Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib."

Transkript

1 Systemanalyse Lopex AS Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen

2 Innholdsfortegnelse: DEL I FORPROSJEKT, MULIGHETSSTUDIE OG PROSJEKTPLANLEGGING Sammendrag Sammendrag av anbefalinger Antatte muligheter og utfordringer Sammendrag av hva vi har gjort: Om Lopex AS Vårt prosjekt (Universe of Discourse) Nåsituasjon Beskrivelse av nåværende informasjonssystem Mulige løsninger Tilpasninger av kommersiell programvare Tilpasning vha allerede eksisterende programvare Vega Webbasert database på Lopex AS intranett Anbefaling Prosjektplan Veien videre Fase II- Kravarbeid Fase III- Arkitekturutforming Fase IV- Implementasjonsplanlegging Diagrammer DFD kontekstdiagram DFD level 0 diagram Nåsituasjon ER- modell...15 DEL II.KRAVARBEID Sammendrag Sammendrag av anbefalinger Uttalelser om antatte muligheter og utfordringer Sammendrag av hva vi har gjort Kravuttrekning og kravspesifikasjon Struktur Forutsetninger og termer Forutsetninger Termer Krav Funksjonelle krav Ikke- funksjonelle krav Eksterne krav Alternative løsninger Vega SMB Webbasert database Egenutviklet databaseprogram ved hjelp av et databaseverktøy Anbefaling Veien videre Fase III- Arkitekturutforming Fase IV- Implementasjonsplanlegging

3 9.3 Fase V- Implementasjon Diagrammer Prosessmodeller DFD kontekstdiagram DFD level 0 diagram DFD level 1 diagram Dagens situasjon DFD level 1 diagram Vega, Web-løsning, Access-løsning...28 DEL III ARKITEKTURUTFORMING Sammendrag Sammendrag av anbefalinger Antatte muligheter og utfordringer Sammendrag av hva vi har gjort Overordnet systemarkitektur Viktige krav i forhold til arkitekturutformingen Delsystemer Kontrollstruktur Modularisering Hoveddomenet Hjelpdomenet Fysisk miljø Valgte løsning kontra krav Veien videre Fase IV- Implementasjonsplanlegging Fase V- Implementasjon Packagediagram Kontrollstruktur UML Klassediagram Database med ansatte Hjelp database...38 DEL IV- IMPLEMENTASJONSPLANLEGGING Sammendrag Sammendrag av anbefalinger Antatte muligheter og utfordringer Sammendrag av hva vi har gjort Anskaffelsesmåte og implementasjonsplattform Utviklingsplan for hoveddomenet, Lopex databasesystem Utviklingsplan for hjelpedatabase Grensesnitt Verktøy- Visual Basic.Net Utviklingsplan for grensesnittet Kommunikasjon delsystemene i mellom Innføring av system og opplæring Dokumentering av systemet Testing av systemet Opplæring av brukerne Plan for opplæring Løpende brukerstøtte etter første opplæring

4 20.3 Plan for brukerstøtte Diagrammer Oppdatert Gantt- diagram Oppdatert PERT-diagram Referanser Vedlegg Detaljering av krav Krav til brukervennlighet

5 DEL I FORPROSJEKT, MULIGHETSSTUDIE OG PROSJEKTPLANLEGGING 1. Sammendrag Forprosjektet er startet etter et ønske fra Lopex om å få analysert sitt nåværende system og se om det kan gjøres bedre uten at det innebærer for store belastninger for bedriften mht omfang og økonomiske rammer. Bedriften har den senere tid satt fokus på sin IT- strategi og ser store muligheter for effektivisering og forbedringer ved hjelp av IKT. Ved hjelp av innleid konsulenthjelp har de fått et velfungerende intranett som letter arbeidet til de ansatte ved å blant annet gjøre informasjon lett tilgjengelig. 1.1 Sammendrag av anbefalinger Ved å investere i et nytt informasjonssystem har Lopex store muligheter for å effektivisere administrasjon av dagens kursvirksomhet. Vi vil anbefale å utvikle en webbasert databaseløsning som gir fagansvarlig oversikt over den til enhver tid gjeldende kursstatus for alle ansatte. Dette vil spare mye tid i administrasjon og effektivt holde orden på ansattes ønsker. Alternativt kan man kjøpe en ferdig databaseløsning som tilpasses bedriftens formål. Denne vil ikke være tilgjengelig for øvrige ansatte, men krever mindre tid på utvikling. 1.2 Antatte muligheter og utfordringer Ved å effektivisere dagens arbeidsmetoder kan Lopex konsentrere seg mer om det faglige. Kursholder behøver ikke lenger huske alle ansattes ønsker i hodet, tidsbruk på administrasjon blir redusert radikalt, og fagansvarlig kan bruke mer tid på det som skaper inntekter for bedriften og på å oppfylle Utlendingsdirektoratets (heretter kalt UDI) føringer. I tillegg kan man lettere inkludere de ansatte i planleggingen av kursingen. Vi ser for oss flere mulige tekniske løsninger for å effektivisere denne arbeidsprosessen for Lopex. Den mest anvendelige og omfattende løsningen vil være å utvikle en webbasert databaseløsning med gradert lisenstilgang for den enkelte bruker. Et annet alternativ kan være å integrere en løsning i personalsystemet som er i bruk, eller å opprette en enkel løsning i Excel eller en Access database. Disse alternativene vil da være begrenset til bruk innomhus i Lopex administrasjon, eventuelt tilgjengelig via en VPN-klient. Utfordringer som kan dukke opp i forbindelse med utvikling av dette nye systemet er: Nivå på ansattes pc- og web-kunnskaper De forskjellige alternative løsningene krever forskjellig integrering med den eksisterende teknologien i firmaet. Eksisterende sikkerhetsløsninger kan vanskeliggjøre strømlinjeformet integrering og kreve alternative løsninger. 1.3 Sammendrag av hva vi har gjort: På bakgrunn av informasjon fra oppdragsgiver har vi utarbeidet en oversikt med tilhørende modeller over dagens arbeidsmetode for å holde oversikt over ansattes kursdeltagelse. Videre har vi gjennomgått mulige løsninger for å effektivisere dagens arbeidsmetoder og kommet med noen anbefalinger for å gjennomføre dette. 5

6 2 Om Lopex AS Lopex er en privat bedrift som drifter fem asylmottak på Vestlandet på oppdrag fra UDI. Drift av asylmottak foregår ved at interesserte aktører sender inn anbud, og får godkjenning fra UDI. I Norge er det mange private firma som drifter asylmottak. Når asylsøkere ankommer en norsk flyplass vil de, etter å ha gjennomgått politiavhør og helsesjekk og en kort periode på transittmottak, bli transportert til et asylmottak i påvente av at asylsøknaden skal behandles. Lopex mål er som alle andre bedrifters - lønnsom drift og høyest mulig økonomisk overskudd, men i tillegg ønsker de, og er pålagt av UDI å ha ansatte med høy faglig kompetanse. Administrasjonen er lokalisert i Bergen og har tre fast ansatte: daglig leder, kontorsjef og faglig leder. Totalt har Lopex seksti ansatte fordelt på hovedkontoret i Bergen og de fem asylmottakene på vestlandet. 2.1 Vårt prosjekt (Universe of Discourse) Faglig leder har ansvar for at alle ansatte gjennomfører et grundig grunnopplæringsprogram. I tillegg gir Lopex sine ansatte mulighet til å ta videregående opplæring på bedriftens regning, og denne opplæringen planlegges med hensyn på både den enkelte ansattes interesser og ønsker, og på bedriftens behov. Grunnopplæringen består nå i ca. 20 kurs, fordelt på seks kategorier. Kursene arrangeres etter behov, det vil si at faglig leder undersøker hvem som mangler hvilke kurs, og arrangerer enten kurs selv, eller leier inn eksterne kursholdere. 2.2 Nåsituasjon Lopex har noen stillinger som skal finnes på alle mottakene, og noen som tilpasses etter behov. Alle mottak har en mottaksleder, en informasjonsansvarlig og minst en barne- og ungdomsansvarlig. I tillegg er det noen mottak som har sekretær, helsekoordinator, aktivitetsansvarlig, vaktmester og lignende. Informasjonsansvarlig og barne- og ungdomsarbeidere har noen krav tilknyttet stillingene som er lagt gjennom føringer fra UDI. Ellers har Lopex selv stilt krav til sine ansatte gjennom utformingen av et grunnopplæringsprogram som alle ansatte skal gjennom. Bedriften satser på høy kompetanse fremfor å ta ut store utbytter fra selskapet. Derfor er det mye kursaktivitet i Lopex. Bedriften legger stor vekt på at de ansatte skal trives i arbeidet sitt, og kurs arrangeres i samarbeid med de ansatte, det vil si at de ansatte har stor påvirkningskraft i forhold til når kursene skal gjennomføres og hva de skal inneholde. De fleste kurs arrangeres internt i bedriften mens noen kurs holdes av eksterne kursleverandører. De interne kursene holdes av fagansvarlig mens de eksterne, som er høyskole/ universitetskurs med vekttallsuttelling holdes av de aktuelle skolene, og opplæring i livredning/ førstehjelp holdes av Norsk Folkehjelp og/ eller Røde Kors. Hvilke kurs som går til hvilken tid avhengig av Lopex behov og hvilke ønsker de ansatte har for videre opplæring. Fagansvarlig har i tillegg til å arrangere kurs også behov for å rapportere om gjennomførte kurs til mottakslederne, som igjen rapporterer årlig til UDI. Rapporteringen skjer også andre veien, fra mottakslederne til fagansvarlig - når de ansatte har gjennomført kurs i regi av eksterne arrangører. Kostnadene ved kursing (honorar til eksterne lærere, reiseregninger, kost/ losjikostnader mm) skal holde seg innenfor budsjettrammer satt av Lopex på bakgrunn av budsjett vedtatt av styret. Lopex får ikke øremerkede penger fra UDI for å arrangere kurs/ sørge for videregående opplæring. Midlene som mottas fra UDI er et fast beløp som Lopex selv forvalter. Dette regnskapet er ikke integrert i kurssystemet. 6

7 2.2.1 Beskrivelse av nåværende informasjonssystem Lopex arrangerer et stort antall bedriftsinterne kurs i løpet av et år. Informasjon om hvilke ansatte som har tatt hvilke kurs, hvilke kurs som gjenstår for å fullføre grunnopplæringen og hvilke kurs som eventuelt skal tas som videregående opplæring, blir pr i dag lagret som et dokument i Wordformat. Hver ansatt har sin fil, med en tabell hvor de forskjellige kursene er listet opp i én kolonne og en annen kolonne enten er blank for kurs som ikke er gjennomførte eller har et årstall for når kurset er gjennomført. Motivasjonen for å sette i gang et kurs kommer enten som initiativ fra faglig ansvarlig eller fra mottaksledere etter medarbeidersamtaler. Når fagansvarlig skal finne ut hvem som mangler det planlagte kurset må han gå gjennom alle seksti filene og notere ned aktuelle kursdeltakere. Etter endt kurs må filene til kursdeltakerne oppdateres. Dette er en prosedyre som må gjentas for hvert kurs som arrangeres. Arbeidet med å synkronisere informasjonen er tidkrevende, og det er et stort behov for en annen måte å organisere dataene på. Det nåværende systemet gjør det vanskelig å på en enkel måte trekke ut relevant informasjon. Det kreves at fagansvarlig har god hukommelse og god oversikt over systemet når han gjennomgår de seksti filene for å finne potensielle deltakere til kursene sine. Når det gjelder det økonomiske aspektet ved kursaktiviteten er det ikke nødvendig at fagansvarlig har full oversikt over kostnader, men han må vite at summen av arrangerte kurs internt og eksternt ikke overskrider budsjettrammene satt av bedriftens styre. Lopex AS bruker pr i dag et veldig tungvint og lite oversiktlig system for å holde orden på sine forskjellige kurs og kursdeltakere. De bruker programvare som ikke er beregnet på denne type bruk, og dette stjeler uforholdsmessig mye tid i løpet av en enkelt arbeidsdag. Mye av tiden til fagansvarlig går med til å kryssjekke kursdeltakerfiler for å synkronisere kursingen, tid som kunne vært brukt til undervisning i stedet. For Lopex del er det mye å hente på å forbedre det nåværende informasjonssystemet, det systemet som nå brukes er så ineffektivt at selv små forandringer vil gi store gevinster. Vi har skissert flere alternative løsninger. Et systemanalyseprosjekt behøver nødvendigvis ikke å involvere programmering, men kan like gjerne være forbedringer av eksisterende system eller integrering og tilpasning av standard programvare. 3 Mulige løsninger Vi vil her skissere alternative løsninger for å møte Lopex sitt informasjonsbehov, enten ved å forbedre eksisterende system, bruke programvare de allerede har, innkjøp og tilpasning av kommersiell programvare eller egen utvikling og implementasjon av et program spesielt designet for denne bruk. Hvis Lopex hadde hatt et eksisterende system med utviklingsmuligheter, kunne vi ha tilpasset programmet til deres behov. Når Lopex bruker Microsoft Word- et tekstbehandlingsprogram- til å lagre data som naturlig hører hjemme i en database er slike tilpasninger vanskelige. 3.1 Tilpasninger av kommersiell programvare En systemanalyseprosess behøver nødvendigvis ikke kumulere i et nyskapende prosjekt, der et nytt program lages fra bunn av. Det er fullt mulig å tilpasse kommersiell programvare slik at det kan dekke bedriftens behov for informasjonsflyt. Slike programmer kan allerede være i bedriftens eie eller de kan kjøpes inn ved behov. 7

8 3.1.1 Tilpasning vha allerede eksisterende programvare Siden Lopex bruker et tekstbehandlingsprogram til å behandle data som burde finnes i en database, skal det svært lite til for å forbedre systemet. Det ville for eksempel være mulig å bruke MS Excel eller et annet regneark som databaseprogram selv om dette strengt tatt ikke er like funksjonelt som en ordentlig database. Lopex ville kunne bruke sorteringsfunksjonen i regnearket til å finne kursdeltakere. Dette vil likevel ikke være en løsning som fungerer i det lange løp, men det er eksempelvis mulig å lage et Excel- ark som gjør arbeidet til faglig ansvarlig enklere mens bedriften venter på en velfungerende database Vega Vega SMB er et CRM (Customer Relationship Management)- system som passer for små- og mellomstore bedrifter. Det er et standardisert program som er satt sammen av moduler for blant annet kundepleie, fakturering, journalføring, kalenderfunksjoner og skriving og utskrift av rapporter. I kalenderfunksjonen kan brukeren holde oversikt over avtaler samt planlegge prosjekter med tidsfrister med mer. Programmet har integrert nettleser og e-postprogram. Vega SMB kan tilpasses den enkelte bedrift ved at programadministrator i bedriften kan lage egne spørringer, designe egne rapporter og legge til felt etter behov. For Lopex vedkommende vil de forskjellige kursene kunne legges inn, hvem som har gått og hvem som ikke har gått hvilke kurs Webbasert database på Lopex AS intranett Lopex har nylig investert i et prosjekt der offentlige nettsider og intranett har blitt utviklet. Pålogging til intranettet krever brukernavn og passord. Tilgangen er gradert og ikke alle ansatte har tilgang til alt. På intranettet ligger dokumenter for administrasjon og drift, opplæring, informasjonsarbeid, helse, barne- og ungdomsarbeid, HMS med flere, og alle dokumenter fra UDI finnes også her. Intranettet har også en kalenderfunksjon, en for felles oversikt og en for personlige avtaler. Kalenderen med personlige avtaler er imidlertid bare tilgjengelig for brukerne med mest tilgjengelighet på intranettet, det vil si staben som sitter på hovedkontoret i Bergen. En enkel webbasert database på Lopex intranett vil kunne aksesseres av fagansvarlig hvor enn han måtte befinne seg. Det vil være enkelt å legge inn i oversiktskalenderen tidsplan for kurs og de ansatte vil enkelt kunne planlegge sin egen tid i forhold til kursaktivitet. Intranett er utviklet ved hjelp av en publiseringsløsning som er uløselig knyttet til server, domene og webplass. Serveren støtter ikke bruk av dynamiske webløsninger. Publiseringsløsningen som Lopex har valgt har satt noen rammer det ikke er mulig å komme utenom på det nåværende tidspunkt, og gjør at det ikke er mulig å fullstendig integrere den påtenkte webbaserte databaseløsningen i denne. Den webbaserte databaseløsningen vil kunne vises i intranettet, men den vil kreve en ekstra pålogging, siden databaseløsningen må ligge på en annen server. Sidene kan likevel vises i intranettet. Intranettet og de offentlige nettsidene fungerer fint for den bruken det er tiltenkt, men den publiseringsløsningen som er valgt er ikke så fleksibel at det er mulig å legge til et tilleggssystem. Tilleggssystemet kan vises i intranettet, men ikke integreres i det. 8

9 3.2 Anbefaling Vi har skissert flere alternative løsninger for Lopex databasebehov. Vi vil se helt bort fra forbedring av eksisterende system og tilpasning av eksisterende programvare siden det ikke vil gi en velfungerende løsning på sikt. Vega SMB inneholder mange funksjoner og finesser og vil kunne være et godt alternativ for bedriften, men programmet inneholder en del funksjonalitet som bedriften ikke vil benytte seg av, for eksempel prisdatabasen. Prismessig ligger en enbrukerlisens for Vega SMB på kr 5.750,- pr år, noe som kanskje er uforholdsmessig dyrt i forhold til kostnadene ved å egenprodusere databaseløsningen en gang for alle. Siden Lopex har et velfungerende intranett hvor oversikt over hele bedriften ligger samlet vil det være hensiktsmessig for fagansvarlig å også ha kursinformasjon og kursplaner publisert på intranettet. Da kan alle ansatte som har fått brukernavn og passord ha tilgang til kurssidene og holde seg selv oppdatert på hvilke kurs de har og hvilke de mangler. Til nå har denne typen forespørsler gått gjennom faglig leder eller mottaksleder. Lopex har dessuten en dyktig webmaster som har både evne og vilje til å drifte og vedlikeholde sidene i etterkant av implementasjonen. 4 Prosjektplan 4.1 Veien videre I denne oppgaven har vi tatt for oss det nåværende systemet til Lopex AS. Vi har modellert nåsituasjonen og forsøker å avgjøre, i samarbeid med Lopex administrasjon, hvorvidt dette prosjektet har potensial for forbedring og effektivisering av bedriften. Arbeidsdagen til fagansvarlig skal bli enklere som en følge av det nye systemet, og gruppen skal avgjøre hvorvidt det er hensiktsmessig eller ikke for oss å gå videre med prosjektet Fase II- Kravarbeid Den neste fasen i systemanalyseprosjektet er kravarbeid. Vi skal ha, i samarbeid med Lopex faglig ansvarlig, diskutert de forskjellige alternative løsningene fra forprosjektet, og fagansvarlig skal ta en avgjørelse på hvilken løsning bedriften ønsker å satse på. Vi begrenser systemets omfang til å omhandle kursaktivitetene til Lopex, kursdeltakere, synkronisering av dette samt rapportering til mottaksledere og administrasjonen i Lopex. Ved hjelp av samtaler og spørsmål skal vi kartlegge hvilke funksjoner og forventninger fagansvarlig har til det nye systemet. Hovedfunksjonaliteten skal beskrives på et hva- nivå, dvs. det skal beskrives hva systemet skal gjøre men ikke hvordan. Hvordan- nivåbeskrivelse skal ideelt sett komme senere - i implementasjonsfasen. I tillegg til at vi skal spesifisere de funksjonelle kravene skal vi også kartlegge de ikkefunksjonelle, som kan tilsvare soft- goals som bedriften har.(jfr. diagram- SDM, s 11) Disse ikkefunksjonelle kravene skal også omhandle sikkerhet mot tilsiktet skade, hindre utilsiktet skade på programvare og mennesker (HMS), system- stabilitet, brukbarhet i forhold til grensesnitt, utvidbarhet for å møte nye krav og behov i fremtiden, lovreguleringer satt av norske myndigheter, organisasjonsmessige forhold og begrensninger og adgangskontroll. Kravspesifikasjonen skal også beskrive hvilke andre systemer det nye systemet skal forholde seg til og eventuelt kommunisere med. Hos Lopex, hvis bedriften bestemmer seg for en webbasert database, vil en viktig del av kravspesifikasjonen være å beskrive hvordan det nye systemet skal forholde seg til det allerede eksisterende intranettet. I kravspesifikasjonen skal vi også beskrive hvilket system prosjektgruppen skal lage til hvilken tid. Siden dette er et skoleprosjekt involverer det ikke betaling. Kravspesifikasjonen kan i et profesjonelt systemanalyseprosjekt fungere som en 9

10 kontrakt mellom oppdragsgiver og systemutviklerne. Det er viktig å bruke tid på kravarbeidet. Hovedmålet vårt er å avdekke- så langt det lar seg gjøre- hvilke behov Lopex har. Det kan være vanskelig for fagansvarlig å vite nøyaktig hva han vil ha og i tillegg være i stand til å beskrive dette på en måte som vi som systemutviklere kan forstå. Feil i kravspesifikasjonen kan få store konsekvenser senere i systemutviklingsprosessen og kostnadene ved å rette opp feil kan bli enorme. Det henvises til prosjektoversikt med Pert- og Ganttdiagram for estimert tidsforbruk Fase III- Arkitekturutforming I arkitekturutformingsfasen designer vi hovedelementene av programmet. Databasen, spørringene, skjemaer og rapporter og brukergrensesnittet designes samt at vi skriver dokumentasjon. Arkitekturutformingen beskriver subsystemer og forholdet mellom dem og grensesnitt mellom subsystemene. I denne fasen utvikler vi flere og stadig mer detaljerte modeller av systemet Fase IV- Implementasjonsplanlegging Under implementasjonsplanleggingen tar vi for oss funksjonstesting av løsningen som er valgt. Etter testing følger eventuell integrering med eksisterende systemer, installasjon og publisering. All data blir overført til det nye systemet og brukerkonti blir opprettet for alle brukere. Brukerkonti testes igjen etter at de er operative.videre foretar vi opplæring av personer som skal bruke systemet, både administrator og eventuelle kursdeltakere dersom det er aktuelt. Brukermanual utarbeides og dokumentasjon overleveres. 10

11 5 Diagrammer 5.1 SDM Strategic Dependency Model 11

12 5.2 SRM Strategic Rationale Model 12

13 5.3 DFD kontekstdiagram

14 5.4 DFD level 0 diagram 14

15 5.5 Nåsituasjon ER- modell Kursstatus Kurs_Sted Kurs_Type Ansatt_ID Ansatt_Navn Dato _Fullført Kurs_Navn Kurs_Tid I ANSATT Fullfører KURS I O O Arrangerer O Kursholder_Navn KURSHOLDER d Kontrollerer_Opp daterer I LOPEX ADMIN EKSTERN KURSHOLDER I Diskuterer kursbehov O Mottaksleder_Navn I Mottaks_Navn MOTTAKSLEDER O Avtaler eksterne kurs 15

16 DEL II.KRAVARBEID 6 Sammendrag 6.1 Sammendrag av anbefalinger Vi vil presentere tre forskjellige løsninger som kan effektivisere arbeidsdagen for faglig leder i Lopex. Det er løsninger med forskjellige fokusområder og dekker alle krav Lopex har satt til den typen system de ønsker. Den første løsningen er et ferdigprodukt, Vega SMB, som leveres av Software Innovation. Dette er et salgsstøtteverktøy som har mange funksjoner utover det Lopex har behov for, men de forskjellige modulene kan tilpasses brukerens ønsker og man kan generere egne rapporter. Ettersom dette er en ferdig løsning, kan den kjøpes og implementeres i løpet av få dager. Den krever en årlig lisens pr. bruker, men i denne prisen ligger også eventuell support på programmet dersom dette skulle være nødvendig. Den andre løsningen er en webbasert database. Denne må bygges fra grunnen av og kan skreddersys etter Lopex ønsker og behov, både når det gjelder arkitektur og grafisk design. En webbasert løsning vil være tilgjengelig til alle tider og fra alle steder via en pc med internettoppkobling, og det åpner for at også andre ansatte kan få tilgang til systemet etter definerte roller. Denne løsningen krever tid for utvikling, testing og implementering og vil kreve noe administrasjon/vedlikehold av dem som drifter Lopex IT-systemer. Den vil kreve en liten årlig kostnad for serverplass, i tillegg til utgiftene ved utvikling. Den tredje løsningen er en database bygget i MS Access, et program Lopex allerede besitter. Dette er en enkel databaseløsning som kan settes opp raskt fordi den ikke krever utvikling fra grunnen av. Access leverer ferdige tabeller som kan settes sammen etter ønske, og i tillegg inneholder det standardiserte brukergrensesnitt som gjør utviklingen raskere. Den vil ligge på Lopex egne servere og ikke være tilgjengelig utenfor kontoret. Denne løsningen krever ingen ytterligere kostnader enn selve utviklingen da Lopex allerede innehar en lisens på dette programmet. 6.2 Uttalelser om antatte muligheter og utfordringer De forskjellige mulige løsningene har ulike antatte muligheter og utfordringer for de følgende fasene i prosjektet. Vega-produktet kan skape utfordringer som forsinket leveranse, lav responstid på eventuell support og utfordringer for opplæringsfasen ettersom programmet leverer mer enn Lopex har behov for, og noen av disse funksjonene vil være nødvendige for å sette opp systemet fordelsmessig. Mulighetene her ligger i at design- og implementasjonsfasen kan kortes ned betraktelig ettersom produktet er ferdig til implementering. Når det gjelder den webbaserte løsningen ligger utfordringene i at Lopex må leie inn ekstern hjelp for å konstruere databasen. Ytterligere medlemmer i en prosjektgruppe vil ofte forsinke et prosjekt, og det er en viss fare for misforståelser underveis. Mulighetene ligger i at Lopex kan være med underveis og korrigere eventuelle misforståelser eller nye krav som måtte avdekkes, ettersom denne typen løsning vil utvikles i flere iterasjoner og vil måtte testes underveis. En MS Accessbasert løsning vil kunne skape utfordringer ved at den består av tilpasningsmulige standardløsninger og vil ikke være like fleksibel som en skreddersydd løsning. På den annen side vil disse standardene kunne forkorte arkitekturfasen både på de tekniske siden og for utforming av det grafiske brukergrensesnittet. Vi må også ta høyde for noen generelle utfordringer for den videre utviklingen av systemet. Ettersom beslutningstaker er mye på reise kan det til tider være vanskelig å få tatt avgjørelser, 16

17 spesielt dersom det skulle dukke opp hastesaker. Eventuelle forskjellige meninger internt i bedriften løses ved at faglig ansvarlig som vil være bruker av systemet har siste ord i avgjørelser. 6.3 Sammendrag av hva vi har gjort Vi har etter samtaler med Lopex, og med støtte i dokumenter, utarbeidet en kravspesifikasjon for det nye systemet med oversikt over hva systemet skal lagre av informasjon om kurs, ansatte, mottak og kursholdere, hvilke operasjoner systemet skal være i stand til å utføre og hvilke rapporter som skal være mulig å skrive ut. Vi har også avdekket krav i forhold til brukervennlighet, maskinvare, drift og vedlikehold og sikkerhet. Videre har vi skissert tre forskjellige mulige løsninger og kommet med en anbefaling av den vi mener best kan oppfylle Lopex ønsker til funksjonalitet, kostnad og tidsperspektiv for overlevering av ferdig system. Vi har utarbeidet nye diagrammer over sammensetningen av systemet slik det skal se ut når det er ferdig, sett fra brukers synsvinkel, med oversikt over prosesser i systemet og oversikt over informasjonsflyt i Lopex. I tillegg er prosjektplanen oppdatert for kommende faser og vi har lagt ved en ordliste over ord og utrykk som bør være kjent for alle prosjektdeltagere, både når det gjelder tekniske og faglige uttrykk. 7 Kravuttrekning og kravspesifikasjon For å kartlegge funksjonalitet og krav for systemet har vi hentet informasjon hovedsakelig gjennom intervjuer. IT-prosjektleder Juvik, er intervjuet om etablerte, tekniske løsninger og begrensninger, og faglig leder Espeland, er intervjuet om funksjonskrav, juridiske retningslinjer og organisasjonsstruktur. I tillegg har vi fått utlevert dokumenter som viser dagens system og tilgang til bedriftens intranettsider. Enkle spørsmål er løst ved e- postkommunikasjon med faglig leder. 7.1 Struktur Vi har gruppert kravene i tre kategorier: Funksjonelle krav: Krav som beskriver hvilke opplysninger faglig leder ønsker at systemet skal inneholde og hvilke rapporter ønsker han å få ut. Ikke- funksjonelle krav: Krav til drifting og backup, krav til sikkerhet, krav til hastighet ved søking, krav til brukervennlighet i forhold til datakunnskaper hos bruker samt krav til brukergrensesnittets oppbygging. Eksterne/andre krav. Krav i forhold til lovgivende myndigheter, økonomiske restriksjoner og krav til kompatibilitet til eventuelt andre systemer. 7.2 Forutsetninger og termer Forutsetninger Lopex ønsker et system som kan hjelpe faglig leder å holde orden på kurs og kursdeltakere i bedriften. Bedriftens IT- strategi tilsier at de skal ha behov for minst mulig ekstern konsulenthjelp i den daglige driften, og systemet må være enkelt å drifte og vedlikeholde. Det skal ikke være nødvendig å oppgradere verken maskinpark eller operativsystem. Primærbruker av systemet er faglig leder i Lopex og hans etterfølgere, og faglig leder kan ikke se behov pr. dags dato for utvidelser av systemet for å kunne brukes av mer enn en bruker. 17

18 Termer Backup: Sikkerhetskopi Brukergrensesnitt: Den delen av systemet som møter brukeren, og som brukes til å interagere med systemet i daglig bruk Outsourcing: Server: Klientmaskin: Parameter: Spørring: Database: Applikasjon: Aktør: CRM: DFD: SRM: SDM: ER: Ansvaret flyttes ut av bedriften Kraftig datamaskin som deler ut ressurser til klientmaskiner i et nettverk. Styrer også tilgang til maskinvare- og programvareressurser.. En enkelt datamaskin i et nettverk, som bruker en server Kriterier i en spørring Henvendelse til en database for å hente ut informasjon Strukturert samling av data Et program som kjører på en datamaskin. En person eller enhet som samhandler med andre i et system Customer Relationship Management system, system som tilbyr tettere kundeoppfølging Data Flyt Diagram, modell som viser hvordan informasjon flyttes innad i et system Strategic Rationale Model, modell som beskriver hvorfor en aktør utfører de handlinger de gjør Strategic Dependency Model, modell som beskriver hvordan aktører er avhengig av hverandre Entity Relationship Model, modell som viser enheter i et system og relasjoner mellom dem 7.3 Krav Faglig leder i Lopex ønsker et system for å holde orden på bedriftsinterne og - eksterne kurs, kursholdere og kursdeltakere i bedriften. Han har helt klare ønsker om hvilken informasjon han ønsker å gi som innputt til systemet og hvilken utputt han ønsker tilbake Funksjonelle krav Overordnede krav: Standard innputtenheter er mus og tastatur. Standard utputtenheter er skjerm og skriver. Hjelpefunksjon skal implementeres med detaljert fremgangsmåte for alle funksjoner. Brukermanual skal skrives, med detaljert fremgangsmåte for alle funksjoner. 18

19 Det nye systemet skal lagre informasjon om: Ansatte/ kursdeltakere Se vedlegg for spesifisering av de enkelte feltene. Kurs Se vedlegg for spesifisering av de enkelte feltene. Mottak Se vedlegg for spesifisering av de enkelte feltene. Kursholdere Se vedlegg for spesifisering av de enkelte feltene. Krav til funksjoner: Funksjoner i forhold til ansatte: Registrere nye ansatte Endre eksisterende opplysninger: For eksempel navneendringer, stillings- /funksjonsendringer Skjule ansatte som ikke lenger er aktive, dvs. ikke lenger er ansatt i Lopex: Det skal ikke være mulig å slette en ansatt i databasen så lenge vedkommende har gått på kurs, enten eksterne eller interne. Dette for å opprettholde referanseintegritet og forhindre at en ansatts kurshistorie skal slettes ved en feil samt være tilgjengelig i forbindelse med statistikk i forhold til UDI, og utskriving av rapporter/ kursbevis etter avsluttet arbeidsforhold. Funksjoner i forhold til kurs Registrere nytt kurs Endre kurs: Funksjonen Endre kurs må være mulig for å kunne rette ev. skrivefeil. Det er nødvendig med en advarsel på denne funksjonen for at ikke kursinnhold endres uforvarende og skaper feil ved rapportering. Endre status for kurs: Arkivfunksjon. Et kurs kan gå ut på dato, men skal beholdes i systemet i et arkiv for å opprettholde korrektheten ved historisk rapportering. Funksjoner i forhold til kursholdere Registrere kursholder Endre kontaktinformasjon: Endring av adresse, telefonnr, telefaks, e-postadresser og kontaktinformasjon Funksjoner i forhold til mottak Legge til nytt mottak: Ved nyopprettelse av mottak - kan skje ved konsesjonsendring og ved kjøp av allerede eksisterende mottak. Endre kontaktinformasjon: Endring av adresse, telefonnr, telefaks, e-postadresser og kontaktinformasjon Endre status for mottak: Ved nedleggelse av mottak skal ikke mottaket kunne slettes fra databasen, men skal kunne skjules fra rapporter og hentes frem ved behov. Arkivfunksjon. Funksjoner i forhold til hjemmel: 19

20 Det skal være mulig å legge inn ny hjemmel som følge av nye krav fra lovgivende myndigheter eller endring av eksisterende hjemmel. Funksjoner i forhold til kurskategori: Det skal være mulig å legge inn ny kurskategori som følge av nye krav og nye grupperinger fra Lopex sin side Rapporter Som standard for alle rapporter inneholder bunnteksten dato for utskrift. Oversikt over alle kurs. Antall ansatte som ikke har kurs i henhold til individuell opplæringsplan. Spørring som beregner hvor mange ansatte som ikke har et spesifikt kurs i henhold til individuell opplæringsplan. Spørringen viser hvilke ansatte som ikke har et spesifisert kurs i henhold til individuell opplæringplan og total antall som mangler dette spesifiserte kurset. Rapporten inneholder feltene kursnavn, ansatt navn, mottaksnavn og antall ansatte som mangler kurset. Antall ansatte ved et spesifikt mottak som ikke har kurs i henhold til individuell opplæringsplan: Spørring viser hvilke ansatte ved et spesifisert mottak som mangler et spesifisert kurs i henhold til individuell opplæringsplan og totalt antall ved det spesifisert mottaket som mangler det aktuelle kurset. Rapporten inneholder feltene kursnavn, ansatt navn, mottaksnavn og antall ansatte på det aktuelle mottaket som mangler kurset. Hvilke ansatte har hvilke kurs: Det skal være mulig å søke på navn og få opp fullstendig liste over kurs den ansatte har tatt. Rapporten inneholder feltene ansattnavn, kurs og dato for gjennomføring av kurs. Denne rapporten kan også brukes som mal for kursbevis, og vil da i tillegg inneholde feltene fødselsdato og ev. studiepoengssuttelling samt beskrivelse av kursinnholdet. Både fornavn, etternavn og fødselsdato skal kunne brukes som søkeparameter. Hvilke ansatte ved et spesifikt mottak som har hvilke kurs (i inneværende år): Rapport til mottaksleder om ansatte som har tatt hvilke kurs (i inneværende år). Denne rapporten brukes både for mottaksleder som arbeidsdokument og for årlig rapportering til UDI, pålagt i konsesjonen til Lopex. Rapporten inneholder feltene mottaksnavn, ansattnavn, kursnavn, eventuelle studiepoeng og dato for gjennomføring av kurs. Funksjoner i forhold til behandling av rapporter Det skal være mulig å skrive ut rapporter som er generert på bakgrunn av spørringer Ikke- funksjonelle krav Drifting: Lopex har lagt opp til en IT- strategi som sier at den daglige driftingen av ITsystemene skal kunne utføres av bedriftens personale. Det skal ikke være nødvendig å leie inn konsulenter eller ansette en IT- ansvarlig for å drifte systemet. Hvis det ikke er mulig å gi faglig leder opplæring slik at han kan drifte systemet selv, må driftingen selges ut av bedriften. Backup: Det skal legges til rette for man enkelt kan ta back-up av systemet. Systemet skal integreres i bedriftens eksisterende sikkerhetsrutiner. 20

Publiseringsløsning for internettsider

Publiseringsløsning for internettsider Publiseringsløsning for internettsider Hva er Edit? Edit er et verktøy for publisering og vedlikehold av nettsider. Tidligere har det å vedlikeholde en nettside vært en tungvinn prosess, men nå kan alle

Detaljer

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk Produktdokumentasjon Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Dokumentasjonen Dette er en teknisk dokumentasjon på produktet som er utviklet. Denne er tiltenkt personer med teknisk

Detaljer

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter.

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Dagens bedrifter må ha fleksible og skalerbare informasjonssystemer,

Detaljer

Mamut Business Software

Mamut Business Software Mamut Business Software Enkel installasjonsveiledning Innhold Før installasjon 3 Om programmet 3 Om installasjon 4 Under installasjon 5 Betingelser for installasjon 5 Slik installerer du: Enbruker 6 Etter

Detaljer

UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR

UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR INF 1050 UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR Oppgave 1 a) Foranalyse: Foranalysen kan med fordel gjøres i to trinn. Den første er å undersøke finansiering og øvrige

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

Kravspesifikasjon. 1. Innledning. Presentasjon. Innledning. Om bedriften. Bakgrunn for prosjektet

Kravspesifikasjon. 1. Innledning. Presentasjon. Innledning. Om bedriften. Bakgrunn for prosjektet Kravspesifikasjon Presentasjon Tittel: Oppgave: Backup for PDA/Smartphones Utvikle en applikasjon for PDA/Smartphones med funksjonalitet for backup av sms, mms, e-post, kontakter, kalender, bilder og dokumenter

Detaljer

Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer

Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer Kravspesifikasjon 1.1. Tilbudets omfang og fylkeskommunens forventninger Aust-Agder fylkeskommune ber om tilbud på verktøy som legger til rette for

Detaljer

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 2 Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus 1 INNHOLD 2 Presentasjon... 2 2.1 Gruppen medlemmer... 2 2.2 Oppgave... 2 2.3 Oppdragsgiver... 2 2.4 Veileder... 2 3 Sammendrag...

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

Ementor SharePacks. Breakfast Club 23. september 2008. Per.Nilssen@Ementor.no Konsulentsjef Ementor Oslo

Ementor SharePacks. Breakfast Club 23. september 2008. Per.Nilssen@Ementor.no Konsulentsjef Ementor Oslo Ementor SharePacks Breakfast Club 23. september 2008 Per.Nilssen@Ementor.no Konsulentsjef Ementor Oslo SharePoint hva er det? Enkelt forklart: Microsofts webbaserte samhandlings- og lagringsplattform Kan

Detaljer

11.02.2013. Folkehøgskolens Informasjonssystem NAVI, HISTORIKK. Historikk

11.02.2013. Folkehøgskolens Informasjonssystem NAVI, HISTORIKK. Historikk Folkehøgskolens Informasjonssystem NAVI, HISTORIKK Historikk FIS i DataEase(Ivar Flaten) FIS i Access œ Store problemer œ Testet på 10 skoler vår 2000 œ Lagt ned sommeren 2000 Ny start høsten 2000 œ Ny

Detaljer

Bli superbruker i Excel Sett sammen din egen kursserie Styrk din kompetanse i Office programmene Flere nivåer - velg det som passer

Bli superbruker i Excel Sett sammen din egen kursserie Styrk din kompetanse i Office programmene Flere nivåer - velg det som passer www.tekna.no/office Lær effektive hurtigtaster nå! Egen «riv ut» side til deg! Teknas IT kurs kompetanse nettverk karriere Bli superbruker i Excel Sett sammen din egen kursserie Styrk din kompetanse i

Detaljer

Generelt om operativsystemer

Generelt om operativsystemer Generelt om operativsystemer Hva er problemet? Styring av maskinvare og ressurser tilknyttet en datamaskin er komplisert, detaljert og vanskelig Maskinvare, komponenter og programvare endres og forbedres

Detaljer

Personvernpolicy for forbrukerkunder

Personvernpolicy for forbrukerkunder Personvernpolicy for forbrukerkunder 1. Kontrollør av filer med personlige data Tikkurila Norge AS (heretter kalt Tikkurila) Stanseveien 25 0976 Oslo Tlf.: (+47) 22 80 32 90 Faks: (+47) 22 80 32 91 2.

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

Bergvall Marine OPPGAVE 3. Jon Vegard Heimlie, s162110 Vijitharan Mehanathan, s171645 Thore Christian Skrøvseth, s171679

Bergvall Marine OPPGAVE 3. Jon Vegard Heimlie, s162110 Vijitharan Mehanathan, s171645 Thore Christian Skrøvseth, s171679 2013 Bergvall Marine OPPGAVE 3 Jon Vegard Heimlie, s162110 Vijitharan Mehanathan, s171645 Thore Christian Skrøvseth, s171679 Innhold Oppgave 1.... 2 Oppgave 2.... 7 Oppgave 3.... 9 Oppgave 4.... 10 Kilder:...

Detaljer

September 2012 MYRAUNET CONSULTING KURSKATALOG. Gjelder for 2012 Myraunet Consulting

September 2012 MYRAUNET CONSULTING KURSKATALOG. Gjelder for 2012 Myraunet Consulting September 2012 MYRAUNET CONSULTING KURSKATALOG Gjelder for 2012 Myraunet Consulting Kurskatalog Denne kurskatalog inneholder kurs som tilbys fra Myraunet Consulting. Undertegnede har 30 års erfaring med

Detaljer

25B. Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

25B. Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) 25B. Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Opplysninger om fylkeskommunen Fylkenr Fylkeskommunens navn Navn skjemaansvarlig Tlf nr E-post skjemaansvarlig Strategi 1 Har fylkeskommunen

Detaljer

DRI2001 Offentlige nettsteder. Litt om systemutvikling Torsdag 24 aug Arild Jansen, AFIN, UiO

DRI2001 Offentlige nettsteder. Litt om systemutvikling Torsdag 24 aug Arild Jansen, AFIN, UiO DRI 2001 13.9 : Introduksjon til systemutvikling. Introduksjon til systemutvikling Systemutvikling og nettstedsutvikling Om ulike typer offentlige nettsteder Kvalitetskrav til offentlige nettsteder Litt

Detaljer

Kort om evaluering og testing av It-systemer. Hvordan vurdere, verdsette, velge og teste?

Kort om evaluering og testing av It-systemer. Hvordan vurdere, verdsette, velge og teste? Kort om evaluering og testing av It-systemer Hvordan vurdere, verdsette, velge og teste? Evaluere - Bokmålsordboka Evaluere Vurdere, verdsette, gi karakter for. Vurdere Bedømme, verdsette. Bedømme Dømme

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

Forprosjektrapport for Agresso R&D Ansettelsessystem 31.01.07. Hovedprosjekt våren 2007. Skrevet av:

Forprosjektrapport for Agresso R&D Ansettelsessystem 31.01.07. Hovedprosjekt våren 2007. Skrevet av: Forprosjektrapport for Agresso R&D Ansettelsessystem Hovedprosjekt våren 2007 31.01.07 Skrevet av: Anders Hartvoll Ruud Christian Årving Leif Martin Næss Sahdia Fayyaz Moghal 1 Sammendrag Prosjektittel:

Detaljer

Kravspesifikasjon. Forord

Kravspesifikasjon. Forord Kravspesifikasjon Forord Kravspesifikasjonen skal beskrive applikasjonens funksjonalitet og betingelsene som oppdragsgiver krever. Det skal også hjelpe utviklerne med å begrense applikasjonen slik at den

Detaljer

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Innholdsfortegnelse Generelt om Visma Lønn Lønnsendring side 3 Forberedelser i Visma Lønn side 4 Hva oppdateres i Visma Lønn? side

Detaljer

Kursplan 2005. Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3

Kursplan 2005. Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Kursplan 2005 Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Vi i Uni Micro AS har gleden av å presentere vår kursplan for høsten 2005. Kursplanen finner du også på våre internettsider www.unimicro.no. Her finner

Detaljer

velkjent mantra fra ledelse og leverandører i forkant : alt skal bli så mye bedre

velkjent mantra fra ledelse og leverandører i forkant : alt skal bli så mye bedre Utgangspunkt AGFAs pacs siden 1998 Egenutviklet ris (Tris 2000) 120 000 us per år 108 ansatte : 45 radiografer 12 assistenter 20 kontoransatte 25 leger 6 i IT-gruppen velkjent mantra fra ledelse og leverandører

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

Forprosjektrapport Bacheloroppgave 2017

Forprosjektrapport Bacheloroppgave 2017 Forprosjektrapport Bacheloroppgave 2017 Chat Modul for Webnodes Content Management System Gruppe 32 Adam Asskali, Anmer Seif, Sara Khan 20.01.2017 Veileder G. Anthony Giannoumis Innholdsfortegnelse 1.Presentasjon

Detaljer

Personvern og CAT. Thomas Marti - Salgsjef, Proplan AS Per Haraldsen - Løsningsarkitekt, Proplan AS

Personvern og CAT. Thomas Marti - Salgsjef, Proplan AS Per Haraldsen - Løsningsarkitekt, Proplan AS Personvern og CAT Thomas Marti - Salgsjef, Proplan AS Per Haraldsen - Løsningsarkitekt, Proplan AS Agenda 1. Visma Proplan CAT 2. Personvernproblematikk 3. Hvordan angripe Personvernproblematikk i CAT?

Detaljer

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon.

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon. Intelle har siden starten i i 1999 vokst til til å å bli bli en en viktig leverandør av av programvare for for data- og og systemintegrasjon. 2 Intelle CRM Rapportering er en integrert rapporteringsløsning

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Administrasjonsside

Brukerveiledning. Madison Møbler Administrasjonsside Brukerveiledning Madison Møbler Administrasjonsside 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet blir konstruert som et nytt produkt da kunde/bruker ikke har noe eksisterende løsning, derfor er dette den nåværende

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Tid for læring. Microsoft Office 2007 Windows Vista. e-læring bok

Tid for læring. Microsoft Office 2007 Windows Vista. e-læring bok Tid for læring Microsoft Office 2007 Windows Vista e-læring bok Microsoft Office 2007 Windows Vista e-læring bok Office 2007 er en ny generasjon kontorstøtte-verktøy med et helt nytt grensesnitt. Office

Detaljer

kan flere studenter falle av underveis, da det er vanskelig for faglærer å se hvem som kan ha nytte av å følges opp ekstra.

kan flere studenter falle av underveis, da det er vanskelig for faglærer å se hvem som kan ha nytte av å følges opp ekstra. Visjonsdokument 1 Introduksjon Dette prosjektet er gitt av Svend Andreas Horgen, og gjennomføres som en prosjektoppgave i faget TDAT3022-A 14H Systemutviklingsprosjekt ved HiST, AiTEL. Hensikten med dette

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Universitetet i Bergen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Institutt for informatikk

Universitetet i Bergen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Institutt for informatikk Universitetet i Bergen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Institutt for informatikk BOKMÅL EKSAMEN I EMNET INF 112 Systemkonstruksjon Torsdag 7. juni 2007 Tid: 09:00 12:00 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

KF Infoserie. Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie

KF Infoserie. Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie KF Infoserie Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie Innholdsfortegnelse Innledning s. 1 Hvordan sikre god bruk s. 3 Brukerroller s. 5 Tildele brukernavn og passord s. 7 Tilgjengelighet

Detaljer

Bestemmelser tilknyttet elektronisk samarbeid med Vinmonopolet

Bestemmelser tilknyttet elektronisk samarbeid med Vinmonopolet Bestemmelser tilknyttet elektronisk samarbeid med Vinmonopolet Versjon 1.1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Parter... 3 3 Vinmonopolets Leverandørportal... 3 Omfang og formål... 3 Modulene i Leverandørportalen...

Detaljer

4.1. Kravspesifikasjon

4.1. Kravspesifikasjon 4.1. Kravspesifikasjon Dette delkapittelet beskriver nærgående alle deler av systemet, hvordan det er tenkt ferdigutviklet med fokus på oppdragsgivers ønsker. 4.1.1. Innledning Informasjon om hvordan kravspesifikasjonens

Detaljer

Visma.net. Redefining business solutions

Visma.net. Redefining business solutions Visma.net Redefining business solutions Hvorfor Visma.net Styr hele virksomheten fra én løsning Visma.net er en nettbasert forretningsløsning med ytelse på høyde med de beste lokalt installerte løsningene.

Detaljer

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger PROEX.NO En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger Telefon: 51 87 48 50 Fax: 51 87 40 71 Dette dokumentet inneholder en

Detaljer

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine Hva er Office 365? Hva er Office 365? Office er nå en abonnementstjeneste hvor bedriften vil ha enda flere muligheter til å opprettholde produktiviteten, uansett hvor du jobber fra. Med Office som abonnement,

Detaljer

Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3

Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Kursplan 2006 Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Vi i Uni Micro AS har gleden av å presentere vår kursplan for våren 2006. Kursplanen finner du også på våre internettsider www.unimicro.no. Her finner

Detaljer

Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering av elever og lærere. Løsningen er Feide (Felles Elektronisk IDEntitet)

Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering av elever og lærere. Løsningen er Feide (Felles Elektronisk IDEntitet) Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering av elever og lærere Løsningen er Feide (Felles Elektronisk IDEntitet) Senter for IKT i utdanningen har et ansvar for innføring av Feide i grunnopplæringa

Detaljer

Januar 2017 MYRAUNET CONSULTING KURSKATALOG. Gjelder for 2017 Myraunet Consulting

Januar 2017 MYRAUNET CONSULTING KURSKATALOG. Gjelder for 2017 Myraunet Consulting Januar 2017 MYRAUNET CONSULTING KURSKATALOG Gjelder for 2017 Myraunet Consulting Kurskatalog Denne kurskatalog inneholder kurs som tilbys fra Myraunet Consulting. Undertegnede har over 30 års erfaring

Detaljer

En internett basert og fleksibel database som kan tilpasses til ethvert behov, og som vil vokse med bedriften/institusjonen.

En internett basert og fleksibel database som kan tilpasses til ethvert behov, og som vil vokse med bedriften/institusjonen. Utstyr databasen En internett basert og fleksibel database som kan tilpasses til ethvert behov, og som vil vokse med bedriften/institusjonen. Systemet funksjoner: Registrering og behandling av utstyr.

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTALLASJONSVEILEDNING Oppdatering av ditt Mamut-system DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN OPPDATERE DIN VERSJON AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSJON 9.0 ELLER NYERE Mamut Kunnskapsserie,

Detaljer

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING.

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING. SPAR TID OG PENGER med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING 1 Jobb med meg skjema Leksjon 1 av 4 Første kontakt med potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar

Detaljer

Nettbasert skoleadministrasjon. 1 Visma FLYT Skole

Nettbasert skoleadministrasjon. 1 Visma FLYT Skole Visma FLYT Skole Nettbasert skoleadministrasjon 1 Visma FLYT Skole Visma FLYT Skole De gode grunnene: Effektiviserer administrasjonen av norske skoler Lar lærerne bruke mer tid på undervisning Sørger for

Detaljer

Innstallasjon og oppsett av Wordpress

Innstallasjon og oppsett av Wordpress Del 1 - Installasjon og oppsett Innstallasjon og oppsett av Wordpress Wordpress har blitt en veldig populær publiseringsplattform for websider. Uten særlige tekniske ferdigheter kan man sette opp profesjonelle

Detaljer

Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Enterprise Travel CRM Tilleggsproduktet Mamut Enterprise Travel CRM gir deg muligheten til å ta med deg arbeidet på en bærbar datamaskin ut av kontoret. Du arbeider da på en kopi av den sentrale

Detaljer

fleksibilitet når det gjelder geografisk plassering og etablerte arbeidsrutiner. Qubic cms

fleksibilitet når det gjelder geografisk plassering og etablerte arbeidsrutiner. Qubic cms Qubic cms Qubic cms publiseringsverktøy tilbyr avanserte, men lettfattelige løsninger for å publisere innhold på internett. Ved å bestå av flere forskjellige moduler, som både kan legges til og skreddersys,

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT Mamut datax Software INSTALLASJONSVEILEDNING FOR INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT VERSJON 4.0.1200 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN INSTALLERE/OPPDATERE DIN VERSJON

Detaljer

Microsoft Dynamics CRM 2011

Microsoft Dynamics CRM 2011 Microsoft Dynamics CRM 2011 Totalleverandør som leverer integrerte løsninger fra Microsoft Dynamics CRM til ERP system og portal Tidligere WM Data Global partner representert i 36 land Norske Skog: 140

Detaljer

FriKomPort Fri KompetansePortal i Kommunesektoren

FriKomPort Fri KompetansePortal i Kommunesektoren FriKomPort Fri KompetansePortal i Kommunesektoren Kontrakt-bilag 1: Spesifikasjon av oppdraget 07.12.2005 Side 1 av 7 Innhold Innledning 3 Funksjonalitet 4 Brukerhåndtering 4 Kursadministrasjon 4 Nyhetspublisering

Detaljer

Kravspesifikasjon. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23

Kravspesifikasjon. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23 Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no Gruppe 08-23 Kravspesifikasjon for hovedprosjektet utvikling av moduler til CMS for bonefish.no ved Høgskolen i Oslo, avdeling for Ingeniørutdanning våren 2008.

Detaljer

Forstudierapport. Magne Rodem og Jan-Erik Strøm. 18. juni 2006

Forstudierapport. Magne Rodem og Jan-Erik Strøm. 18. juni 2006 Forstudierapport Magne Rodem og Jan-Erik Strøm 18. juni 2006 Innhold 1 Introduksjon 3 2 Bakgrunn for prosjektet 3 2.1 Beskrivelse av problemer og behov........................... 3 2.2 Kort om dagens systemer................................

Detaljer

Komplett forretningssystem for prosjektorienterte kompetansebedrifter

Komplett forretningssystem for prosjektorienterte kompetansebedrifter Komplett forretningssystem for prosjektorienterte kompetansebedrifter ProjectHelp er et sterkt prosjektstyringsverktøy. ProjectHelp gir deg full kontroll i prosjektene. ProjectHelp gir deg full kontroll

Detaljer

Enkel installasjonsveiledning

Enkel installasjonsveiledning // Mamut Business Software Enkel installasjonsveiledning 1 Introduksjon Dette heftet er laget for å veilede deg gjennom installasjon og førstegangs oppstart av Mamut Business Software, slik at denne blir

Detaljer

Tjenesteorientert arkitektur hvordan statistikkproduksjonen støttes og forbedres av en tilpasset IT arkitektur

Tjenesteorientert arkitektur hvordan statistikkproduksjonen støttes og forbedres av en tilpasset IT arkitektur 14. juni 2010 Tjenesteorientert arkitektur hvordan statistikkproduksjonen støttes og forbedres av en tilpasset IT arkitektur Lill Kristoffersen lill.kristoffersen@ssb.no Statistisk sentralbyrå IKT Abstract:

Detaljer

En enkel lærerveiledning

En enkel lærerveiledning En enkel lærerveiledning ~ 1 ~ Innhold INNLEDNING... 3 Hva?... 3 Hvorfor?... 3 INN- og UTLOGGING... 4 Innlogging... 4 Utlogging... 5 Lærerinnlogging/-utlogging... 5 OUTLOOK / EPOST... 6 Skrive epost...

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Første kontakt med god potensiell kunde

Første kontakt med god potensiell kunde Jobb med meg skjema Steg 1 av 4 Første kontakt med god potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar du trenger fra en potensiell kunde, slik at du kan vurdere om dere

Detaljer

AGENDA. En produktiv arbeidsplass Ja, derfor Office 365 Hege Line Arnstein Andreassen. Office 365 del 2. Avslutning. Marie Johansen, Microsoft

AGENDA. En produktiv arbeidsplass Ja, derfor Office 365 Hege Line Arnstein Andreassen. Office 365 del 2. Avslutning. Marie Johansen, Microsoft AGENDA En produktiv arbeidsplass Ja, derfor Office 365 Hege Line Arnstein Andreassen Office 365 del 1 Marie Johansen, Microsoft PAUSE Office 365 del 2 Marie Johansen, Microsoft Avslutning Hege Line Eiliv

Detaljer

Use Case Modeller. Administrator og standardbruker

Use Case Modeller. Administrator og standardbruker Vedlegg 1 Use Case Modeller Administrator og standardbruker 2 Use case Logge inn Bruker Bruker ønsker å logge inn Bruker har valgt å logge inn Bruker er logget inn 1. Systemet ber om brukernavn 2. Systemet

Detaljer

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse. TalkPool WebServices Postboks Åneby

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse.  TalkPool WebServices Postboks Åneby InfoRed Publisering - produktbeskrivelse www.talkpool.no TalkPool WebServices Postboks 90 1484 Åneby InfoRed Produktbeskrivelse 2 Sammendrag InfoRed Publisering er produktet for å administrere en hel informasjonstjeneste,

Detaljer

Dokument 1 - Sammendrag

Dokument 1 - Sammendrag Dokument 1 - Sammendrag Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat Fakultet for teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag 1 1. Innledning 1 2. Om

Detaljer

1.0 Funksjonalitet for medarbeidere i fanen Min Info... 2. 1. 1 Status... 2. 1.1.1 Sende melding om ferdig registrering... 2 1.2 CV...

1.0 Funksjonalitet for medarbeidere i fanen Min Info... 2. 1. 1 Status... 2. 1.1.1 Sende melding om ferdig registrering... 2 1.2 CV... Dossier Kompetanse Innholdsfortegnelse 1.0 Funksjonalitet for medarbeidere i fanen Min Info... 2 1. 1 Status... 2 1.1.1 Sende melding om ferdig registrering... 2 1.2 CV... 3 1.2.1 Personalia... 3 1.2.2

Detaljer

Moderne og brukervennlig læringsplattform (LMS) for din bedrift

Moderne og brukervennlig læringsplattform (LMS) for din bedrift Moderne og brukervennlig læringsplattform (LMS) for din bedrift www.e-learning.no Bruksområder Vi tilbyr en komplett løsning Forfatterverktøy Brukervennlig verktøy for produksjon av kurs Integrerte kunnskapstester

Detaljer

«Service desk management system» Svar på spørsmål

«Service desk management system» Svar på spørsmål «Service desk management system» Svar på spørsmål Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 02.08.2013... 2 1. Innledning Det vises til kunngjøringen på Doffin, MAY198210. Dette dokumentet gir

Detaljer

Public 360 KDRS 20.11.2012

Public 360 KDRS 20.11.2012 Public 360 KDRS 20.11.2012 Tema for dagen Bevaring Avlevering Agenda 1 Tema for dagen, forventninger 2 Hvem vi er 3 Hensyn som må tas, litt om Public 360 4 Bevaring 5 Avlevering 6 Oppsummering Hvem er

Detaljer

Oppgradering av Handyman til ny versjon

Oppgradering av Handyman til ny versjon Oppgradering av Handyman til ny versjon Innhold Kjekt å vite før oppgradering av Handyman... 1 Installasjonsveiledning... 2 Handyman Administrator... 2 Handyman Office... 3 F.A.Q.... 5 Hvorfor får jeg

Detaljer

Kravspesifikasjon for PLBSys NG. Versjon 1.0

Kravspesifikasjon for PLBSys NG. Versjon 1.0 Kravspesifikasjon for PLBSys NG Versjon 1.0 Utarbeidet i juni 2010 Innhold Revisjonshistorikk... 3 1. Introduksjon... 4 1.1 Registrering av nødpeilesendere i Norge... 4 1.2 Systemets formål og omfang...

Detaljer

Produktrapport. Produktrapport. Hjelpemiddel portal for Parkinsonforbundet

Produktrapport. Produktrapport. Hjelpemiddel portal for Parkinsonforbundet Produktrapport Hjelpemiddel portal for Parkinsonforbundet 1 Innhold: Forord ------------------------------------------------------------------------------------------------------2 Planlegging og arbeidsmetode

Detaljer

Kravspesifikasjon Gruppe nr ABTF

Kravspesifikasjon Gruppe nr ABTF 1 Presentasjon Tittel: Web-løsning for ABTF Utvikle en Web-løsning helt fra bunnen av, samt med en Oppgave: plattform som gir underviseren muligheten til å veilede og følge opp sine elever gjennom kurset.

Detaljer

Komplett forretningssystem for prosjektorienterte kompetansebedrifter

Komplett forretningssystem for prosjektorienterte kompetansebedrifter Komplett forretningssystem for prosjektorienterte kompetansebedrifter Organisasjon Marked Salg Plan Med fokus på prosjekt- og ressursstyring får du en bedre prosjektorientert kompetansebedrift Bedrifter

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR INF [4 3]120-PROSJEKT: PROJECT HOSPITAL 2004

PROSJEKTPLAN FOR INF [4 3]120-PROSJEKT: PROJECT HOSPITAL 2004 PROSJEKTPLAN FOR INF [4 3]120-PROSJEKT: PROJECT HOSPITAL 2004 VERSJON: PROSJEKTPLAN (1.0) 24. SEPTEMBER, 2004 prosjektplan.doc GRUPPE 12 PROSJEKTPLAN: PROSJEKTLEDELSE: USE CASE: KVALITETSSIKRING: ANDRÉ

Detaljer

Brukermanual for Quizbuilder

Brukermanual for Quizbuilder Brukermanual for Quizbuilder 1. juni 2010 Innhold 1 Installasjon av Quizbuilder 2 1.1 Installasjon fra Kildekode........................ 2 1.2 Installasjon fra Zip-fil.......................... 2 2 Quizbuilder

Detaljer

Prosessgrensesnitt. Generell informasjon. Versjon: 2.2

Prosessgrensesnitt. Generell informasjon. Versjon: 2.2 Generell informasjon Versjon: 2.2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1.0 Innledning... 3 1.1 Ordliste... 3 1.2 Kontaktpunkt... 3 2.0 Grensesnitt for anlegg... 3 2.1 OPC... 3 2.2 OPC Server...

Detaljer

Veiledning til brukerdokumentasjonen

Veiledning til brukerdokumentasjonen Versjon 8.0 Veiledning til brukerdokumentasjonen Dato: 27.11.2008 Side i av 13 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Viktig!... 4 2 Hvordan henger brukerdokumentasjonen sammen?... 5 2.1 Oppsett og

Detaljer

Nordens ledende vikarsystem.

Nordens ledende vikarsystem. Nordens ledende vikarsystem. Bra å vite om bedriften. Intelliplan utvikler, selger og forvalter forretningssystemer. Våre kunder er bedrifter og organisasjoner som har behov for et komplett verktøy som

Detaljer

En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst. Enkelt, trygt og rimelig

En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst. Enkelt, trygt og rimelig En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst Enkelt, trygt og rimelig Endelig en filserver på Internett Tornado File Server er en filserver som er tilgjengelig over Internett, slik

Detaljer

Moderne og brukervennlig læringsplattform (LMS) for din bedrift

Moderne og brukervennlig læringsplattform (LMS) for din bedrift Moderne og brukervennlig læringsplattform (LMS) for din bedrift www.e-learning.no Bruksområder Vi tilbyr en komplett løsning Forfatterverktøy Brukervennlig verktøy for produksjon av kurs Integrerte kunnskapstester

Detaljer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone Som skapt for bedrifter microsoft.com/nb-no/mobile/business/lumia-for-business/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_nor.indd 1 24.11.2014 11.58 Office 365 mener alvor Gi de ansatte

Detaljer

Prosjekt for oversikt over helsefaglig forskning Kartlegging og anbefaling av løsning. Prosjektgruppen v/sandra Nilsen

Prosjekt for oversikt over helsefaglig forskning Kartlegging og anbefaling av løsning. Prosjektgruppen v/sandra Nilsen Prosjekt for oversikt over helsefaglig forskning Kartlegging og anbefaling av løsning Prosjektgruppen v/sandra Nilsen Om kartleggingen Undersøkt systemer ved de fem største universitetene og sykehusene

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

«Vi vil sikre dine opplysninger og gi deg full åpenhet om og kontroll over opplysningene»

«Vi vil sikre dine opplysninger og gi deg full åpenhet om og kontroll over opplysningene» Norsk Wavin AS Adresse Karihaugveien 89 1086 Oslo Norge Telephone +47(0)22 30 92 00 Internet www.wasdfdfavin.no E-mail wavin.no@wavin.com WAVINS PERSONVERN- OG INFORMASJONSKAPSELERKLÆRING «Vi vil sikre

Detaljer

Gruppe 43. Hoved-Prosjekt Forprosjekt

Gruppe 43. Hoved-Prosjekt Forprosjekt Gruppe 43 Hoved-Prosjekt Forprosjekt Mobil Applikasjon Utvikling HiOA Bacheloroppgave forprosjekt våren 2017 Presentasjon Gruppen består av: Gebi Beshir Ole-Kristian Steiro Tasmia Faruque s182414 s189141

Detaljer

TESTRAPPORT INTRANETT, CMA ASSET MANAGEMENT AS. Dataingeniørutdanningen, Høgskolen i Oslo GRUPPE 15. Kenneth Ådalen. Vegard Gulbrandsen

TESTRAPPORT INTRANETT, CMA ASSET MANAGEMENT AS. Dataingeniørutdanningen, Høgskolen i Oslo GRUPPE 15. Kenneth Ådalen. Vegard Gulbrandsen TESTRAPPORT INTRANETT, CMA ASSET MANAGEMENT AS GRUPPE 15 Kenneth Ådalen Vegard Gulbrandsen Kien Trung Nguyen Dataingeniørutdanningen, Høgskolen i Oslo Våren 2009 2 S i d e FORORD I dette dokumentet tar

Detaljer

STATKRAFT MOBILE WORK PLACE

STATKRAFT MOBILE WORK PLACE STATKRAFT MOBILE WORK PLACE Ronny Olaisen Ronny Olaisen Statkraft Energi AS Senior Vedlikeholds Ingeniør Sentral Teknisk Stab Forvaltning og administrasjon av SAP PM prosess - Support, SAP, MWP og BW -

Detaljer

Prosjektplan 2008. Lagerstyring, Trostrud-Freno AS. Prosjekt: Jon Arne Grønli. Utgavedato: 29.01.08

Prosjektplan 2008. Lagerstyring, Trostrud-Freno AS. Prosjekt: Jon Arne Grønli. Utgavedato: 29.01.08 Prosjektplan 2008 Prosjekt: Prosjektdeltagere: Utgavedato: 29.01.08 1 0 SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR OPPGAVEVALG... 4 1.2 PROSJEKTETS ORGANISERING... 5 2. PROSJEKTETS MÅLSETNING

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Revidert 05.02.09 PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Til foresatte og elever som har fått vedtak om pc som hjelpemiddel Når dere nå skal velge en pc

Detaljer

Gruppe Forprosjekt. Gruppe 15

Gruppe Forprosjekt. Gruppe 15 Forprosjekt Gruppe 15 Marius Ylven Westgaard - s236797 - Anvendt Datateknologi Lise Janbu Eide - s236361 - Dataingeniør Lavanja Jeyenthiran - s236346 - Dataingeniør Kristian Pedersen - s236728 - Anvendt

Detaljer

Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning

Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning Enkel og effektiv publisering på på nett! Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning WIPS publiseringsløsninger - Oversikt WIPS Start Standard PRO PRO med intranett Fleksibel forside * * * * 1 stk designmal

Detaljer

Kravspesifikasjon. 14. oktober 2002

Kravspesifikasjon. 14. oktober 2002 Kravspesifikasjon gruppe 42 Nils-Kristian Liborg (brukergrensesnitt), Bente Brevig (beskrivelser, aktørbeskrivelser, diagram, kvalitetssikring), Tom Olav Bruaas (beskrivelser), Eirik Lied (beskrivelser,

Detaljer

Sammendrag - Utredning av juridiske forhold ved bruk av nettsky i kommunal sektor en mulighetsstudie

Sammendrag - Utredning av juridiske forhold ved bruk av nettsky i kommunal sektor en mulighetsstudie KS FoU-prosjekt 144008: Sammendrag - Utredning av juridiske forhold ved bruk av nettsky i kommunal sektor en mulighetsstudie April 2015 Advokatfirmaet Føyen Torkildsen -1- 1 Innledning Bruk av nettskyløsninger

Detaljer

Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi, vår 2017

Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi, vår 2017 Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi, vår 2017 Gruppe 29: Marthe Janson Skogen, s236357, Ingeniørfag - data Odd Einar Hoel, s236313, Ingeniørfag - data Forprosjektrapport Rapporten inneholder presentasjon,

Detaljer

I ÅS FORSLAG TIL LØSNING

I ÅS FORSLAG TIL LØSNING epolitiker I ÅS FORSLAG TIL LØSNING Det finnes noen få løsninger i dag som gir politikerne mulighet til å få tilgang til ferdige nedlastede dokumenter, kommentere i utvalgsdokumenter, lagring i sky etc.

Detaljer