Vi ønsker alle vår medlemmer et særdeles godt år for 2009, et år med usikkerhet ispedd gode håp på veien.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi ønsker alle vår medlemmer et særdeles godt år for 2009, et år med usikkerhet ispedd gode håp på veien."

Transkript

1 ETNYTTÅRMEDUSIKKERHETiVENTE Vi ønsker alle vår medlemmer et særdeles godt år for 2009,etårmedusikkerhet ispeddgodehåppåveien. Viharnettoppgjortossferdigmedetsterktårformange innenreiselivet.antallgjestedøgnøktemed2%samtidig som prisen for leverte produkter var meget gode. Selv i månedenehvor finanskrisen sattinnihøsthaddevien megetfinutviklingmedblantannet4%vekstinovember oghele75%beleggiweekendsognesten10%veksti desember. Det var på norske gjestedøgn vi så økningen, mens vi opplevde færre gjestedøgn fra utlandet(se siste side for statistikksamtvårenettsider). Mange aktører er spente på året Grunnet usikre tider,lavkronekurssomgjørdetdyrtåreiseutenlandsog lavererenteforventervienstørreinnenlandsetterspørsel heleåret. Noen av våre viktigste utenlandsmarkeder er inne i en tungtid,mendeterfortidligåsihvordandetvilslåut på bestillingene for sommersesongen. Bortfall av ferger frabådedanmark,englandogfærøyene/islandvilogsågi store utfordringer for mange for å få fylt opp mistet kapasitet.foreløpigserviikkesåmangeutslagpåstørre arrangementer og konferanser. Deler av den nasjonale yrkestrafikkenerkanskjedetsegmentetsomviførstvilse skape reaksjoner. Innbookingen for cruiseskip er rekordhøy og muligens kommer vi over passasjereriår. Etter 6 år med sammenhengende vekst og en stor usikkerhetpå hvordan finanskrisen slårut,erviberedt påat2009vilblietårmed utflating. Uansett,vistårallepåogsettervårlittilatkampanjer, markedstiltak og det gode vertskap skal sikre oss en styrketfremtidnårvieroverdeverstekneikene. BERGENBLIRBOOKBARPÅINTERNETT Ioktobergikkinvitasjonenuttilbedrifteriheleregionen om å bli med på å utvikle en online bestillingsplattform forreiselivsbedrifter. Etter en rekke informasjonsmøter har hele 41 bedrifter meldt seg på som deltakere. Dette gjelder 28 hoteller, 7 pensjonater, 2 private innkvarteringsbedrifter og 4 aktivitetsbedrifter.deførsteopplæringskursenestarter20 januar. Vi antar at vi skal få alle bedriftene lagt ut på internett i mars hvor da bookingmulighetene gjøres tilgjengeligumiddelbart. BergenReiselivslagarbeiderogsåmedålanserenye internettsidermedennypubliseringsløsningiløpetav våren.bookingpresentasjonenevilherfåensentral plassering. Turistinformasjonenskalogsåbrukesystemettilbooking avovernattingogaktiviteterfrasinetusenvisav bestillingersomgjøresoverskrankenifrescohallen.for debedriftersomikkeharegetbookingssystem,såkan ogsåløsningenbenyttessominterntbookingsystem. Formerinformasjon,lastnedinformasjonsbrosjyrensom dufinnerpåwww.visitbergen.com/medlem. ØKTFOKUSPÅNORGEi NORGESKAMPANJEN Bergen deltar i Innovasjon Norges Norgeskampanje sammenmedandredestinasjonerihordaland. Vi skal delta i en stor Direct Mail kampanje som distribueres i uke 13 som innstikk til Aftenposten og gjennom posten med opplag stk. Kampanjen følgesoppavprintoginternettaktiviteter.duvilinnenfå dagermottainvitasjontildeltagelse. Seogsåvårenettsiderforenpresentasjon. Medønskeromgod lesningogenherlig vinter! OleWarberg Reiselivsdirektør BergenBulletin medlemsinformasjonjanuar2009

2 KONGRESSAVDELINGEN SALGSREISEiTyskland2.-4.September2008 NorwayConventionBureauarrangerteisamarbeidmedsin tyskerepresentant,tfm TravelMarketingFactoryGmbH, salgsreise i Tyskland i september 2008 for norske samarbeidspartnere. På denne salgsreisen deltok Grand Hotel & Holmenkollen Park Hotel Rica, Authenticore, DestinasjonÅlesundogBergenReiselivslag. Det var lagt opp til salgsbesøk i byene Düsseldorf, Essen ogköln.totaltble14bedrifterbesøk,6bedrifteriköln, 7bedrifteriDüsseldorfog1bedriftiEssen. Det var lagt opp til en kort presentasjon av hver av de deltakende bedriftene. Bedriftene som ble besøk representerte både incentive, møtearrangører og også noenkonferansearrangører. KONGRESSEMINAR i Oslo i regi av Norway Convention Bureau 23.September2008 NorwayConventionBureauinvitertetilKongresseminarpå ThonHotelOpera23.Septembermedsosialtsamværetter seminaretpådennorskeoperaogballett. Seminaret var rettet motpersonertilknyttet et fagmiljø og som er medlem av et eller flere internasjonale organisasjoner eller nettverk. Totalt deltok ca.40personer. På seminaret deltok følgendesamarbeids- partnere;visitoslo, BergenReiselivslag, RegionStavanger,Visit Trondheim, Visit TromsøogSAS. Foredragsholdere var Janne Haaland Matlary fra Universitet i Oslo, Øyvind Lie fra Congress Conference og OlavOrheimfraNorgesForskningsråd,somalledeltasine erfaringermedåarrangerekonferanserogkongresser. WORKSHOPiLondon9.oktober NorwayConventionBureauarrangerteisamarbeidmedsitt PRbyråiEngland,MouldenMarketing,WorkshopiLondon påmeliawhitehousehotel9.oktober2008.totaltdeltok 20 norske bedrifter/organisasjoner. Fra Bergen Reiselivslag deltok Linda Vorraa og Britt Angell-Hansen. TravelPlannersofScandinaviaASdeltokogså. Totalt deltok ca. 50 kjøpere fra London området som var presentertienegenproduktmanual.detvarlagtopptil 15. minutters avtaler med totalt 25 forhåndsavtaler før lunch og 25 forhåndsavtaler etter lunch, med Norgespresentasjoniforkant.Bergenvartildelt totalt14 avtaler.underlunsjenvaralle50kjøpererepresentertog manfikkmulighettilogminglesammenmeddem. BERGENVANTenstørreinternasjonalkonferanse2013 ikonkurransemedgenovaiitalia DennorskeavdelingenavIEEE(InstituteofElectricaland Electronic Engineers), inviterte Oslo, Stavanger og Bergentilågienpresentasjonavsinedestinasjonermed henblikkpååarrangereenstørreinternasjonalkonferanse inorgei2013. Etter presentasjon ble Bergen valgt som Norges søkerby fordeninternasjonalekonferansenocean 13. Under konferansen OCEAN 09 i Quebec i Canada i september 2008, ble Bergen presentert 14. og 15. Septembersammenmedsin motkandidatgenovaiitalia. Fra Bergen Reiselivslag deltok Britt Angell-Hansenog fra den norske avd. av IEEE deltok Terje Gjengedal fra Statkraft. Etterpresentasjonenevalgtedetinternasjonale styretenstemmignorgeogbergen.dettebetyratbergen skalværevertsskapsbyfordeninternasjonalekonferansen OCEAN 13 IEEE BERGEN, som vil bli arrangert Juni2013iGrieghallen.Manforventerca.1500deltakere tilkonferansen,somogsåvilomfatteenstørreutstilling. DettebetyratdeflestehotelleneiBergenvilbliinvolvert ikonferansenmht.overnattingogmindresammenkomster underkonferansen. Det er nå opprettet en lokal gruppe innenfor det marine og maritime miljøet i Bergen som vil arbeidet med å markedsføredetteforskningsmiljøetibergeniforkantav konferansen.deninternasjonalekonferansei2009erlagt tilbremenityskland.konferansenharikketidligerevært arrangertinorge. VISNINGSTURtilBergeni september2008 Det ble i løpet av høsten gjennomført visningstur i forbindelse med oppfølgingen av Hallaien-kampanjen (www.hallaien.no).herblebeslutningstakereforkonkrete arrangementer invitert på visning og i år var DNS sin suksess forestilling Les Misérables det kulturelle høydepunktet.tilbakemeldingeneettervisningsturenehar vært svært positive og flere arrangementer er allerede bestemtlagttilbergen. Side2 BergenBulletin medlemsinformasjonjanuar2009

3 FAGMESSENEIBTM BARCELONAIDESEMBER Årets viktigste fagmesse innen forretningsreise segmentet,eibtm,(europeanincentive&businesstravel & Meetings Exhibition) gikk av stabel i Barcelona fra Desember2008. Deflesteavverdenslandsomharettilbudtilkongress,- incentive- og forretningsreisemarkedet deltok her med store utstillinger eller paviljonger. På Norge-standen var vi totalt 28 bedrifter. Fra Bergen deltok KongressavdelingenogTravelPlannersofScandinaviaAS. Messen hadde over 7000 besøkende, av disse var 2500 HostedBuyers.VioppfordrerflerefraBergenådeltapå dennemesseni2009. I tillegg fikk vi smakebiter fra forestillingen Vargtime medgunnarstaalesenogjankårehystadkvartett. CALLSENTERFORKONGRESSFORUM16.OktoberpåFirst Hotel Marin Callsenter oppfølging Hallaien.no i forkantavselgbergenibergen For 4. år på rad samlet noen av selgerkorpset på byens kongresshoteller seg til en telemarketing-kampanje. Vi brukte årets call-center til ytterligere oppfølging for å skape enda større oppmerksomhet rundt kampanjen regionalt og for å invitere kunder til aktivitets- og salgsmessen Selg Bergen 2008 og få dem til å bruke nettsidenwww.hallaien.no. Selgernegjordeenflottinnsats! STOR SUKSESS FOR SELG BERGEN I BERGEN, Grieghallen23.oktober ForåmotivereoginspirerebeslutningstakereiBergentil å ta et eget initiativ for verdiskaping ved å invitere arrangementertilbergen,arrangererbergenreiselivslagi samarbeid med næringens utøvere salgs- og aktivitetsmessenannethvertår. Årets Selg Bergen i Bergen arrangement fant sted i Grieghallen. Formålet med arrangementet er å invitere våre lokale kongresskunder til å møte byens tilbydere innen overnatting, servering, opplevelser, tjenester og underholdning. Rundt 350 deltagere fikk anledningtil å møtehele65utstillerbedrifter. DetfagligeprogrammetiårstoAsbjørnAlgrøy,adm.dir.i Business Region Bergen, Ann Margret Hauknes, prosjektleder The Tall Ships Race 2008 og Knut Jan Andersen,professorfraUniversitetetiBergenfor. SELGBERGENIOSLO26.NOVEMBER2008 Selg Bergen i Oslo eretterhvertblittet av våre viktigste arrangementer rettet mot konferansemarkedet i Osloområdet. Årets arrangement ble nok en gang godt mottatt blant våre kunder. Arrangement fant sted i Gamle Logen onsdag 26. november og samlet rundt 250 beslutningstakere, storkunder og samarbeidspartnere i Oslo og omegn. Bergenshotellene, kongress-sentre, kongressbyråer, attraksjoner,aktivitetsbyråerogtekniskeleverandørervar alle til stede for å selge Bergen. I rette Varg Veum ånd bledetogsåher Vargtime medgunnarstaalesenogjan Kåre Hylstad kvartett. Det ble det også i år servert god mat og drikke fra gode samarbeidspartnere. På vår salgsblitz" i forkant av arrangementet besøkte vi 100 kundermedengavefrabergen. Invitasjonentildettearrangementetliggervedlagt. Forytterligereinformasjonrundtvåreaktiviteterkandere kontaktekongressavdelingenpåtelefon eller TAKKFORALLEBIDRAGTILVÅREVISNINGSTURER Dethariløpetavhøstenogsåblittgjennomførtflere individuellevisningsturer.tilbakemeldingeneetter disseharogsåværtsværtpositiveogflere arrangementereralleredebestemtlagttilbergen.vi ønskeråtakkeallevåresamarbeidspartneresom velvilligstilleropp! BergenBulletin medlemsinformasjonjanuar2009 Side3

4 FERIE-OGFRITIDSAVDELINGEN RUSSLAND Workshops1.-4.september BergenReiselivslagogandrenorskereiselivsaktørerdeltok på Innovasjon Norge sine Norgesworkshoper i St. Petersburg og Moskva i begynnelsen av september. Interessen for norske reiselivsprodukter er stor, og det russiskemarkedeteristerkvekst. Etter workshopen i Moskva, ble våre kunder invitert med tilmottakelseidennorskeambassaden. SVERIGE kundearrangementmedharmonieni forbindelsemedkonsertistockholm16.oktober I samarbeid med Innovasjon Norge i Stockholm inviterte vi med oss i overkant av 20 viktige turoperatører og mediertilmottakelseogkonsertiforbindelsemedbergen Filharmoniske Orkesters konsert i Stockholm Konserthus 16.oktober. På programmet sto Bent Sørensens Exit Music, Johannes Brahms Fiolinkonsert og Igor Stravinskys Petrusjka. TobbyselgerBergentilturoperatøreriMoskva. DANMARK-WorkshopKøbenhavn18.september Bergen Reiselivslag deltok med 2 representanter på Innovasjon Norges workshop i København 18. september, ogdeltebordmedvilvite.detteeretheldagsarrangement med forhandlingsbord og forhåndsbookede avtaler (16 avtaler á 15 minutter). Her traff vi de største incoming operatørene (som har kontorer i København), danske turoperatørerogreisebyråer. JAPAN workshopitokyoioktober Årets workshop turne i Japan ble i år bare avholdt i Tokyo. Bergen hadde også i år fulle avtaleskjema med kunder. Responsen fra direkteflyene fra sommeren 2008 varmegetgodogsamtligeaktørermeldteatmanarbeidet iherdig med å kunne fly også sommeren 2009 samt øke antallflygninger. SeogsåkapittelforFlyBGO ATTA VISNINGSTUR25oktober I oktober var vi vertskap for verdenskongressen til ATTA, organisasjonen som samler turoperatører som har naturbaserteopplevelsersomtema. Sammen med aktører fra Innovasjon Norge i USA, ulike destinasjonsselskaper fra Tromsø til Bergen, Hurtigruten ogfjordnorgeasvarvivertskapfornesten170personer. De ankom Bergen lørdag ettermiddag. I tillegg til sightseeingbledetavholdtetstortarrangementpåfløien førturengikktilvideretilutendørsbaserteopplevelseri hele regionen. Arrangementet var finansiert med god hjelp fra Hordaland fylkeskommune. Se vedlegg for en bildecollage. NORWAYRUNFestivalNewYork 4.oktoberbleNorwayRunarrangertiNewYork14.årpå rad.detergeneralkonsulatetisamarbeidmednyrr(new York Road Runners) og Central Park som står bak. New York Maraton-vinner Grete Waitz er alltid tilstede. Norsk design med Moods of Norway, Kari Traa og barneklesmerketappamanfikkgodsynlighetdadedeltok som sponsorer. Sondre Lerche holdt konsert, og fikk meget positiv respons. Grete Waitz hadde følge av representanter fra Johan Olav Koss' non-profit organisasjon Right to Play, som også deltok i løpene. Statoil Hydro donerte en dollar til Right to Play for hver registrerte løper. Bergen ble profilert gjennom konkurransene. Side4 BergenBulletin medlemsinformasjonjanuar2009

5 PRESSEOGMEDIA PRESSEBESØK USA:PUBLICBROADCASTINGSYSTEMSvariseptember blantannetibergenforålageprogrammet Richard Bangs AdventureswithPurpose Norway:Questforthe VikingSpirit. Deterestimertopptil100millionerseere overheleusa. NorwegianMasters Prosjektforturoperatører På det amerikanske markedet er Bergen sammen med Fjord Tours og Fjord Norge en aktiv partner på lik linje medoslo,iprosjektetnorwegianmasters. Somendelav de ulike kampanjeaktivitetene, ble det i september arrangertbådepresse-ogvisningsturforturoperatørertil Bergen. Kulturelle opplevelser stod selvsagt øverst på programmet, bl.a med torsdagskonsert i Grieghallen og konserterpåtroldhaugen. Etutvalgavpressebesøkhøsten2008: *Tyskpressegruppe(Frankfurtområdet)-FlyBGOprosjekt *StortjapanskTV-team,90min.programfor10millioner *Div.spanske:EscarpateMagazine,EspejasogMuchoviaje *Amerikanskpresseturifm.NorwegianMastersprosjekt *ShanghaiMediaisamarbeidmedSASogSTB *2ulikerussiskeTVteam:NTV(statligTVkanal)ogTVC Kanal,dekker90millionermennesker *PolskPressegruppeiregiavflyselskapetNorwegian *GrandesReportagesfraFrankrike *ItalienskpressegruppeiregiavEksportutvalgetforfisk *NewYorkMagazineogFinancialTimes *BBCSkottland *PublicBroadcastingSystems(PBS),USA *RoughGuides *HongKongTVB *DailyMail/MailonSunday,UK *VanityFair,Italia PRESSEARBEID-verdifulleresultater Det har i løpet av året blitt gjennomført mange visningsturer. I 2008 hadde vi hatt besøk av 705 journalisterfra535ulikemedier,og615personerfra481 uliketuroperatører.flereavvisningstureneharogsåvært tilknyttetprosjektetflybgo. BergenBulletin medlemsinformasjonjanuar2009 Vigjørjournalistenesjobbenklere! Tusen takk til alle gode samarbeidspartnere som stadig vekk stiller opp som glimrende Bergensambassadører og gjør våre utallige pressebesøk så vellykkete. Uten deres innsats hadde ikke resultatene blitt de samme! Tilbakemeldingene er veldige gode på den jobben vi alle sammengjørifellesskap. Herernoenavdemangetilbakemeldingeneviharfått; Altvarhelttopp (Tyskpressetur FlyBGO) Tilbakemelding fra strålende fornøyd reiseleder fra det tyske presseagenturet: Gruppen var svært fornøyd. Men dette er jo ingen overraskelse: Været var topp, hotellet vartopp,matenvartopp,kirstenreckewegvartopp(!), Monikavardetosvosv. Pressebyrået organiserte turen på oppdrag fra Lufthansa, Innovasjon Norge i Hamburg og Bergen Reiselivslag(på vegne av FlyBGO prosjektet). Denne presseturen er et av mange elementer i den store kampanjen FlyBGO kjørte i Frankfurtområdetiseptember. Thismakeslifemucheasierforus (BBC-Skottland) Thank you for all your assistance! This makes life much easierforus Detsmukkestestediverden (Sterling) VihjalprepresentanterfraSterlingtilåfåmestmuligut avbergensoppholdetsittogfikkfølgendetilbakemelding: Tusinde tak for den fine service med"guest of honor" kortetibergen.detervirkeligensmukbyogvihavdeen fantastisk tur. Vi var ude og sejle med White Lady, oppe med Fløibanen og en tur med den lille hyggelige bus i Bergen. Min søn udtalte"mor er det her det smukkeste stediverden";o) HOLDOSSOPPDATERTPÅNYHETER Bergen News vil denne våren bli utgitt elektronisktil våre turoperatører og pressekontakter i inn- og utland. Vi ber alle våre medlemsbedrifter om å sende Vi vurderer til enhver tid hvilke nyheter som er relevantforbransje/mediaogforvårenyhetssiderpå Side5

6 CRUISEDESTINATIONBERGEN STERKVEKSTFORVENTESI2009 Som vi tidligere har beskrevet ble 2008 et særdeles godt år med passasjerer og 254 cruise anløp. Innbookingen for sesongen 2009 er på hele 264 skip. Fordimangeavdemerstoreforventesdetensterkvekst også på antall passasjerer. Dersom cruiseskipene fylles medsammebeleggsprosentsomellers,vilmanforventeat vi vil nå et antall på rekordstore passasjerer. Første ankomst i 2009 er så tidlig som i mars hvor Saga Cruises har produsert et vintercruise som skal helt nord tilalta. CruisemesseiMiami-vierder! Cruise Destination Bergen deltar også i år på verdens størstemesseforcruiseindustrienimiamiimars. FLYBGO AKTIVPÅSTOREKAMPANJER ROUTES08 -KualaLumpur,12-15OKTOBER Denstoremesseogworkshopforbeslutningstagereinnen flyselskapet,flyplasserogdestinasjonerbleiåravholdti Kuala Lumpur. Prosjektet Fly BGO var tilstede sammen med Avinor i Bergen, Oslo og Trondheim. Relasjonsbygging mot eksisterende kundegrupper og søk mot nye flyselskaper for innsalg av Flesland Bergen som innfallsport for trafikkutvikling i Hordaland og Sogn & Fjordaneerhovedformåletveddeltakelse. KAMPANJEFRANKFURT BERGENmedLufthansa I september var FlyBgo med i felles kampanje med Stavanger og Lufthansa i eget billag i Frankfurter Allgemeine og omfattende boards kampanje i sentrumav Frankfurt. I tillegg kjørte vi diverse online aktiviteter og konkurransepålufthansasweb. TotaltbudsjettforhelekampanjenvarpåNOK2,3mill. KAMPANJEUSA BERGENmedIcelandair IperiodenseptembertilfebruardeltarFlyBgoifelles kampanjemedosloogiceandairiusa.kampanjenhar fokuspånaturbaserteferieopplevelserog adventure. Kampanjeelementeneer: *Produktannonseringireisemagasiner *Onlineannonsering *4sidersDMsomdistribueressammenmeddenårlige mailingenavnorgeskatalogen,tilamericanexpressgold Card-medlemmer,tilreisebyråer&turoperatører,til kvalifisertenorgesinteresserteforbrukereogtilbrukpå messerogworkshopsiusa.sevedlegg Itilleggblirdeten egenpdf-filmailingav DM en,kampanjepå visitnorway.com/us, samtpånorway.comog icelandair.comsine nettsider. Totaltbudsjettforhele kampanjenerpånok 1,6mill. JAPAN BERGENogsåi2009 StorsatsingiØsten Direkteflyene fra Japan til Bergen som vi hadde 9 av i 2008vilogsåfortsetteiår.ForeløpigskalSASflyTokyo Bergenlørdagerfra4juli.Viventersvarpåendelandre serierinnenkorttidfrajapan. Avinor i samarbeid med Innovasjon Norge, Scandinavian Tourist Board i Østen samt partnere i Norge har sammen startetetstørrestrategiskarbeideforåtiltrekkeossflere direkte flyruter fra Østen. Det vil de neste årene investeres betydelige beløp for å oppnå direkteruter fra Japan,KinaogkanskjeogsåSør-Korea. Helsinki Bergenframai2009 Det er også positivt at Finnair starter å fly Helsinki Bergen nå fra mai. Finnair har etter hvert blitt en vesentlig stor aktør på Østen og vi ser at ruten via Helsinkivilbliensterkfeederruteforpassasjererdirekte innivårregion. TURISTINFORMASJONEN TURISTINFORMASJONENSØKERSOMMERVIKARER Normalt ansettes nye sommerhjelper hver sommer. Kjenner du noen som ønsker seg en spennende sommerjobb, så se på våre nettsider under ledige stillinger for mer informasjon, kompetanse som kreves samtogsøknadsfrister! Stillingeneerkrevendeogmorsommeietaktivtmiljø! TURISTINFORMASJONENSÅPNINGSTIDER2009 Juni,juliogaugust daglig Maiogseptember daglig Restenavåret man-lør Stengtijulenognyttår.Åpentipåsken(ikke1.påskedag) Side6 BergenBulletin medlemsinformasjonjanuar2009

7 JULETREFFIFRESCOHALLEN19desember Også i 2008 ble det arrangert juletreff for hele reiselivsnæringen i Bergen. Vi var samlet i den stemningsfulle Frescohallen, og koste oss med Julegløgg ogjulegrøtogkalendergaverogjulemusikk.tusentakktil allesombidromedspennendejulegaver. PROSJEKTLEDERHORDALAND ProsjektlederHordalandansatt begynte5januar Destinasjonsselskapene i Hordaland har i samarbeid med fylkeskommunen gått sammen om å opprette en stilling som skal bidra til å utvikle reiselivet i hele Hordaland. ProsjektledervilværeansattiBergenReiselivslag.Valgav oppgaver og rapportering vil skje i samarbeide med aktøreneihelefylket. IngunnBleieeransattogstartetallerede 5januar2009.IngunnBleieer42årog bosatt i Åsane. Hennes siste arbeidserfaringer er fra DFDS Seaways som area manager, Strønen Reklamebyrå som konsulent/prosjektleder, First Distribusjon som markedssjef og Fjord Line som konseptutvikler/produktleder. Utdannelse har hun fra HandelshøyskolenBIogNHH. Bakgrunnoginformasjonomstillingen: I mai 2008 ble Hordaland Reiseliv lagt ned. Finansielle ressurser er i ettertid besluttet å brukes på 2 måter; 1.Styrkingavdestinasjonsselskapene2.Utøveoppdragpå vegne av destinasjonsselskapene i fylket. Prosjektleder Hordaland skal arbeide på felt 2. Stillingen er finansiert medtilskuddfrahordalandfylkeskommune Gjennom reiselivssatsingen til Hordaland fylkeskommune utvikles det i samarbeid med aktørene i en egen styringsgruppeenegenreiselivsplanmedtilhørendetiltak somvilgagnefellesskapetpåenpositivmåte. ProsjektlederHordalandskalhakunnskapogerfaringtilå arbeide på selvstendig basis til å utvikle, koordinere og gjennomføre besluttede tiltak innen markedsføring, produktkoordinering og produktutvikling. Destinasjonsselskaper i Hordaland og fylkeskommunen vil ogsåbiståidenneprosessen. Vektingen av arbeidsoppgaver innen markedsføring og produktkoordineringkanvarierefra årtil årihenhold til hvilke tiltak som prioriteres innen planarbeidet av fellesskapet.eksemplerpåtiltakvilkunnevære: Markedsføring(nasjonalt): Koordinering av felles markedstiltak på det nasjonale marked: Deltaiutviklingenavhvilketiltaksomvilværedebeste/ fastsette nettverket med partnere / presentere og motivere for felles deltakelse også finansielt/ tilpasse til eksisterende strategier og merkevarebudskap / Produksjon av brosjyrer, internett, annonser / medierelasjoner og samarbeidsrelasjoner til partnere som InnovasjonNorgem.fl. Produktkoordinering/produktutvikling-fellestiltak Deltaiutviklingenavhvilketiltaksomvilværedebeste/ fastsette nettverket med partnere / presentere og motivere for felles deltakelse også finansielt. / OppgaveravoverordnetkarakterforHordalandomhandler koordineringaveksisterendetilbud,pakkingmotspesielle målgrupper på tvers av destinasjonsområdene og i felleskap finne frem til behov for nye produkt av overgripende karakter. Det er ikke snakk om lokale produktutviklingstiltak.eksemplerpåsliketiltakperidag er: Turisttavler / videreutvikle bilvandingsprosjektet / temaprosjekter innen sykling, vandring, båtliv, opplevelser, familier, reiseruter/ relasjoner til prosjektet InnovativFjordturisme/internettm.fl. Det er også sannsynlig at man vil delta i internasjonale prosjekter på disse områdene, eksempelvis gjennom EU prosjekter, samarbeidsprosjekter med andre regioner i EuropaogNordicInnovationCentre. Prosjektleder Hordaland vil praktisk være ansatt hos Bergen Reiselivslag med kontoradresse Slottsgaten 3 i Bergen. I tillegg til å benytte ressurser og kompetanse somfinneshosbergenreiselivslag,vilprosjektlederogså arbeide tett med gode relasjoner i Hardanger, på Voss, i NordhordlandogiSunnhordland. Nærmeste overordnet vil være reiselivsdirektør Ole Warberg. I utøvelse av tiltak vil Prosjektleder Hordaland rapportere til styringsgruppen for fellesprosjekter i Hordaland somogsåinkludererhordalandfylkeskommune og/ellerdepartneresomermedpåhvertenkeltprosjekt. BergenBulletin medlemsinformasjonjanuar2009 Side7

8 NYEMEDLEMMER FØLGENDEBEDRIFTERHARBLITTMEDLEMMERIBERGEN REISELIVSLAGSIDENSIST: KlosterhaugenGjestehus VaagenPub Skipperstuen OsBussAS NordicExperienceAS KulturoperatøreneAS BreogFjellDA-www.breogfjell.no BystallenGjestehus-www.bystallen.no Ønsker du å få mer informasjon om hvordan din bedrift kanblimedlem takontaktmedlindavorraa,tlf.5555 HOTELLSTATISTIKK Utviklinggjestedøgn2008 Måned Gjestedøgn Beleggsprosent 2008 Endringift. 2007Antall/% Januar ,3 6849/10,0 Februar ,5 8804/11,2 Mars , /-13,8 April , /22,6 Mai ,1 2399/1,9 Juni ,7-867/-0,6 Juli ,7-748/-0,4 August ,8-5478/-3,0 September ,5-1313/-1,0 Oktober ,0-150/-0,1 November ,4 4122/3,8 Desember ,6 6026/9,8 Total , /1,9 Utviklingengjestedøgnpernasjonalitet: Nasjon Endringi% Norge ,6 Storbritannia ,2 Tyskland ,5 USA ,0 Spania ,9 Europaellers ,5 Japan ,1 Frankrike ,2 Italia ,8 Danmark ,8 Øvrigeland ,7 Utlandtotalt ,0 Totalt ,9 ANDRENYHETER InnovasjonNorgeinviterertilkurs29januar: Kurs i pakking, salg og distribusjon- 29. januar Pakking,salgogdistribusjoneretkursmedmålsettingå gjøre deg i stand til å sette sammen attraktive produktpakker,oppnåresultatisalgsarbeidetogbidratil et bredere og mer kostnadseffektiv distribusjon av reiselivsproduktet. Kurset er rettet mot ledere og mellomledereismåogmellomstorereiselivsbedrifter. Kurset kan meget vel anbefales vi har vært der! Tema: Hva blir etterspurt kommende sesong, reiselivets verdikjede,nettoprising,relasjonssalg,salgskampanjer, dynamisk pakketering, attraktive produktpakker, distribusjonskostnader,turproduksjonogpakkereiseloven. Kurset blir holdt av den kjente motivator Børre Berglund som har arbeidd med salg, distribusjon, markedsføring og omdømmebygging av norske reiselivsprodukt i 20 år. I tillegg deltar Svein Askekjær, (tidligere ViaTours og Prisma nå SAS), og som har svært god erfaring på pakketeringogturoperasjon. Sted:Hardingasete,Tørvikbygd(Hardingaseteligg5km forbitørvikbygdmotstrandebarm.www.hardingasete.no Tid: Torsdag 29. januar 2009 Klokken Pris:Kr500-bindendepåmelding. Påmelding: Send e-post til Dagfinn Alstadsæter: HOLDAVDATOENE: ÅrsmøteBergenReiselivslag2009:Onsdag29.April ReiselivskonferanseforHordaland,1og2april VEDLEGGTILDENNEUTGAVEN: InvitasjonSelgBergeniOslo2008 Billedkollasjfradiversearrangementer2008 DirectMailkampanjeiUSAmedFlyBGO BERGENBULLETINermedlemsinformasjon frabergenreiselivslagsomutgisca.6gangerperår. Bergen Bulletin distribueres til samtlige medlemsbedrifter, presse, leverandører og andre samarbeidspartnere. Både denne og tidligere utgaver kan lastes nedfravårenettsider:www.visitbergen.com/medlem Side8 BergenBulletin medlemsinformasjonjanuar2009

paginering ÅRSRAPPORT 2010 NORDNORSK REISELIV AS

paginering ÅRSRAPPORT 2010 NORDNORSK REISELIV AS paginering ÅRSRAPPORT 010 NORDNORSK REISELIV AS 1 Foto: Frithjof Fure / Innovation Norway Grunnleggende fakta Formål Driftstilskudd for 010 Emisjon - Eierforhold Omsetning i 010 Statistikk - Resultater

Detaljer

EKEBERG SKULPTURPARK ÅRSBERETNING. VisitOSLO 2013

EKEBERG SKULPTURPARK ÅRSBERETNING. VisitOSLO 2013 EKEBERG SKULPTURPARK ÅRSBERETNING VisitOSLO 2013 INNHOLD ÅRSBERETNING 2013 02 VISITOSLOS STRATEGISKE FUNDAMENT 04 REISELIVSÅRET 2013 05 HOTELLSTATISTIKKEN 13 TURISTINFORMASJONEN 14 WEB OG UTVIKLING 17

Detaljer

NYHETSBREV, desember 2013

NYHETSBREV, desember 2013 NYHETSBREV, desember 2013 Visit Trondheim AS, 04. desember 2013 Kjære medlemmer, eiere og andre gode samarbeidspartnere! Reiselivsåret 2013 er snart over og kort oppsummert kan vi si at året har vært ok:

Detaljer

Nøkkeltall for norsk turisme 2013

Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Foto: Tommy Andresen Et naturlig utgangspunkt for fremtidig vekst Reiselivsåret 2013 endte med en total nedgang i hotellgjestedøgn på minus en prosent sammenlignet med

Detaljer

RevPAR-utvikling. norsk hotellnæring 17. årgang. i samarbeid med

RevPAR-utvikling. norsk hotellnæring 17. årgang. i samarbeid med RevPAR-utvikling 140 130 120 110 100 90 KPI RevPAR 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 norsk hotellnæring 17. årgang i samarbeid med 2 Horwath HTL Norsk Hotellnæring

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA HSMAI. Bygger verdi. ansikt til ansikt sidene 4 5

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA HSMAI. Bygger verdi. ansikt til ansikt sidene 4 5 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA HSMAI TREND: EVENTER: ÅRETS SERVICELØFT: Det lille ekstra blir enda viktigere sidene 6 7 Paal Fure i Vizeum Bygger verdi ansikt til ansikt sidene 4 5 Anne Stødle i Telenor

Detaljer

Vi byr på ren magi også om vinteren

Vi byr på ren magi også om vinteren Årsrapport 2007 Vi byr på ren magi også om vinteren Hurtigruten byr på ekte opplevelser i unike farvann, og det gjør vi hele året. I sommerhalvåret dreier det seg om hurtigruteturen langs norskekysten,

Detaljer

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Det har vært en hektisk høst og snart er det tid for alle og enhver for å feire jul sammen med familie og venner. Vi ønsker dere alle en riktig god førjulstid

Detaljer

Formannskapet 14.06.11 sak 93/11 vedlegg 4. Erfar fra

Formannskapet 14.06.11 sak 93/11 vedlegg 4. Erfar fra Formannskapet 14.06.11 sak 93/11 vedlegg 4 Erfar ringsnotat fra Greaterr Stavanger 2008-2010 Notatets bakgrunn og innhold Greater Stavanger fikk høsten 2010 gjennomført en ekstern evaluering av virksomheten

Detaljer

Reiselivsstrategi for Trøndelag

Reiselivsstrategi for Trøndelag Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling og mangfold Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008-2020 Vedtatt juni 2008 Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling

Detaljer

info Knyttet viktige bånd til Kina NR.2 2008 www.bergen-chamber.no side 4 6 Rafto-leder utfordrer leder DnV i Kina Jobber for Sammen for fergefri

info Knyttet viktige bånd til Kina NR.2 2008 www.bergen-chamber.no side 4 6 Rafto-leder utfordrer leder DnV i Kina Jobber for Sammen for fergefri info www.bergen-chamber.no Knyttet viktige bånd til Kina side 4 6 02 NR.2 2008 Bergenseren som Jobber for Sammen for fergefri Rafto-leder utfordrer leder DnV i Kina Bergen Rock City Kyststamvei næringslivet

Detaljer

norsk hotellnæring 12. årgang Horwath HTL mennesker grønn hverdag miljømerking miljøloft miljødugnad etik

norsk hotellnæring 12. årgang Horwath HTL mennesker grønn hverdag miljømerking miljøloft miljødugnad etik aturvern klima miljøpolitikk klimagas una miljø økoturisme natur- og kulturver unnskap om natur miljø lokal kultur kvalitet lokal merke g jenvinning g jenbruk øko-bedrift natur- og ku miljøbrensel miljøarbeid

Detaljer

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 7 2. GENERELLE

Detaljer

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 2 Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 3 Forord Reiselivsnæringen

Detaljer

Jakten på kompetansen

Jakten på kompetansen 04 MERCUR 2014 Jakten på kompetansen Kåret til Norges beste økonomisystem for femte året på rad Få god arbeidsflyt med vårt brukervennlige og funksjonsrike økonomisystem. Vi har utviklet et økonomisystem

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning Årsrapport 2009 Hovedpunkter 2009 Innhold yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning yy Ny aksjonærstruktur yy Godt utgangspunkt for 2010 Finansiell kalender

Detaljer

Hovedpunkter 2008. Innhold. Finansiell kalender

Hovedpunkter 2008. Innhold. Finansiell kalender Årsrapport 2008 Hovedpunkter 2008 Innhold yy Forbedringsprogrammet Svart Belte gir driftsforbedringer og økte inntekter yy Salg av virksomheter bidrar til redusert gjeld og en mer fokusert virksomhet

Detaljer

HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER

HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER Nancy Bundt/Innovation Norway INNHOLD HISTORIKK 3 BRUKERE AV TURISTKONTORENE HVEM ER DE? 8 TRENDER FOR REISELIVET: 10 REISELIVSNÆRINGENE 12 TURISTKONTORER 14 MEDARBEIDEREN 21

Detaljer

STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY

STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY Visjon og strategi for Stavanger som arrangementsby STAVANGER KOMMUNE 1 Innhold 1.0 Innledning 3 2.0 Overordnede mål og retningslinjer 3 2.1 Visjon 3 2.2 Hovedmål

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 9 2.

Detaljer

&opplevelser. konferanser. Med fokus på Stavanger: Pulserende byliv, kickoff på museum eller vill natur og tur til Kjeragbolten? Valget er ditt.

&opplevelser. konferanser. Med fokus på Stavanger: Pulserende byliv, kickoff på museum eller vill natur og tur til Kjeragbolten? Valget er ditt. Annonsebilag utgitt av Provisa Informasjon AS 1. utgave 2010 Kurs konferanser &opplevelser Foto: Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norge AS Med fokus på Stavanger: Pulserende byliv, kickoff på museum eller

Detaljer

Russiske turisters preferanser i forhold til reiselivsmål I Nord-Norge

Russiske turisters preferanser i forhold til reiselivsmål I Nord-Norge Forstudie: Russiske turisters preferanser i forhold til reiselivsmål I Nord-Norge Forslag til for produktutvikling og markedsføring Ulrich Kreuzenbeck FLAIT Group Murmansk Februar-juni 2014 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

Statusrapport 2009 / 2010 BIT Reiseliv og det nasjonale bookingprosjektet. Book Norway!

Statusrapport 2009 / 2010 BIT Reiseliv og det nasjonale bookingprosjektet. Book Norway! Statusrapport 2009 / 2010 BIT Reiseliv og det nasjonale bookingprosjektet Book Norway! BIT Reiseliv og Nasjonal Booking BIT Reiseliv er et Bransjeorientert IT-program for reiselivsnæringen i regi av Innovasjon

Detaljer

FORRETNINGS- REISER 7TIPS

FORRETNINGS- REISER 7TIPS Reisepolicy Skaff deg reiserutiner som kutter kostnader DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Outsourcing Spar tid, la reisebyrået bestille billettene dine Reisekort og -konto Anticimex AS har

Detaljer

Prosjekter og aktiviteter

Prosjekter og aktiviteter Fokus Media F R E D R I K S T A T E AT E R Ingar Guttormsen Vista Borealis APRILFILM Roy Albertsen HØSTEN 2011 Prosjekter og aktiviteter Næringsklyngen Arena Magica er inne i en fase hvor vi styrker relasjoner

Detaljer

Forretningsplan for Smart Sokk UB Bergen Handelsgymnasium 2009-2010

Forretningsplan for Smart Sokk UB Bergen Handelsgymnasium 2009-2010 BESTE FORRETNINGSPLAN Forretningsplan for Smart Sokk UB Bergen Handelsgymnasium 2009-2010 Ansvarlig lærer: Ann Hilde Hofstad Mentor: Peter Kolderup Greve (Peter M. Kolderup AS) Are Nøst Truls Vikane Tim

Detaljer

ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse Birgitta Ericsson

ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse Birgitta Ericsson ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse av Birgitta Ericsson ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse av Birgitta Ericsson 1 Tittel: Forfatter: Oscarsborg

Detaljer