SAK 1 Åpning... side 2. SAK 2 Innkallingens lovlighet... side 2. SAK 3 Konstituering... side 2. SAK 4 Fullmakter... side 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAK 1 Åpning... side 2. SAK 2 Innkallingens lovlighet... side 2. SAK 3 Konstituering... side 2. SAK 4 Fullmakter... side 2"

Transkript

1 5. kongress november 2010 Trondheim

2 sak 6 Innholdsfortegnelse: SAK 1 Åpning... side 2 SAK 2 Innkallingens lovlighet... side 2 SAK 3 Konstituering... side 2 SAK 4 Fullmakter... side 2 SAK 5 Godkjenning av saksliste, dagsorden og forretningsorden... side 3 SAK 6 Beretninger... side 7 SAK 7 Regnskap... side 108 SAK 8 Saker lagt fram av eller gjennom landsstyret... side 111 SAK 9 Prinsipprogram... side 203 SAK 10 Økonomi... side 257 SAK 11 Valg... side 263 LOVSPEIL... side 264

3 Vel møtt til FOs 5. ordinære kongress 2010! Denne FO-kongressen skal legge grunnlaget for fortsatt vekst og utvikling av Fellesorganisasjonen (FO). Vi er og skal være en slagkraftig fagorganisasjon for medlemmene våre. Ved inngangen til FOs 5. kongress runder vi medlemmer, men vi stopper ikke der! Lønns- og arbeidsforhold, yrkesfaglige spørsmål og helse- og sosialpolitikk står sentralt i FOs arbeid. Under det hele ligger et sterkt engasjement for likelønn, gode arbeidsforhold og gode rammebetingelser for yrkesutøvelsen. Videre er FO opptatt av å bevare og forbedre velferdsstatens tjenester. Arbeiderbevegelsen har stått sentralt i denne kampen. FO er overbevist om at verdier som solidaritet og kollektive løsninger, og rettferdighet gjennom økonomisk utjevning og omfordeling, er til det beste for befolkningen. Alene og i allianse med andre kjemper FO for disse verdiene. Som delegat på FO-kongressen 2010 har du en unik mulighet til å påvirke hvilken kurs FO skal ta i årene som kommer. Velkommen til Trondheim november, til en kongress med friske meningsutvekslinger og gode beslutninger til beste for medlemmene våre! Randi Reese FO-kongress

4 sak 1-4 SAK 1 Åpning Åpning ved forbundsleder Randi Reese SAK 2 Innkallingens lovlighet Forslag Forslagstiller: Landsstyret Kongressen godkjenner innkallingen SAK 3 Konstituering 3.1 Valg av dirigenter Forslag Forslagstiller: Landsstyret Gunn Strand Hutchinson, Christian Haaland, Are Antonsen og Marianne Wallestad velges som dirigenter 3.2 Valg av sekretærer Forslag Forslagstiller: Landsstyret Forslag fra landsstyret legges fram i møtet 3.3 Valg av protokollkomité Forslag Forslagstiller: Landsstyret Forslag fra landsstyret legges fram i møtet 3.4 Valg av redaksjonskomiteer Forslag Forslagstiller: Landsstyret Forslag fra landsstyret legges fram i møtet 3.5 Valg av tellekorps Forslag Forslagstiller: Landsstyret Forslag fra landsstyret legges fram i møtet SAK 4 Fullmakter Forslag Forslagstiller: Landsstyret Fullmaktskomiteen legger fram sin innstilling i møtet FO-kongress

5 sak 5 SAK 5 Godkjenning av saksliste, dagsorden og forretningsorden 5.1 Godkjenning av saksliste Forslag Forslagstiller: Landsstyret Følgende saksliste godkjennes: 1. Åpning 2. Innkallingens lovlighet 3. Konstituering 2.1 Valg av dirigenter 2.2 Valg av sekretærer 2.3 Valg av protokollkomité på 3 medlemmer 2.4 Valg av redaksjonskomiteer 2.5 Valg av tellekorps 4. Godkjenning av fullmakter 5. Godkjenning av saksliste, dagsorden og forretningsorden 5.1 Godkjenning av saksliste 5.2 Godkjenning av dagsorden 5.3 Godkjenning av forretningsorden 6. Beretninger 5.1 Beretning fra landsstyret 5.2 Beretning fra seksjonsrådene 5.3 Beretning fra kontrollkomiteen 5.4 Beretning fra yrkesetisk råd 5.5 Beretning fra valgkomiteen 7. Regnskap 7.1 Regnskap for 2006, 2007, 2008 og saker lagt fram av eller gjennom landsstyret 8.1 Organisasjonsutvikling m/vedtektsendringer 8.2 Andre innkomne forslag fra avdelingene 8.3 Uredde stemmer 8.4 Plattform for utdanningspolitikk og kompetanseutvikling 8.5 Uttalelser Tariffpolitisk uttalelse Uttalelse - Bekjemp fattigdom Uttalelse Styrk levekårene til mennesker med utviklingshemming Uttalelse New Public Management truer velferdsstaten Uttalelse Kompetanseavvik i tjenestene til mennesker med utviklingshemming Uttalelse Økonomistyring i Bufetat Uttalelse Mennesket i markedet Uttalelse Styrk inkluderingen i arbeidslivet Uttalelse Sosial boligpolitikk 9. Prinsipprogram 10. Økonomi 10.1 Økonomiske prioriteringer for perioden 10.2 Fastsetting av kontingent 11. Valg 11.1 Arbeidsutvalget 11.2 Inntil 8 medlemmer til seksjonsråd for hver yrkesgruppe 11.3 En representant samt vara til landsstyret fra hvert seksjonsråd 11.4 Landsstyrets avdelingsrepresentanter 11.5 Leder og to medlemmer til kontrollkomité 11.6 Valgkomité 11.7 Yrkesetisk råd 11.8 Andre tillitsvalgte 11.9 Representanter med vararepresentanter til LOs representantskap Representanter med vararepresentanter til LOs kongress 3

6 sak Godkjenning av dagsorden Forslag Forslagstiller: Landsstyret Følgende dagsorden godkjennes med muligheter for justeringer under kongressen: Onsdag 24. nov. Sak Tema Tidsbruk Offisiell åpning 4 t Kulturinnslag Åpning v/fo Nord-Trøndelags leder Jorunn Kjerkol 5 min Forbundsleder Randi Reese 15 min Hilsningstaler 50 min Kulturinnslag 15 min Pause Forskningspresentasjoner m.v. 100 min Festmiddag Hilsningstaler e/forrett Kulturinnslag e/hovedrett Torsdag 25. nov. Sak Tema Tidsbruk Innkallingens lovlighet 5 min 3 Konstituering 20 min 3.1 Dirigenter 3.2 Sekretærer 3.3 Protokollkomite 3.4 Redaksjonskomiteer 3.5 Tellekorps 4 Godkjenning av fullmakter 15 min 5 Godkjenninger 15 min 5.1 Saksliste 5.2 Dagsorden (tidsplan) 5.3 Forretningsorden 6 Beretninger 1 t 7 Regnskap 45 min 9 Prinsipprogram 30 min Lunsj Prinsipprogram diskusjon 4 t Middag og arrangement FO-kongress

7 sak 5 Fredag 26. nov. Sak Tema Tidsbruk Saker lagt fram av eller gjennom landsstyret Sak 8.1, 8.2 og 8.3 etc Lunsj 1 t 30 min Økonomi 2 t Saker lagt fram av eller gjennom landsstyret Sak 8.1, 8.2 og 8.3 etc 4 t 30 min Middag Eventuelt kveldsmøte hvis nødvendig Lørdag 27. nov. Sak Tema Tidsbruk Yrkesfaglige konferanser Parallellsesjoner 3 t Lunsj 1 t 30 min Saker lagt fram av eller gjennom landsstyret forts. Sak 8.1, 8.2 og 8.3 etc 2 t 30 min Valg 11.1 Arbeidsutvalget 1 t 30 min 11.2 Seksjonsrådene 11.3 Sesjonsrådenes representanter til landsstyret 11.4 Landsstyrets avdelingsrepresentanter 11.5 Kontrollkomiteen 11.6 Valgkomiteen 11.7 Yrkesetisk råd 11.8 Andre tillitsvalgte 11.9 Representant og vara til LOs representantskap Representant og vara til LO kongress Apertif 30 min Kongressmiddag Avtakking av tillitsvalgte Underholdning og dans Søndag 28. nov. Sak Tema Tidsbruk Redaksjonskomiteenes innstillinger 9 Saker som ikke er blitt votert 10 over fortløpende 3 t Avslutning v/forbundsleder 30 min Lunsj/avreise 5

8 sak Godkjenning av forretningsorden Forslag Forslagstiller: Landsstyret Følgende forretningsorden godkjennes: 1. Taletid Hver representant kan ha inntill 2 innlegg til hver sak, det første innlegget på inntil 4 minutter, det andre innlegget på inntil 3 minutter. Det er anledning til 2 replikker og 1 svarreplikk til hvert innlegg. Taletid for replikker er på inntil 1 minutt. Dirigentene kan innvilge innleder/forslagsstillere lengre taletid. Til forretningsorden gis ordet bare én gang og høyst 1 minutt til hver sak. Hver talers taletid løper fra det tidspunkt dirigenten gir ham/ henne ordet. Når strek er satt kan dirigentene beslutte begrensning av taletid og inndra retten til replikk dersom dette er nødvendig for å gi alle inntegnede talere ordet innen den vedtatte tidsrammen. Talerett følger av vedtektenes Forslag til vedtak Alle forslag til vedtak må foreligge skriftlig og undertegnet på dirigentens bord i tre eksemplarer, seinest ved avslutning av det innlegg hvor forslag framsettes. Forslagsrett følger av vedtektenes Voteringer Voteringer skjer ordinært ved håndsopprekning. Kongressen kan med alminnelig flertall vedta at en votering skal skje skriftlig. Med alminnelig flertall menes mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Valg skjer skriftlig dersom noen av de stemmeberettigede krever det. Valg skjer enkeltvis, jf. dog 5.3, pkt. 11. Stemmerett, behandlings- og avstemmingsregler følger av vedtektenes Replikker Replikker må knytte seg til det nærmeste foregående ordinære innlegg. Det er ikke adgang til å ta replikk til replikk. 3. Strek Dirigenten foreslår strek for en debatt når dette synes nødvendig for å gjennomføre debatten innen den vedtatte tidsrammen. Talerliste og forslag skal refereres før votering over strek. Vedtak om å sette strek for en debatt fattes med alminnelig flertall. Det er ikke adgang til å fremme eller trekke forslag når strek er satt for vedkommende debatt. Vedtak om å oppheve eller på annen måte bryte vedtatte tidsrammer, forutsetter 2/3 flertall. FO-kongress

9 sak 6 SAK 6 Beretninger 6.1 Beretning fra landsstyret Forslag Forslagstiller: Landsstyret Landsstyrets beretning for perioden godkjennes. Landsstyrets beretning Innledning FO har i kongressperioden utviklet seg som fagforening for barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere. FO vokser i antall medlemmer og har i perioden netto økt med medlemmer. Arbeidet har vært målrettet gjennom perioden og FO har nådd ut til flere yrkesaktive og studenter. Det har i perioden vært utført mye godt faglig og politisk arbeid, og vedtakene fra kongressen i 2006 er fulgt opp med toårige handlingsplaner. Når det skal rapporteres om arbeidet i perioden, er det viktig at arbeidet som er gjort sees i sammenheng med hva som skjer når det gjelder samfunnsutviklingen for øvrig. Kongressen i 2002 fastslo at FO fortsatt skulle være medlem av Landsorganisasjonen i Norge (LO). I LO arbeider FO for at våre viktigste saker også er LOs politikk. Blant annet har FO bidratt sterkt til å få på plass en tydelig likelønnsprofil i LO. FO har også vært en sterk bidragsyter til at LO nå tydelig fronter behovet for en sterkere rettighetsfesting av økonomisk sosialhjelp som er i samsvar med SIFOs forskningsbaserte satser. LO har også gått inn for lovfesting av forebyggende barne- og ungdomsarbeid, noe FO har stått i bresjen for. FO har hatt som hovedmålsetning i lønnsoppgjørene at utdanning skal lønne seg. FO har både gjennom LO og overfor arbeidsgivere arbeidet målrettet for å få større verdsetting av utdanning og formal- og realkompetanse. FO har arbeidet for å få dette inn i sentrale avtaleverk. FO har i perioden også fått forsterket bestemmelsene om at relevant videreutdanning skal gi lønnsmessig uttelling. Vi har også hatt et sterkt fokus på lønnsforskjellene mellom ansatte med samme utdanningsnivå innenfor privat og offentlig sektor. Samlet sett har vi gått viktige skritt i riktig retning og vi fortsetter kampen om en rettferdig lønn for utdanning. I kongressperioden er det blitt gjennomført store reformer i velferdsstaten, noe som har krevd mye oppmerksomhet og arbeid. NAV har blitt innført i hele landet og mange av FOs medlemmer er berørt av reformen. FOs eget NAV-prosjekt har i store deler av kongressperioden vært aktivt og jobbet opp mot klubbnivået i alle avdelinger i FO-Norge. Omstruktureringen av barnevernet har også krevd mye, både når det gjelder kompetanse, rammebetingelser og medlemmenes arbeidsforhold. FO har i perioden også hatt særlig fokus på kompetansesituasjonen i tjenestene til utviklingshemmede og forbundet har sett med bekymring på den lave andelen av ansatte som har vernepleie- og sosialfagligkompetanse på bachelornivå i disse tjenestene. Forbundet har i perioden sett med bekymring på innføring av ny offentlig styring i deler av velferdstjenestene. Reformer inspirert av teorier som ny offentlig styring (New public Management) har ført til dramatiske omveltninger i mange lands statsforvaltninger, også i Norge. Reformene er drevet frem av en tro på at næringslivets løsninger kan fungere i offentlig sektor. FO ser at dette ikke fungerer. Helse- og sosialtjenester egner seg ikke for bedriftsøkonomisk tankegang. Utskilling av underselskaper, privatisering, anbuds- og konkurranseutsetting og kommersialisering av offentlige tjenester medfører svekkede muligheter for demokratisk styring og kontroll av helse- og sosialtjenester. FO ønsker ikke en slik utvikling. På flere av våre helse- og sosialpolitiske standpunkt har vi hatt felles sak med andre organisasjoner og har gjennom ulike allianser fått gjennomslag for deler av vår politikk. 7

10 sak 6 Generelt sett har FO styrket sin innsats på disse politikkområdene, og har blitt en viktig bidragsyter i samfunnsdebatten. På noen områder kan vi vise til at vi har oppnådd forholdsvise konkrete resultater, mens i andre tilfeller dreier det seg mer om utvikling av politiske perspektiver med lang tidshorisont. I forbindelse med stortings- og kommunevalg ble det utarbeidet valgkampmateriale som førte til stor aktivitet i hele organisasjonen, på valgkampmøter, på stands og ved innspill i mediene. FO har deltatt aktivt med leserbrev, intervju, medieutspill og konferanser både lokalt og sentralt. Velferd og fattigdom har vært gjennomgående temaer i mye av denne aktiviteten. Det yrkesfaglige arbeidet har foregått i hele FO på alle nivåer og i alle råd og utvalg. Et arbeidsutvalg på fire personer der alle har et helhetlig ansvar for alle FOs politikkområder har bidratt til et mer integrert FO. For å få til godt arbeid må organisasjonen være hensiktsmessig strukturert og linjene klare. Arbeidsutvalget og landsstyret har hatt ansvar for politikkutvikling for hele organisasjonen. Bruk av ad hoc utvalg, arbeidsgrupper, fellesmøter og arrangering av konferanser rundt temaer som flere råd og utvalg har arbeidet med, har skapt en større åpenhet i FO og gitt en bedre ressursutnyttelse. I siste kongressperiode har FO fått mange nye faggrupper. Disse må finne sin plass i organisasjonen og kan utvikles enda bedre for å få brukt den viktige kunnskapen og kompetansen som medlemmene i faggruppene innehar. Det har i perioden vært satt fokus på avdelingenes ansvar, oppgaver og økonomiske rammebetingelser. Organisasjonen har arbeidet med å avklare eventuelle endringer i de geografiske grensene for avdelingene. Videre er det stimulert til samarbeid mellom avdelinger hvor det er nødvendig pga. regional organisering av tjenester. Det er også arbeidet med seksjonsrådenes fullmakter og plassering i organisasjonen. FO har dessuten hatt fokus på å styrke tillitsvalgtskoleringen og gjennomfører et prosjekt som ser på hvordan organisasjonen kan videreutvikle kompetansehevingen av tillitsvalgte. På siste kongress videreførte man det omfattende økonomivedtaket om at 29 prosent av medlemskontingenten skal gå direkte til det lokale arbeidet i avdelingene. Dette har ført til en sterk økning i antall frikjøpte tillitsvalgte på avdelingsnivået og gitt unike muligheter for organisasjonsutvikling. FO har i hele perioden hatt en sunn økonomistyring og satt av midler til egenkapital og streikefond i tråd med kongressvedtakene fra Det har gjort det mulig å finansiere en omfattende streik uten å måtte ta opp lån. FO har arbeidet på de politiske områdene prinsipprogrammet har slått fast. FO er i dag en veldrevet organisasjon med forutsigbar økonomi. Sammen med det systematiske rekrutteringsarbeidet og en profesjonell organisasjon, er dette alle viktige årsaker til at FO er et forbund med solid vekst. Det legger et godt grunnlag for videre utvikling fram mot FO-kongress

11 sak Organisasjonen Landsstyret Landsstyret har vært sammensatt ut fra vedtektenes bestemmelser i 7, dvs. med 19 avdelingsrepresentanter, arbeidsutvalgets 4 medlemmer og 3 seksjonsrådsrepresentanter. Ansattes representant har tiltrådt landsstyre med forslagog talerett. FO-Studentene har to representanter med tale- og forslagsrett. Kontrollkomiteen har vært innkalt fast til møtene. Ett medlem fra komiteen har stort sett vært til stede på landsstyrets møter. Arbeidsutvalgets medlemmer: Forbundsleder: Randi Reese (s) 1. nestleder: Siv Karin Kjøllmoen (v) 2. nestleder: Kjetil A. Ostling (b) 3.nestleder: Mimmi Kvisvik (s) Avdelingsrepresentanter: Østfold Representant: Anne Eilen Temte (v) 1. vara: Rune Staal (s) 2. vara: Kristine Hval Blekken (b) Akershus Representant: Gry Tjernshaugen Gjefle (b) 1. vara: Odd Ravn (v) 2. vara: Jan Frode Skålevåg (s) Oslo Representant: Rigmor Hogstad (b) 1. vara: Thore Saugerud (s) 2. vara: Irmelin Stødle (v) Hedmark Representant: Tor Inge With (v) 1. vara: Lisbeth Henriksen (b) 2. vara: Jørn Andre Stenseth (s) Oppland Representant: Anne Gunn Aurås (v), Unni Lærum Ekre (v) fra juni vara: Trond Erik Wien (b), May Liss Aaserud (b) fra juni vara: Ragnhild Bjørnstad Fjeld (s) Buskerud Representant: Gudmund Rype (b) 1. vara: Rita Cecilie Skinstad- Bermingrud (s) 2. vara: Helene Gabrielsen (v) Vestfold Representant: Olav Sannes Vika (b) 1. vara: Anne Hamrell (v) 2. vara: Odd Hyllene (s) Telemark Representant: Nina Jansen (v), John-Ole Jørgensen (s) fra januar vara: Karianne Brynhilsen Brorson (b), Nina Jansen (v) fra januar vara: Reidun Opsal (s), Karianne Brynhilsen Brorson (b) fra januar 2007 Aust-Agder Representant: Bente Bakken Rasmussen (s) 1. vara: Trude Gjerde (b), Eva Bakne (b) (fra januar 2008) 2. vara: Øivind Rasmussen (v) Vest-Agder Representant: Tone Lise Urdal (v), Egil Lunde (s) fra juni vara: Egil Lunde (s), Irene Sande (b) fra juni vara: Anne Grønsund (b), Irene Sande (b) fra desember 2009, Grete Brouwer (v) fra juni 2010 Rogaland Representant: Ivar Kvadsheim (b) 1. vara: Jorunn Sørlund (v) 2. vara: Kari Østerhus (s) Hordaland Representant: Geir Johannessen (v) 1. vara: Grethe Kvist (s) 2. vara: Tonje Hoff (b), Carjet Demir (b) fra juni 2008 Sogn og Fjordane Representant: Randi B. Hatlem (b) 1. vara: Sølvi Solvang (v) 2. vara: Rigmor Sælemyr (s) til juni

12 sak 6 Jenny Kjøsnes(s) fra juni 2010 Møre og Romsdal Representant: Petter Sortevik (b) 1. vara: Liv Aasen (s) 2. vara: Marit Selfors Isaksen (v) Sør-Trøndelag Representant: Inger Lisbet Hegland (s) 1. vara: Solveig Eliassen Tømmeraas (b) 2. vara: Rune Laugsand (v) Nord-Trøndelag Representant: Jorun Kjerkol (s) 1. vara: Stig Holmvik (v) 2. vara: Åse Kristiansen (b), Gudrun Lidal (b) fra juni 2010 Nordland Representant: Marianne Karbøl Hanssen (s) 1. vara: Rita Karlsen (v) 2. vara: Mona Nilsen (b) Troms Representant: Morten Sebulonsen (s), Randi Skavhaug (v) fra desember vara: Pia Anita Brennberg (b), Stina Forsell (s) fra desember vara: Randi Skavhaug (v), Ann Kristin Sørgård Hansen (b) fra desember 2009 Finnmark Representant: Jo Morten Kåven (s) 1. vara: Bryndis Rogde (v) 2. vara: May-Grethe Monsen (b) Seksjonsrådsrepresentanter i LS: Seksjonsrådet for barnevernpedagoger Representant: Jørn Jønsberg, Anne Grønsund, fra oktober 2009 Vararep.: Wivian Pettersen Seksjonsrådet for sosionomer Representant: Ingvild Huse, Alf Einar Johansen, fra januar 2007 Vararep.: Sofie Normann Seksjonsrådet for vernepleiere Representant: Gry Olsen Vararep.: Vigdis Reisæter Studentrepresentanter i LS: Representanter: Christina Rugaard og Elin Sundsbarm (juli 2006-juni 2007). Vararep.: Ane Slaatto og Hans Johan Karlsen (juli 2006-juni 2007). Representanter: Christina Rugaard (juli-desember 2007), Siv Lyngtun (juli 2007-desember 2008) og Jenny Kjøsnes (des desember 2008). Vararep.: Ingrid Angelo Rath og Kine Larsen (juli 2007-desember 2008) og Anne Farquhar (desember 2008). Representanter: Egil Nielsen og Kamilla Wilhelmsen (januar desember 2009) Vararep.: Siv Lyngtun (januar- juni 2009), Sveinung Bukle (januar desember 2009) og Linn Helen G. K. Lothe (mai-desember 2009) Representanter: Kenneth Stuve og Siri Selvnes (januar-desember 2010) Per. Vararep.: Ingvild Øvermo (januar-juni 2010). Camilla Lothe (august-desember 2010) og Eivind Roll Tveit (januar-desember 2010). Ansattes representant: Representant: Vararep.: Stanley Johannessen Tove Rydning. Møter og saksmengde I 2007 hadde landsstyret 5 møter og behandlet 77 saker, i 2008 var det 5 møter, hvorav 1 telefonmøte og 86 saker ble behandlet, i 2009 var det 5 møter, hvorav 1 telefonmøte og 86 saker ble behandlet og i 2010 var det pr. 17. juni avholdt 4 møter hvorav 1 telefonmøte og 54 saker var blitt behandlet. Landsstyreprotokollen godkjennes vanligvis i møtet av en valgt protokollkomité. Ved avholdelse av telefonmøter blir protokollen godkjent i det påfølgende landsstyremøtet. FO-kongress

13 sak 6 Møtene har i hovedsak vært avholdt i FOs egne møtelokaler. En gang i året er møtene blitt avholdt utenfor Oslo Arbeidsutvalget Sammensetning Forbundsleder: Randi Reese (s) 1. nestleder: Siv Karin Kjøllmoen (v) 2. nestleder: Kjetil A. Ostling (b) 3. nestleder: Mimmi Kvisvik (s) Møter og saksmengde I 2007 ble det avholdt 21 møter og behandlet 302 saker, i 2008 var det 30 møter og 337 saker ble behandlet. I 2009 hadde arbeidsutvalget 29 møter og 345 saker ble behandlet. I 2010 hadde arbeidsutvalget pr. 25. juni hatt 20 møter og behandlet 207 saker. Resten av året er det planlagt avholdt ytterligere 8 møter, slik at det til sammen vil være avholdt 28 møter. Arbeidsutvalgsmøtene er vanligvis blitt avholdt hver 14. dag, hyppigere ved behov. Mellom møtene avgis høringer, notater til departementer, politikere mv etter samråd i politisk ledelse uten forutgående behandling i arbeidsutvalget. Disse behandles på det påfølgende arbeidsutvalgsmøtet. Alle arbeidsutvalgsprotokollene godkjennes i landsstyret i etterhånd Faste utvalg og råd Tariffpolitisk utvalg Medlem: Tore Kristiansen, Oslo (juni 2009-d.d) Møter I 2007 ble det avviklet 5 møter, i 2008 ble det avholdt 6 møter, i 2009 ble det avholdt 5 møter og i 2010 er det avholdt 1 møte. Helse- og sosialpolitisk utvalg Leder: Medlem: Medlem: Medlem: Medlem: Medlem: Medlem: Medlem: Medlem: Mimmi Kvisvik Wivian Pettersen, Nordland (2007-d.d.) - SRB Anne Grønsund, Vest-Agder (2007-oktober 2009) - SRB Heidi Ingebrigtsen Bordi, Oslo (oktober 2009-d.d.) - SRB Kjetil Johan Hasselø, Sør-Trøndelag (2007-d.d.) - SRS Vera Wassnes, Troms (mars-oktober 2007) - SRS Gry Veronica Solstad, Vest-Agder (mars 2009-d.d.) - SRS Hanne Line Wærness, Rogaland (2007-d.d.) - SRV Espen Søyland, Østfold (2007-d.d.) - SRV Møter HSU hadde 3 møter i 2007, 6 møter i 2008, 4 møter i 2009 og i 2010 er det avholdt 1 møte. 1 møte er planlagt i løpet av høsten Kvinnepolitisk utvalg Leder: Medlem: Medlem: Medlem: Medlem: Medlem: Medlem: Medlem: Medlem: Kjetil A. Ostling Solfrid Hjertø, Sør-Trøndelag (2007-mars 2010) Kari Østerhus, Rogaland (2007-d.d.) Svein Woldsund, Oslo (2007-oktober 2008) Carjet Demir, Hordaland (2007-d.d.) Solveig Glærum, Møre og Romsdal (2007) May Britt Lagesen, Nord-Trøndelag (2007-d.d.) Grethe Helen Jenssen, Sør-Trøndelag (desember 2007-d.d.) Egil Lunde, Vest-Agder (februar 2008-d.d.) Leder: Leder: Medlem: Medlem: Medlem: Medlem: Medlem: Medlem: Jorunn Kjerkol, Nord-Trøndelag (februar-desember 2007) Siv Karin Kjøllmoen (desember 2007-d.d.) Gry Bogetun, Finnmark (juni 2007-d.d.) Irmelin Stødle, Oslo (juni 2007-sep. 2010) Cecilie Elmkvist, Sør-Trøndelag (juni sep og mars 2010-d.d.) Elisabeth Bjørnbeth, Sør-Trøndelag (2007) Veronica Paulsen, Nord-Trøndelag (okt d.d.) Sølvi Folkedal, Hordaland (oktober 2007-d.d.) 11

14 sak 6 Medlem: Siv Marit Lethigangas, Oslo (oktober 2007-d.d.) Møter KPU hadde 4 møter i 2007, 5 møter i 2008, 4 møter i 2009 og i 2010 har det vært avholdt 1 møte. 2 møter er planlagt høsten Internasjonalt utvalg Leder: Medlem: Medlem: Medlem: Medlem: Medlem: Medlem: Ivar Kvadsheim, Rogaland (2007-d.d.) Ingri Hauge Rasmussen, Rogaland (2007-d.d.) Christin Felicity Hammer, Sør-Trøndelag (2007-d.d) Berit-Johanne Hoaas, Sør-Trøndelag (2007-d.d) Eli Skaatun, Møre og Romsdal (2007-d.d) Haldis Vonstad, Møre og Romsdal (2007-januar 2010) Liv Meisingset, Sør-Trøndelag (2007-d.d.) Møter Det ble avholdt 3 møter i 2007, 4 møter i 2008 og 3 møter i Det har ikke vært avholdt noen møter pr. juli Medlemskapsutvalget Leder: Olav Sannes Vika, Vestfold (2007-d.d) Medlem: Hedvig T. Nilsen, Oslo (2007-juni 2008) Medlem: Rolf Magnus Grung, Akershus (2007-d.d.) Medlem: Oddbjørn Johansen, Nord-Trøndelag (2007-mars 2008) Medlem: Ellinor Young, Telemark (2007-d.d.) Medlem: Torhild Bråthe, Hordaland (2007-d.d.) Medlem: Leena Husmo, Akershus (juni 2008-d.d.) Møter Det ble avholdt 1 møte i 2007, 3 møter i 2008, 2 møter i 2009 og i 2010 har det vært avholdt 1 møte. Vitenskapelig redaksjon for Fontene forskning Fagredaktør/leder: Sissel Seim, Forskningsleder ved sosialforsk, Høgskolen i Oslo (juni 2007-d.d.) Medlem: Karl Elling Ellingsen, Førsteamanuensis, Høgskolen i Sør-Trøndelag og leder av Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning (juni 2007-d.d.) Medlem: Helge Folkestad, Førsteamanuensis, Høgskolen i Bergen (juni 2007-juli 2010) Medlem: Kate Mevik, Førstelektor, Høgskolen i Bodø (juni 2007-d.d.) Medlem: Siv Oltedal, Førsteamanuensis, Høgskolen i Bodø (juni 2007-januar 2009) Medlem: Inge Kvaran, Førstelektor, Høgskolen i Sør-Trøndelag (oktober 2007-d.d.) Medlem: Jorunn Gjedrem, Kristiansand kommune (oktober 2007-d.d.) Medlem: Line Sagen, Dr.grads stipendiat, Høgskolene i Harstad (februar 2009-d.d.) Medlem: Steinar Kristiansen, Samfunnsviter og seniorforsker ved Forskningsrådet (mars 2009-d.d.) Møter Det ble avholdt 1 møte i 2007, 3 møter i 2008, 2 møter i 2009 og pr. juli 2010 har det vært avholdt 1 møte. Redaksjonsutvalget Leder: Medlem: Medlem: Medlem: Medlem: Medlem: Ketil Thu, Rogaland (2007-d.d.) Cathrine Thorbjørnsen Halås, Nordland (2007-d.d.) Kirsten Jæger Sivertsen, Oslo (2007-d.d.) Liv Melar, Buskerud (2007-d.d.) Ingunn Barmen Tysnes, Hordaland (mars-oktober 2007) Sunniva Roumimper, Rogaland (februar 2008-d.d.) FO-kongress

15 sak 6 Møter Det ble avholdt 2 møter i 2007, 4 møter i 2008, 4 møter i 2009 og pr. juni 2010 har det vært avholdt 1 møte. Organisasjonsutvalget Leder: Medlem: Medlem: Medlem: Medlem: Medlem: Medlem: Medlem: Medlem: Siv Karin Kjøllmoen (2007-d.d) Bjarne Gilje, Buskerud (2007-d.d) Eldar Lior, Aust-Agder (2007-d.d) Siv Opdahl, Finnmark (2007-d.d) Sigrid Fritzvold, Sør-Trøndelag (mars-sep. 2007) Tore Kristiansen, Oslo (2007-d.d) Grethe Kvist, Hordaland (2007-d.d) Sølvi Solvang, Sogn og fjordane (juni 2007-d.d) Norunn Hagen, Møre og Romsdal (okt d.d) Møter Det ble avholdt 4 møter i 2007, 5 møter i 2008, 4 møter i 2009 og pr. mai 2010 har det vært avholdt 2 møter. Velferdsarbeiderutvalget Leder: Medlem: Medlem: Medlem: Studentrep.: Studentrep.: Studentrep.: Studentrep.: Linda Hye, Vest-Agder (2007-d.d.) Arild Mork Skjeltorp, Akershus (2007-sep.2008) Tone Halvorsen, Vest-Agder (2007-d.d) Kari Wik, Akershus (oktober 2008-d.d) Øyvind Andreassen, Høgskolen i Agder (2007-juni 2009) Ragnhild Lindberg, Høgskolen i Oslo (2007-juni 2008) Torvald Øien, Høgskolen i Oslo (august 2009-våren 2010) Camilla Lothe, Universitetet i Agder (våren 2010-d.d) Møter Det ble ikke avholdt noen møter i 2007, men det ble avholdt 4 møter i 2008, 2 møter i 2009 og pr. juli 2010 har det vært avholdt 1 møte. Kontrollkomiteen Leder: Medlem: Medlem: Tor Solheim, Oppland (november 2006-d.d.) Brit Hauger, Sør-Trøndelag (november 2006-d.d.) Bente Dalseng, Buskerud (november 2006-d.d.) Møter Det ble avholdt 4 møter i 2007, 6 møter i 2008 inkludert konferanse for kontrollkomiteene i avdelingene, 4 møter i 2009 og pr. juni 2010 har det vært avholdt 5 møter inkludert konferanse for kontrollkomiteene i avdelingene. Valgkomiteen Leder: Solveig Nysether, Buskerud (november 2006-d.d) personlig vara: Unn Sandaker, Hedmark (november 2006-d.d) Medlem: Arvid Uleberg, Hordaland (november 2007-d.d.) personlig vara: Hallgerd Conradi, Møre og Romsdal (november 2006-høsten 2009) og Ann Helene Marøy Ulvestad, Møre og Romsdal (desember 2009-d.d.) Medlem: Inger Walløe, Telemark (november 2006-d.d.) personlig vara: Kristin Klemmetsby Solli, Vestfold (november 2006-d.d.) Medlem: Kjersti Botten, Oslo (november d.d.) personlig vara: Hjørdis Øvergård, Finnmark (november 2006-d.d.) Medlem: Solveig Eliassen Tømmeraas, Sør-Trøndelag (november 2006-d.d.) personlig vara: May Tone Rirud, Akershus (november 2006-d.d) Medlem: Frank Nohr, Nordland (november 2006-d.d.) personlig vara: Solveig Glærum, Møre og Romsdal (november 2006-d.d) Medlem: Ann Kristin Maudal, Rogaland (november 2006-d.d.) personlig vara: Sølvi Solvang, Sogn og fjordane (november 2006-d.d) Møter Det ble avholdt 3 møter i 2007, 1 møter i 2008, 3 møter i 2009 og pr. juni 2010 har det vært avholdt 5 møter. 13

16 sak 6 Utvalg for lønns- og arbeidsvilkår for lønna organisasjonstillitsvalgte i FO Medlem: Medlem: Medlem: Medlem: Gry Tjernshaugen Gjefle, Akershus (oktober 2007-d.d.) Morten Sebulonsen, Troms (oktober 2007-juni 2009) Inger Lisbet Hegland, Sør-Trøndelag (oktober 2007-d.d.) Tor Inge With, Hedmark (oktober 2009-d.d) Møter Det ble avholdt 2 møter i 2007, 3 møter i 2008 og 3 møter i Det har ikke vært avholdt møter i 2010 pr Faggruppene I kongressperioden har følgende faggrupper vært i funksjon: Faggruppe for ansatte i kriminalomsorgen Leder: Inger Valle (fra mars 2007 til februar 2008) Medlem: Heidi Aronsen (fra mars 2007 til mars 2008) Medlem: Gerry Håland (fra mars 2007 til mars 2009) Medlem/leder: Therese Steinsrud (fra 2007-februar 2008 og mars 2010-d.d./mars 2008-feb. 2010) Medlem: Cecilie Reed (fra oktober 2007 til d.d.) Medlem: Gro Asp (fra mars 2008 til d.d.) Medlem/leder: Eli Myhrvold (fra mars 2009-februar 2010/ mars 2010-d.d.) Medlem: Ann Yvonne Hoøen (fra mars 2009 til d.d.) Medlem: Marianne Lindstad (fra mars 2010-d.d.) Faggruppen avholdt 5 møter (inkludert årsmøte) i 2007, 8 møter (inkludert årsmøte) i 2008, 8 møter (inkludert årsmøte) i 2009 og har avholdt 3 møter pr. juli Faggruppe for ansatte i kompetansesentrene Medlem: Margit Aalandslid (fra sep.2007 til juni 2009) Medlem: Liv Tone Vilhelmsen (fra sep til juli 2009) Medlem: Tone Kristiansen ( fra september 2007-d.d.) Medlem: Britt Karlsen (fra sep til juli 2009) Medlem: Herlaug Hjelmbrekke (fra august 2009-d.d.) Medlem: Åsmund Nordskog (fra august 2009-d.d.) Medlem: Else Gøseth (fra august 2009-d.d.) Faggruppen avholdt 3 møter i 2007 inkludert årsmøte, 2 møter i 2008 inkludert årsmøte, 3 møter i 2009 inkludert årsmøte og i 2010 er det avholdt 1 møte. Faggruppe for ansatte i høgskoler og universiteter Leder: Inger Norbye (fra 2007 høsten 2009) Medlem/leder: Inge Kvaran (fra og 2010-d.d.) Medlem: Cecilie Omre (fra d.d.) Medlem: May B. Hansen (fra 2007-d.d) Medlem: Ragna Binde (fra 2007-d.d.) Medlem: Henny Kinn Solbjørg (fra 2007-d.d.) Medlem: Kate Mevik (fra 2009-d.d.) Varamedlem: Gerd Skjong (fra høsten 2009-d.d.) Faggruppen har avholdt 4 møter i 2007 inkludert årsmøte, 6 møter i 2008 inkludert årsmøte, 6 møter i 2009 inkludert årsmøte og 3 møter pr. juni Faggruppe for ansatte i fylkesmannsembetene Medlem: Medlem: Medlem: Øivind Pedersen Berit Fjugstad Berit Kjølmoen Faggruppen ble vedtatt avviklet på landsstyremøte i juni Faggruppe for psykisk helse for barn og unge Leder: Bjørn Kjølle (fra september 2007-d.d.) Leder/medlem: Tove Kristiansen ( /2009-d.d.) FO-kongress

17 sak 6 Medlem/leder: Brit Jørgensen ( /2009-d.d.) Medlem: Anne Stine Kristvik (2007-d.d.) Medlem: Eigill Solberg ( ) Faggruppen har avholdt 5 møter i 2007, 5 møter i 2008, 4 møter i 2009 og 2 møter i Faggruppe for FO-medlemmer i familievernet Leder: Trond Østby (2007-d.d.) Medlem: Liv Sæbø (2007-d.d.) Medlem: Liv Jorunn Ulbrandt (2007-d.d.) Medlem: Solrunn Braarud (2007-d.d.) Medlem: Terje Winju Hansen ( ) Medlem: Torunn Braathen (kun i 2007) Medlem/ varamedlem: Anders Opsahl (2008-d.d.) Faggruppen har avholdt 4 møter i 2007 inkludert fagkonferanse, 5 møter i 2008 inkludert fagkonferanse, 4 møter i 2009 inkludert fagkonferanse og 2 møter pr. juni Faggruppe for FO-medlemmer i spesielle institusjoner og habiliteringstjenester Leder: Medlem: Medlem: Vidar Steen Faraasen(2007-d.d.) Lajla Schulz (2007-d.d.) Anne S. Marthinsen (2007-d.d.) Faggruppen har avholdt 5 møter i 2007 inkludert en landskonferanse, 4 møter i 2008 inkludert en landskonferanse, 5 møter i 2009 inkludert en landskonferanse og 2 møter pr inkludert en landskonferanse. Faggruppe for ansatte i somatiske sykehus Leder: Liv Doksrød ( ) Varamedlem/ medlem/leder: Marit Røssvåg Blix (2007, 2007/2009 og 2010-d.d.) Medlem: Ellen Marie Woldseth (fra ) Medlem: Helga Dorthea Dahle (2009-d.d.) Medlem: Sylvi Dybvik (2008-d.d.) Medlem: Inger Anne Edvardsen ( ) Medlem: Terje Wilter Hermansen ( ) Varamedlem: Anita Tangstad ( ) Varamedlem: Marit W. Kristoffersen ( ) Faggruppen har avholdt 4 møter i 2007 inkludert en landskonferanse, 4 møter i 2008 inkludert en landskonferanse, 4 møter 2009 inkludert en landskonferanse og 2 møter inkludert en landskonferanse pr. mai Faggruppe for ansatte i psykisk helse for voksne Leder: Solveig Wilhelmsen (2007-d.d.) Medlem: Jostein Grov ( ) Medlem: Inger Anne Kolsvik (2008-februar 2010) Medlem: Linda Jane Storhaug ( ) Medlem: Ellen Østberg ( ) Medlem: Geir Morten Andersen (2010-d.d.) Varamedlem: Anne Marit Hassel (2010-d.d.) Faggruppen har avholdt 5 møter i 2007, 5 møter i 2008, 4 møter i 2009 og 2 møter pr. juli Faggruppe i psykiatriske ungdomsteam (PUT) - Ikke vært aktiv siden 2004 Faggruppe for ansatte i 1. linjetjenestene til personer med utviklingshemning (TFFU) Leder: Torbjørn Ihle (juni 2007-juni 2008) Medlem/leder: Erik Birkeland (juni 2007-juni 2008/juni 2008-d.d.) Medlem: Ingvil Ro Tønnessen (juni 2007-d.d.) Medlem: Anita Jensen Moen (juni 2007-d.d.) Medlem: Cecilie Gjersund (juni 2007-d.d.) Faggruppen har avholdt 2 møter i 2007, 2 møter i 2008 inkludert en fagkonferanse, 4 møter i 2009 inkludert en fagkonferanse og en regionalkonferanse i samarbeid med FO Vest-Agder og 2 møter pr. mai 2010 inkludert en fagkonferanse. Faggruppe for FO medlemmer ansatt i NAV Leder: Medlem: Maud Berglund Paulsen (juni 2009-d.d.) Anniken Beckstrøm (juni 209-d.d.) 15

18 sak 6 Medlem: Medlem: Medlem: Gerd Steindal (juni 2009-d.d.) Ingunn Kalvatn (juni 2009-d.d.) May-Grethe Monsen (juni 2009-d.d.) Faggruppen har avholdt 2 møter i 2009 og 2 møter i 2010 pr Faggruppe for FO medlemmer ansatt i PPT, skole, barnehage og SFO Leder: Medlem: Medlem: Medlem: Medlem: Anne Hilde Lystad (juni 2009-d.d.) Silje Gislefoss Netland (juni 2009-d.d.) Jannicke Rangø Bu (juni 2009-d.d.) Randi Opgård (juni 2009-d.d.) Hans Børre Voldbakken (juni 2009-d.d.) Faggruppen har avholdt 1 møte i 2009 og 2 møter i 2010 pr Faggrupper for FO medlemmer ansatt i barnevernet Leder: Medlem: Medlem: Medlem: Medlem: Heidi Aronsen (juni 2009-d.d.) Ingvild Sandbekk Fauske (juni 2009-d.d.) Elin Lindberg Kjeldsen (juni 2009-d.d.) Hanne Olstad (juni 2009-d.d.) Wenche Rage (juni 2009-d.d.) Faggruppen har avholdt 2 møter i 2009 og 3 møter i 2010 pr Faggrupper for FO medlemmer ansatt i tjenestene til mennesker med rusavhengighet Leder: Medlem: Medlem: Medlem: Medlem: Arild Bodin (juni 2009-d.d.) Bente Karin Dirdal (juni 2009-d.d.) Rita Valkvæ (juni 2009-d.d.) Rigmor Hafell (juni 2009-d.d.) Carl Grydeland (juni 2009-d.d.) Medlemskap og representasjon i andre organisasjoner FO var medlem i følgende organisasjoner ved utgangen av perioden: Arbeidstakerhovedorganisasjon: Landsorganisasjonen i Norge Solidaritetsorganisasjoner/humanitære organisasjoner: Internasjonal Faglig Solidaritet (IFS), Amnesty International, NOAS, Fellesrådet for Afrika, Fellesutvalget for Palestina, Nei til atomvåpen og Norsk Folkehjelp. Interesseorganisasjoner: Arbeidernes Opplysningsforbund (AOF), Mental Helse, HivNorge (tidligere Pluss-Lma), Norsk Barnevernsamband, FORSA - Norge (forskningsorg.), KROM, Aleneforeldreforeningen, Autismeforeningen i Norge, Rådet for psykisk helse, Samordningsrådet (SOR), Norsk Helseog sosialforum, Norsk fosterhjemsforening, FOKUS (Forum for kvinner og utviklingsspørsmål), Fagrådet innen rusfeltet i Norge, Faglig nettverk for homofile i arbeidslivet, For velferdsstaten og Manifest Analyse. Internasjonale/nordiske organisasjoner: AEIJI (International Association of social educators), International Federation of Social Workers (IFSW), Internasjonalen for stats- og kommuneansatte (ISKA/PSI), European Federation of Public Service Unions (EPSU), Nordic Network on Disability Research, Nordisk Forum for Socialpædagoger (NFFS), Nordiske Socionomforbunds Samarbejdskomite (NSSK) og Nordens Offentliganställdas Fackliga Samorganisation (NOFS). Andre organisasjoner: Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF), Samkultur, Stiftelsen LO Media, Ferieog fritidsorganisasjonen Folkeferie og LO Favør. Faggruppen har avholdt 1 møte i 2009 og 2 møter i 2010 pr FO-kongress

19 sak 6 FO har vært representert slik i kongressperioden (ajourført pr ): Landsorganisasjonen i Norge (LO) Kongressen Representanter: Siv Karin Kjøllmoen Kjetil A. Ostling Mimmi Kvisvik Gry Tjernshaugen Gjefle Kenneth Larsen Ivar Kvadsheim Rigmor Hogstad Rita Tonning Vararepresentanter: Rita Tonning (t.o.m. november 2009), Inger Lisbet Hegland Eirik Stoveland Marius Sveinung (t.o.m. februar 2008) Marianne Wallestad Rune Staal Tone Faugli Jorun Kjerkol Egil Lunde Randi Hatlem Randi Reese deltar som varamedlem i LO-sekretariatet Representantskapet Representanter: Siv Karin Kjøllmoen, Kjetil A. Ostling, Mimmi Kvisvik og Kenneth Larsen,Randi Reese deltar som varamedlem i LO-sekretariatet Vararepresentanter: Gry Tjernshaugen Gjefle, Rigmor Hogstad, Rita Tonning (t.o.m. november 2009), Inger Lisbeth Hegland og May Britt Lagesen (f.o.m november 2009) Sekretariatet Varamedlem: Randi Reese Inntektspolitisk utvalg Representant: Randi Reese LOs kultur- og fritidspolitiske utvalg Representant: Mimmi Kvisvik LOs utvalg for familie- og likestillingspolitikk Representant: Siv Karin Kjøllmoen Vararepresentant: Kjetil A. Ostling Organisasjonskomiteén Representant: Siv Karin Kjøllmoen Vararepresentant: Kjetil A. Ostling Styret i Internasjonal Faglig Solidaritet(IFS) Representant: Randi Reese Utdanningspolitisk arbeidsgruppe Representant: Kjetil A. Ostling Vararepresentant: Mimmi Kvisvik Arbeidsgruppe til lokal organisering og gjennomføring av NAV-refomen Representant: Mimmi Kvisvik Koordineringsgruppe for verving og medlemsservice Representant: Hilde Martine Hernes Vararepresentant: Rune Soma LOs Europautvalg Representant: Rune Soma LOs forum for etnisk likestilling endret navn til LOs underutvalg for etnisk likestilling pr. januar 2010 Representant: Irmelin Stødle Siv Karin Kjøllmoen (fra januar 2010) Vararepresentant: Ivar Kvadsheim, Kjersti M Flor Nilsen (fra januar 2010) LOs studentpolitiske forum Representant: Leder av FO-Studentene Vararepresentant: Hilde Martine Hernes Utvalg for LOs student- og elevmedlemskap Representant: Hilde Martine Hernes LOs sentrale ungdomsutvalg Representant: Kamilla Wilhelmsen (juni 2009 d.d) Vararepresentant: Hilde Martine Hernes (mai 2009-april 2010) Martin Skogrand (mai 2010-d.d.) Ad hoc-utvalg Rammeavtale for student- og elevmedlemskapet Representant: Hilde Martine Hernes 17

20 sak 6 Utvalg for homofile arbeidstakere - Endret navn pr til LOs homoutvalg Representant: Siv Karin Kjøllmoen Vararepresentant: Gunnar Langsø Utvalg for rekruttering av arbeidstakere med høyere utdanning Representant: Kjetil A. Ostling Vararepresentant: Siv Karin Kjøllmoen LO Kommune Arbeidsutvalget Representant: Styret Representant: Vararepresentant: Årsmøtet Representanter: Vararepresentanter: Forhandlingsutvalget Representant: Randi Reese LO Stat Arbeidsutvalget Representant: Styret Representant: Vararepresentant: Representantskapet Representanter: Randi Reese Randi Reese Siv Karin Kjøllmoen Randi Reese Siv Karin Kjøllmoen Kjetil A. Ostling Mimmi Kvisvik Petter Sortvik (1.vararepresentant) Mona Nilsen (2.vararepresentant) Tone Faugli (3.vararepresentant) Sølvi Solvang (4.vararepresentant) Randi Reese Randi Reese Siv Karin Kjøllmoen Kjetil A. Ostling Mimmi Kvisvik May Britt Lagesen Svein Woldsund Fredrik Melander Forhandlingsutvalg i forbindelse med revisjon av hovedavtalen LO Stat Spekter Representant: Mimmi Kvisvik Forhandlingsutvalg i forbindelse med revisjon av hovedavtalen, staten Representant: Siv Karin Kjøllmoen Forhandlingsutvalg i Staten Representant: Siv Karin Kjøllmoen Forhandlingsutvalg i Spekter Representant: Mimmi Kvisvik Kontrollkomiteen Representant: Ingrid Myran Streikekomiteen i LO Stat Representant: Ingrid Myran Streikekomiteen i LO Stat Spekter Representant: Tove Rydning Hovedorganisasjonen for handel og tjenester i Norge (HSH) Forhandlingsutvalget for tariffområdene HSH/ Samfo/FA i forbindelse med tariffrevisjonen 2007 Representant: Nils Karlsholm Forhandlingsutvalget for tariffområdene HSH/ Samfo/FA Representant: Kjetil A. Ostling Hovedavtaleforhandlingene LO HSH Representant: Kjetil A. Ostling Arbeidernes opplysningsforbund (AOF) Representantskapet Representant: Vararepresentant: Siv Karin Kjøllmoen Hilde Martine Hernes Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek Representantskapet Representant: Siv Karin Kjøllmoen Nordisk referansegruppe for likestilling Representant: Siv Karin Kjøllmoen Kommuneansattes Hovedsammenslutning, Oslo kommune (KAH) Arbeidsutvalget Representant: Rigmor Hogstad FO-kongress

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008 BF-landsmøtet Sakspapir til 2008 Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet 8. april 2008 Bibliotekarforbundet avholder landsmøte tirsdag 8. april 2008 kl 1000-1800 på Quality Airport Hotel, Gardermoen.

Detaljer

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden Sak 10: Økonomi Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden 1 10.1 Økonomiske prioriteringer for perioden Forslag 10.101 Forslagstiller: landsstyret Kongressen tar de prognoser og forutsetninger som

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND NSFs formål NSFs formål er flerfoldig, med samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk forankring. Samfunnspolitisk skal NSF: påvirke samfunnsforholdene til

Detaljer

Faglig politisk beretning (og regnskap)

Faglig politisk beretning (og regnskap) Faglig politisk beretning (og regnskap) Norsk Arbeidsmandsforbund Innhold Forord 3 Forbundets organer 5 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds- og landsstyremøter 11 Rundskriv 12

Detaljer

LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2. Beretning for. LO i Oslo

LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2. Beretning for. LO i Oslo LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2 Beretning for LO i Oslo 1. januar - 31. desember 2011 1 Innhold: Innledning s. 3 Lederens oppsummering av året s. 4 LO i Oslos oppbygging - organisasjonsstruktur s. 6 Styresammensetning,

Detaljer

Nyhetsbrev mars. Inneholder:

Nyhetsbrev mars. Inneholder: Inneholder: Nyhetsbrev mars Parats leder informerer Parats nestleder informerer Parats nye hovedstyre Dette skjer i 2007 Ny generalsekretær i Parat Avdelingene informerer 2007 1 Parats leder informerer

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-724-8 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober Protokoll Landsmøte 2012 Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober INNHOLD DELTAKERLISTE DIABETESFORBUNDETS LANDSMØTE 2012... 3 SAK 1 ÅPNING, herunder godkjenning av utsendingenes fullmakter... 15 a)

Detaljer

Faglig - politisk beretning og regnskap

Faglig - politisk beretning og regnskap Faglig - politisk beretning og regnskap 2006 N O R S K A R B E I D S M A N D S F O R B U N D Innhold Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds-

Detaljer

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1 FYLKESÅRSMØTE 2015 Utdanningsforbundet Møre og Romsdal Hotel Union Geiranger 6. - 8. mai 2015 Side: 1 Side: 2 Grafikk og layout: Adobe InDesign Redaktør: Bernt Bigton/ rådgiver Utdanningsforbundet Møre

Detaljer

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En samarbeidets maktperson. Landsmøte med viktige vedtak. Yrkets etiske standard er satt

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En samarbeidets maktperson. Landsmøte med viktige vedtak. Yrkets etiske standard er satt Bibliotekaren 5 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Landsmøte med viktige vedtak En samarbeidets maktperson Et lite stykke Norge Kampen om bibliotekmeldinga i Olso Yrkets etiske standard er satt Innhold

Detaljer

VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE

VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE Styret i Norske Billedkunstnere vil med dette ønske deg hjertelig velkommen som valgt delegat til det 13. ordinære Landsmøte. I år vil det til sammen være 72 delegater.

Detaljer

!"" # $% &'' %'' ( & ) * # $% +, (&'' - &'' #. 0 12 0 1#3 $4*54( ' 0 3 $4*4 & + 5+ $156 $ 72 0 85$$$$

! # $% &'' %'' ( & ) * # $% +, (&'' - &'' #. 0 12 0 1#3 $4*54( ' 0 3 $4*4 & + 5+ $156 $ 72 0 85$$$$ ! "! #$ !"" # $% &'' %'' ( & ) * # $% +, (&'' - &'' #. /0 ' & *0 %&' &())(**. 0 12 0 1#3 $4*54( ' 0 3 $4*4 & + 5+ $156 $ 72 0 85$$$$ #5$$$$ 9 )**+,-. -. -$ %% -).%%! --! /01 3 )**+,-. Oslo s fylkesstyre

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

Innhold. Tillitsvalgte - Forbundskontoret...5 - Distriktskontorer...9 - Forbundsstyret...12. EL & IT Forbundets vedtekter

Innhold. Tillitsvalgte - Forbundskontoret...5 - Distriktskontorer...9 - Forbundsstyret...12. EL & IT Forbundets vedtekter HÅNDBOK 2007 2010 INNHOLD Innhold Tillitsvalgte - Forbundskontoret....................................5 - Distriktskontorer.....................................9 - Forbundsstyret.....................................12

Detaljer

Bibliotekaren. Bibliotekarbildene i Ola Nordmanns hode. Landsstyret møttes for første gang

Bibliotekaren. Bibliotekarbildene i Ola Nordmanns hode. Landsstyret møttes for første gang Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet / 10. årgang / 2002 / NR. 1 Bibliotekarbildene i Ola Nordmanns hode Landsstyret møttes for første gang Ågot Bergers bok Mangfoldighedens biblioteker anmeldt

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Nr 10 - desember 2014. Undervisning i fengsel. side 14 15. Bokdebutant side 4 5 Elever som får være unge forskere lærer mer side 16 17

Nr 10 - desember 2014. Undervisning i fengsel. side 14 15. Bokdebutant side 4 5 Elever som får være unge forskere lærer mer side 16 17 Nr 10 - desember 2014 Undervisning i fengsel side 14 15 Bokdebutant side 4 5 Elever som får være unge forskere lærer mer side 16 17 leder I skolen 10 2014 Foto: privat Skrinlegger studieavgift 6 Ung i

Detaljer

NTL Skatt. NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Nr 3/2007

NTL Skatt. NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Nr 3/2007 NTL Skatt Nr 3/2007 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet NTL Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Opplag: 5.200 Ansv. redaktør: Stein

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Møt Elin Kristensen Verv og reis 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering

NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Møt Elin Kristensen Verv og reis 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Side 6 Møt Elin Kristensen Verv og reis Side 12 Side 14 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering Side 16 Side 19 Først ut SkL Midt-Norge side 10

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Årsmøte 2014 Norheimsund 10. 12. oktober

Årsmøte 2014 Norheimsund 10. 12. oktober Årsmøte 2014 Norheimsund 10. 12. oktober Innholdsfortegnelse 4 5 6 7 14 21 21 22 28 30 31 32 33 Velkommen Årsmøteprogram Konstituering av årsmøtet Årsmelding Regnskap Fastsettelse av kontingent Eksklusjon

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

Årsrapport 2010 Norsk Sykepleierforbund

Årsrapport 2010 Norsk Sykepleierforbund Årsrapport 2010 Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund er Norges fjerde største fagforbund med rundt 93.000 medlemmer fra hele landet. NSF har til sammen ca. 230 ansatte

Detaljer

Strid om språkkartlegging

Strid om språkkartlegging Nr 8 - oktober 2012 Strid om språkkartlegging side 8 11 1982 2012 30 år Mot lederskifte i Skolenes landsforbund side 4 6 Kvinner på tvers side 20 leder I skolen 8 2012 New Public Management (NPM) Gjørv-kommisjonens

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL-Skatt Nr 1/2007 NTL-Skatts ROS-konferanse NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten

Detaljer