MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i Brukerutvalget Tid: 12:30 Sted: store møterom SO-fløya. Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i Brukerutvalget - 18.05.15. Tid: 12:30 Sted: store møterom SO-fløya. Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Samhandlingsavdelingen Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Innkalling til møte i Brukerutvalget Tid: 12:30 Sted: store møterom SO-fløya Medlemmene møtes kl. 12:00 på Zefyr hotell. Møterom/sted: Vår ref.:2014/2830 /SPP Innkalte : Tilstede Forfall Barbara Priesemann SAFO - leder Carl Eliassen MARBORG, nestleder Arild Amundsen Mental Helse Solfrid Selsøvold FFO NRF Harald Vikan FFO Kari Sletten Nordland fylkes eldreråd Anita Strømsnes Kreftforeningen Inga Karlsen Samisk representant Marit Madsen Vara - samisk representant (invitert av leder) Fra NLSH: Paul Martin Strand Steinar Pleym Pedersen Adm.direktør NLSH Saksbehandler/sekretær Agenda: 31/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste 32/2015 Godkjenning av referat fra møtet /2015 Oppnevning av brukerrepresentanter- 2 prosjekt 13:00 34/2015 Kvinne- barnklinikken orientering om utviklingsprosjekt 13:30 35/2015 Elektronisk tilgang til egen pasientjournal 14:00 36/2015 Kommunikasjonsplan Nordlandssykehuset orientering 37/2015 Nye nettsider for Nordlandssykehuset hvordan gjør vi det. Valg av brukerrepr. 14:45 38/2015 Ambulansedriften evaluering av driften :15 39/2015 Nordlandssykehuset ny ambulanseplan - brukerrepresentant 15:20 40/2015 Organisering av akuttpsykiatrisk avdeling- prosjektnotat. Brukerrepresentasjon. 15:20 41/2015 Administrerende direktør orienterer om status og drift i Nordlandssykehuset HF 15:45 42/2015 BUs medlemmer orienterer om deltakelse i ulike verv/grupper 15:45 43/2015 Referater 16:00 slutt Side 1

2 31/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste 1. Innkalling og saksliste godkjennes 32/2015 Godkjenning av referat fra møtet Det vises til vedlagte referat fra møtet Referatet er tidligere sendt ut til medlemmene. 1. Referatet godkjennes. 33/2015 Oppnevning av brukerrepresentanter Brukerutvalget har fått henvendelse om oppnevning av brukerrepresentant i følgende tiltak/prosjekt : Fra lege Kristin Nygård-Odeh har vi fått følgende: I forbindelse med søknad til Helse Nord om midler til PhD-prosjekt, er jeg gjort kjent med at det stilles krav til at alle forskningsprosjekt også skal ha bruker-representant med i prosjektgruppa. Siden mitt prosjekt omhandler pasienter i LAR, rettet jeg derfor min forespørsel om slik deltakelse til Carl Gustav Eliassen, leder for Marborg (Medikament Assistert Rehabiliterings Bruker Organisasjon) som er en organisasjon av og for tidligere rusmisbrukere i LAR behandling. Han rådet meg til å rette forespørselen min videre til deg som leder for Samhandlingsenheten, for å imøtekomme riktig saksgang og oppnevelse av slik. Håper dette lar seg gjøre! Henvendelsen er drøftet i Arbeidsutvalget, som anbefaler BU å oppnevne Carl Eliassen som BUrepresentant. Fra lege Hedda Beate Soløy-Nilsen har vi fått denne henvendelsen: Gjelder forskning innen psykiatrifeltet. Ikke nærmere konkretisert, men trenger en brukerrepresentant. Arbeidsutvalget anbefaler at Helge Jenssen går inn her. 1. I PhD-prosjektet som Kristin Nygård-Odeh skal arbeide med, oppnevnes Carl Eliassen som BU representant. Side 2 av13

3 2. I forskningsprosjektet som Hedda Beate Soløy-Nilsen skal arbeide med, oppnevnes Helge Jenssen som BUs representant. 34/2015 Kvinne- barnklinikken orientering om utviklingsprosjekt I kvinne/barnklinikken foregår det ulike omstillingstiltak. Klinikksjef Anita Kvarsnes vil komme i BU fir å orientere nærmere. 1. Brukerutvalget tar orienteringen til etterretning. 35/2015 Elektronisk tilgang til egen pasientjournal Prosjektleder Tove Sørensen vil orientere nærmere i Brukerutvalgets møte. Helse Nord arbeider nå for at pasienter i regionen skal få elektronisk tilgang til sin pasientjournal via internett. Målet er å gi alle i regionen over 16 år tilgang i løpet av Alle innbyggere har rett til innsyn i sin journal. Regjeringen har i Meld. St. 9 ( ), Én innbygger én journal, slått fast at journalen skal være tilgjengelig elektronisk. En viktig gevinst når pasientene enkelt har tilgang til sine pasientopplysninger, er at pasienter i større grad skal bli en aktiv partner for å ivareta egen helse. Slik blir pasienten også med på å kvalitetssikre helsetjenesten. Innhold Helse Nords prosjekt har fått navnet INNSYN: Elektronisk tilgang til pasientjournal. Pasienter vil kunne se innhold fra sin sykehusjournal (for eksempel henvisninger, journalnotater, epikriser og ventelistebrev). De vil se innkallinger og oppsatte timer, og målet er også å kunne bestille og bekrefte timer via nett. Absolutt alt innhold i pasientjournalen vil ikke kunne vises elektronisk i denne første fasen, og hvis en pasient ønsker utskrift av hele sin pasientjournal, må pasienten fortsatt be om det hos det aktuelle sykehuset. I den elektroniske løsningen arbeides det også med å vise logg over personer i sykehusene som har sett i journalen. På sikt er det et mål at pasient og behandler/sykehus kan kommunisere via tjenesten med enkel meldingsutveksling eller sikker e-post-kommunikasjon. Sikkerhet Innlogging og tilgang skal gis gjennom sikker pålogging via den nasjonale helseportalen helsenorge.no. Helsenorge.no tilbyr i dag innlogging til enkelte tjenester (eks. mine resepter og bytte fastlege). Helse Nords prosjekt støtter opp under oppbyggingen av helsenorge.no til å bli en felles pasientportal for den offentlige helsetjenesten i Norge, hvor elektronisk pasientinformasjon og pasienttjenester samles på ett sted. Side 3 av13

4 1. Brukerutvalget tar saken til orientering. 36/2015 Kommunikasjonsplan Nordlandssykehuset orientering Kommunikasjonssjef Randi Angelsen vil gå gjennom kommunikasjonsplanen i møtet. Det vises til vedlagte styresak nr. 35/2015 hvor styret gjorde slikt vedtak: 1. Styret vedtar Kommunikasjonsstrategi Nordlandssykehuset HF Arbeid med Nordlandssykehusets informasjonssider på helsenorge.no-portalen skal prioriteres. 3. Brukerutvalget skal involveres og holdes løpende orientert og gi sitt bidrag til kommunikasjonsarbeid som berører brukernes interesser.. 1. Brukerutvalget er fornøyd med at Brukerutvalget skal bidra i kommunikasjonsarbeidet og kunne gi sitt bidrag til kommunikasjonsarbeid som berører brukernes interesser. 37/2015 Nye nettsider for Nordlandssykehuset hvordan gjør vi det. Valg av brukerrepr. Saksbehandler: Børre Arntzen Innledning Helsenorge-prosjektet handler om utvikling av nye internettsider for alle sykehusene i landet. Disse sidene får nå en felles struktur og likt design, dog med foretaksspesifikke elementer som logo og bilder. Men viktigst med disse nye sidene er at pasient-/pårørendeinformasjon generelt, og informasjon om behandling spesielt for hvert enkelt sykehus, skal prioriteres. Prosjektet innebærer også en tettere kobling til nettportalen helsenorge.no, som allerede er lansert og hvor informasjon om sykdom/diagnose utvikles. Når en person søker opp informasjon om sykdom/diagnose, får vedkommende i fremtiden få opp en liste med hvilke sykehus som utfører slik behandling sortert på hvordan de aktuelle sykehusene scorer på kvalitetsindikatorene. (Se skisser i vedlagte PDF). Med andre ord: de nye nettsidene vil i fremtiden bli vår viktigste kanal for informasjon om behandlingstilbud og kvalitet på vår behandling til befolkningen i vårt område. Mens innbyggerne i Norge tidligere aktivt måtte lete etter informasjon om sykehusenes kvalitet, ofte via frittsykehusvalg.no, får de heretter rangeringene direkte presentert i forbindelse med diagnosebeskrivelser på helsenorge.no. Fritt behandlingsvalg skal gjøres enklere og kobles direkte opp mot denne siden hvor altså sykehusenes nettsider skal tilkobles. Risiko: Pasientene velger oss bort Som følge av lettere tilgjengelig informasjon, vil vi kunne oppleve at fremtidens pasient ikke er lojal mot eget sykehus, men velger det sykehus som har best kvalitetsscore. Dersom pasienter tilhørende vårt Side 4 av13

5 nedslagsfelt heller velger behandling annet sted, vil dette medføre tapte inntekter og økte kostnader for oss. Dette kan igjen føre til færre behandlinger og deretter bortfall av tilbud. Dette prosjektet bør derfor brukes til å få enda mer oppmerksomhet rundt kvalitetsindikatorene. Prosjektet innebærer også en overgang til ny publiseringsløsning, Sharepoint. Risikoen er altså at vi for det første kan bli valgt vekk om vi ikke har en bra beskrivelse av de behandlingene vi velger å prioritere og det samme dersom det viser seg at vi scorer dårlig på kvalitet. For det andre er risikoen tid og ressursbruk. Helse Nord-sykehusene skal lansere sine nye nettsider primo mars Koordinering, opplæring og innholdsproduksjon kommer til å kreve hele dagen til webredaktøren fra primo mai. I tillegg kommer den jobben som må gjøres av fagfolk i de forskjellige klinikkene. Vi må derfor sette av nødvendig tid og ressurser til arbeidet. Strategiske prinsipper/valg i prosjekt «nye nettsider for Nordlandssykehuset» I arbeidet med vår nye portal legger vi disse prinsippene til grunn: I. Prosjektet handler mer om fag enn kommunikasjon Dette er ikke et kommunikasjonsprosjekt i tradisjonell forstand kanskje 10 % er kommunikasjon. Dette henger sammen med at behandlingstilbud dras så mye sterkere inn på nettsidene enn vi er vant med fra dagens web. «Nettsidene skal sees på som en del av behandlingen» er et mantra i prosjektet fra sentralt hold. Kommunikasjonsavdelingens rolle blir mer som tilrettelegger, pådriver og redaktør for arbeidet. II. Behandlingene vi skal prioritere å presentere skal velges av toppledelsen etter innstilling fra prosjektgruppen Nordlandssykehuset starter med pakkeforløpene for kreft (ref ledermøtet i februar), men vi må dessuten vurdere nøye og strategisk hvilke andre behandlinger (enkeltbehandlinger og behandlingsforløp) vi ønsker å prioritere. Skal for eksempel volum/drg-inntekt danne grunnlag for beslutning om hvilke behandlinger vi skal velge å presentere? Vi må også samarbeide med UNN/andre sykehus i Helse Nord-området hvor det er naturlig. III. Redaksjonsstruktur på plass før tekstproduksjon Den sentrale prosjektledelsen i Helse Nord er opptatt av at vi snarest må komme i gang med produksjon av innhold. Vi foreslår at vi i stedet får på plass redaksjonsgrupper (sammensatt av fag og kommunikasjon) og behandlingsprioriteringen før vi starter produksjon av innhold. Vi ønsker dessuten å skille mellom innholdsproduksjonen og arbeidet med å legge informasjonen inn i den nye, og relativt kompliserte publiseringsløsningen. Den tekniske produksjonen er noe kommunikasjonsavdelingen kan ta hånd om, gjerne støttet av de i redaksjonene som har interesse av å gjøre det selv. Side 5 av13

6 IV. Forskjellige redaksjoner til forskjellig innhold utnevnes av klinikksjefene Vi tror det er fornuftig å etablere små redaksjoner i hver klinikk og at disse utpekes av klinikksjefene. Kommunikasjonsavdelingen deltar naturligvis i dem alle og koordinerer der det er mulig å samkjøre informasjon samt fungere som pådriver. Prosjektets organisering Vårt forslag til organisering tar utgangspunkt i at prosjektet er godt forankret i ledelsen og i fagmiljøene. Vi er også klar over at Nordlandssykehuset ikke har ekstra ressurser å bruke, men må prioritere. Vi trekker inn eksisterende ressurs i utbyggingsavdelingen, Wigdis Korsvik, i 50 prosent fra medio mai. Vi ønsker også å trekke brukerutvalget inn i prosjektgruppen helt fra starten av. Organiseringen foreslås derfor som dette: 1. Styringsgruppe: Ledergruppen fungerer som eier av prosjektet og som styringsgruppe 2. Prosjektgruppe: Børre Arntzen, leder Wigdis Korsvik Ragnhild Eriksen (Fritt sykehusvalg) Representant fra Brukerutvalget Klinikkrepresentant(er) Representant fra HR/rekruttering Representant fra Forskning (fag til fag-info) Representant fra drift/sentralbord/merkantil 3. Klinikkvise redaksjoner Disse redaksjonene skal primært utarbeide pasientrettet informasjon om behandling 4. Stabsredaksjoner HR (spesielt rettet mot rekruttering) Forskning (fag til fag-info) Prosjektgruppen kan sette ned andre undergrupper ved behov. Mandat og oppdrag Etablere Nordlandssykehusets hjemmesider i portalen helsenorge.no. Ansvarsfordeling Direktørens ledergruppe har ansvar for at kravet i oppdragsdokumentet 2015 Side 6 av13

7 under punkt 3 Pasientens helsetjeneste innfris: o Bidra med helsefaglige ressurser i utvikling av pasientrettet informasjon i oppbygging og utvikling av våre nettsider, og delta i regionalt/nasjonalt prosjekt med felles nasjonal nettløsninger på helsenorge.no-plattformen. (..) Prosjektgruppen får ansvaret for arbeidet med å føre Nordlandssykehusets hjemmesider inn på helsenorge-plattformen. Prosjektgruppen må sørge for at NLSHs behandlingstilbud blir godt presentert på de nye sidene og at det legges opp en fornuftig plan for hvilke tilbud som skal prioriteres. Prosjektgruppen må sørge for at klinikkene får nødvendig assistanse i arbeidet med å beskrive behandlinger/behandlingsforløp. Prosjektgruppen må også sikre at informasjon ut over det som handler om behandling også kommer på plass og holder et godt nivå. Milepæler April/mai 2015: Etablering av prosjektgruppe, klinikkredaksjoner og andre innholdsgrupper. Juni/juli: Liste over behandlinger vi ønsker å presentere på nettsidene våre ved lansering: avgjøres av styringsgruppen August/september: Start produksjon av innhold. Innholdsproduksjonen fortsetter helt fram til lansering 22. september: Piloten St. Olav lanserer sine sider November 2015-februar 2016: Teknisk produksjon innhold overføres fra word/docmap/andre steder til Sharepoint-løsningen Mars 2016: Lansering Nordlandssykehusets nye nettsider. Skisser Det nasjonale prosjektet jobber ut alt av skisser til det forskjellige innholdet. Mange av skissene er klare og noen er fortsatt under utvikling. På denne nettsiden kan du se hvordan ting blir seende ut og hva de forskjellige sidene skal inneholde: 1. Som Brukerutvalgets representant velges: med Side 7 av13

8 xxxxxxxxxxxxxxxx som vararepresentant. 38/2015 Ambulansedriften evaluering av driften Styret i Nordlandssykehuset gjorde i sak 38/2015 slikt vedtak: 1. Styret viser til saksfremlegget og ber om at prosedyre om økonomiske strakstiltak for ambulansetjenesten iverksettes. 2. Styret mener at dette er et nødvendig og tilstrekkelig trygt tiltak for å trygge virksomheten innen ambulansetjenesten innenfor gitte rammer. 3. Styret ber om at evalueringsrapport legges frem i styremøte i mai 2015 for beslutning om eventuell videreføring av tiltaket. Prosedyren som ble utarbeidet for å kunne gjennomføre styrets vedtak er slik: Prosedyre for å ta ambulanser av beredskap ved personellmangel Bakgrunnsinformasjon: Grunnet Nordlandssykehusets økonomiske situasjon er det nødvendig å innføre strakstiltak i ambulansetjenesten. Det er derfor vedtatt at innleie med overtidsbetaling skal unngås om mulig. Ambulanser skal i stedet tas av beredskap i henhold til denne prosedyren. 1. Gyldighetsområde Prosedyren gjelder samtlige soner i ambulansetjenesten og alt AMK-personell. 2. Varighet Prosedyren vil være gyldig i én måned fra publiseringsdato. Deretter vil den evalueres før eventuell videreføring. 3. Hensikt Redusere kostnader ved overtidsinnleie. 4. Ansvar Alle ledere i ambulansetjenesten. 5. Økonomisk strakstiltak Dersom man ved fravær ikke er i stand til å få timelønnet personell på jobb skal ambulanse, i stedet for å løse problemet med overtidsinnleie, kunne tas av beredskap. 6. Begrensninger for å ta av beredskap Det aksepteres kun å redusere med en ambulanse pr sone. o Dersom ytterligere fravær gjør at man risikerer å måtte ta flere biler ut kan overtid benyttes for å bemanne disse. o Dette gjelder også dersom én ambulanse allerede er tatt ut på hvile, så kan neste ambulanse ikke tas av beredskap. Det kan ikke gjøres beredskapsreduksjoner på 2 tilstøtende stasjoner samtidig. Det aksepteres ikke å redusere beredskap ved Bodø ambulansestasjon, altså bil-id: 04-1 og Det aksepteres ikke å benytte enmannsbetjente ambulanser i Nordlandssykehuset. o Det innebærer at gjenværende personell på den ambulanse som tas av beredskap skal settes til annet passende arbeid på stasjonen eller dersom dette ikke er hensiktsmessig, sendes hjem. 7. Varsling av beredskapsreduksjon Side 8 av13

9 AMK skal umiddelbart varsles dersom en ambulanse tas av beredskap. 8. Fremgangsmåte ved bruk av prosedyre. Enhetsleder kontaktes ved oppdukkende sykdom. Enhetsleder tar kontakt med AMK for å forespørre beredskapssituasjonen i det aktuelle distrikt. AMK informerer om andre ambulanser er tatt av beredskap, enten ved sykdom eller grunnet hviletid. Dersom kriteriene i pkt 6 er ivaretatt kan ambulansen tas av beredskap. Dersom det er spesielle forhold kan AMK anbefale at beredskapsreduksjon ikke gjennomføres. 9. AMK - beredskapsflytting Møtekjøring skal benyttes dersom mulig for å gjenopprette beredskap i det opprinnelige området. Beredskapsflytting ved å aktivere en hjemmevakttjeneste eller en ambulanse som er på vakt på vaktrom skal unngås så langt det er mulig. Ambulanser som er på aktivtid kan flyttes dersom dette bedrer beredskap i området. Tiltaket ble iverksatt 13.4 og skal evalueres etter 1 mnd. Drift. Evalueringssaken skal behandles i styret Styresaken er i skrivende stund ikke ferdigstilt, men blir sendt BUs representanter så snart den foreligger. Ambulansesjef Loke Gulliksen og klinikksjef Helmer Jakobsen vil gjennomgå evalueringsrapporten i BUs møte. 1. Brukerutvalget tar orienteringen og evalueringsrapporten til etterretning. 39/2015 Nordlandssykehuset ny ambulanseplan brukerrepresentant formalisering av oppnevning I forbindelse med utarbeidelse av ny ambulanseplan for Nordlandssykehuset HF, ble BU bedt om å oppnevne en brukerrepresentant. Det vises til vedlagte mandat. Det var viktig å få repr. på plass idet arbeidet med ny plan hadde en stram tidsfrist. Leder, nestleder og saksbehandler fant det nødvendig å få oppnevnt en representant før BUs møte Via «nettverket» ble leder tipset på Oddvar Pedersen fra Hadsel. Pedersen ble kontaktet og sa seg villig til å påta seg vervet. I ettertid viser det seg at Pedersen ikke har møtt til innkalte møter, og det er beklagelig. Side 9 av13

10 Dette er en formalisering av det «administrative» vedtaket, alternativt at BU gjør en ny oppnevning. 1. Saken legges fram uten forslag til vedtak. 40/2015 ORGANISERING AV AKUTTPSYKIATRISK AVDELING- PROSJEKTNOTAT/OPPDRAG. Valg av brukerrepr. Saksbehandler: Trude Grønlund 5. Bakgrunn PHR-klinikken har i løpet av de siste 3 årene arbeidet med modernisering og omstilling som har berørt samtlige avdelinger med unntak av Akuttpsykiatrisk avdeling(apa). Denne saken er en orientering til Brukerutvalget hva angår prosjektets innhold/mandat og oppdrag. I tillegg ber klinikksjefen om at det oppnevnes 1 brukerrepresentant til arbeidet. Det anbefales at det også oppnevnes en vararepr. Den organisatoriske strukturen på klinikk og avdeling skal først og fremst understøtte de mål og funksjoner som skal ivaretas. Således er det nå behov for å utrede hvorvidt den etablerte organisasjonsstruktur fremmer eller hemmer måloppnåelse eller hensiktsmessighet i arbeidsdeling og ansvarsfordeling. Akuttpsykiatrisk avdeling har, med mindre endringer vært organisert slik de er i dag de siste 5 år, og delvis som i dag siden etablering av avdelingen i I denne tiden har psykisk helsevern blitt stilt overfor nye nasjonale krav og strategier. En av grunnene for å se på organisatoriske løsninger er derfor for å vurdere hensiktsmessigheten i dagens løsning med de nye krav/mål for virksomheten. En av de mange kravene/målene som Oppdragsdokumentene har stilt er knyttet til pasientflyt mellom enheter/avdelinger og omsorgsnivå. Samhandlingsreformen har brakt med seg nye føringer for samarbeidet med primærhelsetjenesten. En av de store utfordringene vi har i dag er knyttet til pasientflyt, både mellom Akuttpsykiatrisk avdeling og våre øvrige avdelinger/ enheter og mellom APA og kommunene. Det er også av denne grunn nødvendig å se på organisatorisk løsning. Finansieringen av de tjenestene vi tilbyr er regulert av inntektsfordelingsmodellen for psykisk helse og TSB i Helse Nord RF. Fra 2016 vil denne bli revidert, og prosjektgruppen som utreder revideringen har valgt å benytte de nasjonale gjestepasientprisene som grunnlag for beregning av kompensasjon for de fleste funksjonene i kostnadskomponenten. I forhold til den nasjonale gjestepasientprisen på akuttbehandling, som er på kr ,- ligger NLSH, APA på gjennomsnittlig ,-, mens f.eks UNN Åsgård ligger på 8.197,- Side 10 av13

11 Den estimerte kostnaden på UNN er lavere enn hva den nasjonale gjestepasientprisen er. For NLSH er forholdet det motsatte. Overgangen til nasjonale gjestepasientpriser vil dermed implisere et effektivitetskrav på NLSH i størrelsesorden 8,7 prosent (Rapport fra prosjektgruppen ). Den organisatoriske løsningen må også understøtte budsjettbalanse. Vi har de to siste årene hatt en urovekkende negativ økonomisk utvikling ved APA, som betyr at vi må vurdere om en endret organisering av virksomheten kan gi bedre ressursutnyttelse og budsjettkontroll. 6. Mandat for arbeidet. Klinikken har, som skissert over, utfordringer knyttet til; avklaringer av arbeidsdelingen mellom enheter/avdelinger og omsorgsnivå høyt press på kapasitet, behov for tilgjengelige stabiliseringsplasser etter akutt behandling og en bedre pasientflyt behov for bedre portvaktsordninger og samhandling med primærhelsetjenesten mer optimal ressursutnyttelse (penger og folk) Prosjektgruppen skal: 1. Gi en kort statusbeskrivelse av avdelingens virksomhet; aktivitet, personell og økonomi, samt hvilke utfordringer gruppen ser ved dagens modell. 2. Skissere ulike modeller for organisering av Akuttpsykiatrisk avdeling, med utgangspunkt i de overordnede mål for klinikken (skissert i OD) og de strategiske føringer for virksomheten fra eier. Modellene skal baseres på en bedre pasientflyt mellom avdelinger/enheter i klinikken og utenfor klinikken. Modellene skal fortrinnsvis gi bedre ressursutnyttelse slik at en oppnår et budsjett i balanse. 3. Gi en vurdering av fordeler og ulemper ved minimum tre modeller. Minimum en av modellene må ta utgangspunkt i en forløpstenkning. 4. Gi en helhetlig vurdering/grovskisse av innholdet i de organisatoriske enheter i de ulike modeller og gi en anbefaling til styringsgruppen. 5. Skisser konsekvenser av det anbefalte forslag, faglige, styringsmessige og ressursmessige. 7. Prosjektgruppens sammensetting Prosjektgruppen oppnevnes av klinikksjef PHR klinikken, og består av følgende: 4 representanter for APA 1 representant fra SPA 2 representanter fra DPSene 1 representant fra BUPA, Akuttenhet for ungdom 1 representant for primærhelsetjenesten Klinikkverneombud 1 tillitsvalgt Side 11 av13

12 1 brukerrepresentant Prosjektleder Prosjektsekretariat Styringsgruppen består av: Klinikksjef PHR Ass.klinikksjef PHR Avdelingsleder APA Avdelingsleder SPA 8. Tempoplan Arbeidet forventes startet opp senest i juni 2015 og rapport fra prosjektgruppen skal legges fram senest 1.november Prosjektgruppen legger fram for styringsgruppen problemstillinger/utfordringer underveis og ved behov for beslutninger skal styringsgruppen innkalles. 2. Som Brukerutvalgets representant velges: med xxxxxxxxxxxxxxxx som vararepresentant.. 41/2015 Adm. direktør orienterer om status og drift i Nordlandssykehuset HF Adm. dir vil gi en muntlig orientering om status og drift i Nordlandssykehuset HF 1. Brukerutvalget tar orienteringen til etterretning. 42/2015 BUs medlemmer orienterer om deltakelse i ulike verv/grupper Det vises til referat fra møte i klinisk etikkomite Det er ikke kommet flere referat, men har medlemmene deltatt kan det orienteres i møtet. Side 12 av13

13 43/2015 Styresaker Dokumentene til neste styremøte blir sendt medlemmene så snart de foreligger. Arbeidsutvalget vil anbefale prioritering på hvilke saker BU skal gi uttalelse i. 44/2015 Referater 1. Barnekreftforeningen ikke fjern 2. Brev fra pedagoger ikke fjern 3. Referat fra møte i KEK Endring i reisebestillingene muntlig orientering 5. Roll up - Brukerutvalget 6. Vedr. lysbehandling i Lofoten 7. Svar vedr. lysbehandling i Lofoten 8. Regional Geriatriplan muntlig orientering 9. Utskrivningsklare pasienter pr Side 13 av13

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Direktøren Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Saksbehandler: Tonje Hansen, Jan Terje Henriksen, Anne Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 12. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/13 13/43 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 05.11.2013 3

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 12. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/13 13/43 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 05.11.2013 3 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDKOMITEEN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.12.2013 Tid: Kl. 16.00 Det er reservert rom til gruppemøte fra kl. 15.00 (Ap,

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Pasienten som partner i virtuelle team

Pasienten som partner i virtuelle team Forprosjekt Pasienten som partner i virtuelle team 14. april 2014. 1 Prosjekttittel: Pasienten som partner i virtuelle team Behovsområde: Elektronisk samhandling Prosjekteier i HS: Universitetssykehuset

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter 19. september 2014 Høringsfrist 14. november 2014 1 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING:

Detaljer

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Innhold 1. Innledning 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd Eldrerådet i arbeid Fagforbundet info januar 2008 trykk: Reprografisk Industr Opplag 3 000 Norsk Pensjonistforbund Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd

Detaljer

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 1 Masterplan fag - Langsiktig del Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse Innhold... 1 Introduksjon.... 3 Spesialistdekning... 4 Lege og psykologstillinger... 4 Utredning, diagnostisering,

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2012 2020 Del plan ReHabilitering Vedtatt av kommunestyret 18.juni 2012 Forklaring på tekst på framsida: «Rehabilitering i kommunen er ikke

Detaljer

Stor omstilling på kort tid

Stor omstilling på kort tid Rapport 2002:7 Stor omstilling på kort tid En dokumentasjon av opprettelsen av Sosial- og helsedirektoratet Forord På oppdrag fra prosjektledelsen for opprettelse av det nye Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer