Departementenes servicesenter. Brukerundersøkelsen 2013 Hovedrapport. Politikk & samfunn. Departementenes servicesenter TNS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Departementenes servicesenter. Brukerundersøkelsen 2013 Hovedrapport. Politikk & samfunn. Departementenes servicesenter TNS 06.12."

Transkript

1 Brukerundersøkelsen 2013 Hovedrapport

2 Innhold 1 Om rapporteringen ved bruk av TRI*M analyseverktøy 2 Oppsummering av hovedfunn 12 3 Grafikk for hovedfunn 22 4 Om undersøkelsen

3 1 Om rapporteringen ved bruk av TRI*M analyseverktøy

4 Om analyseverktøyet Omdømmeundersøkelsen er gjennomført ved hjelp av analysekonseptet TRI*M: 1. Måling (Measuring): Du kan bare styre det du måler 2. Styring (Managing): Omsetter måling til handling ved å iverksette endringer basert på fakta 3. Overvåking (Monitoring): Kontinuerlig evaluering av årsak og virkning er den best måten å sikre at tiltakene har ønsket effekt og foreta korreksjoner om nødvendig Formålet med TRI*M er å gi handlingsorientert informasjon som er enkel å forstå og kommunisere videre. TRI*M innebærer økt fokus på analyser og handlinger, samtidig mindre fokus på tall. TRI*M-analysen består av 3 hoveddeler: 1. DSS sin overordnede bruker-/kundetilfredshetsindeks (TRI*M Indeks) 2. Segmentering av brukernes relasjon til DSS (TRI*M Typologi) 3. Driveranalyser og tiltaksmatriser (TRI*M Grid) 4

5 Overordnet bruker-/kundetilfredshet (TRI*M Indeks) TRI*M omdømmeindeks beregnes ved hjelp av fire generelle spørsmål. Disse stilles før alle andre spørsmål, slik at besvarelsene ikke skal være påvirket av andre deler av undersøkelsen: 1. Helhetlig inntrykk: Helhetlig sett, hvordan vurderer du? 2. Tillit: I hvilken grad har du tillit til? 3. Oppfylle krav: Helhetlig sett, hvordan synes du oppfyller de krav som bør stilles til en offentlig serviceenhet? 4. Komparativ vurdering: Sammenliknet med andre offentlige serviceenheter du har hatt kontakt med (privat eller i jobbsammenheng), hvordan vil du vurdere Departementenes servicesenter? TRI*M Indeks uttrykkes i ett tall på en 200- punktskala, som varierer fra -66 til I utregningen er det første spørsmålet (overordnet) vektet sterkere enn de andre spørsmålene. Indekstallet beregnes for å kunne sammenligne ulike målgrupper internt i en organisasjon og over tid, og for å kunne sammenligne med andre virksomheter. I tillegg benyttes indeksen som avhengig variabel i driveranalysene (TRI*M Grid): Hvordan vurderingen av ulike spesifikke forhold ved virksomheten påvirker den overordnete brukertilfredsheten.

6 Segmentering av interessentenes relasjon til DSS (TRI*M Typologi) For å vurdere relasjonen brukerne har til DSS, segmenteres de i fire grupper etter hvordan de besvarte de overordnete tilfredshetsspørsmålene (TRI*M Indeks): Forsvarere er virksomhetens «ambassadører». De uttrykker høy ytelsesvurdering (helhetlig tilfredshet og/ eller tillit) og rangerer samtidig virksomheten høyt på de komparative faktorene (oppfylle krav og/ eller komparativ vurdering). Kritikere er den farligste gruppen for virksomheten. Disse er både misfornøyde med ytelsen, vil ikke anbefale og/eller lav helhetlig vurdering, og mener at virksomheten både gjør det svakt sammenliknet med andre og at de ikke oppfyller de kravene som bør stilles til virksomheten. Kritikerne vil kunne spre negativ omtale og kan skade virksomhetens omdømme. Gisler er ikke fornøyde med virksomheten, men mener likevel at virksomheten oppfyller kravene som bør stilles og/eller at virksomheten yter komparativt bedre enn andre lignende organisasjoner. Opportunister beskrives som personer som lett vil kunne argumentere for en annen organisering av virksomhetens oppgaver. Disse er tilfredse med dagens ytelse og/eller har høy tillit, men samtidig mener de at virksomheten ikke oppfyller de kravene som bør stilles til en slik organisasjon og/eller at andre gjør det bedre. EKSEMPEL/ ILLUSTRASJON 6

7 Driveranalyser og tiltaksmatriser (om TRI*M Grid) Respondentene ble først bedt om å vurdere hvor viktig eller uviktig de synes ulike forhold knyttet til DSS sin virksomhet er. Deretter ble de bedt om å vurdere hvor dyktig eller udyktig de synes DSS er på de samme forholdene. Vurderingene av viktighet og dyktighet er analysert i sammenheng. I tillegg er det gjennomført en statistisk analyse av sammenhengen mellom hvert enkelt forhold og den overordnede bruker-/kundetilfredsheten (TRI*M Indeks). Analysen av de tre dimensjonene (uttalt dyktighet, uttalt viktighet og en «driver- /korrelasjonsanalyse» som viser forholdenes påvirkning på overordnet tilfredshet) gir en klar pekepinn på hvilke forhold som kan beskrives som virksomhetens styrker og svakheter. Oversikten over styrker og svakheter fra denne analysen er ment som et utgangspunkt og innspill til en drøfting av og utforming av mulige oppfølgingstiltak som følge av undersøkelsen. Sterke og svake sider (tiltaksmatriser) er brutt ned på: Departement Funksjon/stillingskategorier Antall år ansatt i departement/smk Bygg/kontorplass 7

8 Driveranalyser og tiltaksmatriser (illustrasjon) De vurderte faktorene deles inn i fire typer: Motivatorer, Skjulte muligheter, Hygienefaktorer og Potensial?/Innsparing? Motivatorer (NØ kvadrant) er egenskaper som både oppfattes som viktige og som har stor betydning for overordnet tilfredshet (TRI*M Indeks). Disse kvalitetselementene er de viktigste. Skjulte muligheter (SØ kvadrant) er forhold som respondentene ikke oppfatter som viktige, men som vi likevel ser har betydning for tilfredsheten. Disse egenskapene bør trekkes fram og kommuniseres dersom partiell tilfredshet (for det enkelte element) også er høy. Hygienefaktorer (NV kvadrant) regnes som viktige for respondenten, men betyr ikke så mye for tilfredsheten totalt. Disse faktorene regnes som grunnleggende, men en forbedring av ytelsen vil ikke nødvendigvis gi styrket omdømme. Potensial?/innsparing? (SV kvadrant) representerer egenskaper som verken oppfattes som viktige eller som har betydning for tilfredsheten. Disse kan representere innsparingsmuligheter. Mens symbolenes plassering i diagrammet angir faktorenes uttalte viktighet (vertikalt) og påvirkning på tilfredshet (horisontalt), angir symbolenes utseende vurdering av dyktighet: 8

9 Uttalt viktighet Høy Lav Prioritering av tiltak (styrker og svakheter) Driveranalysene oppsummeres i tiltaksmatriser som vist til venstre (kun illustrasjoner). Enkeltspørsmålene er sortert etter relativ styrke eller svakhet. På neste side illustreres rangeringen. EKSEMPEL/ ILLUSTRASJON Hygienefaktorer Motivatorer J00 E00 B00 H00 A00 D00 I00 C00 G00 F00 Potensial?/ Spare? Skjulte muligheter Lav Høy Påvirkning på kundetilfredshet EKSEMPEL/ ILLUSTRASJON

10 Prioritering av tiltak (styrker og svakheter) Styrker og svakheter identifiseres og rangeres på grunnlag av plasseringen i TRI*M-grid Svakheter på høyeste nivå Score langt under gjennomsnittet på motivatorer Styrker på høyeste nivå Score langt over gjennomsnittet på motivatorer Svakheter på middels nivå Score langt under gjennomsnittet på hygienefaktorer og skjulte muligheter, samt under gjennomsnittet på motivatorer Svakheter på laveste nivå Gjennomsnittscore på motivatorer, score under gjennomsnittet på hygienefaktorer og skjulte muligheter, samt langt under gjennomsnittet på sparefaktorer Styrker på middels nivå Score langt over gjennomsnittet på hygienefaktorer og skjulte muligheter, samt langt over gjennomsnittet på motivatorer Styrker på laveste nivå Score over gjennomsnittet på hygienefaktorer og skjulte muligheter, samt langt over gjennomsnittet på sparefaktorer

11 Oppfølgingsverktøy TRI*M inkluderer en prosess for å avklare hvilke sterke sider som skal formidles og hvilke svake sider som virksomheten bør og kan gjøre noe med, vurdere hvilke mulige årsaker som kan gi disse resultatene, vurdere og bestemme tiltak (vist i øverste figur til venstre). TRI*M inkluderer også et praktisk arbeidsverktøy, vist i figuren under til venstre med hvite og grå bokser. I hver grå boks skriver man en svakhet som virksomheten har prioritert å gjøre noe med. I de hvite boksene over skriver man ned mulige direkte årsaker som kan forklare svakheten. På de hvite linjene under skriver man ned eventuelle underliggende (strukturelle) årsaker som det må gjøres noe med og som kan true mulighetene for å løse problemet. Endelig utformes tiltak som vil kunne inngå i virksomhetsplanen eller i andre plan- og styringsverktøy. 11

12 2 Oppsummering av hovedfunn

13 Totalskår TRI*M Indeks DSS oppnår samlet en TRI*M Indeks på 56 poeng. Best vurderes tillit, hvor 72 prosent har stor eller svært stor tillit til DSS. Kun 3 prosent oppgir å ha liten eller svært liten tillit til DSS. Om lag prosent vurderer DSS meget eller svært bra helhetlig sett, i forhold til å oppfylle krav som bør stilles til en offentlig serviceenhet og sammenlignet med andre offentlige serviceenheter. Hhv 10, 12 og 14 prosent mener DSS er dårlig eller kun skårer «akseptabelt» på disse tre overordnede dimensjonene. 13

14 Totalskår TRI*M Indeks 35 prosent av DSS brukere er «Forsvarere» eller «ambassadører». De uttrykker høy ytelsesvurdering (helhetlig tilfredshet og/eller tillit) og rangerer samtidig DSS høyt på de komparative faktorene (oppfylle krav og/ eller komparativ vurdering). Om lag like mange (33 prosent) er «opportunister». Disse er tilfredse med dagens ytelse og/eller har høy tillit, men samtidig mener de at DSS ikke oppfyller de kravene som bør stilles til en slik organisasjon og/eller at andre gjør det bedre. DSS har en forholdsvis stor andel «kritikere» (29 prosent). Disse har et mindre bra inntrykk av DSS og har mindre tillit til DSS, og mener at virksomheten både gjør det svakt sammenliknet med andre og at de ikke oppfyller de kravene som bør stilles til virksomheten. Kun 3 prosent er «gisler». Disse har ikke et spesielt godt inntrykk av DSS eller høy tillit til DSS, men mener likevel at DSS oppfyller kravene som bør stilles og/eller at virksomheten yter komparativt bedre enn andre lignende organisasjoner. 14

15 Nedbrytning på departementer og benchmarks med offentlige virksomheter internasjonalt TRI*M Indeks Benchmark* Topp 10 % 77 Topp 33 % 67 Gjennomsnitt 58 Bunn 33 % 49 Bunn 10 % 36 *Offentlige virksomheter internasjonalt ( ), n= intervju Over 70 poeng: Usedvanlig høy tilfredshet poeng: Høy tilfredshet poeng: Middels tilfredshet Under 30 poeng: Lav tilfredshet total n=1208 // w=1208 Figurene over vises også som vedlegg i full størrelse 56 Brukerne samlet gir DSS en snittskår på 56 poeng som er blant gjennomsnittet av offentlige virksomheter internasjonalt. Det er imidlertid betydelige variasjoner mellom departementene. BLD gir DSS en skår på 74 poeng (høyest), som ligger blant de 10 prosent beste virksomhetene, mens KD gir DSS en skår på 46 poeng (lavest) som ligger blant de 33 prosent laveste virksomhetene. 15

16 TRI*M Indeks etter nedbrytninger DSS oppnår en «meget sterk» omdømmeskår blant følgende departementer: BLD, MD og AD. Det oppnås en «forholdsvis sterk» omdømmeskår blant ansatte i HOD, FKD og OED. Omdømmeskåren er «litt over middels» for ansatte fra følgende departementer: LDM, DU, FAD, SD, NHD, KUD, FIN, KRD og JD DSS gis kun en «middels» omdømmeindeks blant ansatte i KD. Vi ser at indeksskår for bygg/kontorer i stor grad samsvarer med indeksskår for (de respektive/dels overlappende) departementene. Personer med lederstilling (indeks 48) og personer med lengre fartstid i departementene (indeks 54) vurderer DSS svakere enn personer i andre stillinger og med kortere fartstid. Departementer Skår BLD 74 MD 65 AD 64 HOD 59 FKD 59 OED 58 LMD 56 UD 55 FAD 54 SD 54 NHD 54 KUD 53 FIN 53 KRD 52 JD 50 KD 46 Stilling og år Skår Lederstilling 48 Saksbehandler 57 Kontorstøtte-funksjon 59 Mindre enn 2 år 63 Mer enn 2 år 54 Bygg/ kontorer Kirkegata 18 - KD Henrik Ibsensgt. 4 / Kroprinsensgt. 3 og 9 UD Skår Få svar Få svar Møllergata 37 - AD 69 Kongens gate MD 65 Akersgata 59 (R5) - BLD, FAD, KRD, KUD, OED, SD 59 Akersgata 64 - AD 59 Grubbegt. 1 - FKD 59 Akersgata 59 (R5) - BLD, FAD, KRD, KUD, OED, SD Teatergata 9 (R6) - HOD, LMD Teatergata 9 (R6) - HOD, LMD Kongens gate 8 - NHD 54 Akersgata 40 - FIN juniplassen / Victoria terrasse - UD 52 Akersgata 40 - FIN 52 Gullhaug Torg 4A - JD 50 Kirkegata 15 - KD 47 16

17 Sterke og svake sider et overordnet blikk Streke sider DSS sine sterke sider er i stor grad knyttet til ulike aspekter ved brukerstøtte fra FTA (kompetanse, service og kundebehandling, tilgjengelighet, oppfølging og tilbakemelding, løsningsgrad i førstelinje). Andre sterke sider er serviceholdning ved vakt og resepsjon, kvalitet og service på bestilte budoppdrag, kvalitet, service og kundebehandling ved hurtigtrykk. Dernest har DSS sin styrke i ulike aspekter ved renhold (i felleslokaler, på toaletter og på kontorer). DSS har også sterke sider knyttet til kundebehandling og kvalitet ved fellesbiblioteket i R5, hjelp fra Bedriftshelsetjenesten, åpningstidene i resepsjonen og Nett-TV sendinger og produksjon av videoreportasjer. Neste side viser sterke sider sortert på tre nivåer og temaområder etter bokstavene A-E (se TRI*M Grid for nærmere informasjon om temaområder). 17

18 Oppsummering av sterke sider Styrker på høyeste nivå Ingen kommer opp på totalnivå. Styrker på medium nivå E08. Kompetanse FTA A08. Serviceholdningen B03. Kvalitet og service på bestilte budoppdrag E10. Service og kundebehandling FTA E09. Tilgjengelighet FTA E06. Oppfølging og tilbakemelding FTA E07. Løsningsgrad i førstelinje FTA (løsning av første person som mottar henvendelsen) B07. Service og kundebehandling ved Hurtigtrykk Styrker på laveste nivå B10. Rådgivning og kundebehandling ved tjenester knyttet til Grafisk designprogram B08. Bestillingsløsningen Dep2print (kursmateriale, brevark, visittkort etc.) A09. Adgangskontrollen A02. Renholdet i fellesarealene (inkludert møterom) A03. Renholdet på toalettene A01. Renholdet på ditt kontor A12. Hjelp dersom du henvender deg til Bedriftshelsetjenesten A07. Åpningstidene i resepsjonen B06. Kvaliteten på trykksakene som bestilles i fbm Hurtigtrykk C02. Nett-TV sendinger og produksjon av videoreportasjer B12. Kundebehandlingen ved Departementenes fellesbibliotek i R5 B11. Kvalitet på tjenestene i Departementenes fellesbibliotek i R5 18

19 Sterke og svake sider et overordnet blikk Svake sider DSS sine svakeste sider (høyeste nivå) er knyttet til IKT-tjenester (kvaliteten på tjenesten fjernaksess, kvaliteten på tjenesten elektronisk skrivebord, kvaliteten i fbm sømløs tilgang til elektronisk skrivebord, brukerveiledninger i fbm opplæring IKT. Svakheter på nest høyeste nivå er også dels relatert til IKT (opplæring i fbm oppfølging og tilbakemeldinger fra IKT og halv-, heldagskurs og introduksjonskurs fra IKT). Andre betydelige svakheter på dette nivået er bistand og veiledning fra KTA brukersenter når det gjelder utfylling av reiseregninger i Personalportalen. Lunsjtilbudet i kantina og prisnivået i kantina kommer også ut som betydelige svakheter. De to neste sidene viser svake sider sortert på tre nivåer og temaområder etter bokstavene A-E (se TRI*M Grid for nærmere informasjon om temaområder). 19

20 Oppsummering av svake sider Svakheter på høyeste nivå D02. Kvaliteten (tilgjengelighet, responstid, oppetid, etc.) på tjenesten elektronisk skrivebord (denne tjenesten inneholder bl.a. officeproduktene, epost og nettleser) D01. Kvaliteten (tilgjengelighet, responstid, oppetid, etc.) på tjeneste fjernaksess D04. Kvaliteten (tilgjengelighet, responstid, oppetid etc.) i fbm sømløs tilgang til elektronisk skrivebord D08. Brukerveiledninger Svakheter på medium nivå D05. Opplæring i fbm oppfølging og tilbakemelding fra IKT B04. Bistand og veiledning fra KTA brukersenter når det gjelder utfylling av reiseregninger i Personalportalen ) D07. Kurs (halv og heldagskurs, introduksjonskurs) A04. Lunsjtilbudet i kantina A06. Prisnivået i kantina 20

21 Oppsummering av svake sider (forts.) Svakheter på laveste nivå E03. Kompetanse IKT E01. Oppfølging og tilbakemelding IKT E05. Service og kundebehandling IKT E02. Løsningsgrad i førstelinje IKT (løsning av første person som mottar henvendelsen) E04. Tilgjengelighet IKT E20. Service og kundebehandling KTA E18. Kompetanse KTA B02. Kvalitet og service på vare og postomdeling E16. Oppfølging og tilbakemelding KTA C08. Informasjonsinnhold og oversiktlighet i den elektroniske utgaven av telefonkatalogen, tilgjengelig via Depweb, intranett eller E19. Tilgjengelighet KTA E21. Informasjonen på Depweb (http://depweb.dep.no) som er DSS' informasjonskanal til departementene og SMK Svakheter på laveste nivå (forts.) B13. Utvalget elektroniske tidsskrifter eller e-bøker ved Departementenes fellesbibliotek E12. Løsningsgrad i førstelinje IFA (løsning av første person som mottar henvendelsen) E22. Bestillingsløsningen på Depweb E17. Løsningsgrad i førstelinje KTA (løsning av første person som mottar henvendelsen) D09. Kursrom (lokasjon og kursfasiliteter) C13. Bistand i fbm audiovisuelt/teknisk utstyr i departementsinterne møterom A05. Tilbudet og bestilling av møtemat D06. Epostleksjoner (for eksempel sikkerhetsmåneden oktober) 21

22 3 Grafikk for hovedfunn

23 TRI*M INDEKS Brukertilfredshet SEGMENT: total - WAVE: 2013 total n=1208 // w= Lav brukertilfredshet Høy brukertilfredshet

24 Snitt Bunn to Topp to TRI*M INDEKS Nedbrytning for TRI*M indeksspørsmål - total SEGMENT: total - WAVE: FILTER: total Helhetlig inntrykk Tillit Oppfylle krav Komparativ vurdering 44% 72% 45% 44% 10% 3% 12% 14% TRI*M Index Bunn-2 bokser Topp-2 bokser Snitt

25 Snitt Svarfordeling TRI*M INDEKS Nedbrytning for TRI*M indeksspørsmål - total SEGMENT: total - WAVE: FILTER: total Helhetlig inntrykk Tillit Oppfylle krav Komparativ vurdering 4% 40% 46% 8% 2% 8% 64% 25% 2% 1% 6% 39% 43% 10% 2% 6% 38% 42% 12% 2% TRI*M Index 1 - verst best Snitt

26 TRI*M INDEKS Brukertilfredshet SEGMENT: Departement - WAVE: 2013 KRD n=96 // w=56 KUD n=76 // w=36 FAD n=69 // w=59 SD n=81 // w=40 OED n=70 // w=42 BLD n=69 // w= Lav brukertilfredshet Høy brukertilfredshet

27 TRI*M INDEKS Brukertilfredshet SEGMENT: Departement - WAVE: 2013 KD n=87 // w=86 FIN n=65 // w=85 LMD n=99 // w=42 HOD n=84 // w=56 FKD n=65 // w=35 AD n=97 // w= Lav brukertilfredshet Høy brukertilfredshet

28 TRI*M INDEKS Brukertilfredshet SEGMENT: Departement - WAVE: 2013 JD n=69 // w=103 NHD n=75 // w=59 UD n=43 // w=325 MD n=61 // w= Lav brukertilfredshet Høy brukertilfredshet

29 TRI*M INDEKS Brukertilfredshet SEGMENT: Hvilken funksjon/stillingskategori tilhører du? - WAVE: 2013 Annet n=54 // w=76 Lederstilling n=190 // w=153 Saksbehandler n=854 // w=864 Kontorstøttefu nksjon n=110 // w= Lav brukertilfredshet Høy brukertilfredshet

30 TRI*M INDEKS Brukertilfredshet SEGMENT: Hvor lenge har du vært ansatt i departementene/smk? - WAVE: 2013 Mer enn 2 år n=1011 // w= Mindre enn 2 år n=197 // w= Lav brukertilfredshet Høy brukertilfredshet

31 TRI*M INDEKS Brukertilfredshet SEGMENT: I hvilket bygg har du kontorplass? - WAVE: 2013 Kirkegata 15 - KD n=79 // w=78 Akersgata 40 - FIN n=62 // w=81 Teatergata 9 (R6) - HOD, LMD n=183 // w=98 Akersgata 59 (R5) - BLD, FAD, KRD, KUD, OED, SD n=461 // w=294 Akersgata 64 - AD n=45 // w=25 Grubbegt. 1 - FKD n=65 // w= Lav brukertilfredshet Høy brukertilfredshet

32 TRI*M INDEKS Brukertilfredshet SEGMENT: I hvilket bygg har du kontorplass? - WAVE: 2013 Gullhaug Torg 4A - JD n=66 // w=98 7. juniplassen / Victoria terrasse - UD n=30 // w=227 Kongens gate 8 - NHD n=76 // w=61 Kongens gate MD n=61 // w=74 Møllergata 37 - AD n=52 // w= Lav brukertilfredshet Høy brukertilfredshet

33 Lav tilfredshet Høy tilfredshet TRI*M TYPOLOGI Kan brukertilfredshet fortolkes som lojalitet? SEGMENT: total - WAVE: 2013 Opportunister Forsvarere 33% 35% 29% 3% Kritikere Lav komparativ vurdering Gisler Høy komparativ vurdering 56 TRI*M Index Kritikere Gisler Opportunister Forsvarere

34 TRI*M TYPOLOGI Kan brukertilfredshet fortolkes som lojalitet? SEGMENT: Departement - WAVE: 2013 BLD FAD KRD KUD OED 10% 4% 29% 57% 29% 25% 43% 30% 40% 29% 39% 30% 28% 24% 34% 41% 74 n=69 w=53 54 n=69 w=59 52 n=96 w=56 53 n=76 w=36 58 n=70 w=42 Kritikere Gisler Opportunister Forsvarere

35 TRI*M TYPOLOGI Kan brukertilfredshet fortolkes som lojalitet? SEGMENT: Departement - WAVE: 2013 SD HOD LMD FIN AD 37% 5% 26% 32% 30% 5% 29% 36% 36% 24% 37% 26% 43% 29% 26% 27% 44% 54 n=81 w=40 59 n=84 w=56 56 n=99 w=42 53 n=65 w=85 64 n=97 w=54 Kritikere Gisler Opportunister Forsvarere

36 TRI*M TYPOLOGI Kan brukertilfredshet fortolkes som lojalitet? SEGMENT: Departement - WAVE: 2013 FKD KD NHD MD JD 26% 37% 34% 43% 28% 29% 26% 39% 34% 20% 34% 46% 32% 4% 36% 28% 59 n=65 w=35 46 n=87 w=86 54 n=75 w=59 65 n=61 w=75 50 n=69 w=103 Kritikere Gisler Opportunister Forsvarere

37 TRI*M TYPOLOGI Kan brukertilfredshet fortolkes som lojalitet? SEGMENT: Departement - WAVE: 2013 UD SMK* 28% 5% 33% 34% 55 n=43 w=325 - n=2 w=1 - n=0 w=0 Kritikere Gisler Opportunister Forsvarere

38 TRI*M TYPOLOGI Kan brukertilfredshet fortolkes som lojalitet? SEGMENT: Hvor lenge har du vært ansatt i departementene/smk? - WAVE: 2013 Mindre enn 2 år Mer enn 2 år 22% 4% 32% 42% 30% 33% 34% 63 n=197 w= n=1011 w=1024 Kritikere Gisler Opportunister Forsvarere

39 TRI*M TYPOLOGI Kan brukertilfredshet fortolkes som lojalitet? SEGMENT: I hvilket bygg har du kontorplass? - WAVE: 2013 Akersgata 59 (R5) - BLD, FAD, KRD, KUD, OED, SD Teatergata 9 (R6) - HOD, LMD Akersgata 40 - FIN Akersgata 64 - AD Grubbegt. 1 - FKD 27% 30% 40% 33% 4% 27% 36% 27% 42% 29% 31% 27% 40% 26% 37% 34% 59 n=461 w= n=183 w=98 52 n=62 w=81 59 n=45 w=25 59 n=65 w=35 Kritikere Gisler Opportunister Forsvarere

40 TRI*M TYPOLOGI Kan brukertilfredshet fortolkes som lojalitet? SEGMENT: I hvilket bygg har du kontorplass? - WAVE: 2013 Kirkegata 15 - KD Kirkegata 18 - KD* Kongens gate 8 - NHD Kongens gate MD Gullhaug Torg 4A - JD 45% 25% 30% 25% 40% 34% 20% 33% 47% 34% 34% 29% 47 n=79 w=78 - n=8 w=8 54 n=76 w=61 65 n=61 w=74 50 n=66 w=98 Kritikere Gisler Opportunister Forsvarere

41 TRI*M TYPOLOGI Kan brukertilfredshet fortolkes som lojalitet? SEGMENT: I hvilket bygg har du kontorplass? - WAVE: juniplassen / Victoria terrasse - UD Møllergata 37 - AD Henrik Ibsensgt. 4 / Kroprinsensgt. 3 og 9 - UD* Glacisgate 1 - SMK* Andre bygg* 27% 7% 36% 30% 22% 4% 27% 47% 52 n=30 w= n=52 w=29 - n=9 w=68 - n=2 w=1 - n=9 w=31 Kritikere Gisler Opportunister Forsvarere

42 TRI*M TYPOLOGI Kan brukertilfredshet fortolkes som lojalitet? SEGMENT: Hvilken funksjon/stillingskategori tilhører du? - WAVE: 2013 Lederstilling Saksbehandler Kontorstøttefunksjon Annet 35% 37% 27% 27% 33% 37% 30% 7% 22% 41% 38% 35% 24% 48 n=190 w= n=854 w= n=110 w= n=54 w=76 Kritikere Gisler Opportunister Forsvarere

43 TRI*M GRID OPPSUMMERING Oppsummering av styrker - total SEGMENT: total - WAVE: FILTER: total Høyeste nivå Ingen Medium nivå E08. Kompetanse FTA A08. Serviceholdningen B03. Kvalitet og service på bestilte budoppdrag E10. Service og kundebehandling FTA E09. Tilgjengelighet FTA E06. Oppfølging og tilbakemelding FTA E07. Løsningsgrad i førstelinje FTA (løsning av første person som mottar henvendelsen) B07. Service og kundebehandling ved Hurtigtrykk Laveste nivå B10. Rådgivning og kundebehandling ved tjenester knyttet til Grafisk designprogram B08. Bestillingsløsningen Dep2print (kursmateriale, brevark, visittkort etc.) A09. Adgangskontrollen A02. Renholdet i fellesarealene (inkludert møterom) A03. Renholdet på toalettene A01. Renholdet på ditt kontor 56 TRI*M Index

44 TRI*M GRID OPPSUMMERING Oppsummering av styrker - total SEGMENT: total - WAVE: FILTER: total Laveste nivå A12. Hjelp dersom du henvender deg til Bedriftshelsetjenesten A07. Åpningstidene i resepsjonen B06. Kvaliteten på trykksakene som bestilles i fbm Hurtigtrykk C02. NettTV sendinger og produksjon av videoreportasjer B12. Kundebehandlingen ved Departementenes fellesbibliotek i R5 B11. Kvalitet på tjenestene i Departementenes fellesbibliotek i R5 56 TRI*M Index

45 TRI*M GRID OPPSUMMERING Oppsummering av svakheter - total SEGMENT: total - WAVE: FILTER: total Høyeste nivå D02. Kvaliteten (tilgjengelighet, resonstid, oppetid, etc.) på tjenesten elektronisk skrivebord (denne tjenesten inneholder bl.a. officeproduktene, epost og nettleser) D01. Kvaliteten (tilgjengelighet, responstid, oppetid, etc.) på tjeneste fjernaksess D04. Kvaliteten (tilgjengelighet, responstid, oppetid etc.) i fbm sømløs tilgang til elektronisk skrivebord D08. Brukerveiledninger Medium nivå D05. Opplæring i fbm oppfølging og tilbakemelding fra IKT B04. Bistand og veiledning fra KTA brukersenter når det gjelder utfylling av reiseregninger i Personalportalen ) D07. Kurs (halv og heldagskurs, introduksjonskurs) A04. Lunsjtilbudet i kantina A06. Prisnivået i kantina Laveste nivå E03. Kompetanse IKT E01. Oppfølging og tilbakemelding IKT E05. Service og kundebehandling IKT E02. Løsningsgrad i førstelinje IKT (løsning av første person som mottar henvendelsen) E04. Tilgjengelighet IKT 56 TRI*M Index

46 TRI*M GRID OPPSUMMERING Oppsummering av svakheter - total SEGMENT: total - WAVE: FILTER: total Laveste nivå E20. Service og kundebehandling KTA E18. Kompetanse KTA B02. Kvalitet og service på vare og postomdeling E16. Oppfølging og tilbakemelding KTA C08. Informasjonsinnhold og oversiktlighet i den elektroniske utgaven av telefonkatalogen, tilgjengelig via Depweb, intranett eller E19. Tilgjengelighet KTA E21. Informasjonen på Depweb (http://depweb.dep.no) som er DSS' informasjonskanal til departementene og SMK B13. Utvalget elektroniske tidsskrifter eller ebøker ved Departementenes fellesbibliotek E12. Løsningsgrad i førstelinje IFA (løsning av første person som mottar henvendelsen) E22. Bestillingsløsningen på Depweb E17. Løsningsgrad i førstelinje KTA (løsning av første person som mottar henvendelsen) D09. Kursrom (lokasjon og kursfasiliteter) C13. Bistand i fbm audiovisuelt/teknisk utstyr i departementsinterne møterom A05. Tilbudet og bestilling av møtemat D06. Epostleksjoner (for eksempel sikkerhetsmåneden oktober) 56 TRI*M Index

47 Lav Uttalt viktighet Høy TRI*M GRID Prioritere handlinger og tiltak for å engasjere målgruppen - total SEGMENT: total - WAVE: FILTER: total Renovasjon, kantine, vakt og respsjon, bedriftshelsetjenesten Hygienefaktorer Motivatorer A08. Serviceholdningen A01. Renholdet på ditt kontor A02. Renholdet i fellesarealene (inkludert møterom) A03. Renholdet på toalettene A04. Lunsjtilbudet i kantina A03 A01 A02 A10 A09 A12 A04 A06 A05 A08 A06. Prisnivået i kantina A09. Adgangskontrollen A10. Sikkerhetstiltak for ditt kontorbygg A12. Hjelp dersom du henvender deg til Bedriftshelsetjenesten A05. Tilbudet og bestilling av møtemat Potensial?/ Spare? Skjulte muligheter Lav Høy Påvirkning på brukertilfredshet 56 TRI*M Index Dyktighet - langt under gjennomsnittet Under gjennomsnittet Gjennomsnitt Over gjennomsnittet Langt over gjennomsnittet Styrke Svakhet

48 Lav Uttalt viktighet Høy TRI*M GRID Prioritere handlinger og tiltak for å engasjere målgruppen - total SEGMENT: total - WAVE: FILTER: total Renovasjon, kantine, vakt og respsjon, bedriftshelsetjenesten Hygienefaktorer Motivatorer A07. Åpningstidene i resepsjonen A11. Tilgjengelighet til Bedriftshelsetjenesten A11 A07 Potensial?/ Spare? Skjulte muligheter Lav Høy Påvirkning på brukertilfredshet 56 TRI*M Index Dyktighet - langt under gjennomsnittet Under gjennomsnittet Gjennomsnitt Over gjennomsnittet Langt over gjennomsnittet Styrke Svakhet

49 Lav Uttalt viktighet Høy TRI*M GRID Prioritere handlinger og tiltak for å engasjere målgruppen - total SEGMENT: total - WAVE: FILTER: total Sentralbord, posstjeneste, KTA-brukersenter, publikasjonsbestilling og... Hygienefaktorer Motivatorer B02. Kvalitet og service på vare og postomdeling B03. Kvalitet og service på bestilte budoppdrag B04. Bistand og veiledning fra KTA brukersenter når det gjelder utfylling av reiseregninger i Personalportalen ) B08. Bestillingsløsningen Dep2print (kursmateriale, brevark, visittkort etc.) B09. Kvaliteten på leveransen knyttet til Grafisk designprogram B07 B04 B02 B03 B10. Rådgivning og kundebehandling ved tjenester knyttet til Grafisk designprogram B13. Utvalget elektroniske tidsskrifter eller ebøker ved Departementenes fellesbibliotek B07. Service og kundebehandling ved Hurtigtrykk B01. Kvaliteten på sentralbordtjenesten (tlf. 150/ ) B01 B05 B08 B10 B09 B13 B05. Tiden det tar fra du bestiller offentlig publikasjoner til du mottar leveransen Potensial?/ Spare? Skjulte muligheter Lav Høy Påvirkning på brukertilfredshet 56 TRI*M Index Dyktighet - langt under gjennomsnittet Under gjennomsnittet Gjennomsnitt Over gjennomsnittet Langt over gjennomsnittet Styrke Svakhet

50 Lav Uttalt viktighet Høy TRI*M GRID Prioritere handlinger og tiltak for å engasjere målgruppen - total SEGMENT: total - WAVE: FILTER: total Sentralbord, posstjeneste, KTA-brukersenter, publikasjonsbestilling og... Hygienefaktorer Motivatorer B06. Kvaliteten på trykksakene som bestilles i fbm Hurtigtrykk B11. Kvalitet på tjenestene i Departementenes fellesbibliotek i R5 B12. Kundebehandlingen ved Departementenes fellesbibliotek i R5 B06 B12 B11 Potensial?/ Spare? Skjulte muligheter Lav Høy Påvirkning på brukertilfredshet 56 TRI*M Index Dyktighet - langt under gjennomsnittet Under gjennomsnittet Gjennomsnitt Over gjennomsnittet Langt over gjennomsnittet Styrke Svakhet

51 Lav Uttalt viktighet Høy TRI*M GRID Prioritere handlinger og tiltak for å engasjere målgruppen - total SEGMENT: total - WAVE: FILTER: total Pressekonferanser, Nett-TV, Intranett, tefonkatalogen, møterom Hygienefaktorer Motivatorer C08. Informasjonsinnhold og oversiktlighet i den elektroniske utgaven av telefonkatalogen, tilgjengelig via Depweb,... C09. Kvalitet på inventar og teknisk utstyr på felles møterom i Regjeringskvartalet C10. Service og teknisk bistand fra DSS konferanseog møteromtjeneste C11. Service og support fra DSS ved videokonferanser C13. Bistand i fbm audiovisuelt/teknisk utstyr i departementsinterne møterom C01. Produksjon av pressekonferanser C10 C13 C08 C09 C11 C03 C02. NettTV sendinger og produksjon av videoreportasjer C03. Publiseringsløsning i fbm regjeringen.no C04. Rådgivning og prosjektbistand i fbm regjeringen.no C02 C04 C01 C05 C05. Publiseringsløsning Potensial?/ Spare? Skjulte muligheter Lav Høy Påvirkning på brukertilfredshet 56 TRI*M Index Dyktighet - langt under gjennomsnittet Under gjennomsnittet Gjennomsnitt Over gjennomsnittet Langt over gjennomsnittet Styrke Svakhet

Høgskolen i Oslo og Akershus. Omdømmekartlegging. Våren HiOA Omdømmekartlegging

Høgskolen i Oslo og Akershus. Omdømmekartlegging. Våren HiOA Omdømmekartlegging Høgskolen i Oslo og Akershus Omdømmekartlegging Våren 2014 HiOA Omdømmekartlegging TNS 2014 Innhold Hovedfunn 1 Om undersøkelsen 17 2 Synlighet 18 3 Omdømme 22 4 Vedlegg: Grafikk 1 Overordnet omdømme (TRI*M

Detaljer

DSS' brukerundersøkelser. Beate Erikstad

DSS' brukerundersøkelser. Beate Erikstad DSS' brukerundersøkelser Beate Erikstad Kort om DSS Ordinært forvaltningsorgan underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet Tilveiebringer fellestjenester til alle departement, samt Statsministerens

Detaljer

Brukerundersøkelsen Finanstilsynet Presentasjon av hovedtrekk Politikk & samfunn. Brukerundersøkelsen 2013

Brukerundersøkelsen Finanstilsynet Presentasjon av hovedtrekk Politikk & samfunn. Brukerundersøkelsen 2013 Finanstilsynet Presentasjon av hovedtrekk 16.12.2013 Innhold 1 Om undersøkelsen 3 2 Om rapporteringen: - TRI*M- rapport - Tallrapport (frekvenser og gjennomsnitt, sammenligning med tidligere år) 3 Hovedfunn

Detaljer

Omdømmeundersøkelse 2014 Offentlige virksomheter

Omdømmeundersøkelse 2014 Offentlige virksomheter Omdømmeundersøkelse 2014 Offentlige virksomheter Innhold 1 3 Hvorfor gjennomføre omdømmeundersøkelser blant offentlige virksomheter? 2 Styrket omdømme blant offentlige virksomheter i 2013 3 7 TNS Gallups

Detaljer

Oppsummering av resultater

Oppsummering av resultater Stavanger kommunes innbyggerundersøkelse 2009 Oppsummering av resultater Presentasjon på Stavanger kommunes framtidsseminar, 01.04.09, Roar Hind, avdelingsleder Politikk & samfunn, TNS Gallup 1 Om undersøkelsen

Detaljer

Omdømmeundersøkelse. for Direktoratet for forvaltning og IKT

Omdømmeundersøkelse. for Direktoratet for forvaltning og IKT Omdømmeundersøkelse for Direktoratet for forvaltning og IKT Om undersøkelsen Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har ønsket å gjennomføre en omdømmeundersøkelse innen medio oktober 2011. Det er

Detaljer

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet Tilfredshet med barnehagetilbudet Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i barnehage TNS Gallup desember 2008 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen..

Detaljer

Tilfredshet med Statped Resultater fra Brukerundersøkelsen 2016

Tilfredshet med Statped Resultater fra Brukerundersøkelsen 2016 1 Tilfredshet med Statped Resultater fra Brukerundersøkelsen 216 Forord Kantar TNS har på oppdrag fra Statped gjennomført Brukerundersøkelsen 216. Dette er en spørreundersøkelse som gjennomføres både blant

Detaljer

Omdømme- og brukerundersøkelse Statens legemiddelverk 2012. Presentasjon 05.12.2012. Politikk & samfunn TNS 05.12.2012 126394

Omdømme- og brukerundersøkelse Statens legemiddelverk 2012. Presentasjon 05.12.2012. Politikk & samfunn TNS 05.12.2012 126394 Omdømme- og brukerundersøkelse Statens legemiddelverk 2012 Presentasjon 05.12.2012 Agenda 1 Om gjennomføringen 2 Profesjonelle: Kjennskap, kontakt og kommunikasjon etter målgruppe 3 Profesjonelle: Brukertilfredshet

Detaljer

Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal. kommune. Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal TNS

Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal. kommune. Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal TNS kommune Innhold 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 03 2 Argumenter for og i mot 09 kommunesammenslutning 2 1 Dokumentasjon av undersøkelsen Bakgrunn og formål Formål Lardal og Larvik kommune har en pågående

Detaljer

Omdømmeundersøkelse. for Direktoratet for forvaltning og IKT

Omdømmeundersøkelse. for Direktoratet for forvaltning og IKT Omdømmeundersøkelse for Direktoratet for forvaltning og IKT Om undersøkelsen Bakgrunn Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har ønsket å gjennomføre en omdømmeundersøkelse innen medio oktober 2011.

Detaljer

Brukerundersøkelsen 2009. Inkludert aktivitetsskolen (tidl. SFO)

Brukerundersøkelsen 2009. Inkludert aktivitetsskolen (tidl. SFO) Brukerundersøkelsen 2009 Inkludert aktivitetsskolen (tidl. SFO) Innholdsfortegnelse 1. Om undersøkelsen s. 4 2. IKT s. 14 3. Tilpasset opplæring s. 21 4. Mobbing/ vold /rasisme s. 31 samfunn 5. Kunst-

Detaljer

Dokumentasjonsrapport for. innbyggerhøring i Audnedal kommune i forbindelse med kommunereformen. Gjennomført mai-juni Politikk og samfunn

Dokumentasjonsrapport for. innbyggerhøring i Audnedal kommune i forbindelse med kommunereformen. Gjennomført mai-juni Politikk og samfunn innbyggerhøring i Audnedal kommune i forbindelse med kommunereformen. Gjennomført mai-juni 2015. Bakgrunn og formål I forbindelse med kommunereformen, har Audnedal kommunestyre vedtatt å gå inn for at

Detaljer

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Januar 2015 Oslo kommune Helseetaten Velferdsetaten Arbeids- og velferdsetaten NAV Oslo Forord Høsten 2014 ble det gjennomført en undersøkelse for å kartlegge

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE

UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE Hovedrapport 2012 KORT OM UNDERSØKELSEN Metode: Web-undersøkelse: E-mail via lenke Utvalg: Ansatte ved UiB Antall intervju: n=684 Svarprosent: 34 % Datainnsamlingsperiode:

Detaljer

Brukerundersøkelse Helse Nord IKT. November 2016

Brukerundersøkelse Helse Nord IKT. November 2016 Brukerundersøkelse Helse Nord IKT November 2016 Innhold Innledning Resultat for hele Helse Nord IKT 2016 Historisk utvikling Viktighetsanalyse Resultater per helseforetak Innledning Bakgrunn og faktagrunnlaget

Detaljer

KTI: Eidefoss 2010. M.h.t. kartlegging av de ulike selskapers omdømme så er blant annet følgende områder dekket av undersøkelsen:

KTI: Eidefoss 2010. M.h.t. kartlegging av de ulike selskapers omdømme så er blant annet følgende områder dekket av undersøkelsen: Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets markedsundersøkelse vedrørende omdømme og kundetilfredshet, gjennomført på oppdrag fra Markedskraft/ Eidefoss. Bakgrunnen for

Detaljer

Evaluering av Fylkesmannen. Nord-Trøndelag 2016/2017

Evaluering av Fylkesmannen. Nord-Trøndelag 2016/2017 Evaluering av Fylkesmannen Nord-Trøndelag 2016/2017 Innhold Bakgrunn for undersøkelsen s. 1 Om undersøkelsen s. 2 Om rapporten s. 3 Kjennskap til: Fylkesmannens virksomhet s. 4 Fylkesmannens arbeidsoppgaver

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 194 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 23 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15% Skolerapport Antall besvarelser: 19 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 1% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Språkrådet. TNS Gallup desember 2010 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor

Språkrådet. TNS Gallup desember 2010 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Språkrådet Undersøkelse i 2010 blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring en oppfølging av en større undersøkelse i 2008 TNS Gallup desember 2010 Avdeling politikk & samfunn/

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE BERGEN KOMMUNE

BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE BERGEN KOMMUNE Anne-Christin Boge, Bergen kommune BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE BERGEN KOMMUNE HOVEDRAPPORT - 017 INNHOLD 1 Sammendrag Om undersøkelsen 3 Presentasjonsstruktur Del 1 Samlede resultater 4 Presentasjonsstruktur

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten ny praksis Omdømmekartlegging. Våren 2015, sammenliknet med våren 2014

Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten ny praksis Omdømmekartlegging. Våren 2015, sammenliknet med våren 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus Ny viten ny praksis Omdømmekartlegging Våren 2015, sammenliknet med våren 2014 Innhold 1 Bakgrunn og formål 3 2 Synlighet 5 3 Omdømme 9 2 1 Bakgrunn og formål Ny viten ny praksis

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Skolerapport Antall besvarelser: 122 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Totalrapport Antall besvarelser: 8 398 Svarprosent: 55% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Barnehagerapport Antall besvarelser: 5 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Totalrapport Antall besvarelser: 11 310 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

KTI: Haugaland Kraft 2013

KTI: Haugaland Kraft 2013 Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets markedsundersøkelse vedrørende omdømme og kundetilfredshet, gjennomført på oppdrag fra Markedskraft. Bakgrunnen for undersøkelsen

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71% Barnehagerapport Antall besvarelser: 20 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 1% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2.

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2015 2015/07/01

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2015 2015/07/01 BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2015 OM UNDERSØKELSEN FORMÅL Undersøkelsen gjennomføres for å få økt forståelse av foreldrenes perspektiver og erfaringer med skolene i Bergen kommune.

Detaljer

Evaluering av Fylkesmannen. Sør-Trøndelag 2016/2017

Evaluering av Fylkesmannen. Sør-Trøndelag 2016/2017 Evaluering av Fylkesmannen Sør-Trøndelag 2016/2017 Innhold Bakgrunn for undersøkelsen s. 1 Om undersøkelsen s. 2 Om rapporten s. 3 Kjennskap til: Fylkesmannens virksomhet s. 4 Fylkesmannens arbeidsoppgaver

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 05 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Barnehagerapport Antall besvarelser: 3 BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Svarprosent: 6% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2016

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2016 Skolerapporten foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune Bilde der hodet til lærer vises! Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 016 INNHOLD 1 Sammendrag

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55% Barnehagerapport Antall besvarelser: 29 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 55% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: 189 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2017

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2017 BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 017 Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune INNHOLD 1 Sammendrag Om undersøkelsen Presentasjonsstruktur Del 1 Samlede resultater Presentasjonsstruktur

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34% Skolerapport Antall besvarelser: 13 BRUKERUNDERSØKELSEN 01 Svarprosent: 34% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni

Detaljer

Kommunesammenslåing. i Søndre Land kommune. Spørreundersøkelse i Søndre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing

Kommunesammenslåing. i Søndre Land kommune. Spørreundersøkelse i Søndre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing i Søndre Land kommune Spørreundersøkelse i Søndre Land ifb kommunereformen TNS.4. 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn Contents 3 Tilknytning til steder 4 Holdninger til ulike

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 29%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 29% Skolerapport Antall besvarelser: 10 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 29% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen Innhold 1 Hovedfunn 4 2 Metode 6 3 Utvalg 10 4 Resultater 12 2 1 Hovedfunn Hovedfunn Fremtidig kommunestruktur 34 % av innbyggerne foretrekker kommunesammenslåing. De fleste av disse ønsker sammenslåing

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 42 Svarprosent: 69% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Høsten 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Høsten 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Høsten 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 46 Svarprosent: 46% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 4 Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 201 OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 39%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 39% Skolerapport Antall besvarelser: 183 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 39% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 39%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 39% Bydelsrapport Antall besvarelser: 894 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 9% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 35%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 35% Skolerapport Antall besvarelser: 202 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 35% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Skolerapport Antall besvarelser: 142 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33% Skolerapport Antall besvarelser: 148 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Skolerapport Antall besvarelser: 262 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 54%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 54% Skolerapport Antall besvarelser: 246 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 54% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34% Bydelsrapport Antall besvarelser: 80 BRUKERUNDERSØKELSEN 015 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Skolerapport Antall besvarelser: 15 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2. mai til 1. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 45%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 45% Skolerapport Antall besvarelser: 145 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 45% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 109 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 1% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2. mai til 1. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Skolerapport Antall besvarelser: 135 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34% Skolerapport Antall besvarelser: 85 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 159 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33% Skolerapport Antall besvarelser: 122 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 39%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 39% Skolerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 25 Svarprosent: 39% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 7. juni 25, og

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 30%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 30% Skolerapport Antall besvarelser: 79 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 30% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 29%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 29% Skolerapport Antall besvarelser: 109 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 29% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37% Skolerapport Antall besvarelser: 1 BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars 2016, og

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 37%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 37% Skolerapport Antall besvarelser: 173 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 37% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 43%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 43% Skolerapport Antall besvarelser: 114 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 43% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2. mai til 1. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 262 BRUKERUNDERSØKELSEN 25 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 7. juni 25,

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE HOVEDRAPPORT - VÅREN Anne-Christin Boge, Bergen kommune

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE HOVEDRAPPORT - VÅREN Anne-Christin Boge, Bergen kommune BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE HOVEDRAPPORT - VÅREN 016 Anne-Christin Boge, Bergen kommune INNHOLD 1 Sammendrag Om undersøkelsen 3 Presentasjonsstruktur Del 1 Samlede resultater 4 Presentasjonsstruktur

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 94 BRUKERUNDERSØKELSEN 206 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen Brukerundersøkelsen 206 OM UNDERSØKELSEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 30%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 30% Skolerapport Antall besvarelser: 46 BRUKERUNDERSØKELSEN 25 Svarprosent: 3% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 7. juni 25,

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015 BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015 OM UNDERSØKELSEN FORMÅL Undersøkelsen gjennomføres for å få økt forståelse av de foresattes perspektiver og erfaringer med barnehagene. Resultatene

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Skolerapport Antall besvarelser: 83 BRUKERUNDERSØKELSEN 015 Svarprosent: 38% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden. mai til 1. juni 015,

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Våren 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

Trygghet og innflytelse. i Fredrikstad kommune

Trygghet og innflytelse. i Fredrikstad kommune i Fredrikstad kommune Spørreundersøkelse blant kommunens innbyggere gjennomført på telefon 02.06-16.06. 2014 på oppdrag for Fredrikstad kommune 1 Om undersøkelsen 3 2 Hovedfunn 8 Contents 3 Oppsummering

Detaljer

Kommunesammenslåing. i Nordre Land kommune. Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing

Kommunesammenslåing. i Nordre Land kommune. Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing i Nordre Land kommune Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen TNS 2.0. 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 2 Oppsummering av hovedfunn Contents Tilknytning til steder Holdninger til kommunesammenslåing

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 96 BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 4. mars 6, og er gjennomført

Detaljer

Analyse av Tromsø kommunes omdømme Hovedfunn

Analyse av Tromsø kommunes omdømme Hovedfunn Analyse av Tromsø kommunes omdømme Hovedfunn Bakgrunnsinformasjon om undersøkelsen Datainnsamlingsmetode: Denne undersøkelsen er gjennomført av Apeland Informasjon og Reputation Institute på oppdrag fra

Detaljer

Kommunesammenslåing. i Nordre Land kommune. Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing

Kommunesammenslåing. i Nordre Land kommune. Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing i Nordre Land kommune Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen TNS 2.0. 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn Contents 3 Tilknytning til steder Holdninger til kommunesammenslåing

Detaljer

EPSI studie av kundetilfredsheten Offentlige tjenester i Norge, 2012

EPSI studie av kundetilfredsheten Offentlige tjenester i Norge, 2012 EPSI studie av kundetilfredsheten Offentlige tjenester i Norge, 2012 Årets studie av offentlige tjenester baserer seg på omtrent 20 intervjuer per telefon med nordmenn. Norstat Norge AS har stått for feltarbeidet

Detaljer

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten RENNESØY KOMMUNE Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en brukerundersøkelse

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 96 BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 4. mars 6, og er gjennomført

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen Innhold 1 Hovedfunn 4 2 Metode 6 3 Utvalg 10 4 Resultater 12 2 1 Hovedfunn Hovedfunn Fremtidig kommunestruktur 34 % av innbyggerne foretrekker kommunesammenslåing. De fleste av disse ønsker sammenslåing

Detaljer

Karmøy kommunes omdømme

Karmøy kommunes omdømme Karmøy kommunes omdømme Hovedfunn i omdømmeundersøkelsen 3. september 2007 Undersøkelsen er utført av Apeland Informasjon i samarbeid med Reputation Institute. Undersøkelsen er gjennomført med telefonintervju

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33% Skolerapport Antall besvarelser: 65 BRUKERUNDERSØKELSEN 205 Svarprosent: 33% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 7. juni

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201001108 : E: 030 A20 &34 : Harald Nedrelid Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 05.09.2011 70/11 RESULTATER

Detaljer

Rapport Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2009

Rapport Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2009 Rapport Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2009 Rapporten beskriver resultatene fra en spørreundersøkelse blant mottakere av praktisk bistand og hjemmesykepleie. Undersøkelsen er gjennomført i september

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Skolerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 05 Svarprosent: 8% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 7. juni 05, og

Detaljer

KOMMENTERT HOVEDRAPPORT

KOMMENTERT HOVEDRAPPORT MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2015 HØGSKOLEN I HEDMARK KOMMENTERT HOVEDRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsesperiode: 13. mars til og med 27. mars Metode: Elektronisk web-undersøkelse (CAWI) Samlet svarprosent:

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33% Skolerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Svarprosent: 33% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 7. juni 5, og er

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 42%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 42% Skolerapport Antall besvarelser: 11 BRUKERUNDERSØKELSEN 16 Svarprosent: % Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 1. mars 16, og er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Barnehagerapport Antall besvarelser: 6 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Barnehagerapport Antall besvarelser: 6 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 7 Svarprosent: 37% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2017 AUKRA KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2017 AUKRA KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2017 AUKRA KOMMUNE METODE Undersøkelsen er gjennomført over telefon og består av et utvalg på 300 personer over 18 år fra Aukra. Intervjuene ble gjennomført i november 2017. Utvalget

Detaljer