ÅRSMØTE 2010/2011 m/julemiddag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE 2010/2011 m/julemiddag"

Transkript

1 ÅRSMØTE 2010/2011 m/julemiddag Sted: Restauranten, Revetal Tid: Torsdag 1. desember 2011 kl INNKALLING a) Godkjenning av innkalling, valg av møteleder b) Årsberetning 2010/2011 c) Regnskap 2010 d) Innkomne forslag - Fastsettelse av kontingent - Fastsettelse av honorar til styret e) Valg av styre f) Valg av revisor g) Valg av valgkomité h) Andre innkommende saker Årsmøtet avsluttes i) Presentasjon av Re Kommune v/rådmann Trond Wifstad og ordfører Thorvald Hillestad j) Prosjekt Revetal Sentrum v/landskapsarkitekt Merethe Schau Møtet avsluttes med at næringsforeningen som vanlig ved hvert årsskifte spanderer julemiddag (med litt attåt) for 2 personer pr. medlemsbedrift. Det blir middag ca. kl Av hensyn til middagsservering er det ønskelig at man innen 28. november melder seg på via skjema på m/valg av middag (juletallerken, lutefisk eller pinnekjøtt). Påmelding kan også sendes til eller på sms til Velkommen! Med vennlig hilsen styret

2 ÅRSBERETNING 2010 og hittil i 2011 På årsmøtet 2009 ble følgende personer valgt inn i styret: Leder: Vibeke Rustan, Det hvite loftet (1 år) Styremedlem: Anders-Gustav Holt, Ditt Kontor AS (1 år) Marit Sibbern, ROS Økonomi AS (2 år) Hans Helgesen, Norsk Industrilakkering AS (1 år) Stein Egil Ødegård, Re Vei og vedlikehold (2 år) Varamedlem: Trygve Bøhle, Agromet Norge AS (1 år) m/møterett Revisor: Magnus Kyllingstad, Re Revisjon AS (1 år) Valgkommite: Bergljot Woll, Gran VVS AS (1 år) Aadne Søyland, Gårdsand AS (1 år) Regnskap - for regnskapsåret 2010, se vedlegg Medlemmer og medlemsutvikling Per 29/ har vi 53 betalende medlemmer. Vi har fått 6 nye medlemsbedrifter: Huseby AS, Trappebutikken AS, Våle Bondelag, Skjeggerød Invest AS, CR Bygg og Revac AS. 3 har meldt seg ut: Sport 1, Roar Venås og Ramnes Sag og Høvleri GJENNOMFØRTE Aktiviteter Styret har hatt styremøter: 1. 2/2-2011, Næringsbygget 2. 23/3-2011, Næringsbygget 3. 27/4-2011, Næringsbygget 4. 26/5-2011, Næringsbygget 5. 16/6-2011, Restauranten 6. 22/9-2011, Næringsbygget 7. 1/ , Ditt Kontor 8. 14/ , Ros Økonomi 2. Leder har hatt individuelle møter med disse representantene fra Re Kommune Thorvald Hillestad (ordfører) - 7/ Rolf Lønnum (næringssjef) - 15/ Berit Svensson (miljørådgiver) - 15/ Trond Wifstad (rådmann) - 1/ Lise Wåden Tandberg (skatteoppkrever) - 27/ Styret har hatt to møter sammen med kommunen - 27/ og 1/ Arne Johnsen (virksomhetsleder, teknikk og næring) var hos oss på styremøte og presentert seg og sitt arbeidsområde. Thorvald Hillestad var også tilstede. Tema var å sette i gang et samarbeid mellom næringsliv og kommune for å forskjønne arealene rundt

3 Revetal sentrum samt andre aktuelle saker. Vi har også hatt et styremøte hvor Trond Wifstad presenterte Re Kommune sin næringspolitikk og orienterte om Plan for Bærekraftig Utvikling. Tilstede var også Thorvald Hillestad og Rolf Lønnum. 4. Møte med NAV - 1/ Lars Trøan tok kontakt ang. nye regler om innføring av bøter fra NAV sin side. 1. juli trådte ny lov i kraft. NAV skal for første gang ta i bruk bøter for å tvinge norske bedrifter til å følge opp sykmeldte. Standardboten for hver bedrift er et beløp på seks ganger ett rettsgebyr, drøyt 5000 kr. 5. Etablert kontakt med andre næringsforeninger i Vestfold: Jonathan Hall (næringssjef, med i Næringsforum Nøtterøy) Pia Gundersen (styremedlem, Tønsberg Næringsforening) Heidi Skjeggerød (styreleder, Tønsberg Næringsforening) Eli Saastad (daglig leder, Tønsberg Næringsforening) Helene Berg Allum (styreleder, Sandefjord Næringsforening) Fredrik Amundrød (styremedlem, Larvik Næringsforening) 6. Re Næringsforening har utviklet nytt kommunikasjonsmateriell: Brosjyre til nye medlemmer og andre interessenter Nytt&Nyttig nyhetsbrev, 4 utgaver i år, sendt alle medlemmene pluss representanter fra Re Kommune og Reavisa. Facebook profil som oppdateres jevnlig: (46 likes) Nye nettsider: - med blogg og forum, utviklet med publiseringsløsning Ny mailadresse: 7. Miniseminar på Nortura (avlyst pga lite påmeldte) Planen var faglig innhold (datasikkerhet) og bedriftsbesøk med omvisning og info på Nortura fabrikken. 8. Felles aktiviteter i samarbeid med andre næringsforeninger i Vestfold Lærlingplasser i Vestfold Videreutdanningstilbud/kurs med Tønsberg Næringsforening Oppfordring om å bidra i TV aksjonen kommunekamp 9. Valgaktivitet med Reavisa I samarbeid med Reavisa organiserte vi filmappeller fra de politiske partiene i forbindelse med valget. Alle partiene fikk invitasjon (med unntak av Kystpartiet som vi ikke fant noen mailadresse på) Samtlige stilte og filmene ligger på reavisa.no 10. Slagene på Re prosjektet - Tankesmie på Trudvang Gjestegård i Larvik - 9. og 10. mai dagers workshop hvor Vibeke deltok. Der var det foredragsholdere fra bl.a. Stiklestad, Lofotr og Medeltidsveckan, samt gruppearbeid, idemyldring og sosialisering. Lanskapsarkitekt Rainer Stange viste noen av sine tanker og ideer for slagstedet. Hvordan kan vi i næringslivet være med å utvikle dette videre til noe som er bra for bygda vår? 11. Nye bedriftsetableringer i Re Kommune - liste Har etablert kontakt med Lise Wåden Tandberg og næringsforeningen får nå tilsendt mail med liste over nystartede bedrifter 4 ganger per år. 12. Forskjønnelse av rundkjøringene i Revetal sentrum Før sommerferien ble rundkjøringene i sentrum beplantet og pyntet opp. Pyntingen er et spleiselag mellom Re Kommune, Ditt Kontor, Revetal Eiendom, Meny Revetal og Re Næringsforening. Arbeidet er utført av studenter fra Melsom Landbruksskole, gartnerlinjen og bygdeungdomslaget i Re. 13. Prosjekt Revetal sentrum Arne Johnsen i Re Kommune har tatt et initiativ overfor næringslivet i Re for å i samarbeid lage et hyggeligere sentrum på Re-

4 vetal. Prosjektgruppen har vært Sjur Gran, Svein Olsen, Anders-Gustav Holt og Arne Johnsen. Landskapsarkitekt Merete Schau er satt på saken og planene vil bli presentert på årsmøtet. 14. Næringsplan - Re kommune Re Næringsforening har vært pådrivere for at kommunen skal utvikle en bedre og mer konkret næringsplan som signaliserer at det satses på næringslivet i Re fra kommunens side. Vi har hatt flere møter med kommunen om dette og nå er planen at Re Næringsforening skal være med å bidra i dette arbeidet i begynnelsen av Etablererpris - Re Kommune Re Næringsforening har sendt inn forslag til etablererprisen Registrering av Re Næringsforening i Brønnøysundregistrene Foreningen er nå registrert og har fått eget organisasjonsnummer ( ). Vi har også opprettet nettbank og kort på kontoen vår så da er det lettere å administrere det økonomiske.

5 VEDTEKTER FOR RE NÆRINGSFORENING 1 Foreningens navn er Re Næringsforening 2 Forretningsadresse: Næringssenteret, Postboks 78, 3164 Revetal 3 Formål: Ivareta felles interesser for foreningens medlemmer Være høringsinstans for offentlige planer og dokumenter Ta initiativ til aktiviteter for å styrke medlemmenes interesser faglig og sosialt 4 Kriterium for medlemskap: Næringsdrivende med virksomhet i Re kommune. 5 Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet som skal avvikles innen 31. desember. Årsmøtet skal behandle: a) Årsmelding b) Regnskap siste år c) Fastsette kontingent d) Fastsettelse av honorar til styret e) Valg av styre f) Valg av revisor g) Valg av valgkomité h) Andre innkomne saker Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret innkaller til det og/eller når minst 1/3 av foreningens medlemmer skriftlig krever det. 6 Stemmerett: På årsmøtet har alle stemmerett som har betalt kontingent siste år. Hvert betalt medlem gir en stemme. 7 Styre: Foreningens styre skal bestå av leder og 4 medlemmer. Styrets medlemmer velges for 2 år ad gangen, hvor leder og halvparten av medlemmene velges hvert år. Styret innkaller til- og lager opplegg for aktiviteter som ivaretar medlemmenes interesser, jft. foreningens formål. 8 Inn- og utmelding skal skje skriftlig til styret. For å være medlem må kontingent være betalt. 9 Vedtekstendringer skal skje på årsmøtet med 2/3 flertall forutsatt at minst 1/3 av foreningens medlemmer er tilstede. 10 Oppløsning skal skje på foreningens årsmøte med 2/3 flertall når minst 2/3 av medlemmene er tilstede. Vedtekter vedtatt: Første gang: Stiftelsesmøte 23/ Sist endret: Årsmøte den 3/

6 Re Næ rings forening (ført av: Re-Cons ult AS ) Res u ltatreg n s kap o g b alan s e Periode: 1-12/ 2010 Dat o: : Teks t Denne periode i år Denne periode MEDLEMSINNSKUDD S UM INNTEKTER i fjor STYREHONORARER SMÅANSKAFFELSER ETC FREMMEDTJENESTER, HONORARER TELEFON, PORTO O. L MØTER BEPLANTNING SALG, REKLAME, REPRESENTASJON ANDRE KOSTNADER SUM DRIFTSUTG IFTER DRIFTS RES ULTAT FINANS INNTEKTER NETTO FINANS P O S TER DISPONERINGER NETTO EKS TRAO RD/DIS P NETTO RES ULTAT 0 0 S ide: : 1 Tid:: 10:55

7 Re Næ rings forening (ført av: Re-Cons ult AS ) Res u ltatreg n s kap o g b alan s e Periode: 1-12/ 2010 Dat o: : Teks t IB Denne periode i år Hittil i år EIENDELER ANLEG G SMIDLER SUM ANLEG G SMIDLER O MLØ PSMIDLER FORDRINGER BANKINNSKUDD, KONTANTER SUM O MLØ PSMIDLER S UM EIENDELER EG ENKAPITAL O G G J ELD EG ENKAP ITAL EGENKAPITAL PERIODENS RESULTAT SUM EG ENKAPITAL LANG SIKTIG G J ELD SUM LANG SIKTIG G J ELD KO RTSIKTIG G J ELD LEVERANDØRGJELD ANNEN KORTSIKTIG GJELD SUM KO RTSIKTIG G J ELD SUM EG ENKAPITAL O G G J ELD S ide: : 1 Tid:: 10:56

8 Besøksadresse Fakturaadresse PostnrPoststed Mail LEDER Aditro AS Hauan Industriområde 3174 REVETAL Rune Edvåg AGIOS Revetalgata REVETAL Dag Cederstolpe AGROMET NORGE AS POSTBOKS REVETAL Trygve Bøhle Aktiva Økonomikompetanse As Revetalgata 9 POSTBOKS REVETAL Thomas Langedrag ALT INSTALLASJON AS NÅLA 3178 VÅLE Øivind Kjær ARVE GRAN AS/RE TORVET POSTBOKS REVETAL Tom Bøyesen ASVO REVETAL AS POSTBOKS REVETAL Vidar Andersen BJUNE MUR & BETONG AS VENÅS 3174 REVETAL Atle Bjune Moer Installasjon AS, avd Revetal Bispeveien 1076 POSTBOKS REVETAL Knut Bu BYGGMESTER VIDAR STRØMNES VENÅS 3174 REVETAL Vidar Strømnes DITECH SCANDINAVIA AS LINNESTAD INDUSTRIOMRÅDE 3174 REVETAL Øivind Sivertsen DITT KONTOR AS (tidl.inventum) Revetalgata REVETAL Anders-Gustav Holt DnB NOR BANK ASA POSTBOKS REVETAL Liv Bekkeseth EBAS Industriveien 2A 3174 REVETAL Pedersen EXPERT REVETAL AS POSTBOKS REVETAL Ole Magnus Bentzen FARMAND REISER Kåpeveien REVETAL Hege Bay Terjesen GRAN VVS AS POSTBOKS REVETAL Georg Gran GÅRDSAND AS POSTBOKS REVETAL Aadne Søyland HANS JOHAN KJØLSRØD SILTVEDTVEIEN VÅLE Hans Johan Kjølsrød HASLESTAD GUMMISERVICE AS POSTBOKS REVETAL Hans Jørgen Haslestad Hengere As Valleåsen REVETAL Petter Solheim ISOMUR AS Olgar Dahlsvei RAMNES Thomas Dahl Jarlsberg Maskin As Bjune 3174 REVETAL Stein Egil Ødegård KJELL FOSS AS LUNDTEIGEN 3175 RAMNES Sven Arne Foss Klokkergården Landbruk As Heianveien 3175 RAMNES Omar LEARNING BY DOING AS POSTBOKS REVETAL Alf Kirkeberg LINGERIE SHOP Odd Arne Reberg Stamnåsveien RAMNES Odd Arne Reberg MILJØ, BYGG & UTLEIE AS POSTBOKS VÅLE Nina Klevjer NORSK INDUSTRILAKKERING AS HASLE INDUSTRIOMRÅDE 3103 TØNSBERG Hans Helgesen NORTURA EGGPRODUKTER AS POSTBOKS REVETAL Thomas Lagarhus PEPPER SPORT Gamleveien 3 POSTBOKS REVETAL Petter Bjørang RAMNES SAG & HØVLERI AS 3175 RAMNES Nils Riis RE ARKITEKTUR AS POSTBOKS REVETAL Håvard Trosterud RE BYGG DA HARESTIEN REVETAL Odd Hermansen RE GOLF INVEST AS REINE 3175 RAMNES Kjell Holm RE REGNSKAP AS 3175 RAMNES Ragnar Fon RE REVISJON AS POSTBOKS REVETAL Magnus Kyllingstad RE-EL AS POSTBOKS REVETAL Jan Arild Gjersøe REVETAL GAMLE STASJON 3174 REVETAL Per Wilhelmsen REVETAL GLASSERVICE AS 3174 REVETAL Magne Pedersen REVETAL JERNVARE AS POSTBOKS REVETAL Morten Kjølstad REVETAL SAG EIENDOM AS POSTBOKS REVETAL Svein Olsen ROS ØKONOMI AS 3174 REVETAL Marit Sibbern

9 SIV.ING.KNUT FINSETH AS POSTBOKS REVETAL Pål Jevanord SPORT 1 REVETAL POSTBOKS REVETAL Per Åge Hansen STATOIL SERVICE REVETAL AS 3174 REVETAL Lene Kjønnerød STÅLPROFIL AS POSTBOKS REVETAL Rolf Thorin TK AUTO 3174 REVETAL Arve Bjune Det hvite loftet Næringsbygget Bispeveien REVETAL Vibeke Rustan VÅLE BYGG AS POSTBOKS REVETAL Roar Haraldsen Østlandske Gulvsparkling As POSTBOKS REVETAL Lie NYE I 2011 Skjeggerød Invest A/S Berganveien RAMNES Reidar Skjeggerød Huseby AS Postboks VÅLE Kari Huseby Trappebutikken AS Revetalgata Revetal Jostein Christensen Våle Bondelag Kristiansandsgt 11B 463 Oslo Arne Erichsen CR Bygg Forpakterveien 3174 Revetal Cato Rustan Revac Pb Revetal Anders Aas

10

Hurum Næringsråd Årsberetning 2007

Hurum Næringsråd Årsberetning 2007 Årsmøte på Holmsbu Bad & Fjordhotell Hurum Næringsråd Årsberetning 2007 Hurum Næringsråds faste samarbeidspartnere: Hurum kommune Dagsorden til årsmøte 17. april 2008 1. Godkjennelse av dagsorden 2. Valg

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte Årsmøte mars 2015 Innkalling Det innkalles med dette til Årsmøte i NLR Veksthus Dato: Tirsdag 17. mars Sted: Gjennestad, i møterommet til Bondelaget Tid: 10.30 (se eget program for resten av dagen s 2)

Detaljer

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Henrik Ibsens vei, 2061 Gardermoen 13.-15. mars 2015 LS ønsker dere hjertelig velkommen til Gardermoen! Hotellet ligger i gangavstand

Detaljer

ReAvisa. Vanskeligere hverdag i grenseland. Vårdager fredag - lørdag 11-12. april på. 30 års garanti. Folkevalgte på damejakt 2-3. God påske!

ReAvisa. Vanskeligere hverdag i grenseland. Vårdager fredag - lørdag 11-12. april på. 30 års garanti. Folkevalgte på damejakt 2-3. God påske! TRAFIKKSKOLE Revetal Tlf 413 87 372 Personbil, bil med henger, moped, lett og tung motorsykkel, lastesikringskurs, med mer. www.retrafikkskole.no post@retrafikkskole.no Temamøte på Restauranten 10/4 2014:

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

OP-POSTEN NR. 1-2011. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland. Samhold Erfaring - Styrke

OP-POSTEN NR. 1-2011. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland. Samhold Erfaring - Styrke OP-POSTEN NR. 1-2011 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland Samhold Erfaring - Styrke 2 Styret og andre tillitsvalgte i 2011 Styret: Leder: Paul H. Smines Nestleder:

Detaljer

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2003

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2003 Til alle tillitsvalgte, foreldre og andre lokale helter som tar ansvar og gjør en stor innsats i Idrettslaget Sørfjell! Dere skal vite at uten deres store innsats hadde det ikke vært mulig å drive idrettslag

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 31. oktober 2014 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Tid: Fredag 07. november 2014 kl 1245-1400 NB: Eget program for denne dagen* Sted: Huset mot havet, Salangen

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Årsmøtepapirer 2013 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 07.05.2008, kl. 19.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2001

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2001 Til alle tillitsvalgte, foreldre og andre lokale helter som tar ansvar og gjør en stor innsats i IL Sørfjell! Dere skal vite at uten deres store innsats hadde det ikke vært mulig å drive idrettslag slik

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2013

GENERALFORSAMLING 2013 www.betongrehabilitering.net GENERALFORSAMLING 2013 Det innkalles til årsmøte/generalforsamling i Norsk Forening for Betongrehabilitering Tirsdag12. mars 2013 kl. 17: 15, First Hotell, Drammen Årsmøte

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2002 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 2 1.

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

Innkalling til årsmøte i BKFH 2013

Innkalling til årsmøte i BKFH 2013 Innkalling til årsmøte i BKFH 2013 Tid: Onsdag 27. Februar 2013 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter Klosteret 17, 5005 Bergen Dagsorden: 1. Konstituering a) Valg av møteleder b) Valg av to møtereferenter

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Det Norske Orgelselskap

Det Norske Orgelselskap Det Norske Orgelselskap Årsmøtesamling Drammen 4.-6. mars 2011 Fredag 4. mars Kl. 18.00: Velkomst i Bragernes menighetshus med kaffe og frukt Kl. 19.00: Konsert og presentasjon av orglene i Bragernes kirke

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

Årsmøteagenda Sande Golfklubb - 27. november 2003

Årsmøteagenda Sande Golfklubb - 27. november 2003 Årsmøteagenda Sande Golfklubb - 27. november 2003 Orientering om baneprosjektet Orientering om golf-psykiatriprosjektet Premieutdeling klubbmesterskapet Loddtrekking boblebad FORRETNINGSORDEN ÅRSMØTET

Detaljer

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer