2004 til 31.8.2006 var ansatt som advokatfullmektig ved Forsikringsklagekontoret.

Detaljer

Retten til lik lønn for arbeid av lik verdi- målsetninger og resultater

Retten til lik lønn for arbeid av lik verdi- målsetninger og resultater Retten til lik lønn for arbeid av lik verdi- målsetninger og resultater av Lina Berg Valnes Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Om lov om endringer i skatteloven

Om lov om endringer i skatteloven Finansdepartementet Ot.prp. nr. 30 (2008 2009) Tilråding fra Finansdepartementet av 26. januar 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Skattefradrag for tilbakeføring av underskudd

Detaljer

Grensedragningen mellom omstøtelig betaling av gjeld og ordinære betalinger

Grensedragningen mellom omstøtelig betaling av gjeld og ordinære betalinger OMSTØTELSE VED KONKURS ETTER DEKNINGSLOVEN 5-5: Grensedragningen mellom omstøtelig betaling av gjeld og ordinære betalinger Kandidatnr: 173109 Veileder: Rune Sæbø Leveringsfrist: 10.12.2010 Til sammen

Detaljer

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt Kr.: 50,- Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formålet med veiledningen... 2 1.2 Rettslig plassering av "Fotballtrenerkontrakten"... 2 1.3 Om trenerforeningen, og medlemsbistand

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014 Grant Thornton informerer Nr. 2/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Nå nærmer sommeren seg med stormskritt og for

Detaljer

av Ane Larsdatter Fladvad

av Ane Larsdatter Fladvad Fremstilling og sammenligning av arbeidsmiljøloven 14-9 femte ledd annet punktum og den ulovfestede regelen om fast ansettelse ved varig behov; med fokus på reglenes praktiske virkeområde. av Ane Larsdatter

Detaljer

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Kandidatnummer: 217 Leveringsfrist: 03.06.2013 Antall ord: 27 540 Innholdsfortegnelse DEL 1 INNLEDENDE DEL... 1 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.1.1

Detaljer

OPPGJØRET I SAMBOERFORHOLD - FUNGERER DE ULOVFESTEDE REGLENE I PRAKSIS?

OPPGJØRET I SAMBOERFORHOLD - FUNGERER DE ULOVFESTEDE REGLENE I PRAKSIS? OPPGJØRET I SAMBOERFORHOLD - FUNGERER DE ULOVFESTEDE REGLENE I PRAKSIS? Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 593 Leveringsfrist: 25.11.11 Til sammen 17 706 ord 22.11.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Verdsettelse av aksjer

Verdsettelse av aksjer Skatteetaten Skattedirektoratets håndbok i arveavgift [august 2013] Verdsettelse av aksjer 1 GENERELT... 3 2 SKILLET MELLOM BØRSNOTERTE AKSJER OG IKKE-BØRSNOTERTE AKSJER... 3 3 RÅDIGHETSERVERVET... 3 3.1

Detaljer

Meldingen om likningen for inntektsåret 2009

Meldingen om likningen for inntektsåret 2009 meldinger Meldingen om likningen for inntektsåret 2009 Meldingen inneholder en oversikt over de viktigste skattemessige endringene og nyhetene for inntektsåret 2009. Emneinndelingen følger i det vesentlige

Detaljer

Økonomisk rapport til Nordisk skattevitenskaplig forskningsråd

Økonomisk rapport til Nordisk skattevitenskaplig forskningsråd Økonomisk rapport til Nordisk skattevitenskaplig forskningsråd Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Sammendrag... 3 3 Motiver for å ta jobb i et annet land... 4 4 Skattemessige motiver for arbeidspendling i Norden...

Detaljer

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler SKATTE BETALEREN Nr 2 2013 www.skattebetaleren.no UTLANDETI Slik fører du inntektene NYTTIGI Våre 10 skatte vettregler OVERSIKTI Fradrag fra A til Å Tid for selvangivelsen: Spar skatt Næringsdrivende:

Detaljer

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 REVISJON SKATT OG AVGIFT RÅDGIVNING FORETAKSSERVICE NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 BDO er et av Norges største kompetansemiljø innen: Revisjon, Skatt og avgift, Rådgivning,

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Dette MÅ du vite om skatt for barn og unge

SKATTE BETALEREN. Dette MÅ du vite om skatt for barn og unge SKATTE BETALEREN 4 2009 www.skattebetaleren.no Halverte eiendomsskatten gir deg oppskriften De hemmelige studenttriksene Slik unngår du boligfellen Dette MÅ du vite om skatt for barn og unge o,- Få DN

Detaljer

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Innledning... 1 Visma Kompetansesenter Lønn og HR... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2011...

Detaljer

SKATTLEGGING AV POKER

SKATTLEGGING AV POKER HÅNDBOK OM SKATTLEGGING AV POKER I NORGE 1 Styret i NORSK Fra venstre: Pål Skønberg Løvik, Mads Åmot (nestleder), Sigurd Eskeland (leder), Kjetil Flåten og Andreas Torbergsen. POKERFORBUND 2 Bilde med

Detaljer

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp SKATTE BETALEREN Nr 2 2012 www.skattebetaleren.no Spar skatt med våre 9 skatte - vett regler Enklere med aksjer Nye regler for pensjonister Bolig fra 1976 gir formuehopp Kontroll på næringsregnskapet Få

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2009 Grant Thornton informerer Nr. 2/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Merverdiavgift er et sentralt tema for våre kunder og

Detaljer

Hjemmehørende-begrepet i skatteloven 2-2

Hjemmehørende-begrepet i skatteloven 2-2 Skatterett 2 2012 [31] 97 119 Hjemmehørende-begrepet i skatteloven 2-2 av advokat Petter Dragvold Petter Dragvold er er født i 1954, cand.jur i 1981, og advokat i advokatfellesskapet Arntzenlegal (Kontorfellesskap).

Detaljer