PA-BOK. for. utførelsesfasen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PA-BOK. for. utførelsesfasen"

Transkript

1 PA-BOK for utførelsesfasen Oppdrag: Oppdragsgiver: Statlige tiltaksmidler Kristiansand Eiendom v/prosjektavdelingen Revisjon: 01 / C:\Documents and Settings\ski\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\3V1IP29G\00A PA-BOK Statlige tiltaksmidler Kristiansand Eiendom OJH doc

2 DISTRIBUSJONS- OG REVISJONSOVERSIKT Revisjon: Dato: Beskrivelse av revisjonene: Foreløpig utkast til godkjennelse av PL Forkortelse Funksjon Firma BH Byggherre Kristiansand Eiendom PL Prosjektleder PTL AS BL Byggeleder PTL AS T. Entr Total Entr. Vågsbygd dagsenter T. Entr Total Entr. Ringåsen avlastningshjem T. Entr Total Entr. Dollhuset T. Entr Total Entr. Folkebiblioteket T. Entr Total Entr. Prestheia skole T. Entr Total Entr. Elvegata 38 T. Entr Total Entr. Idrettsetaten T.Entr Total Entr. Kirkene Utsendelse Revisjon Dato Rev. Dato Rev. Forkortelser: BH PL PL-ass BRU DR PG PGL ARK LARK RIB RIV RIE BL ENTR UE SØK HMS-KP HMS-KU HB Byggherre Prosjektleder Prosjektlederassistent Bruker Drift Prosjekteringsgruppe Prosjekteringsgruppeleder Arkitekt Landskapsarkitekt Rådgivende ing. byggeteknikk Rådgivende ing. VVS Rådgivende ing. Elektroteknikk Byggeleder Entreprenør kontrahert av byggherre Underentreprenør Ansvarlig søker (ARK i prosjekteringsfasen, BL i byggefasen) HMS-koordinator prosjektering HMS-koordinator utførelse Hovedbedrift C:\Documents and Settings\ski\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\3V1IP29G\00A PA-BOK Statlige tiltaksmidler Kristiansand Eiendom OJH doc

3 INNHOLD 0 FORMÅL MED PA-BOKEN INFORMASJON OM PROSJEKTET ORGANISASJON OG ADRESSER RUTINER I BYGGEFASEN RAPPORTERING AVVIKSMELDING VARSEL OG KRAV FRA ENTREPRENØRER ENDRINGSBESTILLINGER KVALITETSSIKRING FAKTURA FRA ENTREPRENØRER TEGNINGER HMS RENT BYGG OVERTAKELSE FDV GARANTITIDEN VEDLEGG Skjema 1: Rapportering (m/skjema) Skjema 2: Avvik (m/skjema) Skjema 3: Varsel og krav iht. NS3431 Skjema 4: Endringsbestillinger Skjema 5: HMS rapport V-01 Organisasjonsplan V-02 Adresseliste Oppdragsgiver: Kristiansand kommune, byggadministrasjonen Godkjent av: Side: 3 av 11

4 0 FORMÅL MED PA-BOKEN Formålet med PA- boken er å sikre gode rutiner og en entydig klargjøring av organisering og myndighet i prosjektet. PA- boken er en presisering og spesifisering av krav og regler i NS PA-boka inneholder informasjon om prosjektadministrative forhold vedrørende prosjektet. Dette innbefatter også krav til hvordan prosjektet skal dokumenteres. BL er ansvarlig for oppdatering og distribusjon av PA- boken. PA- boken gjelder for følgende prosjekter: 02. Kristiansand folkebibliotek 03. Prestheia skole 04. Vågsbygd dagsenter 05. Ringåsen avlastningshjem 06. Elvegata Dollhuset 08. Brannsikring Kulturbygget 09. Idrettsetaten (Vågsbygd hallen) 10. Den Norske Kirke 1 INFORMASJON OM PROSJEKTET Generelt om prosjektet Byggeplassene, byggene som skal utbedres/ rehabiliteres er lokalisert rundt og i Kristiansand sentrum. Kristiansand Eiendom har fått statlige midler i forbindelse med tiltaks pakka og vil bruke disse på forskjellige bygg i kommunen. Prosjektet omfatter rehabilitering / utbedring av: Kristiansand Folkebibliotek, Prestheia skole, Vågsbygd Dagsenter, Ringåsen avlastningshjem, Elvegata 38, Dollhuset, Vågsbygdhallen. Prosjektet vil legge vekt på at det blir økt sysselsetting i området og at det som gjøres førere til ENØK. Oppdragsgiver: Kristiansand kommune, byggadministrasjonen Godkjent av: Side: 4 av 11

5 2 ORGANISASJON OG ADRESSER Gjennomføringsmodell Gjennomføringsmodellen er totalentreprise iht. NS 3431 hvor entreprenøren har all ansvar for prosjektering og utførelse. Byggherrens byggeleder skal ha rett til å delta på byggemøter min. hver 14 dag. Prosjektorganisasjon Byggherre (BH) er Kristiansand Eiendom. Prosjektleder (PL) er administrativ leder av prosjektet. Byggeleder (BL) er underlagt prosjektleder, og er byggherrens representant på byggeplass. Bruker (BRU) er representert ved de forskjellige byggene. Drift (DR) er representert ved Byggservice og er underlagt PL i byggefasen. Ansvarlig søker (SØK) er totalentreprenøren i både prosjekteringsfasen og i utførelsesfasen (hvor arbeider er søknadspliktig). HMS koordinator prosjektering (HMS-KP) vil være totalentreprenøren. HMS koordinator utførelse (HMS-KU) vil være byggherrens byggeleder. Hovedbedrift (HB) iht. AML 2.2 vil være totalentreprenøren. Fullmakt PL har fullmakt til å forplikte byggherre i ordinære saker innenfor prosjektets budsjettramme. BL har i samråd med PL., dersom det er nødvendig for at byggets fremdrift ikke skal bli hindret, myndighet til å bestille arbeider for inntil kr ,- eks. mva. De prosjekterende kan ikke påføre byggherren forpliktelser. Bruker har ingen myndighet til å bestille arbeider fra de prosjekterende eller entreprenører. Drift har ingen myndighet til å bestille arbeider fra de prosjekterende eller entreprenører. Organisasjonsplan og adresseliste Organisasjonsplan, telefon og adresseliste finnes vedlagt. Oppdragsgiver: Kristiansand kommune, byggadministrasjonen Godkjent av: Side: 5 av 11

6 3 RUTINER I BYGGEFASEN Korrespondanse Generelt gjelder: Informasjon til offentligheten om prosjektet skal kun gis av PL. PL, BRU, PG, BL, ENTR er ansvarlige for å distribuere internt i egen organisasjon. BL skal ha kopi av all korrespondanse mellom entreprenører og prosjekterende / byggherre. Hvert dokument skal kun omhandle én sak. Med korrespondanse menes all forsendelse av dokumenter til og fra aktører i prosjektet, uavhengig av på hvilken måte dokumentene blir sendt: post via postverket telefaks elektronisk post via internett eller lignende dokumenter med bud All korrespondanse til partene sendes til gjeldende adresse i vedlagte adresseliste. Alle beskjeder på byggeplass skal i hovedsak gå gjennom BL. Dokument Alle dokumenter skal merkes: Kristiansand Eiendom Statlige tiltaksmidler Merkes med følgende for de forskjellige prosjektene: 02. Folkebiblioteket, 03. Prestheia skole, 04. Vågsbygd Dagsenter, 05. Ringåsen avlastningshjem, 06. Elvegata Dollhuset 08. Brannsikring kulturbygget 09. Idrettsetaten / Vågsbygd hallen 10. Den Norske kirke Hva saken gjelder Følgende dokumentmaler benyttes i prosjektet (vedlagt de respektive skjema): Rapportskjema Avviksmeldinger Varselskjema Endringsskjema Brev skal kun omtale en sak. Elektronisk oversendelse av brev aksepteres dersom brevet er merket i henhold til ovennevnte krav og er adressert til kontraktpartners representant. Elektronisk oversendte brev skal i tillegg sendes originalt i posten. Brev oversendt til andre e-postadresser i prosjektorganisasjonen aksepteres ikke som formelt oversendt. Det skal skrives møtereferat fra alle møter mellom partene i prosjektet. Møteleder er ansvarlig for at referat skrives og at møtereferatene tydelig angir møtetype og møtenummer. E-postsending skal kun omhandle en sak. Hva saken gjelder skal angis i emnefeltet. For at e-postsendingen skal være arkivverdig skal saken beskrives i eget filvedlegg. Oppdragsgiver: Kristiansand kommune, byggadministrasjonen Godkjent av: Side: 6 av 11

7 MØTER Referat skrives fra alle møter, ansvarlig for dette er møteleder/innkaller. Referat kan distribueres elektronisk. Møtetype Kode Ansvarlig/referent Deltakere Hyppighet Byggemøter PM T-ENTR PL, BL, PG, ENTR Hver 14. dag Oppstartsmøte HMS HMS/ BL/PL PL, BL, PG, ENTR Ved oppstart og ADM rutiner ADM Byggherremøter BHM T-ENTR BH,PL,BL,ENTR Ved behov Fremdriftsmøter FM T-ENTR BL, ENTR Hver 14. dag Prosjekteringsmøter PM T-ENTR PL, BRU, DR, PG Ved behov Særmøter SM Innkaller Etter behov Ved behov Samordningsmøter SAM T-ENTR Alle ENTR på byggeplass Hver 14. dag 4 RAPPORTERING Rapportering utføres iht vedlagte skjema nr. 1. Rapportering fra ENTR til BL skal skje hver andre uke (byggemøteuker) innen fredag kl. 12:00. Entreprenørrapporter er en kontraktsytelse på lik linje med hvilken som helst annen ytelse i kontrakten. 5 AVVIKSMELDING Avviksregistrering og behandling gjennomføres iht. skjema 2 Avviksmeldinger fra PL, BRU, DR, PG, ENTR etc. sendes BL som sørger for saksbehandling hos BH. Avviksmeldingen skal kun innholde en sak. BL påser at korrektive tiltak blir iverksatt og sørger for lukking av avvik. 6 VARSEL OG KRAV FRA ENTREPRENØRER Hvis det må utføres arbeid hvor entreprenøren mener at tillegg er berettiget skal tiltakshaver varsles skriftlig. Varsel og krav fremmes på vedlagte skjema nr. 3. Aksepterte krav blir bestilt i endringslister. Avslåtte krav blir skriftlig avvist overfor entreprenør. I de tilfeller der det ikke oppnås enighet om tilleggets berettigelse eller prissetting, kan tiltakshaver gi skriftlig pålegg om utførelse iht. NS 3431 pkt ENDRINGSBESTILLINGER E-lister Endringer bestilles iht NS3431 og vedlagte skjema nr 4 skal brukes. Det er kun endringslister som er signert av PL som er gyldige bestillinger. BL kan rekvirere arbeider for inntil ,- ekskl. mva. Entreprenører skal ikke utføre arbeider uten at det foreligger skriftlig bestilling. Regningsarbeider Ved regningsarbeider skal timelister fremlegges BL for attestasjon minst hver uke. Timelister som blir levert mer enn en uke etter utført arbeid, vil ikke bli attestert. Timelisten skal være komplett utfylt (dvs. inklusive evt. materialer). Attesterte timelister samt kopi av materialfakturaer skal vedlegges entreprenørens faktura Oppdragsgiver: Kristiansand kommune, byggadministrasjonen Godkjent av: Side: 7 av 11

8 FREMDRIFTSSTYRING 7.1 Planlegging og fremdriftstyring Entreprenøren skal utarbeide en detaljert fremdriftsplan i elektronisk format senest 14 dager etter at det er avtalt at entreprenøren er tildelt jobben. Reell produksjon registreres fortløpende i gjeldende plan8.1 Fremdriftsstyring 7.2 Oppfølging Entreprenøren rapporterer fremdriftsstatus annenhver uke i rapporter til BL. Timeverk skal knyttes opp mot fremdriftsplanen. Og hver måned pr. siste søndag i måneden skal entreprenøren rapportere akkumulerte timeverk. Rapportene skal senest foreligge fredag kl i byggemøte uker. Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold varsle byggherren dersom det oppstår eller vil kunne oppstå avvik av betydning i forhold til fremdriftsplan. Entreprenørene utarbeider forslag til detaljert fremdriftsplan fremlegges for byggeleder max. 14 dager etter at det er avtalt at entreprenøren har fått jobben. 8.2 Oppfølging og rapportering Entreprenørene rapporterer fremdriftsstatus annenhver uke i rapporter til BL. Rapportene skal senest foreligge fredag kl i byggemøte uker. Gjeldende fremdriftsplan oppdateres fortløpende av entreprenøren. Gjeldende fremdriftsplan gjennomgås på hver fremdriftsmøte. 8.3 Opprinnelig plan og revisjon av planer Ved store avvik mellom opprinnelig plan og gjeldende plan vil BL kreve at entreprenøren utarbeider revidert plan. 8 KVALITETSSIKRING Entreprenøren må selv skaffe tegninger og NBI detaljer som er nødvendig for gjennomføringen. Entreprenøren må ha eget tegnings/detalj arkiv på byggeplassen. Dokumentasjon av egen kvalitetskontroll skal være tilgjengelig på byggeplass for byggherrens representanter. Kompetansebevis og sertifikater på maskiner og utstyr skal legges i HMS-permer og loggføres av HB. Arbeidsunderlag og arbeidssted Byggherren innestår ikke for riktigheten av tegninger som er vedlagt i tilbudsgrunnlaget. Entreprenøren må selv kontrollere at tegninger stemmer overens med arbeidsstedet. Entreprenøren må selv foreta de nødvendige justeringer og oppmålinger som følge av at tegninger ikke stemmer med arbeidsstedet uten ekstra kostnader for byggherren. Dette er en totalentreprise hvor entreprenøren har all prosjekterings og utførelses ansvar for de aktuelle arbeidene. Entreprenøren kan skriftlig innkalle byggherren til besiktigelse av arbeider som senere ikke kan bedømmes uten ekstraordinære foranstaltninger eller kostnader. Feil registreres i avviksmeldinger. Det forutsettes at entreprenøren har rutiner som sikrer at forventet kvalitet oppnås og dokumenteres. Oppdragsgiver: Kristiansand kommune, byggadministrasjonen Godkjent av: Side: 8 av 11

9 Eventuelle merutgifter til øket kontrollaktivitet hos byggherre for å erstatte manglende kontrollarbeide hos entreprenøren vil bli belastet entreprenøren. 9 FAKTURA FRA ENTREPRENØRER Generelt Fakturering og fakturabehandling. Fakturaer skal kun fremsendes for kontraktsarbeider, prisstigning eller endringsbestillinger. A. Faktura A skal omhandle kontraktsarbeider B. Faktura B for Endringsarbeider (godkjente e-lister skal vedlegges faktura) C. Faktura C for prisstignings nota.(utregning av prisstigning skal vises) D. Faktura D for Regningsarbeider (signerte timelister og vedlegg for materiell vedlegges) Faktura stiles til, adresse : - Kristiansand Eiendom Serviceboks Kristiansand Merkes: med prosjekt nr. og navn (for eksempel: Statlige tiltaksmidler 07 Dollhuset) Faktura merkes følgende for de forskjellige prosjekter: Statlige tiltaksmidler 02 Folkebiblioteket 03 Prestheia skole 04 Vågsbygd Dagsenter 05 Ringåsen avlastningshjem 06 Elvegata Dollhuset 08 Brannsikkring kulturbygget 09 Idrettsetaten (Vågsbygd hallen) 10 Den Norske kirke Faktura skal sendes via PTL AS for kontroll, registrering og attestasjon. Adresse er: - Prosjekt og teknologiledelse AS Avd. Kristiansand Serviceboks Kristiansand S Attn: Jan Olav Sagedal Faktura skal ha forfallsdato 30 dager etter mottatt faktura hos Prosjekt og teknologiledelse as. Garantier og forsikringer Ingen fakturaer utbetales før ovennevnte garantier og forsikringer er i orden og godkjent av tiltakshaver. Garanti for sikkerhetsstillelse i byggetiden iht. NS3431 pkt 18.2 Forsikringsbevis for kontraktsarbeider iht. NS3431 pkt Ansvarsforsikring for ansatte iht. NS3431 pkt, 19.2 Tiltakshaver stiller ikke sikkerhet. 10 TEGNINGER Revisjon av tegninger skal utføres i iht. Norsk standard. Tegninger distribueres iht. omforent tegningsleveranseplan som avtales i oppstartsmøte. Antall tegninger er spesifisert i distribusjonslisten. Kostnaden for eventuelle ekstra kopier dekkes av entreprenør. Oppdragsgiver: Kristiansand kommune, byggadministrasjonen Godkjent av: Side: 9 av 11

10 Ved utsendelse av tegninger skal det følge vedlagt: Tegningsliste for hvert fag, og gjeldende revisjonsnummer og E-listenummer på tegningene Endringsliste Distribusjonsliste for tegninger. Utgåtte tegninger skal straks fjernes fra byggeplassen. Mulige uoverensstemmelser i tegninger eller kontraktsdokumenter skal straks meldes BL. 11 HMS Ethvert brudd på offentlig lov, forskrift eller HMS- plan er å anse som en mangel iht. NS3431 og gir byggherren rett til å kreve retting eller utbedring fra entreprenørens side, eventuelt tilbakeholdelse av betaling iht. NS3431 PL har ansvaret for å organisere og kontrollere at HMS ivaretas gjennom hele prosjektet. PL har utarbeidet HMS plan som er en del av tilbudsgrunnlaget. Totalentreprenøren er HMS- koordinator prosjektering (HMS-KP). BL er HMS- koordinator i utførelsesfasen (HMS-KU) og sørger for tilpasning av HMS- plan til byggeplass. Totalentreprenøren er hovedbedrift (HB) iht. AML 2.2 og er ansvarlig for ledelse og samordning av vernearbeidet på byggeplass. HMS- planen skal være gjennomgått og kjent for alle som arbeider på, eller jevnlig besøker byggeplassen. HB er ansvarlig for at det utarbeides prosedyrer eller instrukser for alle risikofylte arbeider. Enhver som arbeider på byggeplass skal kjenne til hvilke arbeider som er risikofylt (kfr. oppslagstavle), samt kjenne de aktuelle prosedyrer/instrukser som gjelder for eget risikoarbeide. Arbeider skal stanses hvis prosedyrer/instrukser ikke er kjent for alle involverte i arbeidet. Det forutsettes at alle engasjerte underentreprenører (UE) har internkontrollsystem som kan dokumenteres ved behov. Entreprenøren skal hver mnd sende hms rapport og rapport som er vedlagt som skjema nr. 5 skal brukes. For øvrig angående HMS vises til HMS plan. 12 RENT BYGG Totalentreprenøren er ansvarlig for organisering, gjennomføring og kontroll av rent-bygg aktiviteter i byggefasen. BL kontrollerer at entreprenørene utfører byggrenhold under og etter egne arbeider, og kan om nødvendig pålegge eller rekvirere ekstra renhold. 13 OVERTAKELSE Generelt Overtakelse har ikke funnet sted før overtakelsesprotokoll er signert av partene. Døgnmulkt kreves ved oversittelse av frist på utbedringsarbeider. I tillegg må entreprenør dekke alle ekstrakostnader som byggherren påføres ved ekstra administrasjon og etter kontroll. Innregulering Skriftlig varsel om innregulering, prøving eller lignende av tekniske anlegg sendes byggherre senest 2 uker før utførelse. Forutsetninger som må være oppfylt for at prøving skal kunne gjennomføres skal fremgå i varselet (det skal fremgå av varselet hvis sideentreprenører skal medvirke til prøvene). Oppdragsgiver: Kristiansand kommune, byggadministrasjonen Godkjent av: Side: 10 av 11

11 Ferdigstillelse Entreprenør skal varsle skriftlig til byggherre senest 2 uker før ferdigbefaring. Alle feil og mangler som entreprenøren har registrert på egenkontrollen skal registreres i varselet. BL innkaller representanter fra byggherre til ferdigbefaring. Totalentreprenøren er ansvarlig for sluttkontroll av kontraktsarbeidene. Byggherrens byggeleder skriver referat og mangellister fra sluttkontrollen. Prøveperiode Det er avtalt prøvedrift for tekniske entrepriser. BL innkaller de aktuelle entreprenørene til overtakelse etter gjennomført prøveperiode. Overtakelsesforretning Overtagelsesforetningen gjennomføres iht. NS Byggherrens byggeleder leder overtagelsesforretningen og fører overtagelsesprotokoll. Protokoll fra overtakelse utarbeides i to eksemplarer og undertegnes av entreprenør og byggherrens representant. Partene beholder ett eksemplar hver. 14 FDV FDV- dokumentasjonen er en kontraktsytelse på lik linje med hvilken som helst annen ytelse i kontrakten. FDV- dokumentasjonen leveres til byggeleder. FDV- dokumentasjonen skal gjennomgås og godkjennes av fagrådgivere. Ikke rettidig innlevering av FDV- dokumentasjon medfører at innestående beløp ikke utbetales. 15 GARANTITIDEN Vanligvis er det bruker som oppdager/registrerer feil eller mangler. Når feil eller mangel oppdages skal skriftlig melding på eget skjema umiddelbart sendes til byggeleder. Byggeleder vurderer om feilen/mangelen er en reklamasjon eller ikke. Dersom dette er en reklamasjon, videresendes reklamasjonen til den aktuelle entreprenør/leverandør. Byggeleder fører egen journal over alle reklamasjoner som viser hvor saken står til enhver tid. Reklamasjonsbefaring avholdes innen utløpet av garantitiden. Oppdragsgiver: Kristiansand kommune, byggadministrasjonen Godkjent av: Side: 11 av 11

PROSJEKT NR VA-ANLEGG

PROSJEKT NR VA-ANLEGG Konkurransegrunnlag Del II Vedlegg 8 PROSJEKT NR VA-ANLEGG Forretningsrutiner i byggetiden FjellVAR den 30. mars 2010, rev. feb. 13 INNHOLD 1. Orientering 2. Korrespondanse 3. Tillegg/endringsarbeider

Detaljer

E-post som kan ha konsekvenser for fremdrift og/eller kostnader skal bekreftes i brev til Statsbygg med kopi til byggeleder.

E-post som kan ha konsekvenser for fremdrift og/eller kostnader skal bekreftes i brev til Statsbygg med kopi til byggeleder. FORRETNINGSRUTINER FOR N - TOTALENTREPRISE 1 KOMMUNIKASJON 1.1 Korrespondanse Korrespondanse påføres følgende overskrift: Totalprosjektnummer : Prosjektnavn :.. Pr.nr. gjennomføring :. Kontraktsnummer

Detaljer

PA - BOK. Prosjekt: 4029 Greverudlia barnehage. Utarbeidet Dato Utarbeidet av: Godkjent av: Tove B. Gran

PA - BOK. Prosjekt: 4029 Greverudlia barnehage. Utarbeidet Dato Utarbeidet av: Godkjent av: Tove B. Gran PA - BOK Prosjekt: 4029 Greverudlia barnehage Utarbeidet Dato Utarbeidet av: Godkjent av: 27.10.15 Tove B. Gran Ajourføring Dato Beskrivelse av endring Utarbeidet av: Godkjent av: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: RIBs hovedoppgaver: RIB skal forestå de arbeider som normalt tillegges rådgiver for byggeteknikk i en byggesak,

Detaljer

PAH- Bok for utførelse av prosjekt ved NTNU HOVEDBYGNINGEN - V INDUSRESTAURERING

PAH- Bok for utførelse av prosjekt ved NTNU HOVEDBYGNINGEN - V INDUSRESTAURERING PAH- Bok for utførelse av prosjekt ved NTNU HOVEDBYGNINGEN - V INDUSRESTAURERING 29.05.2013 Innhold 1. Generell del...1 1.1. PAH- BOK...1 1.2. Orientering om prosjektet...1 1.3. Kontraktsinndeling og entrepriser...1

Detaljer

Ytelsesbeskrivelse for byggeleder

Ytelsesbeskrivelse for byggeleder SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE NYTT BYGG L Ytelsesbeskrivelse for byggeleder AVDELING: RAPPORTERER TIL: FUNKSJON: Eiendomsenheten, Vestfold fylkeskommune Prosjektleder Helen Rany Olsen Byggeleder er engasjert

Detaljer

Skoklefald omsorgsboliger og dag- /og aktivitetssenter. Konkurransegrunnlag. Totalentreprise

Skoklefald omsorgsboliger og dag- /og aktivitetssenter. Konkurransegrunnlag. Totalentreprise Skoklefald omsorgsboliger og dag- /og aktivitetssenter Konkurransegrunnlag Totalentreprise PROKON AS 1 Innholdsfortegnelse 1 Prosjektet... 4 1.1 Prosjektets navn og nummer... 4 1.2 Prosjektets art og omfang...

Detaljer

Prosjekt nr Campus Ås, SLP - Gjennomføring. Forretningsrutiner for totalentreprise K653 Pumpesystem for produksjonsdyrgjødsel

Prosjekt nr Campus Ås, SLP - Gjennomføring. Forretningsrutiner for totalentreprise K653 Pumpesystem for produksjonsdyrgjødsel Prosjekt nr. 1000501 Campus Ås, SLP - Gjennomføring Forretningsrutiner for totalentreprise K653 Pumpesystem for produksjonsdyrgjødsel 1 Innhold 0 Generelt... 3 1 Prosjektadministrative rutiner... 3 1.1

Detaljer

Ytelsesspesifikasjon for byggeleder for prosjekt Vågsøy, utbedring antennefeste/-brakett Forsvarsbygg Utvikling Vest

Ytelsesspesifikasjon for byggeleder for prosjekt Vågsøy, utbedring antennefeste/-brakett Forsvarsbygg Utvikling Vest YTELSESSPESIFIKASJON FOR BYGGELEDER - BL 1. GENERELT 1.1 Være SHA-koordinator for utførelse (KU) iht. byggherreforskriften Det vil bli tt egen KU avtale. 1.2 Utarbeide kvalitetsplan for egne arbeider 1.3

Detaljer

PA- RUTINER. Prosjekt: Råholt ungdomsskole - RUSK. PROSJEKT: Råholt ungdomsskole - RUSK OPPDRAGSGIVER: Eidsvoll kommune DATO: 10.12.

PA- RUTINER. Prosjekt: Råholt ungdomsskole - RUSK. PROSJEKT: Råholt ungdomsskole - RUSK OPPDRAGSGIVER: Eidsvoll kommune DATO: 10.12. PA- RUTINER PROSJEKT: Råholt ungdomsskole - RUSK OPPDRAGSGIVER: Eidsvoll kommune DATO: 10.12.13 INNHOLD 0 RUTINER 3 0.1 GENERELT 3 0.2 WEB -BASERT DOKUMENTHOTELL 3 0.3 PROSJEKTERINGSRUTINER 3 1 ORGANISASJON

Detaljer

BOK 0. Prosjektadministrative rutiner

BOK 0. Prosjektadministrative rutiner BOK 0 Prosjektadministrative rutiner Fakkel for deponigass - Rommen avfallsdeponi Prosjektnummer 11302000 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELL ORIENTERING... 3 1.1 BOK 0... 3 1.2 BYGGHERRENS ORGANISASJON...

Detaljer

2.1 Delta i prosjekteringsmøter X X Pålegges ved behov. 2.5 Utarbeide riggplan Riggplan X X

2.1 Delta i prosjekteringsmøter X X Pålegges ved behov. 2.5 Utarbeide riggplan Riggplan X X YTELSESSPESIFIKASJON FOR BYGGELEDER - BL 1. ORGANISERING 1.1 I henhold til Forskrift om srhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (Byggherreforskriften) av 21. april 1995, være koordinator

Detaljer

Ny fiskerikai i Kjøllefjord

Ny fiskerikai i Kjøllefjord Lebesby kommune Ny fiskerikai i Kjøllefjord Totalentreprise Vedlegg G Administrative bestemmelser 2014-04-14 Oppdragsnr.: 5140677 Innhold 1 Entreprenørens organisering 3 1.1 Byggherrens organisasjon 3

Detaljer

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok PA-BOK Fylke dato: 02.05.2012 Filnavn: 0-6-2 PA-bok FEF dato: Side: 1 av 14 Prosjektadministrativ håndbok PA-bok 39990 Vestby vgs ventilering av teknisk etasje 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 3

Detaljer

PHBM305-Bok for gjennomføring og oppfølging av prosjekt ved NTNU. Entreprise E340 Sentralgassanlegg Realfagbygget.

PHBM305-Bok for gjennomføring og oppfølging av prosjekt ved NTNU. Entreprise E340 Sentralgassanlegg Realfagbygget. PHBM305-Bok for gjennomføring og oppfølging av prosjekt ved NTNU Entreprise E340 Sentralgassanlegg Realfagbygget. 06.01.2016 Dokumenttype: Eiendom Side: 2 av 11 Dato: 29.02.2016 Dokumentnavn: PHBM305 Dokument

Detaljer

Prosjektets møteoversikt, versjon 01 Prosjekt: Kampen skole - Rehabilitering av gymbygningen

Prosjektets møteoversikt, versjon 01 Prosjekt: Kampen skole - Rehabilitering av gymbygningen Prosjektets møteoversikt, versjon 01 Prosjekt: Kampen skole - Rehabilitering av gymbygningen - 11350019 Utfyllende krav til noen av møtene som er listet opp i Bok 0 kapittel 3.3 Møtestruktur Møter skal

Detaljer

Gjerdrum kommune Eiendomsforvaltningen. Vedlegg 07 PA-BOK. Tilbygg nye sykehjemsplasser

Gjerdrum kommune Eiendomsforvaltningen. Vedlegg 07 PA-BOK. Tilbygg nye sykehjemsplasser Vedlegg 07 PA-BOK Tilbygg nye sykehjemsplasser September 2014 Innholdsfortegnelse 1. Ajourføring og distribusjon... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Distribusjonsliste...3 2. Orientering... 4 2.1 PA-bok for byggefasen...4

Detaljer

NYE SAMLOKALISERTE BOLIGER PEER GYNTSVEI 89

NYE SAMLOKALISERTE BOLIGER PEER GYNTSVEI 89 Peer Gyntsvei 89 Moss Kommunale Eiendomsselskap NYE SAMLOKALISERTE BOLIGER PEER GYNTSVEI 89 TOTALENTREPRISE PA-BOK Innholdsfortegnelse PA-bok 1. KORRESPONDANSE... 2 2. PRISFORESPØRSEL... 2 3. PRISTILBUD....

Detaljer

Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8407:2011

Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8407:2011 Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8407:2011 Alle kontrakter bør kontrolleres opp mot tilhørende sjekkliste Oppdragsgiver Kontaktperson Mobil E-post Postadresse Entreprenør Kontaktperson

Detaljer

PROSJEKT NR ÅLESUND TRAFIKKSTASJON

PROSJEKT NR ÅLESUND TRAFIKKSTASJON Vår dato: Vår referanse: PROSJEKT NR. 111835 ÅLESUND TRAFIKKSTASJON FORRETNINGSRUTINER FOR BYGGEFASEN TOTALENTREPRISE 1 KOMMUNIKASJON 1.1 Korrespondanse Korrespondanse påføres følgende

Detaljer

Møtereferater skal sendes ut senest 2 arbeidsdager etter at møtet er avholdt.

Møtereferater skal sendes ut senest 2 arbeidsdager etter at møtet er avholdt. Bok 0 vedlegg 02 Møteoversikt Utfyllende krav til noen av møtene som er listet opp i Bok 0. Møter skal fortrinnsvis avholdes etter en avtalt møteplan. 1.1 Møter 1.1.1 Møtetyper Følgende møtetyper er aktuelle

Detaljer

Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner

Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 1 av 7 Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONKURRANSEREGLER... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 TILBUDET... 3 1.3 FORBEHOLD... 3 1.4 ALTERNATIVE TILBUD...

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR BYGGELEDER BL. Fase Post Aktivitet Skal inngå 1. GENERELT

YTELSESBESKRIVELSE FOR BYGGELEDER BL. Fase Post Aktivitet Skal inngå 1. GENERELT YTELSESBESKRIVELSE FOR BYGGELEDER BL 1. GENERELT 1.1 SHA-koordinator Være ansvarlig SHA-koordinator for utførelse (KU) iht. byggherreforskriften. 1.2 Kvalitetsplan Implementere en kvalitetsplan for å sikre

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyrsrådgiver

KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyrsrådgiver UNN A-fløy Utstyrsrådgiver Prosjektets systemer og rutiner Rev.nr. 01 Dato 01.11.13 Revisjonen gjelder Konkurransegrunnlag UR UNN HF NY A-FLØY Side 2 av 5 INNHOLD: 1.1 GENERELT... 3 1.2 KORRESPONDANSE,

Detaljer

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Bilag H ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNLEDNING... 3 2 PROSJEKTORGANISASJON... 3 2.1 ORGANISASJON... 3 3 ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 3 3.1 GENERELT... 3 3.2 PARTENES REPRESENTANTER...

Detaljer

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I VVS (RIV). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I VVS (RIV). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR RÅDGIVER I VVS (RIV). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: RIVs hovedoppgaver: RIV skal forestå de arbeider som normalt tillegges rådgiver for VVS og klimatekniske anlegg

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen)

YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) MYNDIGHET, LOVVERK Rev. 08.03.2013 YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: Dato: Prosjekteringsleders

Detaljer

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok AFK eiendom FKF 7.02a PA BOK Fylke dato: 25.10.2012 Filnavn: FEF dato: Side: 1 av 14 Prosjektadministrativ håndbok PA-bok Prosjekt nr: --------- Prosjekt navn: ---------- Merknad: Malen må tilpasses det

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PGL)

YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PGL) YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PGL) INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 HOVEDOPPGAVE... 2 3 YTELSER I SAMTLIGE PROSJEKTFASER... 2 3.1 Administrative forhold... 2 3.2 Fremdrift... 3

Detaljer

INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: Arkitekts hovedoppgaver: Arkitekt (ARK.) skal forestå de arbeider som normalt tillegges arkitektrollen i en byggesak

Detaljer

PROSJEKT NR , ARKIVERKETS SENTRALDEPOT 1

PROSJEKT NR , ARKIVERKETS SENTRALDEPOT 1 Vår dato: 26.6.2012 Vår referanse: 201201249 PROSJEKT NR. 12149, ARKIVERKETS SENTRALDEPOT 1 FORRETNINGSRUTINER FOR BYGGEFASEN - TOTALENTREPRISE 1 KOMMUNIKASJON 1.1 Korrespondanse Korrespondanse påføres

Detaljer

SANDE KOMMUNE PROSJEKTADMINISTRATIVE RUTINER FOR BYGGEPERIODEN PA-BOK. Rev. nr. Revisjon gjelder Sign. Dato Sign. Dato

SANDE KOMMUNE PROSJEKTADMINISTRATIVE RUTINER FOR BYGGEPERIODEN PA-BOK. Rev. nr. Revisjon gjelder Sign. Dato Sign. Dato Kommunal eiendom Generell PA-bok SANDE KOMMUNE PROSJEKT... PROSJEKTADMINISTRATIVE RUTINER FOR BYGGEPERIODEN PA-BOK Rev. nr. Revisjon gjelder Sign. Dato Sign. Dato Filnavn:PA-bok+Generell+rev.15.07.08 Rev.0-12.10.09

Detaljer

GENERELLE KONKURRANSEREGLER OG FORRETNINGSRUTINER

GENERELLE KONKURRANSEREGLER OG FORRETNINGSRUTINER Bok 2: Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 1 av 7 Tromsø kommune Bok 2: GENERELLE KONKURRANSEREGLER OG FORRETNINGSRUTINER Bok 2: Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side

Detaljer

Sandefjord kommune Lokalmedisinsk senter (LMS)

Sandefjord kommune Lokalmedisinsk senter (LMS) R PA bok Sandefjord kommune Lokalmedisinsk senter (LMS) Revisjon -, Dato : 29.08.2014 SIDE 1 AV 13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING OG FORMÅL... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Anvendelse... 3 1.3 Terminologi...

Detaljer

Ytelsesbeskrivelse for byggeleder for prosjektnr/navn: Kontraktsnummer:

Ytelsesbeskrivelse for byggeleder for prosjektnr/navn: Kontraktsnummer: YTELSESBESKRIVELSE FOR BYGGELEDER BL 1. GENERELT 1.1 SHA-koordinator Være ansvarlig SHA-koordinator for utførelse (KU) iht. byggherreforskriften. 1.2 Kvalitetsplan Implementere en kvalitetsplan for å sikre

Detaljer

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok PA-BOK Dato: 20.11.10 Side: 1 av 14 Prosjektadministrativ håndbok PA-bok Prosjekt nr: 35175 Prosjekt navn: STRØMMEN VGS INNEKLIMAPROSJEKT FASE 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 7 2.0 ORGANISASJONSPLAN...

Detaljer

PROSJEKT NR , NY KANTINE I 3. OG 4. ETASJE BYGG 2, POLITIHØGSKOLEN I OSLO

PROSJEKT NR , NY KANTINE I 3. OG 4. ETASJE BYGG 2, POLITIHØGSKOLEN I OSLO Vår dato: Vår referanse: < 201102544 > PROSJEKT NR. 12116, NY KANTINE I 3. OG 4. ETASJE BYGG 2, POLITIHØGSKOLEN I OSLO FORRETNINGSRUTINER FOR BYGGEFASEN - TOTALENTREPRISE 1 KOMMUNIKASJON 1.1

Detaljer

BONDEN SOM BYGGHERRE BYGGEPROSESSEN - SUKSESSKRITERIER. SKJETLEIN, Grønt kompetansesenter Bjørn Garberg rådgiver landbruksbygg

BONDEN SOM BYGGHERRE BYGGEPROSESSEN - SUKSESSKRITERIER. SKJETLEIN, Grønt kompetansesenter Bjørn Garberg rådgiver landbruksbygg BONDEN SOM BYGGHERRE BYGGEPROSESSEN - SUKSESSKRITERIER SKJETLEIN, Grønt kompetansesenter 05.02.2015 Bjørn Garberg rådgiver landbruksbygg 1 10 KRITERIER FOR SUKSESS OPPSTARTSMØTE OG BYGGEMØTER FRAMDRIFT

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT SAMSPILLSENTREPRISE

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT SAMSPILLSENTREPRISE MYNDIGHET, LOVVERK YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT SAMSPILLSENTREPRISE For prosjekt: Møhlenpris oppveksttun Dato: Arkitekts hovedoppgaver: Arkitekt (ARK) skal forestå de arbeider som normalt tillegges

Detaljer

PROSJEKT- HÅNDBOK. Trondheim Eiendom Side 1 av 9 Kongsgården barnehage, takarbeider 2012 PA-bok Dato: PROSJEKTADMINISTRATIVE KRAV (PA-BOK)

PROSJEKT- HÅNDBOK. Trondheim Eiendom Side 1 av 9 Kongsgården barnehage, takarbeider 2012 PA-bok Dato: PROSJEKTADMINISTRATIVE KRAV (PA-BOK) Trondheim Eiendom Side 1 av 9 PROSJEKT- HÅNDBOK BILAG F PROSJEKTADMINISTRATIVE KRAV (PA-BOK) Trondheim Eiendom Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 MÅLSETNING... 3 1.1 PROSJEKTET... 3 1.2 HOVEDMÅL... 3 1.3

Detaljer

Ås KOMMUNE. Miljø, mangfold og muligheter. PA- rutiner. for: Rammeavtale for bygningsmessig brannsikring og servicearbeider brannvernsutstyr

Ås KOMMUNE. Miljø, mangfold og muligheter. PA- rutiner. for: Rammeavtale for bygningsmessig brannsikring og servicearbeider brannvernsutstyr Ås KOMMUNE Miljø, mangfold og muligheter PA- rutiner for: Rammeavtale for bygningsmessig brannsikring og servicearbeider brannvernsutstyr Mars 2010 I. Distribusjons- og revisjonsoversikt Revisjon Revisjon

Detaljer

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: RIEs hovedoppgaver: RIE skal forestå de arbeider som normalt tillegges rådgiver i forbindelse med elektroarbeidene

Detaljer

PROSJEKT NR , UIO UTSTILLINGSVEKSTHUS

PROSJEKT NR , UIO UTSTILLINGSVEKSTHUS Vår dato: 30.11.2016 Vår referanse: DL201601738 PROSJEKT NR. 1018001, UIO UTSTILLINGSVEKSTHUS FORRETNINGSRUTINER FOR TOTALENTREPRISE K201 Versjon nr.: 1.0 MAL GODKJENT DATO: 29.11.2005 GODKJENT AV DOKUMENTEIER:

Detaljer

PROSJEKT NR , TINGHUSET I TROMSØ. BOK 0 Orientering og spesielle krav

PROSJEKT NR , TINGHUSET I TROMSØ. BOK 0 Orientering og spesielle krav Vår dato: 14.06.12 Vår referanse: PROSJEKT NR. 12124, TINGHUSET I TROMSØ K201 Tolkerom BOK 0 Orientering og spesielle krav Mal godkjent dato: 13.12.2007 Godkjent av: B-dir. Side 1 av 5 Orientering

Detaljer

BFEE, ETAT FOR UTBYGGING OPPDRAGSGIVER PROSJEKTLEDER ENTREPRENØR

BFEE, ETAT FOR UTBYGGING OPPDRAGSGIVER PROSJEKTLEDER ENTREPRENØR MYNDIGHET, LOVVERK YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR ELEKTRO BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: Eidsvåg skole rehabilitering

Detaljer

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok 31181 Bjørkelangen vgs - adkomstsone Prosjektadministrativ håndbok PA-bok 31181 Bjørkelangen videregående skole adkomstsone Dato: 7. mai 2012 Dok 0.6.1 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 7 2.0 ORGANISASJONSPLAN...

Detaljer

INSTRUKS FOR PROSJEKTLEDER (PL). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR PROSJEKTLEDER (PL). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR PROSJEKTLEDER (PL). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: Prosjektleders hovedoppgaver: Prosjektleder (PL) skal bistå og representere oppdragsgiver overfor offentlige myndigheter,

Detaljer

Vedlagte tegninger viser plasseringen av banene. Forprosjektene er også vedlagt til orientering.

Vedlagte tegninger viser plasseringen av banene. Forprosjektene er også vedlagt til orientering. ALMINNELIG DEL 0.1. ORIENTERING 0.1.1 Prosjektets art og omfang Stange Sportsklubb skal etablere to stk kunstgressbaner på Stange Idrettspark, en i full størrelse (11 er-bane) og en liten bane (7 er-bane)

Detaljer

NYE HARSTAD SKOLE Tilbud E02 Totalentreprise Skolerigg

NYE HARSTAD SKOLE Tilbud E02 Totalentreprise Skolerigg 140171 NYE HARSTAD SKOLE Tilbud E02 Totalentreprise Skolerigg KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS8407 For Tilbud 08.03.16 AHO Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr.

Detaljer

Hovedvannledning Fauskanger - Skråmestø

Hovedvannledning Fauskanger - Skråmestø Askøy kommune Instruks for byggelederoppdrag Prosjekt: Hovedvannledning Fauskanger - Skråmestø Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse Formål og anvendelse... 3 Oppdrag som HMS-koordinator... 3 Anslått tidsforbruk

Detaljer

Byggeledelse - Byggelederens rolle. Dr. ing Øystein H. Meland

Byggeledelse - Byggelederens rolle. Dr. ing Øystein H. Meland Byggeledelse - Byggelederens rolle Dr. ing Øystein H. Meland Byggeledelse Økonomiske rammer Kvalitative rammer Samordnet og helhetlig: Organisere Kommunisere Bemanne Form og uttrykk Modell Ressurser Teknisk

Detaljer

NAWSARH SOLA EBA Ytelsesspesifikasjon for byggherreombud - BHO.

NAWSARH SOLA EBA Ytelsesspesifikasjon for byggherreombud - BHO. 1. ORGANISERING 1.1 Utarbeide egen kontroll-/kvalitetsplan for byggherreombud Kontroll-/kvalitetsplan 1.2 Utarbeide eget sjekklistesystem relatert til egen kontrollplan. Sjekkliste Sjekkliste for ulike

Detaljer

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Bilag H ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNLEDNING... 3 2 PROSJEKTORGANISASJON... 3 2.1 ORGANISASJON... 3 3 ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 3 3.1 GENERELT... 3 3.2 PARTENES REPRESENTANTER...

Detaljer

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Gamle Ulriken skole, avlastningsskole Dato: 15.09.09 RIEs hovedoppgaver: RIE skal forestå de arbeider som normalt

Detaljer

PROSJEKT MØLLENDAL ALLMENNING

PROSJEKT MØLLENDAL ALLMENNING PROSJEKT MØLLENDAL ALLMENNING ENTREPRISE 02 PAVILJONGBYGG, SJØFRONT OG GRØNTANLEGG Side 1 av 6 A.1.1 VIRKEOMRÅDE Disse administrative bestemmelser gjelder for alle kontrakter Bergen kommune, Grønn Etat.

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I BYGGETEKNIKK BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen)

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I BYGGETEKNIKK BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I BYGGETEKNIKK BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: Skeie skole kapasitetsutvidelse 2013 Dato:

Detaljer

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Konkurransegrunnlag totalentreprise Tana rådhus DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Tana rådhus Under dette kapittelet omtales fellesbestemmelser for alle fag som totalentreprenøren har ansvaret for 0

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I ELEKTROINSTALLASJONER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I ELEKTROINSTALLASJONER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER MYNDIGHET, LOVVERK YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I ELEKTROINSTALLASJONER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: I0380 FYSAK

Detaljer

Prosjektadministrative rutiner. PA-bok. Dam Grotbekktjønn ORIENTERING OG ORGANISERING Organisasjon... Feil! Bokmerke er ikke definert.

Prosjektadministrative rutiner. PA-bok. Dam Grotbekktjønn ORIENTERING OG ORGANISERING Organisasjon... Feil! Bokmerke er ikke definert. Side 1 av 10 PA-bok Prosjektadministrative rutiner PA-bok Dam Grotbekktjønn ORIENTERING OG ORGANISERING... 2 Organisasjon... Feil! Bokmerke er ikke definert. KORRESPONDANSE OG REFERATER... 2 Korrespondanse...

Detaljer

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Konkurransegrunnlag totalentreprise Tana rådhus DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Tana rådhus BT II Under dette kapittelet omtales fellesbestemmelser for alle fag som totalentreprenøren har ansvaret

Detaljer

KONTRAKT MELLOM BYGGHERRE OG HMS-KOORDINATOR I PROSJEKTERINGSFASEN UTFØRELSESFASEN

KONTRAKT MELLOM BYGGHERRE OG HMS-KOORDINATOR I PROSJEKTERINGSFASEN UTFØRELSESFASEN Utbyggingsenheten Rev. 05.08.2011 KONTRAKT MELLOM BYGGHERRE OG HMS-KOORDINATOR I PROSJEKTERINGSFASEN UTFØRELSESFASEN Prosjekt Adresse om ivaretakelse av byggherrens ansvar i henhold til "Forskrift om sikkerhet,

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: 1. PARTENE 1.1. Byggherre 1.1.1. Navn: Fauske

Detaljer

ETAT FOR UTBYGGING SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. (SHA) SHA-PLAN

ETAT FOR UTBYGGING SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. (SHA) SHA-PLAN Prosjekt: Eidsvåg skole Ny skolepaviljong Byggherre: Bergen kommune, Etat for utbygging Byggeplass: Granlien 1 Utarbeidet: 23.08.2016 Sist oppdatert: 23.06.2016 Revidert 13.05.2016 Side 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Hurtigruteterminalen i Bergen

Hurtigruteterminalen i Bergen Hurtigruteterminalen i Bergen Utførelse utbedring av fasade TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE BOK 0 OPPDRAGSBESKRIVELSE JUNI 2016 Side 1 av 6 Forord Tilbudsgrunnlaget består av: Del 1: Del 2: Konkurransegrunnlag

Detaljer

BERGEN KOMMUNALE BYGG

BERGEN KOMMUNALE BYGG BERGEN KOMMUNALE BYGG FORRETNINGSRUTINER FOR BYGGEFASEN Rev 20.02.09 INNHOLD: 1. GENERELT...3 2. KORRESPONDANSE...3 3. FAKTURAER...4 4. ATTESTASJONSRUTINER...5 2 1. GENERELT Disse forretningsrutinene er

Detaljer

* * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

* * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende

Detaljer

Ytelsesbeskrivelse - byggeleder

Ytelsesbeskrivelse - byggeleder Innhold 1. Generelle ytelser i oppdragsperioden...2 1.1. Ledelse...2 1.2. Rapporteringsrutiner...2 1.3. Arkiv m.m...2 2. Ytelser i kontraheringsfasen...3 2.1. Ytelser før kontrahering...3 2.2. Ytelser

Detaljer

PROSJEKT NR MANDAL K202 TILLEGGSFUNKSJONER

PROSJEKT NR MANDAL K202 TILLEGGSFUNKSJONER Vår dato: 30.03.2017 Vår referanse: PROSJEKT NR. 1132301 MANDAL K202 TILLEGGSFUNKSJONER FORRETNINGSRUTINER FOR TOTALENTREPRISE Versjon nr.: 0 MAL GODKJENT DATO: 29.11.2005 GODKJENT AV DOKUMENTEIER: B-direktør

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * *

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * * Vedlegg 3 Avtaledokument [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det

Detaljer

Bilag A 2 ORIENTERING OM KONTRAKTSARBEIDET

Bilag A 2 ORIENTERING OM KONTRAKTSARBEIDET Bilag A 2 ORIENTERING OM KONTRAKTSARBEIDET Orientering om kontraktsarbeidet 1 GENERELT skal som tiltakshaver bygge nytt anlegg med varmtvannsbasseng på tomt ved Ålesund sjukehus. I den sammenheng ønsker

Detaljer

Hva er byggeledelse? 03.09.2013 Elisabeth Aase

Hva er byggeledelse? 03.09.2013 Elisabeth Aase Hva er byggeledelse? 03.09.2013 Elisabeth Aase Byggeledelse Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere til avtalt tid med avtalt kvalitet til avtalt pris Aase Byggeadministrasjon

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen)

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) MYNDIGHET, LOVVERK Rev. 08.03.2013 YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: Sandviken helse og

Detaljer

Kai Breivika Nord, kai 2

Kai Breivika Nord, kai 2 Tromsø Havn KF Kai Breivika Nord, kai 2 Entreprise: Kai Del II 5 Administrative bestemmelser 2016-10-07 0 07.10.2016 FRLUT BJHJE BJHJE Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Ullern Bru, kryssing av T-bane Anskaffelse

Detaljer

Prosjektanvisning 9 Idriftsetting og prøvedrift

Prosjektanvisning 9 Idriftsetting og prøvedrift Prosjektanvisning - Generelle bestemmelser Revidert dato: 07.10.2016 Versjon: 2013-1 Godkjent dato: 03.12.2013 Side: 1 av 8 Prosjektanvisning 9 Idriftsetting og prøvedrift Lillehammer kommunale eiendomsselskap

Detaljer

Vedlegg 5: Ytelsesbeskrivelse for byggeleder

Vedlegg 5: Ytelsesbeskrivelse for byggeleder P 75064 KONKURRANSEGRUNNLAG: Vedlegg 5: Ytelsesbeskrivelse for byggeleder Byggeledelse renovering bygg 7, UNN Åsgård BOKEN ER VÅR EIENDOM OG INNHOLDET ELLER DELER AV DETTE KAN IKKE BENYTTES UTEN VÅRT SKRIFTLIGE

Detaljer

Nye totalentreprisestandarder - NS 8407 og NS 8417

Nye totalentreprisestandarder - NS 8407 og NS 8417 Nye totalentreprisestandarder - NS 8407 og NS 8417 Trondheim, 9. januar 2013 Advokat Rolf W. Markussen Nye kontraktsbestemmelser for totalentrepriser Ny standard for totalentrepriser NS 8407 Trådte i

Detaljer

FYGLE TRANSFORMATORSTASJON

FYGLE TRANSFORMATORSTASJON LOFOTKRAFT AS FYGLE TRANSFORMATORSTASJON Entreprise: Hovedentreprise bygningsmessige arbeider Vedlegg G Administrative bestemmelser 2012-02-01 Innhold 1 Entreprenørens organisering 4 1.1 Byggherrens organisasjon

Detaljer

ORIENTERING OM PROSJEKTET

ORIENTERING OM PROSJEKTET ORIENTERING OM PROSJEKTET Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse 1. Opplysninger om byggherre og engasjerte rådgivere... 3 1.1 Byggherre... 3 1.2 Prosjektering... 3 1.3 Koordinator prosjektering / byggeleder...

Detaljer

PROSJEKT UU 2015 HØGSKOLEN I GJØVIK LANDSKAPSARBEIDER FORRETNINGSRUTINER FOR TOTALENTREPRISE

PROSJEKT UU 2015 HØGSKOLEN I GJØVIK LANDSKAPSARBEIDER FORRETNINGSRUTINER FOR TOTALENTREPRISE Vår dato: 11.09.15 PROSJEKT UU 2015 HØGSKOLEN I GJØVIK LANDSKAPSARBEIDER Vår referanse: 201501658 FORRETNINGSRUTINER FOR TOTALENTREPRISE Versjon nr. 1 1 KOMMUNIKASJON 1.1

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN)

BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ 2 Innholdsfortegnelse 1. Formål og hensikt 3 2. Definisjoner 3

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II Bilag A2 ARBEIDSOMFANG Totalentreprise

Konkurransegrunnlag Del II Bilag A2 ARBEIDSOMFANG Totalentreprise Konkurransegrunnlag Del II Bilag A2 ARBEIDSOMFANG Totalentreprise Innhold 1 Organisering av prosjektet... 3 1.1 Organisering generelt 3 1.2 Ansvarsroller iht. Plan- og bygningslov 3 1.3 Ansvarsroller iht.

Detaljer

TILBUDSSKJEMA Side 1 av 6. Tilbudssum eks. mva.: + 25 % mva.: Kr. Tilbudssum inkl. mva.:

TILBUDSSKJEMA Side 1 av 6. Tilbudssum eks. mva.: + 25 % mva.: Kr. Tilbudssum inkl. mva.: TILBUDSSKJEMA Side 1 av 6 1. TILBUDSSKJEMA 1.1 HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ 1) 1.1.1 Tilbyder og tilbudssum I henhold til denne beskrivelse med tilhørende tilbudsgrunnlag i form av tegninger etc., samt evt. suppleringer

Detaljer

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER ENTREPRISEFORM, TILBUDSGRUNNLAG, KONTRAKT OG BYGGEFASE Galleriet i Steinkjer rådhus 26.06.2012 Vegar Brenne rådgiver landbruksbygg 1 Prosess Forprosjekt Strategiarbeid

Detaljer

BNES, Bergen kommunale bygg (BKB) OPPDRAGSGIVER PROSJEKTLEDER ENTREPRENØR

BNES, Bergen kommunale bygg (BKB) OPPDRAGSGIVER PROSJEKTLEDER ENTREPRENØR YTELSESINSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTROINSTALLASJONER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: Nattland oppveksttun, utvidelse -

Detaljer

Rønvik barnehage Totalentreprise PA-BOK PA-BOK

Rønvik barnehage Totalentreprise PA-BOK PA-BOK PA-BOK PA-BOK INNHOLDFORTEGNELSE: 1 Generelt... 3 1.1 PA-BOKENS FORMÅL... 3 1.2 ANSVAR... 3 1.3 DISTRUBUSJON AV PA-BOKEN... 3 1.4 REVISJON... 3 1.5 ORIENTERING OM PROSJEKTET.... 4 2 PROSJEKTORGANISASJON...

Detaljer

Byggeledelse - Byggelederens rolle. Dr. ing Øystein H. Meland

Byggeledelse - Byggelederens rolle. Dr. ing Øystein H. Meland Byggeledelse - Byggelederens rolle Dr. ing Øystein H. Meland Byggeledelse Økonomiske rammer Kvalitative rammer Samordnet og helhetlig: Modell Ressurser Organisere Kommunisere Bemanne Planlegge Motivere

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER

KONTRAKTSBESTEMMELSER Vedlegg 1: B Kontraktsbestemmelser 1 B KONTRAKTSBESTEMMELSER B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 (Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

Detaljer

* * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

* * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR ENTREPRISE ETTER NS 8406 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN DEL 2 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det

Detaljer

Vedlegg 4 - OVERLEVERING AV KONTRAKTSARBEID

Vedlegg 4 - OVERLEVERING AV KONTRAKTSARBEID Vedlegg 4 - OVERLEVERING AV KONTRAKTSARBEID Ferdigmelding Ferdigmelding leverandør/entreprenør Leverandøren skal oversende skriftlig melding til byggherren med varsel om når kontraktsarbeidet vil bli ferdigstilt

Detaljer

Rammeavtale elektrikerarbeid

Rammeavtale elektrikerarbeid KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Boligbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Leverandøren) Organisasjonsnr. om Rammeavtale elektrikerarbeid Kontrakt

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN Nye Hegg skole Utgave nr Dato Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse 1 15.11.2012 Ingrid G Eklund Ivan Hansen Bjørn Haraldsen 2/12 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER

KONTRAKTSBESTEMMELSER Kontraktsbestemmelser NS 8407 1 B KONTRAKTSBESTEMMELSER B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 (Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

Detaljer

Avtaledokument. Trondheim kommune ved Trondheim eiendom 7004 Trondheim besøksadresse: Erling Skakkes gate 14, Trondheim.

Avtaledokument. Trondheim kommune ved Trondheim eiendom 7004 Trondheim besøksadresse: Erling Skakkes gate 14, Trondheim. TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim eiendom Avtaledokument Mellom Trondheim kommune som byggherre, organisasjonsnummer: 942 110 464 adresse: Trondheim kommune ved Trondheim eiendom 7004 Trondheim besøksadresse:

Detaljer

3. Ytelsesbeskrivelse byggherreombud inklusiv SHA-koordinator for prosjekteringsfase (KP) og utførelsesfase (KU)

3. Ytelsesbeskrivelse byggherreombud inklusiv SHA-koordinator for prosjekteringsfase (KP) og utførelsesfase (KU) inklusiv SHA-koordinator for prosjekteringsfase (KP) og utførelsesfase (KU) Rammeavtale byggherreombud og byggeledelse 10. juni 2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Kontraktsbestemmelser... 3 1.2 Byggherreombudets

Detaljer

TILBUDSSKJEMA Side 1 av 6. Pkt. Kryss av: Antall forbehold A INGEN Det tas ingen forbehold

TILBUDSSKJEMA Side 1 av 6. Pkt. Kryss av: Antall forbehold A INGEN Det tas ingen forbehold TILBUDSSKJEMA Side 1 av 6 1. TILBUDSSKJEMA 1.1 HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ 1) 1.1.1 Tilbyder og tilbudssum I henhold til denne beskrivelse med tilhørende tilbudsgrunnlag i form av tegninger etc., samt evt. suppleringer

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Tjeldsund kommune Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Kløverheimen Ombygging hybler Oppdragsnr.: 5152156 Dokument nr.: 01 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Kløverheimen Ombygging hybler Revisjon:

Detaljer

Prosjektets møteoversikt, versjon 01 Prosjekt: Fagerborg skole-omstrukturering og ventilasjon

Prosjektets møteoversikt, versjon 01 Prosjekt: Fagerborg skole-omstrukturering og ventilasjon Vedlegg 5.6 Prosjektets møteoversikt, versjon 01 Prosjekt: Fagerborg skole-omstrukturering og ventilasjon - 11352060 Utfyllende krav til noen av møtene som er listet opp i Bok 0 kapittel 3.3 Møtestruktur

Detaljer

Dam Solbergvann, Rehabilitering

Dam Solbergvann, Rehabilitering Drammen kommune Dam Solbergvann, Rehabilitering Bygningstekniske arbeider Administrative bestemmelser 2013-04-09 Oppdragsnr.: 5122510 Innhold 1 Entreprenørens organisering 4 1.1 Byggherrens organisasjon

Detaljer