Utskottens verksamhetsplaner och resultatuppföljning för perioden 7/2008-6/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utskottens verksamhetsplaner och resultatuppföljning för perioden 7/2008-6/2012"

Transkript

1 1 Utskottens verksamhetsplaner och resultatuppföljning för perioden 7/2008-6/ Anvisningar 0.1 Allmänt Utgångspunkterna för utskottens verksamhetsplanering för perioden 7/2008-6/2012 är: verksamheten under den föregående perioden förbundets strategiska plan , godkänd av förbundsstyrelsen i november 2007 o vision o strategiska teman o verksamhetsformer o utskottsstruktur och arbetsområden utskottens egen konkretisering av arbetsområdena För att främja kontinuiteten i utskottsverksamheten och en snabb start på den nya kongressperioden har alla dessa dokument färdigställts i god tid före periodens början. Utskottens nya ansvarspersoner har utsetts i god tid för att möjliggöra en tidig planering av den nya perioden delvis i samråd med tidigare ansvarspersoner. 0.2 Tidtabell och avleverering Det rekommenderas att utskotten redan våren 2008 gör en preliminär planering av sin verksamhet för hela perioden. Planeringen skall utgå från de i punkt 0.1 beskrivna utgångspunkterna. Som redan vid konkretiseringen av arbetsområdena betonats, skall utskotten, utnyttjande sin egen kompetens och erfarenhet, göra tydliga och realistiska prioriteringar. Samtidigt bör vikt läggas vid att de av förbundsstyrelsen fastställda strategiska temana. Utskottens ansvarspersoner från de ledande länderna kommer att kallas till ett startmöte i Reykjavik i september Vid detta möte försäkras att utskotten har all den information som behövs för närmare planering av verksamheten och att övriga praktiska frågor är lösta. De preliminära verksamhetsplanerna genomgås och diskuteras. En viktig uppgift med nämnda möte är lära känna varandra och finna en gemensam linje i verksamheten samt att möjliggöra en effektiv verksamhet redan under hösten före förbundsstyrelsens slutliga godkännande av planerna, samt att fastställa informationskanaler och insättning på hemsidan. Utskottens slutliga förslag till generell verksamhetsplan för hela perioden samt konkret plan för den första delperioden 7/ /2009 skall levereras till förbundssekretariatet senast den 15 november Den generella planen skall innehålla mål för hela kongressperioden. Dessa mål skall gälla de innehållsmässiga resultaten av verksamheten. Målen kan spjälkas upp i delmål för de olika delperioderna.

2 2 Planerna behandlas av förbundsstyrelsen i slutet av november Rapporteringen kommer i detta skede endast att bestå av en kortfattad analys av hur den nya kongressperioden kommit igång. Den 15 november 2009 skall utskotten lämna in en uppföljning av den föregående delperiodens resultat. Verksamhetens resultat skall värderas i relation till den planlagda verksamheten för hela perioden och ifrågavarande delperiod. Utgående från resultatet planeras följande delperiod 1/ /2010. Uppföljningen och planerna behandlas av förbundsstyrelsen i slutet av november Den 15 november 2010 skall utskotten lämna in en uppföljning av den föregående delperiodens resultat. På motsvarande sätt som ett år tidigare planeras den sista delperioden 1/2011-6/2012 utgående från målen för hela perioden och utfallet från tidigare perioder. Förbundsstyrelsen behandlar uppföljning och planer i slutet av november Den 15 november 2011 skall utskotten lämna in en delrapport över den pågående delperiodens resultat. Den pågående delperiodens verksamhetsplan kompletteras i synnerhet gällande förberedelserna inför Via Nordica -kongressen i Reykjavik Förbundsstyrelsen behandlar uppföljning och planer i slutet av november En slutlig värdering av den sista delperiodens och samtidigt hela periodens resultat utförs genast efter kongressen i juni Planerna och rapporterna skickas till förbundssekretariatet: e-post 0.3 Vision och strategiska teman Vision: Nordiskt vägforum - kompetens utan gränser Visionen innebär ett effektivt utvecklande och utnyttjande av kompetens på väg- och transportsystemområdet, där gränser mellan nationer, språk, fackområden eller trafikslag inte innebär hinder utan snarare vägar till nya och vidare möjligheter. Strategiska teman: 1. Förstärkt helhetstänkande 2. Nya roller och ny kompetens 3. Miljö 4. Trafiksäkerhet Se närmare beskrivning av temana i den strategiska planen. 0.4 Temagrupper och utskott med samordningsansvar Temagrupperna (Kompetens och Tillgänglighet) har arbetsområden som ligger inom kongressperiodens teman och deras verksamhet baserar sig i huvudsak på samarbete med utskotten. Temagrupperna har samordningsansvar inom det egna arbetsområdet, men inte för hela temat de ligger under. Två av utskotten (Miljö och Trafiksäkerhet) arbetar som de andra utskotten inom sitt eget område, men har samtidigt ansvaret att stöda de övriga utskotten och temagrupperna för en balanserad helhetsbehandling av respektive tema under kongressperioden. Detta sker förslagsvis genom temaseminarier. Samordningsansvaret bör synas i verksamhetsplanerna.

3 3 Förbundsstyrelsen har det övergripande ansvaret för att kongressperiodens teman behandlas på ett ändamålsenligt sätt, vilket uppföljs och styrs via ställningstaganden till verksamhetsplaner och rapporter. 0.5 Via Nordica 2012 Verksamheten bör vara levande och aktuell. Därför bör resultaten av verksamheten spridas via seminarier och hemsidor fortlöpande. Via Nordica -kongressen 2012 är en blandning av rapportering av NVF:s egen verksamhet och en presentation och profilering av nordisk kompetens i tvärsnittet juni Anvisningar för och planeringen av kongressen separeras till stor del från den övriga verksamhetsplaneringsprocessen. Kongressförberedelserna är dock resurskrävande och bör därför integreras med det övriga arbetet.

4 4 1. Utskott och arbetsområde 1. Utskottets namn: Organisering og marked 2. Konkretiserat arbetsområde Utskottets ledande ordför. 4. Utskottets ledande sekr. 5. Ordförande och sekreterare i de övriga länderna Vägsektorenes marknadsutveckling och organisationsförnyelse, upphandlingsmetodik Organisasjonsmodeller og rammebetingelser Samarbeid og kompetanseutveksling mellom transportverk og mellom forvaltningsnivåer Gjennomføringsmodeller o Kontraktstyper og samarbeidsformer som fremmer utvikling Samordne og utvikle et felles nordisk anleggsmarked (oppfølging av GNA) Erfarings- og kompetanseoverføring (-utvikling) Samordne og formidle utviklingstrekk innenfor forvaltning, entrepriseformer, markeds- og konkurranseforhold i Norden (nøkkeltall) Bjørn Erik Selnes Hanne Botten/Marit Ulveseth Land Ordförande Sekreterare DK Per Simonsen Erik Christensen FI Matti Piispanen Pekka Montin SE Gunnar Tunkrans Jan Rinman

5 5 2. Verksamhetsplan Utskottet skall beskriva verksamheten på en generell nivå för hela perioden, uppställa resultatmål samt konkretisera målen och verksamheten för de olika delperioderna. 6. Generell verksamhetsplan inklusive resultatmål för hela perioden : Utvalg Organisering og marked er bredt sammensatt med medlemmer fra konsulent- og entreprenørbransjen, forskning og offentlige myndigheter. Det er foreslått at utvalget skal fungere som kontaktpunkt i forhold til anleggsbransjen for det nordiske veg- og jernbanenettverket GNA (Gemensam Nordisk Anläggningsmarknad/Felles nordisk anleggsmarked). Med bakgrunn i funksjonen som kontaktpunkt for GNA nettverket kan det være aktuelt å invitere inn ressurspersoner fra jernbanesektoren i arbeidet. Utvalget skal arbeide med endringer innen offentlig forvaltning, så det kan være aktuelt å invitere inn ressurspersoner fra det regionale myndighetsnivået i arbeidet. I Strategiplan har NVF-styret foreslått følgende hovedarbeidsområde for utvalget: Vägsektorenes marknadsutveckling och organisationsförnyelse, upphandlingsmetodik Organisasjonsmodeller og rammebetingelser Gjennomføringsmodeller o Kontraktstyper og samarbeidsformer som fremmer utvikling Samordne og utvikle et felles nordisk anleggsmarked (oppfølging av GNA) Erfarings- og kompetanseoverføring (-utvikling) Arbeidsområdet vårt passer godt til to av hovedtemaene for perioden : Nya roller och ny kompetens Förstärkt helhetstänkande Arbeidsområdet foreslått av styret er rettet spesielt mot samarbeidsforholdene mellom offentlig samferdselssektor og anleggsbransjen. Utvalget foreslår å utvide arbeidsområdet noe i forhold til kulepunktene foreslått av styret. Det kan være hensiktsmessig med en litt bredere tilnærming til temaene organisering og gjennomføringsmodeller.

6 6 Endringer innen offentlig forvaltning konsekvenser for roller, arbeidsformer og kompetanse Arbeidsdeling offentlig privat Regional struktur/ endret ansvarsforhold i offentlig forvaltning Endringer innen transportsektoren tettere samarbeid mellom transportverkene (for eksempel jernbane og veg) Gjennomføringsmodeller Mulighetsrommet innenfor offentlige rammebetingeler Budsjett- og finansieringssystem (OPS, prosjektfinansiering) Regelverk for anskaffelser Samarbeidsmodeller Kontraktsstrategier Produktivitet, livsløpsbetraktninger I tillegg er utvalget spesielt opptatt av samferdselsmiljøet sin rolle som samfunnsaktør og hvordan forhold knyttet til omdømme påvirker ressurstilgang og rekruttering, samt hvordan vi møter kravene om å få mest mulig igjen for de ressurser som stilles til rådighet i kombinasjon med økende brukermedvirkning og krav. Mål for arbeidet i perioden : Fungere som en god møteplass for bransjen og offentlig sektor bevisstgjøring av roller samarbeide om rekruttering og kompetanseutvikling samarbeidsmodeller Fungere som kontaktpunkt i forhold til bransjen for GNA-nettverket (Felles nordisk anleggsmarked veg- og jernbane) Utveksling om siste nytt fra de nordiske land sørge for at utvalgsmedlemmene er oppdatert om hva som hender i Norden. Bidra til økt kunnskap om nøkkeltall, markeds- og konkurranseutvikling, gjennomføringsmodeller og styrings- og organisasjonsmodeller i de nordiske land og internasjonalt innenfor veg- og transportområdet til alle interesserte.

7 7 Resultatmål for perioden : Gjennom utvalgsarbeidet skal medlemmene få en økt forståelse av hvordan samfunnsendringer endrer ansvarsforhold i offentlig forvaltning, samt påvirker arbeidsdelingen mellom offentlige myndigheter og private. Utvalget vil bidra til økt effektivitet og redusert konfliktnivå mellom offentlige byggherrer og private leverandører ved å fokusere på gode samarbeidsmodeller. Vårt bidrag på kongressen om fire år vil være å vise og kommentere utviklingen i perioden: over hvilke gjennomføringsmodeller som benyttes i de ulike land (omfang - prosentfordeling) over omfang av forsøk og utvikling av nye gjennomføringsmodeller inkludert erfaringer over utvikling i konfliktnivå/antall konflikter mellom verkene og leverandører (vurdere målemetode/statistikkgrunnlag) markeds- og konkurransesituasjonen rekruttering og kompetansebehov På samme måte vil vi gi en oversikt over den utviklingen som skjer i organisasjonene og mellom forvaltningsnivåene, og samordningen mellom transportetatene, spesielt veg og jernbane. Utvalget vil gi en oversikt over utviklingen innen kundetilfredshet og omdømmevurderinger basert på verkenes egne rapporteringer Utvalget ønsker å være en møteplass der vi drøfter dagsaktuelle temaer og fokuserer på konkrete resultater. Arbeidsform/aktiviteter per år: 2-3 nasjonale utvalgsmøter 2-3 ordfører og sekretærmøter 1 felles nordisk forbundsutvalgsmøte Åpne faglige seminar ved behov f eks erfaringsutveksling knyttet til GNA-nettverket 2-3 Faglige seminarer/ workshops som tar opp aktuelle problemstillinger med innspill i forhold til praksis Årlig seminar i samarbeid med GNA-nettverket for oppdatering av erfaringer med gjennomførings- og organisasjonsmodeller og presentasjon av nøkkeltall og prognoser for markedsutvikling og kundetilfredshet (Finland har utarbeidet forslag til opplegg for markedsvurderingene) Arbeidsområdet er stort, så utvalget har drøftet om det bør opprettes underutvalg. Foreløpig konklusjon er at det

8 8 opprettes ad hoc grupper til å forberede konkrete tema/aktiviteter. Levere/gjennomføre tema til kongressen Her vil hovedfokus være oppdaterte nøkkeltall og erfaringer, utviklingstrekk, organisasjonsmodeller og gjennomføringsmodeller. Flere andre utvalg har angitt at de vil arbeide med kontraktstyper og samarbeidsformer innenfor sitt fagområde. Her er det etter vår oppfatning naturlig å samarbeide om seminarer. Vi ser også interessante grensesnitt mot andre utvalg og temagrupper. Aktuelle samarbeidsparter er: Strategisk planering, Beläggning, tunnelar, broar, drift og underhåll, kompetens. I tillegg kan det være aktuelt å samarbeide med andre aktører om fagseminarer. Utvalget har et ansvar i forhold til organisering og marked som omfatter tema som behandles i flere andre fora og i andre NVF-utvalg, og vil ta sikte på å ta en rolle som koordinator og formidler av informasjon som har felles interesse innenfor utvalgets interesseområde. 7. Konkret verksamhetsplan för delperioden (mål, aktiviteter osv.) Etablere en felles plattform for gamle og nye medlemmer i utvalget. Konkret virksamhetsplan för delperioden (mål, aktiviteter osv.) Konkretisere arbeidsområde med utgangspunkt i arbeidsområdet definert i Strategiplan og kompetansen til medlemmene. Resultat Utført. Etablert gjennom informasjon i formannsekretærmøter, oppdatering av hjemmesider og forbundsutvalgsmøte juni 09 Utført. Som beskrevet i dette dokumentet Utført. Som beskrevet i dette dokumentet Overføre erfaringsmateriale fra utvalg 13 og 31 ( ) til ny nettside. Utført. Ble overført innen

9 9 Aktiviteter høst 2008: - Oppstartsmøter i de ulike lands utvalg Resultat Utført. Alle landene gjennomført møte sept/okt Ordfører- og sekretærmøte i Oslo 8. oktober Utført. Se referat formann og sekretærmøte etfile.aspx?itemid= Utarbeide virksomhetsplan /arbeidsplan Utført. Som beskrevet i dette dokumentet - Avklare hvordan GNA-prosjektet skal videreføres i regi av utvalget Utført. Se sak 6 referat formann og sekretærmøte etfile.aspx?itemid= Gjennomgå og overføre arkivverdig materiale fra utvalg 13 og 31 ( ) til ny database Utført

10 10 Aktiviteter 2009: - Åpent seminar om alliansemodeller Helsinki 4. februar - Ordfører- og sekretærmøte i Helsinki februar Resultat Utført. Se program Utført. Se referat etfile.aspx?itemid= Forbundsutvalgsmøte/seminar Ålborg juni o oversikt over trender/endringer i forvaltning og ansvarsområder for vegforvaltning o nye handlings-, finansiering- og organisasjonsmodeller o framtidig bestiller- og utfører kompetanse o OPS-prosjekter - Ordfører- og sekretærmøte høst, inkludert fellesmøte GNA 12/13 oktober Oslo Utført. Se program og referat 03 Utført. Se referat Seminar oppfølging av tema fra GNA-nettverket i 2009, nøkkeltallsseminar fagseminarer/workshop (prioriteres ut fra forslag fra de forslag de nasjonale utvalgene har gitt og aktuell situasjon) Seminar Transportinfrastrukturenheten i Finland og Sverige 7. oktober Utsatt til 2010 grunnet to større arrangement i Sverige i i samme periode som ikke var kjent da nøkkeltallseminaret ble planlagt. Utført. Møtet ble arrangert av Sverige med invitasjon til de andre nordiske landene om å delta Forvaltningsreformen i Norge en suksess? Utsatt til 2010, der fokuset vil bli erfaringer med inplementering fra

11 11 8. Konkret verksamhetsplan för delperioden 2010 (mål, aktiviteter osv.) 2-3 nasjonale utvalgsmøter 2-3 ordfører og sekretærmøter 1 felles nordisk forbundsutvalgsmøte/seminar i Stockholm/Helsinki sommeren Foreløpig forslag til tema: effektiv infrastrukturutvikling, industriell bygging samordning innen transport og infrastruktur og på tvers av forvaltningsnivåer, status for nøkkeltallarbeidet, organisering av vegverkene Åpne faglige seminar ved behov f eks erfaringsutveksling knyttet til GNA-nettverket 2-3 Faglige seminarer/ workshops som tar opp aktuelle problemstillinger med innspill i forhold til praksis - Nøkkeltallseminar sommer/høst 2010 med fokus på drift- og vedlikehold. - Erfaringer med forvaltningsreformen i Norge, høst 2010 Resultat Det er avholdt møter 03.02, 03.06, Avholdt Utsatt til 2011 Avholdt

12 12 9. Konkret verksamhetsplan för delperioden (mål, aktiviteter osv.) Forberede kongress 2-3 nasjonale utvalgsmøter 2-3 ordfører og sekretærmøter Ett felles nordisk forbundsutvalgsmøte/seminar i Norge sommeren 2011 Åpne faglige seminar ved behov f eks erfaringsutveksling knyttet til GNA-nettverket 2-3 Faglige seminarer/ workshops som tar opp aktuelle problemstillinger med innspill i forhold til praksis Resultat Ordfører og sekretær gjennomført 02.03, 09.06, Forbundstutvalgsmøte gjennomført i Trondheim ihht plan Forslag til tema for seminar arrangert av Finland: - samarbeid mellom stat og kommune ved gjennomføring av felles prosjekter (organisering, finansiering og gjennomføring) - erfaringer fra nye roller/arbeidsdeling og arbeidsformer mellom stat og regioner Forslag til tema Forbundsutvalgsmøte i Molde, - Kontraktstyper, konkurransepreget dialog, erfaringer fra PPP, tildelingskriterier Forslag til felles seminar med temagruppe Kontraktstyper, sommer/høst Tema ikke avklart Forslag workshop erfaringer fra Sundvalsbroprosjet 2011 Ikke gjennomført som eget seminar men inngikk i Forbundsutvalgsmøtet Forsøkt gjennomørt men ikke nok deltakere som meldte seg. Inngikk i Forbundsutvalgsmøtet med en grundig orientering fra prosjektet

13 10. Slutvärdering av verksamheten under hela perioden

14 14 3. Kalender I kalendern antecknas planerade möten och seminarier samt eventuella andra konkreta händelser. Uppgifterna i kalendern utgör grundmaterial för upprätthållandet av kalendern på hemsidan. Rapporteringsspalten fylls i efter hand eller senast vid rapporteringen av verksamheten i övrigt.

15 15 Planlagda aktiviteter Ordfører- og sekretærmøte i Oslo Åpent seminar om alliansemodeller Helsinki Ordfører- og sekretærmøte i Helsinki Forbundsutvalgsmøte/seminar Ålborg Tidpunkt 8. oktober februar februar juni 2009 Genomförda aktiviteter Avholdt 8. oktober 2008 Avholdt Avholdt Avholdt Ordfører- og sekretærmøte høst Åpent seminar oppfølging av tema fra GNAnettverket, nøkkeltall 2-3 fagseminarer/workshops (se merknad må i tilfelle settes opp for 2010 og 2011, i 2012 realistisk 1 fagseminar) Avholdt oktober 2009 Utsatt til 2010 Seminar om Transportinfrastrukturenheten i avholdt i Sverige 7. oktober Forbundsutvalgsmøte/seminar i Stockholm Seminar erfaringer med forvaltningsreformen i Norge Forbundsutvalgsmøte/seminar i Norge, Molde Foreløpig tema: Kontraktstyper, konkurransepreget dialog, erfaringer fra PPP, tildelingskriterier Seminar nøkkeltall Planlegger seminar kompetanse samarbeid med temagruppe kompetanse sommeren 2010 sommer/høst 2011 høst Vår 2012 Vår/Høst 2011 Møtet avholdes på fergen mellom Sverige og Finland, juni 2010 Avholdt Gjennomført i Trondheim Seminaret gjennomføres som en forberedelse til Tema på kongressen 2012 Utgår: I samråd med Tore Hoven arrangeres det ikke eget seminar, men Organising og marked bidrar ved behov

Utskottens verksamhetsplaner och resultatuppföljning för perioden 7/2008-6/2012

Utskottens verksamhetsplaner och resultatuppföljning för perioden 7/2008-6/2012 1 Utskottens verksamhetsplaner och resultatuppföljning för perioden 7/2008-6/2012 0. Anvisningar 0.1 Allmänt Utgångspunkterna för utskottens verksamhetsplanering för perioden 7/2008-6/2012 är: verksamheten

Detaljer

Organisering og marked (utvalg 13 og 31) Virksomhetsplan

Organisering og marked (utvalg 13 og 31) Virksomhetsplan Organisering og marked (utvalg 13 og 31) Virksomhetsplan 2008 2012 Vision: Nordiskt vägforum - kompetens utan gränser Visionen innebär ett effektivt utvecklande och utnyttjande av kompetens på väg- och

Detaljer

Utskottens verksamhetsplaner och resultatuppföljning för perioden 7/2008-6/2012 Final revidert pr 15.november 2011

Utskottens verksamhetsplaner och resultatuppföljning för perioden 7/2008-6/2012 Final revidert pr 15.november 2011 1 Utskottens verksamhetsplaner och resultatuppföljning för perioden 7/2008-6/2012 Final- 15.11.2008- revidert pr 15.november 2011 0. Anvisningar 0.1 Allmänt Utgångspunkterna för utskottens verksamhetsplanering

Detaljer

Organisering og marked (utvalg 13 og 31) Virksomhetsplan

Organisering og marked (utvalg 13 og 31) Virksomhetsplan Organisering og marked (utvalg 13 og 31) Virksomhetsplan 2008 2012 Vision: Nordiskt vägforum - kompetens utan gränser Visionen innebär ett effektivt utvecklande och utnyttjande av kompetens på väg- och

Detaljer

Utskottens verksamhetsplaner och resultatuppföljning för perioden 7/2008-6/2012

Utskottens verksamhetsplaner och resultatuppföljning för perioden 7/2008-6/2012 Utskottens verksamhetsplaner och resultatuppföljning för perioden 7/2008-6/2012 0. Anvisningar 0.1 Allmänt Utgångspunkterna för utskottens verksamhetsplanering för perioden 7/2008-6/2012 är: verksamheten

Detaljer

Oppstartsmøte for ordførere og sekretærer Organisering og marked 2008 2012

Oppstartsmøte for ordførere og sekretærer Organisering og marked 2008 2012 Møtereferat 1 (5) 12.11.2008 Oppstartsmøte for ordførere og sekretærer Organisering og marked 2008 2012 Dato 08. oktober 2008, kl 1000-1530 Sted Bjørvika-prosjektet, Oslo Tilstede Matti Piispanen Vägförvaltningen

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

Nordisk vegforum. kompetanse uten grenser. STEIN i VEI 2017 Scandic Nidelven Trondheim, mars Greger Lyngedal Wian, Statens vegvesen Region nord

Nordisk vegforum. kompetanse uten grenser. STEIN i VEI 2017 Scandic Nidelven Trondheim, mars Greger Lyngedal Wian, Statens vegvesen Region nord Nordisk vegforum kompetanse uten grenser STEIN i VEI 2017 Scandic Nidelven Trondheim, 1.-3. mars Greger Lyngedal Wian, Statens vegvesen Region nord 1 Om Nordiskt vegforum Grunnlagt i Stockholm den 19 juni

Detaljer

NVF Organisering og marked

NVF Organisering og marked NVF 2008-2012 Organisering og marked Innspill Bjørn Erik Selnes Møte Helsinki 7. juni 2008 Premisser for nytt utvalg Sammenslått utvalg 13 og 31, sammenslåingen forankring noen føles seg nedlagt? Navn

Detaljer

Referat ordfører og sekretærmøte Organisering og marked

Referat ordfører og sekretærmøte Organisering og marked Møtereferat 1 (5) 03.02 2010 Referat ordfører og sekretærmøte Organisering og marked Dato 03.02 2010 Sted Vejdirektoratet, København Tilstede Matti Piispanen Vägförvaltningen Matti.Piispanen@tiehallinto.fi

Detaljer

NVFs visjon: Kompetans uten grenser

NVFs visjon: Kompetans uten grenser NVFs visjon: Kompetans uten grenser NVF skal fremme utviklingen innen veg-, vegtrafik- og vegtransportsektoren genom samarbeid mellom fagfolk i Danmark, Finland, Færøyene, Island, Norge og Sverige. Utskott

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

Rapportering av arbeidet i GNA - saksframlegg GD-møte veg Helsingfors 30. november 2007

Rapportering av arbeidet i GNA - saksframlegg GD-møte veg Helsingfors 30. november 2007 Side: 1 av 5 Rapportering av arbeidet i GNA - saksframlegg GD-møte veg Helsingfors 30. november 2007 Bakgrunn for GNA- prosjektet (Felles nordisk anleggsmarked) Prosjektet Gemensam Nordisk Anläggningsmarknad,

Detaljer

Prosjektplan vedtatt november Forbundsstyret er styringsgruppe. Sekretærgruppa er prosjektgruppe.

Prosjektplan vedtatt november Forbundsstyret er styringsgruppe. Sekretærgruppa er prosjektgruppe. Prosjektplan vedtatt november 2009. Forbundsstyret er styringsgruppe. Sekretærgruppa er prosjektgruppe. Involvering av utvalgsmedlemmer, avdelingsstyrer og medlemsorganisasjoner. Ingen ekstern bistand

Detaljer

Møtereferat: Sak nr.: Saker til behandling Ansvar Frist. 0 Agenda. 1. Konstituere utvalget. 2. Erfaringer fra forrige periode

Møtereferat: Sak nr.: Saker til behandling Ansvar Frist. 0 Agenda. 1. Konstituere utvalget. 2. Erfaringer fra forrige periode Møtereferat: Møte: Oppstartsmøte Tunnelutvalget Sted: Vegdirektoratet, Brynsengfaret 6 A Møtedato: 11.-12.10.2016 Referent: Trine Bye Sagen Antall sider inkl. denne: 7 Deltakere: Harald Buvik, Kjell Windelhed,

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

Att nordens ledande roll inom trafiksäkerhet stöds och utvecklas gjennom kartlegging av forskning og regelverk i de ulike nordiske landene.

Att nordens ledande roll inom trafiksäkerhet stöds och utvecklas gjennom kartlegging av forskning og regelverk i de ulike nordiske landene. PROJEKTBESKRIVNING TEMAGRUPP 3 - OSKYDDADE TRAFIKANTER PROJEKTMÅL Att utveckla de nordiska nätverken där ökad trafiksäkerhet är huvudintresset. Att lyfta fram den kunskap som är aktuell genom att mötas

Detaljer

Byggherreprosjektet, bransjekontakt

Byggherreprosjektet, bransjekontakt Bransje og kontaktmøte Vegdirektoratet 8. oktober 2004 Byggherreprosjektet, bransjekontakt Bjørn Erik Selnes -Kort oppsummering bransjekontakt -Nordisk prosjekt GNA (veg- og jernbane) -Effektivisering

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

2008-12. Ledende land: Norge. Stockholm 25.november 2010. Formann Even Myhre

2008-12. Ledende land: Norge. Stockholm 25.november 2010. Formann Even Myhre 1 NVF-ITS 2008-12 Formann Even Myhre Ledende land: Norge Status Stockholm 25.november 2010 2 ITS- Intelligente transportsystemer (og tjenester) Arbeidsområder: Anvendelse av ITS, og oppnådde effekter (tema:

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVF. Svensk avdelnings årsmöte 2015

NVF. Svensk avdelnings årsmöte 2015 NVF Svensk avdelnings årsmöte 2015 Dagens struktur Består af: Formand Terje Moe Gustavsen (NO) De nationale afdelingsformænd og - næstformænd Den nationale formand for udvalget Den nationale styrelse Består

Detaljer

Nordisk vegforum (NVF) Strategisk plan

Nordisk vegforum (NVF) Strategisk plan Nordisk vegforum (NVF) Strategisk plan 2012-2016 Innhold Forord 1. Visjon, formål og rolle 2. Organisasjon 3. Strategiske tema 4. Utvalgsstruktur og arbeidsområder 5. Arbeidsformer 6. Samarbeid med andre

Detaljer

VEGVESENETS OPPLEGG FOR BRANSJEKONTAKT

VEGVESENETS OPPLEGG FOR BRANSJEKONTAKT VEGVESENETS OPPLEGG FOR BRANSJEKONTAKT EVALUERINGS- OG OPPFØLGINGSMØTE TUNNELPRAKSIS 21. AUGUST 2008 BJØRN ERIK SELNES Samarbeidet med bransjen Vi står overfor store utfordringer som bare kan løses i et

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

Møte nr 2/08 i det norske utvalg Organisering og marked

Møte nr 2/08 i det norske utvalg Organisering og marked Møtereferat 1 (5) 10.11.2008 Møte nr 2/08 i det norske utvalg Organisering og marked 2008 2012 Dato 5.november 08 kl 0900-1400 Sted Vegdirektoratet Tilstede Paul Olaf Baraas Mesta Øyvind Bergset Maskinentrepenørenes

Detaljer

Fellesgrader i nordisk perspektiv. Trondheim, 6. mars 2014 Etelka Tamminen Dahl

Fellesgrader i nordisk perspektiv. Trondheim, 6. mars 2014 Etelka Tamminen Dahl Fellesgrader i nordisk perspektiv Trondheim, 6. mars 2014 Etelka Tamminen Dahl 60 år med et felles nordisk arbeidsmarked i 2014! Siden 1957 har vi hatt en avtale om opphevelse av passkontrollen ved internordiske

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

Referat ordfører og sekretærmøte Organisering og marked

Referat ordfører og sekretærmøte Organisering og marked Møtereferat 1 (5) 13.01.12 Referat ordfører og sekretærmøte Organisering og marked Dato 09.01. 2012 Sted Sas hotellet, Gøteborg Tilstede Matti Piispanen Trafikkverket Matti.Piispanen@ liikennevirasto.fi

Detaljer

GEMENSAM NORDISK ANLÄGGNINGSMARKNAD

GEMENSAM NORDISK ANLÄGGNINGSMARKNAD GEMENSAM NORDISK ANLÄGGNINGSMARKNAD Möjligheter till en bättre fungerande nordisk marknad inom anläggningsbranschen Møte med bestillergruppen ( GD-møte ) 28. februar 2006 GEMENSAM NORDISK ANLÄGGNINGSMARKNAD

Detaljer

Den nordiske modellen, finnes den?

Den nordiske modellen, finnes den? Den nordiske modellen, finnes den? Nøkkeltallseminar Nordisk vegforum organisering og marked Bjørn Erik Selnes Oslo, 20. april 2012 Nordisk regionalt samarbeid Den nordiske modellen Demokratisk og produktiv

Detaljer

Marit Due Langaas sekretær regnskapsfører (referent) Forfall: Kari Sandberg styremedlem

Marit Due Langaas sekretær regnskapsfører (referent) Forfall: Kari Sandberg styremedlem Den Norske Avdeling Dato: 26.11.2012 Møtereferat Styremøte 4-12 i NVF norsk avdeling Dato: 22. november 2012, kl. 1300-1500 Sted: Vegdirektoratet Tilstede: Terje Moe Gustavsen leder Liv Kari Hansteen nestleder

Detaljer

- med fokus på musikk- og kulturskolene

- med fokus på musikk- og kulturskolene - med fokus på musikk- og kulturskolene Hva er NUMU? Nordisk Union för Musikutbildare (NUMU) är en sammanslutning bestående av de tidigare organisationerna Nordisk Musikpedagogisk Union (NMPU) och Nordisk

Detaljer

POLICYGRUPPE FORSLAG TIL VISJON OG MANDAT AKTUELLE TILTAK UTKAST FOR DISKUSJON I MØTE 2. MARS 2009

POLICYGRUPPE FORSLAG TIL VISJON OG MANDAT AKTUELLE TILTAK UTKAST FOR DISKUSJON I MØTE 2. MARS 2009 POLICYGRUPPE FORSLAG TIL VISJON OG MANDAT AKTUELLE TILTAK UTKAST FOR DISKUSJON I MØTE 2. MARS 2009 Utgangspunkt Vegdirektørens oppsummering fra første møte: RIF s presentasjon godt innspill til visjon

Detaljer

NVF utvalg drift og vedlikehold

NVF utvalg drift og vedlikehold NVF utvalg drift og vedlikehold Møtereferat ordfører/sekretærmøte 3/2012 Gardermoen, 30. oktober 2012 kl 11-16 Deltakere Island Finland Sverige Danmark Norge Einar Pálson, Vegagerdin (leder) Anders Östergård,

Detaljer

Utvalg: VEGENS KONSTRUKSJON Norge. Leif Jørgen Bakløkk, Helge Mork, Per Otto Aursand, Tore Slyngstad, Bjørn Greger, Rolf Johansen, Geir Berntsen

Utvalg: VEGENS KONSTRUKSJON Norge. Leif Jørgen Bakløkk, Helge Mork, Per Otto Aursand, Tore Slyngstad, Bjørn Greger, Rolf Johansen, Geir Berntsen Utvalg: VEGENS KONSTRUKSJON Norge Dato: 01.10.2008 Møtereferat Sted: Gardermoen Dato: 22. sept. 2008 Tid: 10:00-14:45 Møteleder: Referent: Deltakere: Forfall: Referat sendes til: Saksliste: Rolf Johansen

Detaljer

Tunnlar. Agenda for møtet. Arbetsgrupp 3 (Drift och underhåll) Protokoll möte 1 Dag 1: 2013-04-25 Dag 2: 2013-04-26

Tunnlar. Agenda for møtet. Arbetsgrupp 3 (Drift och underhåll) Protokoll möte 1 Dag 1: 2013-04-25 Dag 2: 2013-04-26 Tunnlar Arbetsgrupp 3 (Drift och underhåll) Protokoll möte 1 Tid: Torsdag den 25/4 kl. 10:00 - Fredag den 26/4 kl. 12:00 Plats: Stockholm (Rica Hotel Stockholm) Närvarande: Arild Petter Søvik (Statens

Detaljer

MidtSkandia. Mitt Skandia c/o MittSkandia tel: Tärnaby fax:

MidtSkandia. Mitt Skandia c/o MittSkandia tel: Tärnaby fax: MidtSkandia MidtSkandida är ett gränsorgan som jobbar för att ta bort gränshinder och bidra till gemensamma utvecklingsprojekt till nytta både i västerbotten och Nordland, med fokus på Helgeland MidtSkandia

Detaljer

nvf-its REFERAT 1 (5) REFERAT FORMANN OG SEKRETÆRMØTE 14. april 2010

nvf-its REFERAT 1 (5) REFERAT FORMANN OG SEKRETÆRMØTE 14. april 2010 nvf-its REFERAT 1 (5) REFERAT FORMANN OG SEKRETÆRMØTE 14. april 2010 STED: TID: Oslo, Thon Hotel Opera 14. april 2010, kl.1300-1700 TIL STEDE: Norge: Myhre (F), Kjersti Leiren Boag (S), Torbjørn Haugen

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

MidtSkandia. Mitt Skandia c/o MittSkandia tel: Tärnaby fax:

MidtSkandia. Mitt Skandia c/o MittSkandia tel: Tärnaby fax: MidtSkandida är ett gränsorgan som jobbar för att ta bort gränshinder och bidra till gemensamma utvecklingsprojekt till nytta både i västerbotten och Nordland, med fokus på Helgeland er et grenseorgan

Detaljer

Policygruppe for bransjekontakt. Nye gjennomføringsmodeller

Policygruppe for bransjekontakt. Nye gjennomføringsmodeller Etikk og holdninger Policygruppe for bransjekontakt Kontraktstyper og samarbeidsformer Forutsigbarhet og kapasitet Omdømmemåling Felles opplæring Opplegg for systematisk samarbeid Nye gjennomføringsmodeller

Detaljer

Den nordiske modellen, finnes den? Et overblikk

Den nordiske modellen, finnes den? Et overblikk Den nordiske modellen, finnes den? Et overblikk Via Nordica 2012 Sesjon 3-3 Bjørn Erik Selnes Reykjavik, 12. juni 2012 Nordisk regionalt samarbeid Den nordiske modellen Demokratisk og produktiv (?) Nærhet

Detaljer

Policygruppe for bransjekontakt 6. mars 2012

Policygruppe for bransjekontakt 6. mars 2012 Policygruppe for bransjekontakt 6. mars 2012 STATUS PIORITERTE TILTAK Bjørn Erik Selnes Etikk og holdninger Policygruppe for bransjekontakt Kontraktstyper og samarbeidsformer Forutsigbarhet og kapasitet

Detaljer

Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen

Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling for fag- og yrkesopplæring Notat Dato: 18.03.2015 Saksnummer: 2014/2309 Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen 1. Bakgrunn Et konkret forslag til organisering

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

MidtSkandia. Helgeland. Helgeland.

MidtSkandia. Helgeland. Helgeland. MidtSkandia MidtSkandia är ett gränsorgan som jobbar för att undanröja gränshinder mellan Nordland och Västerbotten och bidrar till gemensamma utvecklingsprojekt i både Västerbotten och Nordland, speciellt

Detaljer

Policygruppe for bransjekontakt

Policygruppe for bransjekontakt Policygruppe for bransjekontakt BAKGRUNN OG STATUS november 2013 Bjørn Erik Selnes Visjon og mandat Ambisiøs målsetting Forpliktende samarbeid Markant og målbar forbedring Har etablert en samarbeidsplattform

Detaljer

2.4.C Rapportering fra det felles nordiske SIK-prosjektet som behandler problemstillingen. Nordisk Vegoppmerkingskonferanse 2014 Morten Hafting

2.4.C Rapportering fra det felles nordiske SIK-prosjektet som behandler problemstillingen. Nordisk Vegoppmerkingskonferanse 2014 Morten Hafting 2.4.C Rapportering fra det felles nordiske SIK-prosjektet som behandler problemstillingen Nordisk Vegoppmerkingskonferanse 2014 Morten Hafting Noen stikkord SIK litt generelt om prosjektet SIK delprosjekt/pilot

Detaljer

Nordisk driftssjefsmøte

Nordisk driftssjefsmøte Nordisk driftssjefsmøte Supplerende informasjon Norge Bjørn Erik Selnes Aktuelle tema Stor omsetningsøkning 37 mrd 2011 Fokus drift og vedlikehold, forfall Fokus planleggingsprosessen Forvaltningsreformen

Detaljer

Innstilling: at EK-K godkjenner protokollen fra EK-K 1/2006 sammen med protokollen fra EK-K 2/2006 på neste møte den 4. mai i Oslo.

Innstilling: at EK-K godkjenner protokollen fra EK-K 1/2006 sammen med protokollen fra EK-K 2/2006 på neste møte den 4. mai i Oslo. NOTAT Nordisk Ministerråd Til EK-K Kopi Fra Sekretariatet Emne EK-K Møte 2/2006 den 6. mars 2006 kl. 13.00 på Lysebu, Oslo Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0201

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

Videre arbeid - utviklingsprosjekt veg og bane (?)

Videre arbeid - utviklingsprosjekt veg og bane (?) Videre arbeid - utviklingsprosjekt veg og bane (?) Policygruppe bransjekontakt 31. Januar 2014 Bjørn Erik Selnes Visjon og mandat policygruppe Utgangspunktet for gruppas arbeid er å skape forutsetninger

Detaljer

- i Sel kommune TIDLIG INNSATS

- i Sel kommune TIDLIG INNSATS Samarbeidsmøterretningslinjer og organisering - i Sel kommune TIDLIG INNSATS Innholdsfortegnelse 1 Retningslinjer og organisering av samarbeidsmøter rundt barn/unge og foreldre.... 1 1.1 Retningslinjer

Detaljer

NVF - STRATEGISK PLANLEGGING TESTAMENTE APRIL 2016 NVF STRATEGISK PLANLEGGING TESTAMENTE

NVF - STRATEGISK PLANLEGGING TESTAMENTE APRIL 2016 NVF STRATEGISK PLANLEGGING TESTAMENTE TESTAMENTE 2012-2016 1 APRIL 2016 NVF STRATEGISK PLANLEGGING TESTAMENTE 2012-2016 2 TESTAMENTE 2012-2016 INNHOLD 1 Innledning 3 2 Møter 5 2.1 Seminarer 5 2.2 Nordiske utvalgsmøter 6 2.3 Nasjonale utvalgsmøter

Detaljer

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen Öresund-Kattegat-Skagerrak-programområdet Kattegat- Skagerrak Delprogram Kattegat-Skagerrak Delprogram Öresund Angränsande områden

Detaljer

Kongressen Kongressgruppen har arbeidet, og flere avklaringer er nå gjort. Program skal foreligge i juni 2015:

Kongressen Kongressgruppen har arbeidet, og flere avklaringer er nå gjort. Program skal foreligge i juni 2015: Dagsorden Åpning Åpning Asbjørn Johnsen Referat fra møte 6 i Gøteborg Kongressen Kongressgruppen har arbeidet, og flere avklaringer er nå gjort. Program skal foreligge i juni 2015: a. Sponsorer? b. Hva

Detaljer

Fylkeskommunene Jernbaneverket Statens Vegvesen Viktig premissgiver og aktør

Fylkeskommunene Jernbaneverket Statens Vegvesen Viktig premissgiver og aktør Bakgrunn Fylkeskommunene Jernbaneverket Statens Vegvesen Samlet virksomhet betydelig del av anleggsmarkedet Viktig premissgiver og aktør Etablering av policygruppe - grunnlag Gruppa skal bidra til å utforme

Detaljer

Integrering av mennesker med psykiske problemer

Integrering av mennesker med psykiske problemer EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Integrering av mennesker med psykiske problemer Prosjekt i EU-programmet Interreg Sverige - Norge 2007 2013 Tronheim 23.03.09 http://www2.tisip.no/integrering/

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

Referat møte i NORDREDs kontaktgruppe 4. 5.april 2011 - Molde

Referat møte i NORDREDs kontaktgruppe 4. 5.april 2011 - Molde Referat møte i NORDREDs kontaktgruppe 4. 5.april 2011 - Molde Til stede: Bo Andersson, Åsa Kyrk Gere, Monica Rhodiner, Johan Gert, Per Firring Jensen, Gudrun Johannesdottir, Tiina Peltola-Lampi, Thomas

Detaljer

Samfunnsinnovasjon på tvers av nivåer og sektorer

Samfunnsinnovasjon på tvers av nivåer og sektorer Samfunnsinnovasjon på tvers av nivåer og sektorer Seniorforsker Åge Mariussen, Nordlandsforskning Smart spesialiserings-skolen i Nordland 3. samling Nordland kultursenter, Bodø, 2017-11-14 (1) Samfunnsinnovasjon

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Alfons og Albert Ett delprojekt inom Interreg IIIA-projektet Ord utan gränser 2004-2006

Alfons og Albert Ett delprojekt inom Interreg IIIA-projektet Ord utan gränser 2004-2006 Alfons og Albert Ett delprojekt inom Interreg IIIA-projektet Ord utan gränser 2004-2006 Bakgrund Gode leseferdigheter er viktigere enn noensinne. Høytlesning og språkleker i førskolealderen er viktige

Detaljer

Etablering av kommunenettverk 29. januar 2008

Etablering av kommunenettverk 29. januar 2008 Etablering av kommunenettverk 29. januar 2008 Hensikten med å danne et kommunenettverk Presentasjon av de ulike deltakerne og det psykiske helsearbeidet i kommunen. Hvordan skal nettverket fungere og hvordan

Detaljer

Referat fra utvalgsmøte 02/2015

Referat fra utvalgsmøte 02/2015 NVF-utvalg Utforming av veger og gater Referat fra utvalgsmøte 02/2015 Tid: Tirsdag 15. september kl. 18:00 onsdag 16. september kl. 17:30 Sted: Lofoten Til stede: Edel Austlid Kristin Kråkenes Tor Arne

Detaljer

Kjell Vaagen. Sandnessjøen, MittSkandia 28 mai 2015

Kjell Vaagen. Sandnessjøen, MittSkandia 28 mai 2015 Kjell Vaagen Sandnessjøen, MittSkandia 28 mai 2015 Om Nordiska ministerrådets gränshinderarbete Gränshinderarbetet är ett av de viktigaste nordiska samarbetsområdena. Arbetet drivs av Gränshinderrådet

Detaljer

Dr. Per-Edvin Persson Direktör, Heureka, Finlands vetenskapscenter, Vanda, Finland

Dr. Per-Edvin Persson Direktör, Heureka, Finlands vetenskapscenter, Vanda, Finland Dr. Per-Edvin Persson Direktör, Heureka, Finlands vetenskapscenter, Vanda, Finland Evalueringen av Norges vitensenter i sammandrag Vitensenterkonferensen, Oslo, 11.11.2009 De regionale vitensentrene i

Detaljer

Neste Guvernør Heidie Ringsby, Helgeroveien 202, 3294 Stavern Tlf: INVITASJON

Neste Guvernør Heidie Ringsby, Helgeroveien 202, 3294 Stavern Tlf: INVITASJON District Norden Org. nr: 983 757 189 MOTIVASJON/PLANLEGGINGSKONFERANSE 2017 www.kiwanis.no Neste Guvernør Heidie Ringsby, Helgeroveien 202, 3294 Stavern nesteguvernor@kiwanis.no Tlf:+47 940 02 020 Vi har

Detaljer

Vedtekter for Ungdommens Nordiske Råd

Vedtekter for Ungdommens Nordiske Råd Vedtekter for Ungdommens Nordiske Råd Vedtatt i Helsingfors 26.10.2002 Revidert i Oslo 26.10.2003 Revidert i Stockholm 31.10.2004 Revidert i Reykjavik 23.10.2005 Revidert i Oslo 28.10.2007 Revidert i Helsingfors

Detaljer

Kundeorientering i de nordiske vegforvaltningene

Kundeorientering i de nordiske vegforvaltningene Utvalg 21 Transportplanlegging Artikkel fra seminar i Norge september 2005 - Toril Presttun Kundeorientering i de nordiske vegforvaltningene Nvf 21 har gjennomført et seminar om kundeorientering i de nordiske

Detaljer

Mobilitets och residensprogrammet de tre första modulerna

Mobilitets och residensprogrammet de tre första modulerna NOTAT Nordisk Ministerråd Til EK-K Kopi Fra Sekretariatet Emne EK-K Møte 4/2006 den 30. mai 2006 kl. 10-14 i København Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0201 www.norden.org

Detaljer

Brukerinvolverte Innovasjonsprosesser og offentlige anskaffelser. Mulig? Nokios 2016

Brukerinvolverte Innovasjonsprosesser og offentlige anskaffelser. Mulig? Nokios 2016 Brukerinvolverte Innovasjonsprosesser og offentlige anskaffelser. Mulig? Nokios 2016 1 Nasjonalt program for leverandørutvikling Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser 2 500 mrd pr år Offentlig

Detaljer

Status prioriterte tiltak policygruppe, andre initiativ

Status prioriterte tiltak policygruppe, andre initiativ Status prioriterte tiltak policygruppe, andre initiativ Bjørn Erik Selnes 23. Oktober 2012 Etikk og holdninger Policygruppe for bransjekontakt Kontraktstyper og samarbeidsformer Forutsigbarhet og kapasitet

Detaljer

Social integrering av människor med psykiska problem

Social integrering av människor med psykiska problem 0 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden DIARIENUMMER: N30441-158-08 Social integrering av människor med psykiska problem Lägesrapport Pr. 31.12.09 1 INNHOLDSFORTEGNELSE VERKSAMHETS

Detaljer

Prosjekt vinterdrift. Bård Nonstad, Statens vegvesen

Prosjekt vinterdrift. Bård Nonstad, Statens vegvesen Prosjekt vinterdrift Bård Nonstad, Statens vegvesen Innhold Medlemmer Møteplan Prosjektmål Nordisk gruppe for vintertjenste Medlemmer SVERIGE (3) FINLAND (4) ISLAND (2) NORGE (7) DANMARK (6) Patrik Lidström

Detaljer

Referat fra styremøte ROR 24. august 2018

Referat fra styremøte ROR 24. august 2018 Referat fra styremøte ROR 24. august 2018 Sted: Molde rådhus Dato: 24. august 2018 Tid: Kl 08:30-12:00 Deltakere: Fravær: Torgeir Dahl, Tove Henøen, Bernhard Riksfjord, Tone Roaldsnes og Alf Reistad Toril

Detaljer

HANDLINGSPLAN NSF/FFD INNSATSOMRÅDE:

HANDLINGSPLAN NSF/FFD INNSATSOMRÅDE: 1 HANDLINGSPLAN 2012-2014 NSF/FFD INNSATSOMRÅDE: En sterk og tydelig faggruppe Prioriterte arbeidsområder 2012-2014: - Rekruttere og beholde medlemmer - Fylkeskontakt og vararepresentant i alle fylker

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

Via Nordica 2016 - Utvalgenes dag - Konkretisering av bestilling til utvalgene

Via Nordica 2016 - Utvalgenes dag - Konkretisering av bestilling til utvalgene Til: NVFs utvalg Fra: ViaNordica 2016 prosjektgruppe 19.02.2015 Via Nordica 2016 - Utvalgenes dag - Konkretisering av bestilling til utvalgene Basert på mål om økt samarbeid mellom utvalgene, samt innspill

Detaljer

Nye entrepriseformer - dialogbaserte.

Nye entrepriseformer - dialogbaserte. Brukonferansen 2013, 4. 5. november Nye entrepriseformer - dialogbaserte. Jan Eirik Henning Byggherreseksjonen Veg- og transportavdelingen, Vegdirektoratet Si noe om Generelt - byggherrestrategi Konkurransepreget

Detaljer

Bilag 2: Oppdragstakers spesifikasjon av oppdraget. Prosjektbeskrivelse: Personer med funksjonsnedsettelse med samisk bakgrunn

Bilag 2: Oppdragstakers spesifikasjon av oppdraget. Prosjektbeskrivelse: Personer med funksjonsnedsettelse med samisk bakgrunn Bilag 2: Oppdragstakers spesifikasjon av oppdraget Prosjektbeskrivelse: Personer med funksjonsnedsettelse med samisk bakgrunn 1 1. SAMMENDRAG Etter avtale med Bufdir i Norge har Nordens Välfärdscenter

Detaljer

Invitasjon til markedsdialog om nytt museumsbygg på Løkken Verk

Invitasjon til markedsdialog om nytt museumsbygg på Løkken Verk Invitasjon til markedsdialog om nytt museumsbygg på Løkken Verk Museene i Sør-Trøndelag skal bygge nytt verksted, vognhall og adm./besøksbygg for Orkla Industrimuseum. Bygget er under prosjektering og

Detaljer

Rullering av Regional plan for opplevelsesnæringene (17)

Rullering av Regional plan for opplevelsesnæringene (17) Saknr. 13/4327-7 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Rullering av Regional plan for opplevelsesnæringene 2012-2014 (17) Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkestinget vedtar

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

Oppdragsbrev 2017: HOD og Helse Nord RHF

Oppdragsbrev 2017: HOD og Helse Nord RHF SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Oppdragsbrev 2017: HOD og Helse Nord RHF Saksnummer 4/2017 Avsender Senterleder Møtedato 23.03.2017 Bakgrunn for saken Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE), underlagt Helse

Detaljer

GNA fase 3. Felles krav innen helse, miljø og sikkerhet HMS: Utviklingsplan 2008-2012 Mars 2008 Revidert mai 2008

GNA fase 3. Felles krav innen helse, miljø og sikkerhet HMS: Utviklingsplan 2008-2012 Mars 2008 Revidert mai 2008 GNA fase 3 HMS: Utviklingsplan 2008-2012 Mars 2008 Revidert mai 2008 Forord Prosjektet er et delprosjekt i det nordiske prosjektet Gemensam nordisk anläggningsmarknad GNA initiert av Nordisk ministerråd

Detaljer

Social integrering av människor med psykiska problem

Social integrering av människor med psykiska problem 0 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden DIARIENUMMER: N30441 158 08 Social integrering av människor med psykiska problem Lägesrapport Pr. 31.03.09 1 INNHOLDSFORTEGNELSE VERKSAMHETS

Detaljer

Velkommen til BA-Nettverket. Vegmodell LandXML 16. juni 2009

Velkommen til BA-Nettverket. Vegmodell LandXML 16. juni 2009 Velkommen til BA-Nettverket Vegmodell LandXML 16. juni 2009 Agenda før lunsj 10.00 Velkommen, kaffe og prat 10.30 En kort presentasjon av Powel, Håkon Veland 10.45 Samarbeidsform og forslag til organisering.

Detaljer

Beslutningsreferat. 1/09 Godkännande av dagordningen. 2/09 Information från Generalsekreteraren. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. 1/09 Godkännande av dagordningen. 2/09 Information från Generalsekreteraren. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Ministerrådet for jämställdhet, MR-JÄM Mødetid 5. november 2009 Mødested Reykjavik, Island Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org

Detaljer

Kopi til: Marit Due Langaas, Knut Grefstad, ledere og sekretærer i Utvalg 32 i de andre NVF landene,

Kopi til: Marit Due Langaas, Knut Grefstad, ledere og sekretærer i Utvalg 32 i de andre NVF landene, Møtereferat Møte: Utvalg for Bruer Tid Tirsdag, 13. april 2010, Møte: kl. 18.00 til 20.00 Sted SAS Radisson Bryggen, Bergen Møteleder: Referent: Tilstede: Morten Wright Hansen Olav Lahus Kurt Arild Solaas

Detaljer