SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB).

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB)."

Transkript

1 KIRKENS BYMISJON Fauske kommune Postboks Fauske Klasering dc J.ID S.IO Ḃ O D ø Bodø, SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB). SKBB søker med dette om generelt driftstilskudd med én krone pr. innbygger i Deres kommune. Ulikheter i levekår og folkehelse er et økende problem, spesielt i pressområdene. vår virksomhet i fylkeshovedstaden omfatter en rekke tiltak mot fattigdom og sosial ekskludering. Vi ønsker gjennom vårt arbeid å gi mennesker mot og muligheter. Noen behøver det for å møte en ny dag - andre for å begynne et nytt liv. Men, det er ikke bare tanken som teller. Økonomisk forutsigbarhet er en forutsetning for å opprettholde et kvalitetsmessig godt tilbud. I dag opplever vi dessverre at vi ikke har de nødvendige ressurser eller handlefrihet for å møte de utfordringene vi står overfor. SKBB er eneste bymisjon i fylket, og bakgrunnen for søknaden er at vi ønsker å sikre vår virksomhet i et langsiktig perspektiv. Tilskuddet vil bidra til å skape kontinuitet og trygghet for de menneskene som er i behov av våre tjenester. Vi håper derfor at søknaden blir velvillig og positivt behandlet. Med vennlig hilsen 1~li ~~~.5 Anne Line Diesen, daglig leder Kirkens Bymisjon i Bodø Vedlegg: Brosjyre om SKBBs virksomhet *) Søknad sendes kommuner i Nordland fylke, i tillegg søker vi Fylkeskommunen om én krone pr. innbygger i fylket, samt regionrådene om én krone pr. innbygger i respektive region. Postadresse Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bodø Postboks Bodø Besøksadresse Praf. Schyttes gt. 2c Telefon Org.nr E-post daglig -Iedeng)bymisjon bod o. no

2 Vår visjonerat... mednien neskeri'hyënskálêrtaréresfj ~t,rétté 'dighét.ög omsorg. Vi ønsker.ågidesoni.erjkriseiiotögrnuligheter. Verdigrunnlag Kirkens BymisjoniBodøerehdiakonal. stiftelse son,bleeta~lerti1992. Organisasjonen har i dag 27 ansatte og mer enn 60 frivillige medarbeidere. Forrnål Vi vil avdekke nødensårsakér,lindresnierteög arbeidefclren bedre og mer rettferdig hverdag i byen. Vår oppgave erå skape fellesskap der våre grunnverdier og menneskesyn står sentralt. Faglig fundament Kirkens Bymisjon har som måi å sikrekvåliteten i vårt arbeide gjennom å kombinere engasjement og fagkompetanse med en tydelig verdiforankring. Som diakonalstiftelse har vi også nært sarrrarbeid med andre kirkelige og humanitære organisasjoner. Mål9rupper i mangfoldet av diakonale utfordringer har vi valgt å fokusere på rusproblematikk. kermedvirknin9.. te bymisjon i landet har organisasjonen i Bodø vedtektsfestet at dlerr skal ha brukererfaring. '\:"'---,:'-,o,:", '".',:, Møtestedetd ;-_':',,:::;?:,':-_',:,c:,/:,',~''::'':';;:':::.:/:''''y::?':;.~,-:i:i:'::('-::"ii:'::á:"":,,'::',;,;,,:::::::,;',:\':,::,,', ;::i,:.:,::,::":':,:::,,:,::,::,:,':_','/'"""".:";"",:,-:,:,,,:' ",',',:,.:,-: '-,',:':": i: - "',--,::'::,;,..';:",::"',,,--::,:,,-,';",,:',:' Eh.liténkafe..;jB.odøséntrumder meiinesker med mye tid og lite """'''':'''''':':':'':(:':',:,:::':',c:',','-'':,:',::,:,:"c:,':,:,-,":!;":"':':',""' :,,::,:',":::'_',,:,:,::::,':,::,,:,:"''''''',:Oi'',,:::,:',':',:,:':\:~':"",:::"",-",:/:,:, ':,':,,:::':,::,':':- ::",' '::,,:0" :",:",~-":,,-,::;,,:,,,,:, ::,:,,:,::'::-,:",::", penger møtes; pal1enyen star hjemmelaget mat og omsorg. Det gis råd og vehednirig vedbéhov~.,':":,_::",;;,:"",:,:,,c;:,'.,,:,... """,.",:"'-',,'::.-"'-",,,''-':,'-' "'-:"'''''''-':''-:-:'':':,-,.',::,:::,'-','-,.--'' '"",.',"'''--,.-'--''-',' :'''''C'''-''''''''''':,','',',,"':',' ","'",. Jobb1....'.. Arbeidstilbud med lav terskel og stor grad av fleksibiltet. Timelønnet deigsarbéidmed utbetaling av lønn etter endt arbeidsdag. Arbeidet består praktiske oppgaver som ikke krever spesielle fagkunnskaper. KifkênsSOS. EneiVr3dø~~;åRiie ktisetêléfoherinorgeer;.lokáliserti. Bodø..En selvrt()rdsforebyggen?etelefontjeneste som betjenes av frivillige medarbeidere. En samtale kan redde I iv. Nyg i" Aktivitetstilbud med mange muligheter og få begrensninger. Deltakerne velger selv en aktivitet og får individuell oppfølging aven kvalifisert veileder. Botilbud )-49 er en bo.. og rehabiltetingsenhet for mennesker i legemiddelassistert rehabiltering. (LAR). Botilbudet representerer R' eni LAR og tilbyr botrening og omsorg, samt hjelp og motivering i de ulike fasene av rehabilteringen. Det legges også stor vekt på kosthold og fysisk aktivitet. Prestetjenesten Bymisjonens prestetjeneste er først og fremst en sjelesorgtjeneste for den målgruppen vi henvender oss til. Videre har presten et særlig ansvar for organisasjonens verdiforankring. KIRKENS BYMISJON Ḃ o D ø

3 Page L of 4 Fra: "Renate Halseth" -:enate.halseth( blalys.no:; Til: "Renate Halseth" -:enate.halseth( blalys.no:; Dato: 27/08/200815:18 Tema: Søknad om kommunal støtte Hei Vedlagt ligger vår søknad om kommunal støtte. Dersom vedlegget ikke kan leses henviser vi til tekst nedenfor i denne e-posten. ~h -Ól Klassering ól J,ID 5.10 &!. 8'607- (jß/9acj. Vi ber om forståelse for at vi ikke har kapasitet til å sende inn søknad via skjema til den enkelte kommune. Blålys søkte om støtte fra kommunene i Norge for En del av disse bevilget oss støtte for 2008, og vi ber disse kommunene behandle søknaden vår for tilskudd i Vi ønsker dere alt godt. Med vennlig hilsen Renate Halseth Daglig leder i Blålys - Landsforeningen for seksuelt misbrukte Tlf E-post: renate.halseth(iblal)'s.no Nettsted: ww.blaly-~.,aq / / / / Vedlegg som ren tekst: Søknad om kommunal støtte Blålys søker kommunen om kr til å etablere, og på sikt drive, brukermedvirkning på systemnivå i deres kommune. Blålys, Landsforeningen for seksuelt misbrukte, er en interesseorganisasjon som organiserer mennesker som har opplevd seksuelle overgrep i nære relasjoner. Vi er også åpen for våre pårørende, Organisasjonen bygger på individuelt medlemskap og medlemmene har avgjørende innflytelse gjennom demokratiske prosesser. Vi har medlemmer over hele landet. Organisasjonen vår består kun av mennesker som har opplevd seksuelle overgrep i nære relasjoner eller som er pårørende. Det betyr at vår ideologi er o staket ut av mennesker med førstehandskunnskap om seksuelle overgrep mot mindreårige. Seksuelle overgrep i nære relasjoner er et tabulagt tema. Vår kartlegging viser at Norge er en av få land i verden som har en egen interesseorganisasjon der seksuelt misbrukte taler Rå vegne av seg selv. Blåiys har både en unik og sårbar posisjon i samfunnet. https://epost.fauske.kommune.no/worldclient.dll?session= BPCJYBD& View=Messa

4 o o Vart formal er: Page 2 of 4 - Vi er en interesseorganisasjon som arbeider for å fremme medlem menes interesser samfunnspolitisk. - Vi skal organisere bistand til de som trenger hjelp til å ivareta egne interesser, samt jobbe for å fremme økonomisk velferd, sosial inkludering og sikre rett til adekvat behandling, - Vi skal arbeide forebyggende, øke kunnskap og endre holdningene i befolkningen, Blålys er en brukerorganisasjon innen psykisk helse og fikk noe statstilskudd fra flere departement i Gjennom representativ brukerkunnskap påvirker Blålys på systemnivå, og vi er derfor en viktig aktør når offentlige tjenestetilbud utformes. Vi formidler brukerkunnskap til offentlige etater og vi er høringsinstans i saker som angår seksuelle overgrep. Opptrappingsplanen for psykisk helse sier følgende om brukerorganisasjoner innen psykisk helse: 4,1.1 Medvirkning fra brukere og pårørende "Planen prioriterer brukerrettede tiltak med utgangspunkt i respekt for den enkelte og et m~1 om at brukermedvirkning skal bidra ti tjenestenes kvalitet. Brukermedvirkning skjer p~ ulike niv~. Brukerne skal ha mulighet til ~ utøve innflytelse over sin egen behandlingssituasjon og delta p~ et mer overordnet niv~ ved utformingen av tjenestetibudene. Det er satt i gang ulike tiltak innen dette omr~det, og de fremtidige behovene er store. En forutsetning for ~ realisere m~/et om økt brukermedvirkning er at ogs~ kommuner og fylkeskommuner prioriterer dette. " Blålys jobber kontinuerlig med å styrke vår rolle som brukerorganisasjon, Vårt hovedarbeidsområde er å arbeide for voksne som ble utsatt som barn, barn av utsatte foreldre og dagens utsatte barn og unge for å bedre deres psykiske- og somatiske helse, Seksuelle overgrep i nære relasjoner mot barn er et skjult problem i alle Norges kommuner, Ingen kommune kan hevde at problemet ikke finnes i sitt lokalmiljø. Alle seksuelle overgrep mot barn, uansett alvorlighetsgrad, kan gi individuelle problemer, Seksuelle overgrep mot barn, som pågår over tid, skjer ofte uten habile vitners tilstedeværelse, Barnet oppdras da til å skjule overgrepene, I mange tilfeller fanges barna ikke opp. De blir uforståelige problem barn eller snille barn med skjulte problemer, Selv på direkte spørsmål vil barnet ofte nekte for at overgrep har skjedd, Barnet lever i et alvorlig, men skjult trusselbilde. Mange barn tier for å skåne andre i familien, Seksuelt misbrukte barn er redde for konsekvensene dersom de snakker, Mange vokser opp under et umenneskelig ansvar, og de må tilpasse seg ekstreme situasjoner. Barn som krenkes seksuelt blir svært ofte syke i voksen alder. En krenkelseserfaring som ikke blir erkjent og anerkjent innenfor en begripelig https://epost.fauske.kommune.no/w orldclient.dll?session= BPCJYBD& View=Messa

5 Page 3 of 4 livshistorie, blir til en ubegripelig sykdomshistorie. " (Kirkengen 2005). Det offentlige hjelpeapparatet møter ofte store utfordringer når brukerrettede tiltak til seksuelt misbrukte i nære relasjoner skal lages, I samtale med tjenesteapparatet danner seksuelle overgrep ofte bakteppe, Problemet oppstår når bakteppet ikke er synlig. Eksempel fra virkeligheten: Utsatt sier: Utsatt tenker: gr~te,j Utsatt tenker: Utsatt : Utsatt sier: Utsatt tenker: Utsatt sier: o - Hva har du behov for na? - Jeg vet ikke. - Vi har hatt stor suksess tidligere med... skal vi nå se... (Jeg har bare lyst til ~ krype opp i fanget ditt. Bare - Ja, her får du muligheter til å gjøre noe aktivt... skal vi se... hum... her... Hva tenker du? (Jeg har bare et sa stort behov for ~ GRÅTE. J Ser ned. o Rister på hodet, o for å ikke o avsløre gråten. o - Nei, nå må vi se til å få til et godt samarbeid her. Vi må fokusere pa det du mestrer her og na, og sa bygge pa det. Er du ikke enig? - Tja.. ja,.. - Flott. Da kan vi jo se litt nærmere på det jeg foreslo? (Jeg m~ si det. Jeg greier ikke mer. J - Jeg må (tar sats)...snakke om det som skjedde i barndommen - Jeg tror (tenker)...nei! Jeg synes ikke vi skal snakke så mye om barndommen. Vi har jo nettopp blitt enig i at vi skal se framover, fokusere på styrkene dine. Utsatt tenker: (Men... seksuelle overgrep er jo ~rsaken til ALLE problemene mine. Hadde jeg bare blitt møtt, hørt, sett og forst~tt! J Sykdomshistorien i voksen alder blir sjelden satt i sammenheng med seksuelle overgrep i barndommen. Det innebærer at en vesentlig del av seksuelt misbrukte i nære relasjoner mottar offentlige tjenester over mange år, uten at årsak er forstått av tjenesteapparatet. Effekten av tiltakene kommunen da setter inn da kan vise seg å utebli. https://epost.fauske.kommune.no/worldclient.dll?session= BPCJYBD& View= Messa

6 Page 4 of 4 Kommunene i Norge må i langt større grad bli flinkere til å legge til rette for et bedre tilbud, Alle kan bli enda flinkere til å skape bedre rom hvor utsatte barn og voksne føler seg trygge nok til å dele sin overgrepshistorie, I mange kommuner er det vanskelig å gi et adekvat behandlingstilbud til vår gruppe, Men: Reaksjoner etter seksuelle overgrep i nære relasjoner er naturlige reaksjoner etter ekstreme hendelser, Vi må snakke om seksuelle overgrep for å gjøre sykdomshistorien begrigelig, Vi inviterer deres kommune til å reflektere over hvordan tilbudet til seksuelt misbrukte i nære relasjoner kan bli bedre hos dere. Blålys, Landsforeningen for seksuelt misbrukte, ønsker å være en naturlig samarbeidspartner for kommunen på systemnivå, Vi sitter på en unik førstehåndskunnskap - fordi alle i Blålys har opplevd seksuelle overgrep i nære relasjoner selv. Vi søker derfor kommunen om kr til å etablere, og på sikt drive, brukermedvirkning på systemnivå i deres kommune. Vi tar gjerne i mot et mindre beløp dersom det er mulig. Blålys tror nøkkelen til å stoppe seksuelle overgrep mot barn er å løfte fram oss som er utsatt, I så måte er Blålys en nøkkel til framtiden. Vi håper kommunen vil ta oss i bruk, Med vennlig hilsen Renate Lyse Halseth Daglig leder o Blalys Postboks Kyrksæterøra Tlf. 48BLÂL YS / Org,nr Bankkonto: 8601,14,09913 Vedlegg: Fil: soknad til kommuner.pdf Størrelse: 42k Innoldstype: application/pdf Fil: årsmelding 2007.pdf Størrelse: 92k Innoldstype: application/pdf https://epost.fauske.kommune.no/worldclient.dll?session= BPCJYBD& View= Messa

7 . a I ~. (1 landsforeningen for seksuelt misbrukte Til kommunen Vår dato: 27,08,2008 Søknad om kommunal støtte Blålys søker kommunen om kr til å etablere, og på sikt drive, brukermedvirkning på systemnivå i deres kommune. Blålys, Landsforeningen for seksuelt misbrukte, er en interesseorganisasjon som organiserer mennesker som har opplevd seksuelle overgrep i nære relasjoner. Vi er også åpen for våre pårørende. Organisasjonen bygger på individuelt medlemskap og medlemmene har avgjørende innflytelse gjennom demokratiske prosesser. Vi har medlemmer over hele landet. Organisasjonen vår består kun av mennesker som har opplevd seksuelle overgrep i nære relasjoner eller som er pårørende. Det betyr at vår ideologi er staket ut av mennesker med førstehåndskunnskap om seksuelle overgrep mot mindreårige. Seksuelle overgrep i nære relasjoner er et tabulagt tema. Vår kartlegging viser at Norge er en av få land i verden som har en egen interesseorganisasjon der seksuelt misbrukte taler på veqne av seq selv. Blålys har både en unik og sårbar posisjon i samfunnet. Vårt formåi er: - Vi er en interesseorganisasjon som arbeider for å fremme medlemmenes interesser samfunnspolitisk. - Vi skal organisere bistand til de som trenger hjelp til å ivareta egne interesser, samt jobbe for å fremme økonomisk velferd, sosial inkludering og sikre rett til adekvat behandling. - Vi skal arbeide forebyggende, øke kunnskap og endre holdningene i befolkningen. Blålys er en brukerorganisasjon innen psykisk helse og fikk noe statstilskudd fra flere departement i Gjennom representativ brukerkunnskap påvirker Blålys på systemnivå, og vi er derfor en viktig aktør når offentlige tjenestetilbud utformes. Vi formidler brukerkunnskap til offentlige etater og vi er høringsinstans i saker som angår seksuelle overgrep. Opptrappingsplanen for psykisk helse sier følgende om brukerorganisasjoner innen psykisk helse: Medvirkning fra brukere og pårørende "Planen prioriterer brukerrettede tiltak med utgangspunkt i respekt for den enkelte og et m~1 om at brukermedvirkning skal bidra til tjenestenes kvalitet. Brukermedvirkning skjer p~ ulike niv~. Brukerne skal ha mulighet ti ~ utøve innflytelse over sin egen behandlingssituasjon og delta p~ et mer overordnet niv~ ved utformingen av tjenestetibudene. Det er satt i gang ulike tiltak innen dette omr~det, og de fremtidige behovene er store. En forutsetning for ~ realisere m~/et om økt brukermedvirkning er at ogs~ kommuner og fylkeskommuner prioriterer dette. " Besøksadresse: Hasselveien 7, 7200 Kyrksæterøra Tlf. 48 BLÅLYS Postadresse: Postboks 55, 7201 Kyrksæterøra Åpen tirsdag og torsdag kl Org.nr Bankkonto: 8601, ww,blalys,no kontakt(gblalys,no Side 1

8 Blålys jobber kontinuerlig med å styrke vår rolle som brukerorganisasjon. vårt hovedarbeidsområde er å arbeide for voksne som ble utsatt som barn, barn av utsatte foreldre og dagens utsatte barn og unge for å bedre deres psykiske- og somatiske helse. Seksuelle overgrep i nære relasjoner mot barn er et skjult problem i alle Norges kommuner. Ingen kommune kan hevde at problemet ikke finnes i sitt lokalmiljø. Alle seksuelle overgrep mot barn, uansett alvorlighetsgrad, kan gi individuelle problemer. Seksuelle overgrep mot barn, som pågår over tid, skjer ofte uten habile vitners tilstedeværelse. Barnet oppdras da til å skjule overgrepene. I mange tilfeller fanges barna ikke opp. De blir uforståelige problembarn eller snille barn med skjulte problemer. Selv på direkte spørsmål vil barnet ofte nekte for at overgrep har skjedd. Barnet lever i et alvorlig, men skjult trusselbilde. Mange barn tier for å skåne andre i familien. Seksuelt misbrukte barn er redde for konsekvensene dersom de snakker. Mange vokser opp under et umenneskelig ansvar, og de må tilpasse seg ekstreme situasjoner. Barn som krenkes seksuelt blir svært ofte syke i voksen alder. En krenkelseserfaring som ikke blir erkjent og anerkjent innenfor en begripelig livshistorie, blir til en ubegrioeliq sykdomshistorie."(ki rkengen 2005). Det offentlige hjelpeapparatet møter ofte store utfordringer når brukerrettede tiltak til seksuelt misbrukte i nære relasjoner skal lages. I samtale med tjenesteapparatet danner seksuelle overgrep ofte bakteppe. Problemet oppstår når bakteppet ikke er synlig. Eksempel fra virkeligheten: Utsatt sier: Utsatt tenker: Utsatt tenker: Utsatt : Utsatt sier: Utsatt tenker: Utsatt sier: Utsatt tenker: - Hva har du behov for nå? - Jeg vet ikke. - Vi har hatt stor suksess tidligere med... skal vi nå se... (Jeg har bare lyst til.! krype opp i fanget ditt. Bare gr.!te.) - Ja, her får du muligheter til å gjøre noe aktivt. skal vi se.., hum... her.., Hva tenker du? (Jeg har bare et sa stort behov for.! GRJTE.) Ser ned. Rister på hodet, for å ikke avsløre gråten. - Nei, nå må vi se til å få til et godt samarbeid her. Vi må fokusere på det du mestrer her og nå, og så bygge på det. Er du ikke enig? - Tja.. ja... - Flott. Da kan vi jo se litt nærmere på det jeg foreslo? (Jeg m.! si det. Jeg greier ikke mer.) - Jeg må (tar sats)...snakke om det som skjedde i barndommen - Jeg tror (tenker)..,nei! Jeg synes ikke vi skal snakke så mye om barndommen. Vi har jo nettopp blitt enig i at vi skal se framover, fokusere på styrkene dine. (Men... seksuelle overgrep er jo.!rsaken ti ALLE problemene mine. Hadde jeg bare blitt møtt, hørt, sett og forst.!tt!) Sykdomshistorien i voksen alder blir sjelden satt i sammenheng med seksuelle overgrep i barndommen. Det innebærer at en vesentlig del av seksuelt misbrukte i nære relasjoner mottar offentlige tjenester over mange år, uten at årsak er forstått av tjenesteapparatet. Effekten av tiltakene kommunen da setter inn da kan vise seg å utebli. Kommunene i Norge må i langt større grad bli flinkere til å legge til rette for et bedre tilbud. Alle kan bli enda flinkere til å skape bedre rom hvor utsatte barn og voksne føler seg trygge nok til å dele sin overgrepshistorie. I mange kommuner er det vanskelig å gi et adekvat behandlingstilbud til vår gruppe. Men: Reaksjoner etter seksuelle overgrep i nære relasjoner er naturlige reaksjoner etter ekstreme hendelser. Vi må snakke om seksuelle overgrep for å gjøre sykdomshistorien beqripeliq. Besøksadresse: Hasselveien 7, 7200 Kyrksæterøra Tlf. 48 BLÅLYS / Postadresse: Postboks 55, 7201 Kyrksæterøra Åpen tirsdag og torsdag kl ww.blalys,no kontaktlæblalys, no Org,nr Bankkonto: Side 2

9 Vi inviterer deres kommune til å reflektere over hvordan tilbudet til seksuelt misbrukte i nære relasjoner kan bli bedre hos dere. Blålys, Landsforeningen for seksuelt misbrukte, ønsker å være en naturlig samarbeidspartner for kommunen på systemnivå. Vi sitter på en unik førstehåndskunnskap - fordi alle i Blålys har opplevd seksuelle overgrep i nære relasjoner selv. Vi søker derfor kommunen om kr til å etablere, og på sikt drive, brukermedvirkning på systemnivå i deres kommune. Vi tar gjerne i mot et mindre beløp dersom det er mulig. Blåiys tror nøkkelen til å stoppe seksuelle overgrep mot barn er å løfte fram oss som er utsatt. I så måte er Blålys en nøkkel til framtiden. Vi håper kommunen vil ta oss i bruk. Med vennlig hilsen ) I /),...ojo...' /"t/)..-' ftj/lldl8-t-7åtefj Renate Lyse Halseth Daglig leder Blålys Postboks Kyrksæterøra Tlf. 48BLÂL YS / Org.nr Bankkonto: Besøksadresse: Hasselveien 7, 7200 Kyrksæterøra Tlf, 48 BLÅLYS / Postadresse: Postboks 55, 7201 Kyrksæterøra Åpen tirsdag og torsdag kl Org,nr Bankkonto: ww,blalys,no kontakt~blalys,no Side 3

10 . G, n ~' landsforeningen for seksuelt misbrukte Arsmelding 2007 Blålys, Landsforeningen for seksuelt misbrukte, er en interesseorganisasjon for mennesker utsatt for seksuelle overgrep i nære relasjoner, Blålys er en medlemsorganisasjon som organiserer både utsatte og pårørende, og som er åpen for alle. Blålys driver frivillig arbeid innen problematikken rundt seksuelle overgrep i nære relasjoner, Organisasjonen har sitt hovedkontor på Kyrksæterøra i Hemne kommune i Sør-Trøndelag, og har i dag en daglig leder ansatt iso % stilling, Organisasjonen har etablert to av de fire planlagte regionsavdelingene; avdelinger som har samme inndeling som landes regionale helseforetak. Blålys arbeider for samfunnspolitisk likestilling, organisering av bistand til utsatte og pårørende, forebygging og kunnskapsformidling. Hovedarbeidsområdene er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for mennesker som bruker psykiske og/eller somatiske helsetjenester og mennesker med nedsatt fysisk og/eller psykisk funksjonsevne, Blålys forstår funksjonshemning som en konflikt mellom individets forutsetninger og miljøets og samfunnets krav til funksjon på områder som er vesentlige for etablering og opprettholdelse av menneskers selvstendighet og sosiale tilværelse Blålys kan tilby både en arena for interessepolitisk arbeid og en sosial arena. Medlemmene møtes både i lokalmiljøet og gjennom et internt nett for medlemmer på organisasjonens egne hjemmesider på Internett. Historie Blålys, Landsforeningen for seksuelt misbrukte, ble etablert høsten 2004 av Renate Halseth og Kjersti Tveit. i 2002 tok Halseth initiativ til å etablere et nytt behandlingstilbud for mennesker med traumer etter seksuelle overgrep i Midt-Norge, og interesseorganisasjonen Blålys ble etablert som et ledd i kampen for et bedre traumebehandlingstilbud på landsbasis. I løpet av tre år har organisasjonen bidratt til å bane vei for ny kunnskap og øke fokuset på de utsattes og pårørendes rettigheter, Stadig flere utsatte, pårørende og fagpersoner (både norske og internasjonale) blir kjent med Blålys, Arsmelding 2007 Blålys - Landsforeningen for seksuelt misbrukte Side 1

11 2007 Hovedoverskriftene for 2007 kan oppsummeres i intern organisasjonsoppbygging, stor utvikling og vekst. Flere økonomiske bidrag har gjort denne veksten mulig. PsychAid, psykologistudentenes hjelpeaksjon, arrangerte bøsseinnsamling som brakte inn kr. Hemne kommune og Statoil Tjeldbergodden bidro med etablerertilskudd til et hovedkontor på Kyrksæterøra. Hovedkontoret er på 40 m2, har plass til to ansatte, stue, et lite kjøkken og lagerplass, Bemanningen på hovedkontoret er i dag på et minimum i forhold etterspørselen, i tillegg har offentlige midler bidratt til å holde julene i gang. Midtveis i året ble det beregnet at Blålys ville få røde tall i regnskapet, og det ble derfor søkt om generell driftstøtte, for å på sikt kunne skape lokal aktivitet, til kommunene i Norge. Aktiviteter i 2007 BI~lys, Landsforeningen for seksuelt misbrukte, er en uavhengig organisasjon, og har tre form~1 : 1. Den er en interesseorganisasjon som arbeider for ~ fremme medlemmenes interesser samfu nnspol itisk. 2. Den skal organisere bistand til de som trenger hjelp til ~ ivareta egne interesser. 3. Den skal arbeide for ~ spre kunnskap og arbeide forebyggende. Formål 1: Samfunnspolitisk likestiling PsvchAid Blålys utga et gratis aksjonsblad, en spesialutgave av tidsskriftet Synlig nr 1/07, i forbindelse med bøsseaksjonen. Opplaget var på stk, Og aksjonsbladet ble distribuert i byene Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø, i tillegg til medlemmene i Blålys, Gjennom samarbeidet fikk Blålys satt fokus på tabuene rundt seksuelle overgrep, og vi fikk muligheten til å oppfordre fremtidens psykologer om å tørre å snakke med oss. Ideoloaiprosess I de tre årene Blålys har vært i drift har en tydelig forankring i ideologi vært savnet. I 2007 startet Blålys arbeidet med å definere og skrive ned ideologien. Engasjementet rundt arbeidet har vært stort, og det legges opp til en bredest mulig prosess slik at alle medlemmene kan få påvirke, Endelig ideologi skal vedtas på landsmøtet i 2009, og Blålys skal etter dette trykke opp et ideologihefte, Årsmelding 2007 Blålys - Landsforeningen for seksuelt misbrukte Side2

12 Demokrati Et viktig begrep som har blitt innført i 2007 er "en bunnstyrt organisasjon". I det ligger det et krav om at grasrota i organisasjonen skal eie, styre og bestemme, Dette begrepet er forenelig med den ideologien som er i ferd med å vokse fram; hvert enkelt medlem er ukrenkelig og har både rett og plikt til å styre organisasjonen i riktig retning. Den demokratiske prosessen er både krevende og utfordrende, men vil på lang sikt gi en bærekraftig og levende organisasjon. Prinsipielle saker Blålys har tatt til ordet for å løfte fram flere prinsipielle saker. Den største saken har gått under temaet problemer med barnefordeling, og fokuset har vært på barn som må bo hos en forelder som har sterke mistanker om seksuelle overgrep rettet mot seg. Settevergeproblematikk, inhabilitet i offentlige tjenester og det faktum at en mistenkt far kan nekte misbrukt barn behandling har fått stort fokus. Handlingsplan for vold i nære relasjoner ble lansert av regjeringen i november, Blålys sendte inn forslag til tiltak, og forslagene videreføres inn i det samfunnspolitiske arbeidet. Reqistrerinq av dommer Blålys henter inn alle dommer som er av interesse, Media Blålys har markert seg i media både gjennom fjernsyn, radio og aviser. I februar var Blålys nevnt nesten hver dag i over tre uker i strekk i Adresseavisen, i forbindelse med artikkelserien "Terror mot barn", Reklamefilm Reklamebyrået Ostenfeid og Sæther produserte en 15 sekunders lang reklamefilm, som ble sendt på reklamefri dag på Tv2 og TvNorge, Reklamefilmen var etterlengtet og reaksjonene var positive. Arbeidsnett I tilknytting til ny publiseringsløsning for nettsidene, har Blålys nå fått et arbeidsnett. Alle medlemmer kan registrere seg som "aktive medlemmer", og disse får tilgang til arbeidsnettet som er et knutepunkt for det interessepolitiske arbeidet i organisasjonen, Aktive medlemmer kan blant annet lage egne dokumenter, laste opp filer, registrere kalendermarkeringer, legge inn kontakter og legge inn linker til andre nettsider. Det er også mulig å registrere egne oppgaver, og sende disse til andre aktive brukere. SMS modul gir medlemmer mulighet for å sende ut SMS til andre i organisasjonen på Blålys sin regning, Det var planlagt å få flyttet over forumet i den nye løsningen, men på grunn av tekniske utfordringer har implementeringen blitt forsinket. I 2008 håper vi å få på plass arbeidsforumene på arbeidsnettet, slik at løsningen blir helhetlig. Arsmelding 2007 Blålys - Landsforeningen for seksuelt misbrukte Side 3

13 Formål 2: Organisere bistand Traumetilbudet i Midt-Norae Traumeenheten ved Betania Malvik ble satt i drift januar 2006, Siden den gang har de fleste aktive i Blålys vært innlagt på døgnavdelingen som gir traumebehandling mot seksuelle overgrep. Samtidig har naturligvis aktiviteten i Blålys vært redusert som et resultat av dette. Høsten 2007 begynte aktiviteten å ta seg opp igjen, og Blålys Midt-Norge fikk nytt liv gjennom sitt interne arrangement og valg av nytt regionalt styre, Brukerundersøkelsen i Midt-Norae Blålys har i 2006 og 2007 kjørt en brukerundersøkelse på traumeenheten på Betania Malvik. Vi har dybdeintervju av to grupper. I slutten av 2007 satte vi i gang del 2, som ser på samhandling i linjetjenesten etter endt opphold. Rådataene er ennå ikke evaluert, og Blålys skal søke om støtte til evalueringen i 2008, Forskninasprosiekt ved Traumetilbudet i Midt-Norae Helse Midt-Norge vedtok i 2007 å starte et forskningsprosjekt på traumetilbudet. Blålys har jobbet for å få innpass i referansegruppen, samt følge opp forprosjektet. Traumetilbud i Sør- oa Øst-Norae Flere medlemmer i Blålys ønsker å jobbe for å etablere et traumetilbud i Oslo, Det foreligger ingen konkrete planer ennå. Blålvstreff Det har vært arrangert flere Blålystreff i Oslo, Trondheim og Tromsø. Treffene er av sosial art, og bidrar til å bygge opp et sosialt treffsted lokalt. Flere medlemmer har etterlyst samtalegrupper på hovedkontoret på Kyrksæterøra, Blålystreffene er viktig for å skape engasjement. Blålvshus Ideen om å etablere Blålyshus har hatt sin modningsperiode. Nettsidene Blålys har fått nye interaktive nettsider som hjelper mange medlemmer som sliter, Mange setter pris på å ha tilgang til et lukket forum hvor de både er anonyme og blir ivaretatt av sine egne, Spør oss På nettsidene har vi nå en "Spør oss" løsning, som hvem som helst kan benytte. Svar legges ut anonymt. Mine tekster Fra medlemsnettet kan alle betalende medlemmer publisere egne dikt, opplevelser og artikler på den offentlige delen av nettsidene. Arsmelding 2007 Blålys - Landsforeningen for seksuelt misbrukte Side 4

14 Formål 3: Forebygging og kunnskapsformidling Endrina av lover Vi jobber for å samle inn opplevelser til medlemmene som kan gi grunnlag for lovend ri nger. Kursvirksomhet Blålys deltok på kurset "Fra tegn til tiltak" som ble arrangert av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Politisk enoasiement Blålys møtte justisminister Knut Storberget på hans kontor, og venter på svar om møte med barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen. Klassesett I løpet av høsten sendte Blålys ut 80 klassesett ut til forskjellige skoler i Norge. Foredrao Blålys holdt foredrag i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø i forbindelse med PsychAid Vi har også holdt foredrag på Viken senter i Bardu, Blålvsprisen Blålysprisen 2007 gikk til Anna Luise Kirkengen for hennes banebrytende arbeid. Hun viser et fantastisk engasjement for de som har blitt utsatt for seksuelle overgrep, ved å belyse hvordan krenkede barn blir syke voksne, Hun utfordrer gamle "vedtatte sannheter". Hun viser at det er sammenheng mellom opplevd smerte, redsel og avmakt som barn og fremvist smerte, redsel og avmakt som voksen. Hennes doktorgrad om helsefølger av overgrepserfaring i barndommen, er bakgrunn for omfattende forelesingsvirksomhet i Norge, Fra venstre: Alice Karlsbakk, Anna Luise Kirkengen og Renate Halseth. Prisen ble overrakt på Senter mot incest 20, november Arsmelding 2007 Blålys - Landsforeningen for seksuelt misbrukte Side 5

15 Nettside oa intranettløsnina I løpet av året har Blålys fått ny nettside, og vi har tatt i bruk en publiserings- og intranettløsning som gir medlemmene mulighet til å publisere egne opplevelser og erfaringer. Tidsskrift oa informasionsbrosivre Tidsskriftet Synlig ble utgitt to ganger. Den første utgaven utkom på mars, 20 sider, og hadde et opplag på stk. Hovedtemaet var "Tabu", og produksjonen var et samarbeid med PsychAid, Den andre utgaven utkom på november, 36 sider, og hadde et opplag på 1000 stk. Hovedtemaet var "Hva som skjer nå utsatte snakker om seksuelle overgrep?", Utgaven ble designet av reklamebyrået Ostenfeid og Sæther, som også designet informasjonsbrosjyren STOPP - seksuelle overgrep, Informasjonsbrosjyren ble utgitt på januar og hadde et opplag på stk. Intern undervisnina Det har blitt arrangert intern undervisning både i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Andre aktiviteter Bøsseinnsamlingen som PsychAid arrangerte bidro til å løfte Blålys opp på et nytt nivå. Spesielt gav lønnsmidlene og oppstartspakkene til de regionale avdelingene Blålys bedre rammer, som igjen bidro til å øke kvaliteten og engasjementet. En del aktive medlemmer opplevde arrangementene rundt aksjonen som svært positive, samtidig som debatten rundt falske minner opplevdes som krenkende. Hovedorganisasjonen Det sentrale styret Sentralstyret er Blålys sitt øverste organ mellom Landsmøtene. Sentralstyret: Styreleder: Hilde Sæther (Møre og Romsdal) Nestleder: Henriette Nås (Møre og Romsdal) Sekreter: Renate Halseth (Søt Trøndelag) Styremedlem: Vanja Johansen (Finnmark) Styremedlem: Lillian Eng (Akershus) Presseansvarlig: Harald Holst-Sverresvold (Troms) Valgkomite: Ble ikke valgt. Valgt på Landsmøtet 09.10,06 Det sentrale styret har avholdt 3 styremøter, I tillegg ble det arrangert et ekstraordinært landsmøte på september, som vedtok å nedsette en arbeidsgruppe for å jobbe fram en helhetlig ideologi. Arsmelding 2007 Blålys - Landsforeningen for seksuelt misbrukte Side6

16 Saker som ble behandlet: - Styrets mandat og ansvar - Styrets rammer - Godkjenning av årsregnskap og årsmeldinger - Opprettelse av stilling i Blålys - Godkjennelse av grafisk profil - Kontakt PsychAid - Søknader om tilskudd Fagforum, bør ikke binde ressurser. - Blålyshus - Organisering av traumetilbud - PsychAid - Konferanse i Oslo? Når? - Videreutvikling av Synlig - Ideologi - Markedsføring - Intern opplæring - Organisasjonsutvikling - Samarbeid med andre organisasjoner, - Anmeldelse, unntatt offentlighet - Klage på dommer, unntatt offentlighet - Prinsippsak, unntatt offentlighet - Medlemskap skal søkes hos: - Frivillighet Norge - Funksjonshemmedes fellesorganisasjon - Fellesskap mot seksuelle overgrep Hovedkontoret Det har vært stor aktivitet på hovedkontoret. Kapasiteten har til tider vært for stor i forhold til stillingsstørrelse på daglig leder. Spesielle utfordringer som har blitt forsøkt løst i løpet av året er tilfredsstillende lagring og handtering av medlemslister, På grunn av høye sikkerhetskrav pga sensitiv data og tungvinte sikkerhetsrutiner har vi ikke lyktes tilstrekkelig med automatisering av rutiner. Pr i dag kjører vi tre forskjellige lister med forskjellig innhold som må ajourføres i forhold til hverandre, og faktura og brev må skrives ut manuelt. Vi ser nødvendigheten av innkjøp av et eget medlemsprogram som handterer automatisk utskrivning av faktura og brev, og vi ønsker en løsning av sikker lagring av sensitiv data på internett. Dette vil frigjøre en del ressurser, Vi mottar også mange henvendelser fra medlemmer som trenger hjelp i en vanskelig hverdag og fagfolk som trenger råd i forbindelse med sitt arbeid. Økning i antallet aktive medlemmer fører også til økt oppfølging, og her har vi ikke lyktes tilstrekkelig, Det jobbes for å utvikle interne strukturer og et internt undervisningsopplegg for medlemmer som ønsker å arbeide aktivt. Nettsidene til Blålys er et satsningsområde, som det ønskes mer ressurser til. Arbeidsnettet vil være utgangspunktet for å arbeide aktivt i Blålys, og det må satses systematisk på å lære opp aktive medlemmer i bruken, Arsmelding 2007 Blålys - Landsforeningen for seksuelt misbrukte Side7

17 Medlemstall 2007 Pr, 31.12,2007 hadde Blålys 311 betalende medlemmer, 233 hovedmedlemmer og 78 familiemedlemmer, Landsoversikt over betalende medlemmer pr Regioner Hoved, antall Familie, antall Totalt Blålys Midt-Norge Blålys Sør-øst Blålys Nord Blålys Vest Blålys Utenriks 1 1 Sum Betalende hovedmedlemmer fordelt på fylke Blålys Midt-Norge Møre og Romsdal 20 Blålys Midt-Norge Nord-Trøndelag 14 Blålys Midt-Norçie Sør-Trøndelaçi 77 Blålys Nord Finnmark 8 Blålys Nord Nordland 3 Blålys Nord Troms 11 Blålys Sør-øst Akershus 12 Blålys Sør-øst Aust-Agder 2 Blålys Sør-øst Buskerud 7 Blålys Sør-øst Hedemark 6 Blålys Sør-øst Oppland 4 Blålys Sør-øst Oslo 20 Blålys Sør-øst Telemark 7 Blålys Sør-øst Vest-Agder 3 Blålys Sør-øst Vestfold 5 Blålys Sør-øst Østfold 7 Blålys Vest Hordaland 15 Blålys Vest Rogaland 11 Blålys Internasionalt England Medlemskontingentene for 2007 har vært: - for hoved medlemmer: - for familiemedlemmer: - for støttemedlemmer: 200 kr, 200 kr for første medlem, og 100 kr for andre i samme husstand, 250 kr, forbeholdt fagfolk og organisasjoner. 15,09,07 ble hoved- og familiemedlemskontingenten redusert til 80 kr og 40 kr 01.11,07 ble hoved- og familiemedlemskontingenten redusert til 30 kr og 10 kr Arsmelding 2007 Blålys - Landsforeningen for seksuelt misbrukte Side 8

18 Økonomi Rapportering og bruk av tilskudd Fra Sum Bruk Tilskudd for kr Lønn, husleie, innboforsikring, strøm, brukerorganisasjoner telefon, porto, reiser, kontorrekvisita, lisensinnen psykisk helse, og utviklingskostnader til nettsted, kurs, faglitteratur og markedsføring. Sosial- og kr Utgivelse av tidsskriftet Synlig nr 1/07 og Helsedirektoratet 2/07, reklamebyrå, trykking og porto Hemne kommune kr Etablerertilskudd til hovedkontor Statoil kr Etablerertilskudd til hovedkontor Tjeldbergodden PsychAid kr Lønn og oppstartspakker for Oslo, Trondheim, Bergen og Tromsø, Rest: til kompetanseheving Helse øst 5000 kr Etablering av Blålys Sør-øst, reiser og overnatting Helse Nord 1 O 000 kr Etablering av Blålys Nord, reiser og overnatting Zonata 1, Trondheim 5000 kr Ikeasofa på hovedkontor Betania Malvik 3000 kr Inventar på hovedkontor Drammen kommune 5000 kr Drift! inndekking av underskudd Gaular kommune kr Drift inndekking av underskudd Namsskogan kr Drift inndekking av underskudd kommune Steinkjær kommune 2000 kr Drift inndekking av underskudd Tysnes kommune 2000 kr Drift inndekking av underskudd Gjesdal kommune 5000 kr Drift inndekking av underskudd Vanylven kommune kr Drift inndekking av underskudd Tingvoll kommune 4000 kr Drift inndekking av underskudd Hemnes kommune 5000 kr Drift inndekking av underskudd Rennesøy kommune kr Drift inndekking av underskudd Diverse Ca 2 kr Drift støttemed lemskap 000 Resultater oppnådd med Tilskudd for brukerorganisasjoner innen psykisk helse, Tilskuddet har primært vært brukt til drift, og resultatet ble økt fokus på seksuelle overgrep i nære relasjoner. Tilskuddet er for lite til å kunne skape store resultater, men det har gitt Blålys en driftsramme å jobbe ut i fra, Arsmelding 2007 Blålys - Landsforeningen for seksuelt misbrukte Side 9

19 Arsregnskap 2007 Inntekter Hoved- og familekontingenter Støtte fra Sosial- og helsedirektoratet Støtte fra regionale helseforetak Annen støtte Gaver Salgsinntekter Renteinntekter Sum Utgifter Lønn (ink. arb.avg. og OTP) Overføring regionale avdelinger (PsychAid) Tidsskriftet Synlig Kontorrekvisita Faglitteratur og kurs Telefon og porto Revisorhonorar Reiser Markedsføring Mat og drikke til aktiviteter Bankgebyrer Nettsted Husleie og strøm Kontorlokaler, inventar Andre utgifter Sum Resultat Regnskap Balanse Fordringer 240,00 Bankinnskudd , ,29 Kontanter 1 930,50 685,50 Sum eiendeler 74867, ,79 Samlet underskudd (-)/ overskudd (+) 49086,67 893,79 Gjeld , ,00 Sum gjeld og egenkapital 74867, ,79 Ârsmelding 2007 Blålys - Landsforeningen for seksuelt misbrukte Side 10

20 7. Budsjett 2008 Inntekter Overskudd r. 31,12,2007 Hoved- og familiekontingenter Støttemedlemskontin enter Tilskudd fra Sosial- o helsedirektoratet Tilskudd fra kommuner Tilskudd fra RHF, regionale avdelinger Gaver Sal sinntekter Renteinntekter Sum Ut fter Lønn, da li leder 50 % Overførin re ionale avdelin er Tidsskriftet S nlig Kontorrekvisita Telefon o orto Faglitteratur og kurs Revis 'onshonorar Reiser Markedsførin Mat og drikke til aktiviteter Bank eb rer Nettsted Husleie, forsikrin o strøm Kontorlokaler, inventar Landsmøte 2009 Andre ut ifter Sum Resultat I budsiettet liqaer: - Medlemsprogram: kr - Lisens- og utviklingskostnader for nettsider 2007: kr - Videreutvikling av nettsider: kr - Lisenskostnader publiseringsløsning: kr - Newsfeed på hjemmeside: kr Arsmelding 2007 Blålys - Landsforeningen for seksuelt misbrukte Side 11

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

«Kan dem takke seg selv..?»

«Kan dem takke seg selv..?» «Kan dem takke seg selv..?» Skal ikke kvinner i aktiv rus slippe å leve med vold? Prosjektleder og forfatter: Vibeke Aanerød Innhold Innhold Innledning... 43 Mål for prosjektet... 43 Sammendrag... 54

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn

Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn Åse Bratterud og Kari Emilsen Små barns rett til beskyttelse Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn Sluttrapport Forebygging 2007/1/0186 Rapport

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapport IS-1315 Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapportens tittel Plan for brukermedvirkning Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplanen

Detaljer

Håndbok. for. lokalforeningene

Håndbok. for. lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene INNHOLD: FORORD 1 ORGANISASJONEN 1.1 OM AFASIFORBUNDET 1.2 AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER 1.3 LOKALFORENINGEN 1.3.1 Lokalforeningens arbeid 1.3.2 Lokalforeningens

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

NR. 1 2009. Svenner fyr, en perle i Larvik kommune, til hygge og nytte for alle. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Mikkel Thommesen i Seilas.

NR. 1 2009. Svenner fyr, en perle i Larvik kommune, til hygge og nytte for alle. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Mikkel Thommesen i Seilas. Helsesøstre NR. 1 2009 Svenner fyr, en perle i Larvik kommune, til hygge og nytte for alle. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Mikkel Thommesen i Seilas. Godt nytt år! Innhold side Leder 5 Den vanskelige

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

«HELSESØSTER OPP OG FRAM»

«HELSESØSTER OPP OG FRAM» Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND Helsesøstre NR. 3 2005 Høst i rådhusparken, Steinkjer. Kunstverket er: "MOT LYSET" av Per Ung Fotograf: Odd Georg Skjemstad, Steinkjer «HELSESØSTER OPP

Detaljer

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Smøla Kristiansund Aure Herøy Sande Ulstein Giske Sula Hareid Ørsta Ålesund Aukra Midsund Haram Skodje Sykkylven Sandøy Molde Vestnes Ørskog Stordal

Detaljer

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep 76 Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep I denne delen av prosjektet har vi tatt for oss noen sentrale deler av helsetilbudet

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Tillit, tid, tilgjengelighet. Tett individuell oppfølging av mennesker med behov for sammensatte tjenester

Tillit, tid, tilgjengelighet. Tett individuell oppfølging av mennesker med behov for sammensatte tjenester Tillit, tid, tilgjengelighet Tett individuell oppfølging av mennesker med behov for sammensatte tjenester Heftets tittel: Tillit, tid, tilgjengelighet Tett individuell oppfølging av mennesker med behov

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET PROSJEKTRAPPORT Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET Konkretisering av helhetlig behandling med barnet i sentrum gjennom utviklingen av metodeverktøy for bedre funksjonsvurdering, kompetanseheving og samhandling

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer