OVERGANGER OPPSUMMERING RAPPORT DEL 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OVERGANGER OPPSUMMERING RAPPORT DEL 1"

Transkript

1 OVERGANGER OPPSUMMERING RAPPORT DEL 1 Nå-situasjonen (ståstedsanalyse) Vurdering og analyse av situasjonen før endringsarbeid settes i gang, øker sannsynligheten for at tiltakene fører til målet. Dette gjelder både på skolenivå, kommune- /fylkeskommunenivå og på statlig nivå (Udir.no). Alle kommunene har flere systemer for overganger: Bamble har møter før opptak i barnehage mellom helsestasjon og barnehage. I tillegg er det utarbeidet årshjul knyttet til overgangsaktiviteter og rutiner ved ulike overganger (barnehage-skole, barnetrinnungdomstrinn, ungdomstrinn-vgs, med spesiell vekt på Ny GIV-elever). For sårbare unge: Ulike samarbeid, blant annet mellom NAV og Oppfølgingstjenesten. Kragerø har overgangsrutiner mellom barnehage-skole, barnetrinn-ungdomstrinn, ungdomstrinn-vgs. I tillegg har man retningslinjer for overganger for minoritetsspråklige elever, rutiner for helsestasjonens rolle i overganger og rutiner for Oppfølgingstjenesten. Drangedal og Siljan har overgangsrutiner mellom barnehage-skole, barnetrinn-ungdomstrinn. Skolene mangler skriftlige rutiner for overgangen ungdomstrinn-vgs (selv om det finnes overgangsaktiviteter og samarbeid mellom flere ulike instanser). Porsgrunn har minimumsprosedyrer og planer for overganger mellom barnehage-skole, barnetrinnungdomstrinn, ungdomstrinn-vgs Skien har overgangsrutiner og planer innen alle tjenesteområdene. I tillegg har flere enheter utviklet egne overgangsrutiner (disse er ikke nevnt). Utfordringer og satsingsområder Felles utfordringer i overgangsarbeidet: o Kompetanse! Relasjonskompetanse o Felles forståelse, samstemte strategier og profesjonell praksis i alle virksomheter/enheter som er berørt (inkl. å få bedre kjennskap til hverandre) o Tettere kontakt og handling omkring barn og unge som vekker bekymring bedre informasjonsflyt og samarbeid (taushetsplikt er hinder) o Samarbeid rundt minoritetsspråklige barn og unge o Bedre kvalitet i kontakten med hjemmene Bamble: 1. Skape tettere samarbeid mellom barnehage og skole med vekt på barnets faglige/sosiale nivå, helse og språkutvikling (tidlig innsats) 2. Overføre elevinformasjon (faglig/sosialt) mellom barnetrinn og ungdomsskole 3. Utvikle rutiner mellom ungdomsskole og VGS som gjelder informasjon og samtaler før og etter inntak, samt Ny GIV-elever

2 Forts. utfordringer og satsingsområder o Forventninger og kjennskap til barnets/elevens kunnskap (grunnleggende ferdigheter) o Utdanningsvalg: Kvalitet i veiledning og kjennskap til samfunnets og næringslivets behov for arbeidskraft Kragerø: 1. Informasjonsflyt 2. Relasjonskompetanse (se enkeltindividet) 3. Minoritetsspråklige elever Drangedal og Siljan: 1. Sikre at informasjon om enkeltindividet blir fanget opp og formidlet videre ved alle overganger 2. Sikre at riktig informasjon om fremtidens yrkesbehov blir formidlet til elever og foresatte 3. Etablere et alternativt tilbud til de elevene som er uten motivasjon eller ønske om å gå rett videre til ordinær videregående opplæring Porsgrunn: 1. Bruke og implementere felles vedtatte overgangsrutiner 2. Kompetanseheving innen ulike områder 3. God flerspråklig støtte i barnehage og skole Skien: 1. Tidlig innsats og økt samarbeid om faktorer/ hendelser/utfordringer som kan medføre risiko for barn og unge i forhold til utvikling og for kvalifisering til arbeidslivet 2. Utvikling av samstemt praksis, sikre lojalitet og skape kontinuitet til tiltaksstrategiene i alle enhetene i Oppvekst 3. Etablering av samarbeidsformer mellom enhetene skal sikre profesjonalitet, samstemt praksis, kontinuitet samt tilrettelegge for samhandling med foresatte/barn/unge

3 Målsettinger Bamble: Hovedmål 1: Få kunnskap om hverandres faglige og sosiale innhold i opplæringen Bedre samarbeid mellom barnehage og skole om faglig og sosialt innhold. Kontinuitet i faglig og sosial opplæring for det enkelte barn. Bygge opp under et helhetlig opplæringstilbud. Hovedmål 2: Få kunnskap om hverandres faglige og sosiale innhold i opplæringen. Bedre samarbeid mellom barneskole og ungdomsskole om faglig og sosialt innhold. Kontinuitet i faglig og sosial opplæring for den enkelte elev Bygge opp under et helhetlig opplæringstilbud. Hovedmål 3: Redusere antall feilvalg til videregående skole. Øke informasjonen til lærere og elever om faglige krav i videregående skole. Styrke samarbeidet mellom skole, ppt og helsesøster i overgangsrutinene. Etablere en samarbeidsrutine med voksenopplæringen og flyktningtjenesten. Kragerø: Hovedmål 1 INFORMASJONSFLYT: Informasjonsflyt i forkant av alle overganger sikrer at den enkelte får oppfølging og tilrettelegging gjennom hele oppvekstløpet Hovedmål 2 RELASJONSKOMPETANSE: Alle som er involvert i barn og unges oppvekstmiljø har profesjonell relasjonskompetanse og er kvalifisert til å ta "den vanskelige samtalen" Hovedmål 3 MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER: Alle nivå har gode rutiner for mottak og oppfølging av minoritetsspråklige

4 Forts. målsettinger Drangedal og Siljan: Hovedmål 1: De ulike institusjoner, barn og foresatte er kjent med hvilke forventninger neste nivå har til dem og formidler måloppnåelse rundt dette, for på denne måten å kunne sette inn riktig tiltak tidligst mulig der det er nødvendig. Etablere innholdet i et forventningsskjema for alle ledd i overgangene, og etablere arenaer for formidling Foresatte skal delta på foreldresamtaler/utviklingssamtaler to ganger i året Utarbeide rutiner for kvalitetssikring av kartleggingen mht forventningsskjema Aktiv bruk av PPTs nye meldeskjema Hovedmål 2: Elevene settes i stand til å velge rett videregående programområde ut fra ønsker, ferdigheter og muligheter så de får en utdanning som gir arbeidsmuligheter. Alle tilsatte, elever og foresatte er kjent med hvordan arbeidsmarkedet er Alle tilsatte, elever og foresatte er kjent med de forventninger næringslivet har Alle elever og foresatte er kjent med innholdet i de ulike programområdene i VGS Rådgiver og kontaktlærere skal i større omfangrealitets orientere elever og foresatte i veiledningen Barn og unge må fra tidlig alder læres opp til å sette seg mål for yrkesmål for framtiden Hovedmål 3: Gi ungdom en mulighet til mestringsfølelse, selvverd og utdanning/jobb uten den tradisjonelle teoretiske skolen Sikre ungdom alternative veier inn i arbeidslivet, skape motivasjon og mestringsopplevelser Etabler en arena der lokalt arbeidsmarked og hjelpeinstansene i kommunen kan samarbeide om dette Porsgrunn: Hovedmål 1: Alle virksomheter kjenner til og bruker vedtatte overgangsrutiner i Porsgrunn kommune Barnehager og skoler har felles forståelse og lik praksis rundt overganger fra førskolealder og gjennom det 13. skoleløpet. Samhandlingsrutinene er implementert i skole og barnehage Det settes av tid til koordinering og samarbeid

5 Forts. målsettinger Hovedmål 2: Barnehager og skoler har kompetanse og god praksis vedrørende temaer knyttet til frafall og overganger Barnehager og skoler har innsikt i virksomhetenes egenart og oppdrag Barnehager og skoler har felles forståelse og målsetting for arbeidet med overganger Det er skapt grunnlag for refleksjon og samarbeid virksomhetene imellom Pedagogenes faglige og metodiske kompetanse i å lede klasser, strukturere undervisningen og etablere gode relasjoner til og mellom elevene er gode. Rådgivere har god kunnskap om utdanningsmuligheter, yrkesvalg og utøver veiledning til barn og unge. Hovedmål 3: Barnehager og skoler er kvalifiserte til å arbeide med ulik språklig og kulturell bakgrunn Pedagogene har kunnskaper om tospråklige elever og flerkulturell undervisning Pedagogene har utviklet en atmosfære av toleranse, likeverd og respekt til å motvirke diskriminering Det er flerspråklige assistanse i barnehage og skole Skien: Hovedmål 1: Tiltaksstrategier er utarbeidet og implementert slik at barn/unge og familier får rett hjelp til rett tid på rett sted Det tverrfaglige samarbeidet for barn, unge og familier har felles rutiner, retningslinjer og prosedyrer Hver enhet har definert sine arbeids- og ansvarsområder, samt prioritert innsatsområder i henhold til identifiserte utfordringer i overgangene, og definert sitt oppdrag i en felles tiltakskjede Hovedmål 2: Samarbeidsformer som sikrer profesjonalitet, felles praksis og kontinuitet i hele oppvekstløpet er etablert Ansatte er kjent med enhetens handlingsrom og muligheter Har etablert hensiktsmessige møteplasser Har systemer for samhandling ved behov Ansatte har samhandlingskompetanse Hovedmål 3: Enhetene har etablert praksis for gjensidig samhandling med barn og unge og deres familier gjennom oppvekstløpet Systemer for brukermedvirkning og standarder som sikrer rettigheter og ansvar Systemer for oppfølging, evaluering av samarbeid og tiltak.

6 Tiltak i Bamble Tiltak hovedmål 1: Etablere et faglig møte mellom personalet i skole og barnehage. Gjennomføres innen 1. april Et møte for ledelsen for tilbakemelding om overgangen innen 1. november En representant fra barnehagen er med i «God skolestart» Helsesøster inkluderes i overgangsrutinene Tiltak hovedmål 2: Alle skolene har en skriftlig overgangsrutine som omhandler det administrative, faglige og sosiale Helsesøster, PPT og sosiallærer skal inkluderes i rutinene Rutinene skal også omfatte et møte hvor faglige og sosiale temaer drøftes basert på Strategidokumentet Ledelsen møtes halvårlig for å evaluere overgangsrutinene Tiltak hovedmål 3: Etablere et møte på høst og vår mellom avgivende og mottakende lærere i basisfagene Styrke samarbeidet i rutinene mellom skole, PPT, helsesøster og barnevern Rektorene i videregående skole inviteres i rektormøte en gang i halvåret for å drøfte temaer knyttet til overgangene Overganger skal være et obligatorisk tema i ledersamarbeidet Tiltak i Kragerø 1. Det utarbeides et felles samtykkeskjema som brukes i alle overganger 2. Det utarbeides et felles skjema som brukes ved alle samtaler med foresatte i forbindelse med overganger 3. Før overganger omgjøres barnehagens/skolens Oppvekstteam til "Overgangsteam" der deltakerne vurderer om det er forhold rundt enkeltbarn som vil kunne medføre spesiell tilrettelegging eller oppfølging. For videregående skole brukes skolens Koordinerende team 4. Alle skjema knytta til overganger lages etter felles mal 5. NAV, BUP, VOP oppfordres til å få samtykke fra foresatte til å kontakte skolen der det er forhold som vil påvirke barnets overgang 6. Foresatte bør få enhetlige råd og veiledning gjennom hele oppvekstløpet 7. Sjekkliste med tegn på hva som på sikt kan føre til "dropout" som gjennomgås ved alle overganger 8. For å se sammenhengene mellom dropout og elevers tidligere opplæringshistorie, kartlegges elever som dropper ut av videregående skole, og elever som ikke begynner på videregående skole, tilbake i tid. 9. Koordinatorrollen må klargjøres i forbindelse med alle overganger.

7 Forts. tiltak i Kragerø 10. Skolene må forberedes så tidlig som mulig på hvilke elever som vil kreve ekstra ressurser eller tiltak. Dette gjelder også barn uten sakkyndig vurdering eller lignende, og som vil kunne få utfordringer i overgangen og videre skolegang 11. Det utarbeides skriftlige rutiner for mottak og oppfølging av minoritetsspråklige barn/elever, også i overgangen fra Læringssenteret til videregående skole 12. Det foretas en kartlegging av norskkunnskapene hos minoritetsspråklige elever, som ikke har fulgt hele det norske skoleløpet, før overgangen til nytt skoleslag Tiltak i Drangedal og Siljan Tiltak til satsningsområde 1 1. Implementere forventningsskjema 2. Aktiv bruk av samtykkeskjema og alltid vurdere bekymringsmelding til barnevernet om foresatte ikke vil samtykke 3. Bekymringsmelding vurderes når foresatte uteblir fra foreldesamtaler/utviklingssamtaler Tiltak til satsningsområde 2 1. Nav inn i ungdomsskole i start en av 8.klasse og i 10. klasse med informasjon om samfunnets og næringslivets behov og forventninger. 2. Informasjonen gis til foresatte, ansatte på foreldre møter 3. Informasjon gis til elevene klassevis i skoletiden Tiltak til satsningsområde 3 1. Etabler arbeidspraksisplasser i kommunene som et tilbud etter 10. klasse (modnings år) 2. Starte arbeidet med å etabler faste LOS er med ansvar for å koordinere dette arbeidet. 3. Jobbe sammen med de øvrige Grenlandskommunene, Fylkesmannen og Fylkeskommunen for å etablere fleksible løp

8 Tiltak i Porsgrunn Tiltak 1: Alle skoler og barnehager har årlig gjennomgang av overgangsrutiner og setter av tid til koordinering. Det etableres en årlig møtearena for de impliserte i overganger Mellom barnehage og skole Mellom barneskole og ungdomsskole Mellom ungdomsskole og videregående skole Tiltak 2: Revidere overgangsrutinene ungdomsskole- videregående skole: Nav inviteres inn i alle 10. klassene og 1. klasse på videregående skole i løpet av høstsemesteret. Tema utdanningsvalg/yrkesvalg/prognoser på arbeidsmarkedet m.m. Videregående skole stiller til disp. ressurspersoner for å bistå ungdomsskolen i informasjonsarbeidet til elever og foresatte i valg, - som vil ha konsekvenser for fremtidige valg. Tiltak 3: Pedagoger i skolen får kompetanseheving vedrørende klasseledelse og relasjonsarbeid. Ansatte i barnehager får kompetanseheving i relasjonsarbeid Tiltak 4: Utarbeidelse av felles overgangsrutiner for velkomstklassene Tiltak 5: Utdanne rådgivere i ungdomsskole og videregående skole i veiledningspedagogikk for å kunne utøve god veiledning til barn og unge vedrørende yrkesvalg og utdanningsvalg Tiltak 6: Kontaktlærere i ungdomsskolen inviteres årlig til informasjon/opplæring om videregående skoler Tiltak 7: Skolering av en eller flere pedagoger i alle barnehager og skoler i flerkulturell pedagogikk for å sikre kunnskap om tospråklig elever og flerkulturell undervisning.

9 Tiltak i Skien 1. Utvikle en interaktiv side som skaper oversikt over det totale tjenestetilbudet i Oppvekst til hjelp for kommunens innbyggere og ansatte. 2. Alle ansatte har tilstrekkelig fag- og handlingskompetanse og et felles språk når bekymringer avdekkes. 3. Alle enheter innhenter tilbakemeldinger i form av brukerundersøkelser, brukerråd, dialogmøter og/eller i direkte møter med foreldrene. 4. Hver enhet er kjent med og bruker kommunens prosedyrer for overganger mellom de ulike fasene i Oppvekst. 5. Enhetene har sms-varsling for påminnelser om avtaler og varsling av fravær. 6. Foreta en gjennomgang av oppdrag/mandat til karriereveileder i skolen og sikre at de har oppdatert informasjon om konsekvenser av valg/ resultater / fravær m.m. 7. Inngå forpliktende avtaler ang overganger og foreldresamarbeid med aktører i private og offentlige virksomheter 8. Utprøving av en modell for samarbeid mellom barnehager og skole for kvalifisering for en bedre skolestart. 9. Bedre tverrfaglig innsats BTI prøves ut i piloter 10. Oppfølgingstjenesten?

10 Oppsummering og spørsmål til refleksjon Helhetsinntrykk: Arbeidsgruppene, med prosesslederne i spissen, har gjort en veldig god jobb for å få på plass rapportens punkter om nå-situasjonen, utfordringer, mål og tiltak. Nå-situasjonen (gruppene ble bedt om å beskrive nåværende rutiner og retningslinjer for overgangsarbeidet + beskrive samarbeidet mellom de ulike instansene): Oppramsende oversikt som gir et bilde av hvilke systemer som finnes Derimot mindre om hvordan nåværende samarbeid og rutiner fungerer Ut fra rapportene er det vanskelig å lese om det har foregått en analyse og vurdering av det kommunene allerede har satt i verk, men siden flere ønsker å jobbe med å forbedre kvaliteten og samarbeidet/det relasjonelle i det kommunen allerede har, kan det tyde på at man ser at det er sider ved tidligere iverksatte tiltak som ikke fungerer godt nok. Dersom man hadde hatt mer tid i den innledende fasen, ville en grundigere analyse av nå-situasjonen kunne vært gjort ved å gjennomføre undersøkelser på flere nivåer, dvs. å kartlegge hvordan nåværende rutiner gjennomføres. Grunnlaget for å vurdere og videreutvikle hadde slik sett vært bedre, og dermed ville også forutsetningene for å få en god forankring rundt satsingene vært større. Satsingsområder og nye mål: Det gis få begrunnelser for de valgene som tas (unntaket er Drangedal/Siljan og Porsgrunn). Er det slik at begrunnelsene er snakket om muntlig under arbeidet i gruppene, dvs. at man ikke vurderte å skrive dem ned? Eller tenker man at begrunnelser ikke har en avgjørende betydning for det videre utviklingsarbeidet? Kan det være at deltakerne opplever begrunnelsene som så åpenbare ut fra mandatet? Mål og tiltak: Alle målsettinger og tiltak synes å ha en åpenbar sammenheng med mandatet. Men det er vanskelig å vurdere om kommunene har klart å lage få og realistiske (gjennomførbare) mål og tiltak? Hvordan skal målene evalueres? Vil man se klare/åpenbare resultater ved gjennomføring? De ansvarlige er ofte de travleste (ledere) i systemene. Hvem etterspør og passer på at de ansvarlige tar ansvar? Vil satsingene kreve rapporteringer og legges inn i kommunens øvrige rapporteringssystem? Gir rapportene et bilde av en helhetlig og god fundamentert satsing? Ser man at deler og helhet henger sammen? Har arbeidet en klar forankring i kommunenes allerede etablerte satsinger på området? Ser man en rød tråd fra start til mål?

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER RAPPORT DEL 2 OVERGANGER PORSGRUNN KOMMUNE OVERGANGER Alle overganger i barn og unges oppvekst kan medføre en risiko. Det er sentralt at det er godt samarbeid mellom de kommunale tjenester og de ulike

Detaljer

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER RAPPORT DEL 2 OVERGANGER Siljan/Drangedal OVERGANGER Alle overganger i barn og unges oppvekst kan medføre en risiko. Det er sentralt at det er godt samarbeid mellom de kommunale tjenester og de ulike forvaltningsnivåene

Detaljer

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER RAPPORT DEL 2 OVERGANGER KRAGERØ KOMMUNE OVERGANGER Alle overganger i barn og unges oppvekst kan medføre en risiko. Det er sentralt at det er godt samarbeid mellom de kommunale tjenester og de ulike forvaltningsnivåene

Detaljer

FORELDRESAMAREID OPPSUMMERING RAPPORT DEL 1

FORELDRESAMAREID OPPSUMMERING RAPPORT DEL 1 FORELDRESAMAREID OPPSUMMERING RAPPORT DEL 1 Nå-situasjonen (ståstedsanalyse) Vurdering og analyse av situasjonen før endringsarbeid settes i gang, øker sannsynligheten for at tiltakene fører til målet.

Detaljer

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER RAPPORT DEL 2 OVERGANGER SKIEN KOMMUNE 1 OVERGANGER Alle overganger i barn og unges oppvekst kan medføre en risiko. Det er sentralt at det er godt samarbeid mellom de kommunale tjenester og de ulike forvaltningsnivåene

Detaljer

Resultatmål - Overganger

Resultatmål - Overganger Resultatmål - Overganger Resultatmål - Overganger Kommunene i Grenland/fylkeskommunen skal ha gode overganger i oppvekstløpet - fra helsestasjonen, barnehage, grunnskole til videregående opplæring, for

Detaljer

PLAN FOR OVERGANGER for barn og unge

PLAN FOR OVERGANGER for barn og unge PLAN FOR OVERGANGER for barn og unge (oppdatert 21.05.13) KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 A: Postmottak, 2226 Kongsvinger E: postmottak@kongsvinger.kommune.no

Detaljer

Bedre tverrfaglig samarbeid i kommunene

Bedre tverrfaglig samarbeid i kommunene Bedre tverrfaglig samarbeid i kommunene Erfaringer fra arbeidet i Siljan kommune Tidlig innsats Tverrfaglig samarbeid Bildet lånt fra Skien kommune «For å oppdage og hjelpe barn og unge som trenger det,

Detaljer

;-) PLAN FOR OVERGANGER. for barn og unge. KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no. (pr. 26.03.14) T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01

;-) PLAN FOR OVERGANGER. for barn og unge. KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no. (pr. 26.03.14) T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 PLAN FOR OVERGANGER ;-) for barn og unge (pr. 26.03.14) KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 A: Postmottak, 2226 Kongsvinger E: postmottak@kongsvinger.kommune.no

Detaljer

RAPPORT DEL 2 FORELDRESAMARBEID

RAPPORT DEL 2 FORELDRESAMARBEID 1 RAPPORT DEL 2 FORELDRESAMARBEID SKIEN KOMMUNE 2 FORELDRESAMARBEID Foreldre er barnas viktigste ressurs og støttespillere. Godt foreldresamarbeid er avgjørende for at flest mulig barn og unge får utnyttet

Detaljer

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Til sammen har 13 skoler i Telemark deltatt i prosjektet «Ungdom med kort botid i Norge» i regi av Nasjonalt Senter for Flerspråklig

Detaljer

Utkast til mandat for arbeidsgruppene i Talenter for framtida foreldresamarbeid og overganger

Utkast til mandat for arbeidsgruppene i Talenter for framtida foreldresamarbeid og overganger Utkast til mandat for arbeidsgruppene i Talenter for framtida foreldresamarbeid og overganger 1 Bakgrunn Talenter for framtida, langsiktig satsing, er et regionalt paraplyprosjekt i Grenland. Formålet

Detaljer

TALENTER FOR FRAMTIDA

TALENTER FOR FRAMTIDA TALENTER FOR FRAMTIDA - samarbeid om barn og unge i Grenlandsregionen Arne Malme ass. fylkesmann i Telemark Felles innsats i Telemark Talenter for framtida Satsingsområde i Telemark i 4 år (+2) Bakgrunnen

Detaljer

Plan for overgang fra:

Plan for overgang fra: Plan for overgang fra: Barnehage barnetrinn Barnetrinn ungdomstrinn Ungdomstrinn videregående opplæring 1 Formål: Alle barn i Sør-Odal skal få en god og oppleve overgangen mellom barnehage og skole som

Detaljer

RAPPORT DEL 2 FORELDRESAMARBEID

RAPPORT DEL 2 FORELDRESAMARBEID RAPPORT DEL 2 FORELDRESAMARBEID DRANGEDAL OG SILJAN KOMMUNER 1 FORELDRESAMARBEID Foreldre er barnas viktigste ressurs og støttespillere. Godt foreldresamarbeid er avgjørende for at flest mulig barn og

Detaljer

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune 2014-2016 2 Innholdsfortegnelse Side Kap. 1 Førsteklasses forberedt 4 Kap. 2 Føringer for overgang barnehage skole 4 Kap.

Detaljer

RAPPORT DEL 2 FORELDRESAMARBEID

RAPPORT DEL 2 FORELDRESAMARBEID RAPPORT DEL 2 FORELDRESAMARBEID PORSGRUNN KOMMUNE FORELDRESAMARBEID Foreldre er barnas viktigste ressurs og støttespillere. Godt foreldresamarbeid er avgjørende for at flest mulig barn og unge får utnyttet

Detaljer

Overgang mellom grunnskole og videregående. Rutiner for grunnskolene i Vadsø

Overgang mellom grunnskole og videregående. Rutiner for grunnskolene i Vadsø Overgang mellom grunnskole og videregående Rutiner for grunnskolene i Vadsø Overgang mellom Plan for overgang grunnskole- Mål: Sikre god overgang fra grunnskole til Unngå omvalg /frafall Opprettholde og

Detaljer

Vi er ikke alene om spørsmålet - Hvordan kan vi få bedre tverrfaglig samarbeid? Erfaringer fra Haugesund Skien Nøtterøy

Vi er ikke alene om spørsmålet - Hvordan kan vi få bedre tverrfaglig samarbeid? Erfaringer fra Haugesund Skien Nøtterøy Vi er ikke alene om spørsmålet - Hvordan kan vi få bedre tverrfaglig samarbeid? Erfaringer fra Haugesund Skien Nøtterøy Hva er det vi lurer på? Hvorfor valgte dere BTI og ikke en annen samhandlingsmodell?

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng barnehage - skole

Plan for samarbeid og sammenheng barnehage - skole Plan for samarbeid og sammenheng barnehage - skole Mål: Barn og foreldre opplever en god overgang mellom barnehage og skole. Barnet gleder seg til. Ivareta barns og foreldres behov i forhold til Skape

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012-2016 DEL B INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan for Lillehammerskolen er et plan- og styringsverktøy for skolene i Lillehammer. Her tydeliggjøres visjonene og strategiene

Detaljer

PLAN FOR OVERGANGENE BARNEHAGE GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

PLAN FOR OVERGANGENE BARNEHAGE GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING PLAN FOR OVERGANGENE BARNEHAGE GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 Innholdsfortegnelse Forord:... 3 Mål:... 3 Livslang læring... 4 Tverrfaglig samarbeid... 4 Tilpassa opplæring... 4 Barn med særlige behov...

Detaljer

- et mer inkluderende utviklingsmiljø i Stjørdal

- et mer inkluderende utviklingsmiljø i Stjørdal - et mer inkluderende utviklingsmiljø i Stjørdal BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i

Detaljer

Talenter for framtida

Talenter for framtida Talenter for framtida Hovedmål Kommunene i Grenland skal gjennom felles satsing på forebyggende arbeid, tidlig intervensjon og økt samarbeid, bidra til at flere blir kvalifisert for arbeidslivet. For å

Detaljer

FRA ORD TIL HANDLING. Læringsløftet ved Innlandet skole

FRA ORD TIL HANDLING. Læringsløftet ved Innlandet skole FRA ORD TIL HANDLING Læringsløftet ved Innlandet skole OVERORDNET MÅL Å gi barn gode forutsetninger for læring tidlig i opplæringen Å sikre tidlig kunnskap om barns ståsted og læringsutbytte Å gi tilpasset

Detaljer

Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127

Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127 (Her skal det settast inn eit bilete ihht. grafisk profilmal) Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127 INNHOLD: 1 Overordnet mål... 3 2 Faglig utvikling...

Detaljer

Tverrfaglig koordinering er vanskelig

Tverrfaglig koordinering er vanskelig Tverrfaglig koordinering er vanskelig 1 November 20, 2017 PROSJEKT FRA BEDRE TVERRFAGLIG KOORDINERING TIL BTI 2015 2016 2017 2018 - 11/20/2017 Hovedmål: Kort vei mellom uro og gode tiltak! Oversikt og

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet Håndbok for skoler og kommuner 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgangsprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5

Detaljer

RAPPORT DEL 2 FORELDRESAMARBEID

RAPPORT DEL 2 FORELDRESAMARBEID RAPPORT DEL 2 FORELDRESAMARBEID BAMBLE KOMMUNE FORELDRESAMARBEID Foreldre er barnas viktigste ressurs og støttespillere. Godt foreldresamarbeid er avgjørende for at flest mulig barn og unge får utnyttet

Detaljer

Plan for sammenheng og overgang barnehage skole

Plan for sammenheng og overgang barnehage skole Plan for sammenheng og overgang barnehage skole 2010 Kilde: Google bilder Avdeling skole og barnehage Sist oppdatert oktober 2010 Innholdsfortegnelse: 1.0 Innledning side 2 1.2 Lover og forskrifter side

Detaljer

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE Rutiner for overgang fra barnehage til skole i Sunndal kommune 1. Mål og begrunnelse 1.1 Målsetting Rutinene skal sikre at overgangen fra

Detaljer

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling»

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» 1) Veilederen 2) www.tidligintervensjon.no 3) Opplæringsprogrammet, Tidlig Inn 4) MI 5) Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) 6) Foreldrestøtte 7) Annet?

Detaljer

God oppvekst Regional plan for et helhetlig opplæringsløp

God oppvekst Regional plan for et helhetlig opplæringsløp God oppvekst 2008 2018 Regional plan for et helhetlig opplæringsløp Nasjonale og regionale utfordringer Fullført videregående opplæring er den aller viktigste enkeltfaktoren for et godt voksenliv, aktiv

Detaljer

Utdanningsdirektoratet. Hva kan NAV-veileder hjelpe med? - et samarbeidsprosjekt mellom NAV og videregående opplæring

Utdanningsdirektoratet. Hva kan NAV-veileder hjelpe med? - et samarbeidsprosjekt mellom NAV og videregående opplæring Utdanningsdirektoratet Hva kan NAV-veileder hjelpe med? - et samarbeidsprosjekt mellom NAV og videregående opplæring Prosjekt i regi av Arbeids- og Velferdsdirektoratet. Samarbeid mellom Arbeids- og Velferdsdirektoratet

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15.

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. SLT HANDLINGSPLAN Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. 1. BAKGRUNN Visjon: Det er godt å vokse opp i Gjesdal. Barn og unge er satsingsområde i kommuneplanperioden 2011 2021. Den helhetlige oppvekstplanen

Detaljer

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE Ved å ha en plan for overgang barnehage- skole/sfo, ønsker Ås kommune

Detaljer

Utdanningsvalg. Fagdag for lærere og rådgivere 1. febr 2011

Utdanningsvalg. Fagdag for lærere og rådgivere 1. febr 2011 Utdanningsvalg. Fagdag for lærere og rådgivere 1. febr 2011 Plan for foredrag ved Hege Jansen, Karrieresenteret i NT: Karrieresenterets rolle i forhold til skolens rådgivning og faget UV UV- eget fag med

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR SPRÅKKOMMUNEPROSJEKTET

STRATEGIPLAN FOR SPRÅKKOMMUNEPROSJEKTET STRATEGIPLAN FOR SPRÅKKOMMUNEPROSJEKTET DESEMBER 2017 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. FORMÅL 3 3. SITUASJONSBESKRIVELSE/NÅ-SITUASJONEN 3 4. HOVEDMÅL 4 5. MÅLGRUPPER 4 6. ORGANISERING OG ROLLEBESKRIVELSE 5 7.

Detaljer

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune 2016-2021 2 Innholdsfortegnelse Side Kap. 1 Førsteklasses forberedt 4 Kap. 2 Føringer for overgang barnehage skole 4 Kap.

Detaljer

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE Ved å ha en plan for overgang barnehage- skole/sfo, ønsker Ås kommune

Detaljer

Opplæringsplan for Åmli kommune

Opplæringsplan for Åmli kommune Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-18 OVERORDNET MÅL: Alle barn og unge i Åmli kommune skal få utfordringer, oppleve mestring og få anerkjennelse i hverdagen. Vi skal fremme en kultur for læring der

Detaljer

RAPPORT DEL 2 FORELDRESAMARBEID

RAPPORT DEL 2 FORELDRESAMARBEID RAPPORT DEL 2 FORELDRESAMARBEID BAMBLE KOMMUNE FORELDRESAMARBEID Foreldre er barnas viktigste ressurs og støttespillere. Godt foreldresamarbeid er avgjørende for at flest mulig barn og unge får utnyttet

Detaljer

OBS! Overgang barnehage-skole

OBS! Overgang barnehage-skole OBS! Overgang barnehage-skole FORORD Kommunen har et overordnet ansvar for at barn får en god overgang fra barnehage til skole. Barnehage er første del av utdanningsløpet, og kompetansen barnet har tilegnet

Detaljer

Vågsøy kommune Fra eldst til yngst i Vågsøy kommune

Vågsøy kommune Fra eldst til yngst i Vågsøy kommune Vågsøy kommune Fra eldst til yngst i Vågsøy kommune En plan for overgangene mellom barnehage og skole, og mellom barneskole og ungdomsskole 2009 Revidert utgave 2015 Innholdsfortegnelse... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Foresattes navn. Pedleder

Foresattes navn. Pedleder SØNDRE BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE Barnets navn.. Født Foresattes navn Tlf. privat. Tlf. jobb. Er tildelt plass på: Avdeling Fra dato Plassstørrelse Pedleder Oversikt over avtaler som inngås

Detaljer

Årsmelding 2017 Sande ungdomsskole

Årsmelding 2017 Sande ungdomsskole Årsmelding 2017 Sande ungdomsskole Sande ungdomsskoles årsmelding tar utgangspunkt i Sande kommunes handlingsprogram 2015-2018. Plan for god oppvekst 2010-2018 og Handlingsplan for grunnskolen i Sande.

Detaljer

Rutiner ved elevfravær ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! Handlingsplan ved fravær

Rutiner ved elevfravær ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! Handlingsplan ved fravær Rutiner ved elevfravær For å sikre oppfyllelse av 2-1 i Opplæringsloven, Rett og plikt til skolegang har Frosta skole disse rutinene ved elevfravær: ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! FORMÅL

Detaljer

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) FOKUSOMRÅDER 2014/2015 PPT leder TIDLIG INNSATS Bidra til at barn og unge med særskilte behov får rask, treffsikker og helhetlig hjelp Fleksibilitet i bruk av kompetanse

Detaljer

Byrådssak 462/10. Dato: 6. september Byrådet. Høringsuttalelse NOU 2010:7 Mangfold og mestring SARK Hva saken gjelder:

Byrådssak 462/10. Dato: 6. september Byrådet. Høringsuttalelse NOU 2010:7 Mangfold og mestring SARK Hva saken gjelder: Dato: 6. september 2010 Byrådssak 462/10 Byrådet Høringsuttalelse NOU 2010:7 Mangfold og mestring LIGA SARK-03-201001730-37 Hva saken gjelder: Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige

Detaljer

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Villabyen og Holten barnehager Sande skole 2015-2016

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Villabyen og Holten barnehager Sande skole 2015-2016 RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Villabyen og Holten barnehager Sande skole 2015-2016 Rutiner for overgang fra barnehage til skole 1. Mål og begrunnelse 1.1 Målsetting Rutinene skal sikre at

Detaljer

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 1 Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 Innhold RUTINER VEDR. SPESIALUNDERVISNING OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER... 3 Saksgang vedr. spesialundervisningen

Detaljer

PROSEDYRE FOR Tjenesteområde:

PROSEDYRE FOR Tjenesteområde: PROSEDYRE FOR Tjenesteområde: Kategori: 4. Oppvekst- og undervisningstjenester 4.3 Grunnskole TIDLIG SAMHANDLING OM ELEVER MED BEKYMRINGSFULLT FRAVÆR Ansvarlig: Rådmannen Godkjent den: 15.05.2015 For rådmannen:

Detaljer

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten (Sist revidert 24.09.10) Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten 1. Kontakt skole/ barnehage og PPT. Ordningen med fast PPT-kontakt

Detaljer

Implementering av fagområdet i kommunen

Implementering av fagområdet i kommunen Implementering av fagområdet i kommunen hvordan få det til og lykkes Porsgrunn kommune Porsgrunn kommune Kommunalområde for barn og unge Porsgrunn Voksenopplæringssenter Barnehager Grunnskoler Grunnskole

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing.

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. FORORD Glomfjord skole har utarbeidet en tiltaksplan mot mobbing, denne planen ivaretar bestemmelsene som er gitt i Opplæringslovens

Detaljer

Overgang grunnskole videregående skole Årshjul

Overgang grunnskole videregående skole Årshjul Overgang grunnskole videregående skole Årshjul Elevene skal oppleve et 13. årig skoleløp som en sammenhengende grunnopplæring. Alle aktører i dette skoleløpet har et mandat og et ansvar for å arbeide med

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen Fylkesordfører. Vi har over tid jobbet systematisk for å øke gjennomføringen og få ned frafallet. Et

Detaljer

Departementet ønsker med denne meldingen å stimulere til at PP-tjenesten i større grad skal kunne arbeide systemrettet (s.91)

Departementet ønsker med denne meldingen å stimulere til at PP-tjenesten i større grad skal kunne arbeide systemrettet (s.91) TILPASSET OPPLÆRING FORVENTNINGER TIL PP-TJENESTEN I LYS AV MELD. ST. 18 (2010-2011) LÆRING OG FELLESSKAP Departementet ønsker med denne meldingen å stimulere til at PP-tjenesten i større grad skal kunne

Detaljer

Plan for overgang grunnskole - videregående skole

Plan for overgang grunnskole - videregående skole Plan for overgang grunnskole - Mål: Sikre god overgang fra grunnskole til Unngå omvalg /frafall Opprettholde og videreutvikle godt samarbeid mellom grunnskole og Del 1: Rutiner i ungdomskolen før skolestart

Detaljer

Skedsmo voksenopplæringssenter. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 07.02.2014

Skedsmo voksenopplæringssenter. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 07.02.2014 utkast pr 29.11.11 Skedsmo voksenopplæringssenter Virksomhetsplan 2014 07.02.2014 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D.

Detaljer

Vågsøy kommune Fra eldst til yngst i Vågsøy kommune

Vågsøy kommune Fra eldst til yngst i Vågsøy kommune Vågsøy kommune Fra eldst til yngst i Vågsøy kommune En plan for overgangene mellom barnehage og skole, og mellom barneskole og ungdomsskole 2009 Innholdsfortegnelse...1 INNHOLDSFORTEGNELSE...2 1. BAKGRUNN

Detaljer

FORELDREAKTIV SKOLE I STEINKJER KOMMUNE

FORELDREAKTIV SKOLE I STEINKJER KOMMUNE FORELDREAKTIV SKOLE I STEINKJER KOMMUNE ORGANISERING OG INNHOLD Revidert 2014 1 Innhold 1.0 BAKGRUNN... 3 1.1 Rammeplan for samarbeid heim - skole... 3 1.2 Hva er foreldreaktiv skole?... 3 2.0 FORMÅL...

Detaljer

MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE. Mal for skoleeier

MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE. Mal for skoleeier MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE Rapporten fra kommunene skal omfatte følgende: Vurdering av fremdrift og måloppnåelse i utviklingsarbeidet hittil. Kort beskrivelse av

Detaljer

Søknad til Skoleeierprisen for 2016

Søknad til Skoleeierprisen for 2016 Søknad til Skoleeierprisen for 2016 Haugesund kommune søker herved på Skoleeierprisen 2016. Haugesund kommune har de senere år gjennom flere ulike prosesser skapt et aktivt skoleeierskap som synliggjør

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

ERFARINGSKONFERANSE

ERFARINGSKONFERANSE ERFARINGSKONFERANSE 12.11.2014 TIL BARNS BESTE- TRIVSEL FOR UTVIKLING OG LÆRING BARNEHAGENE I NORD-AURDAL ANNA - MERETE BRUSLETTEN- KOMMUNALSJEF BENTE PAULSEN- VIRKSOMHETSLEDER BARNEHAGENE I NAK FORANKRING

Detaljer

Samarbeid med foreldre - et verdifullt bidrag til økt læring

Samarbeid med foreldre - et verdifullt bidrag til økt læring Samarbeid med foreldre - et verdifullt bidrag til økt læring Skolens visjon: Nes videregående skole er en foretrukket skole fordi: - Skolen har attraktive tilbud - Opplæringen er framtidsrettet og holder

Detaljer

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Kjeldås skole; et godt sted å væreet godt sted å lære. Skolene i Sande har følgende satsingsområder: 1. God oppvekst, 2. Vurdering for læring(vfl) og 3. Klasseledelse.

Detaljer

Rutine for overgang fra barnehage til skole Gjerdrum kommune

Rutine for overgang fra barnehage til skole Gjerdrum kommune Formål med rutinen: Rutine for overgang fra barnehage til skole Gjerdrum kommune Ved overgangen fra barnehage til skole skal alle barn og foresatte sikres en trygg og inkluderende prosess gjennom gode

Detaljer

Minoritetsspråklige elever

Minoritetsspråklige elever Skoleeiernettverk Larvik 12. mai 2014 Minoritetsspråklige elever Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Oppvekstkontoret Hvem er vi? Oppvekstkontoret er et drifts- og forvaltningskontor innenfor avdeling Oppvekst

Detaljer

FRA BARNEHAGE TIL SKOLE

FRA BARNEHAGE TIL SKOLE PLAN FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Nes kommune Plan for overgang barnehage skole i Nes kommune Side 1 Innhold FRA BARNEHAGE TIL SKOLE... 1 GOD SAMMENHENG OG OVERGANG FOR BARN I BARNEHAGENE PÅ NES...

Detaljer

Den gode overgangen. Plan for overgangen grunnskole videregående skole i Rissa 2015-2018

Den gode overgangen. Plan for overgangen grunnskole videregående skole i Rissa 2015-2018 Den gode overgangen 2015-2018 Plan for overgangen grunnskole videregående skole i Rissa skape helhetlige opplæringsløp styrke tilpasset opplæring og økt læringsutbytte for alle hindre frafall i videregående

Detaljer

Den gode overgangen. Plan for overgangen grunnskole videregående skole i Rissa

Den gode overgangen. Plan for overgangen grunnskole videregående skole i Rissa Den gode overgangen 2015-2018 Plan for overgangen grunnskole videregående skole i Rissa skape helhetlige opplæringsløp styrke tilpasset opplæring og økt læringsutbytte for alle hindre frafall i videregående

Detaljer

PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGENE - SKOLE

PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGENE - SKOLE PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGENE - SKOLE 1. Hovedmål: Å skape samarbeid mellom barnehagen og skolen for å gi barna en god overgang til skolen. - Skape trygghet for barn og foresatte. - Gjøre barna klare til

Detaljer

Veileder s team - sirkel PPT Indre Salten September 2016 Revidert høst 2017

Veileder s team - sirkel PPT Indre Salten September 2016 Revidert høst 2017 Veileder s team - sirkel PPT Indre Salten September 2016 Revidert høst 2017 NYE PPT Indre Salten Beiarn, Fauske, Saltdal, Steigen, Sørfold Vertskommune Fauske. Besøksadresse: Storgata 52. Tlf. 75 60 45

Detaljer

Forsøk med «NAV Veileder i videregående skole»

Forsøk med «NAV Veileder i videregående skole» Forsøk med «NAV Veileder i videregående skole» 2015-2018 31.10.2017 Tirill Tønder & Rita Rydheim Samarbeidsprosjekt mellom AVDIR og UDIR Høsten 2015 ble det etablert en pilot i hvert fylke. I dag er det

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN

SLT HANDLINGSPLAN SLT HANDLINGSPLAN 2017-2018 1. INNLEDNING SLT er en Samordningsmodell for Lokale, forebyggende Tiltak mot rus og kriminalitet. Kriminalitetsforebygging handler om å satse systematisk for å unngå kriminalitet

Detaljer

Den gode gjennomføringen

Den gode gjennomføringen Den gode gjennomføringen Prosjektgruppa består av: Tove Karin Lein 30% stilling 010814-300615 Tor Johansen Marit Jansen Bjarnhild Holden Bente Butli Solveig Brørs Bente Berget Leder elevtjenesten Rissa

Detaljer

Plan for overgang barnehage - skole

Plan for overgang barnehage - skole Plan for overgang barnehage - skole Samarbeidsrutiner barnehage og skole i Smøla kommune Innhold: 1. Årshjul for overgang barnehage skole Årshjulet er forankret i Barnehageloven, Kunnskapsløftet og I samsvar

Detaljer

Strategi og plan for utviklingsarbeidet

Strategi og plan for utviklingsarbeidet Ved Birgit Halden kommune Ca. 30 000 innbyggere. Halden kommune 41 barnehager, hvorav 7 er kommunale og 34 er private. Kommunen har 9 barneskoler og 3 ungdomsskoler. Til sammen ca. 4895 barn og elever

Detaljer

Hva er BTI-modellen?

Hva er BTI-modellen? Hva er BTI-modellen? - og hvorfor er den interessant for Risør kommune? Orientering i Helse- og omsorgskomiteen og Komiteen for barnehage, skole og voksenopplæring v/malin Paust 14. September 2016 Hva

Detaljer

TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE

TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE PROSEDYRER SPESIALPEDAGOGISK HJELP/SPESIALUNDERVISNING HOLTÅLEN OG RØROS 2008 2 INNHOLD 1 Tilpassa opplæring i barnehage og skole s 3 1.1 Barnehagen s 3 1.2 Skolen

Detaljer

Fylkesnettverk karriereveiledning

Fylkesnettverk karriereveiledning Fylkesnettverk karriereveiledning UTDANNINGSVALG 25.04 2012 BAKGRUNN Intensjonsavtalen mellom primærkommunene og fylkeskommunen om det 13-årige opplæringsløpet Fylkestingssak 09/25 Karriereveiledning i

Detaljer

Planprogram. Oppvekstplan

Planprogram. Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

Ved behov for revurdering av innhold i avtalen kan avtalepartene be om at det forhandles om dette.

Ved behov for revurdering av innhold i avtalen kan avtalepartene be om at det forhandles om dette. Samarbeidsavtale om videregående opplæring etter opplæringslova for unge bosatt i institusjoner i fylkeskommunen som kommer inn under barnevernlova 5-1 og 5-8, jf opplæringslova 13-2. Avtale mellom Barneverninstitusjon,

Detaljer

Alvorlig skolefravær i Nittedal kommune. Nittedal PPT v/marie Gran Aspunvik og Andrea Kanavin Grythe

Alvorlig skolefravær i Nittedal kommune. Nittedal PPT v/marie Gran Aspunvik og Andrea Kanavin Grythe Alvorlig skolefravær i Nittedal kommune Nittedal PPT v/marie Gran Aspunvik og Andrea Kanavin Grythe Agenda O Utviklingen av en felles kommunal praksis O Prosessen O Resultater O Alvorlig skolefravær veileder

Detaljer

PPT. Visjon. Presentasjon. Hvem er vi?

PPT. Visjon. Presentasjon. Hvem er vi? PPT Visjon PPT skal medvirke til at alle får mulighet til å utvikle sitt læringspotensiale gjennom et tilrettelagt barnehage- og skoletilbud. PPT jobber for mangfold og for å sikre likeverdige tjenester

Detaljer

Vågsøy kommune Fra eldst til yngst i Vågsøy kommune

Vågsøy kommune Fra eldst til yngst i Vågsøy kommune Vågsøy kommune Fra eldst til yngst i Vågsøy kommune En plan for overgangene mellom barnehage og skole, og mellom barneskole og ungdomsskole 2009 Innholdsfortegnelse... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN

Detaljer

Vi ser Vi samhandler. Veilederen for ansatte der det er bekymring for gravide og familier med barn 0-6 år. Vi ser Vi samhandler 31.01.

Vi ser Vi samhandler. Veilederen for ansatte der det er bekymring for gravide og familier med barn 0-6 år. Vi ser Vi samhandler 31.01. Veilederen for ansatte der det er bekymring for gravide og familier med barn 0-6 år Revidert 31.01.15 Formål med Modellkommuneprosjektet og veilederen Økt kompetanse på målgrupper som vekker bekymring

Detaljer

Elisabeth Jonassen Ingeborg Laugsand 11.03.10

Elisabeth Jonassen Ingeborg Laugsand 11.03.10 STEINKJER KOMMUNE H/S : Avd. Helse og rehabilitering, Avd, for skole og barnehage Fravær i grunnskolen Prosedyre nr: Godkjent av: Elisabeth Jonassen Ingeborg Laugsand Godkjent Dato: 11.03.10 Sist Revidert:

Detaljer

Utdanningsvalg Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet

Utdanningsvalg Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet Utdanningsvalg 2014 Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet Utdanningsvalg Fagplaner kom i 2008 Ny giv i 2010 - Intensivopplæringen startet 2011 Valgfag oppstart

Detaljer

Retningslinjer for uønskede hendelser mellom elever ved AUSK

Retningslinjer for uønskede hendelser mellom elever ved AUSK Retningslinjer for uønskede hendelser mellom elever ved AUSK Målet med retningslinjene for uønskede hendelser er å ivareta elevenes rettigheter knyttet til opplæringslova paragraf 9 a-3 som skal ivareta

Detaljer

STRATEGI FOR SPRÅK, LESING OG SKRIVING

STRATEGI FOR SPRÅK, LESING OG SKRIVING STRATEGI FOR SPRÅK, LESING OG SKRIVING Malvik kommune, 12.12.2016 Å gi tilgang til språket Det er lett å ta noe for gitt Du tenker kanskje ikke alltid over det, men språk betyr mye Språk kan være begynnelsen

Detaljer

ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN. Informasjon til elever og foreldre / foresatte

ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN. Informasjon til elever og foreldre / foresatte ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN Informasjon til elever og foreldre / foresatte Koordinerende enhet for barn og unge Februar 2015 SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN ROAN KOMMUNE Side 2 Skolehelsetjenesten

Detaljer

Stafettloggen. Handlingsveileder

Stafettloggen. Handlingsveileder Stafettloggen Handlingsveileder Generelt: Loggen kan følge barnet fra opprettelse og ut grunnskole. Loggen kan avsluttes når foresatte og/eller stafettholder anser dette som riktig for barnet/eleven. Det

Detaljer

Rutiner i forbindelse med overganger. barnehage- skole barneskole-ungdomsskole Velkomstklasse - hjemmeskole

Rutiner i forbindelse med overganger. barnehage- skole barneskole-ungdomsskole Velkomstklasse - hjemmeskole Rutiner i forbindelse med overganger barnehage- skole barneskole-ungdomsskole Velkomstklasse - hjemmeskole Overgang barnehage - skole Skien kommune har utarbeidet rutiner for overganger Høst-kalenderåret

Detaljer

Vi lærer ikke for skolen, men for livet. Lucius Annæus Seneca.

Vi lærer ikke for skolen, men for livet. Lucius Annæus Seneca. Vi lærer ikke for skolen, men for livet. Lucius Annæus Seneca. Gausdal kommune Avtale for samarbeid - overgang barnehage-skole Forord Hovedmålet med planen er å sikre at overgangen fra barnehage til skole

Detaljer

Rutine for overgang barnehage-skole i Fet kommune

Rutine for overgang barnehage-skole i Fet kommune Rutine for overgang barnehage-skole i Fet kommune 2017-2021 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Mål for arbeidet med overgang barnehage-skole... 2 2 Kunnskapen rutinen bygger

Detaljer

Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder

Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder Til alle barnehager i Bergen Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder 1. Innledning. Vi viser til rundskriv F-02/2010 kapittel 4 fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

BTI Bedre tverrfaglig innsats - Skien kommune

BTI Bedre tverrfaglig innsats - Skien kommune BTI Bedre tverrfaglig innsats - Skien kommune Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei

Detaljer