FORSIKRINGER. Innhold. Forsikringer. side 124 side 124 side 125 side 125 side 126 side 126 side 127 side 127 side 128 side 128

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSIKRINGER. Innhold. Forsikringer. side 124 side 124 side 125 side 125 side 126 side 126 side 127 side 127 side 128 side 128"

Transkript

1 FORSIKRINGER Innhold Barneforsikring Ulykkesforsikring Livsforsikring Hus og hjem Hvilke skader dekker forsikringen? Kollektive hjemforsikringer Villaforsikring Reiseforsikring Utstyr som oppbevares utendørs Hva kan gi lavere premier SJEKKLISTE Leverandører side 124 side 124 side 125 side 125 side 126 side 126 side 127 side 127 side 128 side 128 side 129 side

2 FORSIKRINGER Ulykkesforsikring Nyttige vurderinger Hus og hjem Kapitlet beskriver de viktigste forsikringene som en vanlig husstand bør ha. Ved hjelp av gode råd og tips samt sjekklisten kan behovet for forsikringer gjennomgås. Barneforsikring Barn og ungdom er relativt dårlig dekket av folketrygden. Det kan bli kostbart å gi et barn som blir rammet av alvorlig sykdom eller ulykke muligheter til utvikling og utdannelse. Det er to hovedtyper barneforsikring: ulykkesforsikring som gir erstatning ved livsvarig medisinsk invaliditet som skyldes ulykkes, og en mer omfattende forsikring som dekker både ulykke og sykdom. Ulykkesforsikring gir erstatning hvis den forsikrede blir livsvarig medisinsk ufør eller dør etter en ulykke. Den utbetales altså ikke ved uførhet/død på grunn av sykdom, og er derfor langt billigere enn en livsforsikring. Den kan tegnes på enkeltpersoner, familier eller barn. En vanlig individuell ulykkesforsikring gjelder både i arbeid og fritid og over hele verden. Det er unntak for visse risikofylte fritidsaktiviteter. Familieulykkesforsikring blir billigere enn en egen forsikring for hvert familiemedlem. Forsikringspremien fastsettes i forhold til risikoen i det yrket den forsikrede har. For barn under 20 år er det en fast premiesats. Gode råd om livsforsikring Noen generelle råd Dødsrisiko- og uføreforsikring bør prioriteres hvis du har forsørgeransvar. Uføreforsikring er også aktuelt for barn og ungdom. Gruppelivsforsikring er ofte billigere enn individuelle forsikringer. Helseforsikring kan sikre rask behandling ved alvorlig sykdom. Ulykkesforsikring et rimelig tilleggsvern. Husk at den ikke gjelder ved sykdom. Betalingsfritak gjelder vanligvis ved arbeidsuførhet Personforsikringer er normalt langsiktige kontrakter. På grunn av krav om helsevurdering, etableringskostnader og flyttegebyr, er det ikke så hensiktsmessig stadig å flytte livs- og pensjonsforsikringer. Derfor er valg av forsikringsform og selskap viktig når forsikringen tegnes. Foreta en grundig vurdering av behovene før du kjøper forsikring. Finn ut hvilke rettigheter du har gjennom folketrygden Undersøk om arbeidsgiver har forsikringsordninger. De reduserer behovet for egen forsikring. Pensjons-, gruppelivs-, ulykkes- og reiseforsikring er mest vanlig. Sammenlign de ytelser du og din familie er sikret på denne måten ved langvarig sykdom, død og alderdom, med inntekten i dag. Hva bør dere ha i tillegg for å kunne beholde tilvant levestandard, ikke bare i dag, men år framover, til gjelden er nedbetalt og barna kan klare seg selv. Utnytt kollektivforsikringer, f.eks. gruppelivs-, gjelds- og ulykkesforsikringer. De er ofte, men ikke alltid, de rimeligste. Resten av behovet må dekkes gjennom individuelle forsikringer så langt økonomien tillater. Pensjonssparing kan vente til års alder Hus- og hjemforsikringer er «pakkeløsninger», slik at forsikringstakerne med en og samme forsikring kan dekke seg mot de vanligst forekommende skader. Hjemforsikring passer for dem som bor i leid leilighet eller selveierleilighet Villaforsikring passer for dem som bor i eget hus. For fritidshus finnes en tilsvarende forsikringsform. Hjemforsikring Denne forsikringen er beregnet på dem som bor til leie f.eks. i et borettslag eller i leilighet i sameie, og omfatter innbo og løsøre i leiligheten. Med innbo mener vi de tingene som vi har hjemme og som vi «bor med», for eksempel møbler, klær, tepper, bøker, elektriske apparater. Løsøre er det som ellers hører til i hjemmet uten at vi direkte kan kalle det innbo, for eksempel sykkel, barnevogn, kjelke, sportsutstyr, verktøy, penger m.m. Hvem gjelder forsikringen for? Forsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsbeviset (i kollektiv hjemforsikring for den organiserte) og ektefelle/samboer. Barn og andre «medlemmer av den faste husstand» er også med så sant de ikke har egen

3 forsikring. Samboende bør undersøke i sitt selskap om det stilles spesielle krav om melding til folkeregisteret. Hvis det bor flere familier sammen i èn leilighet (for eksempel i et kollektiv), må hver familie ha egen hjemforsikring. Hvor gjelder forsikringen? Forsikringen gjelder på det sted som er nevnt i forsikringsbeviset (forsikringsstedet), under flytting eller på nytt oppholdssted innen Norden. For ting som midlertidig befinner seg utenfor forsikringsstedet, gjelder forsikringen hvor som helst innen de nordiske land. Dette får betydning for eksempel hvis ett av medlemmene i en familie er skoleelev og skal bo på hybel i et av de nordiske landene. Den delen av innbo og løsøre som eleven tar med seg på hybelen, er dekket under familiens hjemforsikring for de samme typer skader som hjemme. Dette gjelder for midlertidige opphold utenfor hjemmet. Flytter eleven hjemmefra for godt - for eksempel gifter seg - må et eget forsikringsforhold opprettes. 126 Hvilke skader dekker forsikringen? Brann En hjemforsikring dekker det økonomiske tapet ved en brann. Forsikringsspråket definerer brann som «ild som er kommet løs». I prinsippet er dette ild som en uforskyldt eller uforvar-ende mister kontrollen over, og som derved skader ting/verdier. Naturskader og kortslutningsskader dekkes også av brannforsikringen. Utsettes disse med vilje for varme, eller er det rene sviskader, er de ikke dekket av forsikringen. Vannledningsskade Det er viktig å merke seg det er vannledningsskade og ikke vannskade som dekkes. Med vannledningsskade mener vi skade ved plutselig og uforutsett utstrømming av vann eller annen væske fra bygnings rørledning med tilknyttet utstyr ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse. Det er altså et krav at vannet eller væsken kommer fra bygningens rørledningsnett - for eksempel på grunn av rørbrudd eller svikt i en pakning, eller tilknyttet utstyr - for eksempel vaskemaskin, varmtvannsbeholder eller oppvaskmaskin. En vannskade er noe annet. Da kommer ikke vannet fra en vannledning, men direkte - for eksempel fra ei vaskebøtte, regn eller kanskje fra snøsmelting. Og de skader dette kan føre til, blir ikke dekket. Skader fra vannsøl eller fra lekkasjer som skyldes byggeslurv (f.eks. dårlig flislegging i baderom) dekkes heller ikke. Innbrudd og tyveri Forsikringen omfatter tap og skade om uvedkommende har skaffet seg adgang til leilighet eller hus ved innbruddstyveri, det vil si «å forsere en hindring», for eksempel bryte opp døra, knuse et vindu eller dirke opp låsen med falske eller stjålne nøkler. Om forsikringen er i orden og forsikringssummen tilstrekkelig, vil alt bli erstattet etter et slikt tyveri. Dette gjelder også eventuelt hærverk. Noen sikkerhetsforskrifter må følges. Sikkerhetsforskrifter Sikkerhetsforskrifter er påbud i forsikringsavtalen om at sikrede skal sørge for bestemte sikkerhetstiltak, at sikrede skal ha bestemte kvalifikasjoner eller sertifikater, eller om bestemte fremgangsmåter ved bruk av den forsikrede gjenstanden. Eksempel på sikkerhetsforskrift er krav om at dører i bygning skal være låst. Overtredelse av sikkerhetsforskriftene kan medføre at erstatning reduseres eller bortfaller. Har tyven gått gjennom ei ulåst dør eller åpent vindu (simpelt tyveri), vil forsikringsselskapet normalt ikke gi full erstatning. Et tilleggskrav er at tyveriet må være skjedd fra en bebodd bolig. I forsikringsvilkårene kan dette være definert slik: Selskapet erstatter ikke skade ved tyveri fra balkong, terrasse, kjeller, loft, fellesrom, garasje, uthus, hage, hotell, pensjonat, internat, campinghytte og - vogn eller liknende steder og heller ikke fra bygning på bygge- og anleggsplass. Penger, bankbøker og verdipapirer blir erstattet med en mindre sum ved innbrudd. Ved tyveri uten innbrudd gir de fleste selskaper ingen erstatning for slike ting. Tyveri av barnevogn og låst sykkel blir også erstattet selv om tingene har stått ute. I noen forsikringer er denne dekningen fjernet. Andre dekningsområder Ansvar Dekker etter nærmere bestemte regler rettslig erstatningsansvar som sikrede pådrar seg i egenskap av privatperson og eier av boligen. Rettshjelp Dekker etter nærmere bestemte regler 127

4 nødvendige rettsutgifter når sikrede er part i tvist i egenskap av privatperson og eier av boligen. Tap og skader etter ran eller overfall erstattes også. Veskenapping blir erstattet med begrenset beløp. Kollektive hjemforsikringer Den første kollektive hjemforsikringsavtale i Norge ble inngått mellom Landsorganisasjonen i Norge og Forsikringsselskapet Samvirke (nå sparebank1 Forsikring) for medlemmer av LO. De enkelte fagforbund innen LO har enkeltvis avgjort om de vil være med i ordningen, og i dag er de fleste forbundene med. Det enkelte medlem får forsikringen automatisk med sitt fagforeningsmedlemskap, og premien er inkludert i kontingenten. Ordningen har stort sett de samme vilkår som til-svarende hjemforsikringer på individuell basis. Det spesielle og fordelaktige ved denne forsikringen er at den ikke har noen fast forsikringssum. Ved en eventuell skade får sikrede erstatning for de verdier en hadde. Den virker på den måten som en «fullverdiforsikring» som vi kjenner fra forsikring på bygninger, idet en ikke risikerer å være underforsikret. Premien er lik for alle. Senere har forbundene i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund inngått liknende avtaler med flere av de øvrige forsikringsselskapene. Deres forsikringsordninger har stort sett de samme vilkår. Dessuten har medlemmer av de forskjellige forbund som har sluttet seg til avtalen full reservasjonsrett. Andre enkeltorganisasjoner har 128 også avtaler om kollektiv hjemforsikring. I noen av disse forsikringene er ikke forsikringsdekningen ubegrenset, men det er satt et «tak» på f.eks. 1,5 millioner i forsikringssum. Villaforsikring Denne forsikringen er tilpasset behovet til dem som bor i eget hus. Forsikringen dekker skader både på innbo og løsøre og på selve bygningene med hageanlegg m.m. Innbo og løsøre dekkes på samme vilkår som under en hjemforsikring. Ansvars- og rettshjelpforsikring er også med. I tillegg svarer også selskapet for skade på selve bygningen og - innen visse beløpsgrenser - på hage-anlegg, gjerder og svømmebasseng. Også her dekkes brann-, vannlednings-, innbrudds- og naturskader. Bruddskader på sanitærporselen og glassruter er også dekket. Bygningskasko dekker «plutselig og uforutsett skade av annen art på bygning». Her er det rom for dekning av en rekke skader. Det er derfor gjort en del konkrete unntak i vilkårene, bl.a. for skader som skyldes sopp, råte, insektangrep, setninger i bygningen, material- og konstruksjonsfeil og vann som trenger gjennom utettheter i bygningen. Sopp og råte Mot skader pga. sopp, råte, insektangrep o.l. kan det tegnes forsikring i et spesialselskap eller som tillegg til vanlig villaforsikring. Forsikringssum Villaforsikringens bygningsforsikring bygger vanligvis på prinsippet om fullverdiforsikring. Ved fullverdiforsikring overtar selskapet ansvaret for at en bygning til enhver tid er forsikret for sin forsikringsverdi. I andre forsikringsarter, f.eks. inn-boforsikring er det forsikringstakerens ansvar å fastsette forsikringssummen. Forsikringssummen for innbo og løsøre må, også når det gjelder villaforsikringen, fastsettes av forsikringstakeren. Det er ikke noe i veien for å ha en kollektiv hjemforsikring på innbo og løsøre og la villaforsikring bare omfatte bygningen. Reiseforsikring Generelt Villa- og hjemforsikringer er knyttet til et konkret forsikringssted og dekker ikke ting eller personer under reise. For å sikre seg mot økonomiske tap ved tyveri, sykdom, ulykker og andre uhell under reise er det derfor vanligvis nødvendig å tegne en egen reiseforsikring. Porteføljeutvikling Antallet reiseforsikringer har økt gjennom flere år. I 2004 var det 1,3 millioner forsikringer i omløp. Siden mange av reiseforsikringene er familieforsikringer, er rundt 3 millioner reisende dekket av reiseforsikring. Antallsøkningene avspeiler sannsynligvis endringer i reisevaner som resultat av økonomiske oppgangstider på 90-tallet. Skadeutvikling Forsikringsselskapene mottok i alt i 2004 mer enn skademeldinger. Det vil si at over 10 prosent av alle forsikringstakerne meldte inn et forsikringstilfelle. Det sier mye om behovet for reiseforsikring. Over meldinger dreide seg om tyveri eller tap av bagasje, meldinger om reisesyke og over meldinger om reiseulykke. Erstatningene i 2004 beløp seg til 841 millioner kroner. Hvem reiseforsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for den (enkeltforsikring) eller de (familieforsikring) som er nevnt i forsikringsbeviset og som er medlem av Folketrygden og har fast adresse i Norge. Vanligvis kreves det at medforsikrede (ektefelle, samboer, barn, mm) har felles adresse med hovedforsikrede i Folkeregistret. 129

5 Når og hvor reiseforsikringen gjelder Reise defineres som fravær fra hjemsted i Norge, og hvor hensikten er å returnere til hjemstedet. Noen selskaper knytter en betingelse om fravær over et bestemt tidsrom til definisjon av reise, f.eks minimum én overnatting utenfor hjemmet. Det er vanlig å begrense varigheten av den enkelte reise til maksimalt 31 dager. Reiseforsikringen dekker som regel ikke lokale arbeidsreiser, i hjemmet eller på arbeidssted. Ordinær reiseforsikring gjelder ikke under ekspedisjoner ol. Derimot defineres f.eks. vanlige helgeturer til hytta eller andre mål som reise. En helårs forsikring gir således automatisk dekning for fritidsmessig reiseaktivitet av kortere eller lengre varighet, uten at man må tenke på forsikring fra gang til gang. Reiseforsikring kan kjøpes for hele verden eller bare for Norden. Sistnevnte er betydelig rimeligere enn førstnevnte fordi skaderisikoen både antallsmessig og erstatningsmessig er lavere ved reiser i Norden. Videre har man valget mellom fritidsreiseforsikring, tjenestereiseforsikring eller en kombinasjon av begge. Hva reiseforsikringen omfatter Forsikringen omfatter i hovedsak tap av reisegods/bagasje, reisesyke, reiseulykke, hjemreise ved sykdom og reiseansvar. Viktige unntak Det er viktig å sette seg inn i de unntak 130 som gjelder i forsikringsdekningen. Spesielt gjøres det oppmerksom på at forsikringen kan ha unntak for skader etter ulykker i forbindelse med spesielt risikobetonte aktiviteter, som for eksempel fallskjermhopping og andre luftsportaktiviteter, fjellklatring, sportsdykking, med mer. Vilkårene kan være noe forskjellige fra selskap til selskap. En bør gjøre seg kjent med unntakene før reisen begynner. Det er vanligvis mulig å utvide forsikringen til også å omfatte spesielle risikoaktiviteter utover den ordinære forsikringsdekningen, men dette må avtales med selskapet på forhånd. Helårs- eller enkeltreiseforsikring? Reiseforsikring kan kjøpes både som en helårsforsikring eller som enkeltreiseforsikring. Førstnevnte kan kjøpes hos alle forsikringsselskapene. Noen selskap tilbyr i tillegg til helårsforsikring også enkeltreiseforsikring. For den som reiser flere ganger i løpet av et år vil helårs reiseforsikring som regel falle rimeligst. Motsatt kan det ofte lønne seg å tegne en enkeltreiseforsikring for de som reiser bare en eller to ganger i året. Reiseforsikring med kredittkort Forsikring av enkeltreiser inkluderes som ekstratjeneste ved bruk av enkelte kredittkort, feks. Eurocard, Diners eller American Ekspress. Betingelsen for forsikringsdekning er at hele eller mesteparten av reisen er forhåndsbetalt med det aktuelle kortet. Det er viktig å være klar over at "hoveddelen" - definert som mer enn 50% av transportkostnadene - for hver enkelt forsikret skal være betalt med kredittkortet, før reiseforsikringen trer i kraft. Dette betyr at det kan være både risikabelt og kostbart kun å basere seg på kredittkortets "automatiske" reiseforsikring. Det beste rådet er alltid å ha en reiseforsikring i bunnen, og reiseforsik-ringen fra et av kortselskapene som et greit supplement. Elisabeth Berthelsen, leder for Forsikringsklagekontoret har reagert negativt på kredittkortselskapenes reklametekst. - "Alltid trygg på reisen", for kanskje får man ikke vite før etterpå om forsikringen dekker. Et av poengene med forsikring er å vite når forsikringen er i kraft, og nøyaktig hvem og hva som er dekket. Det gjør man kun med en tradisjonell reiseforsikring. Reiseforsikring i arbeidsforhold Mange er dekket av reiseforsikring gjennom arbeidsstedet. Før man kjøper egen forsikring er det fornuftig å sjekke om denne også gjelder fritidsreiser og om den inkluderer familiemedlemmene. Hjelpesentraler i utlandet Alle selskapene har avtale med døgnåpen hjelpesentral, SOS International. SOS-nummeret står på forsikringsbeviset. Hjelpesentralen har store ressurser og stort kontaktnett, f.eks. når det er behov for å skaffe medisiner og kontanter. Europeiske Reiseforsikring har i sin kraft av å være klar markedsleder et eget kontaktnett world wide. Lik rett til legehjelp i EØS-landene Norges medlemskap i EØS gir alle norske borgere lik rett til legehjelp og sykehusopphold som EØS-landenes egne innbyggere. For å kunne benytte disse rettighetene må du ha med deg ditt europeiske helsetrygdekort. Hvis du ikke har slikt kort, kan du enten få det ved å søke på eller du kan kontakte ditt lokale trygde-kontor. I mange land har ikke det offentlige helsevesenet på langt nær samme standard som det norske. For å stå fritt til å velge private helsetjenester, er det nødvendig å ha en reiseforsikring. Forsikringsnæringens vurderinger Statistikken viser at risikoen for å oppleve økonomisk tap gjennom tyveri, sykdom eller ulykker er langt høyere ved reiser enn ellers. Tyveri skjer langt oftere under reise, fordi medbrakt bagasje ofte ikke kan oppbevares like trygt som hjemme og fordi tyverier forekommer oftere andre steder enn på hjemstedet. Sykdom og ulykker som krever legebehandling eller sykehusinnleggelse kommer raskt opp i hundre tusener av kroner i utlandet, og kan i verste fall ruinere den som rammes. Helårsforsikring anbefales da den gir automatisk dekning hele året på små og store reiser, uansett når du reiser. Man er forsikret uten å måtte tenke på det fra gang til gang. 131

NSO Studentforsikring

NSO Studentforsikring NSO Studentforsikring Kjøp FØR uhellet er ute... www.student.no STUDENTFORSIKRINGEN God og rimelig studentforsikring til deg som student Norske studenter har dårlige rettigheter hvis uhellet skulle skje.

Detaljer

Forsikringspakka 2013. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013

Forsikringspakka 2013. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013 Forsikringspakka 2013 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013 Kollektiv hjemforsikring Kodebokstav H på medlemskortet Medlemmenes innbo og løsøreforsikring Dekker bl.a.: Brann Vannskader Tyveri

Detaljer

Forsikringspakka 2016. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016

Forsikringspakka 2016. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016 Forsikringspakka 2016 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016 Kollektiv hjemforsikring Kodebokstav H på medlemskortet Medlemmenes innbo og løsøreforsikring Dekker bl.a.: Brann Vannskader Tyveri

Detaljer

LOfavør-forsikringene

LOfavør-forsikringene LOfavør-forsikringene LOfavør Konseptet Gunstige forsikringsordninger for medlemmene Skadebehandling på telefon - egen skadetelefon 02300 Gunstige bankbetingelser Medlems- og fordelskort Kredittkort Forsikringsordningene

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i NFF!

Fordeler for deg som er medlem i NFF! Fordeler for deg som er medlem i NFF! F N F NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGS FORBUND Din trygghet- vår sak! 2014 Fordelene ved å være mange er mange Om oss Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund er en partipolitisk

Detaljer

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet Utestasjonerte Forsikringer for ansatte i utlandet 08764-12.2011 Forsikring for utestasjonerte Har bedriften din ansatte i utlandet? Forsikring for utestasjonerte gir trygghet under utenlandsoppholdet

Detaljer

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE www.gjensidige.no Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE 1. Dødsfallsforsikring 2. Yrkesskadeforsikring 3. Melding av skader 4. Dine private forsikringer 5. Ord og uttrykk i forsikring 6. Oversikt over

Detaljer

Forsikringspakka 2011. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011

Forsikringspakka 2011. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011 Endringer i forsikringspakka fra 1.1.2011 Prisen på kollektiv hjem øker med kr 1 pr. måned Reiseforsikringen: Prisen øker med kr 1 pr. måned Grunnforsikringen:

Detaljer

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no Medlemsforsikringer www.personellforbundet.no Innholdsfortegnelse Side 3 Obligatorisk Dødsfallforsikring forsikringfor medlem Uføreforsikring for medlem Side 5 Dødsfallforsikring for ektefelle/samboer

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE

INFORMASJON TIL ANSATTE Lunner kommune FORSIKRINGER INFORMASJON TIL ANSATTE 2011 Denne orienteringen gir en forenklet beskrivelse av forsikringene som supplement til forsikringsavtalene, forsikringsbevis og vilkår. Ved eventuelle

Detaljer

2. Oppbevaring av penger Penger skal sikrede bære med seg, eller oppbevare i dertil egnet låst og fastmontert oppbevaringssted i låst rom i bygning.

2. Oppbevaring av penger Penger skal sikrede bære med seg, eller oppbevare i dertil egnet låst og fastmontert oppbevaringssted i låst rom i bygning. Reisegods - oppbevaring og tilsyn 1. Reisegods som ikke er innelåst, skal ikke forlates uten tilsyn. Sikrede skal ta vare på sine eiendeler på en slik måte at de ikke stjeles, går tapt eller skades. Denne

Detaljer

Forsikringsbevis for kredittkort med reiseog avbestillingsforsikring

Forsikringsbevis for kredittkort med reiseog avbestillingsforsikring Forsikringsbevis for kredittkort med reiseog avbestillingsforsikring Forsikringsbevis for innehaver av Storebrand Kredittkort Forsikringsbevis nr.: 2351643 Storebrand Kredittkort Gjelder f.o.m.: Gjelder

Detaljer

Forsikringsveiledning for norske konsertarrangører

Forsikringsveiledning for norske konsertarrangører Forsikringsveiledning for norske konsertarrangører Til bruk ved fremforhandling av forsikringsavtale i samarbeid med Quality Broker. Utarbeidet av Norsk Rockforbund og Quality Broker Forsikringstyper Det

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2013

Forsikringstilbud Lederne 2013 Forsikringstilbud Lederne 2013 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Frittstående organisasjoner 2007

Frittstående organisasjoner 2007 Den Norske Jordmorforening (DNJ) Den Norske Diakonforbund Norsk Flygelederforening Norges Farmaceutiske Forening (NFF) norske Arkitekters Landsforening (NAL) universitets- og Høyskoleutdannedes Forbund

Detaljer

ADVOKAT- BISTAND LOFAVØR. rettsområder du støter på som privatperson. - Rabatt på advokattjenester

ADVOKAT- BISTAND LOFAVØR. rettsområder du støter på som privatperson. - Rabatt på advokattjenester ADVOKAT- BISTAND Privatrettslig advokatbistand innenfor de fleste Privatrettslig advokatbistand innenfor de fleste rettsområder du støter på som privatperson. rettsområder du støter på som privatperson.

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2012

Forsikringstilbud Lederne 2012 Forsikringstilbud Lederne 2012 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet.

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet. Medlemsforsikringer Innholdsfortegnelse Side 2 Medlemsforsikringer Side 3 Pefo-forsikringen Dødsfalldekningen Uføredekningen Side 4 Ulykkesforsikringen Side 5 ID-tyveriforsikringen Side 6 Ektefelleforsikringenn

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2013

Forsikringstilbud Lederne 2013 Forsikringstilbud Lederne 2013 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING INNHOLD Kollektiv pensjonsforsikring Personforsikring Helårs reiseforsikring ansatt med familie Dine private forsikringer Her finner du oversikt over de forsikringene som vi har som ansatte i Schlumberger

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2012

Forsikringstilbud Lederne 2012 Forsikringstilbud Lederne 2012 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Ledernes forsikringstilbud 2012

Ledernes forsikringstilbud 2012 Ledernes forsikringstilbud 2012 Personforsikringer - obligatoriske - frivillige Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Forsikringstilbudet 2012 Forsikringer

Detaljer

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune Personforsikringer for Vestfold fylkeskommune Fylkeskommunen har alle sine personforsikringer i KLP. I denne brosjyren kan du lese mer om hva forsikringene dekker, og hvordan du skal forholde deg hvis

Detaljer

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring MARKEDSARBEID Ledernes medlemsforsikringer 2013 2015 Sverre Simen Hov Kommunikasjonsleder LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2014

Forsikringstilbud Lederne 2014 Forsikringstilbud Lederne 2014 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE kkkkkkkkkkk Til ansatte i Helse Midt-Norge Yrkesskadeforsikring etter Lov om yrkesskadeforsikring Yrkesskadeforsikring etter overenskomsten med Spekter Gruppelivsforsikring Fritidsulykkesforsikring

Detaljer

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening ansatte i Gruppeliv Lars Holm Uførekapital Shipping AS Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening Kollektiv Ulykke Ikke forsørgere Ulykke invaliditet Forsikringssum 20 G =1.767.400

Detaljer

Ledernes forsikringstilbud 2011

Ledernes forsikringstilbud 2011 Ledernes forsikringstilbud 2011 Forsikringstilbudet 2011 Nye forsikringsleverandører Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer

Detaljer

SÆRVILKÅR NR. 207. Superforsikring i tilknytning. til kollektiv innboforsikring i. If (2004/08)

SÆRVILKÅR NR. 207. Superforsikring i tilknytning. til kollektiv innboforsikring i. If (2004/08) SÆRVILKÅR NR. 207 Superforsikring i tilknytning til kollektiv innboforsikring i If (2004/08) Forsikringen gjelder for medlem av forbund/forening som har en gyldig løpende avtale om kollektiv innboforsikring

Detaljer

world wide travel insurance

world wide travel insurance The holder of this card is insured for acute medical treatment and/or hospitalization by Codan Skadeservice Phone: +47 67 22 46 90 Adr: P.O Box, 434 Skøyen, N-0213 Oslo, Norway Web: www.codanforsikring.no

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for...3 2 Hvor forsikringen gjelder...3 3 Hva forsikringen omfatter...3 4 Hvilke skader som erstattes...3 5 Andre personers handlinger og unnlatelser og endring av

Detaljer

NETFs forsikringer 2008

NETFs forsikringer 2008 NETFs forsikringer 2008 Livsforsikring - uføredekning - ulykkesforsikring Innhold Obligatoriske forsikringer 2 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring

Detaljer

Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad

Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad Til deg som er ansatt ved Modum Bad Denne brosjyren gir en oversikt over de forsikringene Modum Bad har tegnet for deg som ansatt. Flere av

Detaljer

PERSONFORSIKRINGER Kværner

PERSONFORSIKRINGER Kværner PERSONFORSIKRINGER Kværner Gjelder fra 1.6.2016. INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 Formål... 3 Hvem er med i forsikringen... 3 Skattemessige forhold... 3 Forenklet sammendrag av personforsikringen:...

Detaljer

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Classic American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Classic American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Classic American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

Kjære medlem! I 2002 gikk Forskerforbundet for første gang ut på anbud med sine medlemsforsikringer.

Kjære medlem! I 2002 gikk Forskerforbundet for første gang ut på anbud med sine medlemsforsikringer. Forsikringer 2008 1 leder Kjære medlem! I 2002 gikk Forskerforbundet for første gang ut på anbud med sine medlemsforsikringer. Resultatet ble bedre og rimeligere forsikringer. I sommer sjekket vi markedet

Detaljer

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt.

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt. e r vå r e g n i r k i s for ryg t, t e t i l Kva gh erdi v o r t g et o gh 114 m o n n e j et g år Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie

Detaljer

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501###

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501### NORCONSULT AS Trondheim, 28. november 2014 Forsikringsbevis for ansatte i NORCONSULT AS Avtalenummer: Gruppe: PV04315 Fast ansatte Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB

Detaljer

EL & IT Forbundets forsikringer. En kortfattet oversikt over forsikringsordningene for medlemmer av EL & IT Forbundet ajour pr. 1.1.

EL & IT Forbundets forsikringer. En kortfattet oversikt over forsikringsordningene for medlemmer av EL & IT Forbundet ajour pr. 1.1. EL & IT Forbundets forsikringer En kortfattet oversikt over forsikringsordningene for medlemmer av EL & IT Forbundet ajour pr. 1.1.2009 SpareBank 1 - alliansens oppbygging SpareBank 1 SR-Bank (19,5 %)

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2012 1 Gode forsikringer til fornuftige priser Medlemsforsikringene våre hadde et godt år i 2011 om vi ser bort fra reiseforsikringen. Mange skader og særlig et par storskader

Detaljer

Personalforsikringer for

Personalforsikringer for Oslo kommune Personalforsikringer for ansatte i Oslo kommune av 01.10.2011 Gjelder fra 01.01.2014 Erstatter tidligere brosjyre av 01.10.2011 Det gjøres oppmerksom på at det er de til enhver tid gjeldende

Detaljer

VISA Gold. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: Forsikringsbevis nr: 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane.

VISA Gold. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: Forsikringsbevis nr: 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: VISA Gold Forsikringsbevis nr: 104-7688 Forsikringstaker: Sikrede: Forsikringsperiode: Sparebanken Sogn og Fjordane Innehaver av Visa Gold kredittkort utstedt

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE. Til ansatte i

INFORMASJONSBROSJYRE. Til ansatte i Til ansatte i Dette heftet er ment å gi en oversikt over de forsikringer som Helse Midt-Norge har tegnet for sine ansatte. Forsikringsordningene er med på å skape en økonomisk trygghet for deg og din familie.

Detaljer

FORSIKRINGSTILBUD Forsikring for medlemmer av Politiets Pensjonistforbund. pf.no/forsikring

FORSIKRINGSTILBUD Forsikring for medlemmer av Politiets Pensjonistforbund. pf.no/forsikring FORSIKRINGSTILBUD 2016 Forsikring for medlemmer av Politiets Pensjonistforbund pf.no/forsikring 2 3 Pensjonistforsikring til svært rimelig PF Forsikring-pris! Mange pensjonerte medlemmer har klaget over

Detaljer

MEDLEMSFORSIKRINGER 2011

MEDLEMSFORSIKRINGER 2011 MEDLEMSFORSIKRINGER 2011 Befalets Fellesorganisasjon Les mer om forsikringene på www.bfo.no BFO-PAKKEN Spesialtilpasset deg som er befal Pris: kr 300 pr måned BFO-pakken gjelder hele døgnet i hele verden

Detaljer

Statistikk forsikringsordninger

Statistikk forsikringsordninger 1 Obligatorisk ordning Død, Uførhet,Ulykkesforsikring for familie inkl. faginvaliditet Nytt i 2011: Kritisk sykdomsforsikring for medlem ID-tyveriforsikring for medlem med familie og forbedret ulykkesforsikring

Detaljer

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor OBLIGATORISK

Detaljer

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold--

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

Forsikringssum og egenandelsoversikt fremkommer nedenfor, sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger på side 2 og 3.

Forsikringssum og egenandelsoversikt fremkommer nedenfor, sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger på side 2 og 3. FORSIKRINGSBEVIS NSOFs Innboforsikring Pluss Student Gjelder fra 01.01.2015, eller senere innmelding. Mellom Norsk Sjøoffisersforbund (NSOF) og Codan Forsikring AS (Selskapet) er det inngått avtale om

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2014 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2023 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding...

Detaljer

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene Forsikringer 2011 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2012 1 Norsk Ergoterapeutforbund utvikler faget og tar vare på deg som arbeidstaker. Gjennom ditt arbeid som ergoterapeut bidrar du til å gjøre hverdagslivet mulig for mange

Detaljer

LOFAVØR ADVOKAT BISTAND

LOFAVØR ADVOKAT BISTAND ADVOKAT BISTAND Privatrettslig advokatbistand innenfor de fleste rettsområder du støter på som privatperson. - Rask, tilgjengelig og effektiv behandling via internett - I utgangspunktet ca 30% under gjennomsnittlig

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Platinum American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Platinum American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Platinum American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

BFO FORSIKRINGER BFO-PAKKEN TILPASSET TRYGGHET

BFO FORSIKRINGER BFO-PAKKEN TILPASSET TRYGGHET BFO FORSIKRINGER BFO-PAKKEN TILPASSET TRYGGHET 1 2013 JEG BLIR DA VEL IKKE SKADET... Det er grunn til å tro at mange av de 1478 personene i alderen 20-34 år som ble skadet i trafikken i 2012 tenkte tilsvarende.

Detaljer

Ta en prat om helseforsikringen!

Ta en prat om helseforsikringen! Ledernes medlemsforsikringer 2015 Ta en prat om helseforsikringen! I år innfører vi en helt ny forsikring for våre medlemmer: Helseforsikring. Dette er en forsikring som flere enn 400 000 mennesker i Norge

Detaljer

Ditt forsikringsbevis

Ditt forsikringsbevis Ditt forsikringsbevis Engangsutbetalinger ved: død arbeidsuførhet medisinsk invaliditet Statoil ASA Forsikringsordning i Storebrand for ansatte i Statoil ASA Side 1 av 5 Avtaleinformasjon Forsikringsbeløpene

Detaljer

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis nr: 104-9245 Forsikringstaker: Personellforbundet Org.nr: 960 475 135 Forsikringstakers adresse: Grønland 6-8, 0188 Oslo Forsikringsperiode: 01.01.2015

Detaljer

FORSIKRINGSTILBUD Forsikring for medlemmer av Politiets Pensjonistforbund. pf.no/forsikring

FORSIKRINGSTILBUD Forsikring for medlemmer av Politiets Pensjonistforbund. pf.no/forsikring FORSIKRINGSTILBUD 2016 Forsikring for medlemmer av Politiets Pensjonistforbund pf.no/forsikring 2 Pensjonistforsikring til svært rimelig PF Forsikring-pris! Mange pensjonerte medlemmer har klaget over

Detaljer

OM SIKKERHET OG BRANN

OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN Brosjyre_brann.indd 2 22.11.10 17.43 OM SIKKERHET OG BRANN LOfavør er fordelskonseptet for alle som er organisert i et LO-forbund. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste

Detaljer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14 Personforsikringer Agenda Gjennomgang av forsikringene Melde skader - hvilke skader skal meldes - hvordan melde skader 2 Hvilke forsikringer? Gruppelivsforsikring.

Detaljer

Gjennom din arbeidsgiver kan du ha:

Gjennom din arbeidsgiver kan du ha: Reiseforsikring Gjennom din arbeidsgiver kan du ha: - Ferie og fritids reiseforsikring - Med og uten ulykke - Tjeneste reiseforsikring - Med og uten ulykke Hva er dekket av ReiseEKSTRA Bedrift? o o o o

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand Forsikringsvilkår Verdigjenstand Gjeldende fra 1 INNHOLD: 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 4. HVILKE SKADER SOM DEKKES OG BEGRENSNINGER

Detaljer

På Forsikringskontoret. Nye forsikringssider svarer deg. Nyheter. Det er i forbindelse med store begivenheter i livet behovet for forsikringer endres.

På Forsikringskontoret. Nye forsikringssider svarer deg. Nyheter. Det er i forbindelse med store begivenheter i livet behovet for forsikringer endres. Forsikringer 2009 Nye forsikringssider Forsikringskontoret svarer deg Vi har utviklet en helt ny nettside med forsikringsinformasjon til medlemmene. Du finner også en oversikt over dine forsikringer her.

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper.

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper. PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper. Kontakt oss! PF Forsikring 23 16 31 00 forsikring@pf.no 1 To nye forsikringer for to kroner måneden!

Detaljer

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune

Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune Personforsikringer for ansatte i Holtålen kommune August 2013 Innholdsfortegnelse Navn og adresser (kontaktinfo) 2 Ord og uttrykk i forsikring 4 Personforsikring - Engangsutbetalinger 5 Gruppelivsforsikring

Detaljer

i Utdanningsforbundets frivillig gruppelivsforsikring 2013 Livsforsikring og uføreforsikring

i Utdanningsforbundets frivillig gruppelivsforsikring 2013 Livsforsikring og uføreforsikring i Utdanningsforbundets frivillig gruppelivsforsikring 2013 Livsforsikring og uføreforsikring Følgende er endret i Utdanningsforbundets livsforsikring i 2013: Samboer trenger ikke lenger å begunstige medlemmet,

Detaljer

Fagforbundet Grong vgs. Christoffer Kolås Petersen

Fagforbundet Grong vgs. Christoffer Kolås Petersen Fagforbundet Grong vgs Christoffer Kolås Petersen 25.09.2013 Fagforbundets Gruppeforsikring Forsikringen består av Uføreforsikring, som utbetales: Hvis medlemmet blir varig arbeidsufør Utbetaling fra 13.

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2011 1 Nye tilbud og bedre priser Vi var på anbud med medlemsforsikringene i fjor. Mange forsikringsselskaper syntes Lederne var en spennende gruppe å tilby sine tjenester

Detaljer

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2016

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2016 LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2016 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Andre kollektive medlemsforsikringer Ledernes forsikringskontor Private skadeforsikringer i Tryg Nyheter:

Detaljer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Til medarbeidere på Helse Stavanger HF (Illustrasjonsfoto: Colorbox.com) Dette heftet er ment å gi en oversikt over de personalforsikringer som Helse Stavanger

Detaljer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Til medarbeidere i Helse Vest som omfatter Helse Fonna HF, Helse Bergen HF, Helse Førde HF, Helse Stavanger HF, Helse Vest IKT og Sjukehusapoteka Vest HF (Illustrasjonsfoto:

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i Helse Sør-Øst (tidl. Helse Sør) Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Fritidsulykkesforsikring Tjenestereiseforsikring

Detaljer

OM SIKKERHET OG BRANN

OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN LOfavør er fordelsprogrammet for alle som er organisert i et LO-forbund. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste innboforsikring LOfavør Kollektiv

Detaljer

OM SIKKERHET OG BRANN

OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN LOfavør er fordelsprogrammet for alle som er organisert i et LO-forbund. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste innboforsikring LOfavør Kollektiv Hjem? Økonomisk trygghet

Detaljer

Personforsikringer for elever i

Personforsikringer for elever i Personforsikringer for elever i Gjelder fra mars 2016 1 Elevforsikring For elever ved videregående skoler i Akershus Alle elever ved de videregående skolene til Akershus fylkeskommune er omfattet av følgende

Detaljer

Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune

Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune September 2015 Risk. Reinsurance. Human Resources. Innholdsfortegnelse Forord 3 Kontaktinfo 4 Melding av skade 4 Ord og uttrykk 5

Detaljer

Fakturanr. Avtalenr. Kundenr. Ant. terminer Termin nr. Betalingsfrist Utstedt dato 142216 22632.3 204538 1 1 01.01.2011 10.11.2010

Fakturanr. Avtalenr. Kundenr. Ant. terminer Termin nr. Betalingsfrist Utstedt dato 142216 22632.3 204538 1 1 01.01.2011 10.11.2010 Postboks 1934 Vika, 0125 OSLO v/ Asker og Bærum Boligbyggelag AL Postboks 385 1301 SANDVIKA Besøksadresse: Dronning Maudsgt. 10 Tlf 21 52 67 00 Fax 21 52 67 01 Org. nr. 950 421 363 FORSIKRINGER 2011 PREMIEVARSEL

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2014 Utskriftsdato : 21.07.2014 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer 2017

Ledernes medlemsforsikringer 2017 Ledernes medlemsforsikringer 2017 Personforsikringer Obligatoriske og frivillige Ledernepakken nå inkludert Kritisk sykdomsforsikring! Andre kollektive medlemsforsikringer Frivillige, kollektive forsikringer

Detaljer

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring Utdanningsforbundets livsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke sier hva forsikringen dekker, hvilke unntak

Detaljer

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra 1.1.2011. Innhold: 1. Tilslutning ved etablering 1.1 Krav om helse ved ikrafttredelse

Detaljer

Personalforsikring i arbeidsforhold

Personalforsikring i arbeidsforhold Personalforsikring i arbeidsforhold INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner.

Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner. Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner. Definisjoner Yrkesskade: Med yrkesskade menes personskade, sykdom eller dødsfall som er en følge av arbeidsulykke. En sykdom kan også godkjennes

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Premium American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Premium American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Premium American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Medlemsforsikringer Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Ajourført januar 2008 BFOs medlemsforsikringer www.bfo.no BFO-pakken: Forsikring ved dødsfall, uførhet og ulykke BFOs kollektive

Detaljer

Er du usikker på ditt forsikringsbehov?

Er du usikker på ditt forsikringsbehov? Forsikringer 2012 1 Er du usikker på ditt forsikringsbehov? På forsikringskontoret får du råd om hva slags løsning som passer best Her finner du alt om forsikring for deg. Vårt forsikringstilbud dekker

Detaljer

INFORMASJONSAVIS FOR AVD 107 S T O R D

INFORMASJONSAVIS FOR AVD 107 S T O R D INMASJONSAVIS NR. 1 ÅRGANG. 2 FLT AVD. 107 STORD 14.4.00 Side 1 Ord fra leder Selv om det går mot lysere tider ute, har ikke ordresituasjonen innen oljerelatert virksomhet bedret seg. Senest for en uke

Detaljer

Hva dekker forsikringen?

Hva dekker forsikringen? Hva dekker forsikringen? Hva forsikringen omfatter Behovet for forsikring og hvilke forsikringer man bør tegne, avhengig av hvilke aktører som inngår, og hvilke roller de ulike aktørene innehar: Aktører:

Detaljer

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Agenda! Kravene til YS- /personalforsikring i HTA og lovverket! Forsikringsproduktene som møter kravene! Roller og prosedyrer ved skaderegistrering

Detaljer

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. juli 2016 ###Bedrift~PV04315~~ ~ ~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~580782###

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. juli 2016 ###Bedrift~PV04315~~ ~ ~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~580782### NORCONSULT AS Trondheim, 18. juli 2016 Forsikringsbevis for ansatte i NORCONSULT AS Avtalenummer: Gruppe: PV04315 Fast ansatte Gjelder fra: 1. juli 2016 ###Bedrift~PV04315~~962392687~18.07.2016~~Avtaler~Etablering~FB

Detaljer

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <<G>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP. Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Landsorganisasjonen

Detaljer

Forsikring for pensjonistmedlemmer 2016

Forsikring for pensjonistmedlemmer 2016 Forsikring for pensjonistmedlemmer 2016 1 Forsikring for pensjonistmedlemmer Som pensjonist kan du fortsatt beholde mange av NFFs medlemsforsikringer. På innbo og reiseforsikring er det ingen øvre aldersgrense,

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. Kontakt oss! PF Forsikring 23 16 31 00 forsikring@pf.no 1 2 Innhold: Seks gode forsikringer

Detaljer

MEDLEMSFORSIKRINGER 2012

MEDLEMSFORSIKRINGER 2012 MEDLEMSFORSIKRINGER 2012 Foto: Tom Snedal/NAD ÅRETS NYHET: Du er nå fullforsikret i intops! Befalets Fellesorganisasjon Les mer om forsikringene på www.bfo.no BFO-PAKKEN Spesialtilpasset deg som er befal

Detaljer

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE. Type forsikring/ytelse Stillingskategori Antall Årsverk Premie

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE. Type forsikring/ytelse Stillingskategori Antall Årsverk Premie Forsikringstaker Forsikringsmegler Trøndelag Brann- og Redningstjeneste Garde AS Forsikringsperiode 01.01.2017-31.12.2017 PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE Oppsummering Stillingskategori Antall Årsverk Premie

Detaljer

OM SIKKERHET OG BRANN

OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN LOfavør er fordelskonseptet for alle som er organisert i et LO-forbund. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste kollektive innboforsikring? Økonomisk

Detaljer