Vi ønsker alle vår medlemmer et særdeles godt år for 2009, et år med usikkerhet ispedd gode håp på veien.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi ønsker alle vår medlemmer et særdeles godt år for 2009, et år med usikkerhet ispedd gode håp på veien."

Transkript

1 ETNYTTÅRMEDUSIKKERHETiVENTE Vi ønsker alle vår medlemmer et særdeles godt år for 2009,etårmedusikkerhet ispeddgodehåppåveien. Viharnettoppgjortossferdigmedetsterktårformange innenreiselivet.antallgjestedøgnøktemed2%samtidig som prisen for leverte produkter var meget gode. Selv i månedenehvor finanskrisen sattinnihøsthaddevien megetfinutviklingmedblantannet4%vekstinovember oghele75%beleggiweekendsognesten10%veksti desember. Det var på norske gjestedøgn vi så økningen, mens vi opplevde færre gjestedøgn fra utlandet(se siste side for statistikksamtvårenettsider). Mange aktører er spente på året Grunnet usikre tider,lavkronekurssomgjørdetdyrtåreiseutenlandsog lavererenteforventervienstørreinnenlandsetterspørsel heleåret. Noen av våre viktigste utenlandsmarkeder er inne i en tungtid,mendeterfortidligåsihvordandetvilslåut på bestillingene for sommersesongen. Bortfall av ferger frabådedanmark,englandogfærøyene/islandvilogsågi store utfordringer for mange for å få fylt opp mistet kapasitet.foreløpigserviikkesåmangeutslagpåstørre arrangementer og konferanser. Deler av den nasjonale yrkestrafikkenerkanskjedetsegmentetsomviførstvilse skape reaksjoner. Innbookingen for cruiseskip er rekordhøy og muligens kommer vi over passasjereriår. Etter 6 år med sammenhengende vekst og en stor usikkerhetpå hvordan finanskrisen slårut,erviberedt påat2009vilblietårmed utflating. Uansett,vistårallepåogsettervårlittilatkampanjer, markedstiltak og det gode vertskap skal sikre oss en styrketfremtidnårvieroverdeverstekneikene. BERGENBLIRBOOKBARPÅINTERNETT Ioktobergikkinvitasjonenuttilbedrifteriheleregionen om å bli med på å utvikle en online bestillingsplattform forreiselivsbedrifter. Etter en rekke informasjonsmøter har hele 41 bedrifter meldt seg på som deltakere. Dette gjelder 28 hoteller, 7 pensjonater, 2 private innkvarteringsbedrifter og 4 aktivitetsbedrifter.deførsteopplæringskursenestarter20 januar. Vi antar at vi skal få alle bedriftene lagt ut på internett i mars hvor da bookingmulighetene gjøres tilgjengeligumiddelbart. BergenReiselivslagarbeiderogsåmedålanserenye internettsidermedennypubliseringsløsningiløpetav våren.bookingpresentasjonenevilherfåensentral plassering. Turistinformasjonenskalogsåbrukesystemettilbooking avovernattingogaktiviteterfrasinetusenvisav bestillingersomgjøresoverskrankenifrescohallen.for debedriftersomikkeharegetbookingssystem,såkan ogsåløsningenbenyttessominterntbookingsystem. Formerinformasjon,lastnedinformasjonsbrosjyrensom dufinnerpåwww.visitbergen.com/medlem. ØKTFOKUSPÅNORGEi NORGESKAMPANJEN Bergen deltar i Innovasjon Norges Norgeskampanje sammenmedandredestinasjonerihordaland. Vi skal delta i en stor Direct Mail kampanje som distribueres i uke 13 som innstikk til Aftenposten og gjennom posten med opplag stk. Kampanjen følgesoppavprintoginternettaktiviteter.duvilinnenfå dagermottainvitasjontildeltagelse. Seogsåvårenettsiderforenpresentasjon. Medønskeromgod lesningogenherlig vinter! OleWarberg Reiselivsdirektør BergenBulletin medlemsinformasjonjanuar2009

2 KONGRESSAVDELINGEN SALGSREISEiTyskland2.-4.September2008 NorwayConventionBureauarrangerteisamarbeidmedsin tyskerepresentant,tfm TravelMarketingFactoryGmbH, salgsreise i Tyskland i september 2008 for norske samarbeidspartnere. På denne salgsreisen deltok Grand Hotel & Holmenkollen Park Hotel Rica, Authenticore, DestinasjonÅlesundogBergenReiselivslag. Det var lagt opp til salgsbesøk i byene Düsseldorf, Essen ogköln.totaltble14bedrifterbesøk,6bedrifteriköln, 7bedrifteriDüsseldorfog1bedriftiEssen. Det var lagt opp til en kort presentasjon av hver av de deltakende bedriftene. Bedriftene som ble besøk representerte både incentive, møtearrangører og også noenkonferansearrangører. KONGRESSEMINAR i Oslo i regi av Norway Convention Bureau 23.September2008 NorwayConventionBureauinvitertetilKongresseminarpå ThonHotelOpera23.Septembermedsosialtsamværetter seminaretpådennorskeoperaogballett. Seminaret var rettet motpersonertilknyttet et fagmiljø og som er medlem av et eller flere internasjonale organisasjoner eller nettverk. Totalt deltok ca.40personer. På seminaret deltok følgendesamarbeids- partnere;visitoslo, BergenReiselivslag, RegionStavanger,Visit Trondheim, Visit TromsøogSAS. Foredragsholdere var Janne Haaland Matlary fra Universitet i Oslo, Øyvind Lie fra Congress Conference og OlavOrheimfraNorgesForskningsråd,somalledeltasine erfaringermedåarrangerekonferanserogkongresser. WORKSHOPiLondon9.oktober NorwayConventionBureauarrangerteisamarbeidmedsitt PRbyråiEngland,MouldenMarketing,WorkshopiLondon påmeliawhitehousehotel9.oktober2008.totaltdeltok 20 norske bedrifter/organisasjoner. Fra Bergen Reiselivslag deltok Linda Vorraa og Britt Angell-Hansen. TravelPlannersofScandinaviaASdeltokogså. Totalt deltok ca. 50 kjøpere fra London området som var presentertienegenproduktmanual.detvarlagtopptil 15. minutters avtaler med totalt 25 forhåndsavtaler før lunch og 25 forhåndsavtaler etter lunch, med Norgespresentasjoniforkant.Bergenvartildelt totalt14 avtaler.underlunsjenvaralle50kjøpererepresentertog manfikkmulighettilogminglesammenmeddem. BERGENVANTenstørreinternasjonalkonferanse2013 ikonkurransemedgenovaiitalia DennorskeavdelingenavIEEE(InstituteofElectricaland Electronic Engineers), inviterte Oslo, Stavanger og Bergentilågienpresentasjonavsinedestinasjonermed henblikkpååarrangereenstørreinternasjonalkonferanse inorgei2013. Etter presentasjon ble Bergen valgt som Norges søkerby fordeninternasjonalekonferansenocean 13. Under konferansen OCEAN 09 i Quebec i Canada i september 2008, ble Bergen presentert 14. og 15. Septembersammenmedsin motkandidatgenovaiitalia. Fra Bergen Reiselivslag deltok Britt Angell-Hansenog fra den norske avd. av IEEE deltok Terje Gjengedal fra Statkraft. Etterpresentasjonenevalgtedetinternasjonale styretenstemmignorgeogbergen.dettebetyratbergen skalværevertsskapsbyfordeninternasjonalekonferansen OCEAN 13 IEEE BERGEN, som vil bli arrangert Juni2013iGrieghallen.Manforventerca.1500deltakere tilkonferansen,somogsåvilomfatteenstørreutstilling. DettebetyratdeflestehotelleneiBergenvilbliinvolvert ikonferansenmht.overnattingogmindresammenkomster underkonferansen. Det er nå opprettet en lokal gruppe innenfor det marine og maritime miljøet i Bergen som vil arbeidet med å markedsføredetteforskningsmiljøetibergeniforkantav konferansen.deninternasjonalekonferansei2009erlagt tilbremenityskland.konferansenharikketidligerevært arrangertinorge. VISNINGSTURtilBergeni september2008 Det ble i løpet av høsten gjennomført visningstur i forbindelse med oppfølgingen av Hallaien-kampanjen (www.hallaien.no).herblebeslutningstakereforkonkrete arrangementer invitert på visning og i år var DNS sin suksess forestilling Les Misérables det kulturelle høydepunktet.tilbakemeldingeneettervisningsturenehar vært svært positive og flere arrangementer er allerede bestemtlagttilbergen. Side2 BergenBulletin medlemsinformasjonjanuar2009

3 FAGMESSENEIBTM BARCELONAIDESEMBER Årets viktigste fagmesse innen forretningsreise segmentet,eibtm,(europeanincentive&businesstravel & Meetings Exhibition) gikk av stabel i Barcelona fra Desember2008. Deflesteavverdenslandsomharettilbudtilkongress,- incentive- og forretningsreisemarkedet deltok her med store utstillinger eller paviljonger. På Norge-standen var vi totalt 28 bedrifter. Fra Bergen deltok KongressavdelingenogTravelPlannersofScandinaviaAS. Messen hadde over 7000 besøkende, av disse var 2500 HostedBuyers.VioppfordrerflerefraBergenådeltapå dennemesseni2009. I tillegg fikk vi smakebiter fra forestillingen Vargtime medgunnarstaalesenogjankårehystadkvartett. CALLSENTERFORKONGRESSFORUM16.OktoberpåFirst Hotel Marin Callsenter oppfølging Hallaien.no i forkantavselgbergenibergen For 4. år på rad samlet noen av selgerkorpset på byens kongresshoteller seg til en telemarketing-kampanje. Vi brukte årets call-center til ytterligere oppfølging for å skape enda større oppmerksomhet rundt kampanjen regionalt og for å invitere kunder til aktivitets- og salgsmessen Selg Bergen 2008 og få dem til å bruke nettsidenwww.hallaien.no. Selgernegjordeenflottinnsats! STOR SUKSESS FOR SELG BERGEN I BERGEN, Grieghallen23.oktober ForåmotivereoginspirerebeslutningstakereiBergentil å ta et eget initiativ for verdiskaping ved å invitere arrangementertilbergen,arrangererbergenreiselivslagi samarbeid med næringens utøvere salgs- og aktivitetsmessenannethvertår. Årets Selg Bergen i Bergen arrangement fant sted i Grieghallen. Formålet med arrangementet er å invitere våre lokale kongresskunder til å møte byens tilbydere innen overnatting, servering, opplevelser, tjenester og underholdning. Rundt 350 deltagere fikk anledningtil å møtehele65utstillerbedrifter. DetfagligeprogrammetiårstoAsbjørnAlgrøy,adm.dir.i Business Region Bergen, Ann Margret Hauknes, prosjektleder The Tall Ships Race 2008 og Knut Jan Andersen,professorfraUniversitetetiBergenfor. SELGBERGENIOSLO26.NOVEMBER2008 Selg Bergen i Oslo eretterhvertblittet av våre viktigste arrangementer rettet mot konferansemarkedet i Osloområdet. Årets arrangement ble nok en gang godt mottatt blant våre kunder. Arrangement fant sted i Gamle Logen onsdag 26. november og samlet rundt 250 beslutningstakere, storkunder og samarbeidspartnere i Oslo og omegn. Bergenshotellene, kongress-sentre, kongressbyråer, attraksjoner,aktivitetsbyråerogtekniskeleverandørervar alle til stede for å selge Bergen. I rette Varg Veum ånd bledetogsåher Vargtime medgunnarstaalesenogjan Kåre Hylstad kvartett. Det ble det også i år servert god mat og drikke fra gode samarbeidspartnere. På vår salgsblitz" i forkant av arrangementet besøkte vi 100 kundermedengavefrabergen. Invitasjonentildettearrangementetliggervedlagt. Forytterligereinformasjonrundtvåreaktiviteterkandere kontaktekongressavdelingenpåtelefon eller TAKKFORALLEBIDRAGTILVÅREVISNINGSTURER Dethariløpetavhøstenogsåblittgjennomførtflere individuellevisningsturer.tilbakemeldingeneetter disseharogsåværtsværtpositiveogflere arrangementereralleredebestemtlagttilbergen.vi ønskeråtakkeallevåresamarbeidspartneresom velvilligstilleropp! BergenBulletin medlemsinformasjonjanuar2009 Side3

4 FERIE-OGFRITIDSAVDELINGEN RUSSLAND Workshops1.-4.september BergenReiselivslagogandrenorskereiselivsaktørerdeltok på Innovasjon Norge sine Norgesworkshoper i St. Petersburg og Moskva i begynnelsen av september. Interessen for norske reiselivsprodukter er stor, og det russiskemarkedeteristerkvekst. Etter workshopen i Moskva, ble våre kunder invitert med tilmottakelseidennorskeambassaden. SVERIGE kundearrangementmedharmonieni forbindelsemedkonsertistockholm16.oktober I samarbeid med Innovasjon Norge i Stockholm inviterte vi med oss i overkant av 20 viktige turoperatører og mediertilmottakelseogkonsertiforbindelsemedbergen Filharmoniske Orkesters konsert i Stockholm Konserthus 16.oktober. På programmet sto Bent Sørensens Exit Music, Johannes Brahms Fiolinkonsert og Igor Stravinskys Petrusjka. TobbyselgerBergentilturoperatøreriMoskva. DANMARK-WorkshopKøbenhavn18.september Bergen Reiselivslag deltok med 2 representanter på Innovasjon Norges workshop i København 18. september, ogdeltebordmedvilvite.detteeretheldagsarrangement med forhandlingsbord og forhåndsbookede avtaler (16 avtaler á 15 minutter). Her traff vi de største incoming operatørene (som har kontorer i København), danske turoperatørerogreisebyråer. JAPAN workshopitokyoioktober Årets workshop turne i Japan ble i år bare avholdt i Tokyo. Bergen hadde også i år fulle avtaleskjema med kunder. Responsen fra direkteflyene fra sommeren 2008 varmegetgodogsamtligeaktørermeldteatmanarbeidet iherdig med å kunne fly også sommeren 2009 samt øke antallflygninger. SeogsåkapittelforFlyBGO ATTA VISNINGSTUR25oktober I oktober var vi vertskap for verdenskongressen til ATTA, organisasjonen som samler turoperatører som har naturbaserteopplevelsersomtema. Sammen med aktører fra Innovasjon Norge i USA, ulike destinasjonsselskaper fra Tromsø til Bergen, Hurtigruten ogfjordnorgeasvarvivertskapfornesten170personer. De ankom Bergen lørdag ettermiddag. I tillegg til sightseeingbledetavholdtetstortarrangementpåfløien førturengikktilvideretilutendørsbaserteopplevelseri hele regionen. Arrangementet var finansiert med god hjelp fra Hordaland fylkeskommune. Se vedlegg for en bildecollage. NORWAYRUNFestivalNewYork 4.oktoberbleNorwayRunarrangertiNewYork14.årpå rad.detergeneralkonsulatetisamarbeidmednyrr(new York Road Runners) og Central Park som står bak. New York Maraton-vinner Grete Waitz er alltid tilstede. Norsk design med Moods of Norway, Kari Traa og barneklesmerketappamanfikkgodsynlighetdadedeltok som sponsorer. Sondre Lerche holdt konsert, og fikk meget positiv respons. Grete Waitz hadde følge av representanter fra Johan Olav Koss' non-profit organisasjon Right to Play, som også deltok i løpene. Statoil Hydro donerte en dollar til Right to Play for hver registrerte løper. Bergen ble profilert gjennom konkurransene. Side4 BergenBulletin medlemsinformasjonjanuar2009

5 PRESSEOGMEDIA PRESSEBESØK USA:PUBLICBROADCASTINGSYSTEMSvariseptember blantannetibergenforålageprogrammet Richard Bangs AdventureswithPurpose Norway:Questforthe VikingSpirit. Deterestimertopptil100millionerseere overheleusa. NorwegianMasters Prosjektforturoperatører På det amerikanske markedet er Bergen sammen med Fjord Tours og Fjord Norge en aktiv partner på lik linje medoslo,iprosjektetnorwegianmasters. Somendelav de ulike kampanjeaktivitetene, ble det i september arrangertbådepresse-ogvisningsturforturoperatørertil Bergen. Kulturelle opplevelser stod selvsagt øverst på programmet, bl.a med torsdagskonsert i Grieghallen og konserterpåtroldhaugen. Etutvalgavpressebesøkhøsten2008: *Tyskpressegruppe(Frankfurtområdet)-FlyBGOprosjekt *StortjapanskTV-team,90min.programfor10millioner *Div.spanske:EscarpateMagazine,EspejasogMuchoviaje *Amerikanskpresseturifm.NorwegianMastersprosjekt *ShanghaiMediaisamarbeidmedSASogSTB *2ulikerussiskeTVteam:NTV(statligTVkanal)ogTVC Kanal,dekker90millionermennesker *PolskPressegruppeiregiavflyselskapetNorwegian *GrandesReportagesfraFrankrike *ItalienskpressegruppeiregiavEksportutvalgetforfisk *NewYorkMagazineogFinancialTimes *BBCSkottland *PublicBroadcastingSystems(PBS),USA *RoughGuides *HongKongTVB *DailyMail/MailonSunday,UK *VanityFair,Italia PRESSEARBEID-verdifulleresultater Det har i løpet av året blitt gjennomført mange visningsturer. I 2008 hadde vi hatt besøk av 705 journalisterfra535ulikemedier,og615personerfra481 uliketuroperatører.flereavvisningstureneharogsåvært tilknyttetprosjektetflybgo. BergenBulletin medlemsinformasjonjanuar2009 Vigjørjournalistenesjobbenklere! Tusen takk til alle gode samarbeidspartnere som stadig vekk stiller opp som glimrende Bergensambassadører og gjør våre utallige pressebesøk så vellykkete. Uten deres innsats hadde ikke resultatene blitt de samme! Tilbakemeldingene er veldige gode på den jobben vi alle sammengjørifellesskap. Herernoenavdemangetilbakemeldingeneviharfått; Altvarhelttopp (Tyskpressetur FlyBGO) Tilbakemelding fra strålende fornøyd reiseleder fra det tyske presseagenturet: Gruppen var svært fornøyd. Men dette er jo ingen overraskelse: Været var topp, hotellet vartopp,matenvartopp,kirstenreckewegvartopp(!), Monikavardetosvosv. Pressebyrået organiserte turen på oppdrag fra Lufthansa, Innovasjon Norge i Hamburg og Bergen Reiselivslag(på vegne av FlyBGO prosjektet). Denne presseturen er et av mange elementer i den store kampanjen FlyBGO kjørte i Frankfurtområdetiseptember. Thismakeslifemucheasierforus (BBC-Skottland) Thank you for all your assistance! This makes life much easierforus Detsmukkestestediverden (Sterling) VihjalprepresentanterfraSterlingtilåfåmestmuligut avbergensoppholdetsittogfikkfølgendetilbakemelding: Tusinde tak for den fine service med"guest of honor" kortetibergen.detervirkeligensmukbyogvihavdeen fantastisk tur. Vi var ude og sejle med White Lady, oppe med Fløibanen og en tur med den lille hyggelige bus i Bergen. Min søn udtalte"mor er det her det smukkeste stediverden";o) HOLDOSSOPPDATERTPÅNYHETER Bergen News vil denne våren bli utgitt elektronisktil våre turoperatører og pressekontakter i inn- og utland. Vi ber alle våre medlemsbedrifter om å sende Vi vurderer til enhver tid hvilke nyheter som er relevantforbransje/mediaogforvårenyhetssiderpå Side5

6 CRUISEDESTINATIONBERGEN STERKVEKSTFORVENTESI2009 Som vi tidligere har beskrevet ble 2008 et særdeles godt år med passasjerer og 254 cruise anløp. Innbookingen for sesongen 2009 er på hele 264 skip. Fordimangeavdemerstoreforventesdetensterkvekst også på antall passasjerer. Dersom cruiseskipene fylles medsammebeleggsprosentsomellers,vilmanforventeat vi vil nå et antall på rekordstore passasjerer. Første ankomst i 2009 er så tidlig som i mars hvor Saga Cruises har produsert et vintercruise som skal helt nord tilalta. CruisemesseiMiami-vierder! Cruise Destination Bergen deltar også i år på verdens størstemesseforcruiseindustrienimiamiimars. FLYBGO AKTIVPÅSTOREKAMPANJER ROUTES08 -KualaLumpur,12-15OKTOBER Denstoremesseogworkshopforbeslutningstagereinnen flyselskapet,flyplasserogdestinasjonerbleiåravholdti Kuala Lumpur. Prosjektet Fly BGO var tilstede sammen med Avinor i Bergen, Oslo og Trondheim. Relasjonsbygging mot eksisterende kundegrupper og søk mot nye flyselskaper for innsalg av Flesland Bergen som innfallsport for trafikkutvikling i Hordaland og Sogn & Fjordaneerhovedformåletveddeltakelse. KAMPANJEFRANKFURT BERGENmedLufthansa I september var FlyBgo med i felles kampanje med Stavanger og Lufthansa i eget billag i Frankfurter Allgemeine og omfattende boards kampanje i sentrumav Frankfurt. I tillegg kjørte vi diverse online aktiviteter og konkurransepålufthansasweb. TotaltbudsjettforhelekampanjenvarpåNOK2,3mill. KAMPANJEUSA BERGENmedIcelandair IperiodenseptembertilfebruardeltarFlyBgoifelles kampanjemedosloogiceandairiusa.kampanjenhar fokuspånaturbaserteferieopplevelserog adventure. Kampanjeelementeneer: *Produktannonseringireisemagasiner *Onlineannonsering *4sidersDMsomdistribueressammenmeddenårlige mailingenavnorgeskatalogen,tilamericanexpressgold Card-medlemmer,tilreisebyråer&turoperatører,til kvalifisertenorgesinteresserteforbrukereogtilbrukpå messerogworkshopsiusa.sevedlegg Itilleggblirdeten egenpdf-filmailingav DM en,kampanjepå visitnorway.com/us, samtpånorway.comog icelandair.comsine nettsider. Totaltbudsjettforhele kampanjenerpånok 1,6mill. JAPAN BERGENogsåi2009 StorsatsingiØsten Direkteflyene fra Japan til Bergen som vi hadde 9 av i 2008vilogsåfortsetteiår.ForeløpigskalSASflyTokyo Bergenlørdagerfra4juli.Viventersvarpåendelandre serierinnenkorttidfrajapan. Avinor i samarbeid med Innovasjon Norge, Scandinavian Tourist Board i Østen samt partnere i Norge har sammen startetetstørrestrategiskarbeideforåtiltrekkeossflere direkte flyruter fra Østen. Det vil de neste årene investeres betydelige beløp for å oppnå direkteruter fra Japan,KinaogkanskjeogsåSør-Korea. Helsinki Bergenframai2009 Det er også positivt at Finnair starter å fly Helsinki Bergen nå fra mai. Finnair har etter hvert blitt en vesentlig stor aktør på Østen og vi ser at ruten via Helsinkivilbliensterkfeederruteforpassasjererdirekte innivårregion. TURISTINFORMASJONEN TURISTINFORMASJONENSØKERSOMMERVIKARER Normalt ansettes nye sommerhjelper hver sommer. Kjenner du noen som ønsker seg en spennende sommerjobb, så se på våre nettsider under ledige stillinger for mer informasjon, kompetanse som kreves samtogsøknadsfrister! Stillingeneerkrevendeogmorsommeietaktivtmiljø! TURISTINFORMASJONENSÅPNINGSTIDER2009 Juni,juliogaugust daglig Maiogseptember daglig Restenavåret man-lør Stengtijulenognyttår.Åpentipåsken(ikke1.påskedag) Side6 BergenBulletin medlemsinformasjonjanuar2009

7 JULETREFFIFRESCOHALLEN19desember Også i 2008 ble det arrangert juletreff for hele reiselivsnæringen i Bergen. Vi var samlet i den stemningsfulle Frescohallen, og koste oss med Julegløgg ogjulegrøtogkalendergaverogjulemusikk.tusentakktil allesombidromedspennendejulegaver. PROSJEKTLEDERHORDALAND ProsjektlederHordalandansatt begynte5januar Destinasjonsselskapene i Hordaland har i samarbeid med fylkeskommunen gått sammen om å opprette en stilling som skal bidra til å utvikle reiselivet i hele Hordaland. ProsjektledervilværeansattiBergenReiselivslag.Valgav oppgaver og rapportering vil skje i samarbeide med aktøreneihelefylket. IngunnBleieeransattogstartetallerede 5januar2009.IngunnBleieer42årog bosatt i Åsane. Hennes siste arbeidserfaringer er fra DFDS Seaways som area manager, Strønen Reklamebyrå som konsulent/prosjektleder, First Distribusjon som markedssjef og Fjord Line som konseptutvikler/produktleder. Utdannelse har hun fra HandelshøyskolenBIogNHH. Bakgrunnoginformasjonomstillingen: I mai 2008 ble Hordaland Reiseliv lagt ned. Finansielle ressurser er i ettertid besluttet å brukes på 2 måter; 1.Styrkingavdestinasjonsselskapene2.Utøveoppdragpå vegne av destinasjonsselskapene i fylket. Prosjektleder Hordaland skal arbeide på felt 2. Stillingen er finansiert medtilskuddfrahordalandfylkeskommune Gjennom reiselivssatsingen til Hordaland fylkeskommune utvikles det i samarbeid med aktørene i en egen styringsgruppeenegenreiselivsplanmedtilhørendetiltak somvilgagnefellesskapetpåenpositivmåte. ProsjektlederHordalandskalhakunnskapogerfaringtilå arbeide på selvstendig basis til å utvikle, koordinere og gjennomføre besluttede tiltak innen markedsføring, produktkoordinering og produktutvikling. Destinasjonsselskaper i Hordaland og fylkeskommunen vil ogsåbiståidenneprosessen. Vektingen av arbeidsoppgaver innen markedsføring og produktkoordineringkanvarierefra årtil årihenhold til hvilke tiltak som prioriteres innen planarbeidet av fellesskapet.eksemplerpåtiltakvilkunnevære: Markedsføring(nasjonalt): Koordinering av felles markedstiltak på det nasjonale marked: Deltaiutviklingenavhvilketiltaksomvilværedebeste/ fastsette nettverket med partnere / presentere og motivere for felles deltakelse også finansielt/ tilpasse til eksisterende strategier og merkevarebudskap / Produksjon av brosjyrer, internett, annonser / medierelasjoner og samarbeidsrelasjoner til partnere som InnovasjonNorgem.fl. Produktkoordinering/produktutvikling-fellestiltak Deltaiutviklingenavhvilketiltaksomvilværedebeste/ fastsette nettverket med partnere / presentere og motivere for felles deltakelse også finansielt. / OppgaveravoverordnetkarakterforHordalandomhandler koordineringaveksisterendetilbud,pakkingmotspesielle målgrupper på tvers av destinasjonsområdene og i felleskap finne frem til behov for nye produkt av overgripende karakter. Det er ikke snakk om lokale produktutviklingstiltak.eksemplerpåsliketiltakperidag er: Turisttavler / videreutvikle bilvandingsprosjektet / temaprosjekter innen sykling, vandring, båtliv, opplevelser, familier, reiseruter/ relasjoner til prosjektet InnovativFjordturisme/internettm.fl. Det er også sannsynlig at man vil delta i internasjonale prosjekter på disse områdene, eksempelvis gjennom EU prosjekter, samarbeidsprosjekter med andre regioner i EuropaogNordicInnovationCentre. Prosjektleder Hordaland vil praktisk være ansatt hos Bergen Reiselivslag med kontoradresse Slottsgaten 3 i Bergen. I tillegg til å benytte ressurser og kompetanse somfinneshosbergenreiselivslag,vilprosjektlederogså arbeide tett med gode relasjoner i Hardanger, på Voss, i NordhordlandogiSunnhordland. Nærmeste overordnet vil være reiselivsdirektør Ole Warberg. I utøvelse av tiltak vil Prosjektleder Hordaland rapportere til styringsgruppen for fellesprosjekter i Hordaland somogsåinkludererhordalandfylkeskommune og/ellerdepartneresomermedpåhvertenkeltprosjekt. BergenBulletin medlemsinformasjonjanuar2009 Side7

8 NYEMEDLEMMER FØLGENDEBEDRIFTERHARBLITTMEDLEMMERIBERGEN REISELIVSLAGSIDENSIST: KlosterhaugenGjestehus VaagenPub Skipperstuen OsBussAS NordicExperienceAS KulturoperatøreneAS BreogFjellDA-www.breogfjell.no BystallenGjestehus-www.bystallen.no Ønsker du å få mer informasjon om hvordan din bedrift kanblimedlem takontaktmedlindavorraa,tlf.5555 HOTELLSTATISTIKK Utviklinggjestedøgn2008 Måned Gjestedøgn Beleggsprosent 2008 Endringift. 2007Antall/% Januar ,3 6849/10,0 Februar ,5 8804/11,2 Mars , /-13,8 April , /22,6 Mai ,1 2399/1,9 Juni ,7-867/-0,6 Juli ,7-748/-0,4 August ,8-5478/-3,0 September ,5-1313/-1,0 Oktober ,0-150/-0,1 November ,4 4122/3,8 Desember ,6 6026/9,8 Total , /1,9 Utviklingengjestedøgnpernasjonalitet: Nasjon Endringi% Norge ,6 Storbritannia ,2 Tyskland ,5 USA ,0 Spania ,9 Europaellers ,5 Japan ,1 Frankrike ,2 Italia ,8 Danmark ,8 Øvrigeland ,7 Utlandtotalt ,0 Totalt ,9 ANDRENYHETER InnovasjonNorgeinviterertilkurs29januar: Kurs i pakking, salg og distribusjon- 29. januar Pakking,salgogdistribusjoneretkursmedmålsettingå gjøre deg i stand til å sette sammen attraktive produktpakker,oppnåresultatisalgsarbeidetogbidratil et bredere og mer kostnadseffektiv distribusjon av reiselivsproduktet. Kurset er rettet mot ledere og mellomledereismåogmellomstorereiselivsbedrifter. Kurset kan meget vel anbefales vi har vært der! Tema: Hva blir etterspurt kommende sesong, reiselivets verdikjede,nettoprising,relasjonssalg,salgskampanjer, dynamisk pakketering, attraktive produktpakker, distribusjonskostnader,turproduksjonogpakkereiseloven. Kurset blir holdt av den kjente motivator Børre Berglund som har arbeidd med salg, distribusjon, markedsføring og omdømmebygging av norske reiselivsprodukt i 20 år. I tillegg deltar Svein Askekjær, (tidligere ViaTours og Prisma nå SAS), og som har svært god erfaring på pakketeringogturoperasjon. Sted:Hardingasete,Tørvikbygd(Hardingaseteligg5km forbitørvikbygdmotstrandebarm.www.hardingasete.no Tid: Torsdag 29. januar 2009 Klokken Pris:Kr500-bindendepåmelding. Påmelding: Send e-post til Dagfinn Alstadsæter: HOLDAVDATOENE: ÅrsmøteBergenReiselivslag2009:Onsdag29.April ReiselivskonferanseforHordaland,1og2april VEDLEGGTILDENNEUTGAVEN: InvitasjonSelgBergeniOslo2008 Billedkollasjfradiversearrangementer2008 DirectMailkampanjeiUSAmedFlyBGO BERGENBULLETINermedlemsinformasjon frabergenreiselivslagsomutgisca.6gangerperår. Bergen Bulletin distribueres til samtlige medlemsbedrifter, presse, leverandører og andre samarbeidspartnere. Både denne og tidligere utgaver kan lastes nedfravårenettsider:www.visitbergen.com/medlem Side8 BergenBulletin medlemsinformasjonjanuar2009

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge Større optimisme enn på flere år. Kan nedgangen fra utlandet snu i sommer? Ved inngangen til sommersesongen

Detaljer

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene S T A T U S & V E I E N V I D E R E Dag Jarle Aksnes,

Detaljer

Ole Warberg Reiselivsdirektør

Ole Warberg Reiselivsdirektør TIDENESOPPLEVELSESSOMMER Bergen har år for år blitt mer og mer spennende innen opplevelsessegmentet. Ikke bare om sommeren, men gjennom hele året. Det er en styrke for reiselivet i regionenat Kultur-ogOpplevelsesbyen

Detaljer

Norges Turistbarometer

Norges Turistbarometer Norges Turistbarometer Vintersesongen 2015 Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Større optimisme enn på lenge. Med sommerrusen inn i vintersesongen.

Detaljer

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Sommersesongen 2015 Margrethe Helgebostad Større optimisme enn på lenge Med lav kronekurs og fjorårets gode sommersesong

Detaljer

Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Margrethe Helgebostad 1 Optimisme inn i sommersesongen Med tre gode sommersesonger på rad, er norsk reiselivsnæring og utenlandske

Detaljer

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Margrethe Helgebostad www.innovasjonnorge.no Optimismen fortsetter inn i sommersesongen Med to gode sommersesonger på rad,

Detaljer

Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren

Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren www.regionstavanger.com og hva sier de om oss? - Per august 2011: +36,1% besøk (311669-2011) (228995-2010). Besøk per dag 1262 mot 919 i fjor - 13,5 % direkte trafikk, 33% henvisningsnettsteder, 53,5%

Detaljer

www.visitbergen.com 1

www.visitbergen.com 1 UTSYNMOTVÅGEN Meddeførste6månederav2011bakoss,erdet grunnlag for å si at reiselivet i Bergensregionen kan nå nye gode tall i forhold til volum. Tallene per april viser akkumulert en vekst på 5% i antall

Detaljer

Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge. Vintersesongen 2017 Margrethe Helgebostad

Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge. Vintersesongen 2017 Margrethe Helgebostad Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Vintersesongen 2017 Margrethe Helgebostad 1 Innovasjon Norges prognoser er klartale; Med to gode vintersesonger

Detaljer

Markedsplan Ferie & Fritid 2011

Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Kortversjon av markedsplan, dvs uten generell markedsinformasjon på hvert marked 01.11.2110 1 Situasjonsbeskrivelse: Haugesund har

Detaljer

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen Trøndelag Reiseliv as Reiselivssjef May Britt Hansen Oppdrag fra reiselivsstrategien I 2020 skape større % vis vekst hos reiselivsnæringa enn resten av landet. Målt i gjestedøgn og omsetning Forretningsidé:

Detaljer

Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland

Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland Bergen, 2. april 2009 Produktsjef Åse Marie Evjen 1 Fjord Norges internasjonale markedsarbeid Noen utviklingstrekk (statistikk) Markedsprioriteringer Investeringene

Detaljer

NME i 2014 Noe for enhver?

NME i 2014 Noe for enhver? NME i 2014 Noe for enhver? Diverse 2014 Vi har flyttet til Rådhusgata 25, 1 etasje hos Rederi Forbundet. Vi jobber med å ansette en erstatter for Syver. Vi har inngått samarbeid med NCE Maritime. Vi ønsker

Detaljer

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010 Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge Helgelandskonferansen 2010 Geir Solheim, regiondirektør NHO Reiseliv Nord-Norge styremedlem NordNorsk Reiseliv AS Mo i Rana 18. februar 2010 .. Den

Detaljer

NORWEGIAN TRAVEL WORKSHOP

NORWEGIAN TRAVEL WORKSHOP NORWEGIAN TRAVEL WORKSHOP Kari Anne Schwach Prosjektleder Hvorfor arrangers NTW? Norwegian Travel Workshop (NTW) skal legge til rette for møter mellom norske og utenlandske reiselivsaktører og regnes som

Detaljer

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Det har vært en hektisk høst og snart er det tid for alle og enhver for å feire jul sammen med familie og venner. Vi ønsker dere alle en riktig god førjulstid

Detaljer

Møte- og Eventbørsen, Konferanse og Reiselivets Oscarsutdeling -HSMAI Prisene. Torsdag 29. januar 2015

Møte- og Eventbørsen, Konferanse og Reiselivets Oscarsutdeling -HSMAI Prisene. Torsdag 29. januar 2015 Møte- og Eventbørsen, Konferanse og Reiselivets Oscarsutdeling -HSMAI Prisene Torsdag 29. januar 2015 Møte- og Eventbørsen Dagtid Norges nye og samlende møteplass og arena for både evententusiaster, kjøpere

Detaljer

Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong

Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin Presseseminar 05.06.2014 Foto: Johan Wildhagen, C H, Anders Gjengedal, www.visitnorway.com Agenda 1. Tilbakeblikk på 2013

Detaljer

Vandreprosjektet 2013

Vandreprosjektet 2013 Vandreprosjektet 2013 Innovasjon Norge inviterer din bedrift til deltakelse i vårt internasjonale vandreprosjekt for 2013. Vi opplever en vekst i etterspørselen av aktivitetsferier i Europa, og vandring

Detaljer

Bruk av IT løsninger

Bruk av IT løsninger Bruk av IT løsninger Kartlegging av interne forutsetninger En kartlegging har som hensikt å forberede bedrifter i reiselivet på framtidige arbeidsoppgaver i forbindelse med elektronisk forretningsdrift.

Detaljer

Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold. Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet

Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold. Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet Mange står bak! Utvidet styringsgruppe: LEDER: Øyvind Hagen, Quality Hotel Tønsberg Hotell/overnatting/konferanse

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland DN 25.11.2013 Dette er ikke en tilfeldig historie. 3 Samarbeid og penger over tid til markedsføring Finnmark Reiseliv, Rica Hotels og Innovasjon Norge

Detaljer

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger. - Kulturbyen Bergen, 24. april 2012 Ole Warberg, reiselivsdirektør Bergen Reiselivslag Bergen Reiselivslag er Bergen

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

NCE Tourism Fjord Norway

NCE Tourism Fjord Norway NCE Tourism Fjord Norway Seminar om reiselivsforskning 27. januar 2010 Ivar Petter Grøtte, Vestlandsforsking Truls Engstrøm, Univ. i Stavanger Medlemmer av styringsgruppen Visjon og hovedmål VISJON NCE

Detaljer

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til Markedssamarbeidet for Østlandsregionen 2011, datert Utrykte vedlegg: - Hamar,

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til Markedssamarbeidet for Østlandsregionen 2011, datert Utrykte vedlegg: - Hamar, Saknr. 12/2076-1 Ark.nr. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim MARKEDSSAMARBEID ØSTLANDET 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at

Detaljer

Halvårsrapport SE 2013

Halvårsrapport SE 2013 Halvårsrapport SE 2013 Sverige Interessen for Norge er meget høy. Kunden er interessert i å se prissatte programforslag, da prisbildet er en generell bekymring. Kunden har behov for å bli kjent med produktet

Detaljer

SIT TROMSØ-REGION RIS HUDSON ISELIVSSJEF

SIT TROMSØ-REGION RIS HUDSON ISELIVSSJEF SIT TROMSØ-REGION RIS HUDSON ISELIVSSJEF M MEG MILIE BAKGRUNN 10 år Regional direktør - Hotelldrift Utvikling av konsepter Markedsføring Kvalitet levering «Small details, big difference» 5 år Forretningseiendom

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

Nasjonal plan for utvikling av flyruter og trafikk til Norge. Stein Ove Rolland Tromsø

Nasjonal plan for utvikling av flyruter og trafikk til Norge. Stein Ove Rolland Tromsø Nasjonal plan for utvikling av flyruter og trafikk til Norge Stein Ove Rolland Tromsø 10.05.2017 Men først: Hva er det vi egentlig holder på med? Så langt 6,33 millioner visninger fra Google AdWords og

Detaljer

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv?

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Per-Arne Tuftin 9. September 2009 Foto: Nils-Erik Bjørholt / Innovasjon Norge Agenda 1. Sommeren

Detaljer

Pakking og distribusjon av reiselivsprodukt. v/ Åge Bremer IN Hordaland

Pakking og distribusjon av reiselivsprodukt. v/ Åge Bremer IN Hordaland Pakking og distribusjon av reiselivsprodukt v/ Åge Bremer IN Hordaland Agenda 1. Kort status for reiseliv i Norge 2. Innovasjon Norge og reiseliv 3. Pakking og distribusjon Kort om Reiseliv i Norge 3 Nøkkeltall

Detaljer

Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09

Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09 Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09 Hovudpunkt Kvifor satsar RS&N på vandring? Produktarbeid Markedsføring Merkevara Skåla Norwegian Centre of Expertise Oslo via

Detaljer

Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv januar til mars 2016

Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv januar til mars 2016 TRONDHEIM, mars 2016 Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv januar til mars 2016 Incoming Prosjekt Trøndelag Reiseliv er en aktiv partner i «Incomingprosjektet» og Petra leder styringsgruppen. Nettverket

Detaljer

«VISIT ARCTIC EUROPE» SAMARBEID PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD. Tromsø 13.04.2015 Hilde Bjørkli

«VISIT ARCTIC EUROPE» SAMARBEID PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD. Tromsø 13.04.2015 Hilde Bjørkli «VISIT ARCTIC EUROPE» SAMARBEID PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD Tromsø 13.04.2015 Hilde Bjørkli Kjernen i prosjektet 24.09.2015 Side 2 Benchmarking Nord-Europa sommer Nord-Finland Nord-Sverige Island Canada

Detaljer

Østfoldopplevelser for cruisebesøkende

Østfoldopplevelser for cruisebesøkende Østfoldopplevelser for cruisebesøkende Cruise Port Fredrikstad 2014-16 Gateway to the Oslo-ord Temamøte 29. april 2014 Roald Amundsens Minne, Torp Østfoldopplevelser for cruisebesøkende Velkommen Maya

Detaljer

Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise

Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise Innovasjon Norges 4 arbeidsområder for cruise: Utvikling av salgbare opplevelser på land tilpasset cruiseturister og andre som besøker

Detaljer

Region Stavanger BA. Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren

Region Stavanger BA. Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren Region Stavanger BA Marketing synlighet kunnskap - reiselyst Salg, pakking og booking Synlighet - reisegrunner - tilgjengeliggjøring Vertskap TI visningsturer - mottakelser Posisjon og allianser lokalt/regionalt

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

Norway The leading nature-based cruise destination in Europe. Wenche Nygård Eeg Cruise Norway

Norway The leading nature-based cruise destination in Europe. Wenche Nygård Eeg Cruise Norway Norway The leading nature-based cruise destination in Europe Wenche Nygård Eeg Cruise Norway Cruise Norway AS Markedsorgan og medlemsorganisasjon for havner, destinasjonsselskap og leverandører til cruisenæringen

Detaljer

Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte

Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte Saknr. 16/11701-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Profesjonalisering er viktig for å øke verdiskapingen i opplevelsesnæringen.

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012

Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012 Sammendrag: Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI rapport 1295/2013 Forfatter(e): Eivind Farstad, Petter Dybedal og Iratxe Landa Mata

Detaljer

TUMLARE CORPORATE PRESENTATION Ingunn Sakshaug Destination Manager Norway

TUMLARE CORPORATE PRESENTATION Ingunn Sakshaug Destination Manager Norway TUMLARE CORPORATE PRESENTATION Ingunn Sakshaug Destination Manager Norway Tumlares bånd til Hardanger I 2011 utnevnte H. M. Kongen Fujio Ota til Ridder første klasse for fortjenestefullt virke for fremme

Detaljer

Som perler på en snor GRØNT REISELIV gårds- og bygdeturisme i Troms 14. januar 2016

Som perler på en snor GRØNT REISELIV gårds- og bygdeturisme i Troms 14. januar 2016 Som perler på en snor GRØNT REISELIV gårds- og bygdeturisme i Troms 14. januar 2016 Britt Elton, gründer Norske Bygdeopplevelser AS Sykkel Ski fotturer + kultur Min bakgrunn Utenlandsopphold 1969/70 Ligningssekretær

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hardanger Sommersesongen 2006 Perspektiver Samlet kommersielt overnattingsmarked opp 4,9 prosent Vekst både på innenlandsmarkedet og på utenlandsmarkedet Hardanger tapte likevel markedsandeler

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Q1 Bedriftens navn (frivillig):

Q1 Bedriftens navn (frivillig): Q1 Bedriftens navn (frivillig): Besvart: 24 Hoppet over: 12 1 / 32 Q2 Hvilke type bedrift representerer du (flere valg mulig)? Besvart: 36 Hoppet over: 0 1. Overnatting Aktivitet / attraksjon /... Bar

Detaljer

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Margrethe Helgebostad 1 Innhold 1. Reiselivsåret 2015 2. Økte interesse for Norge som ferieland 3. Sommersesongen 2015, Turistundersøkelsen 4. Prognose

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Kristian B. Jørgensen Administrerende direktør Fjord Norge AS Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Fjord Norge AS hvem er vi? NCE Tourism - Fjord Norway Hva

Detaljer

Liten folder som presenterer alle bedriftene (en handout som alle bruker)" " Alle anbefaler hverandre til kunder som er på besøk (gjennom sesongen) "

Liten folder som presenterer alle bedriftene (en handout som alle bruker)  Alle anbefaler hverandre til kunder som er på besøk (gjennom sesongen) GÅSEHUDFOLDER 09 ANBEFALE HVERANDRE?! Liten folder som presenterer alle bedriftene (en handout som alle bruker) Alle anbefaler hverandre til kunder som er på besøk (gjennom sesongen) Kan legges på et kart

Detaljer

VEDRØRENDE SØKNAD OM RUP MIDLER REISELIV FRA HORDALAND FYLKESKOMMUNE TIL PROSJEKTET ATWS WORKSHOP OG VISNINGSTUR

VEDRØRENDE SØKNAD OM RUP MIDLER REISELIV FRA HORDALAND FYLKESKOMMUNE TIL PROSJEKTET ATWS WORKSHOP OG VISNINGSTUR Hordaland Fylkeskommune Arbeidslag Reiseliv Postboks 7900 5020 Bergen Attn Karen Loise Nybø / Kjartan Pettersen Kulturbyen Bergen, 15 juni 2008 VEDRØRENDE SØKNAD OM RUP MIDLER REISELIV FRA HORDALAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Evaluering av Innovasjon Norges fiskeprosjekt 2012

Evaluering av Innovasjon Norges fiskeprosjekt 2012 Evaluering av Innovasjon Norges fiskeprosjekt 2012 Generell informasjon: Respondenter: 15 Tidsrom: 2012-kampanjen Bakgrunn: Gi oss nødvendige tilbakemeldinger om effekten av å delta i vår fiskekampanje

Detaljer

Trondheim Cruise Network Mid Norway SA BESKRIVELSE AV FORMÅL OG ORGANISERING

Trondheim Cruise Network Mid Norway SA BESKRIVELSE AV FORMÅL OG ORGANISERING Trondheim Cruise Network Mid Norway SA BESKRIVELSE AV FORMÅL OG ORGANISERING INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 INNLEDNING... 2 1.1 AKTØRER I CRUISE- OG HURTIGRUTETRAFIKKEN... 3 2 MÅL... 4

Detaljer

HSMAI foreløpige årskalender

HSMAI foreløpige årskalender Aktivitetsplan 2015 HSMAI foreløpige årskalender Dato Tema 07.01.15 HSMAI Europe Resort Marketing Roundtable Conference (By invitation only), Oslo 08.01.15 Kundearrangement - arrangement for innkjøpere

Detaljer

Honne Hotell og Konferansesenter. Skogbrukets Kursinstitutt

Honne Hotell og Konferansesenter. Skogbrukets Kursinstitutt Honne Hotell og Konferansesenter Skogbrukets Kursinstitutt Reiselivs- og opplevelsesnæringene verdens største og raskest voksende næring Konkurranseutsatt Norge et lite land Norske og utenlandske turister

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2010

Gjesteundersøkelsen 2010 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2010 TØI-rapport 1135/2011 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng og Iratxe Landa Mata Oslo 2011, 66 sider Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge I 2010 kom

Detaljer

Aasa Gjestvang Fungerende fylkesrådsleder

Aasa Gjestvang Fungerende fylkesrådsleder Saknr. 4703/08 Ark.nr. 223 N00. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim SØKNAD OM TILSKUDD TIL ØSTLANDSPROSJEKTET/OSL 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute

KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute Kontor i Trondheim 3 personer engasjert. 1 heltid, 1-80% stilling, 1 - web-redaktør. 7 kommuner Weben ble lansert 5.mai 2014 Prosjekt KKK Ca.

Detaljer

Nyhetsbrev fra Cruise Norway

Nyhetsbrev fra Cruise Norway Nyhetsbrev fra Cruise Norway NR. 5 2011 7 NOVEMBER 2011 Cruise Norways nyhetsbrev nr 5 inneholder følgende: Viktige aktiviteter 2012 Nytt fra Cruise Norway : - Cruisesesongen 2011 - European Cruise Council

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2002

Gjesteundersøkelsen 2002 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2002, 51 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2002 Gjesteundersøkelsen 2002 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er bosatt utenfor

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. 223 N00 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson MARKEDSSAMARBEIDET FOR ØSTLANDSREGIONEN 2012

Saknr. 12/ Ark.nr. 223 N00 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson MARKEDSSAMARBEIDET FOR ØSTLANDSREGIONEN 2012 Saknr. 12/2076-8 Ark.nr. 223 N00 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Markedssamarbeidet

Detaljer

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring?

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009 Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Hvorfor satser vi på aktive ferier? Sterk økning i aktivitetsferier i alle våre Europeiske markeder

Detaljer

Kristian B. Jørgensen Adm. direktør

Kristian B. Jørgensen Adm. direktør Kristian B. Jørgensen Adm. direktør Fra stebarn til gullgutt! Hvordan skal reiselivet bli Vestlandets viktigste fremtidsnæring? 2 VI SKAL VISE VERDEN FJORDENE! FJORDENE Norges viktigste og mest kjente

Detaljer

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS 2 HVORFOR EFFEKTIVISERE? 3 39 % av tiden brukes operativt 4 43 % av

Detaljer

Fiskeprosjekt Russland 2015. Olga Philippenko

Fiskeprosjekt Russland 2015. Olga Philippenko Fiskeprosjekt Russland 2015 Olga Philippenko Innhold Reiseliv i Russland Fiske (målgrupper, trender) Eksempler på markedstiltak Bedriftsnettverk Fiske prosjekt i Russland 2 Reiseliv Russland Nedgang i

Detaljer

Reiselivsorganiseringen i Hordaland

Reiselivsorganiseringen i Hordaland Kortversjonen av hovedrapporten Reiselivsorganiseringen i Hordaland Analyse av dagens forretningsmodeller og forslag til ny destinasjonsstruktur www.kaizen.no Forord Med utgangspunkt i den forrige regjeringens

Detaljer

OPPSTARTSMØTE. Sørkjosen, Georg Sichelschmidt

OPPSTARTSMØTE. Sørkjosen, Georg Sichelschmidt OPPSTARTSMØTE Sørkjosen, 15.02.2017 Georg Sichelschmidt AGENDA 11.00 Velkommen til oppstartsmøte v/ Georg Sichelschmidt - Visit Lyngenfjord 11.15 Presentasjon av Kronebutikken og samarbeidsprosjekt «Rundt

Detaljer

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiselivs formål og visjon Helgeland Reiselivs formål: Helgeland Reiseliv skal utvikle og markedsføre Helgeland som et foretrukket reisemål, og

Detaljer

MEDLEMS INFO. Jobber du med utenlandske turoperatører? Lurer du på hva som kreves?

MEDLEMS INFO. Jobber du med utenlandske turoperatører? Lurer du på hva som kreves? MEDLEMS INFO Årgang 13, nummer 3 Gjøvik, juni2012 Sommerpatruljebil side 2 Nye medlemmer side 3 Fiskelykke side 4 Jobber du med utenlandske turoperatører? Lurer du på hva som kreves? Siden mars har Claudia

Detaljer

Lister Reiseliv sa. Et destinasjonsselskap for Flekkefjord Farsund Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal. Stiftet november 2009

Lister Reiseliv sa. Et destinasjonsselskap for Flekkefjord Farsund Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal. Stiftet november 2009 Lister Reiseliv sa Et destinasjonsselskap for Flekkefjord Farsund Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal Stiftet november 2009 SA Flekkefjord Farsund - Hægebostad Kvinesdal Lyngdal - Sirdal Strategisk næringsplan

Detaljer

Internasjonal bransjebearbeidelse

Internasjonal bransjebearbeidelse Innovasjon Norge Rapport Internasjonal bransjebearbeidelse 1 Bransjebearbeidelse Slik selger vi Norge Resultater 25 Slik Knut Aage Dahl Tina Stafrèn posisjonerer vi Norge i utlandet Innovasjon Norge jobber

Detaljer

Gjennomføring av presseturer i regi av Innovasjon Norge

Gjennomføring av presseturer i regi av Innovasjon Norge Gjennomføring av presseturer i regi av Innovasjon Norge Pressearbeid er en viktig del av Innovasjon Norgesmarkedsarbeid. Gode artikler og TV-programmer gir en fantastisk eksponering til en brøkdel av kostnadene

Detaljer

DESTINASJON ÅLESUND & SUNNMØRE BENTE SAXON PRESS RELATIONS & MARKETING MANAGER CRUISE

DESTINASJON ÅLESUND & SUNNMØRE BENTE SAXON PRESS RELATIONS & MARKETING MANAGER CRUISE DESTINASJON ÅLESUND & SUNNMØRE BENTE SAXON PRESS RELATIONS & MARKETING MANAGER CRUISE ÅLESUND CRUISEHAVN I 2001 hadde vi over mange år opparbeidet oss: Godt mottakerapparat Dyktige guider God buss-standard

Detaljer

Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg

Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg Oss; 40 ansatte / 24 årsverk / 101,5 mill. omsetning / FF + MICE / Utenriksdepartementets

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2005

Gjesteundersøkelsen 2005 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2005 Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland Oslo 2005, 54 sider Gjesteundersøkelsen 2005 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY SEMINAR BOOKING OG SALG 10. DESEMBER 2013 DEMO: BOOKNORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY SEMINAR BOOKING OG SALG 10. DESEMBER 2013 DEMO: BOOKNORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY SEMINAR BOOKING OG SALG 10. DESEMBER 2013 DEMO: BOOKNORWAY 1 BookNorway adm. dir. Roy Jacobsen, BookNorway BookNorway er planlagt å være butikken for ALT Norsk reiseliv kan by

Detaljer

MEDLEMS INFO. Ny turistbrosjyre i produksjon nå. Det er fortsatt noen plasser ledig om du ønsker å være med. Send mail til mette@visithr.

MEDLEMS INFO. Ny turistbrosjyre i produksjon nå. Det er fortsatt noen plasser ledig om du ønsker å være med. Send mail til mette@visithr. MEDLEMS INFO Årgang 16 nummer 5 Oktober 2015 VisitOsloRegion Et nytt landsdelsselskap Side 2 Nytt medlem Side 3 Nyt fra Fiskelykkeprosjektet Side 5 Ny turistbrosjyre i produksjon nå Jobben med å lage turistbrosjyren

Detaljer

PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD

PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD Vinterkampanjen 2015/2016 Kampanjetiltak «VISIT ARCTIC EUROPE» SAMARBEID PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD Tromsø 13.04.2015 Hilde Bjørkli Kort oppsumert Markedene som har en nordlyskampanje i år: UK, Tyskland,

Detaljer

Stiftelsen Midnight Sun Marathon

Stiftelsen Midnight Sun Marathon Stiftelsen Midnight Sun Marathon Nils I. Hætta Daglig leder Stiftelsen Midnight Sun Marathon Stiftelsens formål Å arrangere sports-, idretts- og kultur arrangement Tromsø og landsdelen blir et attraktivt

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Sandra Diana Bratland European Cruice Service Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Sandra Diana Bratland Director Shore Excursions European Cruise Service frem

Detaljer

Vandreprosjektet 2015

Vandreprosjektet 2015 Vandreprosjektet 2015 Innovasjon Norge inviterer din bedrift til deltakelse i vårt internasjonale vandreprosjekt for 2015. Etterspørselen av aktivitetsbaserte og bærekraftige ferieformer vokser stadig

Detaljer

TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER?

TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER? TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER? Tradisjonelt har vi i reiselivet vært veldig opptatt av en ting. 2 3 GEOGRAFI VI ER OPPTATT AV Å FÅ KUNDENE TIL Å DRØMME OM STEDET VÅRT Vi har brukt mye energi

Detaljer

Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv september til desember 2015

Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv september til desember 2015 TRONDHEIM, januar 2016 Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv september til desember 2015 Kick off Innovasjon Norge Nord- og Sør-Trøndelag og Trøndelag Reiseliv AS inviterte reiselivsaktører i Trøndelag

Detaljer

Nordnorsk Opplevelseskonferanse

Nordnorsk Opplevelseskonferanse Nordnorsk Opplevelseskonferanse Arne Trengereid, adm direktør 1. november 2011 Sesongutvikling i Nord Krav om sesongforlengelse Viktige utviklingstrekk Status Vinter / Sommer NNRs ambisjoner Markedsmuligheter

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2001

Gjesteundersøkelsen 2001 TØI rapport 541/2001 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2001, 54 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2001 Gjesteundersøkelsen 2001 er tilnærmet heldekkende når det gjelder utlendingers reiser i

Detaljer

Evaluering OTC 2014. Utdrag fra Quesback gjennomført kort tid etter delegasjonsreisen

Evaluering OTC 2014. Utdrag fra Quesback gjennomført kort tid etter delegasjonsreisen Evaluering OTC 2014 Utdrag fra Quesback gjennomført kort tid etter delegasjonsreisen 2. Hva var din målsetting med å delta på OTC? Svar 1. Bli kjent med og møte andre deltakarar frå GreaterStavanger 2.

Detaljer

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com Bjørnar Bjørhusdal Statistikk 211 www.fjordnorway.com Innholdsfortegnelse Markedsutvikling per marked fra 21 til 211... 1 Fjord Norge og Norge i alt... 1 Markedsutvikling per marked for fylkene i Fjord

Detaljer

Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder

Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder Saknr. 4703/08 Ark.nr. 223 N00. Saksbehandler: Ingrid Lundvall TILSKUDD TIL MARKEDSSAMARBEID FOR ØSTLANDSREGIONEN Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

NYHETSBREV. Trondheim Cruise Network Mid-Norway

NYHETSBREV. Trondheim Cruise Network Mid-Norway NYHETSBREV Trondheim Cruise Network Mid-Norway Cruisesesongen 2011 Den 9.mai la det første cruiseskipet til kai i Trondheim. I løpet av cruisesesongen skal Trondheim få besøk av 40 anløp med makskapasitet

Detaljer

Bakgrunn: Kommunale avtaler - HR. Status vår 2010. Forslag til kortsiktig løsning 2010. Det har blitt besluttet ulike vedtak i de ulike kommunene.

Bakgrunn: Kommunale avtaler - HR. Status vår 2010. Forslag til kortsiktig løsning 2010. Det har blitt besluttet ulike vedtak i de ulike kommunene. Bakgrunn: Kommunale avtaler - HR Hallingdal Reiseliv var i gode og interessante møter med kommunene høsten 2009, der vi søkte om støtte til det regionale reiselivssamarbeidet id gjennom Hallingdal l Reiseliv.

Detaljer

Ekstern hjelp til møter og arrangementer en kostnadseffektiv måte å løfte arrangementet noen ekstra hakk. Øivind R. Lie Congress-Conference AS

Ekstern hjelp til møter og arrangementer en kostnadseffektiv måte å løfte arrangementet noen ekstra hakk. Øivind R. Lie Congress-Conference AS Ekstern hjelp til møter og arrangementer en kostnadseffektiv måte å løfte arrangementet noen ekstra hakk. Øivind R. Lie Congress-Conference AS Om meg og om oss Arrangementer i din organisasjon Hva gjør

Detaljer

Reisebrev fra turen til St. Petersburg

Reisebrev fra turen til St. Petersburg Reisebrev fra turen til St. Petersburg 1.- 9.september 2011 Avreise torsdag 1. september kl 17 30 fra Trondheim S med 22 opplagte og spente deltagere. Har første overnatting i Østersund. Drar tidlig fredag

Detaljer

Årsrapport 2015. Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur

Årsrapport 2015. Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur Årsrapport 2015 Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur Innhold Gjennomførte aktiviteter Styringsgruppe Pressearbeid Andre nyheter I tråd med prosjektets overordnede mål: «Øke regionens motivasjon

Detaljer

Bygdeturisme og lokalmat HANENs prosjekt i Buskerud

Bygdeturisme og lokalmat HANENs prosjekt i Buskerud Reiselivskonferansen Fortsatt først mot fremtiden? Geilo 18.01.17 Bygdeturisme og lokalmat HANENs prosjekt i Buskerud 2012-2016 Ole Jonny Trangsrud HANEN HANEN næringsorganisasjonen for bygdeturisme, gardsmat

Detaljer

MEDLEMS INFO. Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni. Du finner mer info i invitasjonen som ble sendt ut 8.4. Nye nettsider Side 3

MEDLEMS INFO. Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni. Du finner mer info i invitasjonen som ble sendt ut 8.4. Nye nettsider Side 3 MEDLEMS INFO Årgang 16 nummer 2 April 2015 Deltagelse på messer Side 2 Nye nettsider Side 3 Nye medlemmer Side 5 Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni Vi vil minner om invitasjonen til vertskapskurs

Detaljer