FORSIKRINGER. Innhold. Forsikringer. side 124 side 124 side 125 side 125 side 126 side 126 side 127 side 127 side 128 side 128

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSIKRINGER. Innhold. Forsikringer. side 124 side 124 side 125 side 125 side 126 side 126 side 127 side 127 side 128 side 128"

Transkript

1 FORSIKRINGER Innhold Barneforsikring Ulykkesforsikring Livsforsikring Hus og hjem Hvilke skader dekker forsikringen? Kollektive hjemforsikringer Villaforsikring Reiseforsikring Utstyr som oppbevares utendørs Hva kan gi lavere premier SJEKKLISTE Leverandører side 124 side 124 side 125 side 125 side 126 side 126 side 127 side 127 side 128 side 128 side 129 side

2 FORSIKRINGER Ulykkesforsikring Nyttige vurderinger Hus og hjem Kapitlet beskriver de viktigste forsikringene som en vanlig husstand bør ha. Ved hjelp av gode råd og tips samt sjekklisten kan behovet for forsikringer gjennomgås. Barneforsikring Barn og ungdom er relativt dårlig dekket av folketrygden. Det kan bli kostbart å gi et barn som blir rammet av alvorlig sykdom eller ulykke muligheter til utvikling og utdannelse. Det er to hovedtyper barneforsikring: ulykkesforsikring som gir erstatning ved livsvarig medisinsk invaliditet som skyldes ulykkes, og en mer omfattende forsikring som dekker både ulykke og sykdom. Ulykkesforsikring gir erstatning hvis den forsikrede blir livsvarig medisinsk ufør eller dør etter en ulykke. Den utbetales altså ikke ved uførhet/død på grunn av sykdom, og er derfor langt billigere enn en livsforsikring. Den kan tegnes på enkeltpersoner, familier eller barn. En vanlig individuell ulykkesforsikring gjelder både i arbeid og fritid og over hele verden. Det er unntak for visse risikofylte fritidsaktiviteter. Familieulykkesforsikring blir billigere enn en egen forsikring for hvert familiemedlem. Forsikringspremien fastsettes i forhold til risikoen i det yrket den forsikrede har. For barn under 20 år er det en fast premiesats. Gode råd om livsforsikring Noen generelle råd Dødsrisiko- og uføreforsikring bør prioriteres hvis du har forsørgeransvar. Uføreforsikring er også aktuelt for barn og ungdom. Gruppelivsforsikring er ofte billigere enn individuelle forsikringer. Helseforsikring kan sikre rask behandling ved alvorlig sykdom. Ulykkesforsikring et rimelig tilleggsvern. Husk at den ikke gjelder ved sykdom. Betalingsfritak gjelder vanligvis ved arbeidsuførhet Personforsikringer er normalt langsiktige kontrakter. På grunn av krav om helsevurdering, etableringskostnader og flyttegebyr, er det ikke så hensiktsmessig stadig å flytte livs- og pensjonsforsikringer. Derfor er valg av forsikringsform og selskap viktig når forsikringen tegnes. Foreta en grundig vurdering av behovene før du kjøper forsikring. Finn ut hvilke rettigheter du har gjennom folketrygden Undersøk om arbeidsgiver har forsikringsordninger. De reduserer behovet for egen forsikring. Pensjons-, gruppelivs-, ulykkes- og reiseforsikring er mest vanlig. Sammenlign de ytelser du og din familie er sikret på denne måten ved langvarig sykdom, død og alderdom, med inntekten i dag. Hva bør dere ha i tillegg for å kunne beholde tilvant levestandard, ikke bare i dag, men år framover, til gjelden er nedbetalt og barna kan klare seg selv. Utnytt kollektivforsikringer, f.eks. gruppelivs-, gjelds- og ulykkesforsikringer. De er ofte, men ikke alltid, de rimeligste. Resten av behovet må dekkes gjennom individuelle forsikringer så langt økonomien tillater. Pensjonssparing kan vente til års alder Hus- og hjemforsikringer er «pakkeløsninger», slik at forsikringstakerne med en og samme forsikring kan dekke seg mot de vanligst forekommende skader. Hjemforsikring passer for dem som bor i leid leilighet eller selveierleilighet Villaforsikring passer for dem som bor i eget hus. For fritidshus finnes en tilsvarende forsikringsform. Hjemforsikring Denne forsikringen er beregnet på dem som bor til leie f.eks. i et borettslag eller i leilighet i sameie, og omfatter innbo og løsøre i leiligheten. Med innbo mener vi de tingene som vi har hjemme og som vi «bor med», for eksempel møbler, klær, tepper, bøker, elektriske apparater. Løsøre er det som ellers hører til i hjemmet uten at vi direkte kan kalle det innbo, for eksempel sykkel, barnevogn, kjelke, sportsutstyr, verktøy, penger m.m. Hvem gjelder forsikringen for? Forsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsbeviset (i kollektiv hjemforsikring for den organiserte) og ektefelle/samboer. Barn og andre «medlemmer av den faste husstand» er også med så sant de ikke har egen

3 forsikring. Samboende bør undersøke i sitt selskap om det stilles spesielle krav om melding til folkeregisteret. Hvis det bor flere familier sammen i èn leilighet (for eksempel i et kollektiv), må hver familie ha egen hjemforsikring. Hvor gjelder forsikringen? Forsikringen gjelder på det sted som er nevnt i forsikringsbeviset (forsikringsstedet), under flytting eller på nytt oppholdssted innen Norden. For ting som midlertidig befinner seg utenfor forsikringsstedet, gjelder forsikringen hvor som helst innen de nordiske land. Dette får betydning for eksempel hvis ett av medlemmene i en familie er skoleelev og skal bo på hybel i et av de nordiske landene. Den delen av innbo og løsøre som eleven tar med seg på hybelen, er dekket under familiens hjemforsikring for de samme typer skader som hjemme. Dette gjelder for midlertidige opphold utenfor hjemmet. Flytter eleven hjemmefra for godt - for eksempel gifter seg - må et eget forsikringsforhold opprettes. 126 Hvilke skader dekker forsikringen? Brann En hjemforsikring dekker det økonomiske tapet ved en brann. Forsikringsspråket definerer brann som «ild som er kommet løs». I prinsippet er dette ild som en uforskyldt eller uforvar-ende mister kontrollen over, og som derved skader ting/verdier. Naturskader og kortslutningsskader dekkes også av brannforsikringen. Utsettes disse med vilje for varme, eller er det rene sviskader, er de ikke dekket av forsikringen. Vannledningsskade Det er viktig å merke seg det er vannledningsskade og ikke vannskade som dekkes. Med vannledningsskade mener vi skade ved plutselig og uforutsett utstrømming av vann eller annen væske fra bygnings rørledning med tilknyttet utstyr ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse. Det er altså et krav at vannet eller væsken kommer fra bygningens rørledningsnett - for eksempel på grunn av rørbrudd eller svikt i en pakning, eller tilknyttet utstyr - for eksempel vaskemaskin, varmtvannsbeholder eller oppvaskmaskin. En vannskade er noe annet. Da kommer ikke vannet fra en vannledning, men direkte - for eksempel fra ei vaskebøtte, regn eller kanskje fra snøsmelting. Og de skader dette kan føre til, blir ikke dekket. Skader fra vannsøl eller fra lekkasjer som skyldes byggeslurv (f.eks. dårlig flislegging i baderom) dekkes heller ikke. Innbrudd og tyveri Forsikringen omfatter tap og skade om uvedkommende har skaffet seg adgang til leilighet eller hus ved innbruddstyveri, det vil si «å forsere en hindring», for eksempel bryte opp døra, knuse et vindu eller dirke opp låsen med falske eller stjålne nøkler. Om forsikringen er i orden og forsikringssummen tilstrekkelig, vil alt bli erstattet etter et slikt tyveri. Dette gjelder også eventuelt hærverk. Noen sikkerhetsforskrifter må følges. Sikkerhetsforskrifter Sikkerhetsforskrifter er påbud i forsikringsavtalen om at sikrede skal sørge for bestemte sikkerhetstiltak, at sikrede skal ha bestemte kvalifikasjoner eller sertifikater, eller om bestemte fremgangsmåter ved bruk av den forsikrede gjenstanden. Eksempel på sikkerhetsforskrift er krav om at dører i bygning skal være låst. Overtredelse av sikkerhetsforskriftene kan medføre at erstatning reduseres eller bortfaller. Har tyven gått gjennom ei ulåst dør eller åpent vindu (simpelt tyveri), vil forsikringsselskapet normalt ikke gi full erstatning. Et tilleggskrav er at tyveriet må være skjedd fra en bebodd bolig. I forsikringsvilkårene kan dette være definert slik: Selskapet erstatter ikke skade ved tyveri fra balkong, terrasse, kjeller, loft, fellesrom, garasje, uthus, hage, hotell, pensjonat, internat, campinghytte og - vogn eller liknende steder og heller ikke fra bygning på bygge- og anleggsplass. Penger, bankbøker og verdipapirer blir erstattet med en mindre sum ved innbrudd. Ved tyveri uten innbrudd gir de fleste selskaper ingen erstatning for slike ting. Tyveri av barnevogn og låst sykkel blir også erstattet selv om tingene har stått ute. I noen forsikringer er denne dekningen fjernet. Andre dekningsområder Ansvar Dekker etter nærmere bestemte regler rettslig erstatningsansvar som sikrede pådrar seg i egenskap av privatperson og eier av boligen. Rettshjelp Dekker etter nærmere bestemte regler 127

4 nødvendige rettsutgifter når sikrede er part i tvist i egenskap av privatperson og eier av boligen. Tap og skader etter ran eller overfall erstattes også. Veskenapping blir erstattet med begrenset beløp. Kollektive hjemforsikringer Den første kollektive hjemforsikringsavtale i Norge ble inngått mellom Landsorganisasjonen i Norge og Forsikringsselskapet Samvirke (nå sparebank1 Forsikring) for medlemmer av LO. De enkelte fagforbund innen LO har enkeltvis avgjort om de vil være med i ordningen, og i dag er de fleste forbundene med. Det enkelte medlem får forsikringen automatisk med sitt fagforeningsmedlemskap, og premien er inkludert i kontingenten. Ordningen har stort sett de samme vilkår som til-svarende hjemforsikringer på individuell basis. Det spesielle og fordelaktige ved denne forsikringen er at den ikke har noen fast forsikringssum. Ved en eventuell skade får sikrede erstatning for de verdier en hadde. Den virker på den måten som en «fullverdiforsikring» som vi kjenner fra forsikring på bygninger, idet en ikke risikerer å være underforsikret. Premien er lik for alle. Senere har forbundene i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund inngått liknende avtaler med flere av de øvrige forsikringsselskapene. Deres forsikringsordninger har stort sett de samme vilkår. Dessuten har medlemmer av de forskjellige forbund som har sluttet seg til avtalen full reservasjonsrett. Andre enkeltorganisasjoner har 128 også avtaler om kollektiv hjemforsikring. I noen av disse forsikringene er ikke forsikringsdekningen ubegrenset, men det er satt et «tak» på f.eks. 1,5 millioner i forsikringssum. Villaforsikring Denne forsikringen er tilpasset behovet til dem som bor i eget hus. Forsikringen dekker skader både på innbo og løsøre og på selve bygningene med hageanlegg m.m. Innbo og løsøre dekkes på samme vilkår som under en hjemforsikring. Ansvars- og rettshjelpforsikring er også med. I tillegg svarer også selskapet for skade på selve bygningen og - innen visse beløpsgrenser - på hage-anlegg, gjerder og svømmebasseng. Også her dekkes brann-, vannlednings-, innbrudds- og naturskader. Bruddskader på sanitærporselen og glassruter er også dekket. Bygningskasko dekker «plutselig og uforutsett skade av annen art på bygning». Her er det rom for dekning av en rekke skader. Det er derfor gjort en del konkrete unntak i vilkårene, bl.a. for skader som skyldes sopp, råte, insektangrep, setninger i bygningen, material- og konstruksjonsfeil og vann som trenger gjennom utettheter i bygningen. Sopp og råte Mot skader pga. sopp, råte, insektangrep o.l. kan det tegnes forsikring i et spesialselskap eller som tillegg til vanlig villaforsikring. Forsikringssum Villaforsikringens bygningsforsikring bygger vanligvis på prinsippet om fullverdiforsikring. Ved fullverdiforsikring overtar selskapet ansvaret for at en bygning til enhver tid er forsikret for sin forsikringsverdi. I andre forsikringsarter, f.eks. inn-boforsikring er det forsikringstakerens ansvar å fastsette forsikringssummen. Forsikringssummen for innbo og løsøre må, også når det gjelder villaforsikringen, fastsettes av forsikringstakeren. Det er ikke noe i veien for å ha en kollektiv hjemforsikring på innbo og løsøre og la villaforsikring bare omfatte bygningen. Reiseforsikring Generelt Villa- og hjemforsikringer er knyttet til et konkret forsikringssted og dekker ikke ting eller personer under reise. For å sikre seg mot økonomiske tap ved tyveri, sykdom, ulykker og andre uhell under reise er det derfor vanligvis nødvendig å tegne en egen reiseforsikring. Porteføljeutvikling Antallet reiseforsikringer har økt gjennom flere år. I 2004 var det 1,3 millioner forsikringer i omløp. Siden mange av reiseforsikringene er familieforsikringer, er rundt 3 millioner reisende dekket av reiseforsikring. Antallsøkningene avspeiler sannsynligvis endringer i reisevaner som resultat av økonomiske oppgangstider på 90-tallet. Skadeutvikling Forsikringsselskapene mottok i alt i 2004 mer enn skademeldinger. Det vil si at over 10 prosent av alle forsikringstakerne meldte inn et forsikringstilfelle. Det sier mye om behovet for reiseforsikring. Over meldinger dreide seg om tyveri eller tap av bagasje, meldinger om reisesyke og over meldinger om reiseulykke. Erstatningene i 2004 beløp seg til 841 millioner kroner. Hvem reiseforsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for den (enkeltforsikring) eller de (familieforsikring) som er nevnt i forsikringsbeviset og som er medlem av Folketrygden og har fast adresse i Norge. Vanligvis kreves det at medforsikrede (ektefelle, samboer, barn, mm) har felles adresse med hovedforsikrede i Folkeregistret. 129

5 Når og hvor reiseforsikringen gjelder Reise defineres som fravær fra hjemsted i Norge, og hvor hensikten er å returnere til hjemstedet. Noen selskaper knytter en betingelse om fravær over et bestemt tidsrom til definisjon av reise, f.eks minimum én overnatting utenfor hjemmet. Det er vanlig å begrense varigheten av den enkelte reise til maksimalt 31 dager. Reiseforsikringen dekker som regel ikke lokale arbeidsreiser, i hjemmet eller på arbeidssted. Ordinær reiseforsikring gjelder ikke under ekspedisjoner ol. Derimot defineres f.eks. vanlige helgeturer til hytta eller andre mål som reise. En helårs forsikring gir således automatisk dekning for fritidsmessig reiseaktivitet av kortere eller lengre varighet, uten at man må tenke på forsikring fra gang til gang. Reiseforsikring kan kjøpes for hele verden eller bare for Norden. Sistnevnte er betydelig rimeligere enn førstnevnte fordi skaderisikoen både antallsmessig og erstatningsmessig er lavere ved reiser i Norden. Videre har man valget mellom fritidsreiseforsikring, tjenestereiseforsikring eller en kombinasjon av begge. Hva reiseforsikringen omfatter Forsikringen omfatter i hovedsak tap av reisegods/bagasje, reisesyke, reiseulykke, hjemreise ved sykdom og reiseansvar. Viktige unntak Det er viktig å sette seg inn i de unntak 130 som gjelder i forsikringsdekningen. Spesielt gjøres det oppmerksom på at forsikringen kan ha unntak for skader etter ulykker i forbindelse med spesielt risikobetonte aktiviteter, som for eksempel fallskjermhopping og andre luftsportaktiviteter, fjellklatring, sportsdykking, med mer. Vilkårene kan være noe forskjellige fra selskap til selskap. En bør gjøre seg kjent med unntakene før reisen begynner. Det er vanligvis mulig å utvide forsikringen til også å omfatte spesielle risikoaktiviteter utover den ordinære forsikringsdekningen, men dette må avtales med selskapet på forhånd. Helårs- eller enkeltreiseforsikring? Reiseforsikring kan kjøpes både som en helårsforsikring eller som enkeltreiseforsikring. Førstnevnte kan kjøpes hos alle forsikringsselskapene. Noen selskap tilbyr i tillegg til helårsforsikring også enkeltreiseforsikring. For den som reiser flere ganger i løpet av et år vil helårs reiseforsikring som regel falle rimeligst. Motsatt kan det ofte lønne seg å tegne en enkeltreiseforsikring for de som reiser bare en eller to ganger i året. Reiseforsikring med kredittkort Forsikring av enkeltreiser inkluderes som ekstratjeneste ved bruk av enkelte kredittkort, feks. Eurocard, Diners eller American Ekspress. Betingelsen for forsikringsdekning er at hele eller mesteparten av reisen er forhåndsbetalt med det aktuelle kortet. Det er viktig å være klar over at "hoveddelen" - definert som mer enn 50% av transportkostnadene - for hver enkelt forsikret skal være betalt med kredittkortet, før reiseforsikringen trer i kraft. Dette betyr at det kan være både risikabelt og kostbart kun å basere seg på kredittkortets "automatiske" reiseforsikring. Det beste rådet er alltid å ha en reiseforsikring i bunnen, og reiseforsik-ringen fra et av kortselskapene som et greit supplement. Elisabeth Berthelsen, leder for Forsikringsklagekontoret har reagert negativt på kredittkortselskapenes reklametekst. - "Alltid trygg på reisen", for kanskje får man ikke vite før etterpå om forsikringen dekker. Et av poengene med forsikring er å vite når forsikringen er i kraft, og nøyaktig hvem og hva som er dekket. Det gjør man kun med en tradisjonell reiseforsikring. Reiseforsikring i arbeidsforhold Mange er dekket av reiseforsikring gjennom arbeidsstedet. Før man kjøper egen forsikring er det fornuftig å sjekke om denne også gjelder fritidsreiser og om den inkluderer familiemedlemmene. Hjelpesentraler i utlandet Alle selskapene har avtale med døgnåpen hjelpesentral, SOS International. SOS-nummeret står på forsikringsbeviset. Hjelpesentralen har store ressurser og stort kontaktnett, f.eks. når det er behov for å skaffe medisiner og kontanter. Europeiske Reiseforsikring har i sin kraft av å være klar markedsleder et eget kontaktnett world wide. Lik rett til legehjelp i EØS-landene Norges medlemskap i EØS gir alle norske borgere lik rett til legehjelp og sykehusopphold som EØS-landenes egne innbyggere. For å kunne benytte disse rettighetene må du ha med deg ditt europeiske helsetrygdekort. Hvis du ikke har slikt kort, kan du enten få det ved å søke på eller du kan kontakte ditt lokale trygde-kontor. I mange land har ikke det offentlige helsevesenet på langt nær samme standard som det norske. For å stå fritt til å velge private helsetjenester, er det nødvendig å ha en reiseforsikring. Forsikringsnæringens vurderinger Statistikken viser at risikoen for å oppleve økonomisk tap gjennom tyveri, sykdom eller ulykker er langt høyere ved reiser enn ellers. Tyveri skjer langt oftere under reise, fordi medbrakt bagasje ofte ikke kan oppbevares like trygt som hjemme og fordi tyverier forekommer oftere andre steder enn på hjemstedet. Sykdom og ulykker som krever legebehandling eller sykehusinnleggelse kommer raskt opp i hundre tusener av kroner i utlandet, og kan i verste fall ruinere den som rammes. Helårsforsikring anbefales da den gir automatisk dekning hele året på små og store reiser, uansett når du reiser. Man er forsikret uten å måtte tenke på det fra gang til gang. 131

Fordeler for deg som er medlem i NFF!

Fordeler for deg som er medlem i NFF! Fordeler for deg som er medlem i NFF! F N F NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGS FORBUND Din trygghet- vår sak! 2014 Fordelene ved å være mange er mange Om oss Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund er en partipolitisk

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer alle lønnstakere innenfor IKT-, energi-

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 Skolenes Landsforbund Skolenes Landsforbund (SL ) er LO-forbundet som organiserer arbeidstakere og studenter innenfor utdanning, opplæring

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 Industri Energi Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Foto: Sissel M. Rasmussen/LO-Aktuelt Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)... har rundt 2.800 medlemmer i aktiv tjeneste

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Transportarbeiderforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Transportarbeiderforbund Fordeler for deg som er medlem i Norsk Transportarbeiderforbund 2012 Norsk Transportarbeiderforbund (NTF)... som ble stiftet den 02.04.1896, er i dag det største og sterkeste fagforbundet innen tran sportbransjen

Detaljer

LOfavør. - fordelene ved å være mange er mange

LOfavør. - fordelene ved å være mange er mange LOfavør - fordelene ved å være mange er mange 2010 LOfavør... er en fellesbetegnelse på en rekke ekstra fordeler man har gjennom å være organisert i et LOforbund. Noen av fordelene får du automatisk når

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. EL & IT Forbundet

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. EL & IT Forbundet 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer alle lønnstakere innenfor IKT-, energi- og elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 Norsk Tjenestemannslag Norsk Tjenestemannslag (NTL) er et fagforbund for ansatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning (som

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Handel og Kontor i Norge

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Handel og Kontor i Norge 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Handel og Kontor i Norge Handel og Kontor i Norge (HK)... er LOs tredje største forbund med over 61.000 medlemmer. Våre medlemmer kommer fra en rekke bransjer.

Detaljer

Image source / Johner. LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fellesforbundet

Image source / Johner. LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fellesforbundet Image source / Johner 2009 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Fellesforbundet Fellesforbundet er det største forbundet innen privat sektor i norsk arbeidsliv med nær 160 000 medlemmer. Forbundets

Detaljer

NSFs Medlemsbrosjyre 2012

NSFs Medlemsbrosjyre 2012 Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. Pins, brevark & Visittkort NSFs Medlemsbrosjyre 2012 Myriad Pro Regular: Tekst til brødtekst og webadresser Forsikring

Detaljer

Fordelene ved å være mange er mange. Dine medlemsfordeler

Fordelene ved å være mange er mange. Dine medlemsfordeler Fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 LOfavør... er en fellesbetegnelse på en rekke ekstra fordeler man har gjennom å være organisert i et LO-forbund. Noen av fordelene får du automatisk

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund 2014 Postkom (Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund) organiserer ca 20 200 medlemmer, hvorav ca 11 800 aktive arbeidstakere i Posten

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2014 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund Norges Offisersforbund (NOF)... er Norges eldste arbeidstakerorganisasjon i Forsvaret. NOF er et fremtidsrettet og troverdig forbund med fokus

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet Fellesforbundet er det største forbundet innen privat sektor i norsk arbeidsliv med ca

Detaljer

Hus- og hjemforsikring

Hus- og hjemforsikring Hus- og hjemforsikring Gjelder fra januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 ENDRING AV RISIKO, SIKKERHETSFORSKRIFTER OG ANDRE PERSONERS HANDLINGER MED VIRKNING FOR DEKNINGEN... 1 1.1 ANSVARSBEGRENSNING VED ENDRING

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2014 EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Arbeidsmandsforbund ble stiftet av de sagnomsuste rallarene i 1895. Forbundet

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk 2014 Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har mer enn 20 000 medlemme. FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2014

Forskerforbundets forsikringer 2014 Forskerforbundets forsikringer 2014 Medlemsforsikringene er billigst og best! Forskerforbundet har flere enn 18 000 medlemmer. Når vi forhandler på vegne av alle våre medlemmer oppnår vi priser og betingelser

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fellesforbundet

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fellesforbundet LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Fellesforbundet Januar 2006 Fellesforbundet (FF) er det største LO-forbundet i privat sektor med om lag 140 000 medlemmer. Vi er et ganske ungt forbund, men har

Detaljer

Telefon 04700. Sjekk dine medlemsfordeler. Årskatalog 2008

Telefon 04700. Sjekk dine medlemsfordeler. Årskatalog 2008 Årskatalog 2008 Telefon 04700 Sjekk dine medlemsfordeler For medlemmer av følgende foreninger: Arkitektenes Fagforbund Den norske legeforening Den norske tannlegeforening Den norske veterinærforening Naturviterne

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fellesforbundet

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fellesforbundet LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Fellesforbundet 2008 er det største LO-forbundet i privat sektor med nær 160 000 medlemmer. Vi er et ganske ungt forbund, men har likevel røtter tilbake med lange

Detaljer

VILKÅR STUDENTFORSIKRING Forsikringsvilkår nr. 675 Gjeldende fra 1. januar 2015

VILKÅR STUDENTFORSIKRING Forsikringsvilkår nr. 675 Gjeldende fra 1. januar 2015 VILKÅR STUDENTFORSIKRING Forsikringsvilkår nr. 675 Gjeldende fra 1. januar 2015 Studentforsikringen består av følgende dekninger: Del I Del II Del III Del IV Del V Del VI Del VII Hvem forsikringen gjelder

Detaljer