Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib."

Transkript

1 Systemanalyse Lopex AS Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen

2 Innholdsfortegnelse: DEL I FORPROSJEKT, MULIGHETSSTUDIE OG PROSJEKTPLANLEGGING Sammendrag Sammendrag av anbefalinger Antatte muligheter og utfordringer Sammendrag av hva vi har gjort: Om Lopex AS Vårt prosjekt (Universe of Discourse) Nåsituasjon Beskrivelse av nåværende informasjonssystem Mulige løsninger Tilpasninger av kommersiell programvare Tilpasning vha allerede eksisterende programvare Vega Webbasert database på Lopex AS intranett Anbefaling Prosjektplan Veien videre Fase II- Kravarbeid Fase III- Arkitekturutforming Fase IV- Implementasjonsplanlegging Diagrammer DFD kontekstdiagram DFD level 0 diagram Nåsituasjon ER- modell...15 DEL II.KRAVARBEID Sammendrag Sammendrag av anbefalinger Uttalelser om antatte muligheter og utfordringer Sammendrag av hva vi har gjort Kravuttrekning og kravspesifikasjon Struktur Forutsetninger og termer Forutsetninger Termer Krav Funksjonelle krav Ikke- funksjonelle krav Eksterne krav Alternative løsninger Vega SMB Webbasert database Egenutviklet databaseprogram ved hjelp av et databaseverktøy Anbefaling Veien videre Fase III- Arkitekturutforming Fase IV- Implementasjonsplanlegging

3 9.3 Fase V- Implementasjon Diagrammer Prosessmodeller DFD kontekstdiagram DFD level 0 diagram DFD level 1 diagram Dagens situasjon DFD level 1 diagram Vega, Web-løsning, Access-løsning...28 DEL III ARKITEKTURUTFORMING Sammendrag Sammendrag av anbefalinger Antatte muligheter og utfordringer Sammendrag av hva vi har gjort Overordnet systemarkitektur Viktige krav i forhold til arkitekturutformingen Delsystemer Kontrollstruktur Modularisering Hoveddomenet Hjelpdomenet Fysisk miljø Valgte løsning kontra krav Veien videre Fase IV- Implementasjonsplanlegging Fase V- Implementasjon Packagediagram Kontrollstruktur UML Klassediagram Database med ansatte Hjelp database...38 DEL IV- IMPLEMENTASJONSPLANLEGGING Sammendrag Sammendrag av anbefalinger Antatte muligheter og utfordringer Sammendrag av hva vi har gjort Anskaffelsesmåte og implementasjonsplattform Utviklingsplan for hoveddomenet, Lopex databasesystem Utviklingsplan for hjelpedatabase Grensesnitt Verktøy- Visual Basic.Net Utviklingsplan for grensesnittet Kommunikasjon delsystemene i mellom Innføring av system og opplæring Dokumentering av systemet Testing av systemet Opplæring av brukerne Plan for opplæring Løpende brukerstøtte etter første opplæring

4 20.3 Plan for brukerstøtte Diagrammer Oppdatert Gantt- diagram Oppdatert PERT-diagram Referanser Vedlegg Detaljering av krav Krav til brukervennlighet

5 DEL I FORPROSJEKT, MULIGHETSSTUDIE OG PROSJEKTPLANLEGGING 1. Sammendrag Forprosjektet er startet etter et ønske fra Lopex om å få analysert sitt nåværende system og se om det kan gjøres bedre uten at det innebærer for store belastninger for bedriften mht omfang og økonomiske rammer. Bedriften har den senere tid satt fokus på sin IT- strategi og ser store muligheter for effektivisering og forbedringer ved hjelp av IKT. Ved hjelp av innleid konsulenthjelp har de fått et velfungerende intranett som letter arbeidet til de ansatte ved å blant annet gjøre informasjon lett tilgjengelig. 1.1 Sammendrag av anbefalinger Ved å investere i et nytt informasjonssystem har Lopex store muligheter for å effektivisere administrasjon av dagens kursvirksomhet. Vi vil anbefale å utvikle en webbasert databaseløsning som gir fagansvarlig oversikt over den til enhver tid gjeldende kursstatus for alle ansatte. Dette vil spare mye tid i administrasjon og effektivt holde orden på ansattes ønsker. Alternativt kan man kjøpe en ferdig databaseløsning som tilpasses bedriftens formål. Denne vil ikke være tilgjengelig for øvrige ansatte, men krever mindre tid på utvikling. 1.2 Antatte muligheter og utfordringer Ved å effektivisere dagens arbeidsmetoder kan Lopex konsentrere seg mer om det faglige. Kursholder behøver ikke lenger huske alle ansattes ønsker i hodet, tidsbruk på administrasjon blir redusert radikalt, og fagansvarlig kan bruke mer tid på det som skaper inntekter for bedriften og på å oppfylle Utlendingsdirektoratets (heretter kalt UDI) føringer. I tillegg kan man lettere inkludere de ansatte i planleggingen av kursingen. Vi ser for oss flere mulige tekniske løsninger for å effektivisere denne arbeidsprosessen for Lopex. Den mest anvendelige og omfattende løsningen vil være å utvikle en webbasert databaseløsning med gradert lisenstilgang for den enkelte bruker. Et annet alternativ kan være å integrere en løsning i personalsystemet som er i bruk, eller å opprette en enkel løsning i Excel eller en Access database. Disse alternativene vil da være begrenset til bruk innomhus i Lopex administrasjon, eventuelt tilgjengelig via en VPN-klient. Utfordringer som kan dukke opp i forbindelse med utvikling av dette nye systemet er: Nivå på ansattes pc- og web-kunnskaper De forskjellige alternative løsningene krever forskjellig integrering med den eksisterende teknologien i firmaet. Eksisterende sikkerhetsløsninger kan vanskeliggjøre strømlinjeformet integrering og kreve alternative løsninger. 1.3 Sammendrag av hva vi har gjort: På bakgrunn av informasjon fra oppdragsgiver har vi utarbeidet en oversikt med tilhørende modeller over dagens arbeidsmetode for å holde oversikt over ansattes kursdeltagelse. Videre har vi gjennomgått mulige løsninger for å effektivisere dagens arbeidsmetoder og kommet med noen anbefalinger for å gjennomføre dette. 5

6 2 Om Lopex AS Lopex er en privat bedrift som drifter fem asylmottak på Vestlandet på oppdrag fra UDI. Drift av asylmottak foregår ved at interesserte aktører sender inn anbud, og får godkjenning fra UDI. I Norge er det mange private firma som drifter asylmottak. Når asylsøkere ankommer en norsk flyplass vil de, etter å ha gjennomgått politiavhør og helsesjekk og en kort periode på transittmottak, bli transportert til et asylmottak i påvente av at asylsøknaden skal behandles. Lopex mål er som alle andre bedrifters - lønnsom drift og høyest mulig økonomisk overskudd, men i tillegg ønsker de, og er pålagt av UDI å ha ansatte med høy faglig kompetanse. Administrasjonen er lokalisert i Bergen og har tre fast ansatte: daglig leder, kontorsjef og faglig leder. Totalt har Lopex seksti ansatte fordelt på hovedkontoret i Bergen og de fem asylmottakene på vestlandet. 2.1 Vårt prosjekt (Universe of Discourse) Faglig leder har ansvar for at alle ansatte gjennomfører et grundig grunnopplæringsprogram. I tillegg gir Lopex sine ansatte mulighet til å ta videregående opplæring på bedriftens regning, og denne opplæringen planlegges med hensyn på både den enkelte ansattes interesser og ønsker, og på bedriftens behov. Grunnopplæringen består nå i ca. 20 kurs, fordelt på seks kategorier. Kursene arrangeres etter behov, det vil si at faglig leder undersøker hvem som mangler hvilke kurs, og arrangerer enten kurs selv, eller leier inn eksterne kursholdere. 2.2 Nåsituasjon Lopex har noen stillinger som skal finnes på alle mottakene, og noen som tilpasses etter behov. Alle mottak har en mottaksleder, en informasjonsansvarlig og minst en barne- og ungdomsansvarlig. I tillegg er det noen mottak som har sekretær, helsekoordinator, aktivitetsansvarlig, vaktmester og lignende. Informasjonsansvarlig og barne- og ungdomsarbeidere har noen krav tilknyttet stillingene som er lagt gjennom føringer fra UDI. Ellers har Lopex selv stilt krav til sine ansatte gjennom utformingen av et grunnopplæringsprogram som alle ansatte skal gjennom. Bedriften satser på høy kompetanse fremfor å ta ut store utbytter fra selskapet. Derfor er det mye kursaktivitet i Lopex. Bedriften legger stor vekt på at de ansatte skal trives i arbeidet sitt, og kurs arrangeres i samarbeid med de ansatte, det vil si at de ansatte har stor påvirkningskraft i forhold til når kursene skal gjennomføres og hva de skal inneholde. De fleste kurs arrangeres internt i bedriften mens noen kurs holdes av eksterne kursleverandører. De interne kursene holdes av fagansvarlig mens de eksterne, som er høyskole/ universitetskurs med vekttallsuttelling holdes av de aktuelle skolene, og opplæring i livredning/ førstehjelp holdes av Norsk Folkehjelp og/ eller Røde Kors. Hvilke kurs som går til hvilken tid avhengig av Lopex behov og hvilke ønsker de ansatte har for videre opplæring. Fagansvarlig har i tillegg til å arrangere kurs også behov for å rapportere om gjennomførte kurs til mottakslederne, som igjen rapporterer årlig til UDI. Rapporteringen skjer også andre veien, fra mottakslederne til fagansvarlig - når de ansatte har gjennomført kurs i regi av eksterne arrangører. Kostnadene ved kursing (honorar til eksterne lærere, reiseregninger, kost/ losjikostnader mm) skal holde seg innenfor budsjettrammer satt av Lopex på bakgrunn av budsjett vedtatt av styret. Lopex får ikke øremerkede penger fra UDI for å arrangere kurs/ sørge for videregående opplæring. Midlene som mottas fra UDI er et fast beløp som Lopex selv forvalter. Dette regnskapet er ikke integrert i kurssystemet. 6

7 2.2.1 Beskrivelse av nåværende informasjonssystem Lopex arrangerer et stort antall bedriftsinterne kurs i løpet av et år. Informasjon om hvilke ansatte som har tatt hvilke kurs, hvilke kurs som gjenstår for å fullføre grunnopplæringen og hvilke kurs som eventuelt skal tas som videregående opplæring, blir pr i dag lagret som et dokument i Wordformat. Hver ansatt har sin fil, med en tabell hvor de forskjellige kursene er listet opp i én kolonne og en annen kolonne enten er blank for kurs som ikke er gjennomførte eller har et årstall for når kurset er gjennomført. Motivasjonen for å sette i gang et kurs kommer enten som initiativ fra faglig ansvarlig eller fra mottaksledere etter medarbeidersamtaler. Når fagansvarlig skal finne ut hvem som mangler det planlagte kurset må han gå gjennom alle seksti filene og notere ned aktuelle kursdeltakere. Etter endt kurs må filene til kursdeltakerne oppdateres. Dette er en prosedyre som må gjentas for hvert kurs som arrangeres. Arbeidet med å synkronisere informasjonen er tidkrevende, og det er et stort behov for en annen måte å organisere dataene på. Det nåværende systemet gjør det vanskelig å på en enkel måte trekke ut relevant informasjon. Det kreves at fagansvarlig har god hukommelse og god oversikt over systemet når han gjennomgår de seksti filene for å finne potensielle deltakere til kursene sine. Når det gjelder det økonomiske aspektet ved kursaktiviteten er det ikke nødvendig at fagansvarlig har full oversikt over kostnader, men han må vite at summen av arrangerte kurs internt og eksternt ikke overskrider budsjettrammene satt av bedriftens styre. Lopex AS bruker pr i dag et veldig tungvint og lite oversiktlig system for å holde orden på sine forskjellige kurs og kursdeltakere. De bruker programvare som ikke er beregnet på denne type bruk, og dette stjeler uforholdsmessig mye tid i løpet av en enkelt arbeidsdag. Mye av tiden til fagansvarlig går med til å kryssjekke kursdeltakerfiler for å synkronisere kursingen, tid som kunne vært brukt til undervisning i stedet. For Lopex del er det mye å hente på å forbedre det nåværende informasjonssystemet, det systemet som nå brukes er så ineffektivt at selv små forandringer vil gi store gevinster. Vi har skissert flere alternative løsninger. Et systemanalyseprosjekt behøver nødvendigvis ikke å involvere programmering, men kan like gjerne være forbedringer av eksisterende system eller integrering og tilpasning av standard programvare. 3 Mulige løsninger Vi vil her skissere alternative løsninger for å møte Lopex sitt informasjonsbehov, enten ved å forbedre eksisterende system, bruke programvare de allerede har, innkjøp og tilpasning av kommersiell programvare eller egen utvikling og implementasjon av et program spesielt designet for denne bruk. Hvis Lopex hadde hatt et eksisterende system med utviklingsmuligheter, kunne vi ha tilpasset programmet til deres behov. Når Lopex bruker Microsoft Word- et tekstbehandlingsprogram- til å lagre data som naturlig hører hjemme i en database er slike tilpasninger vanskelige. 3.1 Tilpasninger av kommersiell programvare En systemanalyseprosess behøver nødvendigvis ikke kumulere i et nyskapende prosjekt, der et nytt program lages fra bunn av. Det er fullt mulig å tilpasse kommersiell programvare slik at det kan dekke bedriftens behov for informasjonsflyt. Slike programmer kan allerede være i bedriftens eie eller de kan kjøpes inn ved behov. 7

8 3.1.1 Tilpasning vha allerede eksisterende programvare Siden Lopex bruker et tekstbehandlingsprogram til å behandle data som burde finnes i en database, skal det svært lite til for å forbedre systemet. Det ville for eksempel være mulig å bruke MS Excel eller et annet regneark som databaseprogram selv om dette strengt tatt ikke er like funksjonelt som en ordentlig database. Lopex ville kunne bruke sorteringsfunksjonen i regnearket til å finne kursdeltakere. Dette vil likevel ikke være en løsning som fungerer i det lange løp, men det er eksempelvis mulig å lage et Excel- ark som gjør arbeidet til faglig ansvarlig enklere mens bedriften venter på en velfungerende database Vega Vega SMB er et CRM (Customer Relationship Management)- system som passer for små- og mellomstore bedrifter. Det er et standardisert program som er satt sammen av moduler for blant annet kundepleie, fakturering, journalføring, kalenderfunksjoner og skriving og utskrift av rapporter. I kalenderfunksjonen kan brukeren holde oversikt over avtaler samt planlegge prosjekter med tidsfrister med mer. Programmet har integrert nettleser og e-postprogram. Vega SMB kan tilpasses den enkelte bedrift ved at programadministrator i bedriften kan lage egne spørringer, designe egne rapporter og legge til felt etter behov. For Lopex vedkommende vil de forskjellige kursene kunne legges inn, hvem som har gått og hvem som ikke har gått hvilke kurs Webbasert database på Lopex AS intranett Lopex har nylig investert i et prosjekt der offentlige nettsider og intranett har blitt utviklet. Pålogging til intranettet krever brukernavn og passord. Tilgangen er gradert og ikke alle ansatte har tilgang til alt. På intranettet ligger dokumenter for administrasjon og drift, opplæring, informasjonsarbeid, helse, barne- og ungdomsarbeid, HMS med flere, og alle dokumenter fra UDI finnes også her. Intranettet har også en kalenderfunksjon, en for felles oversikt og en for personlige avtaler. Kalenderen med personlige avtaler er imidlertid bare tilgjengelig for brukerne med mest tilgjengelighet på intranettet, det vil si staben som sitter på hovedkontoret i Bergen. En enkel webbasert database på Lopex intranett vil kunne aksesseres av fagansvarlig hvor enn han måtte befinne seg. Det vil være enkelt å legge inn i oversiktskalenderen tidsplan for kurs og de ansatte vil enkelt kunne planlegge sin egen tid i forhold til kursaktivitet. Intranett er utviklet ved hjelp av en publiseringsløsning som er uløselig knyttet til server, domene og webplass. Serveren støtter ikke bruk av dynamiske webløsninger. Publiseringsløsningen som Lopex har valgt har satt noen rammer det ikke er mulig å komme utenom på det nåværende tidspunkt, og gjør at det ikke er mulig å fullstendig integrere den påtenkte webbaserte databaseløsningen i denne. Den webbaserte databaseløsningen vil kunne vises i intranettet, men den vil kreve en ekstra pålogging, siden databaseløsningen må ligge på en annen server. Sidene kan likevel vises i intranettet. Intranettet og de offentlige nettsidene fungerer fint for den bruken det er tiltenkt, men den publiseringsløsningen som er valgt er ikke så fleksibel at det er mulig å legge til et tilleggssystem. Tilleggssystemet kan vises i intranettet, men ikke integreres i det. 8

9 3.2 Anbefaling Vi har skissert flere alternative løsninger for Lopex databasebehov. Vi vil se helt bort fra forbedring av eksisterende system og tilpasning av eksisterende programvare siden det ikke vil gi en velfungerende løsning på sikt. Vega SMB inneholder mange funksjoner og finesser og vil kunne være et godt alternativ for bedriften, men programmet inneholder en del funksjonalitet som bedriften ikke vil benytte seg av, for eksempel prisdatabasen. Prismessig ligger en enbrukerlisens for Vega SMB på kr 5.750,- pr år, noe som kanskje er uforholdsmessig dyrt i forhold til kostnadene ved å egenprodusere databaseløsningen en gang for alle. Siden Lopex har et velfungerende intranett hvor oversikt over hele bedriften ligger samlet vil det være hensiktsmessig for fagansvarlig å også ha kursinformasjon og kursplaner publisert på intranettet. Da kan alle ansatte som har fått brukernavn og passord ha tilgang til kurssidene og holde seg selv oppdatert på hvilke kurs de har og hvilke de mangler. Til nå har denne typen forespørsler gått gjennom faglig leder eller mottaksleder. Lopex har dessuten en dyktig webmaster som har både evne og vilje til å drifte og vedlikeholde sidene i etterkant av implementasjonen. 4 Prosjektplan 4.1 Veien videre I denne oppgaven har vi tatt for oss det nåværende systemet til Lopex AS. Vi har modellert nåsituasjonen og forsøker å avgjøre, i samarbeid med Lopex administrasjon, hvorvidt dette prosjektet har potensial for forbedring og effektivisering av bedriften. Arbeidsdagen til fagansvarlig skal bli enklere som en følge av det nye systemet, og gruppen skal avgjøre hvorvidt det er hensiktsmessig eller ikke for oss å gå videre med prosjektet Fase II- Kravarbeid Den neste fasen i systemanalyseprosjektet er kravarbeid. Vi skal ha, i samarbeid med Lopex faglig ansvarlig, diskutert de forskjellige alternative løsningene fra forprosjektet, og fagansvarlig skal ta en avgjørelse på hvilken løsning bedriften ønsker å satse på. Vi begrenser systemets omfang til å omhandle kursaktivitetene til Lopex, kursdeltakere, synkronisering av dette samt rapportering til mottaksledere og administrasjonen i Lopex. Ved hjelp av samtaler og spørsmål skal vi kartlegge hvilke funksjoner og forventninger fagansvarlig har til det nye systemet. Hovedfunksjonaliteten skal beskrives på et hva- nivå, dvs. det skal beskrives hva systemet skal gjøre men ikke hvordan. Hvordan- nivåbeskrivelse skal ideelt sett komme senere - i implementasjonsfasen. I tillegg til at vi skal spesifisere de funksjonelle kravene skal vi også kartlegge de ikkefunksjonelle, som kan tilsvare soft- goals som bedriften har.(jfr. diagram- SDM, s 11) Disse ikkefunksjonelle kravene skal også omhandle sikkerhet mot tilsiktet skade, hindre utilsiktet skade på programvare og mennesker (HMS), system- stabilitet, brukbarhet i forhold til grensesnitt, utvidbarhet for å møte nye krav og behov i fremtiden, lovreguleringer satt av norske myndigheter, organisasjonsmessige forhold og begrensninger og adgangskontroll. Kravspesifikasjonen skal også beskrive hvilke andre systemer det nye systemet skal forholde seg til og eventuelt kommunisere med. Hos Lopex, hvis bedriften bestemmer seg for en webbasert database, vil en viktig del av kravspesifikasjonen være å beskrive hvordan det nye systemet skal forholde seg til det allerede eksisterende intranettet. I kravspesifikasjonen skal vi også beskrive hvilket system prosjektgruppen skal lage til hvilken tid. Siden dette er et skoleprosjekt involverer det ikke betaling. Kravspesifikasjonen kan i et profesjonelt systemanalyseprosjekt fungere som en 9

10 kontrakt mellom oppdragsgiver og systemutviklerne. Det er viktig å bruke tid på kravarbeidet. Hovedmålet vårt er å avdekke- så langt det lar seg gjøre- hvilke behov Lopex har. Det kan være vanskelig for fagansvarlig å vite nøyaktig hva han vil ha og i tillegg være i stand til å beskrive dette på en måte som vi som systemutviklere kan forstå. Feil i kravspesifikasjonen kan få store konsekvenser senere i systemutviklingsprosessen og kostnadene ved å rette opp feil kan bli enorme. Det henvises til prosjektoversikt med Pert- og Ganttdiagram for estimert tidsforbruk Fase III- Arkitekturutforming I arkitekturutformingsfasen designer vi hovedelementene av programmet. Databasen, spørringene, skjemaer og rapporter og brukergrensesnittet designes samt at vi skriver dokumentasjon. Arkitekturutformingen beskriver subsystemer og forholdet mellom dem og grensesnitt mellom subsystemene. I denne fasen utvikler vi flere og stadig mer detaljerte modeller av systemet Fase IV- Implementasjonsplanlegging Under implementasjonsplanleggingen tar vi for oss funksjonstesting av løsningen som er valgt. Etter testing følger eventuell integrering med eksisterende systemer, installasjon og publisering. All data blir overført til det nye systemet og brukerkonti blir opprettet for alle brukere. Brukerkonti testes igjen etter at de er operative.videre foretar vi opplæring av personer som skal bruke systemet, både administrator og eventuelle kursdeltakere dersom det er aktuelt. Brukermanual utarbeides og dokumentasjon overleveres. 10

11 5 Diagrammer 5.1 SDM Strategic Dependency Model 11

12 5.2 SRM Strategic Rationale Model 12

13 5.3 DFD kontekstdiagram

14 5.4 DFD level 0 diagram 14

15 5.5 Nåsituasjon ER- modell Kursstatus Kurs_Sted Kurs_Type Ansatt_ID Ansatt_Navn Dato _Fullført Kurs_Navn Kurs_Tid I ANSATT Fullfører KURS I O O Arrangerer O Kursholder_Navn KURSHOLDER d Kontrollerer_Opp daterer I LOPEX ADMIN EKSTERN KURSHOLDER I Diskuterer kursbehov O Mottaksleder_Navn I Mottaks_Navn MOTTAKSLEDER O Avtaler eksterne kurs 15

16 DEL II.KRAVARBEID 6 Sammendrag 6.1 Sammendrag av anbefalinger Vi vil presentere tre forskjellige løsninger som kan effektivisere arbeidsdagen for faglig leder i Lopex. Det er løsninger med forskjellige fokusområder og dekker alle krav Lopex har satt til den typen system de ønsker. Den første løsningen er et ferdigprodukt, Vega SMB, som leveres av Software Innovation. Dette er et salgsstøtteverktøy som har mange funksjoner utover det Lopex har behov for, men de forskjellige modulene kan tilpasses brukerens ønsker og man kan generere egne rapporter. Ettersom dette er en ferdig løsning, kan den kjøpes og implementeres i løpet av få dager. Den krever en årlig lisens pr. bruker, men i denne prisen ligger også eventuell support på programmet dersom dette skulle være nødvendig. Den andre løsningen er en webbasert database. Denne må bygges fra grunnen av og kan skreddersys etter Lopex ønsker og behov, både når det gjelder arkitektur og grafisk design. En webbasert løsning vil være tilgjengelig til alle tider og fra alle steder via en pc med internettoppkobling, og det åpner for at også andre ansatte kan få tilgang til systemet etter definerte roller. Denne løsningen krever tid for utvikling, testing og implementering og vil kreve noe administrasjon/vedlikehold av dem som drifter Lopex IT-systemer. Den vil kreve en liten årlig kostnad for serverplass, i tillegg til utgiftene ved utvikling. Den tredje løsningen er en database bygget i MS Access, et program Lopex allerede besitter. Dette er en enkel databaseløsning som kan settes opp raskt fordi den ikke krever utvikling fra grunnen av. Access leverer ferdige tabeller som kan settes sammen etter ønske, og i tillegg inneholder det standardiserte brukergrensesnitt som gjør utviklingen raskere. Den vil ligge på Lopex egne servere og ikke være tilgjengelig utenfor kontoret. Denne løsningen krever ingen ytterligere kostnader enn selve utviklingen da Lopex allerede innehar en lisens på dette programmet. 6.2 Uttalelser om antatte muligheter og utfordringer De forskjellige mulige løsningene har ulike antatte muligheter og utfordringer for de følgende fasene i prosjektet. Vega-produktet kan skape utfordringer som forsinket leveranse, lav responstid på eventuell support og utfordringer for opplæringsfasen ettersom programmet leverer mer enn Lopex har behov for, og noen av disse funksjonene vil være nødvendige for å sette opp systemet fordelsmessig. Mulighetene her ligger i at design- og implementasjonsfasen kan kortes ned betraktelig ettersom produktet er ferdig til implementering. Når det gjelder den webbaserte løsningen ligger utfordringene i at Lopex må leie inn ekstern hjelp for å konstruere databasen. Ytterligere medlemmer i en prosjektgruppe vil ofte forsinke et prosjekt, og det er en viss fare for misforståelser underveis. Mulighetene ligger i at Lopex kan være med underveis og korrigere eventuelle misforståelser eller nye krav som måtte avdekkes, ettersom denne typen løsning vil utvikles i flere iterasjoner og vil måtte testes underveis. En MS Accessbasert løsning vil kunne skape utfordringer ved at den består av tilpasningsmulige standardløsninger og vil ikke være like fleksibel som en skreddersydd løsning. På den annen side vil disse standardene kunne forkorte arkitekturfasen både på de tekniske siden og for utforming av det grafiske brukergrensesnittet. Vi må også ta høyde for noen generelle utfordringer for den videre utviklingen av systemet. Ettersom beslutningstaker er mye på reise kan det til tider være vanskelig å få tatt avgjørelser, 16

17 spesielt dersom det skulle dukke opp hastesaker. Eventuelle forskjellige meninger internt i bedriften løses ved at faglig ansvarlig som vil være bruker av systemet har siste ord i avgjørelser. 6.3 Sammendrag av hva vi har gjort Vi har etter samtaler med Lopex, og med støtte i dokumenter, utarbeidet en kravspesifikasjon for det nye systemet med oversikt over hva systemet skal lagre av informasjon om kurs, ansatte, mottak og kursholdere, hvilke operasjoner systemet skal være i stand til å utføre og hvilke rapporter som skal være mulig å skrive ut. Vi har også avdekket krav i forhold til brukervennlighet, maskinvare, drift og vedlikehold og sikkerhet. Videre har vi skissert tre forskjellige mulige løsninger og kommet med en anbefaling av den vi mener best kan oppfylle Lopex ønsker til funksjonalitet, kostnad og tidsperspektiv for overlevering av ferdig system. Vi har utarbeidet nye diagrammer over sammensetningen av systemet slik det skal se ut når det er ferdig, sett fra brukers synsvinkel, med oversikt over prosesser i systemet og oversikt over informasjonsflyt i Lopex. I tillegg er prosjektplanen oppdatert for kommende faser og vi har lagt ved en ordliste over ord og utrykk som bør være kjent for alle prosjektdeltagere, både når det gjelder tekniske og faglige uttrykk. 7 Kravuttrekning og kravspesifikasjon For å kartlegge funksjonalitet og krav for systemet har vi hentet informasjon hovedsakelig gjennom intervjuer. IT-prosjektleder Juvik, er intervjuet om etablerte, tekniske løsninger og begrensninger, og faglig leder Espeland, er intervjuet om funksjonskrav, juridiske retningslinjer og organisasjonsstruktur. I tillegg har vi fått utlevert dokumenter som viser dagens system og tilgang til bedriftens intranettsider. Enkle spørsmål er løst ved e- postkommunikasjon med faglig leder. 7.1 Struktur Vi har gruppert kravene i tre kategorier: Funksjonelle krav: Krav som beskriver hvilke opplysninger faglig leder ønsker at systemet skal inneholde og hvilke rapporter ønsker han å få ut. Ikke- funksjonelle krav: Krav til drifting og backup, krav til sikkerhet, krav til hastighet ved søking, krav til brukervennlighet i forhold til datakunnskaper hos bruker samt krav til brukergrensesnittets oppbygging. Eksterne/andre krav. Krav i forhold til lovgivende myndigheter, økonomiske restriksjoner og krav til kompatibilitet til eventuelt andre systemer. 7.2 Forutsetninger og termer Forutsetninger Lopex ønsker et system som kan hjelpe faglig leder å holde orden på kurs og kursdeltakere i bedriften. Bedriftens IT- strategi tilsier at de skal ha behov for minst mulig ekstern konsulenthjelp i den daglige driften, og systemet må være enkelt å drifte og vedlikeholde. Det skal ikke være nødvendig å oppgradere verken maskinpark eller operativsystem. Primærbruker av systemet er faglig leder i Lopex og hans etterfølgere, og faglig leder kan ikke se behov pr. dags dato for utvidelser av systemet for å kunne brukes av mer enn en bruker. 17

18 Termer Backup: Sikkerhetskopi Brukergrensesnitt: Den delen av systemet som møter brukeren, og som brukes til å interagere med systemet i daglig bruk Outsourcing: Server: Klientmaskin: Parameter: Spørring: Database: Applikasjon: Aktør: CRM: DFD: SRM: SDM: ER: Ansvaret flyttes ut av bedriften Kraftig datamaskin som deler ut ressurser til klientmaskiner i et nettverk. Styrer også tilgang til maskinvare- og programvareressurser.. En enkelt datamaskin i et nettverk, som bruker en server Kriterier i en spørring Henvendelse til en database for å hente ut informasjon Strukturert samling av data Et program som kjører på en datamaskin. En person eller enhet som samhandler med andre i et system Customer Relationship Management system, system som tilbyr tettere kundeoppfølging Data Flyt Diagram, modell som viser hvordan informasjon flyttes innad i et system Strategic Rationale Model, modell som beskriver hvorfor en aktør utfører de handlinger de gjør Strategic Dependency Model, modell som beskriver hvordan aktører er avhengig av hverandre Entity Relationship Model, modell som viser enheter i et system og relasjoner mellom dem 7.3 Krav Faglig leder i Lopex ønsker et system for å holde orden på bedriftsinterne og - eksterne kurs, kursholdere og kursdeltakere i bedriften. Han har helt klare ønsker om hvilken informasjon han ønsker å gi som innputt til systemet og hvilken utputt han ønsker tilbake Funksjonelle krav Overordnede krav: Standard innputtenheter er mus og tastatur. Standard utputtenheter er skjerm og skriver. Hjelpefunksjon skal implementeres med detaljert fremgangsmåte for alle funksjoner. Brukermanual skal skrives, med detaljert fremgangsmåte for alle funksjoner. 18

19 Det nye systemet skal lagre informasjon om: Ansatte/ kursdeltakere Se vedlegg for spesifisering av de enkelte feltene. Kurs Se vedlegg for spesifisering av de enkelte feltene. Mottak Se vedlegg for spesifisering av de enkelte feltene. Kursholdere Se vedlegg for spesifisering av de enkelte feltene. Krav til funksjoner: Funksjoner i forhold til ansatte: Registrere nye ansatte Endre eksisterende opplysninger: For eksempel navneendringer, stillings- /funksjonsendringer Skjule ansatte som ikke lenger er aktive, dvs. ikke lenger er ansatt i Lopex: Det skal ikke være mulig å slette en ansatt i databasen så lenge vedkommende har gått på kurs, enten eksterne eller interne. Dette for å opprettholde referanseintegritet og forhindre at en ansatts kurshistorie skal slettes ved en feil samt være tilgjengelig i forbindelse med statistikk i forhold til UDI, og utskriving av rapporter/ kursbevis etter avsluttet arbeidsforhold. Funksjoner i forhold til kurs Registrere nytt kurs Endre kurs: Funksjonen Endre kurs må være mulig for å kunne rette ev. skrivefeil. Det er nødvendig med en advarsel på denne funksjonen for at ikke kursinnhold endres uforvarende og skaper feil ved rapportering. Endre status for kurs: Arkivfunksjon. Et kurs kan gå ut på dato, men skal beholdes i systemet i et arkiv for å opprettholde korrektheten ved historisk rapportering. Funksjoner i forhold til kursholdere Registrere kursholder Endre kontaktinformasjon: Endring av adresse, telefonnr, telefaks, e-postadresser og kontaktinformasjon Funksjoner i forhold til mottak Legge til nytt mottak: Ved nyopprettelse av mottak - kan skje ved konsesjonsendring og ved kjøp av allerede eksisterende mottak. Endre kontaktinformasjon: Endring av adresse, telefonnr, telefaks, e-postadresser og kontaktinformasjon Endre status for mottak: Ved nedleggelse av mottak skal ikke mottaket kunne slettes fra databasen, men skal kunne skjules fra rapporter og hentes frem ved behov. Arkivfunksjon. Funksjoner i forhold til hjemmel: 19

20 Det skal være mulig å legge inn ny hjemmel som følge av nye krav fra lovgivende myndigheter eller endring av eksisterende hjemmel. Funksjoner i forhold til kurskategori: Det skal være mulig å legge inn ny kurskategori som følge av nye krav og nye grupperinger fra Lopex sin side Rapporter Som standard for alle rapporter inneholder bunnteksten dato for utskrift. Oversikt over alle kurs. Antall ansatte som ikke har kurs i henhold til individuell opplæringsplan. Spørring som beregner hvor mange ansatte som ikke har et spesifikt kurs i henhold til individuell opplæringsplan. Spørringen viser hvilke ansatte som ikke har et spesifisert kurs i henhold til individuell opplæringplan og total antall som mangler dette spesifiserte kurset. Rapporten inneholder feltene kursnavn, ansatt navn, mottaksnavn og antall ansatte som mangler kurset. Antall ansatte ved et spesifikt mottak som ikke har kurs i henhold til individuell opplæringsplan: Spørring viser hvilke ansatte ved et spesifisert mottak som mangler et spesifisert kurs i henhold til individuell opplæringsplan og totalt antall ved det spesifisert mottaket som mangler det aktuelle kurset. Rapporten inneholder feltene kursnavn, ansatt navn, mottaksnavn og antall ansatte på det aktuelle mottaket som mangler kurset. Hvilke ansatte har hvilke kurs: Det skal være mulig å søke på navn og få opp fullstendig liste over kurs den ansatte har tatt. Rapporten inneholder feltene ansattnavn, kurs og dato for gjennomføring av kurs. Denne rapporten kan også brukes som mal for kursbevis, og vil da i tillegg inneholde feltene fødselsdato og ev. studiepoengssuttelling samt beskrivelse av kursinnholdet. Både fornavn, etternavn og fødselsdato skal kunne brukes som søkeparameter. Hvilke ansatte ved et spesifikt mottak som har hvilke kurs (i inneværende år): Rapport til mottaksleder om ansatte som har tatt hvilke kurs (i inneværende år). Denne rapporten brukes både for mottaksleder som arbeidsdokument og for årlig rapportering til UDI, pålagt i konsesjonen til Lopex. Rapporten inneholder feltene mottaksnavn, ansattnavn, kursnavn, eventuelle studiepoeng og dato for gjennomføring av kurs. Funksjoner i forhold til behandling av rapporter Det skal være mulig å skrive ut rapporter som er generert på bakgrunn av spørringer Ikke- funksjonelle krav Drifting: Lopex har lagt opp til en IT- strategi som sier at den daglige driftingen av ITsystemene skal kunne utføres av bedriftens personale. Det skal ikke være nødvendig å leie inn konsulenter eller ansette en IT- ansvarlig for å drifte systemet. Hvis det ikke er mulig å gi faglig leder opplæring slik at han kan drifte systemet selv, må driftingen selges ut av bedriften. Backup: Det skal legges til rette for man enkelt kan ta back-up av systemet. Systemet skal integreres i bedriftens eksisterende sikkerhetsrutiner. 20

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer

Spar penger. ta regnskapet selv

Spar penger. ta regnskapet selv Spar penger ta regnskapet selv Det finnes knapt noen øvre grense for hvor mange penger du kan bruke på konsulentbistand for å skreddersy den perfekte økonomiløsningen for din virksomhet, men de fleste

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Masteravhandling våren 2013 Camilla Lothe Eltvik Studentnummer: 130875 Veileder: Ingunn Myrtveit Masteroppgave i økonomi og ledelse, spesialisering

Detaljer

Sluttrapport plattformprosjektet

Sluttrapport plattformprosjektet Sluttrapport plattformprosjektet Til: Styringsgruppa plattformprosjektet Fra: Prosjektleder Bjørn Jacobsen, Helse Nord IKT Dato: 8.10.2012 Innhold Bakgrunn... 5 Om arbeidet... 5 Sammendrag... 6 Hovedprosjekt...

Detaljer

Veiledning for. Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter

Veiledning for. Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter Veiledning for outsourcing av IT Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter September 2010 innhold o Sammendrag...4 1 Om denne veiledningen... 7 1.1 IT er virksomhetskritisk... 7 1.2 Outsourcing

Detaljer

24-tommers. Surface inntar Norge. Vi kårer de beste kjøpene fra 2000 til 5000 kroner. TomTom for iphone Alt-i-ett på dashbordet

24-tommers. Surface inntar Norge. Vi kårer de beste kjøpene fra 2000 til 5000 kroner. TomTom for iphone Alt-i-ett på dashbordet Nr 10-2009 - Kr 94,- pcworld.no Undervannskamera En Canon for høstregnet Surface inntar Norge Revolusjonerende digitalt bord Lydkort for kresne Asus med gromlyd tester Gjør regnskapet selv Test av økonomisystemer

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

Vi følger opp endringen fra i

Vi følger opp endringen fra i Stortest: 9 regnskapsprogrammer Moderne regnskap for aksjeselskaper Vi har testet ni regnskapsprogrammer for aksjeselskaper med tre brukere og krav til moderne funksjoner. Av ERIK ANDERSEN og THORE G.

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Visma Avendo Produktkatalog 2010 Økonomiprogram fra kun kr. 990,- Visma Avendo Økonomiprogram som er enkle å bruke Visma Avendo Programvare for småbedrifter Visma Avendo-programmene

Detaljer

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten.

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten. Nr 1 / 2010 Neras Direkte: Salg satt i system Trondheimsbedriften Neras Direkte rendyrker salgsaktiviteter og har lenge vært en ettertraktet samarbeidspartner for store skandinaviske selskaper. Nå ser

Detaljer

Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere?

Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere? Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere? Master of Information Technology Sundhedsinformatik Efter- og Videreuddannelse Aaalborg Universitet 3. årgang

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Produktkatalog 2005/2006 Nyhet! Fakturering med tilbudsfunksjon Se side 10 Ny versjon! Økonomi 40 Se side 12 Nyhet! Nettbutikk Se side 17 Produktkatalog 2005/2006 Innhold

Detaljer

et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER

et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER Vi har her de beste forutsetninger og en sterk ambisjon om å «spille våre kunder

Detaljer

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Nettverksteknologiske forutsetninger for e- handel Kjell Toft Hansen 16.07.2007 Lærestoffet er utviklet for faget LV377D e-handel 1. Nettverksteknologiske

Detaljer

9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER

9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER 9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER Regnskap er slett ikke så vanskelig som mange tror, og det finnes et godt utvalg av rimelige og brukervennlige programmer som kan hjelpe små virksomheter med å holde oversikten

Detaljer

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D A RKIVRÅD O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D 1 / 1 4 Funksjonsbasert klassifikasjon Arkivering fra sosiale medier Arkivar og nyutdannet Standardisert arkivdanning gir forretningsverdi Beredskap

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

Case 2: TeleMinmax AS

Case 2: TeleMinmax AS Case 2: TeleMinmax AS (NB: Selv om det er forsøkt å oppnå en realistisk case-beskrivelse, er selskapet og dets beskrevne problemer og utfordringer fiktive, og eventuelle likheter med konkrete, eksisterende

Detaljer

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES SIDE 4 6 7 9 10 11 12 14 16 1 INNHOLD INSTALLASJON OG OPPSTART FUNKSJONALITETSOVERSIKT ETABLERERPORTAL FORRETNINGSPLAN KONTAKTOPPFØLGING

Detaljer

Nytt oppgjørssystem i Norges Bank

Nytt oppgjørssystem i Norges Bank Nytt oppgjørssystem i Norges Bank Kjetil Watne, direktør, Avdeling for interbankoppgjør 1 Norges Bank er trolig den første sentralbanken som både har gjennomført en utkontraktering av IT-driften av oppgjørssystemet

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo ! PROSJEKT NR. Gruppe 1 TILGJENGELIGHET Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10 LØNN OG ØKONOMIPROSESSER Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 8 1/10 Store virksomheter setter ut Lavere kostnader, høyere faglig nivå Ting du bør tenke på før du outsourcer Viktig med fleksibel samarbeidspartner

Detaljer

temahefte LMS hva og hvordan

temahefte LMS hva og hvordan temahefte LMS hva og hvordan Innhold 1. Hva er et LMS?... 5 1.1. Forankring i utdanningspolitisk tenkning... 6 1.2. Utbredelse... 7 2. Funksjonalitet (verktøy)... 8 2.1. Informasjon og administrasjon...

Detaljer

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE»

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» Beregnet til Senter for IKT i utdanningen Dokumenttype Rapport, versjon 1.1 Dato 1. mars 2013 SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN KARTLEGGING AV SKOLENES

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer