Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet"

Transkript

1 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: /2016 Arve Ingolf Slettvåg Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Høyring av forslag til innretning på havbruksfondet Bakgrunn Havbruksnæringa har utvikla seg til å bli ei viktig næring for Norge og for dei mange kommunane med oppdrettsverksemd langs kysten. Det blir i dag drive oppdrett av laks og aure i totalt 160 kystkommunar, der havbruksnæringa bidrar med aktivitet, sysselsetting og inntekter. Likevel opplever mange kommunar at dei får for lite igjen for å leggje til rette for næringa. Oppdrettsnæringa har hatt ein sterk vekst over fleire tiår og berre sidan 2005 er produksjonen av laks og aure meir enn dobla. Regjeringa vil leggje til rette for vidare vekst i oppdrettsnæringa, der ein av føresetnadene er tilgang på tilstrekkeleg og eigna areal. I regjeringa si politiske plattform er det sagt at kommunar som stiller areal til rådighet for havbruksnæringa bør oppleve større positive ringverknader frå aktiviteten. Den politiske plattforma seier også at store delar av vederlaget for nye konsesjonar bør tilfelle berørte kommunar. I Meld.St.16 ( ) «Forutsigbar og miljømessig berekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett» (havbruksmeldinga) presenterer regjeringa eit nytt system for justering av kapasiteten i oppdrettsnæringa basert på miljøindikatorar, handlingsreglar og inndeling av kysten i produksjonsområder. Næringskomiteen har i si innstilling gått inn for at 80 prosent av vederlaget til tildeling av ny kapasitet skal fordelast til kommunal sektor, mens statens del skal vere 20 prosent. Vidare er regjeringa bedt om å opprette eit havbruksfond som skal sikre ei rimeleg fordeling av kommunal sektor sin del av vederlaget på alle fylkeskommunar og kommunar med oppdrettsverksemd. I følgje berekningar utført av Nofima er havbruksnæringa ein usedvanlig arealeffektiv proteinproduksjon. Den direkte fysiske overflatearealbruken i 2013 var 21,092 kvadratkilometer. Eit samla produksjonsuttak av laks og aure på tonn produsert på 573 lokalitetar, inneber ein gjennomsnittleg produksjon på tonn laks/aure per kvadratkilometer brukt sjøoverlateareal. Sjølv om Norge har ein lang kyst og havbruksnæringa sitt direkte arealbeslag er lite, er tilgangen på areal ein reell knappheitsfaktor. Havbruksnæringa treng nye og eigna areal for å kunne vekse vidare. Lokalitetane har stor betyding for selskapa si evne til å drive effektivt og oppnå lønsam drift. Forhold som straum, djupne, temperatur, salinitet og oksygen påverkar veksthastigheit og fôrutnytting. Grad av ly og skjerming, vind og bølgjehøgde påverkar risiko for havari og rømming. Avstand og samspel mellom lokaliteter i eit område har stor betyding for å få til ei god produksjonsplanlegging og kostnadseffektive logistikkløysingar.

2 Utdrag frå Næringskomiteen si innstilling av 8. juni 2015: «Komiteen mener en større andel av inntektene fra vederlag for nye konsesjoner og vekst på eksisterende skal tilfalle kommunene og fylkeskommunene som har oppdrettsvirksomhet. Komiteen peker på at dette er viktig for å stimulere kommunene til å stille egnede arealer til rådighet for oppdrettsnæringen. Komiteen mener kommuner og fylkeskommuner med oppdrettsvirksomhet skal få 80 prosent av inntektene fra både vederlag for nye konsesjoner, og vekst på eksisterende. De resterende 20 prosent tilfaller staten. Dette hjemles i akvakulturloven som et nytt ledd i bestemmelsen som i dag hjemler vederlag for tildeling av konsesjoner. Komiteen mener inntektene som skal tilfalle oppdrettskommunene skal fordeles gjennom et havbruksfond, og ber regjeringen, i forbindelse med statsbudsjettet for 2016, legge frem forslag om innretningen på et slikt fond. Komiteen ber videre regjeringen legge fram en drøftelse av ulike fordelingsnøkler, og legge fram den fordelingsnøkkelen den finner mest tjenlig for å sikre rimelig fordeling av fondet til alle kommuner og fylkeskommuner som har oppdrettsvirksomhet. Komiteen ber regjeringen involvere relevante aktører på området, i utarbeidelse av lovendring og forskrift(er).» Den endelige innrettinga av havbruksfondet skal leggast fram for Stortinget. Avgrensing og premissar Det er berre kommunar og fylkeskommunar med oppdrett av laks og aure i sine sjøareal som skal ha krav på ein del av havbruksfondet. Løyve til oppdrett av andre artar enn laks, og aure blir løpande tildelt og vederlagsfritt, og omfattast derfor ikkje av fondsløysinga. Det same gjeld andre typar løyve som for eksempel forskingsløyve og undervisingsløyve. Departementet ser det heller ikkje som naturleg at kommunar og fylkeskommunar med berre landbasert oppdrett av laks og aure skal ha krav på ein del av fondet. I havbruksmeldinga blir det lagt opp til å tildele løyve til landbasert oppdrett løpande og vederlagsfritt på lik linje som løyve til oppdrett av andre artar i sjø. Regjeringa har bestemt å innføre ei prøveordning med utviklingskonsesjonar som kan konverterast til kommersielle løyve for eit vederlag på 10 millionar kroner etter ei gitt tid. Utviklingskonsesjonane skal tildelast med ei tidsavgrensing på 15 år. Provenyet frå framtidige konverteringar vil inngå i fondet på same måte som provenyet frå nye ordinære løyve. Ordninga med utviklingsløyve inneber at konvertering først skjer etter ei gitt tid, noko som betyr at fondet ikkje får tilført midlar frå utviklingskonsesjonar før fleire år fram i tid. Kapasitetsauke på 5 prosent på eksisterande løyve blir fordelt mellom stat og kommunal sektor, og vil ikkje inngå i havbruksfondet. Vederlaget for alle løyve som blir tildelt frå 1. januar 2016 skal fordelast med 80 prosent til kommunal sektor og 20 prosent til staten, der kommunal sektor sin del blir fordelt gjennom havbruksfondet. I havbruksmeldinga blir det lagt opp til å dele inn kysten i produksjonsområde der det blir etablert miljøindikatorar som skal gi grunnlag for å vurdere vekst i det enkelte produksjonsområde annakvart år. Eit spørsmål som reiser seg er derfor om det bør opprettast eit nasjonalt havbruksfond eller om det bør opprettast havbruksfond, eitt for kvart produksjonsområde. Eit anna alternativ er å opprette fylkesvise havbruksfond.

3 Innretning av havbruksfondet Fordelingsnøkkel mellom fylkeskommunar og kommunar. Stortinget har i si innstilling gått inn for at 80 prosent av vederlaget frå framtidig vekst skal tilfelle kommunar og fylkeskommunar, og føresette i si behandling ei fordeling med 20 prosent til staten, 10 prosent til fylkeskommunen og 70 prosent til kommunane. Fordelingsnøkkel mellom kommunar Nærings- og Fiskeridepartementet ønskjer å finne ein enkel fordelingsnøkkel som gir ei rimeleg fordeling på alle kommunar med oppdrettsverksemd, men som samstundes stimulerer til å legge til rette for nye og eigna areal. Departementet ser for seg følgjande aktuelle fordelingsnøklar: Lik fordeling mellom kommunane Klarert lokalitets-mtb Fysisk arealbeslag Slaktevolum Regionråd som alternativ til fordeling fastsett av departementet. Fordelingsnøkkel mellom fylkeskommunar Departementet meiner at same fordeling som for kommunane også kan nyttast for fordeling mellom fylkeskommunane. Utbetaling frå fondet, ulike modellar Utbetaling med ein gong. Modellen inneber at kommunal sektor sin del av inntektene frå framtidige kapasitetstildelingar blir utbetalt med ein gong vederlag for auka kapasitet er innbetalt. Altså blir det full utbetaling i år 1 og ingen utbetaling i år 2. Gjeldande kommunar og fylkeskommunar vil kunne hauste renter av inntektene, spreie bruken av midlane over fleire år, eller sette midlane i arbeid med ein gong. Fast utbetaling Modellen inneber at det kvart år blir bestemt eit fast beløp som blir utbetalt frå fondet til fordeling blant kommunane. Dette medfører at størrelsen på dei samla utbetalingane frå fondet er konstante, og at kommunane sine inntekter, i den grad dei beheld same fordelingsnøkkel mellom periodar, får faste årlege inntekter. Prosentvis utbetaling Modellen inneber at ein fast del av midlane i fondet blir utbetalt årleg. Til forskjell frå modellen med fast utbetalingsbeløp vil størrelsen på utbetalingane variere med størrelsen på sjølve fondet, men sikrar samtidig ein mindre varierande størrelse på utbetalingane enn modellen med utbetaling med ein gong. Ved at berre ein del av midlane blir utbetalt vil ein sikre at havbruksfondet ikkje kan gå i minus. Vurdering Avgrensing og premissar Størrelsen på inntektene frå havbruksfondet vil avhenge av kor mykje ny produksjonskapasitet som blir tildelt. I det nye systemet beskrive i havbruksmeldinga er det lakselussituasjonen som vil bestemme kor mykje ny produksjonskapasitet som kan bli tildelt. På sikt vil andre forhold også kunne inngå i handlingsregelen. Med ein god situasjon når det gjeld lakselus, der mange produksjonsområde blir opna for vekst, vil inntektene til fondet kunne bli

4 betydelege. Det motsette blir tilfelle dersom lakselussituasjonen utviklar seg i negativ retning og få produksjonsområde blir opna for vekst. Storleiken på inntektene vil i tillegg avhenge av kva pris ein oppnår ved tildeling av ny kapasitet. Storleiken på fondet vil også vere avhengig av om midlane blir utbetalt med ein gong dei blir tilført fondet eller om utbetaling blir spreidd over fleire år. Det vil vere fornuftig å fordele inntektene frå framtidige kapasitetstildelingar på alle fylkeskommunar og kommunar som har oppdrettsverksemd, uavhengig om fylkeskommunen/kommunen ligg i eit område der kapasiteten på konsesjonsnivå blir auka, redusert eller blir halde uendra. Eit argument mot at kun kommunar i produksjonsområde som får vekst skal tilgodesjåast, er også at kommunar i produksjonsområde der kapasiteten blir halde uendra eller blir redusert på grunn av den biologiske situasjonen opplever større negative verknader av aktiviteten. Det er derfor gode grunnar til at alle kommunar bør få ein del av fondet. I område med ein mindre god biologisk situasjon kan det også vere større behov for klarering av nye og meir eigna lokalitetar for oppdrett, og kommunane bør derfor gis incentiv i den retning. Stortinget har også lagt til grunn at alle kommunar og fylkeskommunar med oppdrettsverksemd skal få ein del av fondet, ikkje berre kommunar og fylkeskommunar som legg til rette for nye lokalitetar. I havbruksmeldinga blir det beskrive eit system for kapasitetsjustering utan at det blir lagt opp til etablering av store oppdrettsfrie «branngater» (barrierar mot spreiing av parasittar og sjukdom mellom produksjonsområde). I forslaget frå Nærings- og Fiskeridepartementet tek ein sikte på å nytte naturlege branngater, vurderingar basert på modellering av smittespreiing, samt mindre, lokale justeringar i lokalitetsstrukturen. Etablering av branngater vil kunne føre til at enkelte lokalitetar blir permanent brakklagt. Vertskommunar for branngater vil såleis bidra til fellesskapet sitt beste, og bør bli tilgodesett med ein del av framtidige inntekter frå kapasitetsauke. Vi meiner at dette berre bør gjelde kommunar som basert på faglege vurderingar får ein del av sitt sjøareal omgjort til branngater. Innretning av havbruksfondet Fordelingsnøkkel mellom kommunar Det er ønskjeleg å finne ein enkel fordelingsnøkkel som gir ei rimelig fordeling på alle kommunar med oppdrettsverksemd av matfisk av laks og aure i sjøen, men som samstundes stimulerer til å legge til rette for nye og eigna areal. Det er føreslått fleire fordelingsnøklar, som i varierande grad er eigna. Lik fordeling: Ei jamn fordeling av inntektene mellom alle kommunar som har oppdrettsverksemd av laks og aure er mogleg. Ei slik fordeling av midlane vil gi 6,25 millionar kroner til kvar kommune viss provenyet første året er på 1 milliard kroner. For kommunar med oppdrett av matfisk av laks og aure i Møre og Romsdal vil ein slik modell tilsaman generere kroner i inntekter med ein proveny på 1 milliard kroner. Det er store forskjellar i kor mykje oppdrettsverksemd som er i dei forskjellige kommunane, og ein slik fordelingsnøkkel vil gi urimelege utslag. Kommunar med stor oppdrettsverksemd bør få ein større del av inntektene. Lik fordeling av inntektene vil heller ikkje gi noko incentiv til å legge til rette for nye og/eller meir eigna lokaliteter.

5 Lokalitets-MTB Per 10. november 2015 var det registrert totalt 945 lokaliteter for kommersiell matfiskoppdrett av laks, aure og regnbogeaure i til saman 162 kommunar i Norge. På grunn av periodevis brakklegging er det ikkje produksjon på alle lokalitetane samtidig. I gjennomsnitt så er det til eikvar tid produksjon ved cirka prosent av alle lokalitetar. Samla lokalitets-mtb til oppdrett av matfisk av laks og aure og regnbogeaure i sjø i Norge var 10. november 2015 på 3,04 millionar tonn. Tilsvarande tal for Møre og Romsdal var ,5 tonn. Lokalitets-MTB på lokalitetar i Møre og Romsdal utgjer 9,38 prosent av totalen. For kommunar i Møre og Romsdal med oppdrett av matfisk av laks og aure i sjø vil samla inntekt frå fondet utgjere kroner med ein proveny på 500 millionar kroner, kroner med ein proveny på 1 milliard og kroner med ein proveny på 2 milliard kroner. Ein fordelingsnøkkel basert på andel av klarert lokalitets-mtb er enklere å halde seg til og sikrar at kommunar med størst oppdrettsverksemd også vil få størst del av inntektene. Ein slik fordelingsnøkkel vil gi ein føreseieleg og stabil fordeling av inntektene samstundes som den gir incentiv til å legge til rette for nye lokalitetar. Ei potensiell ulempe med lokalitets-mtb som fordelingsnøkkel er at opp mot 50 prosent av lokalitetane til eikvar tid er brakklagt, der det kan vere store forskjellar i kor hyppig lokalitetane er i bruk og i kva grad lokalitets-mtb faktisk blir nytta. Lokalitets-MTB kan vere ein rettferdig og fornuftig fordelingsnøkkel, men då må ein vere sikker på at det er lokalitetar som faktisk er i bruk som blir lagt til grunn. Opplysningar innrapportert i Altinn kan nyttast som kjelde. Slike data kan vere driftsdata på kvar enkelt lokalitet eller lokalitetar som er planlagt brukt i driftsplan. Fysisk arealbeslag Bruk av lokalitetane sine fysiske arealbeslag som fordelingsnøkkel er muleg, sidan skisser av anlegga blir nytta i søknadsprosessen og hjørnepunkta til anlegga i vassoverflata blir lagt inn i akvakulturregisteret når lokaliteten blir registrert. Opplysningar om lokalitets-mtb og overflatearealet til akvakulturanlegg er tilgjengeleg i akvakulturregisteret. Å bruke fysisk arealbeslag i staden for lokalitets- MTB som fordelingsnøkkel vil sannsynlegvis ikkje gjere nokon stor forskjell. Det vil nok heller ikkje utgjere nokon stor forskjell når det gjeld incentiv til å leggje til rette for meir oppdrettsproduksjon. Slaktevolum Ein fordelingsnøkkel basert på slaktevolum på lokalitetsnivå er muleg å nytte sidan tala blir innrapportert gjennom Altinn. Fordeling av slaktevolum vil bety at fordelingsnøkkelen blir knytt til verdiskaping i staden for arealbeslag. Ei positiv side med ein fordelingsnøkkel basert på slaktevolum vil vere at kommunar med produktive lokalitetar blir premiert. Ein slik fordelingsnøkkel vil også gi incentiv til kommunane å legge til rette dei mest produktive areala. Ei svakheit med ein slik modell er større svingingar i kommunane sine inntekter frå år til år. Sjukdomsutbrot og/eller ei større rømming vil kunne gi reduserte inntekter for kommunen gjennom at slaktevoluma blir redusert. Regionråd som alternativ til fordeling fastsett av departementet Eit alternativ til at departementet fastset ein fordelingsnøkkel er at kommunane sjølve blir einige om fordelinga seg imellom. Stadig fleire kommunar går no saman om å utarbeide felles kystsoneplanar, og det kan tenkast at kommunane i samband med dette arbeidet kan sjå seg tent med ei anna fordeling av vederlaget enn det ein fordelingsnøkkel basert på lokalitets-mtb skulle tilseie. Utbetaling vil for eksempel skje til eit regionråd, som igjen set fast fordelinga av midlane til sine

6 kommunar. Departementet legg til grunn at utbetaling frå fondet til regionrådet likevel må basere seg på ein fordelingsnøkkel, og at det berre er den interne fordelinga mellom kommunane i regionen som regionrådet vil kunne ta stilling til. Ei slik løysing føreset eit tydeleg kriteriesett for tildeling frå departementet. Fordelingsnøkkel mellom fylkeskommunar Med utgangspunkt i inntekter frå fondet på 1 milliard der fylkeskommunane sin del utgjer 100 millionar kroner (10 prosent), vil likt fordelt gi 9,1 million kroner til kvart av fylka Aust Agder, Finnmark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nordland, Nord- Trøndelag, Rogaland, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Troms og Vest-Agder. Viss inntektene blir fordelt etter del av klarert lokalitetsbiomasse per 10. november 2015 vil inntektene variere frå knappe kroner til Aust-Agder til nesten 20 millionar kroner til Nordland. Møre og Romsdal fylkeskommune vil ved ei slik fordeling få 9,39 millionar kroner. Å bruke klarert lokalitetsbiomasse som fordelingsnøkkel mellom fylke gir ein feil angiving av produksjonskapasiteten i fylket. Lokalitets-MTB gir berre eit augeblikks bilde og er derfor unøyaktig. Fylke som har vore dyktig med å rydde opp i gamle lokalitetar, og der planprosessar som har lagt klarering av nye lokalitetar og utviding av eksisterande lokaliteter på is kan kome dårleg ut. Det som angir produksjonskapasiteten i eit fylke/region er konsesjons MTB. Konsesjons-MTB vil ikkje variere så mykje som lokalitets-mtb vil gjere. Den er derfor ein mykje meir rettferdig fordelingsnøkkel enn lokalitets-mtb mellom fylka. For Møre og Romsdal sin del har vi tonn konsesjons MTB klarert. Av landets samla konsesjons MTB på tonn utgjer Møre og Romsdal sin del 11,3 prosent. Av dei 100 millionane som rekneeksempelet tok utgangspunkt i ville Møre og Romsdal fått 11,3 millionar kroner viss konsesjons MTB vart lagt til grunn. Utbetaling frå fondet Utbetaling med ein gong. Modellen inneber at kommunal sektor si del av inntektene frå framtidige kapasitetstildelingar blir utbetalt med ein gong vederlag for auka kapasitet er innbetalt. Altså blir det full utbetaling i år 1 og ingen utbetaling i år 2. Gjeldande kommunar og fylkeskommunar vil kunne hauste renter av inntektene, spreie bruken av midlane over fleire år, eller sette midlane i arbeid med ein gong. Utbetalingane vil variere frå gang til gang, men vil til ein viss grad vere føreseielege ettersom ein ei tid i forkant vil ha ei god oppfatning av kva slags produksjonsområde som vil få vekst eller ikkje. Modellen med utbetaling med ein gong er det forvaltingsmessig enklaste alternativet som sikrar at midlane kjem i bruk og overlet eventuell forvalting til den enkelte kommune. Dersom det er ønskjeleg med jamne utbetalingar er dette eit omsyn denne modellen tek vare på i mindre grad. Modellens økonomiske konsekvens for kommunane kan illustrerast med følgjande eksempel: Viss det i ein runde med innbetaling av vederlag for vekst på ein 1 milliard kroner til havbruksfondet og gjeldande kommune har krav på 1 prosent av midlane som blir utbetalt, vil kommunen med ein gong få utbetalt 10 millionar kroner. Viss det i neste runde to år seinare er mindre vekst og inntektene berre blir 200 millionar kroner og kommunen framleis har krav på 1 prosent så vil kommunen få utbetalt 2 millionar kroner. Fast utbetaling Modellen inneber at det kvart år blir bestemt eit fast beløp som blir utbetalt frå fondet til fordeling blant kommunane. Dette medfører at størrelsen på dei samla utbetalingane frå fondet er konstante, og at kommunane sine inntekter, i den grad dei beheld same fordelingsnøkkel mellom periodar, får faste årlege inntekter. Dette

7 alternativet gir kommunane mest mulig forutsigbarheit med omsyn til inntekter frå fondet, men har i følgje departementet fleire administrative ulemper. For det første må det faste beløpet settast så lågt at fondet ikkje står i fare for å gå i minus. Det vil bli krevjande å anslå kor store inntektene til havbruksfondet vil bli, jf. at dette avheng av kor mykje vekst som blir tildelt og kva pris som oppnåast for ny kapasitet. Usikkerheita vil i følgje departementet vere stor allereie første gang inntektene skal fordelast, men vil bli enda større på sikt. Utbetalingane vil heller ikkje vere heilt faste sidan fordelingsnøkkelen vil kunne endre seg. Modellen sin økonomiske konsekvensar for kommunane vil vere enkel. Sidan det er fastsett eit beløp som skal utbetalast frå fondet til fordeling, vil ein kommune mota sin del av dette beløpet kvart år. Modellen vil vere føreseieleg for kommunane, men fast utbetaling frå fondet inneber også at store midlar blir halde tilbake. Kommunane vil i realiteten også tape pengar på ei slik ordning, fordi det ikkje blir berekna renter mellom innbetaling og utbetaling frå statsbudsjettet. Alternativet inneber ingen garanti om utbetalingar frå staten. Dersom beløpet viser seg å vere for høgt må det justerast ned. Alternativet inneber ikkje noko absolutt sikkerheit for noko fast beløp over tid. Viss for eksempel 100 millionar kroner blir fastsett som årleg utbetalingsum frå havbruksfondet og gjeldande kommune har krav på 1 prosent del av midlane som blir utbetalt frå havbruksfondet så vil kommunen få utbetalt 1 million kroner årleg. Prosentvis utbetaling Modellen inneber at ein fast del av midlane i fondet blir utbetalt årleg. Til forskjell frå modellen med fast utbetalingsbeløp vil størrelsen på utbetalingane variere med størrelsen på sjølve fondet, men sikrar samtidig ein mindre varierande størrelse på utbetalingane enn modellen med utbetaling med ein gong. Ved at berre ein del av midlane blir utbetalt vil ein sikre at havbruksfondet ikkje kan gå i minus. Modellen har dei same utfordringane som modellen med fast beløp kva gjeld behov for forvalting av tilbakehaldne midlar samt innskrenking av kommunane sitt handlingsrom til å disponere sine inntekter, ettersom det til eikvar tid vil vere midlar til gode i havbruksfondet. Vidare vil modellen sine eigenskapar i stor grad variere med størrelsen på prosenten av fondet som skal utbetalast. Ein høg prosentsats vil gi større grad av variasjon i utbetalingane, men reduserer andelen midlar som blir ståande unytta. Ein lågare prosentsats vil gi større grad av forutsigbarheit, men vil samstundes føre til at ein stor del av vederlaga frå vekst blir verande i fondet. Modellen sine økonomiske konsekvens for kommunane kan illustrerast med eit eksempel. I eksempelet er det forutsett at andelen som skal fordelast blir utbetalt over to år i to like delar, for at omsynet til jamne utbetalingsbeløp blir ivaretatt. Ein antar at det blir innbetalt 1 milliard og 200 millionar i to vekstperiodar til fondet, og at gjeldande kommune har krav på 1 prosent av midlane som blir utbetalt frå havbruksfondet. Viss utbetalingssatsen er 50 prosent, vil kommunen ta i mot 2,5 millionar dei to første åra. Etter den andre innbetalinga til fondet, vil det vere 700 millionar kroner i havbruksfondet. Dei to påfølgande åra vil kommunen ta i mot 1,75 millionar kroner frå fondet. Dette gir kommunen relativt stabile inntekter, men ein stor del av inntektene i havbruksfondet blir ståande utilgjengelege. Viss utbetalingssatsen blir auka til 80 prosent, vil kommunen dei to første åra ta i mot 4 millionar kroner frå fondet, og 1,6 millionar kroner dei to neste. Dei økonomiske konsekvensane for kommunane vil i stor grad varierer med størrelsen på andelen av fondet som blir utbetalt. Viss ein vel ein slik modell ønskjer departementet å få innspel på kor stor del av havbruksfondet ein bør utbetale per periode.

8 Bør det opprettast eit faktisk havbruksfond for fordeling av inntektene Modellane som er beskrive med fast årleg utbetaling basert på eit kronebeløp eller ein prosentsats inneber begge at deler av inntektene må haldast tilbake. Som nemnt blir det ikkje berekna rente mellom tidspunkta der midlane blir inntekts- og utgiftsført på statsbudsjettet. Eit alternativ er at det faktisk blir oppretta eit havbruksfond som blir ansvarleg for forvaltinga av midlane som er kome inn i fondet men som enda ikkje er utbetalt til kommunane. Da kan den delen av midlane som enda ikkje er utbetalt til kommunane enten settast i bank eller investerast i verdipapir. Forslag til vedtak: Møre og Romsdal fylkeskommune støttar forslaget om å etablere eit havbruksfond som skal fordele kommunane og fylkeskommunane sin del av framtidige inntekter frå kapasitetsauke i oppdrett av laks og aure. 1. Inntektene til fondet bør fordelast til alle kommunar med oppdrettsverksemd av matfisk av laks og aure i sjø uavhengig av om det området som kommunen ligg i faktisk får ei kapasitetsutviding eller ikkje. 2. Bruk av lokalitets-mtb som fordelingsnøkkel mellom kommunar vil vere eit rettferdig og fornuftig val. Ein føresetnad må vere at berre MTB frå lokaliteter som faktisk inngår i selskapa sine driftsplaner blir medrekna i lokalitets-mtb til kommunane og totalt. 3. Møre og Romsdal fylkeskommune frarår å nytte lokalitets-mtb som fordelingsnøkkel mellom fylkeskommunar. Konsesjons-MTB angir produksjonskapasiteten i fylket mykje betre og vil vere ein betre og meir rettferdig fordelingsnøkkel enn lokalitets-mtb. 4. Møre og Romsdal fylkeskommune tilrår ein modell med utbetaling frå fondet med ein gong. Dersom ein annan modell blir valt, tilrår Møre og Romsdal fylkeskommune at det vert oppretta eit eige havbruksfond. Vedlegg 1 Fordeling av samla proveny Ottar Brage Guttelvik fylkesrådmann Bergljot Landstad regional- og næringssjef

HØYRING - FORSLAG TIL INNRETNING AV HAVBRUKSFONDET

HØYRING - FORSLAG TIL INNRETNING AV HAVBRUKSFONDET Saksutredning: HØYRING - FORSLAG TIL INNRETNING AV HAVBRUKSFONDET Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg: www.regjeringen.no/contentassets/9822a8992c9e426b8df3a0a1af8b8fbd/horing-avforslag-til-innretning-pa-havbruksfondet.pdf

Detaljer

HØYRING AV FRAMLEGG TIL INNRETNING AV HAVBRUKSFONDET

HØYRING AV FRAMLEGG TIL INNRETNING AV HAVBRUKSFONDET Sak nr D- Vår dato: Vår referanse: 22.02.2016 2010/1128-0004529/2016 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Njål Gunnar Slettebø 53 42 31 32 Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Saksh. Dykkar ref. Dato 16/309-3 / U43/ Aina Tjosås ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO

Saksnr. Arkivkode Saksh. Dykkar ref. Dato 16/309-3 / U43/ Aina Tjosås ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO OS KOMMUNE STAB, PLAN OG UTVIKLING Nærings- og fiskeridepartementet Saksnr. Arkivkode Saksh. Dykkar ref. Dato 16/309-3 / U43/ Aina Tjosås - 56 57 50 43 19.02.2016 Høyringssvar frå Os kommune - Innretning

Detaljer

Regjeringa har lagt ut eit høyringsnotat, der dei ber om innspel til innretning på eit havbrusfond. Høyringsfrist er sett til 18. februar.

Regjeringa har lagt ut eit høyringsnotat, der dei ber om innspel til innretning på eit havbrusfond. Høyringsfrist er sett til 18. februar. MØTEBOK Samarbeidsrådet for Sunnhordland Fredag 29. januar 9.3 Bømlo Rådhus Sak 9/16 GJG/rr Høyring av framlegg til innretning på Havbruksfondet Regjeringa har lagt ut eit høyringsnotat, der dei ber om

Detaljer

Høyring - forslag til innretning av havbruksfondet. Uttale frå Gulen kommune. Saksnummer Utval Møtedato 002/16 Formannskapet

Høyring - forslag til innretning av havbruksfondet. Uttale frå Gulen kommune. Saksnummer Utval Møtedato 002/16 Formannskapet Gulen kommune Rådmannsavdelinga Sakshandsamar Reidun K. Halland Arkivsak - Journalpost 15/1795-16/221 Arkivkode FE-242, FA-U43 Dato 02.02.2016 Saksframlegg Høyring - forslag til innretning av havbruksfondet.

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/ Roger Andersen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/ Roger Andersen, VIKNA KOMMUNE Vikna kommune Det Kongelige Nærings- og fiskeridepartement Postboks 8090 Dep 0032 OSLO MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/34-185 Roger Andersen, 74 39 33

Detaljer

Saksbehandlar: Elisabeth Aune, Næringsavdelinga Sak nr.: 15 /

Saksbehandlar: Elisabeth Aune, Næringsavdelinga Sak nr.: 15 / Side 1 av 7 Saksframlegg Saksbehandlar: Elisabeth Aune, Næringsavdelinga Sak nr.: 15 / 12849-2 Høyring av forslag t il innretning på havbruksfondet : : : Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesdirektøren

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL INNRETNING PÅ HAVBRUKSFONDET

HØRING - FORSLAG TIL INNRETNING PÅ HAVBRUKSFONDET HØRING - FORSLAG TIL INNRETNING PÅ HAVBRUKSFONDET Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Saksbehandler: Målfrid Eide Arkivsaknr.: 2015/8498-3 RÅDMANNENS INNSTILLING: Askøy

Detaljer

Vedtaksbrev. Dykkar ref. Vår ref. Stad/Dato: 16/457-2/FA - U43, HistSak -

Vedtaksbrev. Dykkar ref. Vår ref. Stad/Dato: 16/457-2/FA - U43, HistSak - Teknisk plan og forvaltning Nærings- og fiskeridepartementet Vedtaksbrev Dykkar ref. Vår ref. Stad/Dato: 16/457-2/FA - U43, HistSak - 29.02.2016 15/1942/317 Høyring av forslag til innretning om havbruksfondet

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2015/ Astri Christine Bævre Istad

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2015/ Astri Christine Bævre Istad Averøy kommune Fiskeridepartementet Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2015/3240-4 Astri Christine Bævre Istad 08.02.2016 Forslag til innretning av havbruksfondet - høring Vedlagt

Detaljer

Lødingen kommune Arkiv: FE- Saksmappe: 16/121 Saksbehandler: Tom Roger Hanssen Saksordfører: Dato:

Lødingen kommune Arkiv: FE- Saksmappe: 16/121 Saksbehandler: Tom Roger Hanssen Saksordfører: Dato: Lødingen kommune Arkiv: FE- Saksmappe: 16/121 Saksbehandler: Tom Roger Hanssen Saksordfører: Dato: 03.02.2016 Høring av forslag til innretning av havbruksfondet Saksnr. Utvalg Møtedato 012/16 Kommunestyret

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.01.2016 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.01.2016 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.01.2016 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 6/16 Formannskapet

Saksnr Utvalg Møtedato 6/16 Formannskapet Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 01.02.2016 2016/236 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Birger Bjørnstad 77 02 30 05 Saksnr Utvalg Møtedato 6/16 Formannskapet 15.02.2016 Høring - forslag til innretning

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 15/

Deres ref Vår ref Dato 15/ Iht. høringsliste Deres ref Vår ref Dato 15/5928 10.12.2015 Høring av forslag til innretning på havbruksfondet 1. Innledning Havbruksnæringen har utviklet seg til å bli en viktig næring for Norge og for

Detaljer

Høring - forslag til innretning på havbruksfondet. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre

Høring - forslag til innretning på havbruksfondet. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2016/448-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Høring - forslag til innretning på havbruksfondet Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre

Detaljer

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2016/448-5 Rønnaug Aaring

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2016/448-5 Rønnaug Aaring Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Det kongelige nærings - og fiskeridepartement Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2016/448-5 Rønnaug Aaring 91384546 01.02.2016 Høring - forslag

Detaljer

PARTSBREV. Vår ref: Deres ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: /4 Inge Dag Røkenes/76 FA - U40, FE

PARTSBREV. Vår ref: Deres ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: /4 Inge Dag Røkenes/76 FA - U40, FE ØKSNES KOMMUNE Næring Nærings- og Fiskeridepartementet PARTSBREV Vår ref: Deres ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2015001603/4 Inge Dag Røkenes/76 FA - U40, FE - 12.02.2016 18 50 00 242, TI - &13 Høring

Detaljer

HØYRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM SÆRSKILDE KRAV TIL AKVAKULTURRELATERT VERKSEMD I HARDANGERFJORDEN

HØYRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM SÆRSKILDE KRAV TIL AKVAKULTURRELATERT VERKSEMD I HARDANGERFJORDEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Avdeling for Strategi og næring Arkivsak 200908394-2 Arkivnr. 313 Saksh. Døskeland, Inge Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 18.11.2009-19.11.2009 HØYRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM

Detaljer

MØTEINNKALLING FUSA KOMMUNE. Formannskapet. Utval: Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 03.02.2016 Tid: Kl. 17:00

MØTEINNKALLING FUSA KOMMUNE. Formannskapet. Utval: Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 03.02.2016 Tid: Kl. 17:00 FUSA KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 03.02.2016 Tid: Kl. 17:00 Forfall eller inhabilitet: Grunngjeve forfall til møtet, eller inhabilitet, må meldast snarast

Detaljer

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2008 2009) FOR BUDSJETTÅRET 2009 Om endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2009 (nye løyve til oppdrett av laks, aure og regnbogeaure i 2009) Tilråding frå Fiskeri- og

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Utvalg for miljø og næring Møtedato: 18.02.2016 Møtested:

Detaljer

Levande fjord levande vassdrag Kva gjer Regjeringa

Levande fjord levande vassdrag Kva gjer Regjeringa Levande fjord levande vassdrag Amund Drønen Ringdal Nordheimsund, 21. november 2014 Utfordringar havbruk Kort sikt Rømming Lakselus Få ned produksjonstap Lang sikt Nye kjelder for fôr Tilgang på og disponering

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet Løyve i perioden i Avslag i perioden i Laks og aure i sjø 22

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet Løyve i perioden i Avslag i perioden i Laks og aure i sjø 22 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 10.01.2014 1731/2014 Lisbeth Nervik Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 28.01.2014 Statusrapport akvakulturforvalting og fiskeri 2013 Akvakulturforvalting:

Detaljer

FISKERIDIREKTORATETS INNSPILL TIL HØRING AV FORSLAG TIL INNRETNING PÅ HAVBRUKSFONDET

FISKERIDIREKTORATETS INNSPILL TIL HØRING AV FORSLAG TIL INNRETNING PÅ HAVBRUKSFONDET Nærings- og fiskeridepartementet Saksbehandler: Karianne Edtem Thorbjørnsen Postboks 8090 Dep Telefon: 90361725 Seksjon: Fiskeridirektøren 0032 OSLO Vår referanse: 15/18246 Deres referanse: Vår dato: 18.02.2016

Detaljer

Tilskot frå Marint miljøsikrings- og verdiskapingsfond i 2016

Tilskot frå Marint miljøsikrings- og verdiskapingsfond i 2016 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 05.10.2016 104863/2016 Arve Ingolf Slettvåg Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 24.10.2016 Tilskot frå Marint miljøsikrings- og verdiskapingsfond

Detaljer

Oppdrettskonsesjonar på Vestlandet

Oppdrettskonsesjonar på Vestlandet Oppdrettskonsesjonar på Vestlandet Fylkesrådmannen rår Vestlandsrådet til å gjere slikt vedtak: 1. Det vert utarbeidd eit brev frå Vestlandsrådet til Kyst- og fiskeridepartementet basert på følgjande punkt:

Detaljer

Statusrapport akvakulturforvalting og fiskeri februar 2014

Statusrapport akvakulturforvalting og fiskeri februar 2014 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.02.2014 9616/2014 Lisbeth Nervik Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 04.03.2014 Statusrapport akvakulturforvalting og fiskeri februar 2014

Detaljer

Forskrift om auke av maksimalt tillaten biomasse for løyve til akvakultur med laks, aure og regnbogeaure i 2015

Forskrift om auke av maksimalt tillaten biomasse for løyve til akvakultur med laks, aure og regnbogeaure i 2015 Forskrift om auke av maksimalt tillaten biomasse for løyve til akvakultur med laks, aure og regnbogeaure i 2015 Heimel: Fastsett av Nærings- og fiskeridepartementet 17. juni 2015 med heimel i lov 17. juni

Detaljer

Saksframlegg. Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak:

Saksframlegg. Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: Side 1 av 7 Saksframlegg Saksbehandlar: Lena Merete Søderholm, Næringsavdelinga Sak nr.: 14/7399-2 Svar på høyring - Vekst i norsk laks- og aureoppdrett Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval for plan

Detaljer

Høyring - Forslag til forskrift om tildeling av løyve til havbruk med laks, aure og regnbogeaure i sjøvatn 2009

Høyring - Forslag til forskrift om tildeling av løyve til havbruk med laks, aure og regnbogeaure i sjøvatn 2009 Hovudutval for plan og næring Side 1 av 7 Høyring - Forslag til forskrift om tildeling av løyve til havbruk med laks, aure og regnbogeaure i sjøvatn 2009 Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring

Detaljer

Flatanger Kommunestyre

Flatanger Kommunestyre Møteinnkalling Utvalg: Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: 28.01.2016 Tidspunkt: 15:00 19.30 - NB! Merk tidspunkt for møtestart. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Statusrapport akvakulturforvalting og fiskeri per mars 2016

Statusrapport akvakulturforvalting og fiskeri per mars 2016 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.4.216 26715/216 Lisbeth Nervik Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 2.5.216 Statusrapport akvakulturforvalting og fiskeri per mars 216 Akvakulturforvalting

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet Løyve i perioden til no i Avslag i perioden til no i

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet Løyve i perioden til no i Avslag i perioden til no i saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 09.05.2014 30818/2014 Lisbeth Nervik Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 03.06.2014 Statusrapport akvakulturforvalting og fiskeri Akvakulturforvalting

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 94/2015 Utval for drift og utvikling PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 94/2015 Utval for drift og utvikling PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Anne-Lise Næs Olsen FA - U43, TI - &18 15/1419 Saksnr Utvalg Type Dato 94/2015 Utval for drift og utvikling PS 17.12.2015 Høyring og offentleg ettersyn - Konsekvensutgreiing

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet Løyve i perioden til no i Avslag i perioden til no i

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet Løyve i perioden til no i Avslag i perioden til no i saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 09.04.2014 23813/2014 Lisbeth Nervik Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 06.05.2014 Statusrapport akvakulturforvalting og fiskeri mars 2014

Detaljer

Kapittel I. Generelle føresegner

Kapittel I. Generelle føresegner Utkast til forskrift om tildeling av løyve til havbruk med matfisk av laks, aure og regnbogeaure i sjøvatn i 2013 Fastsett av Fiskeri- og kystdepartementet xxx med heimel i lov 17. juni 2005 nr. 79 om

Detaljer

Side1. Møteinnkalling til Formannskapet. Møtedato: 28.01.2016 Møtetid: 10:00 Møtested: Hadsel rådhus, formannskapssalen

Side1. Møteinnkalling til Formannskapet. Møtedato: 28.01.2016 Møtetid: 10:00 Møtested: Hadsel rådhus, formannskapssalen Møteinnkalling til Formannskapet Møtedato: 28.01.2016 Møtetid: 10:00 Møtested: Hadsel rådhus, formannskapssalen Forfall meldes på telefon 76 16 41 31 eller 916 60 328. Behov for habilitetsvurdering meldes

Detaljer

Havbruksfondet - en status. Arne Berge

Havbruksfondet - en status. Arne Berge Havbruksfondet - en status Arne Berge Vedtak Stortinget har bestemt at kommunal sektor skal motta 80 prosent av vederlaget for kapasitetsvekst i lakseoppdrett. Regjeringen foreslår at kommunal sektors

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.09.2015. Løyve i perioden til no i 2015 11. Avslag i perioden til no i 2015 0

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.09.2015. Løyve i perioden til no i 2015 11. Avslag i perioden til no i 2015 0 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 05.08.2015 51527/2015 Lisbeth Nervik Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.09.2015 Status akvakulturforvalting og fiskeri per juli 2015 Akvakulturforvalting

Detaljer

Høyring - forslag om blokker til utlysing i 21.konsesjonsrunde

Høyring - forslag om blokker til utlysing i 21.konsesjonsrunde Møre og Romsdal fylkeskommune saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 10.05.2010 23880/2010 Bengt Endreseth Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 31.05.2010 Høyring - forslag om blokker til utlysing

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 01.10.2014 60985/2014 Maria Bolstad Dale Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 22.10.2014 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 18.11.2014 Fylkestinget

Detaljer

Ferjedrift Åfarnes-Sølsnes i perioda

Ferjedrift Åfarnes-Sølsnes i perioda saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 10.08.2017 84036/2017 Magne Hanestadhaugen Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 06.09.2017 Ferjedrift Åfarnes-Sølsnes i perioda 10.09.2017-18.02.2018

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 04.05.2015. Løyve i perioden til no i 2015 1. Avslag i perioden til no i 2015 0

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 04.05.2015. Løyve i perioden til no i 2015 1. Avslag i perioden til no i 2015 0 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 16.04.2015 26047/2015 Lisbeth Nervik Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 04.05.2015 Status akvakulturforvalting og fiskeri per mars 2015 Akvakulturforvalting

Detaljer

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting Side 1 av 5 Næringsavdelinga Notat Sakshandsamar: Kristin Arnestad E-post: kristin.arnestad@sfj.no Tlf: 57 65 62 45 Vår ref. Sak nr.: 11/5776-2 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 34646/11

Detaljer

Rauma Stamfisk AS - Løyve til anleggsendring på lokalitet Gjerset Vest, Haram kommune

Rauma Stamfisk AS - Løyve til anleggsendring på lokalitet Gjerset Vest, Haram kommune Rauma Stamfisk AS PB 230 6249 Ørskog Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: Erlend A. Larsen 08.08.2016 116293/2016/U43 2016/6059 Rebekka Varne, 71 28 03 51 21.12.2016 - Rauma Stamfisk

Detaljer

Høyring av forslag til regelverk for å implementere nytt system for kapasitetsjustering i laks- og aureoppdrett

Høyring av forslag til regelverk for å implementere nytt system for kapasitetsjustering i laks- og aureoppdrett REGIONALAVDELINGA Arkivnr: 2016/6741-4 Saksbehandlar: Endre Korsøen, Inge Døskeland Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 20.10.2016 Høyring av forslag til regelverk for å implementere

Detaljer

Status akvakulturforvalting og fiskeri per september 2015

Status akvakulturforvalting og fiskeri per september 2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 07.10.2015 64580/2015 Lisbeth Nervik Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 20.10.2015 Status akvakulturforvalting og fiskeri per september 2015

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet Løyve i perioden Avslag i perioden Laks og aure i sjø 12

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet Løyve i perioden Avslag i perioden Laks og aure i sjø 12 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 07.01.2016 1074/2016 Lisbeth Nervik Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 02.02.2016 Statusrapport akvakulturforvalting og fiskeri 2015 Akvakulturforvalting

Detaljer

HØYRING NYE BESTEMMELSER OM TORSKEOPPDRETT

HØYRING NYE BESTEMMELSER OM TORSKEOPPDRETT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Avdeling for Strategi og næring Arkivsak 200908392-2 Arkivnr. 313 Saksh. Hanson, Siri Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 18.11.2009-19.11.2009 HØYRING NYE BESTEMMELSER OM TORSKEOPPDRETT

Detaljer

Slakteriet AS (SF-F-30) - Tilsagn om utviding av løyve til slaktemerd lokalitet Hesteneset i Flora kommune, Sogn og Fjordane.

Slakteriet AS (SF-F-30) - Tilsagn om utviding av løyve til slaktemerd lokalitet Hesteneset i Flora kommune, Sogn og Fjordane. Slakteriet AS Adm.enhet: Tildelingsseksjonen Hamregata 1 Sakshandsamar: Elisabeth Aadland Vaagsbø Telefon: 6900 FLORØ Vår referanse: 16/13612 Dykkar referanse: Dato: 21.02.2017 Att: Kristin Bergstøl Hansen

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 24.04.2017 51768/2017 Anne Marte Ostad Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 08.05.2017 Entreprenørskapsløype fase III i 2017-2019 Bakgrunn

Detaljer

Meld. St. 22 ( ) om nye folkevalte regionar - Uttale om akvakulturforvaltning

Meld. St. 22 ( ) om nye folkevalte regionar - Uttale om akvakulturforvaltning saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 25.05.2016 36689/2016 Arve Ingolf Slettvåg Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 07.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding 16.06.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND 10 FEBRUAR HOTEL BONDEHEIMEN, OSLO (møte var utsett frå 29 januar)

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND 10 FEBRUAR HOTEL BONDEHEIMEN, OSLO (møte var utsett frå 29 januar) REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND 10 FEBRUAR HOTEL BONDEHEIMEN, OSLO (møte var utsett frå 29 januar) Desse møtte: Ordførar Morten Storebø Ordførar Odd Harald Hovland Rådmann Geir Aga

Detaljer

Politiske rammevilkår for havbruksnæringa

Politiske rammevilkår for havbruksnæringa Politiske rammevilkår for havbruksnæringa - kva er nytt frå 1. januar 2010 Politisk rådgjevar Fride Solbakken Utgangspunkta for politikken vår Soria Moria II Noreg skal vere den fremste sjømatnasjonen

Detaljer

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201112362-76 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Opplærings- og helseutvalet Møtedato

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

Kvam herad. Forslag til forskrift om særskilde krav til akvakultrrelatert verksemd i Hardangerfjorden-høyringsuttale frå Kvam herad

Kvam herad. Forslag til forskrift om særskilde krav til akvakultrrelatert verksemd i Hardangerfjorden-høyringsuttale frå Kvam herad Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 23.10.2009 032/09 KAWV Kvam heradsstyre 10.11.2009 094/09 KAWV Avgjerd av: Saksh.: Jon Nedkvitne Arkiv:

Detaljer

«Inndeling av kysten i produksjonsområder»

«Inndeling av kysten i produksjonsområder» «Inndeling av kysten i produksjonsområder» Melding fra Stortinget nr.16. (2014-2015) 10.11.2016 Turid Susort Jansen Havbruksmeldingen - Meld. St.16 (2014-2015) 20.3.2015 Melding til Stortinget: «Forutsigbar

Detaljer

Grønt lys for blå framtid Hvordan handlingsregler i produksjonsområder skal gi balansert havbruksvekst

Grønt lys for blå framtid Hvordan handlingsregler i produksjonsområder skal gi balansert havbruksvekst Grønt lys for blå framtid Hvordan handlingsregler i produksjonsområder skal gi balansert havbruksvekst Jens Chr Holm Planforum sept 2016 Norsk oppdrettsproduksjon (tonn solgt) pr 01.07.2016 1600000 1400000

Detaljer

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal - heile 2016

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal - heile 2016 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 27.02.2017 19323/2017 Lillian Sæther Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 14.03.2017 Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal

Detaljer

Høyring av forslag om videreutvikling av produksjonsavgrensingssystemet

Høyring av forslag om videreutvikling av produksjonsavgrensingssystemet Møre og Romsdal fylkeskommune saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 1 31.10.2013 65365/2013 Cecilie Flatnes i Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 03.12.2013 Fylkesrådmannens tilråding

Detaljer

Regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger Akvakulturanalyse innhald og struktur

Regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger Akvakulturanalyse innhald og struktur Regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger Akvakulturanalyse innhald og struktur Teama møte Stord Hotell 23.01.2015 Innfallsvinkel Nokre sentrale prosessar Regjeringa vil ha: Satsing på auka

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet Møre og Romsdat fylkeskommune saksframlegg Dato:Referanse:Vår saksbehandlar: 24.04.2014 27117/2014 EIvind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 06.05.2014 Fordeling av kommunale

Detaljer

Arkivsak 200900040-5 Arkivnr. 313 Saksh. Døskeland, Inge. Fylkesutvalet 18.02.2009-19.02.2009

Arkivsak 200900040-5 Arkivnr. 313 Saksh. Døskeland, Inge. Fylkesutvalet 18.02.2009-19.02.2009 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi og Næringsavdelinga Arkivsak 200900040-5 Arkivnr. 313 Saksh. Døskeland, Inge Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 18.02.2009-19.02.2009 HØYRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM TILDELING

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 30.10.2017 131735/2017 Laila H. T. Nielsen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 13.11.2017 Fylkesrådmannens tilråding 14.11.2017 Fylkesutvalet 21.11.2017

Detaljer

Høyringssvar - Heva kvotetak i kystflåten over 11 (13) meter heimelslengd

Høyringssvar - Heva kvotetak i kystflåten over 11 (13) meter heimelslengd saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 04.01.2016 145/2016 Lisbeth Nervik Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.01.2016 Regional- og næringsutvalet 02.02.2016 Høyringssvar - Heva kvotetak i

Detaljer

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal pr august 2016

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal pr august 2016 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 12.10.2016 106700/2016 Lillian Sæther Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 24.10.2016 Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal

Detaljer

Innst. 348 S. Sammendrag. ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokument 8:103 S ( )

Innst. 348 S. Sammendrag. ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokument 8:103 S ( ) Innst. 348 S (2016 2017) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Dokument 8:103 S (2016 2017) Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes,

Detaljer

Høyring Forslag om endringar i privatskulelova Innføring av midlertidig dispensasjonsregel

Høyring Forslag om endringar i privatskulelova Innføring av midlertidig dispensasjonsregel OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/10160-1 Saksbehandlar: Birthe Andersen Haugen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Opplærings- og helseutvalet 11.02.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Høyring Forslag

Detaljer

OPPSTART OG ORGANISERING AV REGIONAL PLAN FOR SUNNHORDLAND

OPPSTART OG ORGANISERING AV REGIONAL PLAN FOR SUNNHORDLAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201103659-3 Arkivnr. 712.T07 Saksh. Engum, Hans-Christian, Taule, Eva Katrine R. Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 10.11.2011 OPPSTART OG

Detaljer

Utkast til forskrift om særskilte krav til akvakulturrelatert verksemd i Hardangerfjorden

Utkast til forskrift om særskilte krav til akvakulturrelatert verksemd i Hardangerfjorden Utkast til forskrift om særskilte krav til akvakulturrelatert verksemd i Hardangerfjorden Fastsett av Fiskeri- og kystdepartementet med heimel i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur 1, 6, 9 og 10 og

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/197

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/197 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/197 Sogn og Fjordane revisjon IKS - endring av selskapsavtalen. Rådmannen si tilråding: Kommunestyre vedtek endring av 4 i selskapsavtalen

Detaljer

Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet

Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: 3 Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet Fylkesrådmannen rår Vestlandsrådet til å gjere slikt vedtak: 1. Vestlandsrådet går inn for

Detaljer

Destinasjon Geirangerfjord Trollstigen AS - søknad om tilskot til pilotprosjekt

Destinasjon Geirangerfjord Trollstigen AS - søknad om tilskot til pilotprosjekt saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 24.08.2016 70206/2016 Lillian Sæther Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 06.09.2016 Destinasjon Geirangerfjord Trollstigen AS - søknad om

Detaljer

Fransk Spansk Tysk Andre fs. I alt Østfold 13,1 % 30,2 % 27,0 % -

Fransk Spansk Tysk Andre fs. I alt Østfold 13,1 % 30,2 % 27,0 % - Framandspråk i ungdomsskulen: Er fransk i fare? Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa Notat 1/2014 1 Utdanningsdirektoratet har publisert elevtal frå ungdomsskulen for skuleåret 2013 2014, sjå

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Fagskolestyret i Møre og Romsdal I sak FAG 15/17 Økonomirapportering vart det fatta slikt samrøystes vedtak:

Saksnr Utval Møtedato Fagskolestyret i Møre og Romsdal I sak FAG 15/17 Økonomirapportering vart det fatta slikt samrøystes vedtak: saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 09.11.2017 136698/2017 Melvin Tornes Saksnr Utval Møtedato Fagskolestyret i Møre og Romsdal 16.11.2017 Fagskolane - økonomirapportering Bakgrunn I sak FAG

Detaljer

HØYRINGSBREV - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM SÆRSKILDE KRAV TIL AKVAKULTURRELATERT VERKSEMD I HARDANGERFJORDEN.

HØYRINGSBREV - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM SÆRSKILDE KRAV TIL AKVAKULTURRELATERT VERKSEMD I HARDANGERFJORDEN. Høyringsinstansane Dykkar ref Vår ref Dato HØYRINGSBREV - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM SÆRSKILDE KRAV TIL AKVAKULTURRELATERT VERKSEMD I HARDANGERFJORDEN. 1. INNLEIING Fiskeri- og kystdepartementet vil fastsetje

Detaljer

Høyringssvar - val av administrasjonsstad for nye Møre og Romsdal politidistrikt

Høyringssvar - val av administrasjonsstad for nye Møre og Romsdal politidistrikt saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 28.10.2015 69400/2015 Ingunn Bekken Sjåholm Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 16.11.2015 Høyringssvar - val av administrasjonsstad for nye Møre og Romsdal

Detaljer

Utarbeiding av trafikktryggingsstrategi for Møre og Romsdal

Utarbeiding av trafikktryggingsstrategi for Møre og Romsdal saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.02.2012 10347/2012 Hilde Johanne Svendsen Saksnr Utval Møtedato Fylkestrafikktryggingsutvalet 28.02.2012 Utarbeiding av trafikktryggingsstrategi for

Detaljer

Sal av aksjar og rettar i AS Strandgaten 196

Sal av aksjar og rettar i AS Strandgaten 196 EIGEDOMSAVDELINGA Arkivnr: 2015/5926-10 Saksbehandlar: Guro Klyve Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 21.09.2016 Fylkestinget 04.10.2016 Sal av aksjar og rettar i AS Strandgaten 196

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

Høyring - Tiltak for å motverke negative miljøeffektar av behandling mot lakselus

Høyring - Tiltak for å motverke negative miljøeffektar av behandling mot lakselus saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 23.08.2016 77726/2016 2016/7662 Rebekka Varne Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 06.09.2016 Fylkesrådmannens tilråding 08.09.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

Annan informasjon: Heimesida til fylkeskommunen

Annan informasjon: Heimesida til fylkeskommunen Saksutgreiing: FORSLAG TIL REGIONALPLAN SJØAREAL HAVBRUK. HØYRING. Vedlegg: Forslag til regionalplan sjøareal havbruk Planprogrammet Annan informasjon: Heimesida til fylkeskommunen http://www.rogfk.no/planer-og-prosjekter/naeringsplaner/regionalplan-for-sjoearealhavbruk

Detaljer

REGIONAL KYSTSONEPLAN FOR SUNNHORDLAND OG YTRE HARDANGER. VEDTAK AV PLANPROGRAM

REGIONAL KYSTSONEPLAN FOR SUNNHORDLAND OG YTRE HARDANGER. VEDTAK AV PLANPROGRAM HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201103659-64 Arkivnr. 712.T07 Saksh. Taule, Eva Katrine Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 24.04.2013-25.04.2013 REGIONAL KYSTSONEPLAN FOR

Detaljer

Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator

Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Saksframlegg Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2017/13 Overordna samhandlingsutval

Detaljer

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0 Samandrag Norconsult har på oppdrag frå Sogn og Fjordane fylkeskommune vurdert dagens modell for organisering av vidaregåande opplæring, og utarbeida framlegg av tre anbefalte modellar for framtidig organisering.

Detaljer

Høyring - Rapport om overføring av ansvar for kjøp av innanlandske flyruter til nye folkevalde regionar

Høyring - Rapport om overføring av ansvar for kjøp av innanlandske flyruter til nye folkevalde regionar saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 06.10.2016 105126/2016 Olav Arne Vatne Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 26.10.2016 Fylkesutvalet 31.10.2016 Høyring - Rapport om overføring av ansvar

Detaljer

Opplæring av faglege leiarar og instruktørar i lærebedrifter

Opplæring av faglege leiarar og instruktørar i lærebedrifter OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/862-15 Saksbehandlar: Trond-Harald Alvær Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 09.09.2014 Opplærings- og helseutvalet 16.09.2014 Opplæring

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 09.01.2015 1232/2015 Lillian Sæther Sørheim Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 03.02.2015 Fylkesrådmannens tilråding 12.02.2015 Fylkesutvalet

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport FR 4/2017: Ressursstyring av lærarar og bruken av overtid i Fagskolen

Forvaltningsrevisjonsrapport FR 4/2017: Ressursstyring av lærarar og bruken av overtid i Fagskolen saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 13.11.2017 138089/2017 Tor Harald Hustad Saksnr Utval Møtedato Kontrollutvalet 29.11.2017 Fylkestinget 11.12.2017 Forvaltningsrevisjonsrapport FR 4/2017:

Detaljer

Høyring av høyringsnotat om melding til Stortinget om vekst i norsk lakse- og aure oppdrett

Høyring av høyringsnotat om melding til Stortinget om vekst i norsk lakse- og aure oppdrett REGIONALAVDELINGA Arkivnr: 2014/22282-26 Sakshandsamar: Inge Døskeland, Endre Korsøen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 29.01.2015 Høyring av høyringsnotat om melding til Stortinget

Detaljer

Trykte vedlegg: Forstudie: ein mogeleg felles cruisestrategi for Vestlandsregionen Utrykte vedlegg:

Trykte vedlegg: Forstudie: ein mogeleg felles cruisestrategi for Vestlandsregionen Utrykte vedlegg: Saksutredning: VR-sak 15/14: CRUISESTRATEGI FOR VESTLANDET Trykte vedlegg: Forstudie: ein mogeleg felles cruisestrategi for Vestlandsregionen Utrykte vedlegg: Cruisestrategi for Vestlandsregionen Cruisetrafikken

Detaljer

SAKSGANG FORSLAGTIL FORSKRIFTOM SÆRSKILDEKRAV TIL AKVAKULTURRELATERT VERKSEMD I HARDANGER FJORDEN- HØYRINGSUTTALEFRA JONDAL KOMMUNE.

SAKSGANG FORSLAGTIL FORSKRIFTOM SÆRSKILDEKRAV TIL AKVAKULTURRELATERT VERKSEMD I HARDANGER FJORDEN- HØYRINGSUTTALEFRA JONDAL KOMMUNE. Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring 10.1 1.2009 066/09 Saksbeh: Saka vert avgjort av: Arkiv : Arkivsaknr. Svein Tor er Guntveit Hovudutval

Detaljer

Ny vurdering av tilbod som ikkje vert sett i gang skoleåret 17/18 (UD-12/17)

Ny vurdering av tilbod som ikkje vert sett i gang skoleåret 17/18 (UD-12/17) saksframlegg Dato: Referanse Vår saksbehandlar: 28.04.2017 54223/2017 Laila H. Tretnes Nielsen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 11.05.2017 Ny vurdering av tilbod som ikkje vert sett i gang skoleåret

Detaljer

Nyare styringsdokument som gjer forankringa til planen sterkare Planlegging som verktøy for å avklare næringsareal til havbruket Fylkeskommunane og kommuane sikrar nok areal til fiskeri- og havbruksnæringa

Detaljer

Høyring - endringar i forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn som følgje av pensjonsreforma

Høyring - endringar i forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn som følgje av pensjonsreforma Sjå liste med høyringsinstansar Dykkar ref Vår ref Dato 200602334- /CW 20. oktober 2010 Høyring - endringar i forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn som følgje av pensjonsreforma Denne høyringa

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet Løyve i perioden Avslag i perioden Laks og aure i sjø 15

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet Løyve i perioden Avslag i perioden Laks og aure i sjø 15 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.2.217 1556/217 Lisbeth Nervik Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 14.3.217 Statusrapport akvakulturforvalting og fiskeri 216 Akvakulturforvalting

Detaljer

Iht. høringsliste. Deres ref Vår ref Dato 15/5928 10.12.2015. Høring av forslag til innretning på havbruksfondet

Iht. høringsliste. Deres ref Vår ref Dato 15/5928 10.12.2015. Høring av forslag til innretning på havbruksfondet Side 1 av 14 Fra: Ole-Jakob.Lillestol@nfd.dep.no[Ole-Jakob.Lillestol@nfd.dep.no] Dato: 14:54:34 Til: Postmottak Osen kommune Tittel: Høring av forslag til innretning av havbruksfondet Iht. høringsliste

Detaljer

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Vedlegg V. Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Østein Skaala, Havforskningsinstituttet Det føreligg svært mykje data om produksjon, forkvotar, antal lokalitetar og konsesjonar i

Detaljer