Prospekt. Bankia Bank ASA. (Org.nr ) Totalt emisjonsbeløp fra NOK ,- inntil NOK ,-.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prospekt. Bankia Bank ASA. (Org.nr. 983 521 592) Totalt emisjonsbeløp fra NOK 23.000,- inntil NOK 2.729.939,-."

Transkript

1 Prospekt Bankia Bank ASA (Org.nr ) Offentlig emisjon av minimum aksjer og maksimum aksjer hver pålydende NOK 10,- til tegningskurs NOK 23,- per aksje, med fortrinnsrett for Aksjonærer og Konvertibeleiere pr. 14. juni 2002 Totalt emisjonsbeløp fra NOK ,- inntil NOK ,-. Tegningsperiode f.o.m. 19. juni 2002 t.o.m. 3. juli Tilrettelagt av: 17. juni 2002

2 Meddelelse Dette prospektet er utarbeidet i forbindelse med tilbud om tegning av minimum og maksimum aksjer i Bankia Bank ASA, hver pålydende NOK 10,-, til tegningskurs NOK 23,- per aksje. Tilbudet er rettet mot allmennheten, men Bankias Aksjonærer og Konvertibeleiere har fortrinnsrett til de nye aksjene i overensstemmelse med prinsippene i allmennaksjeloven Adgangen til å distribuere dette prospektet og invitere til tegning er begrenset i visse land. Personer som mottar dette prospektet må orientere seg om slike begrensninger og er forpliktet til å respektere disse. Aksjene som gjøres tilgjengelig i denne emisjonen verken kan eller vil bli markedsført i jurisdiksjoner der dette er ulovlig eller medfører krav til registrering eller godkjennelse. Aksjene som tilbys for tegning har ikke og vil ikke bli registrert i henhold til U.S. Securities Act of Aksjene skal ikke tilbys, tegnes eller leveres innenfor USA eller til U.S. persons. Restriksjoner gjelder også i forhold til tilbud og tegning av aksjer i Storbritannia, jf. Financial Services Act 1986 og Companies Act Ingen andre enn de som er beskrevet i prospektet er gitt tillatelse til å gi informasjon eller andre opplysninger vedrørende nærværende prospekt eller om forhold omtalt i prospektet. Dersom noen likevel gir slik informasjon, må disse anses som uberettiget til dette. Dette prospektet representerer ikke et tilbud om å tegne eller å kjøpe verdipapirer utover de aksjer som blir tilbudt for tegning gjennom dette prospektet. Det er heller ikke et tilbud om å tegne aksjer dersom dette blir gjort av noen som ikke er berettiget til formidling av slik tegning. Prospektet er ajourført frem til den dato som fremgår av prospektets forside. Det tas således forbehold om at forhold vedrørende Bankia Bank ASA og/eller dets aksjer inntruffet etter denne dato kan ha betydning for vurderingen av Selskapet og/eller dets aksjer. Dersom det inntrer slike forhold, vil dette bli offentliggjort i samsvar med Verdipapirhandelloven. Alle regnskaper i Bankia Bank ASA er utarbeidet i henhold til god regnskapsskikk i Norge dersom ikke annet er angitt. Hvor ikke annet er angitt i Prospektet, er Selskapets ledelse eller styre kildehenvisning. Eventuelle tvister vedrørende dette prospektet er underlagt norsk lov og skal underlegges norske domstolers eksklusive domsmyndighet. Prospektet er kun utarbeidet i norsk versjon. Investeringer i aksjer vil alltid kunne være forbundet med risiko da kursen på aksjene kan være utsatt for kurssvingninger bl.a. som følge av selskapsspesifikke forhold eller forhold i kapitalmarkedet. 1

3 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner og ordliste Ansvarsforhold Sammendrag Emisjonstekniske data Beskrivelse av Bankia Bank Organisasjon, styre og ledelse Aksjekapital og aksjonærforhold Markedet Finansiell informasjon Risikoforhold Skattemessige forhold Rammevilkår for forretningsbanker Vedlegg Vedlegg 1: Årsregnskap for V1 Vedlegg 2: Kvartalsrapport for 1.kvartal V17 Vedlegg 3: Tegningsblankett...V21 2

4 1. Definisjoner og ordliste 1.1 Definisjoner Aksjeloven... Lov av 4. juni 1976 nr. 59 om aksjeselskaper. Allmennaksjeloven... Lov av 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper. Arbeidsmiljøloven... Lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø. Aksjonærene... De registrerte aksjonærer i Bankia pr.14. juni Banken... Bankia Bank ASA. Bankia... Bankia Bank ASA. Banksikringsloven... Lov av 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner. Finansieringsvirksomhetsloven... Lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner. Foretaksregisteret... Register for opplysninger om registreringspliktige og - berettigede norske og utenlandske foretak i Norge. Forretningsbankloven... Lov av 2. mai 1961 om forretningsbanker. Kontofører... DnB Verdipapirservice. Konvertibelt Lån... 10% Bankia Bank ansvarlig konvertibelt obligasjonslån 2001/2011 på totalt NOK 20 millioner, med innløsningsrett for låntager, ISIN NO , hver obligasjon med pålydende verdi NOK Konvertibeleierne... Innehaverne av Konvertible Obligasjoner i Bankia Bank i henhold til det Konvertible Lånet. Konvertible Obligasjoner utstedte Bankia Bank obligasjoner, hver pålydende NOK utstedt i et ansvarlig konvertibelt obligasjonslån 2001/2011. Ved konvertering av de Konvertible obligasjonene vil det bli utstedt inntil nye aksjer i Banken. Tegningskurs er NOK 32. Se Konvertibelt Lån. NOK... Norske kroner. Emisjon 1... Den rettede emisjon besluttet 23. april 2002 der utvalgte investorer tegnet til sammen nye aksjer i Bankia til NOK 23 per aksje for til sammen NOK Emisjon 2... Den rettede emisjon besluttet 4. juni 2002 der utvalgte investorer tegnet til sammen nye aksjer i Bankia for NOK 23,- per aksje, til sammen NOK ,-. Emisjon 3/Kapitalforhøyelsen... Emisjon av inntil nye aksjer i Bankia, for NOK 23,- per aksje, rettet mot allmennheten, med fortrinnsrett for Aksjeeierne og Konvertibeleierne, og som dette Prospektet gjelder. Prospektet... Dette prospekt datert 17. juni 2002 utarbeidet i forbindelse med Emisjon 3 (Kapitalforhøyelsen). Selskapet... Bankia Bank ASA. Styret... Styret i Bankia Bank ASA. Tillitsmann... Norsk Tillitsmann AS. Verdipapirhandelloven... Lov av 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel. VPS... Verdipapirsentralen, register for vedlikehold av aksjonærregister for (allmenn-)aksjeselskaper. 3

5 1.2 Forkortelser, ord og uttrykk Bannerannonser... Annonsetype på Internett. BAX... BankAxept, system for betalingsformidling. BBS... Bankenes Betalingssentral. EFTPOS... Electronic Funds Transfer at Point of Sale; system for elektroniske betalinger på brukerstedet. IN-teknologi... Intelligent nettverksteknologi. Internettbanker... Banker som betjener sine klienter via Internett uten filialer. Revolverende kreditt... Kreditt som ikke forfaller i sin helhet men som kan holdes utestående en videre periode. 4

6 2. Ansvarsforhold 2.1 Styret i Bankia Bank ASA Dette Prospektet er utarbeidet i forbindelse med offentlig tilbud om tegning av inntil aksjer. Styret i Bankia Bank ASA bekrefter at opplysningene i Prospektet så langt de har kjennskap til er korrekte, og at Prospektet ikke utelater noe som kan gjøre dets innhold misvisende. Markedsutvikling og fremtidsutsikter er vurdert etter beste skjønn. Oslo, 14. juni 2002 Styret i Bankia Bank ASA Bjørn Elvestad (styreleder) Trym Skeie Christina Åhlander Svein Vier Simensen Tom O. Collett Eirik Holtedahl Henning Øglænd 2.2 Finansiell rådgiver Aksjekapitalforhøyelsen i Bankia Bank ASA er tilrettelagt av Pareto Securities ASA, på oppdrag av og i samarbeid med, styret og ledelsen i Bankia Bank ASA. Prospektet er utarbeidet på bakgrunn av tilgjengelig informasjon, herunder årsrapporter, generalforsamlingsprotokoller, produktbeskrivelser og supplerende informasjon fra Bankia Bank ASA. Pareto Securities har bestrebet seg på å gi et fullstendig og korrekt bilde av Bankia Bank i forbindelse med den forestående aksjekapitalforhøyelsen, men kan ikke påta seg noe juridisk og/eller økonomisk ansvar for fullstendigheten og/eller riktigheten av Prospektets innhold. Selskapets styre og daglig leder har avgitt en fullstendighetserklæring vedrørende opplysninger og dokumenter mottatt. I tillegg har PricewaterhouseCoopers gjennomført en begrenset due diligence av selskapet. Slik erklæring er inntatt som vedlegg 2 i dette Prospektet Det vises for øvrig til de inntatte erklæringer fra selskapets styre, daglig leder og selskapets juridiske rådgiver. Pr. 14. juni 2002, eide Pareto Securities og/eller dets ansatte henholdsvis og 0 aksjer samt 50 og 215 konvertible obligasjoner i Bankia Bank ASA. Oslo, 14. juni 2002 Pareto Securities ASA 5

7 2.3 Juridisk rådgiver Vi har gjennomgått og kontrollert opplysningene om juridiske forhold i kapittel 3.2 og 4 "Emisjonstekniske data", kapittel 7 "Aksjekapital og aksjonærforhold", og kapittel 11 "Skattemessige forhold" og kapittel 12 "Rammevilkår for forretningsbanker" i Prospektet. Basert på samtaler med ledelsen i Bankia Bank ASA og den dokumentasjon som er gjort tilgjengelig for oss, gir Prospektet etter vårt skjønn en balansert og dekkende fremstilling av de i nevnte kapitler beskrevne juridiske forhold. Vi bekrefter at kapitalforhøyelsen er gyldig besluttet av kompetent selskapsorgan. Oslo, 14. juni 2002 Wikborg, Rein & Co. 6

8 3. Sammendrag 3.1 Virksomhetsbeskrivelse Bankia Bank har sitt kontor i Kronprinsens gate i Oslo og for tiden 13 ansatte. Bankens hovedprodukter pr. i dag er et internasjonalt kredittkort og en sparekonto rettet mot privatmarkedet. De viktigste funksjonene er foruten administrasjon salg, markedsføring og forretningsutvikling, driftsstøtte og alliansestyring, kredittvurdering, finans og IT-drift samt økonomi og regnskap. Bankia Bank kjøper i stor grad kapital- og arbeidsintensive tjenester i markedet. Man har inngått allianser med veletablerte aktører med utprøvd teknologi og driftsopplegg. For å begrense løpende risiko og sørge for tilfredsstillende styring og kontroll av virksomheten, har Bankia etablert rutiner og retningslinjer for alle driftsrelaterte sider av banken i henhold til lov og forskrifter. 3.2 Emisjonstekniske data Prospektet er utarbeidet i forbindelse med Emisjon 3, som er en forhøyelse av aksjekapitalen i Bankia med minimum NOK ,- og maksimum NOK ,-, ved nytegning av minimum og maksimum aksjer, hver pålydende NOK 10,-, til tegningskurs NOK 23,- per aksje. Kapitalforhøyelsen er besluttet av Styret den 14. juni 2002, i medhold av styrefullmakt tildelt i ordinær generalforsamling De nye aksjene tilbys allmennheten, men Aksjonærer og Konvertibeleiere i Bankia per 14. juni 2002 har fortrinnsrett til de nye aksjene i samsvar med prinsippene i allmennaksjeloven Det er også adgang til at nye eller andre aksjonærer kan tegne for aksjer. Tegning av aksjer må skje ved utfylling og undertegning av særskilt tegningsformular (tegningsblankett) som er inntatt i Prospektet, jf vedlegg 3. Korrekt utfylt tegningsblanket må være innlevert til Bankia Bank ASA innen utløpet av tegningsfristen 3. juli Oversikt emisjonstekniske data for Emisjon 3. Emisjonsstørrelse... : Minimum NOK og maksimum NOK ,-. Pålydende... : NOK 10,- Tegningskurs... : NOK 23,- Tegningsperiode... : Fra og med 19. juni 2002 til og med 3. juli 2002 klokken 16:00. Tildeling... : Tildeling vil skje i styremøte 4. juli Beskjed om tildeling (tildelingsbrev) vil bli sendt ut ca. 4. juli Ved overtegning vil Aksjonærene og Konvertibeleierne få tildelt et antall aksjer som tilsvarer deres forholdsmessige eierandel i Bankia på beslutningstidspunktet for Kapitalforhøyelsen. Som "eierandel" regnes i denne sammenheng både aksjer og det antall aksjer Konvertibeleierne har rett til ved konvertering av obligasjoner i henhold til det Konvertible Lånet. Betaling... : Betaling for de tildelte aksjer skal skje innen 12. juli 2002 til den kontoen som blir opplyst på tildelingsbrevet. VPS... : Selskapets aksjer er registrert i VPS. De nye aksjene vil bli registrert i VPS når kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. Omsettelighet... : Aksjene vil være fritt omsettelige, men søkes foreløpig ikke notert på Oslo Børs. Aksjeeiernes og Konvertibeleiernes rett til å tegne aksjer i Emisjon 3 er ikke omsettelig. 7

9 3.3 Finansielle hovedtall for Bankia Bank ASA Finansielle hovedtall følger av Bankias årsregnskap for 2001 med resultatregnskap og balanse pr samt 1.kvartalstall 2002, som utgjør henholdsvis Vedlegg 1 og 2 til prospektet Resultatregnskap Driftsperiode (NOK 1.000) kv Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto verdiendring og gev./tap på valuta/verdipapirer Lønn og generelle administrasjonskostnader Andre driftskostnader Tap på utlån, garantier mv Resultat før skatt Skatt/skattefordel på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt Balanse Driftsperiode (NOK 1.000) Sum netto utlån til og fordringer på kunder Sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer Aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbet. ikke pål. kostnader og opptj. ikke mott. innt Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Avsetning på påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Aksjekapital Overkursfond Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital

10 3.4 Risiko Ulike konkurransemessige, strategiske, operasjonelle og finansielle risikofaktorer for Bankia Banks virksomhet kan identifiseres. Dersom én eller flere av disse faktorene skulle gjøre seg gjeldende kan det ha en betydelig ugunstig effekt på selskapets virksomhet, resultater eller økonomiske stilling. Bankia Bank vil i denne omgang ikke søke børsnotering, noe som kan representere begrensning på investorenes likviditet ved en investering i selskapet. En nærmere beskrivelse av risikoforholdene følger i kapittel 10. 9

11 4. Emisjonstekniske data 4.1 Innledning I styremøte 23. april 2002 besluttet Styret å forhøye aksjekapitalen i Bankia med NOK ,- ved nytegning av ,- aksjer, hver pålydende NOK 10,-, med tegningskurs NOK 23,- per aksje ("Emisjon 1"). Emisjon 1 omfatter et samlet emisjonsproveny til Bankia på NOK ,-. De nye aksjene i Emisjon 1 ble tegnet av utvalgte større investorer. Aksjeinnskuddet er innbetalt til Selskapet, og Emisjon 1 ble registrert i Foretaksregisteret 30. april Emisjon 1 ble besluttet i medhold av styrefullmakt tildelt i ordinær generalforsamling 21. mars 2002, for å dekke Bankias kapitalbehov og legge grunnlag for videre vekst. I styremøte 4. juni 2002 besluttet Styret å forhøye aksjekapitalen i Bankia med NOK ,- ved nytegning av nye aksjer, hver pålydende NOK 10,-, med tegningskurs NOK 23,- per aksje ("Emisjon 2"). Emisjon 2 omfatter et samlet emisjonsproveny til Bankia på NOK ,-. De nye aksjene ble tegnet av utvalgte investorer i styreprotokollen. Aksjeinnskuddet er innbetalt til Selskapet, og Emisjon 2 ble registrert i Foretaksregisteret 14. juni Emisjon 2 ble besluttet i medhold av styrefullmakt tildelt i ordinær generalforsamling 21. mars 2002, for å dekke Bankias kapitalbehov og legge grunnlag for videre vekst. I styremøte 14. juni 2002 besluttet Styret i Bankia at man i etterkant av Emisjon 1 og Emisjon 2 vil gi øvrige aksjonærer anledning til å tegne aksjer til samme tegningskurs ved Emisjon 3. Emisjon 3 ble besluttet i medhold av styrefullmakt tildelt i ordinær generalforsamling 21. mars Den Konvertible Låneavtalen av 10. juli 2001 punkt 15.1 gir Konvertibeleierne rett til å delta på lik linje med aksjonærer i fortrinnsrettsemisjoner. Styret har på denne bakgrunn besluttet også å invitere Konvertibeleierne til å delta i Emisjon 3, siden tilbudet om å tegne de nye aksjene gis til alle aksjonærene og tildeling ved overtegning skal skje med utgangspunkt i prinsippene i allmennaksjeloven Styret har videre besluttet at dersom ikke alle de nye aksjene tegnes av Aksjeeierne og/eller Konvertibeleierne, så skal også andre tegnere kunne tildeles aksjer. Emisjon 3 er derfor rettet mot allmennheten, men med fortrinnsrett for Aksjeeierne og Obligasjonseierne i samsvar med prinsippene i allmennaksjeloven Fortrinnsrettene kan imidlertid ikke omsettes. Ved overtegning blant andre enn Aksjeeiere og Konvertibeleiere fordeles de nye aksjene forholdsmessig etter antall tegnede aksjer. Gjennomføring av Emisjon 1, Emisjon 2 og Emisjon 3 er betinget av godkjennelse fra Kredittilsynet i overensstemmelse med forretningsbankloven. Samtykke til forhøyelse av aksjekapitalen med inntil NOK ,- er gitt i brev fra Kredittilsynet 12. april Nåværende aksjekapital Nåværende aksjekapital er NOK ,- fordelt på ,- aksjer, hver pålydende NOK 10,-. Bankia Bank ASA ble stiftet med en aksjekapital på NOK ,-, fordelt på ,- aksjer, hver pålydende NOK 10,-. Aksjekapitalen er fullt innbetalt. Selskapet har kun én aksjeklasse. Ved Emisjon 1 ble aksjekapitalen forhøyet med NOK ,- til NOK ,-, fordelt på ,- aksjer, hver pålydende NOK 10,-. Aksjekapitalen er fullt innbetalt og ble registrert i Foretaksregisteret 30. april Ved Emisjon 2 ble aksjekapitalen forhøyet med NOK ,- til NOK ,-, fordelt på ,- aksjer, hver pålydende NOK 10,-. Aksjekapitalen er fullt innbetalt og ble registrert i Foretaksregisteret 14. juni Formålet med Kapitalforhøyelsen (Emisjon 3) Kapitalforhøyelsen gjennomføres for å gi alle Aksjeeierne anledning til å tegne aksjer i Bankia til samme pris som de utvalgte investorene i Emisjon 1 og Emisjon 2. Den Konvertible Låneavtalen av 10

12 10. juli 2001 punkt 15.1 gir Konvertibeleierne rett til å delta på lik linje med aksjonærer i fortrinnsrettsemisjoner. Siden tilbudet om å delta i Kapitalforhøyelsen rettes mot alle aksjonærene og tildeling ved overtegning skal skje med utgangspunkt i prinsippene i allmennaksjeloven 10-4, gis også Konvertibeleierne rett til å delta i Kapitalforhøyelsen på lik linje med Aksjonærene. 4.4 Beskrivelse av Kapitalforhøyelsen (Emisjon 3) Rett til tegning Enhver i det norske verdipapirmarkedet (allmennheten) har rett til å tegne de nye aksjene i Emisjon 3. Fortrinnsretten etter allmennaksjeloven 10-4 er formelt fullt ut fraveket i medhold av allmennaksjeloven 10-5 og styrets fullmakt til å beslutte Kapitalforhøyelsen. Eksisterende aksjonærer samt konvertible obligasjonseiere pr. 14. juni 2002 har imidlertid fortrinnsrett til de nye aksjene i samsvar med prinsippene i allmennaksjeloven Det er i utgangspunktet ikke begrensninger på det antall aksjer hver enkelte Aksjonær og Konvertibeleier kan tegne i Emisjon 3, dog gjelder det begrensninger i tildelingsadgangen iht. eierforhold i Finansinstitusjoner, jfr. Lov om Finansieringsvirksomhet og Finansinstitusjoner 2-2. Se for øvrig beskrivelse under pkt Tildeling. Det vil ikke bli utstedt fysiske fortrinnsretter i forbindelse med Emisjon 3. Tegningsrettene vil ikke være omsettelige og vil heller ikke bli søkt notert på Oslo Børs i tegningsperioden Tildeling/overtegning/minimumstegning Melding om tildeling vil bli sendt ut ca. 4. juli Det er gitt adgang til overtegning slik at aksjetegnerne kan tegne og tildeles aksjer ut over sitt nåværende forholdsmessige aksjeinnehav (eller innehav av Konvertible Obligasjoner). Antall aksjer som skal utstedes i Emisjon 3 er minimum og maksimum Dersom minimumsantallet ikke er tegnet innen tegningsfristens utløp, bortfaller kapitalforhøyelsen, i henhold til allmennaksjeloven 10-8 (utilstrekkelig tegning). Minimumsantallet gjelder for hver enkelt aksjetegner. Det kan således ikke tegnes og tildeles et antall aksjer som er lavere enn 1.000, som tilsvarer en aksjekapital på NOK ,- og et aksjeinnskudd (betaling) på NOK ,-. Tildeling av aksjer vil skje til nedenstående kriterier: En enkelt tegner kan ikke tildeles et antall aksjer som utgjør, eller som medfører at vedkommende vil bli innehaver av, mer enn 10 % av aksjene i Bankia, jf. Lov om Finansieringsvirksomhet og Finansinstitusjoner 2-2 og 2-6. Tegninger av aksjer som medfører overskridelse av 10 %-begrensningen vil bli strøket. I denne sammenheng likestilles rett til å erverve aksjer i henhold til Konvertible Obligasjoner og frittstående tegningsretter med aksjer. Ved overtegning vil de nye aksjene bli fordelt i overensstemmelse med prinsippene i allmennaksjeloven 10-4 (med fortrinnsrett til de nye aksjene i samme forhold som tegneren fra før eier aksjer i selskapet), dog slik at Konvertibel Obligasjoner medregnes "som om" de var konvertert til aksjer i samsvar med den Konvertible Låneavtalen. Ved overtegning blant andre enn aksjeeiere og obligasjonseiere fordeles de nye aksjene forholdsmessig etter antall tegnede aksjer. En enkelt tegner kan ikke tildeles aksjer ut over et antall som utgjør, eller som medfører at vedkommende blir innehaver av, 10 prosent av aksjene i Bankia Tegningsperiode og tegningssted Tegning kan finne sted i perioden fra og med 19. juni 2002 til og med 3. juli Tegning av aksjer skal finne sted på en tegningsblankett spesielt utformet for dette formålet som sendes aksjonærene sammen med Prospektet. Korrekt utfylt og underskrevet tegningsblankett må være mottatt av tegningsstedet innen kl. 16:00 siste tegningsdag. 11

13 Tegningssted er: Pareto Securities ASA Dronning Maudsgt. 3 Postboks 1810 Vika 0123 Oslo Telefon: Telefax: Tegningskurs Tegningskursen er satt til NOK 23 pr. aksje. Denne tegningskursen er fastsatt til samme kurs som for tegnerne i de forutgående emisjonene (Emisjon 1 og Emisjon 2) Betaling for tildelte aksjer Innbetaling av de tegnede aksjer skal foregå i henhold til betalingsinstruks gitt på tegningsblanketten. Betaling for de tildelte aksjer skal skje innen 12. juli 2002 til den konto opplyst i tildelingsbrevet. Dersom betalingen ikke skjer til rett tid, svares det 12% morarente p.a. Dersom betaling for de tildelte aksjene ikke skjer til rett tid forbeholder styret seg retten til å annullere tegningen eller selge de tildelte aksjene for tegnerens regning og risiko i henhold til Allmennaksjelovens kapittel og 2-13 (3). Som en del av denne retten, kan Selskapet la en annen investor overta de aksjer som ikke er betalt uten forutgående varsel til tegneren. Investoren kan velge å fastholde kravet overfor tegneren, eller foreta dekningssalg og kreve et eventuelt tap erstattet av tegneren De nye aksjene Det er ikke adgang til å overdra aksjene før de er fullt betalt. De nye aksjene vil bli registrert i Foretaksregisteret straks etter innbetaling av aksjekapitalen, og bli registrert på den enkelte tegners VPS-konto straks etter registreringen i Foretaksregisteret. De nye aksjene vil være likestilt med eksisterende aksjer i enhver forstand, herunder berettiget til eventuelt utbytte for regnskapsåret 2002, fra det tidspunkt aksjekapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. Slik registrering forventes å finne sted ca. 19. juli Endelig gjennomføring av Emisjon 3 er betinget av godkjennelse av Kredittilsynet. Kredittilsynet ga i brev av 12. april 2002 godkjennelse til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK Børsnotering og aksjeregister Bankias aksjer er ikke notert ved Oslo Børs eller noen annen børs. Det er foreløpig ikke lagt opp til at aksjene i Bankia skal børsnoteres. Aksjene vil være fritt omsettelige i det unoterte markedet. Dette markedet er imidlertid ikke regulert og likviditeten kan være varierende. Aksjene er registrert i VPS. DnB, Verdipapirservice er kontorfører for selskapet. Aksjenes verdipapirnummer er ISIN NO Fulltegningsgaranti Det er ikke avgitt garanti for fulltegning eller innbetaling av Kapitalforhøyelsen. 4.7 Utenlandskvote, stemmerett og omsettelighet Bankia Banks aksjer er fritt omsettelige, dog slik at overdragelse av aksjer krever samtykke fra Styret etter forretningsbankloven 6 annet ledd og bankens vedtekter. Det er ingen begrensninger på den andel av aksjekapitalen som utlendinger kan ha i Bankia Bank. For øvrig gjelder de generelle eierbegrensningsreglene for Finansinstitusjoner. På generalforsamling gis hver aksje én stemme i henhold til de rammer som er gitt i finansinstitusjonslovgivningen. 12

14 4.8 Omkostninger Omkostninger i forbindelse med Emisjon 3 anslås å ville utgjøre ca. 5,1% av det maksimale brutto emisjonsbeløpet og skal dekkes av selskapet. Omkostningene vil fordele seg som følger: Kostnadspost NOK Pareto Securities, finansiell rådgiver 1) Wikborg, Rein & Co., juridisk rådgiver 1) PricewaterhouseCoopers, begrenset due diligence 1) Andre direkte kostnader (registreringsgebyr, VPS og div.) Totalt ) Utgjør en andel av de samlede kostnader knyttet til gjennomføringen av den samlede kapitalforhøyelse under Emisjon 1, Emisjon 2 og Emisjon 3. 13

15 5. Beskrivelse av Bankia Bank 5.1 Historikk Bankia Bank ble stiftet 29. juni 2001 etter tegningsinnbydelse som ble lagt ut til offentlig tegning. Banken ble etablert etter emisjon av aksjer med pålydende NOK 10,- pr aksje og tegningskurs NOK 20,- pr aksje. I forbindelse med stiftelsen ble et ansvarlig konvertibelt obligasjonslån lagt ut. Lånets størrelse var NOK , Bakgrunn for etableringen Banken er basert på en nisjestrategi og har hovedfokus på kredittkortvirksomhet. I Europa og USA har ettproduktstilbydere innenfor kredittkort og utlån effektivt tatt markedsandeler fra de store bankene. Den forventede veksten innenfor kredittkortsegmentet og bransjens høye lønnsomhet var bakgrunn for etableringen. 5.3 Visjon, forretningsidé, mål og strategi Bankias visjon er å bli en ledende tilbyder av kredittkort til massemarkedet i Norge. Forretningsidéen til Bankia danner grunnlaget for å nå selskapets overordnede visjon, som er å tilby markedets mest attraktive kredittkort og spareprodukt til massemarkedet. Driftsmodellen skal være svært effektiv. Dette skal oppnås gjennom høy grad av automatisering og outsourcing av arbeids- og kapitalintensive prosesser. Bankia Bank skal utnytte moderne, men etablert og utprøvd teknologi. Distribusjon skal skje gjennom Internett og tradisjonelle annonsekanaler. Kundedialog og bestilling/kjøp av produktene skal skje via telefon og Internett. Foruten kontinuerlig videreutvikling av eksisterende og nye kortprodukter, og programmer rettet mot massemarkedet, vil den videre utviklingen av Banken fokusere på å tilby nisjeprodukter som kundene opplever som mer tilfredsstillende enn de produktene som kundenes hovedbankforbindelse tilbyr. 5.4 Virksomhetsbeskrivelse Offentlige konsesjoner Bankia Bank ASA har tillatelse av Kongen i statsråd til å drive bankvirksomhet, jf. forretningsbankloven av nr 2 (fbl) 8, første ledd. Konsesjonen omfatter følgende virksomhetsområder (jf. vedleggsliste fra annet bankdirektiv (89/646/EEC) av 15. desember 1989): Klasse 1 - Mottak av innskudd og andre midler som skal tilbakebetales Klasse 2 - Utlånsvirksomhet (forbrukslån) Klasse 4 - Betalingsformidling Klasse 5 - Utstedelse og forvaltning av betalingsmidler (kredittkort, reisesjekker, bankremisser) Klasse 7 - Transaksjoner for institusjonens egen regning i : Pengemarkedsinstrumenter Valuta Finansielle omsettelige terminkontrakter og opsjoner Valuta- og renteinstrumenter Omsettelige verdipapirer 14

16 Bankia Bank fikk den 29. juni 2001 tillatelse til å behandle personopplysninger i forhold til bankvirksomheten Ansatte Bankia har for tiden 13 årsverk som fordeler seg slik: Funksjon Antall årsverk Administrerende direktør... 1 Salg, markedsføring og forretningsutvikling... 2 Driftstøtte- og alliansestyring, herunder kredittvurdering... 5 IT-drift og finans, herunder innskudd... 2 Økonomi og regnskap, herunder administrativ støtte Produkter og tjenester Kredittkort tilknyttet VISA Bankias primære virksomhet er å tilby kredittkort til massemarkedet. For kortvirksomheten er det blitt lagt stor vekt på å utnytte allerede innarbeidede merkenavn i markedet, representert gjennom VISA. Dette bidrar til lave etableringskostnader og redusert risiko knyttet til opparbeidingen av kundevolum. Det tilbys vilkår som normalt assosieres med såkalte gullkort, men til en pris som er konkurransedyktig i forhold til ordinære debetkort. Forsikringsordninger tilbys av samarbeidspartnere for å øke funksjonaliteten på kortet. I og med at kunden mottar faktura for utestående saldo, og ikke trekkes direkte fra lønnskonto slik tilfellet er med debetkort, vil kunden kunne få en større kontroll med egen økonomi. Det kan også være med på å øke bruken av kort som betalingsmiddel på Internett. Internett benyttes nå daglig av 2 mill. nordmenn. Bankias kredittkort Gebyrfri VISA ble lansert i juli Kundetilstrømningen har vært som forventet. Bankias samlede utlån på kredittkort er imidlertid høyere enn det som var forventet ved etableringen. Ved utgangen av første kvartal 2002 hadde i overkant av kunder fått Gebyrfri VISA. Misligholdet på utlån var i månedene etter oppstart betydelig høyere enn forventet. Tiltak for å redusere misligholdet har blitt iverksatt med gode resultater. Kredittpolicyen er blitt innskjerpet, kredittscoremodellen er blitt utviklet med hjelp av erfaringsdata, innfordringsprosessen er blitt strammet inn og selskapet har en aktiv før-inkassorutine og tett oppfølgning av misligholdte krav. Nye kunder har betydelig lavere mislighold enn tidlige kunder. Det er også en klar forbedring i misligholdsandelen etter hvert som kundeforholdet blir eldre. Andelen mislighold for kundeporteføljen sett under ett er likevel høyere enn opprinnelig målsatt, og banken arbeider fortsatt med tiltak for ytterligere å redusere mislighold og mulige tap Sparekonti Bankia Bank tilbyr høyrente sparekonti som vil stå for en betydelig del av den nødvendige fundingen av utlån. Ved å fokusere på spareprodukter oppnår Bankia Bank en stabil og langsiktig finansiering. Man søker å styre kundetilstrømningen slik at man skaper balanse i forhold til de kreditter som Bankia Bank yter gjennom betalingskort/kredittkort. Bankia lanserte sitt innskuddsprodukt Bankiakonto i oktober Bankiakonto er en gebyrfri sparekonto uten uttaksbegrensninger og med høy avkastning. Produktet er rettet mot privatpersoner. Bankia er tilfreds med at kundetilstrømningen er i samsvar med målsetninger om symmetri mellom utlåns- og innlånsvolum. 5.6 Driftsmodell For å bygge opp sitt kostnadsmessige konkurransefortrinn kjøper Bankia ikke-strategiske tjenester i markedet. Den nettverksorganiserte delen av driftsmodellen består av allianser med veletablerte aktører med utprøvd teknologi og driftsopplegg. 15

17 Denne type organisering stiller strenge krav til Bankia når det gjelder styring av leverandørnettverk og allianser. Dette er derfor et eget ansvarsområde i driftsorganisasjonen. De forretningskritiske og strategiske funksjonene er sammen med de administrative funksjonene organisert internt hos Bankia. Resultatet er en fleksibel organisasjon som raskt og kostnadseffektivt kan tilby nye produkter og tjenester i markedet. Følgende strategiske kjernefunksjoner utføres av selskapets egne ansatte: finansiell styring strategi og forretningsutvikling balanseovervåkning leverandør- og alliansestyring kredittvurdering kunderelasjoner risikostyring økonomi og regnskap markedsføring intern kontroll Sentrale leverandører Det er lagt stor vekt på å velge leverandører og partnere med solid erfaring og med påvist drifts- og leveringsevne innenfor sine respektive fagområder. I forbindelse med leveranser av virksomhetskritiske tjenester, er det nærmere regulert hva som skal leveres og til hvilken regularitet. Dette måles regelmessig og danner grunnlaget for de månedlige prestasjonsrapportene som gjennomgås sammen med sentrale leverandører. 5.7 Driftsopplegg og rutiner Utlånsvirksomheten SØKNADSBEHANDLING Alle søknader gjennomgår elektronisk kvalitetskontroll og manuell komplettering ved behov. En fil sendes daglig over linje til bankens datasentral for helautomatisk kortutstedelse eller utsendelse av avslagsbrev. KREDITTVURDERING Kreditt og risikovurdering med fastsettelse av øvre kredittgrense er en del av utstedelsesrutinen, og fastsettes av styret i form av selskapets kredittpolicy. Alle søknader behandles automatisk ved hjelp av systemer tilknyttet Dun & Bradstreet Norge AS i kombinasjon med en erfaringsdatabase som er tilknyttet selskapets datasentral. Den automatiske behandlingen blir supplert med manuelle vurderinger fra Bankias egen kredittansvarlig for å sikre den nødvendige kvaliteten på utlånsporteføljen. FAKTURERING Dette skjer automatisk gjennom datasentralen med tilknytning til en utskrivningssentral. Innkomne fakturaer registreres i bankenes OCR/girossystem med kundeident (KID). I likhet med konkurrentene benytter Bankia en nettbanktilknytning for cash management og automatisk oppdatering av kundereskontro i datasentralen. INKASSO Funksjonen håndteres av flere inkassobyråer basert på engasjementsovervåkning tilknyttet kundereskontro. Retningslinjer for kredittvurdering og mislighold er tillagt Bankias kredittkomité. 16

18 5.7.2 Innlånvirksomheten KONTOÅPNING Banken tilbyr elektroniske kommunikasjonsformer hvor dette er mulig innenfor det til enhver tid gjeldene lovverk. TRANSAKSJONER Bankia benytter systemer hos EDB Fellesdata til å håndtere kundereskontro. Kontoene er ikke tilknyttet bankenes ordinære betalings-/girosystemer, men innskudd på konto skjer primært gjennom autorisasjon for direkte trekk fra kundens eksisterende bankkonti. Tilsvarende skjer uttak ved overføring til kundens konto i annen bank, eller ved giro utbetaling. Bankia Bank startet å tilby innskuddsprodukter høsten Betalingsformidling All betalingsformidling skjer gjennom VISAs etablerte betalingsnettverk. Bankia deltar ikke i EFTPOS-løsningen BankAxept, da internasjonalt tilknyttede kort har meget god aksept på innenlandsk bruk Felles for inn- og utlånsvirksomheten KUNDESTØTTE Funksjonen er satt ut til et kundesenter gjennom bruk av såkalt IN-teknologi for automatisk routing og kvalitetsovervåkning. Mer kompliserte forespørsler videreformidles til Bankia Banks 2. linje support. Det er lagt opp til kundevennlige åpningstider og servicerutiner. Systemet gir automatisk viderekobling til en felles sentral for norske banker utenom åpningstid for håndtering av nødsituasjoner (tapte kort). PROSESSERING Datadrift skjer i sin helhet ved en sertifisert datasentral (EDB Fellesdata) som betjener ca 100 norske banker med tilsvarende tjenester. Driftsstabilitet og sikkerhet er av høy kvalitet. Banken har tilgang til systemet gjennom fast linje og dataterminaler for kundebetjening, porteføljeovervåkning og statistikk. 5.8 Funding og likviditetsstyring Funding er i hovedsak basert på innlån i de spareprodukter Bankia tilbyr, det ordinære interbankmarkedet, kommiterte og ukommiterte kredittlinjer og øvrige veletablerte kapitalmarkeder. Bankias behov for likvider blir løpende overvåket i tråd med bankens retningslinjer for styring av likviditetsrisiko. 5.9 Tiltak mot hvitvasking mv. Bankias rutiner tilpasses krav i forskrift av nr 118 om legitimasjonskontroll og tiltak mot hvitvasking av penger, i tråd med bransjestandarder. Banken har ikke etablert fysiske filialer. Kundekontakt skjer ved hjelp av elektroniske hjelpemidler, postforsendelser og telekommunikasjon. 17

19 6. Organisasjon, styre og ledelse 6.1 Selskapsstruktur Bankia Bank har ingen datterselskaper og er ikke tilknyttet andre selskaper. 6.2 Organisasjonsstruktur Bankia er organisert etter følgende struktur: Fig 1: Organisasjonsstruktur Bankia Bank ASA Generalforsamling Representantskap Kontrollkomité Styre Adm.dir Christina Åhlander Kredittkomité Marked/produkt Jan Grenth Driftsstøtte/allianser Tor Erland Fyksen Finans/IT Eirik Holtedahl Økonomi/jus Raimond Pettersen Arbeidsoppgaver og ansvar i Bankia Bank er fordelt på følgende områder: Marked/produkt har ansvar for markedsføring, salg, produkt- og forretningsutvikling. Driftstøtte/allianser har ansvar for, kundestøtte, kredittvurdering, inkasso, systemadministrasjon, innkjøp og styring av partner- og leverandørforhold. Finans/IT har ansvar for balanseovervåkning, finansiering og drift av IT. Økonomi/Jus har ansvar for økonomi, regnskap, personal, investorkontakt og jus. Bankia er en prosessorientert organisasjon på tvers av funksjonsområdene, hvor hovedansvaret for de ulike prosessene tilligger den enkelte prosesseier, mens funksjonsansvarlig er ansvarlig for det faglige innhold på de enkelte funksjonsområder. Prosesseier er ansvarlig for den kvalitet som leveres. 6.3 Ledelse Bankia Bank ASA er organisert med hovedkontor i Oslo. Ledelsen består av følgende personer: Christina Åhlander (44), Administrerende direktør. Åhlander har vært adm.dir. siden etableringen i juni Åhlander kom før det fra stillingen som Direktør i Gjensidige NOR Spareforsikring og NOR Forsikring. Hun har i tillegg innehatt stilling som direktør i Fokus Finans. Åhlander er utdannet siviløkonom fra Lund i Sverige og fra University of California, USA. 18

20 Jan Grenth (30), markedsføring, salg og forretningsutvikling. Grenth har hatt ansvaret for forretningsområdet marked/produkt siden oppstarten av Bankia Bank. Han kom sist fra Postbanken, hvor han innehadde stillingen som salgs- og produktansvarlig for nettbank og e-handel. Grenth er utdannet siviløkonom fra Montréal, Canada (Finance & International Business). Tor Erland Fyksen (37), driftsstøtte og alliansestyring. Fyksen har arbeidet som VP Purchasing i GE Energy Norway/Kværner Energy og i Aftenposten hvor han var innkjøpssjef. Han har også arbeidet som spesialrådgiver i Statskonsult. Fyksen innehar en MBA fra Berkeley, California og har en Cand.mag fra Agder Distriktshøyskole. Fyksen har ansvaret for driftsstøtte og alliansestyre i Bankia, en stilling han har innehatt siden etableringen. Eirik Holtedahl (34), finans og IT. Holtedahl har arbeidet i selskapet siden etableringen. Han kom sist fra underdirektørstilling i Finansdepartementet. Holtedahl er utdannet siviløkonom fra Concordia University, Montréal, Canada, og har embetsstudier i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo. Raimond Pettersen (33), økonomi og jus. Pettersen kom sist fra stillingen som økonomidirektør i Jernbaneverket, hvor han også satt som styremedlem i Jernbaneverkets fem forretningsenheter. Han har også innehatt stilling som underdirektør i Finansdepartementet. Pettersen er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, samt Cand.jur fra Universitetet i Oslo. 6.4 Styre I henhold til selskapets vedtekter 3-1 skal styret bestå av 5 til 9 medlemmer. Pr. 17. juni 2002 består styret i Bankia av følgende personer: Bjørn Elvestad (51), styreleder. Elvestad har bred erfaring fra styreverv i en rekke selskaper i Norge og i utlandet og sitter i dag i styret i blant annet Eiendomspar og Victoria Eiendom. Han har tidligere hatt verv som styreformann i Agder Assurance, Elcon Finans og Norges Forsikringsforbund. Han var tidligere vise-vd i Skandia og administrerende direktør i Vital. Elvestad er utdannet Diplomøkonom fra BI og innehar en MBA fra University of Wisconsin, USA. Trym Skeie (34), styrets nestleder. Skeie arbeider i Kistefos Venture Capital AS som investment manager. Skeie er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, og sivilingeniør fra Norges Tekniske Høyskole. Henning Øglænd (44), styremedlem. Øglænd er advokat, partner og styremedlem i advokatfirma Lindh Stabell Horten DA. Han har tidligere vært styreformann i ABG Securities, styreformann i Delphi Forvaltning AS og formann for representantskapet i Finansbanken. Øglænd er utdannet Cand.jur fra Universitetet i Oslo. Tom O. Collett (42) styremedlem. Collett er administrerende direktør i Meridian AS. Han har tidligere vært meglersjef i Svenska Handelsbanken Markets og assisterende direktør i I.M.Skaugen. Collett er autorisert finansanalytiker og utdannet siviløkonom fra University of Denver, USA. Svein V. Simensen (53), styremedlem. Simensen har hatt flere ledende stillinger i bank og finans bl.a. som leder av Chase Manhattan Bank Norden. Han har allsidig og bred erfaring innenfor Mergers & Acquisitions. Simensen er idag selvstendig næringsdrivende og medeier i flere bedrifter og har flere styreverv. Christina Åhlander (44) styremedlem. For en nærmere beskrivelse av Åhlander, se punkt 6.3 Ledelse ovenfor. Eirik Holtedahl (34), styremedlem. For en nærmere beskrivelse av Holtedahl, se punkt 6.3 Ledelse ovenfor. 6.5 Kredittkomité Kredittkomiteen er det administrative hovedorganet for kredittbeslutninger og spørsmål knyttet til bankens kredittpolicy. Kreditkomiteen består av kredittansvarlig og bankens ledelse. 19

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport første kvartal 2002 Bankia Bank ASA Fortsatt høy vekst med 5 000 nye kortkunder i kvartalet. Totalt har Bankia ved utgangen av kvartalet vel 30 000 kortkunder. Utlån til kunder økte med

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Andre kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Andre kvartal 2002 Bankia Bank ASA Fortsatt høy vekst og Bankia passerte som planlagt 40 000 kortkunder ved utgangen av juli Utlån til kunder økte med 18 % til vel 278 mill kroner Netto

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2005

Kvartalsrapport Første kvartal 2005 Kvartalsrapport Første kvartal 2005 Bankia Bank ASA HØYDEPUNKTER PR FØRSTE KVARTAL 2005 Resultat etter skatt hittil i år på 7,7 mill. kroner, mot 5,3 mill. kroner i tilsvarende periode året før. Santander

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt Resultat etter skatt på 3,3 mill. kroner for tredje kvartal 2003 mot 4,0 mill. kroner for tredje kvartal 2002 5 000

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Andre kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt. Kvartalet er det første med overskudd siden bankens oppstart. Resultat etter skatt på 0,4 mill. kroner for andre

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Første kvartal 2003 Bankia Bank ASA Bankias utvikling i første kvartal er i tråd med forventningene Resultat før tap og skatt på 2,5 mill. kroner første kvartal 2003 mot 1,5 mill. kroner

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser Tegningsinnbydelse Sandnes Sparebank Meddelelser Denne Tegningsinnbydelsen er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av en rettet emisjon mot grunnfondsbeviseierne i Sandnes Sparebank ( Banken ) per

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2004 Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2004 Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal Bankia Bank ASA HØYDEPUNKTER PR. TREDJE KVARTAL Fortsatt god resultatvekst med et resultat etter skatt hittil i år på 2,2 mill. kroner, mot 2,1 mill. kroner i tilsvarende

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Sparebanken Møre. Meddelelser

Tegningsinnbydelse. Sparebanken Møre. Meddelelser Tegningsinnbydelse Sparebanken Møre Meddelelser Denne Tegningsinnbydelsen er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av en rettet emisjon mot grunnfondsbeviseierne i Sparebanken Møre ( Banken ) per

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004 Kvartalsrapport Andre kvartal Bankia Bank ASA SAMMENDRAG ANDRE KVARTAL Resultat før tap og skatt for årets andre kvartal ble 14,1 mill. kroner mot 5,5 mill. kroner for andre kvartal. Resultat etter skatt

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2004

Kvartalsrapport Første kvartal 2004 Kvartalsrapport Første kvartal 24 Bankia Bank ASA HØYDEPUNKTER FØRSTE KVARTAL 24 Resultatet før tap og skatt for årets første kvartal ble 1,3 mill. kroner mot 2,5 mill. kroner for første kvartal Resultat

Detaljer

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Domstein ASA DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Domstein ASA avholdes på selskapets kontorer i Måløy, den 1. juli 2004 kl 13.00. Til behandling

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr. 913 460 715) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Monobank ASA ( Banken eller "Selskapet") i Bankens lokaler

Detaljer

Kredittforeningen for Sparebanker

Kredittforeningen for Sparebanker Kredittforeningen for Sparebanker Foreløpig resultat 2011 Resultatregnskapet KfS er i utgangspunktet et non-profit foretak hvor formålet er å skaffe medlemsbankene så gunstige innlån som mulig. Deler av

Detaljer

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 3. KVARTAL 2016 Om Instabank ASA Instabank ASA mottok tillatelse fra Finanstilsynet for oppstart av bankvirksomhet den 19. september 2016. Allerede den 23. september

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA År 2003 den 23. mai ble ordinær generalforsamling avholdt i C.TYBRING-GJEDDE ASA. Tilstede var de aksjonærer som fremgår av vedlagte liste

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842)

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MEDSAFE ASA (Org. nr.: 976 800 842) 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i Medsafe

Detaljer

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 3. KVARTAL 2016 Om Instabank ASA Instabank ASA mottok tillatelse fra Finanstilsynet for oppstart av bankvirksomhet den 19. september 2016. Allerede den 23. september

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted:

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOTAL SPORTS ONLINE AS Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: 19. august 2008

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes 1. mars 2010, klokken 16.30 i Thon Conference

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Onsdag 12. september 2007 kl. 09.00 på Felix

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Til aksjonærene i Rocksource ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt Onsdag, 23. februar 2011 kl 1100 CET i Shippingklubben,

Detaljer

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q2 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q2 2015 Oppsummert Utlånsvekst på 242 MNOK (87 MNOK Q2 2014) Resultat etter skatt på 35 MNOK (19 MNOK Q2 2014) Egenkapitalavkastning på 33

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i NRC Group ASA Onsdag den 2. desember 2015 kl. 12:00, i selskapets

Detaljer

Innkalling. Eitzen Chemical ASA

Innkalling. Eitzen Chemical ASA Til aksjonærene i Eitzen Chemical ASA 5. november 2009 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA ( Selskapet

Detaljer

Innkallelse til ordinær generalforsamling torsdag 3. mai 2001 kl

Innkallelse til ordinær generalforsamling torsdag 3. mai 2001 kl Til aksjonærene i C.TYBRING-GJEDDE ASA Innkallelse til ordinær generalforsamling torsdag 3. mai 2001 kl. 15.00 i selskapets lokaler på Karihaugen Til behandling foreligger: 1. Administrerende direktør

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Torsdag den 29. april 2010 kl. 09.30, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Onsdag, 9. mai 2012 kl Bjergsted Terrasse 1, Stavanger

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Onsdag, 9. mai 2012 kl Bjergsted Terrasse 1, Stavanger Til aksjeeierne i SpareBank 1 SR-Bank ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag, 9. mai 2012 kl. 17.00 Bjergsted Terrasse 1, Stavanger DAGSORDEN Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Åpning

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr. 913 460 715) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Monobank ASA ( Banken ) i Bankens lokaler i Torgallmenningen

Detaljer

Tildeling av nye aksjer besluttes av styret. Følgende tildelingskriterier skal gjelde:

Tildeling av nye aksjer besluttes av styret. Følgende tildelingskriterier skal gjelde: Til aksjeeiere i EDB ErgoGroup ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i EDB ErgoGroup ASA ( Selskapet ): 19. november kl 11.00 i

Detaljer

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Punkt 5 A Fullmakt om rettede emisjoner Styret har de siste årene hatt en generell fullmakt til å utvide aksjekapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. den 24. november 2016, kl

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. den 24. november 2016, kl Til aksjonærene, styret og revisor i Pareto Bank ASA Oslo, 2. november 2016 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Pareto Bank ASA, den 24. november

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525)

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling på selskapets kontor i Karenslyst allè 8 B i Oslo den 28.06.2013 fra

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA onsdag 7. mars 2012 kl 10:00 i selskapets lokaler

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MELHUS SPAREBANK

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MELHUS SPAREBANK INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MELHUS SPAREBANK Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Melhus Sparebank den 13. november 2017 kl. 19.00 i bankens lokaler. Til behandling

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Om ya Bank ya Bank har drevet bankvirksomhet i Norge siden oppstarten i 2006. Banken har kontoradresse i Oslo og Trondheim. Banken henvender seg til privatmarkedet

Detaljer

Kvartalsrapport - Q1 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q1 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q1 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q1 Oppsummert Utlånsvekst på 370 MNOK i kvartalet (+ 14 % fra Q4 2014) Resultat etter skatt på 32 MNOK (+ 95 % fra Q1 2014) Sterk aksjekursutvikling

Detaljer

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q4/2016

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q4/2016 INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q4/2016 Vi tenker som deg. DELÅRSRAPPORT Om Instabank ASA Instabank er en ny norsk digital bank med kontor på Skøyen i Oslo. Instabank ASA mottok tillatelse fra Finanstilsynet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING REPANT ASA. Kl 17.00, 21 mai ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER PER KVERNELAND

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING REPANT ASA. Kl 17.00, 21 mai ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER PER KVERNELAND Til aksjonærene i Repant ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i REPANT ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Repant ASA Kl 17.00, 21 mai 2007 i selskapets lokaler i Kobbervikdalen

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00 INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00 Det innkalles herved til møte i representantskapet i Sparebanken Vest for første gangs behandling av forslag om nedsettelse

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Bank Norwegian startet virksomheten i november 2007 og tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med høy rente, kontokreditt og forbrukslån distribuert

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Serodus ASA. Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Serodus ASA. Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Serodus ASA Org. nr. 992 249 897 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Serodus ASA ("Selskapet") mandag den 6. januar 2014 kl. 1400 i

Detaljer

SSB Boligkreditt AS, 26.03.2010. Noteringsdokument. Noteringsdokument. SSB Boligkreditt AS. Sandnes, 26.03.2010. 1 av 11

SSB Boligkreditt AS, 26.03.2010. Noteringsdokument. Noteringsdokument. SSB Boligkreditt AS. Sandnes, 26.03.2010. 1 av 11 SSB Boligkreditt AS Sandnes, 26.03.2010 1 av 11 Viktig informasjon et har blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om notering av selskapets obligasjonslån på Oslo ABM. Oslo ABM har kontrollert og godkjent

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 1. juni 2011 kl. 09.00, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAST SEARCH & TRANSFER ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAST SEARCH & TRANSFER ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAST SEARCH & TRANSFER ASA Herved innkalles aksjonærene i Fast Search & Transfer ASA ( Selskapet eller FAST ) til ekstraordinær generalforsamling i Selskapet

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak:

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak: N O T A T TIL: FRA: EMNE: STYRET I SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT/NÆRINGSKREDITT ADMINISTRASJONEN EIERSTYRING DATO: 06. FEBRUAR 2012 Det er fastsatt at styrets årsberetning skal ha en oversikt over eierstyringen

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere. Banken

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i Aurskog Sparebank

Fortrinnsrettsemisjon i Aurskog Sparebank Fortrinnsrettsemisjon i Aurskog Sparebank Viktig informasjon til deg som eier i Aurskog Sparebank TEGNINGSRETTER SOM IKKE ER BENYTTET TIL Å TEGNE NYE EGENKAPITALBEVIS I BANKEN ELLER ER SOLGT INNEN UTLØPET

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Torsdag 20. juni 2013 kl 13:00 Sted: Advokatfirmaet Thommessen AS lokaler i Haakon VIIs gate 10 i Oslo Generalforsamlingen

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsretter som ikke benyttes til tegning av nye aksjer innen utløpet av tegningsperioden

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 29. august 2011 kl på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 29. august 2011 kl på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 29. august 2011 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet),

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INSTABANK ASA. 4. oktober 2017 kl

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INSTABANK ASA. 4. oktober 2017 kl INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I INSTABANK ASA 4. oktober 2017 kl. 14.00 Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Instabank ASA (Selskapet), 4. oktober 2017 kl. 14.00

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS Til aksjeeiere i Nordic Seafarms AS Aksjeeierne i Nordic Seafarms AS innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling. Møtet avholdes på selskapets kontor, Strandgaten 223 (3.etg) i Bergen den 17.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA Sted: Hotell Continental, Oslo Dato: 19. mai 2010 Kl.: 09.00 Møtet vil åpnes av styrets leder, Einar Askvig Til behandling foreligger:

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i PSI Group ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i PSI Group ASA holdes i selskapets lokaler, Slynga 10, 2005 Rælingen 1. august 2011 kl 12.00

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE i REPRESENTANTSKAPTET. Aurskog Sparebank (møte 1)

INNKALLING TIL MØTE i REPRESENTANTSKAPTET. Aurskog Sparebank (møte 1) INNKALLING TIL MØTE i REPRESENTANTSKAPTET I Aurskog Sparebank (møte 1) Det innkalles herved til møte i Aurskog Sparebanks representantskap. Møtet holdes i Saker til behandling: Aurskog Sparebank, møterom

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Nøtterø Sparebank 2 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 3. kvartal 2007: Bankens resultat før tap og skatt var 32,43 mill. kroner mot 30,95 mill. kroner på samme tid i

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2012

Regnskap 1. halvår 2012 Regnskap 1. halvår 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 som et privat kredittforetak og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2007 for selskapet og konsernet samt styrets årsberetning.

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2007 for selskapet og konsernet samt styrets årsberetning. Forslag til vedtak Til innkallingens punkt 5: Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2007 for selskapet og konsernet samt styrets årsberetning. Til innkallingens punkt 6: Styret

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Konsernet (eksklusiv

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA. (org. nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA. (org. nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA (org. nr. 984 861 060) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Dolphin Interconnect Solutions ASA (

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL Ordinær generalforsamling i Aker Kværner ASA ble avholdt onsdag 15 mars 2006 i auditoriet i selskapets lokaler i Prof. Kohtsvei 15, Lysaker. 1. KONSTITUERING Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND Det innkalles med dette til ekstraordinært representantskapsmøte i SpareBank 1 Ringerike Hadeland ("Banken") den 18. mai 2017 kl. 1830

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2013 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS)

Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) Rapport 1. halvår 2015 Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) Formål Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) ble stiftet i 2004 som en forening av låntakere. KfS har som formål å

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal Bank Norwegian AS

Delårsrapport 3. kvartal Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Eierskapet i Norwegian Finans Holding ASA er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air Shuttle

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2013 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2013 Resultatregnskapet viser et overskudd etter skatt på 8,3 millioner kroner (4,8 millioner kroner).

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009 3. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 4,3 MNOK i 4. kvartal 2011 som

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA Til aksjeeierne i Aqua Bio Technology ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kapitalforhøyelse i aksjeselskap

Kapitalforhøyelse i aksjeselskap Formler og fakta Sist redigert 30.06.2009 Kapitalforhøyelse i aksjeselskap Penger kan tilføres en bedrift på flere måter enn ved å generere overskudd fra driften.konsernbidrag, aksjonærbidrag, fusjon,

Detaljer

Kredittforeningen for Sparebanker ( KfS ) Regnskap 1. halvår 2008

Kredittforeningen for Sparebanker ( KfS ) Regnskap 1. halvår 2008 Pressemelding Kredittforeningen for Sparebanker ( KfS ) Regnskap 1. halvår 2008 Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) låner inn kapital fra obligasjonsmarkedet og låner midlene ut til norske sparebanker.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIRDSTEP TECHNOLOGY ASA. 20. mai 2010, kl på Hotel Continental i Oslo.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIRDSTEP TECHNOLOGY ASA. 20. mai 2010, kl på Hotel Continental i Oslo. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIRDSTEP TECHNOLOGY ASA Til behandling foreligger: 20. mai 2010, kl. 09.30 på Hotel Continental i Oslo. 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Tom

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2012

Regnskap 3. kvartal 2012 Regnskap 3. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Eiendomskreditts formål er å yte mellomlange og

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

3. kvartal 2010. Generell informasjon

3. kvartal 2010. Generell informasjon 3. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.654 2.054 3.433 Renteinntekter og lignende

Detaljer