Regelhjelp.no prosjektrapport TA2368/2008 Prosjektrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regelhjelp.no prosjektrapport TA2368/2008 Prosjektrapport"

Transkript

1 Prosjektrapport Bildet: 21. november 2007 fikk totalt 55 bransjer informasjon om sitt regelverk på Regelhjelp.no, og nettstedet så slik ut.

2 Innoldsfortegnelse Sammendrag Oppdraget for 2007, organisering og finansiering Mandat og oppdrag Organisering Styringsgruppe Prosjektgruppe Referansegruppe Ekstern bistand Finansiering og ressursbruk Prosjektkostnader Ressursbruk i etatene Arbeidsform - møter og samarbeid Evaluering av prosjektarbeidet i Publiseringsløsning og innholdsproduksjon Erfaringer med publiseringsløsningen Vedlikehold og drift Innholdsproduksjon Nye bransjer Kvalitetssikring og oppdatering Brukerfokus og videreutvikling Brukerfokus Nye tjenester og endringer i Søk på virksomhetsnavn Andre endringer Bedre synlighet på nettet Kvalitetsvurdering av Norge.no og Kommunikasjonsforeningen EM i e-forvaltning? Markedsføring og bruk Bransjelanseringer og medieomtale Informasjon om Regelhjelp.no til brukerne Bruk trafikk, nyhetsabonnenter og henvendelser Statistikk Nyhetsabonnement Bruk av svartjenesten Arbeidet videre Gjenværende bransjer Kvalitetsforbedringer og oppdatering Kvalitetssikring og oppdateringer Nye NACE-koder Samhandling og sammenheng med andre offentlige nettsteder Hmsetatene.no Enhetsregisteret i Brønnøysund organisasjonsnummer og virksomhetsnavn Oppgaveregisteret i Brønnøysund...Feil! Bokmerke er ikke definert NHD-rapport om samordning av offentlige nettsteder - Altinn Etatsutvidelser Redaktøransvaret etter prosjektperioden... 17

3 Vedlegg: 1 Oppdrag og bransjevalg 2007 (Regelhjelp.no) 2 Rapporter om brukerundersøkelser (Netlife Research) 3 Rapport om bedret synlighet på nettet (Creuna) 4 Statistikk om bruk (Regelhjelp.no) 5 Utredning om etatsutvidelser på Regelhjelp.no (Regelhjelp.no) 6 Rapport fra 2004 og Rapport fra 2006

4 Sammendrag Rapportens innhold Denne rapporten beskriver arbeidet som er gjort med prosjektet Regelhjelp.no, hva prosjektet har oppnådd, og skisserer noen oppgaver for framtida. Rapporten redegjør for det arbeidet som er gjennomført i prosjektperioden fra 2005 til 2007 med vekt på 2007, og skisserer planer for videreutvikling av nettstedet i Gjennomføring av prosjektet I hele prosjektperioden har prosjektet blitt gjennomført i henhold til oppdrag og prosjektplaner. Fire ganger i året har nye bransjer fått regelverksinformasjon, og alle de åtte bransjelanseringene har vært eksakt på dato fastsatt i milepælsplanene for prosjektet. De fem etatene har lagt ned en omfattende innsats fram mot hver publiseringsdato for å presentere hele regelverk til ulike bransjer. I tråd med oppdragsbrevet har etatsredaktører og innholdsprodusenter i de fem deltakende etatene deltatt på bransjesamlinger i forkant av hver bransjelansering. Styringsgruppa anerkjenner at denne arbeidsformen har vært viktig for muligheten til å levere på dato og samordne regelverksinformasjon på tvers av etatene. I 2007 har etatene i større grad enn tidligere hatt mulighet til å gjenbruke tekst som har blitt produsert tidligere til andre bransjer. Vi erfarer at gjenbruksnytten av produserte tekster er god. Samtidig har flere av etatene lagt ned et betydelig arbeid for å få på plass nye og store bransjer. I 2007 er det lagt ned 54 ukeverk til prosjektledelse og sentral redaktør, og etatene har gjennomsnittlig brukt XX ukeverk pr bransje pr. etat. Prosjektet har vist oss at det er utfordrende å formidle regelverket til fem statlige etater på en enhetlig måte. Regelverket til de ulike etatene har ulikt detaljnivå, og det har vært utfordrende å etablere en enhetlig forståelse av hvordan etatene skal definere hvilke krav som er blant de viktigste og hvilke krav som tilhører kategorien andre krav. Nettstedet er dels markedsført direkte overfor virksomheter i de bransjene som har fått informasjon på nettstedet ved henvendelser per e-post og i forbindelse med tilsynsvirksomhet. Noe markedsføring skjer også gjennom annonsering i skriftlige og elektroniske medier. Erfaringene er at direkte markedsføring på nett er mer effektivt enn markedsføring på papir. Vi har også erfart at noen av de bransjene vi trodde det skulle være vanskeligst å nå, er de som bruker nettstedet mest. Dette er svært positivt. Statistikken viser jevn økning i antall brukere. Regelhjelp.no har passert nyhetsabonnenter som varsles automatisk per e-post når det legges ut nyheter for deres bransje. Antall besøk per dag har økt fra i snitt 265 i 2006 til over 500 i siste kvartal av Brukerorientering har stått i fokus siden prosjektet ble etablert, og i 2006 gjennomførte prosjektet flere brukerundersøkelser. Resultatene herfra er brukt til videreutvikling av nettstedet i I 2006 fikk Regelhjelp.no Fyrlyktprisen. Denne prisen deles ut av Statens dataforum, og i begrunnelsen for utmerkelsen la juryen vekt på at Regelhjelp.no bidrar til verdiskapning og har sterkt brukerfouks, og at denne måten å formidle regelverksinformasjon på med fordel kan benyttes av flere statlige etater. Ressursbruken har som forventet avtatt noe mot slutten av prosjektet. Til sammen er utgifter til prosjektledelse og etatenes lønnskostnader dekket med ca kr.

5 1, i 2007, hvorav kr. 1 mill er dekning av kontorkostnader og lønnskostnader til prosjektledelse/sentral redaktør. Regelhjelp.no Altinn.no og andre etater Prosjektledelsen har deltatt på flere møter rundt utviklingen av Altinn.no og i arbeidet med rapporten Næringsrett på internett, som nettopp tar for seg behovet for samordning av offentlige nettsteder rettet mot næringslivet. Regelhjelp.no er i rapporten trukket fram som ett av flere statlige nettsteder som bør samordnes med Altinn.no, og prosjektledelsen har også hatt egne møter med redaksjonen til Altinn. Graden av integrering og samordning mellom de to nettstedene er ikke avgjort, men ulike nivåer av samordning er skissert. Styringsgruppa vurderer det slik at en sømløs og dyp integrering med Altinn forutsetter ekstern finansiering. I tråd med oppdragsbrevet har styringsgruppa vurdert om informasjonen på nettstedet også skal omfatte regelverksinformasjon fra andre statlige etater enn i dag. Styringsgruppa har konkludert med at informasjon om Nærings- og handelsdepartementets og Helse- og omsorgsdepartementets regelverk rettet mot næringslivet bør bli en del av nettstedet. Tre nye etater er derfor invitert inn i samarbeidet fra Dette er i tråd med tilbakemeldinger fra brukerne, som særlig savner helseregelverket og informasjon om serveringsbevilling. Invitasjon til å bli med i samarbeidet er sendt fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet til fagdepartementene for helse, strålevern og skjenkebevilling. Arbeidet med utvidelse vil kunne begynne på nyåret i Innen utløpet av 2008 er planen å gi regelverksinformasjon fra åtte etater. Prosjektet har søkt finansiering fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet til å dekke kostnadene forbundet med integrering med Altinn og utvidelse til nye etater i Når det gjelder kostnadene knyttet til ordinær drift av nettstedet, vil etatene dekke disse kostnadene i et spleiselag basert på den samme fordelingsnøkkelen som ble brukt til å gi etatene støtte til innholdsproduksjon. Evaluering av prosjektet Prosjektperioden avsluttes Det er gjennomført en evaluering av prosjektet i samsvar med prosjektbeskrivelsen. Styringsgruppa konkluderer med at prosjektet i høy grad har nådd målene i prosjektbeskrivelsen. I arbeidet med evalueringen av prosjektet har vi identifisert 7 suksessfaktorer og 3 utfordringer. Som suksessfaktorer vil vi trekke fram: Prosjektmidler fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Det har vært avgjørende for prosjektets fremdrift at det ble gitt prosjektmidler fra AID ved oppstart i Dette har gjort det mulig å kompensere etatene for noe av den massive innsatsen det har krevd å skrive om hele regelverk for å gjøre kravene tilgjengelige for brukerne. God forankring på direktørnivå i etatene Dette har gjort det mulig å sørge for at etatene prioriterte prosjektet ved behov. Blant annet har to av etatene ansatt egne jurister for å håndtere arbeidet med Regelhjelp.no.

6 Bruk av NACE-koder og koblingene til enhetsregisteret Dette er en oppbygging bransjeorganisasjonene kjenner seg igjen i, og som gjør det enkelt å vedlikeholde løsningen til beste for brukerne. Positive bransjeorganisasjoner med NHO i spissen Bransjeorganisasjonene har vært viktige samarbeidspartnere i arbeidet med å definere bransjer og kategorier og når det gjaldt å gjøre nettstedet kjent. Arbeidsformen med bransjesamlinger Bransjesamlingene har gjort det mulig å samle tekstprodusentene på tvers av bransjer og gi en innføring i nettstedet for nye tekstprodusenter, samt å identifisere krav som går på tvers av etatene og sammen finne løsninger på hvordan slikt regelverk skulle presenteres på nettstedet. Hver etat er ansvarliggjort og eier eget regelverk Dette er en forutsetning for å alltid kunne levere oppdatert og kvalitetssikret regelverksinformasjon. Styringsgruppa ser det viktig at dette prinsippet blir fulgt opp også når nye etater blir en del av prosjektet og når prosjektet eventuelt blir en del av Altinn.no. Noen av de største utfordringene: Prioritering av de viktigste kravene Her har etatene valgt noe ulike løsninger. Prinsippet om at de viktigste kravene er de kravene etaten prioriterer å føre tilsyn med er ikke 100 % gjennomført. Nå har vi sett de ulike mulighetene, og prosjektet vil jobbe med å få rendyrket dette på hele nettstedet i løpet av Enighet om kategoriene I utgangspunktet har hver etat hatt en eller flere kategorier de har hatt totalansvaret for, men i løpet av prosjektperioden har vi innsett behovet for å etablere felles kategorier for krav (for eksempel kategorien Produkter ). Vi har ikke funnet den optimale løsningen på dette enda., men vil jobbe videre med dette i Valg av bransjer Å definere hvilke bransjer som skulle få være med og hvilke vi skulle la ligge, var ikke lett. Imidlertid har vi hatt god hjelp av bransjeorganisasjonene i dette arbeidet. Den største utfordringen har vært knyttet til bransjer som ligger i grenseland mellom arbeidsfeltet til de fem etatene og andre etater. En gjennomgang av bransjene og tekster som retter seg spesielt mot de ulike bransjene står på agendaen for 2008.prosjektet vil jobbe videre med å få bransjesidene mer bransjespesifikk i forhold til den informasjon som blir presentert.

7 Veien videre organisering og oppgaver fra Styringsgruppa har besluttet å videreføre driften av Regelhjelp.no i Ettersom en søker å utvide nettstedet til å omfatte regelverksinformasjon fra tre nye etater og sørge for samordning med Altinn, ønsker styringsgruppa å videreføre prosjektarbeidsformen. I tillegg til vanlig drift og inkludering av nye etater vil etatene arbeide med en oppdatering av regelverksinformasjonen og gjøre denne mer bransjespesifikk. Noe teknisk oppgradering av nettstedet vil også bli gjennomført slik at nettstedet holder seg up to date og fortsatt fremstår som troverdig og nyttig. Styringsgruppa har søkt Arbeids- og inkluderingsdepartementet om midler for å videreføre prosjektet i 2008 og besluttet at prosjektlederansvaret skal ligge hos SFT også for ett år til. Fra 2009 er planen å overføre ansvaret for nettstedet til Arbeidstilsynet.

8 1. Oppdraget for 2007, organisering og finansiering 1.1 Mandat og oppdrag 2007 Vi viser til årsrapporten for 2006 (vedlagt) når det gjelder beskrivelse av mandat og finansiering av prosjektet. Oppdraget for 2007 omfattet følgende: - Nettstedet skal være ferdig utbygd for alle bransjer - Ca 28 nye bransjer skal på Regelhjelp.no innen 2007, seks eksisterende bransjer skal justeres - Det skal gjennomføres vedlikeholdskontroll av publisert stoff - Andre etater på nettstedet skal avklares endelig - Forholdet til Altinn skal avklares 21. november markerte Regelhjelp.no at nettstedet var ferdig utbygd. Med det fikk totalt 55 bransjer hjelp til å finne fram i regelverket for sin bransje. Bransjer som er utelatt er enten ansett å være for små (for eksempel tobakksproduksjon med fem virksomheter i Norge), eller det meste av regelverket for bransjen tilhører etater som ikke er med i prosjektet (for eksempel petroleumsvirksomhet og luftfart). Fortsatt ser prosjektledelsen at det kan gjøres justeringer av bransjer og at regelverket kan gjøres mer spesifikt for enkelte bransjer. Etatene vil arbeide mer med dette i 2008 og blant annet vurdere på nytt hvordan en kan dekke laboratorier og utviklingsmiljøer. I 2007 fikk 26 nye bransjer hjelp til å finne fram i regelverket på nettstedet. Etatene har gått gjennom publisert stoff ved hver bransjelansering. Ved gjenbruk av tekster har også sentral redaktør gått gjennom tekstene på nytt. Styringsgruppa har tatt stilling til utvidelse til nye etater, prioritert kriterier for utvidelse og via Arbeids- og inkluderingsdepartementet invitert tre nye etater inn i samarbeidet. Forholdet til Altinn har vært diskutert i etatene, i styringsgruppa, med departementene og med Altinn-redaksjonen. Prosjektledelsen har deltatt i arbeidet med rapporten Næringsrett på nett, og det er felles interesse fra Altinn-redaksjonen og etatene bak Regelhjelp.no for samordning. Hvilken form en slik samordning skal ha og hvem som eventuelt skal bære kostnadene er uavklart. 1.2 Organisering Styringsgruppe Prosjektets styringsgruppe har i 2007 bestått av følgende medlemmer: - Ingrid Finboe Svendsen, direktør i DAT, leder av styringsgruppa - Børre Jakobsen, avdelingsdirektør i DSB - Håvard Holm, spesialrådgiver i SFT

9 - Trygve Finsal, direktør i NSO - Kristina Landsverk, avdelingsdirektør i Mattilsynet og Gisken Thoen, seksjonssjef i Mattilsynet Prosjektgruppe Prosjektgruppa har hatt følgende medlemmer: - Kirsti Torbjørnson SFT, prosjektleder til 1.oktober 2007) - Gunhild Dalaker Tuseth SFT, prosjektleder fra 1. oktober 2007) - Christoffer Grønstad SFT, sentral redaktør - Christina Hagerup DAT (til 1.april 2007) - Sigve Stokka DAT - Steinar Tegneby DSB - Inger Bye DSB (til 1. juni 2007) - Hilde Aarefjord SFT - Anne-Grethe Kristiansen NSO (til juli 2007) - Magne Hardtvedt NSO (fra september 2007) - Vigdis A. Finstad Mattilsynet - Lene Langseth Mattilsynet (fra mars 2007) Referansegruppe Referansegruppa er videreført, men med noe mindre møtevirksomhet og involvering i I referansegruppa har følgende medlemmer deltatt: - Tore Hurlen (Norsk industri) - Siri Møllerud (Næringslivets hovedorganisasjon) - Anne Lindseth (Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon) 1.3 Ekstern bistand Vedlikehold og IT-tjenester knyttet til videreutvikling av nettstedet er kjøpt inn fra Creuna AS. Prosjektet har kjøpt rådgivning til enkelte videreutviklingsoppgaver fra ekstern konsulent Olav Arne Forbord. 1.4 Finansiering og ressursbruk Prosjektkostnader 2007 Prosjektet hadde i 2007 et budsjett på kr. 3,3 mill, hvorav ca kr. 1 mill. ble brukt til prosjektledelse og administrative kostnader for SFT. Kr ble besluttet overført til etatene til dekning av deres lønnskostnader ved prosjektet i Utgifter til arbeidssamlinger og prosjektmøter beløper seg til kr Lisenser, vedlikehold/drift og videreutvikling har kostet kr Det er brukt kr på markedsføring av Regelhjelp.no Ressursbruk i etatene 2007

10 Det brukt ca halvannet årsverk til prosjektledelse og sentral redaktør. I etatene har ca 25 personer vært involvert i arbeidet med innholdsproduksjon til nettstedet. Ressursbruken har vært gjennomsnittlig 1,13 ukeverk pr. bransje pr. etat, dvs til sammen 147 ukeverk for alle etatene i Prosjektledelse og sentral redaktør (SFT) 2007 DAT SFT DSB Mattilsynet NSO UV Arbeidsform - møter og samarbeid Styringsgruppa for prosjektet har hatt fire møter i Det er gjennomført to rapporteringsmøter med AID, og ellers har kontakten vært løpende etter behov. NHD holdes orientert om framdrift og problemstillinger ved kopi av innkallinger og referat. Prosjektgruppa har hatt fire møter for å samordne arbeidet i etatene og diskutere løsninger og veivalg. Det har vært to møter med referansegruppa. Det er arrangert fire arbeidssamlinger med to dagers varighet for etatene. På hver samling har personer deltatt. Formålet med samlingene har vært å gjennomføre arbeid med innholdsproduksjon og kategorisering av krav, samt å ivareta behov for etatsovergripende samarbeid. Vi har gjennomført kurs i publiseringsløsningen for nye redaktører. I forbindelse med lansering av de siste bransjene 21. november ble det også avholdt et synlighetsverksted med fokus på hvordan etatene og organisasjonene i referansegruppa kan bidra til at nettstedet blir mer synlig og mer brukt. 1.5 Evaluering av prosjektarbeidet Mål Regelhjelp.no skal bidra til økt brukertilfredshet gjennom å gi bedre og enklere oversikt over eget regelverk og motivere til bedre etterlevelse av regelverket. Regelhjelp.no skal bidra til kompetanseoverføring fra etater til berørte virksomheter, og gjennom dette høyne kvaliteten i utførelse av pålagte oppgaver. Regelhjelp.no skal sikre helhetlig helse, miljø, sikkerhet og mattrygghetsarbeid i virksomhetene. Regelhjelp.no skal bidra til en effektivisering av tilsyn og mer enhetlig regionalt tilsyn Regelhjelp.no skal bidra til en forbedret samhandling mellom de deltakende etater slik at de framstå mer helhetlig utad i forhold til håndheving av regelverket Evaluering/måling Brukerundersøkelser Tilbakemeldinger til sentral redaktør Statistikk Prosjektgruppa Reduksjon i antall avvik/anmerkning Forbedring i status på helse, miljø, sikkerhet og mattrygghet. Statistikk Oppslag i databaser Påmelding - meldingstjeneste Kjennskap til regelverk Kjennskap til nettjenesten Brukerundersøkelse Tilvekst av bransjer/dokumenter Tabellen over er hentet fra prosjektbeskrivelsen fra Den definerer fem mål med prosjektet og indikerer også noen indikatorer og metoder for å evaluere prosjektet. Vi har tatt utgangspunktene i målene og indikatorene når vi har evaluert prosjektet, se sammendraget. Brukertilfredshet Prosjektet har prioritert brukerundersøkelser, både internt i etatene og eksternt blant brukerne. I tillegg til en ekstern spørreundersøkelse ble det mot slutten av 2006

11 gjennomført en brukerundersøkelse i laboratorium med respondenter fra ulike bransjer og med ansvar for helse, miljø og sikkerhet i egen virksomhet. Den interne brukerundersøkelsen viser at nettstedet er godt kjent blant de etatsansatte, men at bare halvparten av respondentene bruker Regelhjelp.no noen ganger eller ofte. De eksterne brukerundersøkelsene har gitt mange positive tilbakemeldinger og også forslag til forbedringer av nettstedet. Enkelte av disse har blitt implementert for eksempel har søkefunksjonen blitt endret for å gjøre den mer brukervennlig. Statistikken viser et økende antall besøkende (i snitt mer enn 500 besøk per dag) og et økende antall abonnenter på nyhetstjenestene våre (3.100 abonnenter per 1. januar 2008). Antallet henvendelser til e-posttjenesten ligger på 3-4 per dag. Tilbakemeldingene til sentral redaktør fra små og mellomstore virksomheter er generelt positive og det hender ofte at brukere henvender seg til oss for å få hjelp til å finne fram i regelverket som ikke tilhører noen av de fem etatene bak nettstedet. Flere av tilbakemeldingene går på at brukerne har spart penger pga nettstedet og spesielt bransjeorganisasjonene trekker stadig fram hvor brukervennlig nettstedet er. Flere har trukket fram at nettstedet er mye mer håndterlig enn en tradisjonell HMS-perm, mens andre gjerne vil skrive ut hele nettstedet for å putte teksten i en slik perm. En tilbakevendende kommentar er at folk er overrasket over at tjenestene våre er gratis. Prosjektgruppa har evaluert nettstedet, og en av de tydeligste utfordringene sett fra deres ståsted er å gå gjennom nettstedet med et kritisk blikk og sørge for at det blir lagt inn mer bransjespesifikk tekst og at det blir et mer tydelig skille mellom viktige og andre krav. Bakgrunnen er at en hele vegen har lagt stor vekt på muligheten for gjenbruk av krav for flere bransjer. Prosjektgruppa ser at dette kan ha gjort noen av kravene for generelle, og vi ønsker å bøte på dette. Dette arbeidet ble igangsatt i desember Kompetanseoverføring, effektive og enhetlige tilsyn De fem etatene jobber med hvordan de skal bruke Regelhjelp som et verktøy i tilsynsarbeid og i arbeidet med regelverksforenkling. En har fortsatt en stor jobb igjen med å gjøre nettstedet bedre kjent blant virksomhetene. For å få til dette, har en i 2007 produsert visittkort for nettstedet, som tilsynspersonell i de fem etatene har med seg ut til virksomhetene. Tilsynspersonell bruker gjerne Regelhjelp.no når de forklarer kravene til virksomhetene, og ansatte i etatene guider brukere gjennom nettstedet når de ringer inn med regelverksrelaterte spørsmål. Regelhjelp.no bidrar derfor til kompetanseoverføring til virksomhetene. Hensikten med å sortere kravene i Viktigste krav og Andre krav har hele tiden vært å gjøre det enklere for brukerne å finne fram i regelverket og at etatene skal signalisere hvilke krav de prioriterer å føre tilsyn med. Det er for tidlig å si om Regelhjelp.no har bidratt til reduserte antall merknader på tilsyn. Prosjektet har ikke hatt kapasitet til å gjennomføre en slik undersøkelse, men regner det også som for tidlig.

12 Arbeidet med de ulike bransjene har synliggjort at noe regelverk er uhyre likt, men duplisert fordi regelverket bunner i ulike hensyn. Dermed risikerer en å få to nærmest identiske krav til samme bransje. Dette er erfaringer som vil være nyttige i etatenes arbeid med regelverksforenkling. Forbedret samhandling Det er liten tvil om at Regelhjelp.no har bidratt til forbedret samhandling mellom tilsynsetatene bak nettstedet. Utveksling av erfaringer knyttet til tilsyn, dagbøter og regelverksforenkling har gitt innspill og inspirasjon til arbeidet i de ulike etatene også utenom arbeidet med nettstedet. Etatene som stod bak hmsetatene.no har en felles tilsynsgruppe som koordinerer og videreutvikler tilsynsfunksjonen til etatene. Denne gruppa arrangerer også kurs for nytt tilsynspersonell. Nytt av året er at den felles tilsynsgruppa har tatt i bruk Regelhjelp.no til påmelding til kurs i regi av tilsynsgruppa. Tilsynsgruppa ønsker nå å bruke nettstedet mer aktivt, og det er snakk om å bygge opp interne sider for tilsynsgruppa i Publiseringsløsning og innholdsproduksjon 2.1 Erfaringer med publiseringsløsningen Regelhjelp.no ligger på publiseringsløsningen EpiServer 4.0. Nettløsningen er emnekartbasert, hvilket gjør det mulig å bruke samme tekst for flere bransjer, legge inn bransjespesifikk tekst som kompletterer teksten for bransjen og å sende ut nyheter bransjevis.. Vi har valgt å ikke oppgradere til en nyere versjon av EpiServer både fordi vi ikke har ønsket å være prøvekaniner, men også for å unngå forstyrrelser i etatenes arbeid med innlegging av tekst for nye bransjer på nettstedet. Det er imidlertid aktuelt å oppgradere nettløsningen i Vedlikehold og drift SFT har vedlikeholdsavtale med Creuna. Avtalen gjelder for ett år om gangen, med automatisk fornyelse over tre år (høst 2005 høst 2008), og omfatter løpende vedlikehold, servicetjenester og teknisk drift. Statens standardavtale for ITanskaffelser, vedlikeholdsavtalen med tilhørende bilag, er benyttet. Creuna står ansvarlig ovenfor driftspartner, SysIt. Dette sikrer et helhetlig vedlikehold og eliminerer eventuelle problemstillinger knyttet til oppgave- og ansvarsfordeling mellom ulike tjenesteleverandører. Prosjektleder, sentral redaktør og Creuna har regelmessige statusmøter for vedlikehold og utviklingsoppgaver. 2.3 Innholdsproduksjon Nye bransjer

13 I 2007 har etatene lagt informasjon til rette for 26 nye bransjer. Noe av informasjonen er nyprodusert, mens en stadig større del gjenbrukes. Ved utgangen av 2007 kan totalt 55 bransjer finne informasjon på Regelhjelp.no. Året har også blitt brukt til å justere og samordne bransjer. Det største arbeidet var knyttet til å samle all import-, agentur- og engrosvirksomhet i én bransje, uavhengig av hva virksomhetene omsetter Kvalitetssikring og oppdatering Etatsvise rutiner for oppdatering er beskrevet i rapporten for I 2007 har prosjektledelsen utarbeidet felles rutiner for oppdatering. Disse rutinene skal sikre at stoffet ikke bare blir kvalitetssikret og oppdatert, men at det fra 2008 også vil være synlig for brukerne når stoffet sist ble kvalitetssjekket og oppdatert. I 2008 skal det gjennomføres oppdateringer på initiativ fra sentral redaktør innen 1.juli og innen 31. desember. 3. Brukerfokus og videreutvikling 3.1 Brukerfokus Regelhjelp.no skal fortsatt være et nyttig og brukervennlig nettsted. Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser i 2007, men vi mener at det bør gjøres i 2008, med sikte på fornyelse av nettstedet eller eventuell tilpasning til Altinn og i tilknytning til introduksjon av nye etater. 3.2 Nye tjenester Søk på virksomhetsnavn Fra juni 2006 var det mulig å finne krav knyttet til sin virksomhet ved å søke på organisasjonsnummer på Regelhjelp.no. Søkefunksjonen benytter en web-service fra Brønnøysundregistrene, og er knyttet til Enhetsregisteret i Brønnøysund. Beskrivelse av tjenesten er offentliggjort som brukereksempel hos Brønnøysundregistrene. Vi ønsket å utvide denne funksjonen slik at brukerne kunne finne sine krav via virksomhetens navn. Vi ventet at denne tjenesten skulle bli tilgjengelig fra Brønnøysundregistrene tidlig i 2007, men den er fortsatt ikke på plass Andre endringer I tråd med konklusjonene etter brukerundersøkelsene i 2006 har vi forenklet den generelle søkefunksjonen til nettstedet og ryddet opp i strukturen både i toppmenyen og i venstremenyen. Søkefunksjonen på nettstedet henter ikke bare opp treff fra Regelhjelp.no, men også på nettstedene til de fem etatene som deltar i prosjektet. Dermed får brukerne opp relevant stoff både på Regelhjelp.no og på etaten som har fagansvaret for regelverket. I 2007 implementerte vi en skjemafunksjon på nettstedet. Dermed kan vi i større grad selv gjennomføre undersøkelser og kampanjer rettet mot publikum. Denne funksjonen har blitt brukt til å få flere abonnenter til nyhetsfunksjonen. I forbindelse med bransjelanseringen i november 2007 ble det gjort endringer på forsiden av nettstedet for å gjøre flere bransjer synlige i søkeboksen. I tillegg

14 justerte vi boksen der en kan melde seg på nyheter for å få fram at denne tjenesten er gratis. Tilsynsetatene har en felles tilsynsgruppe. Tilsynsgruppa legger i dag ut informasjon om kurs og seminarer på Regelhjelp.no, og påmelding til kurs og seminarer foregår også på nettstedet. Tilsynsgruppa hadde sitt eget internområde på hmsetatene.no fram til nettstedet ble lagt ned, og ønsker nå å få et tilsvarende internområde på Regelhjelp.no fra I 2008 vil forsiden få ny design. I arbeidet med fornyelse av forsiden har vi imidlertid oppdaget at forsiden til Regelhjelp.no har ekstremt lav avstøtning, dvs at en svært høy prosentandel velger å gå videre fra forsiden sammenlignet med andre nettsteder. Det er derfor viktig å beholde denne egenskapen ved forsiden, og vi er derfor tilbakeholdne med å endre for mye av funksjonaliteten Bedre synlighet på Internett Sentral redaktør har deltatt på kurs for å lære mer om synlighet på nett. I etterkant har prosjektledelsen gått gjennom mange av de mest sentrale tekstene på Regelhjelp.no og tatt i bruk verktøy som gjør sidene mer synlige for søkemotorer. En gjennomgang av 100 sentrale ord for Regelhjelp.no i 2006 og i 2007 viser at vi generelt er mer synlige i søkemotorene nå enn da. Det arbeides jevnlig for å få andre aktører (departementer, bransjeorganisasjoner og andre) til å lenke til nettstedet. 3.3 Kvalitetsvurdering av Norge.no Hvert år gjennomfører Norge.no en kvalitetsvurdering av statlige nettsteder. Regelhjelp.no vil aldri komme i tetsjiktet fordi vi mangler elementer som offentlig journal og andre vesentlige kriterier men vurderingen gir likevel nyttige tilbakemeldinger om hvordan nettstedet framstår for andre. Tilbakemeldingene fra Norge.no har også bidratt til å utvikle nettstedet. Ved kvalitetsvurderingen i 2007 fikk Regelhjelp.no 4 stjerner av 6 mulige. 3.4 EM i e-forvaltning Regelhjelp.no var nominert til EU-kommisjonens EM i e-forvaltning i Vi vant ingen pris, men ligger presentert som et godt eksempel på EUkommisjonens nettsted. Vi fikk også oppmerksomhet internt i etatene rundt nominasjonen. 4. Markedsføring og bruk 4.1 Bransjelanseringer og medieomtale Nyhetsverdien ved nye bransjelanseringer er avtakende. Ved hver bransjelansering har de deltakende etater likevel lagt ut informasjon om utvidelsen av nettstedet på sine egne nettsteder. Ulike departementer og andre statlige etater med særlig ansvar for de ulike bransjene har fått tilsendt forslag til nyhetsmeldinger til sine

15 nettsteder. Bransje- og interesseorganisasjoner har også fått tilsendt tilpassede tekster om utvidelsene av nettstedet. De fleste av disse henvendelsene har blitt møtt med velvilje, og i dag finnes det nærmere 250 eksterne lenker til nettstedet. Regelhjelp.no har i tillegg vært omtalt i en del ulike lokalaviser og i en rekke bransjeblader. 4.2 Informasjon om Regelhjelp.no til brukerne Ved bransjelanseringene i 2007 ble det sendt direkte informasjon per e-post til potensielle brukere av nettstedet som var registrert i de aktuelle bransjene. Informasjonen ble hentet fra Enhetsregisteret. Vi har også sendt henvendelser til alle landets kommuner med det resultat at de fleste service- og informasjonstorg har informasjon om Regelhjelp.no tilgjengelig. Vi har videre sendt informasjon om Regelhjelp.no til hms-konsulenter, bransjeorganisasjoner og lignende og informasjon via bedrifts-e-post. 4.3 Bruk trafikk, nyhetsabonnenter og henvendelser Statistikk Antall besøk per dag i 2006 var 267. I 2007 hadde vi 450 besøk per dag, og i siste kvartal var vi oppe i 528 besøkende per dag. Antall besøkende er alltid størst rundt bransjelanseringer, men antall besøk er økende også i måneder uten lanseringer Nyhetsabonnement I juni 2006 hadde vi mindre enn 500 abonnenter på nyhetstjenesten til Regelhjelp.no. Vi har brukt konkurranser og produsert visittkort til bruk på tilsyn for å markedsføre tjenesten, og antallet abonnenter øker jevnt. Ved utgangen av 2007 mottar rundt abonnenter e-post når vi legger ut nyheter på Regelhjelp.no. Ved nedleggelsen av hmsetatene.no utvidet vi omfanget av nyhetsmeldinger på Regelhjelp.no, og nyhetene omfatter ikke lenger kun regelverksendringer, men også andre HMS-relaterte meldinger Bruk av svartjenesten I snitt får vi 3 4 henvendelser daglig til e-postadressen Sentral redaktør svarer på e-postene, men fagspørsmål sendes videre til etatsredaktørene og besvares av fagfolk i hver enkelt etat med kopi til sentral redaktør. Tilbakemeldingene på svartjenesten og særlig at den er gratis er svært gode. 5. Arbeidet videre 5.1 Gjenværende bransjer Regelhjelp.no dekker nå de bransjer styringsgruppa mener det er hensiktsmessig å nå ut fra de etater som deltar på nettstedet i dag. Dersom nettstedet utvides til flere etater, kan det være aktuelt å utvide også til enkelte nye bransjer, for eksempel fiskeri og sjøfart, lufttransport og petroleumsvirksomhet.

16 5.2 Kvalitetsforbedringer og oppdatering Kvalitetssikring og oppdateringer De redaksjonelle retningslinjene for nettstedet legger opp til at etatene etablerer selvstendige rutiner for oppdatering av innholdet på nettstedet. Alle etatene har etablert slike rutiner i prosjektperioden. Regelhjelp.no har i 2007 fått implementert en egen modul for å sjekke lenker som virker og ikke virker. Sentral redaktør har ansvaret for å sjekke resultatene av denne lenkesjekken. I 2007 har prosjektgruppa gått gjennom flere sentrale tekster på nettstedet for å forbedre disse, blant annet teksten om internkontroll. Sentral redaktør har i 2007 laget retningslinjer for de to årlige oppdateringene. I forbindelse med disse oppdateringene bør det gjennomføres ny datering av alle sider som er sjekket Nye NACE-koder Reviderte næringskoder (NACE 2007) vil bli tatt i bruk fra Endringen vil medføre noe arbeid på Regelhjelp.no, men ikke omfattende. Det er noe behov for å justere den informasjonen som gis, men i hovedsak vil endringene innebære en manuell engangs omkoblingsjobb, slik at en kommer til riktig bransje når en bruker organisasjonsnummer for å finne informasjon. Prosjektet er i dialog med SSB og Brønnøysundregistrene for å være oppdaterte på eventuelle konsekvenser for Regelhjelp.no. 5.3 Samhandling og sammenheng med andre offentlige nettsteder hmsetatene.no hmsetatene.no ble lagt ned i 2007, og det ble i den forbindelse gjort justeringer på Regelhjelp.no slik at brukerne fortsatt skulle ha et tilsvarende tilbud. Følgende tiltak ble gjennomført: tilrettelegging av mer generell informasjon om ulike emner som HMS, risikovurdering, ansvar for regeletterlevelse, rettigheter og plikter ved tilsyn informasjon fra tilsynsetatenes opplæringsgruppe om kurs for tilsynspersonell flere lenker til andre relevante informasjonssteder, og til etatenes publikasjonslister Enhetsregisteret i Brønnøysund organisasjonsnummer og virksomhetsnavn Samarbeidet med Brønnøysundregistrene er videreført, og vi arbeider fortsatt for å få til søkmulighet på virksomhetens navn. Det ventes å være i orden i løpet av 2008.

17 5.3.3 Samordning av offentlige nettsteder - Altinn Regelhjelp.no er omtalt i handlingsplanen for et enklere Norge Det framgår av handlingsplanen at Gjennom Altinn skal næringslivet på en enkel og hensiktsmessig måte gis relevant og aktuell informasjon om plikter og rettigheter som gjelder for den enkelte bedrift. Rapporten Næringsrett på Internett (Forvaltningsinfo på oppdrag fra NHD) gir situasjonsbeskrivelser og forslag til arbeidsdeling og felles strategier for eksisterende og planlagte statlige nettsteder med etatsovergripende informasjon om næringsregler og offentlige ordninger. Rapporten drøfter også hvordan nettstedene bør presenteres i og samarbeide med Altinn på lengre sikt. Det er besluttet av styringsgruppa, med tilslutning fra AID, at Regelhjelp.no bør være synlig på Altinn. I overskuelig framtid bør redaktøransvaret ligge til en av de deltakende etater, jf. pkt. 5.6, og Regelhjelp.no bør være et eget nettsted. På sikt kan en nærmere integrering i Altinn vurderes. Uansett må hver deltakende etat være redaksjonelt ansvarlig for eget stoff. 5.4 Etatsutvidelser Regelhjelp.no har i tråd med oppdraget konkretisert og avklart forslaget til etatsutvidelser, slik at det skal arbeides mot at følgende etater deltar på Regelhjelp.no i løpet av 2008: Statens strålevern Nærings- og handelsdepartementet med regler om serveringsbevilling Helse- og omsorsgsdepartementet med regelverk om forebyggende helsevern, smittevern og tobakks/alkohollovgivning Vi inviterte en rekke etater til informasjonsmøte om deltakelse, men interessen var liten. Styringsgruppa besluttet at et initiativ til etatsutvidelse bør komme fra departementsnivå. Erfaringen viser at oppbyggingen av informasjon på Regelhjelp.no har vært ressurskrevende for etatene. Det vært en stor nytte for prosjektet at de deltakende etater kunne få tilført noe dekning for denne ressursbruken i prosjektet. Vi tror at det vil være helt avgjørende for en eventuell vellykket innlemmelse av nye etater på nettstedet, og det bør derfor gis tilskudd til utvidelse av nettstedet i Redaktøransvaret etter prosjektperioden Styringsgruppen besluttet tidlig i prosjektfasen at endringer i prosjektperioden burde unngås, og at ansvaret for nettstedet inntil videre burde ligge hos SFT. Det ble gitt tilslutning til at ansvaret for nettstedet slik Regelhjelp.no framstår i dag, bør ligge til Direktoratet for arbeidstilsynet etter prosjektperioden. Det ble uttrykt ønske om at videre ansvar for nettstedet skulle tas opp til ny vurdering når det blir aktuelt. Styringsgruppen drøftet videre ansvar i august 2007, og besluttet at ansvaret for prosjektledelse skal forbli hos SFT også i Dette har sammenheng med at en ønsker å utvide prosjektet til å omfatte flere etater og ser det naturlig at SFT har prosjektlederansvaret i prosjektperioden.

Generell HMS-oversikt

Generell HMS-oversikt Generell HMS-oversikt EBL temadager 4-5 mars 2008 Styringssystemer for kvalitet, HMS og miljø Robert Svinterud, Senioringeniør DSB Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Litt om min bakgrunn Har

Detaljer

Opplever næringslivet at det samarbeides på tvers i forvaltningen?

Opplever næringslivet at det samarbeides på tvers i forvaltningen? Opplever næringslivet at det samarbeides på tvers i forvaltningen? NAV SKD Altinn Regelhjelp SSB Min Side Brreg Standardkostnadsmod ellen Elmer eid Dette er NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6. Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.2015 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN...

Detaljer

Myndighetstilsyn i Petroleumstilsynet v/ Bård Johnsen, sjefingeniør

Myndighetstilsyn i Petroleumstilsynet v/ Bård Johnsen, sjefingeniør DLE-konferansen 14.-15. september 2010 Hvordan utøves myndighetstilsyn i andre etater? Myndighetstilsyn i Petroleumstilsynet v/ Bård Johnsen, sjefingeniør Innhold Hvem er vi? Hvilken rolle har vi? Hva

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9)

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Søknadssum: 120 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Levanger bibliotek

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Prosjektrapport fra Informasjonsprosjektet i prosjekt bostedsløse i Helse- og velferdsetaten, Oslo kommune.

Prosjektrapport fra Informasjonsprosjektet i prosjekt bostedsløse i Helse- og velferdsetaten, Oslo kommune. 1 Sammendrag Bakgrunn Informasjonsprosjektet knyttet til Prosjekt bostedsløse startet i oktober 2002 og avsluttet 31.12.2004. Formålet med Informasjonsprosjektet var å ha et overordnet ansvar i Oslo for

Detaljer

Prosjektplan hovedprosjekt Regelverk i praksis

Prosjektplan hovedprosjekt Regelverk i praksis 1 Prosjektplan hovedprosjekt Regelverk i praksis I Utdanningsdirektoratet har vi tillit til at lærere og skoleledere møter elever med respekt, og gir dem faglige utfordringer hver dag. Vi har noen felles

Detaljer

Prosjektplan for arbeidet med Kommunereformen

Prosjektplan for arbeidet med Kommunereformen Oppdatert 11.01.15 Prosjektplan for arbeidet med Kommunereformen Prosjekteier: Lier kommune v/kommunestyret Styringsgruppe: Formannskapet Prosjektansvarlig: Rådmannen med rådmannsteamet Prosjektleder:

Detaljer

Samarbeid for digital forenkling. Direktør Lars Peder Brekk Brønnøysundregistrene Altinndagen 1. desember 2014

Samarbeid for digital forenkling. Direktør Lars Peder Brekk Brønnøysundregistrene Altinndagen 1. desember 2014 Samarbeid for digital forenkling Direktør Lars Peder Brekk Brønnøysundregistrene Altinndagen 1. desember 2014 Brønnøysundregistrene = Forenklingsetaten Altinn som felles ressurs Tre Altinn-myter Noen skritt

Detaljer

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Faseplan for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Versjon 1.0 11.11.2015 Behandlet dato: Behandlet

Detaljer

Verdal kommune. Sluttrapport. Prosjektbeskrivelse forprosjekt - Innføring av elektronisk meldingsutveksling (ELIN-k) i Verdal kommune

Verdal kommune. Sluttrapport. Prosjektbeskrivelse forprosjekt - Innføring av elektronisk meldingsutveksling (ELIN-k) i Verdal kommune Verdal kommune Prosjektbeskrivelse forprosjekt - Innføring av elektronisk meldingsutveksling (ELIN-k) i Verdal kommune 15.04.2009 Godkjent av: Side 2 av 9 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i

Detaljer

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012.

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Aust-Agder Årsrapport 2011 Pilotfylket Aust-Agder 1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Som pilotfylke skal

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn Integrering på tunet med jobb i sikte Bakgrunnen for prosjektet Flyktninger er en gruppe som har utfordringer med å komme i arbeid og landbruket har behov for arbeidskraft,

Detaljer

Altinn Gevinstrealisering. Altinn-dagen 31.8.2009

Altinn Gevinstrealisering. Altinn-dagen 31.8.2009 Altinn Gevinstrealisering Altinn-dagen 31.8.2009 1 Altinn - nøkkelen til eforvaltning i verdensklasse Altinn målhierarki Samfunnsmål: Økt ressurseffektivitet i samfunnet Mer kostnadseffektiv offentlig

Detaljer

PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE

PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE Felles forståelse for prosjekt som metode - en kritisk faktor for prosjektets suksess! Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling Pulje lll,18.09.08 Hvorfor er det så

Detaljer

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst Det gode pasientforløpet Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst August 2012 1 Innhold 1. Pasientsikkerhet og kvalitet... 4 1.1 Kontinuerlig kvalitetsarbeid... 4 1.2 Støtte opp

Detaljer

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT Prosjektnamn: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Start: 010407 Slutt: 311207 Helge Møller, Reisemål Hardanger Fjord AS Venatio AS v/ Tom Nøvik 1. Bakgrunn og hensikt De fleste reiselivsdestinasjonene i

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2 0 1 1

Å R S M E L D I N G 2 0 1 1 Å R S M E L D I N G 2 0 1 1 Årsmelding forebygging.no 2011 Innhold 1. Innledning 2. Bruk av forebygging.no 3. Drift av forebygging.no 2011 4. Teknisk drift 5. Markedsføring 6. Økonomi 7. Underdomener av

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Saksfremlegg. Administrasjonsutvalget godkjenner prosjektskissen og ber administrasjonen søke prosjektmidler i henhold til Invitasjon fra KS.

Saksfremlegg. Administrasjonsutvalget godkjenner prosjektskissen og ber administrasjonen søke prosjektmidler i henhold til Invitasjon fra KS. Saksfremlegg Saksnr.: 07/494-1 Arkiv: 030 Sakbeh.: Lena E. Nielsen Sakstittel: PROSJEKTSKISSE Planlagt behandling: Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&& Administrasjonsutvalget

Detaljer

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Mette Risbråthe Saksbehandler: Mette Risbråthe Etter avtale med Fellesstyrets leder legges saken fram

Detaljer

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi Mandat Regionalt program for Velferdsteknologi 2015-2017 Innhold 1 Innledning/bakgrunn 3 2 Nåsituasjon 3 3 Mål og rammer 4 4 Omfang og avgrensning 4 5Organisering 5 6 Ressursbruk 6 7 Beslutningspunkter

Detaljer

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU US 42/2015 Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal, Hans Chr Sundby, Siri

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2008 i Tønsberg

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2008 i Tønsberg Felles opplæring Vår dato: 12.08.2008 Til Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens forurensingstilsyn (SFT) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn Skate

Detaljer

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 14, 2008 i Oslo

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 14, 2008 i Oslo Felles opplæring Vår dato: 07.01.2008 Til Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens forurensingstilsyn (SFT) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

Samarbeidsavtale vedrørende Saltpartnerskapet med mål om reduksjon av saltinnholdet i matvarer og servert mat for bedre folkehelse.

Samarbeidsavtale vedrørende Saltpartnerskapet med mål om reduksjon av saltinnholdet i matvarer og servert mat for bedre folkehelse. Til partnerskapsmedlemmer Samarbeidsavtale vedrørende Saltpartnerskapet med mål om reduksjon av saltinnholdet i matvarer og servert mat for bedre folkehelse. Samarbeidsavtalen inngås mellom følgende parter:

Detaljer

Prosjektplan. Strategi for idrett og friluftsliv 2016-2019

Prosjektplan. Strategi for idrett og friluftsliv 2016-2019 Prosjektplan Strategi for idrett og friluftsliv 2016-2019 Prosjektplan 2 Innhold 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 3 2. Omfang og avgrensing... 4 3. Organisering... 4 3.1 Prosjektledelse...

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter 1 KLP tildeler prosjektstøtte til utvalgte HMS-prosjekter hvert år. For å få økonomisk støtte, stiller KLP krav om en grundig utfylt prosjektplan. Vi har utarbeidet

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/3 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument

Detaljer

Sluttrapport. Motivasjonsløftet fra ufaglært til faglært helsefagarbeidere i Vesterålen

Sluttrapport. Motivasjonsløftet fra ufaglært til faglært helsefagarbeidere i Vesterålen Motivasjonsprosjekt for kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Sortland, Lødingen og Øksnes Sluttrapport Motivasjonsløftet fra ufaglært til faglært helsefagarbeidere i Vesterålen 1. SAMMENDRAG Prosjektet Motivasjonsløftet

Detaljer

Notat STYRINGSRAPPORT - NOVEMBER 2008 P 1824

Notat STYRINGSRAPPORT - NOVEMBER 2008 P 1824 Notat Til : Helse- og sosialdirektøren Fra : Prosjektleder P 1824 Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/2010-30 233 A10 DRAMMEN 01.12.2008 STYRINGSRAPPORT - NOVEMBER 2008 P 1824 Mål Prosjektets hovedmål

Detaljer

Lansering av ny versjon av KF Lokal tjenestekatalog

Lansering av ny versjon av KF Lokal tjenestekatalog Lansering av ny versjon av KF Lokal tjenestekatalog Kommuneforlaget lanserer nå en ny versjon(4.4.) av KF Lokal tjenestekatalog, heretter kalt lokal tjenestekatalog. Mange av endringene kommer som resultat

Detaljer

Mandat for norske myndigheters samarbeidsnettverk mot inngrep i immaterialrettigheter.

Mandat for norske myndigheters samarbeidsnettverk mot inngrep i immaterialrettigheter. Mandat for norske myndigheters samarbeidsnettverk mot inngrep i immaterialrettigheter. Bakgrunn: Immaterialrettigheter sikrer kreative personer, innovatører og næringslivet avkastning for deres innsats,

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/1340 Sakstittel: SAMARBEID OM UTARBEIDING AV NYE AREALPLANER

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/1340 Sakstittel: SAMARBEID OM UTARBEIDING AV NYE AREALPLANER GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 08/1340 Sakstittel: SAMARBEID OM UTARBEIDING AV NYE AREALPLANER Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& 1. Likelydende innstilling

Detaljer

Brukernes møte med NAV. Gjennomgang av NAV Delrapport fra ekspertgruppe 15.09.14

Brukernes møte med NAV. Gjennomgang av NAV Delrapport fra ekspertgruppe 15.09.14 Brukernes møte med NAV Gjennomgang av NAV Delrapport fra ekspertgruppe 15.09.14 Innspill fra brukerne 04.12.2014 ekspertgruppe- gjennomgang av NAV 2 Formål og tidsplan Ekspertgruppen skal vurdere hvordan

Detaljer

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Sikkerhetsforum trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Tema Medvirkning - regelverksforankring Litt historikk bak opprettelsen av SF Mandat Sikkerhetsforum

Detaljer

Enhetsregisteret Utviklingsplan 2016 Første halvår

Enhetsregisteret Utviklingsplan 2016 Første halvår Enhetsregisteret Utviklingsplan 2016 Første halvår Endringer i denne versjon Tiltaket felles løsning for «Innrapportering for frivillig sektor» er ferdig utviklet og er tatt ut av planen. Tiltaket «Løsning

Detaljer

Regelverk i praksis Delprosjekt 6: Nettverk og dialog i Østfold

Regelverk i praksis Delprosjekt 6: Nettverk og dialog i Østfold Regelverk i praksis Delprosjekt 6: Nettverk og dialog i Østfold Utkast til delprosjektplan mellom Fylkesmannen i Østfold og Fredrikstad kommune, Hvaler kommune og Råde kommune. Mål for prosjektet Regelverk

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR 051-2012 ORIENTERINGSSAK - STRATEGIPLAN FOR HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS 2012-2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR 051-2012 ORIENTERINGSSAK - STRATEGIPLAN FOR HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS 2012-2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR 051-2012 ORIENTERINGSSAK - STRATEGIPLAN FOR HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS 2012-2014 Forslag til vedtak:

Detaljer

Innledning... 3. Bruk av forebygging.no... 3. Hyppigst besøkte emneområder... 4. Teknisk oppgradering... 5. Underdomener av forebygging.no...

Innledning... 3. Bruk av forebygging.no... 3. Hyppigst besøkte emneområder... 4. Teknisk oppgradering... 5. Underdomener av forebygging.no... ÅRSMELDING 2010 Innhold Innledning... 3 Bruk av forebygging.no... 3 Hyppigst besøkte emneområder... 4 Teknisk oppgradering... 5 Underdomener av forebygging.no... 5 Samlet vurdering... 6 Innledning Forebygging.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 07.03.2012 Tid: Kl. 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 07.03.2012 Tid: Kl. 09:00 STEIGEN KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 07.03.2012 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

Sola kommune. Sluttrapport Forprosjekt Elin-k. Elektronisk informasjonsutveksling mellom fastleger og pleie og omsorgstjenester

Sola kommune. Sluttrapport Forprosjekt Elin-k. Elektronisk informasjonsutveksling mellom fastleger og pleie og omsorgstjenester Sola kommune Forprosjekt Elin-k Elektronisk informasjonsutveksling mellom fastleger og pleie og omsorgstjenester 14.04.09 Godkjent av: Vigdis Torjussen Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF Nasjonalt topplederprogram Anne Hilde Bjøntegård Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet De siste års hendelser nasjonalt

Detaljer

Velferdsteknologi «Trygg sammen»

Velferdsteknologi «Trygg sammen» Velferdsteknologi «Trygg sammen» Et felles prosjekt mellom Gran kommune og Lunner kommune Prosjektbeskrivelse Gran kommune og Lunner kommune Foreløpig utgave, mai 2015 Bakgrunn Velferdsteknologi (VFT)

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT FRA PROSJEKT FELLES FORSTÅELSE OM ØNSKET PRAKSIS PÅ VEG TIL EGEN BOLIG

EVALUERINGSRAPPORT FRA PROSJEKT FELLES FORSTÅELSE OM ØNSKET PRAKSIS PÅ VEG TIL EGEN BOLIG EVALUERINGSRAPPORT FRA PROSJEKT FELLES FORSTÅELSE OM ØNSKET PRAKSIS PÅ VEG TIL EGEN BOLIG 1 Innledning Sandefjord kommune har mottatt statlige prosjektmidler til styrking og utvikling av tjenester tilknyttet

Detaljer

Prosjektplan. Nasjonalt tilsynsprosjekt for drikkevann 2012. Fagkurs Driftsassistansen 12-13.06.12 Ola Krogstad DK Romsdal

Prosjektplan. Nasjonalt tilsynsprosjekt for drikkevann 2012. Fagkurs Driftsassistansen 12-13.06.12 Ola Krogstad DK Romsdal Prosjektplan Nasjonalt tilsynsprosjekt for drikkevann 2012 Fagkurs Driftsassistansen 12-13.06.12 Ola Krogstad DK Romsdal Bakgrunn I statsbudsjettet for 2011 står det at Mattilsynet skal ha særlig oppmerksomhet

Detaljer

Prosjekt 1824. Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet

Prosjekt 1824. Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet Prosjekt 1824 Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet P 1824 unge sosialhjelpsmottakere Målsetting : redusere antall mottakere av øk. Sosialhjelp i aldersgruppen 18 til 24 år, registrert ved utgangen

Detaljer

Evaluering av prosjektet: Nytt grensesnitt i Lindesnesregionen

Evaluering av prosjektet: Nytt grensesnitt i Lindesnesregionen Evaluering av prosjektet: Nytt grensesnitt i Lindesnesregionen Bakgrunn Styringsgruppen Forprosjekt våren 2011 Behov for endring Henvisningspraksis Ventetid Avslag Samhandling mellom første og andrelinjetjenesten

Detaljer

Direktorat for forvaltning og IKT. Statens Dataforum, 2. oktober 2007 Jørund Leknes

Direktorat for forvaltning og IKT. Statens Dataforum, 2. oktober 2007 Jørund Leknes Direktorat for forvaltning og IKT Statens Dataforum, 2. oktober 2007 Jørund Leknes Direktoratet for forvaltning og IKT blir opprettet 1. januar 2008 1. juli ble Statskonsult AS nedlagt og interimorganisasjon

Detaljer

Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9

Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9 Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9 Vedlegg til styresak. Dokumentet vil løpende oppdateres fram til frist for å lukke avviket, 28.februar 2014 Observasjon Tiltak Frist Framdrift

Detaljer

Møte i styringsgruppen for pilotprosjektet Pilegrimsleden Referat

Møte i styringsgruppen for pilotprosjektet Pilegrimsleden Referat Møte i styringsgruppen for pilotprosjektet Pilegrimsleden Referat Tid: Tirsdag 9. januar 2007, kl. 10.30-16.00 Sted: Erkebispegården, Trondheim Referent: Steinar Skomedal Tilstede: Fraværende: Finn Damstuen,

Detaljer

Altinn Gevinstrealisering. Leif Skiftenes Flak og Edvard Pedersen, 7.3.2012

Altinn Gevinstrealisering. Leif Skiftenes Flak og Edvard Pedersen, 7.3.2012 Altinn Gevinstrealisering Leif Skiftenes Flak og Edvard Pedersen, 7.3.2012 1 Tjenesteeiere i Altinn Samarbeidet Pr. 15.09.2011, 38 tjenesteeiere 2 Intern effektivisering off. sektor Altinn nøkkelen til

Detaljer

Slik skal vi gjøre det enklere for bedriftene! Lars Peder Brekk, direktør Brønnøysundregistrene Forenklingskonferansen, 16.

Slik skal vi gjøre det enklere for bedriftene! Lars Peder Brekk, direktør Brønnøysundregistrene Forenklingskonferansen, 16. Slik skal vi gjøre det enklere for bedriftene! Lars Peder Brekk, direktør Brønnøysundregistrene Forenklingskonferansen, 16. september 2015 Brønnøysundregistrenes tre bærebjelker ORDEN FORENKLING DIGITALISERING

Detaljer

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem Jobbskaping 2009 Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009 Kristin Landsem Arbeidsnotat 2010:4 ii Tittel : JOBBSKAPING 2009 Forfatter : Kristin Landsem Notat : 2010:4 Prosjektnummer : 2022

Detaljer

Programplan for Boligsosialt utviklingsprogram i XXX kommune

Programplan for Boligsosialt utviklingsprogram i XXX kommune Programplan for Boligsosialt utviklingsprogram i XXX kommune Forslag til mal - struktur og innhold Dato: 26.08.2011 Side 1 av 14 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 4 2.1 Formål med programplanen...

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017

Handlingsprogram 2014 2017 Handlingsprogram 2014 2017 Vedtatt i styremøte 6. desember 2013 Barn Kunst, kultur og kreativitet Kristiansand kommune har etablert stiftelsen Cultiva med en kapitalbase på 1 500 MNOK. Cultiva vil bidra

Detaljer

Søknad. Dette skjemaet er til orientering. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig i digital form på Norgesuniversitetets hjemmeside i juni.

Søknad. Dette skjemaet er til orientering. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig i digital form på Norgesuniversitetets hjemmeside i juni. Søknad Dette skjemaet er til orientering. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig i digital form på Norgesuniversitetets hjemmeside i juni. 1. Prosjekttittel Tittelen bør være så kort som mulig, men må samtidig

Detaljer

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune Referanse: 13/5309 Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune «VERDISKAPENDE, INNOVATIVE OG BÆREKRAFTIGE ANSKAFFELSER» Målgruppen for dette dokument er politikere, ledere og personer som jobber med anskaffelser

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Statsbudsjettet 2014 - kap. 712 Bioteknologirådet - tildeling av bevilgning

Deres ref Vår ref Dato. Statsbudsjettet 2014 - kap. 712 Bioteknologirådet - tildeling av bevilgning Bioteknologirådet Stortingsgata 10 0161 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/4821-17.12.2015 Statsbudsjettet 2014 - kap. 712 Bioteknologirådet - tildeling av bevilgning Helse- og omsorgsdepartementet viser til

Detaljer

Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen

Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling for fag- og yrkesopplæring Notat Dato: 18.03.2015 Saksnummer: 2014/2309 Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen 1. Bakgrunn Et konkret forslag til organisering

Detaljer

Ny forvaltningsløsning for primærdata. - Strategi, planer og organisering

Ny forvaltningsløsning for primærdata. - Strategi, planer og organisering Ny forvaltningsløsning for primærdata. - Strategi, planer og organisering Anne Guro Nøkleby, Kartverket Dagens modell for FKBforvaltning FKB-data oppdateres primært i lokale kommunale originaler (dels

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget. Møtedato: 11.12.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget. Møtedato: 11.12.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget Møtedato: 11.12.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 15:30 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017

Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017 Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017 Samarbeidspartene Denne avtalen regulerer samarbeidet mellom Norsk Industri og Enova SF. Hva samarbeidsavtalen gjelder Denne avtalen gjelder

Detaljer

Portal for utlån av ebøker

Portal for utlån av ebøker Portal for utlån av ebøker Søknadssum 400 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Buskerud fylkesbibliotek Adresse PB 3554 3007 Drammen Organisasjonsnummer 974606097 Hjemmeside http://www.buskerud.fylkesbibl.no/

Detaljer

Ungdomsundervisningen

Ungdomsundervisningen Ungdomsundervisningen Et prosjekt i regi av Sosialhumanistene ved Universitetet i Oslo Prosjektplan/-beskrivelse pr 1. mai 2005 HOVEDFORMÅL Hovedformålet med prosjektet er å utvikle et livssynsnøytralt

Detaljer

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Bakgrunn Altamodellen består i å organisere kommunale og spesialisthelsetjenester i et felles bygg der viktige målsettinger

Detaljer

INNLEDNING. Kjære medarbeider,

INNLEDNING. Kjære medarbeider, STRATEGI 2015-2017 INNLEDNING Kjære medarbeider, Her har du strategien vår, som vi skal bruke for å drive NPE fremover til 2018. Jeg er stolt av arbeidet som er gjort og av strategien vi har satt sammen.

Detaljer

Om NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling

Om NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling Foto: Jo Michael Om NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling Tore André Sines, NHO - Fagdag IKT-anskaffelser 16.01.2014 Nasjonalt program for leverandørutvikling Lov om offentlige anskaffelser

Detaljer

Æ vil bli stor i Tjeldsund

Æ vil bli stor i Tjeldsund Prosjektbeskrivelse Barne- og ungdomsprosjekt i Tjeldsund kommune Æ vil bli stor i Tjeldsund August 2007 1 INNHOLD Innhold 2 MÅL OG RAMMER. 3 Bakgrunn.. 3 Prosjektmål.. 3 Rammer 3 OMFANG OG AVGRENSING

Detaljer

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 Vedtatt i Kommunestyret 05.02.15 sak 6/15. 1 Bakgrunn I regjeringsplattformen fra Sundvollen står det: Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges

Detaljer

29.01.2014 2013/8749-4

29.01.2014 2013/8749-4 Saksfremlegg Dato: Arkivref: 29.01.2014 2013/8749-4 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg 10.06.2014 Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Hovedutvalg for

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Anskaffelse av nytt Biblioteksystem

Anskaffelse av nytt Biblioteksystem Oppdatert: 2009-10-27 Til: Styremøte 2009-11-02 Saksdokument S-2009/57 Anskaffelse av nytt Biblioteksystem Det vises til vedlagte notat om anskaffelsen. Notatet ble brukt da KD ble orientert på etatsstyringsmøtet

Detaljer

Prosjektgruppen for prosjekt kvalitet i praksisstudier

Prosjektgruppen for prosjekt kvalitet i praksisstudier Prosjektgruppen for prosjekt kvalitet i praksisstudier Medlemmer: Grete Ottersen Samstad (prosjektleder) Normann Andersen Merethe Rusdal Ingrid Narum Knut Steinar Eitungjerde Claes Høyland Margrete Kanstad

Detaljer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, Sola kommune. Risavika kartlegging, forebygging og beredskap 2014-2015

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, Sola kommune. Risavika kartlegging, forebygging og beredskap 2014-2015 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, Sola kommune Risavika kartlegging, forebygging og beredskap 2014-2015 Prosjektmandat Foto: Birken & Co 1 1. Bakgrunn for

Detaljer

Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering

Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering 02.06.10 Ved Jens Nørve Direktoratet for forvaltning og IKT Hva er problemet? Endring - Felles utfordring for offentlig sektor Statlige departementer

Detaljer

Brukerundersøkelse for sykehjemmene er nå gjennomført og resultat foreligger.

Brukerundersøkelse for sykehjemmene er nå gjennomført og resultat foreligger. Dato: 16. august 2004 Byrådsak /04 Byrådet Brukerundersøkelse i sykehjem KJMO BHOS-4430-200410514-1 Hva saken gjelder: Byrådet gjorde i møte 18.02.04 sak 1106-04, vedtak om at det skulle gjennomføres en

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Klæbu kommune PRINSIPPER OG STRATEGI FOR KOMMUNIKASJON I KLÆBU KOMMUNE Godkjent av rådmannen 25.05. 2010 2 Innhold Innhold... 3 Bakgrunn... 4 Dette dokumentet tar utgangspunkt i... 4 Mål for kommunikasjon...

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Likeverdige helsetjenester. Likeverdige helsetjenester - Med fokus på innvandrere/norskfødte med innvandrerforeldre

PROSJEKTPLAN. Likeverdige helsetjenester. Likeverdige helsetjenester - Med fokus på innvandrere/norskfødte med innvandrerforeldre Likeverdige helsetjenester Likeverdige helsetjenester - Med fokus på innvandrere/norskfødte med innvandrerforeldre Hensikten er å sikre likeverdige helsetjenester gjennom utvikling av anbefalinger om tiltak

Detaljer

Rapporten tar utgangspunkt i forstudiets syv punkter i mandatet :

Rapporten tar utgangspunkt i forstudiets syv punkter i mandatet : 1 Levanger 110403 Status Rapport Rus - Forprosjektet : Rapporten tar utgangspunkt i forstudiets syv punkter i mandatet : Punkt 1: Utrede en felles strategi for forebygging mot rus i de fire kommunene.

Detaljer

Presentasjon av Statsbyggs web-løsninger for tilbydere. 29.03.2012

Presentasjon av Statsbyggs web-løsninger for tilbydere. 29.03.2012 201200502 Anbudskonkurranse: Statsbyggs inter- og intranettløsninger basert på EPiServer: Støtte- ov vedlikeholdsavtale og rammeavtale for videreutvikling Presentasjon av Statsbyggs web-løsninger for tilbydere.

Detaljer

Rammen under post 01 inkluderer midler til dekning av merutgifter som følge av lønnsoppgjøret 2014 og midler til dekning av arbeidsgiveravgift.

Rammen under post 01 inkluderer midler til dekning av merutgifter som følge av lønnsoppgjøret 2014 og midler til dekning av arbeidsgiveravgift. Rikskonsertene Postboks 4261 Nydalen 0401 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/739 02.02.2015 Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Rikskonsertene Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer 2. Mål

Detaljer

Rapportering halvveis i Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013)

Rapportering halvveis i Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) Rapportering halvveis i Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) HOVEDAKTIVITET MÅL RESULTAT HA 1 - Forankring Prosjektet skal forankres i administrativ og politisk ledelse i de tre kommunene. Det er

Detaljer

Tiltaksplan informasjon og kommunikasjon

Tiltaksplan informasjon og kommunikasjon Tiltaksplan informasjon og kommunikasjon 1.Hamar være en åpen og tilgjengelig kommune. 1: Ansatte skal gjøres kjent med de lover og forskrifter som regulerer åpenhet og innsyn i kommunens virksomhet. Alle

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1005507 Innsendt 05.05.2015 21:02:23 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Norsk industriarbeidermuseum Institusjonens

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Driftstilpasning 2008-2011 Prosjektplan forprosjektet behandlet i styringsgruppas møter 20. og 25. juni.

Sør-Aurdal kommune Driftstilpasning 2008-2011 Prosjektplan forprosjektet behandlet i styringsgruppas møter 20. og 25. juni. Driftstilpasning 2008-2011 Prosjektplan forprosjektet Behandlet i styringsgruppas møter 20. og 25. juni 1 Bakgrunn Sør-Aurdal kommune hadde i 2007 et negativt driftsresultat på over 8 mill kroner. På bakgrunn

Detaljer

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren REGIONAL, STRATEGISK NÆRINGSPLAN Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - PwC-rapport om næringsutviklingsarbeidet

Detaljer

Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972)

Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Søknadssum: 800000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Lenvik folkebibliotek / 939807314 Rådhusveien 8 9306 FINNSNES

Detaljer

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt.

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 23.04. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Implementering Kvalitetslosen

Implementering Kvalitetslosen Implementering Kvalitetslosen Detaljert prosjektplan 15.02.2013 1 Innhold 1. Innledning... 2 2. Mål og rammer... 3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 3 2.3 Omfang og avgrensinger... 3 3. Organisering... 4 4. Risikoanalyse

Detaljer

Krafttak for økt nærvær i Lyngen kommune 2016-2018. Felles fokus fra fravær til nærvær

Krafttak for økt nærvær i Lyngen kommune 2016-2018. Felles fokus fra fravær til nærvær Krafttak for økt nærvær i Lyngen kommune 2016-2018 Felles fokus fra fravær til nærvær Prosjektplan per 23.02.2016 Innhold 1. Innledning...3 1.1 Om sykefraværsarbeidet...3 1.2 Organisering og involverte...3

Detaljer

Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10

Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10 SAK NR 066-2010 Optimalisering og kontinuerlig forbedring innenfor pasientreiseområdet rapport

Detaljer

Aktive hyller (Ref #1307884069102)

Aktive hyller (Ref #1307884069102) Aktive hyller (Ref #1307884069102) Søknadssum: 429600 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Deichmanske bibliotek / 992410213 Arne Garborgs plass 4 0179

Detaljer

Betre saman for barna

Betre saman for barna Betre saman for barna Torgeir Sæter prosjektleder 1 Betre saman for barna Bakgrunn for prosjektet Økende antall barnevernsaker og utgifter Kritikk mot barnevernstjenestene stat + kommune Vi kommer for

Detaljer

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Bakgrunn Utredningen av standarder for informasjonssikkerhet har kommet i gang med utgangspunkt i forprosjektet

Detaljer