GENERASJONS- SKIFTE PÅ GÅRDEN RAPPORTEN #4-2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GENERASJONS- SKIFTE PÅ GÅRDEN RAPPORTEN #4-2010"

Transkript

1 RAPPORTEN # GENERASJONS- SKIFTE PÅ GÅRDEN FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: NYE REGLER FOR KONTANTKJØP FRA NYTTÅR SKATTEMYNDIGHETENE KRIMINALISERER NORSK NÆRINGSLIV YTELSE TIL BESVÆR

2 VÅRE KUNDER ER IKKE KJELTRINGER! NYE REGLER FOR KONTANTKJØP FRA NYTTÅR De som har fulgt med i de siste måneders mediedekning av et mulig bortfall av revisjonsplikten for småog mellomstore bedrifter, har kanskje også fått med seg Skatteetatens siste utspill. Her er hovedbudskapet at bedriftsledere etter all sannsynlighet vil se sitt snitt til å unndra skatt og avgifter, gitt at den muligheten legges til rette for. Vi i Økonor, som har jobbet med små og mellomstore bedrifter gjennom mange år og kjenner dem godt, er svært uenige i denne uttalelsen. I våre øyne kriminaliserer Skatteetaten gjennom sitt utspill de små og mellomstore bedriftene. Derfor har vi valgt å bruke litt av årets adventstid til å fortelle næringslivsmediene og bransjen om hvordan vi ser på saken. Kvartalsrapporten er selvfølgelig, som vår lille mediekanal ut til dere, også en del av vårt informasjonsapparat i så måte, og dere finner historien som utgavens hovedsak. Jeg vil også benytte anledningen til å ønske dere alle en riktig god jul og et fremgangsrikt og godt nytt år! Johan-Thomas Hegdahl administrerende direktør Økonor Norge Moms- og skattereglene som trer i kraft fra årsskiftet er viktig å notere seg både for næringsdrivende og private. Det vil ikke bli gitt momsfradrag eller skattefradrag for kontant betaling over kr for varer eller tjenester, samtidig som privatpersoner kan bli solidarisk ansvarlig for skatt, trygdeavgift eller moms hvis de betaler kontant for tjenester som overstiger summen. Anbefalingen er å betale via bank for alle tjenester som koster kr eller mer enten kjøpet er via næring eller privat. FOR NÆRINGSDRIVENDE Næringsdrivende vil ikke få fradragsrett for moms eller skattefradrag hvis det foretas kontantoppgjør på kr eller mer for varer eller tjenester. For oppdrag som delfaktureres vil det være den totale summen for oppdraget som er avgjørende, og ikke beløpet på den enkelte faktura. Det betyr at fra og med 1. januar 2011 skal man ikke gå i banken og ta ut penger for å betale for en vare eller tjeneste. Betaling må skje via faktura som betales i banken, eller med bank- eller kredittkort. For firmaer som ikke har eget bank- eller kredittkort, og som kommer opp i situasjoner hvor det ikke er mulig å få tilsendt faktura, må dette i så fall betales via privat bank- eller kredittkort, og deretter dokumenteres at betalingen er gått via bank. Kontantoppgjør i denne størrelsesorden er nok sjeldne i dagens samfunn, men derfor er det viktig å være klar over regelen i de tilfeller hvor det skjer og der det fremstår som enklest å betale kontant. Anna Lise Bringsli, fag- og kvalitetsansvarlig, Økonor Norge. FOR PRIVATE Privatpersoner som betaler kontant mer enn kr for tjenester, kan bli stående ansvarlig om den næringsdrivende unndrar skatt, trygdeavgift eller merverdiavgift. En typisk situasjon er kontant betaling til håndverker hvor 2 KVARTALSRAPPORTEN 4/10

3 privatpersonen må forsikre seg om at betaling av avgifter faktisk skjer, eller overføre pengene via bank og ansvaret bortfaller. Regelverket sier at privatpersoner er ansvarlig selv om de ikke visste at den det ble kjøpt tjenester av hadde til hensikt å unndra skatt, trygdeavgift eller merverdiavgift. Med andre ord kan man bli stilt til ansvar selv om man med de beste hensikter har bedt om kvittering for arbeidet. MEDANSVARLIG FOR SKATTEUNNDRAGELSE Målet med regelendringene er å begrense svart omsetning i enda sterkere grad. Der man tidligere kunne bli tiltalt som medansvarlig til skatte- eller momsunndragelse, har myndighetene nå fått et nytt verktøy der man uten dom kan bli medansvarlig for unndragelser fra selger, eller hvor næringsdrivende rett og slett ikke får fradrag hvis det betales kontant. Det er dermed en forventning om at denne type kontant betaling blir redusert. For mer informasjon om den nye momsregelen, kan du kontakte Anna Lise Bringsli i Økonor Norge. SKATTEMYNDIGHETENE KRIMINALISERER NORSK NÆRINGSLIV Høringsrunden rundt skjemaveldet for små og mellomstore bedrifter er i gang, og vurdering av revisjonsplikten er en sentral del av denne. Bakgrunnen for høringen er en rapport fra Rambøll Management Consultants som er bestilt av Nærings- og handelsdepartementet. Rapporten viste blant annet at kravene til revisjonsplikt ble opplevd som mer eller mindre uforståelig blant respondentene. Skatt Øst ved Skattekrim-sjef Jan-Egil Kristiansen har nå gjort rede for sitt syn på hvor mørk situasjonen vil bli hvis småbedriftene blir unntatt revisjonsplikt. Slik Kristiansen fremstiller et bortfall av revisjonsplikten, er det nesten som å fremstille småbedriftsledere som kjeltringer og kriminelle. - Dette mener jeg er å gå for langt. Gjennom uttalelser til media, som vi må anta samsvarer med Skattedirektoratets høringsuttalelse til departementet, fremstiller Kristiansen landets Johan-Thomas Hegdahl Administrerende direktør, Økonor Norge regnskapsførere som udugelige mens revisorene får heltestatus, sier Johan- Thomas Hegdahl som er administrerende direktør i Økonor Norge. REVISJONSSELSKAPENES ROLLE Det kan virke som at skattekrimsjefen har glemt revisorselskapenes rolle i skandaler som Finance Credit, Enron og IT factory. I løpet av et år blir mange hundre tusen årsregnskaper, lignings- og MVA-oppgaver innlevert av autoriserte regnskapsførere uten feil og mangler. - Slik vi i Økonor kjenner norske småbedriftsledere er det ærlige og hardtarbeidende mennesker som er opptatt av å skape arbeidsplasser og øke verdiskapningen i norsk næringsliv, sier Hegdahl. I svært mange saker som skatteetaten anser som økonomisk krimi- Vi gjør det enkelt å kjøpe kontormateriell. 3 KVARTALSRAPPORTEN 4/10

4 nalitet er det overhodet ikke snakk om forsettelige handlinger fra bedriftsleder, regnskapsfører eller revisor som ligger bak, men derimot vanskeligheter med å forstå et komplisert regelverk. VI ER BEREDT - Vi opplever stadig at regelverket tolkes ulikt fra distrikt til distrikt. Med andre ord klarer ikke skatteetaten selv å tolke ensartet. Muligheten til å forsvare seg er nesten ikke tilstede og defineres du som mistenkt må du sone (betale bot og straffegebyrer) før noen form for rettegang er gjennomført. Småbedriftenes økonomiske grunnlag for å kunne forsvare seg, fjernes altså av skatteetaten, sier Hegdahl. Skatteetaten bør styrke sin egen kompetanse, forbedre sine interne holdninger til norsk næringsliv, øke servicenivået og endre interne rettslige prosesser. Deretter må skattemyndighetene og revisorforeningen slutte å undergrave regnskapsbransjen og kriminalisere norske småbedriftsledere. - Norske regnskapsførere er beredt til å ta nødvendig samfunnsansvar og med det bidra til verdiskapning når revisjonsplikten bortfaller for mindre foretak, avslutter Hegdahl. GENERASJONSSKIFTE PÅ GÅRDEN Et generasjonsskifte i landbruket er en lang prosess som begynner i familien, gjerne i mange år før skiftet er en realitet. Landbrukstakstmann og eierskifterådgiver Asbjørn Tjellesvik ved Økonor Dalane, tar oss gjennom prosessen ved et generasjonsskifte. - Generasjonsskifter starter alltid på et eller annet tidspunkt og modnes av forskjellige grunner. Det bør ikke være en forhastet beslutning, men derimot en glidende overgang slik at partene er enige når skiftet finner sted, sier Tjellesvik. - For familiefredens skyld er det viktig at både selger og kjøper føler seg ivaretatt, og at den øvrige familien ser resultatet som en god løsning. TAKSTMANNENS ROLLE En takstmann setter verdi på eiendom og løsøre, og det er markedsverdien etter gjeldende forskrifter for den type eiendom som gjelder, mens løsøre prissettes etter full markedsverdi. Taksten skal inneholde en beskrivelse av eiendommen i ord og bilder. Når dette er gjort er takstmannens arbeid avsluttet og eierskifterådgiveren overtar. EIERSKIFTERÅDGIVERS ROLLE OG FØRSTE MØTE Eierskifterådgiveren starter sitt arbeid med en samtale med selger for Asbjørn Tjellesvik, takstmann og eiendomsrådgiver ved Økonor Dalane. å få vite litt om familiens ønsker og situasjon, fulgt av et møte med både selger og kjøper. En viktig oppgave for rådgiveren er å diskutere fram en god løsning for partene som er en del av generasjonsskiftet. Løsningen partene kommer fram til, vil påvirke kjøper og selgers familie i lang tid framover. Det er derfor viktig å ha gode rutiner for gjennomføringen og informere godt underveis. - Et eierskifte berører et vell av regler og forhold som må tilpasses det enkelte tilfelle. Faktisk mer nå enn tidligere år. Det er med på å gjøre min hverdag spennende og bra, sier Tjellesvik. 4 KVARTALSRAPPORTEN 4/10

5 OPPGJØRET Ved en familieoverdragelse er det vanlig at det betales en avtalt sum, enten ved at det tas opp lån eller kontakt betaling, eller at selger får et gjeldsbrev med pant i eiendommen som betales ned over tid. I tillegg er det vanlig at deler av eiendommens verdi gis som gave/åsetesavslag. - Beskatning av gevinst og arveavgift må også tas hensyn til, men det er sjelden de store summene det er snakk om fordi vi har svært romslige skatteregler for overdragelser innen familien, sier Tjellesvik. OFFENTLIG INVOLVERTE Statens Kartverk skal ha skjøte på fullverdi og egenerklæring om konsesjonsfrihet. Skatteetaten skal ha gavemelding med kopi av skjøte, kjøpekontrakt, kostprisoppgave for kjøpers skattemessige inngangsverdier, dokumentasjoner på hva som er betalt, kårrettigheter og annen nødvendig dokumentasjon. Eierskifterådgiveren hjelper til med utfylling og innsending av all dokumenter. VÆR OPPMERKSOM Typiske utfordringer kan være at det settes av for lite tid til prosessen, at den går for fort, eller at eierskiftet skjer for brått av ulike årsaker. Den endelige sum som skal betales er mange ganger en nøtt å knekke. - En stor utfordring er at mange ikke tenker langt nok fram i tid, og at de søker råd litt sent. En tidlig start og god oversikt er nøkkelord. Det må være bra at selger kan trekke seg tilbake i god tid, nyte godt av tidligpensjon fra Statens landbruksforvaltning eller ta ut pensjon fra fylte 62 år. Da kan kjøper få nyttig hjelp og gode råd fra selger den første tiden etter skiftet, og selger kan være en nyttig ressurs i oppstarten for kjøper, sier Tjellesvik. UTFORDRINGER VED SKIFTET Små gårder har ofte en svært høy salgspris i det åpne markedet. Det er viktig at det gjøres avtaler om at den som overtar gården etter et generasjonsskifte, ikke selger eiendommen ut av familien med stor gevinst kort tid etter skiftet. - Loven om etteroppgjør regulerer et eventuelt videresalg av hele eller deler av gården innen de første ti årene etter at et generasjonsskifte med åseterrabatt og gave har funnet sted. Om så skjer, kan de øvrige arvinger kreve sin andel av oppgjøret og gevinsten skal deles på en rimelig måte, sier Tjellesvik. - Det bør være enighet i familien om at kjøper skal ha et økonomisk godt utgangspunkt til å sitte med gården og ha råd til å drive den. AVGJØRELSEN MÅ TAS AV SELGER - Foreldre må ta ansvar og tørre å ta sine avgjørelser selv om barna er godt voksne. Hele prosessen starter der. Respekt og ansvar er viktig for at resultatet skal bli bra, og familiesammensetning, pris og drift er alle faktorer som spiller inn, sier Tjellesvik. HUSKEREGLER - Få en fullverdi på eiendommen. Eier må få innhentet en takst. - Det må avklares når og hvor mye penger selger skal ha for eiendom og løsøre. - En søker etter mest mulig enighet i familien om hvordan generasjonsskiftet skal gjennomføres, også med et tidsperspektiv. - Økonomisk er det viktig at egenkapitalen til gården ivaretas, at det ikke går unødvendig store summer ut av garden. (summer til skatter og avgifter, søsken, m.m.) YTELSE TIL BESVÆR Det er en rekke ytelser som skal innberettes hvert eneste år. Stadig endringer eller nye tilbud fra arbeidsgiver kan gjøre selve innberetningen ganske omfattende. Lisbeth Markussen, autorisert regnskapsfører ved Økonor Hamar, guider oss gjennom de mest vanlige ytelsene. Den månedlige lønnsslippen viser lønn, skattetrekk, fordel fri bil og andre ytelser skattelagt gjennom året. I desember må man i tillegg gå gjennom regnskapet og innberette de resterende ytelsene som er gitt. Enten tas det med på den ordinære lønnskjøringen eller det tas en såkalt 13. kjøring dersom alt ikke er klart ved den ordinære lønnskjøringen. 5 KVARTALSRAPPORTEN 4/10 De vanligste ytelsene som arbeidstakere får av arbeidsgiver er følgende: ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON som mobiltelefon, fasttelefon, bredbånd og IP-telefoni. Om arbeidstaker har ett abonnement, vil de første 1000 kroner totalt for hele året være skattefrie. De neste 4000 kroner er skattepliktige mens alt utover 5000 kroner er skattefritt. Om arbeidstaker har to eller flere abonnement, vil også her de første 1000 kroner være skattefrie, mens beløpet som overstiger de neste 6000 kronene skal innberettes. Eksempel: I løpet av året har arbeidstaker fått dekket telefonutgifter med totalt kr Arbeidstaker skattelegges for kr 4000 og det må betales

6 arbeidsgiveravgift av samme sum. Arbeidsgiver må også oppgi totalsum for arbeidstakeren. Arbeidet med å sette opp hvor mye hver arbeidstaker har mottatt kan derfor bli ganske omfattende selv om beskatningen er forholdsvis enkel. PS: Innholdstjenester går utenom (så sant det ikke benyttes i jobb), og skal skattelegges i sin helhet. FRI BIL Fordelen med å ha fri bil blir lagt på lønnen gjennom hele året og skattes hver måned. Bil til privat disposisjon (fordel) skattlegges. Fordelen er fastsatt som 30 prosent av bilens listepris som ny opptil kr Om bilens listepris som ny er høyere, vil resterende bli beskattet med 20 prosent. En bil som er mer enn tre år gammel eller kjøres mer enn kilometer i jobb i løpet av et år, tas det grunnlag i 75 prosent av listepris for beregning av 30 eller eventuelt også 20 prosent skattefordel. Eksempel: Om bilen er fra 2006 og bilens listepris er kr , benyttes 75 prosent av listeprisen som grunnlag for skatteberegningen. Fordelen ved fri bil blir dermed 30 prosent av , altså skal kr skattelegges gjennom året. FRI AVIS Fri avis er i utgangspunktet skattepliktig. En avis kan godkjennes som skattefri om det er viktig for arbeidsoppgavene at arbeidstaker er oppdatert på hva som skrives i avisene. Avis nummer to vil alltid være skattepliktig uansett. Lisbeth Markussen, autorisert regnskapsfører ved Økonor Hamar. GAVE FRA ARBEIDSGIVER Arbeidstaker kan, i løpet av året, skattefritt motta gaver fra arbeidsgiver på inntil kr Om arbeidstaker får gave(r) fra arbeidsgiver til en samlet verdi gjennom året på over kr 1000 skal det overskytende beløpet skattelegges. Dette gjelder ikke kontanter som har egne regler. Eksempel: Gaven til arbeidstaker har en verdi på kr 1200, og kr 200 skal dermed skattelegges. FORSIKRINGER Ulykkesforsikring er alltid skattepliktig (hele summen som er innbetalt i løpet av året pr ansatt). Reiseforsikring er skattepliktig for den delen som gjelder fritid, og det samme gjelder for forsikringer som er kombinert ulykkes og reiseforsikring. Reiseforsikring som gjelder jobb er skattefri. Om forsikringen betales som en premie, altså ingen splitt mellom tjeneste og fritid, må hele beløpet innberettes. Det lønner seg altså for arbeidstakeren at premien er splittet. Yrkesskadeforsikring. Den obligatoriske yrkesskadeforsikringen er skattefri. Utvidet forsikringsordning, altså merpremie, er skattepliktig Gruppelivsforsikring skal innberettes og er skattepliktig. Helseforsikring (av typen rask behandling for å komme fort tilbake There s a new kid in town... Network4business har skilt ut to egne selskap, Regnskapsdrift AS og ezzenzit AS, som skal spisse og rendyrke kompetansen. Regnskapsdrift AS leverer effektive systemløsninger for regnskapsbransjen, mens ezzenzit AS tilbyr løsninger for elektronisk samhandling. Som Microsofts bransjeleverandør til DIN bransje kan vi garantere en enklere arbeidsdeling og effektivisering gjennom tilgjengelighet og automatisering. For deg som ser verdien av å frigjøre ressurser. 6 KVARTALSRAPPORTEN 4/10

7 Om det kommer en instruktør på arbeidsplassen som gjennomfører 30 minutters trening er dette et skattefritt velferdstiltak. i jobb ) skal innberettes og er skattepliktig. Loss of licence, dvs en forsikring som trår i kraft om arbeidstaker ikke kan fortsette i jobben på grunn av skade eller sykdom som dekker omskolering eller tap av inntekt. Individuell pensjonsforsikring er skattepliktig, men det er derimot ikke kollektive pensjonsforsikringer (OTP). KLÆR Arbeidstøy er ikke skattepliktig og skal ikke innberettes. Med arbeidstøy menes spesielle klær som kreves for jobben (slitesterke klær for en som jobber på verksted eller uniform for eksempel for sykepleiere). Uniform krever logo og må kun brukes på jobb. Om klærne er av en slik art at de kan brukes i fritiden skal de skattelegges i sin fulle verdi inkludert merverdiavgift. FRI KOST Om arbeidstaker får mat på jobb skal det innberettes som fri kost (1 måltid pr dag, 2 måltider pr dag eller alle måltider). Eksempel: For ett måltid som beregnes med kr 41 og som skattelegges med 36 prosent (eksempelvis), gis det en skattekostnad for arbeidstaker på kr 14,46 pr dag. Et rimelig måltid med andre ord. Diett etter statens satser er skattefritt. Diett utover statens satser er skattepliktig TRENING OG VELFERDSTILTAK Om det er gitt trening eller andre velferdstiltak til alle ansatte i en bedrift vil det regnes som et skattefritt tiltak. Det må være et tilbud til alle eller til en stor gruppe i bedriften. Ikke personlig. Om det kommer en instruktør på arbeidsplassen som gjennomfører 30 minutters trening er dette et skattefritt velferdstiltak. Om bedriften har egne treningstimer på et helsestudio og gir de ansatte disposisjon til treningsstudioet etter egen treningstime, er det et personlig tilbud og må innberettes. Om firmaet kjøper 10 treningskort for 50 ansatte, kan alle benytte tilbudet og det er ikke skattepliktig. Hvor stor bedriften må være for at det skal kunne regnes som velferdstiltak er ikke fastsatt, så her må det brukes skjønn. Tanken med et velferdstiltak er at det skal være positivt for arbeidsmiljøet i bedriften og det skal fungere som relasjonsbyggende tiltak. Om det er tre brødre som driver bedriften, vil de nok ikke få dekket sesongkortet til fotballklubben. Det må være et visst antall ansatte i tillegg til eiere og familie for at det skal gjelde som velferdstiltak. FEILRAPPORTERING Konsekvensen ved å rapportere feil er straffeskatt eller etterligning. Det er ofte små beløp som er galt rapportert eller innberettet, men det er likevel snakk om skatteunndragelse og dømmes deretter. ØNSKER DU MER INFORMASJON? Om du har spørsmål eller ønsker en utdypning av punktene som er nevnt ovenfor, er det selvsagt bare å ta kontakt med din rådgiver i Økonor eller Lisbeth Markussen som er autorisert regnskapsfører ved Økonor Hamar og har gitt informasjonen som er beskrevet. Alternativt kan du finne mer informasjon på nettsiden til skatteetaten, TILBAKEMELDINGER Som kunde av Økonor utgjør dere en svært viktig gruppe for oss. Vi i Økonor Norge er derfor interesserte i å vite hva dere synes om nyhetsbrevets innhold og utseende, samt at vi gjerne tar imot tips om aktuelle saker. Send en epost til redaktør med dine synspunkter. UTGIVER: Økonor Norge AS Svolvær Telefon: Telefaks: Epost: REDAKTØR: Trine Waldahl PRODUKSJON: Arctic Public Relations AS 7 KVARTALSRAPPORTEN 4/10

DU MÅ TA FERIE RAPPORTEN BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN

DU MÅ TA FERIE RAPPORTEN BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN RAPPORTEN #2-2008 DU MÅ TA FERIE BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN FLERE SAKER I DETTE NUMMER: REGNSKAPSRAPPORTEN SOM STYRINGSVERKTØY REGNSKAPSFØREREN SOM STYREMEDLEM REISEREGNINGENS

Detaljer

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler SKATTE BETALEREN Nr 2 2013 www.skattebetaleren.no UTLANDETI Slik fører du inntektene NYTTIGI Våre 10 skatte vettregler OVERSIKTI Fradrag fra A til Å Tid for selvangivelsen: Spar skatt Næringsdrivende:

Detaljer

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp SKATTE BETALEREN Nr 2 2012 www.skattebetaleren.no Spar skatt med våre 9 skatte - vett regler Enklere med aksjer Nye regler for pensjonister Bolig fra 1976 gir formuehopp Kontroll på næringsregnskapet Få

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

RAPPORTEN #2-2011 ØKONOR INN I FINSK REGNSKAPSGIGANT HAR DU KRAV PÅ MOMSFRADRAG FOR UTLEIE? HVA MÅ DU VITE OM IMPORT? FLERE SAKER I DETTE NUMMERET:

RAPPORTEN #2-2011 ØKONOR INN I FINSK REGNSKAPSGIGANT HAR DU KRAV PÅ MOMSFRADRAG FOR UTLEIE? HVA MÅ DU VITE OM IMPORT? FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: RAPPORTEN #2-2011 SOLGT! Foto: Espen Kvalheim, FInansavisen FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: ØKONOR INN I FINSK REGNSKAPSGIGANT HAR DU KRAV PÅ MOMSFRADRAG FOR UTLEIE? HVA MÅ DU VITE OM IMPORT? NÅ ER VI STØRST!

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet SKATTE BETALEREN Nr 4 2010 www.skattebetaleren.no Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet Ny pensjonsreform de beste rådene Slik finner du vinnerfondet Jobb hjemmefra spar skatt Økonomisk styring

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014 Grant Thornton informerer Nr. 3/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Vi håper alle våre lesere har nytt godt av

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2011

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2011 Grant Thornton informerer Nr. 1/2011 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Kjære leser! Norge har nettopp lagt bak seg et år hvor utviklingstrekkene

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2009 Grant Thornton informerer Nr. 2/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Merverdiavgift er et sentralt tema for våre kunder og

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014 Grant Thornton informerer Nr. 2/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Nå nærmer sommeren seg med stormskritt og for

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Regnskap for tannleger

Regnskap for tannleger Anton Gomnæs: Regnskap for tannleger Regnskap og økonomi for tannleger er et tema det har vært stor oppmerksomhet rundt den senere tid, ikke minst fordi det har blitt avdekket at flere tannleger har unndratt

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Innledning... 1 Visma Kompetansesenter Lønn og HR... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2011...

Detaljer

Kan du, vil du, bør du starte bedrift?

Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Innhold i denne guiden: Innledning... 1 Avklaringer... 2 Planlegging... 5 Forretningsplanen... 5 Organisasjonsform... 7 Tillatelser... 7 Avklaringer og tips... 7

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

24 Kvalitetskontrollen av regnskapsførere 2014: Mange behersker ikke god regnskapsføringsskikk Barbro Bruu

24 Kvalitetskontrollen av regnskapsførere 2014: Mange behersker ikke god regnskapsføringsskikk Barbro Bruu Kommentaren 5 Kommunikasjonsutfordring og -mulighet Aktuelt 6 Aktuelt Medlemssider 12 Notiser Ofte stilte spørsmål 13 Ofte stilte spørsmål Arbeidsrett 14 Nedbemanningsprosessen ikke trå feil Sven Skinnemoen

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt. Bolig i utlandet: Regler om fradrag for renteutgifter skal endres

SKATTE BETALEREN. Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt. Bolig i utlandet: Regler om fradrag for renteutgifter skal endres SKATTE BETALEREN Nr 5 2012 www.skattebetaleren.no 2013 Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt PENSJON Fleksibelt uttak FOND Lat? Fondene for deg BOLIG Tomannsbolig fortsatt gunstig Bolig

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009 Grant Thornton informerer Nr. 1/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Som nevnt i forrige kundeblad har vi opprettet et advokatfirma

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Firmabil-nøkkelen. SKIFTET BIL: Skifter du firmabil i løpet av året, skal fordelen beregnes ut fra hele kalendermåneder pr. bil.

Firmabil-nøkkelen. SKIFTET BIL: Skifter du firmabil i løpet av året, skal fordelen beregnes ut fra hele kalendermåneder pr. bil. Firmabil-nøkkelen 2012 Siviløkonom Jan Traaseth, direktør i Motor Gruppen Kjører du egen bil eller privatleier bil og mottar skattefri kjøregodtgjørelse etter statens satser, kan du glede deg over opptil

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

NR. 2 2009 UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET. Høsten er her. I dette nummer, bl.a.: SIDE 3 Leder SIDE 5. SIDE 9 Hvilken betydning har regnkapsførerloven

NR. 2 2009 UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET. Høsten er her. I dette nummer, bl.a.: SIDE 3 Leder SIDE 5. SIDE 9 Hvilken betydning har regnkapsførerloven NR. 2 2009 UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET Høsten er her SIDE 3 Leder SIDE 5 I dette nummer, bl.a.: «Utvalget» Det nyttige hjelpemiddel SIDE 9 Hvilken betydning har regnkapsførerloven for skatteetaten og den

Detaljer

SMB magasinet. Nye muligheter for pensjonssparing. side 3. side 6-8. Nr. 1. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079. Knut Foss, Danica Pensjon

SMB magasinet. Nye muligheter for pensjonssparing. side 3. side 6-8. Nr. 1. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079. Knut Foss, Danica Pensjon FORNØYD MEDLEM: «Merker verdien av gode rabattordninger!» side 3 SMB magasinet Nr. 1. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Tjenester Medlemsblad ASB magasinet or SMB-tjenester for SMB Tjenester AS Nr. 1.

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Dette MÅ du vite om skatt for barn og unge

SKATTE BETALEREN. Dette MÅ du vite om skatt for barn og unge SKATTE BETALEREN 4 2009 www.skattebetaleren.no Halverte eiendomsskatten gir deg oppskriften De hemmelige studenttriksene Slik unngår du boligfellen Dette MÅ du vite om skatt for barn og unge o,- Få DN

Detaljer

START DITT EGET BILLIG-AS 2012

START DITT EGET BILLIG-AS 2012 E-bok 045 START DITT EGET BILLIG-AS 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold START DITT EGET BILLIG-AS R!SANGERS EBOK 045 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt 22, 0154 OSLO Tlf:

Detaljer