SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB)."

Transkript

1 KIRKENS BYMISJON Fauske kommune Postboks Fauske Klasering dc J.ID S.IO Ḃ O D ø Bodø, SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB). SKBB søker med dette om generelt driftstilskudd med én krone pr. innbygger i Deres kommune. Ulikheter i levekår og folkehelse er et økende problem, spesielt i pressområdene. vår virksomhet i fylkeshovedstaden omfatter en rekke tiltak mot fattigdom og sosial ekskludering. Vi ønsker gjennom vårt arbeid å gi mennesker mot og muligheter. Noen behøver det for å møte en ny dag - andre for å begynne et nytt liv. Men, det er ikke bare tanken som teller. Økonomisk forutsigbarhet er en forutsetning for å opprettholde et kvalitetsmessig godt tilbud. I dag opplever vi dessverre at vi ikke har de nødvendige ressurser eller handlefrihet for å møte de utfordringene vi står overfor. SKBB er eneste bymisjon i fylket, og bakgrunnen for søknaden er at vi ønsker å sikre vår virksomhet i et langsiktig perspektiv. Tilskuddet vil bidra til å skape kontinuitet og trygghet for de menneskene som er i behov av våre tjenester. Vi håper derfor at søknaden blir velvillig og positivt behandlet. Med vennlig hilsen 1~li ~~~.5 Anne Line Diesen, daglig leder Kirkens Bymisjon i Bodø Vedlegg: Brosjyre om SKBBs virksomhet *) Søknad sendes kommuner i Nordland fylke, i tillegg søker vi Fylkeskommunen om én krone pr. innbygger i fylket, samt regionrådene om én krone pr. innbygger i respektive region. Postadresse Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bodø Postboks Bodø Besøksadresse Praf. Schyttes gt. 2c Telefon Org.nr E-post daglig -Iedeng)bymisjon bod o. no

2 Vår visjonerat... mednien neskeri'hyënskálêrtaréresfj ~t,rétté 'dighét.ög omsorg. Vi ønsker.ågidesoni.erjkriseiiotögrnuligheter. Verdigrunnlag Kirkens BymisjoniBodøerehdiakonal. stiftelse son,bleeta~lerti1992. Organisasjonen har i dag 27 ansatte og mer enn 60 frivillige medarbeidere. Forrnål Vi vil avdekke nødensårsakér,lindresnierteög arbeidefclren bedre og mer rettferdig hverdag i byen. Vår oppgave erå skape fellesskap der våre grunnverdier og menneskesyn står sentralt. Faglig fundament Kirkens Bymisjon har som måi å sikrekvåliteten i vårt arbeide gjennom å kombinere engasjement og fagkompetanse med en tydelig verdiforankring. Som diakonalstiftelse har vi også nært sarrrarbeid med andre kirkelige og humanitære organisasjoner. Mål9rupper i mangfoldet av diakonale utfordringer har vi valgt å fokusere på rusproblematikk. kermedvirknin9.. te bymisjon i landet har organisasjonen i Bodø vedtektsfestet at dlerr skal ha brukererfaring. '\:"'---,:'-,o,:", '".',:, Møtestedetd ;-_':',,:::;?:,':-_',:,c:,/:,',~''::'':';;:':::.:/:''''y::?':;.~,-:i:i:'::('-::"ii:'::á:"":,,'::',;,;,,:::::::,;',:\':,::,,', ;::i,:.:,::,::":':,:::,,:,::,::,:,':_','/'"""".:";"",:,-:,:,,,:' ",',',:,.:,-: '-,',:':": i: - "',--,::'::,;,..';:",::"',,,--::,:,,-,';",,:',:' Eh.liténkafe..;jB.odøséntrumder meiinesker med mye tid og lite """'''':'''''':':':'':(:':',:,:::':',c:',','-'':,:',::,:,:"c:,':,:,-,":!;":"':':',""' :,,::,:',":::'_',,:,:,::::,':,::,,:,:"''''''',:Oi'',,:::,:',':',:,:':\:~':"",:::"",-",:/:,:, ':,':,,:::':,::,':':- ::",' '::,,:0" :",:",~-":,,-,::;,,:,,,,:, ::,:,,:,::'::-,:",::", penger møtes; pal1enyen star hjemmelaget mat og omsorg. Det gis råd og vehednirig vedbéhov~.,':":,_::",;;,:"",:,:,,c;:,'.,,:,... """,.",:"'-',,'::.-"'-",,,''-':,'-' "'-:"'''''''-':''-:-:'':':,-,.',::,:::,'-','-,.--'' '"",.',"'''--,.-'--''-',' :'''''C'''-''''''''''':,','',',,"':',' ","'",. Jobb1....'.. Arbeidstilbud med lav terskel og stor grad av fleksibiltet. Timelønnet deigsarbéidmed utbetaling av lønn etter endt arbeidsdag. Arbeidet består praktiske oppgaver som ikke krever spesielle fagkunnskaper. KifkênsSOS. EneiVr3dø~~;åRiie ktisetêléfoherinorgeer;.lokáliserti. Bodø..En selvrt()rdsforebyggen?etelefontjeneste som betjenes av frivillige medarbeidere. En samtale kan redde I iv. Nyg i" Aktivitetstilbud med mange muligheter og få begrensninger. Deltakerne velger selv en aktivitet og får individuell oppfølging aven kvalifisert veileder. Botilbud )-49 er en bo.. og rehabiltetingsenhet for mennesker i legemiddelassistert rehabiltering. (LAR). Botilbudet representerer R' eni LAR og tilbyr botrening og omsorg, samt hjelp og motivering i de ulike fasene av rehabilteringen. Det legges også stor vekt på kosthold og fysisk aktivitet. Prestetjenesten Bymisjonens prestetjeneste er først og fremst en sjelesorgtjeneste for den målgruppen vi henvender oss til. Videre har presten et særlig ansvar for organisasjonens verdiforankring. KIRKENS BYMISJON Ḃ o D ø

3 Page L of 4 Fra: "Renate Halseth" -:enate.halseth( blalys.no:; Til: "Renate Halseth" -:enate.halseth( blalys.no:; Dato: 27/08/200815:18 Tema: Søknad om kommunal støtte Hei Vedlagt ligger vår søknad om kommunal støtte. Dersom vedlegget ikke kan leses henviser vi til tekst nedenfor i denne e-posten. ~h -Ól Klassering ól J,ID 5.10 &!. 8'607- (jß/9acj. Vi ber om forståelse for at vi ikke har kapasitet til å sende inn søknad via skjema til den enkelte kommune. Blålys søkte om støtte fra kommunene i Norge for En del av disse bevilget oss støtte for 2008, og vi ber disse kommunene behandle søknaden vår for tilskudd i Vi ønsker dere alt godt. Med vennlig hilsen Renate Halseth Daglig leder i Blålys - Landsforeningen for seksuelt misbrukte Tlf E-post: renate.halseth(iblal)'s.no Nettsted: ww.blaly-~.,aq / / / / Vedlegg som ren tekst: Søknad om kommunal støtte Blålys søker kommunen om kr til å etablere, og på sikt drive, brukermedvirkning på systemnivå i deres kommune. Blålys, Landsforeningen for seksuelt misbrukte, er en interesseorganisasjon som organiserer mennesker som har opplevd seksuelle overgrep i nære relasjoner. Vi er også åpen for våre pårørende, Organisasjonen bygger på individuelt medlemskap og medlemmene har avgjørende innflytelse gjennom demokratiske prosesser. Vi har medlemmer over hele landet. Organisasjonen vår består kun av mennesker som har opplevd seksuelle overgrep i nære relasjoner eller som er pårørende. Det betyr at vår ideologi er o staket ut av mennesker med førstehandskunnskap om seksuelle overgrep mot mindreårige. Seksuelle overgrep i nære relasjoner er et tabulagt tema. Vår kartlegging viser at Norge er en av få land i verden som har en egen interesseorganisasjon der seksuelt misbrukte taler Rå vegne av seg selv. Blåiys har både en unik og sårbar posisjon i samfunnet. https://epost.fauske.kommune.no/worldclient.dll?session= BPCJYBD& View=Messa

4 o o Vart formal er: Page 2 of 4 - Vi er en interesseorganisasjon som arbeider for å fremme medlem menes interesser samfunnspolitisk. - Vi skal organisere bistand til de som trenger hjelp til å ivareta egne interesser, samt jobbe for å fremme økonomisk velferd, sosial inkludering og sikre rett til adekvat behandling, - Vi skal arbeide forebyggende, øke kunnskap og endre holdningene i befolkningen, Blålys er en brukerorganisasjon innen psykisk helse og fikk noe statstilskudd fra flere departement i Gjennom representativ brukerkunnskap påvirker Blålys på systemnivå, og vi er derfor en viktig aktør når offentlige tjenestetilbud utformes. Vi formidler brukerkunnskap til offentlige etater og vi er høringsinstans i saker som angår seksuelle overgrep. Opptrappingsplanen for psykisk helse sier følgende om brukerorganisasjoner innen psykisk helse: 4,1.1 Medvirkning fra brukere og pårørende "Planen prioriterer brukerrettede tiltak med utgangspunkt i respekt for den enkelte og et m~1 om at brukermedvirkning skal bidra ti tjenestenes kvalitet. Brukermedvirkning skjer p~ ulike niv~. Brukerne skal ha mulighet til ~ utøve innflytelse over sin egen behandlingssituasjon og delta p~ et mer overordnet niv~ ved utformingen av tjenestetibudene. Det er satt i gang ulike tiltak innen dette omr~det, og de fremtidige behovene er store. En forutsetning for ~ realisere m~/et om økt brukermedvirkning er at ogs~ kommuner og fylkeskommuner prioriterer dette. " Blålys jobber kontinuerlig med å styrke vår rolle som brukerorganisasjon, Vårt hovedarbeidsområde er å arbeide for voksne som ble utsatt som barn, barn av utsatte foreldre og dagens utsatte barn og unge for å bedre deres psykiske- og somatiske helse, Seksuelle overgrep i nære relasjoner mot barn er et skjult problem i alle Norges kommuner, Ingen kommune kan hevde at problemet ikke finnes i sitt lokalmiljø. Alle seksuelle overgrep mot barn, uansett alvorlighetsgrad, kan gi individuelle problemer, Seksuelle overgrep mot barn, som pågår over tid, skjer ofte uten habile vitners tilstedeværelse, Barnet oppdras da til å skjule overgrepene, I mange tilfeller fanges barna ikke opp. De blir uforståelige problem barn eller snille barn med skjulte problemer, Selv på direkte spørsmål vil barnet ofte nekte for at overgrep har skjedd, Barnet lever i et alvorlig, men skjult trusselbilde. Mange barn tier for å skåne andre i familien, Seksuelt misbrukte barn er redde for konsekvensene dersom de snakker, Mange vokser opp under et umenneskelig ansvar, og de må tilpasse seg ekstreme situasjoner. Barn som krenkes seksuelt blir svært ofte syke i voksen alder. En krenkelseserfaring som ikke blir erkjent og anerkjent innenfor en begripelig https://epost.fauske.kommune.no/w orldclient.dll?session= BPCJYBD& View=Messa

5 Page 3 of 4 livshistorie, blir til en ubegripelig sykdomshistorie. " (Kirkengen 2005). Det offentlige hjelpeapparatet møter ofte store utfordringer når brukerrettede tiltak til seksuelt misbrukte i nære relasjoner skal lages, I samtale med tjenesteapparatet danner seksuelle overgrep ofte bakteppe, Problemet oppstår når bakteppet ikke er synlig. Eksempel fra virkeligheten: Utsatt sier: Utsatt tenker: gr~te,j Utsatt tenker: Utsatt : Utsatt sier: Utsatt tenker: Utsatt sier: o - Hva har du behov for na? - Jeg vet ikke. - Vi har hatt stor suksess tidligere med... skal vi nå se... (Jeg har bare lyst til ~ krype opp i fanget ditt. Bare - Ja, her får du muligheter til å gjøre noe aktivt... skal vi se... hum... her... Hva tenker du? (Jeg har bare et sa stort behov for ~ GRÅTE. J Ser ned. o Rister på hodet, o for å ikke o avsløre gråten. o - Nei, nå må vi se til å få til et godt samarbeid her. Vi må fokusere pa det du mestrer her og na, og sa bygge pa det. Er du ikke enig? - Tja.. ja,.. - Flott. Da kan vi jo se litt nærmere på det jeg foreslo? (Jeg m~ si det. Jeg greier ikke mer. J - Jeg må (tar sats)...snakke om det som skjedde i barndommen - Jeg tror (tenker)...nei! Jeg synes ikke vi skal snakke så mye om barndommen. Vi har jo nettopp blitt enig i at vi skal se framover, fokusere på styrkene dine. Utsatt tenker: (Men... seksuelle overgrep er jo ~rsaken til ALLE problemene mine. Hadde jeg bare blitt møtt, hørt, sett og forst~tt! J Sykdomshistorien i voksen alder blir sjelden satt i sammenheng med seksuelle overgrep i barndommen. Det innebærer at en vesentlig del av seksuelt misbrukte i nære relasjoner mottar offentlige tjenester over mange år, uten at årsak er forstått av tjenesteapparatet. Effekten av tiltakene kommunen da setter inn da kan vise seg å utebli. https://epost.fauske.kommune.no/worldclient.dll?session= BPCJYBD& View= Messa

6 Page 4 of 4 Kommunene i Norge må i langt større grad bli flinkere til å legge til rette for et bedre tilbud, Alle kan bli enda flinkere til å skape bedre rom hvor utsatte barn og voksne føler seg trygge nok til å dele sin overgrepshistorie, I mange kommuner er det vanskelig å gi et adekvat behandlingstilbud til vår gruppe, Men: Reaksjoner etter seksuelle overgrep i nære relasjoner er naturlige reaksjoner etter ekstreme hendelser, Vi må snakke om seksuelle overgrep for å gjøre sykdomshistorien begrigelig, Vi inviterer deres kommune til å reflektere over hvordan tilbudet til seksuelt misbrukte i nære relasjoner kan bli bedre hos dere. Blålys, Landsforeningen for seksuelt misbrukte, ønsker å være en naturlig samarbeidspartner for kommunen på systemnivå, Vi sitter på en unik førstehåndskunnskap - fordi alle i Blålys har opplevd seksuelle overgrep i nære relasjoner selv. Vi søker derfor kommunen om kr til å etablere, og på sikt drive, brukermedvirkning på systemnivå i deres kommune. Vi tar gjerne i mot et mindre beløp dersom det er mulig. Blålys tror nøkkelen til å stoppe seksuelle overgrep mot barn er å løfte fram oss som er utsatt, I så måte er Blålys en nøkkel til framtiden. Vi håper kommunen vil ta oss i bruk, Med vennlig hilsen Renate Lyse Halseth Daglig leder o Blalys Postboks Kyrksæterøra Tlf. 48BLÂL YS / Org,nr Bankkonto: 8601,14,09913 Vedlegg: Fil: soknad til kommuner.pdf Størrelse: 42k Innoldstype: application/pdf Fil: årsmelding 2007.pdf Størrelse: 92k Innoldstype: application/pdf https://epost.fauske.kommune.no/worldclient.dll?session= BPCJYBD& View= Messa

7 . a I ~. (1 landsforeningen for seksuelt misbrukte Til kommunen Vår dato: 27,08,2008 Søknad om kommunal støtte Blålys søker kommunen om kr til å etablere, og på sikt drive, brukermedvirkning på systemnivå i deres kommune. Blålys, Landsforeningen for seksuelt misbrukte, er en interesseorganisasjon som organiserer mennesker som har opplevd seksuelle overgrep i nære relasjoner. Vi er også åpen for våre pårørende. Organisasjonen bygger på individuelt medlemskap og medlemmene har avgjørende innflytelse gjennom demokratiske prosesser. Vi har medlemmer over hele landet. Organisasjonen vår består kun av mennesker som har opplevd seksuelle overgrep i nære relasjoner eller som er pårørende. Det betyr at vår ideologi er staket ut av mennesker med førstehåndskunnskap om seksuelle overgrep mot mindreårige. Seksuelle overgrep i nære relasjoner er et tabulagt tema. Vår kartlegging viser at Norge er en av få land i verden som har en egen interesseorganisasjon der seksuelt misbrukte taler på veqne av seq selv. Blålys har både en unik og sårbar posisjon i samfunnet. Vårt formåi er: - Vi er en interesseorganisasjon som arbeider for å fremme medlemmenes interesser samfunnspolitisk. - Vi skal organisere bistand til de som trenger hjelp til å ivareta egne interesser, samt jobbe for å fremme økonomisk velferd, sosial inkludering og sikre rett til adekvat behandling. - Vi skal arbeide forebyggende, øke kunnskap og endre holdningene i befolkningen. Blålys er en brukerorganisasjon innen psykisk helse og fikk noe statstilskudd fra flere departement i Gjennom representativ brukerkunnskap påvirker Blålys på systemnivå, og vi er derfor en viktig aktør når offentlige tjenestetilbud utformes. Vi formidler brukerkunnskap til offentlige etater og vi er høringsinstans i saker som angår seksuelle overgrep. Opptrappingsplanen for psykisk helse sier følgende om brukerorganisasjoner innen psykisk helse: Medvirkning fra brukere og pårørende "Planen prioriterer brukerrettede tiltak med utgangspunkt i respekt for den enkelte og et m~1 om at brukermedvirkning skal bidra til tjenestenes kvalitet. Brukermedvirkning skjer p~ ulike niv~. Brukerne skal ha mulighet ti ~ utøve innflytelse over sin egen behandlingssituasjon og delta p~ et mer overordnet niv~ ved utformingen av tjenestetibudene. Det er satt i gang ulike tiltak innen dette omr~det, og de fremtidige behovene er store. En forutsetning for ~ realisere m~/et om økt brukermedvirkning er at ogs~ kommuner og fylkeskommuner prioriterer dette. " Besøksadresse: Hasselveien 7, 7200 Kyrksæterøra Tlf. 48 BLÅLYS Postadresse: Postboks 55, 7201 Kyrksæterøra Åpen tirsdag og torsdag kl Org.nr Bankkonto: 8601, ww,blalys,no kontakt(gblalys,no Side 1

8 Blålys jobber kontinuerlig med å styrke vår rolle som brukerorganisasjon. vårt hovedarbeidsområde er å arbeide for voksne som ble utsatt som barn, barn av utsatte foreldre og dagens utsatte barn og unge for å bedre deres psykiske- og somatiske helse. Seksuelle overgrep i nære relasjoner mot barn er et skjult problem i alle Norges kommuner. Ingen kommune kan hevde at problemet ikke finnes i sitt lokalmiljø. Alle seksuelle overgrep mot barn, uansett alvorlighetsgrad, kan gi individuelle problemer. Seksuelle overgrep mot barn, som pågår over tid, skjer ofte uten habile vitners tilstedeværelse. Barnet oppdras da til å skjule overgrepene. I mange tilfeller fanges barna ikke opp. De blir uforståelige problembarn eller snille barn med skjulte problemer. Selv på direkte spørsmål vil barnet ofte nekte for at overgrep har skjedd. Barnet lever i et alvorlig, men skjult trusselbilde. Mange barn tier for å skåne andre i familien. Seksuelt misbrukte barn er redde for konsekvensene dersom de snakker. Mange vokser opp under et umenneskelig ansvar, og de må tilpasse seg ekstreme situasjoner. Barn som krenkes seksuelt blir svært ofte syke i voksen alder. En krenkelseserfaring som ikke blir erkjent og anerkjent innenfor en begripelig livshistorie, blir til en ubegrioeliq sykdomshistorie."(ki rkengen 2005). Det offentlige hjelpeapparatet møter ofte store utfordringer når brukerrettede tiltak til seksuelt misbrukte i nære relasjoner skal lages. I samtale med tjenesteapparatet danner seksuelle overgrep ofte bakteppe. Problemet oppstår når bakteppet ikke er synlig. Eksempel fra virkeligheten: Utsatt sier: Utsatt tenker: Utsatt tenker: Utsatt : Utsatt sier: Utsatt tenker: Utsatt sier: Utsatt tenker: - Hva har du behov for nå? - Jeg vet ikke. - Vi har hatt stor suksess tidligere med... skal vi nå se... (Jeg har bare lyst til.! krype opp i fanget ditt. Bare gr.!te.) - Ja, her får du muligheter til å gjøre noe aktivt. skal vi se.., hum... her.., Hva tenker du? (Jeg har bare et sa stort behov for.! GRJTE.) Ser ned. Rister på hodet, for å ikke avsløre gråten. - Nei, nå må vi se til å få til et godt samarbeid her. Vi må fokusere på det du mestrer her og nå, og så bygge på det. Er du ikke enig? - Tja.. ja... - Flott. Da kan vi jo se litt nærmere på det jeg foreslo? (Jeg m.! si det. Jeg greier ikke mer.) - Jeg må (tar sats)...snakke om det som skjedde i barndommen - Jeg tror (tenker)..,nei! Jeg synes ikke vi skal snakke så mye om barndommen. Vi har jo nettopp blitt enig i at vi skal se framover, fokusere på styrkene dine. (Men... seksuelle overgrep er jo.!rsaken ti ALLE problemene mine. Hadde jeg bare blitt møtt, hørt, sett og forst.!tt!) Sykdomshistorien i voksen alder blir sjelden satt i sammenheng med seksuelle overgrep i barndommen. Det innebærer at en vesentlig del av seksuelt misbrukte i nære relasjoner mottar offentlige tjenester over mange år, uten at årsak er forstått av tjenesteapparatet. Effekten av tiltakene kommunen da setter inn da kan vise seg å utebli. Kommunene i Norge må i langt større grad bli flinkere til å legge til rette for et bedre tilbud. Alle kan bli enda flinkere til å skape bedre rom hvor utsatte barn og voksne føler seg trygge nok til å dele sin overgrepshistorie. I mange kommuner er det vanskelig å gi et adekvat behandlingstilbud til vår gruppe. Men: Reaksjoner etter seksuelle overgrep i nære relasjoner er naturlige reaksjoner etter ekstreme hendelser. Vi må snakke om seksuelle overgrep for å gjøre sykdomshistorien beqripeliq. Besøksadresse: Hasselveien 7, 7200 Kyrksæterøra Tlf. 48 BLÅLYS / Postadresse: Postboks 55, 7201 Kyrksæterøra Åpen tirsdag og torsdag kl ww.blalys,no kontaktlæblalys, no Org,nr Bankkonto: Side 2

9 Vi inviterer deres kommune til å reflektere over hvordan tilbudet til seksuelt misbrukte i nære relasjoner kan bli bedre hos dere. Blålys, Landsforeningen for seksuelt misbrukte, ønsker å være en naturlig samarbeidspartner for kommunen på systemnivå. Vi sitter på en unik førstehåndskunnskap - fordi alle i Blålys har opplevd seksuelle overgrep i nære relasjoner selv. Vi søker derfor kommunen om kr til å etablere, og på sikt drive, brukermedvirkning på systemnivå i deres kommune. Vi tar gjerne i mot et mindre beløp dersom det er mulig. Blåiys tror nøkkelen til å stoppe seksuelle overgrep mot barn er å løfte fram oss som er utsatt. I så måte er Blålys en nøkkel til framtiden. Vi håper kommunen vil ta oss i bruk. Med vennlig hilsen ) I /),...ojo...' /"t/)..-' ftj/lldl8-t-7åtefj Renate Lyse Halseth Daglig leder Blålys Postboks Kyrksæterøra Tlf. 48BLÂL YS / Org.nr Bankkonto: Besøksadresse: Hasselveien 7, 7200 Kyrksæterøra Tlf, 48 BLÅLYS / Postadresse: Postboks 55, 7201 Kyrksæterøra Åpen tirsdag og torsdag kl Org,nr Bankkonto: ww,blalys,no kontakt~blalys,no Side 3

10 . G, n ~' landsforeningen for seksuelt misbrukte Arsmelding 2007 Blålys, Landsforeningen for seksuelt misbrukte, er en interesseorganisasjon for mennesker utsatt for seksuelle overgrep i nære relasjoner, Blålys er en medlemsorganisasjon som organiserer både utsatte og pårørende, og som er åpen for alle. Blålys driver frivillig arbeid innen problematikken rundt seksuelle overgrep i nære relasjoner, Organisasjonen har sitt hovedkontor på Kyrksæterøra i Hemne kommune i Sør-Trøndelag, og har i dag en daglig leder ansatt iso % stilling, Organisasjonen har etablert to av de fire planlagte regionsavdelingene; avdelinger som har samme inndeling som landes regionale helseforetak. Blålys arbeider for samfunnspolitisk likestilling, organisering av bistand til utsatte og pårørende, forebygging og kunnskapsformidling. Hovedarbeidsområdene er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for mennesker som bruker psykiske og/eller somatiske helsetjenester og mennesker med nedsatt fysisk og/eller psykisk funksjonsevne, Blålys forstår funksjonshemning som en konflikt mellom individets forutsetninger og miljøets og samfunnets krav til funksjon på områder som er vesentlige for etablering og opprettholdelse av menneskers selvstendighet og sosiale tilværelse Blålys kan tilby både en arena for interessepolitisk arbeid og en sosial arena. Medlemmene møtes både i lokalmiljøet og gjennom et internt nett for medlemmer på organisasjonens egne hjemmesider på Internett. Historie Blålys, Landsforeningen for seksuelt misbrukte, ble etablert høsten 2004 av Renate Halseth og Kjersti Tveit. i 2002 tok Halseth initiativ til å etablere et nytt behandlingstilbud for mennesker med traumer etter seksuelle overgrep i Midt-Norge, og interesseorganisasjonen Blålys ble etablert som et ledd i kampen for et bedre traumebehandlingstilbud på landsbasis. I løpet av tre år har organisasjonen bidratt til å bane vei for ny kunnskap og øke fokuset på de utsattes og pårørendes rettigheter, Stadig flere utsatte, pårørende og fagpersoner (både norske og internasjonale) blir kjent med Blålys, Arsmelding 2007 Blålys - Landsforeningen for seksuelt misbrukte Side 1

11 2007 Hovedoverskriftene for 2007 kan oppsummeres i intern organisasjonsoppbygging, stor utvikling og vekst. Flere økonomiske bidrag har gjort denne veksten mulig. PsychAid, psykologistudentenes hjelpeaksjon, arrangerte bøsseinnsamling som brakte inn kr. Hemne kommune og Statoil Tjeldbergodden bidro med etablerertilskudd til et hovedkontor på Kyrksæterøra. Hovedkontoret er på 40 m2, har plass til to ansatte, stue, et lite kjøkken og lagerplass, Bemanningen på hovedkontoret er i dag på et minimum i forhold etterspørselen, i tillegg har offentlige midler bidratt til å holde julene i gang. Midtveis i året ble det beregnet at Blålys ville få røde tall i regnskapet, og det ble derfor søkt om generell driftstøtte, for å på sikt kunne skape lokal aktivitet, til kommunene i Norge. Aktiviteter i 2007 BI~lys, Landsforeningen for seksuelt misbrukte, er en uavhengig organisasjon, og har tre form~1 : 1. Den er en interesseorganisasjon som arbeider for ~ fremme medlemmenes interesser samfu nnspol itisk. 2. Den skal organisere bistand til de som trenger hjelp til ~ ivareta egne interesser. 3. Den skal arbeide for ~ spre kunnskap og arbeide forebyggende. Formål 1: Samfunnspolitisk likestiling PsvchAid Blålys utga et gratis aksjonsblad, en spesialutgave av tidsskriftet Synlig nr 1/07, i forbindelse med bøsseaksjonen. Opplaget var på stk, Og aksjonsbladet ble distribuert i byene Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø, i tillegg til medlemmene i Blålys, Gjennom samarbeidet fikk Blålys satt fokus på tabuene rundt seksuelle overgrep, og vi fikk muligheten til å oppfordre fremtidens psykologer om å tørre å snakke med oss. Ideoloaiprosess I de tre årene Blålys har vært i drift har en tydelig forankring i ideologi vært savnet. I 2007 startet Blålys arbeidet med å definere og skrive ned ideologien. Engasjementet rundt arbeidet har vært stort, og det legges opp til en bredest mulig prosess slik at alle medlemmene kan få påvirke, Endelig ideologi skal vedtas på landsmøtet i 2009, og Blålys skal etter dette trykke opp et ideologihefte, Årsmelding 2007 Blålys - Landsforeningen for seksuelt misbrukte Side2

12 Demokrati Et viktig begrep som har blitt innført i 2007 er "en bunnstyrt organisasjon". I det ligger det et krav om at grasrota i organisasjonen skal eie, styre og bestemme, Dette begrepet er forenelig med den ideologien som er i ferd med å vokse fram; hvert enkelt medlem er ukrenkelig og har både rett og plikt til å styre organisasjonen i riktig retning. Den demokratiske prosessen er både krevende og utfordrende, men vil på lang sikt gi en bærekraftig og levende organisasjon. Prinsipielle saker Blålys har tatt til ordet for å løfte fram flere prinsipielle saker. Den største saken har gått under temaet problemer med barnefordeling, og fokuset har vært på barn som må bo hos en forelder som har sterke mistanker om seksuelle overgrep rettet mot seg. Settevergeproblematikk, inhabilitet i offentlige tjenester og det faktum at en mistenkt far kan nekte misbrukt barn behandling har fått stort fokus. Handlingsplan for vold i nære relasjoner ble lansert av regjeringen i november, Blålys sendte inn forslag til tiltak, og forslagene videreføres inn i det samfunnspolitiske arbeidet. Reqistrerinq av dommer Blålys henter inn alle dommer som er av interesse, Media Blålys har markert seg i media både gjennom fjernsyn, radio og aviser. I februar var Blålys nevnt nesten hver dag i over tre uker i strekk i Adresseavisen, i forbindelse med artikkelserien "Terror mot barn", Reklamefilm Reklamebyrået Ostenfeid og Sæther produserte en 15 sekunders lang reklamefilm, som ble sendt på reklamefri dag på Tv2 og TvNorge, Reklamefilmen var etterlengtet og reaksjonene var positive. Arbeidsnett I tilknytting til ny publiseringsløsning for nettsidene, har Blålys nå fått et arbeidsnett. Alle medlemmer kan registrere seg som "aktive medlemmer", og disse får tilgang til arbeidsnettet som er et knutepunkt for det interessepolitiske arbeidet i organisasjonen, Aktive medlemmer kan blant annet lage egne dokumenter, laste opp filer, registrere kalendermarkeringer, legge inn kontakter og legge inn linker til andre nettsider. Det er også mulig å registrere egne oppgaver, og sende disse til andre aktive brukere. SMS modul gir medlemmer mulighet for å sende ut SMS til andre i organisasjonen på Blålys sin regning, Det var planlagt å få flyttet over forumet i den nye løsningen, men på grunn av tekniske utfordringer har implementeringen blitt forsinket. I 2008 håper vi å få på plass arbeidsforumene på arbeidsnettet, slik at løsningen blir helhetlig. Arsmelding 2007 Blålys - Landsforeningen for seksuelt misbrukte Side 3

13 Formål 2: Organisere bistand Traumetilbudet i Midt-Norae Traumeenheten ved Betania Malvik ble satt i drift januar 2006, Siden den gang har de fleste aktive i Blålys vært innlagt på døgnavdelingen som gir traumebehandling mot seksuelle overgrep. Samtidig har naturligvis aktiviteten i Blålys vært redusert som et resultat av dette. Høsten 2007 begynte aktiviteten å ta seg opp igjen, og Blålys Midt-Norge fikk nytt liv gjennom sitt interne arrangement og valg av nytt regionalt styre, Brukerundersøkelsen i Midt-Norae Blålys har i 2006 og 2007 kjørt en brukerundersøkelse på traumeenheten på Betania Malvik. Vi har dybdeintervju av to grupper. I slutten av 2007 satte vi i gang del 2, som ser på samhandling i linjetjenesten etter endt opphold. Rådataene er ennå ikke evaluert, og Blålys skal søke om støtte til evalueringen i 2008, Forskninasprosiekt ved Traumetilbudet i Midt-Norae Helse Midt-Norge vedtok i 2007 å starte et forskningsprosjekt på traumetilbudet. Blålys har jobbet for å få innpass i referansegruppen, samt følge opp forprosjektet. Traumetilbud i Sør- oa Øst-Norae Flere medlemmer i Blålys ønsker å jobbe for å etablere et traumetilbud i Oslo, Det foreligger ingen konkrete planer ennå. Blålvstreff Det har vært arrangert flere Blålystreff i Oslo, Trondheim og Tromsø. Treffene er av sosial art, og bidrar til å bygge opp et sosialt treffsted lokalt. Flere medlemmer har etterlyst samtalegrupper på hovedkontoret på Kyrksæterøra, Blålystreffene er viktig for å skape engasjement. Blålvshus Ideen om å etablere Blålyshus har hatt sin modningsperiode. Nettsidene Blålys har fått nye interaktive nettsider som hjelper mange medlemmer som sliter, Mange setter pris på å ha tilgang til et lukket forum hvor de både er anonyme og blir ivaretatt av sine egne, Spør oss På nettsidene har vi nå en "Spør oss" løsning, som hvem som helst kan benytte. Svar legges ut anonymt. Mine tekster Fra medlemsnettet kan alle betalende medlemmer publisere egne dikt, opplevelser og artikler på den offentlige delen av nettsidene. Arsmelding 2007 Blålys - Landsforeningen for seksuelt misbrukte Side 4

14 Formål 3: Forebygging og kunnskapsformidling Endrina av lover Vi jobber for å samle inn opplevelser til medlemmene som kan gi grunnlag for lovend ri nger. Kursvirksomhet Blålys deltok på kurset "Fra tegn til tiltak" som ble arrangert av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Politisk enoasiement Blålys møtte justisminister Knut Storberget på hans kontor, og venter på svar om møte med barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen. Klassesett I løpet av høsten sendte Blålys ut 80 klassesett ut til forskjellige skoler i Norge. Foredrao Blålys holdt foredrag i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø i forbindelse med PsychAid Vi har også holdt foredrag på Viken senter i Bardu, Blålvsprisen Blålysprisen 2007 gikk til Anna Luise Kirkengen for hennes banebrytende arbeid. Hun viser et fantastisk engasjement for de som har blitt utsatt for seksuelle overgrep, ved å belyse hvordan krenkede barn blir syke voksne, Hun utfordrer gamle "vedtatte sannheter". Hun viser at det er sammenheng mellom opplevd smerte, redsel og avmakt som barn og fremvist smerte, redsel og avmakt som voksen. Hennes doktorgrad om helsefølger av overgrepserfaring i barndommen, er bakgrunn for omfattende forelesingsvirksomhet i Norge, Fra venstre: Alice Karlsbakk, Anna Luise Kirkengen og Renate Halseth. Prisen ble overrakt på Senter mot incest 20, november Arsmelding 2007 Blålys - Landsforeningen for seksuelt misbrukte Side 5

15 Nettside oa intranettløsnina I løpet av året har Blålys fått ny nettside, og vi har tatt i bruk en publiserings- og intranettløsning som gir medlemmene mulighet til å publisere egne opplevelser og erfaringer. Tidsskrift oa informasionsbrosivre Tidsskriftet Synlig ble utgitt to ganger. Den første utgaven utkom på mars, 20 sider, og hadde et opplag på stk. Hovedtemaet var "Tabu", og produksjonen var et samarbeid med PsychAid, Den andre utgaven utkom på november, 36 sider, og hadde et opplag på 1000 stk. Hovedtemaet var "Hva som skjer nå utsatte snakker om seksuelle overgrep?", Utgaven ble designet av reklamebyrået Ostenfeid og Sæther, som også designet informasjonsbrosjyren STOPP - seksuelle overgrep, Informasjonsbrosjyren ble utgitt på januar og hadde et opplag på stk. Intern undervisnina Det har blitt arrangert intern undervisning både i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Andre aktiviteter Bøsseinnsamlingen som PsychAid arrangerte bidro til å løfte Blålys opp på et nytt nivå. Spesielt gav lønnsmidlene og oppstartspakkene til de regionale avdelingene Blålys bedre rammer, som igjen bidro til å øke kvaliteten og engasjementet. En del aktive medlemmer opplevde arrangementene rundt aksjonen som svært positive, samtidig som debatten rundt falske minner opplevdes som krenkende. Hovedorganisasjonen Det sentrale styret Sentralstyret er Blålys sitt øverste organ mellom Landsmøtene. Sentralstyret: Styreleder: Hilde Sæther (Møre og Romsdal) Nestleder: Henriette Nås (Møre og Romsdal) Sekreter: Renate Halseth (Søt Trøndelag) Styremedlem: Vanja Johansen (Finnmark) Styremedlem: Lillian Eng (Akershus) Presseansvarlig: Harald Holst-Sverresvold (Troms) Valgkomite: Ble ikke valgt. Valgt på Landsmøtet 09.10,06 Det sentrale styret har avholdt 3 styremøter, I tillegg ble det arrangert et ekstraordinært landsmøte på september, som vedtok å nedsette en arbeidsgruppe for å jobbe fram en helhetlig ideologi. Arsmelding 2007 Blålys - Landsforeningen for seksuelt misbrukte Side6

16 Saker som ble behandlet: - Styrets mandat og ansvar - Styrets rammer - Godkjenning av årsregnskap og årsmeldinger - Opprettelse av stilling i Blålys - Godkjennelse av grafisk profil - Kontakt PsychAid - Søknader om tilskudd Fagforum, bør ikke binde ressurser. - Blålyshus - Organisering av traumetilbud - PsychAid - Konferanse i Oslo? Når? - Videreutvikling av Synlig - Ideologi - Markedsføring - Intern opplæring - Organisasjonsutvikling - Samarbeid med andre organisasjoner, - Anmeldelse, unntatt offentlighet - Klage på dommer, unntatt offentlighet - Prinsippsak, unntatt offentlighet - Medlemskap skal søkes hos: - Frivillighet Norge - Funksjonshemmedes fellesorganisasjon - Fellesskap mot seksuelle overgrep Hovedkontoret Det har vært stor aktivitet på hovedkontoret. Kapasiteten har til tider vært for stor i forhold til stillingsstørrelse på daglig leder. Spesielle utfordringer som har blitt forsøkt løst i løpet av året er tilfredsstillende lagring og handtering av medlemslister, På grunn av høye sikkerhetskrav pga sensitiv data og tungvinte sikkerhetsrutiner har vi ikke lyktes tilstrekkelig med automatisering av rutiner. Pr i dag kjører vi tre forskjellige lister med forskjellig innhold som må ajourføres i forhold til hverandre, og faktura og brev må skrives ut manuelt. Vi ser nødvendigheten av innkjøp av et eget medlemsprogram som handterer automatisk utskrivning av faktura og brev, og vi ønsker en løsning av sikker lagring av sensitiv data på internett. Dette vil frigjøre en del ressurser, Vi mottar også mange henvendelser fra medlemmer som trenger hjelp i en vanskelig hverdag og fagfolk som trenger råd i forbindelse med sitt arbeid. Økning i antallet aktive medlemmer fører også til økt oppfølging, og her har vi ikke lyktes tilstrekkelig, Det jobbes for å utvikle interne strukturer og et internt undervisningsopplegg for medlemmer som ønsker å arbeide aktivt. Nettsidene til Blålys er et satsningsområde, som det ønskes mer ressurser til. Arbeidsnettet vil være utgangspunktet for å arbeide aktivt i Blålys, og det må satses systematisk på å lære opp aktive medlemmer i bruken, Arsmelding 2007 Blålys - Landsforeningen for seksuelt misbrukte Side7

17 Medlemstall 2007 Pr, 31.12,2007 hadde Blålys 311 betalende medlemmer, 233 hovedmedlemmer og 78 familiemedlemmer, Landsoversikt over betalende medlemmer pr Regioner Hoved, antall Familie, antall Totalt Blålys Midt-Norge Blålys Sør-øst Blålys Nord Blålys Vest Blålys Utenriks 1 1 Sum Betalende hovedmedlemmer fordelt på fylke Blålys Midt-Norge Møre og Romsdal 20 Blålys Midt-Norge Nord-Trøndelag 14 Blålys Midt-Norçie Sør-Trøndelaçi 77 Blålys Nord Finnmark 8 Blålys Nord Nordland 3 Blålys Nord Troms 11 Blålys Sør-øst Akershus 12 Blålys Sør-øst Aust-Agder 2 Blålys Sør-øst Buskerud 7 Blålys Sør-øst Hedemark 6 Blålys Sør-øst Oppland 4 Blålys Sør-øst Oslo 20 Blålys Sør-øst Telemark 7 Blålys Sør-øst Vest-Agder 3 Blålys Sør-øst Vestfold 5 Blålys Sør-øst Østfold 7 Blålys Vest Hordaland 15 Blålys Vest Rogaland 11 Blålys Internasionalt England Medlemskontingentene for 2007 har vært: - for hoved medlemmer: - for familiemedlemmer: - for støttemedlemmer: 200 kr, 200 kr for første medlem, og 100 kr for andre i samme husstand, 250 kr, forbeholdt fagfolk og organisasjoner. 15,09,07 ble hoved- og familiemedlemskontingenten redusert til 80 kr og 40 kr 01.11,07 ble hoved- og familiemedlemskontingenten redusert til 30 kr og 10 kr Arsmelding 2007 Blålys - Landsforeningen for seksuelt misbrukte Side 8

18 Økonomi Rapportering og bruk av tilskudd Fra Sum Bruk Tilskudd for kr Lønn, husleie, innboforsikring, strøm, brukerorganisasjoner telefon, porto, reiser, kontorrekvisita, lisensinnen psykisk helse, og utviklingskostnader til nettsted, kurs, faglitteratur og markedsføring. Sosial- og kr Utgivelse av tidsskriftet Synlig nr 1/07 og Helsedirektoratet 2/07, reklamebyrå, trykking og porto Hemne kommune kr Etablerertilskudd til hovedkontor Statoil kr Etablerertilskudd til hovedkontor Tjeldbergodden PsychAid kr Lønn og oppstartspakker for Oslo, Trondheim, Bergen og Tromsø, Rest: til kompetanseheving Helse øst 5000 kr Etablering av Blålys Sør-øst, reiser og overnatting Helse Nord 1 O 000 kr Etablering av Blålys Nord, reiser og overnatting Zonata 1, Trondheim 5000 kr Ikeasofa på hovedkontor Betania Malvik 3000 kr Inventar på hovedkontor Drammen kommune 5000 kr Drift! inndekking av underskudd Gaular kommune kr Drift inndekking av underskudd Namsskogan kr Drift inndekking av underskudd kommune Steinkjær kommune 2000 kr Drift inndekking av underskudd Tysnes kommune 2000 kr Drift inndekking av underskudd Gjesdal kommune 5000 kr Drift inndekking av underskudd Vanylven kommune kr Drift inndekking av underskudd Tingvoll kommune 4000 kr Drift inndekking av underskudd Hemnes kommune 5000 kr Drift inndekking av underskudd Rennesøy kommune kr Drift inndekking av underskudd Diverse Ca 2 kr Drift støttemed lemskap 000 Resultater oppnådd med Tilskudd for brukerorganisasjoner innen psykisk helse, Tilskuddet har primært vært brukt til drift, og resultatet ble økt fokus på seksuelle overgrep i nære relasjoner. Tilskuddet er for lite til å kunne skape store resultater, men det har gitt Blålys en driftsramme å jobbe ut i fra, Arsmelding 2007 Blålys - Landsforeningen for seksuelt misbrukte Side 9

19 Arsregnskap 2007 Inntekter Hoved- og familekontingenter Støtte fra Sosial- og helsedirektoratet Støtte fra regionale helseforetak Annen støtte Gaver Salgsinntekter Renteinntekter Sum Utgifter Lønn (ink. arb.avg. og OTP) Overføring regionale avdelinger (PsychAid) Tidsskriftet Synlig Kontorrekvisita Faglitteratur og kurs Telefon og porto Revisorhonorar Reiser Markedsføring Mat og drikke til aktiviteter Bankgebyrer Nettsted Husleie og strøm Kontorlokaler, inventar Andre utgifter Sum Resultat Regnskap Balanse Fordringer 240,00 Bankinnskudd , ,29 Kontanter 1 930,50 685,50 Sum eiendeler 74867, ,79 Samlet underskudd (-)/ overskudd (+) 49086,67 893,79 Gjeld , ,00 Sum gjeld og egenkapital 74867, ,79 Ârsmelding 2007 Blålys - Landsforeningen for seksuelt misbrukte Side 10

20 7. Budsjett 2008 Inntekter Overskudd r. 31,12,2007 Hoved- og familiekontingenter Støttemedlemskontin enter Tilskudd fra Sosial- o helsedirektoratet Tilskudd fra kommuner Tilskudd fra RHF, regionale avdelinger Gaver Sal sinntekter Renteinntekter Sum Ut fter Lønn, da li leder 50 % Overførin re ionale avdelin er Tidsskriftet S nlig Kontorrekvisita Telefon o orto Faglitteratur og kurs Revis 'onshonorar Reiser Markedsførin Mat og drikke til aktiviteter Bank eb rer Nettsted Husleie, forsikrin o strøm Kontorlokaler, inventar Landsmøte 2009 Andre ut ifter Sum Resultat I budsiettet liqaer: - Medlemsprogram: kr - Lisens- og utviklingskostnader for nettsider 2007: kr - Videreutvikling av nettsider: kr - Lisenskostnader publiseringsløsning: kr - Newsfeed på hjemmeside: kr Arsmelding 2007 Blålys - Landsforeningen for seksuelt misbrukte Side 11

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP -Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep- Norge

SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP -Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep- Norge SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP -Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep- Norge Grønland 29.05.15 v/ Linda Bakke Daglig leder i FMSO- Fellesskap mot seksuelle overgrep Presentasjon av Norges sentre

Detaljer

Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep. Årsberetning 2007. Organisasjonsnummer 981 411 315

Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep. Årsberetning 2007. Organisasjonsnummer 981 411 315 Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep Årsberetning 2007 Organisasjonsnummer 981 411 315 Årsberetning 2007 Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep FMSO Virksomhetens art og hvor den drives Stiftelsen

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

Rapport fra prosjektet Blålys i sommersamling

Rapport fra prosjektet Blålys i sommersamling ExtraStiftelsen Karl Johans gate 23 B, 0159 Oslo Trondheim 5. april 2013 Rapport fra prosjektet Blålys i sommersamling Rapporten er utarbeidet på bakgrunn av prosjektsøknad, prosjektregnskap, styrevedtak

Detaljer

Resultat fra brukerundersøkelsen for Stange kommune

Resultat fra brukerundersøkelsen for Stange kommune Brukerundersøkelser 2008 Stange kommune gjennomførte en brukerundersøkelse på psykisk helsefeltet høsten 2008, med en påfølgende dialogkonferanse for brukere og ansatte den 14.11.08. Bakgrunn for saken

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Prosjekt Forebygging 2008/1/0518 Veiledningssentre for pårørende

Prosjekt Forebygging 2008/1/0518 Veiledningssentre for pårørende Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) Sluttrapport til Helse og rehabilitering Prosjekt Forebygging 2008/1/0518 Veiledningssentre for pårørende Forord N.K.S. hovedstyre vedtok i 2007 å arbeide for

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Rundskriv Se adresseliste Nr. I-2/2006 Vår ref Dato 200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Helse- og omsorgsdepartementet gir med dette en orientering om Stortingets budsjettvedtak

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde Om døvblindhet Cirka 500 personer med døvblindhet er brukere av Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. Døvblindhet er en spesifikk funksjonshemming. Døvblindhet

Detaljer

Årsmelding 2012. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge

Årsmelding 2012. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Årsmelding 2012 Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge har sitt hovedkontor i Stjørdal kommune.

Detaljer

HVEM SKAL SE MEG? Vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. Sjumilsstegkonferansen 2015. Psykolog Dagfinn Sørensen

HVEM SKAL SE MEG? Vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. Sjumilsstegkonferansen 2015. Psykolog Dagfinn Sørensen HVEM SKAL SE MEG? Vold og seksuelle overgrep mot barn og unge Sjumilsstegkonferansen 2015 Psykolog Dagfinn Sørensen Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress - Nord Rus- og psykisk helseklinikk

Detaljer

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad Er du utrygg i hjemmet ditt? Får du høre at du ikke er noe verdt? Blir du truet eller slått? Er du blitt seksuelt

Detaljer

Forord Dette er en sluttrapport for prosjektet SKRIV FOR LIVET 2 tekster fra og for barn og unge om møtet med hjelpeapparatet, ett ettårig prosjekt.

Forord Dette er en sluttrapport for prosjektet SKRIV FOR LIVET 2 tekster fra og for barn og unge om møtet med hjelpeapparatet, ett ettårig prosjekt. Ta barn på alvor! Stortorvet 10 0155 Oslo Tlf 23 10 06 10 fax 23 10 06 11 www.vfb.no vfb@vfb.no Org.No 954 804 488 Bankgiro 7032 05 82189 SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKTET SKRIV FOR LIVET 2 Prosjektnr 2009/1/012

Detaljer

Interessepolitisk program

Interessepolitisk program Ideologisk plattform Interessepolitisk program for Landsforeningen mot seksuelle overgrep Visjon Vår visjon er hva vi skal strekke oss etter i alt vi gjør. Visjonen er vårt fremtidshåp og er en drivkraft

Detaljer

Demensplan 2015-2,5 år igjen

Demensplan 2015-2,5 år igjen Demensplan 2015-2,5 år igjen Endringer Løfte fram de kommunale helseomsorgstjenestene og bidra til at omsorgstjenestens omdømme og status heves Gi helse- omsorgstjenestene den oppfølging og prioritet som

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Årsrapport 2006 Innhold: Forord... s. 3 Kort om RIO... s. 4 Landsstyret... s. 5 Administrasjonen. s. 5 Medlemmer og avdelinger... s. 5 Viktige aktiviteter i 2006,

Detaljer

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn April 2013 Dette er Lfb s sin politiske plattform. Lfb arbeider kontinuerlig med den og vil kunne føye til flere punkter etter hvert og eventuelt

Detaljer

Innspill fra Private Ideelle Institusjoners Interesseforening i Bergen. (PIIB)

Innspill fra Private Ideelle Institusjoners Interesseforening i Bergen. (PIIB) Innspill fra Private Ideelle Institusjoners Interesseforening i Bergen. (PIIB) Først vil jeg berømme helse- og sosialkomiteen for initiativet til dette seminaret. Vi hadde allerede satt på vår agenda at

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn...

Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn... Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn......det vil vi også! INFORMASJON OM TROSOPPLÆRING TIL FORELDRE MED HØRSELSHEMMEDE / DØVE BARN Du har et hørselshemmet barn og vil vite hva som er det beste

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

25.04.2012 09:05 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse om brukermedvirkning

25.04.2012 09:05 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse om brukermedvirkning Brukerundersøkelse om brukermedvirkning Publisert fra 29.06.2011 til 29.06.2011 14 respondenter (1 unike) 1. Alder (brukerens alder) 1 Under 18 år 0,0 % 0 2 18-30 år 0,0 % 0 3 31-50 år 21,4 % 3 4 51-65

Detaljer

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid.

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Småbarnsfamilier er utsatt når nettverk må forlates, og det kan

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder Elevenes psykososiale skolemiljø Til deg som er forelder Brosjyren gir en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen,

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT Tittel på tiltak/prosjekt: Prosjekt Link Lyngen 2005004435 Budsjettår: 2007 Budsjettkapittel og post: statsbudsjett kapittel 0743.70 Frist: 31.mars 2008 Rapporten sendes til: SHdir

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato:

Deres ref: Vår ref: Dato: Arbeids- og sosialdepartementet v/ Statsråd Anniken Hauglie Postboks 8019 Dep NO-0030 Oslo Deres ref: Vår ref: Dato: 20.06.17 Regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV Arbeids- og velferdsdirektøren

Detaljer

Møtedato: 21. og 22. juni 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Kristian Fanghol, Dato: videre utvikling

Møtedato: 21. og 22. juni 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Kristian Fanghol, Dato: videre utvikling Møtedato: 21. og 22. juni 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Kristian Fanghol, 75 51 29 00 Dato: 10.6.2011 Styresak 74-2011 Brukermedvirkning i Helse Nord videre utvikling Bakgrunn for saken Brukermedvirkning

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret. Lyst på livet. prosjektleder Trulte Konsmo

Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret. Lyst på livet. prosjektleder Trulte Konsmo Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret Lyst på livet prosjektleder Trulte Konsmo Livscafé - av og for pensjonister Grupper på 8-12 pensjonister/ andre arbeider med å utvikle gode vaner og livsglede.

Detaljer

Strategiprogram Mental Helse Ungdom Landsmøteperioden

Strategiprogram Mental Helse Ungdom Landsmøteperioden Strategiprogram Mental Helse Ungdom Landsmøteperioden 2017-2018 Innhold Forord 3 Organisasjonsutvikling 4 Økonomi 6 Brukermedvirkning 7 Organisasjonsutvikling 8 Forord Mental Helse Ungdom er en medlemsbasert

Detaljer

Utkast til årsrapport for MARBORG 2011. 101 Drift. Resultat 2011 60 300

Utkast til årsrapport for MARBORG 2011. 101 Drift. Resultat 2011 60 300 Utkast til årsrapport for MARBORG 2011 Innhold Utkast til årsrapport for MARBORG 2011... 3 101 Drift... 3 102 Kafé... 4 103 Kvinnegruppa/Herreklubben Hårek... 5 104 TTV... 6 105 BrukerBasen... 7 106 Avdeling

Detaljer

Handlingsplan 2011 2012

Handlingsplan 2011 2012 OM MENTAL HELSE Handlingsplan 2011 2012 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon.

Detaljer

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Hvorfor ungdomsmedvirkning? Innhold Brukermedvirkning er nedfestet som en rettighet på både nasjonalt

Detaljer

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70%

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 1. Kjønn Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 60% 50% 40% 30% 25,1% 20% 10% 0% Kvinne Mann 1. Kjønn Navn Kvinne 74,9% Mann 25,1% N 315 2. Alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

Detaljer

Brukermedvirkning. Handlingsplan 2014-2016

Brukermedvirkning. Handlingsplan 2014-2016 Brukermedvirkning Handlingsplan 2014-2016 Helse Stavanger HF 2015-2018 Brukermedvirkning - en verdi og en strategi i Helse Stavanger HF Det overordna målet med brukermedvirkning er å styrke kvaliteten

Detaljer

ROS HANDLINGSPLAN 2014

ROS HANDLINGSPLAN 2014 ROS HANDLINGSPLAN 2014 Hovedmål: 1. Aktivitet og synlighet i alle regioner. 2. Sysselsette en full stilling ved kontoret i Oslo. 3. Rekruttere frivillige i Midt-Norge og Nord-Norge. 4. Kommuneseminar til

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

Etterundersøkelsen januar 2006

Etterundersøkelsen januar 2006 22.02.2006 0:26:45 Etterundersøkelsen januar 2006 Publisert fra 6.0.2006 til 24.0.2006 587 svar (582 unike). Hva er din alder? a 22 eller yngre b 23-24 c 25-26 d 27-28 e 2-30 f 3-32 g 33-34 h 35-36 i 37

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 10 Økonomi Sentralforvaltningen Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga

Detaljer

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Vintermøte 2011 Norsk Dagkirurisk Forum 14. januar 2011 DRG og utvikling innenfor dagkirurgi, Administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF, Bente

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Et sted mellom 1av2 og 1av3 vil i løpet av livet få en psykisk lidelse. Legger vi til at de som rammes vil ha pårørende vil ingen i landet (eller

Et sted mellom 1av2 og 1av3 vil i løpet av livet få en psykisk lidelse. Legger vi til at de som rammes vil ha pårørende vil ingen i landet (eller Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Vi arbeider for økt åpenhet, forebygging av psykiske helseplager og et bedre helsetilbud. For å

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde Om døvblindhet Cirka 500 personer med døvblindhet er brukere av Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. Døvblindhet er en kombinert syns og hørselshemming av

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

Brukermedvirkning i praksis ( slik jeg ser det ) Arve H. Nordahl

Brukermedvirkning i praksis ( slik jeg ser det ) Arve H. Nordahl Brukermedvirkning i praksis ( slik jeg ser det ) Arve H. Nordahl Fra Rørvik Om meg Født 1962 Gift 3 voksne gutter Ble skadet i 1992 ( rygg usynlig. ) Ikke sofa jobb og NHF RLF Vikna 2006 Regionleder NHF

Detaljer

Samhandling i Valdres

Samhandling i Valdres Samhandling i Valdres Valdres lokalmedisinske senter Brukermedvirkning Valdres den 9.4.14. Trond A. Hilmersen «Ein sjuk mann veit mangt som den sunne ikkje anar» ArneGarborg En som henvender seg til helsetjenesten

Detaljer

Regnskap 2014. PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte. Oslo, 17. 19. april 2015

Regnskap 2014. PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte. Oslo, 17. 19. april 2015 PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte Oslo, 17. 19. april 2015 1 Oversikt Helhetlig regnskap. Her følger en presentasjon av årsregnskapet for Press for regnskapsåret. Det viser et driftsoverskudd

Detaljer

Mamma eller pappa har epilepsi

Mamma eller pappa har epilepsi Rapport for: Mamma eller pappa har epilepsi Utvikling av informasjonskanal for barn med foreldre som har epilepsi FORORD: En stor takk rettes til ExtraStiftelsen for økonomisk støtte. Uten denne støtten

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT (Prosjekt nr.2) Tittel på tiltak/prosjekt: 2008006594 Budsjettår: 2009 Budsjettkapittel og post: 0743.70 Frist: 31.mars 2010 Rapporten sendes til: Helsedirektoratet og Knutepunktet

Detaljer

Sluttrapport!til!Extrastiftelsen! Hjelpekilden!Norge! Prosjekt:!Etter!den!vanskelige!troen!(2015?2016)!

Sluttrapport!til!Extrastiftelsen! Hjelpekilden!Norge! Prosjekt:!Etter!den!vanskelige!troen!(2015?2016)! SluttrapporttilExtrastiftelsen HjelpekildenNorge Prosjekt:Etterdenvanskeligetroen(2015?2016) Sammendrag Bakgrunnforprosjektet/Målsetting Å bryte med et lukket trossamfunn setter mennesker i en livskrise

Detaljer

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør Prinsipprogram For human-etisk forbund 2009-2013 Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør A - Interesseorganisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x 1. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 1. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefon er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig. Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig. Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Film Erfaringer fra bruker Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Detaljer

Hvordan få til den gode samtalen. Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn

Hvordan få til den gode samtalen. Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn Hvordan få til den gode samtalen Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn Hva skal jeg snakke om: Gode strategier for en god samtale Hvordan snakke med foreldre om deres omsorg for barna / hvordan

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for sykepleierutdanning Postadresse:

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Erfaring fra brukerorganisasjonen Kirsten H Paasche, Mental Helse Norge 1 Innhold Litt om Mental Helse Brukermedvirkning avgjørende Individuell Plan hva er viktig

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x 4. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 4. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 000 heldøgns omsorgsplasser Demensplan

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget Dato: 23.11.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 2012/1342- Geir Aarrestad Eriksen, 23431411 124.2 BU-sak 189/2012 Barne-

Detaljer

Sluttrapport. Skolebarn og sorg. Tema: Opptrykk av informasjonshefte om barns sorg med veiledning i hvordan hjelpe barna til å mestre sorgen

Sluttrapport. Skolebarn og sorg. Tema: Opptrykk av informasjonshefte om barns sorg med veiledning i hvordan hjelpe barna til å mestre sorgen Sluttrapport Skolebarn og sorg Tema: Opptrykk av informasjonshefte om barns sorg med veiledning i hvordan hjelpe barna til å mestre sorgen Prosjektnummer: 2011/1/0465 Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektleder:

Detaljer

BUFETATS STRATEGI Kvalitetsutviklingsprogrammet

BUFETATS STRATEGI Kvalitetsutviklingsprogrammet BUFETATS STRATEGI 2018-2020 Kvalitetsutviklingsprogrammet INNHOLD INNHOLD FORORD... 3 1. VISJON OG VERDIER... 4 2. MÅLGRUPPER... 5 3. KVALITET... 6 4. MÅL OG INNSATSOMRÅDER... 7 5. AKTUELLE TILTAK... 8

Detaljer

Vi har benyttet samme regioninndeling (landsdel) som SSB benytter i sin befolkningsstatistikk. Landsdelene består av følgende fylker:

Vi har benyttet samme regioninndeling (landsdel) som SSB benytter i sin befolkningsstatistikk. Landsdelene består av følgende fylker: Den store norske borettslagsundersøkelsen 2006 Regionale forskjeller utvalgte tall NBBL juni 2006 Veiledning: Det anbefales at man leser hoveddokumentet først. I det følgende har vi brutt ned tallene på

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOBBING

HANDLINGSPLAN MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE 1 Innhold 1. Innledning 2. Hva er mobbing i barnehagen 3. Forebyggende arbeid mot mobbing/ ekskludering i barnehagen 4. Tiltak hvis mobbing oppdages 2

Detaljer

Vindfanget oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Vindfanget oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Vindfanget oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Vindfanget oppfølgingssenter Et oppfølgingstilbud for mennesker som selv ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet, eller som av ulike grunner

Detaljer

MARBORG Brukerorganisasjon på rusfeltet. RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Asbjørn Larsen - RIO Vidar Hårvik - MARBORG

MARBORG Brukerorganisasjon på rusfeltet. RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Asbjørn Larsen - RIO Vidar Hårvik - MARBORG MARBORG Brukerorganisasjon på rusfeltet RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Asbjørn Larsen - RIO Vidar Hårvik - MARBORG 1 Hvem er MARBORG for. Stiftet 1. juni 2004 Brukerorganisasjon på rusfeltet

Detaljer

Veien videre etter Opptrappingsplanen for psykisk helse hva kan vi lære?

Veien videre etter Opptrappingsplanen for psykisk helse hva kan vi lære? Veien videre etter Opptrappingsplanen for psykisk helse hva kan vi lære? Tove Gundersen, generalsekretær (Cand.san hovedfag/master i helsefag, psykiatrisk sykepleier) torsdag, 8. mai 2014 Ja - det var

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep og omsorgssvikt. Voksne som er bekymret for at barn/unge har

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Berg kommune Oppvekst

Berg kommune Oppvekst Berg kommune Oppvekst Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen 9291 TROMSØ Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Vår dato: 09/894 233 ADM/OPV/SA Skaland, 28.10.2009 SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

08.10.2012 13:06 QuestBack eksport - Fagforbundet og FBI ser på helse-norge

08.10.2012 13:06 QuestBack eksport - Fagforbundet og FBI ser på helse-norge Fagforbundet og FBI ser på helse-norge Publisert fra 16.02.2012 til 13.03.2012 847 respondenter (832 unike) Filter: Hjemmebasserte "Hvor jobber du?" = "Hjemmebaserte tjenester" 1. Alder 1 Under 20 år 0,1

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN

ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN Kapittel 1: Om organisasjonen LFB har ulike roller å fylle som organisasjon. Vi skal være et godt tilbud til våre medlemmer. LFB som medlemsorganisasjon

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Hvorfor brukermedvirkning på systemnivå hvilke erfaringer har vi gjort? Arne Lein

Hvorfor brukermedvirkning på systemnivå hvilke erfaringer har vi gjort? Arne Lein Hvorfor brukermedvirkning på systemnivå hvilke erfaringer har vi gjort? Arne Lein Disposisjon Hvorfor brukermedvirkning? Hvordan praktiseres brukermedvirkning i Helse Øst? Hvilke erfaringer har brukerrådet

Detaljer

Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon

Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon Norsk Redaktørforening Styremøte 2013-06-11 AJ Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon Norsk Journalistlag (NJ) tok i april initiativet til et møte mellom de ulike medieorganisasjonene,

Detaljer

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om BRUKERMEDVIRKNING LEDELSENS TILRETTELEGGING NSH 22.05.03 Sentrale føringer Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige

Detaljer

Nord-Norge og Helse Nord RHF

Nord-Norge og Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 00 Dato: 2.12.2011 Styresak 151-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Helse

Detaljer

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Vil si at de som berøres av en beslutning, eller er bruker av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utformingen av tjeneste tilbudet. Stortingsmelding

Detaljer

Organisasjonen. Voksne for Barn

Organisasjonen. Voksne for Barn Organisasjonen Voksne for Barn Hvem er Voksne for Barn? Voksne for Barn er opptatt av at barn og unges interesser synliggjøres og at barn og unges psykiske helse ivaretas. Vi er en frivillig, ideell medlemsorganisasjon

Detaljer

Søknad om tilskudd til RIO Sør-Trøndelag for delstøtte kr ,-

Søknad om tilskudd til RIO Sør-Trøndelag for delstøtte kr ,- c-c/13 Oslo, 17/11-2009 ørland kommune Postboks 401 7129 BREKSTAD Søkerens navn: RIO - Rusmisbrukernes interesseorganisasjon Svaradresse/-poststed: Pb 6609, St. Olavs plass, 0129 Oslo Kontoradresse hovedkontor:

Detaljer

HANDLINGSPLAN STØTTEGRUPPEN 22.JULI AVDELING VESTFOLD (heretter kalt Avd. Vestfold)

HANDLINGSPLAN STØTTEGRUPPEN 22.JULI AVDELING VESTFOLD (heretter kalt Avd. Vestfold) HANDLINGSPLAN STØTTEGRUPPEN 22.JULI AVDELING VESTFOLD (heretter kalt Avd. Vestfold) Formål: På bakgrunn av Den Nasjonale Støttegruppen etter 22.juli hendelsens handlingsplan og dennes pålagte krav til

Detaljer

ET LØFT FOR PSYKISK HELSE

ET LØFT FOR PSYKISK HELSE ET LØFT FOR PSYKISK HELSE Bedre tjenester til mennesker med psykiske lidelser Brukernes behov og medvirkning skal stå i sentrum Mer kunnskap og økt åpenhet om psykisk helse Større vekt på forebyggende

Detaljer

rusfeltet Samarbeider og samhandler med andre organisasjoner og offentlige etater og tjenester Underviser påp

rusfeltet Samarbeider og samhandler med andre organisasjoner og offentlige etater og tjenester Underviser påp Lynkurs i RIO.. HISTORIKK Brukerorganisasjon Stiftet i 1996 Initiativtakere, tidligere rusmisbrukere Drevet av kun tidligere rusmisbrukere Partipolitisk og religiøst uavhengig Landsdekkende organisasjon

Detaljer

ROS HANDLINGSPLAN 2015

ROS HANDLINGSPLAN 2015 ROS HANDLINGSPLAN 2015 Hovedmål: 1. Aktivitet og synlighet i alle regioner. 2. Sysselsette en full stilling ved kontoret i Oslo. 3. Rekruttere frivillige i Midt-Norge og Nord-Norge. 4. Prioritere søknader

Detaljer

I 2009 hadde TROBUR 28 medlemsorganisasjoner, som totalt hadde 20.760 medlemmer. Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) Post: Postboks 590

I 2009 hadde TROBUR 28 medlemsorganisasjoner, som totalt hadde 20.760 medlemmer. Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) Post: Postboks 590 Årsmelding for 2009 Generelt TROBUR har hatt en meget positiv utvikling i 2009. Økt medlemstall, økt aktivitet og bedre oppslutning om egne arrangementer tyder på et aktivt og blomstrende organisasjonsliv

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 2 Årsmelding 2011-2012 Se eget dokument. A. Årsregnskap for 2011, side 6 B. Årsregnskap for 2012, side 12

DAGSORDEN. Sak 2 Årsmelding 2011-2012 Se eget dokument. A. Årsregnskap for 2011, side 6 B. Årsregnskap for 2012, side 12 ÅRSMØTE 2013 OSLO, 22.5.2013 DAGSORDEN Sak 1 Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av representantene Godkjenning av saksliste og forretningsorden Valg av møteleder Valg av referent Valg

Detaljer

ÅRSRAPPORT STATENS BARNEHUS TRONDHEIM

ÅRSRAPPORT STATENS BARNEHUS TRONDHEIM ÅRSRAPPORT STATENS BARNEHUS TRONDHEIM 2011 Statens Barnehus Trondheim Carl Johansgt. 3, 4 etg. 7011 Trondheim Telefon: 73 89 57 00 Telefaks: 73 89 57 01 E-post: postmottak@barnehuset-trondheim.no http://www.statensbarnehus.no

Detaljer

Torridalsveien Aktivitetshus. Kirkens Sosialtjeneste

Torridalsveien Aktivitetshus. Kirkens Sosialtjeneste Torridalsveien Aktivitetshus Kirkens Sosialtjeneste 4 Torridalsveien Aktivitetshus Tilpasset støtte Kompetanse Vårt særpreg Brukermedvirkning Søknad om plass 7 Dagsenteret Tilbud Matlaging Fysisk trening

Detaljer