Prosjektbeskrivelse, Produksjonsdatabase for SeLL Rev sts

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektbeskrivelse, Produksjonsdatabase for SeLL Rev. 2 2010 02 15 sts"

Transkript

1 Prosjektbeskrivelse, Produksjonsdatabase for SeLL Rev sts 1. Innholdsfortegnelse 2. BAKGRUNN 2 3. SAMMENDRAG AV PROSJEKTBESKRIVELSEN KORT OPPSUMMERING ANBEFALING 3 4. MÅL HOVEDMÅL DELMÅL FINNE DATAGRUNNLAG ETABLERE FYSISK LAGER AV MASTERTAPER OG ANDRE MEDIEPRODUKSJONER OG KATALOGISERE DETTE DESIGN OG TEKNISK UTVIKLING AV DATABASELØSNINGEN UTARBEIDE RUTINER FOR LAGRING AV FREMTIDIGE VIDEO, MULTIMEDIA OG WEBPRODUKSJONER MÅLARBEID 5 5. KONKRET OPPGAVEBESKRIVELSE 5 6. KRAVSPEKK OPERASJONELLE KRAV BRUKERTYPER INFORMASJON SOM SKAL LAGRES (METADATA) UTVKLINGSMILJØ DATABASER BRUKERGRENSESNITT SIKKERHET FUNKSJONELLE KRAV USE CASE DIAGRAM KVALITETSSIKRING RUTINER FOR LAGRING OG HÅNDTERING AV MEDIEFILER KVALITETSSIKRING 9 7. VURDERING AV ULIKE LØSNINGER SKREDDERSØM EKSISTERENDE CMS LØSNING TA I BRUK HILS PUBLISERINGSSYSTEM EZPUBLISH TA I BRUK EKSISTERENDE HYLLEVARE ELLER OPENSOURCE PROSJEKT ANBEFALT LØSNING LØSNING 1: SKREDDERSØM LØSNING 2: TA I BRUK ET OPENSOURCE PROSJEKT TILPASSET SELLS BEHOV ANBEFALING 12 1

2 9. FORSLAG TIL FREMDRIFTSPLAN PROSJEKTFASER PROSJEKTORGANISERING OG ANSVAR FREMDRIFTSPLAN Bakgrunn Bakgrunnen for prosjektet er et ønske om å få en sentral, nettbasert lagringsplass for informasjon og data vedrørende SeLLs medieproduksjoner. SeLL har etter hvert bygd seg opp en stor produksjonsportefølje, men informasjon om disse produksjonene ligger spredt rundt på avdelingen og er ofte knyttet til personer. Det nærmeste vi kommer en samlet, tilgjengelig oversikt over SeLLs produksjoner i dag er et Excel ark som inneholder produksjonstittel for video, lengde og fysisk plassering av mastertaper. I tillegg er det også et behov for å få på plass en løsning som gir muligheten til å vise produksjoner i de tilfeller der selve innholdet (eks. video) også er lagret. Det etterspørres også rutiner for hvordan man håndterer lagring av mastertaper på fremtidige produksjoner. Begrepet Mastertape har endret innhold de siste årene ettersom produksjonsflyten har blitt digitalisert. Nå kan betydningen av Mastertape like gjerne være en digital videofil i HD kvalitet som en fysisk tape. Dette stiller nye krav til både oppbevaring og valg av lagringsformat. Det har tidligere vært gjort et arbeid i å kartlegge hvilke behov en slik database skal dekke. Denne prosjektplanen fortsetter der det arbeidet slapp, og inneholder konkrete forslag til løsning basert på det som har kommet frem av behov fra de ulike brukergruppene samt hva som kan tenkes å bli behovene i fremtiden. I dette dokumentet er det dermed gjort et forsøk på å først definere målene med prosjektet og sette opp en kravspesifikasjon for at systemet skal kunne utvikles ihht. disse målene. Deretter er det tatt en vurdering av hvilke tekniske løsninger som kan være aktuelle. Dette munner ut i et løsningsforslag og et forslag til fremdriftsplan for prosjektet. Neste avsnitt er en oppsummering av innholdet i denne prosjektbeskrivelsen som egner seg hvis man vil ha en rask oversikt. Deretter følger en mer detaljert beskrivelse beregnet for mer interesserte. 2

3 3. Sammendrag av prosjektbeskrivelsen Kort oppsummering Denne prosjektbeskrivelsen er laget på grunnlag av ønske om å få utviklet et system for katalogisering og registrering av SeLLs medieproduksjoner. Hovedhensiktene med et slik system vil være å: Kunne søke i SeLLs prosjektportefølge med tanke på gjenbruk av tidligere læremiddelproduksjoner. Ha en samlet, sentral oversikt over SeLLs medieproduksjoner. Enkelt kunne vise klipp fra tidligere produksjoner til bruk ved innsalg, presentasjon osv. Prosjektbeskrivelsen inneholder målbeskrivelse, delmål, kravspesifikasjon til systemet og vurdering av mulige løsninger samt en anbefaling om løsning og oversikt over nødvendig ressursbruk. De to mulige løsningene er Skreddersøm og Hyllebare Anbefaling På bakgrunn av de vurderinger som er gjort i denne prosjektbeskrivelsen ser vi for oss en løsning der man tar i bruk Dspace (www.dpspace.org) som et Digitalt Bibliotek for SeLL sine produksjoner. Arbeidet med å samle data som skal inn i systemet kan påga enten i forkant, parallellt eller i etterkant av arbeidet med å sette opp løsningen. Det er vanskelig å estimere arbeidsomfanget på datainnsamlingen, men det kan til en viss grad styres ved å utelate å digitalisere gamle videoproduksjoner som man ikke ser for seg som aktuelle for gjenbruk. Ressursmessig stipuleres prosjektet totalt til å kreve ca. 192 timer i det omfanget som foreslåes her. 4. Mål 4.1. Hovedmål Hovedmålet med dette prosjektet er å lage et system for lagring av informasjon om SeLL sine medieproduksjoner. Systemet skal også kunne lagre digitalt innhold, eks. video, der det er hensiktsmessig. Systemet skal kunne kjøres i en standard nettleser. En slik løsning vil gjøre SeLL bedre i stand til å drive gjenbruk av tidligere produksjoner. Resultatmål: Utvikle en databasebasert nettbasert løsning for lagring, henting og visning av data knyttet til SeLLs medieproduksjoner Utvikle skriftlige rutiner for håndtering og lagring av nye produksjoner Finne en løsning på lagring, lokalisering og katalogisering av SeLLs tidligere medieproduksjoner. 3

4 Effektmål: Kunne drive gjenbruk av tidligere produksjoner Bedre og mer lønnsomme prosjekter Større sikkerhet for at nye produksjoner blir tatt vare på 4.2. Delmål Finne datagrunnlag På grunn av omfanget på SeLLs prosjektportefølje er det urealistisk å tenke seg at man skal digitaleres alle gamle video og multmediaproduksjoner for å få med dette i databasen. Det foreslåes at tidligere prosjekter legges inn med prosjektdata i form av tekst og evt. videoinnhold der det foreligger i egnet form, men at alle nye prosjekter basereres seg på å benytte databasen fullt ut. I tilfeller der man finner tidligere prosjekter som inneholder mediaelementer (eks. video) med stort gjenbrukspotensiale så bør det vurderes om disse skal digitaliseres. Som et minimum må det legges inn informasjon databasen om hvor medialelementer (mastertaper, CD ROM etc.) befinner seg rent fysisk, slik at man kan finne tilbake til kildestoffet hvis det behøves. Disse dataene kan foreløpig lagres i et Excel skjema før overføring til den endelige databaseløsningen Etablere fysisk lager av mastertaper og andre medieproduksjoner og katalogisere dette. SeLL disponerer i dag lokaler i tilknytning til TVF sitt studio i Sørhove, samt et eget lagerrom der mastertaper og medieproduksjoner i dag er lagret i forskjellige skap. Når det gjelder mastertaper så er disse katalogisert med et nummersystem som beskriver hylle og plassnummer. Denne informasjon ligger i et Excel regneark. Når det gjelder medieproduksjoner så er disse lagret hhv. på SeLLs lager ved DownHil, men uten noen form for katalogisering eller oversikt over ting finnes. I de fleste tilfeller er de en del av medarbeiderne sine private lagerplasser. Her må det gjøres et arbeid for å få oversikt over SeLLs multimedieproduksjon, og deretter samle disse inn i den form de forefinnes, enten det er CD ROM produksjoner (Eks. Bjørson CD ROM) eller opplevelsessystemer (eks. MOGOP) Design og teknisk utvikling av databaseløsningen Når man har valgt teknisk løsning så kan man begynne arbeidet med å utvikle selve den tekniske løsningen. Dette dokumentet vil være arbeidsplanen til hvordan denne løsningen skal bli Utarbeide rutiner for lagring av fremtidige video, multimedia og webproduksjoner Det må etableres rutiner for håndtering og lagring av mastertaper og multimedia og webproduksjoner, herunder kildekode og annet 4

5 utviklingsmateriell som inngår i en produksjon, eks. bilder, tekst, animasjoner osv.. Arbeidet med å lage disse rutene må gjøres i samarbeid med de som har de respektive arbeidsfeltene som sitt spesialområde og den som skal drifte den endelige databaseløsningen Målarbeid Delmål 1 og 2 bør organiseres i et eget prosjekt, og kan starte opp uavhengig av selve arbeidet med å utvikle den tekniske løsninge for produksjonsdatabasen. Dette arbeidet danner grunnlaget for å finne hvilke data som faktisk skal inn i databasen. Det må gjøres en jobb med å sette kriterier for hvilke produksjon som skal inn i databasen. Deretter må man fysisk gå igjennom videoarkivet, se hva som kan hives eller slettes, og konsolidere video og multimedieproduksjonsarkiv til en felles lagerplass, fortrinnsvis i skapene SeLL har til rådighet i Sørhove. Delmål 3 og 4 er en teknisk utviklingsjobb som kan gå parallellt med delmål 1 og 2. Resten av dette dokumentet vil dreie som om delmål 3 og Konkret oppgavebeskrivelse SeLL er Høgskolen i Lillehammer sin enhet for etter og videreutdanning samt oppdragsundervisning. SeLL har en egen medieproduksjonsgruppe som produserer læremidler for SeLL sine prosjekter, i hovedsak video, nettbaserte, interaktive programmer og multimediesystemer. SeLL ønsker å få utviklet et nettbasert program for å kunne katalogisere disse produksjonene i en database. Systemet skal kunne utføre følgende oppgaver: Kunne lagre både metadata og evt. mediefiler til en produksjon Være et hjelpemiddel for SeLL for å kunne finne ut hva som finnes av tidligere produksjoner med tanke på gjenbruk av læremidler i nye prosjekter Ha forskjellige grensesnitt mot omverdenen for 3 typer brukere: o Admingrensesnitt for innlegging og vedlikehold av data (Admin Passordbeskyttet) o Brukergrensesnitt for standard informasjonssøk (Bruker Passordbeskyttet) o Gjestegrensesnitt for å vise tidligere prosjekter for nye kunder ved innsalg. (Sjef/Ledere/Selgere Åpen) Systemet skal enten utvikles ved å: o Skreddersys med bruk av Open Source teknologi for å sikre god levetid på produktet, samt gjøre seg uavhengig av eksistensen til bedrifter som bruker proprietær teknologi. o Ta i bruk hyllevare med dokuementert lang levetid Kunne brukes og administreres i en nettleser Må kunne kjøres fra HiLs eksisterende serverløsninger (Suse eller Ubuntu Linux) eller egen server som kan administreres fra SeLL 5

6 Databasen skal i hovedsak håndtere prosjekter der digitale læremilder er en del av prosjektet., og dermed være et hjelpemiddel for å finne tilbake til media som er brukt i produksjonene. Databasen kan også brukes som en generell prosjektdatabase for alle typer prosjekter, men dette er ikke hovedhensikten. Det må også det en plan på hvordan databasen skal implementeres på SeLL. Funksjonell løsning skal stå ferdig til semesterstart 09. Dette inkluderer ikke selve innlegging av data i databasen. 6. Kravspekk 6.1. Operasjonelle krav Brukertyper Systemet skal ha 3 brukertyper: Administrator, Bruker og Gjest. De ulike brukergruppene vil få forskjellige rettigheter. Systemet skal ha en åpen og en lukket del. Den lukkede delen skal være selve produksjonsdatabasen. Den åpne delen skal være en visningsportal for prosjekter som SeLL ønsker å vise frem ved demonstrasjoner og lignende. Begge delene skal hente data fra den samme databasen. Hvis det blir vanskelig å få både en åpen og en lukket del så bør den lukkede delen vektlegges. Administrator Brukertypen Adminstrator skal kunne gjøre følgende i systemet: Legge inn nye prosjekter Oppdatere data Slette data Lage nye brukere Administrator vil være den personen som har ansvaret for den daglige driften av database. Av sikkerhetsmessige årsaker bør det kun være definert én Administrator. Bruker Brukertypen Bruker skal kunne søke i databasen og se prosjektdata tilhørende prosjektet. Gjest Brukertypen Gjest har ingen tilgangskontroll, og gir i prinsippet tilgang til en åpen webside, Visningsportalen, som viser prosjektdata fra utvalgte prosjekter. Det kunne vært ønskelig å lage systemet slik at en Bruker skal kunne legge inn og oppdatere data om sine egne prosjekter. Dette vil kreve en mer omfattende brukerhåndtering, og kan evt. legges inn som en utvidelse av programmet senere. Her må man også huske på at en ansatt kan slutte, og dermed må 6

7 eierskapet til et prosjekt overføres til en annen person for at et slikt system skal fungere Informasjon som skal lagres (Metadata) Følgende informasjon bør være et minimum av hva som skal lagres av informasjon om hver produksjon: Tittel (Programtittel) Type (Video, Web, Dataprogram) Produksjonsår Prosjekt Prosjektnummer (for senere kobling til en større prosjektdatabase) Prosjektleder Regissør Kort beskrivelse av innholdet Format Lengde Masterlokasjon (Hvor master finnes. Fysisk eller virtuellt) Fag (Hvilket studie det opprinnelig er laget for) Skuespillere Media (Enten som vedlagt videofil eller link) Preview (Smakebit) Avtale om bruk, copyright osv. (Enten som tekst eller vedlagt dokument) Tags (Enkeltord som beskriver mulige bruksområder for produksjonen) Utvklingsmiljø Det er ønskelig å ta i bruk OpenSource teknologi i utviklingen av denne løsningen. Det er flere grunner til dette, de mest tungtveiende er: Levetiden på systemet vil være uavhenig av levetid på evt. proprietær teknologi og selskaper. Støtte bruken av åpne standarer som prinsipp. Pris Alternativ kan man ta i bruk en hyllevareløsning som tilfredstiller de krav som gis i dette dokumentet Databaser I bunnen av systemet skal det ligge en database. Databasen må bygges opp av hensiktmessige tabeller. Typen informasjon som skal lagres tilsier at en relasjonsdatabase vil være mest hensiktsmessig. Det er et åpent spørsmål om man skal tillate å legge inn store datamenger, eks. videofiler, i databasen, eller om disse skal legges på egen server og referes til i databasen ved linker. Det er ulike faktorer å ta hensyn til: For: Integrert med resten av data 7

8 Slipper et eget system for opplasting av video Mot: Lager store databasefiler, kan påvirke søketid Kan påvirke responstiden på systemet Kan være fordyrende ved en evt. ekstern hosting løsning Med tanke på hvilke dataer som skal knyttes opp mot hvert prosjekt så vil det være mest hensiksmessig å legge store mediefiler på en egen server, og linke til disse fra databasen. Noe av hensikten med å utvikle dette systemet er å skaffe en mulighet for å kunne søke igjennom både metadata om prosjekter, men også selve mediefilene hvis slike er tilknyttet prosjektet, eks. videofiler. For å iverata dette på en god måte bør det etableres en streaming server med tilgang både via streamingprotokoller men også via http for gamle prosjekter. For nye prosjekter må det etablerers rutiner for hvilke format og kvalitet man skal benytte inn mot denne basen. I avsnittet Anbefalt løsning står det mer om dette, samt et konkret forslag til rutiner Brukergrensesnitt Programmet trenger et enkelt og funksjonelt grensesnitt, der brukervennlighet er satt i fokus. Innloggingsdelen bestemmer hvilke rettigheter man har tildelt, og dermed hvordan grensesnittet bygges opp Sikkerhet Siden databasen kan inneholde informasjon som bør holdes internt på SeLL så må det være en eller annen form for tilgangskontroll. Et system der en bruker må ha brukernavn og passord bør være tilstrekkelig, datatypene tatt i betraktning Funksjonelle krav Use Case Diagram For å få et godt bilde av hvordan man ser for seg at systemet vil bli brukt så kan man sette opp Use Cases for systemet. Dette viser hoveddelene av systemet, og hvilke brukere som skal ha tilgang til hvilke deler. Et Use Case Diagram for dette systemet kan se slik ut: 8

9 6.3. Kvalitetssikring Rutiner for lagring og håndtering av mediefiler Alle nye prosjekter der det brukes mediefiler som enten kan komprimers (video) eller legges i et filarkiv (multimedia/webløsninger) bør lagres på HiLs medieserver. Videofiler bør komprimeres i Flash med bruk av H264 codec, og vises i en SeLL branded videoavspiller. Når det gjelder størrelse og kvalitet bør dette være innenfor, og gjerne litt i overkant, av hva dagens gjennomsnittsmaskin kan håndtere, og kontinuerlig vurderes ettersom teknologien utvikles. Videoer som allerede finnes i andre codecs og formater bør legges inn som linker, og vil dermed benytte lokal avspiller på klientmaskinen. Det er utenfor prosjetktets rammer å lage en videoavspiller som håndterer alle formater. Ønsker man å se video av eldre prosjekter som ikke er digitalisert så må man heller gå å hente den fysiske videoen (plasseringsinfo ligger i databasen) og ta denne med til SeLLs videoavdeling for å få den overført til digitalt format Kvalitetssikring Utviklingen av databasen skal gjennomføres ved bruk av kjente og tilgjengelige utviklingsverktøy. Databasen skal være tilgjengelig for brukere uavhengig av plattform. Videre vil vi følge standarder med tanke på koding. For at verktøyet skal kunne være levedyktig i fremtiden vil vi føre en fyldig og god dokumentasjon over det som blir gjort under utviklingsperioden. Det samme gjelder de tekniske kravene til hva som kreves av servere, og annen hard og 9

10 software for å kjøre systemet. Dette vil også være med på å minske risikoen for utsatt overlevering av prosjektet, dersom nøkkelpersoner skulle falle av. 7. Vurdering av ulike løsninger Basert på kravspesifikasjonene kan man se for seg 4 mulige utviklingsscenarioer: Skreddersy et databasebasert system fra bunnen av ved bruk av Open Source programvare som HTML/CSS, PHP og SQL, eller systemer som er utviklet på bakgrunn av disse teknologiene Ta i bruk en eksisterende CMS løsning. Utvikle løsningen i HiLs publiseringssystem EzPublish Ta i bruk en eksisterende hyllevareløsning, evt. OpenSource prosjekt Skreddersøm Fordelene med skreddersøm er at man kan tilpasse systemet til SeLLs eksakte behov. Det er forholdsvis enkel programmering som skal til, og denne kompetansen finnes på SeLL. Man kan gjøre hele prosjektet internt, uten å måtte leie inn ekstern kompetanse. Det vil også bli vesentlig enklere å utvikle Visningsportalen. Uten skreddersøm kan det bli vanskelig å bruke samme database til både den åpne og den lukkede delen. Man har også mye større kontroll på design av brukergrensesnitt. Ulempene med skreddersøm er at det vil kreve større ressurser under den tekniske utviklingsfasen. Dette vil sansynligsvis bli oppveid av at systemet blir enkelt i bruk. Man kan også se for seg å bruke eksisterende Open Source løsninger som er utviklet ved bruk av kjente standarer. Et eksempel på dette er Dspace, utviklet ved MIT (www.dspace.org) Eksisterende CMS løsning. Fordelene med å ta i bruk en eksisterende CMS løsninger vil i hovedsak være at man får et ferdig rammeverk, der hoveddelen av jobben blir å tilrettelegge rammeverket til det formålet dette prosjektet krever. Det vil imidlertid måtte gjøres en kartlegging av hvilket CMS som passer best til oppgaven, noe som er tidkrevende. Ulempene med å ta i bruk en CMS løsning er at ikke alle CMS løsninger er like gode på å håndtere mediafiler, slik dette systemet krever. Man vil også måtte sette av ressurser til å holde CMSet oppdatert mht. sikkerhetspatcher og nye versjoner som passer nye operativsystemer, nettlesere og hardware Ta i bruk HiLs publiseringssystem EzPublish Dette kan i utgangspunktet virke fornuftig. Man tar i bruk et system som er støttet av HiLs IT avdeling, og man kan til en viss grad hente ressurser derfra under utviklingen. 10

11 Ulempen er at man da er avhengig av at HiL fortsetter å bruke EzPublish som publiseringsplattform. Den dagen HiL bestemmer seg for å skifte publiseringsløsning, dør også de databasene som systemer er bygd på. Man kan velge å drifte EzPublish selv, men man skal være klar over at EzPublish er en relativt tung løsning med krav til kompetanse på serverkonfigurasjon. Det kan også bli en utfordring mht. lagringskapasitet Ta i bruk eksisterende hyllevare eller OpenSource prosjekt. Fordelene med hyllevare, eks. kommersielle FileMaker eller OpenSourceprosjektet DSpace, er at man kan kjøpe et system der man har ferdige maler for flere ulike databaseformål. Man kan relativt enkelt tilpasse malene for å imøtekomme kravene i dette prosjektet. De fleste hyllevaresystemer har enkle publiseringsrutiner for web, og har innebygd tilgangskontroll. Man kan fokusere mer på innhold og struktur i stedet for teknisk utvikling. Det har også støtte for de fleste mediatyper, og man har en stor support community å støtte seg til. Når det gjelder OpenSource løsninger så er den store fordelen at disse er gratis i bruk. Man må imidlertid regne med utgifter til installasjon, hosting og drift hvis ikke dette gjøres internt i organisasjonen. Ulempene med hyllevare er at man kjøper proprietær programvare og teknologi, og er avhengig av at produsenten fortsetter å oppdatere og videreutvikle systemet for å tilpasse det til nye operativsystemer, nettlesere og hardware. Det krever også at systemet installeres på en egen server, og man må foreta en investering i server og programvare. Man mister også litt av muligheten til å lage enkle, tilpassede grensesnitt inn mot systemet, men dette er likevel fullt mulig såfremt man har den nødvendge tekniske kunnskapen. Ulempen med et OpenSource alternativ er mangelen på support. Likevel er de fleste OpenSourceprosjekter godt dokumentert, men man må i stor grad sette seg inn i det selv eller delta i ulike nettfora og mailinglister. 8. Anbefalt løsning På bakgrunn av det som er gjennomgått i denne rapporten så virker følgende 2 alternativer mest hensiktsmessig for SeLL: Løsning 1: Skreddersøm Skreddersy en egen nettbasert løsning ved bruk av HTML/CSS, PHP og MySQL. En slik løsning kan kjøres på skolens eksisterende servere. Man kan utvikle løsningen ved bruk av kjent og akseptert teknologi og programmerinsspråk. Det åpner for å lage et brukervennlig og innbydende design som oppmuntrer til bruk av systemet Løsning 2: Ta i bruk et OpenSource prosjekt tilpasset SeLLs behov Et OpenSource prosjekt basert på gratis programvare og åpne standarer vil være raskt å ta i bruk og kreve minimal utvikling. SeLL har kompetanse til å håndtere de bakdelene som ligger innbakt i OpenSource prosjekter mht. support og teknisk forståelse. 11

12 Hver av disse løsningene har sine fordeler og ulemper, disse er forsøkt opsummert og systematisert i tabellen under. Fordeler Kan skreddersy løsning tilpasset egen organisasjon Krever lite vedlikehold etter utvikling Kan brukes på skolens eksisterende servere Ingen investeringer i programvare Ikke avhengig av eksterne programvareleverand ører Skreddersøm gir større mulighet for å lage et brukervennlig system Egenutvikling Ulemper En evt. videreutvikling vil kreve kompetanse innenfor webutvikling Krever en lengre utviklingsperio de før systemet kan tas i bruk Fordeler Kommer raskt i gang En evt. videreutvikling krever ikke spesialkompeta nse innenfor webutvikling OpenSource Ulemper Mulige kompromisser innenfor brukervennlig het Krever kanskje en driftsløsing som koster penger hvis den ikke kan hostes og driftest innenfor HiL sine eksisternende systemer Anbefaling Basert på momentene diskutert her så vil det etter min mening være mest fornuftig å utvikle en løsning basert på eksisterende Open Source prosjekt, og skreddersy dette etter SeLL sine behov. DSpace utpeker seg som en god kandidat da dette systemet er laget spesielt for å håndtere langtidslagring av data, og har gode muligheter for å knytte meningsfulle metadata til dataene. Hovedpoenget med å lage en produksjonsdatabase er at den brukes som et nyttig verktøy i organisasjonen, og nøkkelen til dette vil være å få et system som setter brukervennlighet i fokus. Det vil nok være lettere å komme i gang ved å ta i bruk et hyllevaresystem, men det gir mindre muligheter til å lage et brukervennlig system tilpasset SeLL og dets behov. Sett fra et utviklersynspunkt så er ikke produksjonsdatabasen slik det er beskrevet i dette dokumentet noe stort system, og det er en rimelig triviell 12

13 utviklingsjobb som skal gjøres. Basert på kompetansen SeLL allerede har i utviklingen av nettbaserte systemer så er det sannsynlig å tro at tiden og ressursene man bruker på å tilpasse en DSpace løsning vil være lønnsomt på sikt. 9. Forslag til fremdriftsplan 9.1. Prosjektfaser Man kan dele prosjektet inn i 4 faser, uavhengig av valgt teknisk løsning: Forprosjektfasen o Aktiviteter: Kartlegge problem og løsningsforslag o Resultat: Dokument som beskriver løsningsforslag og fremdriftsplan (dette dokumnetet) Utvikling o Aktiviteter: Databasedesign og strukturering av data Grafisk design Programmering, evt. implemetering av løsningen Testing Dokumentasjon o Resultat: Ferdig teknisk løsning for registrering og visning av prosjekter og tilhørende data Registrering av data o Aktiviteter: Samle prosjektdata fra delprosjekt 2 og legge inn i databasen o Resultat: Ferdig database med innhold Implementering av løsningen i organisasjonen o Aktiviteter: Introdusere systemet på kompetanselunch Legge inn dokumentasjon i Intranettet Integrere i prosjekthåndbok Opplæring o Resultat Ansatte tar systemet i bruk 10. Prosjektorganisering og ansvar Det vil være naturlig å ta utgangspunkt i en prosjektgruppe bestående av Mona, Lars, Ingrid, Andrew, og Stein Tore, da disse til sammen besitter den kompetansen som behøves for å ta prosjektet i mål. Prosjektgruppa må kunne 13

14 støtte seg på John og andre på SeLL når det gjelder å finne prosjektdata som skal inn i databasen Fremdriftsplan Uke 6 7 Uke 8 9 Uke Uke Uke 21 Utarbeide kort forprosjektplan Utarbeide detaljert prosjektplan Inngå avtaler om hosting, bygge struktur i valgt løsning. Endre grensesnitt, teste, legge inn eksisterende data Presentere løsning for bedriften 14

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer

Personlig publiseringssystem som læringsverktøy

Personlig publiseringssystem som læringsverktøy ssystem som læringsverktøy Stipendiat Jon Hoem, Høgskolen i Bergen, Mediesenteret Nettverksuniversitetet, mars 2004 Delrapport fra Fagforum for produksjonsteknikk Innhold 1 Introduksjon... 3 2 Bakgrunn...

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen Sikker håndtering av personopplysninger i skolen veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra

Detaljer

Veiledning for. Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter

Veiledning for. Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter Veiledning for outsourcing av IT Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter September 2010 innhold o Sammendrag...4 1 Om denne veiledningen... 7 1.1 IT er virksomhetskritisk... 7 1.2 Outsourcing

Detaljer

Erfaringer fra bruk av Skolelinux

Erfaringer fra bruk av Skolelinux Rapport 2003:24 Erfaringer fra bruk av Skolelinux Bruk av åpen programvare på fire norske skoler 1 Forord Denne undersøkelsen har hentet inn synspunkter fra skoler om deres erfaringer ved innføring og

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I Figur 1 Velkommen til kurset Dette kommer til å bli en veldig intens dugnad Kurset går over 5 samlinger og sluttproduktet skal bli en forretningsplan Figur 2 Det dreier seg

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

temahefte LMS hva og hvordan

temahefte LMS hva og hvordan temahefte LMS hva og hvordan Innhold 1. Hva er et LMS?... 5 1.1. Forankring i utdanningspolitisk tenkning... 6 1.2. Utbredelse... 7 2. Funksjonalitet (verktøy)... 8 2.1. Informasjon og administrasjon...

Detaljer

Bibliofil-appen er her

Bibliofil-appen er her Infobrev 2/2015 Over 100 deltakere var med på omvisning på Kjerringøy handelssted i forbindelse med Bibliofil brukermøte i Bodø i mai. Engasjerende guider og fint vårvær bidro til en fantastisk opplevelse.

Detaljer

Rapport 2007-123. Mulige konsekvenser av NDLA for utviklingen av læremidler i Norge

Rapport 2007-123. Mulige konsekvenser av NDLA for utviklingen av læremidler i Norge Rapport 2007-123 Mulige konsekvenser av NDLA for utviklingen av læremidler i Norge ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 55480 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-939-5 AEN/pil, OSH, 22. november 2007 Offentlig

Detaljer

Forord. Karoline Andersen

Forord. Karoline Andersen FDVU i utvikling. En mulighetsanalyse av overgangen fra et FDV til et IWMS-system. FM under development. An analysis of the possibilities resulting from a transition from a FM to an IWMS system. Institutt

Detaljer

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13 Scrum en beskrivelse Scrum prinsipper Verdier fra Agile Manifesto Scrum er det mest kjente av de smidige (Agile) rammeverkene. Scrum er også kilden til mye av tankegodset bak verdiene og prinsippene i

Detaljer

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE»

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» Beregnet til Senter for IKT i utdanningen Dokumenttype Rapport, versjon 1.1 Dato 1. mars 2013 SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN KARTLEGGING AV SKOLENES

Detaljer

Sluttrapport plattformprosjektet

Sluttrapport plattformprosjektet Sluttrapport plattformprosjektet Til: Styringsgruppa plattformprosjektet Fra: Prosjektleder Bjørn Jacobsen, Helse Nord IKT Dato: 8.10.2012 Innhold Bakgrunn... 5 Om arbeidet... 5 Sammendrag... 6 Hovedprosjekt...

Detaljer

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Styringssystemet for informasjonssikkerhet Greta Hjertø (revidert av Bjørn Klefstad) 16.08.13 Lærestoffet er utviklet for faget Informasjonssikkerhetsstyring

Detaljer

Slik bruker du Idium WordPress

Slik bruker du Idium WordPress Slik bruker du Idium WordPress Innholdsfortegnelse Introduksjon; Hva er Wordpress? 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Kontrollpanel 8 Innlegg

Detaljer

Obligatorisk oppgave 3

Obligatorisk oppgave 3 Universitetet i Oslo Institutt for informatikk Obligatorisk oppgave 3 IN265 - gruppe 2 Itpays AS Nils Fredrik Gjerull (nilsfr) Edina Mahic (edinam) Visar Beqiri (visarb) Amer Mesihovic (amerm) Bente Brevig

Detaljer

PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE

PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE Samlerapport, juni 2014 Datatilsynet Gateadresse: Tollbugata 3, Oslo Postadresse: Pb 8177 Dep, 0034 Oslo E-post: postkasse@datatilsynet.no Telefon: 22 39 69 00 Faks: 22

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA 2011 2014 : Elever og ansatte i grunnskolen i Vennesla kommune skal være aktive brukere av digitale verktøy, digitale kommunikasjonsformer og digitale læringsressurser.

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

Denne siden er blank med hensikt.

Denne siden er blank med hensikt. 1 Denne siden er blank med hensikt. PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo 2015 28 TILGJENGELIGHET Offentlig

Detaljer

9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER

9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER 9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER Regnskap er slett ikke så vanskelig som mange tror, og det finnes et godt utvalg av rimelige og brukervennlige programmer som kan hjelpe små virksomheter med å holde oversikten

Detaljer

Blogg som åpen læringsplattform

Blogg som åpen læringsplattform Blogg som åpen læringsplattform Jon Hoem Mediesenteret, Høgskolen i Bergen, jon.hoem@hib.no Sammendrag Artikkelen gir et innblikk i tankegangen bak en åpen, bloggbasert læringsarena som er utviklet i forbindelse

Detaljer

1. LAG EN DESIGNSKISSE FOR NETTSIDEN...3 Design:...4 Funksjoner:...5 Mulige opsjoner...5 FORUTSETNING FOR ØVRIGE LØSNINGER...5

1. LAG EN DESIGNSKISSE FOR NETTSIDEN...3 Design:...4 Funksjoner:...5 Mulige opsjoner...5 FORUTSETNING FOR ØVRIGE LØSNINGER...5 LE453H02 12.03.2003 Side 1 av 20 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNNEN FOR DRØFTINGENE...2 1. LAG EN DESIGNSKISSE FOR NETTSIDEN...3 Design:...4 Funksjoner:...5 Mulige opsjoner...5 FORUTSETNING FOR ØVRIGE LØSNINGER....5

Detaljer

Ting vil bli enklere og ta kortere tid

Ting vil bli enklere og ta kortere tid Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett Rapport 2-2006 Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett ISBN 82-92447-09-1

Detaljer