Regelhjelp.no prosjektrapport TA2368/2008 Prosjektrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regelhjelp.no prosjektrapport TA2368/2008 Prosjektrapport"

Transkript

1 Prosjektrapport Bildet: 21. november 2007 fikk totalt 55 bransjer informasjon om sitt regelverk på Regelhjelp.no, og nettstedet så slik ut.

2 Innoldsfortegnelse Sammendrag Oppdraget for 2007, organisering og finansiering Mandat og oppdrag Organisering Styringsgruppe Prosjektgruppe Referansegruppe Ekstern bistand Finansiering og ressursbruk Prosjektkostnader Ressursbruk i etatene Arbeidsform - møter og samarbeid Evaluering av prosjektarbeidet i Publiseringsløsning og innholdsproduksjon Erfaringer med publiseringsløsningen Vedlikehold og drift Innholdsproduksjon Nye bransjer Kvalitetssikring og oppdatering Brukerfokus og videreutvikling Brukerfokus Nye tjenester og endringer i Søk på virksomhetsnavn Andre endringer Bedre synlighet på nettet Kvalitetsvurdering av Norge.no og Kommunikasjonsforeningen EM i e-forvaltning? Markedsføring og bruk Bransjelanseringer og medieomtale Informasjon om Regelhjelp.no til brukerne Bruk trafikk, nyhetsabonnenter og henvendelser Statistikk Nyhetsabonnement Bruk av svartjenesten Arbeidet videre Gjenværende bransjer Kvalitetsforbedringer og oppdatering Kvalitetssikring og oppdateringer Nye NACE-koder Samhandling og sammenheng med andre offentlige nettsteder Hmsetatene.no Enhetsregisteret i Brønnøysund organisasjonsnummer og virksomhetsnavn Oppgaveregisteret i Brønnøysund...Feil! Bokmerke er ikke definert NHD-rapport om samordning av offentlige nettsteder - Altinn Etatsutvidelser Redaktøransvaret etter prosjektperioden... 17

3 Vedlegg: 1 Oppdrag og bransjevalg 2007 (Regelhjelp.no) 2 Rapporter om brukerundersøkelser (Netlife Research) 3 Rapport om bedret synlighet på nettet (Creuna) 4 Statistikk om bruk (Regelhjelp.no) 5 Utredning om etatsutvidelser på Regelhjelp.no (Regelhjelp.no) 6 Rapport fra 2004 og Rapport fra 2006

4 Sammendrag Rapportens innhold Denne rapporten beskriver arbeidet som er gjort med prosjektet Regelhjelp.no, hva prosjektet har oppnådd, og skisserer noen oppgaver for framtida. Rapporten redegjør for det arbeidet som er gjennomført i prosjektperioden fra 2005 til 2007 med vekt på 2007, og skisserer planer for videreutvikling av nettstedet i Gjennomføring av prosjektet I hele prosjektperioden har prosjektet blitt gjennomført i henhold til oppdrag og prosjektplaner. Fire ganger i året har nye bransjer fått regelverksinformasjon, og alle de åtte bransjelanseringene har vært eksakt på dato fastsatt i milepælsplanene for prosjektet. De fem etatene har lagt ned en omfattende innsats fram mot hver publiseringsdato for å presentere hele regelverk til ulike bransjer. I tråd med oppdragsbrevet har etatsredaktører og innholdsprodusenter i de fem deltakende etatene deltatt på bransjesamlinger i forkant av hver bransjelansering. Styringsgruppa anerkjenner at denne arbeidsformen har vært viktig for muligheten til å levere på dato og samordne regelverksinformasjon på tvers av etatene. I 2007 har etatene i større grad enn tidligere hatt mulighet til å gjenbruke tekst som har blitt produsert tidligere til andre bransjer. Vi erfarer at gjenbruksnytten av produserte tekster er god. Samtidig har flere av etatene lagt ned et betydelig arbeid for å få på plass nye og store bransjer. I 2007 er det lagt ned 54 ukeverk til prosjektledelse og sentral redaktør, og etatene har gjennomsnittlig brukt XX ukeverk pr bransje pr. etat. Prosjektet har vist oss at det er utfordrende å formidle regelverket til fem statlige etater på en enhetlig måte. Regelverket til de ulike etatene har ulikt detaljnivå, og det har vært utfordrende å etablere en enhetlig forståelse av hvordan etatene skal definere hvilke krav som er blant de viktigste og hvilke krav som tilhører kategorien andre krav. Nettstedet er dels markedsført direkte overfor virksomheter i de bransjene som har fått informasjon på nettstedet ved henvendelser per e-post og i forbindelse med tilsynsvirksomhet. Noe markedsføring skjer også gjennom annonsering i skriftlige og elektroniske medier. Erfaringene er at direkte markedsføring på nett er mer effektivt enn markedsføring på papir. Vi har også erfart at noen av de bransjene vi trodde det skulle være vanskeligst å nå, er de som bruker nettstedet mest. Dette er svært positivt. Statistikken viser jevn økning i antall brukere. Regelhjelp.no har passert nyhetsabonnenter som varsles automatisk per e-post når det legges ut nyheter for deres bransje. Antall besøk per dag har økt fra i snitt 265 i 2006 til over 500 i siste kvartal av Brukerorientering har stått i fokus siden prosjektet ble etablert, og i 2006 gjennomførte prosjektet flere brukerundersøkelser. Resultatene herfra er brukt til videreutvikling av nettstedet i I 2006 fikk Regelhjelp.no Fyrlyktprisen. Denne prisen deles ut av Statens dataforum, og i begrunnelsen for utmerkelsen la juryen vekt på at Regelhjelp.no bidrar til verdiskapning og har sterkt brukerfouks, og at denne måten å formidle regelverksinformasjon på med fordel kan benyttes av flere statlige etater. Ressursbruken har som forventet avtatt noe mot slutten av prosjektet. Til sammen er utgifter til prosjektledelse og etatenes lønnskostnader dekket med ca kr.

5 1, i 2007, hvorav kr. 1 mill er dekning av kontorkostnader og lønnskostnader til prosjektledelse/sentral redaktør. Regelhjelp.no Altinn.no og andre etater Prosjektledelsen har deltatt på flere møter rundt utviklingen av Altinn.no og i arbeidet med rapporten Næringsrett på internett, som nettopp tar for seg behovet for samordning av offentlige nettsteder rettet mot næringslivet. Regelhjelp.no er i rapporten trukket fram som ett av flere statlige nettsteder som bør samordnes med Altinn.no, og prosjektledelsen har også hatt egne møter med redaksjonen til Altinn. Graden av integrering og samordning mellom de to nettstedene er ikke avgjort, men ulike nivåer av samordning er skissert. Styringsgruppa vurderer det slik at en sømløs og dyp integrering med Altinn forutsetter ekstern finansiering. I tråd med oppdragsbrevet har styringsgruppa vurdert om informasjonen på nettstedet også skal omfatte regelverksinformasjon fra andre statlige etater enn i dag. Styringsgruppa har konkludert med at informasjon om Nærings- og handelsdepartementets og Helse- og omsorgsdepartementets regelverk rettet mot næringslivet bør bli en del av nettstedet. Tre nye etater er derfor invitert inn i samarbeidet fra Dette er i tråd med tilbakemeldinger fra brukerne, som særlig savner helseregelverket og informasjon om serveringsbevilling. Invitasjon til å bli med i samarbeidet er sendt fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet til fagdepartementene for helse, strålevern og skjenkebevilling. Arbeidet med utvidelse vil kunne begynne på nyåret i Innen utløpet av 2008 er planen å gi regelverksinformasjon fra åtte etater. Prosjektet har søkt finansiering fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet til å dekke kostnadene forbundet med integrering med Altinn og utvidelse til nye etater i Når det gjelder kostnadene knyttet til ordinær drift av nettstedet, vil etatene dekke disse kostnadene i et spleiselag basert på den samme fordelingsnøkkelen som ble brukt til å gi etatene støtte til innholdsproduksjon. Evaluering av prosjektet Prosjektperioden avsluttes Det er gjennomført en evaluering av prosjektet i samsvar med prosjektbeskrivelsen. Styringsgruppa konkluderer med at prosjektet i høy grad har nådd målene i prosjektbeskrivelsen. I arbeidet med evalueringen av prosjektet har vi identifisert 7 suksessfaktorer og 3 utfordringer. Som suksessfaktorer vil vi trekke fram: Prosjektmidler fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Det har vært avgjørende for prosjektets fremdrift at det ble gitt prosjektmidler fra AID ved oppstart i Dette har gjort det mulig å kompensere etatene for noe av den massive innsatsen det har krevd å skrive om hele regelverk for å gjøre kravene tilgjengelige for brukerne. God forankring på direktørnivå i etatene Dette har gjort det mulig å sørge for at etatene prioriterte prosjektet ved behov. Blant annet har to av etatene ansatt egne jurister for å håndtere arbeidet med Regelhjelp.no.

6 Bruk av NACE-koder og koblingene til enhetsregisteret Dette er en oppbygging bransjeorganisasjonene kjenner seg igjen i, og som gjør det enkelt å vedlikeholde løsningen til beste for brukerne. Positive bransjeorganisasjoner med NHO i spissen Bransjeorganisasjonene har vært viktige samarbeidspartnere i arbeidet med å definere bransjer og kategorier og når det gjaldt å gjøre nettstedet kjent. Arbeidsformen med bransjesamlinger Bransjesamlingene har gjort det mulig å samle tekstprodusentene på tvers av bransjer og gi en innføring i nettstedet for nye tekstprodusenter, samt å identifisere krav som går på tvers av etatene og sammen finne løsninger på hvordan slikt regelverk skulle presenteres på nettstedet. Hver etat er ansvarliggjort og eier eget regelverk Dette er en forutsetning for å alltid kunne levere oppdatert og kvalitetssikret regelverksinformasjon. Styringsgruppa ser det viktig at dette prinsippet blir fulgt opp også når nye etater blir en del av prosjektet og når prosjektet eventuelt blir en del av Altinn.no. Noen av de største utfordringene: Prioritering av de viktigste kravene Her har etatene valgt noe ulike løsninger. Prinsippet om at de viktigste kravene er de kravene etaten prioriterer å føre tilsyn med er ikke 100 % gjennomført. Nå har vi sett de ulike mulighetene, og prosjektet vil jobbe med å få rendyrket dette på hele nettstedet i løpet av Enighet om kategoriene I utgangspunktet har hver etat hatt en eller flere kategorier de har hatt totalansvaret for, men i løpet av prosjektperioden har vi innsett behovet for å etablere felles kategorier for krav (for eksempel kategorien Produkter ). Vi har ikke funnet den optimale løsningen på dette enda., men vil jobbe videre med dette i Valg av bransjer Å definere hvilke bransjer som skulle få være med og hvilke vi skulle la ligge, var ikke lett. Imidlertid har vi hatt god hjelp av bransjeorganisasjonene i dette arbeidet. Den største utfordringen har vært knyttet til bransjer som ligger i grenseland mellom arbeidsfeltet til de fem etatene og andre etater. En gjennomgang av bransjene og tekster som retter seg spesielt mot de ulike bransjene står på agendaen for 2008.prosjektet vil jobbe videre med å få bransjesidene mer bransjespesifikk i forhold til den informasjon som blir presentert.

7 Veien videre organisering og oppgaver fra Styringsgruppa har besluttet å videreføre driften av Regelhjelp.no i Ettersom en søker å utvide nettstedet til å omfatte regelverksinformasjon fra tre nye etater og sørge for samordning med Altinn, ønsker styringsgruppa å videreføre prosjektarbeidsformen. I tillegg til vanlig drift og inkludering av nye etater vil etatene arbeide med en oppdatering av regelverksinformasjonen og gjøre denne mer bransjespesifikk. Noe teknisk oppgradering av nettstedet vil også bli gjennomført slik at nettstedet holder seg up to date og fortsatt fremstår som troverdig og nyttig. Styringsgruppa har søkt Arbeids- og inkluderingsdepartementet om midler for å videreføre prosjektet i 2008 og besluttet at prosjektlederansvaret skal ligge hos SFT også for ett år til. Fra 2009 er planen å overføre ansvaret for nettstedet til Arbeidstilsynet.

8 1. Oppdraget for 2007, organisering og finansiering 1.1 Mandat og oppdrag 2007 Vi viser til årsrapporten for 2006 (vedlagt) når det gjelder beskrivelse av mandat og finansiering av prosjektet. Oppdraget for 2007 omfattet følgende: - Nettstedet skal være ferdig utbygd for alle bransjer - Ca 28 nye bransjer skal på Regelhjelp.no innen 2007, seks eksisterende bransjer skal justeres - Det skal gjennomføres vedlikeholdskontroll av publisert stoff - Andre etater på nettstedet skal avklares endelig - Forholdet til Altinn skal avklares 21. november markerte Regelhjelp.no at nettstedet var ferdig utbygd. Med det fikk totalt 55 bransjer hjelp til å finne fram i regelverket for sin bransje. Bransjer som er utelatt er enten ansett å være for små (for eksempel tobakksproduksjon med fem virksomheter i Norge), eller det meste av regelverket for bransjen tilhører etater som ikke er med i prosjektet (for eksempel petroleumsvirksomhet og luftfart). Fortsatt ser prosjektledelsen at det kan gjøres justeringer av bransjer og at regelverket kan gjøres mer spesifikt for enkelte bransjer. Etatene vil arbeide mer med dette i 2008 og blant annet vurdere på nytt hvordan en kan dekke laboratorier og utviklingsmiljøer. I 2007 fikk 26 nye bransjer hjelp til å finne fram i regelverket på nettstedet. Etatene har gått gjennom publisert stoff ved hver bransjelansering. Ved gjenbruk av tekster har også sentral redaktør gått gjennom tekstene på nytt. Styringsgruppa har tatt stilling til utvidelse til nye etater, prioritert kriterier for utvidelse og via Arbeids- og inkluderingsdepartementet invitert tre nye etater inn i samarbeidet. Forholdet til Altinn har vært diskutert i etatene, i styringsgruppa, med departementene og med Altinn-redaksjonen. Prosjektledelsen har deltatt i arbeidet med rapporten Næringsrett på nett, og det er felles interesse fra Altinn-redaksjonen og etatene bak Regelhjelp.no for samordning. Hvilken form en slik samordning skal ha og hvem som eventuelt skal bære kostnadene er uavklart. 1.2 Organisering Styringsgruppe Prosjektets styringsgruppe har i 2007 bestått av følgende medlemmer: - Ingrid Finboe Svendsen, direktør i DAT, leder av styringsgruppa - Børre Jakobsen, avdelingsdirektør i DSB - Håvard Holm, spesialrådgiver i SFT

9 - Trygve Finsal, direktør i NSO - Kristina Landsverk, avdelingsdirektør i Mattilsynet og Gisken Thoen, seksjonssjef i Mattilsynet Prosjektgruppe Prosjektgruppa har hatt følgende medlemmer: - Kirsti Torbjørnson SFT, prosjektleder til 1.oktober 2007) - Gunhild Dalaker Tuseth SFT, prosjektleder fra 1. oktober 2007) - Christoffer Grønstad SFT, sentral redaktør - Christina Hagerup DAT (til 1.april 2007) - Sigve Stokka DAT - Steinar Tegneby DSB - Inger Bye DSB (til 1. juni 2007) - Hilde Aarefjord SFT - Anne-Grethe Kristiansen NSO (til juli 2007) - Magne Hardtvedt NSO (fra september 2007) - Vigdis A. Finstad Mattilsynet - Lene Langseth Mattilsynet (fra mars 2007) Referansegruppe Referansegruppa er videreført, men med noe mindre møtevirksomhet og involvering i I referansegruppa har følgende medlemmer deltatt: - Tore Hurlen (Norsk industri) - Siri Møllerud (Næringslivets hovedorganisasjon) - Anne Lindseth (Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon) 1.3 Ekstern bistand Vedlikehold og IT-tjenester knyttet til videreutvikling av nettstedet er kjøpt inn fra Creuna AS. Prosjektet har kjøpt rådgivning til enkelte videreutviklingsoppgaver fra ekstern konsulent Olav Arne Forbord. 1.4 Finansiering og ressursbruk Prosjektkostnader 2007 Prosjektet hadde i 2007 et budsjett på kr. 3,3 mill, hvorav ca kr. 1 mill. ble brukt til prosjektledelse og administrative kostnader for SFT. Kr ble besluttet overført til etatene til dekning av deres lønnskostnader ved prosjektet i Utgifter til arbeidssamlinger og prosjektmøter beløper seg til kr Lisenser, vedlikehold/drift og videreutvikling har kostet kr Det er brukt kr på markedsføring av Regelhjelp.no Ressursbruk i etatene 2007

10 Det brukt ca halvannet årsverk til prosjektledelse og sentral redaktør. I etatene har ca 25 personer vært involvert i arbeidet med innholdsproduksjon til nettstedet. Ressursbruken har vært gjennomsnittlig 1,13 ukeverk pr. bransje pr. etat, dvs til sammen 147 ukeverk for alle etatene i Prosjektledelse og sentral redaktør (SFT) 2007 DAT SFT DSB Mattilsynet NSO UV Arbeidsform - møter og samarbeid Styringsgruppa for prosjektet har hatt fire møter i Det er gjennomført to rapporteringsmøter med AID, og ellers har kontakten vært løpende etter behov. NHD holdes orientert om framdrift og problemstillinger ved kopi av innkallinger og referat. Prosjektgruppa har hatt fire møter for å samordne arbeidet i etatene og diskutere løsninger og veivalg. Det har vært to møter med referansegruppa. Det er arrangert fire arbeidssamlinger med to dagers varighet for etatene. På hver samling har personer deltatt. Formålet med samlingene har vært å gjennomføre arbeid med innholdsproduksjon og kategorisering av krav, samt å ivareta behov for etatsovergripende samarbeid. Vi har gjennomført kurs i publiseringsløsningen for nye redaktører. I forbindelse med lansering av de siste bransjene 21. november ble det også avholdt et synlighetsverksted med fokus på hvordan etatene og organisasjonene i referansegruppa kan bidra til at nettstedet blir mer synlig og mer brukt. 1.5 Evaluering av prosjektarbeidet Mål Regelhjelp.no skal bidra til økt brukertilfredshet gjennom å gi bedre og enklere oversikt over eget regelverk og motivere til bedre etterlevelse av regelverket. Regelhjelp.no skal bidra til kompetanseoverføring fra etater til berørte virksomheter, og gjennom dette høyne kvaliteten i utførelse av pålagte oppgaver. Regelhjelp.no skal sikre helhetlig helse, miljø, sikkerhet og mattrygghetsarbeid i virksomhetene. Regelhjelp.no skal bidra til en effektivisering av tilsyn og mer enhetlig regionalt tilsyn Regelhjelp.no skal bidra til en forbedret samhandling mellom de deltakende etater slik at de framstå mer helhetlig utad i forhold til håndheving av regelverket Evaluering/måling Brukerundersøkelser Tilbakemeldinger til sentral redaktør Statistikk Prosjektgruppa Reduksjon i antall avvik/anmerkning Forbedring i status på helse, miljø, sikkerhet og mattrygghet. Statistikk Oppslag i databaser Påmelding - meldingstjeneste Kjennskap til regelverk Kjennskap til nettjenesten Brukerundersøkelse Tilvekst av bransjer/dokumenter Tabellen over er hentet fra prosjektbeskrivelsen fra Den definerer fem mål med prosjektet og indikerer også noen indikatorer og metoder for å evaluere prosjektet. Vi har tatt utgangspunktene i målene og indikatorene når vi har evaluert prosjektet, se sammendraget. Brukertilfredshet Prosjektet har prioritert brukerundersøkelser, både internt i etatene og eksternt blant brukerne. I tillegg til en ekstern spørreundersøkelse ble det mot slutten av 2006

11 gjennomført en brukerundersøkelse i laboratorium med respondenter fra ulike bransjer og med ansvar for helse, miljø og sikkerhet i egen virksomhet. Den interne brukerundersøkelsen viser at nettstedet er godt kjent blant de etatsansatte, men at bare halvparten av respondentene bruker Regelhjelp.no noen ganger eller ofte. De eksterne brukerundersøkelsene har gitt mange positive tilbakemeldinger og også forslag til forbedringer av nettstedet. Enkelte av disse har blitt implementert for eksempel har søkefunksjonen blitt endret for å gjøre den mer brukervennlig. Statistikken viser et økende antall besøkende (i snitt mer enn 500 besøk per dag) og et økende antall abonnenter på nyhetstjenestene våre (3.100 abonnenter per 1. januar 2008). Antallet henvendelser til e-posttjenesten ligger på 3-4 per dag. Tilbakemeldingene til sentral redaktør fra små og mellomstore virksomheter er generelt positive og det hender ofte at brukere henvender seg til oss for å få hjelp til å finne fram i regelverket som ikke tilhører noen av de fem etatene bak nettstedet. Flere av tilbakemeldingene går på at brukerne har spart penger pga nettstedet og spesielt bransjeorganisasjonene trekker stadig fram hvor brukervennlig nettstedet er. Flere har trukket fram at nettstedet er mye mer håndterlig enn en tradisjonell HMS-perm, mens andre gjerne vil skrive ut hele nettstedet for å putte teksten i en slik perm. En tilbakevendende kommentar er at folk er overrasket over at tjenestene våre er gratis. Prosjektgruppa har evaluert nettstedet, og en av de tydeligste utfordringene sett fra deres ståsted er å gå gjennom nettstedet med et kritisk blikk og sørge for at det blir lagt inn mer bransjespesifikk tekst og at det blir et mer tydelig skille mellom viktige og andre krav. Bakgrunnen er at en hele vegen har lagt stor vekt på muligheten for gjenbruk av krav for flere bransjer. Prosjektgruppa ser at dette kan ha gjort noen av kravene for generelle, og vi ønsker å bøte på dette. Dette arbeidet ble igangsatt i desember Kompetanseoverføring, effektive og enhetlige tilsyn De fem etatene jobber med hvordan de skal bruke Regelhjelp som et verktøy i tilsynsarbeid og i arbeidet med regelverksforenkling. En har fortsatt en stor jobb igjen med å gjøre nettstedet bedre kjent blant virksomhetene. For å få til dette, har en i 2007 produsert visittkort for nettstedet, som tilsynspersonell i de fem etatene har med seg ut til virksomhetene. Tilsynspersonell bruker gjerne Regelhjelp.no når de forklarer kravene til virksomhetene, og ansatte i etatene guider brukere gjennom nettstedet når de ringer inn med regelverksrelaterte spørsmål. Regelhjelp.no bidrar derfor til kompetanseoverføring til virksomhetene. Hensikten med å sortere kravene i Viktigste krav og Andre krav har hele tiden vært å gjøre det enklere for brukerne å finne fram i regelverket og at etatene skal signalisere hvilke krav de prioriterer å føre tilsyn med. Det er for tidlig å si om Regelhjelp.no har bidratt til reduserte antall merknader på tilsyn. Prosjektet har ikke hatt kapasitet til å gjennomføre en slik undersøkelse, men regner det også som for tidlig.

12 Arbeidet med de ulike bransjene har synliggjort at noe regelverk er uhyre likt, men duplisert fordi regelverket bunner i ulike hensyn. Dermed risikerer en å få to nærmest identiske krav til samme bransje. Dette er erfaringer som vil være nyttige i etatenes arbeid med regelverksforenkling. Forbedret samhandling Det er liten tvil om at Regelhjelp.no har bidratt til forbedret samhandling mellom tilsynsetatene bak nettstedet. Utveksling av erfaringer knyttet til tilsyn, dagbøter og regelverksforenkling har gitt innspill og inspirasjon til arbeidet i de ulike etatene også utenom arbeidet med nettstedet. Etatene som stod bak hmsetatene.no har en felles tilsynsgruppe som koordinerer og videreutvikler tilsynsfunksjonen til etatene. Denne gruppa arrangerer også kurs for nytt tilsynspersonell. Nytt av året er at den felles tilsynsgruppa har tatt i bruk Regelhjelp.no til påmelding til kurs i regi av tilsynsgruppa. Tilsynsgruppa ønsker nå å bruke nettstedet mer aktivt, og det er snakk om å bygge opp interne sider for tilsynsgruppa i Publiseringsløsning og innholdsproduksjon 2.1 Erfaringer med publiseringsløsningen Regelhjelp.no ligger på publiseringsløsningen EpiServer 4.0. Nettløsningen er emnekartbasert, hvilket gjør det mulig å bruke samme tekst for flere bransjer, legge inn bransjespesifikk tekst som kompletterer teksten for bransjen og å sende ut nyheter bransjevis.. Vi har valgt å ikke oppgradere til en nyere versjon av EpiServer både fordi vi ikke har ønsket å være prøvekaniner, men også for å unngå forstyrrelser i etatenes arbeid med innlegging av tekst for nye bransjer på nettstedet. Det er imidlertid aktuelt å oppgradere nettløsningen i Vedlikehold og drift SFT har vedlikeholdsavtale med Creuna. Avtalen gjelder for ett år om gangen, med automatisk fornyelse over tre år (høst 2005 høst 2008), og omfatter løpende vedlikehold, servicetjenester og teknisk drift. Statens standardavtale for ITanskaffelser, vedlikeholdsavtalen med tilhørende bilag, er benyttet. Creuna står ansvarlig ovenfor driftspartner, SysIt. Dette sikrer et helhetlig vedlikehold og eliminerer eventuelle problemstillinger knyttet til oppgave- og ansvarsfordeling mellom ulike tjenesteleverandører. Prosjektleder, sentral redaktør og Creuna har regelmessige statusmøter for vedlikehold og utviklingsoppgaver. 2.3 Innholdsproduksjon Nye bransjer

13 I 2007 har etatene lagt informasjon til rette for 26 nye bransjer. Noe av informasjonen er nyprodusert, mens en stadig større del gjenbrukes. Ved utgangen av 2007 kan totalt 55 bransjer finne informasjon på Regelhjelp.no. Året har også blitt brukt til å justere og samordne bransjer. Det største arbeidet var knyttet til å samle all import-, agentur- og engrosvirksomhet i én bransje, uavhengig av hva virksomhetene omsetter Kvalitetssikring og oppdatering Etatsvise rutiner for oppdatering er beskrevet i rapporten for I 2007 har prosjektledelsen utarbeidet felles rutiner for oppdatering. Disse rutinene skal sikre at stoffet ikke bare blir kvalitetssikret og oppdatert, men at det fra 2008 også vil være synlig for brukerne når stoffet sist ble kvalitetssjekket og oppdatert. I 2008 skal det gjennomføres oppdateringer på initiativ fra sentral redaktør innen 1.juli og innen 31. desember. 3. Brukerfokus og videreutvikling 3.1 Brukerfokus Regelhjelp.no skal fortsatt være et nyttig og brukervennlig nettsted. Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser i 2007, men vi mener at det bør gjøres i 2008, med sikte på fornyelse av nettstedet eller eventuell tilpasning til Altinn og i tilknytning til introduksjon av nye etater. 3.2 Nye tjenester Søk på virksomhetsnavn Fra juni 2006 var det mulig å finne krav knyttet til sin virksomhet ved å søke på organisasjonsnummer på Regelhjelp.no. Søkefunksjonen benytter en web-service fra Brønnøysundregistrene, og er knyttet til Enhetsregisteret i Brønnøysund. Beskrivelse av tjenesten er offentliggjort som brukereksempel hos Brønnøysundregistrene. Vi ønsket å utvide denne funksjonen slik at brukerne kunne finne sine krav via virksomhetens navn. Vi ventet at denne tjenesten skulle bli tilgjengelig fra Brønnøysundregistrene tidlig i 2007, men den er fortsatt ikke på plass Andre endringer I tråd med konklusjonene etter brukerundersøkelsene i 2006 har vi forenklet den generelle søkefunksjonen til nettstedet og ryddet opp i strukturen både i toppmenyen og i venstremenyen. Søkefunksjonen på nettstedet henter ikke bare opp treff fra Regelhjelp.no, men også på nettstedene til de fem etatene som deltar i prosjektet. Dermed får brukerne opp relevant stoff både på Regelhjelp.no og på etaten som har fagansvaret for regelverket. I 2007 implementerte vi en skjemafunksjon på nettstedet. Dermed kan vi i større grad selv gjennomføre undersøkelser og kampanjer rettet mot publikum. Denne funksjonen har blitt brukt til å få flere abonnenter til nyhetsfunksjonen. I forbindelse med bransjelanseringen i november 2007 ble det gjort endringer på forsiden av nettstedet for å gjøre flere bransjer synlige i søkeboksen. I tillegg

14 justerte vi boksen der en kan melde seg på nyheter for å få fram at denne tjenesten er gratis. Tilsynsetatene har en felles tilsynsgruppe. Tilsynsgruppa legger i dag ut informasjon om kurs og seminarer på Regelhjelp.no, og påmelding til kurs og seminarer foregår også på nettstedet. Tilsynsgruppa hadde sitt eget internområde på hmsetatene.no fram til nettstedet ble lagt ned, og ønsker nå å få et tilsvarende internområde på Regelhjelp.no fra I 2008 vil forsiden få ny design. I arbeidet med fornyelse av forsiden har vi imidlertid oppdaget at forsiden til Regelhjelp.no har ekstremt lav avstøtning, dvs at en svært høy prosentandel velger å gå videre fra forsiden sammenlignet med andre nettsteder. Det er derfor viktig å beholde denne egenskapen ved forsiden, og vi er derfor tilbakeholdne med å endre for mye av funksjonaliteten Bedre synlighet på Internett Sentral redaktør har deltatt på kurs for å lære mer om synlighet på nett. I etterkant har prosjektledelsen gått gjennom mange av de mest sentrale tekstene på Regelhjelp.no og tatt i bruk verktøy som gjør sidene mer synlige for søkemotorer. En gjennomgang av 100 sentrale ord for Regelhjelp.no i 2006 og i 2007 viser at vi generelt er mer synlige i søkemotorene nå enn da. Det arbeides jevnlig for å få andre aktører (departementer, bransjeorganisasjoner og andre) til å lenke til nettstedet. 3.3 Kvalitetsvurdering av Norge.no Hvert år gjennomfører Norge.no en kvalitetsvurdering av statlige nettsteder. Regelhjelp.no vil aldri komme i tetsjiktet fordi vi mangler elementer som offentlig journal og andre vesentlige kriterier men vurderingen gir likevel nyttige tilbakemeldinger om hvordan nettstedet framstår for andre. Tilbakemeldingene fra Norge.no har også bidratt til å utvikle nettstedet. Ved kvalitetsvurderingen i 2007 fikk Regelhjelp.no 4 stjerner av 6 mulige. 3.4 EM i e-forvaltning Regelhjelp.no var nominert til EU-kommisjonens EM i e-forvaltning i Vi vant ingen pris, men ligger presentert som et godt eksempel på EUkommisjonens nettsted. Vi fikk også oppmerksomhet internt i etatene rundt nominasjonen. 4. Markedsføring og bruk 4.1 Bransjelanseringer og medieomtale Nyhetsverdien ved nye bransjelanseringer er avtakende. Ved hver bransjelansering har de deltakende etater likevel lagt ut informasjon om utvidelsen av nettstedet på sine egne nettsteder. Ulike departementer og andre statlige etater med særlig ansvar for de ulike bransjene har fått tilsendt forslag til nyhetsmeldinger til sine

15 nettsteder. Bransje- og interesseorganisasjoner har også fått tilsendt tilpassede tekster om utvidelsene av nettstedet. De fleste av disse henvendelsene har blitt møtt med velvilje, og i dag finnes det nærmere 250 eksterne lenker til nettstedet. Regelhjelp.no har i tillegg vært omtalt i en del ulike lokalaviser og i en rekke bransjeblader. 4.2 Informasjon om Regelhjelp.no til brukerne Ved bransjelanseringene i 2007 ble det sendt direkte informasjon per e-post til potensielle brukere av nettstedet som var registrert i de aktuelle bransjene. Informasjonen ble hentet fra Enhetsregisteret. Vi har også sendt henvendelser til alle landets kommuner med det resultat at de fleste service- og informasjonstorg har informasjon om Regelhjelp.no tilgjengelig. Vi har videre sendt informasjon om Regelhjelp.no til hms-konsulenter, bransjeorganisasjoner og lignende og informasjon via bedrifts-e-post. 4.3 Bruk trafikk, nyhetsabonnenter og henvendelser Statistikk Antall besøk per dag i 2006 var 267. I 2007 hadde vi 450 besøk per dag, og i siste kvartal var vi oppe i 528 besøkende per dag. Antall besøkende er alltid størst rundt bransjelanseringer, men antall besøk er økende også i måneder uten lanseringer Nyhetsabonnement I juni 2006 hadde vi mindre enn 500 abonnenter på nyhetstjenesten til Regelhjelp.no. Vi har brukt konkurranser og produsert visittkort til bruk på tilsyn for å markedsføre tjenesten, og antallet abonnenter øker jevnt. Ved utgangen av 2007 mottar rundt abonnenter e-post når vi legger ut nyheter på Regelhjelp.no. Ved nedleggelsen av hmsetatene.no utvidet vi omfanget av nyhetsmeldinger på Regelhjelp.no, og nyhetene omfatter ikke lenger kun regelverksendringer, men også andre HMS-relaterte meldinger Bruk av svartjenesten I snitt får vi 3 4 henvendelser daglig til e-postadressen Sentral redaktør svarer på e-postene, men fagspørsmål sendes videre til etatsredaktørene og besvares av fagfolk i hver enkelt etat med kopi til sentral redaktør. Tilbakemeldingene på svartjenesten og særlig at den er gratis er svært gode. 5. Arbeidet videre 5.1 Gjenværende bransjer Regelhjelp.no dekker nå de bransjer styringsgruppa mener det er hensiktsmessig å nå ut fra de etater som deltar på nettstedet i dag. Dersom nettstedet utvides til flere etater, kan det være aktuelt å utvide også til enkelte nye bransjer, for eksempel fiskeri og sjøfart, lufttransport og petroleumsvirksomhet.

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet. September 2014

Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet. September 2014 Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet September 2014 EKSEMPEL 1/2014 Årsrapport 2013 for Statens senter for sammenligninger Statens senter

Detaljer

Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT

Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT Innholdsfortegnelse 1.0. SAMMENDRAG...3 2.0. DØGNÅPEN KOMMUNE...5 2.1. Bakgrunn og forankring...5 2.2. Innbyggere og næringsliv...5 2.3. Staten og andre kommuner...6

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Årsrapport 2013. Statens lånekasse for utdanning. Årsrapport 2013. Dato: 26.02.2014 Versjon: 1.0 Arkivref: 201102135

Årsrapport 2013. Statens lånekasse for utdanning. Årsrapport 2013. Dato: 26.02.2014 Versjon: 1.0 Arkivref: 201102135 Årsrapport 2013 Dato: 26.02.2014 Versjon: 1.0 Arkivref: 201102135 Årsrapport 2013 Statens lånekasse for utdanning Årsrapport 2013 Lånekassen Side 1 av 32 Innhold 1. Ledelsens årsberetning... 3 2. Introduksjon

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynets organisasjon 2 Mål og resultatkrav 5 Resultatperspektivet 8 Forebygging av ulykker 8 Skadelig kjemisk påvirkning 9 Organisatoriske arbeidsforhold 10 Ergonomiske

Detaljer

Verdensarvstatus for Vegaøyene

Verdensarvstatus for Vegaøyene Årsmelding 24 Verdensarvstatus for Vegaøyene Bildene i årsmeldingen er hentet fra skjærgården i Vega kommune som ligger vest i havet fra Brønnøysund. 1. juli 24 var en merkedag for Vega kommune da øykommunen

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Rapport 2012:9 Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen Toril Ringholm Per-Arne Emaus Margrethe Aanesen Tittel : Forfattere : Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Innhold. Direktørens leder Fortsatt brukerfokus 5 Næringsministerens forord 6

Innhold. Direktørens leder Fortsatt brukerfokus 5 Næringsministerens forord 6 26 Årsmelding Innhold Direktørens leder Fortsatt brukerfokus 5 Næringsministerens forord 6 Brønnøysundregistrene med ny profil 8 Samordnet registermelding helt elektronisk 9 Brønnøysundregistrenes nye

Detaljer

Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering. Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 RAPPORT 1/2012

Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering. Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 RAPPORT 1/2012 Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 1 RAPPORT 1/2012 Resymé Evalueringsportalen har vært i drift i et drøyt år. Ved årsskiftet

Detaljer

Stor omstilling på kort tid

Stor omstilling på kort tid Rapport 2002:7 Stor omstilling på kort tid En dokumentasjon av opprettelsen av Sosial- og helsedirektoratet Forord På oppdrag fra prosjektledelsen for opprettelse av det nye Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

KS2 (kvalitetssikring fase 2) av Ny IKT-løsning for departementene. Rapport til Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet

KS2 (kvalitetssikring fase 2) av Ny IKT-løsning for departementene. Rapport til Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet KS2 (kvalitetssikring fase 2) av Ny IKT-løsning for departementene Rapport til Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet Dato: 30. mai 2014 Revisjonsnummer: 1.0 Metier AS KS2 Ny IKT-løsning

Detaljer

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra En deskriptiv undersøkelse av tilsyn med kommunale til eldre Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2013 MAI 2013 241 570 Rapport fra Helsetilsynet

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Vurdering og videreutvikling av fagteam

Vurdering og videreutvikling av fagteam Når kunnskap gir resultater--- Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Vurdering og videreutvikling av fagteam Sluttrapport Februar 2008 Rambøll Management A/S Postboks 427 Hoffsveien 21-23 0213 Oslo,

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer