Årsrapport Grønt Punkt Norge AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2007. Grønt Punkt Norge AS"

Transkript

1 Årsrapport 2007 Grønt Punkt Norge AS

2 Innholdsfortegnelse Status og videre planer 3 Et kompetansesenter for miljø og emballasje 4 Grønt Punkt Norge 6 Regnskap og balanse Grønt Punkt Norge AS 7 Medlemmene 8 Internasjonalt samarbeid 9 LOOP 10 Næringslivets emballasjeoptimeringskomité - NOK 11 Emballasjeretur AS 12 Plastretur AS 13 Regnskap og balanse Plastretur AS 14 Samlede resultater og nøkkeltall 15 Plastemballasje fra næringsliv 16 Plastemballasje fra husholdninger 17 EPS og emballasje brukt til farlige stoffer 18 Norsk Returkartong AS 19 Regnskap og balanse Norsk Returkartong AS 20 Emballasjekartong 21 Drikkekartong 22

3 Status og videre planer Ansatte i Emballasjeretur AS (EAS) og Grønt Punkt Norge (GPN) har vært gjennom store omstillinger i En samordningsprosess har resultert i at flere selskaper nå er samlet i én organisasjon. Grønt Punkt Norge har overtatt driften av returordningene til Norsk Returkartong og Plastretur, mens selskapet Emballasjeretur er avviklet. Dette har gjort oss til en større og mer slagkraftig enhet. Organisasjonskartet er tegnet om, og mange har fått endret sine arbeidsområder og samarbeidspartnere. Når brikkene nå stort sett er på plass, ønsker jeg som adm. dir. å takke alle i administrasjonen for samarbeidsviljen og den positive innsatsen. Etter en periode med mye fokus på vårt indre liv, gleder vi oss til å sette enda større trøkk på våre kjerneoppgaver. Samtidig er det godt å se at 2007 ga gode resultater både for vederlagsinntekter og gjenvinning. I 2008 skal Grønt Punkt Norge fokusere på og utnytte at bedriften nå kan nyte godt av: Grønt Punkt, som ett felles varemerke, gjør at vederlagsbetalere, innsamlere, behandlingsanlegg og gjenvinnere kun trenger å forholde seg til et selskap når det gjelder plastemballasje, drikkekartong og emballasjekartong. Verving av medlemmer og kontrollmedlemmer blir en integrert del av arbeidet overfor kommuner og næringsliv. Større grad av kunnskapsoverføring internt gjør oss til bedre rådgivere utad. I lys av de oppnådde resultater og status for samordningen så langt har vi forventninger til at vi i årene som kommer vil oppnå enda bedre resultater. Jaana Røine Administrerende direktør Grønt Punkt Norge AS Grønt Punkt Norge Årsrapport

4 Et kompetansesenter for miljø og emballasje Grunnlaget for materialselskapene er prinsippet om utvidet produsentansvar. Grønt Punkt Norge (GPN) forvalter produsentansvaret på vegne av over 2500 medlemsbedrifter som betaler vederlag for emballasjen de benytter. Produsentansvaret bygger på prinsippet om at forurenser betaler, og GPN sikrer at vederlaget går uavkortet til tiltak for å gjenvinne eller optimere emballasje. Gjennom målrettet arbeid bidrar GPN til at både næringsliv og forbrukere tar ansvar for den emballasjen som brukes. Brukt emballasje er en ressurs, og den positive verdien gjenvinning har for miljø, klima og økonomi synliggjøres gjennom vårt arbeid. Et kompetansesenter for våre brukere At miljø er kommet høyere på dagsorden betyr at flere interesserer seg for hva som skjer i selskaper som Grønt Punkt Norge. For oss innebærer dette at vi må være på tå hev og sikre at vi til en hver tid har tilgang på nødvendig kompetanse, og er i forkant av utviklingen. Ikke minst gjelder det at vi utnytter de mulighetene ny teknologi gir oss, både på finansierings- og gjenvinningssiden. Nøkkelfaktoren for å oppnå dette er kvalifiserte og motiverte medarbeidere. Helhetlig forståelse for emballasjens funksjon, herunder kompetanse om emballasjeoptimering, innsamling, gjenvinning og avsetning av brukt emballasje, er viktige elementer i GPNs kompetanseoppbygging. Et overordnet mål er at GPN skal være det mest effektive selskapet i sitt slag i Europa. Samtidig skal vi være ryddige og troverdige i forhold til våre eiere, samarbeidspartnere og medlemmer. Viktige forutsetninger er god styring på inntekter og utgifter, samt forutsigbare økonomiske betingelser for innsamlere, behandlingsanlegg og gjenvinnere. I samarbeid med aktørene skal vi utvikle avtaleverk for å møte et marked i stadig endring. Bransjeavtaler og drikkevareforskrift Norsk næringsliv og myndighetene har inngått bransjeavtaler om gjenvinning av brukt emballasje. Gjennom disse avtalene har næringslivet påtatt seg et utvidet produsentansvar, noe som har resultert i et målrettet arbeid med hele emballasjens livsløp. I tillegg til verdier knyttet til kunnskap, miljønytte og utvikling av effektive gjenvinningsløsninger måles selvfølgelig Grønt Punkt Norges resultater i tonn gjenvunnet til hvilken kostnad. Den årlige resultatrapporteringen til Statens Forurensningstilsyn er motivert av tallfestede mål i bransjeavtalene og rammebetingelser gitt i drikkevareforskriften. Mål gitt i bransjeavtalene Fraksjon Materialgjenvinning Energigjenvinning Ordinær plastemballasje 30 % 50 % EPS 50 % 10 % Emballasjekartong 50 % 10 % Metall 60% Bølgepapp 80% Inntil 15% kan energiutnyttes Emballasje brukt til farlige stoffer Ingen fastsatte mål Underlagt drikkevareforskriften Fraksjon Miljøavgift Reduksjon i miljøavgift Plast, drikkevareemballasje 2,86 kr/stk Proporsjonal med godkjent gjenvinningsprosent. Drikkekartong 1,18 kr/stk En viktig oppgave er å motivere både bedrifter og husholdninger til kildesortering gjennom praktisk veiledning og en felles forståelse av å bidra til en bærekraftig utvikling. Videre skal GPN sammen med medlemmene øke kunnskapen om sammenhengen mellom emballasje, emballasjeoptimering, kildesortering/gjenvinning og miljø. GPN skal gi merverdi til medlemmer som engasjerer seg ved å synliggjøre at bedriften tar et utvidet produsentansvar. Utenlandske trender Fra utlandet ser vi at selskaper som det er naturlig å sammenligne seg med, i stadig større grad er blitt kommersialisert. Uten at det samme nødvendigvis skjer i Norge, er dette utviklingstrender vi må forholde oss til. I dette perspektivet er det også viktig å se for seg at GPN i større grad enn tidligere kan bli utsatt for konkurranse. I en rekke europeiske land er det dukket opp parallelle systemer, noe som i stor grad har endret rammebetingelsene. Også i Norge må vi være forberedt på å møte konkurrerende systemer i årene som kommer. 4 Grønt Punkt Norge Årsrapport 2007

5 Vederlagsinntekter I 2007 betalte over 2500 medlemmer totalt 252 mill kroner inn til seks materialselskaper via Grønt Punkt Norge for å sikre gjenvinning av brukt emballasje. Fornøyde, lojale og samarbeidsorienterte medlemmer forutsetter god medlemsservice, korrekt rapportering, aktiv verving av gratispassasjerer, og ryddige avtaler, samt gode administrative systemer. Derfor er arbeidet med å gi merverdi til medlemmene viktig. Bred oppslutning om emballasjedugnaden bidrar til lav vederlagssats, like konkurransevilkår samt beskyttelse av varemerket Grønt Punkt. Virksomhetsutvidelse GPN har siden etableringen i 1997 hatt som oppgave å innkreve vederlaget på vegne av materialselskapene for emballasje. Disse oppgavene ligger fast. Fra og med 1. februar 2008 fikk GPN utvidet virksomhetsområdet da selskapet overtok hele den driftsmessige virksomheten til Plastretur AS og Norsk Returkartong AS. Selskapets hovedoppgaver etter virksomhetsutvidelsen kan oppsummeres slik: GPN foretar vederlagsinnkreving, verving og orientering og oppfølging av regelverk for samtlige materialselskaper. Vederlagsinntektene for bølgepapp går uavkortet til henholdsvis Norsk Resy AS, mens vederlag for glass- og metallemballasje, herunder Tomt & Tørt, går henholdsvis til Norsk GlassGjenvinning og Norsk Metall- Gjenvinning. Emballasjeoptimering gjelder for samtlige emballasjematerialer. Arbeidet er satt ut til Næringslivets Emballasjeoptimeringskomite (NOK). I forhold til gjenvinning har Grønt Punkt Norge ansvar for brukt plastemballasje, drikkekartong og emballasjekartong. Gjenvinning Hovedmålet er å nå målene i bransjeavtalene, samt å oppnå størst mulig reduksjon i miljøavgiften på drikkevareemballasje gjennom å stimulere og motivere til innsamling og gjenvinning av brukt emballasje. Grønt Punkt Norge Årsrapport

6 Grønt Punkt Norge Grønt Punkt Norge har siden 1997 hatt ansvar for å sikre finansieringen av materialselskapene for emballasje, og deres respektive returordninger gjennom å kreve inn vederlag fra næringslivet. Materialselskapene omfatter: Norsk Glassgjenvinning AS ansvar for glassemballasje Norsk Metallgjenvinning AS ansvar for metallemballasje ansvar for metallemballasje som har inneholdt farlige stoffer Norsk Resy AS ansvar for bølgepapp og massiv papp Norsk Returkartong AS ansvar for drikkekartong ansvar for emballasjekartong Plastretur AS ansvar for standard plastemballasje ansvar for plastemballasje som har inneholdt farlige stoffer ansvar for EPS (Isopor ) Antall tonn emballasje innrapportert. Dekningsgrad indikerer hvor stor del av emballasjen det betales vederlag for (dekningsgrad) Glassemballasje tonn tonn (100%) Metallemballasje tonn tonn Metallemballasje (FA) tonn Bølge/Massiv papp tonn tonn (85%) Drikkekartong tonn tonn (100%) Emballasjekartong tonn tonn (84%) Plastemballasje tonn tonn (75%) Totalt tonn Helt siden Grønt Punkt Norge (tidligere Materialretur) ble etablert har vederlagsinngangen økt hvert eneste år, noe som medfører høyere dekningsgrad. I praksis betyr dette at stadig flere bedrifter bidrar i næringslivets emballasjedugnad. Vederlagssatser per 1. mars Drikkekartong 2,9 øre/enhet (ca kr. 1,- pr. kilo) Emballasjekartong kr 0,51 pr. kilo Plastemballasje kr 1,20 pr. kilo Plastemballasje (FA) kr 1,40 pr kilo EPS kr 1,70 pr. kilo Bølgepapp kr 0,09 pr. kilo Metallemballasje differensiert vederlag Glassemballasje Ikke avgiftsbelagt differensiert vederlag Avgiftsbelagt differensiert vederlag 6 Grønt Punkt Norge Årsrapport 2007

7 Regnskap og balanse Grønt Punkt Norge AS Resultatregnskap for perioden kr kr Driftsinntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnader Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Netto finansposter Resultat før skatt Skatt Ordinært resultat BALANSE pr EIENDELER kr kr Driftsløsøre, maskiner, inventar etc Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Kundefordringer Andre fordringer Bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Aksjekapital Annen egenkapital Sum egenkapital Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kommentarer til regnskap og balanse Grønt Punkt Norge AS: Driftsinntektene stammer fra fakturering av tjenester til materialselskapene samt noe tjenesteyting i kontorfellesskap. Leverandørgjeld Betalbare skatter Skyldig offentlig avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Grønt Punkt Norge Årsrapport

8 Medlemmene Ved inngangen til 2008 var bedrifter standard medlemmer i Grønt Punkt Norge. Tilveksten av standard medlemmer i 2007 var på 213. I samme periode var frafallet på 77 medlemmer. Frafall av medlemmer er ofte knyttet opp mot fusjoner av allerede eksisterende medlemmer og konkurser. I enkelte tilfeller melder også Grønt Punkt Norge medlemmer selv ut av ordningen hvis de over tid ikke har rapportert, eller på annen måte ikke følger opp medlemsavtalen. Kontrollmedlemskap I 2007 tegnet 76 bedrifter kontrollmedlemskap i Grønt Punkt Norge. Totalt har 775 bedrifter tegnet kontrollmedlemskap. Gjennom kontrollmedlemskapsavtalen forplikter bedriften seg til å kreve at alle bedriftens vareleverandører er medlemmer av Grønt Punkt Norge. For eksempel er alle de store dagligvarekjedene kontrollmedlemmer. I praksis betyr dette at samtlige som ønsker å være leverandører til dagligvarehandelen må være standard medlem hos Grønt Punkt Norge. Kontrollmedlemmene bidrar dermed til at stadig flere bedrifter tegner standard medlemskap. Dette betyr færre gratispassasjerer og at det blir flere som deler regningen. Web-rapportering Vederlagsrapportering via internett er nå standard for alle nye medlemmer enten de rapporterer seks ganger i året eller en gang per år. Totalt rapporterer over vederlagsbetalere sitt forbruk via internett. Løsningen er tidsbesparende både for den enkelte vederlagsbetaler og Grønt Punkt Norge. 1. mars 2007 tok Grønt Punkt Norge i bruk et nytt system for håndtering av vederlagsstrømmen. Systemet gir muligheter for å styrke oppfølgingen av medlemmene, gi bedre medlems- og kundeservice, videreutvikle web-rapporteringen, øke effekten av kontrollmedlemsordningen, understøtte all verving, og legge til rette for bedre avviksanalyser gjennom egen rapportmodul, med mer. Medlemmene har gjennom sine egne medlemssider Mine- Sider tilgang til webrapportering, historikk over fakturerte rapporteringsskjema og mottatte fakturaer. De kan også laste ned medlems- og kontrollmedlemsbevis via sine nettsider. Videre kan medlemmene selv oppdatere sin kontaktinformasjon. Kundene har løpende tilgang til rapporter over fakturerte mengder, og vil i løpet av 2008 få tilgang til sine avregnings- og betalingsrapporter. Verving I forbindelse med arbeidet med organiseringen av vervearbeidet ble det i 2007 inngått et samarbeid med et callsenter for avlastning på enklere henvendelser. Dette gjør oss i stand til å ha verveprosesser gående mot flere bedrifter enn tidligere. Dette arbeidet vil bli ytterligere intensivert i 2008 gjennom et nytt verveverktøy. Kommunikasjon God kontakt med vederlagsbetalerne er sentralt for at Grønt Punkt Norge løser sine oppgaver på en tilfredsstillende måte. Kommunikasjon er derfor et sentralt virkemiddel for at vi skal nå våre målsettinger. For å lykkes i arbeidet er det en forutsetning at kommunikasjon er en integrert del av Grønt Punkt Norges totale virksomhet og at kommunikasjonsarbeidet er godt koordinert med andre aktiviteter som involverer medlemmene. Som tidligere år har informasjonsarbeidet foregått i mange kanaler: internett, nyhetsbrev og fagpresse. I 2007 har Grønt Punkt Norge også annonsert i bransjeblader og på nettsider hvor vi treffer mange vederlagsbetalere. Formålet med annonseringen har vært å oppfordre til økt bruk av varemerket Grønt Punkt og kildesorteringspiktogrammer på emballasjen. I forbindelse med vederlagsarbeidet driver Grønt Punkt Norge informasjonsvirksomhet overfor næringsliv, myndigheter og offentlig forvaltning. Det sentrale budskapet er å oppfordre både private og offentlige vederlagsbetalere til å stille krav om medlemskap i Grønt Punkt Norge til sine leverandører. Gjennom dette samarbeidet når vi ut med vårt budskap til en bred målgruppe. Samarbeidet skaper også et faglig nettverk Grønt Punkt Norge kan trekke veksler på. 8 Grønt Punkt Norge Årsrapport 2007

9 Internasjonalt samarbeid Pro Europe Grønt Punkt Norge har siden 2000 vært medlem av organisasjonen Packaging Recovery Organisation Europe (PRO Europe). Pro Europe er en paraplyorganisasjon for europeiske innsamlings- og gjenvinningsorganisasjoner som benytter Grønt Punkt som kvitteringsmerke. Pro Europe består i dag av 31 land i EU/EØS området, og arbeider med spørsmål som knytter seg til innsamling og gjenvinning av brukt emballasje. I 2007 har Grønt Punkt Norge tatt aktivt del i følgende arbeidsgrupper i Pro Europe: Konkurranse Arbeidsgruppen jobber med harmonisering av regler og forskrifter for alle system tilknyttet Pro Europe. Konkurranse i flere medlemsland og økt aktivitet hos internasjonale innsamlere fører til nye utfordringer for de enkelte medlemsland og for Pro Europe som system. Kommunikasjon og kongress Arbeidsgruppens hovedoppgave er å arrangere Pro Europe Congress. Kongressen arrangeres hvert annet til tredje år. I mai 2008 ble den fjerde Pro Europe Congress arrangert i Praha. Tema for årets kongress er: Fra avfall til ressurshåndtering. Pro Europe Congress er en møteplass hvor representanter fra medlemslandene diskuterer mål, strategier og resultater. Kongressen er også en viktig arena for debatt rundt dagens EU-reglement om emballasjegjenvinning. Flere politikere fra medlemslandene og EU deltar på konferansen. Emballasjeoptimering EPRO Grønt Punkt Norge deltar aktivt i europeisk samarbeid, ikke minst når det gjelder løsninger for innsamling og gjenvinning av plastemballasje. Gjennom medlemskap i EPRO (European Association of Plastics Recycling and Recovery Organisations) utveksler GPN ideer og erfaringer med andre tilsvarende gjenvinningsorganisasjoner i Europa. Formålet med EPRO er: å utveksle og publisere informasjon og erfaringer å utvikle bedre strategier for avfallsreduksjon og gjenvinning i henhold til EUs tematiske strategi for avfall og gjenvinning å støtte opp om tekniske prosjekter som skal bidra til mer kostnadseffektive løsninger for gjenvinning av plastemballasje å vurdere ny teknologi, samt på vitenskapelig grunnlag stimulere til forbedret kvalitet og økt verdi på brukt plast I praksis betyr dette at medlemmene av EPRO gjennomfører tekniske benchmarking analyser, sosioøkonomiske studier relatert til gjenvinning av plastemballasje, samt mengdeanalyse og statistikk på europeisk nivå. Utover dette utveksler medlemmene erfaringer rundt utvikling av teknologi; avsetning, innsamlings- og sorteringssystemer og hvordan nye emballasjematerialer påvirker gjenvinningssystemene. Arbeidet som utføres i internasjonale organisasjoner som EPRO blir stadig viktigere, da gjenvinning av plastemballasje i stor grad skjer på en internasjonal markedsplass, regulert av ett felles europeisk lovverk. Etter initiativ fra Grønt Punkt Norge deltar sekretæren i Næringslivets Emballsjeoptimeringskomite (NOK) i Pro Europes emballasjeoptimeringsgruppe. Arbeidsgruppen består av representanter fra ni andre europeiske land. Emballasjeoptimering står sentralt, men arbeidsgruppen har også fokus rettet mot materialgjenvinning og bruk av resirkulerte materialer i nye produkter. Markedsføring I denne gruppen utveksles erfaring knyttet til markedsaktiviteter innen kildesortering, emballasjemerking og vederlagsinnkreving. I tillegg er arbeidsgruppen ansvarlig for Pro Europes nettsider, samt å koordinere felles markedstiltak blant medlemslandene. Arbeidsgruppen koordinerer også European Recycling Day hvor Pro-Europe organisasjoner presenterer sin virksomhet overfor forbrukere og næringsliv i sine respektive medlemsland. Grønt Punkt Norge Årsrapport

10 LOOP LOOP er en stiftelse med hovedoppgave å være en pådriver og koordinator for kommunikasjon om kildesortering og gjenvinning i Norge. Gjennom LOOP deltar Grønt Punkt Norge i felles kommunikasjonsaktiviteter sammen med de andre returselskapene. Et viktig mål for LOOP er bredest mulig samarbeid i sine informasjonsprosjekter, både med returselskapene, kommunene og bransjen for øvrig. LOOP mottar støtte fra Miljøverndepartementet til sine informasjonsprosjekter. LOOP Miljøskole har i 2007 utarbeidet nytt skolemateriell og tilbyr i dag elevhefter til barnehager, barneskoler og ungdomsskoler, lærer veiledning, en plakat til klasserommet og en opplærings DVD. Det nye tilbudet har vært en stor suksess og er til nå sendt ut i eksemplarer. Siden starten på LOOP Miljøskole i 2003 er det til nå sendt ut hefter over hele landet. I januar 2007 lanserte LOOP en spesialutgave av Donald Duck & Co eksemplarer av Miljø- Donald har blitt delt ut til skolebarn i forbindelse med undervisning om kildesortering og gjenvinning. Høsten 2007 startet et nytt barne-tv program, Klar Ferdig Gå, på NRK. Programmet er bygget opp med konkurranser i studio og på internett. LOOP deltar med sorteringskonkurransen Båndet, og har som en del av denne satsingen også utviklet egne spill og nettsider. Kildesorteringsguiden er et effektivt nettbasert informasjonsverktøy som forteller forbrukeren hvordan man skal kildesortere brukt emballasje, brukte produkter, farlig avfall og andre avfallstyper i egen kommune. I tillegg til LOOP og Grønt Punkt Norge er det en rekke kommunale og interkommunale avfallsselskaper og returselskaper som bruker Kildesorteringsguiden på sine nettsider. Kildesorteringsguiden blir fornyet og utvidet i Tur Retur er et nyhetsbrev som sendes ut til kommunale og interkommunale avfallsselskaper, kommunale og statlige myndigheter, media, samt øvrige aktører innen avfallsbransjen. I 2007 har nyhetsbrevet Tur Retur kommet ut i 5 papirutgaver, sendt til 4300 abonnenter. Viktige saker i 2007 har vært eksempler på nye løsninger for kildesortering, vellykkede innsamlingsløsninger, informasjonskampanjer fra returselskapene og ny skolesatsing fra LOOP. I 2007 ble Tur Retur også presentert på nettsiden 10 Grønt Punkt Norge Årsrapport 2007

11 Næringslivets emballasjeoptimeringskomité - NOK NOKs primære oppgaver er å bidra til optimering i emballasjesektoren på en miljø- og kostnadseffektiv måte, og å dokumentere overfor myndighetene og samfunnet at målene om emballasjeoptimering og økt miljøeffektivitet over tid blir nådd i Norge. Målet er at bransjeavtalene for emballasje forblir det primære virkemiddelet, og at man dermed unngår økte emballasjeavgifter. Det ble i 2007 rapportert og avholdt møter med bl.a. Miljøverndepartementet og Statens forurensningstilsyn. Tilbakemeldingene viser at området emballasjeoptimering oppfattes som viktig. NOK mener man kan vente seg økt politisk trykk innenfor segmentet avfallsreduksjon / emballasjeoptimering de nærmeste årene, basert på det fokus implementeringsarbeidet vedr. EU-dir. 94/62 og dertil hørende CEN-standarder har i resten av Europa. Så langt har NOK arbeidet vært fokusert på følgende områder: Eksemplifisering Kunnskapsinnhenting om emballasje i et livsløpsperspektiv Indikatorer og dokumentasjon Handlekurv og utviklingen innfor gitte produktgrupper Undervisning, opplæring og kartlegging av næringslivets kompetansebehov Myndighetskontakt Informasjon Prosjekter gjennomført i 2007 Næringslivets Rapport 2007 Rapporten beskriver eksempler på gode optimeringsprosjekter i norske bedrifter, for eksempel: Tines palleutnyttelse vedr. Norvegia ost COOP Kaffe sitt arbeid med bølgepappkasser Mills utvikling av nye D-pak løsninger Nidars reduksjon av folietykkelse på Smash osv. ( Handlekurvprosjektet Oppstart Innsamling og analyse av emballasjen i 24 produktgrupper. Omfatter tre markedsledende produkter og et hurtig voksende produkt i hver gruppe. LCA (livsløpsanalyse) av emballasjesystem med fokus på behandling av brukt emballasje. - analyse av ulike behandlingsformer for distribusjonsemballasje - analyse av forbrukeremballasje med ulik materialintensitet - følsomhetsberegninger av transportens betydning Nyhetsbrev Det ble i 2007 utarbeidet fire nyhetsbrev med informasjon om emballasjeoptimering og status om NOKs pågående prosjekter. Faglig seminar Faglig seminar ble avholdt på Grand Hotell 13. mars med 31 deltagere. Foredragene ble publisert på NOKs hjemmeside. Spredning av optimeringsbudskapet Samarbeid NOK / GPN. Oppsøker sentrale aktører i verdikjeden for å formidle Grønt Punkt Partner prosjekt, optimeringsbudskapet og implementering av EU dir. 94/62. Pilotprosjekt gjennomført i Bergen med stort utbytte. NOK strategi Hovedelementene i NOKs strategi og handlingsplan er å vedlikeholde og effektivisere pågående aktiviteter. I erkjennelse av behovet for mer kunnskap og styrket kommunikasjon, ikke minst knyttet til emballasjeoptimering og hvordan de nye EU kravene skal implementeres, legges det opp til en styrking av forsknings- og informasjonsaktivitetene. Kurset emballeringskjeden Et kurs gjennomført medio september med 11 deltagere fra Tine, COOP og utvalgte emballasjeprodusenter. Kurset besto av fire dagssamlinger. STØ-prosjektene Forskningsprosjekter gjennomført av Østfoldforskning på oppdrag fra NOK: Indikatorprosjektet Oppstart i Innsamling og analyse av emballasjenøkkeltall for bedrifter målt i emballasjeforbruk per 1000 kr. omsatt vare. Grønt Punkt Norge Årsrapport

12 Emballasjeretur AS Emballasjeretur AS ble stiftet 6. mai 2005, og var operativt fra 1. juli Da ble driften, inkludert de ansatte fra Plastretur AS og Norsk Returkartong AS overført til Emballasjeretur. Selskapets virksomhet var i hovedsak tuftet på bransjeavtalene med Miljøverndepartementet for innsamling av brukt emballasje og drikkevareforskriften. Formålet med selskapet var at det skulle forestå den drift som hittil hadde vært utført i Plastretur og Norsk Returkartong, og som innebar å organisere innsamling og gjenvinning av brukt emballasje fra næringsliv og husholdningene i samsvar med bransjeavtalene. En viktig forutsetning for Emballasjereturs virke var at det særskilt skulle påses at de løpende rapporteringsrutiner viste at det ikke forekom kryssubsidiering mellom emballasje som tilhører forskjellige bransjeavtaler. Det skulle videre til enhver tid påses at alle opplysninger vedrørende emballasjeforbruk eller import fra medlemsbedriftene i henholdsvis Plastretur og Norsk Returkartong kun skulle være tilgjengelige for henholdsvis Plastretur og Norsk Returkartong slik at opplysningene også ville være konfidensielle overfor de respektive eierne. Medlemskapsbetingelser for Plastretur og Norsk Returkartongs medlemmer skulle fastsettes av Plastretur og Norsk Returkartong på samme måte som vederlagssatsene fastsettes av de respektive selskaper. Emballasjeretur skulle ikke ha erverv til formål, og det skulle således ikke utdeles utbytte på aksjene i selskapet eller på noen annen måte overføres midler fra selskapet til aksjonærene. Emballasjereturs visjon var å skape et bedre miljø for fremtidige generasjoner. Målet var å stimulere og bidra til økt innsamling og gjenvinning av brukt emballasje fra næringslivet og husholdningene, og oppnå innsamlingsmål fastsatt av myndighetene mest mulig kostnadseffektivt. Videre var forretningsidéen å bli det mest effektive selskap i sitt slag gjennom høyt kvalifiserte medarbeidere som arbeider ut fra forutsigbare rammebetingelser. Det ble arbeidet aktivt med stabile innsamlingsordninger og avsetningsmuligheter og vektlagt en struktur med oppfølgningssystemer og arbeidsmåte slik at kryssubsidiering ble unngått. Med virkning fra 1. feb ble driften av Emballasjeretur samordnet i Grønt Punkt Norge AS som fikk et utvidet virksomhetsområde. Grønt Punkt Norge overtok da hele den driftsmessige virksomhet for Plastretur og Norsk Returkartong. Plastretur og Norsk Returkartong hadde fra før avtale med Grønt Punkt Norge vedrørende basistjenester som bl.a. verving av medlemmer, medlemshåndtering og innkreving av vederlag. Disse avtalene videreføres i Grønt Punkt Norge. Hvorfor ble det besluttet at Emballasjeretur skulle legges ned? Det er i dag mange selskaper med ulik organisasjonsmessig oppbygging og noe ulike formål som arbeider med emballasjespørsmål i en eller annen form. Det som er felles for alle er at de er beskjedne av størrelse, de eies stort sett av de samme selskapene/organisasjonene og mange personer sitter i flere styrer. Et hovedmål for eierne er å sikre en høy grad av miljø- og ressurseffektivitet innen produksjon, anvendelse og sluttbehandling av emballasje og emballasjematerialer innenfor økonomisk forsvarlige rammer. Å slå Emballasjeretur sammen med Grønt Punkt Norge vil gi bedre utnyttelse av faglige og økonomiske ressurser, generelt sterkere slagkraft utad, sterkere påvirkning i innsamlings- og gjenvinningsspørsmål mot næringsliv og husholdninger og derved bidra til å gi emballasjedugnaden forutsigbare og stabile rammebetingelser. I tillegg vil sammenslåingen gjøre det enklere for aktørene å forholde seg til ett selskap og samordne felles budskap. På innsamlings- og gjenvinningsområdet ble det oppnådd positive resultater, bl.a. økt innsamling av emballasjekartong, økt gjenvinning av drikkevareemballasje for skoler og i barnehager, redusert avgift på drikkekartong og oppnådde mål for bransjeavtalen for plastemballasje. På kommunikasjonssiden ble det innført ny grafisk profil, ny hjemmeside og selskapet fremsto med høy troverdighet. Emballasjereturs forretningsidé om å innta en markedstilpasset rolle hvor selskapet opptrer som tilrettelegger av markedet ble langt på vei gjennomført. 12 Grønt Punkt Norge Årsrapport 2007

13 Plastretur AS Plastretur, materialselskapet for plastemballasje, ble etablert 6. nov av organisasjoner innenfor plastemballasjekjeden, etter å ha inngått en bransjeavtale med Miljøverndepartementet. Samtidig ble tilsvarende avtaler undertegnet for metall- og kartongemballasje. Selskapet eies av pakkere og fyllere (1/3), emballasjeprodusenter (1/3) og handelen (1/3). Bransjeavtalene kom i stand som et alternativ til en foreslått avgift på emballasje, og som det viktigste tiltaket for å sikre gjennomføring av kravene i EU-direktiv 94/62/EF (Emballasjedirektivet). Målet i avtalen var opprinnelig å materialgjenvinne minst 30 % og energiutnytte minst 50 % av all plastemballasje innen Bransjeavtalene for emballasje ble fornyet i Målet om minst 30% materialgjenvinning videreføres og skal nås innen I tillegg til gjenvinningsmålene, er det et uttalt mål at næringslivet skal jobbe aktivt med emballasjeoptimering. Videre omfatter avtalen retningslinjer for innsamling og gjenvinning av brukt plastemballasje som har inneholdt farlige stoffer. De første målene i EUs emballasjedirektiv var å materialgjenvinne minimum 15 % innen Senere er målet oppjustert til 22,5 % innen I tillegg til Norge satte en rekke andre land seg høyere nasjonale mål. Plastretur er eiernes redskap for å nå de fastsatte målene gjennom å utvikle, organisere og drive retursystemer for plastemballasje. Fra 2005 ble driften av Plastretur overført til Emballasjeretur AS, og fra 2008 til Grønt Punkt Norge. Til tross for at mengden plastemballasje har økt betraktelig siden bransjeavtalen ble inngått, har materialgjenvinningen økt enda mer. I 2007 ble det materialgjenvunnet 30% plastemballasje, mens 55% ble energiutnyttet. Bransjeavtalens mål er således nådd ett år før fastsatt frist. Grønt Punkt Norge Årsrapport

14 Regnskap og balanse Plastretur AS Resultatregnskap for perioden kr kr Driftsinntekter Andre driftsinntekter 0 0 Sum Driftsinntekter Gjenvinningskostnader Lønnskostnader Avskrivning på varige driftsmidler 0 0 Annen Driftskostnad Sum Driftskostnader Driftsresultat Netto finansposter Resultat før skatt 0 0 Skatt 0 0 Ordinært resultat 0 0 Kommentarer til regnskap og balanse Plastretur AS: Driftsinntektene består hovedsakelig av vederlagsinntekter innrapportert av medlemmene i Plastreturs returordning i 2007, samt kr. 16,3 mill. som er årets reduksjon i avsatt fremtidig forpliktelse. I 2007 var all operasjonell drift samlet i Emballasjeretur AS. Posten annen driftskostnad representerer samtlige viderefakturerte kostnader knyttet til plastfraksjonenes andel av totale driftskostnader i Emballasjeretur AS. Av dette beløpet var kr. 125,5 mill. direkte variable kostnader knyttet til innsamling, sortering, transport og gjenvinning av de ulike plastfraksjonene. Selskapet bruker også betydelige beløp på holdningsskapende informasjonstiltak med sikte på å oppnå økt gjenvinning fra forbrukere og næringsliv. Denne posten utgjorde i 2007 kr. 3,4 mill. Selskapets andel av lønnskostnadene utgjorde kr. 7 mill. Selskapets ideelle formål gjør at selskapet har blitt innvilget unntak fra beskatning i henhold til skattelovens Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var på minus kr. 6,3 mill. Årets likviditetsendring var negativ med kr. 6,1 mill. BALANSE pr EIENDELER kr kr Driftsløsøre, maskiner, inventar etc. 0 0 Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Kundefordringer Andre fordringer Andre finansielle instrumenter Bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Aksjekapital Sum egenkapital Leverandørgjeld 0 0 Avsatt vederlag Skyldig offentlig avgifter Gjeld til Emballasjeretur AS Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Grønt Punkt Norge Årsrapport 2007

15 Nøkkeltall Standard plastemballasje Nevner (Mengde) tonn tonn tonn tonn tonn Materialgjenvinning tonn (20%) tonn (24%) tonn (27%) tonn (29%) tonn (30%) Energigjenvinning tonn (54%) tonn(57%) tonn (50%) (48%) tonn (55%) Sum gjenvinning tonn (74%) tonn(81%) tonn (77%) tonn (78%) tonn (85%) Avgiftspliktig drikkevareemballasje uten pant Nevner (Mengde) 400 tonn 562 tonn 828 tonn Materialgjenvinning 43 tonn (11%) 90 tonn (16%) tonn (15,3%) Energigjenvinning 190 tonn (47%) 281 tonn (50%) tonn (56,4%) Sum gjenvinning 233 tonn (58%) 371 tonn (66%) tonn (71.7%) EPS Nevner (Mengde) tonn tonn tonn tonn tonn Materialgjenvinning tonn tonn tonn (31%) tonn (32%) tonn 33.5%) Energigjenvinning tonn (6%) tonn(36%) tonn (31%) tonn (47%) tonn (44.4%) Sum gjenvinning tonn (44%) tonn(69%) tonn (66%) tonn (79%) tonn (77,9%) Emballasje brukt til farlige stoffer Nevner (Mengde) tonn tonn tonn tonn Materialgjenvinning 100 tonn (2%) 463 tonn (10,3%) 779 tonn (17%) 929 tonn (20,6%) Energigjenvinning 650 tonn (13%) tonn (53,3%) tonn (56%) tonn (56%) Sum gjenvinning 750 tonn (15%) 2.863tonn (63,6%) tonn (73%) tonn(76,6%) Vederlag Vederlag innrapportert i tonn tonn Vederlag innrapportert i kroner 113,8 mill Plastemballasje I 2007 oppnådde Grønt Punkt Norge (Emballasjeretur) for første gang målet på 30 % materialgjenvinning av plastemballasje i bransjeavtalen. Målet, fastsatt av myndighetene og næringslivet, ble dermed oppnådd ett år før fristen. Denne måloppnåelsen er resultatet av et godt samspill mellom statlige myndigheter, næringsliv, kommuner og den enkelte innbygger. Det er blitt en dugnad der alle tar ansvar. Den klart største veksten i materialgjenvinning i 2007 kom fra næringslivet. Dette kan i første rekke forklares med at det er blitt ett friere avsetningsmarked, der innsamlere (behandlingsanlegg) i større grad kan velge hvor de vil selge brukt plastemballasje i ett fritt marked. Men også materialgjenvinning av plastemballasje fra husholdningene viste vekst. Her kunne veksten vært enda større, men på grunn av dårlig kvalitet på mye av den innsamlede plastemballasjen ble mengden som ble materialgjenvunnet vesentlig redusert. Veksten i innsamling av plast fra husholdningene kommer også avgiftspliktig drikkevareemballasje uten pant til gode. Til sammen ble 78% av denne fraksjonen gjenvunnet i For EPS (Isopor ) er tendensen positiv. Selv om mengden vokser, så øker materiagjenvinningen ytterligere. Gjenvinning av emballasje som har inneholdt farlige stoffer, viste også i 2007 kraftig økning. I 2007 ble 77% av denne typen plastemballasje gjenvunnet, mot 73% i Grønt Punkt Norge Årsrapport

16 Plastemballasje fra næringsliv Volum tonn tonn tonn Materialgjenvunnet tonn 44% tonn 45% tonn 47,1% Energigjenvunnet tonn 40% tonn 36% tonn 36,6% Totalt gjenvunnet tonn 84% tonn 81% tonn 83,7% Gjenvinning av plastemballasje fra næringslivet i Norge kan vise til noen av de mest vellykkede resultatene i Europa. I 2007 ble nesten halvparten av all plastemballasje fra næringslivet materialgjenvunnet. Næringslivsplast som samles inn gjennom Grønt Punkts Norges innsamlingsordning består av plastfolie, PP-sekker og hardplast. I tillegg inngår ombruksemballasje som fases ut i materialgjenvinningstallene. Dette er blant annet brukskorker og flaskebrett. Denne type emballasje gjenvinnes i et rent kommersielt marked. Det betales derfor ikke vederlag og det gis ingen støtte fra Grønt Punkt Norge til gjenvinning. Plastfolie er den største fraksjonen som samles inn fra næringslivet, og består blant annet av transportemballasje og landbruksfilm. Folldal Gjenvinning er den desidert største avtakeren av denne typen plastemballasje. Folldal Gjenvinning prosesserer den brukte plasten til regranulat som videreselges til produsenter av nye plastprodukter. I tillegg tar plastbedriftene Industriplast og Norfolier i mot brukt plastfolie, som de benytter i produksjon av nye plastprodukter. Utover dette ble det gjenvunnet plastfolie i Litauen, Danmark og Sverige i I 2006 ble det innført en markedsmodell for plast fra næringslivet der flere fraksjoner tillates solgt på det åpne markedet. Tidligere var det strengere styring på hvor den brukte emballasjen skulle gjenvinnes. Fri avsetning av plastemballasje ble i 2007 utvidet ved at all PP-sekk samt deler av landbruksfolie, ble fristilt ved at innsamlere selv skulle sørge for avsetning. Samtidig ble det innført mulighet for testing av egen avsetning for EPS. Det ble i 2007 utarbeidet en egen brosjyre for avsetning av plastemballasje fra næringslivet til hjelp for innsamlere. I 2007 ble det gjennomført en TV-kampanje med fokus på innsamling av spylervæskekanner fra bensinstasjoner for å øke mengden innsamlet hardplast. Et annet hovedfokus var Bygg og Anlegg gjennom PlastCupen i Bergen en konkurranse mellom byggeplasser der den byggeplassen som har kildesortert mest plastfolie per kvadratmeter vinner. PP-sekk er en annen en vesentlig fraksjon når det gjelder volum. Dette er i hovedsak vevde storsekker (bigbags) som er laget av polypropylen. Den samles primært inn fra fiskeoppdrettsnæringen og landbruk. I 2007 ble den norske gjenvinningsbedriften Frøya Recycling lagt ned og mesteparten av PP-sekkene ble solgt på det frie marked både i Europa og Kina. Næringslivsfraksjonen Hardplast har vært solgt fritt i hele 2007, noe som kun innebærer at gjenvinner må oppfylle de kravene Grønt Punkt Norge setter i forhold til gjenvinner. En del brukt plastemballasje fra næringsliv er kun egnet for energiutnyttelse. Som regel er dette pga. Forurensning, eller ukurante plasttyper. I 2007 ble kun mindre mengder kildesortert plast fra næringslivet energigjenvunnet hos sementfabrikken CEM-Miljø i Danmark. Årsaken var at denne var utsatt for brann og dermed ikke kunne forbehandle plastemballasje. Det ble derfor inngått en avtale med Norcem i Brevik om energiutnyttelse av næringslivsplast der. I tillegg kommer plastemballasje som ikke utsorteres, men samles inn med blandet avfall som energiutnyttes. I næringslivet avgjør hver enkelt bedrift hvorvidt de ønsker å kildesortere plastemballasje. Det betyr at det er opptil næringslivet selv å finne optimale kildesorteringsløsninger, mens Grønt Punkt Norge stiller krav til hvordan plastemballasjen skal håndteres før den gjenvinnes. Økning av innsamling og gjenvinning til nye materialer og energiutnytting skyldes den generelle utviklingen i næringslivet, en mer markedstilpasset modell for avsetning og gjenvinning og aktiviteter igangsatt av Grønt Punkt Norge. 16 Grønt Punkt Norge Årsrapport 2007

17 Plastemballasje fra husholdningene Volum tonn tonn tonn Materialgjenvunnet tonn 11% tonn 16% tonn (15,4%) Energigjenvunnet 935 tonn 0 tonn 0 tonn Blandet energi tonn 60% tonn (59%) tonn (70,7%) Totalt gjenvunnet tonn 71% tonn (75%) tonn (86,1%) De viktigste utviklingstrekkene innen plastemballasje fra husholdningene er at stadig flere kommuner starter kildesortering av plastemballasje. Samtidig øker flere av kommunene volumet fra hver enkelt husstand, og mange kommuner endrer innsamlingssystem fra bringe- til henteordning. Økt oppslutning rundt ordningen skyldes ikke bare at alle andre kommuner gjør det, men også det økte fokuset på klima og miljø. Derfor blir det stadig flere kommuner og/eller interkommunale renovasjonsselskaper som slutter seg til ordningen, eller signaliserer at de ønsker å gjøre dette. Pr var det etablert returordning i 253 kommuner. Dette tilsvarer en dekning på 2,87 millioner innbyggere, eller at 62% av befolkningen nå har et tilbud om kildesortering av plastemballasje. Henteordning i klar storsekk er den løsningen flest kommuner har valgt, og tilbys nå i 158 kommuner. Denne ordningen ga i snitt 7 kg pr innbygger i 2007, eller en innsamlingsgrad på 45,8% i forhold til potensialet på 15,3 kg. 70 kommuner har en bringeordning, og mange av disse har signalisert at de i løpet av få år ønsker å legge om til henteordning. Bringeordningen ga i 2007 et snitt på 2,6 kg pr. innbygger, eller en innsamlingsgrad på 17%. De resterende 25 kommunene har en optisk sorteringsløsning (de fleste i Nord-Norge) og i 2007 ga denne løsningen 1,9 kg/innbygger. Grønt Punkt Norges vurdering er at innføring av kildesortering av plastemballasje fra husholdningene er blitt tatt meget godt i mot. I områder som eventuelt sliter med å komme opp i ønsket kvantum eller kvalitet, går Grønt Punkt Norge inn med tiltak som er rettet mot den konkrete problemstillingen, som regel i form av kommunikasjonstiltak. Dette arbeidet blir særdeles viktig i 2008, for å oppnå ønsket kvalitet. Avgiftspliktig drikkevareemballasje i plast fra husholdningene Volum 400 tonn 562 tonn 828 tonn Materialgjenvunnet 43 tonn 11 % 90 tonn 16% 127,5 tonn 15,3% Energigjenvunnet 190 tonn 47 % 281 tonn 50% 465,9 tonn 56,4% Totalt gjenvunnet 233 tonn 58 % 371 tonn 66% 593,4 tonn 71,7% Denne fraksjonen viser kraftig vekst, men er foreløpig beskjeden i størrelse. Bakgrunnen for at Grønt Punkt Norge har påtatt seg et ansvar for denne fraksjonen er å gi et tilbud til bedrifter som benytter drikkevareemballasje i plast som ikke er egnet for panteautomater, slik at også disse kan få redusert miljøavgiften. Den største enkeltfraksjonen er bag-in-box, det vil si plastballongen i vinkartongene. Ellers består fraksjonen av emballasje som har inneholdt melkeprodukter, ferskpresset juice og plastflasker som ikke lar seg lese i panteautomatene. Returandelen beregnes på grunnlag av hvor mye plastemballasje som samles inn fra husholdningene, og hvor mange husstander som har tilgang på innsamlingsordning for plastemballasje. Dette innebærer at returandelen vil stige i takt med at nye kommuner starter innsamling av plastemballasje. Frem til ble det meste av plastemballasjen sortert i fraksjonene folie, hardplast og restfraksjon på anlegg i Hamar, i Trondheim og Fauske før den ble sendt videre til materialgjenvinning. Restfraksjonen gikk videre til Swerec i Sverige for automatisk sortering og gjenvinning. Fra 1. juli 2007 ble sorteringsanleggene i Hamar og Trondheim avviklet, og all plastemballasje sør for Saltfjellet ble deretter sendt direkte fra kommunene til Swerec. Swerec har garantert en materialgjenvinningsgrad på 75% forutsatt en viss kvalitet på råvarene. Grunnet dårlig kvalitet på råvarene gikk materialgjenvinningsgraden mot slutten av året ned mot 55%, og endte på årsbasis på 65%. På bakgrunn av dette ble det gjort en del endringer i kvalitets- og avkortingsrutinene fra årsskiftet 07/08. Utover Swerec er det sendt prøvelass til en polsk gjenvinner, EKO- Brud, samt at det er blitt sendt tonn til kjemisk gjenvinning i forbindelse med avslutning av avtalen med SVZ i Tyskland. For å bidra til å stimulere og motivere husholdningene til kildesortering av plastemballasje tilbyr Grønt Punkt Norge den enkelte kommune eller IKS en Slik gjør du det brosjyre, som kommunen distribuerer til samtlige husstander der det innføres kildesortering av plastemballasje. Grønt Punkt Norge Årsrapport

18 EPS og Emballasje brukt til farlige stoffer EPS Volum tonn tonn Materialgjenvunnet tonn 32% tonn 34% Energiutnyttet tonn 47% tonn 44% Totalt gjenvunnet tonn 79% tonn 78% Emballasje brukt til farlige stoffer Volum tonn tonn Materialgjenvunnet 779 tonn 17 % 929 tonn 21 % Energigjenvunnet tonn 56 % tonn 56 % Totalt gjenvunnet tonn 73 % tonn 77 % Norge forbruker årlig ca tonn EPS-emballasje. Av dette ble 1700 tonn (34%) materialgjenvunnet i Dette er en økning på nærmere 8% fra % av EPS-emballasjen ble energiutnyttet. Grønt Punkt Norge vil i 2008 arbeide målrettet for å få større mengder til materialgjenvinning. I 2007 ble det arbeidet aktivt med å få flere innsamlere til å satse på EPS, utvikle et tettere nettverk av anlegg med komprimeringsløsninger og forbedring av transportløsningene. Det ble produsert en informasjonsfilm som beskriver håndteringen av EPS fra innsamling på gjenvinningsstasjonen, via behandlingsanlegget til gjenvinning. I tillegg ble det utarbeidet en brosjyre som forklarer hvordan avfallsbesittere i næringslivet kan håndtere EPS. Hensikten med informasjonstiltakene har blant annet vært å synliggjøre at EPS er velegnet som råvare, og at bedrifter som kildesorterer tar samfunnsansvar. I 2007 ble EPS hovedsakelig gjenvunnet hos Lunde Resirkulering i Stavanger. I tillegg ble det åpnet for testleveranser til eksport. I denne fraksjonen inngår bl.a. flasker og kanner opptil 100 liter som har inneholdt farlige stoffer. Malingsspann, flasker som har innholdt kjemikalier, spylervæskekanner og oljekanner er eksempler på denne typen emballasje. Også større beholdere og IBC-containere utgjør en vesentlig del av totalvolumet. Økningen i materialgjenvinningen dreier seg i første rekke om at stadig flere IBC-containere blir materialgjenvunnet. Det er ikke fastsatt eget gjenvinningsmål for denne fraksjonen. Intensjonen med å få inn denne fraksjonen i returordningen for plastemballasje er å få kontroll over avfallsstrømmer som kan inneholde farlig avfall. Det er imidlertid på sin plass å presisere at Grønt Punkt Norge ikke har noe ansvar for farlig avfall. Ansvaret omfatter bare tom emballasje som har inneholdt farlige stoffer. En stor del av denne typen emballasje inngår som en del av fraksjonen hardplast, og kan da selges fritt av innsamlere som har avtale med Grønt Punkt Norge. Grønt Punkt Norge holder oversikt over markedet gjennom rapporteringsplikten til våre avtalepartnere. 18 Grønt Punkt Norge Årsrapport 2007

19 Norsk Returkartong AS Norsk Returkartong AS ble etablert av produsenter og pakkere/ fyllere av drikkekartong i Selskapet ble etablert ut fra bransjens eget ønske om å ta medansvar for avfallsproblemet. En bransjeavtale med Miljøverndepartementet ble inngått i juni 1994 og var dermed den første i sitt slag. Tilsvarende avtale for emballasjekartong ble inngått i Selskapets oppgave er å administrere innsamling og gjenvinning av drikke- og emballasjekartong. Denne oppgaven er nå satt ut til Grønt Punkt Norge AS. Norsk Returkartong AS eksisterer fortsatt som selskap og står som ansvarlig part i avtalene med Miljøverndepartementet. Fyllere og pakkere, emballasjeprodusenter og dagligvarehandelen eier hver 1/3 av selskapet. Selskapet drives på non-profit basis hvor vederlagsinngangen i sin helhet brukes til å administrere returordningen. Målene i bransjeavtalen for emballasjekartong er å oppnå 60 % materialgjenvinning og 10 % energiutnytting. Fra 1. januar 2006 ble fritaket på miljøavgift på engangs drikkevareemballasje fjernet for kartonger som har inneholdt melk og juice. Dette innebærer at for drikkekartongen beregnes det nå en returgrad på emballasjen som grunnlag for avgiftsreduksjon. Når returgraden fastsettes til 71 %, blir miljøavgiften som i 2007 var kr. 1,15 redusert med til sammen 82 øre. Målet er dermed å oppnå høyest mulig returgrad for å redusere avgiften. Som for andre materialselskaper finansieres virksomheten gjennom en frivillig medlemsordning. Vareprodusenter og importører som bruker kartong som emballasje betalte i 2007 et vederlag på 2,9 øre for hver drikkekartong og kr. 0,63 pr. hver kilo emballasjekartong. Vederlaget for drikkekartong har vært stabilt de siste seks årene, mens vederlaget for emballasjekartong er blitt halvert de siste 6 årene. Drikkekartong og Emballasjekartong Gjenvinning av drikkekartong fortsetter den positive trenden. For 2007 rapporterte Grønt Punkt Norge inn en gjenvinningsandel på 71,2%. Materialgjenvinning av emballasjekartong kan vise til en bra vekst, og med et resultat på 50,6% materialgjenvinning ble målet i bransjeavtalen oppnådd. Totalt ble det gjenvunnet 76,7% emballasjekartong i Drikkekartong Nevner 733 mill enheter 741 mill enheter tonn 739 mill enheter tonn 750 mill. enheter tonn 750 mill. enheter tonn Materialgjenvinning Sft 44% 46,5% 46,3% 50,4% 50,5% Energigjenvinning Sft 17,4% 20,2% 20,7% Total gjenvinning Sft 44% 46,5% 63,7% 70,6% 71,2% Materialgjenvinning MMI 44% 49% 52% 52% 56,4% Emballasjekartong Nevner tonn tonn tonn tonn tonn Materialgjenvinning Sft 50% 49,9% 43,7% 44,6% 50,6% Energigjenvinning Sft 19% 19,9% 25,4% 27,8% 26,1% Total gjenvinning Sft 69% 69,8% 69,1% 72,4% 76,7% Materialgjenvinning MMI 43% 48% 52% 51% 55,6% Grønt Punkt Norge Årsrapport

20 Regnskap og balanse Norsk Returkartong AS Resultatregnskap for perioden kr kr Driftsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Gjenvinningskostnader Lønnskostnader Avskrivning på varige driftsmidler 0 0 Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Netto finansposter Resultat før skatt Skatt 0 0 Ordinært resultat Kommentarer til regnskap og balanse Norsk Returkartong AS: Driftsinntekter representerer innrapportert vederlag fra produsenter, importører og pakkere/fyllere av drikkekartong/emballasjekartong. I 2007 har all operasjonell drift vært i Emballasjeretur AS. Posten annen driftskostnad representerer samtlige viderefakturerte kostnader knyttet til Norsk Returkartong AS andel av totale driftskostnader i Emballasjeretur AS. Av dette beløpet var kr. 10,2 mill. direkte variable kostnader knyttet til innsamling, sortering, transport og gjenvinning av fraksjonene. Selskapet har over lang tid anvendt store ressurser for å påvirke forbrukere til å kildesortere drikkekartong og emballasjekartong. Kommunikasjonskostnader utgjorde kr. 19,1 mill. i Selskapets andel av lønnskostnadene utgjorde kr. 7,1 mill. Selskapets ideelle formål gjør at selskapet har blitt innvilget unntak fra beskatning i henhold til skattelovens Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var på minus kr. 3,2 mill. Årets likviditetsendring var negativ med kr. 3,1 mill. BALANSE pr EIENDELER kr kr Driftsløsøre, maskiner, inventar etc. 0 0 Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Kundefordringer Andre fordringer 0 4 Bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Aksjekapital Annen egenkapital Sum egenkapital Pensjonsforpliktelser 0 0 Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 Sum langsiktig gjeld 0 0 Leverandørgjeld 0 0 Skyldig offentlig avgifter Gjeld til Emballasjeretur AS Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Grønt Punkt Norge Årsrapport 2007

Finansiering av returordning for plastmaterialer i oppdrettsnæringen. Lars Brede Johansen, Leder for Medlemskap Grønt Punkt Norge

Finansiering av returordning for plastmaterialer i oppdrettsnæringen. Lars Brede Johansen, Leder for Medlemskap Grønt Punkt Norge Finansiering av returordning for plastmaterialer i oppdrettsnæringen Lars Brede Johansen, Leder for Medlemskap Grønt Punkt Norge Innhold Om returordninger for emballasje Medlemskap i Grønt Punkt Norge

Detaljer

Finansiering av returordning for plastmaterialer i oppdrettsnæringen. Lars Brede Johansen, Leder for Medlemskap Grønt Punkt Norge

Finansiering av returordning for plastmaterialer i oppdrettsnæringen. Lars Brede Johansen, Leder for Medlemskap Grønt Punkt Norge Finansiering av returordning for plastmaterialer i oppdrettsnæringen Lars Brede Johansen, Leder for Medlemskap Grønt Punkt Norge Innhold Om returordninger for emballasje Medlemskap i Grønt Punkt Norge

Detaljer

Returordningene og hvordan forvaltes vederlaget? Svein Erik Rødvik. Leder Innsamling og Gjenvinning

Returordningene og hvordan forvaltes vederlaget? Svein Erik Rødvik. Leder Innsamling og Gjenvinning Returordningene og hvordan forvaltes vederlaget? Svein Erik Rødvik Leder Innsamling og Gjenvinning Eierskap og funksjoner Sikre finansiering 3 Grønt Punkt landsdekkende returordninger Husholdning Dekker

Detaljer

Gunnar Moen. Fagansvarlig kommuner

Gunnar Moen. Fagansvarlig kommuner Gunnar Moen Fagansvarlig kommuner Eierskap og funksjoner Sikre finansiering 3 Retursystemer - Ansvarsområder Drikkekartong Fra skoler/barnehager og husholdning Plastemballasje Fra næringsliv og husholdning

Detaljer

Lars Brede Johansen Leder for medlemskap i Grønt Punkt Norge

Lars Brede Johansen Leder for medlemskap i Grønt Punkt Norge Lars Brede Johansen Leder for medlemskap i Grønt Punkt Norge Grønt Punkt merket Kvittering for at det er betalt vederlag for emballasjen Vederlaget finansierer innsamlings og gjenvinningsløsninger Europas

Detaljer

Norsk Returkartong og Plastretur Mål og innretting. Regionsjef Dag Aursland Emballasjeretur AS VAR konferanse Geiranger 18.10.2005

Norsk Returkartong og Plastretur Mål og innretting. Regionsjef Dag Aursland Emballasjeretur AS VAR konferanse Geiranger 18.10.2005 Norsk Returkartong og Plastretur Mål og innretting Regionsjef Dag Aursland Emballasjeretur AS VAR konferanse Geiranger 18.10.2005 Emballasjeretur kort fortalt: Har overtatt den operative driften Plastretur

Detaljer

Miljødirektoratets kommentar til rapporteringen i hht. emballasjeavtalene for 2012

Miljødirektoratets kommentar til rapporteringen i hht. emballasjeavtalene for 2012 Likelydende brev Oslo, 09.07.2013 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1169 Saksbehandler: Torkil Bårdsgjerde Miljødirektoratets kommentar til rapporteringen i hht. emballasjeavtalene

Detaljer

Innholdsfortegnelse. NORSK RETURKARTONG AS 14 Drikkekartong 15 Kommunikasjon 17 Innsamling 17 Sortering 18 Gjenvinning 19 Emballasjekartong

Innholdsfortegnelse. NORSK RETURKARTONG AS 14 Drikkekartong 15 Kommunikasjon 17 Innsamling 17 Sortering 18 Gjenvinning 19 Emballasjekartong Innholdsfortegnelse EMBALLASJERETUR AS 4 Introduksjon 5 Organisasjon 5 Styre og eiere 6 Samlede resultater og nøkkeltall 8 Regnskap og balanse 10 Effektivitetsutvikling 11 Grønt Punkt Norge AS 12 Produsentansvar

Detaljer

Stortingsmelding om avfall. Innspill vedrørende produsentansvarsordningene for emballasje.

Stortingsmelding om avfall. Innspill vedrørende produsentansvarsordningene for emballasje. Miljøverndepartementet (MD) Attn.: Aasen Therese P.b. 8013 Dep 0030 OSLO Skøyen, 12/10/2011 Stortingsmelding om avfall. Innspill vedrørende produsentansvarsordningene for emballasje. Grønt Punkt Norge

Detaljer

Norsk Resy AS Munkedamsveien 59b, 0270 Oslo Tel: 22 01 21 20 Telefax: 22 01 21 29 E-mail: resy@resy.no Internett: www.resy.no

Norsk Resy AS Munkedamsveien 59b, 0270 Oslo Tel: 22 01 21 20 Telefax: 22 01 21 29 E-mail: resy@resy.no Internett: www.resy.no Grønt Punkt Norge AS Postboks 91 Skøyen, 0212 Oslo Karenslyst Allé 9A Tel: 22 12 15 00 Telefax: 22 12 15 19 E-mail: post@grontpunkt.no Internett: www.grontpunkt.no Norsk Resy AS Munkedamsveien 59b, 0270

Detaljer

Grønt Punkt Norge. Kontrollmedlemmer hvorfor skal vi være det? Praktiske råd og gode miljøverktøy. Prosjektleder verving Jan Petter Nerhus 17.03.

Grønt Punkt Norge. Kontrollmedlemmer hvorfor skal vi være det? Praktiske råd og gode miljøverktøy. Prosjektleder verving Jan Petter Nerhus 17.03. Grønt Punkt Norge Kontrollmedlemmer hvorfor skal vi være det? Praktiske råd og gode miljøverktøy Prosjektleder verving Jan Petter Nerhus 17.03.2010 Hva er Grønt Punkt Norge? Veldig kort sagt: GPN og materialselskapene

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Et friere marked 3. Mål for virksomheten 3. Samlede resultater og nøkkeltall 4. Regnskap og balanse - Norsk Returkartong AS 5

Innholdsfortegnelse. Et friere marked 3. Mål for virksomheten 3. Samlede resultater og nøkkeltall 4. Regnskap og balanse - Norsk Returkartong AS 5 Årsrapport 2006 Innholdsfortegnelse Et friere marked 3 Mål for virksomheten 3 Samlede resultater og nøkkeltall 4 Regnskap og balanse - Norsk Returkartong AS 5 Regnskap og balanse - Plastretur AS 6 Styre

Detaljer

KARI-LILL LJØSTAD KOMMUNIKASJONSSJEF - GRØNT PUNKT NORGE

KARI-LILL LJØSTAD KOMMUNIKASJONSSJEF - GRØNT PUNKT NORGE Alle tar miljøansvar gjennom Grønt Punkt Norge KARI-LILL LJØSTAD KOMMUNIKASJONSSJEF - GRØNT PUNKT NORGE Grønt Punkt merket Kvittering for at det er betalt vederlag for emballasjen Vederlaget finansierer

Detaljer

Administrasjonens beretning 2003

Administrasjonens beretning 2003 Administrasjonens beretning 2003 Materialretur en sentral aktør i gjenvinningsbransjen 2003 ble et rekordår for Materialretur, som på vegne av de fem materialselskapene samlet inn 220 millioner i vederlag.

Detaljer

Gunnar Moen Fagansvarlig kommuner

Gunnar Moen Fagansvarlig kommuner Hva brukes bidraget til? Gunnar Moen Fagansvarlig kommuner Eierskap og funksjoner Sikre finansiering 3 Husholdning (kommuner) Kommunene eier avfallet og bestemmer selv innsamlingssystemene Kostnads- og

Detaljer

Lars Brede Johansen Avdelingsleder Medlemskap

Lars Brede Johansen Avdelingsleder Medlemskap Lars Brede Johansen Avdelingsleder Medlemskap Eierskap og funksjoner Medlemskap 3 Grønt Punkts hovedoppgaver Vederlagsinnkreving og medlemsservice for fem materialselskaper for brukt plast-, metall- og

Detaljer

Avfallskonferansen for Sørlandet Fevik 02.12.14. Gunnar Moen Grønt Punkt Norge AS

Avfallskonferansen for Sørlandet Fevik 02.12.14. Gunnar Moen Grønt Punkt Norge AS Avfallskonferansen for Sørlandet Fevik 02.12.14 Gunnar Moen Grønt Punkt Norge AS Forslagene til EU Høyere mekaniske materialgjenvinningsmål for all emballasje innen 2025/2030 Plastemballasje sterkest økning

Detaljer

Kari-Lill Ljøstad Kommunikasjonssjef

Kari-Lill Ljøstad Kommunikasjonssjef Kari-Lill Ljøstad Kommunikasjonssjef 1 2 Forskrift på emballasje - Avfallsforskriftens kapittel 7 (ny) Hvorfor endre fra frivillig avtale til forskrift? Produsentansvarsordningen har vært basert på frivillige

Detaljer

Alle tar miljøansvar gjennom Grønt Punkt Norge. Lars Brede Johansen Avdelingsleder Medlemskap

Alle tar miljøansvar gjennom Grønt Punkt Norge. Lars Brede Johansen Avdelingsleder Medlemskap Alle tar miljøansvar gjennom Grønt Punkt Norge Lars Brede Johansen Avdelingsleder Medlemskap Eierskap og funksjoner Medlemskap 2 Grønt Punkts hovedoppgaver Vederlagsinnkreving og medlemsservice for fem

Detaljer

Svein Erik Strand Rødvik Fagansvarlig plast husholdning. Avfall Norge 14.06.07. Optisk Sortering fremtiden?

Svein Erik Strand Rødvik Fagansvarlig plast husholdning. Avfall Norge 14.06.07. Optisk Sortering fremtiden? Svein Erik Strand Rødvik Fagansvarlig plast husholdning Avfall Norge 14.06.07 Optisk Sortering fremtiden? Marked og fraksjoner Fraksjonene Markedene Husholdning Næringsliv 1. Drikkekartong Melk, juice

Detaljer

Hvorfor skal vi samle inn plast når restavfallet fra husholdningene går til forbrenning

Hvorfor skal vi samle inn plast når restavfallet fra husholdningene går til forbrenning Hvorfor skal vi samle inn plast når restavfallet fra husholdningene går til forbrenning Dag Aursland, Avfallsforum Møre og Romsdal, Ålesund 28.10.04 1 Sagt om kildesortering av plastemballasje Altfor dyrt,

Detaljer

Handling lokalt resultater nasjonalt. Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge

Handling lokalt resultater nasjonalt. Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge Handling lokalt resultater nasjonalt Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge Avfall Norge Interesseorganisasjon for avfallsbransjen Stiftet i 1986 Dekker 95% av Norges befolkning gjennom medlemmene (kommuner

Detaljer

Grønt Punkt Norge Utvidet produsentansvar for emballasje og emballasjeavfall. Eirik Oland Grønt Punkt Norge Emballasjeskolen

Grønt Punkt Norge Utvidet produsentansvar for emballasje og emballasjeavfall. Eirik Oland Grønt Punkt Norge Emballasjeskolen Grønt Punkt Norge Utvidet produsentansvar for emballasje og emballasjeavfall Eirik Oland Grønt Punkt Norge Emballasjeskolen 24.04.2017 1 2 Materialselskapene for emballasje Hvilke prinsipper baserer vi

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 GRØNT PUNKT NORGE AS

ÅRSRAPPORT 2013 GRØNT PUNKT NORGE AS ÅRSRAPPORT 2013 GRØNT PUNKT NORGE AS Bedrifter som bryr seg 1 Innhold Årsrapport 2013 Leder 3 Medlemskap Innsamling og gjenvinning Regnskap Grønt Punkt Norge AS Regnskap Norsk Returkartong AS og Plastretur

Detaljer

Grønt Punkt Dagen 2009

Grønt Punkt Dagen 2009 Grønt Punkt Dagen 2009 12. februar 2009 Bransjens rammevilkår - produsentansvar og bransjeavtaler Miljørådgiver Tor Gundersen tmg@hjellnesconsult.no Produsentansvar Ansvar for produksjon, funksjonalitet,

Detaljer

GRØNT PUNKT NORGE AS EIERSTRUKTUR

GRØNT PUNKT NORGE AS EIERSTRUKTUR GRØNT PUNKT NORGE AS Grønt Punkt Norge AS sikrer finansiering av returordninger for plast- metall- og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp. 1 februar 2008 overtok Grønt Punkt

Detaljer

Administrasjonens beretning 2004

Administrasjonens beretning 2004 Administrasjonens beretning 2004 Fjoråret var et spennende og dynamisk år for Materialretur. Medlemsveksten var svært god og Materialretur har inngått viktige avtaler som har ført til at vi har oppnådd

Detaljer

Emballasjeavfall. Innholdsfortegnelse. Side 1 / 5

Emballasjeavfall. Innholdsfortegnelse.  Side 1 / 5 Emballasjeavfall Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/avfall/avfallstyper/emballasjeavfall/ Side 1 / 5 Emballasjeavfall Publisert 26.8.215 av Miljødirektoratet Emballasjeavfall kan brukes

Detaljer

Hva oppnår vi med kildesortering? Miljøkalkulator

Hva oppnår vi med kildesortering? Miljøkalkulator Grønt Punkt Dagen 12. Februar 2009 Hva oppnår vi med kildesortering? Miljøkalkulator Frode Syversen Daglig leder Mepex Consult AS www.mepex.no 1 Er det ett svar? 2 Prosjekt formål, trinn 1 Enkelt verktøy

Detaljer

Grønt Punkt Norge AS -Kommunesamling Svein Erik Rødvik Leder Innsamling og Gjenvinning Grønt Punkt Norge

Grønt Punkt Norge AS -Kommunesamling Svein Erik Rødvik Leder Innsamling og Gjenvinning Grønt Punkt Norge Grønt Punkt Norge AS -Kommunesamling 2016 Svein Erik Rødvik Leder Innsamling og Gjenvinning Grønt Punkt Norge Program i dag Onsdag 30. november Kl 1200: Lunsj, Radisson Blu, Værnes for de som ønsker Kl

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS MILJØREGNSKAP RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert

Detaljer

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2 MIlJørEGnsKap RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert livsløpsanalyse (LCA). En livsløpsanalyse ser på utslippene

Detaljer

Gunnar Moen og Svein Erik Rødvik GRØNT PUNKT NORGE

Gunnar Moen og Svein Erik Rødvik GRØNT PUNKT NORGE Gunnar Moen og Svein Erik Rødvik GRØNT PUNKT NORGE Grønt Punkt merket Kvittering for at det er betalt vederlag for emballasjen Vederlaget finansierer innsamlings og gjenvinningsløsninger Europas mest brukte

Detaljer

Thomas Weihe. Jens Olav Flekke

Thomas Weihe. Jens Olav Flekke Thomas Weihe Jens Olav Flekke GPN Dagen 2010: Emballasjekjeden utfordringer og løsninger GPN Dagen 2010 - DLF/DMF 1 Bransjeavtalen BRANSJEAVTALE MELLOM NÆRINGSLIVET OG MILJØVERNDEPARTEMENTET AV 14. SEPTEMBER

Detaljer

Sterkt første halvår for TINE Gruppa

Sterkt første halvår for TINE Gruppa Sterkt første halvår for har i andre kvartal et resultat før skatt på 253 mill kr. Dette er en resultatframgang på 50 mill kr i forhold til andre kvartal. I andre kvartal øker omsetningen med 182 mill

Detaljer

Næringslivets emballasjeoptimeringskomité

Næringslivets emballasjeoptimeringskomité Næringslivets emballasjeoptimeringskomité / NOK Høsten 95 - Næringslivets organisasjoner inngikk emballasjeavtaler med MD der næringslivet tok ansvaret for : Innsamling og gjenvinning av emballasjeavfall

Detaljer

Årsrapport 2014. Grønt Punkt Norge AS. Bedrifter som bryr seg

Årsrapport 2014. Grønt Punkt Norge AS. Bedrifter som bryr seg Årsrapport 2014 Grønt Punkt Norge AS Bedrifter som bryr seg 1 Grønt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

Norsk Returkartong AS - Retursystem for engangs drikkevareemballasje av drikkekartong

Norsk Returkartong AS - Retursystem for engangs drikkevareemballasje av drikkekartong Grønt Punkt Norge AS Postboks 91 Skøyen 0212 OSLO Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

1. kvartalsresultat

1. kvartalsresultat 1. kvartalsresultat 2002 22.05.2001 1. kvartalsrapport 2002. Rapport 1. kvartal 2002 KOMMENTARER 1. kvartal viser sterk vekst i både omsetning og resultat sammenlignet med 4. kvartal 2001. Salgsinntektene

Detaljer

Kopi: Energi- og miljøkomiteen, Finanskomiteen, Næringskomiteen, Finansdepartementet, Klimaog Miljødepartementet, Miljødirektoratet

Kopi: Energi- og miljøkomiteen, Finanskomiteen, Næringskomiteen, Finansdepartementet, Klimaog Miljødepartementet, Miljødirektoratet Toll- og avgiftsdirektoratet, Særavgiftsavdelingen. Særavgiftsseksjonen Postboks 8122 Dep. 0032 Oslo Kopi: Energi- og miljøkomiteen, Finanskomiteen, Næringskomiteen, Finansdepartementet, Klimaog Miljødepartementet,

Detaljer

Forslag til fastsettelse av nytt kapittel 7 i avfallsforskriften om emballasjeavfall

Forslag til fastsettelse av nytt kapittel 7 i avfallsforskriften om emballasjeavfall Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 02.05.2017 Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/11510 Saksbehandler: Christoffer Back Vestli Forslag til fastsettelse av nytt

Detaljer

Morgendagens materialgjenvinning. Eirik Oland Grønt Punkt Norge Foodtech

Morgendagens materialgjenvinning. Eirik Oland Grønt Punkt Norge Foodtech Morgendagens materialgjenvinning Eirik Oland Grønt Punkt Norge Foodtech 28.09.2017 1 2 Materialselskapene for emballasje 3 Ambisiøse mål 4 Sirkulær økonomi 1 - Handlingsplan: Dekker verdikjeden og har

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 GRØNT PUNKT NORGE AS

ÅRSRAPPORT 2012 GRØNT PUNKT NORGE AS ÅRSRAPPORT 2012 GRØNT PUNKT NORGE AS Innhold Årsrapport 2012 Forord av administrerende direktør 4 Om Grønt Punkt Norge AS Medlemskap Innsamling og gjenvinning: Plastemballasje Innsamling og gjenvinning:

Detaljer

Merker du emballasjen riktig?

Merker du emballasjen riktig? Brukerveiledning for emballasjemerking Side: 1. Merker du emballasjen riktig? Alle vet at det er best for miljøet at kildesorteringen fungerer til daglig. Men det viser seg at mange forbrukere trenger

Detaljer

Bildet viser komprimerte biler til gjenvinning et sted i Norge.

Bildet viser komprimerte biler til gjenvinning et sted i Norge. Først vil jeg gjerne få takke for invitasjonen til å komme hit til KS Bedriftenes Møteplass for å snakke om norsk avfallspolitikk og produsentansvaret. Det er spennende å snakke til en mangfoldig bransje,

Detaljer

Resultater og fremtidsutsikter

Resultater og fremtidsutsikter Resultater og fremtidsutsikter Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) George Fulford, styreleder Utfordrende og spennende år Ny eierstrategi Nye IT-løsninger Oppstart ny innsamlingskontrakt

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Høringsnotat og konsekvensutredning for nytt kapittel 7 i avfallsforskriften om emballasjeavfall

Høringsnotat og konsekvensutredning for nytt kapittel 7 i avfallsforskriften om emballasjeavfall Høringsnotat og konsekvensutredning for nytt kapittel 7 i avfallsforskriften om emballasjeavfall Innhold 1. Om forslaget til forskrift... 2 2. Produsentansvar for emballasje i Norge... 2 2.1 Returselskapenes

Detaljer

Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010 Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvordan sikre materialgjenvinning? Generelle virkemidler Generelle virkemidler krever et lukket norsk

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Foto: Åsa Maria Mikkelsen STRATEGI 2015-2017

Foto: Åsa Maria Mikkelsen STRATEGI 2015-2017 Foto: Åsa Maria Mikkelsen STRATEGI 2015-2017 1. LOOPs visjon Vi skaper gode vaner Med vi menes ansatte i LOOP og de vi samarbeider med. Med skaper menes at LOOP tilrettelegger tjenester og verktøy av høy

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Design for gjenvinning

Design for gjenvinning Design for gjenvinning Kommunesamling på Værnes, 1. oktober 2016 Lars Brede Johansen, Ansvarlig for utvikling Sirkulær økonomi / Design for gjenvinning Medlemmer tar produsentansvar Design for gjenvinning

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Innledning: Guard Systems har hatt store utfordringer i Q1/07 i forhold til produksjon av TrackGuard, og dette påvirker omsetning og resultat i denne perioden.

Detaljer

Avfall Norge: Strategi

Avfall Norge: Strategi Avfall Norge: Strategi 2018-2022 Vedtatt av Avfall Norges styre, 8. november 2017 Bakgrunn: Bransje i endring Effektiv innsamling og gjenvinning av avfall er kjernevirksomheten til Avfall Norges medlemsbedrifter

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge. Thomas Hartnik

Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge. Thomas Hartnik Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge Thomas Hartnik Innhold EUs politikkpakke om sirkulær økonomi Forslag til endringer i avfallsregelverket Hvor ligger utfordringene for

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Situasjonsbeskrivelse

Situasjonsbeskrivelse Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim Deres ref: Christoffer Back Vestli Vår ref: EO Dato: 18.09.2015 Postadresse Grønt Punkt Norge AS Postboks 91 Skøyen 0212 Oslo Norway Kontakt T: 22

Detaljer

Miljøledelse verdier satt i system

Miljøledelse verdier satt i system Oslo kommune Renovasjonsetaten Miljøledelse verdier satt i system Pål A. Sommernes, direktør pal.a.sommernes@ren.oslo.kommune.no, Mobil: 93035075 8. november 2011 Prosesser i deponiet på Grønmo S - ordet

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Oppsummering Utviklingsprosjekt for levering til 5 kunder i 2006 i rute. Pilot idriftsatt i Hedmark, Oppland og Umeå. Selskapets tekniske plattform høster interesse

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2011 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly Kort om ROAF IKS for 8 kommuner,167.240 innbyggere (1. januar 2013, SSB) (3.000 økn pr år) (Enebakk, Fet (10.810), Gjerdrum, Lørenskog,

Detaljer

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2012

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2012 Handelshøyskolen BI Rapport 1. halvår 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Rapportering for første halvår 2012... 4 2.1. Finansiell status... 4 2.2. Måloppnåelse... 4 3. Vedlegg... 6 3.1. Halvårsregnskap

Detaljer

CTG ASA fjerde kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA fjerde kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset CTG ASA fjerde kvartal 2003 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q4 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Fokusområder Q4 Hovedfokus (pres. 3.kvartal) Bedret driftsresultat

Detaljer

STANDARD AVTALESKJEMA

STANDARD AVTALESKJEMA STANDARD AVTALESKJEMA MEDLEMSKAP I MATERIALSELSKAPENES ORDNINGER FOR RETUR OG GJENVINNING AV BRUKT EMBALLASJE Ved å undertegne dette dokumentet har bedriften org. nr adresse internettside bankkonto tlf

Detaljer

Resultatrapport. 4. kvartal Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone:

Resultatrapport. 4. kvartal Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone: Resultatrapport 4. kvartal 2008 Innhold 2008 sammendrag Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Oppkjøp av Bevesys Komplementær produktportefølje Økt

Detaljer

Konkurransen om avfallet slik industrien ser det. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri

Konkurransen om avfallet slik industrien ser det. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Konkurransen om avfallet slik industrien ser det Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Norsk Industris utvalg for gjenvinning 1450 ansatte 250 ansatte 330 ansatte 60 ansatte 200 ansatte

Detaljer

Fremtiden er fornybar. Strategidokument for Vesar 2012-2016

Fremtiden er fornybar. Strategidokument for Vesar 2012-2016 Fremtiden er fornybar Strategidokument for Vesar 2012-2016 1 2 5 4 6 8 12 11 3 7 9 10 1. Hof 2. Holmestrand 3. Horten 4. Re 5. Lardal 6. Andebu 7. Tønsberg 8. Stokke 9. Nøtterøy 10. Tjøme 11. Sandefjord

Detaljer

Avtaler om reduksjon, innsamling og gjenvinning av emballasjeavfall

Avtaler om reduksjon, innsamling og gjenvinning av emballasjeavfall Avtaler om reduksjon, innsamling og gjenvinning av emballasjeavfall En samfunnsøkonomisk vurdering av m ålsettingene og en vurdering av om virkemidler og systemer er hensiktsmessige og form ålstjenlige

Detaljer

Kartlegging av produsentansvarsordningene

Kartlegging av produsentansvarsordningene Kartlegging av produsentansvarsordningene Kartlegging våren 2008 Plogveien 1 Postboks 91 Manglerud 0612 Oslo Telefon: *22 57 48 00 E-post: post@hjellnesconsult.no www. hjellnesconsult.no Kartlegging av

Detaljer

REGLER FOR MEDLEMSKAP GRØNT PUNKT NORGE AS

REGLER FOR MEDLEMSKAP GRØNT PUNKT NORGE AS REGLER FOR MEDLEMSKAP GRØNT PUNKT NORGE AS FOR VIRKSOMHETER SOM TAR SAMFUNNS- ANSVAR Sist oppdatert 26.1.2016 INNHOLD Kontaktinformasjon for Materialselskapene og Grønt Punkt Norge 1.0 1.1 1.2 1.3 Innledning

Detaljer

Brukerveiledning for utfylling av emballasjeavgift

Brukerveiledning for utfylling av emballasjeavgift Brukerveiledning for utfylling av emballasjeavgift Dokumentsansvarlig: Skatteeaten 1 Innhold 1 INFORMASJON OM BRUKERMANUALEN... 3 2 EN INTRODUKSJON TIL EMBALLASJEAVGIFTENE... 3 2.1 HVA ER MILJØAVGIFT PÅ

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Eirik Oland Grønt Punkt Norge 25.04.2015 Oslo - Emballasjeskolen. En guide til design for gjenvinning

Eirik Oland Grønt Punkt Norge 25.04.2015 Oslo - Emballasjeskolen. En guide til design for gjenvinning Eirik Oland Grønt Punkt Norge 25.04.2015 Oslo - Emballasjeskolen En guide til design for gjenvinning EXPRA Expra står for Extended Producer Responsibility Alliance, og representerer produsentansvarsorganisasjoner

Detaljer

Utredning av innsamlingsordning for husholdningsplast

Utredning av innsamlingsordning for husholdningsplast Sandnes kommune, ymiljø Utredning av innsamlingsordning for husholdningsplast Prosjektnr. 12-0447 smi energi & miljø as - Postboks 8034, 4068 Stavanger - www.smigruppen.no - post@smigruppen.no 1 Innledning

Detaljer

Regnskapsanalyse. Faser i økonomisk styring

Regnskapsanalyse. Faser i økonomisk styring Regnskapsanalyse Hva er regnskapsanalyse? Hvorfor foreta regnskapsanalyse? Hvordan gjøre regnskapsanalyse? Hvem gjør regnskapsanalyse? Målsetning med undervisningen JEAFinansKapittel7del1-G[1].ppt John-Erik

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Materialgjenvinning av byggavfall. Byggavfallskonferansen 7. februar 2017, Hege Rooth Olbergsveen

Materialgjenvinning av byggavfall. Byggavfallskonferansen 7. februar 2017, Hege Rooth Olbergsveen Materialgjenvinning av byggavfall Byggavfallskonferansen 7. februar 2017, Hege Rooth Olbergsveen Foto: NASA Sirkulær økonomi 2015 Sirkulær økonomi handler om (tall for avfallsdelen): - økonomisk vekst

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Sirkeløkonomien er avhengig av markedet hvordan kan privat og offentlig jobbe sammen? Konsernsjef Erik Osmundsen MEF Avfallsdagene 21.

Sirkeløkonomien er avhengig av markedet hvordan kan privat og offentlig jobbe sammen? Konsernsjef Erik Osmundsen MEF Avfallsdagene 21. Sirkeløkonomien er avhengig av markedet hvordan kan privat og offentlig jobbe sammen? Konsernsjef Erik Osmundsen MEF Avfallsdagene 21. januar 2015 Norges ledende gjenvinningsbedrift Lange tradisjoner som

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

Norsk Industri. Konkurranse på like vilkår. Gunnar Grini. Bransjesjef - gjenvinning.

Norsk Industri. Konkurranse på like vilkår. Gunnar Grini. Bransjesjef - gjenvinning. Norsk Industri Konkurranse på like vilkår. Gunnar Grini. Bransjesjef - gjenvinning. Tall og fakta 2011 2 300 medlemsbedrifter Rundt 125 000 ansatte i bedriftene Omsetning: 566 mrd. kr Eksport: 303 mrd.

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Guard Systems Kvartalsrapport Q3-2007. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007

Guard Systems Kvartalsrapport Q3-2007. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007 Innledning: Guard Systems har hatt en fin vekst i omsetningen i kvartalet. Veksten er på 37,64 % sammenliknet med 2006. Dette er i tråd med forventningene. Leveringsproblematikken

Detaljer

STANDARD AVTALESKJEMA

STANDARD AVTALESKJEMA STANDARD AVTALESKJEMA MEDLEMSKAP I MATERIALSELSKAPENES ORDNINGER FOR RETUR OG GJENVINNING AV BRUKT EMBALLASJE Ved å undertegne dette dokumentet har bedriften org.nr. internettside telefon kontaktperson

Detaljer

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006 Ordinær generalforsamling 22. juni 2006 Året 2005 hovedpunkter Norsk Vekst Forvaltning ASA eier 50% av forvaltningsselskapet NVF AS Forvaltningsvirksomheten ble med virkning fra 1.1.2005 utkontraktert

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT WINDER ASA KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2008 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 1. KVARTAL 2008 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer