Prosjektbeskrivelse, Produksjonsdatabase for SeLL Rev sts

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektbeskrivelse, Produksjonsdatabase for SeLL Rev. 2 2010 02 15 sts"

Transkript

1 Prosjektbeskrivelse, Produksjonsdatabase for SeLL Rev sts 1. Innholdsfortegnelse 2. BAKGRUNN 2 3. SAMMENDRAG AV PROSJEKTBESKRIVELSEN KORT OPPSUMMERING ANBEFALING 3 4. MÅL HOVEDMÅL DELMÅL FINNE DATAGRUNNLAG ETABLERE FYSISK LAGER AV MASTERTAPER OG ANDRE MEDIEPRODUKSJONER OG KATALOGISERE DETTE DESIGN OG TEKNISK UTVIKLING AV DATABASELØSNINGEN UTARBEIDE RUTINER FOR LAGRING AV FREMTIDIGE VIDEO, MULTIMEDIA OG WEBPRODUKSJONER MÅLARBEID 5 5. KONKRET OPPGAVEBESKRIVELSE 5 6. KRAVSPEKK OPERASJONELLE KRAV BRUKERTYPER INFORMASJON SOM SKAL LAGRES (METADATA) UTVKLINGSMILJØ DATABASER BRUKERGRENSESNITT SIKKERHET FUNKSJONELLE KRAV USE CASE DIAGRAM KVALITETSSIKRING RUTINER FOR LAGRING OG HÅNDTERING AV MEDIEFILER KVALITETSSIKRING 9 7. VURDERING AV ULIKE LØSNINGER SKREDDERSØM EKSISTERENDE CMS LØSNING TA I BRUK HILS PUBLISERINGSSYSTEM EZPUBLISH TA I BRUK EKSISTERENDE HYLLEVARE ELLER OPENSOURCE PROSJEKT ANBEFALT LØSNING LØSNING 1: SKREDDERSØM LØSNING 2: TA I BRUK ET OPENSOURCE PROSJEKT TILPASSET SELLS BEHOV ANBEFALING 12 1

2 9. FORSLAG TIL FREMDRIFTSPLAN PROSJEKTFASER PROSJEKTORGANISERING OG ANSVAR FREMDRIFTSPLAN Bakgrunn Bakgrunnen for prosjektet er et ønske om å få en sentral, nettbasert lagringsplass for informasjon og data vedrørende SeLLs medieproduksjoner. SeLL har etter hvert bygd seg opp en stor produksjonsportefølje, men informasjon om disse produksjonene ligger spredt rundt på avdelingen og er ofte knyttet til personer. Det nærmeste vi kommer en samlet, tilgjengelig oversikt over SeLLs produksjoner i dag er et Excel ark som inneholder produksjonstittel for video, lengde og fysisk plassering av mastertaper. I tillegg er det også et behov for å få på plass en løsning som gir muligheten til å vise produksjoner i de tilfeller der selve innholdet (eks. video) også er lagret. Det etterspørres også rutiner for hvordan man håndterer lagring av mastertaper på fremtidige produksjoner. Begrepet Mastertape har endret innhold de siste årene ettersom produksjonsflyten har blitt digitalisert. Nå kan betydningen av Mastertape like gjerne være en digital videofil i HD kvalitet som en fysisk tape. Dette stiller nye krav til både oppbevaring og valg av lagringsformat. Det har tidligere vært gjort et arbeid i å kartlegge hvilke behov en slik database skal dekke. Denne prosjektplanen fortsetter der det arbeidet slapp, og inneholder konkrete forslag til løsning basert på det som har kommet frem av behov fra de ulike brukergruppene samt hva som kan tenkes å bli behovene i fremtiden. I dette dokumentet er det dermed gjort et forsøk på å først definere målene med prosjektet og sette opp en kravspesifikasjon for at systemet skal kunne utvikles ihht. disse målene. Deretter er det tatt en vurdering av hvilke tekniske løsninger som kan være aktuelle. Dette munner ut i et løsningsforslag og et forslag til fremdriftsplan for prosjektet. Neste avsnitt er en oppsummering av innholdet i denne prosjektbeskrivelsen som egner seg hvis man vil ha en rask oversikt. Deretter følger en mer detaljert beskrivelse beregnet for mer interesserte. 2

3 3. Sammendrag av prosjektbeskrivelsen Kort oppsummering Denne prosjektbeskrivelsen er laget på grunnlag av ønske om å få utviklet et system for katalogisering og registrering av SeLLs medieproduksjoner. Hovedhensiktene med et slik system vil være å: Kunne søke i SeLLs prosjektportefølge med tanke på gjenbruk av tidligere læremiddelproduksjoner. Ha en samlet, sentral oversikt over SeLLs medieproduksjoner. Enkelt kunne vise klipp fra tidligere produksjoner til bruk ved innsalg, presentasjon osv. Prosjektbeskrivelsen inneholder målbeskrivelse, delmål, kravspesifikasjon til systemet og vurdering av mulige løsninger samt en anbefaling om løsning og oversikt over nødvendig ressursbruk. De to mulige løsningene er Skreddersøm og Hyllebare Anbefaling På bakgrunn av de vurderinger som er gjort i denne prosjektbeskrivelsen ser vi for oss en løsning der man tar i bruk Dspace (www.dpspace.org) som et Digitalt Bibliotek for SeLL sine produksjoner. Arbeidet med å samle data som skal inn i systemet kan påga enten i forkant, parallellt eller i etterkant av arbeidet med å sette opp løsningen. Det er vanskelig å estimere arbeidsomfanget på datainnsamlingen, men det kan til en viss grad styres ved å utelate å digitalisere gamle videoproduksjoner som man ikke ser for seg som aktuelle for gjenbruk. Ressursmessig stipuleres prosjektet totalt til å kreve ca. 192 timer i det omfanget som foreslåes her. 4. Mål 4.1. Hovedmål Hovedmålet med dette prosjektet er å lage et system for lagring av informasjon om SeLL sine medieproduksjoner. Systemet skal også kunne lagre digitalt innhold, eks. video, der det er hensiktsmessig. Systemet skal kunne kjøres i en standard nettleser. En slik løsning vil gjøre SeLL bedre i stand til å drive gjenbruk av tidligere produksjoner. Resultatmål: Utvikle en databasebasert nettbasert løsning for lagring, henting og visning av data knyttet til SeLLs medieproduksjoner Utvikle skriftlige rutiner for håndtering og lagring av nye produksjoner Finne en løsning på lagring, lokalisering og katalogisering av SeLLs tidligere medieproduksjoner. 3

4 Effektmål: Kunne drive gjenbruk av tidligere produksjoner Bedre og mer lønnsomme prosjekter Større sikkerhet for at nye produksjoner blir tatt vare på 4.2. Delmål Finne datagrunnlag På grunn av omfanget på SeLLs prosjektportefølje er det urealistisk å tenke seg at man skal digitaleres alle gamle video og multmediaproduksjoner for å få med dette i databasen. Det foreslåes at tidligere prosjekter legges inn med prosjektdata i form av tekst og evt. videoinnhold der det foreligger i egnet form, men at alle nye prosjekter basereres seg på å benytte databasen fullt ut. I tilfeller der man finner tidligere prosjekter som inneholder mediaelementer (eks. video) med stort gjenbrukspotensiale så bør det vurderes om disse skal digitaliseres. Som et minimum må det legges inn informasjon databasen om hvor medialelementer (mastertaper, CD ROM etc.) befinner seg rent fysisk, slik at man kan finne tilbake til kildestoffet hvis det behøves. Disse dataene kan foreløpig lagres i et Excel skjema før overføring til den endelige databaseløsningen Etablere fysisk lager av mastertaper og andre medieproduksjoner og katalogisere dette. SeLL disponerer i dag lokaler i tilknytning til TVF sitt studio i Sørhove, samt et eget lagerrom der mastertaper og medieproduksjoner i dag er lagret i forskjellige skap. Når det gjelder mastertaper så er disse katalogisert med et nummersystem som beskriver hylle og plassnummer. Denne informasjon ligger i et Excel regneark. Når det gjelder medieproduksjoner så er disse lagret hhv. på SeLLs lager ved DownHil, men uten noen form for katalogisering eller oversikt over ting finnes. I de fleste tilfeller er de en del av medarbeiderne sine private lagerplasser. Her må det gjøres et arbeid for å få oversikt over SeLLs multimedieproduksjon, og deretter samle disse inn i den form de forefinnes, enten det er CD ROM produksjoner (Eks. Bjørson CD ROM) eller opplevelsessystemer (eks. MOGOP) Design og teknisk utvikling av databaseløsningen Når man har valgt teknisk løsning så kan man begynne arbeidet med å utvikle selve den tekniske løsningen. Dette dokumentet vil være arbeidsplanen til hvordan denne løsningen skal bli Utarbeide rutiner for lagring av fremtidige video, multimedia og webproduksjoner Det må etableres rutiner for håndtering og lagring av mastertaper og multimedia og webproduksjoner, herunder kildekode og annet 4

5 utviklingsmateriell som inngår i en produksjon, eks. bilder, tekst, animasjoner osv.. Arbeidet med å lage disse rutene må gjøres i samarbeid med de som har de respektive arbeidsfeltene som sitt spesialområde og den som skal drifte den endelige databaseløsningen Målarbeid Delmål 1 og 2 bør organiseres i et eget prosjekt, og kan starte opp uavhengig av selve arbeidet med å utvikle den tekniske løsninge for produksjonsdatabasen. Dette arbeidet danner grunnlaget for å finne hvilke data som faktisk skal inn i databasen. Det må gjøres en jobb med å sette kriterier for hvilke produksjon som skal inn i databasen. Deretter må man fysisk gå igjennom videoarkivet, se hva som kan hives eller slettes, og konsolidere video og multimedieproduksjonsarkiv til en felles lagerplass, fortrinnsvis i skapene SeLL har til rådighet i Sørhove. Delmål 3 og 4 er en teknisk utviklingsjobb som kan gå parallellt med delmål 1 og 2. Resten av dette dokumentet vil dreie som om delmål 3 og Konkret oppgavebeskrivelse SeLL er Høgskolen i Lillehammer sin enhet for etter og videreutdanning samt oppdragsundervisning. SeLL har en egen medieproduksjonsgruppe som produserer læremidler for SeLL sine prosjekter, i hovedsak video, nettbaserte, interaktive programmer og multimediesystemer. SeLL ønsker å få utviklet et nettbasert program for å kunne katalogisere disse produksjonene i en database. Systemet skal kunne utføre følgende oppgaver: Kunne lagre både metadata og evt. mediefiler til en produksjon Være et hjelpemiddel for SeLL for å kunne finne ut hva som finnes av tidligere produksjoner med tanke på gjenbruk av læremidler i nye prosjekter Ha forskjellige grensesnitt mot omverdenen for 3 typer brukere: o Admingrensesnitt for innlegging og vedlikehold av data (Admin Passordbeskyttet) o Brukergrensesnitt for standard informasjonssøk (Bruker Passordbeskyttet) o Gjestegrensesnitt for å vise tidligere prosjekter for nye kunder ved innsalg. (Sjef/Ledere/Selgere Åpen) Systemet skal enten utvikles ved å: o Skreddersys med bruk av Open Source teknologi for å sikre god levetid på produktet, samt gjøre seg uavhengig av eksistensen til bedrifter som bruker proprietær teknologi. o Ta i bruk hyllevare med dokuementert lang levetid Kunne brukes og administreres i en nettleser Må kunne kjøres fra HiLs eksisterende serverløsninger (Suse eller Ubuntu Linux) eller egen server som kan administreres fra SeLL 5

6 Databasen skal i hovedsak håndtere prosjekter der digitale læremilder er en del av prosjektet., og dermed være et hjelpemiddel for å finne tilbake til media som er brukt i produksjonene. Databasen kan også brukes som en generell prosjektdatabase for alle typer prosjekter, men dette er ikke hovedhensikten. Det må også det en plan på hvordan databasen skal implementeres på SeLL. Funksjonell løsning skal stå ferdig til semesterstart 09. Dette inkluderer ikke selve innlegging av data i databasen. 6. Kravspekk 6.1. Operasjonelle krav Brukertyper Systemet skal ha 3 brukertyper: Administrator, Bruker og Gjest. De ulike brukergruppene vil få forskjellige rettigheter. Systemet skal ha en åpen og en lukket del. Den lukkede delen skal være selve produksjonsdatabasen. Den åpne delen skal være en visningsportal for prosjekter som SeLL ønsker å vise frem ved demonstrasjoner og lignende. Begge delene skal hente data fra den samme databasen. Hvis det blir vanskelig å få både en åpen og en lukket del så bør den lukkede delen vektlegges. Administrator Brukertypen Adminstrator skal kunne gjøre følgende i systemet: Legge inn nye prosjekter Oppdatere data Slette data Lage nye brukere Administrator vil være den personen som har ansvaret for den daglige driften av database. Av sikkerhetsmessige årsaker bør det kun være definert én Administrator. Bruker Brukertypen Bruker skal kunne søke i databasen og se prosjektdata tilhørende prosjektet. Gjest Brukertypen Gjest har ingen tilgangskontroll, og gir i prinsippet tilgang til en åpen webside, Visningsportalen, som viser prosjektdata fra utvalgte prosjekter. Det kunne vært ønskelig å lage systemet slik at en Bruker skal kunne legge inn og oppdatere data om sine egne prosjekter. Dette vil kreve en mer omfattende brukerhåndtering, og kan evt. legges inn som en utvidelse av programmet senere. Her må man også huske på at en ansatt kan slutte, og dermed må 6

7 eierskapet til et prosjekt overføres til en annen person for at et slikt system skal fungere Informasjon som skal lagres (Metadata) Følgende informasjon bør være et minimum av hva som skal lagres av informasjon om hver produksjon: Tittel (Programtittel) Type (Video, Web, Dataprogram) Produksjonsår Prosjekt Prosjektnummer (for senere kobling til en større prosjektdatabase) Prosjektleder Regissør Kort beskrivelse av innholdet Format Lengde Masterlokasjon (Hvor master finnes. Fysisk eller virtuellt) Fag (Hvilket studie det opprinnelig er laget for) Skuespillere Media (Enten som vedlagt videofil eller link) Preview (Smakebit) Avtale om bruk, copyright osv. (Enten som tekst eller vedlagt dokument) Tags (Enkeltord som beskriver mulige bruksområder for produksjonen) Utvklingsmiljø Det er ønskelig å ta i bruk OpenSource teknologi i utviklingen av denne løsningen. Det er flere grunner til dette, de mest tungtveiende er: Levetiden på systemet vil være uavhenig av levetid på evt. proprietær teknologi og selskaper. Støtte bruken av åpne standarer som prinsipp. Pris Alternativ kan man ta i bruk en hyllevareløsning som tilfredstiller de krav som gis i dette dokumentet Databaser I bunnen av systemet skal det ligge en database. Databasen må bygges opp av hensiktmessige tabeller. Typen informasjon som skal lagres tilsier at en relasjonsdatabase vil være mest hensiktsmessig. Det er et åpent spørsmål om man skal tillate å legge inn store datamenger, eks. videofiler, i databasen, eller om disse skal legges på egen server og referes til i databasen ved linker. Det er ulike faktorer å ta hensyn til: For: Integrert med resten av data 7

8 Slipper et eget system for opplasting av video Mot: Lager store databasefiler, kan påvirke søketid Kan påvirke responstiden på systemet Kan være fordyrende ved en evt. ekstern hosting løsning Med tanke på hvilke dataer som skal knyttes opp mot hvert prosjekt så vil det være mest hensiksmessig å legge store mediefiler på en egen server, og linke til disse fra databasen. Noe av hensikten med å utvikle dette systemet er å skaffe en mulighet for å kunne søke igjennom både metadata om prosjekter, men også selve mediefilene hvis slike er tilknyttet prosjektet, eks. videofiler. For å iverata dette på en god måte bør det etableres en streaming server med tilgang både via streamingprotokoller men også via http for gamle prosjekter. For nye prosjekter må det etablerers rutiner for hvilke format og kvalitet man skal benytte inn mot denne basen. I avsnittet Anbefalt løsning står det mer om dette, samt et konkret forslag til rutiner Brukergrensesnitt Programmet trenger et enkelt og funksjonelt grensesnitt, der brukervennlighet er satt i fokus. Innloggingsdelen bestemmer hvilke rettigheter man har tildelt, og dermed hvordan grensesnittet bygges opp Sikkerhet Siden databasen kan inneholde informasjon som bør holdes internt på SeLL så må det være en eller annen form for tilgangskontroll. Et system der en bruker må ha brukernavn og passord bør være tilstrekkelig, datatypene tatt i betraktning Funksjonelle krav Use Case Diagram For å få et godt bilde av hvordan man ser for seg at systemet vil bli brukt så kan man sette opp Use Cases for systemet. Dette viser hoveddelene av systemet, og hvilke brukere som skal ha tilgang til hvilke deler. Et Use Case Diagram for dette systemet kan se slik ut: 8

9 6.3. Kvalitetssikring Rutiner for lagring og håndtering av mediefiler Alle nye prosjekter der det brukes mediefiler som enten kan komprimers (video) eller legges i et filarkiv (multimedia/webløsninger) bør lagres på HiLs medieserver. Videofiler bør komprimeres i Flash med bruk av H264 codec, og vises i en SeLL branded videoavspiller. Når det gjelder størrelse og kvalitet bør dette være innenfor, og gjerne litt i overkant, av hva dagens gjennomsnittsmaskin kan håndtere, og kontinuerlig vurderes ettersom teknologien utvikles. Videoer som allerede finnes i andre codecs og formater bør legges inn som linker, og vil dermed benytte lokal avspiller på klientmaskinen. Det er utenfor prosjetktets rammer å lage en videoavspiller som håndterer alle formater. Ønsker man å se video av eldre prosjekter som ikke er digitalisert så må man heller gå å hente den fysiske videoen (plasseringsinfo ligger i databasen) og ta denne med til SeLLs videoavdeling for å få den overført til digitalt format Kvalitetssikring Utviklingen av databasen skal gjennomføres ved bruk av kjente og tilgjengelige utviklingsverktøy. Databasen skal være tilgjengelig for brukere uavhengig av plattform. Videre vil vi følge standarder med tanke på koding. For at verktøyet skal kunne være levedyktig i fremtiden vil vi føre en fyldig og god dokumentasjon over det som blir gjort under utviklingsperioden. Det samme gjelder de tekniske kravene til hva som kreves av servere, og annen hard og 9

10 software for å kjøre systemet. Dette vil også være med på å minske risikoen for utsatt overlevering av prosjektet, dersom nøkkelpersoner skulle falle av. 7. Vurdering av ulike løsninger Basert på kravspesifikasjonene kan man se for seg 4 mulige utviklingsscenarioer: Skreddersy et databasebasert system fra bunnen av ved bruk av Open Source programvare som HTML/CSS, PHP og SQL, eller systemer som er utviklet på bakgrunn av disse teknologiene Ta i bruk en eksisterende CMS løsning. Utvikle løsningen i HiLs publiseringssystem EzPublish Ta i bruk en eksisterende hyllevareløsning, evt. OpenSource prosjekt Skreddersøm Fordelene med skreddersøm er at man kan tilpasse systemet til SeLLs eksakte behov. Det er forholdsvis enkel programmering som skal til, og denne kompetansen finnes på SeLL. Man kan gjøre hele prosjektet internt, uten å måtte leie inn ekstern kompetanse. Det vil også bli vesentlig enklere å utvikle Visningsportalen. Uten skreddersøm kan det bli vanskelig å bruke samme database til både den åpne og den lukkede delen. Man har også mye større kontroll på design av brukergrensesnitt. Ulempene med skreddersøm er at det vil kreve større ressurser under den tekniske utviklingsfasen. Dette vil sansynligsvis bli oppveid av at systemet blir enkelt i bruk. Man kan også se for seg å bruke eksisterende Open Source løsninger som er utviklet ved bruk av kjente standarer. Et eksempel på dette er Dspace, utviklet ved MIT (www.dspace.org) Eksisterende CMS løsning. Fordelene med å ta i bruk en eksisterende CMS løsninger vil i hovedsak være at man får et ferdig rammeverk, der hoveddelen av jobben blir å tilrettelegge rammeverket til det formålet dette prosjektet krever. Det vil imidlertid måtte gjøres en kartlegging av hvilket CMS som passer best til oppgaven, noe som er tidkrevende. Ulempene med å ta i bruk en CMS løsning er at ikke alle CMS løsninger er like gode på å håndtere mediafiler, slik dette systemet krever. Man vil også måtte sette av ressurser til å holde CMSet oppdatert mht. sikkerhetspatcher og nye versjoner som passer nye operativsystemer, nettlesere og hardware Ta i bruk HiLs publiseringssystem EzPublish Dette kan i utgangspunktet virke fornuftig. Man tar i bruk et system som er støttet av HiLs IT avdeling, og man kan til en viss grad hente ressurser derfra under utviklingen. 10

11 Ulempen er at man da er avhengig av at HiL fortsetter å bruke EzPublish som publiseringsplattform. Den dagen HiL bestemmer seg for å skifte publiseringsløsning, dør også de databasene som systemer er bygd på. Man kan velge å drifte EzPublish selv, men man skal være klar over at EzPublish er en relativt tung løsning med krav til kompetanse på serverkonfigurasjon. Det kan også bli en utfordring mht. lagringskapasitet Ta i bruk eksisterende hyllevare eller OpenSource prosjekt. Fordelene med hyllevare, eks. kommersielle FileMaker eller OpenSourceprosjektet DSpace, er at man kan kjøpe et system der man har ferdige maler for flere ulike databaseformål. Man kan relativt enkelt tilpasse malene for å imøtekomme kravene i dette prosjektet. De fleste hyllevaresystemer har enkle publiseringsrutiner for web, og har innebygd tilgangskontroll. Man kan fokusere mer på innhold og struktur i stedet for teknisk utvikling. Det har også støtte for de fleste mediatyper, og man har en stor support community å støtte seg til. Når det gjelder OpenSource løsninger så er den store fordelen at disse er gratis i bruk. Man må imidlertid regne med utgifter til installasjon, hosting og drift hvis ikke dette gjøres internt i organisasjonen. Ulempene med hyllevare er at man kjøper proprietær programvare og teknologi, og er avhengig av at produsenten fortsetter å oppdatere og videreutvikle systemet for å tilpasse det til nye operativsystemer, nettlesere og hardware. Det krever også at systemet installeres på en egen server, og man må foreta en investering i server og programvare. Man mister også litt av muligheten til å lage enkle, tilpassede grensesnitt inn mot systemet, men dette er likevel fullt mulig såfremt man har den nødvendge tekniske kunnskapen. Ulempen med et OpenSource alternativ er mangelen på support. Likevel er de fleste OpenSourceprosjekter godt dokumentert, men man må i stor grad sette seg inn i det selv eller delta i ulike nettfora og mailinglister. 8. Anbefalt løsning På bakgrunn av det som er gjennomgått i denne rapporten så virker følgende 2 alternativer mest hensiktsmessig for SeLL: Løsning 1: Skreddersøm Skreddersy en egen nettbasert løsning ved bruk av HTML/CSS, PHP og MySQL. En slik løsning kan kjøres på skolens eksisterende servere. Man kan utvikle løsningen ved bruk av kjent og akseptert teknologi og programmerinsspråk. Det åpner for å lage et brukervennlig og innbydende design som oppmuntrer til bruk av systemet Løsning 2: Ta i bruk et OpenSource prosjekt tilpasset SeLLs behov Et OpenSource prosjekt basert på gratis programvare og åpne standarer vil være raskt å ta i bruk og kreve minimal utvikling. SeLL har kompetanse til å håndtere de bakdelene som ligger innbakt i OpenSource prosjekter mht. support og teknisk forståelse. 11

12 Hver av disse løsningene har sine fordeler og ulemper, disse er forsøkt opsummert og systematisert i tabellen under. Fordeler Kan skreddersy løsning tilpasset egen organisasjon Krever lite vedlikehold etter utvikling Kan brukes på skolens eksisterende servere Ingen investeringer i programvare Ikke avhengig av eksterne programvareleverand ører Skreddersøm gir større mulighet for å lage et brukervennlig system Egenutvikling Ulemper En evt. videreutvikling vil kreve kompetanse innenfor webutvikling Krever en lengre utviklingsperio de før systemet kan tas i bruk Fordeler Kommer raskt i gang En evt. videreutvikling krever ikke spesialkompeta nse innenfor webutvikling OpenSource Ulemper Mulige kompromisser innenfor brukervennlig het Krever kanskje en driftsløsing som koster penger hvis den ikke kan hostes og driftest innenfor HiL sine eksisternende systemer Anbefaling Basert på momentene diskutert her så vil det etter min mening være mest fornuftig å utvikle en løsning basert på eksisterende Open Source prosjekt, og skreddersy dette etter SeLL sine behov. DSpace utpeker seg som en god kandidat da dette systemet er laget spesielt for å håndtere langtidslagring av data, og har gode muligheter for å knytte meningsfulle metadata til dataene. Hovedpoenget med å lage en produksjonsdatabase er at den brukes som et nyttig verktøy i organisasjonen, og nøkkelen til dette vil være å få et system som setter brukervennlighet i fokus. Det vil nok være lettere å komme i gang ved å ta i bruk et hyllevaresystem, men det gir mindre muligheter til å lage et brukervennlig system tilpasset SeLL og dets behov. Sett fra et utviklersynspunkt så er ikke produksjonsdatabasen slik det er beskrevet i dette dokumentet noe stort system, og det er en rimelig triviell 12

13 utviklingsjobb som skal gjøres. Basert på kompetansen SeLL allerede har i utviklingen av nettbaserte systemer så er det sannsynlig å tro at tiden og ressursene man bruker på å tilpasse en DSpace løsning vil være lønnsomt på sikt. 9. Forslag til fremdriftsplan 9.1. Prosjektfaser Man kan dele prosjektet inn i 4 faser, uavhengig av valgt teknisk løsning: Forprosjektfasen o Aktiviteter: Kartlegge problem og løsningsforslag o Resultat: Dokument som beskriver løsningsforslag og fremdriftsplan (dette dokumnetet) Utvikling o Aktiviteter: Databasedesign og strukturering av data Grafisk design Programmering, evt. implemetering av løsningen Testing Dokumentasjon o Resultat: Ferdig teknisk løsning for registrering og visning av prosjekter og tilhørende data Registrering av data o Aktiviteter: Samle prosjektdata fra delprosjekt 2 og legge inn i databasen o Resultat: Ferdig database med innhold Implementering av løsningen i organisasjonen o Aktiviteter: Introdusere systemet på kompetanselunch Legge inn dokumentasjon i Intranettet Integrere i prosjekthåndbok Opplæring o Resultat Ansatte tar systemet i bruk 10. Prosjektorganisering og ansvar Det vil være naturlig å ta utgangspunkt i en prosjektgruppe bestående av Mona, Lars, Ingrid, Andrew, og Stein Tore, da disse til sammen besitter den kompetansen som behøves for å ta prosjektet i mål. Prosjektgruppa må kunne 13

14 støtte seg på John og andre på SeLL når det gjelder å finne prosjektdata som skal inn i databasen Fremdriftsplan Uke 6 7 Uke 8 9 Uke Uke Uke 21 Utarbeide kort forprosjektplan Utarbeide detaljert prosjektplan Inngå avtaler om hosting, bygge struktur i valgt løsning. Endre grensesnitt, teste, legge inn eksisterende data Presentere løsning for bedriften 14

Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi, vår 2017

Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi, vår 2017 Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi, vår 2017 Gruppe 29: Marthe Janson Skogen, s236357, Ingeniørfag - data Odd Einar Hoel, s236313, Ingeniørfag - data Forprosjektrapport Rapporten inneholder presentasjon,

Detaljer

Innstallasjon og oppsett av Wordpress

Innstallasjon og oppsett av Wordpress Del 1 - Installasjon og oppsett Innstallasjon og oppsett av Wordpress Wordpress har blitt en veldig populær publiseringsplattform for websider. Uten særlige tekniske ferdigheter kan man sette opp profesjonelle

Detaljer

Kravspesifikasjon. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23

Kravspesifikasjon. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23 Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no Gruppe 08-23 Kravspesifikasjon for hovedprosjektet utvikling av moduler til CMS for bonefish.no ved Høgskolen i Oslo, avdeling for Ingeniørutdanning våren 2008.

Detaljer

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 2 Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus 1 INNHOLD 2 Presentasjon... 2 2.1 Gruppen medlemmer... 2 2.2 Oppgave... 2 2.3 Oppdragsgiver... 2 2.4 Veileder... 2 3 Sammendrag...

Detaljer

Forprosjektrapport. Gruppe Januar 2016

Forprosjektrapport. Gruppe Januar 2016 Forprosjektrapport Gruppe 22 22. Januar 2016 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Presentasjon Sammendrag Dagens situasjon Mål og rammebetingelser Mål Rammebetingelser Løsninger og alternativer Løsning

Detaljer

Del VII: Kravspesifikasjon

Del VII: Kravspesifikasjon 1 2 Forord Dette dokumentet inneholder retningslinjer for gruppen vår og beskrivelse av betingelsene for utviklingen av vårt prosjekt. Vår gruppe benyttet dette dokumentet som et styringsdokument for å

Detaljer

Bilag 1 Kravspesifikasjon Avtalereferanse: NT Web avspiller

Bilag 1 Kravspesifikasjon Avtalereferanse: NT Web avspiller ilag 1 Kravspesifikasjon Avtalereferanse: NT-0730-15 Web avspiller SIST LAGRET DATO: 18. desember 2015 Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse ilag 1 Kravspesifikasjon 1 INNLEDNING... 3 1.1 EGREPSDEFINISJONER...

Detaljer

Studentdrevet innovasjon

Studentdrevet innovasjon Studentdrevet innovasjon Hovedprosjekt 2013 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport av Gruppe 11 Karoline Sanderengen, Mona Isabelle Yari og Randi Ueland 25.01.2013 Studentdrevet innovasjon 9 Innhold

Detaljer

HOVEDPROSJEKT 2010 - HIO IU - DATA FORPROSJEKTRAPPORT GRUPPE 18

HOVEDPROSJEKT 2010 - HIO IU - DATA FORPROSJEKTRAPPORT GRUPPE 18 HOVEDPROSJEKT 2010 - HIO IU - DATA FORPROSJEKTRAPPORT GRUPPE 18 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. PRESENTASJON 2. SAMMENDRAG 3. DAGENS SITUASJON 4. MÅL OG RAMMEBETINGELSER 5. LØSNINGER \ ALTERNATIVER 6. ANALYSE AV

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

Produktrapport. Produktrapport. Hjelpemiddel portal for Parkinsonforbundet

Produktrapport. Produktrapport. Hjelpemiddel portal for Parkinsonforbundet Produktrapport Hjelpemiddel portal for Parkinsonforbundet 1 Innhold: Forord ------------------------------------------------------------------------------------------------------2 Planlegging og arbeidsmetode

Detaljer

Tema: Oversikt over ansatt, rom, datamaskin, skjerm, software, hardvare og tilkoblingsanlegg.

Tema: Oversikt over ansatt, rom, datamaskin, skjerm, software, hardvare og tilkoblingsanlegg. Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Inventardatabase Tema: Oversikt over ansatt, rom, datamaskin, skjerm, software, hardvare og tilkoblingsanlegg. Prosjektperiode: 2/12-08 23/05-08. Prosjektgruppe:

Detaljer

Kravspesifikasjon. 1. Innledning. Presentasjon. Innledning. Om bedriften. Bakgrunn for prosjektet

Kravspesifikasjon. 1. Innledning. Presentasjon. Innledning. Om bedriften. Bakgrunn for prosjektet Kravspesifikasjon Presentasjon Tittel: Oppgave: Backup for PDA/Smartphones Utvikle en applikasjon for PDA/Smartphones med funksjonalitet for backup av sms, mms, e-post, kontakter, kalender, bilder og dokumenter

Detaljer

Læringsutbyttebeskrivelse, Fredrikstad FagAkademi

Læringsutbyttebeskrivelse, Fredrikstad FagAkademi Navn på utdanningen Nettverksadministrator med design Navn på emnet Windows klient/skybasert klient programvare Nivå 5,1 Kandidaten har kunnskap om bruk og oppsett av gjeldende Windows operativsystem.

Detaljer

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse. TalkPool WebServices Postboks Åneby

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse.  TalkPool WebServices Postboks Åneby InfoRed Publisering - produktbeskrivelse www.talkpool.no TalkPool WebServices Postboks 90 1484 Åneby InfoRed Produktbeskrivelse 2 Sammendrag InfoRed Publisering er produktet for å administrere en hel informasjonstjeneste,

Detaljer

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen.

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen. Artist webside Innhold Artist webside...1 Gruppe medlemmer...1 Oppdragsgiver...1 Kontaktperson...2 Veileder...2 Oppgaven...2 Muligheter...2 Sammendrag...2 Dagens situasjon...2 Mål og rammebetingelser...3

Detaljer

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk Produktdokumentasjon Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Dokumentasjonen Dette er en teknisk dokumentasjon på produktet som er utviklet. Denne er tiltenkt personer med teknisk

Detaljer

1. Intro om SharePoint 2013

1. Intro om SharePoint 2013 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intro om SharePoint 2013 Stein Meisingseth 09.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO205D Microsoft SharePoint 1. Intro om SharePoint

Detaljer

Prosjektliste Steinar Mollgard Aasheim. Sist oppdatert: 03.10.2013 CV: http://www.aasheim.org/cv.pdf

Prosjektliste Steinar Mollgard Aasheim. Sist oppdatert: 03.10.2013 CV: http://www.aasheim.org/cv.pdf Prosjektliste Steinar Mollgard Aasheim Sist oppdatert: 03.10.2013 CV: http://www.aasheim.org/cv.pdf Teksnisk arkitekt for ny Nett-TV Prosjektbeskrivelse: Prosjektet lager en løsning for visning av video

Detaljer

Forprosjekt. Accenture Rune Waage, rune.waage@accenture.com, 91605634

Forprosjekt. Accenture Rune Waage, rune.waage@accenture.com, 91605634 Forprosjekt Presentasjon Gruppe 19: Event-planlegger Andreas Berglihn s169991 Harald R. Svendsen s127142 Gruppe Gruppe 19 Andreas Berglihn, s169991 Harald R. Svendsen s127142 Oppgave Eventplanlegger Utvikle

Detaljer

Forprosjektrapport Bacheloroppgave 2017

Forprosjektrapport Bacheloroppgave 2017 Forprosjektrapport Bacheloroppgave 2017 Chat Modul for Webnodes Content Management System Gruppe 32 Adam Asskali, Anmer Seif, Sara Khan 20.01.2017 Veileder G. Anthony Giannoumis Innholdsfortegnelse 1.Presentasjon

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni.

KRAVSPESIFIKASJON. Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni. KRAVSPESIFIKASJON Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni. Prosjektgruppe: 27 Prosjektmedlem: Ole Almenning Stenhaug Veileder.

Detaljer

Dokument 1 - Sammendrag

Dokument 1 - Sammendrag Dokument 1 - Sammendrag Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat Fakultet for teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag 1 1. Innledning 1 2. Om

Detaljer

S y s t e m d o k u m e n t a s j o n

S y s t e m d o k u m e n t a s j o n S y s t e m d o k u m e n t a s j o n Monitorering av produksjonsløyper ved Nasjonalbiblioteket - Project BAKE Utarbeidet av: Einar Wågan Kristian Akerhei Studium: Informasjonssystemer Innlevert: 26.5.2015

Detaljer

Forprosjekt. Høgskolen i Oslo, våren

Forprosjekt. Høgskolen i Oslo, våren Forprosjekt Høgskolen i Oslo, våren 2011 ------------------------------------------ Presentasjon Tittel: Oppgave: Database og nettside for Nor Dagligvarer Import AS Utvikle et databasesystem for bedriften

Detaljer

Forprosjekt gruppe 13

Forprosjekt gruppe 13 Forprosjekt gruppe 13 Presentasjon Tittel: Oppgave: Periode: Gruppemedlemmer: Veileder: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Mobilbillett i HTML5 Utvikle en mobil billettautomat innenfor kategorien dedikert web

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Forprosjekt Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo Våren 2008

Forprosjekt Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo Våren 2008 Forprosjekt Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo Våren 2008 Skrevet av Ole Myrbakken, Fadima Mohamoud, Orji Okoroafor, Karen Arrendondo Side 1 PRESENTASJON Prosjekt tittel: Prosjektperiode: MetaGen 7.jan

Detaljer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016. Pillbox Punchline

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016. Pillbox Punchline Forprosjektrapport Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016 Pillbox Punchline Gruppe 8 André Østhagen Bye, s198607 Annika Hammervoll, s198611 Hanne Rygge, s198613

Detaljer

PRESENTASJON NORDIG OKTOBER Alle skal kunne teste alt - overalt

PRESENTASJON NORDIG OKTOBER Alle skal kunne teste alt - overalt PRESENTASJON NORDIG OKTOBER 2017 Alle skal kunne teste alt - overalt Det eksistensielle - Arkivverkets oppgaver Vår oppgave er - - - å dokumentere samtid for ettertid - i den tro at det er nyttig for ettertiden

Detaljer

Hovedprosjekt 2011. Høgskolen i Oslo. Gruppe 24. Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535)

Hovedprosjekt 2011. Høgskolen i Oslo. Gruppe 24. Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535) Hovedprosjekt 2011 Høgskolen i Oslo Gruppe 24 Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535) Stian Pettersen (s144449) en RSS-leser på tvers av touchenheter

Detaljer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Digitalisering av Sentralen UNG Gründer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Digitalisering av Sentralen UNG Gründer Forprosjektrapport Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 207 Digitalisering av Sentralen UNG Gründer Gruppe 34 Kenneth Di Vita Jensen, s236745 Frank Arne Bjørkmann

Detaljer

1 Inledning. 1.1 Presentasjon. Tittel Informasjonsplattform for NorgesGruppen. Oppgave Utvikle en informasjonsplattform for butikkene i NorgesGruppen

1 Inledning. 1.1 Presentasjon. Tittel Informasjonsplattform for NorgesGruppen. Oppgave Utvikle en informasjonsplattform for butikkene i NorgesGruppen Kravspesifikasjon 1 Inledning 1.1 Presentasjon Tittel Informasjonsplattform for NorgesGruppen Oppgave Utvikle en informasjonsplattform for butikkene i NorgesGruppen Periode 3. Januar 14. Juni Gruppemedlemmer

Detaljer

INF130 Databehandling og analyse

INF130 Databehandling og analyse 28.01.15 INF130 Databehandling og analyse Introduksjon Knut Kvaal 28.01.15 1.1 Administrasjon Gruppearbeid og øvinger Du skal registere deg for gruppe etc https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n4vqedksrkflh6273wk5zqd852me_mtshunh6dfzzma/edit?usp=sharing

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM KRAVSPESIFIKASJON

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM KRAVSPESIFIKASJON RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM KRAVSPESIFIKASJON Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 CONTENTS 1 Innledning... 4 1.1 Presentasjon... 4 1.2 Om bedriften...

Detaljer

Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING

Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING 2009 Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING Brukerveiledning for tilleggsmodul til Microsoft PowerPoint og Open Office for oppdatering av eget innhold for kunder av Doctors Media

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Rapport. Januar Forprosjekt for innholdsstrategi og CMS

Rapport. Januar Forprosjekt for innholdsstrategi og CMS Rapport. Januar 2013 Forprosjekt for innholdsstrategi og CMS Mai-Linn Finstad 21.01.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 FORMÅL... 3 2 MÅL OG RESULTATKRAV... 3 2.1 RESULTATMÅL...

Detaljer

Aktive hyller (Ref #1307884069102)

Aktive hyller (Ref #1307884069102) Aktive hyller (Ref #1307884069102) Søknadssum: 429600 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Deichmanske bibliotek / 992410213 Arne Garborgs plass 4 0179

Detaljer

Forprosjektrapport. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD

Forprosjektrapport. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD Forprosjektrapport Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD Presentasjon Sammendrag Om bedriften Dagens situasjon Mål og rammebetingelser Funksjonelle krav: Ikke-funksjonelle krav: Løsninger Analyse

Detaljer

Hva skal vi igjennom?

Hva skal vi igjennom? Velkommen! Hva skal vi igjennom? - Litt repetisjon, strategi - Gjennomgang av den digitale verktøykassen - Drøfte kjøpe vs gjøre selv - Litt om leverandørmarkedet - Kravspekk - Viktigheten av å ha en

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR

UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR INF 1050 UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR Oppgave 1 a) Foranalyse: Foranalysen kan med fordel gjøres i to trinn. Den første er å undersøke finansiering og øvrige

Detaljer

Bli en bedre bestiller Telemark Online 2017

Bli en bedre bestiller Telemark Online 2017 Bli en bedre bestiller Telemark Online 2017 Hva skal vi igjennom? - En litt mer komplisert verden - Mål/strategi/plan - metode - Den digitale verktøykassen - Case: finne rett kanalmiks - Gjøre selv eller

Detaljer

Produktrapport. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23

Produktrapport. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23 Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no Gruppe 08-23 Produktrapport for hovedprosjektet utvikling av moduler til CMS for bonefish.no ved Høgskolen i Oslo, avdeling for Ingeniørutdanning våren 2008.

Detaljer

En digital arena for samhandling

En digital arena for samhandling En digital arena for samhandling Totalleverandør av informasjonsløsninger til helsesektoren HealthGuide HealthGuide er et avansert IT-verktøy for samhandling mellom pasient og klinisk personell, designet

Detaljer

Produktrapport Gruppe 9

Produktrapport Gruppe 9 Forord Dette dokumentet er ment for personer som skal vedlikeholde, endre eller utvikle systemet. Produktdokument innholder informasjoner om programmets funksjoner og hvordan de fungerer. Før bruk av dette

Detaljer

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunnskapsserie Kom i gang med Mamut Online Survey Kom i gang med Mamut Online Survey Innhold MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GANG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-BRUKERE: OPPRETT

Detaljer

IMS Intelligent MediaServer Desktop Upload Tool

IMS Intelligent MediaServer Desktop Upload Tool IM S Intelligent MediaServer Desktop Upload Tool INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Første gangs bruk av Desktop Upload Tool... 4 Innlogging... 4 Nedlasting av programvare... 5 Installere Desktop Upload

Detaljer

Pedagogisk regnskapssystem

Pedagogisk regnskapssystem av Benjamin Dehli og Jørgen Tellnes Innhold 1 Innledning 2 Om forprosjektet 2.1 Forprosjektgruppen 2.2 Målsetninger med forprosjektet 3 Beskrivelse av hovedprosjektet 3.1 Arbeidstittel 3.2 Prosjektgruppe

Detaljer

Prosjekt for oversikt over helsefaglig forskning Kartlegging og anbefaling av løsning. Prosjektgruppen v/sandra Nilsen

Prosjekt for oversikt over helsefaglig forskning Kartlegging og anbefaling av løsning. Prosjektgruppen v/sandra Nilsen Prosjekt for oversikt over helsefaglig forskning Kartlegging og anbefaling av løsning Prosjektgruppen v/sandra Nilsen Om kartleggingen Undersøkt systemer ved de fem største universitetene og sykehusene

Detaljer

Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer

Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer Kravspesifikasjon 1.1. Tilbudets omfang og fylkeskommunens forventninger Aust-Agder fylkeskommune ber om tilbud på verktøy som legger til rette for

Detaljer

Use Case Modeller. Administrator og standardbruker

Use Case Modeller. Administrator og standardbruker Vedlegg 1 Use Case Modeller Administrator og standardbruker 2 Use case Logge inn Bruker Bruker ønsker å logge inn Bruker har valgt å logge inn Bruker er logget inn 1. Systemet ber om brukernavn 2. Systemet

Detaljer

WEBUTVIKLING OBLIG 4. Installasjon

WEBUTVIKLING OBLIG 4. Installasjon WEBUTVIKLING OBLIG 4 Installasjon 1. Jeg lastet ned MAMP gratis fra www.mamp.info og installerte på maskinen. Trykker så på Start Server og ser at det fungerer når Apache Server og MySQL Server lyser grønt.

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

Forprosjektrapport. Presentasjon. Oslo, den 29. Januar Gorm Eirik Svendsen Nicolai Mellbye Marius Auerdahl Per Gustav Løwenborg

Forprosjektrapport. Presentasjon. Oslo, den 29. Januar Gorm Eirik Svendsen Nicolai Mellbye Marius Auerdahl Per Gustav Løwenborg Forprosjektrapport Presentasjon Tittel Bakerman AS Website Oppgave Utvikle ett websted for Bakerman AS der hvor de kan promotere seg selv og kommunisere med kundene sine. Periode 4. Januar 2010 til 17.

Detaljer

Windows eller Linux. i MinButikk

Windows eller Linux. i MinButikk Windows eller Linux i MinButikk Windows eller Linux Scenario Jeg har startet matbutikken MinButikk og er medlem av ToppKjeden Kjeden har ingen krav til personalsystem så jeg kan fritt velge system selv.

Detaljer

Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet.

Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet. Produktrapport Forord Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet. Dataansvarlig eller supporter trenger informasjon om

Detaljer

KPS kontaktdatase Driftsveiledning

KPS kontaktdatase Driftsveiledning KPS kontaktdatase Driftsveiledning Dettte dokumentet er beregnet for IT/driftsansvarlige, og inneholder ikke brukerveiledning for KPS kontaktdatabase. Brukerveiledning finnes på denne adressen http://www.eilert.no/kps/bruksanvisning.html

Detaljer

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL Installasjonsveiledning PowerOffice SQL INSTALLASJON For å ta i bruk PowerOffice SQL må du ha Microsoft SQL Server installert. MS-SQL leveres i to versjoner - fullversjon eller SQL Express. MS-SQL Express

Detaljer

Prosjektmandat. Regional multimedia. Side: 1 / 7. Dato: Regional klinisk løsning. Referanse til regnskap: 58879

Prosjektmandat. Regional multimedia. Side: 1 / 7. Dato: Regional klinisk løsning. Referanse til regnskap: 58879 1 / 7 Prosjektmandat 2 / 7 ENDRINGSLOGG Versjon Dato Kapittel Endring Produsent Godkjent av 0.1 20.10.2015 Alle Dokumentet opprettet Mona Kristine Andersen 0.9 Flere Oppdatert etter tilbakemeldinger fra

Detaljer

Innledende Analyse Del 1: Prosjektbeskrivelse (versjon 2)

Innledende Analyse Del 1: Prosjektbeskrivelse (versjon 2) Innledende Analyse Del 1: Prosjektbeskrivelse (versjon 2) Iskra Fadzan og Arianna Kyriacou 25.mars 2004 Innhold 1 Hovedmål 2 2 Mål 2 3 Bakgrunn 3 4 Krav 4 1 1 Hovedmål I dette prosjektet skal vi se nærmere

Detaljer

fleksibilitet når det gjelder geografisk plassering og etablerte arbeidsrutiner. Qubic cms

fleksibilitet når det gjelder geografisk plassering og etablerte arbeidsrutiner. Qubic cms Qubic cms Qubic cms publiseringsverktøy tilbyr avanserte, men lettfattelige løsninger for å publisere innhold på internett. Ved å bestå av flere forskjellige moduler, som både kan legges til og skreddersys,

Detaljer

Ex Webtv - Produktbeskrivelse. Webtv Kanal Support Effektivt. Ex WebTv

Ex Webtv - Produktbeskrivelse. Webtv Kanal Support Effektivt. Ex WebTv Ex Webtv - Produktbeskrivelse Webtv Kanal Support Effektivt Ex WebTv Innledning Ex WebTv er utviklet i samarbeid med våre kunder. Løsningens hovedfunksjoner er laget etter innspill fra en oppsatt referansegruppe.

Detaljer

Import av klientfiler er kun mulig fra Akelius Årsavslutning, Akelius Skatt og Akelius Revisjon.

Import av klientfiler er kun mulig fra Akelius Årsavslutning, Akelius Skatt og Akelius Revisjon. Filimport til Akelius Byrå Det er viktig at du følger anvisningene nøye for at overføringen av filer til Akelius Byrå skal bli riktig. Beregn godt med tid da importen kan være tidkrevende. Normal regnes

Detaljer

Gruppe 43. Hoved-Prosjekt Forprosjekt

Gruppe 43. Hoved-Prosjekt Forprosjekt Gruppe 43 Hoved-Prosjekt Forprosjekt Mobil Applikasjon Utvikling HiOA Bacheloroppgave forprosjekt våren 2017 Presentasjon Gruppen består av: Gebi Beshir Ole-Kristian Steiro Tasmia Faruque s182414 s189141

Detaljer

Forprosjektrapport. Gruppemedlemmer: Maud Veronica Gine Lundh - s Noha Xue - s Ketil Øvrebø - s Even Geithus Øwre - s171663

Forprosjektrapport. Gruppemedlemmer: Maud Veronica Gine Lundh - s Noha Xue - s Ketil Øvrebø - s Even Geithus Øwre - s171663 Forprosjektrapport Gruppemedlemmer: Maud Veronica Gine Lundh - s171647 Noha Xue - s171636 Ketil Øvrebø - s171686 Even Geithus Øwre - s171663 Sammendrag: Aptoma AS har behov for et statushåndteringssystem

Detaljer

Forprosjektrapport Gruppe 30

Forprosjektrapport Gruppe 30 Forprosjektrapport Gruppe 30 Gruppemedlemmer: Eyvind Nielsen s177748 Ullvar Brekke s236375 Kristoffer Pettersen s239404 Innhold Presentasjon... 3 Sammendrag... 3 Dagens situasjon... 3 Mål... 3 Rammebetingelser...

Detaljer

FORPROSJEKT. Gruppemedlemmer: Raja Zulqurnine Ali Muddasar Hussain (Gruppeleder/Prosjektleder) Zain-Ul-Mubin Mushtaq Christopher Llanes Reyes

FORPROSJEKT. Gruppemedlemmer: Raja Zulqurnine Ali Muddasar Hussain (Gruppeleder/Prosjektleder) Zain-Ul-Mubin Mushtaq Christopher Llanes Reyes FORPROSJEKT I denne rapporten gjør vi analyse for hvor mye arbeid som kan gjøres. Rapporten skal også avgrense prosjektet med en mer presis beskrivelse. Den vil i tillegg blant annet inneholde teknologi

Detaljer

Rasputin v9 driftsveiledning

Rasputin v9 driftsveiledning Rasputin v9 driftsveiledning Sist endret: 05-12-2008 Rasputin v9 Driftsveiledning Dettte dokumentet er beregnet for IT/driftsansvarlige, og inneholder ikke brukerveiledning for Rasputin v9. Det forutsettes

Detaljer

Pajtim Aslani s Oslo, 2016 Kujtim Aslani s { } NDC Videos. Forprosjektrapport. Gruppe 30 Pajtim Aslani s Kujtim Aslani s188878

Pajtim Aslani s Oslo, 2016 Kujtim Aslani s { } NDC Videos. Forprosjektrapport. Gruppe 30 Pajtim Aslani s Kujtim Aslani s188878 Pajtim Aslani s198588 Oslo, 2016 Kujtim Aslani s188878 { } NDC Videos Forprosjektrapport Gruppe 30 Pajtim Aslani s198588 Kujtim Aslani s188878 Innholdsfortegnelse 1 Presentasjon 1.1 Oppdragsgiver 1.1.1

Detaljer

Saia PG5 2.0. Kjære kunde,

Saia PG5 2.0. Kjære kunde, Myrvoll 07.09.2009 Saia PG5 2.0 Kjære kunde, Etter en lang og intensiv periode med utvikling og testing, er det en glede å informere om at PG5 V2.0 er klar for distribusjon. I denne nye PG5 versjonen lanseres

Detaljer

Presentasjon av oppgave 24E Bookingsystem for LillehammerBryggeri. Av Anders Refsahl

Presentasjon av oppgave 24E Bookingsystem for LillehammerBryggeri. Av Anders Refsahl Presentasjon av oppgave 24E Bookingsystem for LillehammerBryggeri Av Anders Refsahl Innhold Firma/Oppgavestiller Problemstilling Hvorfor denne oppgaven Løsning av oppgaven Resultater Videre arbeid Firma/Oppgavestiller

Detaljer

2. Beskrivelse av mulige prosjektoppgaver

2. Beskrivelse av mulige prosjektoppgaver Avanserte databaser (øving 9, 10, 11 & 12) Tore Mallaug 25.01.2008 Opphavsrett:Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO326D Avanserte Databaser INNLEVERINGSFRISTER (Obligatorisk

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Din verktøykasse for anbud og prosjekt

Din verktøykasse for anbud og prosjekt Veiledning Serverinstallasjon 14.03.2013 Din verktøykasse for anbud og prosjekt 2013 CITEC AS v/sverre Andresen Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 DATABASEINSTALLASJON (SQL SERVER 2008)

Detaljer

Utvikle en prototype for en digital versjon av helsekort for gravide. Programvareleverandør av ehelse-løsninger for helsevesenet

Utvikle en prototype for en digital versjon av helsekort for gravide. Programvareleverandør av ehelse-løsninger for helsevesenet Kravspesifikasjon Hovedprosjekt 2014 Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus Presentasjon Tittel: Oppgave: Gruppemedlemmer: Digitalt Helsekort for Gravide Utvikle en prototype

Detaljer

24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Presentasjon

24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Presentasjon 24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Presentasjon Tittel Precision Teaching App for Android Oppgave Å lage en Android app som skal benyttes

Detaljer

Arbeidsplan. Startfasen. Aktivitet Beskrivelse Ferdig Ansvarlig (Ressurser)

Arbeidsplan. Startfasen. Aktivitet Beskrivelse Ferdig Ansvarlig (Ressurser) Arbeidsplan En arbeidsplan er en måte å få oversikt over de ulike fasene i prosjektet. I arbeidsplanen har vi delt arbeidet i naturlige faser og detaljert disse med estimert tidsbruk. Hovedfasene er startfasen,

Detaljer

Bokanbefalinger til brukerne (Ref #1308141702664)

Bokanbefalinger til brukerne (Ref #1308141702664) Bokanbefalinger til brukerne (Ref #1308141702664) Søknadssum: 300000 Kategori: Forprosjekt Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Oslo kommune Kulturetaten Deichmanske bibliotek

Detaljer

Bachelorprosjekt 2015

Bachelorprosjekt 2015 Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Tam Ha (s171513) Arslan Yousaf (s189135) Gabriel Noraker Alfarrustad (s161910) Eivind Lund (s180381) Phillip Padiernos Næss (s162951) Forprosjekt Prosjektets

Detaljer

Brukermanual. Studentevalueringssystem

Brukermanual. Studentevalueringssystem Brukermanual Studentevalueringssystem 1 Forord 1.1 Forord Denne brukermanualen innholder beskrivelse av systemets funksjonalitet og introduserer systemet for brukeren. Brukermanualen er delt inn i tre

Detaljer

Prosjektstyring med Projectfronter (En innføring i grunnleggende Projectfronter-funksjonalitet)

Prosjektstyring med Projectfronter (En innføring i grunnleggende Projectfronter-funksjonalitet) Olav Dæhli: 06.10.05 Prosjektstyring med Projectfronter (En innføring i grunnleggende Projectfronter-funksjonalitet) Fronters systemer består av tre sentrale moduler, Classfronter, Teamfronter og Projectfronter

Detaljer

1 Forord. Kravspesifikasjon

1 Forord. Kravspesifikasjon [Type text] [Type text] 3/5 Hovedprosjekt ingeniørutdanningen 09 Kravspesifikasjon Tittel på hovedprosjektet Tarantell Dashboard Gruppe 28 Bjørn Ove Pedersen Stian Dalviken Antall sider 6 Intern veileder

Detaljer

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften Kravspesifikasjon Presentasjon Hovedprosjektet gjennomføres ved Høgskolen i Oslo, avdelingen for ingeniørutdanning. Målet med oppgaven er å utvikle en online webshop for bestilling av postkasser. Dette

Detaljer

Presentasjon av bachelorprosjekt

Presentasjon av bachelorprosjekt Presentasjon av bachelorprosjekt Oppgave 008E: Utvikling av dynamisk nettsted med portefølje, showreel og nettbutikk, for profilering av multimediaselskap. Oppdragstaker: Morten Nyutstumo (BAIN) Veileder:

Detaljer

Velkommen til EWAT CMS 6

Velkommen til EWAT CMS 6 Velkommen til EWAT CMS 6 elegant og fleksibelt brukervennlig administrasjon av nettsteder Versjon 6 EWAT CMS er nå lansert i versjon 6 med en rekke spennende nyheter. Vi har i tillegg til å gjøre en generell

Detaljer

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag Oblig 5 Webutvikling Av Thomas Gitlevaag For oppgave 1 og 2 skal dere levere en funksjonell webside på deres hjemmeområde. Dere skal også levere alle phps-filene slik at man for en hver side kan slenge

Detaljer

ff Brukermanual ebladadmin Pro

ff Brukermanual ebladadmin Pro ebladadmin ebladadmin er en nettbasert publiseringsløsning for publisering av eblad (digitale magasiner, publikasjoner, DM, årsrapporter, tilbudsaviser, kataloger, produktpermer, bruksanvisninger, mm)

Detaljer

Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/

Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/ VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: 75 10 10 12 Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/2292-26 ORDBOK A Android Operativsystem på nettbrettet Android Market Android sitt applikasjonsmarked App / Applikasjon

Detaljer

Prosessrapport. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23

Prosessrapport. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23 Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no Gruppe 08-23 Prosessrapport for hovedprosjektet utvikling av moduler til CMS for bonefish.no ved Høgskolen i Oslo, avdeling for Ingeniørutdanning våren 2008.

Detaljer

Repository Self Service. Hovedoppgave våren 2010

Repository Self Service. Hovedoppgave våren 2010 Forprosjektrapport for Repository Self Service Hovedoppgave våren 2010 Christer Berg (070604 07HBDRA) Ron Stangvik (070427 07HBDRA) 1 Innholdsfortegnelse 1. MÅL OG RAMMER...3 1.1. Bakgrunn...3 1.2. Prosjektmål...3

Detaljer

Kravspesifikasjon MetaView

Kravspesifikasjon MetaView Kravspesifikasjon MetaView BACHELOROPPGAVE VÅREN 2014 1. Presentasjon Tittel: MetaView Oppgave: Lage en applikasjon og api som skal kommunisere med MetaVision slik at det skal bli enklere for leger og

Detaljer

6 Kravspesifikasjon. 6.1 Presentasjon. Tittel Precision Teaching App for Android

6 Kravspesifikasjon. 6.1 Presentasjon. Tittel Precision Teaching App for Android 6 Kravspesifikasjon 6.1 Presentasjon Tittel Precision Teaching App for Android Oppgave Å lage en Android app som skal benyttes av studenter for å øve på fagpensum. Appen skal ta i bruk prinsipper fra Precision

Detaljer

Driftportal for helpdesk. Operation portal for helpdesk

Driftportal for helpdesk. Operation portal for helpdesk Driftportal for helpdesk. Operation portal for helpdesk HiST bachelorprosjekt 040E Spring 2011. Studerende: Peter Michael Mark Rasmussen. Veileder: Stein Meisingseth. 1 Hensikt; Etableres en driftsportal

Detaljer

4.1. Kravspesifikasjon

4.1. Kravspesifikasjon 4.1. Kravspesifikasjon Dette delkapittelet beskriver nærgående alle deler av systemet, hvordan det er tenkt ferdigutviklet med fokus på oppdragsgivers ønsker. 4.1.1. Innledning Informasjon om hvordan kravspesifikasjonens

Detaljer

Forprosjektrapport. Høgskolen i Oslo Våren 2007-02-02. Dr.Klikk. Gruppe 25. Håkon Drange s130167 Lars Hetland s127681

Forprosjektrapport. Høgskolen i Oslo Våren 2007-02-02. Dr.Klikk. Gruppe 25. Håkon Drange s130167 Lars Hetland s127681 Forprosjektrapport Høgskolen i Oslo Våren 2007-02-02 Dr.Klikk Gruppe 25 Håkon Drange s130167 Lars Hetland s127681 Innholdsfortegnelse PRESENTASJON... 2 SAMMENDRAG... 2 OM BEDRIFTEN... 2 DAGENS SITUASJON...

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Gruppe 11

Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Gruppe 11 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 11 Michael Pande, Petter L. Olsen, Diego A. Pasten 23.01.2015 Presentasjon Vi er en gruppe på tre dataingeniørstudenter som har tatt på oss oppgaven

Detaljer

Prosjektirektiv for Betty, fase 3

Prosjektirektiv for Betty, fase 3 Prosjektirektiv for Betty, fase 3 13.03.2012 Contents 1 Bakgrunn 2 2 Prosjektets omfang 2 3 Rammebetingelser 3 3.1 Tidsrammer.............................. 3 3.2 Ressursrammer............................

Detaljer