Møteinnkalling for Sakkunnig nemnd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling for Sakkunnig nemnd"

Transkript

1 0 Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Sakkunnig nemnd Møtedato: Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl Medlemmer og varamedlemmer i sakkunning nemnd har møteplikt til dette møtet. Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd er, tlf , slik at varamedlem kan bli kalla inn. Stad Sauland, Olaf Bekkhus leiar

2 Sakliste Sak nr. Saktittel 149/15 GODKJENNING AV MØTEBOK 150/15 7/3 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN FRÅ /15 6/11 -KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN /15 9/1 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN FRÅ /15 10/5 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN FRÅ /15 10/6 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN /15 10/7 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN FRÅ /15 10/15 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN /15 12/2 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN /15 15/1 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN /15 16/2 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN FRÅ /15 20/1 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN FRÅ /15 23/3 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN FRÅ /15 25/1 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN /15 25/2 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN /15 25/9 - KLAGE PÅ EGIEDOMSSKATTETAKSTEN /15 27/5 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN /15 28/11 -KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN /15 28/12 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN /15 35/1 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN FRÅ /15 36/3 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN /15 46/4 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN FRÅ /15 57/6 - KLAGE PÅ EIEDOMSSKATTETAKSTEN /15 58/6 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN FRÅ /15 59/1 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN FRÅ /15 60/2 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN FRÅ /15 60/5 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN /15 65/3 -KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN /15 68/25 -KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN /15 77/2 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN FRÅ /15 78/4 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN FRÅ /15 78/20 -KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN /15 95/3 -KLAGE PÅEIGEDOMSSKATTETAKSTEN /15 103/77 -KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN 2014

3 183/15 106/2 -KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN /15 113/4 -KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN /15 113/6 -KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN /15 116/1/11 -KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN /15 22/1 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN FOR SKATTEÅRET /15 33/2/2 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN FOR /15 4/25 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN FOR /15 12/3 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN FOR /15 20/2 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN FOR 2015

4 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Sakkunnig nemnd /15 ISO Saksansvarleg: Ingrid Sletta Olsen Arkiv: K1-033 Arkivnr.: 15/1299 GODKJENNING AV MØTEBOK RÅDMANNEN TILRÅR Møteboka frå Sakkunnig nemnd blir godkjent slik ho ligg føre.

5 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Sakkunnig nemnd /15 ESK Saksansvarleg: Arkiv: GBNR- 7/3 Arkivnr.: 13/3507 7/3 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN FRÅ 2014 Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 X Plan, bygg og SYNFARINGSSKJEMA RUTE S43 2 X Plan, bygg og BILDER RUTE S43 3 X Plan, bygg og TAKSTMATRISE - TAKSTFORSLAG FOR BLANDA BRUK, GNR. 7, BNR. 3 4 S /3 - EIGEDOMSSKATT FRÅ TAKST 5 I Anna og Gjermund 7/3 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN Høgetveit 6 U Anna og Gjermund Høgetveit KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN - MELLOMBELS SVAR 7 I Arne Høgetveit 7/3 -KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATETAKSTEN 8 S /3 - EIGEDOMSSKATT FRÅ NY TAKST 9 I Gjermund og Anna Høgetveit 7/3 - KLAGE PÅ TAKSTGRUNNLAG EIGEDOMSSKATT 10 U Gjermund og Anna Høgetveit MELLOMBELS SVAR - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN PÅ 11 X Plan, bygg og 12 X Plan, bygg og 14 U Gjermund og Anna Høgetveit EIGEDOMEN GNR. 7, BNR. 3 SKATTESETEL SEPTEMBER 2014 SKATTESETEL SEPTEMBER LANDBRUK-.BUSTAD HANDSAMING AV KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST 2014 VARSEL OM SYNFARING

6 Vedlagde dokument: Klage Bilete Skattesetel Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: LOV : Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova esktl) Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova vedtatt Saksgang: Sakkunnig nemnd handsamar klaga. Viss klaga ikkje blir tatt til følgje, gjeng ho vidare til sakkunnig klagenemnd for endeleg avgjerd. Bakgrunn for saka: I budsjettvedtaket vedtok kommunestyret at det skulle skrivast ut eigedomsskatt i heile kommunen frå skatteåret 2014, jamfør esktl 3, 1. ledd, bokstav a). I løpet av 2013 blei det gjennomført synfaring av bustad-, fritids- og næringseigedomar i kommunen. Sakkunnig nemnd har utarbeida Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova. Disse låg til grunn for synfaringa i 2013 og skal ligge til grunn for synfaring av nye skatteobjekt fram til ny alminneleg taksering skal finne stad. Alminneleg taksering skal skje kvart tiande år, jamfør esktl 8 A-3 (2). Vedtak om eigedomsskattetakst blei sendt ut med klagefrist 1. november Klage over fastsett eigedomsskattetakst kan fremmast kvart år dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidligare. Vurdering: Eigar vil generelt klage på taksten på dei husa som inngår i grunnlaget. Reduksjon i ytre faktor er for liten. Taksten for husa har blitt så høg at den overstig den verdien som husa naturleg vil utgjere ved sal av heile eigedommen. Dette er klart i strid med Finansdepartementets uttale av som presiserar at det for konsesjonspliktige landbrukseigedommar skal takast omsyn til kva min eigedom kan omsettast for som jordbrukseigedom og landbruksmyndighetane sin prisregulering i denne samanheng. Det er etter vår meining ein sakshandsamingsfeil å leggje til grunn ein verdi som er urealistisk å oppnå. Vi kan ikkje skatte av verdiar som ikkje finst. På spesielt grunnlag vil eigar særleg gjere merknad om: Hovudhuset på Sul Hovland, registrert som camping-/utleigehytte med bygningsnummer , har dei siste åra vore nytta til litt utleige og som kvileplass i lamminga. Netto utleigeinntekt var i 2012 kr ,- før skatt. Bruk i landbruksnæring var ca. 25 dagar. Den landbruksmessige bruken av bygget er større enn det utleiga har blitt siste åra. Huset er gamalt, frå 1790, og er bygd på i 1930 og restaurert i Huset er difor lappa mykje på og har ikkje verdi som eit nyare hus. Huset er verneverdig og ligg i gamalt kulturlandskap med ein tinghaug i tunet. Eigedommen er konsesjonspliktig med prisregulering og buplikt Eldhuset, registrert som camping-/utleigehytte med bygningsnummer , er gamalt med eit tilbygg frå Huset er lite eigna til bu og utleigeformål etter dagens standard og må reknast som ein del av landbruksbygga i tunet

7 I tunet står huset til son vår Arne Høgtvedt, registrert som einebustad med bygningsnummer Det er feilaktig tatt med i skattegrunnlaget hans eit uthus/vedskjul/lagerhus, registrert som garasje/uthus med bygningsnummer Dette bygget er vårt og er ein del av landbruksbygga i tunet Det er feilaktig tatt med hytte/sommarhus, registrert som fritidsbustad med bygningsnummer Dette er eit gamalt driftshusvære som høyrer til garden og som blir nytta som kvilebu ved arbeid i tømmerskogen og utmarksteigen ekontoret har kontrollert faktaopplysningar om eigedommen på nytt og sett på foto frå synfaringa: Arealet i hovudetasje 2 for camping-/utleigehytte med bygningsnummer er endra frå 76 kvm til 69 kvm Både einebustaden og garasje med bygningsnummer skal være registrert på 7/3 Følgjande punkt er skjønnsvurderingar og må handsamast av sakkunnig nemnd: Bygningane , , og er nytta i landbruksverdsemda Skal einebustaden på garden takserast som våningshus? Eigedommen er konsesjonspliktig med prisregulering og buplikt LEIAR FOR SAKKUNNIG NEMND TILRÅR: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 7, bnr. 3 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,- for næringsdelen av eigedommen og kr ,- for bustaddelen av eigedommen.. Klaga vert delvis tatt til følgje grunngitt med: Vedtaket kan påklagast. Klagefristen er 3 veker frå det tidspunkt melding har kome fram til mottakar. For at klaga skal vere satt fram i tide, er det nok at den er postlagt innan fristen. Ved overskriding av fristen gjeld forvaltningslova Sakkunnig nemnd Handsaming: Eigedomen vart synfart. Bygg med BID blei ikkje synfart og er ikkje handsama enda. Votering: Samrøystes SNE-143/15 VEDTAK: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 7, bnr. 3 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,- for næringsdelen av eigedommen og kr ,- for bustaddelen av eigedommen.

8 Klaga vert foreløpig delvis tatt til følgje ved at: Vedskjulet ved nyhuset på 18 kvm er skatteobjekt. Det er ikkje noko landbruksbygg. Eldhuset BID og hytte BID er utleigebygg. Eldhuset får redusert IF til 0,7 etter synfaring og skjønn. Det gamle hovudhuset med BID blir taksert som bustad ikkje landbruksbygg og ikkje utleige. IF blir beholdt på 0,7. Sakkunnig nemnd er elles samd i dei endringane som er gjort når det gjeld areal for BID Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova, vedtatt , tek i punkt 5.1 omsyn til at det er konsesjonsplikt på landbrukseigedomar. Våningshuset/kårbustaden får reduksjon i YF med 0,2. Det er ikkje obligatorisk fritak for våningshus/kårbustad dei er skatteobjekt. NYE OPPLYSNINGAR I SAKA Sakkunnig nemnd skal i møtet handsame klage når det gjeld BID Bygget er taksert som fritidsbustad. Eigar skriv i si klage at dette er eit gamalt driftshusvære som høyrer til garden og som blir nytta som kvilebu ved arbeid i tømmerskogen og utmarksteigen. TILRÅDING: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 7, bnr. 3 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,- for næringsdelen av eigedommen og kr ,- for bustaddelen av eigedommen. Handsaming gjeld BID

9 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Sakkunnig nemnd ESK Saksansvarleg: Arkiv: GBNR- 6/11 Arkivnr.: 13/3572 6/11 -KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN 2014 Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 3 I Gjermund O 6/11 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST Høgetveit 4 U Gjermund O Høgetveit KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN - MELLOMBELS SVAR Vedlagde dokument: Klage Bilete Skattesetel Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: LOV : Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova esktl) Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova vedtatt Saksgang: Sakkunnig nemnd handsamar klaga. Viss klaga ikkje blir tatt til følgje, gjeng ho vidare til sakkunnig klagenemnd for endeleg avgjerd. Bakgrunn for saka: I budsjettvedtaket vedtok kommunestyret at det skulle skrivast ut eigedomsskatt i heile kommunen frå skatteåret 2014, jamfør esktl 3, 1. ledd, bokstav a). I løpet av 2013 blei det gjennomført synfaring av bustad-, fritids- og næringseigedomar i kommunen. Sakkunnig nemnd har utarbeida Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova. Disse låg til grunn for synfaringa i 2013 og skal ligge til grunn for synfaring av nye skatteobjekt fram til ny alminneleg taksering skal finne stad. Alminneleg taksering skal skje kvart tiande år, jamfør esktl 8 A-3 (2). Vedtak om eigedomsskattetakst blei sendt ut med klagefrist 1. november 2014.

10 Klage over fastsett eigedomsskattetakst kan fremmast kvart år dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidligare. Vurdering: Eigar skriv i klage at fritidsbustaden på eigedommen er ein gammal sel frå 1886, som har fått ny kledning. Reisverket er gammalt og hytta er ikkje isolert. Synes vurderingsfaktor indre er får høg med tanke på byggeår. Hytta er nytta både til fritid og drifthusvære. Den ligg på ein utmarksteig og blir nytta når det er driftsmessige aktivitetar på utmarksteigen, enten det er beiting eller skogbruk ekontoret har kontrollert faktaopplysningar om eigedommen på nytt og sett på foto frå synfaringa. Følgjande punkt er skjønnsvurderingar og må handsamast av sakkunnig nemnd: Vurderingsfaktor indre. LEIAR FOR SAKKUNNIG NEMND TILRÅR: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 6, bnr. 11 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Klaga vert delvis tatt til følgje grunngitt med: Vedtaket kan påklagast. Klagefristen er 3 veker frå det tidspunkt melding har kome fram til mottakar. For at klaga skal vere satt fram i tide, er det nok at den er postlagt innan fristen. Ved overskriding av fristen gjeld forvaltningslova 31.

11 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Sakkunnig nemnd /15 ESK Saksansvarleg: Arkiv: GBNR- 9/1 Arkivnr.: 13/2583 9/1 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN FRÅ 2014 Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 7 I Signe Lie 9/1 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN 8 U Signe Lie KLAGE PÅ EIEGEDOMSSKATTETAKSTEN - MELLOMBELS SVAR 9 I Kristian K. Særsland og Kristoffer særsland 9/1 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATT 10 U Kristian K. Særsland KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN - MELLOMBELS SVAR 11 I Kristian og Kristoffer 9/1 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATT Særsland 12 U Kristian og Kristoffer Særsland MELLOMBELS SVAR - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST PÅ 9/1 15 U Kristian K. Særsland EIGEDOMSKATT UTREKNING Vedlagde dokument: Klage Bilder Skattesetel Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: LOV : Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova esktl) Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova vedtatt Saksgang: Sakkunnig nemnd handsamar klaga. Viss klaga ikkje blir tatt til følgje, gjeng ho vidare til sakkunnig klagenemnd for endeleg avgjerd. Bakgrunn for saka: I budsjettvedtaket vedtok kommunestyret at det skulle skrivast ut eigedomsskatt i heile kommunen frå skatteåret 2014, jamfør esktl 3, 1. ledd, bokstav a).

12 I løpet av 2013 blei det gjennomført synfaring av bustad-, fritids- og næringseigedomar i kommunen. Sakkunnig nemnd har utarbeida Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova. Disse låg til grunn for synfaringa i 2013 og skal ligge til grunn for synfaring av nye skatteobjekt fram til ny alminneleg taksering skal finne stad. Alminneleg taksering skal skje kvart tiande år, jamfør esktl 8 A-3 (2). Vedtak om eigedomsskattetakst blei sendt ut med klagefrist 1. november Klage over fastsett eigedomsskattetakst kan fremmast kvart år dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidligare. Vurdering: Eigar klagar på samla takst for eigedommen, grunngjeven ut frå: Stølshuset med bygningsnummer er berre brukt til seterdrift med mjølkeproduksjon fram til 2008, og bør fritakast for eigedomsskatt. Fritidsbustad med bygningsnummer er eit bygg brukt i hovudsak til sank og tilsyn av sau. Dette er eit gamalt sel som er vinterisolert til ein viss grad, brukt mest på sumarhalvåret. Verdien på bygget er satt alt for høg. ekontoret har kontrollert faktaopplysningar om eigedommen på nytt og sett på foto frå synfaringa: Fritidsbustaden er kontrollmålt på teikningar i byggesaksarkivet, og arealet er endra frå 42 kvm til 35 kvm. Det er allereie teke omsyn til at stølshuset og fritidsbustaden ikkje har innlagt vatn og straum, og det er gitt fråtrekk på 0,3 på vurderingsfaktor indre. Det er også teke omsyn til at det er gangavstand frå parkering på over 500 meter, og det er gitt fråtrekk på 0,1 på vurderingsfaktor ytre. Våningshuset er også kontrollmålt på teikningar i byggesaksarkivet. Arealet i hovudetasjen er endra frå 105 kvm til 98 kvm. Arealet i underetasjen er endra frå 100 kvm til 102 kvm. Følgjande punkt er skjønnsvurderingar og må handsamast av sakkunnig nemnd: Stølshuset er uisolert og ikkje egna til fritidsbustad og vinterbruk. Fritidsbustaden har enkel standard. LEIAR FOR SAKKUNNIG NEMND TILRÅR: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 9, bnr. 1 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Klaga vert delvis tatt til følgje grunngitt med: Vedtaket kan påklagast. Klagefristen er 3 veker frå det tidspunkt melding har kome fram til mottakar. For at klaga skal vere satt fram i tide, er det nok at den er postlagt innan fristen. Ved overskriding av fristen gjeld forvaltningslova 31.

13

14 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Sakkunnig nemnd /15 ESK Saksansvarleg: Arkiv: GBNR- 10/5 Arkivnr.: 13/ /5 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN FRÅ 2014 Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 X Plan, bygg og SYNFARINGSSKJEMA RUTE F37 2 X Plan, bygg og BILDER RUTE F37 5 X Plan, bygg og SYNFARINGSSKJEMA RUTE F49 6 X Plan, bygg og BILDER RUTE F49 4 X Plan, bygg og BILDER RUTE S43 3 X Plan, bygg og SYNFARINGSSKJEMA RUTE F43 7 X Plan, bygg og TAKSTMATRISE 8 S /5 - EIGEDOMSSKATT FRÅ TAKST 9 X Plan, bygg og TILBAKEMELDING FAKTAARK 10 I Anne og Eivind 10/5 - KLAGE PÅ EIGDOMSSKATTETAKST Haugan 11 U Anne og Eivind Haugan KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN - MELLOMBELS SVAR 12 I Anne og Eivind Haugan 10/5 - TILLEGGSKRIV KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATT 13 S /5 - EIGEDOMSSKATT FRÅ NY TAKST 14 I Anne og Eivind Haugan 10/5 -KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATT HAUST 2014

15 15 U Anne og Eivind Haugan 16 I Anne og Eivind Haugan 17 X Plan, bygg og 18 X Plan, bygg og 19 U Anne og Eivind Haugan 21 U Anne og Eivind Haugan KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN FOR 10/5 - MELLOMBELS SVAR 10/5 - TILLEGGSKLAGE PÅ EIGEDOMSSKATT HAUST 2014 SKATTESETEL SEPTEMBER 2014 SKATTESETEL SEPTEMBER LANDBRUK.BUSTAD SPØRSMÅL OM FRAMDRIFT HANDSAMING AV KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST 2014 VARSEL OM SYNFARING Vedlagde dokument: Klage Bilder Skattesetel Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: LOV : Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova esktl) Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova vedtatt Saksgang: Sakkunnig nemnd handsamar klaga. Viss klaga ikkje blir tatt til følgje, gjeng ho vidare til sakkunnig klagenemnd for endeleg avgjerd. Bakgrunn for saka: I budsjettvedtaket vedtok kommunestyret at det skulle skrivast ut eigedomsskatt i heile kommunen frå skatteåret 2014, jamfør esktl 3, 1. ledd, bokstav a). I løpet av 2013 blei det gjennomført synfaring av bustad-, fritids- og næringseigedomar i kommunen. Sakkunnig nemnd har utarbeida Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova. Disse låg til grunn for synfaringa i 2013 og skal ligge til grunn for synfaring av nye skatteobjekt fram til ny alminneleg taksering skal finne stad. Alminneleg taksering skal skje kvart tiande år, jamfør esktl 8 A-3 (2). Vedtak om eigedomsskattetakst blei sendt ut med klagefrist 1. november Klage over fastsett eigedomsskattetakst kan fremmast kvart år dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidligare.

16 Vurdering: Eigar klagar på følgjande: Gamlestugu, våningshuset med bygningsnummer , er under restaurering. Målet er å vere ferdig med istandsetting til enkel utleige innan Det er urettferdig å måtte betale på hus som ikkje er i brukbar stand, og i tillegg med 7 promille. Vårfjøset, camping-/utleigehytte frå 1700-talet med bygningsnummer , er 36 kvm. Utvendig vedskjul på 2 kvm har 1,87 meter høgde til sperrene innvendig og må takast ut av eigedomsskatteberekninga. Skogshusvær/driftshytte Åto, fritidsbustad med bygningsnummer , er 56 kvm tømre med vedbod i reisverk. Vedboda har skråtak og har under 1,90 meter høgde. Skogshusværet har låg standard, har ikkje VA og straum og ligg ca 1 mil frå bilveg. ekontoret har kontrollert faktaopplysningar om eigedommen på nytt og sett på foto frå synfaringa: Vårfjøset, camping-/utleigehytte frå 1700-talet med bygningsnummer , er kontrollmålt på teikningar i byggesaksarkivet, og arealet er endra frå 38 kvm til 36 kvm. Skogshusvær/driftshytte Åto, fritidsbustad med bygningsnummer , er kontrollmålt på teikningar i byggesaksarkivet, og arealet er endra frå 60 kvm til 56 kvm. Vurderingsfaktor indre er no redusert med 0,3 på bakgrunn av eigars opplysningar om ikkje innlagt vatn og straum. Det er allereie teke omsyn til at hytta ligg langt frå bilveg, med fråtrekk på 0,1 på vurderingsfaktor ytre. Garasje/uthus med bygningsnummer er kontrollmålt på teikningar i byggesaksarkivet, og arealet er endra frå 22 kvm til 19 kvm. Einebustad med bygningsnummer er kontrollmålt på teikningar i byggesaksarkivet. Arealet i hovudetasje 1 er endra frå 65 kvm til 73 kvm, og arealet i kjellaretasjen er endra frå 59 kvm til 61 kvm. Følgjande punkt er skjønnsvurderingar og må handsamast av sakkunnig nemnd: Gamlestugu, våningshuset med bygningsnummer , har låg standard. Skogshusvær/driftshytte Åto, fritidsbustad med bygningsnummer , har låg standard. LEIAR FOR SAKKUNNIG NEMND TILRÅR: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert og , av gnr. 10, bnr. 5 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,- for næringsdelen av eigedommen og kr ,- for bustaddelen av eigedommen. Klaga vert delvis tatt til følgje grunngitt med: Vedtaket kan påklagast. Klagefristen er 3 veker frå det tidspunkt melding har kome fram til mottakar. For at klaga skal vere satt fram i tide, er det nok at den er postlagt innan fristen. Ved overskriding av fristen gjeld forvaltningslova 31.

17 Sakkunnig nemnd Handsaming: Sverre Haugan stilte spørsmål ved eigen habilitet. Han er bror til eigar. Utvalet sa Sverre Haugan inhabil etter fvl 6, 1. ledd, bokstav b. Samrøystes. Det var to medlem til stades under handsaming av saka. Eigedomen vart synfart. Skogshusvære/driftshytte Åto er ikkje synfart eller handsama enda. Gamlestugu BID får IF på 0,6 etter synfaring og skjønn, og hensyntatt den oppussinga som starta i 2010 og var ferdig no i Ser ein på standaren no etter oppussinga skulle korrekt IF vore 0,7 som er i miderste sjiktet for bygg ferdigstilt før Votering: Samrøystes. SNE-139/15 VEDTAK: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert og , av gnr. 10, bnr. 5 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,- for næringsdelen av eigedommen og kr ,- for bustaddelen av eigedommen. Klaga vert foreløpig tatt til følgje ved at IF på Gamlestugu BID får IF på 0,6 etter synfaring og skjønn, og hensyntatt den oppussinga som starta i 2010 og var ferdig no i Sakkunnig nemnd er elles samd i dei endringane som er gjort når det gjeld areal for ulike bygg, jamfør saksframlegget. NYE OPPLYSNINGAR I SAKA I møtet skal sakkunnig nemnd handsame klage når det gjeld BID Bygget er taksert som fritidsbustad. Eigar skriv i si klage at Skogshusvær/driftshytte Åto, er 56 kvm tømre med vedbod i reisverk. Vedboda har skråtak og har under 1,90 meter høgde. Skogshusværet har låg standard, har ikkje VA og straum og ligg ca 1 mil frå bilveg. TILRÅDING: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert og , av gnr. 10, bnr. 5 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,- for næringsdelen av eigedommen og kr ,- for bustaddelen av eigedommen. Handsaming gjeld BID

18 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Sakkunnig nemnd /15 ESK Saksansvarleg: Arkiv: GBNR- 10/6 Arkivnr.: 13/ /6 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN 2014 Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 7 I Olaug Mørkholt 10/6 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN 8 U Olaug Mørkholt KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN - MELLOMBELS SVAR 9 I Olaug Mørkholt 10/6 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATT 10 U Olaug Mørkholt MELLOMBELS SVAR - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST PÅ 10/6 Vedlagde dokument: Klage Bilder Skattesetel Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: LOV : Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova esktl) Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova vedtatt Saksgang: Sakkunnig nemnd handsamar klaga. Viss klaga ikkje blir tatt til følgje, gjeng ho vidare til sakkunnig klagenemnd for endeleg avgjerd. Bakgrunn for saka: I budsjettvedtaket vedtok kommunestyret at det skulle skrivast ut eigedomsskatt i heile kommunen frå skatteåret 2014, jamfør esktl 3, 1. ledd, bokstav a). I løpet av 2013 blei det gjennomført synfaring av bustad-, fritids- og næringseigedomar i kommunen.

19 Sakkunnig nemnd har utarbeida Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova. Disse låg til grunn for synfaringa i 2013 og skal ligge til grunn for synfaring av nye skatteobjekt fram til ny alminneleg taksering skal finne stad. Alminneleg taksering skal skje kvart tiande år, jamfør esktl 8 A-3 (2). Vedtak om eigedomsskattetakst blei sendt ut med klagefrist 1. november Klage over fastsett eigedomsskattetakst kan fremmast kvart år dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidligare. Vurdering: Eigar skriv i klage at våningshuset har ein kjellar som berre nyttast som ein gamaldags potetkjellar, og at loftsetasjen ikkje er måleverdig. Fritidsbustaden har enkel standard, har ikkje vatn, kloakk og straum, og ikkje bilveg fram. Fritidsbustaden har ein veldig låg verdi, og er eit restaureringsobjekt. ekontoret har kontrollert faktaopplysningar om eigedommen på nytt og sett på foto frå synfaringa: Loftsetasjen på 18 kvm i våningshuset er fjerna frå takstgrunnlaget. Byggbasen i Matrikkelen er korrigert. Det er allereie teke omsyn til at underetasjen har kjellarfunksjon, og taksten er redusert. Det er no gitt fråtrekk for ikkje innlagt straum. Det er allereie teke omsyn til at fritidsbustaden ikkje har innlagt vatn. Totalt fråtrekk for manglande vatn og straum er 0,3 på vurderingsfaktor indre. Følgjande punkt er skjønnsvurderingar og må handsamast av sakkunnig nemnd: Fritidsbustaden har enkel standard. LEIAR FOR SAKKUNNIG NEMND TILRÅR: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 10, bnr. 6 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Klaga vert delvis tatt til følgje grunngitt med: Vedtaket kan påklagast. Klagefristen er 3 veker frå det tidspunkt melding har kome fram til mottakar. For at klaga skal vere satt fram i tide, er det nok at den er postlagt innan fristen. Ved overskriding av fristen gjeld forvaltningslova 31.

20 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Sakkunnig nemnd /15 ESK Saksansvarleg: Arkiv: GBNR- 10/7 Arkivnr.: 13/ /7 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN FRÅ 2014 Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 X Plan, bygg og SYNFARINGSSKJEMA RUTE F37 2 X Plan, bygg og BILDER RUTE F37 7 X Plan, bygg og SYNFARINGSSKJEMA RUTE F49 8 X Plan, bygg og BILDER RUTE F49 3 X Plan, bygg og SYNFARINGSSKJEMA RUTE S43 4 X Plan, bygg og BILDER RUTE S43 5 X Plan, bygg og SYNFARINGSSKJEMA RUTE S50 6 X Plan, bygg og BILDER RUTE S50 9 I Olaug Mørkholt 10/7 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN 10 I Olaug Mørkholt 10/7 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATT 11 U Olaug Mørkholt MELLOMBELS SVAR - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST PÅ 10/7 12 X Plan, bygg og SKATTESETEL SEPTEMBER U Olaug Mørkholt HANDSAMING AV KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST 2014 VARSEL OM

21 SYNFARING Vedlagde dokument: Klage Bilder Skattesetel Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: LOV : Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova esktl) Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova vedtatt Saksgang: Sakkunnig nemnd handsamar klaga. Viss klaga ikkje blir tatt til følgje, gjeng ho vidare til sakkunnig klagenemnd for endeleg avgjerd. Bakgrunn for saka: I budsjettvedtaket vedtok kommunestyret at det skulle skrivast ut eigedomsskatt i heile kommunen frå skatteåret 2014, jamfør esktl 3, 1. ledd, bokstav a). I løpet av 2013 blei det gjennomført synfaring av bustad-, fritids- og næringseigedomar i kommunen. Sakkunnig nemnd har utarbeida Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova. Disse låg til grunn for synfaringa i 2013 og skal ligge til grunn for synfaring av nye skatteobjekt fram til ny alminneleg taksering skal finne stad. Alminneleg taksering skal skje kvart tiande år, jamfør esktl 8 A-3 (2). Vedtak om eigedomsskattetakst blei sendt ut med klagefrist 1. november Klage over fastsett eigedomsskattetakst kan fremmast kvart år dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidligare. Vurdering: Eigar skriv i klage at våningshuset ikkje kan nyttast verken som bustad eller utleige. Bustaden har enkle vindauge, er ikkje isolert, har berre kaldt vatn, og ikkje bad og klosett. Det er ikkje veg fram til bustaden, og det er ikkje reelt at det kan skiljast ut tomt til huset. Fritidsbustaden nyttast i landbruksverksemda, og har ikkje innlagt vatn og avlaup og ikkje straum. Det er heller ikkje veg fram til fritidsbustaden. ekontoret har kontrollert faktaopplysningar om eigedommen på nytt og sett på foto frå synfaringa: Det er allereie teke omsyn til at fritidsbustaden ikkje har innlagt vatn og straum, og det er gitt fråtrekk på 0,3 på vurderingsfaktor indre. Det er ikkje gitt fråtrekk for avstand til veg frå fritidsbustaden, da avstanden målt i kart er ca. 100 meter frå parkering. Følgjande punkt er skjønnsvurderingar og må handsamast av sakkunnig nemnd: Våningshuset er eit restaureringsobjekt. Fritidsbustaden har enkel standard.

22 LEIAR FOR SAKKUNNIG NEMND TILRÅR: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 10, bnr. 7 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Klaga vert delvis tatt til følgje grunngitt med: Vedtaket kan påklagast. Klagefristen er 3 veker frå det tidspunkt melding har kome fram til mottakar. For at klaga skal vere satt fram i tide, er det nok at den er postlagt innan fristen. Ved overskriding av fristen gjeld forvaltningslova Sakkunnig nemnd Handsaming: Eigedomen vart synfart. Fritidsbustaden er ikkje synfart eller handsama enda. Votering: Samrøystes SNE-140/15 VEDTAK: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 10, bnr. 7 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Klaga vert foreløpig tatt til følgje ved at IF på våningshus BID blir redusert til 0,5 etter skjønn og synfaring. Bygget har vatn inn, men ikkje avlaup (svartvatn). NYE OPPLYSNINGAR I SAKA I møtet skal sakkunnig nemnd handsame klage når det gjeld BID Bygge er taksert som fritidsbustad. Eigar skriv i si klage at bygget nyttast i landbruksverksemda, og har ikkje innlagt vatn og avlaup og ikkje straum. Det er heller ikkje veg fram. TILRÅDING: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 10, bnr. 7 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Handsaming gjeld BID

23

24 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Sakkunnig nemnd /15 ESK Saksansvarleg: Arkiv: GBNR- 10/15 Arkivnr.: 14/176 10/15 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN 2015 Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 4 I Skagerak Energi 10/15 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST 3 I Skagerak Energi 10/15 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST 5 U Skagerak Energi KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN - MELLOMBELS SVAR 6 I Skagerak Energi 10/15 - EIGEDOMSSKATT HAUST NY EIGAR AV BYGG 7 U Skagerak Energi MERKNAD TIL MELDING OM NY EIGAR PÅ 10/15 8 I Skagerak Energi 10/15 - VEDK EIGEDOMSSKATT 9 U Skagerak Energi DEBITOR FOR EIGEDOMSSKATTEN FOR GNR. 10, BNR I Skagerak Energi DEBITOR FOR EIGEDOMSSKATTEN I HJARTDAL KOMMUNE 11 U Skagerak Energi DEBITOR FOR EIGEDOMSSKATT PÅ GNR. 10, BNR I Vibeke Holmsen 10/15 - KLAGE PÅ BEREGNING AV EIGEDOMSSKATT FRÅ U Vibeke Holmsen MELLOMBELS SVAR - KLAGE 2015 PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTPÅ EIGEDOMEN 10/15 Vedlagde dokument: Klage Bilete Skattesetel Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: LOV : Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova esktl) Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova vedtatt

25 Saksgang: Sakkunnig nemnd handsamar klaga. Viss klaga ikkje blir tatt til følgje, gjeng ho vidare til sakkunnig klagenemnd for endeleg avgjerd. Bakgrunn for saka: I budsjettvedtaket vedtok kommunestyret at det skulle skrivast ut eigedomsskatt i heile kommunen frå skatteåret 2014, jamfør esktl 3, 1. ledd, bokstav a). I løpet av 2013 blei det gjennomført synfaring av bustad-, fritids- og næringseigedomar i kommunen. Sakkunnig nemnd har utarbeida Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova. Disse låg til grunn for synfaringa i 2013 og skal ligge til grunn for synfaring av nye skatteobjekt fram til ny alminneleg taksering skal finne stad. Alminneleg taksering skal skje kvart tiande år, jamfør esktl 8 A-3 (2). Klage over fastsett eigedomsskattetakst kan fremmast kvart år dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidligare. Vurdering: Vibeke Strand Holmsen skriv i klage at verdien på hytta er satt for høgt i forhold til reell marknadsverdi. Ho legg ved takst utført av takstmann frå 2011, og påpeikar at forholda ved eigedommen ikkje har endra seg sidan taksten vart utført. Marknadsverdi er i takstrapporten sett til ,- kr, medan låneverdi er sett til ,- kr. ekontoret har kontrollert faktaopplysningar om eigedommen på nytt og sett på foto frå synfaringa: Arealet på fritidsbustaden er endra i samband med opplysningar i takstrapporten som var vedlagt klagen. Takstmannen har målt fritidsbustaden til 89 kvm, inkludert utvendig bod på 7 kvm. Arealet er endra frå 80 kvm utan bod. Det var tidlegare gjort fråtrekk på vurderingsfaktor indre på 0,2 for ikkje innlagt vatn og avlaup. Dette fråtrekket er no fjerna, og vurderingsfaktor indre er endra frå 0,6 til 0,8, etter opplysningar i takstrapporten som seier at fritidsbustaden har innlagt vatn og avlaup Følgjande punkt er skjønnsvurderingar og må handsamast av sakkunnig nemnd: Verdien på eigedommen er sett for høgt i forhold til reell marknadsverdi LEIAR FOR SAKKUNNIG NEMND TILRÅR: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå Vibeke Strand Holmsen, datert , av gnr. 10, bnr. 15 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Klaga vert delvis tatt til følgje grunngitt med: Vedtaket kan påklagast. Klagefristen er 3 veker frå det tidspunkt melding har kome fram til mottakar. For at klaga skal vere satt fram i tide, er det nok at den er postlagt innan fristen. Ved overskriding av fristen gjeld forvaltningslova 31.

26

27 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Sakkunnig nemnd /15 ESK Saksansvarleg: Arkiv: GBNR- 12/2 Arkivnr.: 13/ /2 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN 2014 Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 3 I Gråtjønn og Vrangetjønn Sameige v/jon Folsland 4 U Gråtjønn og Vrangetjønn Sameige v/jon Folsland 5 I Grunneigarane i Gråtjønn v/halvor Romme 12/2 - SØKNAD OM FRITAK - SEKUNDÆRT KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT, SEKUNDÆRT KLAGE PÅ EIGESKATTETAKSTEN - MELLOMBELS SVAR 12/2 - KLAGE PÅ DETALJERT GRUNNLAG EIGEDOMSSKATTETAKST 6 U Halvor Romme MELLOMBELS SVAR - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST 12/2 Vedlagde dokument: Klage Bilder Skattesetel Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: LOV : Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova esktl) Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova vedtatt Saksgang: Sakkunnig nemnd handsamar klaga. Viss klaga ikkje blir tatt til følgje, gjeng ho vidare til sakkunnig klagenemnd for endeleg avgjerd. Bakgrunn for saka: I budsjettvedtaket vedtok kommunestyret at det skulle skrivast ut eigedomsskatt i heile kommunen frå skatteåret 2014, jamfør esktl 3, 1. ledd, bokstav a).

28 I løpet av 2013 blei det gjennomført synfaring av bustad-, fritids- og næringseigedomar i kommunen. Sakkunnig nemnd har utarbeida Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova. Disse låg til grunn for synfaringa i 2013 og skal ligge til grunn for synfaring av nye skatteobjekt fram til ny alminneleg taksering skal finne stad. Alminneleg taksering skal skje kvart tiande år, jamfør esktl 8 A-3 (2). Vedtak om eigedomsskattetakst blei sendt ut med klagefrist 1. november Klage over fastsett eigedomsskattetakst kan fremmast kvart år dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidligare. Vurdering: Klaga er grunngjeven med Eigedommen ligg i landskapsvernområdet Brattefjell-Vindeggen med strenge restriksjonar på bruk og utvikling av eigedomen. Primært ber eigarane om fritak frå eigedomsskatt jfr. 5 pkt. j i elova, subsidiært fritak jfr. 7 pkt. d. Med bakgrunn i verneplanen og dei strenge restriksjonane på bygging og oppgradering av eksisterande hytter, ber eigarane om at sonefaktor, ytre faktor og indre faktor reduserast betydeleg. Fritidsbustad med bygningsnummer er frå ca 1952 og har særs enkel standard. Eigar vil at årstalet skal leggjast til grunn for aldersfaktor. Taksten er svært høg. Det er vesentleg lågare takstar i Notodden kommune. Kvadratmeterpris på kr er for høg. Dersom sjablongtakst med dei endringar eigarane foreslår ikkje nyttast, ber eigarane om at eigedommane innanfor verneområdet får protokolltakst der dei strenge vilkåra i verneforskrifta og redusert bruks- og råderett blir tatt omsyn til. Bygg med bygningsnummer tilhøyrar ikkje eigedommen. ekontoret har kontrollert faktaopplysningar om eigedommen på nytt og sett på foto frå synfaringa: Fritidsbustaden er kontrollmålt på teikningar i byggesaksarkivet. Arealet på 40 kvm er ikkje endra. Byggeåret er registrert i matrikkelen. Garasje/uthus med bygningsnummer er no registrert på eigedom 15/2. Følgjande punkt er skjønnsvurderingar og må handsamast av sakkunnig nemnd: Høg takst, bruk av faktorar. Fritidsbustaden har enkel standard. LEIAR FOR SAKKUNNIG NEMND TILRÅR: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 12, bnr. 2 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Klaga vert delvis tatt til følgje grunngitt med:

29 Vedtaket kan påklagast. Klagefristen er 3 veker frå det tidspunkt melding har kome fram til mottakar. For at klaga skal vere satt fram i tide, er det nok at den er postlagt innan fristen. Ved overskriding av fristen gjeld forvaltningslova 31.

30 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Sakkunnig nemnd /15 ESK Saksansvarleg: Arkiv: GBNR- 15/1 Arkivnr.: 13/ /1 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN 2014 Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 3 I Gråtjønn og Vrangetjønn sameige v/jon Folsland 4 I Grunneigarane i Gråtjønn v/halvor Romme 15/1 - SØKNAD OM FRITAK - SEKUNDÆRT KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN 15/1 - KLAGE PÅ DETALJERT GRUNNLAG EIGEDOMSSKATTETAKST 5 U Halvor Romme MELLOMELS SVAR - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST PÅ 15/1 Vedlagde dokument: Klage Bilder Skattesetel Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: LOV : Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova esktl) Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova vedtatt Saksgang: Sakkunnig nemnd handsamar klaga. Viss klaga ikkje blir tatt til følgje, gjeng ho vidare til sakkunnig klagenemnd for endeleg avgjerd. Bakgrunn for saka: I budsjettvedtaket vedtok kommunestyret at det skulle skrivast ut eigedomsskatt i heile kommunen frå skatteåret 2014, jamfør esktl 3, 1. ledd, bokstav a). I løpet av 2013 blei det gjennomført synfaring av bustad-, fritids- og næringseigedomar i kommunen.

31 Sakkunnig nemnd har utarbeida Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova. Disse låg til grunn for synfaringa i 2013 og skal ligge til grunn for synfaring av nye skatteobjekt fram til ny alminneleg taksering skal finne stad. Alminneleg taksering skal skje kvart tiande år, jamfør esktl 8 A-3 (2). Vedtak om eigedomsskattetakst blei sendt ut med klagefrist 1. november Klage over fastsett eigedomsskattetakst kan fremmast kvart år dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidligare. Vurdering: Klaga er grunngjeven med Eigedommen ligg i landskapsvernområdet Brattefjell-Vindeggen med strenge restriksjonar på bruk og utvikling av eigedomen. Primært ber eigarane om fritak frå eigedomsskatt jfr. 5 pkt. j i elova, subsidiært fritak jfr. 7 pkt. d. Med bakgrunn i verneplanen og dei strenge restriksjonane på bygging og oppgradering av eksisterande hytter, ber eigarane om at sonefaktor, ytre faktor og indre faktor reduserast betydeleg. Fritidsbustad med bygningsnummer er frå ca 1912 og fritidsbustad med bygningsnummer er frå ca Dei har begge særs enkel standard. Eigar vil at årstala skal leggjast til grunn for aldersfaktor. Taksten er svært høg. Det er vesentleg lågare takstar i Notodden kommune. Kvadratmeterpris på kr er for høg. Dersom sjablongtakst med dei endringar eigarane foreslår ikkje nyttast, ber eigarane om at eigedommane innanfor verneområdet får protokolltakst der dei strenge vilkåra i verneforskrifta og redusert bruks- og råderett blir tatt omsyn til. ekontoret har kontrollert faktaopplysningar om eigedommen på nytt og sett på foto frå synfaringa: Fritidsbustad med bygningsnummer er kontrollmålt på teikningar i byggesaksarkivet. Arealet er endra frå 56 kvm til 48 kvm. Byggeåra for fritidsbustadane er registrert i matrikkelen. Følgjande punkt er skjønnsvurderingar og må handsamast av sakkunnig nemnd: Høg takst, bruk av faktorar. Fritidsbustadane har enkel standard. RÅDMANNEN TILRÅR: * Saksordførar:

32 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Sakkunnig nemnd /15 ESK Saksansvarleg: Arkiv: GBNR- 16/2 Arkivnr.: 13/ /2 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN FRÅ 2014 Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 3 X Plan, bygg og SYNFARINGSSKJEMA RUTE S51 4 X Plan, bygg og BILDER RUTE S51 5 X Plan, bygg og SYNFARINGSSKJEMA RUTE F51 1 X Plan, bygg og SYNFARINGSSKJEMA RUTE S41 2 X Plan, bygg og BILDER RUTE S41 7 X Plan, bygg og SYNFARINGSSKJEMA RUTE F62 8 X Plan, bygg og BILDER RUTE F62 6 X Plan, bygg og BILDER RUTE F51 9 X Plan, bygg og TAKSTMATRISE 10 S /2 - EIGEDOMSSKATT FRÅ 2014 TAKST 11 X Plan, bygg og TILBAKEMELDING FAKTAARK 12 I Jon Bekkhus 16/2- KLAGE OG MERKNADER TIL EIGEDOMSSKATTETAKST

33 13 U Jon Bekkhus KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN - MELLOMBELS SVAR 14 I Jon Bekkhus 16/2 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN 15 I Cecilie Klovholt 16/2 - BEMERKNINGER OG SPØRSMÅL 16 U Cecilie Klovholt 16/2 - BEMERKNINGER OG SPØRSMÅL 17 I Jon Bekkhus 16/2 - TILLEGG TIL TIDLEGARE INNSENDT KLAGE 18 U Cecilie Klovholt 16/2 - BEMERKNINGER OG SPØRSMÅL 19 S /2 - EIGEDOMSSKATT FRÅ NY TAKST 20 I Jon Bekkhus 16/2 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATT HAUST U Jon Bekkhus MERKNAD TIL KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST PÅ 16/2 22 I Jon Bekkhus 16/2 - EIGEDOMSSKATTEKLAGE 23 U Jon Bekkhus MELLOMBELS SVAR - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST PÅ 16/2 24 X Plan, bygg og SKATTESETEL SEPTEMBER X Plan, bygg og SKATTESETEL SEPTEMBER U Jon Bekkhus HANDSAMING AV KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST 2014 VARSEL OM SYNFARING Vedlagde dokument: Klage Bilete Skattesetel Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: LOV : Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova esktl) Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova vedtatt Saksgang: Sakkunnig nemnd handsamar klaga. Viss klaga ikkje blir tatt til følgje, gjeng ho vidare til sakkunnig klagenemnd for endeleg avgjerd. Bakgrunn for saka: I budsjettvedtaket vedtok kommunestyret at det skulle skrivast ut eigedomsskatt i heile kommunen frå skatteåret 2014, jamfør esktl 3, 1. ledd, bokstav a). I løpet av 2013 blei det gjennomført synfaring av bustad-, fritids- og næringseigedomar i kommunen. Sakkunnig nemnd har utarbeida Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova. Disse låg til grunn for synfaringa i 2013 og skal ligge til grunn for synfaring av nye skatteobjekt fram til ny alminneleg taksering skal finne stad.

34 Alminneleg taksering skal skje kvart tiande år, jamfør esktl 8 A-3 (2). Vedtak om eigedomsskattetakst blei sendt ut med klagefrist 1. november Klage over fastsett eigedomsskattetakst kan fremmast kvart år dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidligare. Vurdering: Eigar skriv i klage at fritidsbustaden Bid Bekkhushaugen ikkje har VA og er i dårleg standard. Bid Drambekk er eit seterhus frå starten på 1900-talet. Og har ikkje straum og VA og det er ikkje bilveg fram. Eigar synes takst på eigedommen er for høg. ekontoret har kontrollert faktaopplysningar om eigedommen på nytt og sett på foto frå synfaringa: Fritidsbustaden Bid har fått fråtrekk på grunn av manglande VA og straum. Har endra arealet i hovudetasje 1 frå 34 kvm til 37 kvm, og hovudetasje 2 frå 26 kvm til 17 kvm. Seterhus har fått fråtrekk på grunn av manglande VA, straum og veg. Garasje Bid er delt mellom landbruk og bustad, har fordelt arealet i hovudetasje 1 til 24 kvm bustad-garasje og 11 kvm landbruk 5h. Har lagt til underetasje på 30 kvm, som garasje bustad. Følgjande punkt er skjønnsvurderingar og må handsamast av sakkunnig nemnd: Vurderingsfaktor indre. LEIAR FOR SAKKUNNIG NEMND TILRÅR: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 16, bnr. 2 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-, Klaga vert delvis tatt til følgje grunngitt med: Vedtaket kan påklagast. Klagefristen er 3 veker frå det tidspunkt melding har kome fram til mottakar. For at klaga skal vere satt fram i tide, er det nok at den er postlagt innan fristen. Ved overskriding av fristen gjeld forvaltningslova Sakkunnig nemnd Handsaming: Eigedomen vart synfart, men ikkje Drambekk. Nemnda vil gjere merksam på at YF og IF på dei enkelte bygg gjeng fram av takstmatrisa. På skattesetelen stend desse to i 1,0 i og med fråtrekket har skjedd i takstmatrisa. På skattesetelen kjem sonefaktoren fram.

35 Votering: Samrøystes SNE-138/15 TILRÅDING: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 16, bnr. 2 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-, Klaga vert ikkje tatt til følgje og IF på Bekkhushaugen BID blir uendra 0,5. Bygget skal ha fråtrekk for manglande VA. Det er straum. Klaga blir tatt til følgje når det gjeld fratrekk for manglande VA og straum og veg når det Drambekk BID Garasje Bid er delt mellom landbruk og bustad. Arealet i hovudetasje 1 er fordelt med 24 kvm bustad garasje og 11 kvm landbruk, jfr eigedomsskattelova 5h. Underetasje på 30 kvm blir registrert som landbruk. Saka vert sendt over til sakkunnig klagenemnd for endeleg avgjerd. NYE OPPLYSNINGAR I SAKA I møtet skal sakkunnig nemnd handsame klage når det gjeld BID Bygget er taksert som fritidsbustad. Eigar skriv i si klage at fritidsbustaden Bid Bekkhushaugen ikkje har VA og er i dårleg standard. Bid Drambekk er eit seterhus frå starten på 1900-talet. Og har ikkje straum og VA og det er ikkje bilveg fram. Eigar synes takst på eigedommen er for høg. TILRÅDING: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 16, bnr. 2 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Handsaming gjeld BID

36 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Sakkunnig nemnd /15 ESK Saksansvarleg: Arkiv: GBNR- 20/1 Arkivnr.: 13/ /1 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN FRÅ 2014 Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 7 I Olav S. Nordbø 20/1 - KLAGE PÅ TAKSTGRUNNLAGET FOR EIGEDOMSSKATT FOR NORDBØ GNR 13 BNR1 OG TILHØYRANDE BRUKSNR. 8 U Olav S. Nordbø MELLOMBELS SVAR - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST PÅ 20/1 11 U Olav S. Nordbø HANDSAMING AV KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST 2014 VARSEL OM SYNFARING Vedlagde dokument: Klage Bilete Skattesetel Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: LOV : Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova esktl) Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova vedtatt Saksgang: Sakkunnig nemnd handsamar klaga. Viss klaga ikkje blir tatt til følgje, gjeng ho vidare til sakkunnig klagenemnd for endeleg avgjerd. Bakgrunn for saka: I budsjettvedtaket vedtok kommunestyret at det skulle skrivast ut eigedomsskatt i heile kommunen frå skatteåret 2014, jamfør esktl 3, 1. ledd, bokstav a). I løpet av 2013 blei det gjennomført synfaring av bustad-, fritids- og næringseigedomar i kommunen.

37 Sakkunnig nemnd har utarbeida Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova. Disse låg til grunn for synfaringa i 2013 og skal ligge til grunn for synfaring av nye skatteobjekt fram til ny alminneleg taksering skal finne stad. Alminneleg taksering skal skje kvart tiande år, jamfør esktl 8 A-3 (2). Vedtak om eigedomsskattetakst blei sendt ut med klagefrist 1. november Klage over fastsett eigedomsskattetakst kan fremmast kvart år dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidligare. Vurdering: Eigar vil generelt klage på taksten på dei husa som inngår i grunnlaget. Reduksjon i ytre faktor er for liten. Taksten for husa har blitt så høg at den overstig den verdien som husa naturleg vil utgjere ved sal av heile eigedommen. Dette er klart i strid med Finansdepartementets uttale av som presiserar at det for konsesjonspliktige landbrukseigedommar skal takast omsyn til kva min eigedom kan omsettast for som jordbrukseigedom og landbruksmyndighetane sin prisregulering i denne samanheng. Det er etter vår meining ein sakshandsamingsfeil å leggje til grunn ein verdi som er urealistisk å oppnå. Vi kan ikkje skatte av verdiar som ikkje finst. På spesielt grunnlag vil eigar særleg gjere merknad om: I takstoppgåve frå Økonomisk Rådgivning AS er våningshuset pluss stabbur, eldhus og seterstuer i 2008 sett til kr ,-. Samla verdi av eigedommen 20/1 er i 2008 sett til kr ,- Jacobstul, registrert som fritidsbustad med bygningsnummer , er ei gamal uisolert tømre. Stulen blir nytta til landbruksnæring med beitedrift, tømmerhogst og veduttak. Bua blir då nytta som kvilebu, og har klar overvekt til landbruksdrift. ekontoret har kontrollert faktaopplysningar om eigedommen på nytt og sett på foto frå synfaringa: Hovudetasje 1 i våningshuset er kontrollmålt på teikningar i byggesaksarkivet. Arealet er endra frå 85 kvm til 77 kvm. Arealet i hovudetasje 2 er endra frå 50 kvm til 41 kvm, og kjellaretasjen på 80 kvm er sletta, i samsvar med klage Følgjande punkt er skjønnsvurderingar og må handsamast av sakkunnig nemnd: Eigedommen er konsesjonspliktig med prisregulering og buplikt Fritidsbustaden er nytta i landbruksverksemda LEIAR FOR SAKKUNNIG NEMND TILRÅR: Sakkunnig nemnd har handsama klagar frå eigar, datert og , av gnr. 20, bnr. 1 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Klaga vert delvis tatt til følgje grunngitt med: Vedtaket kan påklagast. Klagefristen er 3 veker frå det tidspunkt melding har kome fram til mottakar. For at klaga skal vere satt fram i tide, er det nok at den er postlagt innan fristen. Ved overskriding av fristen gjeld forvaltningslova 31.

38 Sakkunnig nemnd Handsaming: Eigedomen vart synfart. Det stend att å handsama klaga når det gjeld fritidsbustaden med BID Votering: Samrøystes SNE-137/15 TILRÅDING: Sakkunnig nemnd har handsama klagar frå eigar, datert og , av gnr. 20, bnr. 1 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Klaga vert foreløpig delvis tatt til følgje grunngitt med: Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova, vedtatt , tek i punkt 5.1 omsyn til at det er konsesjonsplikt på landbrukseigedomar. Våningshuset/kårbustaden får reduksjon i YF med 0,2. Det er ikkje obligatorisk fritak for våningshus/kårbustad dei er skatteobjekt. Våningshuset BID får ny IF på 0,7 etter synfaring og skjønn. Nemnda er einig i dei endringane eigedomsskattekontoret foreslår ved at hovudetasje 1 i våningshuset er kontrollmålt på teikningar i byggesaksarkivet. Arealet er endra frå 85 kvm til 77 kvm. Arealet i hovudetasje 2 er endra frå 50 kvm til 41 kvm, og kjellaretasjen på 80 kvm er sletta, i samsvar med klage. I tillegg skal våningshuset ha endring i areal H1 og H2 da trappegongen på 8 kvm er uisolert. Saka vert sendt over til sakkunnig klagenemnd for endeleg avgjerd. NYE OPPLYSNINGAR I SAKA I møtet skal sakkunnig nemnd handsame klage når det gjeld BID Bygget er taksert som fritidshytte. Eigar skriv i sin klage at Jacobstul, registrert som fritidsbustad med bygningsnummer , er ei gamal uisolert tømre. Stulen blir nytta til landbruksnæring med beitedrift, tømmerhogst og veduttak. Bua blir då nytta som kvilebu, og har klar overvekt til landbruksdrift. TILRÅDING: Sakkunnig nemnd har handsama klagar frå eigar, datert og , av gnr. 20, bnr. 1 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Handsaming gjeld BID

39

40 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Sakkunnig nemnd /15 ESK Saksansvarleg: Arkiv: GBNR- 23/3 Arkivnr.: 13/ /3 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN FRÅ 2014 Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 3 X Plan, bygg og SYNFARINGSSKJEMA RUTE S52 4 X Plan, bygg og BILDER RUTE S52 1 X Plan, bygg og SYNFARINGSSKJEMA RUTE F73 2 X Plan, bygg og BILDER RUTE F73 5 I Thor Ole Flatland 23/3 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN 6 U Thor Ole Flatland KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST - MELLOMBELS SVAR 7 I Bjørg Inger og Tor 23/3 - KLAGE PÅ EIEDOMSSKATT FRÅ 2014 Ole Flatland 8 U Bjørg Inger og Tor Ole Flatland MELLOMBELS SVAR - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST PÅ 23/3 9 X Plan, bygg og SKATTESETEL SEPTEMBER X Plan, bygg og BILDER OG U Bjørg Inger og Tor Ole Flatland HANDSAMING AV KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST 2014 VARSEL OM SYNFARING

41 Vedlagde dokument: Klage Bilete Skattesetel Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: LOV : Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova esktl) Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova vedtatt Saksgang: Sakkunnig nemnd handsamar klaga. Viss klaga ikkje blir tatt til følgje, gjeng ho vidare til sakkunnig klagenemnd for endeleg avgjerd. Bakgrunn for saka: I budsjettvedtaket vedtok kommunestyret at det skulle skrivast ut eigedomsskatt i heile kommunen frå skatteåret 2014, jamfør esktl 3, 1. ledd, bokstav a). I løpet av 2013 blei det gjennomført synfaring av bustad-, fritids- og næringseigedomar i kommunen. Sakkunnig nemnd har utarbeida Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova. Disse låg til grunn for synfaringa i 2013 og skal ligge til grunn for synfaring av nye skatteobjekt fram til ny alminneleg taksering skal finne stad. Alminneleg taksering skal skje kvart tiande år, jamfør esktl 8 A-3 (2). Vedtak om eigedomsskattetakst blei sendt ut med klagefrist 1. november Klage over fastsett eigedomsskattetakst kan fremmast kvart år dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidligare. Vurdering: Eigar klagar på utskriven eigedomsskatt, og meiner det er urimeleg å få eigedomsskatt for fleire hus, då husa er ein utgiftsbelastning som dei står. Eigars forslag er at nemnda reknar gardar som ei stor tomt med eit hus på. Eigar meiner at det er prinsipielt feil å taksere kårbustader, og meiner desse husa bør vurderast som landbruksbygg. Om våningshus med bygningsnummer skriv eigar at dette er eit tømmerhus som ikkje er i bruk. Det er ikkje innlagt vatn og kloakk og straumen er fråkopla. Seterhus med bygningsnummer , Haugestul, er eit landbruksbygg i vanleg forstand. Ingen har overnatta her sidan eigar låg der den påska han fylte 15 år. Seterhuset vert berre bruka ein og annan gong når dei høgg ved, tømmer eller er på jakt (kvilepause). ekontoret har kontrollert faktaopplysningar om eigedommen på nytt og sett på foto frå synfaringa: Det er no teke omsyn til at våningshuset med bygningsnummer ikkje har innlagt vatn, og det er gitt fråtrekk på 0,2 på vurderingsfaktor indre. Følgjande punkt er skjønnsvurderingar og må handsamast av sakkunnig nemnd:

42 Vurder om vurderingsfaktor indre for våningshus med bygningsnummer skal reduserast ytterlegare på grunn av enkel standard og fråkopla straum. Vurder om seterhuset skal takserast som fritid eller få fritak jfr 5h som landbruksbygning? LEIAR FOR SAKKUNNIG NEMND TILRÅR: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 23, bnr. 3 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Klaga vert delvis tatt til følgje grunngitt med: Vedtaket kan påklagast. Klagefristen er 3 veker frå det tidspunkt melding har kome fram til mottakar. For at klaga skal vere satt fram i tide, er det nok at den er postlagt innan fristen. Ved overskriding av fristen gjeld forvaltningslova Sakkunnig nemnd Handsaming: BID vart synfart. Haugestul er ikkje synfart eller handsama enda. Votering: Samrøystes. SNE-145/15 TILRÅDING: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 23, bnr. 3 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Klaga vert foreløpig ikkje tatt til følgje då nemnda ikkje fant å kunne redusere IF til under 0,5. Bygget skal ha fråtrekk for manglande straum i tillegg til manglande VA. Saka vert sendt over til sakkunnig klagenemnd for endeleg avgjerd. NYE OPPLYSNINGAR I SAKA I møtet skal sakkunnig nemnd handsame klage når det gjeld BID Haugestul. Bygget er taksert som fritidsbustad. Eigar skriv i si klage at Haugestul er eit landbruksbygg i vanleg forstand. Ingen har overnatta her sidan eigar låg der den påska han fylte 15 år. Seterhuset vert berre bruka ein og annan gong når dei høgg ved, tømmer eller er på jakt (kvilepause).

43 TILRÅDING: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 23, bnr. 3 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Handsaming gjeld BID

44 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Sakkunnig nemnd /15 ESK Saksansvarleg: Arkiv: GBNR- 25/1 Arkivnr.: 13/ /1 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN 2014 Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 4 I Åsmud Øverbø 25/1 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST 5 U Åsmud Øverbø KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN - MELLOMBELS SVAR 9 I Åsmund Øverbø 25/1 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATT 10 U Åsmund Øverbø MELLOMBELS SVAR - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN PÅ 25/1 Vedlagde dokument: Klage Bilete Skattesetel Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: LOV : Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova esktl) Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova vedtatt Saksgang: Sakkunnig nemnd handsamar klaga. Viss klaga ikkje blir tatt til følgje, gjeng ho vidare til sakkunnig klagenemnd for endeleg avgjerd. Bakgrunn for saka: I budsjettvedtaket vedtok kommunestyret at det skulle skrivast ut eigedomsskatt i heile kommunen frå skatteåret 2014, jamfør esktl 3, 1. ledd, bokstav a). I løpet av 2013 blei det gjennomført synfaring av bustad-, fritids- og næringseigedomar i kommunen. Sakkunnig nemnd har utarbeida Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova. Disse låg til grunn for synfaringa i 2013 og skal ligge til grunn for synfaring av nye skatteobjekt fram til ny alminneleg taksering skal finne stad.

45 Alminneleg taksering skal skje kvart tiande år, jamfør esktl 8 A-3 (2). Vedtak om eigedomsskattetakst blei sendt ut med klagefrist 1. november Klage over fastsett eigedomsskattetakst kan fremmast kvart år dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidligare. Vurdering: Eigar syner til tidlegare klage, datert , kor han skriv at fritidsbustaden på eigedommen, som er bygd i 1996, har enkel standard utan innlagt vatn og straum. Fritidsbustaden ligg ca 4 km frå offentleg bilveg om sommaren (Våtjønn) og ca km frå brøyta veg om vinteren (Hundemyr eller Breivatn). Vidare krev eigar reduksjon i takst for våningshuset. Våningshuset er sannsynligvis over 250 år gamalt, og vart fråflytta i Det er eit tømmerhus utan tilleggsisolasjon, og med leire i etasjeskille. Trappeoppgang og tak er heilt uisolert. Det er råteskader på golv i første etasje, og innvendig hovuddelevegg har sokke fleire centimeter av den grunn. Dei siste åra har det vore vatnlekkasje langs defekt gråsteinspipe og inn i etasjeskille. Det er ikkje innlagt straum (fråkopla i 1968), ikkje innlagt vatn eller avlaup, og det er ikkje bad i huset. Det meste av loftsetasjen er uinnreidd råloft. Huset kan i dag ikkje nyttast som bustad. ekontoret har kontrollert faktaopplysningar om eigedommen på nytt og sett på foto frå synfaringa: Det er allereie teke omsyn til at fritidsbustaden ikkje har innlagt vatn og straum, og det er gitt fråtrekk på 0,3 på vurderingsfaktor indre. Det er allereie teke omsyn til at fritidsbustaden ligg langt frå næraste bilveg og parkering, og det er gitt fråtrekk på totalt 0,1 på vurderingsfaktor ytre. Det er no teke omsyn til at våningshuset ikkje har innlagt vatn og straum, og det er gitt fråtrekk på 0,3 på vurderingsfaktor indre, med det resultat at våningshuset er tatt bort frå takseringsgrunnlaget (vurderingsfaktor indre er 0). Følgjande punkt er skjønnsvurderingar og må handsamast av sakkunnig nemnd: Fritidsbustaden har enkel standard. LEIAR FOR SAKKUNNIG NEMND TILRÅR: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 25, bnr. 1 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Klaga vert delvis tatt til følgje grunngitt med: Vedtaket kan påklagast. Klagefristen er 3 veker frå det tidspunkt melding har kome fram til mottakar. For at klaga skal vere satt fram i tide, er det nok at den er postlagt innan fristen. Ved overskriding av fristen gjeld forvaltningslova 31.

46 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Sakkunnig nemnd /15 ESK Saksansvarleg: Arkiv: GBNR- 25/2 Arkivnr.: 13/ /2 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN 2014 Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 6 X Plan, bygg og SYNFARINGSSKJEMA RUTE S52 7 X Plan, bygg og BILDER RUTE S52 1 X Plan, bygg og SYNFARINGSSKJEMA RUTE F30 3 X Plan, bygg og BILDER RUTE F30 4 X Plan, bygg og SYNFARINGSSKJEMA RUTE S42 5 X Plan, bygg og BILDER RUTE S42 2 I Odd Skårnes GNR. 25/2 - KLAGE PÅ UTSKRIVEN EIGEDOMSSKATT 13 U Odd Skårnes MELLOMBELS SVAR - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN PÅ 25/2 - BUSTAD OG NÆRING Vedlagde dokument: Klage Bilete Skattesetel

47 Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: LOV : Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova esktl) Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova vedtatt Saksgang: Sakkunnig nemnd handsamar klaga. Viss klaga ikkje blir tatt til følgje, gjeng ho vidare til sakkunnig klagenemnd for endeleg avgjerd. Bakgrunn for saka: I budsjettvedtaket vedtok kommunestyret at det skulle skrivast ut eigedomsskatt i heile kommunen frå skatteåret 2014, jamfør esktl 3, 1. ledd, bokstav a). I løpet av 2013 blei det gjennomført synfaring av bustad-, fritids- og næringseigedomar i kommunen. Sakkunnig nemnd har utarbeida Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova. Disse låg til grunn for synfaringa i 2013 og skal ligge til grunn for synfaring av nye skatteobjekt fram til ny alminneleg taksering skal finne stad. Alminneleg taksering skal skje kvart tiande år, jamfør esktl 8 A-3 (2). Vedtak om eigedomsskattetakst blei sendt ut med klagefrist 1. november Klage over fastsett eigedomsskattetakst kan fremmast kvart år dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidligare. Vurdering: Eigar skriv i klage at fritidsbustaden på 33 kvm ble bygd for utleige, men er ikkje ei bruk da det passer dårleg med utleige på same areal som det går beitedyr. Hytte på 48 kvm og hytte på 39 kvm er driftshytter på Reinstul, og ble byggesøkt og godkjent som driftshytter, ber om fritak på disse. Forretningsbygget er uisolert, har dårlege vinduer og tynne vegger utan isolasjon. ekontoret har kontrollert faktaopplysningar om eigedommen på nytt og sett på foto frå synfaringa: Bustad Bid er målt på nytt i felt og hovudetasje1 er endra frå 62 kvm til 60 kvm og hovudetasje 2 er endra frå 30 kvm til 27 kvm. Forretningsbygg er endra frå isolert lager til uisolert lager. Følgjande punkt er skjønnsvurderingar og må handsamast av sakkunnig nemnd: Skal hytter på 48 kvm og 39 kvm takserast som driftsbygg til garden.. LEIAR FOR SAKKUNNIG NEMND TILRÅR: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 25, bnr. 2 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,- bustad og næring. Klaga vert delvis tatt til følgje grunngitt med:

48 Vedtaket kan påklagast. Klagefristen er 3 veker frå det tidspunkt melding har kome fram til mottakar. For at klaga skal vere satt fram i tide, er det nok at den er postlagt innan fristen. Ved overskriding av fristen gjeld forvaltningslova 31.

49 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Sakkunnig nemnd /15 ESK Saksansvarleg: Arkiv: GBNR- 25/9 Arkivnr.: 13/ /9 - KLAGE PÅ EGIEDOMSSKATTETAKSTEN 2014 Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 3 I Skagerak Energi 25/9 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST 4 I Skagerak Energi 25/9 - KLAGE PÅ EGIEDOMSSKATT HAUST U Skagerak Energi MELLOMBELS SVAR - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN PÅ 25/9 Vedlagde dokument: Klage Bilete Skattesetel Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: LOV : Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova esktl) Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova vedtatt Saksgang: Sakkunnig nemnd handsamar klaga. Viss klaga ikkje blir tatt til følgje, gjeng ho vidare til sakkunnig klagenemnd for endeleg avgjerd. Bakgrunn for saka: I budsjettvedtaket vedtok kommunestyret at det skulle skrivast ut eigedomsskatt i heile kommunen frå skatteåret 2014, jamfør esktl 3, 1. ledd, bokstav a). I løpet av 2013 blei det gjennomført synfaring av bustad-, fritids- og næringseigedomar i kommunen. Sakkunnig nemnd har utarbeida Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova. Disse låg til grunn for synfaringa i 2013 og skal ligge til grunn for synfaring av nye skatteobjekt fram til ny alminneleg taksering skal finne stad.

50 Alminneleg taksering skal skje kvart tiande år, jamfør esktl 8 A-3 (2). Vedtak om eigedomsskattetakst blei sendt ut med klagefrist 1. november Klage over fastsett eigedomsskattetakst kan fremmast kvart år dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidligare. Vurdering: Eigar skriv i klage at eigedomen, som høyrer til kraftproduksjon, allereie er skattlagt som verker og bruk. ekontoret har kontrollert faktaopplysningar om eigedommen på nytt og sett på foto frå synfaringa: Bygningane på eigedomar kor kraftproduksjon er skattlagt, vert taksert for seg, på dei eigedomane dei faktisk står. Bygget på eigedomen, ei energiforsyningsbygning med bygningsnummer , er no taksert. Tidlegare var dette gløymt. LEIAR FOR SAKKUNNIG NEMND TILRÅR: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 25, bnr. 9 over fastsett eigedomsskattetakst på kr 0,-. Klaga vert delvis tatt til følgje grunngitt med: Vedtaket kan påklagast. Klagefristen er 3 veker frå det tidspunkt melding har kome fram til mottakar. For at klaga skal vere satt fram i tide, er det nok at den er postlagt innan fristen. Ved overskriding av fristen gjeld forvaltningslova 31.

51 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Sakkunnig nemnd /15 ESK Saksansvarleg: Arkiv: GBNR- 27/5 Arkivnr.: 13/ /5 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN 2014 Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 3 I For Sissel og Tom Helverschou v/advokat Tom Helverschou 4 U Sissel og Tom Helverschou v/advokat Tom Helverschou 5 I Tom og Sissel Berge Helverschou 6 U Sissel og Tom Helverschou v/advokat Tom Helverschou 7 I Tom og Sissel Berge Helverschou 8 U Sissel og Tom Helverschou v/advokat Tom Helverschou GNR. 27/5 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN - MELLOMBELS SVAR 27/5 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST MERKNAD TIL KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN PÅ EIGEDOMEN GNR. 27, BNR. 5 27/5 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATT HAUSTEN 2014 MELLOMBELS SVAR - EIGEDOMSSKATTETAKST PÅ 27/5 Vedlagde dokument: Klage Bilete Skattesetel Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: LOV : Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova esktl) Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova vedtatt

52 Saksgang: Sakkunnig nemnd handsamar klaga. Viss klaga ikkje blir tatt til følgje, gjeng ho vidare til sakkunnig klagenemnd for endeleg avgjerd. Bakgrunn for saka: I budsjettvedtaket vedtok kommunestyret at det skulle skrivast ut eigedomsskatt i heile kommunen frå skatteåret 2014, jamfør esktl 3, 1. ledd, bokstav a). I løpet av 2013 blei det gjennomført synfaring av bustad-, fritids- og næringseigedomar i kommunen. Sakkunnig nemnd har utarbeida Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova. Disse låg til grunn for synfaringa i 2013 og skal ligge til grunn for synfaring av nye skatteobjekt fram til ny alminneleg taksering skal finne stad. Alminneleg taksering skal skje kvart tiande år, jamfør esktl 8 A-3 (2). Vedtak om eigedomsskattetakst blei sendt ut med klagefrist 1. november Klage over fastsett eigedomsskattetakst kan fremmast kvart år dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidligare. Vurdering: Eigar skriv i klage at fritidsbustaden på eigedommen har enkel standard utan innlagt vatn og straum,. Det er eit gammalt bygg i svært dårlig forfatning, råte i golv og lekkasjar i tak. Eigar synes verdiberegningen er for høy. ekontoret har kontrollert faktaopplysningar om eigedommen på nytt og sett på foto frå synfaringa: Det er allereie teke omsyn til at fritidsbustaden ikkje har innlagt vatn og straum, og det er gitt fråtrekk på 0,3 på vurderingsfaktor indre. Det er teke omsyn til at det er over 500 meter å gå frå parkering til hytta, og gitt fråtrekk på 0,1. Følgjande punkt er skjønnsvurderingar og må handsamast av sakkunnig nemnd: Indre vurderingsfaktor. Ytre vurderingsfaktor. LEIAR FOR SAKKUNNIG NEMND TILRÅR: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 27, bnr. 5 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Klaga vert delvis tatt til følgje grunngitt med: Vedtaket kan påklagast. Klagefristen er 3 veker frå det tidspunkt melding har kome fram til mottakar. For at klaga skal vere satt fram i tide, er det nok at den er postlagt innan fristen. Ved overskriding av fristen gjeld forvaltningslova 31.

53

54 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Sakkunnig nemnd /15 ESK Saksansvarleg: Arkiv: GBNR- 28/11 Arkivnr.: 13/ /11 -KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN 2014 Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 3 I Anders Bacher- 28/11 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATT Grøndahl 4 U Anders Bacher- Grøndahl MELLOMBELS SVAR - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST PÅ 28/11 5 I Anders Bacher- Grøndal 28/11 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATT FRA 2014 Vedlagde dokument: Klage Bilete Skattesetel Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: LOV : Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova esktl) Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova vedtatt Saksgang: Sakkunnig nemnd handsamar klaga. Viss klaga ikkje blir tatt til følgje, gjeng ho vidare til sakkunnig klagenemnd for endeleg avgjerd. Bakgrunn for saka: I budsjettvedtaket vedtok kommunestyret at det skulle skrivast ut eigedomsskatt i heile kommunen frå skatteåret 2014, jamfør esktl 3, 1. ledd, bokstav a). I løpet av 2013 blei det gjennomført synfaring av bustad-, fritids- og næringseigedomar i kommunen.

55 Sakkunnig nemnd har utarbeida Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova. Disse låg til grunn for synfaringa i 2013 og skal ligge til grunn for synfaring av nye skatteobjekt fram til ny alminneleg taksering skal finne stad. Alminneleg taksering skal skje kvart tiande år, jamfør esktl 8 A-3 (2). Vedtak om eigedomsskattetakst blei sendt ut med klagefrist 1. november Klage over fastsett eigedomsskattetakst kan fremmast kvart år dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidligare. Vurdering: Eigar skriv i klage at kvm-prisen er høyere enn kva det er grunnlag for. Hytta er primitiv. Ytre vurderingsfaktor bør reduserast da det er fleire kilometers gange, gjerne med delvis bruk av båt. ekontoret har kontrollert faktaopplysningar om eigedommen på nytt og sett på foto frå synfaringa. Det er tatt omsyn til at det er over 500 meter å gå frå parkering til hytta. Følgjande punkt er skjønnsvurderingar og må handsamast av sakkunnig nemnd: Fritidsbustaden har primitiv standard. Ytre faktor, fleire kilometer å gå til hytta. LEIAR FOR SAKKUNNIG NEMND TILRÅR: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 28, bnr. 11 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Klaga vert delvis tatt til følgje grunngitt med: Vedtaket kan påklagast. Klagefristen er 3 veker frå det tidspunkt melding har kome fram til mottakar. For at klaga skal vere satt fram i tide, er det nok at den er postlagt innan fristen. Ved overskriding av fristen gjeld forvaltningslova 31.

56 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Sakkunnig nemnd /15 ESK Saksansvarleg: Arkiv: GBNR- 28/12 Arkivnr.: 13/ /12 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN 2014 Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 3 I Anders Bacher- 28/12 - EIGEDOMSSKATT - KLAGE Grøndahl 4 U Anders Bacher- Grøndahl MELLOMBELS SVAR - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST PÅ 28/12 5 I Anders Backer- Grøndal 28/12 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATT FRÅ 2014 Vedlagde dokument: Klage Bilete Skattesetel Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: LOV : Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova esktl) Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova vedtatt Saksgang: Sakkunnig nemnd handsamar klaga. Viss klaga ikkje blir tatt til følgje, gjeng ho vidare til sakkunnig klagenemnd for endeleg avgjerd. Bakgrunn for saka: I budsjettvedtaket vedtok kommunestyret at det skulle skrivast ut eigedomsskatt i heile kommunen frå skatteåret 2014, jamfør esktl 3, 1. ledd, bokstav a). I løpet av 2013 blei det gjennomført synfaring av bustad-, fritids- og næringseigedomar i kommunen.

57 Sakkunnig nemnd har utarbeida Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova. Disse låg til grunn for synfaringa i 2013 og skal ligge til grunn for synfaring av nye skatteobjekt fram til ny alminneleg taksering skal finne stad. Alminneleg taksering skal skje kvart tiande år, jamfør esktl 8 A-3 (2). Vedtak om eigedomsskattetakst blei sendt ut med klagefrist 1. november Klage over fastsett eigedomsskattetakst kan fremmast kvart år dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidligare. Vurdering: Eigar skriv i klage at kvadratmeterprisen er satt høgare enn det er grunnlag til. Eigar klager på sonefaktor og ytre faktor. Vil ha reduksjon på ytre faktor sida det ikkje er offentlig veg. ekontoret har kontrollert faktaopplysningar om eigedommen på nytt og sett på foto frå synfaringa: Fritidsbustaden er kontrollmålt på teikningar i byggesaksarkivet.. Følgjande punkt er skjønnsvurderingar og må handsamast av sakkunnig nemnd: Sonefaktor Kvadratmeterpris. Ytre faktor.. LEIAR FOR SAKKUNNIG NEMND TILRÅR: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 28, bnr. 12 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Klaga vert delvis tatt til følgje grunngitt med: Vedtaket kan påklagast. Klagefristen er 3 veker frå det tidspunkt melding har kome fram til mottakar. For at klaga skal vere satt fram i tide, er det nok at den er postlagt innan fristen. Ved overskriding av fristen gjeld forvaltningslova 31.

58 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Sakkunnig nemnd /15 ESK Saksansvarleg: Arkiv: GBNR- 35/1 Arkivnr.: 13/ /1 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN FRÅ 2014 Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 3 X Plan, bygg og SYNFARINGSKJEMA RUTE S54 4 X Plan, bygg og BILDER RUTE S54 1 U Håvard Haugan SYNFARING PÅ EIGEDOMEN DIN 2 I Håvard Haugan BEFARING AV EIENDOMMEN MIN G.NR. 35 B.NR. 1 I HJARTDAL 5 X Plan, bygg og SYNFARINGSSKJEMA RUTE S55 6 X Plan, bygg og BILDER RUTE S55 7 X Plan, bygg og SYNFARINGSSKJEMA RUTE F63 8 X Plan, bygg og BILDER RUTE F63 9 X Plan, bygg og TILBAKEMELDING FAKTAARK 10 I Håvard Haugan 35/1 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATT 11 U Håvard Haugan KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN - MELLOMBELS SVAR 12 I Håvard Haugan 35/1 BID FRITAK 13 U Håvard Haugan FRITAK FOR VERNEVERDIG BYGG 14 I Håvard Haugan 35/1 - TILLEGG TIL KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN 15 I Håvard Haugan 35/1 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATT HAUST BID LANDBRUKSBYGG

59 16 I Håvard Haugan 35/1 -KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATT HAUST BID FELLESSETRA 17 I Håvard Haugan 35/1 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTHAUST BID LANDBRUK 18 U Håvard Haugan MELLOMBELS SVAR - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST PÅ 35/1 19 X Plan, bygg og SKATTESETEL SEPTEMBER I Håvard Haugan KLAGE PÅ SKATTEGRUNNLAG 21 U Håvard Haugan KLAGE PÅ SKATTEGRUNNLAGET PÅ ENKELTBYGG PÅ GNR. 35, BNR U Håvard Haugan HANDSAMING AV KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST 2014 VARSEL OM SYNFARING Vedlagde dokument: Klage Bilete Skattesetel Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: LOV : Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova esktl) Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova vedtatt Saksgang: Sakkunnig nemnd handsamar klaga. Viss klaga ikkje blir tatt til følgje, gjeng ho vidare til sakkunnig klagenemnd for endeleg avgjerd. Bakgrunn for saka: I budsjettvedtaket vedtok kommunestyret at det skulle skrivast ut eigedomsskatt i heile kommunen frå skatteåret 2014, jamfør esktl 3, 1. ledd, bokstav a). I løpet av 2013 blei det gjennomført synfaring av bustad-, fritids- og næringseigedomar i kommunen. Sakkunnig nemnd har utarbeida Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova. Disse låg til grunn for synfaringa i 2013 og skal ligge til grunn for synfaring av nye skatteobjekt fram til ny alminneleg taksering skal finne stad. Alminneleg taksering skal skje kvart tiande år, jamfør esktl 8 A-3 (2). Vedtak om eigedomsskattetakst blei sendt ut med klagefrist 1. november Klage over fastsett eigedomsskattetakst kan fremmast kvart år dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidligare. Vurdering: Eigar skriv i klage at hytta BID er ein driftsbygning for ved produksjon og søker om fritak for eigedomsskatt på denne. Hytte BID er ei gammal sommarbrakke som ikkje

60 er isolert, har svikt i golvet på grunn av at golv bjelkane er råtne. Hytta er i dårleg stand og har ikkje vann og avløp. Hytte BID hytta holder på å rase saman, og i følgje fagfolk så er den ikkje noe å restaurere. Den er i dårlig stand og eigar ber om fritak på hytta. Bustad BID Eigar meiner skattegrunnlaget for historiske bygg bør være lavere enn for vanlige bustader. Dette bygget kan ikkje omsettes fritt eller pusses opp etter ønske. ekontoret har kontrollert faktaopplysningar om eigedommen på nytt og sett på foto frå synfaringa: Areal på bygga er kontrollert. Det er allereie teke omsyn til at enkelte av bygga ikkje har innlagt vatn. Følgjande punkt er skjønnsvurderingar og må handsamast av sakkunnig nemnd: Fritak på to bygg. Indre faktor. LEIAR FOR SAKKUNNIG NEMND TILRÅR: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , og av gnr. 35, bnr. 1 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Klaga vert delvis tatt til følgje grunngitt med: Vedtaket kan påklagast. Klagefristen er 3 veker frå det tidspunkt melding har kome fram til mottakar. For at klaga skal vere satt fram i tide, er det nok at den er postlagt innan fristen. Ved overskriding av fristen gjeld forvaltningslova Sakkunnig nemnd Handsaming: Eigedomen vart synfart. Det stend att eit bygg å synfare. Etter synfaring og skjønnsvurdering er nemnda einige om følgjande endringar: Hytte BID ny IF blir 0,6 som er i nedste sjiktet for bygningar ferdigstilt før 1985 Hytte BID ny IF blir 0,2. Bygget framstår som eit renoveringsobjekt/framskrede forfall, jamfør Rammer og retningsliner. Klaga blir ikkje tatt til følgje når det gjeld våningshus BID Rammer og retningsliner skil ikkje på sjablongverdi når det gjeld bygg med historisk verdi og vanlege bygg. VOTERING: Samrøystes

61 SNE-062/15 TILRÅDING: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , og av gnr. 35, bnr. 1 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Klaga vert delvis tatt til følgje grunngitt med: Hytte BID ny IF blir 0,6 som er i nedste sjiktet for bygningar ferdigstilt før 1985 Hytte BID ny IF blir 0,2. Bygget framstår som eit renoveringsobjekt/framskrede forfall, jamfør Rammer og retningsliner. Klaga blir ikkje tatt til følgje når det gjeld våningshus BID Rammer og retningsliner skil ikkje på sjablongverdi når det gjeld bygg med historisk verdi og vanlege bygg. Saka vert sendt over til sakkunnig klagenemnd, når resten av klaga er handsama, for endeleg avgjerd. NYE OPPLYSNINGAR I SAKA I dette møtet skal sakkunnig nemndhandsama klage på BID som ligg på Hallinghaugen. Bygget er taksert som fritidsbustad. Eigar skriv i si klage at bygget er ein driftsbygning for ved-produksjon. TILRÅDING: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , og av gnr. 35, bnr. 1 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Vedtaket gjeld BID

62 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Sakkunnig nemnd /15 ESK Saksansvarleg: Arkiv: GBNR- 36/3 Arkivnr.: 14/506 36/3 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN 2014 Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 3 I Halvor Midtbøen 36/3 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN 4 I Halvor Midtbøen KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATT 5 U Halvor Midtbøen MELLOMBELS SVAR - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST PÅ 36/3 OG 36/3/20 Vedlagde dokument: Klage Bilete Skattesetel Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: LOV : Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova esktl) Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova vedtatt Saksgang: Sakkunnig nemnd handsamar klaga. Viss klaga ikkje blir tatt til følgje, gjeng ho vidare til sakkunnig klagenemnd for endeleg avgjerd. Bakgrunn for saka: I budsjettvedtaket vedtok kommunestyret at det skulle skrivast ut eigedomsskatt i heile kommunen frå skatteåret 2014, jamfør esktl 3, 1. ledd, bokstav a). I løpet av 2013 blei det gjennomført synfaring av bustad-, fritids- og næringseigedomar i kommunen. Sakkunnig nemnd har utarbeida Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova. Disse låg til grunn for synfaringa i 2013 og skal ligge til grunn for synfaring av nye skatteobjekt fram til ny alminneleg taksering skal finne stad.

63 Alminneleg taksering skal skje kvart tiande år, jamfør esktl 8 A-3 (2). Vedtak om eigedomsskattetakst blei sendt ut med klagefrist 1. november Klage over fastsett eigedomsskattetakst kan fremmast kvart år dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidligare. Vurdering: Eigar skriv i klage at Bid m/uthus er en driftsbygning og vert nytta i drifta av garden. Viss bygget skal skattleggast som hytte, er vurderingsfaktoren ytre for høg. ekontoret har kontrollert faktaopplysningar om eigedommen på nytt og sett på foto frå synfaringa. Følgjande punkt er skjønnsvurderingar og må handsamast av sakkunnig nemnd: Skal bid takserast som ei driftsbygning? Vurderingsfaktor ytre. LEIAR FOR SAKKUNNIG NEMND TILRÅR: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 36, bnr. 3 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Klaga vert delvis tatt til følgje grunngitt med: Vedtaket kan påklagast. Klagefristen er 3 veker frå det tidspunkt melding har kome fram til mottakar. For at klaga skal vere satt fram i tide, er det nok at den er postlagt innan fristen. Ved overskriding av fristen gjeld forvaltningslova 31.

64 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Sakkunnig nemnd /15 ESK Saksansvarleg: Arkiv: GBNR- 46/4 Arkivnr.: 14/196 46/4 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN FRÅ 2014 Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 4 X Plan, bygg og SYNFARINGSSKJEMA RUTE F53 5 X Plan, bygg og BILDER RUTE F53 1 X Plan, bygg og SYNFARINGSSKJEMA RUTE S56 3 X Plan, bygg og BILDER RUTE S56 2 X Plan, bygg og SYNFARINGSSKJEMA RUTE S56 DEL 2 6 X Plan, bygg og TAKSTMATRISE 7 S /4 - EIGEDOMSSKATT FRÅ TAKST 8 I Bendik Skeie 46/4 -KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATT FRÅ I Bendik Skeie 46/4 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATT FRÅ I Bendik Skeie 46/4 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST 11 I Bendik Skeie 46/4 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATT FRÅ U Bendik Skeie KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN/SØKNAD OM FRITAK - MELLOMBELS SVAR 13 S /4 - EIGEDOMSSKATT FRÅ NY TAKST 14 I Bendik Skeie 46/4 - EIGEDOMSSKATT KLAGE - BID I Bendik Skeie 46/4 - EIGEDOMSSKATTKLAGE - BID I Bendik Skeie 46/4 - EIGEDOMSSKATTKLAGE - BID , OG I Bendik Skeie 46/4 - EIGEDOMSSKATT KLAGE

65 VÅNINGSHUS/KÅRBOLIG 18 U Bendik Skeie MELLOMBELS SVAR - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN PÅ 46/4 19 X Plan, bygg og SKATTESETEL SEPTEMBER X Plan, bygg og SKATTESETEL SEPTEMBER U Bendik Skeie HANDSAMING AV KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST 2014 VARSEL OM SYNFARING Vedlagde dokument: Klage Bilete Skattesetel Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: LOV : Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova esktl) Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova vedtatt Saksgang: Sakkunnig nemnd handsamar klaga. Viss klaga ikkje blir tatt til følgje, gjeng ho vidare til sakkunnig klagenemnd for endeleg avgjerd. Bakgrunn for saka: I budsjettvedtaket vedtok kommunestyret at det skulle skrivast ut eigedomsskatt i heile kommunen frå skatteåret 2014, jamfør esktl 3, 1. ledd, bokstav a). I løpet av 2013 blei det gjennomført synfaring av bustad-, fritids- og næringseigedomar i kommunen. Sakkunnig nemnd har utarbeida Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova. Disse låg til grunn for synfaringa i 2013 og skal ligge til grunn for synfaring av nye skatteobjekt fram til ny alminneleg taksering skal finne stad. Alminneleg taksering skal skje kvart tiande år, jamfør esktl 8 A-3 (2). Vedtak om eigedomsskattetakst blei sendt ut med klagefrist 1. november Klage over fastsett eigedomsskattetakst kan fremmast kvart år dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidligare. Vurdering: Eigar vil generelt klage på taksten på dei husa som inngår i grunnlaget. Reduksjon i ytre faktor er for liten. Taksten for husa har blitt så høg at den overstig den verdien som husa naturleg vil utgjere ved sal av heile eigedommen. Dette er klart i strid med Finansdepartementets uttale av som presiserar at det for konsesjonspliktige landbrukseigedommar skal takast omsyn

66 til kva min eigedom kan omsettast for som jordbrukseigedom og landbruksmyndighetane sin prisregulering i denne samanheng. Det er etter vår meining ein sakshandsamingsfeil å leggje til grunn ein verdi som er urealistisk å oppnå. Vi kan ikkje skatte av verdiar som ikkje finst. På spesielt grunnlag vil eigar særleg gjere merknad om: Våningshus Bid Ferdigbygd i 1981, for høg vurderingsfaktor indre og ytre. Kårbolig er ein hefting på eigedommen, delvis restaurert, men mye står igjen. Råte i kledning, men bra tak. For høg indre og ytre vurderingsfaktor. Bid er ein gammal tømmerkoie oppført i Var brukt til overnatting ved tømmerhogst, dårlig standard og full av mus. Er ei driftsbygning. Bustad bid er eit gammalt eldhus, ikkje VA og er uisolert. Er ei driftsbygning. Lagerbygg Bid er ei scene på hjul nytta av Slåttefestivalen Lagerbygg er eigd av Hjartdal kommune. Bensinstasjon Bid er flyttbar og skal ikkje skattleggast. ekontoret har kontrollert faktaopplysningar om eigedommen på nytt og sett på foto frå synfaringa: Kårbolig Bid har endra areal etter ny synfaring. Hovudetasje 1 endra frå 102 kvm til 99 kvm, hovudetasje 2 endra frå 63 kvm til 89 kvm. Følgjande punkt er skjønnsvurderingar og må handsamast av sakkunnig nemnd: Eigedommen er konsesjonspliktig med prisregulering og buplikt LEIAR FOR SAKKUNNIG NEMND TILRÅR: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 46, bnr. 4 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,- bustad, kr næring. Klaga vert delvis tatt til følgje grunngitt med: Vedtaket kan påklagast. Klagefristen er 3 veker frå det tidspunkt melding har kome fram til mottakar. For at klaga skal vere satt fram i tide, er det nok at den er postlagt innan fristen. Ved overskriding av fristen gjeld forvaltningslova Sakkunnig nemnd Handsaming Eigedomen vart synfart. Det stend att eit bygg å synfare. Etter synfaring og skjønnsvurdering er nemnda einige om følgjande endringar: Våningshus BID ny IF blir 0,7, som er midt i sjiktet for eigedomar ferdigstilt før 1985 Kårbustad BID ny IF blir 0,4. Bygget framstår som eit renoveringsobjekt Bustad BID vert klassifisert som landbruksbygg i og med det vert drevet tilleggsnæring til gardsdrifta i bygget.

67 Lagerbygg BID bygget fjernast frå Matrikkelen då dette er ei flyttbar scene på hjul. Lagerbygg BID er ikkje skatteobjekt, jamfør eigedomsskatteloven 5, bokstav d. Kommunen er eigar av bygget. Klage når det gjeld bensinstasjon blir ikkje tatt til følgje. Det er ingenting i eigedomsskatteloven eller i Rammer og retningsliner som skil på om tankane ligg over eller under bakken. Bensinstasjonen er skatteobjekt. VOTERING: Vedtaket var samrøystes. SNE-061/15 TILRÅDING: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 46, bnr. 4 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,- bustad, kr næring. Klaga vert delvis tatt til følgje grunngitt med: Våningshus BID ny IF blir 0,7, som er midt i sjiktet for eigedomar ferdigstilt før 1985 Kårbustad BID ny IF blir 0,4. Bygget framstår som eit renoveringsobjekt Bustad BID vert klassifisert som landbruksbygg i og med det vert drevet tilleggsnæring til gardsdrifta i bygget. Lagerbygg BID bygget fjernast frå Matrikkelen då dette er ei flyttbar scene på hjul. Lagerbygg BID er ikkje skatteobjekt, jamfør eigedomsskatteloven 5, bokstav d. Kommunen er eigar av bygget. Klage når det gjeld bensinstasjon blir ikkje tatt til følgje. Det er ingenting i eigedomsskatteloven eller i Rammer og retningsliner som skil på om tankane ligg over eller under bakken. Bensinstasjonen er skatteobjekt. Sakkunnig nemnd er elles samd i dei endringane som er gjort når det gjeld areal for kårbustad BID Saka vert sendt over til sakkunnig klagenemnd, når resten av klaga er handsama, for endeleg avgjerd. NYE OPPLYSNINGAR I SAKA I møtet skal sakkunnig nemnd handsame klage på bygg med BID Bygget er taksert som fritidsbustad. Eigar skriv i si klage at det er ein gammal tømmerkoie oppført i Var brukt til overnatting ved tømmerhogst, dårlig standard og full av mus. Er ei driftsbygning. TILRÅDING Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 46, bnr. 4 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,- bustad, kr næring. Handsaminga gjeld BID

68

69 Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Sakkunnig nemnd /15 ESK Saksansvarleg: Arkiv: GBNR- 57/6 Arkivnr.: 13/ /6 - KLAGE PÅ EIEDOMSSKATTETAKSTEN 2014 Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 3 I John Oddvar Hjartsjø 57/6 - KLAGE PÅ VEDTAK EIENDOMSSKATT 4 U John Oddvar Hjartsjø MELLOMBELS SVAR - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST PÅ 57/6 Vedlagde dokument: Klage Bilete Skattesetel Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: LOV : Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova esktl) Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova vedtatt Saksgang: Sakkunnig nemnd handsamar klaga. Viss klaga ikkje blir tatt til følgje, gjeng ho vidare til sakkunnig klagenemnd for endeleg avgjerd. Bakgrunn for saka: I budsjettvedtaket vedtok kommunestyret at det skulle skrivast ut eigedomsskatt i heile kommunen frå skatteåret 2014, jamfør esktl 3, 1. ledd, bokstav a). I løpet av 2013 blei det gjennomført synfaring av bustad-, fritids- og næringseigedomar i kommunen. Sakkunnig nemnd har utarbeida Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova. Disse låg til grunn for synfaringa i 2013 og skal ligge til grunn for synfaring av nye skatteobjekt fram til ny alminneleg taksering skal finne stad. Alminneleg taksering skal skje kvart tiande år, jamfør esktl 8 A-3 (2).

70 Vedtak om eigedomsskattetakst blei sendt ut med klagefrist 1. november Klage over fastsett eigedomsskattetakst kan fremmast kvart år dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidligare. Vurdering: Eigar skriv i klage at BID er ei driftsbygning, som blir leigd ut i samband med jakt. Nyttes ikkje som fritidsbustad, da BID som nyttes til fritidsbustad til eiga bruk. ekontoret har kontrollert faktaopplysningar om eigedommen på nytt og sett på foto frå synfaringa. Følgjande punkt er skjønnsvurderingar og må handsamast av sakkunnig nemnd: Kva skal BID takserast som? LEIAR FOR SAKKUNNIG NEMND TILRÅR: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 57, bnr. 6 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Klaga vert delvis tatt til følgje grunngitt med: Vedtaket kan påklagast. Klagefristen er 3 veker frå det tidspunkt melding har kome fram til mottakar. For at klaga skal vere satt fram i tide, er det nok at den er postlagt innan fristen. Ved overskriding av fristen gjeld forvaltningslova 31.

71 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Sakkunnig nemnd /15 ESK Saksansvarleg: Arkiv: GBNR- 58/6 Arkivnr.: 13/ /6 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN FRÅ 2014 Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 3 X Plan, bygg og SYNFARINGSSKJEMA 1 X Plan, bygg og SYNFARINGSSKJEMA 2 X Plan, bygg og BILDER 4 X Plan, bygg og BILDER RUTE S58 5 I Synnøve Lonar 58/6 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST 6 U Synnøve Lonar KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN - MELLOMBELS SVAR 7 I Synnøve Lonar 58/6 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST 8 I Synnøve Lonar 58/6 - NY KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATT 9 U Synnøve Lonar MELLOMBELS SVAR - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN PÅ EIGEDOMEN 58/6 10 X Plan, bygg og SKATTESETEL SEPTEMBER U Synnøve Lonar HANDSAMING AV KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST 2014 VARSEL OM SYNFARING Vedlagde dokument: Klage Bilete Skattesetel

72 Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: LOV : Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova esktl) Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova vedtatt Saksgang: Sakkunnig nemnd handsamar klaga. Viss klaga ikkje blir tatt til følgje, gjeng ho vidare til sakkunnig klagenemnd for endeleg avgjerd. Bakgrunn for saka: I budsjettvedtaket vedtok kommunestyret at det skulle skrivast ut eigedomsskatt i heile kommunen frå skatteåret 2014, jamfør esktl 3, 1. ledd, bokstav a). I løpet av 2013 blei det gjennomført synfaring av bustad-, fritids- og næringseigedomar i kommunen. Sakkunnig nemnd har utarbeida Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova. Disse låg til grunn for synfaringa i 2013 og skal ligge til grunn for synfaring av nye skatteobjekt fram til ny alminneleg taksering skal finne stad. Alminneleg taksering skal skje kvart tiande år, jamfør esktl 8 A-3 (2). Vedtak om eigedomsskattetakst blei sendt ut med klagefrist 1. november Klage over fastsett eigedomsskattetakst kan fremmast kvart år dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidligare. Vurdering: Eigar skriv i klage at fritidsbustaden bid er satt opp i 1950, er uisolert og har enkel standard. Den blir bare brukt noen få gonger i året i samanheng med tilsyn og sanking av sauer. Har ingen salsverdi, bare en bruksverdi for jord/ skogsdrifta. Bid garasje: dette var en stall for to hestar som ble brukt til tømmerhogst 50-tallet. I dag brukast bygget til oppbevaring av utstyr til jordbruk/ skogsbruksdrifta. Bid våningshus: dårleg isolert, ikkje oppgradert på 50 år, både tak og kledning er i svært dårleg forfatning. Det er nødvendig med omfattande oppussing for å få dagens standard. ekontoret har kontrollert faktaopplysningar om eigedommen på nytt og sett på foto frå synfaringa. Følgjande punkt er skjønnsvurderingar og må handsamast av sakkunnig nemnd: Fritidsbustaden bid har enkel standard. Bid og Bid er disse landbruk?. Våningshus Bid vurderingsfaktor indre. LEIAR FOR SAKKUNNIG NEMND TILRÅR: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 58, bnr. 6 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Klaga vert delvis tatt til følgje grunngitt med:

73 Vedtaket kan påklagast. Klagefristen er 3 veker frå det tidspunkt melding har kome fram til mottakar. For at klaga skal vere satt fram i tide, er det nok at den er postlagt innan fristen. Ved overskriding av fristen gjeld forvaltningslova Sakkunnig nemnd Handsaming: Eigedomen vart synfart. Nemnda er einige om følgjande endringar etter synfaring og etter ei skjønnsvurdering: BID får redusert IF til 0,7 som er midt i sjiktet for eigedomar ferdigstilt før BID får redusert IF til 0,8 som er øvst i sjiktet for eigedomar ferdigstilt før VOTERING: Samrøystes SNE-059/15 VEDTAK: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 58, bnr. 6 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Klaga vert foreløpig tatt til følgje grunngitt med: Nemnda er einige om følgjande endringar etter synfaring og etter ei skjønnsvurdering: BID får redusert IF til 0,7 som er midt i sjiktet for eigedomar ferdigstilt før BID får redusert IF til 0,8 som er øvst i sjiktet for eigedomar ferdigstilt før Det står att å handsame klage på 2 bygg. NYE OPPLYSNINGAR I SAKA I møtet skal sakkunnig nemnd handsame klage på BID Bygget er taksert som fritidsbustad. Eigar skriv i si klage at fritidsbustaden bid er satt opp i 1950, er uisolert og har enkel standard. Den blir bare brukt noen få gonger i året i samanheng med tilsyn og sanking av sauer. Har ingen salsverdi, bare en bruksverdi for jord/ skogsdrifta. Blir BID omdefinert til landbruksbygg, blir BID òg landbruksbygg. Dette bygget er no taksert som uthus til fritidsbustad (18 kvm).

74 TILRÅDING: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 58, bnr. 6 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Handsaminga gjeld BID og

75 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Sakkunnig nemnd /15 ESK Saksansvarleg: Arkiv: GBNR- 59/1 Arkivnr.: 13/ /1 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN FRÅ 2014 Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 6 X Plan, bygg og BILDER NÆRING 2 X Plan, bygg og BILDER RUTE S39 3 X Plan, bygg og SYNFARINGSSKJEMA RUTE S58 5 X Plan, bygg og BILDER RUTE S58 1 X Plan, bygg og SYNFARINGSSKJEMA RUTE S39 4 X Plan, bygg og SYNFARINGSSKJEMA RUTE S58 KORREKSJON 7 X Plan, bygg og TAKSTMATRISE 8 S /1 - EIGEDOMSSKATT FRÅ TAKST 9 I Jon Lonar 59/1 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST 10 U Jon Lonar KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN - MELLOMBELS SVAR 11 I Jon Lonar 59/1 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATT 12 I Jon Lonar 59/1 -KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN - TILLEGG TIL TIDLEGARE KLAGE 13 S /1 - EIGEDOMSSKATT FRÅ NY TAKST 14 I Jon Lonar 59/1 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST 15 U Jon Lonar MELLOMBELS SVAR - KLAGE PÅ

76 16 X Plan, bygg og 17 X Plan, bygg og EIGEDOMSSKATTETAKST PÅ 59/1 SKATTESETEL SEPTEMBER 2014 SKATTESETEL SEPTEMBER U Jon Lonar HANDSAMING AV KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST 2014 VARSEL OM SYNFARING Vedlagde dokument: Klage Bilete Skattesetel Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: LOV : Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova esktl) Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova vedtatt Saksgang: Sakkunnig nemnd handsamar klaga. Viss klaga ikkje blir tatt til følgje, gjeng ho vidare til sakkunnig klagenemnd for endeleg avgjerd. Bakgrunn for saka: I budsjettvedtaket vedtok kommunestyret at det skulle skrivast ut eigedomsskatt i heile kommunen frå skatteåret 2014, jamfør esktl 3, 1. ledd, bokstav a). I løpet av 2013 blei det gjennomført synfaring av bustad-, fritids- og næringseigedomar i kommunen. Sakkunnig nemnd har utarbeida Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova. Disse låg til grunn for synfaringa i 2013 og skal ligge til grunn for synfaring av nye skatteobjekt fram til ny alminneleg taksering skal finne stad. Alminneleg taksering skal skje kvart tiande år, jamfør esktl 8 A-3 (2). Vedtak om eigedomsskattetakst blei sendt ut med klagefrist 1. november Klage over fastsett eigedomsskattetakst kan fremmast kvart år dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidligare. Vurdering: Eigar klagar på eigedomsskattetaksten med følgjande grunngjeving: Eigar kan ikkje akseptere taksten på kårhuset, med bygningsnummer , då foreldra til eigar har rett til å bo i huset så lenge dei vil. Huset kan ikkje seljast og har difor ingen verdi for eigar. Sonefaktoren er alt for høg kontra Sauland sentrum, der dei har vatn og kloakk, brøyta og strødde vegar og gangvegar, gatelys og nærheit til kommunesenteret.

77 Våningshuset, med bygningsnummer , er gamalt og har dårlege løysningar på rominndeling. Taksten må ta omsyn til at dette er ein jordbrukseigedom med konsesjonsplikt og delingsforbod. Gardssaga vert berre nytta til saging av tømmer til eige bruk og er difor å rekne som ein del av landbruksdrifta. Saga har ingenting med industri å gjøre, og eigar kan dokumentere at det ikkje er inntekt på saga i rekneskapsåret Fritidsbustad med bygningsnummer vart bygd i 1939 og har same standarden no som den gongen. Fritidsbustaden er ikkje til å bu i. Pipa er defekt, og det går ikkje an å fyre. Til sommaren skal eigar ha kviger på beite på stulen, og da skal bua nyttast til lagring av gjerdemateriell, saltsteinar, kraftfôr med vidare. I dag er det lagra saltstein for sau her. Dette er å rekne som landbruksbygg. 2 kvm av same fritidsbustad er taksert som uisolert bod. Eigar lurer på om han må betale eigedomsskatt av utedo. ekontoret har kontrollert faktaopplysningar om eigedommen på nytt og sett på foto frå synfaringa: Våningshuset, med bygningsnummer , er kontrollmålt på teikningar i byggesaksarkivet. Arealet i hovudetasje 1 er endra frå 119 kvm til 125 kvm. Av desse er 21 kvm registrert og taksert som garasje. I tillegg er det registrert carport på 27 kvm. Det er lagt til underetasje 1 på 86 kvm. Kårhuset, registrert som våningshus med bygningsnummer , er kontrollmålt på teikningar i byggesaksarkivet. Arealet i hovudetasje 1 er endra frå 106 kvm til 140 kvm. Arealet i hovudetasje 2 er endra frå 24 kvm til 87 kvm. Fritidsbustad med bygningsnummer er kontrollmålt på teikningar i byggesaksarkivet. Arealet i hovudetasje 1 er endra frå 64 kvm til 55 kvm, inkludert 5 kvm bod. Saga, med bygningsnummer , er omkoda frå Annen industribygning til Annen landbruksbygning. Skatteavtalen for næringsdelen av eigedommen er no sletta. Følgjande punkt er skjønnsvurderingar og må handsamast av sakkunnig nemnd: Kårhuset kan ikkje seljast. Høg sonefaktor. Våningshuset og den eine fritidsbustaden har enkel standard. LEIAR FOR SAKKUNNIG NEMND TILRÅR: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 59, bnr. 1 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Klaga vert delvis tatt til følgje grunngitt med: Vedtaket kan påklagast. Klagefristen er 3 veker frå det tidspunkt melding har kome fram til mottakar. For at klaga skal vere satt fram i tide, er det nok at den er postlagt innan fristen. Ved overskriding av fristen gjeld forvaltningslova 31.

78 Sakkunnig nemnd Handsaming: Eigedomen vart synfart. Nemnda er einige om følgjande etter synfaring og etter ei skjønnsvurdering: BID og får ingen endring i IF som er satt til 0,8 som er i øvste i sjiktet for bygg ferdigstilt før Sakkunnig nemnd er elles samd i dei endringane som er gjort når det gjeld areal på husa samt på fritidsbustad BID Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova, vedtatt , tek i punkt 5.1 omsyn til at det er konsesjonsplikt på landbrukseigedomar. Våningshuset/kårbustaden får reduksjon i YF med 0,2. Det er ikkje obligatorisk fritak for våningshus/kårbustad dei er skatteobjekt. Soneinndeling og sonefaktor er vedtatt i Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova, Rammer og retningsliner er ikkje fatta i eit enkeltvedtak og det er derfor ikkje høve til å klage på desse. VOTERING: Samrøystes SNE-058/15 VEDTAK: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 59, bnr. 1 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Klaga vert foreløpig tatt delvis til følgje grunngitt med: Nemnda er einige om følgjande endringar etter synfaring og etter ei skjønnsvurdering: BID og får ingen endring i IF som er satt til 0,8 som er i øvste i sjiktet for bygg ferdigstilt før Sakkunnig nemnd er elles samd i dei endringane som er gjort når det gjeld areal på husa samt på fritidsbustad BID Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova, vedtatt , tek i punkt 5.1 omsyn til at det er konsesjonsplikt på landbrukseigedomar. Våningshuset/kårbustaden får reduksjon i YF med 0,2. Det er ikkje obligatorisk fritak for våningshus/kårbustad dei er skatteobjekt. Soneinndeling og sonefaktor er vedtatt i Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova, Rammer og retningsliner er ikkje fatta i eit enkeltvedtak og det er derfor ikkje høve til å klage på desse. Det står att å handsame klage på 1 bygg.

79 NYE OPPLYSNINGAR I SAKA I møtet skal sakkunnig nemnd handsame klage på BID Bygget er taksert som fritidsbustad. Eigar skriv i si klage at bygningsnummer vart bygd i 1939 og har same standarden no som den gongen. Fritidsbustaden er ikkje til å bu i. Pipa er defekt, og det går ikkje an å fyre. Til sommaren skal eigar ha kviger på beite på stulen, og da skal bua nyttast til lagring av gjerdemateriell, saltsteinar, kraftfôr med vidare. I dag er det lagra saltstein for sau her. Dette er å rekne som landbruksbygg. 2 kvm av same fritidsbustad er taksert som uisolert bod. Eigar lurer på om han må betale eigedomsskatt av utedo. TILRÅDING: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 59, bnr. 1 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Handsaminga gjeld BID

80 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Sakkunnig nemnd /15 ESK Saksansvarleg: Arkiv: GBNR- 60/2 Arkivnr.: 14/348 60/2 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN FRÅ 2014 Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 X Plan, bygg og SYNFARINGSSKJEMA RUTE S58 2 X Plan, bygg og BILDER RUTE S58 3 X Plan, bygg og SYNFARINGSSKJEMA RUTE F55 4 X Plan, bygg og BILDER RUTE F55 5 I Jan Skårnes 60/2 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTBEREKNING 6 X Plan, bygg og EPOST KORRESPONDANSEN 7 I Jan Skårnes 60/2 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST 8 U Jan Skårnes KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN - MELLOMBELS SVAR 9 I Jan Skårnes 60/2 - INFOVEDLEGG TIL KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST 10 I Jan Skårnes 60/2 - NY KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATT PÅ LANDBRUKSEIGEDOM 11 U Jan Skårnes MELLOMBELS SVAR - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN PÅ GNR. 60, BNR X Plan, bygg og SKATTESETEL SEPTEMBER U Jan Skårnes HANDSAMING AV KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST 2014 VARSEL OM SYNFARING

81 Vedlagde dokument: Klage Bilete Skattesetel Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: LOV : Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova esktl) Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova vedtatt Saksgang: Sakkunnig nemnd handsamar klaga. Viss klaga ikkje blir tatt til følgje, gjeng ho vidare til sakkunnig klagenemnd for endeleg avgjerd. Bakgrunn for saka: I budsjettvedtaket vedtok kommunestyret at det skulle skrivast ut eigedomsskatt i heile kommunen frå skatteåret 2014, jamfør esktl 3, 1. ledd, bokstav a). I løpet av 2013 blei det gjennomført synfaring av bustad-, fritids- og næringseigedomar i kommunen. Sakkunnig nemnd har utarbeida Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova. Disse låg til grunn for synfaringa i 2013 og skal ligge til grunn for synfaring av nye skatteobjekt fram til ny alminneleg taksering skal finne stad. Alminneleg taksering skal skje kvart tiande år, jamfør esktl 8 A-3 (2). Vedtak om eigedomsskattetakst blei sendt ut med klagefrist 1. november Klage over fastsett eigedomsskattetakst kan fremmast kvart år dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidligare. Vurdering: Eigar skriv i klage: Bid ikkje har innlagt VA og straum. Ca 500 meter til bilveg. Takst er for høg med tanke på plassering og standard. Bid har ikkje VA og det er kun traktorveg. Takst for høg med tanke på plassering og standard. Bid kårbolig, for høgt taksert uti frå beliggenhet, umulig å omsette utan at den følgjer garden. Bid Våningshus for høgt taksert, kan ikkje omsettes utan at det følgjer garden. Bid skogshusvære satt opp på 50-tallet, ikkje vedlikeheldt og er i dårleg forfatning. Brukast kun til oppbevaring av saltsteinar og kraftfor. Søker om fritak på bygget etter paragraf 5 h. Bid driftshytte til sauehald og drift av garden. Søker om fritak på bygget etter paragraf 5h. ekontoret har kontrollert faktaopplysningar om eigedommen på nytt og sett på foto frå synfaringa: Bustader og fritidsbygg er kontrollmålt i tekninger. Det er allereie teke omsyn til at enkelte bygg ikkje har innlagt vatn, og det er gitt fråtrekk på 0,2 på vurderingsfaktor indre. Det er allereie teke omsyn til at det er over 500 meter å gå frå parkering til enkelte bygg.

82 Følgjande punkt er skjønnsvurderingar og må handsamast av sakkunnig nemnd: Vurderingsfaktor indre. Fritak etter paragraf 5 h på bid og bid LEIAR FOR SAKKUNNIG NEMND TILRÅR: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 60, bnr. 2 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Klaga vert delvis tatt til følgje grunngitt med: Vedtaket kan påklagast. Klagefristen er 3 veker frå det tidspunkt melding har kome fram til mottakar. For at klaga skal vere satt fram i tide, er det nok at den er postlagt innan fristen. Ved overskriding av fristen gjeld forvaltningslova Sakkunnig nemnd Handsaming: Eigedomen vart synfart. Nemnda er einige om følgjande endringar etter synfaring og etter ei skjønnsvurdering: BID får ny IF på 0,6 som er nedste sjiktet for bygg ferdigstilt før BID får ny IF på 0,7 som er midt i sjiktet for bygg ferdigstilt før BID får ny IF på 0,8 som er øvst i sjiktet for bygg ferdigstilt før VOTERING: Samrøystes SNE-057/15 VEDTAK: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 60, bnr. 2 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Klaga vert foreløpig tatt til følgje grunngitt med: Nemnda er einige om følgjande endringar etter synfaring og etter ei skjønnsvurdering: BID får ny IF på 0,6 som er nedste sjiktet for bygg ferdigstilt før BID får ny IF på 0,7 som er midt i sjiktet for bygg ferdigstilt før BID får ny IF på 0,8 som er øvste i sjiktet for bygg ferdigstilt før Det står att å handsame klage på 2 bygg.

83 NYE OPPLYSNINGAR I SAKA I møtet skal sakkunnig nemnd handsame klage når det gjeld BID taksert som fritidsbustad -, BID taksert som fritidsbustad - og BID taksert som uthus til fritidsbustad. Eigar skriv i si klage at Bid ikkje har innlagt VA og straum. Ca 500 meter til bilveg. Takst er for høg med tanke på plassering og standard. Bid skogshusvære satt opp på 50-tallet, ikkje vedlikeheldt og er i dårleg forfatning. Brukast kun til oppbevaring av saltsteinar og kraftfor. Søker om fritak på bygget etter paragraf 5 h. Bid driftshytte til sauehald og drift av garden. Søker om fritak på bygget etter paragraf 5h. TILRÅDING: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 60, bnr. 2 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Handsaminga gjeld BID , BID og BID

84 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Sakkunnig nemnd /15 ESK Saksansvarleg: Arkiv: GBNR- 60/5 Arkivnr.: 14/349 60/5 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN 2014 Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 5 I Gunn og Asbjørn 60/5 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATT Lonar 6 U Gunn og Asbjørn Lonar KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN - MELLOMBELS SVAR 7 I Asbjørn og Gunn 60/5 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATT Lonar 8 U Gunn og Asbjørn Lonar MELLOMBELS SVAR - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST PÅ 60/5 Vedlagde dokument: Klage Bilete Skattesetel Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: LOV : Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova esktl) Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova vedtatt Saksgang: Sakkunnig nemnd handsamar klaga. Viss klaga ikkje blir tatt til følgje, gjeng ho vidare til sakkunnig klagenemnd for endeleg avgjerd. Bakgrunn for saka: I budsjettvedtaket vedtok kommunestyret at det skulle skrivast ut eigedomsskatt i heile kommunen frå skatteåret 2014, jamfør esktl 3, 1. ledd, bokstav a). I løpet av 2013 blei det gjennomført synfaring av bustad-, fritids- og næringseigedomar i kommunen.

85 Sakkunnig nemnd har utarbeida Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova. Disse låg til grunn for synfaringa i 2013 og skal ligge til grunn for synfaring av nye skatteobjekt fram til ny alminneleg taksering skal finne stad. Alminneleg taksering skal skje kvart tiande år, jamfør esktl 8 A-3 (2). Vedtak om eigedomsskattetakst blei sendt ut med klagefrist 1. november Klage over fastsett eigedomsskattetakst kan fremmast kvart år dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidligare. Vurdering: Eigar skriv i klage at fritidsbustaden på eigedommen er oppført som skogshusvære i Husværet vart forsøkt overdratt til andre i familien av førre eigar av garden, kring 1982, men søknaden vart avslått fordi husværet var ein del av eigedommen 60/5. Husværet har vore nytta i samband med drift av garden og skal ikkje vere med i takstgrunnlaget. For tida ligg drifta av garden nede. ekontoret har kontrollert faktaopplysningar om eigedommen på nytt og sett på foto frå synfaringa. Følgjande punkt er skjønnsvurderingar og må handsamast av sakkunnig nemnd: Fritidsbustaden nyttast til landbruk. LEIAR FOR SAKKUNNIG NEMND TILRÅR: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 60, bnr. 5 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Klaga vert delvis tatt til følgje grunngitt med: Vedtaket kan påklagast. Klagefristen er 3 veker frå det tidspunkt melding har kome fram til mottakar. For at klaga skal vere satt fram i tide, er det nok at den er postlagt innan fristen. Ved overskriding av fristen gjeld forvaltningslova 31.

86 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Sakkunnig nemnd /15 ESK Saksansvarleg: Arkiv: GBNR- 65/3 Arkivnr.: 13/ /3 -KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN 2014 Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 6 I Halvor Mosebø 65/3 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN 7 I Halvor Mosebø 65/3 - KORRIGERING AV GRUNNLAG FOR EIGEDOMSSKATT 8 U Halvor Mosebø KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN - MELLOMBELS SVAR 9 I Halvor Mosebø 65/3 - KORRIGERING AV GRUNNLAG FOR EIGEDOMSSKATT 10 I Halvor Mosebø 65/3 - EIGEDOMSSKATT KLAGE SONEINNDELING 11 I Halvor Mosebø 65/3 - EIGEDOMSSKATT - KLAGE VEDK. BID.NR U Halvor Mosebø MERKNAD TIL OG MELLOMBELS SVAR PÅ KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST PÅ 65/3 Vedlagde dokument: Klage Bilete Skattesetel Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: LOV : Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova esktl) Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova vedtatt Saksgang: Sakkunnig nemnd handsamar klaga. Viss klaga ikkje blir tatt til følgje, gjeng ho vidare til sakkunnig klagenemnd for endeleg avgjerd.

87 Bakgrunn for saka: I budsjettvedtaket vedtok kommunestyret at det skulle skrivast ut eigedomsskatt i heile kommunen frå skatteåret 2014, jamfør esktl 3, 1. ledd, bokstav a). I løpet av 2013 blei det gjennomført synfaring av bustad-, fritids- og næringseigedomar i kommunen. Sakkunnig nemnd har utarbeida Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova. Disse låg til grunn for synfaringa i 2013 og skal ligge til grunn for synfaring av nye skatteobjekt fram til ny alminneleg taksering skal finne stad. Alminneleg taksering skal skje kvart tiande år, jamfør esktl 8 A-3 (2). Vedtak om eigedomsskattetakst blei sendt ut med klagefrist 1. november Klage over fastsett eigedomsskattetakst kan fremmast kvart år dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidligare. Vurdering: Eigar skriv i klage at arealet på Bid er feil. Eigar er ueinig i soneinndelinga. Bid er eit sæterhus/ drift husvære oppført i forbindelse med drifta. Det er ca 2 kilometer gange til husværet og delvis mobildekning. Det er ikkje VA og straum, enkle vindauga og setnings skader i fundamentet. ekontoret har kontrollert faktaopplysningar om eigedommen på nytt og sett på foto frå synfaringa. Areal er retta etter teikningar og areal oppgitt frå eigar. Følgjande punkt er skjønnsvurderingar og må handsamast av sakkunnig nemnd: Bid er det eit drifthusvære. LEIAR FOR SAKKUNNIG NEMND TILRÅR: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 65, bnr. 3 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Klaga vert delvis tatt til følgje grunngitt med: Vedtaket kan påklagast. Klagefristen er 3 veker frå det tidspunkt melding har kome fram til mottakar. For at klaga skal vere satt fram i tide, er det nok at den er postlagt innan fristen. Ved overskriding av fristen gjeld forvaltningslova 31.

88 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Sakkunnig nemnd /15 ESK Saksansvarleg: Arkiv: GBNR- 68/25 Arkivnr.: 14/489 68/25 -KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN 2014 Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 3 I Torkild H. Mosebø 68/25 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN 4 U Torkild H. Mosebø KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN - MELLOMBELS SVAR 5 I Torkild H. Mosebø 68/25 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST 6 U Torkild H. Mosebø MELLOMBELS SVAR - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST PÅ 68/25 Vedlagde dokument: Klage Bilete Skattesetel Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: LOV : Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova esktl) Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova vedtatt Saksgang: Sakkunnig nemnd handsamar klaga. Viss klaga ikkje blir tatt til følgje, gjeng ho vidare til sakkunnig klagenemnd for endeleg avgjerd. Bakgrunn for saka: I budsjettvedtaket vedtok kommunestyret at det skulle skrivast ut eigedomsskatt i heile kommunen frå skatteåret 2014, jamfør esktl 3, 1. ledd, bokstav a). I løpet av 2013 blei det gjennomført synfaring av bustad-, fritids- og næringseigedomar i kommunen.

89 Sakkunnig nemnd har utarbeida Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova. Disse låg til grunn for synfaringa i 2013 og skal ligge til grunn for synfaring av nye skatteobjekt fram til ny alminneleg taksering skal finne stad. Alminneleg taksering skal skje kvart tiande år, jamfør esktl 8 A-3 (2). Vedtak om eigedomsskattetakst blei sendt ut med klagefrist 1. november Klage over fastsett eigedomsskattetakst kan fremmast kvart år dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidligare. Vurdering: Eigar skriv i klage at fritidsbustaden har fått feil bygningstype, det skal være anneks. Det blei byggesøknaden søkt som anneks. Ytre faktor er for høg da det er manglande bilveg. Bygget må differensierast arealmessig. ekontoret har kontrollert faktaopplysningar om eigedommen på nytt og sett på foto frå synfaringa: Det er allereie teke omsyn til at det ikkje er bilveg fram til hytta, -0,1. Følgjande punkt er skjønnsvurderingar og må handsamast av sakkunnig nemnd: Vurder sjablongverdi. Skal hytta takserast som hytte eller anneks? LEIAR FOR SAKKUNNIG NEMND TILRÅR: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 68, bnr. 25 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Klaga vert delvis tatt til følgje grunngitt med: Vedtaket kan påklagast. Klagefristen er 3 veker frå det tidspunkt melding har kome fram til mottakar. For at klaga skal vere satt fram i tide, er det nok at den er postlagt innan fristen. Ved overskriding av fristen gjeld forvaltningslova 31.

90 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Sakkunnig nemnd /15 ESK Saksansvarleg: Arkiv: GBNR- 77/2 Arkivnr.: 13/ /2 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN FRÅ 2014 Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 7 X Plan, bygg og SYNFARINGSSKJEMA RUTE S62 8 X Plan, bygg og BILDER RUTE S62 5 X Plan, bygg og SYNFARINGSSKJEMA RUTE S68 6 X Plan, bygg og BILDER RUTE S68 1 X Plan, bygg og SYNFARINGSSKJEMA RUTE F77 2 X Plan, bygg og BILDER RUTE F77 3 X Plan, bygg og SYNFARINGSSKJEMA RUTE F86 4 X Plan, bygg og BILDER RUTE F86 9 X Plan, bygg og TAKSTMATRISE 10 S /2 - EIGEDOMSSKATT FRÅ TAKST 11 I Torkel Flatland 77/2 - BID OPPLYSNINGAR/TILBAKEMELDING VEDK. EIGEDOMSSKATTETAKST 12 U Torkel Flatland KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN - MELLOMBELS SVAR 13 I Karl Flatland 77/2 - TILLEGG TIL KLAGE PÅ

91 EIGEDOMSSKATTETAKSTEN 14 U Karl Flatland TILLEGG TIL KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN 15 S /2 - EIGEDOMSSKATT FRÅ NY TAKST 16 I Karl Flatland 77/2 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATT FRÅ U Karl Flatland MELLOMBELS SVAR - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST PÅ 77/2 18 X Plan, bygg og SKATTESETEL SEPTEMBER X Plan, bygg og SKATTESETEL SEPTEMBER I Karl Flatland 77/2 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATT 21 U Karl Flatland NY KLAGE PÅ SAME GRUNNLAG - GNR. 77, BNR U Karl Flatland HANDSAMING AV KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST 2014 VARSEL OM SYNFARING Vedlagde dokument: Klage Bilete Skattesetel Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: LOV : Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova esktl) Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova vedtatt Saksgang: Sakkunnig nemnd handsamar klaga. Viss klaga ikkje blir tatt til følgje, gjeng ho vidare til sakkunnig klagenemnd for endeleg avgjerd. Bakgrunn for saka: I budsjettvedtaket vedtok kommunestyret at det skulle skrivast ut eigedomsskatt i heile kommunen frå skatteåret 2014, jamfør esktl 3, 1. ledd, bokstav a). I løpet av 2013 blei det gjennomført synfaring av bustad-, fritids- og næringseigedomar i kommunen. Sakkunnig nemnd har utarbeida Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova. Disse låg til grunn for synfaringa i 2013 og skal ligge til grunn for synfaring av nye skatteobjekt fram til ny alminneleg taksering skal finne stad. Alminneleg taksering skal skje kvart tiande år, jamfør esktl 8 A-3 (2). Vedtak om eigedomsskattetakst blei sendt ut med klagefrist 1. november 2014.

92 Klage over fastsett eigedomsskattetakst kan fremmast kvart år dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidligare. Vurdering: Eigar vil generelt klage på taksten på dei husa som inngår i grunnlaget. Reduksjon i ytre faktor er for liten. Taksten for husa har blitt så høg at den overstig den verdien som husa naturleg vil utgjere ved sal av heile eigedommen. Dette er klart i strid med Finansdepartementets uttale av som presiserar at det for konsesjonspliktige landbrukseigedommar skal takast omsyn til kva min eigedom kan omsettast for som jordbrukseigedom og landbruksmyndighetane sin prisregulering i denne samanheng. Det er etter vår meining ein sakshandsamingsfeil å leggje til grunn ein verdi som er urealistisk å oppnå. Vi kan ikkje skatte av verdiar som ikkje finst. På spesielt grunnlag vil eigar særleg gjere merknad om: Hytte bid er ein landbruksbygning i aktiv bruk. Hytte bid er ein landbruksbygning i aktiv bruk. Industri bid er ein landbruksbygning i aktiv bruk/sagbruksverksemd. 77/2 er ein landbrukseigedom. ekontoret har kontrollert faktaopplysningar om eigedommen på nytt og sett på foto frå synfaringa: Våningshus bid endra areal i hovudetasje1 frå 74 kvm til 121 kvm, og underetasje frå 25 kvm til 42 kvm, etter synfaring i klagehandsaming. Følgjande punkt er skjønnsvurderingar og må handsamast av sakkunnig nemnd: Bruken av bygg på eigedommen. LEIAR FOR SAKKUNNIG NEMND TILRÅR: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 77, bnr. 2 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Klaga vert delvis tatt til følgje grunngitt med: Vedtaket kan påklagast. Klagefristen er 3 veker frå det tidspunkt melding har kome fram til mottakar. For at klaga skal vere satt fram i tide, er det nok at den er postlagt innan fristen. Ved overskriding av fristen gjeld forvaltningslova Sakkunnig nemnd Handsaming: Eigedomen vart synfart. Det stend att ein fritidsbustad å synfare. Hytte BID bygget er fritidsbustad og ikkje landbruksbygning i aktiv bruk. IF vert redusert til 0 rivningsobjekt. Industri BID taksten blei oppretthaldt av sakkunnig nemnd. Bygget er ingen landbruksbygning i aktiv bruk.

93 Sakkunnig nemnd er elles samd i dei endringane som er gjort når det gjeld areal på våningshus BID Votering: Samrøystes SNE-106/15 TILRÅDING: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 77, bnr. 2 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Klaga vert ikkje tatt til følgje grunngitt med: Hytte BID bygget er fritidsbustad og ikkje landbruksbygning i aktiv bruk. IF vert redusert til 0 rivningsobjekt. Industri BID taksten blei oppretthaldt av sakkunnig nemnd. Bygget er ingen landbruksbygning i aktiv bruk. Sakkunnig nemnd er elles samd i dei endringane som er gjort når det gjeld areal på våningshus BID Vedtaket kan påklagast når det gjeld endring av areal på våningshus BID Klagefristen er 3 veker frå det tidspunkt melding har kome fram til mottakar. For at klaga skal vere satt fram i tide, er det nok at den er postlagt innan fristen. Ved overskriding av fristen gjeld forvaltningslova 31. Saka vert sendt over til sakkunnig klagenemnd for endeleg avgjerd. NYE OPPLYSNINGAR I SAKA I møtet skal sakkunnig nemnd handsame klage når det gjeld BID Bygget er taksert som fritidsbustad. Eigar skriv i si klage at BID er ein landbruksbygning i aktiv bruk. TILRÅDING: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 77, bnr. 2 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Handsaminga gjeld BID *

94 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Sakkunnig nemnd /15 ESK Saksansvarleg: Arkiv: GBNR- 78/4 Arkivnr.: 13/ /4 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN FRÅ 2014 Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 9 I Øystein Timland 78/4 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN 10 U Øystein Timland KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN - MELLOMBELS SVAR 11 I Øystein Timland 78/4 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATT 12 U Øystein Timland MELLOMBELS SVAR - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST PÅ 78/4 15 U Øystein Timland HANDSAMING AV KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST SYNFARING 16 U Øystein Timland MELDING OM VEDTAK - 78/4 KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN 2014 Vedlagde dokument: Klage Bilete Skattesetel Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: LOV : Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova esktl) Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova vedtatt Saksgang: Sakkunnig nemnd handsamar klaga. Viss klaga ikkje blir tatt til følgje, gjeng ho vidare til sakkunnig klagenemnd for endeleg avgjerd. Bakgrunn for saka: I budsjettvedtaket vedtok kommunestyret at det skulle skrivast ut eigedomsskatt i heile kommunen frå skatteåret 2014, jamfør esktl 3, 1. ledd, bokstav a).

95 I løpet av 2013 blei det gjennomført synfaring av bustad-, fritids- og næringseigedomar i kommunen. Sakkunnig nemnd har utarbeida Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova. Disse låg til grunn for synfaringa i 2013 og skal ligge til grunn for synfaring av nye skatteobjekt fram til ny alminneleg taksering skal finne stad. Alminneleg taksering skal skje kvart tiande år, jamfør esktl 8 A-3 (2). Vedtak om eigedomsskattetakst blei sendt ut med klagefrist 1. november Klage over fastsett eigedomsskattetakst kan fremmast kvart år dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidligare. Vurdering: Eigar skriv i klage at våningshus BID har for høg vurderingsfaktor indre, men bør fritakast for eigedomsskatt på grunn av dei lånekrava Statens Landbruksbank har satt. Våningshus BID har for høg vurderingsfaktor indre. Hytte BID og uthus BID ligg i sameige og eigar er Toralf Hjartsjø. Hyttene kan ikkje seljast fritt då dei ikkje er skilt frå garden. Hytter har ikkje VA, straum eller veg. For høg sonefaktor i Sauland samanlikna med Tuddal sentrum, vurderingsfaktor ytre er for høg. ekontoret har kontrollert faktaopplysningar om eigedommen på nytt og sett på foto frå synfaringa: Bygningar er kontrollmålt i teikningar. Det er allereie teke omsyn til at fritidsbustaden ikkje har innlagt vatn og straum, og det er gitt fråtrekk på 0,3 på vurderingsfaktor indre. Følgjande punkt er skjønnsvurderingar og må handsamast av sakkunnig nemnd: Vurderingsfaktor indre. Vurderingsfaktor ytre. LEIAR FOR SAKKUNNIG NEMND TILRÅR: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 78, bnr. 4 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Klaga vert delvis tatt til følgje grunngitt med: Vedtaket kan påklagast. Klagefristen er 3 veker frå det tidspunkt melding har kome fram til mottakar. For at klaga skal vere satt fram i tide, er det nok at den er postlagt innan fristen. Ved Sakkunnig nemnd Handsaming: Synfaring av dei to våningshusa på eigedomen som denne saka gjeld.

96 Felles framlegg: Våningshus med bygningsnummer : Arealet er kontrollert med teikningar på nytt og stemmer med kva som kjem fram på skattesetelen. Våningshuset er totalrenovert etter år 2000 og framstår med god standard og kvalitet. Det er derfor ingen reduksjon i IF. Våningshus med bygningsnummer : Det har ingen betyding for eigedomsskattetaksten kor bygget er lånefinansiert. IF ligg midt på skalaen for bygningar ferdigstilt før Framstår som godt vedlikehalde. Det er derfor ingen reduksjon i IF. Generelt for eigedomen: Klaga vert avvist på punktet om for høg sonefaktor i Sauland samanlikna med Tuddal sentrum. Grunngjevinga er at soner og sonefaktor er satt i Rammer og retningsliner som det ikkje er høve til å klage på. Votering: Samrøystes SNE-027/15 TILRÅDING: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 78, bnr. 4 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Klaga vert delvis tatt til følgje grunngitt med: Våningshus med bygningsnummer : Arealet er kontrollert med teikningar på nytt og stemmer med kva som kjme fram på skattesetelen. Våningshuset er totalrenovert etter år 2000 og framstår med god standard og kvalitet. Det er derfor ingen reduksjon i IF. Våningshus med bygningsnummer : Det har ingen betyding for eigedomsskattetaksten kor bygget er lånefinansiert. IF ligg midt på skalaen for bygningar ferdigstilt før Framstår som godt vedlikehalde. Det er derfor ingen reduksjon i IF. Generelt for eigedomen: Klaga vert avvist på punktet om for høg sonefaktor i Sauland samanlikna med Tuddal sentrum. Grunngjevinga er at soner og sonefaktor er satt i Rammer og retningsliner som det ikkje er høve til å klage på. Klaga vert sendt vidare til sakkunnig klagenemnd på punktet om for høg IF når det gjeld dei to våningshusa. overskriding av fristen gjeld forvaltningslova 31

97 NYE OPPLYSNINGAR I SAKA I møtet skal sakkunnig nemnd handsame klage når det gjeld fritidsbustad BID Eigar av 78/4 skriv i si klage at: Hytte BID og uthus BID ligg i sameige og eigar er Toralf Hjartsjø. Hyttene kan ikkje seljast fritt då dei ikkje er skilt frå garden. Hytter har ikkje VA, straum eller veg. TILRÅDING: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 78, bnr. 4 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Handsaminga gjeld BID

98 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Sakkunnig nemnd /15 ESK Saksansvarleg: Arkiv: GBNR- 78/20 Arkivnr.: 13/ /20 -KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN 2014 Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 3 I Karl Slaattun 78/20 - KLAGE PÅÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN 6 I Karl Slaattun 78/20 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST 7 U Karl Slaattun MELLOMBELS SVAR - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST PÅ 78/20 Vedlagde dokument: Klage Bilete Skattesetel Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: LOV : Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova esktl) Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova vedtatt Saksgang: Sakkunnig nemnd handsamar klaga. Viss klaga ikkje blir tatt til følgje, gjeng ho vidare til sakkunnig klagenemnd for endeleg avgjerd. Bakgrunn for saka: I budsjettvedtaket vedtok kommunestyret at det skulle skrivast ut eigedomsskatt i heile kommunen frå skatteåret 2014, jamfør esktl 3, 1. ledd, bokstav a). I løpet av 2013 blei det gjennomført synfaring av bustad-, fritids- og næringseigedomar i kommunen. Sakkunnig nemnd har utarbeida Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova. Disse låg til grunn for synfaringa i 2013 og skal ligge til grunn for synfaring av nye skatteobjekt fram til ny alminneleg taksering skal finne stad.

99 Alminneleg taksering skal skje kvart tiande år, jamfør esktl 8 A-3 (2). Vedtak om eigedomsskattetakst blei sendt ut med klagefrist 1. november Klage over fastsett eigedomsskattetakst kan fremmast kvart år dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidligare. Vurdering: Eigar skriv i klage at skogshusvære på Dilein er ei driftsbygning. Det er kjøpt og brukt som en del av skogsdrifta. Fritidsbustaden på Slaaka er av enkel standard. Den ligger på grunnen til eit sameige og kan ikkje omsettes fritt utan samtykke frå de øvrige sameigarane. ekontoret har kontrollert faktaopplysningar om eigedommen på nytt og sett på foto frå synfaringa: Følgjande punkt er skjønnsvurderingar og må handsamast av sakkunnig nemnd: Er bygget på Dilein ei driftsbygning? Indre vurderingsfaktor på Slaaka. LEIAR FOR SAKKUNNIG NEMND TILRÅR: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 78, bnr. 20 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Klaga vert delvis tatt til følgje grunngitt med: Vedtaket kan påklagast. Klagefristen er 3 veker frå det tidspunkt melding har kome fram til mottakar. For at klaga skal vere satt fram i tide, er det nok at den er postlagt innan fristen. Ved overskriding av fristen gjeld forvaltningslova 31. :

100 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Sakkunnig nemnd /15 ESK Saksansvarleg: Arkiv: GBNR- 95/3 Arkivnr.: 13/ /3 -KLAGE PÅEIGEDOMSSKATTETAKSTEN 2014 Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 5 I Halvor Bøen 95/3 - KLAGE PÅ VEDTAK OM EIGEDOMSSKATT 6 U Halvor Bøen KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN - MELLOMBELS SVAR 7 I Halvor Bøen 95/3 - EIGEDOMSSKATT FRÅ TILLEGGSOPPLYSNINGAR TIL KLAGE 8 I Halvor Bøen GNR. 95/3 - KLAGE PÅ NY TAKST FOR EIGEDOMSSKATT 9 U Halvor Bøen MELLOMBELS SVAR - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST 11 I Halvor Bøen ETTERLYSNING AV SKRIFTLEG SVAR PÅ KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATT SENDT U Halvor Bøen ETTERLYSER SVAR PÅ KLAGE 13 I Halvor Bøen NY VURDERING AV TAKST 14 U Halvor Bøen EIGEDOMSSKATTETAKST 95/3 Vedlagde dokument: Klage Bilete Skattesetel Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: LOV : Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova esktl) Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova vedtatt Saksgang: Sakkunnig nemnd handsamar klaga. Viss klaga ikkje blir tatt til følgje, gjeng ho vidare til sakkunnig klagenemnd for endeleg avgjerd.

101 Bakgrunn for saka: I budsjettvedtaket vedtok kommunestyret at det skulle skrivast ut eigedomsskatt i heile kommunen frå skatteåret 2014, jamfør esktl 3, 1. ledd, bokstav a). I løpet av 2013 blei det gjennomført synfaring av bustad-, fritids- og næringseigedomar i kommunen. Sakkunnig nemnd har utarbeida Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova. Disse låg til grunn for synfaringa i 2013 og skal ligge til grunn for synfaring av nye skatteobjekt fram til ny alminneleg taksering skal finne stad. Alminneleg taksering skal skje kvart tiande år, jamfør esktl 8 A-3 (2). Vedtak om eigedomsskattetakst blei sendt ut med klagefrist 1. november Klage over fastsett eigedomsskattetakst kan fremmast kvart år dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidligare. Vurdering: Eigar skriv i klage at Bid (fritidsbygg), Bid (seterhus) og Bid (fritidsbygg) er for høgt taksert. Bygga ligg i LNF-område, eg er bunde av kommunen ved sal. Det er langt å gå frå parkering til bygg. ekontoret har kontrollert faktaopplysningar om eigedommen på nytt og sett på foto frå synfaringa: Følgjande punkt er skjønnsvurderingar og må handsamast av sakkunnig nemnd: Bygga er taksert for høgt. LEIAR FOR SAKKUNNIG NEMND TILRÅR: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 95, bnr. 3 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Klaga vert delvis tatt til følgje grunngitt med: Vedtaket kan påklagast. Klagefristen er 3 veker frå det tidspunkt melding har kome fram til mottakar. For at klaga skal vere satt fram i tide, er det nok at den er postlagt innan fristen. Ved overskriding av fristen gjeld forvaltningslova 31.

102 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Sakkunnig nemnd /15 ESK Saksansvarleg: Arkiv: GBNR- 103/77 Arkivnr.: 13/ /77 -KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN 2014 Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 3 I Erik Olafsen 103/77 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST 4 U Erik Olafsen KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN - MELLOMBELS SVAR 5 I Odd Erik Olafsen 103/77 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATT HAUSTEN U Odd Erik Olafsen MELLOMBELS SVAR - KLAGE PÅ EIGDOMSSKATTETAKST PÅ 103/77 7 I Erik Olafsen 103/77 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATT 8 I Odd Erik Olafsen GNR. 103/77 -OPPRETTHALDING AV TIDLEGARE KLAGE 9 U Odd Erik Olafsen TILBAKEMELDING - OPPRETTHELD KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN 2014 PÅ EIGEDOMEN 103/77 Vedlagde dokument: Klage Bilete Skattesetel Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: LOV : Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova esktl) Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova vedtatt Saksgang: Sakkunnig nemnd handsamar klaga. Viss klaga ikkje blir tatt til følgje, gjeng ho vidare til sakkunnig klagenemnd for endeleg avgjerd. Bakgrunn for saka: I budsjettvedtaket vedtok kommunestyret at det skulle skrivast ut eigedomsskatt i heile kommunen frå skatteåret 2014, jamfør esktl 3, 1. ledd, bokstav a).

103 I løpet av 2013 blei det gjennomført synfaring av bustad-, fritids- og næringseigedomar i kommunen. Sakkunnig nemnd har utarbeida Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova. Disse låg til grunn for synfaringa i 2013 og skal ligge til grunn for synfaring av nye skatteobjekt fram til ny alminneleg taksering skal finne stad. Alminneleg taksering skal skje kvart tiande år, jamfør esktl 8 A-3 (2). Vedtak om eigedomsskattetakst blei sendt ut med klagefrist 1. november Klage over fastsett eigedomsskattetakst kan fremmast kvart år dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidligare. Vurdering: Eigar skriv i klage at indre og ytre faktorar er satt for høgt.. Han klagar på at ikkje dette er teke omsyn til i vurderingsfaktor indre og ytre, samt at det er 1,5 km å gå frå parkering til hytta. ekontoret har kontrollert faktaopplysningar om eigedommen på nytt og sett på foto frå synfaringa: Fritidsbustaden og uthuset er kontrollmålt på teikningar i byggesaksarkivet, og arealet for fritidsbustaden er endra frå 61 kvm til 55 kvm. Det er allereie teke omsyn til at fritidsbustaden ikkje har innlagt vatn og straum, og det er gitt fråtrekk på 0,3 på vurderingsfaktor indre. Det er gitt fråtrekk på avstand frå parkering til hytta. Følgjande punkt er skjønnsvurderingar og må handsamast av sakkunnig nemnd: Vurderingsfaktor indre. Vurderingsfaktor ytre. LEIAR FOR SAKKUNNIG NEMND TILRÅR: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 103, bnr. 77 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Klaga vert delvis tatt til følgje grunngitt med: Vedtaket kan påklagast. Klagefristen er 3 veker frå det tidspunkt melding har kome fram til mottakar. For at klaga skal vere satt fram i tide, er det nok at den er postlagt innan fristen. Ved overskriding av fristen gjeld forvaltningslova 31.

104 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Sakkunnig nemnd /15 ESK Saksansvarleg: Arkiv: GBNR- 106/2 Arkivnr.: 13/ /2 -KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN 2014 Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 3 I Inger Aslaug Bondal 106/2 - EIGEDOMSSKATT - KLAGE og Lars Tveiten 4 I Inger Aslaug Bondal 106/2 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATT og Lars Tveiten 5 U Inger Aslaug Bondal og Lars Tveiten MELLOMBELS SVAR - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST PÅ 106/2 Vedlagde dokument: Klage Bilete Skattesetel Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: LOV : Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova esktl) Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova vedtatt Saksgang: Sakkunnig nemnd handsamar klaga. Viss klaga ikkje blir tatt til følgje, gjeng ho vidare til sakkunnig klagenemnd for endeleg avgjerd. Bakgrunn for saka: I budsjettvedtaket vedtok kommunestyret at det skulle skrivast ut eigedomsskatt i heile kommunen frå skatteåret 2014, jamfør esktl 3, 1. ledd, bokstav a). I løpet av 2013 blei det gjennomført synfaring av bustad-, fritids- og næringseigedomar i kommunen.

105 Sakkunnig nemnd har utarbeida Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova. Disse låg til grunn for synfaringa i 2013 og skal ligge til grunn for synfaring av nye skatteobjekt fram til ny alminneleg taksering skal finne stad. Alminneleg taksering skal skje kvart tiande år, jamfør esktl 8 A-3 (2). Vedtak om eigedomsskattetakst blei sendt ut med klagefrist 1. november Klage over fastsett eigedomsskattetakst kan fremmast kvart år dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidligare. Vurdering: Eigar skriv i klage at hytta ligg i Brattefjell/Vindeggen og ikkje kan omsettast fritt. Hytta har ikkje straum og vann/avløp. Eigar meiner kvadratmeterprisen bør minst halverast. ekontoret har kontrollert faktaopplysningar om eigedommen på nytt og sett på foto frå synfaringa: Areal på fritidsbustaden stemmer ut i frå måling i kart og bilete. Det er allereie teke omsyn til at fritidsbustaden ikkje har innlagt vatn og straum, og det er gitt fråtrekk på 0,3 på vurderingsfaktor indre. Følgjande punkt er skjønnsvurderingar og må handsamast av sakkunnig nemnd: Hytta kan ikkje omsettes fritt. Indre vurderingsfaktor. LEIAR FOR SAKKUNNIG NEMND TILRÅR: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 106, bnr. 2 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Klaga vert delvis tatt til følgje grunngitt med: Vedtaket kan påklagast. Klagefristen er 3 veker frå det tidspunkt melding har kome fram til mottakar. For at klaga skal vere satt fram i tide, er det nok at den er postlagt innan fristen. Ved overskriding av fristen gjeld forvaltningslova 31.

106 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Sakkunnig nemnd /15 ESK Saksansvarleg: Arkiv: GBNR- 113/4 Arkivnr.: 13/ /4 -KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN 2014 Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 3 I Hilde Reisjå 113/4 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN 4 I Hilde Reisjå 113/4 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATT FRÅ U Hilde Reisjå MELLOMBELS SVAR - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN PÅ 113/4 7 U Hilde Reisjå INFORMASJON EIGEDOMSSKATT 2015 Vedlagde dokument: Klage Bilete Skattesetel Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: LOV : Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova esktl) Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova vedtatt Saksgang: Sakkunnig nemnd handsamar klaga. Viss klaga ikkje blir tatt til følgje, gjeng ho vidare til sakkunnig klagenemnd for endeleg avgjerd. Bakgrunn for saka: I budsjettvedtaket vedtok kommunestyret at det skulle skrivast ut eigedomsskatt i heile kommunen frå skatteåret 2014, jamfør esktl 3, 1. ledd, bokstav a). I løpet av 2013 blei det gjennomført synfaring av bustad-, fritids- og næringseigedomar i kommunen. Sakkunnig nemnd har utarbeida Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova. Disse låg til grunn for synfaringa i 2013 og skal ligge til grunn for synfaring av nye skatteobjekt fram til ny alminneleg taksering skal finne stad.

107 Alminneleg taksering skal skje kvart tiande år, jamfør esktl 8 A-3 (2). Vedtak om eigedomsskattetakst blei sendt ut med klagefrist 1. november Klage over fastsett eigedomsskattetakst kan fremmast kvart år dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidligare. Vurdering: Eigar skriv i klage at fritidsbustaden på eigedommen er i særs dårlig stand. 60 % av bygget er ei uisolert bod med jordgolv. Eigar synes taksten er for høg, ekontoret har kontrollert faktaopplysningar om eigedommen på nytt og sett på foto frå synfaringa: Fritidsbustaden og uthuset er kontrollmålt på teikningar i byggesaksarkivet, og arealet for fritidsbustaden er riktig.. Følgjande punkt er skjønnsvurderingar og må handsamast av sakkunnig nemnd: Fritidsbustaden har enkel standard. LEIAR FOR SAKKUNNIG NEMND TILRÅR: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 113, bnr. 4 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Klaga vert delvis tatt til følgje grunngitt med: Vedtaket kan påklagast. Klagefristen er 3 veker frå det tidspunkt melding har kome fram til mottakar. For at klaga skal vere satt fram i tide, er det nok at den er postlagt innan fristen. Ved overskriding av fristen gjeld forvaltningslova 31.

108 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Sakkunnig nemnd /15 ESK Saksansvarleg: Arkiv: GBNR- 113/6 Arkivnr.: 13/ /6 -KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN 2014 Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 3 I Hilde Reisjå 113/6 -KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN 4 I Hilde Reisjå 113/6 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATT FRÅ U Hilde Reisjå MELLOMBELS SVAR - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST PÅ 113/6 Vedlagde dokument: Klage Bilder Skattesetel Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: LOV : Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova esktl) Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova vedtatt Saksgang: Sakkunnig nemnd handsamar klaga. Viss klaga ikkje blir tatt til følgje, gjeng ho vidare til sakkunnig klagenemnd for endeleg avgjerd. Bakgrunn for saka: I budsjettvedtaket vedtok kommunestyret at det skulle skrivast ut eigedomsskatt i heile kommunen frå skatteåret 2014, jamfør esktl 3, 1. ledd, bokstav a). I løpet av 2013 blei det gjennomført synfaring av bustad-, fritids- og næringseigedomar i kommunen. Sakkunnig nemnd har utarbeida Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova. Disse låg til grunn for synfaringa i 2013 og skal ligge til grunn for synfaring av nye skatteobjekt fram til ny alminneleg taksering skal finne stad.

109 Alminneleg taksering skal skje kvart tiande år, jamfør esktl 8 A-3 (2). Vedtak om eigedomsskattetakst blei sendt ut med klagefrist 1. november Klage over fastsett eigedomsskattetakst kan fremmast kvart år dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidligare. Vurdering: Eigar skriv i klage at hytta på eigedommen har enkel standard og at 50% av hytta er ei gammal steinbu med jordgolv. Eigar meinar det ikkje kan kallast fritidsbustad og at det er 14 kvm som har hyttefunksjon. ekontoret har kontrollert faktaopplysningar om eigedommen på nytt og sett på foto frå synfaringa: Hytta er kontrollmålt i matrikkelen og areal ser ut til å stemme. Følgjande punkt er skjønnsvurderingar og må handsamast av sakkunnig nemnd: Eigar er ueinig i skjønnmessige vurderingar av hytta. LEIAR FOR SAKKUNNIG NEMND TILRÅR: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 113, bnr. 6 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Klaga vert delvis tatt til følgje grunngitt med: Vedtaket kan påklagast. Klagefristen er 3 veker frå det tidspunkt melding har kome fram til mottakar. For at klaga skal vere satt fram i tide, er det nok at den er postlagt innan fristen. Ved overskriding av fristen gjeld forvaltningslova 31.

110 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Sakkunnig nemnd /15 ESK Saksansvarleg: Arkiv: GBNR- 116/1/11 Arkivnr.: 13/ /1/11 -KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN 2014 Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 3 I Gudrun Borgerås 116/1/11 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST 4 U Gudrun Borgerås KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN - MELLOMBELS SVAR 5 I Gudrun Borgerås 116/1/11 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATT HAUST U Gudrun Borgerås MELLOMBELS SVAR - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN PÅ 116/1/11 Vedlagde dokument: Klage Bilete Skattesetel Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: LOV : Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova esktl) Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova vedtatt Saksgang: Sakkunnig nemnd handsamar klaga. Viss klaga ikkje blir tatt til følgje, gjeng ho vidare til sakkunnig klagenemnd for endeleg avgjerd. Bakgrunn for saka: I budsjettvedtaket vedtok kommunestyret at det skulle skrivast ut eigedomsskatt i heile kommunen frå skatteåret 2014, jamfør esktl 3, 1. ledd, bokstav a). I løpet av 2013 blei det gjennomført synfaring av bustad-, fritids- og næringseigedomar i kommunen.

111 Sakkunnig nemnd har utarbeida Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova. Disse låg til grunn for synfaringa i 2013 og skal ligge til grunn for synfaring av nye skatteobjekt fram til ny alminneleg taksering skal finne stad. Alminneleg taksering skal skje kvart tiande år, jamfør esktl 8 A-3 (2). Vedtak om eigedomsskattetakst blei sendt ut med klagefrist 1. november Klage over fastsett eigedomsskattetakst kan fremmast kvart år dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidligare. Vurdering: Eigar er ueinig i vurderingsfaktor indre. Hytta er bygd i 1992 og har verken VA eller straum. Eigar vil ha redusert indre faktor. ekontoret har kontrollert faktaopplysningar om eigedommen på nytt og sett på foto frå synfaringa: Det er allereie teke omsyn til at fritidsbustaden ikkje har innlagt vatn og straum, og det er gitt fråtrekk på 0,3 på vurderingsfaktor indre. Følgjande punkt er skjønnsvurderingar og må handsamast av sakkunnig nemnd: Indre vurderingsfaktor.. LEIAR FOR SAKKUNNIG NEMND TILRÅR: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 116, bnr. 1, fnr. 11 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Klaga vert delvis tatt til følgje grunngitt med: Vedtaket kan påklagast. Klagefristen er 3 veker frå det tidspunkt melding har kome fram til mottakar. For at klaga skal vere satt fram i tide, er det nok at den er postlagt innan fristen. Ved overskriding av fristen gjeld forvaltningslova 31.

112 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Sakkunnig nemnd /15 ESK Saksansvarleg: Arkiv: GBNR- 22/1 Arkivnr.: 13/ /1 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN FOR SKATTEÅRET 2015 Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 5 X Plan, bygg og SYNFARINGSSKJEMA RUTE S52 6 X Plan, bygg og BILDER RUTE S52 1 X Plan, bygg og SYNFARINGSSKJEMA RUTE F32 2 X Plan, bygg og BILDER RUTE F32 3 X Plan, bygg og SYNFARINGSSKJEMA RUTE S42 4 X Plan, bygg og BILDER RUTE S42 7 I Svein Våle 22/1 - EIGEDOMSSKATT - KLAGE 8 U Gunleik Lofthus OPPLYSNINGAR OM HYTTE M/UTHUS PÅ 22/1 9 U Svein Våle KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN - MELLOMBELS SVAR 10 X Plan, bygg og SKATTESETEL SEPTEMBER I Svein Våle 22/1 - KLAGE 2015 PÅ EIGEDOMSSKATT 12 U Svein Våle MELLOMBELS SVAR - KLAGE 2015 PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST PÅ 22/1

113 Vedlagde dokument: Klage Bilder Skattesetel Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: LOV : Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova esktl) Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova vedtatt Saksgang: Sakkunnig nemnd handsamar klaga. Viss klaga ikkje blir tatt til følgje, gjeng ho vidare til sakkunnig klagenemnd for endeleg avgjerd. Bakgrunn for saka: I budsjettvedtaket vedtok kommunestyret at det skulle skrivast ut eigedomsskatt i heile kommunen frå skatteåret 2014, jamfør esktl 3, 1. ledd, bokstav a). I løpet av 2013 blei det gjennomført synfaring av bustad-, fritids- og næringseigedomar i kommunen. Sakkunnig nemnd har utarbeida Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova. Disse låg til grunn for synfaringa i 2013 og skal ligge til grunn for synfaring av nye skatteobjekt fram til ny alminneleg taksering skal finne stad. Alminneleg taksering skal skje kvart tiande år, jamfør esktl 8 A-3 (2). Vedtak om eigedomsskattetakst blei sendt ut i februar med klagefrist Klage over fastsett eigedomsskattetakst kan fremmast kvart år dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidligare. Vurdering: Eigar skriv at Våningshus BID er eit hus av historisk verdi som ligg i eit heilhetleg tun frå middelalderen. Huset er ikkje i bruk og skal ikkje omfattast av eigedommen. ekontoret minner om at det er mogleg søkje fritak, heilt etter delvis, etter eigedomsskatteloven 7, bokstav 5. Mynde til å avgjere slike søknadar ligg til kommunestyret. Hjartdal kommune annonserar kvar haust og oppgir søknadsfrist. Bygget er vurdert til å vere eit restaureringsobjekt og sakkunnig nemnd har vedtatt ein indre vurderingsfaktor på 0,4. Hytte BID Dette er ei stulsbu eller driftshytte på fjelleigedomen Kovedalen. Den blei bygd og blei bruka under tilsyn av sau på fjellbeite. Det er eit driftshusvere til garden. Sakkunnig nemnd må vurdere bygningstype for dette bygget.

114 LEIAR FOR SAKKUNNIG NEMND TILRÅR: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 22, bnr. 1 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,- Klaga vert delvis tatt til følgje grunngitt med:

115 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Sakkunnig nemnd /15 ESK Saksansvarleg: Arkiv: GBNR- 33/2/2 Arkivnr.: 15/510 33/2/2 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN FOR 2015 Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 I Britt Kristensen GNR. 33/2/2 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATT 2 U Britt Kristensen MELLOMBELS SVAR - KLAGE FRÅ EIGEDOMSSKATTETAKST 2015 PÅ 33/2/2 Vedlagde dokument: Klage Bilder Skattesetel Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: LOV : Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova esktl) Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova vedtatt Saksgang: Sakkunnig nemnd handsamar klaga. Viss klaga ikkje blir tatt til følgje, gjeng ho vidare til sakkunnig klagenemnd for endeleg avgjerd. Bakgrunn for saka: I budsjettvedtaket vedtok kommunestyret at det skulle skrivast ut eigedomsskatt i heile kommunen frå skatteåret 2014, jamfør esktl 3, 1. ledd, bokstav a). I løpet av 2013 blei det gjennomført synfaring av bustad-, fritids- og næringseigedomar i kommunen. Sakkunnig nemnd har utarbeida Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova. Disse låg til grunn for synfaringa i 2013 og skal ligge til grunn for synfaring av nye skatteobjekt fram til ny alminneleg taksering skal finne stad. Alminneleg taksering skal skje kvart tiande år, jamfør esktl 8 A-3 (2).

116 Vedtak om eigedomsskattetakst blei sendt ut i februar med klagefrist Klage over fastsett eigedomsskattetakst kan fremmast kvart år dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidligare. Vurdering: Eigar skriv at klaga er grunngitt med ½ mål bygsla tomt Eier har hogd all skog rundt hytta. Ser ut som hogstfelt med trestubber overalt. Hogt til og med på vår bygsledel. Hytta er veldig skjev innvendig og gulvet heller. ekontoret har kontrollert faktaopplysningar om eigedommen på nytt og sett på foto frå synfaringa: Det er ikkje teke omsyn til at fritidsbustaden ikkje har innlagt vatn eller avlaup. Eigedomen skal ha fråtrekk på 0,2 på vurderingsfaktor indre. Eigedomen har feil sonefaktor. Det korrekte skal vere 1. Årsaka til at sonefaktor 0,8 heng att kan vere at tomta 33/2/2 blei plassert i kartet i løpet av I 2014 var bygga skattlagt under 33/2 som har sonefaktor 0,8. Følgjande punkt er skjønnsvurderingar og må handsamast av sakkunnig nemnd: Fritidsbustaden har dårleg standard då det er opplyst at hytta har skeivt golv. Trekk i vurderingsfaktor ytre pga hogst rundt hytta LEIAR AV SAKKUNNIG NEMND TILRÅR: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert av gnr. 33, bnr. 2, fnr. 2 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Klaga vert delvis tatt til følgje grunngitt med:

117 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Sakkunnig nemnd /15 ESK Saksansvarleg: Arkiv: GBNR- 4/25 Arkivnr.: 13/3626 4/25 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN FOR 2015 Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 4 I Teleros Samdrift DA 4/25 - NY KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATT FRÅ 2015 Vedlagde dokument: Klage Skattesetel/takstmatrise Ferdigattest lokala i 2 høgda Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: LOV : Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova esktl) Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova vedtatt Saksgang: Sakkunnig nemnd handsamar klaga. Viss klaga ikkje blir tatt til følgje, gjeng ho vidare til sakkunnig klagenemnd for endeleg avgjerd. Bakgrunn for saka: I budsjettvedtaket vedtok kommunestyret at det skulle skrivast ut eigedomsskatt i heile kommunen frå skatteåret 2014, jamfør esktl 3, 1. ledd, bokstav a). I løpet av 2013 blei det gjennomført synfaring av bustad-, fritids- og næringseigedomar i kommunen. Sakkunnig nemnd har utarbeida Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova. Disse låg til grunn for synfaringa i 2013 og skal ligge til grunn for synfaring av nye skatteobjekt fram til ny alminneleg taksering skal finne stad. Alminneleg taksering skal skje kvart tiande år, jamfør esktl 8 A-3 (2). Vedtak om eigedomsskattetakst blei sendt ut i februar med klagefrist

118 Klage over fastsett eigedomsskattetakst kan fremmast kvart år dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidligare. Vurdering: Eigar av 4/25 fekk i april 2014 ferdigattest på møtelokala i 2 høgda i fellesfjoset. Det gjorde at frå blei 155 kvm skattepliktig areal. Arealet gjekk frå å vere ein del av eit landbruksbygg og ikkje skattepliktig areal, til å bli skattlagt som næringsareal. I si klage datert skriv eigar at Sakkunnig nemnd må vurdere om den bruksendringa Teleros søkte om i 2013, ikkje er reell pr i dag. Viss nemnda kjem fram til at bruksendringa berre delvis er reell, må det avgjerast kor stort areal som skal reknast som landbruksareal og kor stort areal som skal vere næringsareal. LEIAR AV SAKKUNNIG NEMND TILRÅR: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 4, bnr. 25 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Klaga vert delvis tatt til følgje grunngitt med:

Møteinnkalling for Sakkunnig klagenemnd

Møteinnkalling for Sakkunnig klagenemnd Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Sakkunnig klagenemnd Møtedato: 30.09.2016 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 08.00 Befaring Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som

Detaljer

Møteinnkalling for Sakkunnig nemnd

Møteinnkalling for Sakkunnig nemnd Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Sakkunnig nemnd Møtedato: 03.07.2015 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 08.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteinnkalling for Sakkunnig klagenemnd

Møteinnkalling for Sakkunnig klagenemnd Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Sakkunnig klagenemnd Møtedato: 08.04.2016 Møtestad: Kommunehuset/synfaring Møtetid: Kl. 08.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som

Detaljer

Møteinnkalling for Sakkunnig nemnd

Møteinnkalling for Sakkunnig nemnd Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Sakkunnig nemnd Møtedato: 25.04.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.08.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteprotokoll for Sakkunnig klagenemnd

Møteprotokoll for Sakkunnig klagenemnd Hjartdal kommune Møtedato: 26.02.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 08:00 16:50 Saksnr til og frå: 011/16-018/16 Møteprotokoll for Sakkunnig klagenemnd Møtet blei styrt av: leiar Ronny Wergeland

Detaljer

Møteprotokoll for Sakkunnig klagenemnd

Møteprotokoll for Sakkunnig klagenemnd Hjartdal kommune Møtedato: 18.03.2016 Møtestad: Kommunehuset/synfaring Møtetid: Kl. 08.00 15.10 Saksnr til og frå: 019/16-029/16 Møteprotokoll for Sakkunnig klagenemnd Møtet blei styrt av: Ronny Wergeland,.eiar

Detaljer

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Hjartdal kommune Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Møtedato: 16.07.2015 Møtestad: Kommunehuset + synfaring Møtetid: Kl. 08:00 15:30 Saksnr til og frå: 095/15-106/15 Møtet blei styrt av: leiar Olaf Bekkhus

Detaljer

Møteprotokoll for Sakkunnig klagenemnd

Møteprotokoll for Sakkunnig klagenemnd Hjartdal kommune Møteprotokoll for Sakkunnig klagenemnd Møtedato: 08.04.2016 Møtestad: Kommunehuset/synfaring Tuddal Møtetid: Kl. 08.00 13.45 Saksnr til og frå: 030/16-038/16 Møtet blei styrt av: Ronny

Detaljer

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Hjartdal kommune Møtedato: 19.05.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 08:00 Saksnr til og frå: 008/15-018/15 Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Møtet blei styrt av: Olaf Bekkhus Medlemene blei innkalla

Detaljer

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Hjartdal kommune Møtedato: 22.05.2015 Møtestad: Møtetid: Kl. Saksnr til og frå: 019/15-030/15 Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Møtet blei styrt av: leiar Olaf Bekkhus Medlemene blei innkalla i skriv datert

Detaljer

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Hjartdal kommune Møtedato: 03.07.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 08:00 17:40 Saksnr til og frå: 061/15-072/15 Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Møtet blei styrt av: nestleiar Sverre Haugan Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Hjartdal kommune Møtedato: 25.04.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 08.00 11.30 Saksnr til og frå: 003/16-011/16 Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Møtet blei styrt av: leiar Olav Øyen Medlemene blei

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Gloppen kommune. Vedteke av sakkunnig nemnd i møte 2. februar 2018

Gloppen kommune. Vedteke av sakkunnig nemnd i møte 2. februar 2018 Retningsliner for synfaring og taksering Taksering av bustad og fritidseigedomar Vedteke av sakkunnig nemnd i møte 2. februar 2018 ------------------------------- -------------------------------- --------------------------------

Detaljer

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Hjartdal kommune Møtedato: 30.06.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 08.00 Saksnr til og frå: 097/14-098/14 Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Møtet blei styrt av: leiar Olaf Bekkhus Medlemene blei

Detaljer

Stryn kommune. Retningsliner for synfaring og taksering. Vedteke av sakkunnig nemnd i møte 20. februar 2018

Stryn kommune. Retningsliner for synfaring og taksering. Vedteke av sakkunnig nemnd i møte 20. februar 2018 Taksering av eigedomar Vedteke av sakkunnig nemnd i møte 20. februar 2018 ------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- Ivar Kyrkjeeide Inger Langvik

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtedato: 20.01.2016 Møtestad: Synfaring Russmarken og Gvålsheia/Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.30 18.40 Saksnr til og frå: 001/16-010/16 Møtet

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 26.06.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 Synfaring sak 053/13. Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den

Detaljer

Austrheim kommune. Vedteke av sakkunnig nemnd i møte 06. desember Taksering av bustad-, fritids- og næringseigedomar.

Austrheim kommune. Vedteke av sakkunnig nemnd i møte 06. desember Taksering av bustad-, fritids- og næringseigedomar. Austrheim Taksering av bustad-, fritids- og næringseigedomar Vedteke av sakkunnig nemnd i møte 06. desember 2018 Nestleiar Medlem Retningsliner for synfaring og taksering Austrheim Innhald l Orientering

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 26.08.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 19.30 Saksnr til og frå: 040/15-052/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 21.06.2017 Møtestad: Kommunehuset/synfaring Møtetid: Kl. 12.00 18.45 Saksnr til og frå: 048/17-057/17 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Leiar

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 08.10.2012 Møtestad: Kommunehuset, formannskapssalen Møtetid: Kl. 10:00 Merk tida!!!!! Utvalsmedlemene blir med dette kalla

Detaljer

Møteinnkalling for Partsamansett Utval

Møteinnkalling for Partsamansett Utval 3692 Sauland Møteinnkalling for Partsamansett Utval Møtedato: 03.02.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12.30 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 05.11.2012 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 19:30 Saksnr til og frå: 033/12-039/12 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: Utvalsleiar

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 11.04.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtedato: 21.10.2015 Møtestad: Synfaring i Tuddal sak 55/15 og 56/15. Møte på kommunehuset Møtetid: Kl. 16.30 21.15 Saksnr til og frå: 053/15-065/15

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 25.06.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Saksnr til og frå: 039/14-043/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya Medlemene

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk Møtedato: 01.11.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 27.08.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.17:00 20:00 Saksnr til og frå: 027/12-032/12 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: Nestleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 27.02.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.17:00 19:15 Saksnr til og frå: 001/13-007/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne

Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne Møtedato: 18.05.2015 Møtestad: Avdeling for Heimesjukepleie Møtetid: Kl. 09.00 Utvalsmedlemene blir

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 29.05.2013 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:15 Saksnr til og frå: 022/13-029/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 17.04.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:30 Saksnr til og frå: 009/13-021/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møtebok for Utval for kultur og oppvekst

Møtebok for Utval for kultur og oppvekst Hjartdal kommune Møtedato: 30.08.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00-18.30 Saksnr til og frå: 017/10-019/10 Møtebok for Utval for kultur og oppvekst Møtet blei styrt av: Håvard Kaasa, leiar

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst

Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst Møtedato: 23.03.2010 Møtestad: Tuddal skule Møtetid: Kl. 17.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 02.12.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.10 19.10 Saksnr til og frå: 066/15-076/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Audun Solberg

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 06.10.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:00 19:30 Saksnr til og frå: 068/10-076/10 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Ullensvang herad Heradsstyret. Møteprotokoll

Ullensvang herad Heradsstyret. Møteprotokoll Ullensvang herad Heradsstyret Møteprotokoll Møtedato: 21.02.2014 Møtetid: Kl. 11:30 12:30 Møtestad: Heradshuset i Kinsarvik Saksnr.: 006/14-008/14 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl.

Detaljer

Møteinnkalling for Fondstyret

Møteinnkalling for Fondstyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Fondstyret Møtedato: 17.01.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk Møtedato: 05.10.2010 Møtestad: Formannskapssalen, kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til

Detaljer

Møteinnkalling for Fondstyret

Møteinnkalling for Fondstyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Fondstyret Møtedato: 02.06.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.09.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild i

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk Møtedato: 29.11.2011 Møtestad: Kommunehuset, Formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 03.02.2010 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 Kommunestyremedlemene blir med dette kalla inn til møtet.

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 19:10 Saksnr til og frå: 025/15-029/15 Møtet blei styrt av: varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 06.04.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 18.30 Saksnr til og frå: 018/16-025/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Audusn Solberg,

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 27.06.2012 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 18:00 Saksnr til og frå: 071/12-080/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

RAMMER OG RETNINGSLINER FOR TAKSERING AV BUSTAD- OG FRITIDSEIGEDOMMAR NAUSTDAL KOMMUNE

RAMMER OG RETNINGSLINER FOR TAKSERING AV BUSTAD- OG FRITIDSEIGEDOMMAR NAUSTDAL KOMMUNE NAUSTDAL KOMMUNE RÅDMANNEN "Retningsliner for taksering av bustad" eigedomsskatt 2017 RAMMER OG RETNINGSLINER FOR TAKSERING AV BUSTAD- OG FRITIDSEIGEDOMMAR NAUSTDAL KOMMUNE Gjeldande frå 01.01.2017- vedtak

Detaljer

Møteinnkalling for Partsamansett Utval

Møteinnkalling for Partsamansett Utval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Partsamansett Utval Møtedato: 07.12.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

LOV nr 44: Lov om endringar i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane

LOV nr 44: Lov om endringar i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane LOV 2012-06-22 nr 44: Lov om endringar i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane DATO: LOV-2012-06-22-44 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 8 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 03.09.2012 Møtestad: Kommunehust Møtetid: Kl. 12:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 16.11.2010 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl.17:00 19:30 Saksnr til og frå: 039/10-045/10 Møtet blei styrt av: utvalsleiar Camilla Krosshus Møteprotokoll for Utval for

Detaljer

Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne

Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne 3692 Sauland Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett Møtedato: 04.10.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst

Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst Møtedato: 30.05.2011 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som

Detaljer

HØyanger Kommune. Rammer og retningsliner for fastsetjing av eigedomsskatt for perioden i Høyanger kommune

HØyanger Kommune. Rammer og retningsliner for fastsetjing av eigedomsskatt for perioden i Høyanger kommune HØyanger Kommune Rammer og retningsliner for fastsetjing av eigedomsskatt for perioden 2016-2026 i Høyanger kommune Vedteken av eigedomsskattetaktsnemda. 4.6a@ :5=,6df:; sq==?==,, Svein Arne HØ@eim leiar

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 26.08.2011 Møtestad: Kommunehuset,Formannskapssalen Møtetid: Kl. 08:00 Merk Tida! Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den

Detaljer

Vår ref. 2016/ Sakkunnig ankenemnd eigedomsskatt hadde saka føre i møte som sak 2016/35.

Vår ref. 2016/ Sakkunnig ankenemnd eigedomsskatt hadde saka føre i møte som sak 2016/35. Ole Skjelnæs Fellestenester Politisk sekretariat Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Formannskapet /17 MF Kommunestyret /17 MF

Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Formannskapet /17 MF Kommunestyret /17 MF Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Formannskapet 30.01.2017 003/17 MF Kommunestyret 08.02.2017 004/17 MF Saksansvarleg: Maria Fremmerlid Arkiv: K2-L00 Arkivnr.: 15/548

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 25.02.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 17:40 Saksnr til og frå: 011/15-019/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 07.11.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.09.00 13.20 Saksnr til og frå: 071/16-074/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden Medlemene

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for levekår og kultur

Møteinnkalling for Utval for levekår og kultur 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for levekår og kultur Møtedato: Tysdag 30.09.2014 Møtestad: Helsekontoret Møtetid: Kl. 18.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

Møteinnkalling for Fondstyret

Møteinnkalling for Fondstyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Fondstyret Møtedato: 09.12.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 04.05.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 19.00 Saksnr til og frå: 029/11-035/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: Utvalsleiar Audun

Detaljer

Vår ref. 2016/ Sakkunnig ankenemnd eigedomsskatt hadde saka føre i møte som sak 2016/41.

Vår ref. 2016/ Sakkunnig ankenemnd eigedomsskatt hadde saka føre i møte som sak 2016/41. Arild Landa Heiavegen 28 Fellestenester Politisk sekretariat Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 28.09.2011 Møtestad: Tuddal Høyfjellshotell Møtetid: Kl. 17:00 20:30 Saksnr til og frå: 056/11-060/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for levekår og kultur

Møteinnkalling for Utval for levekår og kultur 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for levekår og kultur Møtedato: 07.04.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for Levekår og Kultur

Møteinnkalling for Utval for Levekår og Kultur 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for Levekår og Kultur Møtedato: 28.11.2011 Møtestad: Kommunehuset, møterom Møtetid: Kl. 17.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 11.01.2012 Møtestad: Kommunehuste,Formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 18:30 Saksnr til og frå: 001/12-009/12 Møtet blei styrt

Detaljer

S 2015 EIGEDOMSSKATT TAKSERING SK 15/2479. Kravspesifikasjon Vedlegg 1. Sogndal kommune - Innkjøp

S 2015 EIGEDOMSSKATT TAKSERING SK 15/2479. Kravspesifikasjon Vedlegg 1. Sogndal kommune - Innkjøp S 2015 EIGEDOMSSKATT TAKSERING SK 15/2479 Kravspesifikasjon Vedlegg 1 Sogndal kommune - Innkjøp 1 Innhald 1. Omtale av anskaffinga... 3 2. Kva som skal leverast... 3 3. Kompetanse... 4 5. Tilleggsarbeid...

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 27.08.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 20:40 Saksnr til og frå: 044/14-055/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 09.01.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 19:00 Saksnr til og frå: 001/12-007/12 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 20.05.2015 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 16:30 19:00 Saksnr til og frå: 028/15-031/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtedato: 23.04.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 Synfaring oppmøte Nordbø pensjonat Saksnr til og frå: 013/12-019/12 Møtet blei

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 31.08.2010 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 21:30 Saksnr til og frå: 027/10-035/10 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: utvalsleiar Thomas

Detaljer

Møteinnkalling for Valstyret

Møteinnkalling for Valstyret Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Valstyret Møtedato: 29.04.2013 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 13:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 15.06.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 19.15 Saksnr til og frå: 039/16-051/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Leiar Audun Solberg

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 01.06.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 19:00 Saksnr til og frå: 036/11-041/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 12.01.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 19:30 Saksnr til og frå: 001/11-012/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Øyvind Strømmen (Bl) Tone Ramsli

MØTEPROTOKOLL. Øyvind Strømmen (Bl) Tone Ramsli SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Naturutvalet Møtedato: 02.09.2015 Møtetid: 15:00-15:30 Møtestad: Kommunehuset Av 7 medlemmer møtte 7, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje: Anja Marken

Detaljer

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Naturutvalet Møtedato: Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Naturutvalet Møtedato: Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: Naturutvalet Møtedato: 04.12.2012 Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap må

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 14.06.2012 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl.09:00 16.15 Saksnr til og frå: 020/12-026/12 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

EIGEDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR VESTNES KOMMUNE

EIGEDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR VESTNES KOMMUNE EIGEDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR VESTNES KOMMUNE Vedteke av Vestnes kommunestyre 07.04.2011 Revidert i kommunestyre 16.06.2011 Revidert i kommunestyre 29.03.2012 Revidert i kommunestyre 07.02.2013 KAP. I SAKKUNNIG

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 07.11.2012 Møtestad: Kommunehuset,formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 18:55 Saksnr til og frå: 113/12-120/12 Møtet blei styrt

Detaljer

MØTEBOK Tysnes kommune

MØTEBOK Tysnes kommune MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato KOMMUNESTYRET 16.12.08 Arkivsak : Arkivkode: 08/453 111 - Sakshandsamar: Audun Hovland/Helge Drange Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 02.12.08

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 17.01.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild

Detaljer

Vår ref. 2016/ Sakkunnig ankenemnd eigedomsskatt hadde saka føre i møte som sak 2016/29.

Vår ref. 2016/ Sakkunnig ankenemnd eigedomsskatt hadde saka føre i møte som sak 2016/29. Kirsten Marie Fjelland Landasjøen 21 C Fellestenester Politisk sekretariat Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 10.12.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 16:00 Saksnr til og frå: 083/14-085/14 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat Birger Standal 6174 Barstadvik Saksnr Løpenr. Saksansvarleg Arkiv Dato 2013/250 12860/2013 WANGEN 170/7 28.11.2013 MELDING OM VEDTAK I SAMFUNNSUTVALET 26.11.13, SAK PS

Detaljer

2 av 11 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 020/16 16/242 Delingssak GBNR 21/2 - Olderbakken, Rødne. Oversikt f

2 av 11 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 020/16 16/242 Delingssak GBNR 21/2 - Olderbakken, Rødne. Oversikt f SAMNANGER KOMMUNE 1 av 11 TILLEGGSINNKALLING Utval: Naturutvalet Møtedato: 15.03.2016 Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 20.06.2017 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 13.06.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 08:00 08:45 Saksnr til og frå: 069/12-070/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN FOR HOLMAMYRANE NÆRINGSOMRÅDE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN FOR HOLMAMYRANE NÆRINGSOMRÅDE MØTEINNKALLING Utval: PLANUTVALET Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.02.2008 Tid: 09.45 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

MØTEPROTOKOLL. Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: 10.09.2008 Tid: 14.00 17.00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene og varamedlemene

Detaljer

Gloppen kommune. Rammer for forvalting av eigedomsskattelova. Vedteke av sakkunnig nemnd i møte 2. februar 2018

Gloppen kommune. Rammer for forvalting av eigedomsskattelova. Vedteke av sakkunnig nemnd i møte 2. februar 2018 Rammer for forvalting av eigedomsskattelova Taksering av bustad- og fritidseigedomar Vedteke av sakkunnig nemnd i møte 2. februar 2018 ------------------------------- -------------------------------- ---------------------------

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Naturutvalet Møtedato: Møtetid: 12:00-13:30 Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Naturutvalet Møtedato: Møtetid: 12:00-13:30 Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Naturutvalet Møtedato: 13.11.2012 Møtetid: 12:00-13:30 Møtestad: Kommunehuset Av 7 medlemmer møtte 7, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje: I staden

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for levekår og kultur

Møteinnkalling for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for levekår og kultur Møtedato: 20.01.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl.18.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til

Detaljer

RAMMER OG RETNINGSLINER FOR TAKSERING AV BUSTAD- OG FRITIDSEIGEDOMMAR NAUSTDAL KOMMUNE

RAMMER OG RETNINGSLINER FOR TAKSERING AV BUSTAD- OG FRITIDSEIGEDOMMAR NAUSTDAL KOMMUNE NAUSTDAL KOMMUNE RÅDMANNEN RAMMER OG RETNINGSLINER FOR TAKSERING AV BUSTAD- OG FRITIDSEIGEDOMMAR NAUSTDAL KOMMUNE Jfr. K-sak 067/13 Utgangspunktet for taksering av eigedomane er referert i byskattelova

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 04.12.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 19:10 Saksnr til og frå: 075/13-083/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutval

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutval 3692 Sauland Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutval Møtedato: 23.05.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 29.03.2011 Møtestad: Kommunehuset, formannskapssalen Møtetid: Kl. 18:00 19:45 Saksnr til og frå: 021/11-028/11 Møtet blei styrt

Detaljer