SAK 1 Åpning... side 2. SAK 2 Innkallingens lovlighet... side 2. SAK 3 Konstituering... side 2. SAK 4 Fullmakter... side 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAK 1 Åpning... side 2. SAK 2 Innkallingens lovlighet... side 2. SAK 3 Konstituering... side 2. SAK 4 Fullmakter... side 2"

Transkript

1 5. kongress november 2010 Trondheim

2 sak 6 Innholdsfortegnelse: SAK 1 Åpning... side 2 SAK 2 Innkallingens lovlighet... side 2 SAK 3 Konstituering... side 2 SAK 4 Fullmakter... side 2 SAK 5 Godkjenning av saksliste, dagsorden og forretningsorden... side 3 SAK 6 Beretninger... side 7 SAK 7 Regnskap... side 108 SAK 8 Saker lagt fram av eller gjennom landsstyret... side 111 SAK 9 Prinsipprogram... side 203 SAK 10 Økonomi... side 257 SAK 11 Valg... side 263 LOVSPEIL... side 264

3 Vel møtt til FOs 5. ordinære kongress 2010! Denne FO-kongressen skal legge grunnlaget for fortsatt vekst og utvikling av Fellesorganisasjonen (FO). Vi er og skal være en slagkraftig fagorganisasjon for medlemmene våre. Ved inngangen til FOs 5. kongress runder vi medlemmer, men vi stopper ikke der! Lønns- og arbeidsforhold, yrkesfaglige spørsmål og helse- og sosialpolitikk står sentralt i FOs arbeid. Under det hele ligger et sterkt engasjement for likelønn, gode arbeidsforhold og gode rammebetingelser for yrkesutøvelsen. Videre er FO opptatt av å bevare og forbedre velferdsstatens tjenester. Arbeiderbevegelsen har stått sentralt i denne kampen. FO er overbevist om at verdier som solidaritet og kollektive løsninger, og rettferdighet gjennom økonomisk utjevning og omfordeling, er til det beste for befolkningen. Alene og i allianse med andre kjemper FO for disse verdiene. Som delegat på FO-kongressen 2010 har du en unik mulighet til å påvirke hvilken kurs FO skal ta i årene som kommer. Velkommen til Trondheim november, til en kongress med friske meningsutvekslinger og gode beslutninger til beste for medlemmene våre! Randi Reese FO-kongress

4 sak 1-4 SAK 1 Åpning Åpning ved forbundsleder Randi Reese SAK 2 Innkallingens lovlighet Forslag Forslagstiller: Landsstyret Kongressen godkjenner innkallingen SAK 3 Konstituering 3.1 Valg av dirigenter Forslag Forslagstiller: Landsstyret Gunn Strand Hutchinson, Christian Haaland, Are Antonsen og Marianne Wallestad velges som dirigenter 3.2 Valg av sekretærer Forslag Forslagstiller: Landsstyret Forslag fra landsstyret legges fram i møtet 3.3 Valg av protokollkomité Forslag Forslagstiller: Landsstyret Forslag fra landsstyret legges fram i møtet 3.4 Valg av redaksjonskomiteer Forslag Forslagstiller: Landsstyret Forslag fra landsstyret legges fram i møtet 3.5 Valg av tellekorps Forslag Forslagstiller: Landsstyret Forslag fra landsstyret legges fram i møtet SAK 4 Fullmakter Forslag Forslagstiller: Landsstyret Fullmaktskomiteen legger fram sin innstilling i møtet FO-kongress

5 sak 5 SAK 5 Godkjenning av saksliste, dagsorden og forretningsorden 5.1 Godkjenning av saksliste Forslag Forslagstiller: Landsstyret Følgende saksliste godkjennes: 1. Åpning 2. Innkallingens lovlighet 3. Konstituering 2.1 Valg av dirigenter 2.2 Valg av sekretærer 2.3 Valg av protokollkomité på 3 medlemmer 2.4 Valg av redaksjonskomiteer 2.5 Valg av tellekorps 4. Godkjenning av fullmakter 5. Godkjenning av saksliste, dagsorden og forretningsorden 5.1 Godkjenning av saksliste 5.2 Godkjenning av dagsorden 5.3 Godkjenning av forretningsorden 6. Beretninger 5.1 Beretning fra landsstyret 5.2 Beretning fra seksjonsrådene 5.3 Beretning fra kontrollkomiteen 5.4 Beretning fra yrkesetisk råd 5.5 Beretning fra valgkomiteen 7. Regnskap 7.1 Regnskap for 2006, 2007, 2008 og saker lagt fram av eller gjennom landsstyret 8.1 Organisasjonsutvikling m/vedtektsendringer 8.2 Andre innkomne forslag fra avdelingene 8.3 Uredde stemmer 8.4 Plattform for utdanningspolitikk og kompetanseutvikling 8.5 Uttalelser Tariffpolitisk uttalelse Uttalelse - Bekjemp fattigdom Uttalelse Styrk levekårene til mennesker med utviklingshemming Uttalelse New Public Management truer velferdsstaten Uttalelse Kompetanseavvik i tjenestene til mennesker med utviklingshemming Uttalelse Økonomistyring i Bufetat Uttalelse Mennesket i markedet Uttalelse Styrk inkluderingen i arbeidslivet Uttalelse Sosial boligpolitikk 9. Prinsipprogram 10. Økonomi 10.1 Økonomiske prioriteringer for perioden 10.2 Fastsetting av kontingent 11. Valg 11.1 Arbeidsutvalget 11.2 Inntil 8 medlemmer til seksjonsråd for hver yrkesgruppe 11.3 En representant samt vara til landsstyret fra hvert seksjonsråd 11.4 Landsstyrets avdelingsrepresentanter 11.5 Leder og to medlemmer til kontrollkomité 11.6 Valgkomité 11.7 Yrkesetisk råd 11.8 Andre tillitsvalgte 11.9 Representanter med vararepresentanter til LOs representantskap Representanter med vararepresentanter til LOs kongress 3

6 sak Godkjenning av dagsorden Forslag Forslagstiller: Landsstyret Følgende dagsorden godkjennes med muligheter for justeringer under kongressen: Onsdag 24. nov. Sak Tema Tidsbruk Offisiell åpning 4 t Kulturinnslag Åpning v/fo Nord-Trøndelags leder Jorunn Kjerkol 5 min Forbundsleder Randi Reese 15 min Hilsningstaler 50 min Kulturinnslag 15 min Pause Forskningspresentasjoner m.v. 100 min Festmiddag Hilsningstaler e/forrett Kulturinnslag e/hovedrett Torsdag 25. nov. Sak Tema Tidsbruk Innkallingens lovlighet 5 min 3 Konstituering 20 min 3.1 Dirigenter 3.2 Sekretærer 3.3 Protokollkomite 3.4 Redaksjonskomiteer 3.5 Tellekorps 4 Godkjenning av fullmakter 15 min 5 Godkjenninger 15 min 5.1 Saksliste 5.2 Dagsorden (tidsplan) 5.3 Forretningsorden 6 Beretninger 1 t 7 Regnskap 45 min 9 Prinsipprogram 30 min Lunsj Prinsipprogram diskusjon 4 t Middag og arrangement FO-kongress

7 sak 5 Fredag 26. nov. Sak Tema Tidsbruk Saker lagt fram av eller gjennom landsstyret Sak 8.1, 8.2 og 8.3 etc Lunsj 1 t 30 min Økonomi 2 t Saker lagt fram av eller gjennom landsstyret Sak 8.1, 8.2 og 8.3 etc 4 t 30 min Middag Eventuelt kveldsmøte hvis nødvendig Lørdag 27. nov. Sak Tema Tidsbruk Yrkesfaglige konferanser Parallellsesjoner 3 t Lunsj 1 t 30 min Saker lagt fram av eller gjennom landsstyret forts. Sak 8.1, 8.2 og 8.3 etc 2 t 30 min Valg 11.1 Arbeidsutvalget 1 t 30 min 11.2 Seksjonsrådene 11.3 Sesjonsrådenes representanter til landsstyret 11.4 Landsstyrets avdelingsrepresentanter 11.5 Kontrollkomiteen 11.6 Valgkomiteen 11.7 Yrkesetisk råd 11.8 Andre tillitsvalgte 11.9 Representant og vara til LOs representantskap Representant og vara til LO kongress Apertif 30 min Kongressmiddag Avtakking av tillitsvalgte Underholdning og dans Søndag 28. nov. Sak Tema Tidsbruk Redaksjonskomiteenes innstillinger 9 Saker som ikke er blitt votert 10 over fortløpende 3 t Avslutning v/forbundsleder 30 min Lunsj/avreise 5

8 sak Godkjenning av forretningsorden Forslag Forslagstiller: Landsstyret Følgende forretningsorden godkjennes: 1. Taletid Hver representant kan ha inntill 2 innlegg til hver sak, det første innlegget på inntil 4 minutter, det andre innlegget på inntil 3 minutter. Det er anledning til 2 replikker og 1 svarreplikk til hvert innlegg. Taletid for replikker er på inntil 1 minutt. Dirigentene kan innvilge innleder/forslagsstillere lengre taletid. Til forretningsorden gis ordet bare én gang og høyst 1 minutt til hver sak. Hver talers taletid løper fra det tidspunkt dirigenten gir ham/ henne ordet. Når strek er satt kan dirigentene beslutte begrensning av taletid og inndra retten til replikk dersom dette er nødvendig for å gi alle inntegnede talere ordet innen den vedtatte tidsrammen. Talerett følger av vedtektenes Forslag til vedtak Alle forslag til vedtak må foreligge skriftlig og undertegnet på dirigentens bord i tre eksemplarer, seinest ved avslutning av det innlegg hvor forslag framsettes. Forslagsrett følger av vedtektenes Voteringer Voteringer skjer ordinært ved håndsopprekning. Kongressen kan med alminnelig flertall vedta at en votering skal skje skriftlig. Med alminnelig flertall menes mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Valg skjer skriftlig dersom noen av de stemmeberettigede krever det. Valg skjer enkeltvis, jf. dog 5.3, pkt. 11. Stemmerett, behandlings- og avstemmingsregler følger av vedtektenes Replikker Replikker må knytte seg til det nærmeste foregående ordinære innlegg. Det er ikke adgang til å ta replikk til replikk. 3. Strek Dirigenten foreslår strek for en debatt når dette synes nødvendig for å gjennomføre debatten innen den vedtatte tidsrammen. Talerliste og forslag skal refereres før votering over strek. Vedtak om å sette strek for en debatt fattes med alminnelig flertall. Det er ikke adgang til å fremme eller trekke forslag når strek er satt for vedkommende debatt. Vedtak om å oppheve eller på annen måte bryte vedtatte tidsrammer, forutsetter 2/3 flertall. FO-kongress

9 sak 6 SAK 6 Beretninger 6.1 Beretning fra landsstyret Forslag Forslagstiller: Landsstyret Landsstyrets beretning for perioden godkjennes. Landsstyrets beretning Innledning FO har i kongressperioden utviklet seg som fagforening for barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere. FO vokser i antall medlemmer og har i perioden netto økt med medlemmer. Arbeidet har vært målrettet gjennom perioden og FO har nådd ut til flere yrkesaktive og studenter. Det har i perioden vært utført mye godt faglig og politisk arbeid, og vedtakene fra kongressen i 2006 er fulgt opp med toårige handlingsplaner. Når det skal rapporteres om arbeidet i perioden, er det viktig at arbeidet som er gjort sees i sammenheng med hva som skjer når det gjelder samfunnsutviklingen for øvrig. Kongressen i 2002 fastslo at FO fortsatt skulle være medlem av Landsorganisasjonen i Norge (LO). I LO arbeider FO for at våre viktigste saker også er LOs politikk. Blant annet har FO bidratt sterkt til å få på plass en tydelig likelønnsprofil i LO. FO har også vært en sterk bidragsyter til at LO nå tydelig fronter behovet for en sterkere rettighetsfesting av økonomisk sosialhjelp som er i samsvar med SIFOs forskningsbaserte satser. LO har også gått inn for lovfesting av forebyggende barne- og ungdomsarbeid, noe FO har stått i bresjen for. FO har hatt som hovedmålsetning i lønnsoppgjørene at utdanning skal lønne seg. FO har både gjennom LO og overfor arbeidsgivere arbeidet målrettet for å få større verdsetting av utdanning og formal- og realkompetanse. FO har arbeidet for å få dette inn i sentrale avtaleverk. FO har i perioden også fått forsterket bestemmelsene om at relevant videreutdanning skal gi lønnsmessig uttelling. Vi har også hatt et sterkt fokus på lønnsforskjellene mellom ansatte med samme utdanningsnivå innenfor privat og offentlig sektor. Samlet sett har vi gått viktige skritt i riktig retning og vi fortsetter kampen om en rettferdig lønn for utdanning. I kongressperioden er det blitt gjennomført store reformer i velferdsstaten, noe som har krevd mye oppmerksomhet og arbeid. NAV har blitt innført i hele landet og mange av FOs medlemmer er berørt av reformen. FOs eget NAV-prosjekt har i store deler av kongressperioden vært aktivt og jobbet opp mot klubbnivået i alle avdelinger i FO-Norge. Omstruktureringen av barnevernet har også krevd mye, både når det gjelder kompetanse, rammebetingelser og medlemmenes arbeidsforhold. FO har i perioden også hatt særlig fokus på kompetansesituasjonen i tjenestene til utviklingshemmede og forbundet har sett med bekymring på den lave andelen av ansatte som har vernepleie- og sosialfagligkompetanse på bachelornivå i disse tjenestene. Forbundet har i perioden sett med bekymring på innføring av ny offentlig styring i deler av velferdstjenestene. Reformer inspirert av teorier som ny offentlig styring (New public Management) har ført til dramatiske omveltninger i mange lands statsforvaltninger, også i Norge. Reformene er drevet frem av en tro på at næringslivets løsninger kan fungere i offentlig sektor. FO ser at dette ikke fungerer. Helse- og sosialtjenester egner seg ikke for bedriftsøkonomisk tankegang. Utskilling av underselskaper, privatisering, anbuds- og konkurranseutsetting og kommersialisering av offentlige tjenester medfører svekkede muligheter for demokratisk styring og kontroll av helse- og sosialtjenester. FO ønsker ikke en slik utvikling. På flere av våre helse- og sosialpolitiske standpunkt har vi hatt felles sak med andre organisasjoner og har gjennom ulike allianser fått gjennomslag for deler av vår politikk. 7

10 sak 6 Generelt sett har FO styrket sin innsats på disse politikkområdene, og har blitt en viktig bidragsyter i samfunnsdebatten. På noen områder kan vi vise til at vi har oppnådd forholdsvise konkrete resultater, mens i andre tilfeller dreier det seg mer om utvikling av politiske perspektiver med lang tidshorisont. I forbindelse med stortings- og kommunevalg ble det utarbeidet valgkampmateriale som førte til stor aktivitet i hele organisasjonen, på valgkampmøter, på stands og ved innspill i mediene. FO har deltatt aktivt med leserbrev, intervju, medieutspill og konferanser både lokalt og sentralt. Velferd og fattigdom har vært gjennomgående temaer i mye av denne aktiviteten. Det yrkesfaglige arbeidet har foregått i hele FO på alle nivåer og i alle råd og utvalg. Et arbeidsutvalg på fire personer der alle har et helhetlig ansvar for alle FOs politikkområder har bidratt til et mer integrert FO. For å få til godt arbeid må organisasjonen være hensiktsmessig strukturert og linjene klare. Arbeidsutvalget og landsstyret har hatt ansvar for politikkutvikling for hele organisasjonen. Bruk av ad hoc utvalg, arbeidsgrupper, fellesmøter og arrangering av konferanser rundt temaer som flere råd og utvalg har arbeidet med, har skapt en større åpenhet i FO og gitt en bedre ressursutnyttelse. I siste kongressperiode har FO fått mange nye faggrupper. Disse må finne sin plass i organisasjonen og kan utvikles enda bedre for å få brukt den viktige kunnskapen og kompetansen som medlemmene i faggruppene innehar. Det har i perioden vært satt fokus på avdelingenes ansvar, oppgaver og økonomiske rammebetingelser. Organisasjonen har arbeidet med å avklare eventuelle endringer i de geografiske grensene for avdelingene. Videre er det stimulert til samarbeid mellom avdelinger hvor det er nødvendig pga. regional organisering av tjenester. Det er også arbeidet med seksjonsrådenes fullmakter og plassering i organisasjonen. FO har dessuten hatt fokus på å styrke tillitsvalgtskoleringen og gjennomfører et prosjekt som ser på hvordan organisasjonen kan videreutvikle kompetansehevingen av tillitsvalgte. På siste kongress videreførte man det omfattende økonomivedtaket om at 29 prosent av medlemskontingenten skal gå direkte til det lokale arbeidet i avdelingene. Dette har ført til en sterk økning i antall frikjøpte tillitsvalgte på avdelingsnivået og gitt unike muligheter for organisasjonsutvikling. FO har i hele perioden hatt en sunn økonomistyring og satt av midler til egenkapital og streikefond i tråd med kongressvedtakene fra Det har gjort det mulig å finansiere en omfattende streik uten å måtte ta opp lån. FO har arbeidet på de politiske områdene prinsipprogrammet har slått fast. FO er i dag en veldrevet organisasjon med forutsigbar økonomi. Sammen med det systematiske rekrutteringsarbeidet og en profesjonell organisasjon, er dette alle viktige årsaker til at FO er et forbund med solid vekst. Det legger et godt grunnlag for videre utvikling fram mot FO-kongress

11 sak Organisasjonen Landsstyret Landsstyret har vært sammensatt ut fra vedtektenes bestemmelser i 7, dvs. med 19 avdelingsrepresentanter, arbeidsutvalgets 4 medlemmer og 3 seksjonsrådsrepresentanter. Ansattes representant har tiltrådt landsstyre med forslagog talerett. FO-Studentene har to representanter med tale- og forslagsrett. Kontrollkomiteen har vært innkalt fast til møtene. Ett medlem fra komiteen har stort sett vært til stede på landsstyrets møter. Arbeidsutvalgets medlemmer: Forbundsleder: Randi Reese (s) 1. nestleder: Siv Karin Kjøllmoen (v) 2. nestleder: Kjetil A. Ostling (b) 3.nestleder: Mimmi Kvisvik (s) Avdelingsrepresentanter: Østfold Representant: Anne Eilen Temte (v) 1. vara: Rune Staal (s) 2. vara: Kristine Hval Blekken (b) Akershus Representant: Gry Tjernshaugen Gjefle (b) 1. vara: Odd Ravn (v) 2. vara: Jan Frode Skålevåg (s) Oslo Representant: Rigmor Hogstad (b) 1. vara: Thore Saugerud (s) 2. vara: Irmelin Stødle (v) Hedmark Representant: Tor Inge With (v) 1. vara: Lisbeth Henriksen (b) 2. vara: Jørn Andre Stenseth (s) Oppland Representant: Anne Gunn Aurås (v), Unni Lærum Ekre (v) fra juni vara: Trond Erik Wien (b), May Liss Aaserud (b) fra juni vara: Ragnhild Bjørnstad Fjeld (s) Buskerud Representant: Gudmund Rype (b) 1. vara: Rita Cecilie Skinstad- Bermingrud (s) 2. vara: Helene Gabrielsen (v) Vestfold Representant: Olav Sannes Vika (b) 1. vara: Anne Hamrell (v) 2. vara: Odd Hyllene (s) Telemark Representant: Nina Jansen (v), John-Ole Jørgensen (s) fra januar vara: Karianne Brynhilsen Brorson (b), Nina Jansen (v) fra januar vara: Reidun Opsal (s), Karianne Brynhilsen Brorson (b) fra januar 2007 Aust-Agder Representant: Bente Bakken Rasmussen (s) 1. vara: Trude Gjerde (b), Eva Bakne (b) (fra januar 2008) 2. vara: Øivind Rasmussen (v) Vest-Agder Representant: Tone Lise Urdal (v), Egil Lunde (s) fra juni vara: Egil Lunde (s), Irene Sande (b) fra juni vara: Anne Grønsund (b), Irene Sande (b) fra desember 2009, Grete Brouwer (v) fra juni 2010 Rogaland Representant: Ivar Kvadsheim (b) 1. vara: Jorunn Sørlund (v) 2. vara: Kari Østerhus (s) Hordaland Representant: Geir Johannessen (v) 1. vara: Grethe Kvist (s) 2. vara: Tonje Hoff (b), Carjet Demir (b) fra juni 2008 Sogn og Fjordane Representant: Randi B. Hatlem (b) 1. vara: Sølvi Solvang (v) 2. vara: Rigmor Sælemyr (s) til juni

12 sak 6 Jenny Kjøsnes(s) fra juni 2010 Møre og Romsdal Representant: Petter Sortevik (b) 1. vara: Liv Aasen (s) 2. vara: Marit Selfors Isaksen (v) Sør-Trøndelag Representant: Inger Lisbet Hegland (s) 1. vara: Solveig Eliassen Tømmeraas (b) 2. vara: Rune Laugsand (v) Nord-Trøndelag Representant: Jorun Kjerkol (s) 1. vara: Stig Holmvik (v) 2. vara: Åse Kristiansen (b), Gudrun Lidal (b) fra juni 2010 Nordland Representant: Marianne Karbøl Hanssen (s) 1. vara: Rita Karlsen (v) 2. vara: Mona Nilsen (b) Troms Representant: Morten Sebulonsen (s), Randi Skavhaug (v) fra desember vara: Pia Anita Brennberg (b), Stina Forsell (s) fra desember vara: Randi Skavhaug (v), Ann Kristin Sørgård Hansen (b) fra desember 2009 Finnmark Representant: Jo Morten Kåven (s) 1. vara: Bryndis Rogde (v) 2. vara: May-Grethe Monsen (b) Seksjonsrådsrepresentanter i LS: Seksjonsrådet for barnevernpedagoger Representant: Jørn Jønsberg, Anne Grønsund, fra oktober 2009 Vararep.: Wivian Pettersen Seksjonsrådet for sosionomer Representant: Ingvild Huse, Alf Einar Johansen, fra januar 2007 Vararep.: Sofie Normann Seksjonsrådet for vernepleiere Representant: Gry Olsen Vararep.: Vigdis Reisæter Studentrepresentanter i LS: Representanter: Christina Rugaard og Elin Sundsbarm (juli 2006-juni 2007). Vararep.: Ane Slaatto og Hans Johan Karlsen (juli 2006-juni 2007). Representanter: Christina Rugaard (juli-desember 2007), Siv Lyngtun (juli 2007-desember 2008) og Jenny Kjøsnes (des desember 2008). Vararep.: Ingrid Angelo Rath og Kine Larsen (juli 2007-desember 2008) og Anne Farquhar (desember 2008). Representanter: Egil Nielsen og Kamilla Wilhelmsen (januar desember 2009) Vararep.: Siv Lyngtun (januar- juni 2009), Sveinung Bukle (januar desember 2009) og Linn Helen G. K. Lothe (mai-desember 2009) Representanter: Kenneth Stuve og Siri Selvnes (januar-desember 2010) Per. Vararep.: Ingvild Øvermo (januar-juni 2010). Camilla Lothe (august-desember 2010) og Eivind Roll Tveit (januar-desember 2010). Ansattes representant: Representant: Vararep.: Stanley Johannessen Tove Rydning. Møter og saksmengde I 2007 hadde landsstyret 5 møter og behandlet 77 saker, i 2008 var det 5 møter, hvorav 1 telefonmøte og 86 saker ble behandlet, i 2009 var det 5 møter, hvorav 1 telefonmøte og 86 saker ble behandlet og i 2010 var det pr. 17. juni avholdt 4 møter hvorav 1 telefonmøte og 54 saker var blitt behandlet. Landsstyreprotokollen godkjennes vanligvis i møtet av en valgt protokollkomité. Ved avholdelse av telefonmøter blir protokollen godkjent i det påfølgende landsstyremøtet. FO-kongress

13 sak 6 Møtene har i hovedsak vært avholdt i FOs egne møtelokaler. En gang i året er møtene blitt avholdt utenfor Oslo Arbeidsutvalget Sammensetning Forbundsleder: Randi Reese (s) 1. nestleder: Siv Karin Kjøllmoen (v) 2. nestleder: Kjetil A. Ostling (b) 3. nestleder: Mimmi Kvisvik (s) Møter og saksmengde I 2007 ble det avholdt 21 møter og behandlet 302 saker, i 2008 var det 30 møter og 337 saker ble behandlet. I 2009 hadde arbeidsutvalget 29 møter og 345 saker ble behandlet. I 2010 hadde arbeidsutvalget pr. 25. juni hatt 20 møter og behandlet 207 saker. Resten av året er det planlagt avholdt ytterligere 8 møter, slik at det til sammen vil være avholdt 28 møter. Arbeidsutvalgsmøtene er vanligvis blitt avholdt hver 14. dag, hyppigere ved behov. Mellom møtene avgis høringer, notater til departementer, politikere mv etter samråd i politisk ledelse uten forutgående behandling i arbeidsutvalget. Disse behandles på det påfølgende arbeidsutvalgsmøtet. Alle arbeidsutvalgsprotokollene godkjennes i landsstyret i etterhånd Faste utvalg og råd Tariffpolitisk utvalg Medlem: Tore Kristiansen, Oslo (juni 2009-d.d) Møter I 2007 ble det avviklet 5 møter, i 2008 ble det avholdt 6 møter, i 2009 ble det avholdt 5 møter og i 2010 er det avholdt 1 møte. Helse- og sosialpolitisk utvalg Leder: Medlem: Medlem: Medlem: Medlem: Medlem: Medlem: Medlem: Medlem: Mimmi Kvisvik Wivian Pettersen, Nordland (2007-d.d.) - SRB Anne Grønsund, Vest-Agder (2007-oktober 2009) - SRB Heidi Ingebrigtsen Bordi, Oslo (oktober 2009-d.d.) - SRB Kjetil Johan Hasselø, Sør-Trøndelag (2007-d.d.) - SRS Vera Wassnes, Troms (mars-oktober 2007) - SRS Gry Veronica Solstad, Vest-Agder (mars 2009-d.d.) - SRS Hanne Line Wærness, Rogaland (2007-d.d.) - SRV Espen Søyland, Østfold (2007-d.d.) - SRV Møter HSU hadde 3 møter i 2007, 6 møter i 2008, 4 møter i 2009 og i 2010 er det avholdt 1 møte. 1 møte er planlagt i løpet av høsten Kvinnepolitisk utvalg Leder: Medlem: Medlem: Medlem: Medlem: Medlem: Medlem: Medlem: Medlem: Kjetil A. Ostling Solfrid Hjertø, Sør-Trøndelag (2007-mars 2010) Kari Østerhus, Rogaland (2007-d.d.) Svein Woldsund, Oslo (2007-oktober 2008) Carjet Demir, Hordaland (2007-d.d.) Solveig Glærum, Møre og Romsdal (2007) May Britt Lagesen, Nord-Trøndelag (2007-d.d.) Grethe Helen Jenssen, Sør-Trøndelag (desember 2007-d.d.) Egil Lunde, Vest-Agder (februar 2008-d.d.) Leder: Leder: Medlem: Medlem: Medlem: Medlem: Medlem: Medlem: Jorunn Kjerkol, Nord-Trøndelag (februar-desember 2007) Siv Karin Kjøllmoen (desember 2007-d.d.) Gry Bogetun, Finnmark (juni 2007-d.d.) Irmelin Stødle, Oslo (juni 2007-sep. 2010) Cecilie Elmkvist, Sør-Trøndelag (juni sep og mars 2010-d.d.) Elisabeth Bjørnbeth, Sør-Trøndelag (2007) Veronica Paulsen, Nord-Trøndelag (okt d.d.) Sølvi Folkedal, Hordaland (oktober 2007-d.d.) 11

14 sak 6 Medlem: Siv Marit Lethigangas, Oslo (oktober 2007-d.d.) Møter KPU hadde 4 møter i 2007, 5 møter i 2008, 4 møter i 2009 og i 2010 har det vært avholdt 1 møte. 2 møter er planlagt høsten Internasjonalt utvalg Leder: Medlem: Medlem: Medlem: Medlem: Medlem: Medlem: Ivar Kvadsheim, Rogaland (2007-d.d.) Ingri Hauge Rasmussen, Rogaland (2007-d.d.) Christin Felicity Hammer, Sør-Trøndelag (2007-d.d) Berit-Johanne Hoaas, Sør-Trøndelag (2007-d.d) Eli Skaatun, Møre og Romsdal (2007-d.d) Haldis Vonstad, Møre og Romsdal (2007-januar 2010) Liv Meisingset, Sør-Trøndelag (2007-d.d.) Møter Det ble avholdt 3 møter i 2007, 4 møter i 2008 og 3 møter i Det har ikke vært avholdt noen møter pr. juli Medlemskapsutvalget Leder: Olav Sannes Vika, Vestfold (2007-d.d) Medlem: Hedvig T. Nilsen, Oslo (2007-juni 2008) Medlem: Rolf Magnus Grung, Akershus (2007-d.d.) Medlem: Oddbjørn Johansen, Nord-Trøndelag (2007-mars 2008) Medlem: Ellinor Young, Telemark (2007-d.d.) Medlem: Torhild Bråthe, Hordaland (2007-d.d.) Medlem: Leena Husmo, Akershus (juni 2008-d.d.) Møter Det ble avholdt 1 møte i 2007, 3 møter i 2008, 2 møter i 2009 og i 2010 har det vært avholdt 1 møte. Vitenskapelig redaksjon for Fontene forskning Fagredaktør/leder: Sissel Seim, Forskningsleder ved sosialforsk, Høgskolen i Oslo (juni 2007-d.d.) Medlem: Karl Elling Ellingsen, Førsteamanuensis, Høgskolen i Sør-Trøndelag og leder av Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning (juni 2007-d.d.) Medlem: Helge Folkestad, Førsteamanuensis, Høgskolen i Bergen (juni 2007-juli 2010) Medlem: Kate Mevik, Førstelektor, Høgskolen i Bodø (juni 2007-d.d.) Medlem: Siv Oltedal, Førsteamanuensis, Høgskolen i Bodø (juni 2007-januar 2009) Medlem: Inge Kvaran, Førstelektor, Høgskolen i Sør-Trøndelag (oktober 2007-d.d.) Medlem: Jorunn Gjedrem, Kristiansand kommune (oktober 2007-d.d.) Medlem: Line Sagen, Dr.grads stipendiat, Høgskolene i Harstad (februar 2009-d.d.) Medlem: Steinar Kristiansen, Samfunnsviter og seniorforsker ved Forskningsrådet (mars 2009-d.d.) Møter Det ble avholdt 1 møte i 2007, 3 møter i 2008, 2 møter i 2009 og pr. juli 2010 har det vært avholdt 1 møte. Redaksjonsutvalget Leder: Medlem: Medlem: Medlem: Medlem: Medlem: Ketil Thu, Rogaland (2007-d.d.) Cathrine Thorbjørnsen Halås, Nordland (2007-d.d.) Kirsten Jæger Sivertsen, Oslo (2007-d.d.) Liv Melar, Buskerud (2007-d.d.) Ingunn Barmen Tysnes, Hordaland (mars-oktober 2007) Sunniva Roumimper, Rogaland (februar 2008-d.d.) FO-kongress

15 sak 6 Møter Det ble avholdt 2 møter i 2007, 4 møter i 2008, 4 møter i 2009 og pr. juni 2010 har det vært avholdt 1 møte. Organisasjonsutvalget Leder: Medlem: Medlem: Medlem: Medlem: Medlem: Medlem: Medlem: Medlem: Siv Karin Kjøllmoen (2007-d.d) Bjarne Gilje, Buskerud (2007-d.d) Eldar Lior, Aust-Agder (2007-d.d) Siv Opdahl, Finnmark (2007-d.d) Sigrid Fritzvold, Sør-Trøndelag (mars-sep. 2007) Tore Kristiansen, Oslo (2007-d.d) Grethe Kvist, Hordaland (2007-d.d) Sølvi Solvang, Sogn og fjordane (juni 2007-d.d) Norunn Hagen, Møre og Romsdal (okt d.d) Møter Det ble avholdt 4 møter i 2007, 5 møter i 2008, 4 møter i 2009 og pr. mai 2010 har det vært avholdt 2 møter. Velferdsarbeiderutvalget Leder: Medlem: Medlem: Medlem: Studentrep.: Studentrep.: Studentrep.: Studentrep.: Linda Hye, Vest-Agder (2007-d.d.) Arild Mork Skjeltorp, Akershus (2007-sep.2008) Tone Halvorsen, Vest-Agder (2007-d.d) Kari Wik, Akershus (oktober 2008-d.d) Øyvind Andreassen, Høgskolen i Agder (2007-juni 2009) Ragnhild Lindberg, Høgskolen i Oslo (2007-juni 2008) Torvald Øien, Høgskolen i Oslo (august 2009-våren 2010) Camilla Lothe, Universitetet i Agder (våren 2010-d.d) Møter Det ble ikke avholdt noen møter i 2007, men det ble avholdt 4 møter i 2008, 2 møter i 2009 og pr. juli 2010 har det vært avholdt 1 møte. Kontrollkomiteen Leder: Medlem: Medlem: Tor Solheim, Oppland (november 2006-d.d.) Brit Hauger, Sør-Trøndelag (november 2006-d.d.) Bente Dalseng, Buskerud (november 2006-d.d.) Møter Det ble avholdt 4 møter i 2007, 6 møter i 2008 inkludert konferanse for kontrollkomiteene i avdelingene, 4 møter i 2009 og pr. juni 2010 har det vært avholdt 5 møter inkludert konferanse for kontrollkomiteene i avdelingene. Valgkomiteen Leder: Solveig Nysether, Buskerud (november 2006-d.d) personlig vara: Unn Sandaker, Hedmark (november 2006-d.d) Medlem: Arvid Uleberg, Hordaland (november 2007-d.d.) personlig vara: Hallgerd Conradi, Møre og Romsdal (november 2006-høsten 2009) og Ann Helene Marøy Ulvestad, Møre og Romsdal (desember 2009-d.d.) Medlem: Inger Walløe, Telemark (november 2006-d.d.) personlig vara: Kristin Klemmetsby Solli, Vestfold (november 2006-d.d.) Medlem: Kjersti Botten, Oslo (november d.d.) personlig vara: Hjørdis Øvergård, Finnmark (november 2006-d.d.) Medlem: Solveig Eliassen Tømmeraas, Sør-Trøndelag (november 2006-d.d.) personlig vara: May Tone Rirud, Akershus (november 2006-d.d) Medlem: Frank Nohr, Nordland (november 2006-d.d.) personlig vara: Solveig Glærum, Møre og Romsdal (november 2006-d.d) Medlem: Ann Kristin Maudal, Rogaland (november 2006-d.d.) personlig vara: Sølvi Solvang, Sogn og fjordane (november 2006-d.d) Møter Det ble avholdt 3 møter i 2007, 1 møter i 2008, 3 møter i 2009 og pr. juni 2010 har det vært avholdt 5 møter. 13

16 sak 6 Utvalg for lønns- og arbeidsvilkår for lønna organisasjonstillitsvalgte i FO Medlem: Medlem: Medlem: Medlem: Gry Tjernshaugen Gjefle, Akershus (oktober 2007-d.d.) Morten Sebulonsen, Troms (oktober 2007-juni 2009) Inger Lisbet Hegland, Sør-Trøndelag (oktober 2007-d.d.) Tor Inge With, Hedmark (oktober 2009-d.d) Møter Det ble avholdt 2 møter i 2007, 3 møter i 2008 og 3 møter i Det har ikke vært avholdt møter i 2010 pr Faggruppene I kongressperioden har følgende faggrupper vært i funksjon: Faggruppe for ansatte i kriminalomsorgen Leder: Inger Valle (fra mars 2007 til februar 2008) Medlem: Heidi Aronsen (fra mars 2007 til mars 2008) Medlem: Gerry Håland (fra mars 2007 til mars 2009) Medlem/leder: Therese Steinsrud (fra 2007-februar 2008 og mars 2010-d.d./mars 2008-feb. 2010) Medlem: Cecilie Reed (fra oktober 2007 til d.d.) Medlem: Gro Asp (fra mars 2008 til d.d.) Medlem/leder: Eli Myhrvold (fra mars 2009-februar 2010/ mars 2010-d.d.) Medlem: Ann Yvonne Hoøen (fra mars 2009 til d.d.) Medlem: Marianne Lindstad (fra mars 2010-d.d.) Faggruppen avholdt 5 møter (inkludert årsmøte) i 2007, 8 møter (inkludert årsmøte) i 2008, 8 møter (inkludert årsmøte) i 2009 og har avholdt 3 møter pr. juli Faggruppe for ansatte i kompetansesentrene Medlem: Margit Aalandslid (fra sep.2007 til juni 2009) Medlem: Liv Tone Vilhelmsen (fra sep til juli 2009) Medlem: Tone Kristiansen ( fra september 2007-d.d.) Medlem: Britt Karlsen (fra sep til juli 2009) Medlem: Herlaug Hjelmbrekke (fra august 2009-d.d.) Medlem: Åsmund Nordskog (fra august 2009-d.d.) Medlem: Else Gøseth (fra august 2009-d.d.) Faggruppen avholdt 3 møter i 2007 inkludert årsmøte, 2 møter i 2008 inkludert årsmøte, 3 møter i 2009 inkludert årsmøte og i 2010 er det avholdt 1 møte. Faggruppe for ansatte i høgskoler og universiteter Leder: Inger Norbye (fra 2007 høsten 2009) Medlem/leder: Inge Kvaran (fra og 2010-d.d.) Medlem: Cecilie Omre (fra d.d.) Medlem: May B. Hansen (fra 2007-d.d) Medlem: Ragna Binde (fra 2007-d.d.) Medlem: Henny Kinn Solbjørg (fra 2007-d.d.) Medlem: Kate Mevik (fra 2009-d.d.) Varamedlem: Gerd Skjong (fra høsten 2009-d.d.) Faggruppen har avholdt 4 møter i 2007 inkludert årsmøte, 6 møter i 2008 inkludert årsmøte, 6 møter i 2009 inkludert årsmøte og 3 møter pr. juni Faggruppe for ansatte i fylkesmannsembetene Medlem: Medlem: Medlem: Øivind Pedersen Berit Fjugstad Berit Kjølmoen Faggruppen ble vedtatt avviklet på landsstyremøte i juni Faggruppe for psykisk helse for barn og unge Leder: Bjørn Kjølle (fra september 2007-d.d.) Leder/medlem: Tove Kristiansen ( /2009-d.d.) FO-kongress

17 sak 6 Medlem/leder: Brit Jørgensen ( /2009-d.d.) Medlem: Anne Stine Kristvik (2007-d.d.) Medlem: Eigill Solberg ( ) Faggruppen har avholdt 5 møter i 2007, 5 møter i 2008, 4 møter i 2009 og 2 møter i Faggruppe for FO-medlemmer i familievernet Leder: Trond Østby (2007-d.d.) Medlem: Liv Sæbø (2007-d.d.) Medlem: Liv Jorunn Ulbrandt (2007-d.d.) Medlem: Solrunn Braarud (2007-d.d.) Medlem: Terje Winju Hansen ( ) Medlem: Torunn Braathen (kun i 2007) Medlem/ varamedlem: Anders Opsahl (2008-d.d.) Faggruppen har avholdt 4 møter i 2007 inkludert fagkonferanse, 5 møter i 2008 inkludert fagkonferanse, 4 møter i 2009 inkludert fagkonferanse og 2 møter pr. juni Faggruppe for FO-medlemmer i spesielle institusjoner og habiliteringstjenester Leder: Medlem: Medlem: Vidar Steen Faraasen(2007-d.d.) Lajla Schulz (2007-d.d.) Anne S. Marthinsen (2007-d.d.) Faggruppen har avholdt 5 møter i 2007 inkludert en landskonferanse, 4 møter i 2008 inkludert en landskonferanse, 5 møter i 2009 inkludert en landskonferanse og 2 møter pr inkludert en landskonferanse. Faggruppe for ansatte i somatiske sykehus Leder: Liv Doksrød ( ) Varamedlem/ medlem/leder: Marit Røssvåg Blix (2007, 2007/2009 og 2010-d.d.) Medlem: Ellen Marie Woldseth (fra ) Medlem: Helga Dorthea Dahle (2009-d.d.) Medlem: Sylvi Dybvik (2008-d.d.) Medlem: Inger Anne Edvardsen ( ) Medlem: Terje Wilter Hermansen ( ) Varamedlem: Anita Tangstad ( ) Varamedlem: Marit W. Kristoffersen ( ) Faggruppen har avholdt 4 møter i 2007 inkludert en landskonferanse, 4 møter i 2008 inkludert en landskonferanse, 4 møter 2009 inkludert en landskonferanse og 2 møter inkludert en landskonferanse pr. mai Faggruppe for ansatte i psykisk helse for voksne Leder: Solveig Wilhelmsen (2007-d.d.) Medlem: Jostein Grov ( ) Medlem: Inger Anne Kolsvik (2008-februar 2010) Medlem: Linda Jane Storhaug ( ) Medlem: Ellen Østberg ( ) Medlem: Geir Morten Andersen (2010-d.d.) Varamedlem: Anne Marit Hassel (2010-d.d.) Faggruppen har avholdt 5 møter i 2007, 5 møter i 2008, 4 møter i 2009 og 2 møter pr. juli Faggruppe i psykiatriske ungdomsteam (PUT) - Ikke vært aktiv siden 2004 Faggruppe for ansatte i 1. linjetjenestene til personer med utviklingshemning (TFFU) Leder: Torbjørn Ihle (juni 2007-juni 2008) Medlem/leder: Erik Birkeland (juni 2007-juni 2008/juni 2008-d.d.) Medlem: Ingvil Ro Tønnessen (juni 2007-d.d.) Medlem: Anita Jensen Moen (juni 2007-d.d.) Medlem: Cecilie Gjersund (juni 2007-d.d.) Faggruppen har avholdt 2 møter i 2007, 2 møter i 2008 inkludert en fagkonferanse, 4 møter i 2009 inkludert en fagkonferanse og en regionalkonferanse i samarbeid med FO Vest-Agder og 2 møter pr. mai 2010 inkludert en fagkonferanse. Faggruppe for FO medlemmer ansatt i NAV Leder: Medlem: Maud Berglund Paulsen (juni 2009-d.d.) Anniken Beckstrøm (juni 209-d.d.) 15

18 sak 6 Medlem: Medlem: Medlem: Gerd Steindal (juni 2009-d.d.) Ingunn Kalvatn (juni 2009-d.d.) May-Grethe Monsen (juni 2009-d.d.) Faggruppen har avholdt 2 møter i 2009 og 2 møter i 2010 pr Faggruppe for FO medlemmer ansatt i PPT, skole, barnehage og SFO Leder: Medlem: Medlem: Medlem: Medlem: Anne Hilde Lystad (juni 2009-d.d.) Silje Gislefoss Netland (juni 2009-d.d.) Jannicke Rangø Bu (juni 2009-d.d.) Randi Opgård (juni 2009-d.d.) Hans Børre Voldbakken (juni 2009-d.d.) Faggruppen har avholdt 1 møte i 2009 og 2 møter i 2010 pr Faggrupper for FO medlemmer ansatt i barnevernet Leder: Medlem: Medlem: Medlem: Medlem: Heidi Aronsen (juni 2009-d.d.) Ingvild Sandbekk Fauske (juni 2009-d.d.) Elin Lindberg Kjeldsen (juni 2009-d.d.) Hanne Olstad (juni 2009-d.d.) Wenche Rage (juni 2009-d.d.) Faggruppen har avholdt 2 møter i 2009 og 3 møter i 2010 pr Faggrupper for FO medlemmer ansatt i tjenestene til mennesker med rusavhengighet Leder: Medlem: Medlem: Medlem: Medlem: Arild Bodin (juni 2009-d.d.) Bente Karin Dirdal (juni 2009-d.d.) Rita Valkvæ (juni 2009-d.d.) Rigmor Hafell (juni 2009-d.d.) Carl Grydeland (juni 2009-d.d.) Medlemskap og representasjon i andre organisasjoner FO var medlem i følgende organisasjoner ved utgangen av perioden: Arbeidstakerhovedorganisasjon: Landsorganisasjonen i Norge Solidaritetsorganisasjoner/humanitære organisasjoner: Internasjonal Faglig Solidaritet (IFS), Amnesty International, NOAS, Fellesrådet for Afrika, Fellesutvalget for Palestina, Nei til atomvåpen og Norsk Folkehjelp. Interesseorganisasjoner: Arbeidernes Opplysningsforbund (AOF), Mental Helse, HivNorge (tidligere Pluss-Lma), Norsk Barnevernsamband, FORSA - Norge (forskningsorg.), KROM, Aleneforeldreforeningen, Autismeforeningen i Norge, Rådet for psykisk helse, Samordningsrådet (SOR), Norsk Helseog sosialforum, Norsk fosterhjemsforening, FOKUS (Forum for kvinner og utviklingsspørsmål), Fagrådet innen rusfeltet i Norge, Faglig nettverk for homofile i arbeidslivet, For velferdsstaten og Manifest Analyse. Internasjonale/nordiske organisasjoner: AEIJI (International Association of social educators), International Federation of Social Workers (IFSW), Internasjonalen for stats- og kommuneansatte (ISKA/PSI), European Federation of Public Service Unions (EPSU), Nordic Network on Disability Research, Nordisk Forum for Socialpædagoger (NFFS), Nordiske Socionomforbunds Samarbejdskomite (NSSK) og Nordens Offentliganställdas Fackliga Samorganisation (NOFS). Andre organisasjoner: Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF), Samkultur, Stiftelsen LO Media, Ferieog fritidsorganisasjonen Folkeferie og LO Favør. Faggruppen har avholdt 1 møte i 2009 og 2 møter i 2010 pr FO-kongress

19 sak 6 FO har vært representert slik i kongressperioden (ajourført pr ): Landsorganisasjonen i Norge (LO) Kongressen Representanter: Siv Karin Kjøllmoen Kjetil A. Ostling Mimmi Kvisvik Gry Tjernshaugen Gjefle Kenneth Larsen Ivar Kvadsheim Rigmor Hogstad Rita Tonning Vararepresentanter: Rita Tonning (t.o.m. november 2009), Inger Lisbet Hegland Eirik Stoveland Marius Sveinung (t.o.m. februar 2008) Marianne Wallestad Rune Staal Tone Faugli Jorun Kjerkol Egil Lunde Randi Hatlem Randi Reese deltar som varamedlem i LO-sekretariatet Representantskapet Representanter: Siv Karin Kjøllmoen, Kjetil A. Ostling, Mimmi Kvisvik og Kenneth Larsen,Randi Reese deltar som varamedlem i LO-sekretariatet Vararepresentanter: Gry Tjernshaugen Gjefle, Rigmor Hogstad, Rita Tonning (t.o.m. november 2009), Inger Lisbeth Hegland og May Britt Lagesen (f.o.m november 2009) Sekretariatet Varamedlem: Randi Reese Inntektspolitisk utvalg Representant: Randi Reese LOs kultur- og fritidspolitiske utvalg Representant: Mimmi Kvisvik LOs utvalg for familie- og likestillingspolitikk Representant: Siv Karin Kjøllmoen Vararepresentant: Kjetil A. Ostling Organisasjonskomiteén Representant: Siv Karin Kjøllmoen Vararepresentant: Kjetil A. Ostling Styret i Internasjonal Faglig Solidaritet(IFS) Representant: Randi Reese Utdanningspolitisk arbeidsgruppe Representant: Kjetil A. Ostling Vararepresentant: Mimmi Kvisvik Arbeidsgruppe til lokal organisering og gjennomføring av NAV-refomen Representant: Mimmi Kvisvik Koordineringsgruppe for verving og medlemsservice Representant: Hilde Martine Hernes Vararepresentant: Rune Soma LOs Europautvalg Representant: Rune Soma LOs forum for etnisk likestilling endret navn til LOs underutvalg for etnisk likestilling pr. januar 2010 Representant: Irmelin Stødle Siv Karin Kjøllmoen (fra januar 2010) Vararepresentant: Ivar Kvadsheim, Kjersti M Flor Nilsen (fra januar 2010) LOs studentpolitiske forum Representant: Leder av FO-Studentene Vararepresentant: Hilde Martine Hernes Utvalg for LOs student- og elevmedlemskap Representant: Hilde Martine Hernes LOs sentrale ungdomsutvalg Representant: Kamilla Wilhelmsen (juni 2009 d.d) Vararepresentant: Hilde Martine Hernes (mai 2009-april 2010) Martin Skogrand (mai 2010-d.d.) Ad hoc-utvalg Rammeavtale for student- og elevmedlemskapet Representant: Hilde Martine Hernes 17

20 sak 6 Utvalg for homofile arbeidstakere - Endret navn pr til LOs homoutvalg Representant: Siv Karin Kjøllmoen Vararepresentant: Gunnar Langsø Utvalg for rekruttering av arbeidstakere med høyere utdanning Representant: Kjetil A. Ostling Vararepresentant: Siv Karin Kjøllmoen LO Kommune Arbeidsutvalget Representant: Styret Representant: Vararepresentant: Årsmøtet Representanter: Vararepresentanter: Forhandlingsutvalget Representant: Randi Reese LO Stat Arbeidsutvalget Representant: Styret Representant: Vararepresentant: Representantskapet Representanter: Randi Reese Randi Reese Siv Karin Kjøllmoen Randi Reese Siv Karin Kjøllmoen Kjetil A. Ostling Mimmi Kvisvik Petter Sortvik (1.vararepresentant) Mona Nilsen (2.vararepresentant) Tone Faugli (3.vararepresentant) Sølvi Solvang (4.vararepresentant) Randi Reese Randi Reese Siv Karin Kjøllmoen Kjetil A. Ostling Mimmi Kvisvik May Britt Lagesen Svein Woldsund Fredrik Melander Forhandlingsutvalg i forbindelse med revisjon av hovedavtalen LO Stat Spekter Representant: Mimmi Kvisvik Forhandlingsutvalg i forbindelse med revisjon av hovedavtalen, staten Representant: Siv Karin Kjøllmoen Forhandlingsutvalg i Staten Representant: Siv Karin Kjøllmoen Forhandlingsutvalg i Spekter Representant: Mimmi Kvisvik Kontrollkomiteen Representant: Ingrid Myran Streikekomiteen i LO Stat Representant: Ingrid Myran Streikekomiteen i LO Stat Spekter Representant: Tove Rydning Hovedorganisasjonen for handel og tjenester i Norge (HSH) Forhandlingsutvalget for tariffområdene HSH/ Samfo/FA i forbindelse med tariffrevisjonen 2007 Representant: Nils Karlsholm Forhandlingsutvalget for tariffområdene HSH/ Samfo/FA Representant: Kjetil A. Ostling Hovedavtaleforhandlingene LO HSH Representant: Kjetil A. Ostling Arbeidernes opplysningsforbund (AOF) Representantskapet Representant: Vararepresentant: Siv Karin Kjøllmoen Hilde Martine Hernes Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek Representantskapet Representant: Siv Karin Kjøllmoen Nordisk referansegruppe for likestilling Representant: Siv Karin Kjøllmoen Kommuneansattes Hovedsammenslutning, Oslo kommune (KAH) Arbeidsutvalget Representant: Rigmor Hogstad FO-kongress

Vår ref.: msk Oslo 23.mai 2012

Vår ref.: msk Oslo 23.mai 2012 Vår ref.: msk Oslo 23.mai 2012 PROTOKOLL, FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE OG LANDSTING 04.-06. MAI I SANDNES FO-Studentenes arbeidsutvalg (AU) og lokallagene ved Diakonhjemmet Høgskole i Rogaland og

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 2: Konstituering

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 2: Konstituering Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 2: Konstituering Innsendte forslag Dagsordens punkt 2: Konstituering Side 2 Innhold 2.2 Godkjennelse av dagsorden og forretningsorden... 3 Dagsorden:... 3 Forretningsorden:...

Detaljer

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 91 58 20 59. Mob.: 93 41 28 26. Mob.

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 91 58 20 59. Mob.: 93 41 28 26. Mob. PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE 12.-15. OKTOBER 2012 MØTERAMME Fredag 12. oktober kl 17.00 - mandag 15. oktober kl. 14.00, Reykjavik. Arbeidsutvalget (AU) 2012 Leder Unni Dahle Diakonhjemmet høgskole

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE, 11.-12.04.2015

Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE, 11.-12.04.2015 Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE, 11.-12.04.2015 TIDSRAMME Lørdag 11. april kl. 10.00-16.00 Søndag 12. april kl. 10.00-16.00 Arbeidsutvalget (AU) 2015 Leder Anel Sadzak 974 63 682 Send mail Nestleder Seksjonsrådet

Detaljer

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 91 58 20 59. Mob.: 93 41 28 26. Mob.

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 91 58 20 59. Mob.: 93 41 28 26. Mob. PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE 24.-26. FEBRUAR 2012 MØTERAMME Fredag 24. februar kl 17.00 - søndag 26. februar kl. 14.00 i FOs lokaler i Mariboesgate 13 i Oslo. Hotell er bestilt på Thon Hotel Terminus.

Detaljer

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 22. april 2005, Rica Hotel Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Nestleder Eva Steen Johansen Styremedlem Torill Høgseth Styremedlem

Detaljer

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 92 28 20 00. Mob.: 93 41 28 26

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 92 28 20 00. Mob.: 93 41 28 26 INNKALLING FO-STUDENTENES AU-MØTE 8.-9. AUGUST 2012 MØTERAMME Onsdag 8. august kl 10.00 - torsdag 9.august kl. 18.00 i FOs lokaler i Mariboesgate 13 i Oslo. Møtet innledes med et møte mellom arbeidsutvalget

Detaljer

Sted: Møtet ble avholdt i FO Sør-Trøndelags lokaler i Kjøpmannsgt. 61, Trondheim.

Sted: Møtet ble avholdt i FO Sør-Trøndelags lokaler i Kjøpmannsgt. 61, Trondheim. PROTOKOLL FRA FO-STUDENTENES AU-MØTE 08.-09.april 2010 Sted: Møtet ble avholdt i FO Sør-Trøndelags lokaler i Kjøpmannsgt. 61, Trondheim. Møteramme: Torsdag 8.april kl. 1500 til 1900. Fredag 9.april kl.

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Referat fra FO-STUDENTENES AU-MØTE, OVERLAPPINGSMØTE 17.-19. JANUAR 2014 Møterom Peter Pan, Mariboesgate 13

Referat fra FO-STUDENTENES AU-MØTE, OVERLAPPINGSMØTE 17.-19. JANUAR 2014 Møterom Peter Pan, Mariboesgate 13 Referat fra FO-STUDENTENES AU-MØTE, OVERLAPPINGSMØTE 17.-19. JANUAR 2014 Møterom Peter Pan, Mariboesgate 13 TIDSRAMME AU 2014: Fredag 17. januar kl. 15.00 til søndag 19. januar kl. 14.30 AU 2013: Fredag

Detaljer

Fylkesavdelingsstyret sammensettes slik at ingen seksjon har flertall alene. Annen sammensetning krever dispensasjon fra landsstyret.

Fylkesavdelingsstyret sammensettes slik at ingen seksjon har flertall alene. Annen sammensetning krever dispensasjon fra landsstyret. FO Nordland Oversikt over ledige verv i styret og utvalg til Årsmøtet 2016 FYLKESSTYRET Fra vedtektene 11.6 Fylkesavdelingsstyret er fylkesavdelingens utøvende organ. Fylkesavdelingsstyret sammensettes

Detaljer

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, 1.-3.05.2015 Sted:Mariboesgate 13, 6. etasje

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, 1.-3.05.2015 Sted:Mariboesgate 13, 6. etasje PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, 1.-3.05.2015 Sted:Mariboesgate 13, 6. etasje TIDSRAMME Fredag 1. mai kl. 10.00-17.00 Lunsj kl 1230 (Ikke bestemt sted), middag kl 1900 (YO Sushi, Østbanehallen) Lørdag

Detaljer

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse 1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014 Innholdsfortegnelse 24 Stemmerett i årsmøtet i fylkeslag Gruppeinndeling - Madrassmøte 1-2-1 Deltakerliste Diabetesforbundet

Detaljer

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, EKSTRAORDINÆRT TELEFONMØTE 1.3.2014

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, EKSTRAORDINÆRT TELEFONMØTE 1.3.2014 PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, EKSTRAORDINÆRT TELEFONMØTE 1.3.2014 TIDSRAMME/VARIGHET Lørdag 1. Mars 2014, kl1100-1315. Arbeidsutvalget (AU) 2014 Leder Aysel Øzdemir 98445990 aysel_832304@hotmail.com

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

PROGRAM FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE OG LANDSTING Med forbehold om endringer

PROGRAM FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE OG LANDSTING Med forbehold om endringer Til FO-Studentenes lokallag FO-Studentenes valgkomite Kopi: FOs avdelinger FOs politiske ledelse Vår ref.: sro Oslo 14. mars 2013 PROGRAM FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE OG LANDSTING Med forbehold om

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte i NFF. Norske Fotterapeuters Forbund Representantskapsmøte 2004 Trondheim

PROTOKOLL. Landsmøte i NFF. Norske Fotterapeuters Forbund Representantskapsmøte 2004 Trondheim PROTOKOLL Landsmøte i NFF Lørdag og søndag, 24. og 25. april 2004 Rica Hell Hotell, Trondheim Sentralstyret er representert ved: Solveig Annie Magnussen Forbundsleder Lise Burud Smestad Nestleder Mona

Detaljer

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE 25.-27. FEBRUAR 2011

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE 25.-27. FEBRUAR 2011 PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE 25.-27. FEBRUAR 2011 MØTERAMME Fredag 25. februar kl 16.00 - søndag 27. januar kl. 15.00 FOs lokaler i Mariboesgate 13 i Oslo. Tilstede Leder Nestleder Medlem/informasjons-

Detaljer

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 92 28 20 00. Mob.: 93 41 28 26

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 92 28 20 00. Mob.: 93 41 28 26 INNKALLING FO-STUDENTENES AU-MØTE 8.-10. JUNI 2012 MØTERAMME Fredag 8. juni kl 17.00 - søndag 10. juni kl. 15.00 i FOs lokaler i Mariboesgate 13 i Oslo. Mimmi Kvisvik innleder møtet med å redegjøre om

Detaljer

PROGRAM LOKALLAGSKONFERANSE

PROGRAM LOKALLAGSKONFERANSE PROGRAM LOKALLAGSKONFERANSE Fredag 27. september 13.00 Lunsj 14.00 Velkommen ved Anel Sadzak Presentasjon av AU og valgkomite Informasjon v/studentkonsulent 14.15 Icebreakers 16.45 Cafébord 17.00 Slutt

Detaljer

Utdanning Barnevernpedagog 1993. FO erfaring Styremedlem og kasserer FO Sør Trøndelag, plasstillitsvalgt Trondheim kommune. KPU. Valgkomiteen 2006 15.

Utdanning Barnevernpedagog 1993. FO erfaring Styremedlem og kasserer FO Sør Trøndelag, plasstillitsvalgt Trondheim kommune. KPU. Valgkomiteen 2006 15. SAK 11. 6. Valg av valgkomite perioden 2015-19 Innstiling fra valgkomiteen Einar Ingebrigtsen Født 1954 Hordaland Leder (ny) i VK Vernepleier 1996, videreutd. administrasjon/ledelse, veiledning. Nå: miljøterapeut

Detaljer

Begrunnelser for valgkomiteens innstilling tas i forbindelse med sak 11, lørdag 21.3.15.

Begrunnelser for valgkomiteens innstilling tas i forbindelse med sak 11, lørdag 21.3.15. Sak 11: Valg Sak 11.1: Arbeidsutvalget Valgkomiteens innstilling følger på de neste sidene. Begrunnelser for valgkomiteens innstilling tas i forbindelse med sak 11, lørdag 21.3.15. Gardermoen, 21.3.2015

Detaljer

Referat. Landstyremøte Dato: 14.3.2013. Tilstede:

Referat. Landstyremøte Dato: 14.3.2013. Tilstede: Referat Landstyremøte Dato: 14.3.2013 Tilstede: Sentralstyret Audun Lysbakken Silje Schei Tveitdal Jan Olav Andersen Ingrid Fiskaa Gulay Kutal Snorre Valen Andreas Halse Signe-Ann Jørgensen (vara) Fra

Detaljer

PROTOKOLL FRA LANDSMØTET TIL KOST- OG ERNÆRINGSFORBUNDET på Quality Hotell Strand, Gjøvik 15. juni 2013

PROTOKOLL FRA LANDSMØTET TIL KOST- OG ERNÆRINGSFORBUNDET på Quality Hotell Strand, Gjøvik 15. juni 2013 PROTOKOLL FRA LANDSMØTET TIL KOST- OG ERNÆRINGSFORBUNDET på Quality Hotell Strand, Gjøvik 15. juni 2013 Velkommen/åpning Velkommen til Gjøvik fra ordfører Bjørn Idberg Kulturinnslag fra Gjøvik Kulturskole;

Detaljer

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster.

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster. Landsmøte i Norsk Lektorlag Holmen Fjordhotell, Asker, 11. - 12. november 2011 PROTOKOLL 1. Åpning ved leder Gro Elisabeth Paulsen 2. Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent enstemmig. 3. Valg av møteledelse

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

Sak 6.1: Beretning fra landsstyret

Sak 6.1: Beretning fra landsstyret Sak 6.1: Beretning fra landsstyret 1 Sak 6.1 Beretning fra landsstyret Forslag 6.1 Beretning fra landsstyret Forslagsstiller: Landsstyret Landsstyret innstiller for kongressen: Landsstyrets beretning for

Detaljer

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Sted: Hamar kulturhus Dagsorden 1. Konstituering 2. Årsmelding 2013 3. Regnskap 2013 4. Innkomne saker 5. Overordnet handlingsprogram 2014-2015 6. Rammebudsjett

Detaljer

Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE 7.-11. august Sted:Athen

Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE 7.-11. august Sted:Athen Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE 7.-11. august Sted:Athen TIDSRAMME Fredag 7.-11. august Dagene vil bestå av møtevirksomhet, felles måltider og aktiviteter. Arbeidsutvalget (AU) 2015 Leder Anel Sadzak

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica Hotel, Hammerfest Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Geir Ove Bakken Bjørn Odden AP FRP Forfall fra:

Detaljer

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv.

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv. Parats vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2015. 1 Navn og tilslutning til hovedorganisasjon Parat er en medlemsstyrt, partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

Administrasjon av arbeidsforhold. Administrasjon av arbeidsforhold. skjema i HR-portalen. Bluegarden Mobil - prøv selv!

Administrasjon av arbeidsforhold. Administrasjon av arbeidsforhold. skjema i HR-portalen. Bluegarden Mobil - prøv selv! Fornavn Etternavn Firma Parallellsesjoner A-ordningen: Tips kl og 1300 triks - 1345 for å unngå Parallellsesjoner kl 1400-1445 Aleksander Ramnefjell DNB BANK ASA Ane Føllesdal Bluegarden Anna Rønning SpareBank

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte i Bibliotekarforbundet (BF) fredag 29. september 1995 i Ingeniørenes hus i Oslo.

PROTOKOLL. Landsmøte i Bibliotekarforbundet (BF) fredag 29. september 1995 i Ingeniørenes hus i Oslo. PROTOKOLL Landsmøte i Bibliotekarforbundet (BF) fredag 29. september 1995 i Ingeniørenes hus i Oslo. Møtet satt kl. 10.15. 41 stemmeberettigede delegater, 3 inviterte gjester, 5 styremedlemmer og 12 medlemmer

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt 2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt Veiledende retningslinjer som danner utgangspunkt for oppgavefordeling i avdelingen behandlet og vedtatt av LS i desember 2011 (ref. LS-sak 92/11 samt

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 1.-2. juni 2013. P r o t o k o l l

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 1.-2. juni 2013. P r o t o k o l l Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Oslo, 1.-2. juni 2013 P r o t o k o l l SAK 1 ÅPNING Ved ordfører i Representantskapet i Norsk teaterråd, Lise Sveine. SAK 2 KONSTITUERING Ordfører Lise Sveine

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, OVERLAPPINGSMØTE 8.-10. JANUAR 2016 Møterom Peter Pan, Mariboesgate 13

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, OVERLAPPINGSMØTE 8.-10. JANUAR 2016 Møterom Peter Pan, Mariboesgate 13 PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, OVERLAPPINGSMØTE 8.-10. JANUAR 2016 Møterom Peter Pan, Mariboesgate 13 TIDSRAMME AU 2016: Fredag 8. januar kl. 15.00 til søndag 10. januar kl. 16.00 AU 2015 (utgående

Detaljer

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 21. april 2007, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Nestleder Eva Steen Johansen Styremedlem

Detaljer

SAK 2 Konstituering. Inneholder:

SAK 2 Konstituering. Inneholder: Landsmøte 2013 Trondheim, 30. august til 1. september SAK 2 Konstituering Inneholder: 1. Landsstyrets forslag til tidsplan 2. Landsstyrets forslag til forretningsorden 3. Landsstyrets forslag til møteledere,

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

I eksisterende 11.4 [ny 10.4] Landsstyrets rådgivende utvalg strykes punktene 1 til 7 og erstattes med:

I eksisterende 11.4 [ny 10.4] Landsstyrets rådgivende utvalg strykes punktene 1 til 7 og erstattes med: Sak 8.2.3 Utvalg Forslag 8.2.3.1 Forslagsstiller: landsstyret Følgende vedtektsendringer vedtas: I eksisterende 11.4 [ny 10.4] Landsstyrets rådgivende utvalg strykes punktene 1 til 7 og erstattes med:

Detaljer

Barnevernpedagogen. Barnevernpedagogen er utdannet til å forstå. utsatte barn, unge og deres familiers livssituasjon

Barnevernpedagogen. Barnevernpedagogen er utdannet til å forstå. utsatte barn, unge og deres familiers livssituasjon Engasjement Fellesorganisasjonen sine medlemmer jobber med mennesker i alle aldre og livssituasjoner. Målsettingen er et inkluderende samfunn hvor mennesker mestrer egne liv og får bistand og hjelp til

Detaljer

Årsmøte 2012. Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER

Årsmøte 2012. Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER Årsmøte 2012 Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER FORRETNINGSORDEN VED ÅRSMØTET 1 Møtet ledes av en møteleder som velges av årsmøtet. 2 Representanter som ønsker

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014 DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014 TIDSRAMME Onsdag 2. April 2014 kl 1800-2100. (ved behov og mulighet) Torsdag 3. April 2014 kl 1000-1800. Fredag 4. April

Detaljer

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF Vedtekter 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF (Vassdragsteknisk Forum) er et faglig servicetilbud for Vassdragsteknisk Ansvarlige (VTA) og for personer som har Vassdragsfaglige arbeidsoppgaver.

Detaljer

Hindrer og lindrer nød

Hindrer og lindrer nød Norges Røde Kors hovedkontor 24.08.2012 Distriktskontorer* Generalsekretær Røde Kors Ungdom Spesialrådgiver for Generalsekretær Generalsekretærens stab Kvalitetssikring og internrevisjon Avdeling Kommunikasjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Landsstyremøte. Stavanger 28-30. september 2012

Landsstyremøte. Stavanger 28-30. september 2012 Landsstyremøte Stavanger 28-30. september 2012 Navn Representerer 1 Mari Nordsæther UiN 2 Eirik Øwre Nilsen UiN 3 Line Larsen Rømma HiST 4 Camilla Richardsen Solheim NTNU 5 Maren Berg Johansen HiVe 6 Michelle

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Protokoll fra BFs landsmøte

Protokoll fra BFs landsmøte SIDE 4 BIBLIOTEKAREN 5/97 Protokoll fra BFs landsmøte Landsmøte i Bibliotekarforbundet (BF) Fredag 18. april 1997 i Ingeniørenes hus i Oslo. Møtet satt kl. 10.15. 48 stemmeberettigede delegater, 3 inviterte

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Sak 8.2: Vedtektsendringer Forslag til nye vedtekter Vedtektsspeil

Sak 8.2: Vedtektsendringer Forslag til nye vedtekter Vedtektsspeil Sak 8.2: Vedtektsendringer Vedtektsspeil Sak 8.2.1 Sak 8.2.2 Sak 8.2.3 Sak 8.2.4 Sak 8.2.5 Sak 8.2.6 Sak 8.2.7 Sak 8.2.8 Sak 8.2.9 Sak 8.2.10 Organisasjonsstruktur Faggrupper Utvalg Saksgang og saksbehandling

Detaljer

Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013

Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013 Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013 Deltagerliste Fornavn Etternavn Verv 1 Jan Ola Ellingvåg Leder 2 Bjørnar B. Rønning Nestleder 3 Linda Thu 4 Martin Asheim 5 Marie Furulund 6 Signe Britt Ø. Kjosaas

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 23. april 2013 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 23. mai 2013 kl. 16:00-18:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13

Landsstyremøte. Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13 Landsstyremøte Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13 Deltagerliste Arnt Gunnar Johansen Leder Bjørnar Bjørseth Rønning Nestleder Marie Furulund Martin Asheim Signe Britt Ø. Kjosaas NLA Høgskolen

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

JETROGRUPPER HØST 2014 - HØST 2015 ONSDAG-TIRSDAG (OPPDATERT

JETROGRUPPER HØST 2014 - HØST 2015 ONSDAG-TIRSDAG (OPPDATERT JETROGRUPPER HØST 2014 - HØST 2015 ONSDAG-TIRSDAG (OPPDATERT 17.11.2014 ) Guppeledere er uthevet i kursiv. Vi ber om at rettelser sendes til post@mkirken.no Nr. Etternavn Fornavn Email Tlf mobil Tlf privat

Detaljer

Innkalling til møte i faggruppene BUP og VOPS 4 og 5 oktober 2010

Innkalling til møte i faggruppene BUP og VOPS 4 og 5 oktober 2010 Innkalling til møte i faggruppene BUP og VOPS 4 og 5 oktober 2010 Sted: Fo`s lokaler i Marieboesgt. Mandag 4 oktober kl 10.00-16.00 Tirsdag 5 oktober fra kl.9.00 15.00 Tilstede: Geir Morten Andersen, Solveig

Detaljer

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Innkalling til Årsmøte 2015 Rogaland Rideklubb Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Saksliste Årsmøte Rogaland Rideklubb 2015 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen

Detaljer

Den årlige handlingsplan for 2014 må sees i sammenheng med det overordnede handlingsprogrammet for 2013 2018 og budsjettet for 2014.

Den årlige handlingsplan for 2014 må sees i sammenheng med det overordnede handlingsprogrammet for 2013 2018 og budsjettet for 2014. Handlingsplan for FO Buskerud FO Buskerud skal ha en organisasjon som kan møte de behov som medlemmer og tillitsvalgte har som arbeidstakere. FO Buskerud skal aktivt arbeide for å øke medlemstallet. FO

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 15-05-2006

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 15-05-2006 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 15-05-2006 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 15-05-2006 kl. 1000 til 1300. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 148 Åpning Sak 2 Landsstyresak 149 Politisk situasjonsrapport

Detaljer

Årsmøte 8.-10. mai 2012

Årsmøte 8.-10. mai 2012 Årsmøte 8.-10. mai 2012 Sak 8 Valg a. Leder Tone Stangnes Gjerstad, Åmot. Tone Stangnes Gjerstad, Åmot, velges som leder i fylkesstyret for perioden 01.08.2012 31.07.2015. b. Nestleder Oddny Andreassen,

Detaljer

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Organisering av samspill- og beslutningsgrupper for skoleutbygging Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, svømmehall og flerbrukshall Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi

Detaljer

Konstituering Nytt forslag til dagsorden/program Styrets innstilling til dirigentkorps, komiteer under møtet, protokollunderskrivere og tellekorps

Konstituering Nytt forslag til dagsorden/program Styrets innstilling til dirigentkorps, komiteer under møtet, protokollunderskrivere og tellekorps Konstituering Nytt forslag til dagsorden/program Styrets innstilling til dirigentkorps, komiteer under møtet, protokollunderskrivere og tellekorps Forslag til rammeprogram for Nei til EUs landsmøte 2014

Detaljer

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE, AUGUST 30.-31.8.2014

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE, AUGUST 30.-31.8.2014 DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE, AUGUST 30.-31.8.2014 TIDSRAMME Lørdag 30. August 2014 kl 1200-1800. Søndag 31. August 2014 kl 1000-1500. Forfall: Solvor Alvestad og Anne Mari Hansen Arbeidsutvalget (AU)

Detaljer

Til 4H i fylkene Norske 4H-alumner Forum for Norske 4H-gårder. Rundskriv 24/07/ahb/E0200 Hellerud, 6.november 2007

Til 4H i fylkene Norske 4H-alumner Forum for Norske 4H-gårder. Rundskriv 24/07/ahb/E0200 Hellerud, 6.november 2007 Til 4H i fylkene Norske 4H-alumner Forum for Norske 4H-gårder Rundskriv 24/07/ahb/E0200 Hellerud, 6.november 2007 Nominasjon til valgkomiteen på kandidater til valg på 4H Norges årsmøte juli 2008 Valgkomiteen

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

PROTOKOLL TINGET Norges Fleridrettsforbund

PROTOKOLL TINGET Norges Fleridrettsforbund PROTOKOLL TINGET Norges Fleridrettsforbund 21. mars 2015 Åpning President Eline Oftedal åpnet årsmøtet med å ønske alle velkommen. Sak 1 Opprop og godkjenning av delegater Freddy S. Bruu ledet opprop av

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Lykke til med I.andsmøtet.

Lykke til med I.andsmøtet. NORD-TRØNDELAG DØVEFORENING VELKOMMEN TIL STJØRDAL Jeg er svært glad for å få ønske Norges Døveforbunds landsmøte 1982 velkommen tii Stjørdal. Stjørdal er et kommunikasjonsmessig knutepunkt både i midt-norsk

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. tirsdag 6. desember 2011 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. tirsdag 6. desember 2011 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica otel, ammerfest tirsdag 6. desember 2011 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Laila Davidsen Ivan Olsen Geir Ove Bakken Forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.06.2013 Tid: 09:00 15:55

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.06.2013 Tid: 09:00 15:55 RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.06.2013 Tid: 09:00 15:55 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kai Henriksen Medlem Allan Johansen FO Medlem Espen

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

REFERAT FRA VÅRKONFERANSEN 2008.

REFERAT FRA VÅRKONFERANSEN 2008. NORSK LOGOPEDLAG REFERAT FRA VÅRKONFERANSEN 2008. Tid: Lørdag 8. og søndag 9. mars 2008. Sted: Deltakere: Hotel Bristol, Oslo Hovedstyret: Leder Ole- Andreas Holmsen, nestleder Marit Molund Koss, sekretær

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon, med lokale foreninger,

Detaljer

L I L L E S A N D I D R E T T S L A G STIFTET 13. DESEMBER 1919D

L I L L E S A N D I D R E T T S L A G STIFTET 13. DESEMBER 1919D Årsmøte referat Tid og sted: Tirsdag 29. januar 2013 kl. 19.00 på Rådhuset SAKSLISTE: 1. Åpning Det var 49 frem møtte på årsmøte 2. Konstituering a. Godkjenning av stemmeberettigede 47 personer b. Godkjenning

Detaljer

Mental Helse Hedmark. Kirkeveien Zl, 2409 Elverum. Mob. 46829 540. www.mentalhelse.no. ITrIilL. ilei.be 20L5

Mental Helse Hedmark. Kirkeveien Zl, 2409 Elverum. Mob. 46829 540. www.mentalhelse.no. ITrIilL. ilei.be 20L5 Mental Helse Hedmark Kirkeveien Zl, 2409 Elverum Mob. 46829 540 www.mentalhelse.no ITrIilL 20L5 ilei.be Innhold Sak 1 Sak 2 Sal

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019

Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019 Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019 1 Sak 8 Saker lagt fram av eller gjennom landsstyret 8.1 Organisasjonsutvikling FO 2015 2019 Forslag 8.101 Forslagsstiller: Landsstyret Landsstyret innstiller

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Alta. Onsdag 6. juni 2012 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Alta. Onsdag 6. juni 2012 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica otel, Alta Onsdag 6. juni 2012 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Laila Davidsen Ivan Olsen Steinar Karlstrøm Forfall fra:

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Bakgrunn FO og Fagforbundet har som mål at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Nedslagsfeltet

Detaljer