MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i Brukerutvalget Tid: 12:30 Sted: store møterom SO-fløya. Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i Brukerutvalget - 18.05.15. Tid: 12:30 Sted: store møterom SO-fløya. Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Samhandlingsavdelingen Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Innkalling til møte i Brukerutvalget Tid: 12:30 Sted: store møterom SO-fløya Medlemmene møtes kl. 12:00 på Zefyr hotell. Møterom/sted: Vår ref.:2014/2830 /SPP Innkalte : Tilstede Forfall Barbara Priesemann SAFO - leder Carl Eliassen MARBORG, nestleder Arild Amundsen Mental Helse Solfrid Selsøvold FFO NRF Harald Vikan FFO Kari Sletten Nordland fylkes eldreråd Anita Strømsnes Kreftforeningen Inga Karlsen Samisk representant Marit Madsen Vara - samisk representant (invitert av leder) Fra NLSH: Paul Martin Strand Steinar Pleym Pedersen Adm.direktør NLSH Saksbehandler/sekretær Agenda: 31/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste 32/2015 Godkjenning av referat fra møtet /2015 Oppnevning av brukerrepresentanter- 2 prosjekt 13:00 34/2015 Kvinne- barnklinikken orientering om utviklingsprosjekt 13:30 35/2015 Elektronisk tilgang til egen pasientjournal 14:00 36/2015 Kommunikasjonsplan Nordlandssykehuset orientering 37/2015 Nye nettsider for Nordlandssykehuset hvordan gjør vi det. Valg av brukerrepr. 14:45 38/2015 Ambulansedriften evaluering av driften :15 39/2015 Nordlandssykehuset ny ambulanseplan - brukerrepresentant 15:20 40/2015 Organisering av akuttpsykiatrisk avdeling- prosjektnotat. Brukerrepresentasjon. 15:20 41/2015 Administrerende direktør orienterer om status og drift i Nordlandssykehuset HF 15:45 42/2015 BUs medlemmer orienterer om deltakelse i ulike verv/grupper 15:45 43/2015 Referater 16:00 slutt Side 1

2 31/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste 1. Innkalling og saksliste godkjennes 32/2015 Godkjenning av referat fra møtet Det vises til vedlagte referat fra møtet Referatet er tidligere sendt ut til medlemmene. 1. Referatet godkjennes. 33/2015 Oppnevning av brukerrepresentanter Brukerutvalget har fått henvendelse om oppnevning av brukerrepresentant i følgende tiltak/prosjekt : Fra lege Kristin Nygård-Odeh har vi fått følgende: I forbindelse med søknad til Helse Nord om midler til PhD-prosjekt, er jeg gjort kjent med at det stilles krav til at alle forskningsprosjekt også skal ha bruker-representant med i prosjektgruppa. Siden mitt prosjekt omhandler pasienter i LAR, rettet jeg derfor min forespørsel om slik deltakelse til Carl Gustav Eliassen, leder for Marborg (Medikament Assistert Rehabiliterings Bruker Organisasjon) som er en organisasjon av og for tidligere rusmisbrukere i LAR behandling. Han rådet meg til å rette forespørselen min videre til deg som leder for Samhandlingsenheten, for å imøtekomme riktig saksgang og oppnevelse av slik. Håper dette lar seg gjøre! Henvendelsen er drøftet i Arbeidsutvalget, som anbefaler BU å oppnevne Carl Eliassen som BUrepresentant. Fra lege Hedda Beate Soløy-Nilsen har vi fått denne henvendelsen: Gjelder forskning innen psykiatrifeltet. Ikke nærmere konkretisert, men trenger en brukerrepresentant. Arbeidsutvalget anbefaler at Helge Jenssen går inn her. 1. I PhD-prosjektet som Kristin Nygård-Odeh skal arbeide med, oppnevnes Carl Eliassen som BU representant. Side 2 av13

3 2. I forskningsprosjektet som Hedda Beate Soløy-Nilsen skal arbeide med, oppnevnes Helge Jenssen som BUs representant. 34/2015 Kvinne- barnklinikken orientering om utviklingsprosjekt I kvinne/barnklinikken foregår det ulike omstillingstiltak. Klinikksjef Anita Kvarsnes vil komme i BU fir å orientere nærmere. 1. Brukerutvalget tar orienteringen til etterretning. 35/2015 Elektronisk tilgang til egen pasientjournal Prosjektleder Tove Sørensen vil orientere nærmere i Brukerutvalgets møte. Helse Nord arbeider nå for at pasienter i regionen skal få elektronisk tilgang til sin pasientjournal via internett. Målet er å gi alle i regionen over 16 år tilgang i løpet av Alle innbyggere har rett til innsyn i sin journal. Regjeringen har i Meld. St. 9 ( ), Én innbygger én journal, slått fast at journalen skal være tilgjengelig elektronisk. En viktig gevinst når pasientene enkelt har tilgang til sine pasientopplysninger, er at pasienter i større grad skal bli en aktiv partner for å ivareta egen helse. Slik blir pasienten også med på å kvalitetssikre helsetjenesten. Innhold Helse Nords prosjekt har fått navnet INNSYN: Elektronisk tilgang til pasientjournal. Pasienter vil kunne se innhold fra sin sykehusjournal (for eksempel henvisninger, journalnotater, epikriser og ventelistebrev). De vil se innkallinger og oppsatte timer, og målet er også å kunne bestille og bekrefte timer via nett. Absolutt alt innhold i pasientjournalen vil ikke kunne vises elektronisk i denne første fasen, og hvis en pasient ønsker utskrift av hele sin pasientjournal, må pasienten fortsatt be om det hos det aktuelle sykehuset. I den elektroniske løsningen arbeides det også med å vise logg over personer i sykehusene som har sett i journalen. På sikt er det et mål at pasient og behandler/sykehus kan kommunisere via tjenesten med enkel meldingsutveksling eller sikker e-post-kommunikasjon. Sikkerhet Innlogging og tilgang skal gis gjennom sikker pålogging via den nasjonale helseportalen helsenorge.no. Helsenorge.no tilbyr i dag innlogging til enkelte tjenester (eks. mine resepter og bytte fastlege). Helse Nords prosjekt støtter opp under oppbyggingen av helsenorge.no til å bli en felles pasientportal for den offentlige helsetjenesten i Norge, hvor elektronisk pasientinformasjon og pasienttjenester samles på ett sted. Side 3 av13

4 1. Brukerutvalget tar saken til orientering. 36/2015 Kommunikasjonsplan Nordlandssykehuset orientering Kommunikasjonssjef Randi Angelsen vil gå gjennom kommunikasjonsplanen i møtet. Det vises til vedlagte styresak nr. 35/2015 hvor styret gjorde slikt vedtak: 1. Styret vedtar Kommunikasjonsstrategi Nordlandssykehuset HF Arbeid med Nordlandssykehusets informasjonssider på helsenorge.no-portalen skal prioriteres. 3. Brukerutvalget skal involveres og holdes løpende orientert og gi sitt bidrag til kommunikasjonsarbeid som berører brukernes interesser.. 1. Brukerutvalget er fornøyd med at Brukerutvalget skal bidra i kommunikasjonsarbeidet og kunne gi sitt bidrag til kommunikasjonsarbeid som berører brukernes interesser. 37/2015 Nye nettsider for Nordlandssykehuset hvordan gjør vi det. Valg av brukerrepr. Saksbehandler: Børre Arntzen Innledning Helsenorge-prosjektet handler om utvikling av nye internettsider for alle sykehusene i landet. Disse sidene får nå en felles struktur og likt design, dog med foretaksspesifikke elementer som logo og bilder. Men viktigst med disse nye sidene er at pasient-/pårørendeinformasjon generelt, og informasjon om behandling spesielt for hvert enkelt sykehus, skal prioriteres. Prosjektet innebærer også en tettere kobling til nettportalen helsenorge.no, som allerede er lansert og hvor informasjon om sykdom/diagnose utvikles. Når en person søker opp informasjon om sykdom/diagnose, får vedkommende i fremtiden få opp en liste med hvilke sykehus som utfører slik behandling sortert på hvordan de aktuelle sykehusene scorer på kvalitetsindikatorene. (Se skisser i vedlagte PDF). Med andre ord: de nye nettsidene vil i fremtiden bli vår viktigste kanal for informasjon om behandlingstilbud og kvalitet på vår behandling til befolkningen i vårt område. Mens innbyggerne i Norge tidligere aktivt måtte lete etter informasjon om sykehusenes kvalitet, ofte via frittsykehusvalg.no, får de heretter rangeringene direkte presentert i forbindelse med diagnosebeskrivelser på helsenorge.no. Fritt behandlingsvalg skal gjøres enklere og kobles direkte opp mot denne siden hvor altså sykehusenes nettsider skal tilkobles. Risiko: Pasientene velger oss bort Som følge av lettere tilgjengelig informasjon, vil vi kunne oppleve at fremtidens pasient ikke er lojal mot eget sykehus, men velger det sykehus som har best kvalitetsscore. Dersom pasienter tilhørende vårt Side 4 av13

5 nedslagsfelt heller velger behandling annet sted, vil dette medføre tapte inntekter og økte kostnader for oss. Dette kan igjen føre til færre behandlinger og deretter bortfall av tilbud. Dette prosjektet bør derfor brukes til å få enda mer oppmerksomhet rundt kvalitetsindikatorene. Prosjektet innebærer også en overgang til ny publiseringsløsning, Sharepoint. Risikoen er altså at vi for det første kan bli valgt vekk om vi ikke har en bra beskrivelse av de behandlingene vi velger å prioritere og det samme dersom det viser seg at vi scorer dårlig på kvalitet. For det andre er risikoen tid og ressursbruk. Helse Nord-sykehusene skal lansere sine nye nettsider primo mars Koordinering, opplæring og innholdsproduksjon kommer til å kreve hele dagen til webredaktøren fra primo mai. I tillegg kommer den jobben som må gjøres av fagfolk i de forskjellige klinikkene. Vi må derfor sette av nødvendig tid og ressurser til arbeidet. Strategiske prinsipper/valg i prosjekt «nye nettsider for Nordlandssykehuset» I arbeidet med vår nye portal legger vi disse prinsippene til grunn: I. Prosjektet handler mer om fag enn kommunikasjon Dette er ikke et kommunikasjonsprosjekt i tradisjonell forstand kanskje 10 % er kommunikasjon. Dette henger sammen med at behandlingstilbud dras så mye sterkere inn på nettsidene enn vi er vant med fra dagens web. «Nettsidene skal sees på som en del av behandlingen» er et mantra i prosjektet fra sentralt hold. Kommunikasjonsavdelingens rolle blir mer som tilrettelegger, pådriver og redaktør for arbeidet. II. Behandlingene vi skal prioritere å presentere skal velges av toppledelsen etter innstilling fra prosjektgruppen Nordlandssykehuset starter med pakkeforløpene for kreft (ref ledermøtet i februar), men vi må dessuten vurdere nøye og strategisk hvilke andre behandlinger (enkeltbehandlinger og behandlingsforløp) vi ønsker å prioritere. Skal for eksempel volum/drg-inntekt danne grunnlag for beslutning om hvilke behandlinger vi skal velge å presentere? Vi må også samarbeide med UNN/andre sykehus i Helse Nord-området hvor det er naturlig. III. Redaksjonsstruktur på plass før tekstproduksjon Den sentrale prosjektledelsen i Helse Nord er opptatt av at vi snarest må komme i gang med produksjon av innhold. Vi foreslår at vi i stedet får på plass redaksjonsgrupper (sammensatt av fag og kommunikasjon) og behandlingsprioriteringen før vi starter produksjon av innhold. Vi ønsker dessuten å skille mellom innholdsproduksjonen og arbeidet med å legge informasjonen inn i den nye, og relativt kompliserte publiseringsløsningen. Den tekniske produksjonen er noe kommunikasjonsavdelingen kan ta hånd om, gjerne støttet av de i redaksjonene som har interesse av å gjøre det selv. Side 5 av13

6 IV. Forskjellige redaksjoner til forskjellig innhold utnevnes av klinikksjefene Vi tror det er fornuftig å etablere små redaksjoner i hver klinikk og at disse utpekes av klinikksjefene. Kommunikasjonsavdelingen deltar naturligvis i dem alle og koordinerer der det er mulig å samkjøre informasjon samt fungere som pådriver. Prosjektets organisering Vårt forslag til organisering tar utgangspunkt i at prosjektet er godt forankret i ledelsen og i fagmiljøene. Vi er også klar over at Nordlandssykehuset ikke har ekstra ressurser å bruke, men må prioritere. Vi trekker inn eksisterende ressurs i utbyggingsavdelingen, Wigdis Korsvik, i 50 prosent fra medio mai. Vi ønsker også å trekke brukerutvalget inn i prosjektgruppen helt fra starten av. Organiseringen foreslås derfor som dette: 1. Styringsgruppe: Ledergruppen fungerer som eier av prosjektet og som styringsgruppe 2. Prosjektgruppe: Børre Arntzen, leder Wigdis Korsvik Ragnhild Eriksen (Fritt sykehusvalg) Representant fra Brukerutvalget Klinikkrepresentant(er) Representant fra HR/rekruttering Representant fra Forskning (fag til fag-info) Representant fra drift/sentralbord/merkantil 3. Klinikkvise redaksjoner Disse redaksjonene skal primært utarbeide pasientrettet informasjon om behandling 4. Stabsredaksjoner HR (spesielt rettet mot rekruttering) Forskning (fag til fag-info) Prosjektgruppen kan sette ned andre undergrupper ved behov. Mandat og oppdrag Etablere Nordlandssykehusets hjemmesider i portalen helsenorge.no. Ansvarsfordeling Direktørens ledergruppe har ansvar for at kravet i oppdragsdokumentet 2015 Side 6 av13

7 under punkt 3 Pasientens helsetjeneste innfris: o Bidra med helsefaglige ressurser i utvikling av pasientrettet informasjon i oppbygging og utvikling av våre nettsider, og delta i regionalt/nasjonalt prosjekt med felles nasjonal nettløsninger på helsenorge.no-plattformen. (..) Prosjektgruppen får ansvaret for arbeidet med å føre Nordlandssykehusets hjemmesider inn på helsenorge-plattformen. Prosjektgruppen må sørge for at NLSHs behandlingstilbud blir godt presentert på de nye sidene og at det legges opp en fornuftig plan for hvilke tilbud som skal prioriteres. Prosjektgruppen må sørge for at klinikkene får nødvendig assistanse i arbeidet med å beskrive behandlinger/behandlingsforløp. Prosjektgruppen må også sikre at informasjon ut over det som handler om behandling også kommer på plass og holder et godt nivå. Milepæler April/mai 2015: Etablering av prosjektgruppe, klinikkredaksjoner og andre innholdsgrupper. Juni/juli: Liste over behandlinger vi ønsker å presentere på nettsidene våre ved lansering: avgjøres av styringsgruppen August/september: Start produksjon av innhold. Innholdsproduksjonen fortsetter helt fram til lansering 22. september: Piloten St. Olav lanserer sine sider November 2015-februar 2016: Teknisk produksjon innhold overføres fra word/docmap/andre steder til Sharepoint-løsningen Mars 2016: Lansering Nordlandssykehusets nye nettsider. Skisser Det nasjonale prosjektet jobber ut alt av skisser til det forskjellige innholdet. Mange av skissene er klare og noen er fortsatt under utvikling. På denne nettsiden kan du se hvordan ting blir seende ut og hva de forskjellige sidene skal inneholde: 1. Som Brukerutvalgets representant velges: med Side 7 av13

8 xxxxxxxxxxxxxxxx som vararepresentant. 38/2015 Ambulansedriften evaluering av driften Styret i Nordlandssykehuset gjorde i sak 38/2015 slikt vedtak: 1. Styret viser til saksfremlegget og ber om at prosedyre om økonomiske strakstiltak for ambulansetjenesten iverksettes. 2. Styret mener at dette er et nødvendig og tilstrekkelig trygt tiltak for å trygge virksomheten innen ambulansetjenesten innenfor gitte rammer. 3. Styret ber om at evalueringsrapport legges frem i styremøte i mai 2015 for beslutning om eventuell videreføring av tiltaket. Prosedyren som ble utarbeidet for å kunne gjennomføre styrets vedtak er slik: Prosedyre for å ta ambulanser av beredskap ved personellmangel Bakgrunnsinformasjon: Grunnet Nordlandssykehusets økonomiske situasjon er det nødvendig å innføre strakstiltak i ambulansetjenesten. Det er derfor vedtatt at innleie med overtidsbetaling skal unngås om mulig. Ambulanser skal i stedet tas av beredskap i henhold til denne prosedyren. 1. Gyldighetsområde Prosedyren gjelder samtlige soner i ambulansetjenesten og alt AMK-personell. 2. Varighet Prosedyren vil være gyldig i én måned fra publiseringsdato. Deretter vil den evalueres før eventuell videreføring. 3. Hensikt Redusere kostnader ved overtidsinnleie. 4. Ansvar Alle ledere i ambulansetjenesten. 5. Økonomisk strakstiltak Dersom man ved fravær ikke er i stand til å få timelønnet personell på jobb skal ambulanse, i stedet for å løse problemet med overtidsinnleie, kunne tas av beredskap. 6. Begrensninger for å ta av beredskap Det aksepteres kun å redusere med en ambulanse pr sone. o Dersom ytterligere fravær gjør at man risikerer å måtte ta flere biler ut kan overtid benyttes for å bemanne disse. o Dette gjelder også dersom én ambulanse allerede er tatt ut på hvile, så kan neste ambulanse ikke tas av beredskap. Det kan ikke gjøres beredskapsreduksjoner på 2 tilstøtende stasjoner samtidig. Det aksepteres ikke å redusere beredskap ved Bodø ambulansestasjon, altså bil-id: 04-1 og Det aksepteres ikke å benytte enmannsbetjente ambulanser i Nordlandssykehuset. o Det innebærer at gjenværende personell på den ambulanse som tas av beredskap skal settes til annet passende arbeid på stasjonen eller dersom dette ikke er hensiktsmessig, sendes hjem. 7. Varsling av beredskapsreduksjon Side 8 av13

9 AMK skal umiddelbart varsles dersom en ambulanse tas av beredskap. 8. Fremgangsmåte ved bruk av prosedyre. Enhetsleder kontaktes ved oppdukkende sykdom. Enhetsleder tar kontakt med AMK for å forespørre beredskapssituasjonen i det aktuelle distrikt. AMK informerer om andre ambulanser er tatt av beredskap, enten ved sykdom eller grunnet hviletid. Dersom kriteriene i pkt 6 er ivaretatt kan ambulansen tas av beredskap. Dersom det er spesielle forhold kan AMK anbefale at beredskapsreduksjon ikke gjennomføres. 9. AMK - beredskapsflytting Møtekjøring skal benyttes dersom mulig for å gjenopprette beredskap i det opprinnelige området. Beredskapsflytting ved å aktivere en hjemmevakttjeneste eller en ambulanse som er på vakt på vaktrom skal unngås så langt det er mulig. Ambulanser som er på aktivtid kan flyttes dersom dette bedrer beredskap i området. Tiltaket ble iverksatt 13.4 og skal evalueres etter 1 mnd. Drift. Evalueringssaken skal behandles i styret Styresaken er i skrivende stund ikke ferdigstilt, men blir sendt BUs representanter så snart den foreligger. Ambulansesjef Loke Gulliksen og klinikksjef Helmer Jakobsen vil gjennomgå evalueringsrapporten i BUs møte. 1. Brukerutvalget tar orienteringen og evalueringsrapporten til etterretning. 39/2015 Nordlandssykehuset ny ambulanseplan brukerrepresentant formalisering av oppnevning I forbindelse med utarbeidelse av ny ambulanseplan for Nordlandssykehuset HF, ble BU bedt om å oppnevne en brukerrepresentant. Det vises til vedlagte mandat. Det var viktig å få repr. på plass idet arbeidet med ny plan hadde en stram tidsfrist. Leder, nestleder og saksbehandler fant det nødvendig å få oppnevnt en representant før BUs møte Via «nettverket» ble leder tipset på Oddvar Pedersen fra Hadsel. Pedersen ble kontaktet og sa seg villig til å påta seg vervet. I ettertid viser det seg at Pedersen ikke har møtt til innkalte møter, og det er beklagelig. Side 9 av13

10 Dette er en formalisering av det «administrative» vedtaket, alternativt at BU gjør en ny oppnevning. 1. Saken legges fram uten forslag til vedtak. 40/2015 ORGANISERING AV AKUTTPSYKIATRISK AVDELING- PROSJEKTNOTAT/OPPDRAG. Valg av brukerrepr. Saksbehandler: Trude Grønlund 5. Bakgrunn PHR-klinikken har i løpet av de siste 3 årene arbeidet med modernisering og omstilling som har berørt samtlige avdelinger med unntak av Akuttpsykiatrisk avdeling(apa). Denne saken er en orientering til Brukerutvalget hva angår prosjektets innhold/mandat og oppdrag. I tillegg ber klinikksjefen om at det oppnevnes 1 brukerrepresentant til arbeidet. Det anbefales at det også oppnevnes en vararepr. Den organisatoriske strukturen på klinikk og avdeling skal først og fremst understøtte de mål og funksjoner som skal ivaretas. Således er det nå behov for å utrede hvorvidt den etablerte organisasjonsstruktur fremmer eller hemmer måloppnåelse eller hensiktsmessighet i arbeidsdeling og ansvarsfordeling. Akuttpsykiatrisk avdeling har, med mindre endringer vært organisert slik de er i dag de siste 5 år, og delvis som i dag siden etablering av avdelingen i I denne tiden har psykisk helsevern blitt stilt overfor nye nasjonale krav og strategier. En av grunnene for å se på organisatoriske løsninger er derfor for å vurdere hensiktsmessigheten i dagens løsning med de nye krav/mål for virksomheten. En av de mange kravene/målene som Oppdragsdokumentene har stilt er knyttet til pasientflyt mellom enheter/avdelinger og omsorgsnivå. Samhandlingsreformen har brakt med seg nye føringer for samarbeidet med primærhelsetjenesten. En av de store utfordringene vi har i dag er knyttet til pasientflyt, både mellom Akuttpsykiatrisk avdeling og våre øvrige avdelinger/ enheter og mellom APA og kommunene. Det er også av denne grunn nødvendig å se på organisatorisk løsning. Finansieringen av de tjenestene vi tilbyr er regulert av inntektsfordelingsmodellen for psykisk helse og TSB i Helse Nord RF. Fra 2016 vil denne bli revidert, og prosjektgruppen som utreder revideringen har valgt å benytte de nasjonale gjestepasientprisene som grunnlag for beregning av kompensasjon for de fleste funksjonene i kostnadskomponenten. I forhold til den nasjonale gjestepasientprisen på akuttbehandling, som er på kr ,- ligger NLSH, APA på gjennomsnittlig ,-, mens f.eks UNN Åsgård ligger på 8.197,- Side 10 av13

11 Den estimerte kostnaden på UNN er lavere enn hva den nasjonale gjestepasientprisen er. For NLSH er forholdet det motsatte. Overgangen til nasjonale gjestepasientpriser vil dermed implisere et effektivitetskrav på NLSH i størrelsesorden 8,7 prosent (Rapport fra prosjektgruppen ). Den organisatoriske løsningen må også understøtte budsjettbalanse. Vi har de to siste årene hatt en urovekkende negativ økonomisk utvikling ved APA, som betyr at vi må vurdere om en endret organisering av virksomheten kan gi bedre ressursutnyttelse og budsjettkontroll. 6. Mandat for arbeidet. Klinikken har, som skissert over, utfordringer knyttet til; avklaringer av arbeidsdelingen mellom enheter/avdelinger og omsorgsnivå høyt press på kapasitet, behov for tilgjengelige stabiliseringsplasser etter akutt behandling og en bedre pasientflyt behov for bedre portvaktsordninger og samhandling med primærhelsetjenesten mer optimal ressursutnyttelse (penger og folk) Prosjektgruppen skal: 1. Gi en kort statusbeskrivelse av avdelingens virksomhet; aktivitet, personell og økonomi, samt hvilke utfordringer gruppen ser ved dagens modell. 2. Skissere ulike modeller for organisering av Akuttpsykiatrisk avdeling, med utgangspunkt i de overordnede mål for klinikken (skissert i OD) og de strategiske føringer for virksomheten fra eier. Modellene skal baseres på en bedre pasientflyt mellom avdelinger/enheter i klinikken og utenfor klinikken. Modellene skal fortrinnsvis gi bedre ressursutnyttelse slik at en oppnår et budsjett i balanse. 3. Gi en vurdering av fordeler og ulemper ved minimum tre modeller. Minimum en av modellene må ta utgangspunkt i en forløpstenkning. 4. Gi en helhetlig vurdering/grovskisse av innholdet i de organisatoriske enheter i de ulike modeller og gi en anbefaling til styringsgruppen. 5. Skisser konsekvenser av det anbefalte forslag, faglige, styringsmessige og ressursmessige. 7. Prosjektgruppens sammensetting Prosjektgruppen oppnevnes av klinikksjef PHR klinikken, og består av følgende: 4 representanter for APA 1 representant fra SPA 2 representanter fra DPSene 1 representant fra BUPA, Akuttenhet for ungdom 1 representant for primærhelsetjenesten Klinikkverneombud 1 tillitsvalgt Side 11 av13

12 1 brukerrepresentant Prosjektleder Prosjektsekretariat Styringsgruppen består av: Klinikksjef PHR Ass.klinikksjef PHR Avdelingsleder APA Avdelingsleder SPA 8. Tempoplan Arbeidet forventes startet opp senest i juni 2015 og rapport fra prosjektgruppen skal legges fram senest 1.november Prosjektgruppen legger fram for styringsgruppen problemstillinger/utfordringer underveis og ved behov for beslutninger skal styringsgruppen innkalles. 2. Som Brukerutvalgets representant velges: med xxxxxxxxxxxxxxxx som vararepresentant.. 41/2015 Adm. direktør orienterer om status og drift i Nordlandssykehuset HF Adm. dir vil gi en muntlig orientering om status og drift i Nordlandssykehuset HF 1. Brukerutvalget tar orienteringen til etterretning. 42/2015 BUs medlemmer orienterer om deltakelse i ulike verv/grupper Det vises til referat fra møte i klinisk etikkomite Det er ikke kommet flere referat, men har medlemmene deltatt kan det orienteres i møtet. Side 12 av13

13 43/2015 Styresaker Dokumentene til neste styremøte blir sendt medlemmene så snart de foreligger. Arbeidsutvalget vil anbefale prioritering på hvilke saker BU skal gi uttalelse i. 44/2015 Referater 1. Barnekreftforeningen ikke fjern 2. Brev fra pedagoger ikke fjern 3. Referat fra møte i KEK Endring i reisebestillingene muntlig orientering 5. Roll up - Brukerutvalget 6. Vedr. lysbehandling i Lofoten 7. Svar vedr. lysbehandling i Lofoten 8. Regional Geriatriplan muntlig orientering 9. Utskrivningsklare pasienter pr Side 13 av13

MØTEREFERAT. Referat fra møte i Brukerutvalget - 25.08.2015. Møtested : Nordlandssykehuset, Bodø. Tid: 13:00 16:00

MØTEREFERAT. Referat fra møte i Brukerutvalget - 25.08.2015. Møtested : Nordlandssykehuset, Bodø. Tid: 13:00 16:00 MØTEREFERAT Samhandlingsavdelingen Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Referat fra møte i Brukerutvalget - 25.08.2015 Møtested : Nordlandssykehuset, Bodø Tid: 13:00 16:00 Møterom/sted: Vår ref.:2014/2830

Detaljer

MØTEINNKALLING. Referat fra møte i Brukerutvalget - 8. mars Sted : Nordlandssykehuset, Bodø. Tid : 13:

MØTEINNKALLING. Referat fra møte i Brukerutvalget - 8. mars Sted : Nordlandssykehuset, Bodø. Tid : 13: MØTEINNKALLING Samhandlingsavdelingen Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Referat fra møte i Brukerutvalget - 8. mars 2016 Sted : Nordlandssykehuset, Bodø Tid : 13:00 16.15 Møterom/sted: Store Møterom

Detaljer

MØTEREFERAT. Referat fra møte i Brukerutvalget - 9.februar Sted: Nordlandssykehuset, Bodø. Tid: 13:00 15:45

MØTEREFERAT. Referat fra møte i Brukerutvalget - 9.februar Sted: Nordlandssykehuset, Bodø. Tid: 13:00 15:45 MØTEREFERAT Samhandlingsavdelingen Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Referat fra møte i Brukerutvalget - 9.februar 2016 Sted: Nordlandssykehuset, Bodø Tid: 13:00 15:45 Møterom/sted: Vår ref.:2015/2727

Detaljer

MØTEREFERAT. Referat fra møte i Brukerutvalget april Sted: Nordlandssykehuset, Bodø. Tid: 13:00 15:45

MØTEREFERAT. Referat fra møte i Brukerutvalget april Sted: Nordlandssykehuset, Bodø. Tid: 13:00 15:45 MØTEREFERAT Samhandlingsavdelingen Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Referat fra møte i Brukerutvalget - 19. april 2016 Sted: Nordlandssykehuset, Bodø. Tid: 13:00 15:45 Møterom/sted: Vår ref.:2015/2727

Detaljer

MØTEREFERAT. Brukerutvalget - referat fra møte Sted: Nordlandssykehuset Bodø Tid: 12:30 16:15. Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen

MØTEREFERAT. Brukerutvalget - referat fra møte Sted: Nordlandssykehuset Bodø Tid: 12:30 16:15. Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen MØTEREFERAT Samhandlingsavdelingen Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Brukerutvalget - referat fra møte 21.03.2017 Sted: Nordlandssykehuset Bodø Tid: 12:30 16:15 Møterom/sted: Vår ref.:2016/3544 /SPP

Detaljer

MØTEREFERAT. Referat fra møte i Brukerutvalget - 9. juni Samhandlingsavdelingen. Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen

MØTEREFERAT. Referat fra møte i Brukerutvalget - 9. juni Samhandlingsavdelingen. Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen MØTEREFERAT Samhandlingsavdelingen Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Referat fra møte i Brukerutvalget - 9. juni 2016 Sted: Nordlandssykehuset, Lofoten Tid: 09:30 14:00 Møterom/sted: Vår ref.:2015/2727

Detaljer

MØTEREFERAT. Referat fra møte i Brukerutvalget Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen. Samhandlingsavdelingen.

MØTEREFERAT. Referat fra møte i Brukerutvalget Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen. Samhandlingsavdelingen. MØTEREFERAT Samhandlingsavdelingen Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Referat fra møte i Brukerutvalget - 9.12.2016 Sted : Nordlandssykehuset Bodø Tid: 12:30-16:00 Møterom/sted: Vår ref.:2015/2727 /SPP

Detaljer

MØTEREFERAT. Brukerutvalget - referat fra møte Sted: Nordlandssykehuset, Bodø. Tid: 13:00 16:00. Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen

MØTEREFERAT. Brukerutvalget - referat fra møte Sted: Nordlandssykehuset, Bodø. Tid: 13:00 16:00. Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen MØTEREFERAT Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Brukerutvalget - referat fra møte 14.9.2016 Sted: Nordlandssykehuset, Bodø Tid: 13:00 16:00 Møterom/sted: Vår ref.:2015/2727 /SPP Deltagere : Tilstede

Detaljer

Brukerutvalget - innkalling - møte 16.06.2015 Tid: 13:00 15:30 Sted: Nordlandssykehuset, Bodø klasserommet 9.etg,

Brukerutvalget - innkalling - møte 16.06.2015 Tid: 13:00 15:30 Sted: Nordlandssykehuset, Bodø klasserommet 9.etg, MØTEINNKALLING Samhandlingsavdelingen saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Brukerutvalget - innkalling - møte 16.06.2015 Tid: 13:00 15:30 Sted: Nordlandssykehuset, Bodø klasserommet 9.etg, BUs medlemmer

Detaljer

MØTEREFERAT. Brukerutvalget - referat fra møtet Sted: Nordlandssykehuset, Bodø Tid: 12:30 16:00. Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen

MØTEREFERAT. Brukerutvalget - referat fra møtet Sted: Nordlandssykehuset, Bodø Tid: 12:30 16:00. Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen MØTEREFERAT Samhandlingsavdelingen Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Brukerutvalget - referat fra møtet 29.08.2017 Sted: Nordlandssykehuset, Bodø Tid: 12:30 16:00 Møterom/sted: Vår ref.:2016/3544 /SPP

Detaljer

Styresak 38-2015 Økonomiske strakstiltak i ambulansetjenesten

Styresak 38-2015 Økonomiske strakstiltak i ambulansetjenesten Direktøren Styresak 38-2015 Økonomiske strakstiltak i ambulansetjenesten Saksbehandler: Loke Gulliksen Saksnr.: 2015/573 Dato: 12.03.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Prosedyre for strakstiltaket

Detaljer

Styresak Årsmelding Brukerutvalget i Nordlandssykehuset

Styresak Årsmelding Brukerutvalget i Nordlandssykehuset Direktøren Styresak 23-2016 Årsmelding 2015 - Brukerutvalget i Nordlandssykehuset Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Saksnr.: 2015/2727 Dato: 29.02.2016 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsmelding

Detaljer

MØTEREFERAT. Referat fra Brukerutvalgets møte 12.5.14. Sted: Bodø Tid: 12:30 15:45. Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen. Samhandlingsavdelingen

MØTEREFERAT. Referat fra Brukerutvalgets møte 12.5.14. Sted: Bodø Tid: 12:30 15:45. Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen. Samhandlingsavdelingen MØTEREFERAT Samhandlingsavdelingen Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Referat fra Brukerutvalgets møte 12.5.14 Sted: Bodø Tid: 12:30 15:45 Møterom/sted: Vår ref.:2013/716 /SPP Deltagere : Tilstede Forfall

Detaljer

BUs medlemmer møttes på Zefyr hotell samt hadde omvisning før møtestart i poliklinisk område K-fløya.

BUs medlemmer møttes på Zefyr hotell samt hadde omvisning før møtestart i poliklinisk område K-fløya. MØTEREFERAT Samhandlingsavdelingen Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Referat fra møte i Brukerutvalget - 8. 11.16 Sted: Nordlandssykehuset, Bodø Tid : 13:00 16:00 BUs medlemmer møttes på Zefyr hotell

Detaljer

Styresak Brukerutvalget oppnevning av medlemmer og valg av leder og nestleder

Styresak Brukerutvalget oppnevning av medlemmer og valg av leder og nestleder Direktøren Styresak 37-2016 Brukerutvalget oppnevning av medlemmer 2016-2018 og valg av leder og nestleder Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Saksnr.: 2015/2727 Dato: 19.04.2016 Dokumenter i saken:

Detaljer

MØTEREFERAT. Referat fra møtet i Brukerutvalget Sted: Nordlandssykehuset, Bodø Tid: 12:30 16:00. Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen

MØTEREFERAT. Referat fra møtet i Brukerutvalget Sted: Nordlandssykehuset, Bodø Tid: 12:30 16:00. Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen MØTEREFERAT Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Referat fra møtet i Brukerutvalget - 5.12.2017 Sted: Nordlandssykehuset, Bodø Tid: 12:30 16:00 Møterom/sted: Vår ref.:2016/3544 /SPP Deltagere : Tilstede

Detaljer

MØTEREFERAT OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN (OSO)

MØTEREFERAT OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN (OSO) Samhandlingsavdelingen MØTEREFERAT OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN (OSO) Dato : 10. juni - 2014 Sted : Svolvær Tidspunkt: 09:30 12:15 Saksbehandler:Steinar Pleym Pedersen Vår ref.:2013/2325 /SPP Si de 1 Deltagere

Detaljer

Protokoll fra Styremøte 20. mars 2014

Protokoll fra Styremøte 20. mars 2014 Protokoll fra Styremøte 20. mars 2014 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Svein Ove Blix X Nestleder Astrid Bjørgaas X Styremedlem Erik Arne Hansen X Styremedlem Tove Buschmann-Rise **) X Styremedlem

Detaljer

MØTEREFERAT OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN (OSO)

MØTEREFERAT OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN (OSO) Samhandlingsavdelingen MØTEREFERAT OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN (OSO) Dato : 13.09.2017 Sted : Nordlandssykehuset, Bodø Tidspunkt: 12:30 15:30 Saksbehandler:Steinar Pleym Pedersen Vår ref.:2016/3545 /SPP

Detaljer

PROTOKOLL/REFERAT OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN (OSO)

PROTOKOLL/REFERAT OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN (OSO) Samhandlingsavdelingen PROTOKOLL/REERAT OVERORDNET SAARBEIDSORGAN (OSO) Dato : 30.11.2017 Sted : Bodø Tidspunkt: 10:30 14:15 Saksbehandler:Steinar Pleym Pedersen Vår ref.:2016/3545 /SPP Side 1 Saksbehandler:Steinar

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 19. mars 2015

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 19. mars 2015 Møtedato: 26. mars 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-21/012 Bodø, 19.3.2015 Styresak 36-2015/6 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 19. mars 2015 Saksdokumentene var ettersendt.

Detaljer

Styresak 70-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. juni 2014

Styresak 70-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. juni 2014 Direktøren Styresak 70-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. juni 2014 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2014/336 Dato: 11.09.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Protokoll fra styremøte

Detaljer

MØTEREFERAT OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN (OSO)

MØTEREFERAT OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN (OSO) Samhandlingsavdelingen ØTEREERAT OVERORDNET SAARBEIDSORGAN (OSO) Dato : 13. APRIL 2016 Sted : Bodø KU1.053 Tidspunkt: 10:30 13:00 Si de 1 Saksbehandler:Steinar Pleym Pedersen Vår ref.:2015/2726 /SPP Innkalt

Detaljer

MØTEREFERAT OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN (OSO)

MØTEREFERAT OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN (OSO) Samhandlingsavdelingen ØTEREERAT OVERORDNET SAARBEIDSORGAN (OSO) Dato : 12.09.2016 Sted : Nordlandssykehuset, Bodø Tidspunkt: 10:30 14:30 Saksbehandler:Steinar Pleym Pedersen Vår ref.:2015/2726 /SPP Si

Detaljer

Styresak 63-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. mai 2015

Styresak 63-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. mai 2015 Direktøren Styresak 63-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. mai 2015 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2015/464 Dato: 27.05.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Protokoll fra styremøte 20.

Detaljer

Protokoll fra Styremøte 7. november 2013

Protokoll fra Styremøte 7. november 2013 Protokoll fra Styremøte 7. november 2013 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Svein Ove Blix X Nestleder Astrid Bjørgaas X Styremedlem Erik Arne Hansen X Styremedlem Tove Buschmann-Rise X Styremedlem

Detaljer

Styresak /3 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 12. oktober 2017

Styresak /3 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 12. oktober 2017 Møtedato: 25. oktober 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/2-79/012 Bodø, 13.10.2017 Styresak 121-2017/3 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 12. oktober 2017 Se vedlagt

Detaljer

MØTEREFERAT OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN (OSO)

MØTEREFERAT OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN (OSO) Samhandlingsavdelingen ØTEREERAT OVERORDNET SAARBEIDSORGAN (OSO) Dato : 13.06.17 Sted : Svolvær, Thon Hotell Tidspunkt: 09:00 11:30 Si de 1 Saksbehandler:Steinar Pleym Pedersen Vår ref.:2016/3545 /SPP

Detaljer

MØTEREFERAT. Innkalling til møte i RESO-Vesterålen Sted: Nordlandssykehuset Vesterålen Dato: 11.april Tid: 09:30 12:30

MØTEREFERAT. Innkalling til møte i RESO-Vesterålen Sted: Nordlandssykehuset Vesterålen Dato: 11.april Tid: 09:30 12:30 MØTEREFERAT Samhandlingsavdelingen Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Innkalling til møte i RESO-Vesterålen Sted: Nordlandssykehuset Vesterålen Dato: 11.april Tid: 09:30 12:30 Møterom/sted: Deltakere

Detaljer

2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Sak Tema Innhold Ansvar: 1 Helse Norge.no

2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Sak Tema Innhold Ansvar: 1 Helse Norge.no Møtereferat Møtetype: PKO/PK Møtedato: 23 mars 2015 Møtested: Neste møte / Tilstede Sykehuset, Mo i Rana 2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Iren Ramsøy, Anita Husveg, Guttorm Dahl Johnsen Meldt

Detaljer

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. februar 2016

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. februar 2016 Direktøren Styresak 16-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. februar 2016 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2016/315 Dato: 07.03.2016 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Protokoll fra styremøte

Detaljer

Styresak 2-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. desember 2014

Styresak 2-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. desember 2014 Direktøren Styresak 2-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. desember 2014 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2015/464 Dato: 11.02.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Protokoll fra styremøte

Detaljer

Styresak Mandat for Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset HF

Styresak Mandat for Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset HF Direktøren Styresak 034-2017 Mandat for Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset HF Saksbehandler: Kari Bøckmann Dato dok: 07.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/1206 Vedlegg (t): Forslag til mandat

Detaljer

2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Sak Tema Innhold Ansvar: 1

2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Sak Tema Innhold Ansvar: 1 Møtereferat Møtetype: PKO/PK Møtedato: 23 mars 2015 Møtested: Neste møte / Tilstede Sykehuset, Mo i Rana 2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Iren Ramsøy, Anita Husveg, Guttorm Dahl Johnsen Meldt

Detaljer

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. april 2017

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. april 2017 Direktøren Styresak 038-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. april 2017 Saksbehandler: Gro Ankill Dato dok: 05.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/545 Vedlegg (t): Protokoll fra styremøte

Detaljer

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 4. oktober 2017

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 4. oktober 2017 Direktøren Styresak 089-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 4. oktober 2017 Saksbehandler: Gro Ankill Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/545 Vedlegg (t): Protokoll fra styremøte

Detaljer

Brukermedvirkning på systemnivå i Helse Stavanger HF retningslinjer for brukerutvalg.

Brukermedvirkning på systemnivå i Helse Stavanger HF retningslinjer for brukerutvalg. Brukermedvirkning på systemnivå i Helse Stavanger HF retningslinjer for brukerutvalg. 1 Innledning Dette dokumentet inneholder retningslinjer og rammer for brukerutvalget i Helse Stavanger HF. Dokumentet

Detaljer

Pasientjournal og sykehustimer på internett - status

Pasientjournal og sykehustimer på internett - status Pasientjournal og sykehustimer på internett - status Tove Sørensen, prosjektleder Regional brukerkonferanse, Bodø, 19 mai 2015 Takk og takk for sist! 14. Mai 2014: Skisser, innspill, diskusjoner og forslag

Detaljer

Protokoll Styremøte 25. april

Protokoll Styremøte 25. april Protokoll Styremøte 25. april 10.00-13.00 Nordlandssykehuset Bodø, Sentrum Styrerom, G04.027 (G-fløya 4. etasje) Tilstede Hulda Gunnlaugsdottir Styreleder Odd Roger Enoksen Nestleder Erik Arne Hansen Margit

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 35/12 Brukerutvalgets behandling av sakene til styremøtet 27.09.2012

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 35/12 Brukerutvalgets behandling av sakene til styremøtet 27.09.2012 MØTEINNKALLING Utvalg: Brukerutvalget for St. Olavs Hospital HF Arkivsak: 12/6525-1 Møtested: 1902-bygget, 2. etg. Møterom 02M23 Møtedato: 25.09.2012, kl 10.30-15.30 Godkjenning av møteinnkallingen Godkjenning

Detaljer

Protokoll Styremøte 9. september 2016, Nordlandssykehuset Bodø, Sentrum Styrerom, G (G-fløya 4. etasje)

Protokoll Styremøte 9. september 2016, Nordlandssykehuset Bodø, Sentrum Styrerom, G (G-fløya 4. etasje) Protokoll Styremøte 9. september 2016, 08.00-13.30 Nordlandssykehuset Bodø, Sentrum Styrerom, G04.027 (G-fløya 4. etasje) Tilstede Hulda Gunnlaugsdottir Styreleder Odd Roger Enoksen Nestleder Erik Arne

Detaljer

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. juni 2017

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. juni 2017 Direktøren Styresak 055-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. juni 2017 Saksbehandler: Gro Ankill Dato dok: 12.06.2017 Møtedato: 19.06.2017 Vår ref: 2017/545 Vedlegg (t): Protokoll fra styremøte

Detaljer

Protokoll. Styremøte 4. oktober Nordlandssykehuset Bodø, Sentrum Styrerom, G (G-fløya 4. etasje)

Protokoll. Styremøte 4. oktober Nordlandssykehuset Bodø, Sentrum Styrerom, G (G-fløya 4. etasje) Protokoll Styremøte 4. oktober 2017 12.00-15.30 Nordlandssykehuset Bodø, Sentrum Styrerom, G04.027 (G-fløya 4. etasje) Tilstede Hulda Gunnlaugsdottir Styreleder Odd Roger Enoksen Nestleder Fratrådte kl

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler Administrerende direktør SAK 84/2009 STATUS SAMMENSLÅINGSAKTIVITETER Tidsplan Programmets og prosjektenes

Detaljer

REGIONALT BRUKERUTVALG - PROTOKOLL FRA MØTE 07062006

REGIONALT BRUKERUTVALG - PROTOKOLL FRA MØTE 07062006 Saksbehandler: Ingvild Røe, tlf. 75 51 29 09 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 09.06.2006 200300249-233 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: REGIONALT BRUKERUTVALG

Detaljer

MØTEREFERAT OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN (OSO)

MØTEREFERAT OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN (OSO) Samhandlingsavdelingen MØTEREERAT OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN (OSO) Dato : 14. juni 2016 Sted : Svolvær Thon Hotell Tidspunkt: 08:30 12:00 Saksbehandler:Steinar Pleym Pedersen Vår ref.:2015/2726 /SPP Si

Detaljer

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 31. august 2017

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 31. august 2017 Direktøren Styresak 076-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 31. august 2017 Saksbehandler: Gro Ankill Dato dok: 27.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/545 Vedlegg (t): Protokoll fra styremøte

Detaljer

Møtedato: 25. mai 2011 Arkivnr.: 2010/916-49/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato:

Møtedato: 25. mai 2011 Arkivnr.: 2010/916-49/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: Møtedato: 25. mai 2011 Arkivnr.: 2010/916-49/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 12.5.2011 Styresak 61-2011 Referatsaker Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 1. Helseforetakenes senter for Pasientreiser

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 7. juni 2017

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 7. juni 2017 Møtedato: 14. juni 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/2-53/012 Bodø, 8.6.2017 Styresak 78-2017/4 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 7. juni 2017 Kopi av protokollen var ettersendt. Se

Detaljer

Brukermedvirkning. Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015

Brukermedvirkning. Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015 Brukermedvirkning Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015 Dato: 12. 12.2013 1. Sammendrag En arbeidsgruppe i regi av Helse Nord med representanter fra helseforetakene i regionen,

Detaljer

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 9. september 2016

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 9. september 2016 Direktøren Styresak 082-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 9. september 2016 Saksbehandler: Gro Ankill Dato dok: 30.09.2016 Møtedato: 06.10.2016 Vår ref: 2016/315 Vedlegg (t): Protokoll fra styremøte

Detaljer

Protokoll Styremøte 21. februar 2017,

Protokoll Styremøte 21. februar 2017, Protokoll Styremøte 21. februar 2017, 11.00-15.30 Nordlandssykehuset Bodø, Sentrum Styrerom, G04.027 (G-fløya 4. etasje) Tilstede Hulda Gunnlaugsdottir Styreleder Odd Roger Enoksen Nestleder Fratrådte

Detaljer

Styresak /2 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 10. september 2014

Styresak /2 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 10. september 2014 Møtedato: 2. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/298-66/012 Bodø, 19.9.2014 Styresak 109-2014/2 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 10. september 2014 Se vedlagt kopi. side 88 Protokoll

Detaljer

Styresak Årsmelding Brukerutvalget Nordlandssykehuset HF

Styresak Årsmelding Brukerutvalget Nordlandssykehuset HF Direktøren Styresak 025-2017 Årsmelding 2016 - Brukerutvalget Nordlandssykehuset HF Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Dato dok: 16.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2015/2727 Vedlegg (t): Årsmelding

Detaljer

Styresak 38/2014: Brukerutvalg 2014-2016 for Helgelandssykehuset HF

Styresak 38/2014: Brukerutvalg 2014-2016 for Helgelandssykehuset HF Styresak 38/2014: Brukerutvalg 2014-2016 for Helgelandssykehuset HF Møtedato: 30.04.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Helgelandssykehuset oppnevnte sitt første brukerutvalg i 2002.

Detaljer

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. juni 2017

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. juni 2017 Direktøren Styresak 067-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. juni 2017 Saksbehandler: Gro Ankill Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/545 Vedlegg (t): Protokoll fra styremøte

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 1/09 Brukerutvalgets behandling av saker til styret /09 Ambulante team i psykisk helsevern

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 1/09 Brukerutvalgets behandling av saker til styret /09 Ambulante team i psykisk helsevern MØTEINNKALLING Utvalg: Brukerutvalget for St. Olavs Hospital HF Arkivsak: 09/604-1 Møtested: 1902-bygget, Brukerkontoret 1. etg. Møtedato: 28.01.2009, kl 11.00-15.30 Sak SAKSLISTE 1/09 Brukerutvalgets

Detaljer

Protokoll Styremøte 13. juni 2016 kl Nordlandssykehuset, Lofoten

Protokoll Styremøte 13. juni 2016 kl Nordlandssykehuset, Lofoten Protokoll Styremøte 13. juni 2016 kl 09.30-16.30 Nordlandssykehuset, Lofoten Tilstede Hulda Gunnlaugsdottir Odd Roger Enoksen Erik Arne Hansen Børge Selstad Margit Steinholt Olav Farstad Torstein Foss

Detaljer

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. mars 2016

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. mars 2016 Direktøren Styresak 29-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. mars 2016 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2016/315 Dato: 18.04.2016 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Protokoll fra styremøte

Detaljer

Møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg. Helse Nord RHF s lokaler, Bodø. 16. oktober 2013 Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg

Møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg. Helse Nord RHF s lokaler, Bodø. 16. oktober 2013 Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg Protokoll Vår ref.: 2012/351-42/014 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Bodø, 21.8.2013 Møtetype: Møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg Møtedato: 21. august 2013 Møtested:

Detaljer

FOR REPRESENTASJON OG OPPNEVNING

FOR REPRESENTASJON OG OPPNEVNING Saksbehandler: Ingvild Røe, tlf. 75 51 29 09 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.6.2006 200300249-217 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 45-2006 REGIONALT

Detaljer

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF Mandat Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF 2017-2030 Versjon Utarbeidet av Godkjent av Dato 0.1 Nytt dokument GMV & JTH PMS og BS 26.10.16 0.5 Revidert dokument GMV & JTH 03.01.17 0.8 Revidert

Detaljer

Strategisk utviklingsplan oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet

Strategisk utviklingsplan oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet Strategisk utviklingsplan oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet 3 oppdrag: Stedlig ledelse: Styresak 108-2016 Organisering av stedlig ledelse i Nordlandssykehuset mars Akuttkirurgi: Styresak 020-2017

Detaljer

Brukerutvalget i Helse Stavanger HF. Overordnet mål og strategidokument Retningslinjer

Brukerutvalget i Helse Stavanger HF. Overordnet mål og strategidokument Retningslinjer Brukerutvalget i Helse Stavanger HF Overordnet mål og strategidokument Retningslinjer Brukermedvirkning - en verdi og en strategi i Helse Stavanger HF Det overordna målet med brukermedvirkning er å styrke

Detaljer

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF Mandat Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF 2017-2035 Versjon Utarbeidet av Godkjent av Dato 0.1 Nytt dokument GMV & JTH PMS og BS 26.10.16 0.5 Revidert dokument GMV & JTH 03.01.17 0.8 Revidert

Detaljer

Protokoll Styremøte 19. juni

Protokoll Styremøte 19. juni Protokoll Styremøte 19. juni 2017 10.15-15.00 Nordlandssykehuset Bodø, Sentrum Styrerom, G04.027 (G-fløya 4. etasje) Tilstede Hulda Gunnlaugsdottir Styreleder Erik Arne Hansen Margit Steinholt Olav Farstad

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 24.02.2011

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 24.02.2011 Adressatene Deres ref.: Vår ref.: 2010/180-62/ 012 Saksbehandler/dir.tlf.: Arnborg Ramsvik, 75 51 29 23 Sted/dato: Bodø, 28.02.2011 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 24.02.2011 Regionalt brukerutvalg

Detaljer

Det skjer nå i Helse Nord

Det skjer nå i Helse Nord Morgendagens helsetjeneste: Det skjer nå i Helse Nord Elektronisk tilgang til pasientjournal Hvorfor elektronisk tilgang til journal? Pasienten blir delaktig i egen helse. Enklere for pasienten å bruke

Detaljer

Tilrådning: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste.

Tilrådning: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste. Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 23. MARS 2010 Til stede: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Ragnhild L. Nystad Ole I. Hansen Ulf Syversen Staal Nilsen Anita Johnsen Jostein Tørstad

Detaljer

Styresak 88/11 Organisering av kreftomsorg og lindrende behandling i Nordlandssykehuset HF

Styresak 88/11 Organisering av kreftomsorg og lindrende behandling i Nordlandssykehuset HF Direktøren Styresak 88/11 Organisering av kreftomsorg og lindrende behandling i Nordlandssykehuset HF Saksbehandler: Trude Grønlund Saksnr.: 2011/2134 Dato: 07.11.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. november 2017

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. november 2017 Direktøren Styresak 101-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. november 2017 Saksbehandler: Gro Ankill Dato dok: 05.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/545 Vedlegg (t): Protokoll fra styremøte

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 8. MAI 2013 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Birgit Lia, leder Knut Bjaaland, nestleder Karin S. Karlsen Arne Borgersen

Detaljer

Innbyggerplattformen Helsenorge.no. Helge T. Blindheim 24.01.2014 Helsedirektoratet

Innbyggerplattformen Helsenorge.no. Helge T. Blindheim 24.01.2014 Helsedirektoratet Innbyggerplattformen Helsenorge.no Helge T. Blindheim 24.01.2014 Helsedirektoratet Redaksjonelt innhold Ny forenklet forside Sykdom og behandling Helse og sunnhet Rettigheter Helsetjenester Min Helse

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 92/08 Sluttrapport, eierstrategi 2010, syke barn Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 25.09.2008 92/08 Saksbeh: Svanhild Jenssen Arkivkode:

Detaljer

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL 20. mars 2014 Astrid Balto Olsen / Administrasjonssekretær 20.03.2014 Side 2 Deres ref: Vår ref: 2014/173-4 Dato: 20.3.2014 Ulf Syversen Styreleder Til stede

Detaljer

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 13. desember 2016

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 13. desember 2016 Direktøren Styresak 002-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 13. desember 2016 Saksbehandler: Gro Ankill Dato dok: 13.02.2017 Møtedato: 21.02.2017 Vår ref: 2017/545 Vedlegg (t): Protokoll fra styremøte

Detaljer

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. februar 2017

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. februar 2017 Direktøren Styresak 016-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. februar 2017 Saksbehandler: Gro Ankill Dato dok: 27.03.2017 Møtedato: 28.-29.03.2017 Vår ref: 2017/545 Vedlegg (t): Protokoll fra

Detaljer

Overordnet samarbeidsavtale mellom Bodø kommune og Nordlandssykehuset HF. - Revidert avtaletekst og revidert mandat for OSO

Overordnet samarbeidsavtale mellom Bodø kommune og Nordlandssykehuset HF. - Revidert avtaletekst og revidert mandat for OSO Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.03.2015 23203/2015 2011/8262 025 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/29 Bystyret 07.05.2015 15/9 Komitè for levekår 14.04.2015 15/5 Eldrerådet

Detaljer

Elektronisk tilgang til pasientjournal: erfaringer fra Helse Nord

Elektronisk tilgang til pasientjournal: erfaringer fra Helse Nord Elektronisk tilgang til pasientjournal: erfaringer fra Helse Nord Tove Sørensen, prosjektleder Marit Nygård, journalarkivet UNN STYRK årskonferanse Tromsø, 17. september 2015 Elektronisk tilgang til pasientjournal

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Tid: Tirsdag 21. juni 2017 kl. 09.30 15.30 Sted: Direktørens møterom, Skien Tilstede: Per Anders Oksum styreleder Marit Kasin nestleder Kari Dalen Folke

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. mai 2017

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. mai 2017 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 13.6.2017 Saksnummer 53/2017 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato:

Detaljer

Årsrapport for Brukerutvalget ved Sykehuset i Vestfold.

Årsrapport for Brukerutvalget ved Sykehuset i Vestfold. Årsrapport for 2009. Brukerutvalget ved Sykehuset i Vestfold. Innledning. Brukerutvalget for Sykehuset i Vestfold ( SiV ) er et rådgivende organ for styret og administrasjonen. Det er et samarbeidsutvalg

Detaljer

Protokoll. Styremøte 15. november

Protokoll. Styremøte 15. november Protokoll Styremøte 15. november 2017 08.30-12.00 Nordlandssykehuset Vesterålen, Stokmarknes Møterom 3. etasje, A3100/A3120 Tilstede Hulda Gunnlaugsdottir Styreleder Erik Arne Hansen Børge Selstad Margit

Detaljer

Protokoll Styremøte 6. oktober 2016,

Protokoll Styremøte 6. oktober 2016, Protokoll Styremøte 6. oktober 2016, 09.30-15.15 Nordlandssykehuset Vesterålen, Stokmarknes Møterom 3. etasje, A3100/A3120 Tilstede Hulda Gunnlaugsdottir Styreleder Odd Roger Enoksen Nestleder Erik Arne

Detaljer

Protokoll fra Styremøte 16. februar 2016 kl 09.00-14.00

Protokoll fra Styremøte 16. februar 2016 kl 09.00-14.00 Protokoll fra Styremøte 16. februar 2016 kl 09.00-14.00 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Svein Ove Blix X Nestleder Astrid Bjørgaas X Styremedlem Erik Arne Hansen X Styremedlem Børge Selstad X Styremedlem

Detaljer

Styresak 29/2012: Brukerutvalg Helgelandssykehuset HF

Styresak 29/2012: Brukerutvalg Helgelandssykehuset HF Styresak 29/2012: Brukerutvalg 2012 2014 Helgelandssykehuset HF Møtedato: 16.04.12 Møtested: Telefon Innledning Brukeutvalget for helseforetaket skal etter tidligere vedtak følge samme valgterminer som

Detaljer

tilstrekkelig, forutsatt at tidsplan for integrasjonsløsning holder Legge fram budsjett for 2015 Prosjektleder Under arbeid

tilstrekkelig, forutsatt at tidsplan for integrasjonsløsning holder Legge fram budsjett for 2015 Prosjektleder Under arbeid NOTAT Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Tove Sørensen Sted/Dato: Tromsø, 12.06.2015 Til: Styringsgruppen for Elektronisk tilgang til pasientjournal Fra: Tove Sørensen, prosjektleder Elektronisk

Detaljer

Styresak 08/2010: Oppdragsdokument 2010 Helgelandssykehuset HF

Styresak 08/2010: Oppdragsdokument 2010 Helgelandssykehuset HF Styresak 08/2010: Oppdragsdokument 2010 Helgelandssykehuset HF Møtedato: 01.03.10 Møtested: Mosjøen I saken fremlegges Helse Nords eierbestilling til helseforetaket, Oppdragsdokument 2010. Det ble overlevert

Detaljer

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst Det gode pasientforløpet Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst August 2012 1 Innhold 1. Pasientsikkerhet og kvalitet... 4 1.1 Kontinuerlig kvalitetsarbeid... 4 1.2 Støtte opp

Detaljer

PROTOKOLL BRUKERUTVALGET HELSE-FINNMARK HF

PROTOKOLL BRUKERUTVALGET HELSE-FINNMARK HF Tilstede: Forfall: PROTOKOLL BRUKERUTVALGET MØTE 27. OKTOBER 2008 Sted: Klinikk Hammerfest, Fagbiblioteket Kl. 10.00-13.45 Werner Johansen Anne Fredriksen Åge Driveklepp Anne Lise Moe Samuel Anders Guttorm

Detaljer

Styresak 38-2015 Økonomiske strakstiltak i ambulansetjenesten

Styresak 38-2015 Økonomiske strakstiltak i ambulansetjenesten Direktøren Styresak 56-2015 Evaluering av økonomiske strakstiltak i ambulansetjenesten Saksbehandler: Beate Sørslett, Helmer Jakobsen Saksnr.: 2015/573 Dato: 18.05.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. oktober 2016

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. oktober 2016 Direktøren Styresak 094-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. oktober 2016 Saksbehandler: Gro Ankill Dato dok: 08.11.2016 Møtedato: 16.11.2016 Vår ref: 2016/315 Vedlegg (t): Protokoll fra styremøte

Detaljer

Møte i Regionalt brukerutvalg. Helse Nord RHF s lokaler, Bodø. 13. november 2013 møte i Regionalt brukerutvalg

Møte i Regionalt brukerutvalg. Helse Nord RHF s lokaler, Bodø. 13. november 2013 møte i Regionalt brukerutvalg Protokoll Vår ref.: 2012/351-47/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Bodø, 11.9.2013 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 11. september 2013 Møtested: Helse Nord RHF

Detaljer

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen.

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen. Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling, og utskriving fra psykisk helsevern for barn og unge, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Del

Detaljer

MØTEREFERAT OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN (OSO)

MØTEREFERAT OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN (OSO) Samhandlingsavdelingen ØTEREERAT OVERORDNET SAARBEIDSORGAN (OSO) Dato : 15. februar 2016 Sted : Nordlandssykehuset Bodø Tidspunkt: 10:30 14:15 Saksbehandler:Steinar Pleym Pedersen Tilstede Vår ref.:2015/2726

Detaljer

Protokoll fra AMU-møte Fredag 20. mars 2015 kl. 09.00 11.00 Store møterom administrasjonen/telestudio Ve/Lo

Protokoll fra AMU-møte Fredag 20. mars 2015 kl. 09.00 11.00 Store møterom administrasjonen/telestudio Ve/Lo Protokoll fra AMU-møte Fredag 20. mars 2015 kl. 09.00 11.00 Store møterom administrasjonen/telestudio Ve/Lo Arbeidsgivers representanter: Til stede Vararepresentanter: Til stede Direktør Paul M Strand

Detaljer

Protokoll Styremøte 13. desember 2016,

Protokoll Styremøte 13. desember 2016, Protokoll Styremøte 13. desember 2016, 13.00-18.00 Nordlandssykehuset Bodø, Sentrum Styrerom, G04.027 (G-fløya 4. etasje) Tilstede Hulda Gunnlaugsdottir Styreleder Odd Roger Enoksen Nestleder Erik Arne

Detaljer

Bjørn Nilsen, styringsgruppeleder, IT-sjef, Helse Nord RHF

Bjørn Nilsen, styringsgruppeleder, IT-sjef, Helse Nord RHF Møtereferat Vår ref.: Referent/dir.tlf.: Tove Sørensen Sted/Dato: Tromsø, 19.6.2015 Møtetype: Styringsgruppemøte prosjekt elektronisk tilgang til pasientjournal Møtedato: 19.6.2015, 11.00 13.00 Møtested:

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1 707, Tromsø Dato: 06.05.2010 Tid: 09:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1 707, Tromsø Dato: 06.05.2010 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1 707, Tromsø Dato: 06.05.2010 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen

Detaljer