FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE"

Transkript

1 FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE MARS 2011

2 Forsidefoto: Stock Exchng

3 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig også for media og andre interesserte. Behovene varierer, men her er en leserveiledning med to nivåer for hvor dypt rapporten kan behandles: 1. Innholdsfortegnelsen, sammendraget og rådmannens kommentarer 2. Hovedrapporten med innledning, fakta og vurderinger, samt vedlegg Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 7 Rapporten Innledning Formål og problemstillinger Revisjonskriterier og metode IKT-organisasjon og ressurser Rogaland fylkeskommunes strategiplaner Organisering Ressursbruk Samhandling med innbyggerne Kvalitetsvurderingen av offentlige nettsteder Tilgjengelighet og åpenhet Dialog Selvbetjening Dialog og deltakelse på politisk nivå Anbefalinger og muligheter for videreutvikling Vedlegg IKT og brukerdialog Stavanger kommune

4 SAMMENDRAG Fylkeskommunens oppgaver og brukere Fylkeskommunen har ulike ansvarsområder: Videregående opplæring, tannhelse, kulturminnevern, regional planlegging, samferdsel/ kollektivtransport, næringsutvikling og folkehelse. Brukerne av fylkeskommunens IKT-løsninger er således mange: Brukere av fylkeskommunens tjenester Innbyggere på jakt etter informasjon Ansatte og tillitsvalgte Andre offentlige virksomheter Media Politikere Næringsliv Organisasjoner Interessegrupper Internasjonale forbindelser Prosjektet inkluderer ikke den digitale skole, som er behandlet i eget prosjekt, eller foretakene. De ansattes bruk av eksterne eller interne nettsider er heller ikke behandlet i rapporten. Ny IKT-strategi Forslag til ny IKT-strategi, med tilhørende handlingsplan, vil bli behandlet i administrasjonsutvalget Her heter det at Rogaland fylkeskommune skal være blant de fremste i Norge på innbyggerdialog og digitale tjenester. Den nye strategien poengterer at behovet skal være styrende ved anskaffelse av ny teknologi. Dersom ny teknologi kan gi en effektiviseringsgevinst for fylkeskommunen, skal denne teknologien tas i bruk. Nytt publiseringsverktøy Fylkeskommunen arbeider for å få på plass et nytt publiseringsverktøy for nettstedet og intranettet (Minside.no). Med et nytt publiseringsverktøy er målet å lage nye nettsider. De videregående skolene vil få en mal for utvikling av egne nettsider. Målsettingen er å ha klar en kravspesifikasjon til gjennomføring av anbudsrunde i mars Ny organisering Med nytt publiseringsverktøy ønsker kommunikasjonsavdelingen å overføre ansvaret for oppdatering av innholdet på nettsidene til den enkelte seksjon. Dagens løsning IKT og brukerdialog Rogaland fylkeskommune

5 krever en viss teknisk kompetanse, noe som gjør det vanskelig å legge dette ansvaret på seksjonsnivå. Den nye nettløsningen vil kunne brukes av personer som ikke har spesiell IKT-teknisk kompetanse. Både oppdatering og innholdsproduksjon kan dermed desentraliseres. Etter revisjonens oppfatning, skaper en slik desentralisering behov for å klare føringer og retningslinjer, samt en oversikt over hvem som har tilgang til å publisere på nettsidene. Ressursbruk I mai 2008 ble arkivtjenestene innlemmet i IT-avdelingen, og avdelingen skiftet navn til IKT- og arkivseksjonen. Utviklingen har gått fra desentraliserte og unike løsninger på skolene og tannhelseklinikkene, til felles, sentraliserte løsninger driftet av IKT- og arkivseksjonen. I takt med denne utviklingen har seksjonen fått flere oppgaver og ansvar for flere lisenser. Samtidig er IKT-budsjettet i perioden 2006 til 2010 redusert med rundt to millioner kroner (hvis en ser bort fra lønnskostnader). Fylkesrådmannen har styrket kompetansen på webutvikling med ny stillingshjemmel i kommunikasjonsavdelingen: nettredaktør. Styrkingen er et tiltak i handlingsprogrammet for Kommunikasjonsstrategi og bygger opp under fylkesrådmannens satsing på webutvikling. Kommunikasjonsavdelingens utgifter til eksterne konsulenter har gått ned etter ansettelse av nettredaktøren, som har både teknisk og kommunikasjonsfaglig kompetanse. Kvalitetsvurderingen av offentlige nettsteder Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) arbeider med å øke kvaliteten på kommunale og statlige nettsteder. En sentral del av dette arbeidet er den årlige kvalitetsvurderingen av nær 700 statlige og kommunale nettsteder. I 2006 var det Rogaland fylkeskommune som ble tildelt prisen for beste kommunale nettsted. Etter dette har fylkeskommunen falt betydelig i rangeringen. I 2010 kom Rogaland fylkeskommune på plass nr 336 blant om lag 700 kommunale og statlige nettsteder. I 2011 planlegger fylkeskommunen å lansere nye nettsider. Tilgjengelighet og kvalitetssikring av innhold Flere nettsider til Rogaland fylkeskommune er spredt rundt på forskjellige nettsteder. Dette gjør det vanskelig for kommunen å sikre universell utforming, søkemotoroptimalisering, klare ansvarsforhold, enkel navigering og enhetlige nettsider. IKT og brukerdialog Rogaland fylkeskommune

6 Søkemotoroptimalisering Revisjonen får opplyst at fylkeskommunen ikke har kommet i gang med å sikre søkemotoroptimalisering, men ved anskaffelse av et nytt publiseringsverktøy vil muligheter for dette være del av kravspesifikasjonen. Søkemotoroptimalisering handler om å bruke ord og uttrykk på fylkeskommunens nettsider som gir brukeren mest mulig relevante treff når han eller hun benytter en søkemotor. Dette handler også om å sikre at nettsidene oppnår en bedre synlighet og rangering på søkemotorenes resultatsider. Resultatet blir at brukeren i større grad opplever å finne akkurat det han eller hun er på jakt etter. Dialog Fylkeskommunen fikk 0 av 4 poeng på indikatoren som omhandler hvorvidt forvaltningsorganet legger til rette for både enveis- og toveiskommunikasjon med innbyggerne, ved den siste kvalitetsvurderingen fra DIFI. Dette skyldes at fylkeskommunen per i dag ikke har løsninger som åpner for dialog via nettprat (chat), blogg eller nettmøte. Selvbetjening og automatisering Fylkeskommunen har en rekke skjemaer og blanketter m.m. som brukerne kan finne på fylkeskommunens nettsider. Per i dag må de fleste av disse skrives ut og sendes til fylkeskommunen pr post eller e-post. Dersom søknader eller forespørsler fra brukerne hadde blitt lagt direkte inn i det aktuelle fagsystemet før videre behandling, ville dette redusert arbeidsmengden for fylkeskommunens ansatte. I tillegg ville dette gjort hverdagen enklere for den enkelte bruker av kommunens tjenestetilbud. Dialog og deltakelse på politisk nivå Fylkeskommunen har elektroniske høringer, men kommunen har kun fått ett av tre poeng ved Difi sin siste kvalitetsvurdering. Grunnen til dette er at kommunen ikke har lagt til rette for at høringsvar kan legges inn digitalt. Høringssvar må per i dag sendes per post eller e-post. Erfaringer fra Stavanger kommune når det gjelder høringsrunder, viser at dersom man legger til rette for bruk av flere forskjellige kanaler, deriblant en elektronisk henvendelsesportal på Internett, vil man kunne nå ut til flere brukere/instanser. Revisjonen har følgende anbefalinger: Vi anbefaler fylkeskommunen å legge til rette for dialog via nettprat (chat), blogging, nettmøter eller ved bruk av andre former for sosiale medier. Vi anbefaler fylkeskommunen å legge til rette for at innbyggerne kan benytte flere ulike kanaler i politiske prosesser, enn hva som er tilfelle per i dag. IKT og brukerdialog Rogaland fylkeskommune

7 RÅDMANNENS KOMMENTAR Rådmannen har gitt denne kommentaren, datert : Det er viktig at innbyggerne i Rogaland opplever fylkeskommunen sin som meningsfull, synlig og legitim. Som følge av de siste års teknologiske utvikling innen internettbasert kommunikasjonsteknologi, er det i tillegg skapt en forventning om at særlig offentlige institusjoner skal være tilgjengelige og i dialog med brukerne sine. Forvaltningsrevisjonen IKT og brukerdialog peker i så måte på et meget viktig og tidsriktig tema. Fylkesrådmannen har en offensiv tilnærming til adopsjon av ny teknologi som kan bidra til å levere til brukernes overnevnte forventinger. Mål, strategier og tiltak er nedfelt og forankret i henholdsvis IKT-strategi og Kommunikasjonsstrategi Fylkesrådmannen styrket sågar kommunikasjonsavdelingen med en ny stilling, nettredaktør, i februar Nettredaktøren har tilført fylkeskommunen spisskompetanse på webutvikling. På flere områder sammenligner rapporten Rogaland fylkeskommune med Stavanger kommune. I tillegg løftes praksis og tekniske løsninger i Stavanger kommune fram som eksempler på god praksis. Det settes spørsmålstegn ved sammenligningsgrunnlaget. Det er forskjell på en fylkeskommune og en kommune. Det er for eksempel ingen som bor i Rogaland fylkeskommune. Da det er stor forskjell på samfunnsoppdraget til en fylkeskommune og en kommune, er det grunn til å tro at innbyggerne har tilsvarende ulike forventinger og krav til dialog med en fylkeskommune og en kommune. Kvalitetskriteriene til DIFI er en viktig rettesnor for fylkeskommunens webutvikling, men for fylkesrådmannens utviklingsarbeid vil det være brukernes direkte tilbakemeldinger i form av brukerundersøkelser, fokusgrupper, statistikk og brukermønstre som er førende. Forvaltningsrapportens metode for datainnsamling kunne med fordel vært styrket ved å innhente data fra brukernes egen opplevelse av møte med fylkeskommunens virksomhetsportal. Forvaltningsrapporten presenterer en rekke gode anbefalinger og forbedringstiltak. Nytteverdi og relevans er allikevel begrenset da store deler av rapportens konklusjoner er bygget på foreldet grunnlagsmateriale. Anbefalingene om styrket fokus på dialog med innbyggere, bruk av sosiale medier, bredt kanalvalg for innbyggerne i møte med politiske prosesser, søkemotoroptimalisering og selvbetjeningsmuligheter, for å nevne noen, er tatt inn i prosjektet som jobber med utvikling av en publiseringsløsning for fylkeskommunens nye intranett- og internettsider. Publiseringsløsningen for dagens virksomhetsportal (den som er vurdert i IKT og brukerdialog Rogaland fylkeskommune

8 denne forvaltningsrevisjonen) ble evaluert av fylkesrådmannen høsten 2009, og vedtatt byttet ut februar IKT og brukerdialog Rogaland fylkeskommune

9 RAPPORTEN IKT og brukerdialog Rogaland fylkeskommune

10 1.1 INNLEDNING FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER Formålet med dette prosjektet er å vurdere fylkeskommunens arbeid med å legge til rette for brukerdialog på Internett og hvordan dette inngår i fylkeskommunens utvikling som ekommune. Mandat for gjennomføring av prosjektet ble vedtatt av kontrollutvalget i møte I tillegg til formålet, framgår det av kontrollutvalgets bestilling at følgende problemstillinger skal besvares: Hvordan møter fylkeskommunen sine innbyggere ved hjelp av IKT-virkemidler? (Enveiskommunikasjon, toveiskommunikasjon, eller mer komplekse former for samhandling) Med hvilken organisasjon og ressurser (økonomi, kapasitet og kompetanse) driver fylkeskommunen sitt utviklingsarbeid på dette området, og hvilke mål og retningslinjer styrer innhold og framdrift? Hvilke muligheter har fylkeskommunen til å videreutvikle seg, og hvilke hindringer må håndteres underveis? REVISJONSKRITERIER OG METODE Revisjonskriteriene er elementer som inneholder krav eller forventninger, og kriteriene er brukt til å vurdere funnene i de undersøkelsene som er gjennomført. Kriteriene hviler mye på målene satt av fylkeskommunen selv, blant annet i IKT-strategi Der heter det blant annet at Det er krav til at offentlige virksomheter skal være åpne og tilgjengelige for publikum. I strategiperioden skal RFKs virksomhetsportal videreutvikles for å legge til rette for helhetlige elektroniske selvbetjeningsløsninger. Score i Norge.no sine årlige målinger er også blitt lagt til grunn. I prosjektet har revisjonen gått gjennom dokumenter i fylkeskommunen, intervjuet nøkkelpersoner i IKT- og arkivseksjonen og Kommunikasjonsavdelingen. Prosjektet inkluderer ikke den digitale skole, som er behandlet i eget prosjekt, og heller ikke foretakene. Erfaring hentes også fra tidligere gjennomførte revisjonsarbeid i fylkeskommunen og fra et parallelt prosjekt i Stavanger kommune. En nærmere omtale av kriterier, metode og kildehenvisninger ligger i rapportens vedlegg. IKT og brukerdialog Rogaland fylkeskommune

11 Vår samlete vurdering er at metodebruk og kildetilfang har gitt et tilstrekkelig grunnlag til å besvare prosjektets formål og de problemstillinger kontrollutvalget vedtok. Brukerne av fylkeskommunens IKT-løsninger er mange: Brukere av fylkeskommunens tjenester Innbyggere på jakt etter informasjon Ansatte og tillitsvalgte Andre offentlige virksomheter Media Politikere Næringsliv Organisasjoner Interessegrupper Internasjonale forbindelser Denne rapporten er avgrenset til å omfatte innbyggernes bruk av fylkeskommunens eksterne nettsider. Dette innebærer at de ansattes bruk av eksterne eller interne nettsider ikke er behandlet i rapporten. IKT og brukerdialog Rogaland fylkeskommune

12 1.2 IKT-ORGANISASJON OG RESSURSER ROGALAND FYLKESKOMMUNES STRATEGIPLANER Fylkeskommunen har utarbeidet et forslag til ny IKT-strategi som skal opp til politisk behandling i administrasjonsutvalget Her heter det at Rogaland fylkeskommune skal være blant de fremste i Norge på innbyggerdialog og digitale tjenester. Satsingsområdene er : Innovasjon. I den nye IKT-strategien er det foreslått å opprette et innovasjonsforum. Forumets oppgave skal være å bli kjent med ny teknologi, nye tjenester, nye arbeidsprosesser eller organisasjonsformer, og vurdere hva som kan skape verdier for fylkeskommunen. Et sentralt mål er å finne et godt balansepunkt mellom eldre, utprøvde løsninger og nye. Innovasjonsforumet rapporterer til fylkesrådmannens ledergruppe som vedtar eventuell videre oppfølging og tiltak. Forumet vil få i oppgave å vurdere: o Om PC-basert videokonferanse skal tas i bruk for å spare miljø, redusere reisekostnader og effektivisere ansattes hverdag. o Om E-læring skal tas i bruk i en mer omfattende form enn det som gjøres i dag. o Hvorvidt tredimensjonale røntgenløsninger innenfor tannhelse er smart å innføre o Hvorvidt en foresattemodul kalt SkoleArena skal tas i bruk av skolene for å gi et bedre tilbud til de foresatte. o Hvorvidt Facebook og Twitter bør tas i bruk og på hvilke områder o Hvorvidt fylkeskommunen skal ta i bruk nye metoder for læring, som for eksempel videoløsninger eller e-læring. Effektivisering: Et sentralt mål er at digitale verktøy skal erstatte manuelle arbeidsprosesser der dette gir økt effektivisering. Målet er å sikre at data fra den enkelte bruker blir registrert direkte inn i fylkeskommunens datasystemer, uten mellomledd. Fylkeskommunen ønsker i denne forbindelse økt samarbeid på tvers av virksomhetsgrenser. Eksterne tjenester: Brukeren skal få muligheten til å benytte selvbetjeningsløsninger, både på Internett og mobil. Løsningene vil forutsette at brukeren kan IKT og brukerdialog Rogaland fylkeskommune

13 identifiseres via MinID. Nettsidene skal utformes i tråd med DIFI sine krav om universell utforming. Organisering: Fagsystemer og fellessystemer skal ivaretas av IKT- og arkivseksjonen og anskaffelser skal koordineres av en sentral anskaffelsesgruppe. Hvert datasystem vil få en ressursgruppe bestående av systemeier og/eller systemansvarlig, superbruker(e) og IKT-personell. Ressursgruppen vil få ansvaret for datasystemets livssyklus. Kvalitet og informasjonssikkerhet: IKT-systemene skal samsvare med behov for tilgjengelighet, konfidensialitet og at data er korrekte. IKT- og arkivseksjonen skal systematisk arbeide for å sikre korrekte leveranser, drift og support. Kompetanse: Alle interne brukere skal ha kompetanse til å bruke IKT-verktøy på riktig måte. Fylkeskommunen vil forsøke å oppnå dette gjennom bruk av e- læringsløsninger og sosiale medier. Teknologi: Teknologi og løsninger som velges må kunne integreres med hverandre i størst mulig grad. Fylkeskommunen ønsker å ha en teknologisk plattform som er brukervennlig, stabil, driftseffektiv og åpen for ny teknologi. Grønn IKT: Fylkeskommunen ønsker å redusere IKT-relatert energiforbruk med 25 prosent innen Målet er todelt: o Reisevaner, arbeidsprosesser og den enkelte medarbeiders arbeidsvaner skal endres i mer miljøvennlig retning. o Energiforbruket til IKT-utstyret skal reduseres. I gjeldende strategiplan for bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i Rogaland fylkeskommune ( ) heter det at I den strategiperioden vi nå står foran, vil det fortsatt være fokus på effektiv saksbehandling og integrasjon. Det er et mål i strategiperioden at all teknologisk utvikling med IKT i fylkeskommunen skal bygge på universelt utformede løsninger. Standardisering av programvare og maskinvare er viktig for å få til økt elektronisk samhandling i fylkeskommunen spesielt og innen offentlig sektor generelt. I fylkeskommunens kommunikasjonsstrategi ( ) fremheves fylkeskommunens nettsider som et viktig redskap for å skape et godt omdømme og for å gjøre fylkeskommunen mer synlig. IKT og brukerdialog Rogaland fylkeskommune

14 1.2.2 ORGANISERING Fylkeskommunen har om lag 80 ansatte som helt eller delvis arbeider med IKTtekniske oppgaver. Disse er organisert i sentraladministrasjonen, ved de videregående skolene og ved Rogaland kollektivtrafikk: IKT- og arkivseksjonen teller 22 personer. 13 av disse er organisert i IKTseksjonen. På de videregående skolene er det omlag 60 ansatte som har IKT som en del av sine oppgaver. Disse har ansvar for skolenes eget IKT-utstyr knyttet til pedagogisk bruk. Utstyr og systemer knyttet til administrasjonen på skolene driftes av IKT- og arkivseksjonen. I Rogaland kollektivtrafikk er det 9 ansatte med IKT-relaterte arbeidsoppgaver. Disse har ansvar for forvaltning av egne systemer som rutedata og elektronisk billettering. I Tannhelse Rogaland er det etablert superbrukere for å håndtere den daglige brukerstøtten på de fagapplikasjoner som brukes. Fylkeskommunen har omlag interne brukere av IKT-systemer, derav ca 4000 ansatte og elever. I høringsutkastet til ny IKT-strategi heter det at alle fagsystemer og fellessystemer skal ha en systemeier. Systemeieransvaret legges til den avdeling som har hovedansvaret for det fagområdet som systemet dekker. Systemeier, som ofte vil være avdelingens leder, vil ha følgende oppgaver: Oppnevne en systemansvarlig som har ansvaret for den daglige ivaretakelsen av systemet. Avklare oppgraderinger, brukeropplæring, utvikling av rutiner for bruk av systemet osv. Sikre at utnyttelsen er best mulig Sikre at løsningen er fornuftig i forhold til kost/nytte Følge opp drift og videre utvikling mot leverandør IKT- og arkivseksjonen er systemeier for fellessystemer. I tillegg vil det bli opprettet en ressursgruppe for hvert fagsystem som skal møtes jevnlig. Ressursgruppen vil bestå av: Systemeier og eller systemansvarlig Superbruker(e) IKT-personell Ressursgruppen vil ha følgende oppgaver: Tilrettelegging av kurs og andre former for kompetanseheving til brukerne, driftspersonell og andre. IKT og brukerdialog Rogaland fylkeskommune

15 Sørge for at arbeidsprosesser er optimalisert slik at ansatte arbeider riktig og effektivt. Sørge for at applikasjonen er tett integrert med andre applikasjoner og tjenester der dette er mulig Tilrettelegge for at eksterne brukere (hvis disse er brukere av tjenestene) har mulighet for selvbetjening, og at det arbeides med å få innført automatiserte saksbehandlingsprosesser der dette er mulig. Ressursgruppen vil i løpet av 2011 lage en oversikt over alle fagsystemer/ fellessystemer. Målsettingen er å utnytte potensialet i eksisterende løsninger og avvikle de delene av systemene som ikke lenger benyttes. Videre heter det i høringsutkastet til ny IKT-strategi at fylkeskommunen fortsatt vil benytte eksterne leverandører av driftstjenester, men at hovedregelen vil være at tjenestene skal leveres internt. Fylkeskommunen skal søke å oppnå stordriftsfordeler gjennom samarbeid med andre. IKT- og arkivseksjonen jobber tett opp til kommunikasjonsavdelingen som har hovedansvaret for nettsidene. Det er kommunikasjonsavdelingen som er systemeier for nettsidene. Avdelingen består av tre ansatte: Kommunikasjonssjef Nettredaktør Kommunikasjonsrådgiver Kommunikasjonsavdelingens oppgaver er å: Utforme en informasjonsstrategi Koordinere og gi råd Gi informasjon om fylkeskommunen, både internt og eksternt Avdelingen arbeider for å styrke den allmenne kunnskapen om fylket og fylkeskommunens arbeid, gi kunnskap om innbyggernes rettigheter og plikter knyttet til tjenestetilbudet, og arbeide for å realisere regionalpolitiske mål. Per i dag har fylkeskommunen en nettredaksjon bestående av én enkeltperson fra hver avdeling. All informasjon som den enkelte avdeling ønsker å publisere på nettsidene, må gå gjennom denne representanten. Ansvaret for kvalitetssikring av innholdet er lagt til kommunikasjonsavdelingen. Denne organiseringen er nå under endring. IKT og brukerdialog Rogaland fylkeskommune

16 1.2.3 RESSURSBRUK IKT- og arkivseksjonen totalt sammenlagt per år (Tall i kroner, kilde: Agresso): Totalt fem siste år Lønn Lis., avg Kon. tj Kommentar: I mai 2008 ble IT og Dokumentsenteret opprettet og lagt inn under IKTog arkivseksjonen. IKT- og arkivseksjonen fikk flere ansatte og lønnsutgiftene har økt. Fylkeskommunen har i de senere årene sentralisert mye av it-driften. Utviklingen har gått fra desentraliserte og unike løsninger på den enkelte skole eller tannhelseklinikk, til felles, sentraliserte løsninger som driftes av IKT- og arkivseksjonen. I takt med denne utviklingen har seksjonen fått flere oppgaver og ansvar for stadig flere lisenser. Et eksempel er dataprogrammet It s learning, som brukes av stadig flere elever og lærere ved skolene. Samtidig er IKT-budsjettet i perioden 2006 til 2010 redusert med rundt to millioner kroner (hvis en ser bort fra lønnskostnader). IKT- og arkivseksjonens utgifter til lisenser varierer fra år til år, da utgiftenes størrelse er knyttet til hvilke lisenser som skal fornyes. Konsulentbruken har vært tilnærmet lik de siste årene, med noe lavere forbruk i 2007 og Det høye forbruket i 2008 skyldes blant annet behov for konsulenttjenester ved innføring av nytt lønnssystem. Etter hvert som lønnssystemet er blitt skreddersydd fylkeskommunens behov, har egne ansatte tatt over IT-hjelpen og konsulentbruken er redusert. I 2009 ble arbeidet med å implementere et elektronisk arkiv (ESA) satt i gang. Dette arbeidet krevde noe konsulenttjenester. Å gå fra servere plassert på skoler og tannhelseklinikker, til felles løsninger med servere plassert i IKT- og arkivseksjonen, har krevd ekstern konsulenthjelp. Det samme gjelder oppgradering av datasystemene ved tannhelseklinikkene. Bildene tannlegen tar, blir lagret på en sentral, felles server. Løsningen åpner for en rask og enkel informasjonsutveksling mellom tannhelseklinikkene. Samtidig krever løsningen gode kommunikasjonslinjer og raske pc er. IKT og brukerdialog Rogaland fylkeskommune

17 Kommunikasjonsavdelingen totalt sammenlagt per år (Tall i kroner. Kilde: Agresso): Totalt fem siste år Lønn Lisenser, avg Konsulenttj Kommentar: I 2009 startet arbeidet med å lage en ny grafisk profil for fylkeskommunen. I denne prosessen ble det blant annet kjøpt inn grafiske tjenester fra et reklamebyrå. I tillegg hadde fylkeskommunen ett stort PR-tiltak i form av et bilag i Stavanger Aftenblad og Dagens Næringsliv. Med ansettelse av en nettredaktør med både teknisk og kommunikasjonsfaglig kompetanse, ble behovet for innleide konsulenter redusert. Dette forklarer noe av utgiftsnedgangen i I tillegg ble prosjektet knyttet til grafisk profil avsluttet. IKT og brukerdialog Rogaland fylkeskommune

18 1.3 SAMHANDLING MED INNBYGGERNE KVALITETSVURDERINGEN AV OFFENTLIGE NETTSTEDER Revisjonskriterie: Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) sin årlige kvalitetsvurdering av offentlige nettsteder. Funn: Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) arbeider for å øke kvaliteten på kommunale og statlige nettsteder. En sentral del av dette arbeidet er den årlige kvalitetsvurderingen av nærmere 700 statlige og kommunale nettsteder. Basert på 33 ulike kriterier blir nettstedene rangert. Kriteriene blir revidert hvert år på grunnlag av tilbakemeldinger fra året før, innspill gjennom høring, generell utvikling på området og politiske føringer. Testene som blir utført er basert på stikkprøver. Kriteriene kan grupperes i tre ulike hovedkategorier: Tilgjengelighet: Tilgjenglighet er knyttet til hvorvidt nettsidene er leselige for alle typer brukere. Her testes 11 ulike kriterier, blant annet hvorvidt skriftstørrelsen kan endres og om kontrasten anses som god. Brukertilpasning: Brukertilpasning handler om hvorvidt nettstedet presenterer informasjonen og tjenestene på en måte som gjør det enkelt å orientere seg, og om det er lett å finne den informasjonen man er på jakt etter. Her testes 13 ulike kriterier, blant annet hvorvidt nettstedet har en søkefunksjon og om nettstedet opplyser om hvor man er i nettstedsstrukturen til enhver tid. Nyttig innhold: Nyttig innhold handler om hvorvidt nettstedet har et innhold som gjør det enklere for brukeren å orientere seg i offentlig sektor. Nettstedet skal sikre brukeren grunnleggende informasjon om rettigheter, plikter og muligheter. Samtidig sjekkes hvorvidt nettstedet inneholder interaktive tjenester som utnytter webteknologiens muligheter. Nettstedene skal også legge til rette for dialog mellom virksomhet og bruker. Her testes 9 ulike kriterier - blant annet om nettstedet legger til rette for innsyn i postjournal, saker og møter og om nettstedet har innloggingsbasert selvbetjening. IKT og brukerdialog Rogaland fylkeskommune

19 Rogaland fylkeskommune sin plassering i DIFI sin årlige kvalitetsvurdering i perioden , rangert etter gjennomsnittskarakter: Plassering for Rogaland fylkeskommune blant alle landets fylker Plassering for Rogaland fylkeskommune blant om lag 700 kommunale og statlige nettsteder Kommentar: Som vi ser av tabellen har Rogaland fylkeskommune kommet dårligere ut de senere år, sammenlignet med andre offentlige nettsteder. Rogaland fylkeskommune lanserte nye nettsider i Dette viser også igjen i tabellen. Etter dette har fylkeskommunen falt betydelig i rangeringen. Samtidig er det verdt å merke seg at DIFI sine kriterier blir revidert hvert år. Rogaland fylkeskommune har i likhet med flere andre kommuner heller ingen uttalt målsetting om å oppfylle kriteriene i størst mulig grad. For å komme helt til topps i DIFI sin kvalitetsvurdering er ikke gjennomsnittskarakteren avgjørende. Topplasseringen avgjøres av en fagjury, og for å bli nominert, er det tilstrekkelig med en viss score i kvalitetsvurderingen. Det deles ut en pris for beste kommunale nettsted og en pris for beste statlige nettsted. I 2006 var det Rogaland fylkeskommune som ble tildelt prisen for beste kommunale nettsted. Dette var første gangen en fylkeskommune vant prisen TILGJENGELIGHET OG ÅPENHET Revisjonskriterier: Kommunelovens 4 sier: Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale og fylkeskommunale forvaltningen. I fylkeskommunens kommunikasjonsstrategi ( ) heter det at nettsidene skal være en brukerorientert informasjonskanal og ressursbank som er tilgjengelig 24 timer i døgnet. Innholdet skal være korrekt og relevant. Videre skal utformingen av nettsidene være enkel og oversiktelig. Strukturen skal lette navigasjonen for brukerne og bidra til logisk inndeling av innholdet. Målet er at brukeren skal ha kortest mulig vei (færrest antall museklikk) til informasjonen han eller hun søker. IKT og brukerdialog Rogaland fylkeskommune

20 Funn: Rogaland Revisjon IKS DIFI grupperer sine 33 kriterier i tre hovedkategorier: Tilgjengelighet, brukertilpasning og nyttig innhold. Figuren viser Rogaland fylkeskommune sin poengscore innenfor de ulike hovedkategoriene: Figur 1 Rogaland fylkeskommunes poengscore innenfor de ulike hovedkategoriene % 100 % 80 % 60 % 40 % Tilgjengelighet Brukertilpasning Nyttig innhold Gjennomsnitt 20 % 0 % Kommentar: Fylkeskommunen fikk et høyt gjennomsnitt i 2006, men dette har sunket noe. Det er innenfor kriterier som omhandler tilgjengelighet at poengscoren har sunket mest. Dette skyldes hovedsakelig at kriteriene er blitt strengere. Fylkeskommunen har etter hvert fått flere nettsider på ulike nettsteder. Ikke alle nettsidene til Rogaland fylkeskommune ligger på nettstedet Eksempler på slike nettsteder er: (Karrieresenter Rogaland) (Oppfølgingstjenesten) Kulturavdelingens database over tilgjengeligheten ved alle offentlige bygg, hoteller, serveringssteder, idrettsanlegg, friluftsområder, offentlig transport, m.fl. (Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling for Jæren) (aksjon jærvassdrag) 1 Det gis poeng for hvert kriterium, og prosentsatsen viser hvor mange poeng kommunen har oppnådd i forhold til maks antall poeng. IKT og brukerdialog Rogaland fylkeskommune

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Handlingsplan - IKT-strategi for Rogaland fylkeskommune 2011 2014

Handlingsplan - IKT-strategi for Rogaland fylkeskommune 2011 2014 1 Innovasjon 1 Innovasjonsforum Etablere et internt innovasjonsforum som skal arbeide for å skape verdier for RFK ved å ta i bruk ny IKT-teknologi/nye IKT-systemer og nye metoder for å gjennomføre endringer

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

Haugesund kommunes webstrategi

Haugesund kommunes webstrategi Haugesund kommunes webstrategi 2008-2012 INNLEDNING Haugesund kommunes webstrategi inngår som et deldokument i kommunens IKT-strategi og angir retning og felles satsningsområder for de kommende årene innenfor

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG STAVANGER KOMMUNE JANUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng Rogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG STAVANGER KOMMUNE JANUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng Rogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

UTKAST Organisering Qm+

UTKAST Organisering Qm+ DILBERT-prosjektet UTKAST Organisering Qm+ NOTAT Utarbeidet av Bjørn Grønning, Dato 16.08.12 Dokumentversjon 0.5 Dette dokumentets formål Beskrive organisering av personellressurser til Qm+ systemet og

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Klæbu kommune PRINSIPPER OG STRATEGI FOR KOMMUNIKASJON I KLÆBU KOMMUNE Godkjent av rådmannen 25.05. 2010 2 Innhold Innhold... 3 Bakgrunn... 4 Dette dokumentet tar utgangspunkt i... 4 Mål for kommunikasjon...

Detaljer

Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen?

Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen? Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen? Karine Engebretsen Halden kommune Utfordringer Kommunen hadde; enkle publiseringsløsninger

Detaljer

Kartlegginger viser at den generelle kunnskapen om Rogaland fylkeskommune, hva vi gjør og hvorfor, er lav blant innbyggerne i Rogaland.

Kartlegginger viser at den generelle kunnskapen om Rogaland fylkeskommune, hva vi gjør og hvorfor, er lav blant innbyggerne i Rogaland. Kommunikasjonsstrategi 2010-2013 1. Innledning Fylkeskommunen er lovpålagt å drive aktiv informasjon om virksomheten og legge til rette for åpenhet og innsyn i forvaltningen av fellesskapets ressurser.

Detaljer

Retningslinjer for Søgne kommunes tilstedeværelse i sosiale medier:

Retningslinjer for Søgne kommunes tilstedeværelse i sosiale medier: Retningslinjer for Søgne kommunes tilstedeværelse i sosiale medier: Sosiale medier er en arbeidsmåte og kommunikasjonsform. Nettsamfunn og nettaktiviteter basert på brukerskapt innhold, gjør det mulig

Detaljer

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune 2021 Vedtatt av RLG 15.05.17 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune... 3 1.1 Visjon

Detaljer

IKT-STRATEGI

IKT-STRATEGI IKT-STRATEGI 2017-2020 Sak 232/2017. Vedtatt i fylkesrådet juni 2017. Foto: crestock Med IKT blir framtida enklere! Dette er en kort, konsis og fremtidsrettet IKT-strategi. Den skal gjøre en reell forskjell

Detaljer

Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10. Sør-Trøndelag fylkeskommune Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10 Sør-Trøndelag fylkeskommune Kommunikasjonsmål Sør-Trøndelag fylkeskommune har en god kultur for informasjonsdeling som gjør fylkeskommunens ambisjon, mål, vedtak

Detaljer

Felles. Telefonistrategi

Felles. Telefonistrategi Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 1 av 5 Felles Telefonistrategi Utkast til godkjenning i rådmannsutvalget Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 2 av 5

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune 2013-2016 VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK 55/13-20. JUNI 2013 INNHOLD 1. Forord s. 2 2. Visjon og mål s. 3 3. Prinsipper for kommunikasjon s. 4 4. Ansvar og organisering

Detaljer

Retningslinjer for mediehåndtering

Retningslinjer for mediehåndtering Retningslinjer for mediehåndtering Vedtak i administrasjonsutvalget 11. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 2. Roller og ansvar... 4 3. Håndtering av pressehenvendelser på vegne av Rogaland fylkeskommune...

Detaljer

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET 2015 2019 D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET >> INTRODUKSJON >> BRUKERFRONT >> DATAFANGST >> SAMHANDLING >> ARBEIDSPROSESSER >> TEKNOLOGI OG STYRING ÅPENT, ENKELT, SIKKERT Arbeidsmåter

Detaljer

Tjenesteutvikling digitalt førstevalg

Tjenesteutvikling digitalt førstevalg Tjenesteutvikling digitalt førstevalg D I G I TA L D Ø G N Å P E N F O R VA LT N I N G - N Y P O R TA L LØ S N I N G F O R F O S E N KO M M U N E N E V/ P R O S J E K T L E D E R E I R I N F O L D E F

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

Alt du trenger å vite om digital postkasse. Informasjon til ansatte i offentlig sektor

Alt du trenger å vite om digital postkasse. Informasjon til ansatte i offentlig sektor Alt du trenger å vite om digital postkasse Informasjon til ansatte i offentlig sektor «Digital postkasse er enkelt for innbyggerne og fjerner tidstyver og kostnader i det offentlige. Innbyggerne får post

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale

Detaljer

2. Hva er formålet med vår tilstedeværelse i sosiale medier?

2. Hva er formålet med vår tilstedeværelse i sosiale medier? Ret ni ngsl i nj erf or Songdal en kommunes t i l st edevær el seisosi al emedi er Ver s j on 1 -j anuar2011 Retningslinjer for Songdalen kommunes tilstedeværelse i sosiale medier Sosiale medier er en

Detaljer

Målbildet for digitalisering arkitektur

Målbildet for digitalisering arkitektur Målbildet for digitalisering arkitektur KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse 1. Hva målbildet betyr for kommunene... 3 1.1 Digital

Detaljer

Kommunikasjon i Gran kommune

Kommunikasjon i Gran kommune Kommunikasjon i Gran kommune 1. FORORD Gran kommune har arbeidet systematisk med informasjon og kommunikasjon de siste ti årene. I 2003 åpnet kommunetorget, og et par år etter startet arbeidet med å utvikle

Detaljer

NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen

NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen estrategi for perioden 2011-2014 Vedtatt av kommunestyret, sak 95/10, 18.11.2010. 24.11.2010 1 Innledning... 3 2 Rammebetingelser og nasjonale føringer... 3 3 Notodden kommunes

Detaljer

Spør brukerne! Elektroniske tjenester og nytt nettsted for Oslo kommune"

Spør brukerne! Elektroniske tjenester og nytt nettsted for Oslo kommune Spør brukerne! Elektroniske tjenester og nytt nettsted for Oslo kommune" Trine Lind, byrådsavdeling for finans" André Myrbråten, byrådslederens kontor" Modernisering, fornyelse og forenkling Helhetlig

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR TOLGA KOMMUNE

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR TOLGA KOMMUNE KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR TOLGA KOMMUNE 2014-2018 Vedtatt i kommunestyret 30.10.2014 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s. 3 2. Tolga kommunes kommunikasjon skal være «Åpen», «aktiv» og «kompetent s.

Detaljer

Innhold. Vestfold fylkeskommune skal... 3. Del 1 Kommunikasjonsstrategi...4. Kommunikasjonsstrategien skal...4

Innhold. Vestfold fylkeskommune skal... 3. Del 1 Kommunikasjonsstrategi...4. Kommunikasjonsstrategien skal...4 Innhold Innledning... 3 Vestfold fylkeskommune skal... 3 Del 1 Kommunikasjonsstrategi...4 Kommunikasjonsstrategien skal...4 Verdier og prinsipper... 4 Åpenhet... 4 Medvirkning... 4 Inkludering... 4 Aktiv...

Detaljer

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice servicetorg24:7 Bli best på kundeservice Servicetorg24:7 fra Sem & Stenersen Prokom De fleste kommunene har behov for en mer systematisk måte å registrere og følge opp henvendelser på. Bedre håndtering

Detaljer

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 2015-2018 Innledning Kommunikasjonsstrategien er et viktig styringsdokument for Ski kommune. Innholdet i strategien skal gjenspeiles og preges i overordnede planarbeider,

Detaljer

Kommunikasjonsplan - Veien frem til nye Aurskog-Høland og Rømskog kommune

Kommunikasjonsplan - Veien frem til nye Aurskog-Høland og Rømskog kommune Kommunikasjonsplan - Veien frem til nye Aurskog-Høland og Rømskog kommune 1 av 8 Innhold Hensikt 3 Informasjonsflyt 3 Målgruppers informasjonsbehov 4 Kanalvalg 6 Tidsplan for kommunikasjonsarbeidet 7 2

Detaljer

Statens program for digitalt førstevalg -

Statens program for digitalt førstevalg - Statens program for digitalt førstevalg - mulige konsekvenser for saksbehandling, elektronisk arkiv og arkivarens hverdag Lone Tudborg Lakhan (Finanstilsynet) Knut Løkstad (Kulturdepartementet) Om dokumentasjon

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF Revisjoner: Dato Versjon Beskrivelse 10.3.2017 0.8 Orientering i styret til Pasientreiser ANS 24.4.2017 1.0 Dokument behandlet i styret til Pasientreiser HF Side

Detaljer

Kommunikasjonsplattform for Finnmark fylkeskommune For Finnmark

Kommunikasjonsplattform for Finnmark fylkeskommune For Finnmark Kommunikasjonsplattform for Finnmark fylkeskommune 2015-2018 For Finnmark Innhold Forord... 1 Innledning... 2 Rammebetingelser og lovverk... 4 Utfordringer, strategier og tiltak... 5 Utfordring 1: Kompetanse...

Detaljer

FOSEN REGIONRÅD. Nærhet gjennom digital samhandling. ekom munestrategi for Fosen HANDLINGSPLAN

FOSEN REGIONRÅD. Nærhet gjennom digital samhandling. ekom munestrategi for Fosen HANDLINGSPLAN Vedtatt av styret for Fosen Regionråd 20. april 2012 sak 08/12 FOSEN REGIONRÅD Nærhet gjennom digital samhandling ekom munestrategi for Fosen HANDLINGSPLAN 2012-2013 1 ekommunestrategi for kommunene på

Detaljer

Vedlegg 8: Anskaffelsens innhold

Vedlegg 8: Anskaffelsens innhold Vedlegg 8: Anskaffelsens innhold 1 Bakgrunn IMDi har flere verktøy for internkommunikasjon og samhandling som er forholdsvis gamle og fragmenterte. Intranettet Impuls ble utarbeidet før oppstarten av IMDi

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /09 LGI Kommunestyret /09 LGI

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /09 LGI Kommunestyret /09 LGI KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 27.01.2009 007/09 LGI Kommunestyret 05.02.2009 006/09 LGI Saksansv. : Oddbjørn Vassli Arkiv: K1-056 : Arkivsaknr.:

Detaljer

3-1 Digitaliseringsstrategi

3-1 Digitaliseringsstrategi 3-1 Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Digitaliseringsstrategi 2017-2020, forslag fra Regional rådmannsgruppe 3-1 Digitaliseringsstrategi Side 2 Innledning Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for

Detaljer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer Mål HP 2012-2024 KI 1 Frogn kommune har et bevisst forhold til bruk av digitale kanaler og en effektiv og brukervennlig digital forvaltning. Hva skal måles?

Detaljer

Anbudskonkurranse med forhandlinger: Webstrategi og utvikling av kravspesifikasjon for webtjenester

Anbudskonkurranse med forhandlinger: Webstrategi og utvikling av kravspesifikasjon for webtjenester Deres ref: Vår ref: Dato: 25.06.10 Anbudskonkurranse med forhandlinger: Webstrategi og utvikling av kravspesifikasjon for webtjenester DEL 1. Informasjon og betingelser 1. Innbydelse Senter for IKT i utdanningen

Detaljer

Nettbasert skoleadministrasjon. 1 Visma FLYT Skole

Nettbasert skoleadministrasjon. 1 Visma FLYT Skole Visma FLYT Skole Nettbasert skoleadministrasjon 1 Visma FLYT Skole Visma FLYT Skole De gode grunnene: Effektiviserer administrasjonen av norske skoler Lar lærerne bruke mer tid på undervisning Sørger for

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. Utført av: Jon Petter Hellesvik

DIAGNOSERAPPORT. Utført av: Jon Petter Hellesvik DIAGNOSERAPPORT Utført av: Jon Petter Hellesvik Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt i hvor synlig siden

Detaljer

Digitalt førstevalg hva innebærer det i praksis Arild Jansen, AFIN/SERI, UiO

Digitalt førstevalg hva innebærer det i praksis Arild Jansen, AFIN/SERI, UiO Digitalt førstevalg hva innebærer det i praksis? (Rettslige spørsmål blir i liten grad berørt) Arild Jansen Avdeling for forvaltningsinformatikk/ Senter for rettsinformatikk, UIO http://www.afin.uio.no/

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2017-2030 Innhold Innledning... 3 1.1 Visjon, verdier og satsingsområder... 3 1.2 Kommunikasjonsutfordringer... 3 Kommunikasjonsmål og strategier... 4 2.1 Prinsipper for kommunikasjon...

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommunes lille orange kommunikasjonsbok

Sør-Trøndelag fylkeskommunes lille orange kommunikasjonsbok Sør-Trøndelag fylkeskommunes lille orange kommunikasjonsbok Kortversjon kommunikasjonsstrategi for Sør-Trøndelag fylkeskommune Hva Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok ny kommunikasjonsstrategi våren 2011.

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF 1 Innhold side 1 Pasientens helsetjeneste 3 2 Overordnede føringer 4 2. 1 Stortingsmeldinger 4 2.2 Eiernes strategier og føringer 4 2.3 Pasientreiser HF sitt samfunnsoppdrag

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen DIAGNOSERAPPORT for Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt i hvor

Detaljer

Ny langsiktig strategi for Altinn

Ny langsiktig strategi for Altinn Ny langsiktig strategi for Altinn Brønnøysundregistrenes forslag Avdelingsdirektør Cat Holten, Brønnøysundregistrene HVA er Altinn og for HVEM? Utfordringer for offentlig digitalisering Strategiske satsingsområder

Detaljer

Hensikten med denne rapporten er å formidle kunnskap og opplevelser som vi har tilegnet oss gjennom prosjektet «Synshemmede i den digitale hverdag».

Hensikten med denne rapporten er å formidle kunnskap og opplevelser som vi har tilegnet oss gjennom prosjektet «Synshemmede i den digitale hverdag». Forord Hensikten med denne rapporten er å formidle kunnskap og opplevelser som vi har tilegnet oss gjennom prosjektet «Synshemmede i den digitale hverdag». Prosjektet er et rehabiliteringsprosjekt, hvor

Detaljer

Dokumentfangst fra nettsider IKT-løsning. Hva har Bærum kommune gjort for å realisere dette?

Dokumentfangst fra nettsider IKT-løsning. Hva har Bærum kommune gjort for å realisere dette? Dokumentfangst fra nettsider IKT-løsning Hva har Bærum kommune gjort for å realisere dette? Innlegg på Norsk Arkivråds høstseminar 2010 v/lars Flugstad Agenda Hvem og hva er vi Utfordring SFO innmelding

Detaljer

TEMAPLAN FOR INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON BERLEVÅG KOMMUNE 2014-2018

TEMAPLAN FOR INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON BERLEVÅG KOMMUNE 2014-2018 TEMAPLAN FOR INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON BERLEVÅG KOMMUNE 2014-2018 Berlevåg mannssangforening. Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Lovgrunnlag for informasjonsvirksomhet... 4 Lov om offentlighet... 4

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse Nytt IKT-verktøy for Justervesenet.

Invitasjon til dialogkonferanse Nytt IKT-verktøy for Justervesenet. Invitasjon til dialogkonferanse Nytt IKT-verktøy for Justervesenet. Invitasjon Justervesenet skal anskaffe et nytt IKT-system for håndtering av etatens tilsyn og tjenester. Det nye systemet skal fase ut

Detaljer

Rådmann og staber. Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk. Informasjonsavdeling 10,4 årsverk. Personalavdelingen 6 årsverk

Rådmann og staber. Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk. Informasjonsavdeling 10,4 årsverk. Personalavdelingen 6 årsverk Rådmann og staber Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk Informasjonsavdeling 10,4 årsverk Personalavdelingen 6 årsverk 1 Rådmannen og staber Oppgaver Budsjettseminar Rådmannen, Personalavdelingen, Økonomi-

Detaljer

Kanalstrategi og kanalvalg

Kanalstrategi og kanalvalg Veien videre Kanalstrategi og kanalvalg Espen Sunde kanalsjef NAV John Andrew Firing kommunikasjonssjef/virksomhetsleder Askim kommune Servicekonferansen 2014 Bakgrunn Ingen strukturert tilnærming til

Detaljer

Digitalt førstevalg Norge

Digitalt førstevalg Norge Digitalt førstevalg Norge Den norske regjeringen har en strategisk målsetning om at fornying av offentlig sektor skal være mer velferd og mindre administrasjon. Ett virkemiddel for å redusere omfanget

Detaljer

Interkommunal ekommunestrategi 2012-2015. Drammen, Røyken, Sande og Svelvik

Interkommunal ekommunestrategi 2012-2015. Drammen, Røyken, Sande og Svelvik Interkommunal ekommunestrategi 2012-2015 Drammen, Røyken, Sande og Svelvik Effektive og enkle elektroniske tjenester til alle, alltid Innhold HVA ER EN EKOMMUNE?... 2 INTERKOMMUNAL EKOMMUNESTRATEGI HENSIKT

Detaljer

3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI

3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI 3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI 2017-2020 GAUSDAL KOMMUNE LILLEHAMMER KOMMUNE ØYER KOMMUNE INNLEDNING Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for innovasjon, økt produktivitet og bedre kvalitet i både

Detaljer

Digitalisering av innbyggertjenester i Oslo. Velferdsteknologi Dialogkonferanse, 28. april 2016

Digitalisering av innbyggertjenester i Oslo. Velferdsteknologi Dialogkonferanse, 28. april 2016 Digitalisering av innbyggertjenester i Oslo Velferdsteknologi Dialogkonferanse, 28. april 2016 Fakta om Oslo kommune Oslo kommune er en av Norges største arbeidsplasser med mer enn 52 000 ansatte, ca 38

Detaljer

Instruks. Informasjon- og datasikkerhet Instruks for faggruppe ikt. Gjelder for: Alle ansatte. Vedtatt av: Rådmannen

Instruks. Informasjon- og datasikkerhet Instruks for faggruppe ikt. Gjelder for: Alle ansatte. Vedtatt av: Rådmannen Instruks Informasjon- og datasikkerhet Instruks for faggruppe ikt Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Rådmannen Dato: 22.09.2014 Vedtaksnr. 14/23964 JpID: 14/25494 Dokumentansvarlig (Enhet): Interne

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. B&W Caravan DA www.bwcaravan.no. Utført av: Jan Erik Iversen

DIAGNOSERAPPORT. B&W Caravan DA www.bwcaravan.no. Utført av: Jan Erik Iversen DIAGNOSERAPPORT B&W Caravan DA www.bwcaravan.no Utført av: Jan Erik Iversen Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med

Detaljer

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Sørum kommune 2011-2014

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Sørum kommune 2011-2014 Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Sørum kommune 2011-2014 Dialog og interaksjon Handlingsplan 2011 Vedtatt av økonomi- og administrasjonsutvalget Sørum kommune 08.12.10 Vedtaks- og endringsprotokoll

Detaljer

Statens kommunikasjonspolitikk. Jeg er. Om Difi. og sosiale medier i forvaltningen

Statens kommunikasjonspolitikk. Jeg er. Om Difi. og sosiale medier i forvaltningen Om Difi Statens kommunikasjonspolitikk og sosiale medier i forvaltningen Direktoratet for forvaltning og IKT, Sissel Kr. Hoel Etablert 1. januar 2008 Digitale tjenester Gode innkjøp Styring, ledelse og

Detaljer

Strategi for bruk av sosiale medier

Strategi for bruk av sosiale medier Strategi for bruk av sosiale medier Tanker om arkiv, kommuner og sosiale medier Arkiv i Nordland, arkivlederseminar Bodø 27.11.2012 Tom Oddby, tom.oddby@drmk.no 3204 6699/9204 5612 Drammen byarkiv - Kommunearkiv

Detaljer

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet Rune Sandland, Sjefsarkitekt Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i KS hovedstyre 23. mai 2012 Skal i første omgang gå ut

Detaljer

Kommunale Kanaler. - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler. www.areca.no 24.11.2010

Kommunale Kanaler. - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler. www.areca.no 24.11.2010 Kommunale Kanaler - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler 24.11.2010 www.areca.no Sammendrag Kommunale Kanaler 2010 Undersøkelsen Kommunale Kanaler er gjennomført i september/oktober 2010.

Detaljer

Digitalisering i en endringstid for Trøndelag

Digitalisering i en endringstid for Trøndelag Digitalisering i en endringstid for Trøndelag DiguT - felles satsing på digital tjenesteutvikling i Trøndelag Felles rådmannssamling Stokkøya 30.05.17 St. 27 (2015 2016) Digital agenda for Norge Digitalt

Detaljer

Felles IKT-løsninger i Bergensregionen en nøkkel til spenstig utvikling forankret i lokal identitet

Felles IKT-løsninger i Bergensregionen en nøkkel til spenstig utvikling forankret i lokal identitet Felles IKT-løsninger i Bergensregionen en nøkkel til spenstig utvikling forankret i lokal identitet Regionrådet Bergen og Omland inviterer medlemskommunene til å samarbeide om felles IKT-løsninger Regionrådet

Detaljer

BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER. Slik arbeider de beste

BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER. Slik arbeider de beste BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER Slik arbeider de beste Innholdsfortegnelse BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER SLIK ARBEIDER DE BESTE... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Kommunene... 3 1.3 Spørsmålene...

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 07.03.2017 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Høring - Helse Vest virksomhetsstrategi - Helse 2035 ARKIVSAK: 2017/2 STYRESAK:

Detaljer

Tiltaksplan informasjon og kommunikasjon

Tiltaksplan informasjon og kommunikasjon Tiltaksplan informasjon og kommunikasjon 1.Hamar være en åpen og tilgjengelig kommune. 1: Ansatte skal gjøres kjent med de lover og forskrifter som regulerer åpenhet og innsyn i kommunens virksomhet. Alle

Detaljer

3-1 IKT-samarbeidet Felles IKT-strategi 2010-2013

3-1 IKT-samarbeidet Felles IKT-strategi 2010-2013 3-1 IKT-samarbeidet Felles IKT-strategi 2010-2013 Versjon: 0.4 Dokumenteier: Rådmannsgruppe 3-1 Dato: 2009-05-27 Dokumentansvarlig 3-1 IKT-styre Dokumentnavn: Felles 3-1 IKT-strategi 2010-2013 Godkjent

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2015-2020 Innledning Hver eneste dag kommuniserer Haugesund kommune med virksomheter, grupper og enkeltpersoner. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden

Detaljer

OFK IKT-strategi 2012-2015. Besøksrunde til skolene 2012 Innspill til strategien

OFK IKT-strategi 2012-2015. Besøksrunde til skolene 2012 Innspill til strategien OFK IKT-strategi 2012-2015 Besøksrunde til skolene 2012 Innspill til strategien IKT Fokusområder 2012 Optimalisering Endring Visjon 2012: Bedre brukeropplevelser Support Drift AD og tjenester i elev-/adm.nettverket

Detaljer

Rapport. Januar Forprosjekt for innholdsstrategi og CMS

Rapport. Januar Forprosjekt for innholdsstrategi og CMS Rapport. Januar 2013 Forprosjekt for innholdsstrategi og CMS Mai-Linn Finstad 21.01.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 FORMÅL... 3 2 MÅL OG RESULTATKRAV... 3 2.1 RESULTATMÅL...

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2015-2018

Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Innholdsfortegnelse (Del 1) Kommunens digitale virksomhet... 1 Overordnet styring... 1 Oppbygging av strategidokumentet... 1 (Del 2) Digitaliseringsstrategi for kommunes

Detaljer

Arkivdanning i Kristiansand kommune. Enhetsleder Grete Gavelstad Dokumentsenteret

Arkivdanning i Kristiansand kommune. Enhetsleder Grete Gavelstad Dokumentsenteret Arkivdanning i Kristiansand kommune Dokumentsenteret Dokumentsenteret etablert 01.01.2007 Bakgrunn i hovedprosjektet Modernisering med IT Mål Sentralisering av arkivtjeneste og postmottak som eget delprosjekt

Detaljer

Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering

Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering 02.06.10 Ved Jens Nørve Direktoratet for forvaltning og IKT Hva er problemet? Endring - Felles utfordring for offentlig sektor Statlige departementer

Detaljer

Vi involverer borgerne dine!

Vi involverer borgerne dine! Vi involverer borgerne dine! Appyard AS er et selskap lokalisert på Technopolis IT Fornebu (tidligere IT Fornebu). Appyard ble etablert i 2014 og har 3 ansatte. Appyard tilbyr innovative mobilapplikasjoner

Detaljer

Arkitektur og standardisering

Arkitektur og standardisering Prosjektmandat Hovedprosjekt Arkitektur og standardisering 2016-2018 Vedtatt i rådmannsutvalget 30.10.15 (Satsningsområde 6 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt

Detaljer

Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme

Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme Bakgrunn Sosiale medier er blitt en stadig større del av vår hverdag. Vi møter dem både som privatpersoner og som virksomhet. Vi opplever i deler av

Detaljer

Rådmann. Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/ Trine Christensen

Rådmann. Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/ Trine Christensen Ås kommune Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat - FIKS Postboks 195 1431 ÅS Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/00616-28 Trine Christensen 20.07.2016 K-sak 69/15: Tilbakemelding på forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

HiST i sosiale medier. Strategi og veiledning desember 2010

HiST i sosiale medier. Strategi og veiledning desember 2010 HiST i sosiale medier Strategi og veiledning desember 2010 Innhold Hva er sosiale medier og hvordan skal de gjøre HiST bedre? HiSTs forbedringsmuligheter i sosiale medier Sosiale medier for å nå HiSTs

Detaljer

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Bakgrunn Planen er en videreføring av Strategiplan pedagogisk bruk av IKT 2008 2011 og bygger på den samme forståelse av hva pedagogisk IKT-kompetanse er, og hvordan

Detaljer

Høringssvar - Langsiktig strategi for Altinn

Høringssvar - Langsiktig strategi for Altinn Vår dato Vår referanse 7.3.2016 15/00988-3 Deres dato Deres referanse Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Saksbehandler: Henrik Paus Høringssvar - Langsiktig strategi for Altinn

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester Veiledning til PPT en Denne PPT en er ment som et hjelpemiddel / verktøy i forbindelse med presentasjon den 17. september.

Detaljer

Etter gjennomgang og diskusjon av høringsdokumentet ble det formulert et høringssvar (se vedlegg).

Etter gjennomgang og diskusjon av høringsdokumentet ble det formulert et høringssvar (se vedlegg). MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 07.12.2015 Formidlingsutvalget Møtedato 07.12.2015 Tidspunkt 1000-1200 Møtested 03005 Til stede: Fra adm.: Forfall: Hilde Ringlund, Ole Kristian Ruud, Are Sandbakken Flagstad

Detaljer

Kommunenes rolle i digitalisering av offentlig sektor

Kommunenes rolle i digitalisering av offentlig sektor Kommunenes rolle i digitalisering av offentlig sektor Aleksander Øines Informasjon og Kommunikasjon Kommunene? Dette er kommunal sektor: 19 fylkeskommuner 428 kommuner Ca. 500 bedrifter som har 440 000

Detaljer

Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: 630 &37 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: 630 &37 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: 630 &37 Arkivsaksnr.: 14/796-19 Dato: 4.11.14 DIGITALISERINGSSTRATEGI FOR DRAMMEN KOMMUNE â INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens forslag

Detaljer

Difi et kompetansemiljø for innovasjon i offentlig sektor

Difi et kompetansemiljø for innovasjon i offentlig sektor Difi et kompetansemiljø for innovasjon i offentlig sektor Agenda Kort om Difi Hvorfor innovasjon? Hva er innovasjon? Eksempler på offentlig innovasjonsarbeid Sandnes, Skien, Bærum og Stavanger Spredning

Detaljer

Utmarksforvaltning. Forenkling av utmarksforvaltningen i Åfjord kommune. Prosjektbeskrivelse. For Åfjord kommune,.

Utmarksforvaltning. Forenkling av utmarksforvaltningen i Åfjord kommune. Prosjektbeskrivelse. For Åfjord kommune,. Søknad Utmarksforvaltning Forenkling av utmarksforvaltningen i Åfjord kommune Prosjektbeskrivelse For Åfjord kommune,. Åfjord, 15.10.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 Bakgrunn 3 Ønsket situasjon

Detaljer

Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet?

Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet? Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet? Geir Magnus Walderhaug leder av Norsk Arkivråds Region Øst Norsk Arkivråds seminar 5. november 2012 En erkjennelse Jeg er kunde hos Norsk

Detaljer

VKMs strategi for sosiale medier 2011-2013

VKMs strategi for sosiale medier 2011-2013 VKMs strategi for sosiale medier 2011-2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet Dato: 01.06.2011 Dok. nr.: 11-008-1 1 VKMs strategi for bruk av sosiale 2011-2013 Bakgrunn Hovedkomiteen vedtok i forbindelse

Detaljer

Den digitale veien videre

Den digitale veien videre Den digitale veien videre Avslutning av ekommunekonferansen 2011 Trude Andresen Direktør KS Innovasjon og utvikling Hva har jeg hørt disse dagene? Aasrud: Virksomheten må samarbeide bak kulissene, brukerne

Detaljer

Digitalisering former samfunnet

Digitalisering former samfunnet Digitalisering former samfunnet Digitaliseringsstrategi for Universitetet i Bergen Vedtatt av universitetsstyret 20.oktober 2016 1 Innledning Denne digitaliseringsstrategien skal støtte opp om og utdype

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til IKT-strategi for Vestby kommune 2013

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til IKT-strategi for Vestby kommune 2013 Behandles i: Partssammensatt utvalg IKT-STRATEGI Dokumenter Dato Trykt vedlegg til IKT-strategi for Vestby kommune 2013 PSU SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Kommunestyret ba i møte 11.02.2013 (sak K 3/13

Detaljer